Microsoft Word - Acc _SM_.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Acc _SM_.doc"

Bản ghi

1 fåîéåíçêó ^ÅÅKNMOQU j=m~êåéää bêáå=iáåâä~íéê=^=_áçöê~éüó k~íáçå~ä=iáäê~êó=çñ=påçíä~åç j~åìëåêáéíë=aáîáëáçå déçêöé=fs=_êáçöé bçáåäìêöü ben=nbt qéäw=mnpnjqss=ouno c~ñw=mnpnjqss=ounn bjã~áäw=ã~åìëåêáéíë]åäëkìâ «=qêìëíééë=çñ=íüé=k~íáçå~ä=iáäê~êó=çñ=påçíä~åç

2 NJNM NNJON OOJPT PUJUU UVJNMP NMQJNQM NQNJNUS NUTJNVT NVU NVVJOMM dbkbo^i=`loobpmlkabk`b lqebo=`loobpmlkabk`b klqbp=^ka=qo^kp`ofmqp=obi^qfkd=ql _fldo^mev=lc=bof`=ifkhi^qbo klqbp=_v=j=m^okbii=lk=bof`=ifkhi^qboûp mr_ifpeba=tlohp melql`lmfbp=lc=j^krp`ofmqp=^ka qvmbp`ofmqp=lc=bof`=ifkhi^qbo melql`lmfbp=^ka=qo^kp`ofmqp=lc=mr_ifpeba tlohp=_v=bof`=ifkhi^qbo melql`lmfbp=^ka=qo^kp`ofmqp=lc=mr_ifpeba tlohp=`lk`bokfkd=bof`=ifkhi^qbo jfp`bii^kblrp=mofkqba=fqbjp melql`lmfbp=lc=melqldo^mep mobpp=`rqqfkdp NJNM NK OK PK QK RK SK TK UK VK NMK dbkbo^i=`loobpmlkabk`b déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvnsjovk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvpmjpqk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvprjpvk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvqmjqqk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvqrjqvk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvrmjrqk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvrrjrvk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvsmjsqk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvsrjsvk déåéê~ä=åçêêéëéçåçéååéi=nvtmjtqi=åkçk qüé=~äçîé=áíéãë=åçåëáëí=çñ=éüçíçåçéáéë=~åç=íê~åëåêáéíë=çñ=äéííéêë=ñêçã=bêáå=iáåâä~íéê íçi=~ãçåö=çíüéêëw

3 g~ãéë=_êáçáé=envqsjvfx=oìééêí=e~êí=a~îáë=envpqjsti=åkçkfx=bçï~êç=d~êåéíí=envpmj OFX=iÉïáë=dê~ëëáÅ=dáÄÄçå=ENVPQFX=f~å=dêáãÄäÉ=ENVSNJTOFX=kÉáä=dìåå=ENVPOJRQI åkçkfx=j~êàçêáé=iáåâä~íéê=envppjrufx=`çãéíçå=j~åâéåòáé=envpojsnfx=k~çãá jáíåüáëçå=envqtjtpfx=gçüå=jççêé=envqqjstfx=g=_=mêáéëíäéó=envqqjqufx=páê=o~äéü oáåü~êçëçå=envqpjqufx=o~åüéä=^åå~åç=q~óäçê=envpqfx=müçéäé=qê~èì~áê=envovjrmfx açìöä~ë=t~äâéê=envoqjpufx=fëçäéä=t~äâéê=envopjptfx=açìöä~ë=vçìåö=envrrjufk qüéó=~äëç=áååäìçé=åçéáéë=çñ=äéííéêë=ñêçãw eéêãçå=lìäç=envpvjrnfx=gçüå=jççêé=envqsjspfx=açìöä~ë=vçìåö=envrufk NNJON NNK NOK NPK NQK NRJOMK lqebo=`loobpmlkabk`b müçíçåçéáéë=çñ=åçêêéëéçåçéååé=ñêçã=bêáå=iáåâä~íéê=íç=`çãéíçå j~åâéåòáéi=nvpojsni=åkçk müçíçåçéáéë=çñ=äéííéêë=ñêçã=j~êàçêáéi=p~ääó=~åç=j~öåìë=iáåâä~íéê=íç `çãéíçå=j~åâéåòáéi=nvppjrvi=åkçk müçíçåçéáéë=çñ=åçêêéëéçåçéååé=êéä~íáåö=íç=éêççìåíáçå=çñ=î~êáçìë=éä~óë Äó=bêáÅ=iáåâä~íÉêI=~í=íÜÉ=`áíáòÉåë=qÜÉ~íêÉI=dä~ëÖçïI=~åÇ=ÉäëÉïÜÉêÉI=Ñêçã íüé=ñáäéë=çñ=^=a=méíéêë=iíçi=nvrnjrrk qê~åëåêáéíëi=éüçíçåçéáéë=~åç=å~êäçå=åçéáéë=çñ=äéííéêë=ñêçã=bêáå=iáåâä~íéê íç=î~êáçìë=ãéãäéêë=çñ=ëí~ññ=~í=gçå~íü~å=`~éé=c=`çi=nvpmjrrk qê~åëåêáéíë=çñ=äéííéêë=áå=î~êáçìë=åçääéåíáçåëw NRK NSK NTK NUK NVK OMK iéííéêë=ñêçã=bêáå=iáåâä~íéê=áå=íüé=eìã~åáíáéë=oéëé~êåü=`éåíéêi qéñ~ëi=nvpojssk iéííéêë=íç=bêáå=iáåâä~íéê=áå=^ååksqori=nvqojrvk iéííéêë=íç=gçüå=jççêé=ñêçã=bêáå=iáåâä~íéêi=nvrnjstk iéííéêë=íç=a~îáç=táëé=ñêçã=bêáå=iáåâä~íéêi=nvsrk iéííéêë=íç=déåéê~ä=eçäçéå=ñêçã=bêáå=iáåâä~íéêi=nvsrjtk iéííéêë=ñêçã=j~êàçêáé=iáåâä~íéêi=nvtqjuok ONK NVTRJUQK OOJPTK OOJOQK iéííéêë=íç=j=m~êåéääi=åçååéêåáåö=üáë=äáçöê~éüói=~åç=êéä~íéç=é~ééêëi klqbp=^ka=qo^kp`ofmqp=obi^qfkd=ql=_fldo^mev lc=bof`=ifkhi^qbo qê~åëåêáéíë=~åç=_êç~çå~ëíëk

4 OOK fåíéêîáéï=çñ=bêáå=iáåâä~íéê=äó=j~êó=j~êèìáëëi=nvtnk OPK ÚeáÖÜä~åÇ=kçîÉäáëíë=EPFÛI=o~Çáç=cçìêI=NVTOK OQK Ú^=píçåÉ=áå=íÜÉ=eÉ~íÜÉêW=bêáÅ=iáåâä~íÉê=NUVVJNVTQÛI=åKÇK ORJPNK qéëíáãçåáéë ORK oìééêí=e~êí=a~îáëi=nvuok OSK g~ãéë=pìíüéêä~åçi=nvuok OTK j~öåìë=iáåâä~íéêi=nvupk OUK qüé=`~îé=áå=c~íüéêûë=eé~çò=äó=p~ääó=iáåâä~íéêi=åkçk OVK bäëééíü=`çêã~åâi=åkçk PMK j~êàçêáé=~åç=^åçêç=iáåâä~íéêi=åkçk PNK kçíéë=ñêçã=î~êáçìë=åçåîéêë~íáçåë=çê=äéííéêë=ã~çé=äó=jáåü~éä m~êåéääi=åkçk POK cáäé=çñ=åçéáéë=~åç=íê~åëåêáéíë=çñ=çäáíì~êáéë=~åç=íêáäìíéë=êéä~íáåö=íç=bêáå iáåâä~íéêi=å~k=nvtqjrk PPK cáäé=çñ=åçíéë=çå=ã~íéêá~ä=êéä~íáåö=íç=bêáå=iáåâä~íéê=ñêçã=íüé= ` têáííéå=^êåüáîéë=`éåíêéi=å~k=nvppjsok PQK cáäé=çñ=åçíéë=çå=ëçìêåéë=çñ=áåñçêã~íáçå=çå=bêáå=iáåâä~íéêi=~åç ÄáÄäáçÖê~éÜáÅ=ÇÉí~áäë=ã~ÇÉ=Äó=jáÅÜ~Éä=m~êåÉääI=åKÇK PRK cáäé=çñ=äáçöê~éüáå~ä=åçíéë=çå=bêáå=iáåâä~íéê=ã~çé=äó=jáåü~éä=m~êåéääi åkçk PSK `~êäçå=åçéó=çñ=íóééëåêáéí=çñ=íïç=~êíáåäéë=çå=bêáå=iáåâä~íéê=äó=jáåü~éä m~êåéääi=nvtuk PTK qóééëåêáéí=çñ=åçåíéåíë=é~öéë=~åç=áåíêççìåíáçå=íç=bêáå=iáåâä~íéêw=^ `êáíáå~ä=_áçöê~éüók PUJNMP klqbp=_v=j=m^okbii=^_lrq=bof`=ifkhi^qboûp mr_ifpeba=tlohp PUK qüé=mêáååé=^ééé~êëi=nvoqk PVK tüáíé=j~~ûë=p~ö~i=nvovk QMK mçéíûë=mìäi=nvovk QNK _Éå=gçåëçå=~åÇ=háåÖ=g~ãÉëI=NVPNK

5 QOK QPK QQK QRK QSK QTK QUK QVK RMK RNK ROK RPK RQK RRK RSK RTK RUK RVK SMK SNK SOK SPK jéå=çñ=kéëëi=nvpok aéîáäûë=áå=íüé=kéïëi=nvpqk j~öåìë=jéêáã~åi=nvpqk dçç=iáâéë=qüéã=mä~áåi=nvprk püçêí=píçêáéëi=nvprjrtk oáééåéëë=áë=^ääi=nvprk gì~å=áå=`üáå~i=nvptk p~áäçêûë=eçäáç~ói=nvptk qüé=fãéêéöå~ääé=tçãéåi=nvpuk gìç~ëi=nvpvk j~å=çå=ãó=_~åâi=nvqnk `çêåéêëíçåéëi=nvqnk fåíêççìåíáçå=íç=úh~ääçã~ûi=nvqok qüé=o~ñí=~åç=pçåê~íéë=^ëâë=tüói=nvqok qüé=dêé~í=püáéi=nvqqk `êáëáë=áå=eé~îéåi=nvqqk táåç=çå=íüé=jççåi=nvqqk qüé=^êí=çñ=^çîéåíìêé=~åç=pé~äëâáå=qêçìëéêëi=nvqsk mêáî~íé=^åöéäçi=nvqsk içîé=áå=^ää~åá~i=nvqvk ^=pééää=ñçê=läç=_çåéëi=nvqvk jê=_óåìää~i=nvrmk

6 SQK SRK SSK STK SUK SVK TMK TNK TOK TPK TQK TRK TSK TTK TUK TVK UMK UNK UOK UPK UQK URK qüé=^íçã=açåíçê=eqüé=jçêíáãéê=qçìåüfi=nvrmk i~ñç~äé=e~ääi=nvrnk lìê=jéå=áå=hçêé~i=nvrok ^=vé~ê=çñ=pé~åéi=nvrpk eçìëé=çñ=d~áêi=nvrpk qüé=c~áíüñìä=^ääói=nvrqk qüé=a~êâ=çñ=pìããéêi=nvrsk ^=pçåá~ääé=mäçîéêi=nvrtk h~êáå~=ïáíü=içîéi=nvruk _êé~âëéé~ê=áå=d~ëåçåói=nvrvk mçëáíáçå=~í=kççåi=nvruk qüé=jéêêó=jìëéi=nvrvk qüé=déåéêçìë=oáîéêi=nvsmk bçáåäìêöüi=nvsmk oçää=çñ=eçåçìêi=nvsnk ^=j~å=lîéê=cçêíói=nvspk eìëä~åç=çñ=aéäáä~üi=nvsok mêáååé=áå=íüé=eé~íüéêi=nvsrk ^=qéêêáääé=cêééççãi=nvssk qüé=`çåèìéëí=çñ=båöä~åçi=nvssk qüé=pìêîáî~ä=çñ=påçíä~åçi=nvstk gçüå=jççêéûë=båöä~åçi=nvtmk

7 USK UTK UUK UVJNMP UVK VMK VNK VOK VPK VQK VRK VSK VTK VUK VVK NMMK NMNK NMOK NMPK c~åñ~êé=cçê=~=qáå=e~íi=nvtmk `çêéëé=çå=`ä~éü~ã=`çããçåi=nvtnk sçó~öé=çñ=íüé=`ü~ääéåöéêi=nvtok melql`lmfbp=lc=j^krp`ofmqp=^ka=qvmbp`ofmqp=lc bof`=ifkhi^qbo cáäé=çñ=íê~åëåêáéíë=~åç=éüçíçåçéáéë=çñ=ã~åìëåêáéíë=~åç=íóééëåêáéíë=çñ éçéãë=äó=bêáå=iáåâä~íéêi=ïáíü=êéä~íéç=åçíéëk píéää~=íüé=_~à~åéää~i=xnvoozk fã~öáåéêó=_áçöê~éüáéëw=úeçääó=táääáéûi=nvptk pçãéíüáåö=íç=oé~çi=nvqok oéíìêå=gçìêåéów=bêáå=iáåâä~íéê=çå=íüé=lêâåéóëi=nvqrk pìãã~êó=çñ=mbk=`çåöêéëëi=bçáåäìêöüi=nvrmk qüé=dêé~í=d~äéë=çñ=lêâåéói=xnvrozk oé~çáåö=ñçê=cìåi=xnvrqzk lå=íüé=kçîéä=~åç=kçîéäáëíi=xnvsmzk qüé=kçîéäáëí=~åç=íüé=cìíìêé=xnvsozk ^ÇîáÅÉ=íç=~=vçìåÖ=^ìíÜçêI=xNVUOzK lêçé~ä=äó=eìåöéêi=åkçk qüé=mêáî~íé=iáñé=çñ=g~ãéë=qüìêäéêi=eã~åìëåêáéífi=åkçk qüé=mêáî~íé=iáñé=çñ=g~ãéë=qüìêäéêi=eíóééëåêáéífi=åkçk qê~åëåêáéí=çñ=qüé=mêáî~íé=iáñé=çñ=g~ãéë=qüìêäéêi=åkçk

8 NMQJNQMK NMQK NMRK NMSK NMTK NMUK NMVK NNMK NNNK NNOK NNPK NNQK NNRK NNTK NNUK NNVK NOMK NONK NOOK NOPK NOQK melql`lmfbp=^ka=qo^kpofmqp=lc=mr_ifpeba=tlohp _v=bof`=ifkhi^qbo Úqïç=lêáÉåí~ä=pâÉíÅÜÉëÛI=_ççâ=pçÅáÉíó=^ååì~äI=NVPNK ÚiÉííÉêëÛ=Ñêçã=a=`=qÜçãëçå=pÅçíä~åÇ=áå=nìÉëí=çÑ=ÜÉê=vçìíÜI=NVPOK oéîáéïë=çñ=kéï=kçîéäë=ñêçã=qüé=iáëíéåéêi=nvpojppk ÚpáåÄ~Ç=íÜÉ=p~áäçêÛ=Ñêçã=qÜÉ=c~áêáÉë=oÉíìêåI=NVPQK ÚdêçïáåÖ=iáâÉ=~=qêÉÉÛ=qÜÉ=cäçêáå=j~Ö~òáåÉI=NVPQK cçêéïçêç=íç=déçêöé=_ä~âé=qüé=eé~êí=çñ=påçíä~åçi=nvpnk ÚlêâåÉóÛ=Ñêçã=d=pÅçíí=jçåÅêáÉÑÑ=pÅçííáëÜ=`çìåíêóI=NVPRK ÚmêÉ~ãÄäÉ=íç=~=p~íáêÉÛ=Ñêçã=g=e=tÜóíÉ=qçï~êÇë=~=kÉï=pÅçíä~åÇI=NVPRK ÚqÜÉ=kçîÉä=áå=pÅçíä~åÇÛ=qÜÉ=cçêíåáÖÜíäó=iáÄê~êó=åçKNQQI=xNVPRzK Ú^=pÅçí=^Äêç~ÇÛ=qÜÉ=iáëíÉåÉê=us=EPUQFI=NVPSK Úqïç=p~áåíë=çÑ=lêâåÉóÛ=qÜÉ=iáëíÉåÉêI=NN=^ìÖìëí=NVPTK ÚqÜÉ=lêâåÉó=c~êãÉêëÛ=Ñêçã=g=o=^ää~å=pÅçíä~åÇI=NVPUK Ú^êãó=çÑ=íÜÉ=^êÅíáÅÛ=t~êI=åçKQI=NVQNK Úeçï=dççÇ=áë=íÜÉ=_êáíáëÜ=pçäÇáÉêÛ=t~êI=åçKOVI=NVQOK ÚqÜÉ=_ç~íë=çÑ=kçêï~óÛ=kçêï~óJpÅçíä~åÇI=NVQOK ÚaÉëÉêí=pçåÖÛ=t~êI=åçKPPI=NVQOK cçêéïçêç=íç=bîé=píì~êí=püééíj^ååüçêi=nvqqk fåíêççìåíáçå=íç=qüé=`~ãé~áöå=áå=fí~äói=nvqsk ÚqÜÉ=pÉÉâÉê=áå=mÉêéäÉñáíóÛI=qÜÉ=iáëíÉåÉêI=NVQTK cçêéïçêç=íç=héååéíü=táääá~ãëçå=qüé=^íä~åíáå=fëä~åçëi=nvquk

9 NORK NOSK NOTK NOUK NOVK NPMK NPNK NPOK NPPK NPQK NPRK NPSK NPTK NPUK NPVK NQMK NQNJNUS NQNK Ú`ÜêáëíçéÜÉê=j~êäçïÉ=~åÇ=_~ëáä=^ëÜãçêÉÛ=Ñêçã=_~ëáä=^ëÜãçêÉ `ÜêáëíçéÜÉê=j~êäçïÉÛë=q~ãÄìêä~áåÉ=íÜÉ=dêÉ~íI=NVQUK ÚqÜÉ=`çääÉÅíáîÉ=dÉåáìë=çÑ=båÖäáëÜ=iáíÉê~íìêÉ=OK==pÅçíä~åÇÛ=qÜÉ=^ìíÜçêI iu=eofi=nvqvk Úmbk=~åÇ=rkÛ=pÅçííáëÜ=^êíë=~åÇ=iÉííÉêëI=NVRMK ÚqÜÉ=cçêíóJcáÑíÜ=^ååì~ä=aáååÉêÛ=çÑ=íÜÉ=páê=t~äíÉê=pÅçíí=`äìÄI=NVRPK Úf=~ã=i~êÖÉI=f=`çåí~áå=jìäíáíìÇÉëÛ=qáãÉ=~åÇ=qáÇÉI=T=j~êÅÜ=NVRPK Útáääá~ã=t~ää~ÅÉ=~åÇ=oçÄÉêí=íÜÉ=_êìÅÉÛ=eáëíçêó=qçÇ~óI=j~ó=NVRPK ÚqÜÉ=_~ííäÉ=çÑ=i~êÖëÛ=lêâåÉó=jáëÅÉää~åóI=RI=NVRPK ÚkÉáíÜÉê=pçäáÇI=iáèìáÇ=åçê=dä~ëëÛ=qáãÉ=~åÇ=qáÇÉI=NVRP=xíê~åëÅêáéízK Úfå=ãó=åÉñí=áåÅ~êå~íáçå=f=ëÜçìäÇ=äáâÉ=íç=ÄÉ=~=é~áåíÉêÛI=tçêäÇ=_ççâë _êç~çëüééíi=gìåé=nvrqk Ú^=kçîÉä=Ü~Ç=íç=Öêçï=ÄÉÑçêÉ=áí=áë=ïêáííÉåÛ=tçêäÇ=_ççâë=_êç~ÇëÜÉÉíI=gìäó NVRSK Úfå=íÜÉ=t~âÉ=çÑ=íÜÉ=sáâáåÖëÛ==qÜÉ=a~áäó=qÉäÉÖê~éÜ=j~Ö~òáåÉI=åçKOONI NVSNK cçêéïçêç=íç=oçäéêí=iéåâáé=qüé=hçêé~å=t~êi=nvspk ÚqÜÉ=fëä~åÇ=çÑ=d~áêë~óÛ=~åÇ=ÚqÜÉ=i~âÉÛ=Ñêçã=g=pÜÉ~êÉêI=t=dêçìåÇï~íÉê ~åç=g=a=j~åh~ó=qüé=kéï=lêâåéó=_ççâi=kéäëçåi=nvssk kçíéë=ñçê=~=påçííáëü=m~åíüéçåi=nvstk Úfå=eÉÄêáÇÉ~å=pÉ~ëÛ=_ä~ÅâïççÇÛë=j~Ö~òáåÉ=åçKNUSOI=NVTMK ÚqÜÉ=mçäáíáÅ~ä=pÅÉåÉÛ=áå=^=j=aìååÉíí=^ä~ëí~áê=j~ÅiÉ~å=fåíêçÇìÅÉë påçíä~åçi=nvtok melql`lmfbp=^ka=qo^kp`ofmqp=lc=pb`qflkp=lc mr_ifpeba=tlohp=`lk`bokfkd=bof`=ifkhi^qbo Úb=o=o=iáåâä~íÉêI=bÇáíçê=çÑ=^äã~=j~íÉêI=NVONJOOÛ=^äã~=j~íÉêI=xNVOOzK

10 NQOK NQPK NQQK NQRK NQSK NQTK NQUK NQVK NRMK NRNK NROK NRPK NRQK NRRK NRSK NRTK NRUK NRVK NSMK NSNK NSOK NSPK g=j=oéáç=jççéêå=påçííáëü=iáíéê~íìêéi=xnvqrzk s~ä=dáéäöìç=vé~êë=çñ=íüé=içåìëíi=xnvqtzk eéåêó=t=jéáâäé=påçíä~åçi=xnvqtzk ÚpíìÇÉåí=mê~åâÛI=^ÄÉêÇÉÉå=bîÉåáåÖ=bñéêÉëëI=xNVQUzK j~êëä~åç=d~åçéê=^ñíéê=qüéëé=j~åó=nìéëíëi=xnvqvzk a~îáç=déçêöé=úbêáå=iáåâä~íéêû=kçï=c=qüéåi=xnvrmzk eìöü=j~êïáåâ=lêâåéói=xnvrnzk oáåü~êç=`üìêåü=qüé=aéîéäçéãéåí=çñ=íüé=båöäáëü=kçîéäi=xnvrozk gçüå=jççêé=úbêáå=iáåâä~íéêû=`üéäíéåü~ã=céëíáî~ä=e~åçäççâi=xnvrozk déçêöé=_ä~âé=^åå~äë=çñ=påçíä~åçi=xnvrszk a~îáç=a~áåüéë=eéçf=qüé=méåöìáå=`çãé~åáçå=íç=båöäáëü=iáíéê~íìêéi xnvruzk h=táííáö=qüé=påçííáëü=qê~çáíáçå=áå=iáíéê~íìêéi=xnvruzk oìäéêí=e~êíja~îáë=qüé=ióííäéíçåje~êíja~îáë=iéííéêëi=xnvsmzk ^åíüçåó=_ìêöéëë=qüé=kçîéä=qçç~ói=xnvspzk `çãéíçå=j~åâéåòáé=jó=iáñé=~åç=qáãéëi=xnvsrzk g~åâ=eçìëé=m~îéãéåí=áå=íüé=pìåi=xnvstzk _Éêå~êÇ=cÉêÖìëëçå=qÜÉ=qêìãéÉí=áå=íÜÉ=e~ääI=xNVTMzK ^=`=t~êç=`çãé~åáçå=íç=qïéåíáéíü=`éåíìêó=iáíéê~íìêéi=xnvtmzk jáåü~éä=p=eçï~êç=gçå~íü~å=`~ééi=mìääáëüéêi=xnvtnzk fîçê=_êçïå=läç=~åç=vçìåöi=xnvtnzk qçåó=q~ååéê=`áíó=çñ=tçêçëi=xnvtnzk g=sáåëçå=`çåíéãéçê~êó=kçîéäáëíëi=xnvtozk

11 NSQK NSRK NSSK NSTK NSUK NSVK NTMK NTNK NTOK NTPK NTQK NTRK NTSK NTTK NTUK NTVK NUMK NUNK NUOK NUPK b=c=påüìã~åüéê=pã~ää=fë=_é~ìíáñìäi=xnvtpzk e=_ä~ãáêéë=^=püçêí=eáëíçêó=çñ=båöäáëü=iáíéê~íìêéi=xnvtqzk b=t=j~êïáåâ=úiççâáåö=^êçìåçû=qüé=lêå~çá~åi=xnvtqzk açå~äç=^ääçíí=úbêáå=iáåâä~íéê=nuvvjnvtqû=råáîéêëáíó=çñ=bçáåäìêöü gçìêå~ä=nvtsk j~ìêáåé=iáåçë~ó=eáëíçêó=çñ=påçííáëü=iáíéê~íìêéi=xnvttzk kçêã~å=táäëçå=påçííáëü=têáíáåö=~åç=têáíéêëi=xnvttzk oìééê=e~êíja~îáë=qüé=ióííäéíçåje~êíja~îáë=iéííéêëi=xnvtuzk c=o=e~êí=qüé=påçííáëü=kçîéäw=^=`êáíáå~ä=pìêîéói=xnvtuzi=íê~åëåêáéík c=o=e~êí=qüé=påçííáëü=kçîéäw=^=`êáíáå~ä=pìêîéói=xnvtuzi=éüçíçåçéók ^=p~ìöüåéëëó=_çíü=båçë=çñ=íüé=`~åçäéi=xnvtuzk ^äéñ~åçéê=påçíí=oéîáéï=çñ=c=o=e~êí=qüé=påçííáëü=kçîéäw=^=`êáíáå~ä pìêîéó=áå=qüé=påçííáëü=oéîáéïi=xnvtuzk c=rêèìü~êí=jççéêå=påçííáëü=püçêí=píçêáéëi=xnvtuzk ^=t~ìöü=qüé=_éëí=táåé=i~ëíi=xnvtuzk gç=dêáãçåç=jéãçáêëi=xnvumzk tóåñçêç=s~ìöü~åjqüçã~ë=qêìëí=íç=q~äâi=xnvumzk t~äíéê=^ääéå=^ë=f=t~äâéç=açïå=kéï=dêìä=píêééíi=xnvunzk déçêöé=géññéêëçå=bçï~êç=d~êåéíí=^=iáñé=áå=iáíéê~íìêéi=xnvuozk ^ä~å=_çäç=jççéêå=påçííáëü=iáíéê~íìêéi=xnvuozk f~å=oççöéê=o~çáç=aê~ã~i=xnvuozk ^åçêéï=oìíüéêñçêç=úbêáå=iáåâä~íéê=^ë=^=`çãáå=kçîéäáëíû=áå=a=eéïáíí ~åç=j=péáääéê=eéçëf=iáíéê~íìêé=çñ=íüé=kçêíüi=xnvupzk

12 NUQK NURK NUSK NUTJNVT NUTK NUUK NUVK NVMK NVNK NVOK NVPK NVQK NVRK NVSK NVTK NVUK NVUK NVVJOMMK NVVK OMMK déçêöé=tçççåçåâ=qïéåíáéíü=`éåíìêó=cáåíáçåi=xnvupzk ÚbêáÅ=iáåâä~íÉêÛ=mÉåÖìáå=`çãé~åáçå=íç=båÖäáëÜ=iáíÉê~íìêÉI=åKÇK ÚbêáÅ=iáåâä~íÉêÛ=båÅóÅäçéÉÇá~=_êáíí~åáÅ~I=åKÇK jfp`bii^kblrp=mofkqba=fqbjp `ÉêíáÑáÉÇ=`çéó=çÑ=~å=båíêó=çÑ=_áêíÜW=bêáÅ=iáåâä~íÉêI=NUVVK gçüå=jççêé=úqüé=cìíìêé=çñ=íüé=kçîéäû=qüé=^ìíüçêi=îçäkqvk ÚlêÅ~Çá~å=c~ÄìäáëíÛ=xdÉçêÖÉ=j~Åâ~ó=_êçïåz=qÜÉ=qáãÉë=bÇìÅ~íáçå~ä pìééäéãéåíi=nvtrk ^ÇîÉêíáëÉãÉåí=Ñçê=ëÜçïáåÖ=çÑ=Ú^=píçåÉ=áå=íÜÉ=eÉ~íÜÉêÛI=NVTSK qüé=iéçé~êç=j~ö~òáåéi=nvusk d~ääéêói=nvtsk Úmçääó=Äó=d~ëäáÖÜíÛ=qÜÉ=qáãÉë=eáÖÜÉê=bÇìÅ~íáçå~ä=pìééäÉãÉåíI=NVUOK `~í~äçöìé=çñ=úqüé=iáåâä~íéê=`çääéåíáçåûi=máéê=^êíë=`éåíêéi=åkçk j~ìêééå=dêééå=úlü=åç=gì~åi=kç=gì~åi=kç=gì~åi=kçûi=åkçk ÚfÅÉä~åÇ=p~Ö~=gÉí=qçìêëI=åKÇK ÚfÅÉä~åÇ=^=tçêäÇ=çÑ=aáÑÑÉêÉåÅÉÛI=åKÇK melql`lmfbp=lc=melqldo^mep cáäé=çñ=éüçíçåçéáéë=çñ=éüçíçöê~éüë=çñ=bêáå=iáåâä~íéê=~åç=üáë=ñ~ãáäók mobpp=`rqqfkdp mêéëë=`ìííáåöë=çñ=^êíáåäéë=äó=bêáå=iáåâä~íéêi=nvorjtoi=åkçk mêéëë=`ìííáåöë=åçååéêåáåö=bêáå=iáåâä~íéêi=nvomjupi=åkçk