No tile

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "No tile"

Bản ghi

1 PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao nhiêu thì Hiu Lam cng vui mng by nhiêu. Bi vì ngày cô c gii thoát ã n. Nói theo àm My, thì ã n lúc m phù thy ci b li nguyn cho Hiu Lam, và Hiu Lam ã ch i iu ó ngay bui cm chiu hp mt. Ch mi ngi yên'vl, ông Binh nhìn Hiu Lam ri nói mt cách rn rõi vi Thanh Liêm: - Liêm à? Chuyn ci v cho con trc ây ch là mt vic ngoài ý mun, và con cng không h thích, có phi không? Bây gi con ã lành ln, i ng bình thng nh xa, ba cng không ngi nói cho con bit ó ch là mt k hoch, gi ba cho con và Hiu Lam c ly hôn. Thanh Liêm ng ngàng trc li tuyên b ca cha, ng ngàng trc mt Hiu Lam xinh p, duyên dáng, kiêu k nhng cng cc k d thng. Mt iu mà lúc trc anh chng h quan tâm. Nên va nghe cha nói th, Thanh Liêm phn ng ngay: - Sao li ly hôn h ba? Ba dã nói ri, chng qua ó là k hoch. - iu mong mun ca ba ch là con chu ra nc ngoài iu tr thôi. Cho nên c xem ó là sai lm ca ba. Thanh Liêm ti ci: - Tt c là sai lm ca con. Con buông xuôi, tuyt vng, nhng gi con ã hoàn toàn bình phc. Mi chuyn tt p ri. Chúng con không có vic gì phi ly hôn c. Ông Cao Bnh bi ri, ông không ng tình hung này xy ra. Ông nói: - Nhng con và Hiu Lam không có tình yêu. 1

2 Thanh Liêm bình thn: - Tình yêu s n sau hôn nhân. Chuyn này t xa n nay không phi là không có, ba. Con ngh vi chúng con cng chng có gì tr ngi âu ba. Hiu Lam thiu iu mun xu khi nghe nhng li Thanh Liêm nói. C nm qua, cô ã sng trong lng l, sng trong nhn ni và ch i... Vi gia ình mình, thnh thong c v chi, cô vn óng kch nh cha h có chuyn "chng tht chng gi'', ba m cô không phi au bun, bn tâm, hay lo lng. Còn vi vic vì sao n gi này mà cô vn cha có con? Hay là ti sao không có chàng r v thm cha m v thì Hiu Lam ã nói di rt ngt: - Chúng cón còn tr nên cha mun sinh con sm. V li, anh Liêm còn ang tu nghip M... Nghe vy, cha m nàng ã không nghi ng gì c. Nhng bây gi, tình th li xoay chiu i hng ngc li mi cht ch. m c, hoang mang, Hiu Lam không th nào tht nên li. Mt lúc sau, khi ã trn tnh tinh thn, Hiu Lam mím cht môi, cô nói vi Thanh Liêm: - Tôi và anh mãi mãi không th kt hp, anh Liêm. Hà tt phi trói buc làm gì. Tôi vào gia ình anh ch vì nghch cnh. Anh nên ng ý ly hôn. Thanh Liêm cao ging ct ngang: - Tôi không ng ý ly hôn. Không bao gi! Hiu Lam van v: - Tôi xin anh mà Thanh Liêm. Tôi không h yêu anh và ngc li, anh cng chng cm tình gì vi tôi, vì th ng nên gây khó d cho nhau na. V li, tôi ã có ngi yêu, tôi ch mun ly ngi tôi yêu thôi. Thanh Liêm nhìn Hiu Lam au áu. V p thanh khit kiêu sa ca Hiu Lam nh mt óa hoa n r cun hút Thanh Liêm. Làm sao anh có th ng ý ly hôn c ch. Thanh Liêm hi: - Lúc trc, em không yêu vì anh có khuôn mt gm ghic áng s, anh ng ý, chp nhn chuyn ó. Còn bây gi, khuôn mt anh âu còn d s na... Sao chúng ta không th yêu nhau há? Hiu Lam p úng: 2

3 - Vn không phi là gng mt, mà là iu giao c. Tôi và ba anh ã tha thun, và tôi tin ba anh là ngi gi li ha, gi ch tín. Quay sang ông Binh, Hiu Lam cu cu: - Ba! Ba hãy nói vi anh Liêm rõ i ba. Và hãy khuyên anh y ng ý ký giy i ba... Ông Cao Bnh ôn tn: - Trc s vic b xoay chiu nh vy, ba cng không th gii quyt ngay c. Nu Thanh Liêm không chu, con hãy c gng thuyt phc nó thêm mt thi gian na i. Hiu Lam nh bóng inh trên gh. Li thuyt phc na! Ngh n ''công vic'' ó mà Hiu Lam ngao ngán. Ý là chuyn cha tr lành ln là ch bn thân anh ta mà cô ã phi nhn nhn, chu ng nhng cn quát nt m ca anh, hung h chi bây gi là chuyn ly hôn. Suy cho cùng, vic thuyt phc anh ta i nc ngoài là có c sóng góp ca àm My na. Hôm gp. àm My, chính nh ã nói nh vy ó, con ngi Thanh Liêm cng u, ngang bng, khó mà xoay chuyn ni. Liu Hiu Lam có c toi ý không? Ông Cao Bnh không gi li ha thì Hiu Lam coi nh bó tay ri. Hiu Lam th dài chán nn, trong khi Thanh Liêm cng quyt: - Nu em cha chun b tâm lý làm v khi anh ã tr v, anh cng không ép. Anh cho em thi gian chun b và n nh tinh thn: S hng phn ch n khi tâm hn thoi mái. Anh không mun nhng iu nh nht ó s phin toái n nhng êm nng nàn ca chúng ta, cho nên anh không mun em min cng. Hãy nh là thi gian anh cho em là em suy ngh, hc cách làm v, cách chiu chung anh, ch không phi là ly hôn. Dp ý tng ó i! S không i nào có chuyn ó âu, cô v bé bng ca anh! Sau câu nói ó là mt tràng ci c thng. Hiu Lam nghe mà rn c ngi. Cô ao c giá nh có mt trn ng t vùi chôn tt c cô không còn tuyt vng au kh na. Sài Gòn, Nht Nguyên c ông bà Cao Bnh báo tin Thanh Liêm ã v, anh mng vô cùng. Mng cho Hiu Lam, mng cho tình yêu ca anh và Hiu Lam 3

4 sp c toi ý. Anh lin tranh th ra à Lt ngay. Không ng khi bit dc Nht Nguyên là nguyên nhân chính khin Hiu Lam buc anh phi ký vào n ly hôn, Thanh Liêm tc gin mng té tát Nht Nguyên: Gia ình tôi ã nuôi ong tay áo. Cu hãy mau ra khi nhà tôi ngay Nht Nguyên im tnh: - Chng l c bác Bnh báo tin anh tr v mà tôi không có mt li chúc sc khe thì không phi, nên tôi mi v ây. Anh ng khó chu, tôi si ngay. - Cu ã ''cp v Ca tôi mà bo tôi ng khó chu à. - Tôi không h cp gì ca anh c, tôi yêu Hiu Lam và Hiu Lam yêu tôi. Thanh Liêm quát: - Cu ã bit cô y, là v tôi mà. Cu cn tin, ba tôi ã mn cu i rc v giùm tôi, gi cu mun chim luôn cô y. Cu úng là xu xa, bi. Tc khí, Nht Nguyên c li: - Anh không c quyn nói tôi nh th? Thanh Liêm anh ging: - Vy cu mun tôi phi nói nh th nào? - Cám n hay là nn n cu? - Tôi không cn nhng li cám n hay nn n gì c. Tôi ch mong anh ng ý ly hôn tr t do cho Hiu Lam thôi. Thanh Liêm gt gng: - Không bao gi có chuyn ly hôn. Gia ình tôi ã ci Hiu Lam v thì cô y phi là dâu ca nhà h Cao, là v ca tôi, cu nghe rõ không? Ri Thanh Liêm li trch thng: - Hn na, nh có chúng tôi, ba cô y mi không b cnh phá sn, tù ti. Bây gi cô không làm v tôi, chúng tôi mt mát ln quá. Hay là cu nh nói s giúp cô y tr li s tin này, liu có th tr ni không ây, cu em giúp vic ca tôi? Nht Nguyên khó chu: - Tôi không còn là ngi giúp vic cho anh t mt nm nay ri. - Th thì anh ng dính vô Hiu Lam na. 4

5 Thanh Liêm nhch môi: - Ng hôn! V tôi mà cu li bo tôi ng dính vào. Báo cho cu bit, chng nhng dính mà chúng tôi còn dính cht, tách không ri na kìa. Nht Nguyên chán nn và tht vng vô cùng. Xem ra con ngi Thanh Liêm quá ngang bng, không d gì mà tác ng anh ta. Nht Nguyên còn cha bit i phó ra sao thì Hiu Lam bt ng xut hin, chng t t nãy gi, cô ã nghe cuc tranh cãi gia hai ngi. Nhìn Nht Nguyên mt cách bun bã, cô h ging: - Anh Nht Nguyên! ng phí li vô ích, anh ta không có nghe âu. Em không màng n chuyn ly hôn ó na ri... Thanh Liêm ci toe toét: - Vy là em không còn òi ly hôn na ch gì? Anh bit ngay là em s i ý. Em ã màng n chuyn phòng the, chuyn làm v ri, phi không? Hiu Lam gin d: - Anh n nói cho àng hoàng, nghiêm túc mt chút. Còn vic gia ình tôi thoát khi cnh phá sn ó thì anh nói rt úng, và nu nh tôi ly hôn qu là tn tht thin thòi cho gia ình anh quá nhiu. V li, tôi và Nht Nguyên cng s chng bao gi có s tài sn nhiu nh vy hoàn li cho gia ình anh. Cho nên, tôi s không ngh ly hôn na, cho dù iu này chính ming ba anh ã ha, "mt li ã ni nh inh óng ct''. Bây gi thì tôi ã thm thía ra rng khi cây ct mc gãy thì cây inh cng ri luôn. Tôi không dám trách... tôi không ly hôn. Tôi s li gia ình anh, nhng tôi ch ng ý làm con giúp vic tr n ch không phi làm v anh. Cn ut c dn nén lâu ngày ã khin Hiu Lam trút ra mt cách cng quyt và mnh m. Nói xong, Hiu Lam b chy ào trong. Nht Nguyên m c ra v. Ôi, tình yêu! Sao lm gian nan vt v th này! Chng l mây en c giãng ph mãi? Ngi i! Bao gi ta mi c có nhau? Nhng li nói ca Hiu Lam nh mt s thách thc và s nhc Thanh Liêm. Mt long lên sòng sc, Thanh Liêm nhìn Nht Nguyên ri t nh: 5

