!"#$ %& ' '' ' ()*+,-./01 / :; 4 <= A ' F G HIJKL 50M NO %& ' PQRS TUVW X Y!"#$%&' $(' ) * +,-./ "* 9: -; < =>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "!"#$ %& ' '' ' ()*+,-./01 / :; 4 <= A ' F G HIJKL 50M NO %& ' PQRS TUVW X Y!"#$%&' $(' ) * +,-./ "* 9: -; < =>"

Bản ghi

1 !"#$ %& ' ''' ()*+,-./01 / :; 4 <= ()>?@ A ' BC4<DE-@4F G HIJKL 50M NO %& ' PQRS TUVW X Y!"#$%&' $(' ) *+,-./ "* 9: -;< =>?@AB C DE * -( F5- G%H < G IH F* 6( F 01JKL MJK MJKNO PBQ4#RSTUV ;W ; W * 9N X YBZ[\]-6^_P `a bc c3 - WW * 20. -$4 $!4 * H8NOP * JK"#$ JK%&" JK JKN "#TUV ;' ;' * ' 01 XR " X " 2 \ 01* 6

2 !"#$%&'()*+,)-./ 01 2" :; 1 ()*+,) /<=4 +,F GHIJ KLMNO 1 +, P QRFGSTUVWX/1YY +,4 + /*1+,)4 "+,) ZD[\]^ _`ab4 c' +, L:; / 4 89 :; ' D * )' D* N ' D ( 0* + 4 D )c :; L 4 ; *1 :;* 4 ;#$ 2 KL :# ;3 _: :;U4 ; P -4 U;" #$ 2#; 3 ;"E :; /4 -! U;; #$?289":;3, ) U]C_ UC)G)M )4 C )C D ); ] D_ U ); KL' 4 ) W )!"#D$% ' " 4 &'L "$% D": 'U *(J)D":; "* ' + W,4 1-?./)0 N? 0 14 #$W 4 >? (J) 1) M) 0) M) ) M) 2?3 4 ''4 "#L M "#L 54 N al678 "#L

3 !"#$%& '() *+,-./01 1 2& :;0 8 7 & ' :*+ -<5=>?@7A1BCD 1BE,1B!FG HIJKLMNO PQKRSTULVW XY PQ 0Z-PQG PQ[\]R^_`ab cu -:PQK\!" - " - :0 *+M G PQ \:- X : < - " - : -- J G NO :#Y$F JKLM SW : M-.=> : ", : 2 < GR0G : Z*+:?@^,^ F: *+ G % & Z -: -,- : -: AM: cu " :Y'#FG - : :-!:- < -0 G < -A! -:"#$%& -: < - '!: - : -!:Y$FG JL!(PQ) *+ :, -*.- / F G 0 R G PQ7\89a= >M:;F.# ^_`abcu - =>*+:; -F:' 1< :# 61< :.$ :<,=> M:?*+ -F.$? - -< 0? F:. *=> -=>BC : Y1'FG 0D!E.:. G ;3 F GH3:I 0JKG 0=>0*+L -B MNG O :]R PQ R ()!ST PQ$:* U V W? -:X0Y G UK ' : => 3 *+: :X0 ' G Z:':;=>[\B

4 !"#$%& ' ()*+,-.)/01-% (:;& % - <=>?@AB79CD (E FGHIJ <K(%LMNO 9 & PQRSTU(VWX (Y Z 9[ \]^ _M`9( ab 9c = b (c M!"# $ (5 %&$' (9 K = Z 5 $&GZ( - <K9 (F 89 ( $& (## ( _ (F <KZ - ) &*&$+,) #$# L _(-,"%L(##. F Z( ( Z( 7 ( / #0, ' # & $+ &#$, C( $23 2 % 7 A4 & 4 & 5# 7 (! Z"# $ % %&'Z(89 D OM - / #0, 6_M - ' ()5(F 3 ' * +, U(-.8/01 89(89 -)' 7 4 U( ( 9(34T ' 7 ( 5 7 (56 " 7=Z89:;( 9 ( <0:;89 (3 =( > Z% L?(@A BCDE C (Q #& $ F GH4IJKB(aL3 5MN 7O 1 O<KZN9 2$#'"&# # $'# _ M(IJX JKB( M _( (?PQ N( 9 R STUV 6W NX 1..(YF? 5C( 6Z F[\

