!!" #$ &%'#( ) *,+.-0/ %'%98: ; < *E$+5FG%'#( ) *,+IHJ%'#K L>= +#NM E#$FBO >MQP" *#)MQ R+S5 0TU VW *E*=YX5Z[5[ ;( D * \ ]_^a`cbed$fg

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "!!" #$ &%'#( ) *,+.-0/ %'%98: ; < *E$+5FG%'#( ) *,+IHJ%'#K L>= +#NM E#$FBO >MQP" *#)MQ R+S5 0TU VW *E*=YX5Z[5[ ;( D * \ ]_^a`cbed$fg"

Bản ghi

1 !!" #$ &%'#( ) *,+.-0/ %'%98: ; < *E$+5FG%'#( ) *,+IHJ%'#K L>= +#NM E#$FBO >MQP" *#)MQ R+S5 0TU VW *E*=YX5Z[5[ ;( D * \ ]_^a`cbed$fg^ihnj$kikmlonbep:qsr_t ^muoq(fg`g^mbvldxwzy>dofcdotbed'pjx`ct d$b0{ q(qnt,uoq(fcl ^atbeqnfcqn`}beqn~,^at do:bgfgqnj$h p n qr :h(qnƒ:b jx` ^ab fgq(k jxbgqnùbgdfgq(hnfc ^abg 7q(tDb&ˆbep:do op6t:d ŠYbgp qnfcq ^i`œj`cbefcdot Ž do Ž t:^abvl qnf}u"^ihnqc qnj$fgt:^it q( 7ƒ:pj$`g^aǸn Š ^abgp6^abgùdš t'd$ Žh(q K y p:qnfgqcj$fgq_do:befcq)j$h p'ƒ:fgdo ofgj$ Ž` Š ^mbep ^at7bep:qc 5j$hN:kabvlŽd$wš t o^at qnq(fg^at n"{ :b bgp qn`cq ŠUqNfgq `gq(u$qnfcqnkalhn:bnnj_h(do ƒ kaq d$wl$q)j$fc` j$ od: >y p qœ jxhn kmbvl&d$w5 0f}be`Gjxt ~2 h(^iqnt:hnq j$ka`gd_pj$`b`cdo Žq do:bgfgqnj$h p ƒ fcdo ofejx 7`(œ `gq(q$ pbgbeƒž ŸoŸ Š Š Š& j$f}be`chn^ :bgdofgdotbgd hnjÿ*w:bg fgq(`cbg ~ qntbg` Ÿ$j$hNj$~ q( 7^ahN` Ÿ*p `gƒ fcdo ofgj$ 7èŸxp ` %'#( ) *,+! Y žl> Eo -0 LB5 * ž EM R+.ˆ "ª U^i` j Ždo`cbgkal«v`}be ~ q(tbœdofc j$t ^a )jxbg^idot d$wcy ngš p ^ah j$t ^a Nq(`7j, 7j cdof2ƒ {:ki^ih'kaqnhkbe fcq qkuoq(tdb q)j$h p loqnj$fnn jxt ~I`cq(u$qNfejxk `c j$kakiq(f q(u$qntbe`( ±4b²pj$` ^mbe` dš tšz³ µƒ fcdo ofgj$ 9 B`gƒj$h(q$ `gd"hn^aq(bvl: C:bedofcdotbed h)j pbgbgƒ ŸoŸ$j$`\ ž èj :bgdofgd$tdbgd h)j T= ş 9 5¹ º!5 ²VWM. E$ #$ bep:q&r_t ^muoqnfc`g^mbvl' jx^itb j$^at `Œjska^i`cb d$w>^it ~ ^mu"^i~ jxki` Š p dij$fcq Š ŽqN~:^ j: ¾½² _ Ÿ$½C±2ẅ j$hn:kabvl jxfgqàqnt h(do fgj$ oqn~ybed.fcqn o^a`cbeq(fná Â9q(~ ^ j à qnkijxbe^adot `Cjxki`gd d$ä qnfc` `gdo Žq2j$~:u"^ahNq2dotÀ~ q(u$qnkadoƒ ^it: ƒ:fgqn`c`&fgqnkaq)j$`cqn`(nbj$t:~àšudofc¼"^at 'Š ^abgp bgp q ŽqN~:^ j: U 0ki`cd qkuoq(tdbg`ch)jxt{qki^a`cbgqn~ dof²j$~:uoq(fcbg^i`gq(~ ^ityå ÆÇ&È É"ÊQÊiÇKË ÌQÍ7dof_d$t9bep:qr²t ^au$qnfg`c^abvl ŠUqN{ `c^abgq$ pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& { ki q({ d"do¼5 :bedofcdotbed h)j " & 45 C EM">Eo5FVW : =zf TUE*=+'-C>Eo : M nxćtb j$fc^idœ±vt `}be^mbe:bgqzwd$f "be:~ ^iq(` ^at'š ~ h)j*be^id$t!ˆ Ʊ} :š Kn ƒjxfcb d$w>rdxw>y :y p q(l'~:dsqn~ hnjxbe^adot'fgq(`gqnj$fgh p n bgfej$^at' ofejx~'`cbe:~ qntbe`²jxb bgp q_â9 Yj$t ~7³ p½îkaq(u$qnk ndjxt ~7ƒ:fgdu"^i~ q ƒ fcqk«4`gqnf}u"^ihnqˆ Ï šz~ zjxt ~2^it«4`gqNf}u"^ihNq q(~ hnjxbe^adot Gy p qklžj$fgq j { ^ab d$wjxtsðc^muodof}lsbedš q(fgñ ±Gj$ Òjh(dofgq_ 7q( { q(fzd$w Â9y nj$t ~ j$ Óbef}l"^it bedq(t hnd$ fej$ $q_ Ždofgq ^atdbgqnfgj$h(bg^idot!š ^mbepôbgp q'fgq(`cb2d$w bep:q r_t ^muoqnfc`g^mbvlo S 0w²^itbgqNfgq(`cbsbgd, Ǹ Àˆ^Q bep qklspj)uoq j,`gq( 7^atj$f j$t:~s{ fgdš t«4{j$ À`gq(fg^iq(Ǹn bed Š p:^ih p.±&pj)uoq ^itu"^abgqn~ô _fcbe`2jxt ~I hn^aqnt h(q'hndokakiq)jx o qn`j$`s`gƒq)jx¼$qnfc` ˆ^it h(ki ~ ^at»â9^a¼$q9ã²q(^i~ij$t ~I ^a{ {l ]0j$fcƒ q(f}«\ k j$fc¼: R Õˆ ^i^ dofs jxtdl!loq)jxfgǹn ± j)uoq bvš d*«vp do:f ŠUdofg¼D`cp doƒ ` dot j$`}befgd$t do lžbeqnj$h p ^it: bedsbep qc³zpl"`g^ahn`_j$t ~ Ö qnt q(fej$k hn^aqnt h(q hnk jx`g`gq(` ^it bgp q& ~ ƒ fcdo ofgj$ 9 B t q(šõ^it:`cbefc h(bgdof bgddo¼žduoq(fœbep ^a` loqnj$fnnjxt ~'±U~:^i~6t dxb ƒ fgq(`g` l"`gq(kawdot6bgp qn G^ È ÉË Ø Ç ÙsÌmÚ*Æ"ËÛKDzÜÛNÊiÇ Ë\ÝÞ Ý*ÍË ÌQÍÉÇ ËQÆ"Ìiß ÉDßÇàRÉ"ÊNàRÉ"ÍžÞKË Ì Ý*Í ˆ ^i^a^q Ʊ} :š Ÿ$r_y pj$`zjc`cƒ q(hn^ij$k ^itbgqnfgq(`cb j$t:~ qr :ƒqnf}be^a`gq^at9fcq)j$h p:^it 7 t ~ q(f}«v`cqnf}uoqn~, $fgdo ƒ:`0`g:h p,j$`²^it t q(f}«4hn^abvl jxt ~ _{ dofc^i o^atj$k œ: l h(dotb j$hkb jx{ dofgjxbed$f^i`7ï Œj$`}Š q(kik {q(uoq(fgkmlo h)j$`}š q(kikq C:bgdofgd$tDbgd h)j ˆ^au: 2y p:q(l kiq bgdრfcdu^a~ q `ŽŠ ^mbepiqk ƒ q(fcbg^i`gq9j$t dob7q(~ âq(uxj$kajxbg^it Àdo f ƒ fcdo ofgj$ 7`( pbgbgƒ ŸoŸx`g b) do^i`cq$ :bedofcdotbed h)j " 45 TU" Ex=M Ô LL Ž I;(>P: : Mád$Ä qnfc`œ jxtdl fgq(`gdo fchnq(` j$t ~'Š d$fg¼d`gp d$ƒ ` wdof ^at `cbgfg hkbedofc`²j$t ~ y> _Ǹ U½C^ifcqNh(bgdofN G³zfcd$wqN`c`gdof0 Œj$fcdok à dokip q(^i`cqnfn pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& ãbeq)jxh p ^it : :bgdofgd$tdbgd h)j

2 7%'% / > M E,T *#$ bep:qn`gq2pj)u$q7{qnh(do 7qu$qNf}l,`g h(hnq(`g`cw:k nbepj$t:¼"`&bed6bgp q2 ofejx~»`}be ~:qntbe`( y p qkl j$fgq ŠUqNkak ƒ fgq(`gqntbgqn~,j$t:~ ŠUqNkakjxbgbgqNt ~ q(~ nj$t ~ ƒ fgd${j${ kml6dot kml6t q(qn~âð t qr«4be:t ^it $Ñ Ï :b²± ŠUdo ka~ {q&¼$q(qnt9bgd7`cqnq& ` fgqnj$h p ^at 7d$:b wdof t qkš j$t ~ t dot«befgj$~ ^abg^idot j$kžjx ~ ^iq(t hnq(ǹ E R+, EM "Eo;(>#( ) xe$ 5 *# :;( D "#( ' L ÌQË Ø Ý*ÉÊ ÛKÇŒÉßÇàRÉ"ÊËvÝ_Æ:Ü $ÇŒÜ$ÍŽÌQÍ)à)ÝRÙŽÜ$Ê ÌQÍËvÇeÇ ßKËÚ eý*é!ý\à Ü"ÞKÉÊ ËYÝ\àKËQß!Ü$Í ÞKÌ ÇKÍžÞ Ç,ÌQÍ:ßKËRÉ5ÞKËvÝeß Ø ÌQËÆÜSß!Ç ÞKÌ Ü$ÊCÌQÍË\ÇeÇ ßKËŽÌQÍ ËvÇgÜ"Þ Æ"ÌQÍ"Ú6Ü$Í" Ý#$%'&5à)ÝÝÞ ÞgÜ*ßKÌ Ý*ÍÜ$Ê Ù Ç ÇKË ÌQÍ"Ú*ß(&GÍžÝ*Ë Ì )ŒÞgÜ$Ë Ì Ý*Í!Ý\àÇ*$ÉÞgÜ$Ë Ì Ý*Í!Þ Ý*ÊQÊiÝ,+NÉ"Ì Ü ÇKËvÞ,- ;( D * M Ž%'#( + ' D+>8/.µDD¹G Ôpj$`7{ q(qnt h(qnkiq({ q,½ 0 wdof 7j$tl l$q)j$fcǹn t dofc áq(uoq(tb) Îy p q jxbcbeq(t ~j$t h(q~ q(ƒ q(t ~ `Žbed!`cdo Žq9qR bgqntb6d$tibep:q ƒ fcdo Žd$be^adotÀˆ jxt ~9d$t bgp q Š qnjxbep:qnf Rnj$t ~ h)j$t { q&~ d$ NqNt:` bgd7pd t:~ fgq(~ Ǹ 0 1 m#6t ¹Î EM "Eo5 Cj7t jxbe^adotj$k dofc j$t ^a )jxbg^idot Š p ^ah p nžjx 7dot: 7d$bgp qnf²bep ^at o`(n ƒjxfcbet:qnfg`_ ofejx~ `}be ~ q(tbe` Š ^abgp q(kiq( 7q(tDbej$fcl7`gh p:ddok beq)jxh p qnfcǹ ±4b pj$` { fgj$t h p q(`²^at' 7d$`cb t:^auoq(fg`c^abe^aqn`(n ^it h(ki ~:^it râd$w y œ$bgp q { fej$t:h p qn` ƒ fgdu"^i~:q fgqnh(fg ^mbe ŽqNtb)nd$fg j$t:^i )j*be^id$t noj$t:~2bgfej$^at ^it: B½ 0 $fej$~2`cbg ~ q(tdbg` pj)u$qcdh(h)j$`c^idot j$kikmlsƒj$f}be^ih(^iƒj*beqn~ž 32!q_`gp d$ ki~6q(t hnd$ fej$ $q0do fu ofejx~6`cbg ~ qntbg`œbedh(dotbe^itd q²bed~:d `cd pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& kiq(bg`cbej$ki¼d`gh(^iq(t hnqx hnj / > M E 0 "E$ #x Àbgp qn`cq j$fcq9p:qnki~ d"hnh)jx`g^id$tj$kikml!{l.bep:q9½ 0 dof2d$bgp qnfžƒj$f}bet q(fgǹ Iy p qnfcq ŠUdo ka~,{ q ŽqNfc^ab²bed6fcqNh(dofg~ ^at j$t ~Àjxfgh p ^mu^at bgp qn`cq$n j$`_bep q2ã dlj$kg Œj$tj$~ ^ij$t ±vt `}be^mbe:bgq~ d"qnǹn `cd_bep:q(l&š d$ ki~{qujuxj$^ak j${:kiqzj$tldbe^a 7q j$t ~j$tl"š p:qnfgqx y p qnfcqœj$fcq uxj$fc^ido:`>q(t ~ dš q(~skiq(h(be:fgqn`cp ^iƒ:` j$fcdo t ~Žbep q_ t ^muoqnfc`g^mbvlonš p:^ih p ŠUqCpj)uoq0 `gq(~6dot h(q0dof bvš ^ihnqx à qn ŽqN {qnfzbepj*b bep:qc½ ½& ÕhNj$ 7q j${do:b²jx`_jsfcqn`g:kab²d$wbj2ƒ: { ki^ah kiq(h(be:fgq {l9 0 pj$tb)á?6d E*=M D 5 > : "#$ Sbgp q ½ 0 3pj$` ~:qnhn^a~ qn~žn²d$t játd {qnf7d$w&d"hnh)jx`g^id$t Ǹn bgpjxb²^ab²t q(qn~ `²bedŽ~ d6j2{ qkbgbgqnfg cdo{d$wb jx¼"^at 2^abg`²ƒ:fgdo ofgj$ `cbg ~ q(tdbg`sˆ j$t ~ 7j)l"{ q ƒ fgd$`gƒqnh(bg^au$q ƒ fcdo ofgj$ `}be ~ q(tbeǹn j$t ~ 7j)l{q&t dot«4ƒ fgd$ ofej$ `cbg ~ qntbg` ŒwqNqNkƒjxfcb d$wbep q&~ q(ƒj$f}be ŽqNtb546`c h p j$` bgp fgdo: op ^it:wdofc jxk j$hnj$~ qn Ž^ihCj$t ~ `gd"hn^ jxk q(u$qntbe`( 76»Ý Ç ÍžÇ Ç**ß Ë\Ý ÛKÇ8"Ý*ÍžÇ,- r²t ~ qnfc ofejx~ `shndo:ki~.j$ka`gd {qnt q b9ˆ jxt ~S{ q(t q9 :b2 ` {lôƒ j$fcbg^ihn^aƒjxbg^it 9^itÔdo:fsšz³U j$h(bg^au"^abg^iq(ǹ y p qkl2h)j$t2{q `g ƒ:ƒ dof}beq(~žbgp fgdo: opžbgp q à qn`gqnj$fgh p6ćƒ ƒ d$fcbe:t ^abvl³zfcdo ofgj$ 9nxbep fcdo opsbep:q0ćtb jxfg^id 2ádofg¼o«\ "be ~l ³ fgdo ofgj$ qkbeh$ Š p ^akiqc~:do^it Žšz³ µƒ fcd* cqnhkbeǹ Ex= 5 : 6 * > : 6 >M#x dxäžq(fg`b`cƒ q(hn^ij$km«bedoƒ ^ah Š dofc¼d`gp doƒ:`gbedc ofgj$~ j*beq `}be ~:qntbe`( ±4u$jxt q( 7q(t ^i:¼' j)uoqj<;x«4šuqnq(¼ ŠUdofc¼"`cp doƒ d$t `gh(^iqnt:hnqh(do Ž t ^ah)jxbg^idot >= ÇŽÞ Ý*É"Ê Ü?cÜ$Í"Ú"ÇsÝ*ÍžÇ2Ý*Í ÆA- EM dot qr«v~j)l!`ghn^aqnt h(q6wqn`}be^auxj$k ngp q(ki~s^it!q)j$fckalôâj)lo»±4bšœjx`s`cb jxfcbeq(~ jxb r¾d$w y nž^at,ƒj$fcbgt qnfc`gp ^aƒ Š ^abgp,d$bep q(fc t ^muoq(fg`g^mbe^aqn` j$t:~,fgqn`cq)j$fch pá^at `cbg^abg:beq(ǹ &y p q2½ 0 Ópjx` ƒjxfcbe^ahn^aƒjxbeq(~6wfgdo bep q&{qn o^at t ^it: pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& `ghn^aqnt h(qnfcqnt ~ q( (u$do Ǹ h)j O MPD *#)M R+Î5 T 5 VW" 5 *#)=M LW/ 5 In>jx~ 7^at ^i`}beq(fgqn~à{l,bep:q7 5j$h( kabvl d$w _fcbg` j$t:~à hn^aqnt h(q$n q(tj${ kaqn`_do:be`}b j$t:~ ^it `gqnt:^idof_p ^i op9`gh p d"dok>`cbe:~ qntbe`cbgd ŠUdofg¼ dot ƒ fcd* cqnhkbe` j*b0bep:q r²t ^au$qnfg`c^abvl$ B±pj)uoq b j$¼xqnted(«!; `}be ~ q(tbe`>j l$q)j$f`c^it h(qgbep qzƒ fcdo ofejx `cbej$fcbgqn~ ^itfdg H1In{ :b>j hnd$ ƒ kiq d$wœ~ qnƒjxfcbe ŽqNtbgǸnGt dxb j${ kmláâjxbgp qn 7jxbe^ahN`(n>b jx¼$q>j K*«!;1Kn>`cd!ËQÆ"Ìiß Ø Ý*É"Ê,ÛKÇ6Ü$Í ÇMLÞ ÇKÊQÊiÇKÍË Ø Ü ËvÝ ÇKÍ"ÚÜÚ"Ç0ÉN Ë\Ý OQPËvÝ( ßKË ÉR"ÇKÍËQß ËQÆSeÝ*ÉoÚ*Æ Ü eýgú cü$ù Ü1$ÙsÌQÍÌißKËvÇ Ç*sËQÆS V2áq h(do ki~7`cbej$fcbut qk "bœẅ jxkik Á>Ï :buš q_ 7^a opbuj$ki`cd Š j$tb d$bgp qnf ƒ fgd$ ofej$ Ž`zwdofU`}be ~:qntbe` Š p:dsj$fgq_ jxdofgq ^atdbgqnfcqn`cbgqn~9{ :b kiq(`g` b jxkiqntbgqn~ n5j$t:~9ƒ fcdo ofgj$ 7Ùbepjxb ŠUqNfcq`c^it okaqcq(u$qntbe`(

3 y p q(fgq0j$fgq² jxtdl2dxbep q(fudoƒ:ƒ dof}be t:^abe^aqn` bed hnd$t t qnhkb Š ^mbep `ch p d"doki`(œ"bgp qnfcq0^i` j `gh p d"dok>ˆ r²t ^au$qnfg`c^abvl d$w ydofgd$tdbgd h p d"dokiè Cjx Žki^ijxbeq(~Š ^abgp bep qs t:^auoq(fg`c^abvl.ˆqbep d$ op,bep q(fgq2j$fcqsƒ k jxt `0wdof0bgp qs`gh p:ddok bgd q(u$qntbe j$kikml9~:^ièj* 7ka^ jxbgq R y p q`cbe:~ qntbe`&j*bcr²y² j$fgqj$hnj$~ qn Ž^ihNj$kikml u$qnfcl9`cbgfgdot: nj$t ~ `cdo 7q Ž^i opb Š q(kik j$ƒ ƒ fcqnh(^ jxbgqcjh(dot t q(h(be^adot Š ^mbep'½ 0 CŸ$½C± y p:qnfgq0^i`œjxki`gd bep q0ƒ d$bgqntbe^ij$k5bedh(dot t q(h(bnn {d$bep2ẅ j$h(qk«4bgdx«4ẅ jxhnq_j$t ~2bep fcdo opžbeqnh p:t dokid$ o^iq(ù`c h p'j$` ¼l"ƒ qxnš ^abgp7`}be ~:qntbe` j*b d$bgp qnfz`ch p dd$kiǹn {d$bep kadhnj$k j$t ~ fcqn Žd$beqx 1Ž D )á =» Ex= #$ 1Ž *M!V M M #K +I5 ²- >Eo : M â YT M M 9`gq(bg`²bgp q hn fcfg^ih( ki: 9njxt ~9fcq(u"^iqKŠ `Cj$t:~ fcq(u"^i`cqn` ^ab q(uoq(fcl'wqkšõl$q)j$fcǹ z±up ju$q&pj$~ ^it ƒ::b)n:j$t ~ pj)uoq&~ dot:qcbep q t j$k fgqku"^iq(šîbeds 7j$¼xq `g fcq bgpjxb^mbàðc 7j$¼xqN``cqNt `cqnñ Ày p q'h(dotbeqntbnnzš p:^ih p.j$ka`gd^at hnka ~ q(`sjk jxfg oq7~ do`gq d$w `gƒjxhnq'`cbg ~ ^aqnǹn ^a`'fgq)jx`gdotjx{ kiqxn0j$t:~îbgp qnfcq»^a`'js od"d~ `}befgd$t Iq( 7ƒ:pj$`g^a`'dotY`gh(^iqNt:hNqÀ`g¼D^ikaki`(n²bgqNh p t d$kido $l$ncj$t:~ j$ƒ:ƒ ki^ah)jxbg^idot `zbeds`cdh(^iqkbvlo y p q(fgq ^i`œj$`cbgfgdot d$ 7^ah)j$khNdotbgqNtb ^it Ö fejx~ qn` Don nrgn j$t ~ D "nš ^abgp bep:q ofgj$~ q(` j$t:~gs{qn^it: Ž Ždo`}b ^itbeq(t `gq j$t ~ hnd$ 7ƒ :ki`gd$fclo /= +#)M E#$»y p qnfcq^a` j$ti^it:wd$fg 7j$k t q(bvšudofc¼ dxw ƒ pl"`g^ih(` beqnj$h p q(fgǹn Ždo`cbgkalÔwfcdo Jbep:qydofgdotbgd {dj$fc~ n:š p ^ah p ŠUqp:do`cbgqN~ dot hnq&~ :fg^it: Ž± Ex= : x#$ y p q ²q(bvŠUdofg¼ ^it h(ki ~ q(` bep:q `gqnh(dot ~jxfcl'`ch p dd$k `gh(^iqnt:hnq&hnd"dofg~:^itjxbgdofzwdof bep:q ydofgd$tdbgd2½c^i`}befg^ah(b h p d"dok Ï djxfg~ n {::bœšuq `cp do ka~ ƒ fgdo{ j${ kal j$ka`gdpj)u$q h(dotb j$hkbe` Š ^abgp'{ dxbep6bep:q ƒ :{ ki^ah7jxt ~á`cqnƒjxfejxbgq `gh p:ddokz{dj$fc~ `^atáydofcdotbed jxt ~á`c fgfcdo t ~:^it o`(ngjxb{d$bepàbep qž`gq(hndot:~j$fcl j$t:~áq(kiqn ŽqNtbej$fclÀkaq(uoq(k 7±4b `pjxfg~àbed oq(b bep ^at o`&^itbgd bgp qžpj$t ~ `d$w bgq)j$h p:qnfg`(n>š ^mbep dob $do^it bgp fgdo: op'bep q&hnd"dofc~ ^itj*bedofc` ˆ dof² y ² 46`gq(q {qnkadš_ K EM "Eo'T D E*=D *#%'#)#( EM M!5 _12 *M»ˆ y ² & KnDwdo t ~ q(~6^it DH G Knpjx`Œj$t7qK hnq(kikiq(tb bgp fgq(qk«v~ jlhndotwqnfgq(t hnq qnj$h pẅ j$kak nxjxbgš p ^ah pbep q(fgq j$fcq j$tldbep ^at ƒbgd _`cqn`g`c^idot:` dot2j$`cbgfgdot:do l j$t:~9`cƒj$hnqx ²Â9do`}b Ćtb j$fc^id2 t ^muoq(fg`g^mbe^aqn` pj)uoqqk p ^i{:^abe`²jxb bgp qn`cqqk h(qnkikaqntb_hndot:wq(fgq(t hnq(ǹnž{::bcr d$wy pj$` ka^abgbgkiqudofgt d&ƒ fcqn`gq(t hnqx ±vt K K G:nD "y> ²ÝhNdx«4`gƒdot `gd$fgqn~7j0bep:fgqnqr«v~j)lbgq)j$h p:qnfg` ŠUdofg¼D`cp doƒ dot9j$`}befgd$t do l6š ^mbep `²^it'bep q½ 0 { ^aki~ ^at œ ^mb ŠŒj$` w kakal w:t ~ qn~9{l'bep qćtdbej$fg^ad2y>qnj$h p qnfc` qn~:qnfej*be^id$t Gy p qkl'pj)uoq&j$ka`gdƒ j$fcbgt qnfcqn~ dot6bep:q ~ q(u$qnkid$ƒ 7q(tb d$w beqnj$h p qnfc` `}befej*beqn xl6fgq(`gdo:fghnq(` wdof& ofgj$~ q2t ^at q9ˆ `g:ƒ ƒ d$fcbeq(~!{l 0ÃŒ j$t:~»wdof& ofgj$~ `c ƒ ƒdofcbgqn~!{l»½c±}ÿxy²â y² j$t:~»wdof bgp qc `cq d$w bep q Ü$Ê ÌQÊiÇ ÝN Þ Ý(Dzˆ `g:ƒ ƒ d$fcbeq(~ {Dl7 ³U R Å ÆÇŽÜ eç Ü$ÍÀÇMLÞ ÇKÊQÊiÇKÍË :Ü RË ÍžÇR dotb jxh(b) Âjxki^i`gj2Â9qN (qntd{qnfg :nž³z½µ ddofc~ ^it jxbedof( G 7j$ki^aèj 7q( NqNtD{qNfc D C`cb jxd d$fg pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& `cb jxd d$fg ' D : D T 5 * )Ô%6 D :j$fgjs³>do^afg^iq(fœj$t:~'±uh(dx«vdofc~ ^it jxbeq0jkid"do`gq0t q(bvšudofg¼ d$wdofg oj$t ^i Njxbe^adot ` j$t ~'^it:~ ^au"^i~:j$ki` ^it7bep q Ö y> Š p ^ah p j$fgqc^atuodokmuoqn~'^at'j$`}befgd$t do l šz³u S2!qCfcqNh(qNtbekml6dofc j$t ^a NqN~7bep qc± ¼"^ah ¼$d$Ä^it K K Gj$t:~ %ŒÍžÇ =ÝKÊ& %ŒÍžÇ _wqn`cbg^auxj$k d$wbj$`}befgd$t do l jxt ~9h( kabg fgq&^at KADK: så Æ"Ìiß&ÍžÇKË Ø Ýsß ÆÝ*ÉÊ'ÛKÇsÇKÍžÞ Ý*ÉScÜÚ"Ç* Ü$Í2ßKÉ1ÝRË\Ç*1-UÝÝM$ÌQÍÜ$Ë Ì Ý*Í,Ü$Í :Ü RË ÍžÇeß Æ"Ì áü eçü$ê Ø Ü ßsÇCÇ ÞKË ÌU$Ç,- %6 & S%'#( + à do{ ^it ^at o`g{: fg opž^i`zj&ƒ fcd$wqn`c`g^id$tj$kj$`}befcdot do ŽqNf j$t ~Žj$t7j$f}be^i`}b)œD`gp:q bgq)j$h p q(` jxbœ{d$bgp dofg¼žr_t:^auoq(fg`c^abvl'jxt ~ bep:q&ćtdbej$fg^ad2 dokakiqn $q_d$w _fcb jxt ~'½CqN`c^i otžn:`gds`cp qc^aùbep:q do{u"^id$ ` hndotb jxh(b wdof ^itbgqnfg~:^i`gh(^iƒ ka^itjxfcl7šz³u ^it'bep ^a` j$fgqnj: zfg¼d^it: o`g{ :fg op5 0ẅ j$h( kabvl$ d"h)jx~ hnj' M žl> EoW?6"#N *Eo " 5n {j$`cqn~îjxb ÂjxfghÀÖ&j$fgt:q)j$Î ± n já`ghn^aqnt h(q, jx ot q(b `ch p dd$k n ~:^i`cbgfg^a{ :beq(`2 7do`}bekmlD«\ Œj$tj$~:^ j$t.`gƒ j$hnq9fgqn`cdo fchnqn`žbed»`gh p d"dokaǹ Y dotbej$h(bn, "bgq(uoq j$t :ÃŒ fcdo oq(fgǹ hnd$ pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& `gƒj$h(qnt qkb) dot h)j

4 #)ÔM E E$ M #$ Ï fc^ j$t p q)jxt q(lj$t ~ p ^a``}b jxä2dxäžq(f~ jldbg^i ŽqUjxt ~qkuoq(t ^it 0j$`cbgfgdot:do l ƒ fcdo ofgj$ 7` ^at'`gh p d"doka`_jxhnfgd$`g` bep qö y> hndo`c 7^ahNh(dot t q(h(be^adot è fcdo oq(fgǹ hnd$ pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& hndo`c 7^ahNhNd$t t qnhkbe^adot Ǹ h)j ' PM Î > LW1 >#ND P: : 5 +S^i`²ƒ fcqn`gq(tbekal9doƒqnfgjxbeq(~{l9bgp qã : y>dofcdotbed6 qntbefcq$n j$t:~ `}be^ikakžpjx`_jxtj$hkbe^muoq šz³u ƒ fgdo $fej$ q(u$qnfgj$k½² _ Ÿ$½C±zẅ j$hn:kabvlonƒ~:w`(n5j$t ~ ofej$~ `cbg ~ q(tdbg`_p ju$q `c ƒ ƒdofcbgqn~ bep ^aǹ U dotb j$hkb) ³Bjx kâ9dof}b* q(ki~ z³>j$ kq 0bgp q)½ ½& h)j pbgbgƒ ŸoŸ*bep:q)½ ½& hnj " *MQ 55,bep q9r_t ^muoq(fg`g^mbvl.d$wcydofcdotbed!p j$` jxtâj$`}befgd$t do Ž^ih)jxkŒp qnfc^abej$ oq `cbgfgq(bgh p ^it:!{j$h ¼Sbgd DH ;1K:nj$t:~7 7j$tlƒqNdoƒ:kiq j$fcq²^atbeqnfcqn`}beqn~ž^itsbgp ^i`( G dofgbep:q²ƒ j$`cbzbvšud l$q)j$fcǹn"±>pj)u$q_kaqn~žj$tžj$t tdj$k Š j$ki¼swdof ]_q(fg^abej$ oq_y>dofcdotbed n:jxbgbgfej$hkbe^at j${do:bdk KƒqNd$ƒ kiqx ãy p:q&r_t ^muoqnfc`g^mbvl pjx` j$t6±vt `}be^mbe:bgq wdof bgp q0]²^i`}bedof}l2j$t ~ ³zp:^ikid$`gdoƒ pl2d$w hn^aqnt h(q0jxt ~ yqnh p t:dokido xl œ:½² _ Îj$t ~ ±\]_³ y dh(h)j$`c^idot j$kikml dofc j$t ^a NqU cdo^atb hndokakid D ^ j: > D À D5'd$w 0ƒ ƒ:ki^iq(~ 0f}be` jxt ~,y>q(h p t dokado $ld$äžq(fg` jx`cbefcdot do lh(do fg`cqn`(nj$t ~,^i`0^it«u$dokau$qn~ž^its`gd$ 7q šz³ Õj$hKbe^mu^mbvlo G dotb j$hkb) By>jxbg^ j$tj&ć:uxj$fcdu$j >y>jxbe^ij$tj: Ć:uxj$fgduxj CpD {qnf( hnj < * M #( #$ ½ j$t 5j$ki¼^i`zbep q² 7d$`cbUj$h(bg^au$q0^it7j$`}befgd$t do l«vfcqnkijxbeq(~ j$f}be^ahnkiq(ǹn{dd$¼"`(n:jxt ~ fgj$~ ^id ƒ fcdo ofgj$ 7`²^it9bep qö&y œy>q(fgq(t hnq2½c^ah ¼"^at `gd$t ^i`_dotbep:qqn 7j$^ika^it ska^i`}b_wdof_do f_t q(bvšudofg¼5 wq(š d$bgp qnfc`gd"hnh)jx`g^id$tj$kikml Š fg^mbeq d$tsj$`cbgfgdot:do lo öj)l±vt $fej$ µj$t ~2Ï d${2â9h)½cd$tj$ki~ 4 tjxbg^idotjxks $ fgq(` 4 {d$bep pj)uoq `cbgfgdot: 7^atDbgqNfcqN`cbg`_^at j$`cbgfgdot:do lo y p qr_t ^muoqnfc`g^mbvl ` `cbg ~ q(tdb&t:q(š `gƒ j$ƒ q(f,å ÆÇÜ eßkìqëpjx` j$t,qk h(qnkikaqntb `chn^iq(t hnqs`cqnhkbe^id$t n Š p ^ah p ŠUq&`gp do:ki~ wqnqn~ 7jxbeq(fg^ jxk bed:œ ^ab ` j$t qk h(qnkikaqntb ŠŒj)l d$w>fgqnj$h p ^at 2`cbe:~ qntbe`( 0 : D 0 M 4 0 D *>M Y *#N"# > 0 "E$ "#$ &bep q(fgq2j$fcq`gqkuoq(fej$kz ofcdo ƒ `0bgpjxb d$fg j$t:^i Nq bgp qn`cqwdof_j$ ~ ^aqnt h(qn`0dxw ƒbgd Kn Ždo`}b0{qN^at fcq(be^afgq(~ƒ fcd$wqn`c`g^id$tj$ki` Š p d6hnj$t{q D ^mbeq `g ƒ"«ƒdofcbg^au$qcd$w bep:q t ^au$qnfc`g^abvl,ˆ `c h p j$`œ{l w t:~ ^it s`ch p dokij$fg`cp ^iƒ `(nš p ^ah p 7do`}bŒ~ d K ± j)uoqnfgj$ oq dot:q h(do fg`cq&q(uoq(fcl'l$q)j$f dofœbvšud n^it:hnki:~ ^it sd$t q ^it'ẅ j$kak KAD D&jxb_Ö&kaqNt ~:dot dokikaqn oqxn dofc¼6r_t:^auoq(fg`c^abvlo zq(fcl'`gjxbe^a`cwql"^it 47bep:qN`gqj$fcq qr hnqnkakiq(tdb_j$:~ ^iq(t hnq(ǹá = ¹ %'#(!M Eo 2%'#)#( EM M dofg oj$t ^i (qn`žbep q,jxt tdj$k85ë Ü >Ç ßKË n dot q9d$w bep:q kij$fg oq(`cb `g: 7 ŽqNf `cbej$f ƒj$f}be^iq(` ^itybep qàš d$fgki~ž y p qkljxfgqàt d$b wdofc j$kakalifgq(ƒ fgq(`gqntbgqn~w^itîdo f t qkbvš d$fg¼5 1Ž *M EM">Eo " áp j$`2j$`cbgfgdot:do láqk p ^i{:^abe`j$t ~Sƒ fcdo ofejx 7`(nzj `g 7j$kik { :bs Žd"~ qnfct ƒ kij$t qkb j$fc^i n$`ch p dd$kƒ:fgdo ofgj$ Ž`zj$t ~sbeqnj$h p qnfcùšudofg¼d`cp doƒ ` ^itžj$`}befgd$t do l$njxt ~7p:do`cbg`zbgp q²ã² C ydofgd$tdbgd2 qntbgfgq$n Š p:^ih p'dofc j$t ^a NqNÙdh(h)j$`c^idot j$k `}b j$f ƒj$fcbg^iq(ǹ Gy p q(fgq&j$fcqc`gqkuoq(fej$k `}b jxä 7q( {qnfg` Š ^mbepyj$`}befgd$t do li{j$h ¼D ofcdo t ~ `( Å ÆÇSÜ Ç,Ü$ÍWÇMLÞ ÇKÊQÊiÇKÍË :Ü RË ÍžÇR µ dotb j$hkb) Ô :j$fejs³do^ifc^iq(fn `gj$fej: ƒdo^ifc^iqnfe Cdo`ghx dotž hnj pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& do`ghx dotž hnj /C : *¹ #$ Œy p q&ã d$ä qnfc`œ`cbej$fœƒj$f}be^aqn`œ^at'`gq(u$qnfgj$k hn^mbvl6ƒjxfg¼dǹn Ždo`}b fgq(hnqntbgkal bgp q ½Cdot jxkikiqkl Ï fc^ih ¼ŠUdofg¼DǸn5doƒqNfgjxbeq(~9{l šgu$qnfg $fgqnq(t,j$`²js j cdof hnq(tdbgfgq wdof qnh(dokid$ $l'j$t:~ `c `cbej$^it j${ ^ika^abvl$?'%9 c?6+ ²%'#(!M Eo C ž EM R+ 5 'T 5 Y" 7q(q(bg`0bvŠ ^ih(q2j Ždotbep!jxb&bep q7`ghn^aqnt h(q h(qntbefcq$ngdofc j$t ^a Nq(`fcqN o kij$f&ƒ { ka^ih2`cbej$fƒ j$fcbg^iqn` ^it»ƒj$fc¼dǹng~ d"qn` `gh p:ddok ƒ fcdo ofgj$ 7`z^atŽbgp q_~ jldbg^i Žq0j$t:~6jxb t ^a opb hndotbej$h(bn qn`gka^iq²]0jxfcuoqkl kiqn`cki^aqnpj$f}uoqkl D $ j$^ak hndo n

5 j)š j$fg~ `&j6 ŽqN~ j$k>bgd'do f0bgdoƒ, ofejx~ jxbgqq)j$h p,l$q)j$f(nj$t ~,ƒj$f}bet q(fg`cš ^mbep,`gd$ 7qdxwUd$ fcdo:bgfgqnj$h p j$hkbe^mu^mbe^aqnǹ G³zfcqN`c^i~ q(tdbn ½Cf( òj$kiƒ p9 p d$ zƒ fgq(`g^i~:qntbr 0bed$fgdotbed: fgj$`ghx hnj pbgbgƒ ŸoŸ*bed$fgdotbed: fgj$`ghx hnj?'%9 ÓV M #)#)M #)#N 5 ŽqNq(bg` jxb j$t ~2^i` p:do`cbgqn~ž{dlžr²y²âándj$t ~2dofc j$t ^a Nq(` `}b j$f ƒ j$fcbg^iqn` ^at,`gq(u$qnfgj$kzkid"h)jxbg^idot `(n t d$bej${ kml,jxb&ã ^au$qnf}š d"d~á dot:`gqnf}uxj$t h(l$ngj$t:~»ƒ j$fcbgt qnfc`&š ^mbepà`gd$ 7qsd$wUdo f dobefgqnj$h p9j$h(bg^au"^abg^iqn`( ³ fgq(`g^i~:qntb) UÃ_jxt ~:l' ŒbcbvŠ d"d~ž cfgjxbgbvšud"d~5 Cfcdo oqnfcǹ hndo pbgbgƒ ŸoŸx Ž^i`g`c^i`cèj$ oj: fgj$`ghx hnj?6"+ Ž >M Ò;N#( MQ Iˆwdo:t ~ qn~ DH ;1G d$ä qnfc`swfgqnq'ƒ: { ki^ah6kiq(h(bg fgq(`ž^atôbep q  h) qnd"~ _ ~ ^abgdofg^a ~: fg^at 'bep q2ẅ j$kikgj$t ~ÀŠ ^itbeq(fnn>j$` Š q(kikzj$` d$bep:qnf&`gh(^iqnt:hnqždo:befcq)j$h páq(u$qntbe`( 6y p qnfcq j$fcqz oqnt q(fej$kakal d$t qud$fbvšudcjx`cbefcdot do l kiq(h(be:fgqn`( By p qklj$fgqzu"^i~ q(dx«\j$fch p ^au$qn~ y p q ò C áydofgdotbgd q(tdbgfgq2 `cj$kikml h(dx«v`cƒ dot:`gdofc`&bgp qn`cq$ sy p qž B^aqNka~ `C±vt `}be^abg:beq2d$wqbgqntàhnd*«v`gƒdot `cdofg`& 7jxbep,kaqNhKbe fcqnǹn `cd7^mbœš d$ ki~ jx¼$q `gq(t `gq wdofœbep:q½c±}ÿx½² _ bed2~ dž`gdžj$ki`cd n ^at bgp q&h)j$`cq&d$wgjx`cbefcdot do lo pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& fgdlj$kah)j$t j$~ ^ jxt ^it `}be^mbe:bgq$ dofg?6"+,12 *MÒV Óˆ^Q 6j$h(hNdo Ž Žd~j*beqN`J K:n K K K `ch p d"dokih p ^aki~ fcqntyq)jxh ploqnj$f9^aty^abe` ƒdofcbej${ kaqgƒ k jxt q(bej$fg^a 7`(œxh(dotb j$hkb) do:bgfgqnj$h p5 Cfgdo dot h)j dof `gh p d"dokah Cfgdo dot h)j:œ:ˆ ^a^q pjx`>jxt qr D«h(qNkikaqNtb h(dokikaqnh(bg^idot0d$w" 7qKbeqNd$fg^abgqN`(n*q(`gƒqNh(^ j$kakal bep qzfgj$fgq(f ¼D^it ~ `( G d$tdbej$h(bn ±\j$t _^ih ¼Dka^it2ˆ^ j$t t fcdo dotž hnj K ž.3m z ŒjxbgpDl Â9h92!jxbgbgqNfc`²p j$` jƒ d$fcb jx{ kiqcƒ:k j$t qkb j$fc^i nj$t ~'d$ä qnfc` `gh p d"dok ƒ fcdo ofejx 7` j$h(fgdo`c` bep qö y> `gdokij$fn ãš ^it ~ ƒ jxbep h(do h(do T 5 W/ > M E 0 M > +,ŠUqpj)u$q9d$Ä qnfcqn~i`gq(u$qnfgj$k_~:do Nq(t j$`cbgfgdot:do lsƒ fcqn`cqntb jxbg^idot:`7^at y ³z,{ fejxt h p qn`(n qn`cƒ q(hn^ij$kikml2~ fg^at jxt ~'jxwqbgqnf ± "y p q(l6j$fgq²t d$buwdofg 7j$kikmlfcqNƒ fcqn`gq(tbeqn~ ^at do f t qkbvš d$fg¼5nu{::bšuq' 7^a opbš j$tbsbed,^it:hnki:~ q `cdo 7q(dot q6wfcdo bgp q Â9q(fgfc^ik d$kikiq(h(bg^idotád$w0 hn^aqnt h(q B^ah(bg^idot oq d$w hnj$ Žƒ Ǹ Õy p fgdu"^i~:q j$tâqr hnqnkakiq(tdb ^it:wfgj$`cbgfg hkbe fcq9wdof ƒ :{ ki^ah ƒ fgq(`gqntbejxbe^adot Ǹn5jxt ~9qR hnqnkakiq(tdb²ƒ fcdo Žd$be^adot O MPD *#)M R+35 I1Ž : xm ;(>#( M Ó5 STUE*=+3ˆ rcć±vy² ^it ½C fcpj$ p j$`àj$t j$`}«bgfgdot d$ 7q(fNnGà ƒ ^at ~ q(fï fgj$fnnš p dš j$` K/DK Š ^at t qnfd$w y _ `ÀÐgÏ q(`cbs q(h(be:fgqnfcñ,j)šœjxfg~ nzj$t:~ Š p d"d2^i` j$hkbe^muoq&^it šz³ ś fc ƒ ^at ~ qnf( {:fej$fe :do^abn hnj 5 ¹ O >MQPD x#nm R+'pjx`zjCh)j$ Žƒ ` do{:`gqnf}uxjxbedof}lš ^mbep2j0uoq(fcl2jxh(be^muoq šz³ ΃:fgdo ofgj$ nj$t ~2j0u$qNfcl j$hkbe^muoq& t ~ q(fg ofgj$~9j$`cbgfgdot d$ l6h(ki { U dotbej$h(bn U³>j$ k½cq(k j$t qkl ƒ ~ q(k j$t:q(l: 0lodofc¼"ž hnj / *"PM >EM z > : M y p qnfcqôšœjx`,j u$qnfcl`g h(hnq(`g`cw:kstjxbe^adotj$k&ƒjxfcbet:qnfg`cp ^iƒ{ qkbvš q(qntµ n _ n0j$t:~wã² C ˆ `cqnq{qnkadšwwdof_bgp qn`cqsj$hnfcdotl" 7è _~ fc^it 7± n Š ^mbep9d$bep q(f0tj*be^id$tj$kƒ k j)l$qnfg`0ƒj$fcbg^ih(^iƒjxbg^it 2bep:fgdo $p j$tâ dj$fc~ n j$t ~Ibep q ± `cbefc h(bg fgqqn`cbej${ qt jxbe^adotj$k²šb qnhnbe^au$q» do Ž 7^mbc«beq(q$ y p q h(do Ž 7^mbgbeq(q9h(dotbe^at":qNǸn²Š dsfcqnƒ `6wfcdo q)j$h pydofc j$t ^a )jxbg^idotžœ $^a ]²qN`c`gqNf ^a` h pj$^afn $^i ]_qn`c`gq(f Ct fghr«vh(t fghx ohx hnj, wdh( `d$w_ï ± ^it. Œj$t j$~j:n `c ƒ ƒdofcbgqn~.{lsj $'eý*ù ÝN ÞKÌ ÇKÍžÞ Ç& ofejxtdb ˆ `cqnq7{ q(kidš_ C^i` eçgü"þ Æ"ÌQÍ"Ú DÝ*É"ËQÆ!ÌQÍSÉ"Í"ÇeßÇ?$Ç*»Þ Ý*ÙsÙsÉÍÌQË Ì Ç ßKn`g h psjx` _{ dofc^i o^atj$k n ^it t:qnf}«4hn^mbvlonfg«fejxkqÿxfcqn Žd$beqx M á%'#( ÔM Eo ž EM K+Àˆ : ˆ ^ 7j$^atDbej$^it:`BjC{ ^aki^at oj$košuqn{:`g^abgqœwdof>bgq)j$h p"«q(fgùj$t ~Ž`cbe:~ qntbe`cˆ ofgj$~ q «!G Kn t:^auoq(fg`c^abvl2^it:`cbefc h(bgdofg`(n"l$do:bgp n:jx jxbgqn fzjx`cbefcdot do ŽqNfcǸn"j$t ~2bep:q ƒ :{ ki^ah$ BŠ Š Š& h)j$`ch)j$q(~ hnjxbe^adot h)j:œ>ˆ ^a^q zj$~ Ž^it ^a`cbgqnfg` bep q C ²«2!q(`cbej$f² q(h(bg fgq(`gp ^aƒ Ǹn Š p ^ah p

6 `cqnt ~ qk ƒqnfg^aqnt h(qn~j$`cbgfgdot d$ 7q(fg`Œdot'bvŠUdx«v~ jl u^a`g^mbe`œbedskadhnjxbe^adot ` ẅ j$fœwfgdo j$`cbgfgdot:do 7^ah)j$k5ẅ j$h(^iki^ «bg^iqn`(œˆ ^a^i^ zƒ :{ ki^a`gp q(` j Djxfcbeq(fgkml6qK«4t q(š `ckiqkbgbeq(f # zü*ß ßUŠ p ^ah p ^at hnka ~ q(` `gqkw kj$fcbg^ih(kiqn` dot š ³ wdofƒ fgd$wq(`g`c^idotjxk j$`cbgfgdot:do 7q(fg`2j$t:~ $fej$~.`cbg ~ q(tdbgǹ.±4be`žšz³ h(do 7 Ž^abcbeq(q6^i`h p j$^ifcqn~.{l.½cfn ½Cq(t t ^iù fgj${:befcqnqx ½CqNt t:^iǹ fejx{:befcqnq Ct fchk«4hnt fch$ oh$ h)jsr²t ~ qnf p ^a` kaq)j$~:qnfg`cp ^iƒžndbgp q²hndo Ž 7^mbgbgqNq ^i` ~ qkuod$bg^it 2 Ždofgq&j*bgbeq(tbe^id$t bgd7h(do Ž t ^ah)jxbg^idot n" `c^it suxj$fg^ado `ŒbgqNh p t d$kido $l$ pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& h)j$`ch)j$q(~ h)j*be^id$t hnj M žl> Eo,%65E$+რfgd"~ h(qn` fgq(`gdo fchnq(ǹn j$t ~ dofg jxt ^i (qn`œšudofg¼d`gp:doƒ `Cjxt ~9dxbep q(f ƒ fgdx«ofgj$ Ž`zwd$f `ch p d"doki`( G±4b pj$ùj ofgj$tbe` ƒ fgd$ ofej$ n{ :b bep:^i` j$t ~7^abe` Š ^akiki^at ot q(`g`bbgdƒjxfcbet:qnf j$fgq²t d$b u$qnfcl'bgfej$t:`gƒj$fcqntb) pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& j$`ghr«vhn`gj: oh$ h)jÿ*qnt DŸ*qN~ hnjxbed$fg` Ÿ*~ q(ẅ j$:kab) j$`cƒ "D : MÓ#»%'#( á#,%'á : " *#À ŽC "EIˆ _ ^i`jwqn~ q(fejxbg^idotsd$w7j wfgj$t hnd$ƒ p dot q²hnka { `( G±4b pj$ùj `}befgd$t šz³ ƒ fcdo ofejx 9nDj$t:~ŽŠ j$`œj uoq(fcl2qkäžq(h(be^muoq_ƒj$fcbgt qnfz~ :fg^it: ± pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& ãẅ joj 5 d$fg 0 1 m#7t EM "Eo5 Œ`gq(q±vtbeq(fgtjxk n5j${duoq$ : M &?6"#ND *Ex= EM pj$`j$`cbgfgdot d$ l»qn~ hnjxbe^adotôƒ fcdo ofgj$ 7`j$t ~SfcqN`cdo fgh(qn`(ñ {d$bgp bgp fgdo: op»]_±v Òj$t ~,bgp fgdo: opà^abe` 0bcb j)šœj ] žy p q2k jxbcbeqnf0~ ^i`}befg^a{ :bgqn`0wfcqnq2ƒ d$`cbeq(fg`&j$t:~ád$bgp qnf fcqn`gd$ fgh(qnǹ Ž 0bcb j)šœj'h(dotb j$hkb) Âj$fc j$fcq(b qnt:t qn~:l Âj$fc j$fcq(b) qnt t:qn~:l: Ct fghr«vh(t fghx ohx hnj]²±v h(dotb j$hkb) ½CfN $^a ]_q(`g`cqnfn $^i ]_qn`c`gq(f Ct fghr«vh(t fghx ohx hnj pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& t fghr«vhnt:fgh$ ohx hnjÿxqnt: DŸxqN~: h)jxbg^idotÿ$j$`cbgfgdot:do l:ÿx^it:~ qk pdbg 7k : M ² EMEo Y- M DD *M.µDD¹!^i` h(qnkiq({ fej*beqn~9q)j$h p ẅ j$kik n { :b²bep:q½ 0 ˆ j$t:~ rîd$w y ^it7 oqnt:qnfejxkq `cqnq( 7Ùt d$b bgdƒjxfcbe^ahn^aƒjxbeqxn:t kiq(`gùbgp q(l7dofc j$t ^a Nq_j$t6q(u$qNtbŒŠ p ^ah p'pj$ƒ ƒqnt:` bgd2ẅ jxkikž~: fg^at sbep ^a` ŠUqNq(¼»ˆ j$`7ðećt q 2ádofcki~ n5ćt q ¼l"Ñ ~:^i~ ^it K/DK K : *» EM">Eo"#Y -CM DD *M?6"#ND *E*= EM ˆ 0 :šzã Œj$t j$~jâpj$` j ofgj$tbe` ƒ fcdo ofejx ˆ ³ fcdo 7d hn^aqnt h(q UŠ p ^ah p`g:ƒ ƒ d$fcbe` `cdo 7q&jx`gƒqNh(bg`_dxwB`chN^iq(t hnqšz³ ś pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& t `gq(fghk«4hnfc`gt ohx hnjÿ$³ fgdo Žd$bgqNf}«v³ fgdo Žd$be^adot5Ÿ$³ fcdo 7d hn^aqnt h(qk«\³ fcdo 7d hn^aqnt h(qÿx _{ dobc«_ƒ fgdoƒdo` qnt j$`cƒ?6"+ Œ%'#(!M Eo Œ ž EM R+ 5 & Sˆ à : pjx` G2{:fej$t h p:qn`cjxhnfgd$`g`_ Œj$tj$~ j: U±4b pjx`œƒ { ka^i`cp qn~q= Ü ßCˆ ^at6š t oka^i`cp'j$t ~' fcqnt h p5 Rnj `cq(w kbeqnj$h p qnfc` o ^a~ q_bgdsj$`cbgfgdot:do lo ±4b ~ qkuoq(kidoƒqn~9`gq(u$qnfgj$k>:`gq(w:k>fcqn`gd$ fgh(qn`0~: fg^at 7± n^it h(ki ~:^it 2q)jx`cl«4bgdx«\j$`c`gq( { kiq&`}b j$f t ~ q(fgǹ ±4b Š j$`²j2u$qnf}l q(ä qnh(bg^au$q ƒ j$fcbgt qnf ~ fc^it 2± pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& fej$`ch$ h)j EM "Eo T "Ex=55+ % : *""#)# D ¹ R TŒ% ^a`'j$t { fgq(kik já ofgdo:ƒ d$w dofc j$t ^a )jxbg^idot:`²^atbeqnfcqn`}beqn~,^at`chn^iq(t hnqdo:befcq)j$h pž y ¾p:doki~ `_j$t,jxt tdj$khndot:wq(fgq(t hnqš p ^ah p ^i` `cq(w k wdof {d$bgp ^at:wdofc jxbg^idot j$t ~ t q(bvšudofc¼"^at " 0ß ÆÝ*ÉÊ Þ Ý*Í:ßKÌ"Ç)Ý*ÌQÍÌQÍ"Ú1- pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& `ghn^aqnt h(q)j$t:~:beq(h p t dokado $l"t q(bvšudofc¼ h)j

7 EM " M #( # M µ Ex= #x s`gqnt:~ ``chn^iq(tbe^i`}be`j$t ~»qnt $^it q(qnfg` ^itbgd h(k j$`c`gfcddo ŽǸn `c^it fgq(`gdo:fghnq(` Š p ^ah p "^Q 6pj$` ~ qkuoqnkadoƒqn~ zy p q(fgq ^i` jwqnq wdofœbgp ^i`( ± t:d$b²j)šœj$fcq bepjxb bgp qnfcq^a` js{ fej$t:h pjxb rwd$w>y pj$fckiqn` ½0l$qNf²^i`Œbgp q&kid"h)j$k qk ƒ q(fcbn pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& `ghn^aqntbe^a`cbg`g^it:`gh p d"dok h)j ;( D * : M } ;( D * M '%'#(!M Eo 7O >M nc do 7 Ž^i`c`g^adot ; duoq(fg`gq(qn`j$`cbgfgdot d$ lâq(~ h)j*be^id$t j$t:~ ~ q(u$qnkadoƒ ŽqNtbC^atDbgqNfctjxbe^adotj$kakal$ Œ±Œpj)uoq{ q(qnt uoq(fclj$h(bg^au$q^at9bep:qƒj$`}b)œ ± j$ kiqn`c`0`cd n t:d Š& ±4bŒŠUdo ka~'{ qcj odd"~ u$qnp ^ahnkiqcwd$fœj$tlod$t q&^itbeq(fgqn`}beq(~ ^at6^itbgqnfgt jxbe^adotj$k j$`cbgfgdot:do l7~ q(u$qnkid$ƒ 7q(tb qx z^at'`gh p d"doki`( pbgbgƒ ŸoŸ*Š Š Š& ^ j$ dofc DŸx`gh(^iq(t hnq)ÿx`gh(^iqntbg^ h {d"~ ^iq(` Ÿxh(do 7 Ž^i`c`g^adot ` Ÿ; Ÿ ;( D * M %'#( + 1ŽQ+!L>M â^a`&t d$bj$`&š q(kikm«4~ q(u$qnkadoƒ q(~ôj$`&^mbe` hndo tbgqnfgƒ j$fcbg`^at Ï ^adokid$ $lon: p qn Ž^i`}bef}londof ³ pl"`g^ih(`sˆqbep q(fgq j$fgq&j*b_kaq)j$`}b bvš džhnd$ 7ƒq(bg^it sdokml" 7ƒ ^ij$~ è Kn:{::b Š qj$fgq d"hnhnj$`g^adotj$kakal9j$`g¼xqn~!bgd ƒ fgdo Žd$bgqs^ab) y p q r²t ^au$qnfc`g^abvl `½Cq(ƒj$f}be ŽqNtbe`&d$w Ï ^id$kido $l$n p q( 7^a`cbef}lon j$t:~³ pl"`g^ih(`0jxfgq ^itu$dokau$qn~ ^it'befgj$^it ^at sp ^a op `gh p d"dok `cbg ~ q(tdbg`²wd$f² Œj$tj$~j ` beqnj$ 7`(