6 ''Tao s không buông tha các ngi. Nht là Hiu Lam. Tôi s ày a, hành h em cho tha mãn s cm hn này''. àm My tìm n nhà ông Cao Bnh i cùng cô là mt cô gái lai xinh xn. Ông bà Cao Bnh vô cùng ngc nhiên trc hai cô gái xa l cha h quen bit. - Cháu chào hai bác! àm My nhanh nhu ct ting chào. Ông Bnh áp tr: - Chào hai cô! Xin hi, các cô tìm ai? Vn là àm My: - Chúng cháu xin li v s ving thm ng t này. Cháu thm Hiu Lam bn cháu, còn tìm thì là c bn ây, cô y mi i tìm ''ngi". Hiu Lam i ra, cô tr mt nhìn àm My cha kp nói gì thì àm My ã b nhào v phía Hiu Lam: - Ta v Vit Nam bàn chuyn ám ci vi anh Khang, sn dp bay ra ây thm mi. Chc ta có duyên vi à Lt ri hay sao y, Hiu Lam. - Cô hi nhanh: - À! Nghe nói anh Thanh Liêm ã v ri, phi không? Sao mi chng báo tin cho ta bit? Hiu Lam nói, ging tht nh: - Còn ang rc ri ây. Thy mi ngi nhìn mình và Hiu Lam, ri nhìn cô gái lai t nãy n gi ng ngn ng ra ó, àm My vi gii thiu: - Xin li, nãy gi cô ý quá! ày là Jani Kim, bn ca anh Liêm. Cô y ra ây tìm anh Liêm ó. 6

7 Jani Kim lí nhí chào ông bà Cao Bnh. Kéo Jani Kim ngi xung gh, àm My vui v k chuyn. Hai ngi ch mi bit nhau trên chuyn xe t Sài Gòn ra à Lt thôi. Jani Kim tình c hi thm a ch ca Thanh Liêm, không ng li gp ngi n cùng mt ni vi mình. Th là àm My tíu tít trò chuyn, và hai ngi cng nhanh chóng kt thân. Ông bà Bnh không còn ngc nhiên na, H nim n trò chuyn vi Jani Kim trong khi ch Thanh Liêm xung. Hiu Lam xin phép ông bà Cao Bnh, ri cùng àm My ra vn. - Nè! Lúc nãy, mi bo còn rc ri... mà rc ri gì vy? àm My nôn nóng hi ngay. Hiu Lam trm t: - Thanh Liêm không chu ly hôn. àm My ku lên: - úng là rc ri thit. Th mà ta c tng n tha ht mi vic ri, mà mi còn lu luyn à Lt nên cha chu v Sài Gòn. Hiu Lam nhn mt: - n âu mà n. C ba ca anh y bây giô cng ''tr mt'' vì n cu con trai, ta tht s không bit làm sao? Con ngi Thanh Liêm, chuyn ng viên thuyt phc là c mt quá trình... nhiêu khê lm, nh. àm My trêu: - Nhng mi là k tài. Mi ã phá c tính c chp ca anh Liêm ri kia mà. Này! ng nói là gi không n khi thy anh ta p trai, phong nha. Hiu Lam nhn còn hn n nhm phi t: - Thú tht, khuôn mt anh Liêm lúc y áng s nhng không có v gi to. Còn bây gi, ta li thy s vì nó gi to và vô cm làm sao ó... - Mi úng là mâu thun và rc ri. Chc là bây gi Thanh Liêm thy cô v xinh p quá nên chng chu ly hôn ch gì. Nu vy là do anh lu luyn khin mày không n xa à Lt? - Con khùng! Nói by b gì na ây? Ngi ta ang ru mun cht ây nè. àm My ranh mãnh: 7

8 - Mi mà ru là coi nh hng bét! Tc khí thì phi ngh ra tuyt chiêu gì i. Chng hn nh là ging chiêu mi ra cho Nguyên Khang vy ó. Hiu Lam cong môi: - Tuyt chiêu ra mt ln ht ''tuyt'', ht linh na ri. Ri cô nghiêm chnh: - Nói vy thôi, ch ta và Nht Nguyên quyt nh ri. Thanh Liêm không ng ý ký n cng chng cn. Bt quá ta s b trón. By! Làm th Thanh Liêm lt lng tha kin s gây khó d không ch cho gia ình mi thôi mà còn nh hng n Nht Nguyên na y. Hiu Lam th ra: - Ch ta cng chng bit làm sao? àm My cht reo lên: - A, quên mt! ã có cu tinh ri. - Cái gì? Jani Kim ó. Cô y có v mn Thanh Liêm. H bit nhau lúc Thanh Liêm qua Pháp cha try. - Vy sao? -. Và Jani Kim v ây tìm Thanh Liêm là mi bit m à c nào ri. Hiu Lam ùa: - Ging nh mi vây tìm Nguyên Khang vy h? Hai má àm My phn pht hng: -! T nhiên mi em chuyn ta vô ây chi vy. K cc ghê! Thôi, lo mà cám n v cu tinh ca mi i! - Nhng không bit Jani Kim và Thanh Liêm quan h th nào? - Jani Kim k v Thanh Liêm vi ging vui v và ánh mt sáng ngi. Ta bit cô y yêu anh Thanh Liêm nhiu lm. Hiu Lam but ming: 8

9 - Li là tình yêu t mt phía. Liu có hy vng không? - Mi an tâm! Jani Kim p và d thng nh vy, chc anh Liêm cng yêu mà. Ta coi b mi gp mà ba m Thanh Liêm cng có v thích Jani lm. Mi hãy Jani thay phù thy ci b li nguyn cho mi. Hiu Lam tràn y hy vng. Cô mun bu víu vào Jani. Mong rng Jani xut hin vi vai trò v cu tinh tht. Hai cô va vào nhà, không khí trong phòng khách qu tht rt vui. Thanh Liêm nói chuyn vi Jani Kim cng khá tâm c. Thì ra cô ta là bác s tr mi ra trng ca bnh vin ni Thanh Liêm iu tr. Th mà cô y khiêm tn chng nói gì v mình. àm My càng thêm cm mn c tính y. Jani Kim cu bnh nhân bnh vin, còn ngoài i, cô có cu c Hiu Lam không? ám ci ca hai anh em sinh ôi Nht Nguyên - Nguyên Khang vi hai cô bn thân Hiu Lam và àm My din ra ti nhà hàng ''Uyên ng à Lt. Nht Nguyên nh ông Cao Bnh ch hôn cho hai anh em, vì bên anh em anh ch có ch Nht Vy. T con dâu ht, ông Bnh ã nhn Hiu Lam làm con gái nuôi... Ông và ông Hiu cng cùng bt tay nhau trong chuyn làm n rt nhiu. Thanh Liêm ã sang Pháp cùng vi Jani Kim. Ông Bnh nói vi v tic nui: - Phi chi chúng nó sp xp t chc ci mt lt luôn thì hay bit my. Thanh Trúc lách chách xen vào: - y! Anh Liêm ch t chc cùng mt lt vi con và ch Vy na ch bác... Nht Vy mt: 9

10 - Ch tôn th ch ngha c thân ri Trúc i! T dng lôi kéo ch vô chung, b hng snh hng sao? - Thôi ch Vy i! Ch c thân anh Phúc "cht c hy vng" sao? Hôn nhân sai lm ã mt ln cng khin anh Phúc sng d cht d ri! ng anh Phúc phi cht c ngi, ch. Lòng Nht Vy nao nao. Nhng ch v trách Thanh Trúc: - Anh Phúc nn n em y à? Thanh Trúc bn ln: - Không phi anh Phúc mà ch ý ca em. Nu anh Pbúc vui v, yên b thì mi n lt anh Sn ch... Hì hì... Coi nh ch n mt cô em bn dâu này i... Mi ngi cùng ci. Nht Vy và Thanh Trúc bng tr thành ch em bn dâu. Hiu Lam - àm My cng thành ch em bn dâu... úng là s kt hp vn toàn! Hai chú r mc vest trng cà vt sc vàng, cài hoa hng thm. Hai cô dâu mc áo dài màu cúc qu vàng rc lúc làm l. Tranh th lúc th tc làm l ã xong, cô dâu phi thay trang phc n nhà hàng. Nht Nguyên nói vi Hiu Lam: - Công nhn màu vàng càng tôn v p kiêu sa ài các ca em y, Hiu Lam! Chc anh phi bt chc nhà th v trng luôn mt vn hoa cúc: ''Áo nàng vàng anh v yêu hoa cúc" quá! Nguyên Khang cng nói luôn: - àm My có mun anh ngâm câu th v chic áo dài màu vàng ca em nh anh Nguyên không? àm My chp mt: - Mun! Anh ngâm cho em nghe i! Nguyên Khang hng ging: 10

11 - Áo My vàng, anh v nuôi chim cút... àm My giãy lên: - Vy em s không mc màu vàng, em s mc màu xanh, anh không còn trêu em na. Nguyên Khang tnh b: - Nu vy... Áo My xanh, anh s bán cút nuôi gà... - cái anh này! Th tình ngi ta lãng mn, còn th anh lãng ãng dch cúm gia cm H5N1 nghe mà phát bnh luôn. Thanh Trúc suýt na là không nhn ci ni. Nht Vy vi gic: - Vy thì hai a lãng mn vào thay trang phc i. -! Mt lát mc xoa-rê cho nh ht nói. Lát sau Hiu Lam - àm My bc ra, hai chic xoa-rê trng bnh bng nh sng khói... àm My h chng bng ánh mt. Vn bn tính con ngi hay ùa, Nguyên Khang lin lên ting: ''Áo em trng quá nhìn không ra". - Nhìn không ra thì thôi! Không cho nhìn na. - Tri! V anh mà không cho anh nhìn thì anh bit nhìn ai? Thanh Trúc trêu: "Trng quá nhìn không ra'', nhng Hiu Lam là Hiu Lam, àm My là àm My. Chc chn anh Nht Nguyên và anh Nguyên Khang u nhìn ra ai là v mình, ch s rng ch Hiu Lam và ch àm My mi không nhn ra hai anh ''chng'' mình ó nha! Hai chú r ging nhau nhúc, bo sao Thanh Trúc không ''cnh báo''. Hiu Lam mm ci: - Ti ch nhm ln chc cht quá. Hai anh s bi nh s tích tru cau thì nguy to. àm My b sung: 11

12 - Cao Tân, Cao Lang bi nhm ln cng phi! Ti vì ch có mt ngi anh ly v. Còn Nht Nguyên và Nguyên Khang ã b ch và Hiu Lam gi hn gi xác ht ri, d gì mà không nhn ra h em? Nht Nguyên ci: - Không ng cô em dâu àm My cng lém lnh quá! - Em cng c ch dâu Hiu Lam thôi mà. Mi ngi ci r lên. Cha có cái ám ci nào ng và vui nh vy, vì cô dâu chú r c thoi mái trò chuyn ch không có rt rè. Nht Nguyên nhìn Hiu Lam, ánh mt rng ngi hnh phúc: - Chúng ta có c ngày hôm nay vng có công àm My phi không em? àm My mc c, ng nép vào vai Nguyên Khang: - Em hng có công gì âu nha. Ch ti em i tìm anh Nguyên Khang thôi. Nguyên Khang choàng vai àm My âu ym: - Nhi tìm anh mi c tr thành cô dâu ca anh y. Hiu Lam nhìn hai ngi: - Nguyên Khang - àm My tính khí ht nhau, úng là p ôi. Nht Nguyên âu ym c trán Hiu Lam: - Còn chúng mình thì sao h em? Hiu Lam du môi: - Chúng mình p cp. Mi ngi ci r lên. Nhng ting v tay giòn nh ting pháo n. Nhng cn mu hoa giy c tung lên, nhng ht mn hoa giy lp lánh, lp lánh ri trên khp ngi ca các cô dâu - chú r. Bên ngoài tri à Lt tng bng rn rã nhng sc hoa. HT. 12

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Author : vanmau K? l?i bu?i sinh ho?t l?p c?a em Bài làm 1 C? vào th? 7 h?ng tu?n, l?p em l?i sinh ho?t l?p m?t l?n?? t?ng k?t tu?n v?a qua c?ng nh? tri?n khai công vi?c

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1   (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN X Tiểu Uyên ngớ ngẩn nhớ lại chuyện hôm nảo hôm nào. Tự nhiên bấy giờ cô thấy nhớ Khôi đến bán thần. Mới thấm thía thế nào là cô đơn để nghĩ đến người này, nhớ tới người khác mà thôi. Không có những

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 5 Minh Khoa đặt xấp tài liệu xuống bàn: - Mày quyết định thế nào? Vạn Bách nhíu mày: - Theo mày mình có nên đưa ra tòa không? Minh Khoa đáp không do dự: - Đương nhiên! Tao nghĩ mày phải sớm đưa ra

Chi tiết hơn

 Phần 10 Nguyên khẽ bước đến bên vợ, khẽ khoác chiếc áo vào bờ vai Hảo, nỗi xúc động trong anh chợt dâng đầy khi nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại nơi mi mắt vợ. Ánh cúi xuống thật thấp bên vai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc Phần 10 Ngày cuối cùng rong chơi để ngày mai đi thành phố, sau đó bay đi Singapore du học ba năm ở đó, Tố Quyên năn nỉ Doanh Phối đi chơi. Ba chiếc xe đạp chạy song song nhau trên con đường mới mở từ thành

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu HỒI XX Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên: - Phi Phụng, nàng đến

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN I Buổi sáng Mẫn Nhu lái chiếc X02 xanh đậm còn mới tinh của mình đến công ty thật sớm. Hôm nay có một hợp dồng quan trọng với công ty Thành Phát. Một công ty nổi tiếng nhất nhì thành phố trong lĩnh

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 3 Công việc hôm nay coi như cũng tạm ổn. Vy ngước lên nhìn đồng hồ, mới gần sáu giờ. Hôm nay được về sớm, phải ghé Ngọc Hạnh mới được. Nghĩ thế rồi Vy thu dọn đồ cho gọn gàng. Đeo túi xách lên vai,

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu CHƯƠNG 4 Thiên Hương ngồi khép nép trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn trang điểm rộng rãi. Phía bên giường, mẹ Thiếu Giang đang nằm dài cho một cô gái xoa bóp. Thỉnh thoảng bà lại mở mắt nói chuyện với cô

Chi tiết hơn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn Xe t?i??u kéo Daewoo Novus 1 / 7 ??u kéo daewoo novus se, daewoo v3tef, dau keo 340ps, dau keo 40t, dau keo daewoo, giá??u kéo daewoo 2018 2019?ánh giá: Ch?a có?ánh giá Giá H?i v? s?n ph?m này Nhà s?n

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I PHẦN I Vương Lan rời phòng ông Thành, khuôn mặt thanh tú của cô ỉu xìu như con mèo bị cắt râu. Ba mới về hôm qua thì hôm nay lại tìm ra chuyện để mắng cô. Từ đó giờ là vậy, y như rằng mỗi lần ba đi xa

Chi tiết hơn

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH 1 VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Bài 75) */ Bài 2. TIẾNG GÕ CỦA ĐỊNH MỆNH I. Sau hơn ba mươi năm dập vùi sóng gió, nhìn lại đời mình như nhìn một bức tranh từng đã vẽ (chứ không còn là đang vẽ), mới thấy rõ ràng

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Author : Kẹo ngọt T? hàng ngàn n?m tr??c, vua Lý Thái T??ã d?i?ô t? Hoa L? v???i La và??t tên thành là Th?ng Long. Tr?i qua bao bi?n c? l?ch s? và s? kh?t khe

Chi tiết hơn

-

- PHẦN MỘT - Thôi đi, anh đừng kể nữa! Hạnh Nguyên cười ngặt nghẽo, tiếng cười trong như pha lê, hồn nhiên vô tư. Kiến Trung vờ như không nghe, kể tiếp: - Rồi em biết không, bé Bi nói Hạnh Nguyên vừa cười

Chi tiết hơn

Module MN 5

Module MN 5 LÝ THU HIỀN MODULE mn 5 Æc ióm ph t trión thèm mü, nh ng môc tiªu vµ kõt qu mong îi ë trî mçm non vò thèm mü C I M P H s T T RI N T H z M M œ, N H N G M C TI ˆ U V r K Š T Q U t M O N G I T R M x M N O

Chi tiết hơn

 Phần 3 Anh và Huân rời quán. Người nào về nhà người nấy. Vừa bước vào phòng khách anh đã nghe chuông reo từng hồi. Anh vội đi nhanh tới cầm máy. - Alô! Bên đầu dây kia là giọng Mai Trân: - Alô, có phải

Chi tiết hơn

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài nào trả lời được. Từ hôm nhận được bó hoa của bác tài xế nói là của chủ gởi tặng đến nay hơn mười

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 8 Thái Lan... Băng Cốc đúng là xứ sở của du lịch. Từ trên khách sạn cao tầng nhìn xuống, thành phố về đêm đẹp một cách huyền hoặc, nhưng Thoại Danh đâu còn tâm trí nào để ngắm nhìn. Tay cầm ly rượu,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - suongdem05.doc

Microsoft Word - suongdem05.doc CHƯƠNG V "Em đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh thầm yêu em, nên tim đau rã rời Anh đã thấy bao người yêu em. Tình anh nhức nhối thinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chantinh09.doc

Microsoft Word - chantinh09.doc CHƯƠNG IX Đoàn người đi vào khu nghĩa trang thành hàng dài. Bà Tú đi phía sau mấy người con trai, hai bên có người dìu đi. Sau mấy ngày lo đám, bà thật sự ngã quỵ, đã ngất đi mấy lần. Bà Tuyết thì có vẻ

Chi tiết hơn

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Ho

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Ho Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Hoa viên Nam Thành nhiều, cô chuyển đến đấy ngày nào cũng ngâm trong bồn tắm. Nhưng lại không

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 7 Chương 19 Xa Lạ Bắc Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết là ánh đèn trong phòng không ngừng lay động. Cả người cô đều đau đớn. Cô giống như người bị say sóng, đầu váng mắt hoa,

Chi tiết hơn

Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích

Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích Author : vanmau Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích - Bài làm 1 Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng

Chi tiết hơn

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd Mắt đỏ Thảo Nguyên Đoa đưa tay lên kéo chiếc màn ngăn giữa căn bếp nhỏ với chiếc giường ngủ mỗi đêm của nàng rồi đặt lưng lên những mảnh tre thưa, đã được trải lên manh chiếu ngắn. Đó là giang sơn của

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 41 Liên Hệ Tô Niệm Đường xoay người, cúi thấp đầu: Em... Em không sao! Kỷ Lang còn muốn nói thêm nhưng đã đến Sở Sự Vụ, Đặng Phỉ xuống xe: Tôi tự về Cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN VII Nghi Xuân quẹo phải, rẽ trái rồi lại quẹo phải, cô đi vòng vo như thế đến mỏi nhừ cả chân. Nép vào một góc, cô nín thở. Cái đuôi theo sau cô không còn bám theo nữa. Cởi cái áo đen khoác ngoài

Chi tiết hơn

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong veo đến ngây ngất. Nước tràn lên vuốt ve bờ cát rồi lại lùi ra biển. Thùy Dương tháo giày để trên

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN BA Bỗng dưng thật yên ắng, Lam Phương rúc vào cái vỏ của cô, cô đang học thi, thỉnh thoảng mới đi tìm Phú Quang hỏi anh những chỗ khó hiểu. Phú Quang vừa đỡ phiền phức vừa không bận tâm. Nhưng chiều

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 2 Chương 6 Hoàng Tử Xuất Hiện Dừng tay!!! Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tất cả mọi người đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, tất nhiên là trừ Thiên Nhi, cô từ từ hạ tay xuống, lại có ai muốn phá

Chi tiết hơn

 PHẦN 1 Mải mê ngắm nhìn nhưng đoá hoa cúc nở vàng, Ngọc Minh cảm thấy hài lòng vì cô đã cố tình chăm sóc chúng thật chu đáo. Đây là thành quả miệt mài hơn tháng của cô. Dù bị bà chị dâu cho rằng mình vô

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 2 Buổi chiều, sau khi ghé nhà một vào người bạn, Mỹ Thu cũng đã về đến nhà. Cô vội đi thẳng lên phòng, đặt chiếc giỏ lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau trớ ra, cô ngồi vào bàn học. Cắm

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 1 Chương 1: Đầu xuân, máy điều hòa trong phòng làm việc được mở lên. Một tia gió lạnh theo cửa sổ chưa được đóng chặt len lỏi vào, gió lạnh se se, cô gái đang ngủ gục trên bàn khẽ rùng mình một cái,

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 3 Xóm Bình Khang từ đó không còn biến động, mọi người không còn nghe tiếng cô Ba Phượng nửa đêm ngồi xoã tóc hát điệu Nam Ai hay xuống sáu câu vọng cổ nghe thật ai oán đau thương. Còn ở gánh hát Long

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 16 Chương 61 Bảy giờ sáng, A Minh gọi điện thoại tới, Chu Nghi Ninh đá Quý Đông Dương một cái, giọng rất khó chịu: Ồn quá. Tối qua hai người hơi điên cuồng, Quý Đông Dương không kiềm chế được mà phóng

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ (NGUYỄN TUÂN) I. Kiến thức cơ bản: 1. Tác giả: ( Kết hợp với đề: Anh ( chị) hãy nêu những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễ

CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ (NGUYỄN TUÂN) I. Kiến thức cơ bản: 1. Tác giả: ( Kết hợp với đề: Anh ( chị) hãy nêu những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễ CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ (NGUYỄN TUÂN) I. Kiến thức cơ bản: 1. Tác giả: ( Kết hợp với đề: Anh ( chị) hãy nêu những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân ) -Nguyễn Tuân là một nhà văn lớn của văn học

Chi tiết hơn

Soạn văn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

Soạn văn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) Soạn văn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) Author : Bình Minh Soạn văn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) Bố cục: chia làm 3 phần chính: - Phần 1: Cuộc đổi xác của hồn Trương

Chi tiết hơn

No tile

No tile Hồi 22 Đến Thất Ðiệp cốc gặp quái nhân. Hiểu rõ nội tình thương phận bạc. Ðược đại điểu đưa đi một lúc lâu, Vương Thế Kỳ mới bảo đại điểu hạ dần xuống. ở độ cao vừa phải này, Vương Thế Kỳ dễ dàng quan

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN V Không hiểu sao Nghi Xuân lại tìm đến đây, cô ngập ngừng rồi đưa tay bấm chuông. Người mở cửa là Đoàn Hùng, anh không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi Xuân: Hôm nay em không đi học à? Em được nghĩ.

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 8 Vừa trông thấy Hồng Hoa, Trọng Minh vội, ngồi dậy: - Hoàng Lan sao rồi? - Cô ấy vẫn bình thường đâu có sao, còn hứa sẽ khuyên anh Khang đi khám bệnh. Trọng Minh lắc đầu: - Con người cố chấp như

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 10 Buổi sáng trời trong xanh. Những tia nắng vàng óng ả ấm áp. Bảo Ngọc ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô tận. Hình ảnh của Nguyễn Khang cứ chập chờn trước mặt. Thật ra, anh ta là người như

Chi tiết hơn

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc CHƯƠNG XIV Nhu Phong trở về nhà, lúc cha mẹ cô không ngờ đến vì chị Hương không hề hé môi gì với ông bà Công Đạt chuyện chị đến gặp Nhu Phong. Chị không dám nói cho ông bà chủ biết, chẳng qua chị sợ Nhu

Chi tiết hơn

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9 TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9Ten sco Oi~M GHI CHU I 1451 010686 Ph

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 8 Chương 29 Hồng Diệp ngâm nga bài hát, trên người chỉ mặc nội y, mềm mại thân hình cứ lay động, đứng trước gương thay đổi âu phục. Giường của cô đang bày bừa một đống quần áo lộn xộn, còn chưa xác

Chi tiết hơn

 Phần 1 Chiếc Mercedes dừng trước khu thương mại. Phương Lam quay qua ông Phương, căn dặn cẩn thận: - Lát nữa con sẽ đứng ngay góc cửa chờ ba. Nếu con ra trễ thì ba chờ con ở đó, chỗ có đèn hồng ấy, ba

Chi tiết hơn

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Author : vanmau T? hình dáng và??c tính t?t??p c?a ng??i b?n thân nh?t Bài làm 1 Ai c?ng có m?t ng??i b?n thân thi?t?? có th? k? v?i nhau nhi?u

Chi tiết hơn

PHẦN TÁM

PHẦN TÁM PHẦN TÁM Minh An hôn lên môi Hoàng Lộc, anh chỉ chấp nhận, chứ không đẩy cô ra. Một sự chấp nhận bất ực, lấp đầy vào khoảng trống cô đơn hiện hữu. - Anh à! Nội không cho phép anh cưới em, vậy anh tính

Chi tiết hơn

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bản hồ sơ đã làm thật thà quá. Rút kinh nghiệm lần này

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 6 Chương 26 Thật Lòng Nhận Con Gái Ngày hôm sau, An Dĩ Mẫn đến vừa đúng lúc, không hổ là ông chủ của 1 trong 100 công ty đứng đầu thế giới, quan tâm đến cả chi tiết nhỏ này khiến người khác sinh ra

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 6 Cái va chạm làm cho Khả Tú bật ngửa, cô xoa xoa bàn tay trên trán: - Chết mất thôi! - Cô không sao chứ? Khả Tú ngẩng mặt, đôi môi cô chúm lại như chuẩn bị tung đòn: - Còn hỏi? Đụng người ta mạnh

Chi tiết hơn

Mộng ngọc

Mộng ngọc PHẦN SÁU Gọi điện thoại cho Minh Huy xong, Quốc An rót rượu ra ly. Anh ngồi quay quay cục nước đá trong ly trầm tư, không biết mẹ dùng cách nào để giúp anh, tuy nhiên Quốc An tin mẹ sẽ giúp mình nên việc

Chi tiết hơn

No tile

No tile CHƯƠNG IX Từ trong phòng họp bước ra, Lập Văn cảm thấy chóng mặt, mọi vật quay cuồng trước mặt anh. Thấy Lập Văn lảo đảo muốn té, Thanh Lệ vội chạy đến: - Anh Văn à, anh sao vậy? Lập Văn mím chặt mội,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc Phần 3 Giọng Tuệ Minh đầy ganh tỵ: - Mày nằm bệnh viện, được anh Vỹ lo cho quá trời. Không biết tao bị như mày, anh Vỹ có lo cho tao không nữa? Doanh Phối phì cười: - Sao không lo, ảnh nhận tụi mình là

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 Phần 2 Sáng, Yên Lam lo cho mẹ ăn sáng xong, cô nói dối mẹ là đi học. Đúng tám giờ, Yên Lam có mặt tại công ty xxx. Sau khi trình bày với bảo vệ, Yên Lam dắt xe vào bãi gửi. Đứng tần ngần giây lát, cuối

Chi tiết hơn

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 16 : Chương 16

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 16 : Chương 16 Nàng Không Là Góa Phụ Chương 16 : Chương 16 Trong suốt hai tuần trước ngày đám cưới, anh không nghĩ gì cả ngoài tâm trạng hoang mang và buồn bã. Anh không muốn lấy vợ, nhất là không muốn lấy một phụ nữ

Chi tiết hơn

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse Ngôn Đạo TuệChương Nói là là một phương tiện truyền thông đặc biệt diễn đạt bằng âm thanh chỉ có con người mới có. Các loài động vật khác cũng có phương tiện diễn đạt bằng âm thanh nhưng rất hạn chế trong

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 6 Chương 21 Thật Sự Thích Cậu nhân. Dương Khoan nói Hạc Lâm như thế cũng không phải không có nguyên Cuối học kỳ trước có một tiết thể dục, lớp chuyên học chung với lớp (1). Khi đó Tạ Liễu Liễu và

Chi tiết hơn

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em Đề bài: Em hãy viết bài văn tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em ở mà em đã có dịp quan sát kĩ. Hè vừa qua, em được mẹ cho về thăm quê ngoại ở Thạch Thất, Sơn Tây.

Chi tiết hơn

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt Author : Hà Anh Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt Bài làm Nông thôn và nông dân vốn là đề tài quen thuộc của thể loại truyện

Chi tiết hơn

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM) PHẦN VI - Chào! Nhìn thấy Minh Vũ, Hoàng Huy lạnh nhạt: - Anh tìm tôi? - Lẽ ra tôi nên tìm Đông Giao mới phải, nhưng cô ấy bây giờ đã là vợ của anh nên tôi tìm anh. - Anh muốn gì, cứ nói ra đi. - Anh đã

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 4 Xe vừa đừng lại, Hồng Ngân kêu lên: - Nhà anh giàu thật! Không yêu anh em cũng muốn... yêu rồi đó. Đỗ Thái nhún vai: - Ba mẹ anh giàu chứ không phải là anh giàu. - Thì của cha mẹ cũng là của con

Chi tiết hơn

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độc giả sẽ nhận ra tâm tình của mình y như hầu hết ý

Chi tiết hơn

Năm Mùi kể chuyện Dê Hoàng Anh Tài Trong thập can Giáp, Ất, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Thân, Nhâm, Qúy và 12 chi tức : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi

Năm Mùi kể chuyện Dê Hoàng Anh Tài Trong thập can Giáp, Ất, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Thân, Nhâm, Qúy và 12 chi tức : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi Năm Mùi kể chuyện Dê Hoàng Anh Tài Trong thập can Giáp, Ất, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Thân, Nhâm, Qúy và 12 chi tức : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Năm vừa qua là năm Nhâm Ngọ.

Chi tiết hơn

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, ít nhất là cả hai đều làm ra vẻ người lớn. Nhưng lúc này nhìn hai nhóc quả giống hai đứa

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 34 Chương 166 Suy Đoán Của Âu Dương Thừa Cố An Kỳ không ở lại, cô không ngốc, mặc dù ban đầu câu hỏi bất ngờ của Âu Dương Thừa đúng là khiến cô hơi hoảng hốt, làm cho cô không thể phản ứng ngay lập

Chi tiết hơn

Tả một cảnh đẹp mà em biết

Tả một cảnh đẹp mà em biết Tả một cảnh đẹp mà em biết Author : vanmau Tả một cảnh đẹp mà em biết Bài làm 1 Có một danh lam mà nếu ai đã từng một lần đặt chân đến đó thì thật khó có thể quên được cái cảnh "mênh mông sóng nước, bát

Chi tiết hơn

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ thí chủ, Khuynh Thành vốn là một vũ khí chất chứa

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 10 Đạt Thành ngồi ủ rũ trong công ty. Anh đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Công ty anh đang xuống dốc. Anh cứ mãi mê chạy theo tham vọng, anh luôn nghĩ đến việc làm thế nào để chiếm được ông

Chi tiết hơn

Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích nhất

Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích nhất Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích nhất Author : vanmau Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích nhất Bài làm 1 "Trong đầm gì đẹp bằng đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng

Chi tiết hơn

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con trai. Thấy con trai và con gái cùng về, trên người cô con gái còn khoác chiếc áo khoác nam sang trọng, mẹ Phùng tưởng

Chi tiết hơn

Phân tích đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Phân tích đoạn trích "Trao duyên" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Author : vanmau Phân tích đoạn trích "Trao duyên" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm 1 Truyện Kiều là một tác phẩm xuất sắc của Nguyễn

Chi tiết hơn

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI Thích Thái Hòa -----{----- LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI Chùa Phước Duyên, Huế - 2016 - NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Mục lục Hưng và cá...7 Giọt nắng chiều và mướp...10 Cái đẹp từ bên trong...13 Lời

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 7 Săm soi hộp kem trên tay với ánh mắt hài lòng, người phụ nữ nhìn chàng thanh niên ngồi trước mặt, nỡ nụ cười thỏa mãn: - Vậy là mình chuyển sang giai đoạn mới - đánh phủ đầu - chứ không"nắm thắt

Chi tiết hơn