5 !" #$ %&' ()*#+,$ -"%./01 # 23# 4#56#789:; 2 <=>?2@A"BC; D2E2FG$ A!"H O $ PQ RSTUVW2>X YZ [\]]^T_`2abc 2 $ ` P L2 ) 2% / " "#2 #AQ"2 2 = P 2 ]"3#4#$ %= W2VW2J (?"` % a O) # "2W" WO(I) W `2 " ` a % 1 / " O -"2 " 2O = 2# 22) #2A 3 _`2 I 2 2 > =2A"!"# $ %2&a J 2 )'2 >? A" ( )*+,9-./01! "# a '2345 J 67 89,:;2 "$ I < A MNO>B" "# -"2CD:E:E 2( W a? 2 9 WFG I a ) 2./ = W HI JK LMNO W )4 2P _`Q #32RST<= 6UV/ 4 ( WX_Y J 2% IJ (2 Z G`A / ZST[ 2\] ^ _ #3 `a2 R6U bc2 6U2

6 !"#$%&'()*+,$-.+/!01! :; * <=>?8@A BCD!E ""3 4:; F "+GHI JK*LMN34 O8 PQRST8UOVW34 "XY ": ;! J ;ST8 ZVW34[2 +\]^"_/`a bc L2 "F J I- *[2 ST 34 %. : 2 JMN 301 = " L L "VW34 O 01 Z " 301+ L L( 8 D 0 0 2*c 8O34 2 L "E 0 Y X ] " 34" :; ) &' 28O34_ " :" _ " 2 8"A 9 2 8Z34+ A &' %2+A8" N;"#$%&$ '% "!&' T"#$" % :I &' &' GHX "H 2L " +/ 2 J (2R8)*"U:;+ L, &' -. &' /0 D GGHX "H 1 DJ" 34 &' "2 3*c AST8ZAGHX 4 "5 = 60 7/0 869 :6("; D8 " " 60 "<= 60>? G@*: A GBC: 869,$:6 8 ; DE ;# $4+ 2 Z 2 " 6DFG O! " H"_/IJ;# $ 60KL"!!MNO D+0 O6034:" N I602 6"0 +P601 Q 2%RMN 6034[ (STU ST8 L P JMN 6RL V 6" 2+/ W!XY :;(#! ) Jc 0N 8

7 !"#$%&'( )*+,-./01 23' :;( $ <= F$ GHIJKB?LMNO P./ QR S!$TUVWXY %&./DEE QEZ$ [ \]!^QR 45 2_` ab c Q QE D $+,\# c Q ;!"#$%&' # "#$ K$L./ $ Q QR 7$ 1 L./L $ DE MN OE8 J + ' # ( )) 267 c Q QR N$2 K$ \# S` = ^LcQR $!^ ^ ( E!*+&,-.#/0 #QR $1!$ \# QR?@P DEL MN$ O)QOO A _O O > _O && #. &# %## % #-% 2- DE$ \# D QR)DE@ +O!"# $O!" O%O! "&)O >' O3-4-/ "$ -. '-7/ '6#3 "- 6-2-# - #-% '-/ - 2 DE $ DEP O)Q! L DE DEP % 1P A _ $ 1P (P!"&) 1 P $ 1P > _ ) $0 $1 01 $* 89# QE +!- QR! DE $,1P 6 # S-. D E O#!"/0O1 c O%O) $ 1 - SEDN /:6# 2 $ (?)* Q SL#!"/0$ L34 5 ) 6$7 ;85?9:; P 134 T 2 ) $ L% ) $ 1

8 !"#$%&' ()*+!,-./ () -9 4 :; / () 4 < =6>? <@ABCDE >? < F >? < GHIJKL: MNO +"##" $"% $"&,/ PQ RST9()UVWX3Y / ()23 4 Z [\ ]^_26 O `abvc / VW :; 4 3 :;!/ 3() RS BW * / [3RS J0 4 2 : / 0 4$ RS 4()! F 4 :;+F:;, Y+ 4 B 4,/ ZX + ()() VW, 4 2 FZ W + 4VW,/ [ 2 W F 4VW : ; F VW :; F ] W *+' $ " $,/ J :-.+!!(!, 3/ [\ J W [ 0X3/ 01 [\ !)!,+ $ " "% *&$ +$, +&&,/ 0 K U!Y + -!! -.!- (!!/ 0! 0/! 0 1/., U :+./!-!!! ( 1!, / U [ ! / "1 #$ % &U' J ( Y =6 +$ " +$,/ 1 U 23 4) 2386 * +,/ J- VW 23,. /0 U14 / + $ " +&& +&,/!Y [3-.-./! *+-.0! -!!, -. I5 Z67 $ 8Q9 : +:& F ; ]^K 23 3

9 !"#$ %&!' ()*+,-./01 1! 1./!23456./7#$ 89!': ; 1 - <=>?./$ 4@ABCDE$./ 01 FGHI!@A BCJK0LMNO! 7! "#$!E,-./ 56./ P!QR ST?,- 568U1VW$456./,-./ ;./301 XY #G/! Z K[56,- ; J &\! ]^_`abci!k 0L@AO7!"!#$ 8!QRS? 4 B!!S '7$ ' S? 4789 $!(! :D56./! - ^]!K 56 #$ QR _`! D!' b C! B $ Eb $!b c$ 8 $ O 4 7!$! A$ 4 780!'ST4! "!#$ %&'7! B4!!G! ()!*+0!,-./$ 001Y `!!)!234)05!, 67!.89 :!;6!. 7$ 8:D! < D # B <!B=>01.$ 4 7!'!4?@ Y!ABb _[CD! EZ[! `!FG! 0$00H I)J8!# K)LM7$ BNM K O $ c)b = 0PQ $ 3?RS TUVb W!XY4 TD [\$ ]!^.B D[_`$ [_`Da _! 4b 70 $ c@?0! ^b0 D _` 3 ` $ 3?\ H01!?09!24` 7$ 8! c?47! b c ## ; # _ & #

10 !"#$%&' $()*+,*- *. / 0( /6"$ 789(1*: :2: + ; /6 1 + ; 3<=,>?@A/ B CDE / 3= FCG HI JKLM(NO: : 2, 2 : : : :K :P :Q,>?RST/NU VW/ XY= : X Z[\3 / 3 ]^_`a b: c Z[\3 / 7 (1 +I C17 ( I ac6 Y / V c 3V6/ 3 3+ / Y /]+/A % / D +6 / Y / N / 7 +/ + 3 N L, c : /7 : / 6 7 ( +3W! 3 /J I /1(7 ( / (/7 : (I (!+, "#$ %/N I W&! 3'/C D ()*+ 1,+ 6#-.I Y/1/ /La,I,0 / 1] +,()/N I K/' 1,+6#-.I -2 b- Y/ 1/3 7 ]4 I 5 (67]/8 ( ]/9:,1 +,/N I 0( ; 3 1 b+, 3 /97/ `, HI (/1O: 2/ L, : / 97! +,< I 1O+ 1 +/6 =>1O+? 7 I 3A; 3 &'3I 3 ; BC 1 +D1 +3 E/J^_3 I /, X b3; /FG 7H # 3 I I N, #aj3 X /A; KaLL3M N/V OI 3]^_ /6 X 1 +I # 3]P /Q# Ra #/S V' ( I

11 !"#$%&'() *+,-. /01! :;< = >?@AB <= CDE EE <= EFGH/IJKL J7>A > M C D NO!9! L PQ*9RSTU VWXY ## Z[\! 3]#^ _`abc * \/ L LC,- JN$ N$ CC L L()L =CO J CNN M C * 6P 97 % NJ %E " " / *+C a# / a#/ #! 2 8*9 / / C K S C/ 2X M N ()!1P" N #C$M %%N/&' ) (N*9)*+,- JN./9:;, 0!"#$%&'" ()*+,-./0 1" :;! "#$$!!! <=>?@AB%#C DE: 7 FG&HIJ K L FGMNO NO <=>?@AB%&C

12 !"#$%&'!""## ()* " +, -./012&"345 62&7 8$9:;) <" = <) 6FGHIJ KLMNOPQ RSTUV $$ WC" XY" F "N# " C XZ":D-[)3 /\]^_ & `"a/bc %&' $$" ( ')*+,-(( -((.+ /. ')+.+-+./')+ '('+'- + /'0'( 1+(. + $ *!# #!# !7$../ ( (.4. ( (.-.-(-(./.(( -,-8 + 9'3: -+;' '(.&4! " # $ 3 8./ -(.& -2 3!7 4! %!. '0.*5 (-5;5245!!!7 5& ' 56. 5<3*5 '-(.- 2 (')45 5!" 5 # 5-5.5=> *5%' )).452 5! ' 5 /. 5 5).> ')5 - '( - 5,-5@ (*58..) 5 8./ -( (. -:.05;5? 59'3:A ( ( & ( ) # * 52': 0.*5 2': 0.5B- A. ( 5. 45!7!*5#7$ #! : 5C.: 5 5D 0-0*5'-5.> '-( /( - 5,-( + 45 A) 5!45-5! 5E8./ -( @ )).5;5 5?' # 56. 5<3*5 )(458 -.'(5'- 5 - (-45!7!*5 7# $ ')) ' ! 5?'-0 '0.5' 5(.5'- 5)'-0 '0.5' 5 - ('-.*5(.5 / 5' 5'5 (..( ')5 -./( 5,-59 5 A'(A 35.45,( # - *./ ( " 5 8./ -(. 5-5 ')) ' 5 $$ 457 $$ ' 5.5 /3.-5)'-0 '0.5 / *5'5 - '( -5 50''( ')5(. 5,-5 5 D.5;5 % 5 )( *, 01 -,( 5 8./ -(. 5-5 ')) ' 5 $$ 45! 7!" $$ : 5" 5?- -*52-( - $$ 5, ( % 5?- -*52-( - -45? 5 $$ 5,/) '(. 5,-5? 5-5;5 5 ' /3 * 5 ').-45 *5%)' 3.))45# "?-0' !"# <3*5 ).-

13 !" #$ % &&' %"(()*+ & )&,%- (.&/!0% &.(#$ & '!"! #!"$ %! &!$ 1()) ($' - *( $ ( ' !"#$% &' 3 5 ()*+, -./0+13 +, 23" :;3 6' +, + 07#&) ''! $!"&' 23" <=7' >?' 6BCDE FGH I J 6 8 KLM+, NO ( +, PQRS +, "23T ' UVW+XY +X +8 9( - +X+, Z[ \]PQ^7 _1( + `abc + Z[ D +X 0+ 3" 3GH T ' 6 " ' 23"23+, I' 23"J' 6 H 23" ' +, 1E " ' N0++XZ[ PQRS +, 23" < Z[ X 1 + J 23" ' 6 9 +X Z[`a " ',,, 23" , "+ ' 5 +,- Z[ +Z[ ,T +, 4658

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

Founder PS conv standard PS By [

Founder PS conv standard PS By [ 6 &.9 & 39&58 &8;&(9) +$6 +$ %! $ $ ' ' $ ']^ $ %&' (P23$'Q_:; C?=:; 78Q_:;(_` KUP23- 'Q:;+ /@,?=/;&QU:; + -% 4526%A,:O&K23 O%K _:; / &' 23&%A@:O' O$K 23$'Q:@ 0C, 2 3-'Q_:;,+`>/ 23-'Q _:;?= K!! " # ( )*+,#

Chi tiết hơn

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

c ;/ ) -* 5-/ /:!!"#!"#$#$%#&' $% ()*+,-./)01 () $& ( 9:;,< :) *+, = FGHI3JK LMNO FG PQRST9UVWXY ) *+,- #

c ;/ ) -* 5-/ /:!!#!#$#$%#&' $% ()*+,-./)01 () $& ( 9:;,< :) *+, = FGHI3JK LMNO FG PQRST9UVWXY ) *+,- # c 751 4-;/) -* 5-/85 751/:!!"#!"#$#$%#&' $% ()*+,-./)01()2345678 $& ( 9:;,< :) *+,-. =>?=./0@ABCDE10=FGHI3JK LMNO FGPQRST9UVWXY ) *+,- #Z[\]6^_`UV ) *+,- 9abc abt0abqr O ) *+,- FG9 Z $ ( 23 &' ) *+,- V

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

!( ),%1"$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, **)+ 1 1'6-! 3 4#//1!!! "# $ %&'! "#! ; 45 FG$HIJKLM N O ; 45 ' PQRSPTUPQVW3XVY 3 >: AB' P JPZ[

!( ),%1$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, **)+ 1 1'6-! 3 4#//1!!! # $ %&'! #! ; 45 FG$HIJKLM N O ; 45 ' PQRSPTUPQVW3XVY 3 >: AB' P JPZ[ !(),%1"$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, 3 9 998 0**)+11'6-! 34#//1!!! "# $ %&'! "#! ;45:?@ABCDE$FG$HIJKLMNO ;45'PQRSPTUPQVW3XVY3>:AB'PJPZ[\]BPZ[^_ 3`abc$45AFQAB+FF$ FG ;D45A$QVWA$45A >:?@AB$PZ\]B3Z^_A$J

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

&!" #$ %$ %&' ()* +,-./0!"#$ &&&!"#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM

&! #$ %$ %&' ()* +,-./0!#$ &&&!#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM ' ()* +,-/0 ' ' ( )*+,- /01 ( ( ( ) *+, '-( /'/ /01 ' ()*,-345 7 '?@A BCD?E /0 F >1 GHIK?LMIN O 01 1 =/5,- 7 ( )* IK5 H ' ()*, = /0 (K B ) *+ ()*+,-,- +,-= C ' /01 H (? /' -I BCD -I=I345? /' BCD '

Chi tiết hơn

!"#$ %&" #%' %" " %% () ) (!" #$% &'! "#$%&' (! "#$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./ #$%&'45 -. * ()*+,-./ :;,7 23

!#$ %& #%' %  %% () ) (! #$% &'! #$%&' (! #$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./ #$%&'45 -. * ()*+,-./ :;,7 23 !"#$ %&" #%' %" " %% () ) (!" #$% &'! "#$%&' (! "#$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./0 2345678#$%&'45 -. * ()*+,-./0 0 23456789:;,7 23 ?@23AB23CDE,?@23 -- A. =?@E FCGH=4I23J K,B2 3 L M N O ) G H = E J K B P

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn