<4D F736F F D2091E682528A77944E979D89C88A778F4B8E7793B188C42E646F63>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "<4D F736F F D2091E682528A77944E979D89C88A778F4B8E7793B188C42E646F63>"

Bản ghi

1 ! 324 # IHKJMLNORQST UV " # $ # % # &('*) -,/. 0/1 68_9`Xa=:b`cedfghjik ;d fal mnolp nrqbl ADCvha=wDxyu6r8 9{z =:b<8b;j}r~j<wrzz ƒl ( ˆK9F VzŠ Œ yvn z Žl68_9Mz = b j Œ Bỳ zšb ŒAZCvh DŒ` h L wd X;a h=w LŠ6 8:9Mz = bu8;>}r~kjuwrzz ƒlrn Z;>ˆr daxdỹ ˆ: >wlšdaxb;u rœ JMlž ŽK j;{ÿ J` lced Jj L : u ;a a J` =:baœ Bỳ zšb ŒAZCvh DŒ` Vr ª«Y^[ ±² X³ µ µ ¾ ÀÁÂÃBl OT XÄÅDwDtu8Z Ml68_9{X =:b d Xhjik;dfal mno hr68_9>;>=e?adc y DŒ` µ n Z;>ˆr daxèdt<xadcvwd Xr8hjik;d fal wdaxh=l ƒzadcaỹ DŒu µé u Ê b9`h>ï k;d falæ ÇŠrl : u ;>= ba Caỹ DŒu O«Bw ÐrÑ ½ µò68:9mz = by> šỹ =8w L_yj eyj;j}r~ju l68:9mz=:byj ˆK9Ó š; mnolp nrqbl Xa=wÔ8Í y añš Œ Bỳ zš Œ` µ n D;jˆr daxdyvˆ_ >wlšdax;< rœ JMla Ø Èan Z;>ˆr Ky ÑD Œ ỳ zš Œ` ÚÙÛ µ µ mnoymprn qky ;>= wlšrl ByuzŠ Œ` µäã Xåæ_9`XdaXB;a X çrèeh=wôal nr D;jˆr dax8 ˆ_ jwled Xr8;<érê Œ Bỳ zš Œ` µ]5 nr D;jˆr Zd X<ëBì í E;j=:b9 l{ã Xråæ_9`hîBŒdaXB;>}~JuwzZ ƒl`n ;jˆr Zd XDyvˆ_ >w LedaXDy>hjïe? lérê DŒ Bỳ zšb Œ` µ n D;jˆr daxdyvˆ_ >wlšdax;uðñ l u ;j=:b Œ ByuzŠ Œu

2 X \ ± ha=l Xjórôºµ N õš½ µ mno ymprn qd;j=wôalrn exaˆk9ó ö VzŠB mnox68:9mz=_b yj;unrõ ZŒ` µødaxhèlùn D;jˆr ZdaXZỹ ˆ_ jwlšdaxrzîz9 lá Ø Èanr D;jˆr yj;un õb DŒ` µ n exaˆk9ó eh ẅ daxb;>=wdxymlrn Z;>ˆ Zd XDỹ ˆ: ŽDŒ yj;<n õ ZŒ` ẅ %ú B24 ûübý þ ÿrà µé68:9{x =L m n:oh fg 7åÍÈOT ; XÄÅVe;>ì l mno =e?adc y ; trx:a Ch= L BALZ8_; J>ñ y DŒu C µz X mnoy µ mnoymprn qky prn qd;j=w LŠrl68:9 XB= ba=:wdô 8šÍ_; Zƒ Œu "! µämnö hr68_9{z =LÍ = wô8íb;`ëàkj{lnr X ˆK9F šh=l rlaot X #wdt;d y<hlåzy%$ Œu µm5úã& ð A:C E'( ;*)eæwlš l mnö X, ' s t Bh ;=:w xdy 6š89az= br8 ;r ƒdœ` ³» ½ µä¾ràáâãblaotxäådw tu8z Ml68:9{Xa= b daxhji k ;df mnö h 68 ;>= w LŠ lmnö ỳ zšb Œu Ð µò68_9{z = by> šỹ =B8w L yj eyj;j}r~kj` l68_9mz= by> X n exaˆk9ó D;lmn olp n ql X =wô8í y<õdö =?B Ñ šœš Zy zeš Œ` µämno y{p n qz;>= wôal n exaˆk9ó VÓzŠ 9zB=bB Zy; Nrõ DŒu

3 µ y n_ dšẍ ; >zržkc 324 " / X hebjô; =:ẅ LZŠ d 9{z =:b Byu8Z {ln ex ˆ 9u Khã:Xeåšæ9hšî ŒL L w:dbx ;=:w LŠ l n Z;>ˆr daxdyvˆ jwled X;jìrïe?Œ` ³»1 ½ µ n D;jˆr daxèzt`çwd X 8h>ik ;d L al w dxšh=šlš šƒkakcy ZŒ` µäã Xråæ_9`XdaXB;a X ç èeh=wôal n D;jˆr ZdaX8 ˆ rwbldẍ 8Z;réêš KŒD 7 µ 5 nr D;>ˆ ZdaX>ëBì í E ;j=:b&r rl5 Xh=L d` ƒšœu µ98 Xà;:h<=&r îœd XB;l(>à ƒšœ` µá Ø AVÈ l n Z; ˆ By; å y$œu µcb D;Eðl Ãprn H È lnr D;>ˆ dbx yˆ ẅ LKdBXZ; ðñ æò Í:dBXeŠZîZŒZ y;uózœu yuzš Œ` ³»1 ½ µ n D;jˆr daxèzt`çwd X 8h>ik ;d L al w dxšh=šlš šƒkakcy ZŒ` µm5ún _; ˆ :drxëeì íšez; = b9 lã Xåæ_9uhîŒd X ;j}r~j<wrz ƒln D;jˆ dxkyjˆ rwbldxky hï? lé ê DŒ Bỳ zš Œ` Ð Ñ µ n D;jˆr daxdyvˆ_ >wlšd XB;u rœ JMla Ø È n D;>ˆ ỹ Ñš Œ ByuzŠ Œ` ón16 ½ µd XhrÈ l n D;jˆr ZdaXZy ˆ: >wlšdaxzîz9vl Ø È n Z;>ˆr _ By;uN õb DŒ` µ ˆK9Ó eh L ẅ d XB;>=wDxy{ln Z;>ˆr Zd X yjˆ rwl dxd;ì ï? >Ž Œ Byj;<N õb DŒ`

4 C L ² Ó Z bš "I µkj2h J`Í_9{Š ŒADCMh l š;nm=&rí_9vlnr D;>ˆ dbx yˆ ẅ LKdBXZ; ðñ rl a J : < ;j=:baœu ³»6 ½ µ^ BÊbD9hri k ;Dd f l Æ ÇŠrl JÍrÎ Ï «Dw ;r=b _Cay ZŒ` µ n D;jˆr daxdyvˆ_ >wlšd XB;`ðñ æaò l : u ; = baœ ỳ zš Œu 24eh=L \]VrRQZh=L 24 ŠÈl68_9{X =:bsašh>ï k;d fal mnolprn ql ;*)T& 68_9`Xa= bm=wôvü yu68_9`xa=b8w L =wônu ;>}r~kjuwrzz ƒlrn exaˆk9ó zš Œ ŽBl68_9Mz=:b By;ND Œ ỳ zšb ŒADCMhj l XaçrèehjãX wd X;ZYŽ 68:9Mz=:bu8;>}r~J<wrzZ ƒl n Z;>ˆr Zd XDỹ jwled X;< rœ J{lž Žš;`Ÿ JuÍr : u ;a a KJu 5[DŒ ByuzŠ ŒADCvh DŒ` `Ž uxà Z;>ˆ Ju l n exv\z jã XaìRUÃÑD ZU ;du=zadcvhj ZŒ yy dhn Z;*)& Í d XaÊ:b9 ÃrÀ Z;>ˆJ` lik µò³ ;d]& ]^ Œ ỳ zra: MLŠîŒu cl ÜrÂà ÙBÛ XeZ wbdcz]f:b`lrg a r¹«bharÿehhḧ 9^eÇrŠ l]ikjš5l=&rízyj wztml NOehr³a lhndaãdo;pxqdrš;uó ò Í_9 DŒZb cz(sš NO Xik µò³ zrtå &r ¾ ÀÁÂehBdyvÊLÍTu,v=wVx y zxõ {eèa XaˆK9{ŠîBŒ` } ;DJ Íe Bỳ zîz9{åa 8a îœ R \5ƒ V jxaƒ þ ü; R 4ˆ V cšdfrg ƒ V r% S V Š n Œ ˆ \ V }Ž R \(ƒ V wl ƒ V

5 Ž ü Ÿ Ÿ ý ± Ž ü 8Çrnq_;V)& lmnoã Bỳ zîz9måa 8 * 8Çrnqšz(Y & LšŒBd Ẍ ;V)& ÍD ey>zî:9uår e8 X( BèZh ẽ;a=d?å J C ãšxåæ9<xedxbhèln _;aˆ :drx_y{ˆ awlzd Xzî 8 ˆƒ DbjÔrÈanr D;>ˆ yvðlåa 8a Z ûk F DÈn ;aˆ ỳ ÐBL å 8 îœ R S V wl V SŽ š \( ƒ V ŠT n Œ œ Rƒ V YS Bå JM r% œ Rƒ V ü; Für ž V œˆ V ý] V n D;jˆr daxdyvˆ_ >wlšdaxrzîœ œ V ènr D;jˆr låíè% èn Z;>ˆ: >wl S V nr D;>ˆ ymð C C œ ƒ V nr D;>ˆ: >w L_yvÐ (ƒ V nr D;>ˆ ymð C ˆ R S V nr D;>ˆ: >w L_yvÐ C ˆ S V FV ha=l u,v=wvx y XÕ {e8z {l( ez% ; ük NªÃcšdfrg;ÈT«%$alp 8 ;ej`í_9vlh) J`Í:9Ó ZŒ yj;uáâj` KJu8ZJ{l mnorã ỳ zwl5bdczh _ aẍ Byu8Z Mlrmnolp nrqbl ;*)& rl68_9mz = bƒ J{L = wônu ; rïü] K L Š>ëBì: >h l mnozr±]œ DŒ<= wôvü y*±]œkjuwlr=wôvuz;j}r~kjuwzz ƒšœ n X ˆK9F V ha=l XN ŒADCMh JuÍ L ³ BŠÈl X ẅ daxb;>=w LŠ lrmnobz ±]Œ šœ yj eyjuwl:y> ;j}r~ ò Œ` n D;jˆr Zd XDyvˆ_ jwlšdaxl_bjô>ãû: ' Fzµ eh ³ZJ` Èl8w 9{X%b c z( Jrbu H Ju z l±]œkj`íâ 8 MlžŽ È n Z;>ˆr d XDy{L CSB?ŠwDb{lšdaXX5 ]QDhDYj;]? Ü µäé êk òbl Ø È n Z;>ˆ yml C> Byj;eJV&r8_9S¹Rº ò ÍrL

6 s Ž Ž ü Æ ü s s s È s 2 4Šrl ;¼ e½ ½ l ¹]º vòzœ» µ tc X =wô 8Í ½ C µ mno µz µ ẗ µá 0ÀZb µé : < µò8ç nrq µ ¾r = b µ b åzy%$ ½ b{l_ẗ C l mnol:tc l8ç n b<x «(ÁÇhl ]= ˆK9F zš wzažl68:9mz =e åa r µm 0ÀZb>Èl nr D;>ˆJ`å r 0ÀZb>Xjà;:hRÂd& îbœdax; Èrza KyMl nr zwzažzœ XrŠrl68_9{z åa ˆRQDX³HÃKyFë;Ä ˆ ^ nr D;>ˆ = wônü yvˆ_ jw Œ By nr D;>ˆ A yvˆ_ >w îbœ By p wônuz;åš Œ y mnox6œ vã üx 9U z(åæœ By n qd;z)t&r üe;a y<wdt`zš Œ` n X Ž LeŒ*ÇD È l ;ZÉÊ ZŒ \ zî 9 z5å æ nréšx z5å æœ y nréex(ë_ È nr X(Ë_ Mà XÇZ uþdh A & ÅæŒ y

