CONGT\' C() PIIAi'iIlAu nf H~ TANGvA 00 Till nau Kill 16 TntO'tl~ Dinh, Phll<'mg6. Qo4n 3 Thanh pl>6116chi Minh, CHXHCN Vi~ Nam NQIPIING sao cao ella

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CONGT\' C() PIIAi'iIlAu nf H~ TANGvA 00 Till nau Kill 16 TntO'tl~ Dinh, Phll<'mg6. Qo4n 3 Thanh pl>6116chi Minh, CHXHCN Vi~ Nam NQIPIING sao cao ella"

Bản ghi

1

2 CONGT\' C() PIIAi'iIlAu nf H~ TANGvA 00 Till nau Kill 16 TntO'tl~ Dinh, Phll<'mg6. Qo4n 3 Thanh pl>6116chi Minh, CHXHCN Vi~ Nam NQIPIING sao cao ella BAN TONGGIAM DOc BAoeAo KI~MTOAN BANG can WI Kl'i roan Ml,:C BAo cao Kl'iT QuA UOAT DONG KINIl OOANH 11,0.0cAO ltfu CIIUY N IlIONIt THUVITI MINt! BAo cao TAl CHINH l..ly'c TRA:>;G,,.., 7 _ 19

3 co~g TV co phan I)Au nf 16 T:;:;;1 Oink, Pb...mg 6, Qu~ J Th~ 116Chi Minh.CHXHCNV~l Nam ~l a/;ng Ouio lrj g NgO H&lg Minh Ong U VO Hg Ong U VO Hoang Ong Bili fib. TMnh Ong Dlnmg XuAn Quang Dan 1l.o, Gjlil!J a6s Ong Bui Minh Chlnh 0.., Ngoyln V!n Tuln Ons U Viti Hoa; 6ngU LIn 60g Ngu)'ln Du) ~h -_._ I~rA:-;G va 00 TIll DAu Kill BAO cao CUI. RAN r6l'ig GIAM I)()(; Ban rang GlOm ok Co)ng I) c6 phin olu til fl, tang vi D6lhj Diu IJII (gqi til ~Coog tym)~ Irlnh bao coo Y cung vo; bio l.i.i chlnh C1IaCoog ty cho I'IllmIi; chlnh k~ lme ogily 311Mng 12 nam 2010, 1101DONG QuA TRI va BAS TONG ClAM ooc elk monk vi~n ella H~i csbngquim tri va Ban Tl.og Ciam aile COng ly dli dihanh CMg ty Irong giai doim vii Mn py ijp Mo cto nay g6m, Chu ljch emg ty Oy vi<!n Or vito Or vito Oy vito (miln nhiem gay 25 thang g n!m 2010) T6ng Clam d&: Ph6 r&ng Gillm ok Pho r6ng GI;\m ok (~nhiem ngiy g!hang I nam 2010) PM T6ng Giolm at.<: Ph6 ft.ng Gi, ok TRACH NIIl~M CUI. BAN TONG ClAM ooc Ban TAng Clam d3< Cling Iy c6 trach nhitm I~ hao do Iti ehlnh Mng nlm phan inh milt each If\Ing thll<' va hi'!' l)i (Inh hlnh tal chlnh c(lng nhu kh qua hot! d(\ng klnh doanh VI Iinh hlnh I <huy~n ti~n It cola Cling l)i trong nllm. Trang vie< IW<lk bolo ewlti ehlnh nay, Ban T6ng Giam doc duqc y~u d phai: DIta,a eae xet <SolInva li<jctlnh mot coch hqp Iy v'a th* IfQflg. N~u,6 eae ngurtn canduqc eoog 1>6va gil; thleh trong bolocao lili chlnh hay' khong Up bolo ew tai ehlnh lr!n co ro ~t hot! d\\ng linh doanh, va L\lOo chqfl <lk ehlnh '*<h l~ loan thich hqp va ap dung elk chlnh!lkh do milt ebeh nh;u 'I. l.ic l~ to.lln thieh hi'!' co duqc liianlhoi hay kmnll> co nmng Or dung i Ie<h 1rQngy'~u Ban T6ng GI.ilm db.: Cling ly chiu trach nhiem d.i\rnbllo,.ing J. k~ wan du<,><ghl chc!p m\\l cich phil hqp di! phin anh mot each hi'!' l)i!lnh hlnh tai ehlnh CDaC6ng ly (, hatky thoi di~m nil viiidam hao ring ban do Iti chinh tnj.n thil cae Ou!n muc k~ tolln Viet Nam, lie lh6ng k~ lolln Vi~ Nan, va CBequy dinh hie hilnh c6 li~n quan l.loiviet Nam, Ban T6ng Giim dk cong ehiu trach nhltm dam hao an lo./lslcho Iti CDaC6ng Iy va \h. e hien de bltn phap Ihieh hi'!' ill ngln <hjn vi. phil hlen cae hiilnhvi sian Itn va sal pham khk Ban TAng Giim d3< de nh~,ling Coog ty <11miln thli ek y~u du n~u tfflilrong vie< l'v bolo coo Iti chlnh, ~lln TAng I md&: ThOnh pm li6 Chi Minh. ~g<iy/8 rhang j ~dm 20/1 d\\ng li~n tl,i<:m:r lrutmg hqp khong th~ eoot3ng Cling ly st 114>luC Thi~ k~ villh hien he tlt6ng ki~m <o.iilll\\i bo mot ckh hllu hie eho mo< dleh 1$1>va lrlnh bay ban can taichlnll hqp l)i nhlm ~ eht nli ro vilgian I*,

4 Deloitte. sj: KJnh ilii' l.y-r I]OIIIDe/o;,. AUDJ/N{I/CMj-R Cg '9' eli! i kiln 7 njui Iii!'t4ft1 Giim dhc Chung ~hl Kil!m lnan vitn iKTV Thay m~ vi 41 dien cho C():-;<; TY TSIIIIIll:1-0lTTF VI(:T NA.'I-I Ngiiy 18,1Wl~ J mlm 2011 ThanhpM /loch! M'nh. Cl/XJlCN Vi~' Nam RAOCAO KltM ToA~ n~cadonk II~; (l1i1iquin Irlv' 8.n T6ng Ciim <10k C/;n&Iy c4 phan Ill II, II, lingy' Dillhj Din khl, C6ngt)' TNH ~ VlfI- UIlI1, p, 01, Tn,oo; TOm no s.. GOo '7T6ro 000 T'*v. ~, TP. 11& CW, _ Dr '''IOI83l1'OO7S' r. +ll<ioi8:ll110075c _._,,,,,,,,,, ChUng 16i <18kitm loa.. bang cin d6i k~ roan ~ingay 3 I thang 11 nam 20 I0 cung v<'ribao do k!t qua hoiil d(ing kinjldoanll, b60 cio Iw chu~n li~n l~ tho I'IIm!AI chloh kb thue cung ngiy vi thuyb mijihb60 cae. lilt chlnh ktm rheo (S<,>Ichung libao llii chloh) cui COng ty ell ph&n Diu In II, tang va DO tbi DAn IJII (g<,>i tit Ii.COOg 'Y), lir trang 3 d6n l~g 19, ell< bao do tal chfnh kern theo kmng ham ph iilh llnh hlnh Iii chlnh. ktt qua hoiil <»n& kinh doanh va lim hinh lll\l chuyt.. [;.tn ~ lheo cae nguy~n Uc vi.hong Ie ko!roan du\jc cmp nh6n chung ljli ~ DUlle khk ogoai Vi~ N.m, Nhll <11trlnh bay Irong Dan do CIia Ban T68 Glim (Ilk l~i IraJ1g 1, [Jan TAng Glam db< C6ng ty c01i1lch nh~11l1~ ~Ae bin d<j tii cninh, Trilch nhi(11l ~ua ch~ng t6i Ii dlill Fa Y kien v~ cae bto cao tii chinh nay d\la trtn k~ qua ~ola*kiem roan. Chung 16i do tn\l~ h~n kiem toan theo ck eh, m, klem lnan Vi~ Nom, Cae chuan m, nay yeu du cholng 16i phai I~ k~ no.ch va IhllC hi~ coog vi~ ki~m 10Ande dfl dlr\lc '\I dam b/lo hl'p ly ring ck 1>.10coo tai chlnh kh6ng co cac sai $6\ lr~g yeu. C6ng v* kiem roan ban g6m vi~ km!mira, lrtn C<' so ch<;>nmin, cile bing chling xae minh chn ck s6 lieu va ~;\CIMng lin trinh bay trtn bao cao tii cblnn. Chung,6i cong dlmg lhoi,i~ hanhdanh git cae nguyen tk ke tnan du\lc Opdung va nhilng.roc Ifnh quan IrQng ella Ban T6ng GiAm dk. cong nhll dch trinh bily 16ng quilt c~a de bilo cto tii chinh. O~ng toi tin IllOng r~ng coog vie<; ki~m loan do cung elp nhong co so hw Iy ~hn Y kien colachung l6i, Theo y kien cu.a cholng toi, ban cin tai chinh kern theo dli phi anh!rung Ih, vi h<;>piy, Iren cae I<bla qnh ng >'~u, tinh hinh Lii ~blm cola COng 1}' Ifi ngay 31 thang 12 nilm 2010 ~Ong nhll k~ qua ~t 9og kinh <Ioanh vi llnh nlnn Ill chu)'~n ti~n It cho nlm Iii chlnh k~ lhuc cung ngily, phu h<;>pvm ck ChuA mltc k~ 1M Vi~ Nam, lit tn6ng k~ toan Vi(l Nam vii ~Aequy dim hl;n hann co lien quan la' VitI!'>am. Chull$ toi cong df,ll. IhO-Iki~m Ira vi;c trlnh bay lai bao do tii chlnh ~ho n~m!aichlnh 2009 dlr\lc ~ CW Ifi Thuyet minh.t. 4 phin Thuy!l minh han coo taichinh. Theo 5' kl~n cola chung t6i, vi;c trinh bay nay \joph~ h<,jp vii dil dllqc phin Anh diy du, U Oinb Tol- K;!m lnin.'ifn ChUng chf Kiem loan vitn s/, 0488/KTV ~ ~..., TlE 'AM ~ i.ib

5 BANG CONG TV c6 PIIAs DAu TIJ H~ TASG VA 00 TIll f);'u Kill 116 Tnwng Djnh. PlJulmg 6, ~n 3 Ojo din tii <hloh Thanh pl>6 HOChi Minh. CIIXIICN Vi~ Nom Cho am tai chloh kb thok gay 31 thaog 12 nlm 2010 ca'\i 001 KE ToAN T~i ogiy 31 thang 12 I\Ijm 20 I0 MAu B OJ.[)N D<mvj, VND M' Thu~.#t JIIUIZOO9 I. L II. I. III. 2. IV. l. v, 2. II. I... IV, T(),~G Cac TAl SAN ~ minh JI/ (Trinh bilyl,l) A. TAl sa!ii NcAN Il.N ' '1l % ' Til-n'i cie khoin hrtrng 11& ti~n n, 0 U'l.370.2lIU62 20 I. 794.;(JS.J81 Ti~n 2. Cae kboonnnmg Moog lien 1O,870,2S S.J ,000,000 Ci hoi,fau II, tii <blob Kin h, n SO.OOO.OOO.OOO Diu nr gin ~n n, I0 ()()()_ Cli. hoh phil Ihu ogin h,, JO.I'!'O J l. Pl\ii th khoob hang no , ,893,86~,497 Tri. tnlcjc rho ngum ban on ,509 J, Ck khoan phi; Ihu khac, 4G ,667,. HanK tan kho, 358.IIUUJ,1I711 J9!I Hang t6n kho , !1,191,897,810 TIlI.on n&-in h,n khic,w J4.1J85.~5B W.977 l. Chi phi Ira tru&c ngin hi , ,549,911 Tho~ gia tri gia ~ng dllq'ckhi. trir on , '18 3. Tti.an ngin h~n khac 408, ,626, TAl SA~ DAI H~N TIli,an c6 jnh U.87J21 JOI , < I. Tti,an </, dinh hlhl hlnh , , Ngwyen gla m 36, /9 7, Gld tr; hao mdn I~y At m (4,J7/,2//,7/9) (1, ), 2. Tti.an c6 dinh vb hlnh m 3, Chi phi dy d\lng co ban dlr dang NguyEn g, GiA tri hao mon my k~ 73,994,097, ,000 Nguyen Ria m 73,994, IOHOOO()()(J n ,076, ,243,986 1[. Bit dqng.an d.loo IIr III. Cae khoan dlo tv tili chlnh dii h~n 'w l. Nu 1Uvao coog 1)'con M.316.2SJ.441 S4.530, (214, ) 384.%B20.ooo B , Dilu til vao c6ng 1)' li~n k~ m ,000, ()()() 3. oilo III dai ~ khllc IHIOO TIli,an dili h,n khac L Chi phi tnl trm'i<:dai hoin 2. Tti.an dai h khllc CO~(;TAl SAN ,1711 1I J , ,IS9,S3S IhuyJi minh nr,,ang 7 Jt'n,,ang 19 /Ii b9 ph';;n hop IMnh cua hoo cdo 10;chinh, S02.189,HS ,O~ ~

6 CONG TY co PHAi oau TlJ H~ TAt'iG VA D6 TlIll)Au KHI Il6 Tnrong Dinl\, PlIug 6, Q$I J B doltl ~hlnh Thanh pm 116Chl Minh. CIIXHCN Vi~ Nam CI>onam taichlnh k~ thoic W 311M, 12 n1m 2010, lnh Ch!,, TAng Gitim d6c Ngiiy 18,It<Ing 3 ndm 201/ BAr>oGcAr; 001 Kt ToAN (Tilp lh T~i ngiy 31 thang 12 n1im201 I) VO TIll Kim N~1n K~,,,t!nrirn~ CJe 'hll),jr Minh tm ang 7 Jen I,ang 19 JQ b(i pit<in,,p IhJnh e,;u h6a e<falal chinl,, ~Au B Ol-ON O<mvi: \'NO M' Thur!. 31/ NGU6!'1 VD. ~ minh J III 11:111 I) (TrlnhbiLIti) A. NO PIIAI TRA '00 \.12J.Sum.OOJ I. 1'0''1lin h, ,S I. V.pi.gin hlljl 341.S00000,OOO 2, Phil tri. ngouri ban m 194.i , , Ngll<'1i m.ni l~n 1rUii< 4,024, S764]6,)79 4. Thuf vi cae khoan phlli n(>pnhi R ,906,680.91& S. Ph.i trio gum lao di)/\g )0, Cbi phi ph3i Ira 12HI91.44S,I% 7. cae kho'n pm; tni. plul; n~ kmc 74,076.2W s, Qu9 khc IhuUng. phue 1\1i m II. N dil h,..,. 332,920.% l. Phil Iri dai~ khk , Vayvtn<;rdiihiIJI JJ II. N(;l'()!i VOl '00 UI9.681, , I. Vt. ~b~ hihl I vtm di~u I~ 2 Qu9 d!u lit pm! tri~n 3 Qu9 d\l pmng tai ehlnh 4. Lqi nhu eh phln phat TON(; CO!iG NGUON VON ll lZ , , ,587 1, , , , ,674,

7 . c6~g TY co PHAI'; DAu TU He' TANG va 116THI DAu Kill 116 Tru<Jng Dinh, Phln'mg 6. Qu~ ) Rio dottl.hlnh ThAnhpM 6 Chi Minh, CHXHCN Vi~ Nam eho nlm ti.i <hlnh keith ngay 3 I 1lIin& 12 nllm 20 I(I Bal Minh Clalnh T,\nK(;Ii ot~ NgO)' /8lWmg J nj, )0// BAn cao KtT QuA HO,T llqng KIN [)()ANII CI>onilm Iti.hlnb kk {hue ngay 31 {hin& 12 am 20 I(I \/0 Thl Kim Ngh K~ loin lrir&ng MAu B O;1.[)~ D<m~i; VNU M' Thu~lt,.. CHtTltu mlnh 2010 (Trinh bay I,i) l. Doanh thu ban hang,a cung c6pdich Vu 2, Ck kho.in IWn Irir doanh thu ' 3. Doanh thu thuan v! ban hing vil cung clpdich VII 4. Glt v6n ban hang vi cung <!p dich VII S.lqi nhu$n IlW v! Wm hing VI cung capdich VII 7. Chi ph' ttl chlnh T,ongM.- Chi phi Ill' Y<l}' 8, Chi ph! ban hang 9. Chi phi quan IS' duanh nghitp ' 6. Doanh thn!>olll d.)ng 1<li<hlnh lo.lqi nh~n 11. Thu nh~p khk thuln I~ h~1 d9n9 ki~h doanh 12.Chi phi kh.c 13. Lqi nhu, kmc 14.Lqi nhuan win; Ih...! IS. Chi phi tho! thu nhjp <loanh nghi~p hien Moh 16.l.qi ~hu'~ u thu~ ,076 47,687,:\61864 ( ) S6U64 (702,925,53HXl6j ( ,%9) , ,012,390S95 33, U (7,732.l8HS8) (590,958904) ( /85.458) ( ) ( ,120) ( ,261) (19.4]9.243,973) 231.~70, ,346 20,740$43 ( ,932) ( ) % ( ) 2] , ' (~9.487, ) (2.679,6]7, 173) ~ C<Iethuyit,inh I. Irang 7 JJn Irang /9 Ja ~ phjn ;,p tnanh C1iaboo cjo Iii; c1r/nh,

8 C{)N(; T'r' co phan IlAu nf II.,. TANG va 00 TlIll>Al' KHi BlIodo ljoi ~hlnh 116 Tnrong Di~h. Ph\l1mg 6. Qu3n 3 Thinh pmil6chi Minn, CHXHCN Viti Nam ChoMm tal chlnh k~ thile nglly Jl thang m2010 Ill; san.6 dinh trong nlm.mng bao g6m ~ li~n S,339.S <l6ngiii'/' lifn dung <It mua n pmi,inh Irong nlm mi,h. <I lhanh loiln. VI vjy. m~l.ho.in lifo ''''g 1mBdJ. dijqc n ling. llilim d. hlnh T6ng Gil, <16< NgY 181Mng J njm 2IJ// 8Ao cao LL'\I CIIUVtN Tlt~ Tt 00 nilm l!i chinh L.!lthil<:ng'y 31 th;\ng 11 nam 2010 \i.hoanpm; Iril, CO<:Ih;;yJ/ ml,,1t I Irang 7 den Irang /9 I<lbp I'hpn Itt;>pIhi,h,iu boo eli liii ehlnh, VO fhi Kim NgAn Kt Inan,...mg MAu B O~DlIj f.l<m ~(: YNO,~ ' (Trio. loy 1,1) ClliTlf.U. lttll CHlivtN ntn Ttr 110,,T [)()'I;G Kl:11 I)(}A:1I I. Lqlnhf lnm< lhul 132.~JO ~.7'7.00,lJ lIb. cm,,1rclro e<k 'liod,,: ,423 1,1601, Khlu Iii WI c6 dinh LA;lill\ofl ~g 41\1til (J J.269) ( ) ' OIi pm Iii vo)' ~ 7.H2.18HS8 3.l.qInhuim/(U,) Iv ho,1 d~nl ~inh donb In,ve thy d61 ~ ~ (~70UI HI>!).~nIU1Id~.l (T'gV ok IJIoin phili tho w ( ) 78,667.21S,S74 Oiim MIlg ~ kho O.712.8!2.818 Ting de ktloan pha; trt 2M S7 S J.U16 Tlos chi phi ri tnr<j<: ( ,649) (61.n~,127) Tit.. III vay dj.tri. (l,is3.h4.969) Th~ thu nk doank nghi~ <II~ (10, ) (7,~17,1ll.274) TIt.. thu khac tit ~ ~ll kink doatln 19S056,000 Ti~n chi khk cl>oho <*>11kinn d<>anh (SO.OOO,OOO) (3,635.1S8-046) t.u1i.hyf. II~n thulo. lil' ho,t <Ii/nilkinh d.nn l~ ilM~.5OJ.320. uru CHU\'t:-; TIt! HY lio~r DQ!G DU Tlf I, rob. chi mua t!i 0.1dink vi cioct!i san tw h khoc ( ) (268,478,939811) 2. Tito cki ell. llp v&1v.l.ock «lng l}' khoo:; (172.1n520ooo) (196,4S5,000,(00) J. Tit.. tho h<lidau1unil h, , W1,096 4, Tho III til girl. 0.1n'rcva 1(Iinhl$ d d1ia 26, S6840 LU1I,huy~. li~n lhulon Iii bo,. <Ii/nildi.l. ~ ( ) (1606.,,5.(,.4l.S7~) Ill. Ll)) CHI:\'tN Tit TU 110.~T IlQ'-G TAl (: L Tit.. tho iii pmi hanh 0.1phitu , Tit.. v.y ngin~. dolin, nh <I, 80a , Tilt. chi tri. g6c voy (13~ 700, ) 1.1IIlcbuyl. II!...holo. 10\'ho,t di/nll Iii,hlnb ~ 73~.!\lI1.78~.~'16 luu <huyl. t~. Ih.ln Iro.c.110 ~ 47.S7S IUI9.l16I,U~ Tlfn vi d< klint. ICd ll I~n diu SJ81 190$74.S fifn.1 d< Jo,hn 11 dlfolllllifn <.~i nlm li2 201.~.4J~.381 Th'nll Un b4 sn nil.ho.i.khn. phi I~n It ~

9 CONGTY co HAN oau nl 16Trwn Dinh. pt,,,,,,,& 6, Quin 3 Thanh H6 Chi Minh, CIlXHCN Viet!'am H~ T;':-OG va 00 THI J)Au HI THU\'tT MINH BAo can TAl CHINH MAu B 09.0:'0 Cdc thllyi,,i1t II<ly/d mill b<lphdn h<jplhanh va cdn Ju(lc d\lc djg tmi Wi bjo cao lai chink.t, Ihro I. T110'ljGTIN KIL~1QUAT Coog ty dltq'cthanh ijp!<li V~ Nam the<>hinh wite coog ty co phan then Gi!y.Mng nh~ dang k~ kink doanh,}, oil' gay 29 thang 10 nam 2007 c.so' K~ h,h vi OAu nr Thanh I'M HO Chi Minh vi <k g;jy chimg nl$l dj~u chinh. Cling ty VI' thlinh lw lrin <;<r.chuy~n Mil Ban Qu* Iy Cle d~ in c&lg nink XlIy d\llls phil Nam lbanh Cling ty d, ph~ the<>ng/li quy.!l /NQ-DK ng.l.y 24 thang ~ nllm 2001 vi Nghi quyh.6 313JINQ.DKVN npy 31 thang g Am 2007 c,, H<'iidOng Quan tti TJp doon Diu kh! Vift Nom. CO phihl ella Cling ty <!1tQ'Cni!m y.!l If; S<:r Giao dich chimg UIc>ln (hilnk pm H6 ChI Minh va; rnachimg khoan 1;1PTL. T6n& sii nhln vitn clla COng ty Ill; ngay 3 I thang 12 nam 20 to la 121 guo; (If; ngay 31 Ih'ng 12 nlm 2009: 98 ngum). T, so chlnh CWICong Iy d~{ ~i.b 16 Tnrong Djnh, Phllimg 6, Q~n 3, Thtnh ph6 H~ Chi MinI\, Vi~ N.m. COng {y c6 ck c6ng {y con I con! (y C6 phio Dllu til Dllu khl M9 Phu, C<lng I)' C~ plt!n Nu III D!u khl Th~ng Long vt CMg (y C phin Nu III oiiu khl Nha Trang. Quy~n so hilu vi quyfn bl~u quyh CWICMg Iy cung voi linll hlnh gop v&n dieu l~ vito dc c6ng I)' con ~i ng.l.y 31 thang 12 RIm 20 I0 duv< hinh bay I>Thuylt minh sil13 bl!n dll6l DAu {IIdy do,mg va klnh <loanh {6og kf thu~ khu cling nghi~p; DAu {IIdy do,mgva kinh dojnh khu dan CII, kho M thi mo-i, van phbng, cang bi~ va ClIng s6ng; Cho {hu~ kho Nli va nb.ilxli<'mg Til.in diu {IIdy do,mg. lirvin quin II' cae d\l' an diu Ill; ]( inh doanh bat«>ng WI: Mua ban.&t til thih bi nganh xly do,mg; No {IIdy do,mg, kinh doo-nh khaeh Siln San gian dich bat«>ng.an 01 so L';'P 8,1.0 cao TAl CU[r<;1I\',1.:oIAY!TAl CHir;H C.a Itp boo dn CIc bil.<>c:io tili <hlnh k~m then khong nhilm phan anh!lnh hlnh tai chlnh, kh quo d(>ng klnh doanh,. {inh hinh luu chuy~n li~ te theo de nguy'f tile {hong \~ k~ (oon dlt<,jcchip nt4n chung Ill; ck nuo-c khac ngoal Vi~ Nom. NAill la' <hlnh lai <blnh BOo co<>t.l.ichlnh kern then dll<,jc{rinh bay bing Mog VI~{ Nam (YND), {heo nguyen {lie git g6c.a phu ~.<Ii cae Chuin mvc k~ tntn V~{ Nom, H~ (h6ng k~ tntn Viet Nam va cae quy dinh h~n hanh co lien q\uullili Viet Nam. BOocan Iti chinh nay 1ban cau tili chinh ri~ng, du9c l~p dl trlnh bay Iinh hlnh l1i cblnh ~i ngay J I thang 12 n1m 20\0 ding nhll k~{ qua ho~{ «>ng kinh doanh Ilnh hlnh liru chuyln li~n I~ coo n~m t.l.ichlnh kl{ Ih<i<;cung ngay' CWI,i<'ng Coog 1)';.1 'h Coog ty u.oog hqp nhlll cae U1nan diu nr, ~ \)' con trong Woodo lai chlnll nay. Chinh.ach k~ tntn d~; w'ji cae kho.in <till {II cu. COng ty dllv< trinh bay chi lilt trong Thuyb minh ~ du6i day. Nlm lai chinh cila Coog \)' bil{dllu {(rngay llhang I va kft Ihlie vao ngily 31 thang 12., ffi /<..,,,, -'i JELC I~T ~ ~

10 Doanh thn gop Gli.,(,n hang ban Lqi M.,n '. th.~._ c6'-g TV c6 PI/AN DAu Tlf,,~ T;'''iG v;. D6 Till DAu KHI 16 Tnron Dinh, Ph~.mg 6, Qu$n 3 Rliodo.ii chinh nulnh 1/6 Chi Minh, CHXHCN yilt Nom Coo am l.ii chlnh k!t [hile n oy 31lhan 12 rwn 2010 TIIUYtT MINII 8;'0 cao TAl clilnii (f~plh,,) Ccie,1NyI1,iM nlly Iil '91 ~ phci~ Ioqp lhim}, y.; cdn Jwc 3. ;'P I>l,JNGHtrO~G DANKt ToA,,, MOl VI,ongAy31 thang 12n!m 2009, B\Ini chinn <Ongban hanh ThOOgtil so244i2oo9iti.dtc'g din w. o16i,bii 8 eh! do)k~ t<>llndoanh ngh,~_ Th hll<'mgdin col.!mug til nay, 1<ho4nrn\lC Qu9!<henthuOng philc [Qi vm.t. du IA ~g tji ngayii than! 12 n!m 2009 da dllq<' phan10\l;if;i~l trlnh biy tai chi li!u Nilgin hi tron bangeln <'I6ik! loan d Wlh vrn ~ li~ Mn bad clio I!i chlnh am noy. 4. TRINH RAY L.,.1s6 uf.u NAM TRUeX: frong am, Bon n\ng Gio\moj&:C&lg I)' da thay d6i chlnh $kh ghi uh doanh.h vii gill vt.n cia hot! d(ing linb <Joanhb.l.ld(ing.an. Dbi yo; <i.e btl d~ng san dllq<'bointnroc!<hi xly dvng ooan tat mlotheo d6 emg ly 00 nghia V\Idy dl'g ~i ho3n tatd~ in bit d~g $Onvi ngum m. thanh toin tiln tl= lifn do xly do,rng~i chip nmn ~ \vi Ich ~. nii ro tir nhllng bl~n d~g tm> thi 1nI<'mg. doanh thu ~i gii ~6n du\>c'i nii,n theo ty It holln th!lnhclll coog ~ite ~y do,rng~.., ngiy k~ thlle n1m talchlnll. Ban T', Glim dok C&tg ly cho r!rlg W \hay d61nty nhim moc dlch.u hoi<>cil>iii chlnh cung cip tbllng tin lin cb vi lhich I'IIJlhon ~t tlnh hlnlllho,rcl~ hoitt<!(ingcolocling ty. The<>dO. Ban TAng Giim db<:congly quy~ dinh trlnh bay lal hoi<>cia talchinll clk>llim Iii chlnh ktt tholengay ] I thing 12 llim 2009 M ditu chinh cic inh h~{mgliln quan db! nhongihoy ~I ttong chinh sich k~ loin pm I'I1Jl~6i Chwln m~ K~to1n Vlel Nlm Thoy d6i chinll ch k~ t<>in linh fj toin ~a ~,I t. Ngol>ira. mot$& sf>lieu bin quan d~n chi phi dau nr dy do,rngco bin dlr dang cuahai M in Chung ':If Petrolond Qu~ 2 ~i TruIlg tilmthuang mai Ttl chlnh nlu khl Phil MYg \Jin bing cin d6; k~ toin tti ngiy 31 thang 12 llim 2009 cilng du\>cphin 1,1 1,1df phil hi'(' ~6i ~I~ thay do;phuong in kinh drlnh ~i vl~..,..anh~iri$& lieu ~i ngay 31 thing 12 RIm Anh huirng chi Iitt ella vl~ mnh bay 1,1st. I~u Mn cic khoin moc cllo baa eio Iii chink &l cbng bi\ nam trulr<;nhu >au Pha; thu khic Hang t<lnkh Nu llf ~io c60g ty con Chi phi dy do,rngcobin dlr ding NguN mullii ti~n tnroc Lqi nhuin chua pun ph6i (4,734, ) 12,763,58] ,277.94g (113.tI41,076,353) 34,JS ~ TOM TATeAe ellhll SACH Kt ToAN CHU tu , (35.675, ) 24, ,704 Bing dn d61 III to, ~I nsty 31 thing 12 nlm 2009 SdUU6c die. chinh s5. dill. chlm VNO '!'till 2.793,951,667 ]90.191, , ,24].986 ( ) ,742 42,2646S9.774 (30,940,836,749) CMnh I~h ' I , , ( ,000) ( ,785653) I U Sao day la cic chlnh sich k~toanchll y~uduve COOSty lipd\lrgtrons ~iec I,p bio cio!!1 chlnh; Uirr tlnh Il~lob MAu B(l')..O!\; Q(>Ctt6ng,Mi,. boo cao la; c/rinn UIfIIItw Vlec lip hoi<>ci<>iii chlnh tu!n thoithea de Chodn mo,rck~ toan VI~ NIIJIl,He th6ng ke loin V*, N.m ~icic quy dink hlen hanll c6 II~n'loon ~I Viti Nam yeu du Ban ClAmdok piiii c6 nhong linh ~a gli dink Anhh'g d!n ~ I~u ball c7 ~e CMg nq,!!i san~ll ~Iec trinh My cic khoin COO; ~/

11 c6~g T\' co PIIAN f)au TU H~ TANGVA 00 Till uau Hi 16Tmon Dinh, Ph.rong 6. Qu~) 0 colo tii <hloh ThAnh 116Chi Minh, CIlXIICN Viel Nam Cho 111mIii cbloh ~ lhue n iy 31 than m21)10 TIIUYtT MINH HAD cao TAl chii'm (Ti~ lhoo) MAv B 09-D~ CJc th~1,inh oj}' Iii 'Pl bvph(fn hvp IJodnhv<i,In i1u{tcj',x: 11,J,,;:,/wii vm boo <do Iii; chinb 'e 'Ma vi ttl sa.. titm rang 1,1 ngay ~p boocoo till <hloh ding MU cae~ l~u bio clio l do.nlt th vi chi ph! Irong am tai chlnh. s6 Ii~u phat sinh tlllle It cij tht lilac vej ek '''~ 11011,gii djnh d~ Tl~n.'. cie khot!ironsdl.iio Tit... cic khowl I\long dll<m&lito bao g&n tito mil Wi qu9, cie khoan lift, girl kh6ng k:l' h,. de Ir.hoin dlu lu gin It <6 khi n!ng {hanh khoan cao. d~ dtng chu}'tn Mi thiinh lifo vi It nli to li~n quan.un v;e<:bitn d(!ng Sii trl. 0 phoog'i' phi; thu klto46' D\r phong phil thu km dol duq'c(fkh lip cho nhllng khoan phil thu d! q ~ thanlt tom n:r sau t/w1g lit, I~, '* de lhoan thu mil gum 11\1kM c6 W nang thanh 10M do bi thanh Iy, ph.an hoy oie khl>khln tuong 1\1. Hbg Hi 'lin.t. dinb hll-u hlnh.'. khi boo Tii sin eli dinh hlhl binh d.(folrlnh boy lhco nguyfn gaoii' gili iii hao mon liiy k~. Ngu)'~n gil tai.an c6 dinh Mu hlnh ba<>glim gil mua.i loan bo)cao ohi phi khac litn quan!fv<:ti~p d!n.itt liii sin ~g lhii sin sang,ir d,ng. Tili san c6 dinh Mu binh du(fo khau bao lhco phutms phap d.rong IMng d\ll ntn Ihm gian Mu dung uoe linh,. lh~ nbuu Nha x.rong.i.&1ki~n Inio Phutmg lien.&n lai Thi~ bi van phbng Tlli dn llin kho Hang llin kho boo g6m chi phi doy do,mgd<rdang I~o quan ~~o cao d,an vaoie ohi phi ph6t sinh li~ quan Mn dioh lu dn qw\n IYd, An. Hllng llin kho du(fo xk ~inh lltn <:<I gili lbip han 110'. gia g&.a gialri lhuln 00 th~ Ihl'< hitn d.(fo_ eli ~inh.-6 hinb Chi phi.iy dl'g co' bin d ding >< ,-.,-, Tili $in c6 dinh.o hlnh 1M hi~n gia lri quy~n.i1 d~ng <!<it v. gia lrj phi mtm du\>c mua, Cl>ng ly 06 quytn.i1 dung dit Ib <Iii Ill; dia ohl 421 Nguy~n An Ninh, Phu<mg 9, Vo-ng Tilu.a quyh.,i1 dung dit kmng xie dinh lhtri h\ln tai dia ohi 16 Tntong Dinh, Ph'g 6, QI$l3, Thanh pm Hli ChI Minh, Cong ly kmng Dieh khiu hao dt.i.(ji quy~n 'i1dung dill!u dai!heo <luydinh hi~ h.nh. Ck tal $in dang lrong 'I trlnh xly dlljlg ph\ic'u mvo dlch san,,,,i!, oho lhue, q.w. iii h eho b.ij. ky m\ocdloh nm khie du(fo ghi nh lhco gli g6c. Chi phi n.y bao gl.m ohl phi dich.i chi phi Iii vay II~ quan, Vlec llnh khiu hal>eiiacao tai san nay du<,jclip <lvog giang nhu.6i eic hli sin khie, bit diu til khi tai.an 6 Il'l)IIglhil sin $ing sir dvng. Bit do)ng san dau IU boo g6m quyfn.ir dvng dat, mot phln eira nhi, &II co h. ting do COng Iy <>imgio- <>him mue dlch tiiu I9i tir.i~ che tiiut hoto ehollng gil du9c lrlnh l>/lythe<>nguyfn gill IN giaiii hao robn loy k!, Nguyen giaoira btt dqng sin d:lu lu d mua boo gom gia mua vi eic ohi phi I~n quan!flr(; li~ nbu phi dioh.tu.in.~ 1141phap lien quan, lhul! lnr<jc ba'i ohi phi p.o dich I~n quan khie, Nguyen gill. b.ll do)ng sin &lu lu 1\1xly IAgia lrj q~ loan oong lrlnh hotoo oie ohi phlll<!n quan!fv<: 11q, oiia b.it dqng sin d:\u N. Boll dl)ng sin &lu III du\'o khtu hoo lhco phu(mg phap d.rong lhing ~n lroog vong 25 nam, Ihlri gian houd~ng u<jciinh

12 CONG TY co PIlAN llau nl H~ TA!\;GvA D6 Till oau Kill 16Tnron Dinh, Pb~tmg6, Qu~ 3 Thanh HO Chi Minh, CIiXIlCN V~ Nam ClIo namtal hlnh Lk [hile T1IUVty MINH 8;'0 can TAl CltlNH [nip lhto) MAu B 09-DN Clic //.', minh IIdy /ij.,(>11>(> ph;l~ irw> ''''It,'a cj dwc J{X' d6;,g 1M,.,,' Mo cao lal chinlr um 1M<> C<ic tit.,.; dju 'orla; chlnlt ngd h{ui Ck khoin.uu hi tili chlnh n~ 1\;1d9<' gill nht.o l!= gil g6c bao llom cae khoin,i~girl co xy h, If; ogin honll ~A clle kholn iiy Ihac quon 15'vAn, i1y mac diu m,hoe<>hi'!' dong i1y Ihk qulin 15',&,.A iiy IMc <taulit Cdc lhoj.rj.. na; do/nit ddl Itn D!u hi t.l.i dinh dill h..., bao lam cae ljiol\n <tin (u.im coog l)' con, dau IU va cae t:mg Iy litn doanh, li~n kk vi ck khoa:1d u lu da, b;l.n UIac d~ de dinb gia lrj ban <!Authe<>gii gt..: bao g6m de chi phlli~n quajid~n v* dau IU nay. T,i ek kl' k~ (.,an litp the<>,ck xho <tic N tal chlnh dai ~ dyc de dinh thoo gii g6c 1m oie khoan giirn gi.!.kho<in<taulil. D\<pbOOg glim gill.de kll diu fir talchinh dul'c trlch l~p moo quy dinh bi~n IIMh, Ghi nht doanh thu IJ<>anhIh cull.giao djeh.~ cung dp dieh VI' d~ ghi n,*, U1i k~ qui cua Sia<>dieh do duqc Xlie dinh mo)! kh dang tin cf;y. Tnrlmg h(ll' gia<>dieh v~ cung cap dieh V\l li~n qua dtn nh>!u ky thl,,nil thu dll<,jcg.hi nil, Irong ni\nl thoo kb qua pn.!. coog vj~ da J>oaoThanh If' gjly cola bang dn d6i k~ t<>ln. d, qua cwogiao dieh cung cip dieh Vu dul'<'.ac dinll khi thoa mm tat ca b6n (4) di~ kj~nsail': (0) Doanh thu dll<,jcde dinh 1I1<'g<!6ichic chin (h) C6 kha nang thu dowc IQilell kinh 1~til lila<>dich,,ngdp dieh VII'd6, (e) Xac dinll dorq<:phl cmg vi~c <'IIhoan!hOnh t~i gay kft!hile oien do), (d) Xlic dinll duqc chi phi phat,inh coo gla<>dieh.a chi phi d~ hnan thanh liia<>dieh cung cap dich ~ o.li vcride bit d.;,ng.an mt COng ly bin sau khi &l dy d\lllg hoon tit, doanh Ihu va git vt.n dill ghi nh* khi phan 1611nli ro vi 1<,JiIoh lien quan den bat ~ng.an da dull chuy.!n gian sang ehn nguiji mua OOi voi cae b.h d~ng <lin duvc ban Imo< klli xay d\lflll hoin tit mil theo do Coog ty c6 oght. Vu oy \fils va hoan cit d\l' an bit d~ng.an vl og; muj thanll loan {i~n thee ti~n ~ dy d\lflll vi chap nh~ de I,ileh va nil ro fir nmng bien '*'8 Ire thi tnrong. d~h tho va gii..6n dll<,jcg.hi~n 1\100ty ~ holm thilnh cull.«~ng v;~oy dllng va<>ngjiy kft Ihue niln d~ ke toon. Git vt.n eu! cae bat ~ng.an bin tm klli dy d\fllg bo.1n tit dull de dinh d\l! trtn chi phi th\ic t~ phil,inh coo dat<tai vi chi phl dy d\fllg d~ h<tan IhA<>hbAt~g.an. l.l; ti~n giri du, ghi nmn trln ro dlin tleh, dill.;\<; dinh t,cn s.i du de,wit ap d\lng. Lli tifd< klloiln d:lu tu tili ehinh dull ghi n~ khi Coog ty e6 quyfn nhjn khoi lli, NgOfi tt tai kllnon tofn gm villi Ctlg ly tp dlu'g xir ly ehenh If<;h ty gia then hu6'ng d~ ewl.chuin m\ic kf 10;\ Vift Nom s.i to (VAS 10) ~Anh hu6ng eila vi~ tnay dili ty gii hili do.ij. Theo cto,cae ngh;ep phil sinh blng cae 1000ingOl'i It d,,1l chuy.!n (S/;,the<>ty git ~i ngjiy phil sinh nghiep. S/; du ei< ti.i bang tib. vi. eong nqph'; Ihu, phi.; tri. e6 gt.: ng,i tt Illi ngay kk lhue nien ~ l.! toon dq'c<huyen dili then ty gi. l\i.i ngily nay. Cbenh lech ty gia pmt sinh dill ghi nhjn vi.<>ban colo kft qua ho\ii d.;,nll kinh db, Lli ehenh lech ty gii do J:inh gii I.i ei< s.i du ~i ngjiy ket Ihue nien 0 k~ loin lhoog dill dung cs!chia eho eil dong. Chi phi di voy lien quan trve tiep db. v;ec mua, d~u ru dy d\ffig h$ wlt nhllng tai san can mo)t!hili gian tu<1l'lgdili dti cs!hoan thinb dua vilo sir dung h$ kinh doanh du(ie conll van nguyen II tii ~.. I / - Nt! Chi phi di v.y

13 c6~g TV CO PilAr- vau TI! H~ TANGvA 00 THIAu Kill 16Tnron Djnh,Ph.rong6,Ql$3 IUncllotilichinh 1Mnh Ill; ChJ Minh, CHXHCN Vi~ Nan, Cho nlm to; <hlnh k!t (hue n iy JI than 12 nlm 2010 THUY T MINH BAo cao TAl CH!NII (Tllp lhoo) MAu 809.D:i Cdc IhuyJ, minh My IJ 61~ ph!! h(jp Illanl>va cjn i1ur;1cdve dj,,~ IItUi vm booem Idi chi Oem,1m>.an eho Mn kill tjoisan dul dua vao d\llls IK$ kinh doanh, Ck khoan thu nh$p ph $inh rtr v~ dau nrm lmi cae kh<><inviy<ill(/<gil; giim nguy~n gii tal,an c<.\lito quan. Cae chi phi 1.11.Y kmc d ghi nhjn vi<>blio tao k~ qua hoil' ~ng Cie kholln dv pmog Tb..! thu nhw doanh nghicp thf h~n Ibn, gii iii cu..i [hul! phji m\ hitn t.i d.6thut holn I,i, sb thuo! hien ~i phal tni. dllq'ctlnh d\l& Iro!nthu nm-p chiu thu~ trong nlm, Thu n~p chiu thuo! kmc v(\i I,, nh4n thojn du\'c trinh b.ily trfn bao cae, ket qui ~t ~ng kinh <loanh vi thu nh$p chiu thu~ khoogbao gam cae kh<>.inthu nh*» hay chi phi Unh thuo!'* du\'c ktju tn'r trong colenam kmc (bao g6m ca 1~ mang sang. Ilk co) vi nguii ra kmng bao g6m cae chi tio!u khong chiu thuo! '* kmng duw kitautrir. Thuo! thu nh*» h..an I,i du\'c t1nh trtn cac khoa.. chtnn leeh giib gill iii ghi.6 vi ro Unh th.~ thu ~ clilt cic kttoen muc tm san h$: c~ng nq IItn b.ilo coo tii chlnh vi dllq'cgiii nll~n theo phl/ullg pllap bang cjn d6i.t too.n. Thuo! th. nh$p hoan I,i phili tni. phlli duqc ghi nh~ cllo tat d cae kh<.>an chenh leeh \lim th<'rielln tj;.an thuo! thu nh*» holn I,i chi d,,\'c giii nh~ khi cllie djn co dil I,, nliu~n tlnh thu~ Irong 1<1011gl.i d~ khautrir cic khoan chenh leeh t.m tho);. Thu~ thu n~p holn 1.1du\'C dc dinlllh.o thu~ <U11d,!inh ~ ip dung eho nam to; san du\'c thu t>61 hay nq phii Iri (fu\'c th.nh toano Thu~ thn nh4> holn l.i dl19c gil; nhjn van boodo ktt Il. IIo;It,*,g kinh doanll tni tmmg 1l<,Jpkboiln thuo! d6 co hen quan (fen cae khoa.. m\lc duqc ghi thang vito v6n chll w hllu. Trong tnn'mg hw do, thu~ thu nm-p holn l.i ding dl19c ghi lhang volt vo.. ehll w TAi san thuo!tnu nhw holn I.i vi nq'thlll! thu nhop hotn l.i phlli tri (fu\'c boltn'r khl Cling ty co qny~n hq'pphip dt bil trir gin. to; san thlll! thu n~p hien hinh voi thlll! thu nhap hien hanh phii ow vi khi cae til san thut thu nhw ho!n Ifi vi nq thut thu nhlp ho~n I,i phai Iril lien quan tm thuo! thn n~p doa-nh nghiep (fl19cquan Ii boi CURgmQt ro qu.n thu~ vil Coog ty co d, dinh thanh to, thlll! thu nmp hien hinh no!n ro W lli.jn. Vlee de dinll thu~ thu nmp doanh ngh;ep pnal n6p vil thn~ thu nh, holn \.i clilt Cling ty cln e~ v cic quy dinh hien h.ilnh v~thlll!. Tuy nhito, nhllng quy dinh nay thay d6i thco tirng tho; ky vil vlee xic dinh sau cilng vt thu~ thu nliop<loanh nghiw luy th'*' v.louk.!t qui ki~m Ira clilt ro quan lhuo! co thim quytn. kinh doaoh khi phil,inh, Ck kl>o!nd~ phongd~ giii~ lh; C<'insty 00 gill. v~nq hi~ni do kfl quatil m~.~ ki~ndl.iy., vi Coog ty c:6 Ir.hi nalli phlli {hanh loon nglil. v~ nay. Ci< kholln d~ P1>OOSd...,nc djoh tri CO'\lOCtJoh cui. nan T&.ll Giim d& v~ d<: khoan chi phi can {hlb d! lhanh loti! gill. Oil nay 1;Iingay k~ Iho:.cnitn dqk~ toin. Thuf 6. TltN va cae KIIOANTU~)r;c,DU'ONGT1tN 3l/12/2010 = 31/ Ylill ,686 Titn~t 13U68,716 9,2Sl S Ti!n giri ngftn hang ,4IS.746 cac.boiln ll/ullg du<l'llgti!n ~.J UJS.),'I1 V Cole!<hoan tlwllg duotlgtltn Ifi ngay 31 thing 12 nlm 2010 phan inh!i!n giri c6 ky h(lll du6i 3 lhang va dllq'cs dung dt hao dilm cho cae khoan voy ~I ngan hing, I,.

14 c6~g TV CO PHAIIII)AUnt II~ TA~G va 00 Till oau HI 16Tnron Djnh.Pb~lmi6.Qu, 3 840riol ~blnh Thanh 116 Chi Minh, CHXHCN V~ Nam Ch<>nam liii chloh ktt thue n 31 than 12 nlm 2010 THUV T YlINIl BAo cao TAl clilnii (nip lh.o) MAu B 09-01'1 Cae lhuyjl Minh noy IJ,(>1btl phlin /o{7p,1jij,,1r.d cd duvc dqc d6g,10m.m boo co<>,.ii chi,,}, All lhe 7. cae KHOAN PilAt TIIU HAc Coog ly TNIlI! B~nh vito I:la khoa Qu6<: It va Anh C6ni 1)1c6 ph!. DAn h/oau khl ThMS Long Phi; thn kbac 31/ , , S72 _ / (Trinh bty lii) Yllil SI SI.667 Khoiln pmi thu lir C<'>IIgly ell phan 0.1. hi Diu khl Thlng Long <l! duq'< thu hoi vao ngiy 4 thing I nlm HAI';GTON KilO Chungcu Pelrolar.d Qu~ 2 Tn.mg ulm Thug mal Ttl ehlnh DAu \;hi Phil M9 Hg 31/ Yllil 6S,b07.332, , , / (TrInh My I,i) Yllil J23 286,638, Chung eu M9 Phil ,9(16 Ole ~ng trlnh tu van qulin Iy d * 3M.On ' ~ Nhu trinh boly ~I Thuytl milih Jl16. emg I)' da lh~ chap quy~n.ii dl'g dat volh>iln'* tal sin hlnh th.anh trong qua trlnh dau nr D\r lin Trung tam llnr<mg l Tti ehlnh DAu khl Phil M9 IlImg ~I ~ &t C6.AOI phu<:mg TAn Phil, Qu~ 7. 1'hatth ph6 H(, Chi Minh dt dlim biln e1ln khoiln li~n v.y ngin hang,. TAl SAN eo f)1~1i 1l0lJ liinli NhlxWng 1'lI.'~,.~ Thit! bi,.i.n vl vii kitn IIU< tii 000',~. WI> Ylill Ylill WI> NG1:yf.N GlA T,i ngly jj469,7S '9,710 7/U69'''' HIS 4'l9()1,9 Ting8nlm 3.29K.236.6'2 1,' ''50 41Wl.,J9202 DIu til x.ly d\fj'lb<xino hom 'Anh ,961 11l6-lS Tfi gil' 11/1Wl.lIO 30JOU78ll!l~ SII.71O 2.170, ,709, GIA TRI HAO MON L(I\ kf. hi gil' IUI ,llH % '272 Kh!.l hoo l!<lilg11m I 3919S S9.l6-l,249 '21.442,sm T,I ngly I.M6,lmltl 9OO,138m \9 {;IA TRI CON ~I T,; nk-lyjiii2!20io !1.lJ61.~ l.ol6'j.sjj.201 3UJ7.m.1OO T,; Ill' JIIIlI1(lO\1 2,61(;.6' J ' J.I~ 6.09H'J.m ~ O., Phil thu I Coogly TNIlI! ~nh Vito [)a khoa Qu6c l~ YO Anh tht hien khoan d~t C9C<lim Mo lh~c hi~ nglll. V\I h\1p Mog u\c dau I d an dy <lvng chung e\l H lang 1m. di~ lich n* bang ',ISha Itl phlftmg Phoc Long B. Q14n 9, lhanh pita 116 Chi Minh, Irong do COOgty tham gia ~ y6j d It vii g6p Ll79,9% gij Ir; dauiu dll On,

15 CON(; TV co pnan nau nf H~ TA!,;GvA 00 THI DAu Kill 16 Dinh,P!l~tmIl6,Qu, J ThAnh il6chi Mini\, CHXIICN v~ Nam Cho n!m l.i.;<hlnh l~ (hue n T1IUytT MINI! BAo cao TAl CIIINIl rfl/p lheo) MAu B 09-DN Cdc '''uyi, mink My I,),llf ~ ph,in Itt, IMn cj ijrlrl<: d(>c 4';.<: tmi ill,. boo ell<>tiji chin!,lor Ih 10. TAl SANC6IlliH v6 1I1.~1I II. NGUYtN CIA T,i nglly 01/0 1120I0 Tlnll trong n~m T,i gay 31/ CIA TRIIIAO Oi LOy Kt T,I ngayol/ol12010 Wu hootrong nlirn T,I npy 31112/20 10 CIA TRj c6~ L,I T,I ogty 31112/2010 elll Pili xa\' nl!ngco uai DODANG IJl,I an 16 TruO'llg D;nh D\r In <'Iutmll vtnh <tal 2 Khu <'16thj m(ri Vang TAu IJl,IAn nhil,; IhuO'llg m,; Tlronll Bloh Hi~p DI' On<hog ell Huynh Tin Phill OATllQt'iG sas vau nf r'iguyen (;1;' T,i ngiyol/oi1201o Tang Irong nam T,i gay] 1/ (a,\ TRIIIAO MON 1.(Iy Kt T,i ngay Trkb khlu hao trong nam T,i ngay GIATRI CO'lll.'1 Ttl gay Nhil <ir '.1 kito lroc ,898,815 10, Phan rntm may, ' , ,000 Quytn sir dung, ND 1,024000, , , ~ ,0& &71.268, ,000, , Z.076.o<l7 214, _ _ UlOll ([rloh My lji) ' , l ';4,SJ092I , , <l.on Hil ~g san diu lu tbt bien m<)l pmn ditn tlch d1t.t chi pbi xty du'llg toa nltt 16 TNg Dinb, J/ phll.mg 6, qu~ 3, thanh pm Minh th'* so Mill cira Cling ly dj boan tlunb d. dll<)'ccho thu~. Nguyen gii bat d(\ng.an dlu til dtr giii nb~n lllg img.,li phln d;en IIcb coo lbul Hit dong san diu III I. lot nbt dtrijckbiu ltao thoo phuong pmp dll<'mgtmng lf~n lhlri glan Mill dung uljc tinh trong.6ng 2S nlim. J

16 CONGTV co lias DAu Tlf II.,. TAsG va 00 Till J)Au Kill 16Tnwni DiM, PhuOng6. Qu,Jr!3 B'o do Illi <hinh Thanh ph6 116eM Minh, CIIXIICN Vi~ Nom 00 am tal hloh ko!t(huegil} 31lh'ng 12111m2010 T1IUYtT MI~II BAo cao TAl CIIIIH(Tlip Ihw) MAu B()9.I)N Cdc tltmyhmi>rjr.ely la m6/ ~ phrln /o:1p 1M;','a cjn Juvc ai,)<' d&.g 1M! wi boo coo tal <hinh U, Ih~ N&uy~ngit btl d9ng sin & III dllq<:111mghi nh$n du' tre.. chi phllho,r<:~ phit,inh. T,l pr l.p 1>'0cao nay. C6ng ty vln dang tho,r<: hi~ vi~ quyo!troan!ili trt cdng trlnb nar vm co quan cd thim quy~n. Nguytn git cola \Jt dong..an au lu niy <t d\l'l< di u <hloh 1.1 khi quy~ Win <&lg trim u\>c ~ duytt_ T,i ngiy k~l thue nitn dok~ loon.gii tri hijpii cua batcs{ing.andiu III vln chua o;rcde dim vi COogty chua thl'< hi~ jnh git nhihlg b.l.' dongn niy v! kblmg co iii;.an 50 sanh tung loti M ric dinh gii trj hw Ij cua bit dqri&$in Mu 111, 13. cae KHOAN I)Au TUTAI ClltNH OAIII.,.N Diu tu va<>~ongl)' con (i) _emgl)' e6 pijn Diu tu DAulJIl My Pho. COngI)' e6 phl. DAutlI Diu khl nang Long eong Iy e6 pilln mu N oju khl Nh. Trang Diu N va<>coogiy li~nkh Diu, daihan kh;le(ii) (i) Diu IIf vio clinkiy con ' IS7.J2S.ooo,000 IS7.J2S, IS.ooo,OOOOOO S.OOO.000 Diu I dai hi khic pm anh khoin <1IuI chimg.iloilnvio COosty dph!n Xiy LipDiu ljii t/ Sai Gon (PVC so _ [noomex), vcr;;/i1;en diu In mong donk 7.S% v{, ditu Ie cuaconsi)'d 14 1 ' , ,000 ].000,000,000 2oo.J87,S ,2S U20.OOO COngI)' c6 phln Diu N Diu khi MYPho.Ii ~ congi)' c6 phan du<;jl' thanh l~ c.i Vi~1N.m thoo Gi!y chimg nh <Ungky kinh doanh,j., ~!p ngiy 27 Ihong II nlm 2009 c. SO K~ ho\l<hvi mu III Thilnh ph6 H6 o.i Minh vi c;le giaychimg nhjn di~u chlnh, T, dang ky c.cmii)' C6 phaodiw lit Dau khl M9 Ph If'.t. 16 Tnmng Dinll, Phlftmg 6, Q$J 3, lluinh ph6 H Chi Minh, Viti N.m, Tfl ngay JI thilng 12 nam 2010 CMg Iy da g6p IS7.J2S dhns (lfi lllhilns 12 nam 2009: IS7.J2S d6ng) trong I6ng.6 v6n di~ It 17S,OOO.OOOOOO dan! c.congi)' e6 phar.dauw Nu khl MYPh, wong dg v6l 89,~. quytn hll'u vaquy n ki~m wi! ~COngI)',i CMg Iy c6 phln Diu til oj,u khl My Ph, Cang I)' cil phln di N diu khi Thlng Long Ii * emgl)' c61>h!n duve thinh I.p Ifi V~ Nam Ihoo Gi!y ehimg nbtn d1ng k)i kinh doanh.6 Oll027S607 dp ngly 2S thing 8 Am2010 ~l1asil Kt ho;ochvi D!u I ThiInhpho!>HIIChi Minh, T, 'ding ky cua COoIgIy c6 phan01 N 01 khl Thlng l.ong Ifi,J., 16 Tnrong Dinh. Phu<mg6. Q14n 3. Thanh pm Minh, Viel Nam. Thoo gi!y eh! nh, <ung kj kinh do.nh, C'g Iy dang kj g6p 399.Soo.000,OOO d3ng ltong tmg,j., VM d, 10Soo.OOO.OOOOOO d&>gcua COng Iy d phar.d!u I oj khi Thang Long. I,,g dg viti 79,9% qytn hll'u CWICOng ly Ifi COng ty cil pijn DA I Diu ljijthani Long, TJi ngiy 31 tiwig 12 M.m2010 C6ng I)' d! gop 1, ,000 dhng lrong Illng s6 vondit I~ding ky If' C6ng I)' cil phln Di I Plu khl Thang Long, Cang Iy cil ph6n Diu I pl. ljil Nh. Trang (lnl<'icdayit COoIgIy cil phar.diu I Diu khl S6ng HOng) LamOlcOngI)' ~IIphln Mve thanh I~p lll! Viel N.m Ihe<>Gi!y chimg nh diu N ;/I42oo734936~!P ngay2 Ihang 2 nlm 2008.so- Kt]mo<:h vi PI I Tinh KMnh!lOa vii clc gily chimg nh~n dltu ~hlnh, Tl'\l.&ng ky cua Cang Iy c6 phln DAnN Dlu ljil Nh. Trang Ifl s6 4, du<msan Dong Vg. Phu<mg Ph,, Tln, Thinh pn6 Nh. Trang. Tlnn Kh.nh H6.ll, Viti Nam, V6n di~u ~ Clla COng ty cli phlln Diu I Da khl Nha Tr.ong Ii ,000 dmg, trong do ty It vlln gop Clla cong ty t~i Jl Ih'ng 12 nlm 2010 It 1961S0,OOO,000Mng IUonSdU<mgviti 63,38% qu}'t.hll'u d quyen bi~u quytll,i COnsty ell ph!n Plu lu N.hi lna TTaflg.

17 cljro;gty c6 PHioN nau nf H~ TA:-;G va 1)0 Till [)AU Kilt 16TnronDjnh,Phulmg 6,Qu~3 8'0 do l~i~hlnh Thanh 110Chi Minh. CIiXIlCN V~ Nam ClIo am Taichloh kt. (hile n y 31 {han m20W TIIUYtTMI~HIIAocAo TAl CHi~H(TilpIh~) co<, It My UJ m(ll ~ p~ plitn X4y lip oj khl S'i Goo <nam ,75%), T,i ngay kk,hlic ni~n ~ k~ wan, Ron T6ng Giam <S6o;Cling ty cho ring gilo(hi lnitmg cua khoin M \u nay cao hem gill g6e..1 thl kmng can \hit. phai 14Pd phong giam git cho!<hoon<lin HI nily. Vay vi I'IJ oglin h, l~ hi~n cal: u.oan vay ~j Ng6n hiog ThIl<mS mji CO phln Bao Vi~t - Chi nmnh lhanh ph6 116Chi Minh (BaovielS. Ill; ChI Minh',.<Ii thm h;ln ny di I.Am. C:lc kh<:wivay nay duq< dam bio bing Clc bqp ~g li.!n giri e6 ky han to; I1aoviCIRonk 116 Chi Minh. q~n.1i dung <lit!ella C6ng ty v4chiu Iii..11tir 11,7% db. 16,5%1n!m. 15. Tliut va cae KltoAN PHAll\(lr NIIANUOc n..! th nh~p doanh nghitp Th...! th nh~j' cll nhin 16. eae KHOAN V Y VA i'jq DAIIl'i'j Vielin8atlk 11fteM Minh BaovielRank Hft Chi Minh Ylill % 31/ Ylill 289b60.415,4% ,000 JJI Ylill H 'J Ylill II(/\> dang lin d~n8 kyv&i NgOn hang TMCP C6ng ThlIOllg V$ Nam. Chi nhlonh Thanh I'M f!6 Chi '~~, Minh (ViclinRank 11ftChI Minh~) ng!ly 07/ vm.6li~ dn,ay 161da 1!l462 ty dllng nh~m IAi uv v6n chn d, in TnlOg lim nukmg loai TOi chlnh Diu.hi PM My Ihmg lloi 16 <tit C6-AOI phg Tin Phli, Qtl~n 7, Thanh ph611ft Chi Minh, Khoan y chi lai.,,:it bang lai.alliel ki~m VNf) k}' hllo 12 Ihang triliai cua 8aoviclBan. lli\ C1II Minh co)ng bio d<) 2,S%' nam. ThIri h, cho vay I! 7 nam, u<>ng&llhlri gia in h\ul nil gl>c la 2 nanl.~ I(J ngily giii ngln diu tion va thoi gian thu I. S ~m ThIri han glai ngin Ii. 2 nam k~ lir ngay ky h<,lpdllng lin dung. Kho<in v.y nay d, dam boo bll1lgl00n b(o gia tri qy~n sir d\iiig <Lilvii liii san gin li~n vo'i dal hlnh lhanh!rung Ig lai, HI'P dllng lin dung.y,,'ii Baoi.IRank 11ftChi Minh ngiy OS thang 8 nam 2010 viii.t.1~n vay Ifti <toit 100 ty d6ng. Thlli han tfti da CUllkhoin vay la 18 lhang k~ IiI ngiy 'UI v6n dau [;tn. Cling ty d 4n I\a.n nil g6c J2 thing ke [(J ngiy nji v6n.,a litn, Khoan vay chiu IAi.il IS%/nlm, or d~g lrong 6tMng k~ lir ngiy giai ngan.,a litn, Dinh ky d~ chinh IIi.uAt6 Ihing.'ll.n. ap d~n8 banlllai,,,at lift kiem VND Ihling Ihllllng ks' han 12 thingtril Ili cfti.y cua Baovi.IRani< Jlft Chi Minh 4i II>Iridi~rn di~u chink IAi.uAl c<)ng bttn d<)3%/nilm, M~c dick cua.khoa vay Ii lai IrQ vbn cho d, an oy d\lflg Chg ell r.lroland tai ph8 Blnh Tnmg DOng. Qua 2, Thinh ph6 Ill. Chi Minh. Ky hjn trt gt.: dinh ky hing thing, Khoin n.ay nily c6lhlri gian in han hing kf I(J ngay g;a; ng~n d~ tien v.t. dll khoin vay Ittn 51!dio h!lf\ thanh u.in von thing 2 nam 2012, Khoan vay d Ih~ ch~p blng Qy~n,ir dl'g diit ella d. in v. dlivi' dam bin blng loan b(>lai,in h>en c6,a 51!hOOn Ihinh trong Ill ToicUa.d~ an. ~Au DO'f..[)N Io;rpIM,,1t l'<l cj ihrm: 11,JJng 1M; wi boo cao til; chi,,}, Ak rlteo

18 c6ng TVCO PH;~ vau TlJ Il~ TANGVA I~ Till oau I(Hi 16Tnmn Djnh,PhuOn1l6.Ql4n3 niu.onlil.hlnh ThiIlh 1-10Chi Minh, C!lXl/eN Vj~ Nom ehoam tti <hinh k~l illue ngay lillian 12 n1m 2010 THU\'tT MINH BAo can TAl CHINH (TiEp, ) MAU 809-D:'O C<Ie rhuyl, minh My IJ m(jl ~~ h<jpthjnk ca dum; J dting rm; wi bjo ccin faj.hlnh U, lheo 17. v6!\j CHU so HOlJ VOndi~ l~lheo Giiy ch(rnllnh~ dang ky kinh do.nh ,000 c6 phlm, IO-OOO&';g/cOphAn CO ph!n dl ph;\!hanh vi thu lifn If; ogay 31/ , of, phan, 10,000 Mnll-'cO pmn) CO pijn da phat hanh vi lh. li~n trong am 6.238,000 eb ph', 10,000 d&.g'c6 phan c6 pilar.da phal!\inh vt Iho lih1lf.i ngay co phin, d&.glc6 phan) Thy d61lrong.'(,n eh,; hqu T6ni C~g ly cl> ph!n XI~'lip Diu ljii V;et N, ll.i C~~ ty Hi chinn ci>phin Ill IJII Vi~Nom Tl>niCoo, l~ ]}In VI~Nom C(,oi ty C6 ph Din luii, tln8 l(~ lh TMnh phil HI>Chi Minh Nil btn, Diu va /'h>il ien VI~ Nom Coo, ty el> ptj..!>f. luhi,him Olng do!n Illu.hl vlin 4>tu~ LOI_<'''' Qo\'<IlooIUrl'0l Q\>~~ VNP Tbco cbimi han d~g kj'.iub <loonh lh<s4.000,000 Wll ~ 2S.« lo,oo 9()000000,000 9,00 8l, ,SO v60 da &<Ir9' J ' 1.000,000,000, , ,000, Theo Qi!y chimg nh~n &ng ky inh doanh thoy db! jan s OJOS lily 8th S S nlim 2010, v6n dilu ~ cua COng ly Ii I ngliin Ii' &\.og ~ ehil thanb 100, c phin. rntnh gii roo;c6 ph LI 10,000 d6ng. COng Iy chi <:6 ml)t I,; 06 phan ph6 thr>ng lmng hon'mg ci. toj<:ci. dijlh. C6 dr>ng so M~ 06 phin ph6 dwlng ~ nh~n 06 tu<:\:hi d~ or>ngb6 va 00 quytn bi~~ quytl lheo Ulf ~l quy~n bi~u qu)'~l oho ml>ic6 phin so hll'ii Ifi coc 0'* lil' c6 d<'>ngolla COng ty, CM hqu ci. ph.ln ph6lhr>ng <:6qu)'~n,hila honing ohu nhau d,\i vai gia If! tai W> th~.in cua COng ly...~t60,_ Sololor,JOY 1/lilOO9 9J1.6WOOO.OOO <1051 _ l L;ri_ l!) Hll.1619 Tric~Qo\' <u <ntn II 09.1~'OJ) I <J9 I<'OJ TrkIIQo\ <t-tnll (I 09.1~'OJ) I <J J TrichQo\'tllen 'O'ln.pI* 1~.JI7.2.l01) lu17.«22011 sa oal, Jl111!2Of'1.Or dl.,... _.1. trrif dlf 'J7.li1ll.0II0.OOO~.1'.l UJ9J41.40J 1J9.'.W,<'MUll T_ -..y lai(th.>yt<,intioil<) lu2hdoll li.lli.idoll Sold.,,;, Jll12l1OOO.Or Ifl.', 1,1.)1~.OOO,OOO,~7Ull.'~2 1.<J9.I<7.<tJ 1.0',141.40J _.11Ull.!All 62.JW.OOO JWOOOOOO 1.(/0_, l'hi021h.sii 17JOoI11Hlii Tric~Qu~ w Oitn,63' JII TrichQof ~u '*', ) MII TQo\' kh<'l' pio\c 11.91<.1J7.lll) (1.9IUJllll) Sol,' III, Jilimo'110 I.OOO'-.oof.OOO li'l~lu.lli.j.lo l.i1r.jk5li7 l.i1r.jl'.~ 1.1IUII.OSUI' Trong nlim, Cr>ng ty d! lrlch coc quy d~ phong tai ohlm, quy dau III phat tri~n va q~y lhen thw'mg vi philo lq'ivo; s6li~n l.in IlfQ'lli 638,179,184 doog, 638, d6ng va L914,SJ7.SS2 d6ng ti11q'i nhl4n ~ thul eua nlm 2l1O'1thoo Nghi quy~ ella o..i h(>i c6 dong thw'mg okn nam NQ-Pclroland ngty 2S lhang 3 111m2010, Tlnh hlnh g6p v6n di~u If cua c.t.cco dong sang lw cu. Cr>ng ly If; ngay II.au: thong 12 n!m 20lO nh JIII21200').YM> JOJ'192.~ , , O.IJOO , ~.000, nooooooooo SOOOOOOOOOO ,000 l , SI

19 c6~g TY c6 phan DAu nf Il~ TA~G va 00 THI DAu Kill 16TnronSDiM,Ph,'mg6, Qu~ do til ~hlnh Thanh ph6 HoiChi Minh, CHXIlCN V~l Nom ClIonllm 'ai <hinh ttl (hite npy 311M, 12111m2010 T1IUYtT MI~II BAo cao TAl CHiN (Tllp lhe<» :viaub O'J.DN C<k r if noy /,(il/ pm io(1pimh va cdr. 4uftc d<ica&..gimj wi!>docao 10; chi,,}, U, Ihee 18. ()OANI! TlIU THUAN BAr-;HAI'iG v A CUNG car DICII vl,i 1'1. 2ll. Doonh thu thuin hoat d~g Ova ITTM TiJichink I'm. My Hg _Dlr an ClnmK CUMY Ph 0'<1 1 _ D, an Cm.ng CItPdrold QUa 2 Doanh thu thuan cung cap dich Vu Gill v&. ho.(l' dllng kinh doonh bat«>ng.an _ Orr an 17TM TiJi c!rlnn Ph MY 111 D1<an Chu'fg MY Phil QIIlin 7 Ott an Cm.ng Pd,oI<md QIo<ln2 ai! vol cung cap dich VIJ Lli tien giri ngan hang, ojy{hac d.l hr. qum lyvon Col tu<:,\vi h duo,><chi. Th Ilh;\p tir ho.(ltdl)ng!ai <hlnh kh3c Chi phi nhan vitn qua Iy Chi phi db dung ~an phong Chi phi ~Jt1i~uquan Iy Chi phi klulu hoo tai.an ~ dinh Thul. phi~ii~ phi Chi ph! dich V\lmua ngoli Chi phi bing {i!n kh.loc K;nh phi <tao ljio Chi pili tim ki~m co h(>idau{ii kinh doanh bit do)ng.an CIA V6N RAN HAi'jG VA CUNG cap 01CII Vl) OOANHTHU1I0~T OONG TAl CHhll 21. CHI Pill QUAN L.YI)oM NGIlIf.P , /, H.164,640 /74 4i6087, 9111 S.267.4M4~ '>40 6% /6, ,5U17VOO /13.J9/ , ,160 7tn.92~.~S (Trlnh bay I~i) Yl<O Yl<O 42.26<1,6~ ,2649 in < (Trinh bay \f,i) Yl<O Yl<O 30940, JO 940, ,734,) S.67~lil.%9 'ill!' ~ 2010 Yl<O ~ ~.294,20S rtt,- 3, J l1l1 3~ ; ~ 2010 VND Yl<O %3 II. 9ll , ll , ,971 85,3970l! , , % , :43.973

20 co:-;g TV CO PilAr'! aau nl' II.,. TANG va 00 Till DAu Kill 16TN Dink,PhlWng6, Qu~ 3 11'0do'l cblnk TtW1h H6ChIMinh.CHXHCNV~INam Chon3mlilichlnhkttlholcn.yllthan Ilnlm2010 THUY[T MINH BAa CAOT),! CldNIl (Tilp (hoo) MAu B M.DN Cdc lhuy/,,in), mly III '61 bt; pm it(1plkimh yo cj tm:1cd'lc djg 1!IUi,.&,. bjo coo Idi chink kj Ihe<> n. elll PHITIlliET1IUNH~P[)()A~IINGH[~Plilt! II),NII Lqi nh~n InI<Jc1h~ Di~ cblnh eho Ihn nhtp.hi thul TntcThnh~ kmng chi thu~ CO<Jg:Ck khoin <hi ph! khong,,<;it lht IriJ Thu nhw chin{h~ Thu~ mil nhf,pdoanh nghi~p moo th~,at2~% Th~ thu nbjp doanh nghi~p {~m ~p 2%.ho,6 li~n nhjn lnroc til khach hilng Th~ thll nh~ doanh nghitp dllq'cm~n giam Th..! thu nhtp doanh nghiw b6 '''''g nam2009 Chi phllhul Ih nhtr doanh T1l1hifpbifn hinb Cl'mgty congllla VI'n(ip tl,,~ lhu nh~ doonh nghitp l~ NGHlfP VlI VA so I>l!v(':n cae BtN uti QUA~ 232.~JO,704,538 ( ,000) Trong nam,c6ng ty cock ngh~p~'6'i cae ~ lien quan Mil. DI h.,.to etc c6ng Iy CO Cl'mgty c6 pmn Diu nr 01 khl My Ph;' CMg ty c6 p!lin Diu til 01 khl ThAnglmIg Cl'mgly c6 phin PI hi DI ijll Nita Trang Ma hanl. bot bit diinl uu COOgty C6 phln 01 nr DAn khl MY PIn; T,m ug ~6 C6ng ly cil phi.. piu lotnl khl Thftng lmig 1, ~9.4S (Trinh My''''' Iti) Yl'J> Yl<I! IYIt 25% Iron thu nh~p chi lht 2010 Yl<I! 1, , , ,S9(} ).6 (3, H) ot.i vm Ihn nhjp tir ho\il ~g \;inh doonh bil ~g.an, Cl'mg ty H ljiai IiIm ~ thul Ihn nbjp doomnghit!>the<>ljr It 25% tron doanh lhn trir chi phi. s6 thullhn nbjp doanh nghiep phair.(ip K diryc de dinh vi qy~l to.il.ni,i khi ban gi bit dongsan l~ h~ong dan Thl'mgnr J3012ooSITI- BTC ngiy 26lMng 12 nllm 1008 ella BOHi chinh ,000 ~\,~I <.>.,. 't' -., c (OJ '''''oool cac KHOAN CAM KtT. DELOI' * vltr I T,i ngolyj 1 thmg 12 nilm Cl'mgty cocae khoiln cam kh ~Anlien quan 1mde h<,jpd6ng ~u III ~ ('..1 dy d\lllg e<lban dang lh hitn chtra boiinlhinh Chi tu!l s6 ~6n da cam k~.i si! drrqc lhanh l~n 1-,!P ~ trong loronglai nhot,u: J)/I JIII ~ Yl'J> Yl<I!I' 01' an ~Trung lornthorongm,i ni ehinh Diu khl Ph;' My * HomS , OVlinChng cotpmoland QI* ,37).777 _

21 c61\g TV c6 rllan oi.u Tlf II.,. TA~G VA 00 T1IILJAUKHI 16 Tll/<,1JlDinh, PIl~(mg 6. QJ..00 til chinh ThAnh H6 ChiMinh,CIIXHCNV~l Nam ehe nlm ljoi.hlnh k~ (hilen y JI than 12nam2010 nluvtt MINHBAocAo TAlcliiNH(Tilplhro) MAuB(l'I-()!'i Ccic Ihuyil mim n.;y Ia 'VI ~ pha /w;jp[ham ya.j ih6,i<:<1<,>': 46g 1M..ll. bcio CaD la; c/rlh Jim Ih, Thu oh* li.)i d6ng Qui tri d Ban T&ng GIAm <$k /lui huo'mg lrong Am nhu sau, Thu nhw CUllH~i d3ng QUointri Thu Mp'''' Ban T6ng Giam dlk 2010 Ylill S36.142,469 1, COngly c6 cae sb du savmde btn l~n qu. l~inpy k~ thileni~ d(l: 31/1U2010 Ylill 10, Ylill , ) Ylill ,000 Ci_ khoin phillhu T61li COOlly CP Xly lip Diu khi Coog IY C phlm o! HI DIu khl Thang Loog 26,1) , Ctc k~n.inphallri ClIng ly cj, phan oiu III Diu khl MY Phil Bill In Cblnh T6ng Giom /It.. NJ!,iTt IIIIMng J am lu// 1\9.762,S5178] VO Thj Kim Ngln Kf,lin IrU1l1lg..