untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp ÁÈ}ÁÈ üq 2. Ÿ º} è ~ úw xâz ±Šüg q g u ²foÈ x Ç ÈÀ g sµ l ~ q ¹ ~ }¹ ~ GE (C)

2 附件 联合主席拟议的案文 上诉机制 [ wò xƒ» w xƒ» À} 2/CMP.5 úà } 42 } 3/CMP.6 úà } 18 À} 2/CMP.1 ú } 3/CMP.1 úà } 4/CMP.1 ú } 5/CMP.1 ú } 6/CMP.1 ú } 7/CMP.1 ú } 1/CMP.2 ú } 2/CMP.3 ú } 2/CMP.5 úà ö Í Ÿko~ È Èr Ù ºqÁÈžÇö qà} ö Íq z q²n È Ž v fh ¹ ¹ } ² Î iq Í xžœ ö Í Ÿko~qÀ 1. «À  ±ºp ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í 2. ²ü ù À ³²ý 6 f ï ý 1 Ç 3. uù À ³²ý Ÿko~žÇqÀ ý Ç 4.  Ÿ } 1 Í Å q Í x Ç q q g sµ l ~ q ¹ ~ }è ~ 1 üz 2 GE

3 附录 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 第一部分 : 上诉机构 一. 二. 机构设置和权力 1. º ö Í Ÿko~ [  ] È r Ùq à (CER)ö n qà Çq 2. ŸoØ ý g sµ l ~ q ¹ ~ ( l / ¹ ~ ) 3. ²ö À q À Í FCCC/KP/CMP/2010/10 ú z ± ö Í Ÿko~( z Ÿko~)q ~kz l / ¹ ~ }k ~ ² Í º ºqdØ â qz xöÿg Ê 成员 4. ² A l / ¹ ~ ²h 30 ü [ º Šü 5 fç Ä üç[x]ü Âz Ê [X]ü ÅÂz Ê [X]ü ö f [X]ü] ² B Šü 5 fç üç 3 ü Âz Ê 6 ü ÅÂz Ê 6 ü ö f 3 ü GE

4 ² C Šü 5 fç üç 4 ü Âz Ê 4 ü ÅÂz Ê 4 ü ö f 2 ü ² D Šü 5 fç üç 5 ü Âz Ê 2 ü ÅÂz Ê 2 ü ö f 1 ü ² E Šü 5 fç üç 6 ü ² F Šü 5 fç üç 4 ü Âz Ê 5 ü ÅÂz Ê 5 ü 5. { 4 ù²{ 2 { gv é ˲Š 2 ù é { f{ { ²iÐ n{ 6. x } 4 üf ²Ä e ³² xv Ÿ ü }üx } 8 q  7. ü ü È} 36/CP.7 úà z ü 8. «õ² (a) ê Î (b) [Ž 10 ]q  Ÿ [ j x~ È ][ ][ ] ö ÍÈ q]rº Í (c) à ùxíš d ͳuýù²í k [ ] (d) [(d) v p{ [Ÿ µá]] g Ÿko~ º Ù ƒ g~µáq Ä {Šp iðž 7 ¼ Ÿko ~ º Ù {²Š {ŠýŽ 2 i¼ «{Š p ö Í Ÿko~ º Ù 2 ~ É q ú µá Ÿ Ÿ²ú ŠŒqt Ÿ gü 4 GE

5 10. q ù³² Ÿzl³u l / ¹ ~ Ç ±Š ±ŠŽ³ui [90]f ï iým 11. ù Ê À l / ¹ ~ oi Ð ž qšø ôœ Ÿg â ²öx } ÊÌ rà{ ²öx } Ê q ² e Ç ~ [12. l / ¹ ~ Çpx } 11 ²knù q Š ] 13. ü õ k ˲ ºõ kq dx } 21 fqz ù² x 14. q k «q  Èg[XXX] 三. 四. 公正性和独立性 15. xft {Ÿo s µéqh 16. ŸxŽ h ¹ r  ÌrÀ{ k²zq 17. öm{ r  ÌrÀ{q º í º 内部管理 18. Ãêh Âz} 3 } 19 ² À n q ƒ Ç p À t È [xÿâz Ê ÅÂz Ê q][20][15]ü Ç xé Ž Ç À g² é Ž o¹ v Œ² Ž À xç õøÿàq x Ç[ ö qg kn È ý f Íö ] Ÿ g õøÿà 19. ²Ç[Ž qg Óg ][2 üšüg ü ŽÂz Ê ü ŽÅÂz Ê ]{ ³ n 3 ü q k x x Ç À 21. p f q à ²qØ 22. z  Àq¼µ ŸÀöº o GE

6 五. 集体责任 23. à ý ³ xö ö Íqrº z ºqÀ z 24. gv À}q Ž é Ìn qftu ău [ ][ ][Ž ] hÿ ~ ºq } ž [ ]z [ ºwrº]ÁÈ [ y~ [ ] u Ž é [ [Šü]g ]ü õø q À hÿ] [ÃÅ 3/4 q ü õø hÿ y~ ] À ýv ý ««k È qg ý ºw ºkn 第二部分 : 一般问题 六. 七. 透明度和机密信息 25. q À xlå ö qkn o Ê 26. ³ x } 22 x } 27 q À êh Çq À u ƒ Ÿko~ ox¹ 27. låü Å q g q ÃÅ ö Í z ² ŒŸ zg } 3/CMP.1 úà Âz} 6 ± º q ²np q ²Ÿ 行政和资金支持 28. Šü ä ¹ zl g Íq² Ç qÿ 29. Ÿ éù Ÿ[ Ÿ À ºq]ŠŒqzl t h ¹ r  ÌrÀ{ k²zq 30. [ Íq öºâ «n ºqük n ö Í ré ox w ²q«q w v Íqh ¹ [ x g f ÍÍ q~k Ê g u] q ºq«n ˆn dx } 43 q «w ] 八. 工作语文 31. q g 6 GE

7 第三部分 : 对上诉的审议 九. 十. 上诉理由 32. q  x } 1 qš ¼ È Ÿko~ ÿ (a) oº~±  (b) z f xžr z o qà (c) ö Íq È È z Ço[ vq] ²n [ º [ ük][ d Å Ê ~Çjr üq ] (d) Ÿko~ ÇÀ [ ] ýº q fo ÁÈ [ º [ ük][ d Å Ê ~Çjr üq ] (e) x } 34 ö º qà Ço [ ü q ö n Çq À Ÿko~xÐ n Çq À] ŽqÀ 33. ³ À q À x² q Í xì ùÿ kq  裁决和命令 34. A ºp x } 32 q kn Çq À ùxv Ÿk o~qà ºö Ÿko~ B ºp x } 32 (a) (b) (c)è q kn Çq À ù xv Ÿko~qÀ ºp x } 32 (d) (e)è q kn Çq À ùxv Ÿko~qÀ ºö 35. Çq À g À x } 38 ƒ Ÿko~ º GE

8 36. g ¹ z q k ù Ä ö z x xé Ù z q² 十一. 十二. 十三. 十四. 记录 37. ý Ÿko~ rq Ÿ À ºq{ z ø º q Ÿ q Ÿko~À ºq zl Í ý 7 f ï ¼ r 提起上诉 38. r õ Ÿko~[ q q ] ºq à qö Ç À q ö ÍÈr Ù ö ÍÈr Ùq{ Èrõ [ ƒ][ } 3/CMP.1 úà Âz} 40(c) Ì º ]( t ) ùxêh Šü ² À 39. ù¾ ü À È f tùœ~ˆ { l 40. [ ][ ] Ÿko~¹ À ý[ ¼ ][à ] 时限 41. z Ž Í i Í Ç ý Ài ² 90 f ï 42. Ÿko~ } 34 q Íö ³uýŽ 21 f ï hÿq} ~ Ç ýqà 上诉费 43. ¹p «n  ±i q Ä wükq Ųp «q«n ] 8 GE

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì

亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì 亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì xiàng 您身处的机场力求借着借着这项调查这项调查不断改进, nín shēn chù de jī

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 17 September 2014 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }è ~ 2014 12 1 Ž 12 ÌÍ g zèr X 遵约委员会提交作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议的年度报告 œ ² ³ ~ r g sµ l ~ q ¹ ~ q}k{ r 2013

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình chuyển đổi ngôn ngữ từ văn bản nguồn (tiếng Trung) sang

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn