MergedFile

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "MergedFile"

Bản ghi

1 வ த ய யல க ற ந வதர வ 1 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -1 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 2 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -1 மத ப ப ண : 25 1 ) ஒர ம ல வர யற? 2 ) ஆக ஸ ஜம ற ற எண வர யற? 3 ) க ம ச ந ரற என ற ல என? 1 ) அ ல ந க க க க உத ணம கக ட? 2 ) அவமகட ம எண வர யற? 3 ) உமல கத த ன ஆக ஸ ஜம ற ற எண ரண கணக க ட KMnO 4, K 2 Cr 2 O 7, OsO 4, [Ni ( CO ) 4 ] 4 ) ஆக ஸ ஜம ற றம, ஒட க கம மவற பட த த க? 4 ) வ க த ச ரதவ வ ர, ச ரதவர ய ம வ ர - மவற பட த த க 5 ) வ ர க கட ட ப ட ட க ண என ற ல என? 5 ) சயர ட உட கக ண வர வ ர வ க ண ர க ற ர ஏன? 6 ) ச க ம ஸ ன ஒப ப ம லக க ற ந ரறரய கணக க ட? 6 ) அண ந ரற, ம லக க ற ந ரற மவற பட த த க? 7 ) ஆக ஸ ஜம ற ற எண ம ரறய ல ப ன வர ம வ ர கரளச ச ன கசய க 7 ) ஒர மசர த த ன சதவ த இரயப ம ரறமய % க ர பன, 9.09% ர ட ஜன ற ற ம % ஆக ஸ ஜன எ ல அச மசர த த ன எள யவ க த வ ய ப ப ட ர கணக க ட? ( 5 ) 8 ) i ) ப ன வர ம அய கள ல சல பர ன ஆக ஸ ஜம ற ற எண ரண கணக க ட? ( 3 ) S , S0 3 2-, S 2 O 6 2- ii ) ஆக ஸ ஜ ன மவற பட ஆக ஸ ஜம ற ற எண கரள உத ணம கக ண ட க ற ப ப வர க? ( 2 ) I ) K 2 Cr 2 O 7 + KI + H 2 SO 4 K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 +I 2 +H 2 O ii ) KMnO 4 + Na 2 SO 3 MnO 2 + Na 2 SO 4 + KOH iii) Cu+ HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + NO 2 + H 2 O iv) KMnO 4 +H 2 C 2 O 4 + H 2 SO 4 K 2 SO 4 + MnSO 4 + CO 2 + H 2 O 8 ) அய எலக ட ன ம ரறய ல ப ன வர ம வ ர கரளச ச ன கசய க. i) KMnO 4 + SnCl 2 +HCl MnCl 2 + SnCl 4 + H 2 O + KCl ii ) C 2 O 4 2_ + Cr 2 O 7 2 _ Cr 3+ + CO 2 ( அ ல ஊ கத த ல ) iii ) Na 2 S 2 O 3 + I 2 Na 2 S 4 O 6 + NaI ( அ ல ஊ கத த ல ) iv ) Zn +NO 3 Zn 2+ + NO

2 வ த ய யல க ற ந வதர வ 3 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -2 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 4 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -2 மத ப ப ண : 25 1 ) அண எண 24 மற ற ம 29 ஆக ய தன மத த ன சர ய ன எலக ட ர ன அமமப ம எழ த க? 2 ) ப ல ய ன தவ ர க மக தத த வம ய த? 3 ) ர தர ஃப ர ட அண ம த ர ய ன இரண ட க ம ட ம க ற? 1 ) ம தல ஐந த க ட க ல இ ம ப ற ம அத க ட ச எலக ட ர ன எண ண க மக ம ம பய? 2 ) d மற ற ம f ஆர ட ல ன க ந த க வ ண ம எண கம எழ த க? 3 ) தற ச யற ச க வ ண ம எண ற க ப ப வமரக? 4 ) ப ய சன ப ர க க ன ந ச சயமற பக ட ட - வமரயற? 4 ) ப ர அண ம த ர ய ன வரம ப கம எழ த க? 5 ) ஆல தத த வம ற க ப ப வமரக? 5 ) ம தன மம க வ ண ம எண ற க ப ப வமரக? 6 ) பக ண உந தக க வ ண ம எண ற க ப ப வமரக? 6 ) f ஆர ட ல ன ஏழ அச ச ஆற ல ந மலகம எழ த க? 7 ) ம ட ரஜன அண வ ற க ன ஆரப ங க ட ட ச ச ர ம வ க க க? 7 ) ட - ர க ப சமன ட ம வர வ? ப ர அண க பக ட ட ட ன ம க க ய கர த பக ள கம எழ த க 8 ) ஸ பர ட ங கர அமலச சமன ட ம வர வ? d ஆர ட ல ன அமமப ம வ க க க? 8 ) i ) ச மன மற ற ம ஸ ர க வ ம வ என ல என ன? ( 2 ) ii ) P ஆர ட ல அமமப ப ற க ப ப வமரக ( 3 )

3 வ த ய யல க ற ந வதர வ 5 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -3 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 6 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -3 மத ப ப ண : 25 1 ) ச யல ற அண க கர ம ன ச மம என ற ல என ன? 2 ) எலக ட ர ன ந ட டம என ற ல என ன? 3 ) அயன ய க க ம ஆற றல என ற ல என ன? 1 ) ட பர னர ன ம ம மம சத க த வ த க க உத ரனம? 2 ) ஆவர தன வ த வமரயற? 3 ) ல ந தமனட மற ற ம ஆக ட மனட ன சப த வ ன எலக ட ர ன அமமப மப எழ த க? 4 ) த மரமமறப ப வ ம வ என ற ல என ன? 4 ) ந ய லண ட எண ம வ த பற ற க ற ப ப வமரக? 5 ) ம மல வ ட ட சத டர ப பற ற க ற ப ப வமரக? 5 ) ஐச எலக ட ர ன க அயன கள என ற ல என ன? உத ரணம 6 ) நவ ன ஆவர தன வ த என ற ல என ன? 6 ) 3d 1 எலக ட ர ன க க ன ச யல ற அண க கர ம ன ச மமமய கணக க ட க?? 7 ) வர ம மற ற ம சத க த ய ல அயன ய க க ம ஆற றல மற ற ம எலக ட ர ன ந ட டம ம ற பட ம வ தம பற ற க ற ப ப வமரக? 8 ) i ) அயன ய க க ம ஆற றமல ப த க க ம க ரண கள ய மவ? (3) ii ) க ப பர தன மத த ன 4S எலக ட ர ன க க ன ச யல ற அண க கர ம ன ச மமமய கணக க ட க? ( 2 ) 7 ) ப ல ங ம மற ம லம அயன ஆரங கம எவ வ ற கணக க ட வ ய?, எலக ட ர ன கவர தன மமக க ன ப ல ங ம மறய ன அட ப பமடமய ச ர க கம க தரவ ம? 8 ) எலக ட ர ன ந ட டத மத ப த க க ம க ரண கம வ க க க? ஆவர தன வ த பற ற ய சம ஸ சல ஆய மவ வ க க க?

4 வ த ய யல க ற ந வதர வ 7 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -4 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 8 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -4 மத ப ப ண : 25 1 ) ஹ ட ரஜன ன ஐச ச ப ப கள ய ஹ? 2 ) தற க ல க கட னத தன ஹ க க க ரணம என ன? 3 ) ந ரந தர கட னத தன ஹ க க க ரணம என ன? 1 ) கன ந ர ன பயன கள ய ஹ? 2 ) பன க கட ட ந ர ல தக க க ரணம என ன? 3 ) ந ர ய ற ற ஹன என ற ல என ன? 4 ) H 2 O 2 அ ல, க ர ஊ கத த ல ப ர ய ம ஹன? 4 ) ட ய ட ட ர யம எவ ற தய ர க கப பட க றத? 5 ) H 2 O 2 -ன பயன கள ய ஹ? 5 ) ட ர ட ட யம எவ ற தய ர க கப பட க றத? 6 ) ஹ ட ரஜன ப ஹணப ப ன ஹககள ய ஹ? 6 ) கட ன ந ர, ம ன ன ர ச ற பட த த க? 7 ) ப ர ஹ ட ரஜஹன எவ ற ஆர த சத ஹ ட ரஜன க ற ற ய? ஆர த சத ஹ ட ரஜன, ப ர ஹ ட ரஜன ச ற பட த த க? 8 ) ஹ ட ரஜன ன பயன கள ய ஹ? 7 ) ஹ ட ரஜன மபர க ஹ ட ன அஹ ப ஹப ளக க க? ந ரந தர கட னத தன ஹ ஹய ந க க ம ம ஹறஹய ளக க க? 8 ) ஹ ட ரஜன ன ஐச ச ப ப கள பற ற க ற ப ப ஹரக? ன ன ற பக ப ப ம ஹறய ல ஹ ட ரஜன தய ர த தஹல ளக க க? தன ர ஹ அட ஹனய ல ஹ ட ரஜன ன இ த ஹத ந ர ப க கவ ம?

5 வ த ய யல க ற ந வதர வ 9 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -5 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 10 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -5 மத ப ப ண : 25 1 ) சல ல சச ட ன பயன கள ய ல? 2 ) சல யல உப ப ன பயன கள ய ல? 3 ) NaOH ன பயன கள ய ல? 1 ) ப ல சர ஜ என ற ல என? 2 ) ப ர ஸ ச ந த எவ ற தய ர ப ப ய? 3 ) ப ர ஸ ச ந த ன பயன என? 4 ) க ர ண உச கத த ன ந சரற ற என த ல ப பற ற 4 ) க ர ற ற ம க ர ண உச கம ச டர சச தல ய ல தர ம ந றங கல க ற ப ப ட க? க ற ப ப லரக? 5 ) த ள ப த தல என ற ல என? 5 ) சபர யத த ன பயன கள ய ல? 6 ) Be ற ற ம Al இலடப பட ட ம ல ட டத பத டர ப 6 ) சரட யத த ன பயன கள ய ல? பற ற க ற ப ப லரக? 7 ) பபர யம ற ற ம அல யத த ற க இலடசயய ஒற ற ல கள ய ல? ( அல த ) சச ட யம ற ற ம பப ட ட ச யத த ன உய ர யல ம க க யத த ம ய த? 8 ) க ல ச யம ற ற ம ப க ச யத த ன உய ர யல ம க க யத த த லத ச ர க க க ர? ( அல த ) 7 ) க ர ற ற ம க ர ண உச கத த ன ஆ ர த பத டர லப ச ற பட த த க? ( அல த ) பபர யம ற ற ம க ல ச யத த ன பயன கல எழ த க? 8 ) க ர உச கத த ன பயன கல எழ த க? ( அல த ) த ர அம ச ய பற ற க ற ப ப லரக? ஜ ப சத த ன பயன கள ய ல?

6 வ த ய யல க ற ந வதர வ 11 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -6 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 12 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -6 மத ப ப ண : 25 1 ) அம க கத த றன க ரண வரரயற? 2 ) வ ண டர வ ல ஸ சமன ப ட ரட எழ த க? 3 ) ஒர ப ஸ கல வரரயற? 1 ) ந ரலம ற தவப பந ரல என ற ல என ன? 2 ) நல ல யல ப சமன ப ட ரட எழ த க? 3 ) ட ல டன வ த ய ன பயன கள ய ரவ? 4 ) ப ய ல வ த வரரயற? 4 ) ஜ ல த ம சன வ ரளவ என ற ல என ன? 5 ) ச ர லஸ வ த வரரயற? 5 ) க ரஹ ம ன வ ய வ ரவ தல வ த வரரயற? 6 ) ககல ச க க ன வ த பற ற க ற ப ப வரரக? 6 ) ட ல டன ன பக த அழ த த வ த ரயக க ற க? 7 ) 300 K ல 52.5 g ஆக ஸ ஜன மற ற ம 65.1 g CO 2 அடங க ய ள ள தத ட ட ய ல கலரவய ன தம த த அழ த தம 9.21 atm. கலரவய ல ள ள ஒவ தவ ர வ ய வ ன பக த அழ த தம கணக க ட? 8 ) இயல ப வ ய க கள ன வ ண டர வ ல ஸ சமன ப ட ரட தர வ? 7 ) வ ண டர வ ல ஸ ம ற ல கரளக தக ண ட ந ரலம ற ம ற ல கரளத தர வ? 8 ) நல ல யல ப வ ய க கள என பரவ ய ரவ? இயல ப வ ய க கள நல ல யல ப வ ய க கள ல ர ந த எவ வ ற கவற பட க றத?

7 வ த ய யல க ற ந வதர வ 13 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -7 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 14 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -7 மத ப ப ண : 25 1 ) என ட ர ப - வர யற? 2 ) த ட ட என ட ர ப வர யற? 3 ) உர க தல என ட ர ப வர யற? 1 ) ப ம கரல ர ட டர ன பயன கள ய ரவ? 2 ) வ ஸ ஸ ன வவப ப ற க ட டல வ த ய த? 3 ) பட கக க ட ஆற றல என ற ல என ன? 4 ) வவப ப இயக கவ யல ன ம தல வ த வர யற? 4 ) வப ர ண ர ர / வப ர ண ர பண ப - ரவற பட த த க 5 ) ர ல ர வவப ப ஏற ப த த றன வர யற? 5 ) ள / வ யல ம ரற ரவற பட த த க? 6 ) இயந த த த ன த றன வர யற? 6 ) வவப ப ற / வவப பந ரல ற வ யல ம ரற- ரவற பட த த க? 7 ) வவப ப இயக கவ யல ன இ ண ட ம வ த ய ன பல ரவற க ற ற கர க ற? Nacl - பட கத த ன பட கக க ட ட ஆற றரல கணக க ட க? 8 ) ப ம கரல ர ட டர வ யல ப ட ரட வ க க க? என த ல ப ற ற ம அகஆற றல ஆக யவற ற க க இரடரயய ன வத டர ரப வர வ? 7 ) க ப ஸ கட ட ல ல ஆற றல ன றப ரப வ க க க? அக ஆற றல ன றப ரப வ க க க? 8 ) தன ன ச ர வ யல ம ரற என ற ல என ன? ந பந தரன ய த நல ல யல ப வ ய வ ற க ன C P ற ற ம C V ஆக யவற ற க க இரடரயய ன வத டர ரப வர வ?

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

ww.padasalai.n ww.padasalai.net ww.padasalai.net ww.padasalai.net

ww.padasalai.n  ww.padasalai.net  ww.padasalai.net  ww.padasalai.net t et t et t et t et t et 11 ஆம வக ப ப தம ழ இயல 7 & 8 ச ந தன வ க கள சர ய ன வ ட டயத த ர க 1) அகந ழ டகய ன த ல அட க கப பட வத அ) தக ப ரம ஆ) வ னம இ) கர வட 2) ஞ டசப பபர ய தக ய ல வ னத ன உயரம அ) 216 அட ஆ) 217 அட

Chi tiết hơn

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம.

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. தவற வ ண ணப ப த த ர ந த த ல வ ண ணப பத த க ந க ல ம.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ஒ ட டர ப ல 24 ப ய... ட ட க க 24 ப ய.2 மண நர ம ப ம. 'ப க க ம க ம க க ம கட ப ப ய ன வ ல கட வ வச ய கள ப ர ட த ந ள க டய எனச ச ல லல ம. அந தள க க வ வச ய க ளப ப ட ய ப த க ற, க ள தல வ லப ப ரச ன. ஒ ட டர ப ல 28 ப

Chi tiết hơn

அரச ப த த த ர வ ம ர ச /ஏப ரல ம வக ப ப ப ர ள யல வ ட க க ற ப ப கள I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன

அரச ப த த த ர வ ம ர ச /ஏப ரல ம வக ப ப ப ர ள யல வ ட க க ற ப ப கள I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன மற ற ம ஃப ர ஷ ந ட வட ல ம 28. டலய க பக ள டக 2. இல த க க 29. டவர ஆ ரணங கள 3. க வ டல உண டமவ டல 30. த ல ட ட ப ண ங கள 4. வ டல, ண ங கள க க 31. ஆண ட இர ப ட உள ள டலக

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ 8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ  8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த த ம ட த ச றய ல உள ர லர ஆத ங ள... என அணறக ப பட ன மன. இய ற மல லரஆத ங ள 3. ன தர ர ல பன பட த தப பட ம லரஆத ங ள... என ற அணறக ப பட ன மன. லரர ச ச மற ம

Chi tiết hơn

Microsoft Word - கர்ணன்

Microsoft Word - கர்ணன் 1 l க ண + 4 இ க ண க க ரய ள :- ல ட வ ம ந த ; க ர எ -766 date 30/12/2013 க ண, க ண, க ட க ண, பக ண, வ க ண :-- 5 க ண கள க த க ண எ ற ல ப ர ட ப ற தவ க எ த த க ற. இ மத த 4 க ண க, l மத த ஒ க ண ம க ச ஐ க ண க ள ந

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ன வத டக கம க கர தப பட ம ந கர கம எத? ச ந த வ ள ந கர கம 3] ஆங க லலயர கள ச ட ட வசங கற

Chi tiết hơn

தம ழ இலக கணம ச ந தன ட.என.ப.எஸ.ச 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப

தம ழ இலக கணம ச ந தன ட.என.ப.எஸ.ச 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப ஆ) நநர ட வ ண ப இ) இன ன ட வ ண ப ஈ) பஃவற ட வ ண ப 2. வப ர த த க. (a) (b) (c) (d) a) தன ட ஒர ட டனம ற ற க த கள - 1) ன அ) 1

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

nraw;jpwd; mwpf;if 2016

nraw;jpwd; mwpf;if 2016 கணக க ய வ ச வ கள ஆவணக க ழ ச யல ற ற வக அற க வக 2017.04.01 2017.06.30 கணக க ய வ ச வ கள ஆவணக க ழ இல.35/ஏ கல ந த என.எம.ச ச ம த வத சக ழ ம ப 08. Nehf;F nghjkf;fsf;fhd flg;ghl;lf;fk; nghwg;gf;$wyf;fkhd mu;g;gzpj;j

Chi tiết hơn

பொது அறிவு வினா விடை

பொது அறிவு வினா விடை 10 th வக ப ப சமச ச கல வ வ ன வ ட தம ழ ம ழ ய ல அற வ யல ச ந த னகள வ ண ண யல அற வ : உலகம உர ண ட என ற பத ன ற ம ந ற ற ண ட ற க ப ற க ம ல ந ட ட ன உற த சய தன. ஆன மஇயல ஏச ம த ர வ சகம வ ண ண ய லய ம பச க றத அண டப பக

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham C தண க பஞ ச ங கம Balu Saravana Sarma Prohithar Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions Set 1 1. Calculate the area of a sector whose radius and arc length are 6 cm and 20 cm respectively. ஆரம 6 ச.ம வ ல ல ன ந ளம 20 ச.ம. ச ண ட ள ள வட டக க ணப

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 038_VRaman_final.docx

Microsoft Word - 038_VRaman_final.docx எ த உடற க ற ய ய ம, வ கக ம - த வ ம, ச க கல க ம (Type Anatomy and Categories Necessity and issues) பர. னவர. வ. இர மன (Prof.Dr.V.Raman) email: raman600@gmail.com, Prof.Dr.V.Raman@gmail.com உலக ன த ன மய ன

Chi tiết hơn

Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper P

Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper P Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள --- 2 ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) மல ந ல ம தல ம ஆண ட கணக க ப பத வ யல நரம : 2.30 மண மத ப பண : 90 பக த ---- I அ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Forskrift om SFO - tamil.docx

Microsoft Word - Forskrift om SFO - tamil.docx Lørenskog kommune ப டச ல ஓய நர ஏற ப பற ற ய நகர ச பய ன ச ற றற க க அத த ய யம I: க ற க க ம, சல ப ய க ம பக த க ம 1. சட ட வ ரய ப : இ ப டச ல ஓய நர ஏற ப ட ற க ம ம ணவன ன பர ம ப ப ள க க ம இ டப பட ட ஓர ஒப பந தம.

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட

TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட ப ட ப ப ம -ப ச ய அற வ யல ஆர ய ச ச க டங கள - ர ப ப

Chi tiết hơn

SSLC EXAM INSTRUCTION FOR STUDENTS பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மாணவர்களுக்கான அறிவுரைகள்

SSLC EXAM INSTRUCTION FOR STUDENTS பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மாணவர்களுக்கான அறிவுரைகள் SSLC EXAMINATION INSTRUCTION FOR STUDENTS பத த ம வக ப ப ததர வ ம ணவர கள க க ன அற வ ரரகள VISIT YOUTUBE FOR THIS VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=0_6ypypfidq பப ர ளடக கம PART - I ததர வ க லங கள ல ப ன

Chi tiết hơn

6/8/2019 Preview Question Paper GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS 10

6/8/2019 Preview Question Paper GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS 10 et et GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS th Standard 9 TM MATHEMATICS TAMIL MEDIUM Reg.No. : Date : 8-Jun-9 Time : :: Hrs Total Marks : 5 et et ) க ட த ண PQ - ன ச ய வட ன ச ய - et et ) என ல,

Chi tiết hơn

Page 1 of 6 Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In எனத பத வ கள -வரல ற ம வ ழ க கய ம Help those most in need Eradicate extreme poverty & hunger Support Concern Worldwide ப த ச வ வ ளம பரம தர வத

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

அச ப பப த த த ர வ ர ச 2016 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண 1 அப ப ட கள 1 2 ஊ ம 1 3 ட ட

அச ப பப த த த ர வ ர ச 2016 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண 1 அப ப ட கள 1 2 ஊ ம 1 3 ட ட அச ப பப த த த ர வ ர ச 06 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண அப ப ட கள ஊ ம 3 ட ட த ப டக 4 பபர ர 5 தபச ச க கடய 6 ர ம 7 ர லள ள ல டய 9 சட ப ப லள ரல 0 பன ம ம ச லணப த ர பத ச த ர த த

Chi tiết hơn

அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : / aac.org

அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : /  aac.org அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : 2013-14 www.americantamilacademy.org / www.amt: aac.org e-mail: support@amtaac.org ந ல -5 லகய ட 1. ப டத த ட டம வ த வரம ப : க

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation க றள த ன த ர க க றள ப ட ட க க ன க றள கள ப ங கல வ ழ 2017 Kural Thenee by Vallalar Tamil School, New Jersey http://njvallalarpalli.org/ 2016 Vallalar Tamil School, New Jersey No part of this ebook may be

Chi tiết hơn

Test Batch Schedule for TNPSC Group IV 2018

Test Batch Schedule for TNPSC Group IV 2018 TNPSC Group IV 2019 Test Batch Schedule க ற : TEST NO. 1 2 ஒவ வவ ர த ர வ ல ம வ த ம ழ க த ய ல ர ந த 100 வ ன க கள ம, வ த அற வ க த ய ல ர ந த 100 வ ன க கள ம இடம வற ம. ம ல ல ழழய ட கங கள மற ற ம 2018-19 ஆண ட

Chi tiết hơn

அன ற ட வ ழ வ ல சம ஸ க ர த ம ழ சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத க கள மத கக கணக ம

அன ற ட வ ழ வ ல சம ஸ க ர த ம ழ சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத க கள மத கக கணக ம சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத. 2001 க கள மத கக கணக மகட ப ப ன பட, இந த ய வ ல சம ஸ க ர த ம ழ கயப பபச பவ ர ன எண ண க கக 14500 என ற அத க ரப ப ர வ கக கணக க டப பட

Chi tiết hơn

SMART PLUS ACADEMY 29, CURRENT AFFAIRS 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ

SMART PLUS ACADEMY 29, CURRENT AFFAIRS 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ பய த ன ஈர க ல " த த ன " தன ந க வ க நட த ய த த ட " த த " ப த வ ம ன க ச ல ஈர அர ச வ தச த ட வ த ள. 119

Chi tiết hơn

winm een.com Group 2 Mains Syllabus Prepared By Tnpsc Group 2 Mains Syllabus in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த

winm een.com Group 2 Mains Syllabus Prepared By  Tnpsc Group 2 Mains Syllabus in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த Tnpsc in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த ய ற ற ம தம ழக ம ன த ற றத த ல, அற வ யல ற ற ம தத ழ ல ந ட பத த ன பங க ற ற ம த க கம - (Role and impact of science and Technology in the Development

Chi tiết hơn

TNPSC Current Affairs Daily

TNPSC Current Affairs Daily TNPSC Current Affairs 17 th, 19 th January 2017 ண 1. ன பல பதண ல ஆச ர ர வ.ப. கக வ க அம ள. இர ன பல ல "வகக ' என த க ம. இந ட லன பத ட டத றம தங ப ற ற ள ப ர. இத ட தல ப ண அர ப ம, பத ன நல அக னத ல க ந த ட ட ல லபப

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5 [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன. த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5 [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன.  த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன. www.tnpscexam.info த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ த கதளய வ. * வ தலல இய க த ம கலள ப மளவ ஈ த ய ம பற ச தலனய. * த தல அலன இ த ய அரச ய இய

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Colour of Modern Unicode

Microsoft Word - Colour of Modern Unicode நவ னத த ன ந றம 1907-ம ஆண ட சப டம பர ம தத த ல உ ர மய ல ப ப பரசrன ஆட ச மன றம (Roman Curia) ம க ந த பரபரப ப டன க ணப பட டத. வ ரவ ல வந த வ ட ம என ற எத ர ப ர த த நவ னர கள க க எத ர ன ச ற ற மடல பற ற ய வதந த ய

Chi tiết hơn

SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: , அட த த வரக க ட ய TNPSC GR 2A, VAO, GR 4, GR 2A த ர வ க

SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: , அட த த வரக க ட ய TNPSC GR 2A, VAO, GR 4, GR 2A த ர வ க SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: 876073175, 994104996 அட த த வரக க ட ய TNPSC GR A, VAO, GR 4, GR A த ர வ க க பய ற ச வக ப ப கள நட பபற க றத. வ ரத த ர வ கள, ம த த ர வ கள ந த ப பட க றத. அற வ க க ர டம பக

Chi tiết hơn

அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள

அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள இய ந த ஆரம ப த த, பட ப பட க ளர ந த கடந த 2015 த ப

Chi tiết hơn

OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. "ச வ தச அ ச ஒ ற ய " வ ச ல த ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன "உலக அ ச த ன " இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய

OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. ச வ தச அ ச ஒ ற ய வ ச ல த ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன உலக அ ச த ன இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. "ச வ தச அ ச ஒ ற ய " வ ச ல த 1874- ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன "உலக அ ச த ன " இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய அகத க க ஆப த ன த ட என ஐ.ந. அத க எ ச க. வ க தச த த சம

Chi tiết hơn

家长分享会

家长分享会 தம ழ ப ப டத த ட ட வ ளக கம P5 Tamil Curriculum Briefing Objectives Key curriculum matters pertaining to the subject; and the P5 MT Assessment format (2017 New PSLE format for MT) How parents can help support

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA Hẻ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA Hẻ NỘI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA NĂM 015 CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Thời gin làm bài: 150 phút Câu I: Hi hợp chất khí A và B đều chứ nguyên tố X. Phân tử mỗi chất A và B đều gồm b

Chi tiết hơn

TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s)

TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s) TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s) 1 According to the latest unconfirmed reports we have received, TPM has paid 10 Lakh Rupees to the media houses to play down the whole issue. Every TPM

Chi tiết hơn

PG

PG PG TRB ECONOMICS MODEL QUESTION AND ANSWER 2018 By ACHAMILLAI 1. ய ல பதம க ட ட ல, ஒர ம ற ற ர லநன ர க லந த ய லன ல ய ற ல ச ய க ர எ ல, அதற க க க பணம அங க a. அத க நக ழ ச ச b. க றய நக ழ ச ச c. உற த த க க பண

