<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>"

Bản ghi

1 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î Ô (B) 1800 rpm 180 ð Ô (C) 60 rps ð Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2 á 3. m dî Ì A C Î B D Î Ø ð j º A B yîv ( d d) (A) N s (B) N n (C) S s (D) S n 4. Ì n G 1 G 2 Û ÌÎ 1000 A s Î 200 V G 1 G 2 Î 3 2 s G 1 Î 10% G 2 Î 8% Ì Ý Ú º hv± (A) G2 Û Î 80 kw (B) G1 Û Î 120 kw (C) G1 ÕÎ 0.33Ω (D) G2 Î 0.04 Ω 5. m d Î j h Û v± (A) Ç Ì j j (B) Ç ið Ì Ì j j (C) y t 1 3 (D) y t p 440 V u Î 0.3 Ω u Î 0.2 Ω ð 450 W 150 W Ì 350 W 1050 W 700 rpm ˆ ï (A) 84.8% (B) 86.84% (C) 92.4% (D) 96.8% 1 Þ

2 7. m d u h v± (A) K f j j p Î (B) K ãî j K o Ø Î f Æ j j (C) K ãî j K o Øf Æ jû j Î (D) K Ø Î f Æ j j 8. p 20 kva 2400 V0240 V 60 Hz Ò Ã ïm k Î 1.0 ˆ ï ÕÎl (A) 99.2% f m (B) 98.5% (C) 96.3% (D) 95.7% m d Œ 220 V0110 V o Y k Ž( Y open ) k Û «h Ûv± (A) Æd Î R h S T h (B) VAN 220 V (C) Vab 110V (D) V 0V ad 10. p Ò Û hv± (A) g oœ j j j (B) ô Ì k (C) n n û (D) w Äx œ 11. Ò v i ð ë t Îv (A) v i (B) v i (C) v i (D) i v Hz 440 V Ò Y ð ÌÎ 60 A ûî 40 r Ø t 50% h Ûv± (A) p Ì~Î 45 A (B) ûî 120 r (C) ÌÎ 180 A (D) x ÌÎ 90 A 13. Ò Ø ð j ð ð j ûv± (A) ð û (B) ð û (C) j û (D) Û sœ 2 Þ

3 14. é í Â Ç hv n (A) (B) u (C) y o «(D) 15. p i Û hv± (A) Ì Ò 90 Î w (B) k Î 1 ð Îe w (C) Ì º Õ 45 ð Î e w (D) ÌÎ ð Î e w kva 6000 V Ò Y i ÌÎ 200 A ÌÎ 600 A Î 6000 V º h Ûv± (A) ài Î 0.8 (B) ð œ Ì ÌÎ 160 A (C) Î 1.25 (D) i Î 10 Ω 17. p i ð Û hv± (A) g Ì ï { (B) ã Û p pï (C) ið ï Ì Ò (D) é Òi 18. p i Û hv± (A) i tu (B) Û Ô ð w i (C) i Åi ð Å w (D) i Î 19. p j n hv± (A) g (B) g Ò (C) «(D) «20. hv± (A) (C) (B) w (D) Ì 第二部分 : 電子學實習 21. m d kì 1 ma Ìð ëî 0.7 V 1 V T 25mV º V D Îl! t sà ln2 ln3 ln4 ln5 ln6 ln7 ln8 ln9 ln (A) 735 mv (B) 740 mv (C) 752 mv (D) 758 mv 3 Þ

4 22. m d ««ß Î 6 ß º R à Îl (A) 15 kω (B) 10 kω (C) 5 kω (D) 1 kω 23. m d î R 1 R 2 4k C 1 C 2 5 F p î º î ÕÎl (A) 4 Hz (B) 8 Hz (C) 16 Hz (D) 20 Hz 24. N ¾ MOSFET Ð V T l (A) 4 ma (C) 1 ma 2 4V K 0.5mA0V MOSFET V GS (B) 2 ma (D) 0 ma 25. m dî 555 l î «ÕÎ l (A) 4 khz (B) 6 khz (C) 8 khz (D) 12 khz 2Vð I D Î 26. m d Ø d«¾ 2 VOLT0DIV R B î Î 3 ó R C î Î 4 ó ºp Ì β àîv (A) 200 (B) 150 (C) 125 (D) m d Ø V i Îêà 4V «Î 100 Hz º V o êà Îv (A) 2V (B) 1V (C) 0.5 V (D) 0.25 V 4 Þ

5 28. m d s r o ï à Z 1 3M º Ì ú i o ÕÎv i i (A) 1280 (B) 1480 (C) 1680 (D) È P Þ¾ ï (JFET) ~ (pinch-off voltage) VP v± w (A) VG 3V V D 2V (B) VG (C) VG 0V V D 0V (D) VG 2V V D 1V V D 2V V S 1V 1V 0V º h 30. äk m d f Ú àî 3 V Î ( V 0.6V) º R à Îl (A) 8 Ω (B) 10 Ω (C) 12 Ω (D) 14 Ω D 31. k ðí á Î μa741 g V CC V CC (A) 2 3 (B) 3 2 (C) 4 7 (D) 7 4 y tå 32. m MOSFET Ð V GS(t) v(t) K Îl v(t) 2 o 0.5mA0V ú AV i (A) 7.5 (B) 9 (C) 12 (D) p h Ûv± (A) hé Î (B) hé Òv Ò (C) h Ì ú 1 (D) hé â p Ì 1V 34. Ék gð k s à é Î é Ç hå é (A) é (B) é (C) é (D) é 35. Ø Úkd«áeÌ v Ì v º j tvv (A) AC (B) DC (C) X Y (D) GND 5 Þ

6 第三部分 : 基本電學實習 36. m d k t 0 ð (L) t 0ð 0 v 1 v (L) Îl (A) 40 V (B) 1960 V (C) 2000 V (D) 2040 V v v d Îv (A) 0~99999 (B) 0~49999 (C) 0~19999 (D) 0~ E }å (A) (C) Ò (B) Ò (D) 39. m d R 1 l ð R L R L ô P L(max) Îl (A) R1 20 P L(max) 0.8W (B) R1 40 P L(max) 3.6W (C) R1 0 P L(max) 10W (D) R1 10 P L(max) 10W 40. é (1000 Rev0kWh) 50 pðé Û Îl (A) 1 KW (B) 3 KW (C) 5 KW (D) 20 W 41. hå j k (A) (B) (C) (D) 42. hå j j w (A) á á (B) á á (C) á (D) á 43. y d«á Ÿ«t 10 v VOLTS0DIV 5 V0DIV v ê êàî 6 ó Ÿ«pïàÎl (A) 300 V (B) 75 2 V (C) V (D) 3 V 6 Þ

7 44. p mh Û hv± (A) p ð e (B) Ž ð k º (C) m l (D) ¼Øm kp 45. m d «RLC u 0 Hz yk 2.5 KHz 10 KHz ð Æd Î à 1 2 ß l (A) 6.25 KHz (B) 5 KHz (C) KHz (D) 5 2 KHz 46. À ë å kþ (A) Ì (B) n (C) (D)  47. g oã å á g o (A) (B) mœ (C) g (D) 48. p Û hv± (A) ¾ â (B) Ì Ì Ì (C) k Ì œ  Ìð (D) à Ãz w 49. hå Î n (A) µ (B) g (C) (D) Ý 50. y v áu ( µ) ß å á v à (A) 100 (B) 10 (C) 1 (D) Þ

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. ¾(Medum-Scale IntegratonMSI)ÇÆ (A) gd 100~1000 á (B) gd 1000~10000 á d 100~1000 á (D) d 1000~10000 á. ˆœÈ Ç{ÎÇhåÂÎ (A) (B) (D) sœ 3. m dÿø S 1k ÿ VZ 1V I ZM 30mAkÎ 50 V ð wºû L Îv (A) à 1.5

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. pá «ØêàÎ 10 VÛêàÎ 5VØp ~à Î 1 Vˆp«w(duty cycle)îv (A) 20% () 40% (C) 60% (D) 80% 2. pj«ûhv± (A) Ÿ««êk(crest factor)î 2 () ««k(form factor)î 1 (C) Ž«v (D) «ÇŸ««(fudametal)Ýášp«(harmoics) o

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題 第一部分 : 機件原理 1. hûv± (A) ájsoœ¾±î (B) g ÅkÛuŽÇ (C) x (D) àã Çx 2. hvþ þžî 5 (A) þ (B) þ (C) þ (D) x þ. m dýyîl 1 10mm L 2 8mm iîþçë R Î 20 cmw Îç B Ý Î 0% 20 N F ç W ðº W ÕÎ l (A) 87. (B) 87 (C) 75.0 (D)

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

BÀI SỐ 7

BÀI SỐ 7 BÀI SỐ BẢY LỤC VÂN TIÊN 陸雲僊 1. THƯƠNG GHÉT GHÉT THƯƠNG 2. TƯỢNG HÌNH VÂN TIÊN 3. PHÂN LOẠI CHỮ NÔM : CHỮ GIẢ TÁ CHỮ SÁNG TẠO 4. BÀI ÐỌC THÊM TRƯỚC ĐÈN DẦU ÐUI [NGƯ TIỀU] NGỮ VỰNG I. 傷恄恄傷 THƯƠNG GHÉT GHÉT

Chi tiết hơn

亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì

亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì 亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì xiàng 您身处的机场力求借着借着这项调查这项调查不断改进, nín shēn chù de jī

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn