UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH Si XAY DING LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM DOW - Ty do - 11#nh phtic S6: /TB-SXD-VLXD Thanh ph et) H

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH Si XAY DING LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM DOW - Ty do - 11#nh phtic S6: /TB-SXD-VLXD Thanh ph et) H"

Bản ghi

1 UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH Si XAY DING LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM DOW - Ty do - 11#nh phtic S6: /TB-SXD-VLXD Thanh ph et) Ha Chi Minh, ngay Ophang 10 nam 2020 THONG BAO V/v cong bto gia vat lieu xay dyng tren dia ban Thanh phti HO Chi Minh quy 111/2020 Can dr LuSt Gia so 11/2012/QH13 ngay 20 thing 6 nam 2012; Can dr Lust Xay dung so 50/2014/QH13 ngay 18 thing 6 nam 2014; Can c* Nghi dinh so 177/2013/ND-CP ngay 14 thing 11 nam 2013 dm Chinh phu quy dinh chi tit va huang can thi hanh mot so dil cua LuSt Gia; Nghi dinh so 149/2016/ND-CP ngay 11 thing 11 nam 2016 dm Chinh phu slim d6i, b6 sung mot so dil cua Nghi dinh so 177/2013/ND-CP ngay 14 thing 11 nam 2013 dm Chinh phu quy dinh chi tit va huang din thi hanh mot so dil cua LuSt Gia; Can cu Nghi dinh so 24a/2016/ND-CP ngay 05 thing 4 nam 2016 dm Chinh phd ve quan 1y vst lil xay dung (VLXD); Can cir Nghi dinh so 68/2019/ND-CP ngay 14 thing 8 nam 2019 cua Chinh phu v&' quan1s, chi phi dl tu xay dling; Can cu Thong tu so 56/2014/TT-BTC ngay 28 thing 4 nam 2014 dm BO' trueing BO Tai chinh huang clan thcrc hien Nghi dinh so 177/2013/ND-CP ngay 14 tiling 11 nam 2013 dm Chinh phu quy dinh chi tit va huang din thi hanh mot so dil cua LuSt Gia; Thong tu so 233/2016/TT-BTC ngay 11 thing 11 nam 2016 dm Bo truang BO Tai chinh ve sira dai, ba sung mot so dieu dm Thong tu so 56/2014/TT-BTC; Can cu Thong tu so 09/2019/TT-WD ngay 26 thing 12 nam 2019 dm BO truang BO Xay Ong ve htrong can xac dinh va quail 15, chi phi d'au tu xay dung; Can dr Quy& dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thing 5 nam 2018 dm L'Jy ban nhan dan Thanh pha v'e v* ban hanh Quy the phi hop thvc hien cong ba gia VLXD teen dia ban Thanh pha Ha Chi Minh; Can cu COng van s6 2409/BXD-KTXD ngay 26 thing 9 nam 2018 dm BO Xay Ong ve mot s8 kho khan, wrong mac trong cong tic ding bo gia VLXD ten dia. ban Thanh pha Ha Chi Minh;

2 2 Can cir Cong van s8 697/UBND-DT ngay 05 thing 3 nam 2019 cua Uy ban nhan dan Thanh pho ve vuang mac trong ding tac ding be) gia VLXD ten dia. ban Thanh ph& Can dr ket qua thong nil& y kien tai cuoc h9p T8 giup ec cho Ti) cong tac cong be) gia VLXD ngay 17 thing 9 nam 2020 va cuoc h9p Ti) cong tac cong 138 gia VLXD ngay 24 thing 9 nam 2020, Thvc hien cong tac quan ly Nha nuoc ve xay dung va VLXD tren dia. ban Thanh pho; Se( Xay dtmg cong bo gia VLXD va mot s8 vat tu phi) bien trong cong trinh xay dung de lam ca so. tham khao trong ec lap va quan VT chi phi dau tu xay dung cong trinh ten dia ban Thanh pho Ho Chi Minh nhu sau: I. Nei dung cong 136 gia NHOM 1. THEP XAY DUNG 1.1. Cling ty CO phan Thep Nha Be VNSTEEL Theo Cong van so 214/NBS-KHKD ngay 24 thing 8 nam 2020 va se) 222/NBS-KHKD ngay 28 thing 8 nam 2020 dm C6ng ty Co phan Thep Nha Be VNSTEEL Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam VNSTEEL Theo Cong van se) 590/TMN-KD ngay 25 thing 6 nam 2020, se) 660/TMN-KD ngay 10 thing 7 nam 2020, se) 679/TMN-KD ngay 17 thing 7 nam 2020 va se) 808/TMN-KD ngay 28 thing 8 nam 2020 dm Cong ty TNHH MCA thanh en Thep Mien Nam VNSteel Cling ty TNHH Timm mai va San xuat Thep Viet Theo C6ng van se) 01/2020/CV-TV ngay 10 thing 01 nam 2020 va so 03/2020/CV-TV ngay 01 thing 7 nam 2020 dm C6ng ty TNHH Thuang mai va San xuat Thep Viet Cling ty CO phan Thep Thii Dtic VNSTEEL Theo COng van so 455/CV-VKC ngay 02 thing 7 nam 2020 dm Ong ty CP Thep Thu Duc - VNSTEEL Cong ty CO plan T4p doan Hoa Sen Theo Cong van se) BGSXDHCM6/2020 ngay 25 thing 5 nam 2020 dm C6ng ty Co phan Tlap doan Hoa Sen Ging ty TNHH Thep Tung Ho Viet Nam Theo COng van se) THSVC-SXD ngay 01 thing 4 am 2020 dm Cong ty TNHH Thep Tung Ho Viet Nam Cong ty TNHH Thep SeAH Viet Nam

3 Theo Cling van ski 56 ngay 10 thang 9 nam 2020 dm COng ty TNHH Thep SeAH Viet Nam. NHOM 2. XI MANG 2.1. Chi nhinh phia Nam Ong ty CO phan Xi mang COm Phi Theo COng van ski 178/CNPN-PKD ngay 09 thang 9 nam 2020 dm Chi nhanh phia Nam Cong ty Co phan Xi mang CAm Pha Cling ty TNHH Kinh doanh Tiep thi Xi mang Fico YTL Theo Cong van s6 17/CV-TTTT ngay 01 thang 7 nam 2020 dm Cong ty TNHH Kinh doanh Tie') thi Xi mang Fico YTL Chi nhinh Cling ty CP xi mang Ha Tien 1 Xi nghiep Tien thu va Dich vu xi mang Ha Tien 1 Theo Cong van s6 415/TTDV-PHTT ngay 20 thang 5 nam 2020 va s6 741/TTDV-PHTT ngay 31 thang 7 nam 2020 dm Chi nhanh COng ty CP Xi mang Ha Tien 1 Xi nghiep Tieu thv va Dich vv xi mang Ha Tien Cong ty CO phan Xi mang Cong Thanh Theo Cong van s6 186 ngay 10 thang 4 nam 2020 dm Cong ty Co ph'an Xi mang Cong Thanh Cling ty CO phan Phit trien Sai Gon Theo COng van ski 42/CV-SPC ngay 01 thang 10 nam 2019 dm C8ng ty Co ph'an Phat trien Sai Gan Cong ty TNHH MTV Xi mang Ha Long Theo Cong van ski 133/TB-VCHL-KGTT ngay 12 thing 02 nam 2020 dm Cong ty TNHH MTV Xi mang Ha Long 2.7. Chi nhinh Cling ty CO phan xi mang Thing Long Theo Cong van s6 30-2/CV/2020/CN-BHMN ngay 01 thang 7 nam 2020 dm Chi nhanh Cong ty phan Xi mang Thang Long COng ty Co phan Xi mang Vicem Hoang Mai Theo Cong van so 2122/QD-XM1HM ngay 15 thang 6 nam 2020 cila Cong ty Co ph'an Xi mang Vicem Hoang Mai. NHOM 3. Via Giay chimg nhan hop quy se 0522 ma se ngay 15 thang 9 nam 2018 dm Trung tam Chimg nhan Phu hqp chimg nhan cho san pham xi mang po6c Lang hiin hop PCB40 (Vicem Ha Tien da dung), xi mang po6c ling hail hop PCB40 (HA Tien da ding), xi mang po6c ling hen hop PCB40 (premium) duoc san xuat tai Tram nghien Phu Hitu &I het hien 11,rc ngay 06 thang 9 nam Do d6, de nghj cac don luu y yeu cau doanh nghiep cung cap he so hop quy mei theo quy dinh khi c6 nhu cau sir th,mg.

4 COng ty CO phan G#ch khoi Tan ICST Nguyen Theo Cong van s6 01/TKN-20 ngay 08 thing 01 nam 2020 dm Cong ty Co phan Gach kh6i Tan KS, Nguyen. NHOM 4. DAY, CAP DIEN 4.1. ang ty Co phan Day Cap dien Viet Nam (CADIVI) Theo Cong van s6 3793/CV-KD ngay 15 thing 8 nam 2018 dm Cong ty Co phan Day cap dien Viet Nam (CADIVI). NHOM 5. ONG CONG BE TONG 5.1. COng ty TNHH Xfiy dyng ang trinh Hung Vtrcrng Theo Cong van s6 110/CVHV.20 ngay 10 thing 7 nam 2020 cila Cong ty TNHH Xay dtmg Cong trinh Hung Vuang Cong ty Co phan Dau ter Xfiy dtyng 3-2 Theo Cong van s6 146/CTY-KD ngay 04 thing 3 nam 2020 cila Cong ty Co phan Dau to Xay dtmg 3-2. NHOM 6. VAT LIEU LOP 6.1. COng ty Co phan G#ch Ng6i GOm xay dyng MST Xufin Theo Cong van lchong s6 ngay 24 thing 8 nam 2020 cua Cong ty Co ph'in Gach Ngoi G6m xay dtmg My Xuan ang ty TNHH MTV Thirong mai TUILDONAI Theo COng van s6 328/TM TUILDONAI ngay 24 thing 8 nam 2020 dm Citing ty TNHH MTV Thuong mai TUILDONAI ang ty TNHH Cling nghiep Lama Viet Nam Theo Cong van s6 LVN ngay 21 thing 7 ram 2020 dm Cong ty TNHH Cong nghiep Lama Viet Nam ang ty TNHH Ton Pomina Theo COng van s ngay 25 thing 5 nam 2020 dm Cong ty TNHH Ton Pomina Cling ty TNIIH San pham xay dyng Della Vietbuilders Theo Cong van s6 01/DELLA/2019 ngay 02 thing 10 nam 2019 dia. Cong ty TNHH san pham xay dung Della Vietbuilders Cong ty Co phan San xuat V4t lieu xay dyng DIC Theo Cong van s6 DICLA.G04-20 ngay 03 thing 3 nam 2020 dm COng ty Co phan San xuat Vat lieu xay dung DIC.

5 Cong ty Co plan Tfip down Hoa Sen Theo Cong van s6 BGSXDHCM6/2020 ngay 25 thing 5 nam 2020 dm Cong ty Co phan Tap down Hoa Sen. NHOM 7. GACH KHONG NUNG 7.1. Ging ty CO phan Vietcem, Theo COng van s6 01/VC-2020 ngay 10 thing 01 nam 2020 dm Cong ty CO phan Vietcem Cling ty TNHH Clch khong nung 19/5 Theo Cong van s6 2303/2020/GKN ngay 23 thing 3 nam 2020 dm COng ty TNHH Gach khong nung 19/ Cling ty CO phan G#ch VINA Theo Cong van s /CV/VINA ngay 01 thing 7 nam 2020 dm COng ty Co phan Gach VINA Ging ty CO phan G#ch khoi Tan Ky Nguyen Theo COng van ski 01/TKN-20 ngay 08 thing 01 nam 2020 dm Ong ty Co phan Gach khi Tan KS/ Nguyen Cong ty CO phan G4ch Thanh Binh Theo Cong van ski 2/CBG/2020 ngay 02 thing 7 nam 2020 dm Cong ty Co phan Gach Thanh Binh Cong ty TNHH San xuat Vfit lieu xay &pig Tien Thinh Phat Theo Cong van st, 03/TTP-CBG ngay 22 thing 5 nam 2019 dm Cong ty TNHH San xuat V4t lieu xay dung Tien Thanh Rat Cling ty CO phan Thanh Chi Theo COng van so 124/2020.CV-TC ngay 27 thing 8 nam 2020 dm COng ty Co phan Thanh Chi Ciing ty CO pill!' DA'n tur Xfiy dung 3-2, Theo Cong van ski 146/CTY-KD ngay 04 thing 3 nam 2020 cila Cong ty Co phan Dau to Xay dung Cling ty CO phan Vfit lieu xanh Dai Diing Theo Cong van so /CBG-SXD ngay 01 thing 7 nam 2020 dm Cong ty Co phan V4t lieu xanh Dai Dung. OliNC 2 Doanh nghierchua cung cap tits sa cong ha hap quy phu hqp QCVN 16:2019/BXD d8i voi cac san phan da xay dung. Do da, de nghi cac dan ltru y you dung. doanh nghiep cung cap h6 sa m6i theo quy djnh khi co nhu cau sir

6 Ong ty CO phan Vat lieu xay clyng Thanh nien Viet Theo Cong van so 14/2020/CV-TNV ngay 11 thing 6 thing 2020 dm Cong ty Co phan Vat lieu xay di,mg Thanh nien Viet. NHOM 8. VAT LIEU OP LAT 8.1. Ging ty TNHH MTV Thwang mai TUILDONAI Theo COng van se; 328/TM TUILDONAI ngay 24 thing 8 nam 2020 dm Cong ty TNHH MTV Thuang mai TUILDONAI COng ty CO phan Gach men TASA Theo Cong van s8 07 ngay 01 thing 02 nam 2020 dm Cong ty Co phan Gach men TASA Cling ty TNHH Cong nghiep GOm Bach Ma (Viet Nam) Theo COng van so 01/1-1CM-WH/2020 ngay 01 thing 01 nam 2020 dm Cong ty TNHH Cong nghiep glom Bach Ma Ong ty CO phan Cong nghiep Y My Theo Cong van s8 01/2020/CV/YMY ngay 01 thong 01 nam 2020 dm Cong ty Co phan C8ng nghiep Y M Chi nhanh tai TPHCM - Ging ty TNHH MTV Thwang mai DOng Tam Theo Cong van so 22/2020/CV-HC/TMDT.HCM ngay 01 thong 7 nam 2020 cila Chi nhanh tai TPHCM - Cong ty TNHH MTV Thuang mai Dang Tam COng ty TNHH MTV Thirorng mai va Xuat nhap khan Prime Theo COng van so 102/2020/VPDD ngay 01 thing 7 nam 2020 dm Cong ty TNHH MTV Thuang mai & Xuat nhap Ichau Prime Cong ty CO phan Tap doin Vitto Theo Cong van s8 07/2020/CV-VTG ngay 25 thong 8 nam 2020 cila Cong ty Co phan Tap down Vitto. NHOM 9. DA 9.1. Cling ty CO phan Tan Cang Theo Cong van s8 08/8/2020/TC ngay 15 thong 8 nam 2020 dm Cong ty Co 'Alan Tan Cang Ging ty CO plat' Thanh Chi

7 7 Theo Cong van s6 124/2020.CV-TC ngay 27 thang 8 nam 2020 dm Cong ty Co ph'an Thanh Chi Da xay dkrng tham Uric) gia thi truirng theo bao cfio tinh hinh gia cfia Uy ban nhan dfin cac qu4n huyen Theo Phu luc dinh kern Thong bao nay. NHOM 10. CAT COng ty Co phan Tfin Cang Theo Cong van s6 08/8/2020/TC ngay 15 thang 8 ram 2020 dm Cong ty Co phan Tan Cang Cong ty Co phan Wing Tan Theo Cong van s6 168/DT-P.KH ngay 17 thang 11 ram 2018 dm Cong ty Co phan D6ng Tan Cat xay dyng tham khao gia thi &wow theo bao cao tinh hinh gia cfia Uy ban nhfin dan cac qu4n huyen Theo Phu luc dinh kern Th8ng bao nay. NHOM 11. COFFA Cong ty Co phan San xuat - Thuong mai - Dich vu Said Theo Cong van s6 09 ngay 09 thang 8 ram 2020 dm COng ty Co phan San xuat - Thuang mai - Dich vu Saki. NHOM 12. BE TONG NHU'A NONG Cling ty CO phan Cling trinh Giao thong Sai Gon Theo Bang niern yet gia q4 III nam 2020 dm Cong ty Co phan COng trinh Giao thong Sai G6n Cong ty TNHH Thuvng mai Dich vu Ging trinh Xfiy dtrng Giao thong T&T Theo Cong van s6 107/CV-T&T ngay 01 thang 7 ram 2020 dm Cong ty TNHFIThucmg mai Dich vu C6ng trinh Xay dung Giao thong T&T. NHOM 13. NHVA DUtiNG NHU TI.TONG Cling ty Co phan COng trinh Giao thong Sai Gon Theo Bang them ytt gia quy III nam 2020 dm Cong ty Co phan COng trinh Giao thong Sai Gen. 3 Doanh nghiepchua cung cap tit) sa ding Nis hop quy phii hqp QCVN 16:2019/BXD d6i voi cac san pham da xay dung. Do do, de nghi cac don luu yeu cau doanh nghiep cung cap h6 so mai theo quy dinh khi cb nhu cau sir dung.

8 COng ty TNHH MTV Nhtra diromg M.T.T - Chi nhanh tinh Binh DulYng Theo Cong van s /CVCTY ngay 07 thing 5 nom 2020 cila COng ty TNHH MOt thanh en Nhva Dien MTT Chi nhanh tinh Binh Ducmg COng ty TNHH Nhtra throng Petrolimex Theo cac Bang thong bao gia ski 230/CV-PLC.ND-TTPC ngay 01 thing 6 nom 2020, so 254A/CV-PLC.ND-TTPC ngay 17 thong 6 nom 2020 (thing 6 thong bao gia 2 l'an), so 283/CV-PLC.ND-TTPC ngay 01 thing 7 nom 2020, so 334c/CV-PLC.ND-TTPC ngay 01 thing 8 nom 2020 dm Cong ty TNHH N1u,ra &rang Petrolimex. NHOM 14. BE TONG THVONG PHAM (be tong triin san) COng ty CO phan Be tong FiCO Pan-United Theo COng van ski FiCOPanU/GBT/ ngay 01 than 10 ram 2019 cua Cong ty Co phan be tong FiCO Pan-United Cong ty Xay thing Le Phan TNHH Theo COng van so 003/20/KD-CV ngay 17 thing 02 nom 2020 dm Cong ty Xay carng Le Phan TNHH. NHOM 15. TRU DEN Chi nhanh Ski Gon - COng ty CO phan Slighting Viet Nam Theo COng van so 008/SLT-SXD ngay 15 than 5 nom 2020 dm Chi nhanh Sai Gen - Cong ty Co phan Slighting Viet Nam. NHOM 16. VAI DIA id( THUAT Cong ty CO phan San xuat Thtrang mai Lien Phat Theo Cong van ski /CV-LP ngay 01 thing 7 nom 2020 dm Cong ty Co phan San xuat Thucmg mai Lien Phat. NHOM 17. RQ DA COng ty CO phan San xuat Thtrang mai Lien Phat Theo Cong van so /CV-LP ngay 01 thing 7 nom 2020 dm Cong ty Co O phan San xuat Thuong mai Lien Phat. NHOM 18. SON, BQT BA CAC LOAI COng ty TNHH Revolution Paint Theo COng van so DKG_03/2020 ngay 01 thing 7 nom 2020 dm COng ty TNHH Revolution Paint.

9 18.2. Cling ty TNHH San xufit Xfiy dkrng Thirong mai Thwang mai Yen Sinh Theo Cong van s ngay 01 thong 7 ram 2020 dm Cong ty TNHH San xuat Xay dung Thurmg mai Yen Sinh Cong ty TNHH Son NERO Theo Cong van s /CV-NR ngay 13 thong 7 nam 2020 dm COng ty TNHH San NERO Cling ty CO phan San B#ch Tuyet Theo Cong van s6 17/SBT-2020 ngay 10 thong 7 nam 2020 dm Cong ty Co phan San Bach Tuy'et Cling ty TNHH Nippon Paint (Viet Nam) Theo COng van s6 GLS/HCM/Q ngay 01 thong 7 nam 2020 dm C6ng ty TNHH Nippon Paint (Viet Nam) Cling ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Viet Nam) Theo COng van so /CV-YL ngay 21 thong 8 nam 2020 dm COng X AY ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Viet Nam) Cling ty TNHH Son TOA Viet Nam Theo Cong van s6 64/DKG ngay 27 thong 8 nam 2020 dm Cong ty TNHH San TOA Viet Nam COng ty TNHH Son KOVA NANOPRO Theo COng van s6 CV-KOVA/ ngay 05 thong 9 nam 2020 dm Cong ty TNHH San KOVA NANOPRO. NHOM 19. TAM THACH CAO Khong có clan tham gia cong 1)6 gia qus, 111/2020. NHOM 20. ONG NHVA COng ty TNHH Nhkra Bat Hoa Theo Cong van s6 17/2020 ngay 06 thong 7 nam 2020 cua Cong ty TNHH Nhva Oat Hem Cling ty CO phan Nhira Minh Hung Theo C6ng van s6 08 ngay 01 thong 8 nam 2020 dm Cong ty Co phan Nhga Minh Himg Cong ty CO phan Nhira BOng Nai 0

10 10 Theo Ong van s6 111/2020/CV-DNP ngay 01 thing 4 nam 2020 va s6 520/2020/CV-DNP ngay 08 thing 9 nam 2020 dm Cong ty Co phan Nhiya D6ng Nai. NHOM 21. BONG DEN VA PHUT MEN DIEN COng ty TNHH San xuat Thtrang mai va Xfiy dkrng Thien Minh Theo Cong van s6 0108/2020/TM-BG ngay 16 thing 9 nam 2020 dm Cong ty TNHH San xuat Thuang mai va Xa.'y Ong Thien Minh COng ty TNHH Thiet bi dien Thin Le Theo Cong van s /2020 ngay 01 thing 7 nam 2020 dm COng ty TNHH Thitt bi Dien Tudn Le Cling ty TNHH San xuat Thwang mai Dich vu Beled Viet Nam Theo C6ng van s6 001/CV/BL-SXD ngay 01 thing 4 nam 2020 dm Cong ty TNHH San xuat Thucmg mai Dich vv Beled Viet Nam Cong ty TNHH San xuat Thirong mai Noe Nguyen, Theo Cong van s6 02 ngay 18 thang 5 nam 2020 dm Cong ty TNHH San xuat Thuang mai Ng9c Nguyen Chi nhanh Sai Gen - COng ty CO phan Slighting Viet Nam Theo COng van s6 008/SLT-SXD ngay 15 thing 5 nam 2020 dm Chi nhanh Sai Gon - Cong ty Co phan Slighting Viet Nam Cling ty TNHH Thwang mai va Dich vu Nguyen Dinh Theo COng van s6 003/ND-SXDHCM ngay 01 thing 7 nam 2020 dm Cong ty TNHH Thucmg mai va Dich vu Nguygn Dinh COng ty CO phan Bong den Dien Quang Theo Cong van s6 2040/CV-DQ ngay 31 thing 8 nam 2020 dm Cong ty Co phan B6ng den Dien Quang. NHOM 22. CIYA Ging ty TNHH Nhom kinh Hoang Long Theo C'Ong van s6 2008/2020/HUCV ngay 20 thing 8 nam 2020 cua Cong ty TNHH Nhom kinh Hoang Long Ging ty CO phan Cira Son Hai Theo COng van s6 0301/2020/SH ngay 03 thing 01 nam 2020 dm COng ty Co phan Cira San Hai Cong ty CO phan Eurowindow

11 11 Theo Cong van s6 1700/2020/EW-HCM ngay 18 thing 9 nam 2020 dm COng ty Co phan Eurowindow. NHOM 23. KINH XAY DING COng ty Kinh not VIGLARCERA - Chi nhfinh TOng Ging ty VIGLARCERA CTCP Theo Cong van s6 287/VIFG-KD ngay 01 thing 7 nam 2020 dm Cong ty Kinh not Viglacera - Chi nhanh Tong Cong ty Viglacera CTCP 4. NHOM 24. MANG PHAN QUANG Cling ty TNHH Dinh Phtrcrng Nam Theo COng van s6 03/2020/CV-DPN ngay 06 thing 7 nam 2020 cila Cong ty TNHH Dinh Phucmg Nam. NHOM 25. VAT LIEU VA CAU MEN ICHAC Cong ty CO phan BESTMIX (phy gia be O tong, ta rot, keo din hoin thien) chat chtng tham, Theo COng van s6 BM010620/TB-SXD ngay 05 thing 6 nam 2020 dm Cong ty Co phan BESTMIX Cong ty CO phan Khoa hyc Ong nghe Viet Nam, ten tt tat la BUSADCO (he tilting ha ga, ke be tong, hao ky thu4t) Theo Cong van s6 552/CV-KHCNVN ngay 05 thing 5 nam 2020 dm Cong ty Co phan Khoa h9c Cong nghe Viet Nam. II. MOt so not dung an liru 1. Van ban cung cap thong tin gia, dinh kern bang niem y6t gia san pham, hang Ma cua cac doanh nghiep san xuat, kinh doanh neu ten dugc ding bo kern theo ThOng bat nay, hien ducrc clang tai tren Trang thong tin dien tir ctia SO. Xfiy dlyng theo dia chi (myc Thong tin chuyen nganh - V4t lieu xay dtyng - Cong 136 gia v4t lieu xay dtrng), theo quy dinh tai Di&I 8 - Quy ch6 phi hcrp thi,rc hien cong b6 gia VLXD ten dia. ban Thanh ph6 H6 Chi Minh duvc ban hanh kem theo Quye't dinh s6 15/2018/QD-UBND. 2. Gia cong b6 neu tren dugc xac dinh va cong b6 theo gia niem y6t do cac dam san xuat, kinh doanh cung cap,, &Ong thari co tham khao gia thi tnreng; chua loai trir cac khoan chiet khau, hoa hong, tru dai (neu co) dm cac clam san xuat, kinh doanh. OLIN Giay cluing nhan hop quy se 35-14(VGCR ) ngay 28 than 8 nam 2017 cfra Trung tam thtrat Tieu chuan Do luting Chat luting 3 chfrng nhan cho cac san phim kinh n6i do don san xuat da het hieu lire tir ngay 27 than 8 nam Do do, de nghi cac don hru y yeu cau doanh nghip cung cap ho so hop quy mai theo quy dinh khi cc!, nhu cau sir ding.

12 12 3. Gia cong 136 dm cac loai vat lieu ph6 bin neu tren la gia dung de tham khao trong & lap va quan 19 chi phi dau tu xay di,mg cong trinh tren dia. ban Thanh ph6 H8 Chi Minh, khong dung de thanh quye't town. Vic thanh quy6t town chi phi phai thuc hien phu hop theo quy dinh phap luat hien hanh. 4. T6 chirc, ca nhan lien quan khi sir dung thong tin ve gia vat lieu a lap va quan 1/ chi phi dau to xay dung cong trinh: - Co trach nhiem lira ch9n loai VLXD thong dung, than thin voi moi trucrng, tiet kiem nang lung, pho bier' tren thi truemg khi lap bao cao nghien ciru tien khi thi, bao cap nghien ciru khi thi, thiet ke xay dung va xac dinh chi phi dau tu xay dung dam bao tiet Ic*ri chi phi, hil qua dau tu va dap img yeu cau cim di; an theo quy dinh tai khoan 2 DiL 19 - Thong tu s6 09/2019/TT-BXD. - Phai hru y phucmg phap xac dinh gia xay dung cong trinh va gia VLXD dam bao nguyen tic va thuc hien theo quy dinh dm Thong tu so 09/2019/TT-BXD. - Phai hoan toan chin trach nhiem khi lira ch9n sir dung thong tin gia vat lieu trong Bang cong be) nay, chill trach nhiem quan 1ST chi phi dau tu xay dung theo dung quy dinh cua Lust Xay dung s6 50/2014/QH13 ngay 18 thing 6 nam 2014 va cac quy dinh hien hanh co lien quan. - Khi cac dun thuc hien khao sat, xac dinh gia vat lil; de nghi ltru ve es vat lil,phai dap img yeu cau ve chat lucmg san pham, hang hoa; quy chuan, tieu chuan ky thuat theo quy dinh ciia Lust Chat lucmg san pham, hang hoa, Luat Tieu chuan va quy chufin ky thu4t. 5. Theo quy dinh tai Khoan 1 DiL 3 - Thong tu s6 19/2019/TT-BXD ngay 31 thing 12 ram 2019 ciia BO Xay dung: "Doi i cac to chtic, ca nhcln san xudt, nhdp khju hang h6a VLXD cla clwc cap Giay chimg nhdn hop quy phic hop QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD vet GOY Chung nhdn con hieu hic se" circ phep sir dung Gidy Chung nhdn hop quy va cern hop quy cho khi het hitc lyv cica Giay cluing nhan clo". Do d6, mot so thong tin ve chat lucmg san pham, hang h6a trong van ban cung cap th8ng tin gia cua cac doanh ngh4 san xuat, kinh doanh neu ten van con ap dtmg QCVN 16:2017/BXD do giay chimg nhan h9p quy con hisu lkrc. 6. De nghi ity ban nhfin din cac qu;an huy n Duy tri to chirc & thu thap thong tin, bao cao tinh,hinh gia thi tnremg cho Xay dung doi ved cac loai VLXD pho bin va yeu teen dia ban dinh ky truirc ngay 10 hang thing, truirc ngay 05 doi voi thing en& quy hoc dot xuat (khi c6 yeu cau, chi dao dm BO Xay dung, ty ban than dan Thanh ph6) va chiu trach nhim ve tinh chinh xac cua thong tin bao cao, theo quy dinh tai Khoin 3 DiL 24 - Quy ch6 ph6i h9p thuc hien cong b6 gia VLXD teen dia ban Thanh

13 13 ph6 lit) Chi Minh dugc ban hanh kern theo Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ctia Uy ban nhan dan Thanh ph& 7. De nghi cac doanh nghiep san xuat, kinh doanh cac loaf vat lieu duvc cong 136 gifi Chiu trach nhiem th-trc hien theo quy dinh tai Dieu 25 - Quy the phoi hgrp dux hien cong b6 gia VLXD teen dia ban 'Thanh pho H6 Chi Minh dugc ban hanh kern theo Quyk dinh so 15/2018/QD-UBND cua Uy ban nhan dan Thanh pho: - Cung cap day du thong tin ve hog dong san xuat, kinh doanh, gia va chat lugng san pham, hang h6a theo quy dinh phap lu'at khi co quan quan 1y Nha nuac c6 yeu cau va chiu trach nhiem truac phap 1u4t ve tinh chinh xac dm thong tin da cung cap. - Thvc hien cac ngifia vu cua to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh phap 1ua't ve hoat dong doanh nghiep, thucmg mai, gia, tieu chuan, quy chuan ky thu4t, chat lugng san pham, hang h6a va cac quy dinh khac c6 lien quan. - Khong pham cac hanh bi cam trong hog dong san xuat va kinh doanh san pham, hang h6a theo quy dinh phaplu4t. Trong qua trinh thi,rc hien, n'l c6 kho khan, wrong mac, 6 nghi bao cao, 6 xuat, kin nghi ve Sor Xay dung (Phang VLXD, so dien thoai (so not bo 748, 749)) hoc cor quan quan 1$, Nha ntrac c6 tham quyesn de dugc xem xet, hugng dan thvc hien./. Noi nhfin: - Cac Soy nganh lien quan; - UBND cac qu4n huyen; - Quatest 3; - Giam doe Sb (d6 bac, cao); - TO cong tile, TO giup ec; - P.KTXD; P.TDDA; P.QLCLCTXD; - VPS &rig tai); - Ltru: VT, VLXD / 8b. Dinh kem: Phy lyc. TTTV, NTHH. Le' TrAn Kien

14 PHU LUC Cling WO gia 'la va cat ttr nhien tham khao gia thi truo'ng eo bao cao tinh hinh gia cim Uy ban nhan dan cac (ran - huyen "'lig bao so 11485/TB-SXD-VLXD ngay 07 thong 10 nom 2020 clia So. Xay dungy Quan 1 Dan tinh Dong - DA 1x2 Gia cong IA Quy 111/2020 DA 4x6 Thong 7 Thong 8 Thong 9 Thong 7 Thong 8 Thang D6ng - - Da xanh: Da xanh: DA den: Ghi chti Theo Bat) cao tinh hinh gia VLXD dm UBND cac quan - huyen. Gia tai co so. kinh doanh, chua bao Om thud gid p-i gia tang (VAT), kh6ng bao g6m chi phi van. chuyen, ngoai trir met so tru6ng hop c6 ghi ch6 cu the throng Ung. Theo Bao cao s6 229/BC-TCKH ngay 14/8/2020, s6 263/BC-TCKH ngay 23/9/2020 dm Uy ban nhan dan Quan 1 (gia tai durtmg Dong Du va tai duarng TrAn Quang Khai, QuAn 1) Quan 2 D6ng Theo Bao cao s6 74/BC-TCKH ngay 04/8/2020, s6 91/BC-TCKH ngay 10/9/2020 dm PhOng Tai chinh - Ke hooch Quan 2 (gia tai duemg 42,,phtrong Binh Tnmg Dong, quan 2; dd lay tai bai Cau Xay dung thu6c phutrng Phil H0u, quan 9) Quart 3 Diing Theo COng van s6 589/QLDT-QHXD ngay 04/8/2020 dm Phong Quan ly do thi Quan 3 (gia tai dtron TrAn Quang Dieu (n6i dai), phuong 9, quan 3; loai da xanh). Quan 4 Diing Theo Cong van se) 1324/U BND-DT ngay 08/7/2020, so I 547/UBND-DT ngay 04/8/2020, so 1767/UBND-DT ngay 03/9/2020 ctia Uy ban nhan dan Quan 4 (gia tai dutmg Ton That Thuyet, phutmg 4, quan 4; loci da den; chua tinh gia van chuyen)

15 2 Don tinh Gia ding b6 Quy 111/2020 Da 1x2 Da 4x6 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thing 7 Thing 8 Thang 9 Ghi chili Quan 5 D6ng Quan 6 Diang Quan 7 D6ng Quan 8 D6ng Quan 9 D6ng Theo Bao cao s6 406/BC-TCKH ngay 11/9/2020 ctia Placing Tai chinh - Ke hoach Quan 5 (gia tai dutmg VO Van Kiet, plitr6ng 6, quan 5; loaf cid den) Theo C8ng van s6 2066/UBND-QLDT ngay 15/7/2020 dm Uy ban nhan dan Quan 6 (gia tai dtrtmg s6 23 va tai throng s6 22, phirting 11, quan 6; nhan hieu H6a An) Theo Bao cao s6 703/BC-TCKH ngay 30/6/2020, s6 813/BC-TCKH ngay 29/7/2020, s6 959/BC-TCKH ngay 31/8/2020 dm Phong Tai chinh - Ke hoach Quan 7 (gia tai dutmg Nguyen Van Quy, quan 7) Theo Citing van s6 351/TCKH-CS ngay 06/7/2020 cila Pheng Tai chinh - Ke hoach Quail 8 (gid tai dtr6ng Dtrcrng Bach Mai, Phirtmg 5, Quan 8; bai vat lieu - gia si, loai da den) Theo Cong van s6 78/TCKH ngay 07/8/2020, so 294/TCKH ngay 02/10/2020 ctia PhOng Tai chinh - Ke hoach Quan 9 (gia tai dtr6ng La Xuan Oai, plitr6ng Trtrimg Thanh, Quan 9; loaf da. xanh) Quail 10 Quan 11 D6ng D6ng D6ng D6ng Da Bien H6a: Da xanh: Da Bien Ma: Da xanh: Da Bien H6a: Da xanh: Theo Cong van s6 3335/UBND-QLDT ngay 17/8/2020, so 3685/UBND-QLDT ngay 07/9/2020 caa Uy ban nhan dan Quan 10 (gia tai dtrang Nguyen Tieu La, phuang 5, quan 10) Theo bao cao ngay 31/7/2020 caa Pitting Tai chinh - Ke hoach Quail 11 (gia tai du6ng Lac Long Quan va tai dutmg Eloa Binh, phu6ng 5, quan 11)

16 3 Dan tinh Gig Ong boi Quy 111/2020 DA 1x2 DA 4x6 Thang 7 Thang 8 Thing 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chit Quan 12 D6ng/rn Theo COng van so 5393/UBND-TC ngay 16/7/2020, s6 6149/UBND-TC ngay 12/8/2020, s6 6740/UBND-TC ngay 07/9/2020 cna Uy ban nhan dan Quan 12 (gia tai duang Tan Thai HiOp 21, phuang Tan Thai HiOp, quan 12; loai (IA xanh) Quan Phil Nhuan DOng D'Ong Da xanh H6a An: Da xanh H6a An: Da xanh H6a An: Quan Binh Thanh D6ng Quan Tan Binh D6n 2/ in 3 Dting Da xanh: Da xanh: Da xanh: Quan Tan Phil DiOng Quail Binh Tan 136ng/rn Theo bao cao cita Ph6ng Tai chinh - KO hoach wan Phu Nhuan (CVD ngay 04/8/2020) (gia tai &rang Nguyen Kiem, phuang 9, (pan Phil Nhuan) Theo Cong van s6 1469/QLDT ngay 15/7/2020, s6 1683/QLDT ngay 13/8/2020, s6 1962/QLDT ngay 10/9/2020 cua Phong Quail ly do thi quan Binh Thanh (gia tai duang Nguyen Van Dau, phuang 11; tai duang Nguyen Um Van, phuang 17 va tai &rang Na Trang Long, phuang 12, quan Binh Thanh) Theo Cong van s6 1251/UBND-DT ngay 14/7/2020 dm Uy ban nhan dan quan Tan Binh (gia tai &rang Ly Thuang Kiel, phuang 8, wan Tan Binh) Theo Cong van s6 1259/TCKH ngay 01/7/2020, s6 1447/TCKH ngay 03/8/2020, s6 1658/TCKH ngay 01/9/2020 cila Phong Tai chinh - KO hoach quan Tan Phil (gia tai duang Trinh Dinh Tr9ng, phuang Phil Trung, quan Tan Phil) Theo Cong van s6 2302/UBND ngay 10/7/2020, s6 2645/UBND ngay 06/8/2020, s6 2964/UBND ngay 03/9/2020 dm Uy ban nhan dan quan Binh Tan (gia tai duang s6 7, phuang Binh Tri Dong B, quan Binh Tan; loai (la xanh, nhan hieu DOing Nai)

17 4 Dan tinh Di 1x2 Gia cong b6 Qujt 111/2020 DA 4x6 Thing 7 Thing 8 Thing 9 Thing 7 Thing 8 Thing 9 Quin G6 Vap DOng Quin Thii Dac DOng Huyen Binh Chanh DOng Huyen Nha Be DOng Huyen HOc M6n DOng Huyen CuChi DOng Ghi chi Theo Bao cao ngay 10/7/2020, ngdy 10/8/2020, ngay 08/9/2020 dm PhOng Tai chinh - K6 hoach quan GO Yap (gia tai duimg Pham Van DOng, Phaimg 1, quan GO Vap; loci da den) Theo Cong van s6 1766/TCKH ngay 03/9/2020 dm PhOng Tai chinh - KO hoach quan Thu Dac (gia tai &rang Kha Van Can, phirimg Linh Tay, quan Thu Dac) Theo bao cao s6 2875/UBND ngay 23/7/2020 dm Uy ban nhan dan huyen Binh Chanh (gia tai Ai) 4, xa Binh Lqi, huyen Binh Chanh; loci da xanh, gia giao tai vaa) Theo Bao cao so 229/BC-TCKH ngay 13/7/2020, so 267/BC-TCKH ngdy 10/8/2020, so 310/BC-TCKH ngay 04/9/2020 dia. lily ban nhan dan huyen Nha Be (gia tai &rang Nguyen Binh, Op 3, xa Phu Xuan va tai xa Hiep Plunk, huyen Nha Be; nhan hieu DOng Nai.) van so 3409/UBND-QLDT ngay 05/8/2020 Theo dm U,y ban nhan dan huyen HOc Mon (gia tai Quoc to 22, Thong Nil& 1, xa Tan Thai Nhi va tai Tan Xuan 6, xa Tan Xuan, huyen HOc Mon) Theo Bao cao so 1444/TCKH ngay 03/7/2020, so 1459/TCKH ngay 08/7/2020, so 1500/TCKH ngay 15/7/2020, so 1552/TCKH ngay 22/7/2020, so 1594/TCKH ngay 29/7/2020, so 1671/TCKH ngay 05/8/2020, so 1761/TCKH ngay 12/8/2020, so 1841/TCKH ngay 19/8/2020, so 1906/TCKH ngay 26/8/2020, so 2023/TCKH ngay 03/9/2020, so 2069/TCKH ngay 16/9/2020, so 2123/TCKH ngay 23/9/2020 dm PhOng Tai chinh - Ke hoach huyen Cu Chi NIA so 8343/UBND-QLDT ngdy 01/9/2020 dm lily ban nhan dan huyen Cu Chi (gia tai dp Bau Tre 2, xa Tan An HOi, huyen CO Chi)

18 5 Dan tinh Gia ding bo Quy H1/2020 Di 1x2 Di 4x6 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chi Huyen CAn Gib. DOng Theo Cong van s6 I365/QLDT ngay 03/8/2020 clia Phang Quan ly do till huy0 Can Gia (gia tai thi tran Can Thanh, huy0 Can GUY (bai tap ktt tren duang Gi6ng Ao)) NHOM 10: Cat xay dlyng Dan tinh Gia Ong bo Quy 1H/2020 Cat xi), to Cit be tong Cat san lip Thang 7 Thing 8 Thang 9 Thang 7 Thing 8 Thing 9 Thing 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chi Quan 1 Wong Theo Bao cao tinh hinh gia VLXD cua UBND cac quan - huyon. Gia tai ca so kinh doanh, chua bao g6m thu6 gid tri gia tang (VAT), kh6ng bao g6m chi phi van chuyen, ngoai trir mot s6 tnrang h9p ca ghi chu cu th6 tucmg ang. Theo Bao cao s6 229/BC- TCKH ngay 14/8/2020, so 263/BC-TCKH ngay 23/9/2020 dm Uy ban nhan dan Quan 1 (gia tai &rang VO Thi Sau, tai duimg Dong Du va tai &rang Tran Quang Khai, qua'n 1; cat xay to hiou Tan Ba, cat be tong hiou Dong Nai, cat san lap tap chat dual 20%)

19 6 Don tinh Gia ding IA Quy 111/2020 Cat xay to Cat be tong Cat san l'ap Thing 7 Thang 8 Thang 9 Thing 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chili DEng Quan Quan 3 Quan Hong Diing Theo Bao cao se. 74/BC- TCKH ngay 04/8/2020, so 91/BC-TCKH ngay 10/9/2020 cita Phong Ili chinh - Ke hoach Quan 2 (gia tai throng 42, phutmg Binh Thing Dong, Quan 2; nhan hieu D6ng Nai, cat san lap loai cat den lay tai bai Cau Xay dkrng thuoc plurong Phu Him, quan 9) Theo Gong van s6 589/QLDT-QHXD ngay 04/8/2020 cila Pitting Quan Iy de. thi Quan 3 (gia tai dtrong Tran Quang Dieu (n6i dap, phtremg 9, quan 3; nhan hieu Tan Ba) Theo Coring van s6 1324/UBND-DT ngay 08/7/2020, so 1547/UBND-DT ngay 04/8/2020, so 1767/UBND-DT ngay 03/9/2020 cua Uy ban nhan dan Quan,4 (gia tai dtremg Ton That Thuyet, phirong 4, quan 4; nhan hieu h6ng Ngtr; chtra tinh gia van chuyen)

20 7 Don tinh Gia citing WO Quy Cat xay to Cat bo tong Cat san rap Thing 7 Thing 8 Thing 9 Thing 7 Thing 8 Thing 9 Thing 7 Thing 8 Thing 9 Ghi cha Quan 5 Quan 6 Quan 7 Done Dline D6n e Theo Bao cao s6 406/BC- TCKH ngay 11/9/2020 cua Phong Tai chinh - Ke hoach Quan 5 (gia tai dating VO Van Kiet, phuong 6, quan 5) Theo Cling van so 2066/UBND-QLDT ngay 15/7/2020 dm uy ban nhan dan Quan 6 (gia tai throng s6 23 tai dtning s6 22, phtrong 11, quan 6) Theo Bao cao s6 703/BC- TCKH ngay 30/6/2020, s6 813/BC-TCKH ngay 29/7/2020, so 959/BC- TCKH ngay 31/8/2020 dm Phong Tai chinh - Ke hoach Quan 7 (gia tai duong Nguygn Van Quy, quan 7; cat xay to mo dun d6 Ian 1-2mm, Itrong hat nho hon 0,14mm < 20%; cat be tong m6 dun do lan 2-2,5mm, luvng hat nh6 hon 0,14mm 10%))

21 8 Dan tinh Gia cong be Quy 111/2020 Cat xay to Cat be tong Cat san lip Thang 7 Thang 8 Thang 9 'Mang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chi"' Quan 8 Den /m 3''' g Deng Quan Quan 10 Quan _ Dong Deng Theo Cong van so 351/TCKH-CS ngay 06/7/2020 cila PhOng Tai chinh - Ke hoach Quan 8 (gia tai throng Pham The Hien, phut:mg 5 va tai dutmg Wong Bach Mai, Phu. Ong 5, quan 8; gid si; cat xay to mo dun do Ian 1.2; cat be tong m6 dun do Ian 1.8) Theo Cong van s6 78/TCKH ngay 07/8/2020 dm PhOng 'raj chinh - Ke hoach Quan 9 (gia tai dirong La Xuan Oai, phirong True-rig Thanh, Quan 9) Theo Cong van se 3335/UBND-QLDT ngay 17/8/2020, so 3685/UBND-QLDT ngay 07/9/2020 ciia Uy ban nhan dan Quan 10 (gia tai ding Vinh Vien, phirong 2; tai duong Cao Thang, phirang 12 va tai dutmg Nguyen lieu La, phutmg 5, (Kan 10) Theo bao cao ngay 31/7/2020 dm Phong Tai chinh - Ke hoach Quan 11 (gia tai &rang Lac Long Quan, phirang 5, quan 11)

22 9 Don tinh Gia ding bli Qujt 111/2020 Cat xay to Cat be tong Cat san 14p Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chi' Quan 12 Don g Theo Cong van s6 5393/UBND-TC ngay 16/7/2020, so 6149/UBND-TC ngay 12/8/2020, s6 / 6740/UBND-TC ngay:, 07/9/2020 cua Uy b ' nhan dan Qu'dn 12 (gia I,,t \ ducmg Tan Thai Hiep 21 phutrng Tan Thai Hiep, qulan 12) Qudn Phil Nhudn Diing Theo bdo cdo ccia Phong Tai chinh Ke hoach guar' Phil Nhuan (CVD ngay 04/8/2020) (gia tai (Wong D4ng Van NO, phutnig 10, quail Phil Nhudn) Theo Cong van so 1469/QLDT ngay 15/7/2020, so 1683/QLDT ngay 13/8/2020, s6 1962/QLDT ngay 10/9/2020 ccia PhOng Quan ly do thi quidn Binh Thanh (gia tai duimg Dinh Tien Hoang, PhirCmg 3, tai dutmg Dien Bien Phil, Phutmg 15 va tai dung Nguyen CCru Van, PhuCmg 17, qu:an Binh Thanh; cat be tong nhan hieu Tan Cang) Quan Binh Thanh Wng

23 10 Quail Tan Binh Quin Tan Phil Dun tin h DOng Do'ng Deng Gia ding ba Quy III/2020 Cat xay to Cat be tong Cat san lap Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thing 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang Cat to: Cat ta: Cat to: Cat m: Ghi chti Theo Cong van so 1251/UBND-DT ngay 14/7/2020 dm Uy ban nhan dan quan Tan Binh (gia tai doing Ly ThirOng Kiet, phuong 8, quan Tan Binh; cat xay to mo dun 1.5, cat be tong ma dun 2.0) Theo C6ng van so Cat to: 1259/TCKH ngay /7/2020, so 1447/TCKH ngay 03/8/2020, so 1658/TCKH ngay 01/9/2020 dm Phong Tai chinh Ke hoach quail Tan Cat m Phil (gia tai &rang Trinh Dinh Trong, phiremg Phu Trung, quail Tan Phil) Quin Binh Tan Deng Theo Cong van so 2302/UBND ngay 10/7/2020, so 2645/UBND ngay 06/8/2020, so 2964/UBND ngay 03/9/2020 caa Oy ban nhan dan quail Binh Tan (gia tai &Ong so 7 va tai Khu Y to ky thuat cao, pherng Binh Tri Dong B, quail Binh Tan, cat san lap hieu Binh Dien)

24 11 Don tinh Gia tong ho Quy 111/2020 Cat say to Cat be tong Cat san lap Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chti Quan GO VAp D6ne Theo Bao cao ngay 07/4/2020, ngay 06/5/2020, ngay 03/6/2020 dm Pheng Tai chinh Kt hoach quan Go Vap (gia tai dung Pham Van Ding, Phubng 1, quan Gb yip; cat xay to hieu Tan Ba) Quan Thu Dire D6ng Theo Cong van so 1766/TCKH ngay 03/9/2020 dm Phong Tai chinh Kt hoach quan Thb Dim (gia tai &rang Kha Van Can, phirong Linh Tay, quan Mb Dire; cat xay to modun do lern ML=1,5-2mm (sir dung trong m xi mang dung dt xay, trat), cat be tong modun do Ian ML>2mm (sir clang trong ta be tong de do be tong)) Huyen Binh Chanh D6ng Theo bao cao so 2875/UBND ngay 23/7/2020 coa Uy ban nhan dan huy'en Binh Chanh (gia tai ap 3, xa Binh Lcri, huyen Binh Chanh; gia giao tai vtra)

25 12 Dan tinh Gia cong b6 Quy III/2020 Cat xay to Cat be tong Cat san lip Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chi Huyen Nha Be D6ng / m Theo Bao cao s6 229/BC- TCKH ngdy 13/7/2020, so 267/BC-TCKH ngay 10/8/2020, s6 310/BC- TCKH ngay 04/9/2020 dm Uy ban nhan dan huyen Nha Be (gia tai duimg Nguygn Vn a Tao, Ap 2, xa Long Thai, tai khu ph6 7, till tran Nha Be va tai duong Nguyen Binh, Ap 3, xa Phil Xuan, huyen Nha Be; cat xay to hieu Vu Suang, cat be tong hieu Vcing Tau, cat san lap hieu DOng Nai) Huyen Hoc Mon Huyen Cu Chi D6ng Hong D6ng 1m Cat to: Cat ra: Cat to: Cat ra: Cat to: Cat ra: Theo Cong van s6 3409/UBND-QLDT ngay 05/8/2020 dm Uy ban nhan clan huyen HOc M6n (gia tai Qu6c 10 22, Thiing NhAt 1, xa Tan Thai Nhi, huyen HOc Mon) Theo Bao cao s6 1444/TCKH ngay 03/7/2020, s6 1459/TCKH ngay 08/7/2020, so 1500/TCKH ngay 15/7/2020, s6 1552/TCKH ngay 22/7/2020, so 1594/TCKH ngay 29/7/2020, so 1671/TCKH ngay 05/8/2020, s6 1761/TCKH ngay 12/8/2020, s6 1841/TCKH

26 13 Dan tinh Gia cong bti Quy 111/2020 Cat xay to Cat be tong Cat san lap Thing 7 Thing 8 Thang 9 Thang 7 Thang 8 Thing 9 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Ghi chili ngay 19/8/2020, s6 1906/TCKH ngay 26/8/2020, s6 2023/TCKH ngay 03/9/2020, s6' 2069/TCKH ngay 16/9/2020, s6 2123/TCKH ngay 23/9/2020 dm PhOng Tai chinh 1(.' hoach huy'on CO Chi va s6 8343/UBND-QLDT ngay 01/9/2020 dm 0 y ban nhan dan huy'on CO Chi (gia tai Ap Bau Tre 2, xa Tan An H0i, huyon CO Chi) HuyOn Can Gia D6ng Theo Cong van so 1365/QLDT ngay 03/8/2020 cita PhOng Quan 1j, do thi huyon Can Gib (gia tai thi tran Can Thanh, huyon Can GiO (bai tap k6t tren doing Giong Ao)) \\,. Chi chi,: Theo htremg dan tai van ban so 2409/BXD-KTXD ngay 26 thing 9 nam 2018 cua BO Xay dung: "BO Xay dung thong nhat i de xuat cua Ser Xay dung Tthanh pho Ho Chi Minh ye ec thav hien cong be; gis dai voi cac mat hang vat lieu xay dun g dac thin la khocing san. Doi yeti nhang vat tu, vat lieu xciy dung kho thu nhap thong tin gis thi: trithng, co the thus hien cong ba gia tai Ilia diem san xucit, kinh doanh san pham, hang hoa vat lieu xay dung (chtta tinh cu ly van chuyen) nhu neu tai van ban so 8831/SXD-VLXD".