Chi tiết hơn

Chuyên đề 1. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

Chuyên đề 1. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Chuyên đề 1. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Câu 1: Đem đun nóng một lượng quặng hematit chứa Fe 2 O 3, có lẫn tạp chất trơ và cho luồng khí CO đi qua, thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn, đồng thời có hỗn

Chi tiết hơn

த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ

த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம  TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம www.lotustnpsctetacademy.com TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test - 2019 த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ ப த தகம வ ங க பவர கள க க Online Coaching இலவசம த மர

Chi tiết hơn

ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந

ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந ம த த ள ளத. ச ர ஒள ஆற றல ன ம ம ம ழ லம க இ ங க ம இந

Chi tiết hơn

அச சம ல ல கல வ அறக கட டல PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண

அச சம ல ல கல வ அறக கட டல PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ - 1 1. PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண ட ட படக க யந தத a. 2006 b. 2007 c. 2008 d. 2009 2. ணய க கத டத இந த ன ய ல கணக க ப ட ம பட a. மந த த ய ட க ன ட ம

Chi tiết hơn

CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1

CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1 CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1 55 வயத 55 55 வயத த ன உங க ளத அட தத ந கர வக கண க க ம ந ரம உள ளடக கம 02 அற ம கம 03 எட க க வ ண ட ய ம ட வ கள : பண ஓய வ க லதத ல, ம த நத ர ச லவ கள

Chi tiết hơn

Microsoft Word - யக்ஷப் ப்ரஸ்னம்

Microsoft Word - யக்ஷப் ப்ரஸ்னம் ய ர ன :123 க வ க - ப த -1 By London Swaminathan Post No 785 Dated 11/01/2014 This is (Yaksha Prasna) posted in English as well. இ க ர பல ப த கள க வ க றன. ய க ய எ ற ஆர ச க ர உ ள. மஹ ப ரத த வன ப வ த வ வய

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có l

CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có l CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có lời giải hướng dẫn I.1.1. Mô tả trạng thái ban đầu của

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pm0658_04forpdf

Microsoft Word - pm0658_04forpdf த ப ந. ப தச ரத ய மண ப லவ (ச த ர ந வ ) ப க 4 ( ப ட ( ப ட ) manipallavam -part 4 (Historical Novel) by na. partacarati In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our thanks also go to the Tamil

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

இந அச னனப ப ப ள ள MOCK TEST 49-15 The Hindu (Tamil) & Ganesh IAS Study Center www.tnpscjob.com Presents INDIAN POLITY (THE HINDU) Total Marks (1x1.5) Time Duration 100 Questions 150 Marks 1 ½ Hours உ 42-த

Chi tiết hơn

NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA 8

NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA 8 Trường THCS Tân Bình Lớp... Họ và tên:... GỢI Ý ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: HÓA 8 Giáo viên nhóm hóa I. LÝ THUYẾT: 1. Chất: Chất có ở khắp nơi, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Vật thể là

Chi tiết hơn

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari ब ळक ब ई ब इबल प रस त त सरग, परम सर क ख बस रत घर लखब ळ : Edward Hughes सम झ ब ळ : Lazarus र प बदलब ळ : Sarah S. अन व द करब ळ : Royson Norman D'Souza स म अ ल य ब ळ : Bible for Children www.m1914.org 2015

Chi tiết hơn

Thầy Nguyễn Đình Độ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU

Thầy Nguyễn Đình Độ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Thủy phân este đơn chức

Chi tiết hơn

SRIMAAN COACHING CENTRE-POLYTECHNIC TRB-CHEMISTY STUDY MATERIAL

SRIMAAN COACHING CENTRE-POLYTECHNIC TRB-CHEMISTY STUDY MATERIAL IMN COACHING CENTRE-TNPSC-GROUP-IV:VAO STUDY MATERIAL-CONTACT: 80722300 2017 IMN TNPSC-GROUP-IV-VAO VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER TAMIL GENERAL TAMIL 10% DISCOUNT FOR ALL PG-TRB MATERIALS PG-TRB MATERIALS:

Chi tiết hơn

Khóa học PRO S.A.T Hóa học Thầy Nguyễn Anh Tuấn Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ

Khóa học PRO S.A.T Hóa học Thầy Nguyễn Anh Tuấn  Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ 04 ID: 61384 Thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN I. Nhận biết

Chi tiết hơn

Khóa học HÓA HỌC 11 Thầy Nguyễn Anh Tuấn Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn

Khóa học HÓA HỌC 11 Thầy Nguyễn Anh Tuấn  Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu 1 [575883]: Để hòa tan

Chi tiết hơn

ST

ST ST.JOSEPH S COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 620002 DEPARTMENT OF TAMIL STAFF PROFILE S.BACKYA SELVA RATHI Assistant Professor in Tamil Department of Tamil St.Joseph s College (Autonomous), Tiruchirappalli

Chi tiết hơn

கல ய அம த 6ம யக ப ப - அ ய னல ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட ட

கல ய அம த 6ம யக ப ப - அ ய னல  ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட ட ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட டம I.ப மத தந ய ட டனத ததர ந பதட க கவ ம 1. க ந தத த ல ஈர க கப ட ம ப மள அ.நபக கட ட ஆ. ஊச இ.அம ப ன ஈ.க க த த த ண ட ஊச

Chi tiết hơn

Bµi 1

Bµi 1 Chuyªn Ò lý thuyõt lçn 9 2019 Ò sè 1 Cu 1 A B C D Cu 2 i A HNO 3 B H 2 O C KOH D NH 4 Cl Cu 3 Polime thiên nhiên X X A B S z C G z D X z Cu 4 Sac z z A 2 B C 2(Ni,t o ) D Cu 5 A C 6 H 5 CH 2 OH B C 6 H

Chi tiết hơn

Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours Unit Test 1 General Studies Mental Ability+ Curr

Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours Unit Test 1 General Studies Mental Ability+ Curr Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours 1 2.07.2019 Unit Test 1 2 05.07.2019 Unit Test 2 3 08.07.2019 Unit Test 3 4 11.07.2019 Unit Test 4 5 15.07.2019 Unit

Chi tiết hơn

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25 /2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở

Chi tiết hơn

பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள :

பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள : பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள : COPYRIGHT 2015 TamilCube Learning Centre First Published 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Chi tiết hơn

1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,

1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர, 1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,

Chi tiết hơn

கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த,

கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த, கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த, இன ற ய தம ழ சம ழ வறர, அறனத த இலக க யங கள க க ம கட

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN THI: HÓA HỌC NGÀY THI: 21/04/2017 THỜI GIAN: 150

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN THI: HÓA HỌC NGÀY THI: 21/04/2017 THỜI GIAN: 150 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN THI: HÓA HỌC NGÀY THI: 1/4/17 THỜI GIAN: 15 PHÚT (khôg kể hời gia phá đề) Câu Đáp á Điểm Câu 1 Vì PX

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Giai chi tiet de thi DH mon Hoa khoi A nam 2007.doc

Microsoft Word - Giai chi tiet de thi DH mon Hoa khoi A nam 2007.doc BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A, Mã đề: 182 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc)

Chi tiết hơn

123_123_132

123_123_132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:... Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvc) của các nguyên tố: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌCLẦN I NĂM HỌC 2013

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Chuyên đề 1: cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học

Chuyên đề 1: cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học 14 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HOÁ HỌC 12 LÝ THUYẾT & BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC A. Lý Thuyết Câu 1. Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu hình electron

Chi tiết hơn

GENERAL DEFINITIONS

GENERAL DEFINITIONS PHÂN TÍCH THỂ TÍCH I : NGUYÊN TẮC A + B C A và B đều ở trạng thái dung dịch Dung dịch A có nồng độ C 0 chưa biết Dung dịch B có nồng C đã biết Dùng dd B để xác định nồng dd A : phép chuẩn độ. Dd A: dd

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành ph

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành ph BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa - Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

pdf moon.vn - Đề thi thử THPT Quốc Ga 2019 sở GD & ĐT Hà Nội

pdf moon.vn - Đề thi thử THPT Quốc Ga 2019 sở GD & ĐT Hà Nội SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề hi có 5 rang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 219 Bài hi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn hi hành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 5 phú, không kể hời gian phá đề

Chi tiết hơn

06_3226_02_2017_ indd

06_3226_02_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge Ordinary Level *9214348239* TAMIL 3226/02 Paper 2 Translation and Reading Comprehension May/June 2017 1 hour 30 minutes Candidates answer on the Question

Chi tiết hơn

Thầy LÊ PHẠM THÀNH ( KHÓA: TỔNG ÔN CẤP TỐC THPT QUỐC GIA 2019 MÔN: HÓA HỌC Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ (Đ

Thầy LÊ PHẠM THÀNH ( KHÓA: TỔNG ÔN CẤP TỐC THPT QUỐC GIA 2019 MÔN: HÓA HỌC Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ (Đ KHÓA: TỔNG ÔN CẤP TỐC THPT QUỐC GIA 219 MÔN: HÓA HỌC Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ (Đề 2) Câu 1. [ID: 58746] Dãy nà sau đây chỉ gồm các chấ hữu cơ? A. CH3COONa, CH3OH, C2H5OH, C6H12O6. B. CHCl3, Na2CO3,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 273 Họ, tên thí sinh:...

Chi tiết hơn