9af9ea7c-69e3-4eb1-a5a1-8ea83e3fb26d.PDF?docId=103271&part_nbr=0&tempDoc=True

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "9af9ea7c-69e3-4eb1-a5a1-8ea83e3fb26d.PDF?docId=103271&part_nbr=0&tempDoc=True"

Bản ghi

1

2 JOKU!Hncoocdknkv{< 1!?!Pqv!Eqodwuvkdng JOKU!Tgcevkxkv{< 1!?!OKPKOCN JOKU!R/R/G/< Uchgv{!incuugu-!inqxgu PHRC!Jgcnvj< 2!?!UNKIJV PHRC!Hncoocdknkv{< 1!?!Pqv!Eqodwuvkdng PHRC!Tgcevkxkv{< 1!?!OKPKOCN PHRC!Urgekcn!Tkum< 4/!EQORQUKVKQP0KPHQTOCVKQP!QP!KPITGFKGPVU Uwduvcpegu Okzvwtgu Jc ctfqwu!eqorqpgpvu!ykvjkp!vjg!ogcpkpi!qh!3;!eht!2;21/2311!cpf!tgncvgf!encuukhkecvkqp< 26.41!& Pcrjvjgpke!qkn ECU< Ecte/!2D-!J461 1/2.2!& ECU< Ecte/!2C-!J461/C=!UVQV!TG!2-!J483/C 5/!HKTUV!CKF!OGCUWTGU Fguetkrvkqp!qh!hktuv!ckf!ogcuwtgu Kp!ecug!qh!umkp!eqpvcev< Koogfkcvgn{!vcmg!qhh!cnn!eqpvcokpcvgf!enqvjkpi/ Ctgcu!qh!vjg!dqf{!vjcv!jcxg!.!qt!ctg!qpn{!gxgp!uwurgevgf!qh!jcxkpi!.!eqog!kpvq!eqpvcev!ykvj!vjg!rtqfwev!owuv!dg!tkpugf koogfkcvgn{!ykvj!rngpv{!qh!twppkpi!ycvgt!cpf!rquukdn{!ykvj!uqcr/ Ycuj!vjqtqwijn{!vjg!dqf{!)ujqygt!qt!dcvj*/ Tgoqxg!eqpvcokpcvgf!enqvjkpi!koogfkcvgn{!cpf!fkurqug!qhh!uchgn{/ Kp!ecug!qh!g{gu!eqpvcev< Ycuj!koogfkcvgn{!ykvj!ycvgt/ Kp!ecug!qh!Kpiguvkqp< Fq!pqv!kpfweg!xqokvkpi-!igv!ogfkecn!cvvgpvkqp!ujqykpi!vjg!UFU!cpf!vjg!jc ctf!ncdgn/ Kp!ecug!qh!Kpjcncvkqp< Tgoqxg!ecuwcnv{!vq!htguj!ckt!cpf!mggr!ycto!cpf!cv!tguv/ Oquv!korqtvcpv!u{orvqou0ghhgevu-!cewvg!cpf!fgnc{gf Kpfkecvkqp!qh!cp{!koogfkcvg!ogfkecn!cvvgpvkqp!cpf!urgekcn!vtgcvogpv!pggfgf Kp!ecug!qh!ceekfgpv!qt!wpygnnpguu-!uggm!ogfkecn!cfxkeg!koogfkcvgn{!)ujqy!fktgevkqpu!hqt!wug!qt!uchgv{!fcvc!ujggv!kh!rquukdng*/ 6/!HKTG.HKIJVKPI!OGCUWTGU Gzvkpiwkujkpi!ogfkc Uwkvcdng!gzvkpiwkujkpi!ogfkc< Ycvgt/ Ectdqp!fkqzkfg!)EQ3*/ Wpuwkvcdng!gzvkpiwkujkpi!ogfkc< Pqpg!kp!rctvkewnct/ Urgekhke!jc ctfu!ctkukpi!htqo!vjg!ejgokecn Fq!pqv!kpjcng!gzrnqukqp!cpf!eqodwuvkqp!icugu/ Dwtpkpi!rtqfwegu!jgcx{!uoqmg/ Jc ctfqwu!eqodwuvkqp!rtqfwevu< Gzrnqukxg!rtqrgtvkgu< Qzkfk kpi!rtqrgtvkgu< Urgekcn!rtqvgevkxg!gswkrogpv!cpf!rtgecwvkqpu!hqt!hktg.hkijvgtu Wug!uwkvcdng!dtgcvjkpi!crrctcvwu/ Eqnngev!eqpvcokpcvgf!hktg!gzvkpiwkujkpi!ycvgt!ugrctcvgn{/!Vjku!owuv!pqv!dg!fkuejctigf!kpvq!ftckpu/ Oqxg!wpfcocigf!eqpvckpgtu!htqo!koogfkcvg!jc ctf!ctgc!kh!kv!ecp!dg!fqpg!uchgn{/ 7/!CEEKFGPVCN!TGNGCUG!OGCUWTGU Rgtuqpcn!rtgecwvkqpu-!rtqvgevkxg!gswkrogpv!cpf!gogtigpe{!rtqegfwtgu Ygct!rgtuqpcn!rtqvgevkqp!gswkrogpv/ Tgoqxg!rgtuqpu!vq!uchgv{/ Ugg!rtqvgevkxg!ogcuwtgu!wpfgt!rqkpv!8!cpf!9/ Ogvjqfu!cpf!ocvgtkcn!hqt!eqpvckpogpv!cpf!engcpkpi!wr 3 qh 8

3 Uwkvcdng!ocvgtkcn!hqt!vcmkpi!wr<!cduqtdkpi!ocvgtkcn-!qticpke-!ucpf Ycuj!ykvj!rngpv{!qh!ycvgt/ 8/!JCPFNKPI!CPF!UVQTCIG Rtgecwvkqpu!hqt!uchg!jcpfnkpi Cxqkf!eqpvcev!ykvj!umkp!cpf!g{gu-!kpjcncvkqp!qh!xcrqwtu!cpf!okuvu/ Gzgtekug!vjg!itgcvguv!ectg!yjgp!jcpfnkpi!qt!qrgpkpi!vjg!eqpvckpgt/ Fqp(v!wug!gorv{!eqpvckpgt!dghqtg!vjg{!jcxg!dggp!engcpgf/ Dghqtg!ocmkpi!vtcpuhgt!qrgtcvkqpu-!cuuwtg!vjcv!vjgtg!ctgp(v!cp{!kpeqorcvkdng!ocvgtkcn!tgukfwcnu!kp!vjg!eqpvckpgtu/ Eqpvcokpgf!enqvjkpi!ujqwnf!dg!ejcpigf!dghqtg!gpvgtkpi!gcvkpi!ctgcu/ Fq!pqv!gcv!qt!ftkpm!yjkng!yqtmkpi/ Ugg!cnuq!ugevkqp!9!hqt!tgeqoogpfgf!rtqvgevkxg!gswkrogpv/ Eqpfkvkqpu!hqt!uchg!uvqtcig-!kpenwfkpi!cp{!kpeqorcvkdknkvkgu Uvqtcig!vgorgtcvwtg< Kpeqorcvkdng!ocvgtkcnu< Pqpg!kp!rctvkewnct/ Kpuvtwevkqpu!cu!tgictfu!uvqtcig!rtgokugu< Cfgswcvgn{!xgpvkncvgf!rtgokugu/ 9/!GZRQUWTG!EQPVTQNU0RGTUQPCN!RTQVGEVKQP Eqpvtqn!rctcogvgtu CEIKJ C3!.!Uwurgevgf!Jwocp Ectekpqigp=nwpi ecpegt=rwnoqpct{!hkdtquku= Crrtqrtkcvg!gpikpggtkpi!eqpvtqnu< Kpfkxkfwcn!rtqvgevkqp!ogcuwtgu G{g!rtqvgevkqp< Wug!enqug!hkvvkpi!uchgv{!iqiingu-!fqp(v!wug!g{g!ngpu/ Rtqvgevkqp!hqt!umkp< Wug!enqvjkpi!vjcv!rtqxkfgu!eqortgjgpukxg!rtqvgevkqp!vq!vjg!umkp-!g/i/!eqvvqp-!twddgt-!RXE!qt!xkvqp/ Rtqvgevkqp!hqt!jcpfu< Wug!rtqvgevkxg!inqxgu!vjcv!rtqxkfgu!eqortgjgpukxg!rtqvgevkqp-!g/i/!R/X/E/-!pgqrtgpg!qt!twddgt/ Tgurktcvqt{!rtqvgevkqp< Wug!cfgswcvg!rtqvgevkxg!tgurktcvqt{!gswkrogpv/ ;/!RJ[UKECN!CPF!EJGOKECN!RTQRGTVKGU Kphqtocvkqp!qp!dcuke!rj{ukecn!cpf!ejgokecn!rtqrgtvkgu Rj{ukecn!Uvcvg< Nkswkf Crrgctcpeg!cpf!eqnqwt< Rcuvg!dgkig Qfqwt< ejctcevgtkuvke Qfqwt!vjtgujqnf< rj< ;/11 Ognvkpi!rqkpv!0!htgg kpi!rqkpv< Gxcrqtcvkqp!tcvg< Wrrgt0nqygt!hncoocdknkv{!qt!gzrnqukxg!nkokvu< Xcrqwt!fgpukv{< Xcrqwt!rtguuwtg< Tgncvkxg!fgpukv{< Uqnwdknkv{!kp!ycvgt< Uqnwdknkv{!kp!qkn< Rctvkvkqp!eqghhkekgpv!)p.qevcpqn0ycvgt*< Cwvq.kipkvkqp!vgorgtcvwtg< Fgeqorqukvkqp!vgorgtcvwtg< Xkuequkv{< Gzrnqukxg!rtqrgtvkgu< Qzkfk kpi!rtqrgtvkgu< Uqnkf0icu!hncoocdknkv{< Qvjgt!kphqtocvkqp 4 qh 8

4 Uwduvcpeg!Itqwru!tgngxcpv!rtqrgtvkgu Okuekdknkv{< Hcv!Uqnwdknkv{< Eqpfwevkxkv{< 21/!UVCDKNKV[!CPF!TGCEVKXKV[ Tgcevkxkv{ Uvcdng!wpfgt!pqtocn!eqpfkvkqpu Ejgokecn!uvcdknkv{ Fcvc!pqv!Cxckncdng/ Rquukdknkv{!qh!jc ctfqwu!tgcevkqpu Pqpg/ Eqpfkvkqpu!vq!cxqkf Uvcdng!wpfgt!pqtocn!eqpfkvkqpu/ Kpeqorcvkdng!ocvgtkcnu Pqpg!kp!rctvkewnct/ Jc ctfqwu!fgeqorqukvkqp!rtqfwevu Pqpg/ 22/!VQZKEQNQIKECN!KPHQTOCVKQP Kphqtocvkqp!qp!vqzkeqnqikecn!ghhgevu Vjgtg!ku!pq!vqzkeqnqikecn!fcvc!cxckncdng!qp!vjg!okzvwtg/!Eqpukfgt!vjg!kpfkxkfwcn!eqpegpvtcvkqp!qh!gcej!eqorqpgpv!vq!cuuguu vqzkeqnqikecn!ghhgevu!tguwnvkpi!htqo!gzrquwtg!vq!vjg!okzvwtg/ Pcrjvjgpke!qkn c*!cewvg!vqzkekv{ NE61!Kpjcncvkqp!Tcv!?! oi0n!5j c*!cewvg!vqzkekv{ d*!umkp!eqttqukqp0kttkvcvkqp e*!ugtkqwu!g{g!fcocig0kttkvcvkqp f*!tgurktcvqt{!qt!umkp!ugpukvkucvkqp g*!igto!egnn!owvcigpkekv{ h*!ectekpqigpkekv{ i*!tgrtqfwevkxg!vqzkekv{ j*!uvqv.ukping!gzrquwtg k*!uvqv.tgrgcvgf!gzrquwtg l*!curktcvkqp!jc ctf Itqwr!2 23/!GEQNQIKECN!KPHQTOCVKQP Vqzkekv{ Cfqrv!iqqf!yqtmkpi!rtcevkegu-!uq!vjcv!vjg!rtqfwev!ku!pqv!tgngcugf!kpvq!vjg!gpxktqpogpv/ Geq.Vqzkeqnqikecn!Kphqtocvkqp< 26.41!& Pcrjvjgpke!qkn ECU<! qh 8

5 1/2.2!& ECU<! Rgtukuvgpeg!cpf!fgitcfcdknkv{ Dkqceewowncvkxg!rqvgpvkcn Oqdknkv{!kp!uqkn Qvjgt!cfxgtug!ghhgevu 24/!FKURQUCN!EQPUKFGTCVKQPU Ycuvg!vtgcvogpv!ogvjqfu Ycuvg!owuv!dg!jcpfngf!kp!ceeqtfcpeg!ykvj!cnn!hgfgtcn-!uvcvg-!rtqxkpekcn-!cpf!nqecn!tgiwncvkqpu/!Eqpuwnv!cwvjqtkvkgu!dghqtg!fkurqucn/ 25/!VTCPURQTV!KPHQTOCVKQP WP!pwodgt CFT.WP!pwodgt< P0C FQV.WP!Pwodgt< P0C KCVC.Wp!pwodgt< P0C KOFI.Wp!pwodgt< P0C WP!rtqrgt!ujkrrkpi!pcog CFT.Ujkrrkpi!Pcog< P0C FQV!Rtqrgt!Ujkrrkpi!Pcog< P0C KCVC.Vgejpkecn!pcog< P0C KOFI.Vgejpkecn!pcog< P0C Vtcpurqtv!jc ctf!encuu)gu* CFT.Encuu< P0C FQV!Jc ctf!encuu< P0C KCVC.Encuu< P0C KOFI.Encuu< P0C Rcemkpi!itqwr CFT.Rcemkpi!Itqwr< P0C FQV.Rcemkpi!itqwr< P0C KCVC.Rcemkpi!itqwr< P0C KOFI.Rcemkpi!itqwr< P0C Gpxktqpogpvcn!jc ctfu Octkpg!rqnnwvcpv< Pq Gpxktqpogpvcn!Rqnnwvcpv< Vtcpurqtv!kp!dwnm!ceeqtfkpi!vq!Cppgz!KK!qh!OCTRQN84089!cpf!vjg!KDE!Eqfg Urgekcn!rtgecwvkqpu Fgrctvogpv!qh!Vtcpurqtvcvkqp!)FQV*< FQV.Urgekcn!Rtqxkukqp)u*< P0C FQV!Ncdgn)u*< P0C FQV!U{odqn< P0C FQV!Ectiq!Cktetchv< P0C FQV!Rcuugpigt!Cktetchv< P0C FQV!Dwnm< P0C FQV!Pqp.Dwnm< P0C Tqcf!cpf!Tckn!)CFT.TKF*< CFT.Ncdgn< P0C CFT!.!Jc ctf!kfgpvkhkecvkqp!pwodgt< P0C CFT!Vwppgn!Tguvtkevkqp!Eqfg< P0C Ckt!)KCVC*< KCVC.Rcuugpigt!Cktetchv< P0C KCVC.Ectiq!Cktetchv< P0C KCVC.Ncdgn< P0C KCVC.Uwdtkum< P0C KCVC.Gti< P0C 6 qh 8

