Wolter_PraesWerTS_ a_VerIntFP_

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Wolter_PraesWerTS_ a_VerIntFP_"

Bản ghi

1 !"#$%&'&( )*+,&. / :;< F; ˆ Š Œ ŠŽŒ ŽŠ GHI JKLMHINIOPI QLRIHS RTUS TUV WXYZ[\X][^ _^`[\YabZa^][^ cdefummil ghhijghklm RnUoTfU ghkpm qrstuv UOP [X][^[^ _^`[\YabZa^][^ TUVw xhimyiszuon PIL QLRIHSIO{ MH OKMKNHyef RINL}OPISI ~I IyyUON PIL TyyILj UOP dskvvihosl NIm PTLTUy KMNILUONIO V}L dtohiluonyj UOP IySTULHILUONy TƒOTf IOm IHOI ~ITLRIHSUON NIKf PLKMKNHyefILm MTOILHyefILm NIOIf HNUONyLIefSMHefIL UOP ULHySHyefIL LTNIySIMMUONIOw š 1

2 ŒŽ ª «± ² ±³ ª «ª µ ª ¹± º»º ¼ º ½ º ¾ «ª± ± ² À ± Á Âà «ª±»º ÄÅ ªº³³ ª Å Æ ÀÇ «± ³º«± ± ² È ½³ «± ³É Ê Á Ë ÌŒŽ Í Î ÏÐ Ñ ŠŒÒÒŠ ÓÔŠÕ Ô Ö ŠŠÔ ú Ø ÙÚÛÜÝÞ ßàáâãä åùáä æüççúûúèûéüçêüëìíêä îâ ïüçèðý ñã àðêýíèíòðüó ÜðòÜÝÜ âêçüìéýôýò 2

3 ýñôôžœ Ñ Žþ Ô ŠÕ ÿ þ! ŽÑÔ ÖÔÔŒ ÖÔÔŒ ŒŽŠ ú ÖŒŠŠÔŠ Œ Žþ Ô ŠÕ ÿ þ ÌÑ ÖÔÔŒ "ÑÑ Š Œ Š ú 3

4 ÌŒŽ ŒŽ # Žþ Ô ŠÕ ÿ þ Ò ÖÔÔŒ ŒŽŠ $%%&Í$%'( ú HI5*2 *J24 K** / 12342/ ,,:;< +,,= )* +, LDAMBALNOCDA PFQAELDRSLOTANL ) +,. U/2I *JV 22 4 WX >? EAFA YSANCDZ GA[NCDLO\METAELBRLNME ÖŒŠŠÔÒ g hijiklmnmo piq rmsituq vwm xijjyzyqqij y{ nqsj}{impim xyqqij ú ~ ÿ] dš f ÿ]^_`abcde ]Œþ ÑÔ` ÿ]^_`abcde f d ÿ] d ƒ ÿ] ƒ ÿ] ƒ ÿ] ]Œþ ÑÔ` f cd ^_ # ˆ cd ^_ Í ` ÿ] dš f ŒŽ Œ Œ š š cd ^_ d ÿ] d ƒ ÿ] ƒ ÿ] ƒ ÿ] cd ^_ Í ` š ª«š ÜðòÜÝÜ ñíçêüèý 4

5 ÖŒŠŠÔÒ g hijiklmnmo piq rmsituq vwm xijjyzyqqij y{ nqsj}{impim xyqqij ú ÿ] dš f ÿ]^_`abcde ]Œþ ÑÔ` ÿ]^_`abcde f d ÿ] d ƒ ÿ] ƒ ÿ] ƒ ÿ] ]Œþ ÑÔ` f cd ^_ # ˆ cd ^_ Í ` ÿ] dš f ŒŽ Œ Œ š š cd ^_ d ÿ] d ƒ ÿ] ƒ ÿ] ƒ ÿ] cd ^_ Í ` š ª«š ÜðòÜÝÜ ñíçêüèý "ÔÕ ˆ Š Œ ŠÕ ÔŒ " ÑÔ ŠÕ ˆ Š Œ ŠÕ Œ Š Ô Žþ ÔÐ ÿ þ ú ±ôüèèü ²Üç ñíçêüèýþ âéèêúýý ³ µµ 5

6 Á þœô ÖÔÔŒ ŒŽŠÂ à ÎÔÕ $%'Ä ú ÙÚÛÜÝÞ îðü ÜÝ ÚçÛÜ ñüè éúçû ¹º³ºó ÜðòÜÝÜ áüô²ðòðûúèð ðüçôýò ôý²»¼üçüìéýôýò ²Üç ß½¾ íòçú¾éðü Üçë ³µºÀ ÅÔ Î ŠŠ Ô ÖŒŠŠÔÎ ŽŒ ÆÇÈÉ ú [\Ëa^Y`a^] ÎØÐØ ÌÒY Ó Ù ÕÖÒÕ ÚWÛÌaYYÒÚWY`\ÜÕ ÍaY Ë[Õ Ö[[ ÝÔÐÑ ÌÒY Ó ÏÑÙ ÕÖÒÕ ãíyy[\íaû[^`zíì`yë ì[x` `í ÑÐâî Í ÊX[Ë[\YbZÌÍ] ÎÏÐÑ ÌÒY Ó ÔÐÔÑ ÕÖÒÕ Þ\a^ËßÍYY[\ ÍaY Ë[\ ã[\\í ÏÔÐØ ÌÒY Ó áýøðî ÕÖÒÕ Þ\a^ËßÍYY[\ àü^ ÊÜ\ËÜY`[^ ÏáÐÑ ÌÒY Ó âïðý ÕÖÒÕ Þ\a^ËßÍYY[\ àü^ äy`[^ ÙÐâ ÌÒY Ó ÑÎáÐØ ÕÖÒÕ š ÙÚÛÜÝÞ ÙåÙ æûúûðíýüý ç ìéæüòü ôý² ïú² ßÜç Üè²ä ÜðòÜÝÜ ïüçüìéýôýòüýó ßàáâãó ÙÚÛÜÝ æûú²û ç ìéæüòüó æìéôèèüç ¹ººÀ»¹º³èó ¼æôéÚéô ¹º³êó îâ ïüçèðý ñã àðêýíèíòðüó ÜðòÜÝÜ ïüçüìéýôýòüýë ñíûíþ æíè 6

7 ÖŒŠŠÔÎ ŽŒ Î ÓÔŠÕ ÖŒŠŠÔŠ ïðñòóô ú úýþÿ Ë 5ÔÑ Ž Œ Ô Žþ Ô ŠÕ ÿ þ ÒÌ#Ò Ø

8 ¼ º ½ º ¾ «ª± ± ² À ± Á µ± Ê ² ± ² ¼'( «ª±»º ±Á ½ «¾± À ) ¾² Ç ª±! "#! $ # %# &#&! * + Å Œ ŠŒ 5 ÑŠ6 ÑÔ Ô ú /.,

9 DEFD G H>?IABJK L[Y`ëMëN[ÌÍY`a^] W[X OÍÕÕÍWËXbZ`a^] a^ë ãíyy[\ypx[][ì[\zqza^] ú /., RSTUVWVXYZ[R \Y[R] ^_XWY[R VR\` abty[r]c\x Y^ duc\tefzz`ugabz]uv^ h ª ± ± Á ÂÀ ' ª Ê Á Æ ~

10 ÿœîñôóôš Õ Ì Ò Î ŒŽ ýñ ÔÑŽŽþÔ Ñ " ŒŽ ú /., PO4P [mg/l] NO3N [mg/l] SO4 [mg/l] 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1,,6,4, ij'& Fllwasser Fllwasser ij'& Fllwasser " ŒŽ Ò Å Š à Ԍ Í ÿœîñôóôš Õ " ŒŽ Ò Å ŠÂ ýœžþ à Ԍ ú /., PO4P [mg/l] NO3N [mg/l] SO4 [mg/l] 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, ij'& ij'& š 1

11 " ŒŽ Ò " Ñ6 ÑŠ k Í ÿœîñôóôš Õ " ŒŽ Ò " Ñ6 ÑŠ k ú /., PO4P [mg/l] NO3N [mg/l] SO4 [mg/l] 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, ij'& ij'& š ú /., 5 ÑŠ6 ÑÔ ŽŽ Ò þñòî Ô Ô Å ŠÍ#à Ԍ Î ŒŽ ˆ] ŽŽ Œ Õ Ò ˆŽ Ò Ò ÑÔ " Ñ6 ÑŠ k Ò{ Ž Õ OXÕ[^YXÜ^X[\a^] Ë[\ lxy[^w[zí^ëìa^] JK diph IOS VLIHyISzRTL OTef myiooiljlt SHKOHILUON RHy zu pmn N mo p HO PIL TyyILy UMI RHy zu hmiq N mo p l rtfli IsSILOI mjltefs tmk N mo p ÖaÕÕ[ ØÐÝ ] MÒÕu lxy[^w[ëí\û W[X v[òm ÑÙ ÕÜÌÒÕÜÌ ÑÔÔ ] v[òõu LXYXw[^x tvililkyhkoodiph IOSj t MTNILUON HS yrilpie UON PIL zhyioyefhefsm RIH KLSPTUIL PIL fiushnio zhosl NI Uyy PHI ~IfTOPMUON ntflyefihomhef TMMI ljkh rtfli nhipilfkms nilpiow šš 11

12 ŠÕ ýñš Ô ÌÍ Ô Œ Œ Ò ú /., }~ ƒ ˆ } Š Œ ƒ Ž Ž ƒ } } ~ ƒ }~ ƒ } ~ Ž ƒ } } ~ ƒ ƒ ƒ }~ ƒ } } ~}Ž ~}Ž } } } }Œ } ~ } ~ } Š Ž ƒ } } ~ ƒ š šë ÀÇ «± ³º«± ± ² È ½³ «± ³É Ê Á ª! "# ª «& " &!$ ## + šø 12

13 ÌÕ Ž ŠŠ ÑŽ Ô ' Í ÌŒ Ô ŠÒŒ Œ Ò Ö Õ Ô j#$ & &. j""&.±²j ³ %&±"+ &. &..j+j²"&& &± & $,$& µ$," $,.&²j"+ ', ( 1 'µ¹º»¼½j¾ j À Á±& *.±+±"#$& µâã&²j"+ ' º(/Â(/Ä 'µ¹º»¼½j¾¾ ±"+ #jà, &²+ Å&."#$.±++& À Á&"$j² "± Æj ±&. '"»jç j$»& ºÈ&. $j²+ ', µâ!± +.É'& ¾ j²" Ê.,.j ""&+³ ' Å. &± &!.,²',+%& ±'À j#$ &± &. Ë ±#$+ ' &" &..j j»»" %É.& ±& j""&.±²j ³ &" Æ&&" %j$."#$&± ²±#$ ±" #jà 1ÌÍ(/» ÅÀ Î j "'&'²±#$& ( j.å&. & +"+Å & &± j""&. & ±³±+À )$ & Áj»»j ±#$+ ' & +"+&$+ ±» Ê&'& "j+³ ³ &!.'& ±""& &± % Ïj$ º/1о j #$ &± j""&." ±&'&²j $& ' %j$."#$&± ²±#$ *&± j""&. & ±³±+À Á±& j""&." ±&'&²j $& ' j 1ÌÍ(/Ì» ÅÀ Î j²" &± ³±'& ÑjÇ j$»& "& *+ ±& µâ Ã&²j"+ '. j (ÐÒ 'µ¹º»¼½j¾( ±&"& Ë $& ' %É.& Å. &± & Æj ±&. ' &" Æ&&" %j$."#$&± ²±#$ ³.&±#$& À!± & Ë $& ' j 1ÌÍ(Ò» ÅÀ Î "& *+ ±& µâ Ã&²j"+ '. j (/Ò 'µ¹º»¼½j¾à!± & j.j²²&²& Ë"& * ' &. &..j &..± '&.+ ±& É$."+, &²j"+ ' %&±+&.À!± & Ë ±#$+ ' &" &..j j»»" &± $& +±'&» j""&." ±&'&² º(/Ð 'µ¹º»¼½j¾¾ %±.*+ &""&. j²" &± & j""&." ±&'&²j $& ' º(/Ò Ó (ÐÒ 'µ¹º»¼½j¾¾à š ÌÕ Ž ŠŠ ÑŽ Ô $ ØŠ Œ Ô Ô ŠÒŒ Œ Ò ˆ5 ÑŠ6 ÑÔ ŽŽ Ö Õ Ô Ù. & &*+± & Ú,»± j+±,»±+ Æj ±&. '"»jç j$»& ±"+,. j²²&» &± & µ$," $,. ɲ² ' '&&±' &+À!± & Èɲ² ' ",²²+& &."+ j#$ &± &. Æj ±&. ' "+j++ ± & À µ.±,.±"±&.+ %±. &± & *,»± ±&.+& Ã&$j ² '»±+!±"& ±+.j+à )Û± ±&.+&"!±"& ± &+ & µ$," $,.( ±+.j+,û± ±&.+ j" Èɲ²»±++&² ÈÉ ² ±"., *+& ±» Æ& ±»& +À Á±& Ü& *+±,, Æ ² j+ ³ '± +±'&» Æ#$%& &²%j""&."+, %±. &.$± &.+À Ú,"+& #jà 1(2 ѱ, ÝÀ Áj!±"& ±» Æ& ±»& +»,±² ±"+( *j &" j #$,#$ j#$»&$.&.& Þj$.& µ$," $,. ± & À ˲" ³%&±+&" Èɲ²»±++&² *j ßj +$j ºµ.É j.j+ Ã& +, $,"ྠ&± '&"&+³+ %&. & À Ú,"+& #jà /(/ ѱ, ÝÀ Áj" Èɲ²»±++&² ˲»± ±» *á +& &± '&"&+³+ %&. & ( %±. j&. %&'&»á'²±#$&. +,Û±"#$&. && %±.* '& ±#$+ &»,$²& À Á±& Ú,"+& %É.& '&.± '&. j²" &± & &± & j &.& ÑjÇ j$»& À š 13

14 Ö Õ Ô š ÅÒ6 Ž ýñòî Œ Ñ Ô Œ Œ Ò Á±& Ú,»± j+±, &. ÑjÇ j$»& ",²²+& j#$ j#$²±#$â²±»,²,'±"#$& (,²±+±"#$& ( ± j ³±&²²& º &$²& & Ã&+&±²±' ' &" ßj &" Î&""& ¾( ²j &.±"#$&.&#$+²±#$& Ê&"±#$+" *+& &.,²'& À Á±& Áj»»j ±#$+ ' %É.& & &*+± ( j&..&²j+± *,"+& j %É ±'À Á±& j""&." ±&'&²j $& ' %±. + ± "&", &.& &± &± &» Ù±&²%j""&."+j, 1ÌÍ(Ò» ÅÀ Î È.j'& ³. Ê& &$»±' ' µ²j &"+"+&²² ' º³ÀÃÀ Î,#$%j""&. "#$ +³( â&. É"" '"'& j$.¾ ",%±&»á'²±#$& Ê&.±#$+" &. j$.& j À Áj.Å&. $± j " &"+&$& +&#$ ±"#$& ± j ³±&²²& ã %É'j.*&±+& º³ÀÃÀ Ë "#$Å++ ' &" &"+ &."( & +²À,+%& ±'& Ë ±#$+ ' &" Ê. %j""&.j"+.,»&.&±#$"¾à Ê +j#$+&.²±#$ &»,$²& %±. &± & Ë ±#$+ ' &" &..j j»»&" j 'j ³&. ßÉ '&(, +±, j² *,»± ±&.+»±+ &± &. Ë $& ' &" j""&."+j &" j 1ÌÍ(/Ì» ÅÀ Î À & "±#$ ± &.$j², 1Â/ Þj$.& *&± & & +²±#$& â&.&""&. ' &. j""&.ä j²±+é+ &.'±+( %±. &± & *,»± ±&.+&!±"&  ±+.j+&$j ² ' ³. µ$," $,.± ' )Û± j+±, &. Æ& ±»& +& j,.±"±&.+( j²+&. j+± &± & µ$," $,. ɲ² '»±+ Ã& +, $,"àà å» Èj²²&, *.³.±"+±' j +.&+& & '.j ±&.& & µ.,²&»& *j &± & ²,*j²&( ±#$+ j ²j '.±"+±'& ±.* ' j '&²&'+& µ$," $,. ɲ² ' Å. (Ì ±" 1 ѱ, Ý º'.,& Æ#$É+³ '¾.#$'& Å$.+ %&. & À È,.+ Å$. ' %&±+&.&. ÑjÇ j$»& º²j %±.+"#$j +²±#$& Ã&.j+ '( Új j²"j ±&. ' Æ#$%& j( ȱ"#$»j j'&»& +( ѱ &. ' &. ã &.&.,"±, ( j""&. á'&² &+#À¾À š~ 14