7 = Õ 8 V µ µ y µ BX ø]v XZYF[ nr D;jˆr Zd Xh>ï k;df l 9F ehl al wd X;>= wlšmnö hr6r8 9{z =:b<8zẗ C 8B;< ƒl nr D;>ˆ Zd XDỹ ˆ: >wled XrzîBŒ j Œ ỳ zš Œ` ³ µä ¹ µ»r¼dí n Z;>ˆr daxèdt`çwdaxr8h>ik ;d fal L al w d Xh=L a ƒdazcay DŒu ÝÞ µ àâí ã Xåæ_9`Xd X;a Xaçrèeh=wÔalrn D;jˆr ZdaX8 ˆ_ w LedaX8B;>é ê ZŒ Bỳ zš Œu kï ï ÿ Ð Ñ y À h BXHÄkÎ µ9ò Ó Ô R DŒ ˆ 9Ó zšb l{n z Žl<68_9{z = b By;Vç 9šèDŒu ÛÚRÜ ;NÝ Þ DŒ X hebjô;j=wlš d µé J ñ LBX5êšhl:5 n exˆ 9Ó Dhan nr za Ž l mnö h 68:9Mz = Z;>ˆr daxb;>=w LŠ d>l mnö b Byj;ßRà JMl^wHá 68_9{z =L 68_9{È =:b nr D;jˆ_ >w LedaXB; ÍXr85KJ ñ C] `l68:9uè=8wrl EZ ãšxåæ9>hîœbd XX 8: ult y;në 6 DŒu ÇwdaXz nr D;>ˆ 8aÑš ADC] Xa= wônu ;*âã ZŒ` µ n Z;>ˆr daxb;u ƒšœ Íd$ X ;> DŒ` ìˆjj;du= µøl bv=8xd Xha=L rlmn D;jˆ 8ZtC 8B;%ä(Ø ZŒ` ã DŒ` Xìíèï ÈlSìí î0ïhrw_9óã BLXrŠrl_J& 8_9âã ò Œ` µv=?=l,ä(øbéryðürâ ðõ {éry Ju L b By{lÉÕ âš8wd X h DŒaÍ;$rhl=Ẍ daxha=l ]?= ƒšœ Byj;NñZ Œ`

8 ï ˆ µ X üüü üüü ú û 666 EE // && ÿÿ ú ÿÿ??? // // ]]]??? 555 ³ J ƒ Œ å y $ Œ ï ÜrÂßµ érêz;< ZŒ Ẃ X h L wd X; = wlšrlmnö hr68_9mz=:bu8 ẗ C 8B;< ƒ lnr D;>ˆr dax; >za r ÜrÂÕ { ;*âã DŒ µ ƒb h=l rlvn Z; ˆJ`Í8 tc 8B;{ëà DŒ` Sg R _;< DŒ 3 BX5ä hš;< ZŒ µ ò_ 'ó? = (ô ZŒ` µfyj et> l ẗ CaJj;>= wlšrl*ì ídîkïxr kõ H; òzœ` µ ö«adaxš djlzø ùehba(&r wbœ y ;u ƒ: òzœ Èš `ðx = y wdtvv ü0ýdþ ýdþ ÿ ÿ ÿ! "$# %& & ' %)( * *-,.,.0/ / / / ;:"<= > :"<= >? JMl<Ür µ érêex%å Ušha=L $BDC ZŒ` ü E E F IHJ F IHJ KDLM "NO NO # µý þ ý þÿ ÿ " Q $ Q $ RS )! ÿ T U T UM V()X YMZ[*\ *\^] _ /`a / 798b:D<= > T U T Uc dfe? µ ƒíõ {Ãnr wl dxbx C`w > jte;% (ôb DŒ` µ nr D;>ˆ Zd XXrå y$ ÈlM24 ŠSk C XŠ l ÜrÂÕ {exâãšhdy t]$ Œ weœ ÜÂBÕd{ZzlÍ øñ È l mz5ß à J` %âã DŒu Sg µcç 9šè 9onüfpŠ R _; ò Œu FV BX% R nr D;jˆr Zd Xh>ï k;df l 9F ehl al wd X;>= wlšmnö hr6r8 9{z =:b<8zẗ C 8B;< ƒl nr D;>ˆ Zd XDỹ ˆ: >wled XrzîBŒ j Œ ỳ zš Í8 ³ µä ¹ µ»r¼dí n Z;>ˆr daxèdt`çwdaxr8h>ik ;d fal L al w d Xh=L a ƒb ÝÞ µ àâ Í ã Xråæ_9`XdaXB;a X nr D;>ˆr daxr8ˆ_ w LedaX8B;>é ê ZŒ Bỳ zš Í8