6 KCVC.Urgekcn!Rtqxkukqpu< P0C Ugc!)KOFI*< KOFI.Uvqycig!Eqfg< P0C KOFI.Uvqycig!Pqvg< P0C KOFI.Uwdtkum< P0C KOFI.Urgekcn!Rtqxkukqpu< P0C KOFI.Rcig< P0C KOFI.Ncdgn< P0C KOFI.GOU< P0C KOFI.OHCI< P0C 26/!TGIWNCVQT[!KPHQTOCVKQP WUC!.!Hgfgtcn!tgiwncvkqpu VUEC!.!Vqzke!Uwduvcpegu!Eqpvtqn!Cev Cnn!vjg!eqorqpgpvu!ctg!nkuvgf!qp!vjg!VUEC!kpxgpvqt{ Pcrjvjgpke!qkn ku!nkuvgf!kp!vuec Ugevkqp!9d ku!nkuvgf!kp!vuec Ugevkqp!9d UCTC!.!Uwrgthwpf!Cogpfogpvu!cpf!Tgcwvjqtk cvkqp!cev EGTENC!.!Eqortgjgpukxg!Gpxktqpogpvcn!Tgurqpug-!Eqorgpucvkqp-!cpf!Nkcdknkv{!Cev ECC!.!Engcp!Ckt!Cev EYC!.!Engcp!Ycvgt!Cev WUC!.!Uvcvg!urgekhke!tgiwncvkqpu Ecnkhqtpkc!Rtqrqukvkqp!76 Nkuvgf!cu!ectekpqigp Ocuucejwugvvu!Tkijv!vq!mpqy Rgppu{nxcpkc!Tkijv!vq!mpqy Pgy!Lgtug{!Tkijv!vq!mpqy 27/!QVJGT!KPHQTOCVKQP 7 qh 8

7 J461 J461/C J483/C Oc{!ecwug!ecpegt!>uvcvg!tqwvg!qh!gzrquwtg!kh!kv!ku!eqpenwukxgn{!rtqxgp!vjcv!pq!qvjgt!tqwvgu!qh!gzrquwtg!ecwug!vjg!jc Oc{!ecwug!ecpegt!kh!kpjcngf/ Ecwugu!fcocig!vq!qticpu!vjtqwij!rtqnqpigf!qt!tgrgcvgf!gzrquwtg!kh!kpjcngf/ Uchgv{!Fcvc!Ujggv!fcvgf<!40;03126!.!xgtukqp!2 Tgcuqpcdng!ectg!jcu!dggp!vcmgp!kp!vjg!rtgrctcvkqp!qh!vjku!kphqtocvkqp-!dwv!vjg!ocpwhcevwtgt!ocmgu!pq!ycttcpv{!qh!ogtejcpvcdknkv{!qt!cp{ qvjgt!ycttcpv{-!gzrtguugf!qt!kornkgf-!ykvj!tgurgev!vq!vjku!kphqtocvkqp/!vjg!ocpwhcevwtgt!ocmgu!pq!tgrtgugpvcvkqpu!cpf!cuuwogu!pq!nkcdknkv{ hqt!cp{!fktgev-!kpekfgpvcn!qt!eqpugswgpvkcn!fcocigu!tguwnvkpi!htqo!kvu!wug/!vjg!kphqtocvkqp!jgtgkp!ku!rtgugpvgf!kp!iqqf!hckvj!cpf!dgnkgxgf!vq dg!ceewtcvg!cu!qh!vjg!ghhgevkxg!fcvg!ikxgp/!kv!ku!vjg!dw{gt(u!tgurqpukdknkv{!vq!gpuwtg!vjcv!kvu!cevkxkvkgu!eqorn{!ykvj!hgfgtcn-!uvcvg!qt!rtqxkpekcncpf!nqecn!ncyu/ Vjku!fqewogpv!ycu!rtgrctgf!d{!c!eqorgvgpv!rgtuqp!yjq!jcu!tgegkxgf!crrtqrtkcvg!vtckpkpi/ Kv!ku!vjg!fwv{!qh!vjg!wugt!vq!gpuwtg!vjcv!vjku!kphqtocvkqp!ku!crrtqrtkcvg!cpf!eqorngvg!ykvj!tgurgev!vq!vjg!urgekhke!wug!kpvgpfgf/ Vjku!UFU!ecpegnu!cpf!tgrncegu!cp{!rtgegfkpi!tgngcug/ Ngigpf!vq!cddtgxkcvkqpu!cpf!cetqp{ou!wugf!kp!vjg!uchgv{!fcvc!ujggv< CFT< Gwtqrgcp!Citggogpv!eqpegtpkpi!vjg!Kpvgtpcvkqpcn!Ecttkcig!qh!Fcpigtqwu!Iqqfu!d{!Tqcf/ TKF< Tgiwncvkqp!Eqpegtpkpi!vjg!Kpvgtpcvkqpcn!Vtcpurqtv!qh!Fcpigtqwu!Iqqfu!d{!Tckn/ KOFI< Kpvgtpcvkqpcn!Octkvkog!Eqfg!hqt!Fcpigtqwu!Iqqfu/ KCVC< Kpvgtpcvkqpcn!Ckt!Vtcpurqtv!Cuuqekcvkqp/ KCVC.FIT< Fcpigtqwu!Iqqfu!Tgiwncvkqp!d{!vjg!#Kpvgtpcvkqpcn!Ckt!Vtcpurqtv!Cuuqekcvkqp#!)KCVC*/ KECQ< Kpvgtpcvkqpcn!Ekxkn!Cxkcvkqp!Qticpk cvkqp/ KECQ.VK< Vgejpkecn!Kpuvtwevkqpu!d{!vjg!#Kpvgtpcvkqpcn!Ekxkn!Cxkcvkqp!Qticpk cvkqp#!)kecq*/ IJU< Inqdcnn{!Jctoqpk gf!u{uvgo!qh!encuukhkecvkqp!cpf!ncdgnkpi!qh!ejgokecnu/ ENR< Encuukhkecvkqp-!Ncdgnkpi-!Rcemcikpi/ GKPGEU< Gwtqrgcp!Kpxgpvqt{!qh!Gzkuvkpi!Eqoogtekcn!Ejgokecn!Uwduvcpegu/ KPEK< Kpvgtpcvkqpcn!Pqogpencvwtg!qh!Equogvke!Kpitgfkgpvu/ ECU< Ejgokecn!Cduvtcevu!Ugtxkeg!)fkxkukqp!qh!vjg!Cogtkecp!Ejgokecn!Uqekgv{*/ IghUvqhhXQ< Qtfkpcpeg!qp!Jc ctfqwu!uwduvcpegu-!igtocp{/ NE61< Ngvjcn!eqpegpvtcvkqp-!hqt!61!rgtegpv!qh!vguv!rqrwncvkqp/ NF61< Ngvjcn!fqug-!hqt!61!rgtegpv!qh!vguv!rqrwncvkqp/ FPGN< Fgtkxgf!Pq!Ghhgev!Ngxgn/ RPGE< Rtgfkevgf!Pq!Ghhgev!Eqpegpvtcvkqp/ VNX< Vjtgujqnf!Nkokvkpi!Xcnwg/ VYCVNX< Vjtgujqnf!Nkokv!Xcnwg!hqt!vjg!Vkog!Ygkijvgf!Cxgtcig!9!jqwt!fc{/!)CEIKJ!Uvcpfctf*/ UVGN< Ujqtv!Vgto!Gzrquwtg!nkokv/ UVQV< Urgekhke!Vctigv!Qticp!Vqzkekv{/ YIM< Igtocp!Ycvgt!Jc ctf!encuu/ MUv< Gzrnqukqp!eqghhkekgpv/ 8 qh 8