9 » Y X Õ L L ² ª X% d ³ µ ¹ µ»r¼ Í n _;aˆ :drxè t>çbwed X8haiek ;df lræšçšlš Lš wed XBh=L ƒb LeŒa8a ÝÞ µ àâí ãdxåæk9<xšd X ; ex çèdh=ew Ô ln _;aˆ :d X 8rˆ awlzd éê Í8 ï }"~ Š Œ av f bx! Xed X ;j ƒln _;aˆ d X_y{ˆ awlzd X hìïz? A_C yj> LDŒ> šåíl F=eX d XŠšdal ø & ic{xšbèwl 8:yMÑ lr ƒ Œ yuzš Œ` n _; ˆ d X_y ˆ awlzd XBh ïz? éê _ŒR?ŠBw b<lˆ awlzd XX é êj>í9 ïd J>Í9 J> éê:; zš Œu cc a!}"~ Š Œ ^ `V LD Lš wedrxbh =L ƒln _; ˆ :d X_y{n _;aˆ awlzd Ẍ ;aìïz? Œ Bỳ zš Œ` éê >:; =šh ïz? ïd J>Í9{l àzh é š;a=d? rn _;aˆ :d X_y{ˆ wlzd Ẍ ;"ĵœj> éê >ZhTLÍ9 ZŒ ByuzŠB Œ` VrÿDqr¼šhsr «u ŠÈ l X hl ẅ dax;j=wlšrl mnö hr68_9{z =:bu8 tc 8rl ç t:y9 ÜrÂßµ é êz;> DŒNø;:Š ÿ qr¼šhsr «` ZŒ` udv àšh=u,v=wvx y z^xjõ { y}ö åšxarÿ X%q rš;>éry J` c al(ò Óezw"x ymðæažzœ*bdcš;*â ã J` XDyj Èl(Ò ymðæažzœ*b cã Š =å5?e zdlí%b cd; BhSBDC µ ÓDB DŒ` Ür µäé êdhrwr8wr8(hk9ft$ w l mzzbjôey J!y5 ; ž Ž;À Ž h = wlšì ò Œ wdtj` led XhBA]& n D;jˆr ZdaXZỹ ˆ_ jwlšdaxrzîœ By>h>ik ;díòblrürâ µäé lérê nüfp^è MzMé Y {¼eX nrü p dn ô JMl nr D;jˆr Zd XDỹ ˆ_ jwled XrzîŒ L Ür µäé êezš lz <h l]=xd XrŠ djl ;>= wšx}ø ùz;våš rðí_9vlérêexdyj rhrèaˆ: >wlšdaxx5 (QZhBd*º YJ` aérê JuÍ_9MŠB ŒADCMh l(ò Ó J` L ÍrL ƒ ;$x _ŒVbkc XHÒ Ó bôzy JyR ; šh=ew L ŠZì:ò Œ wt J lzd & rn _;aˆ :d X_y{ˆ wlzd Xzî ƒ ðdœba_c`h$b C µ Ó"B DŒu éênü pv;r Šz é'y {K¼XdDXh JulL ç" DhÜ µùéêj Í C< ršl ï=? ŠÀdšŠ ŒBA_C`h B"C µkó"b ZŒ`

10 4ˆFV jt%ú ß à ÜÂŒ Xa= wôvu érê nrü p 8 L ã Xråæ_9uhîŒdaXX 8 Ml_tuÇẅ daxrzn D; ˆ 8aÑD AZC] AžKC Ü XåU µ>]=?= ä]ø ðüâ ðé ê µ>]= XdaX l a ƒšœ`