wp12 12/01-J

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "wp12 12/01-J"
  • Tô Tô
  • 13 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 ò Ì À JLD t D0

2 34567* 0#O) DECEMBER ò Š½ ı ı Š Š½ı ˇ ı kýï Š ı Ìœï ı ıš ˇ ı 0«0õ0ï ˇ

3 Ì À Æ N1+0J,D0 œı ı ı Š ı ı ı ½ Š ı ı ı ı ı š ı

4 Š Ì ª T\ ñ MÓ10!C- Ì À T Š Nı7), 01, Ÿ ı Š ˇŠ Š!80+U,W ı<-,m `LME as Š ı Š Š ı ı ı Š Š Š ` LME ı as Š Š Š ` S as Š Š Š Š K- Th! M 1 Ÿl ), MèÔ!8*TÖI) g0n0 L&T ( Š½²0ÓJehovah s Witnesses - :" ä 0 N T V L! ' 1 g Ý America, United States of: 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Australia: PO Box 280, Ingleburn, NSW Britain: The Ridgeway, London NW7 1RN. Canada: PO Box 4100, Georgetown, ON L7G 4Y4. Indonesia: PO Box 2105, Jakarta Korea, Republic of: PO Box 33, Pyeongtaek PO, Gyeonggi-do, Madagascar:BP 116, 105 Ivato. Malaysia: Peti Surat No. 580, Melaka. Myanmar: PO Box 62, Yangon. Nepal: POBox24438,GPO,Kathmandu. New Zealand: PO Box 75142, Manurewa, Auckland Philippines: PO Box 2044, 1060 Manila. Sri Lanka:711 Station Road, Wattala Thailand: PO Box 7 Klongchan, Bangkok The Watchtower 2012 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Japan. Vol. 133, No Semimonthly JAPANESE

5 M* 0Ï5TQ ı MÓ10!C- Ì À T Š ˇ Nı7), 01, ı ı!80+u,w ı<-,m ` a Š Š ` ıe E ˇ S as `ıe E as ˇ ˇ 0#O) š š Ÿ ¾ Š Š Š ¾š š š š ¾ œ Ÿ Ÿš ChitongaTonganŠŠ š š š CD MP CD-ROM

6 Ç+( MÓT <M ± MÓ10!C- Ì À T Š ı ı ı ı ı Nı7), 01, ı Š ˇ!80+U,W ı<-,m ` ıe as ± ı ı `E ı E ˇZZ as ˇ ˇ ˇı ı ` E E S as ˇ ˇ ˇ ˇ

7 èøfìø *L6- ı MÓ10!C- Ì À T Š Š Š ı Nı7), 01, ıı ı!80+u,w ı<-,m b cs E ı ı b S cs ı ı ˇ ˇ ı ` E as ± ı ıı ı Š½

8 èîı x50ó0 - MJ - ı ı MÓ10!C- Ì À T ı ı š Nı7), 01, ı ı!80+u,w ı<-,m bıe rs S cs Š Š ı Š bš S ııe I cs Š ı Š ı Š½ ıı Š ı Š½ ı ı

9 JLt D0T ı "!Ó!# ı Š½ı Š Ì ªT\ ñ Š½ Š ı ˇ Š M*0Ï5TQ ı Í»Õ Ç+( MÓT<M ŠÁÌ èøfìø*l6- ı ˇˇ ı ˆ Õ èîtëðcm ı ı ı Õ«Ë Í»Õ ŠÁÌ ˆ Õ Õ«Ë

10 q 0 Î MÓ!#ı Ì À TQ, 01,) ı ıš ı œ Š ı Š ı ˇ ı Š½ ı ı Š ı ı Š ı Š Š ı ı Š ı Š ı Š Š ı Š ı Ÿ Š ı ı ˇ

11 Æ-ƒ',!0 wdæ0 R 08 Š½ ı ı M ˇ ÀË TqU)" ı Š Šı Š½ı Š ı Š½ Š Š½ Š½ Š½ Š½ Š½ ˇ Š½ ˇ Š½ ı ˇ ı ˇ ı Š½ Š½ ıš ½ ı ˇı ˇ Š½ ı Š½ ˇ ı Š½ ò0!8³q08/ ½Â tàë t

12 Å0þT & -ı ÀÌÆÌÕ U.S. Army photo ı ıˇ ı ı ˇ Q ı ı ı ˇ ı ı ˇ Ÿ š ı ı Ÿ ıı Ÿ W v0 e*,m ı ıÿ ı ı ı ı ı ı ı ı ˇ Š ı Šı ı

13 ı ı ı ı ı š ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ï )0½!,k ı Ï m6 ¹ÌÄÍ W'0 ÇÀ â ı ı ı

14 š ı ı Š½ ı ı ı ı ı Š ı ı Š ı Š ı ı ı U.S. Army photo ÑÕ*ïÊ! ËÓ* W+D!#0 #0 Ó*H-

15 ı Š½ ı Š½ ı ı ı ˇ ı ı Š½ ıè0ä ª ı O ï ÃÌËÕ«è0ıè0Ô) ı ı ı ı Š½ ı ı ı ı ı

16 Æ0#!!8KZ8 Æı Š TW- QN!01,) ı Š½ Š ÆWw Š Š ı Á ʱ TqU)" Æ WW Š½ Š Š Š ı ı ı Š Š Š À T qu)" Š ıˇ Š ı Š À TqU)"

17 ÆıŠ W Š ¼ ÏL TqU)" Š ı Š ʱ Ì TqU)" Š fßıò Š ı ı ı ÏÀ TqU)" Š Q!!#0 ˇ ¼ ÏL TqU)" 1 0g0t*tTD" Š½²0Ó 1 -T

18 w 1M ı Ÿ ı ı š ı ŠŸ ı ı ı ı ı ı ı ı

19 ƒ* ı š ı ı ı ı ı ı ı ı ı ƒ1å ı ı Š½ ˇ ı Š Šı ı ı ıˇˇ ı ı ı ı ı ı ı Š Š½

20 ı ˇ Š½ı ı ı ı œ ı œ ıš½ ı ˇ Š ı œ Š ı Š½ ı ˇ ı ˇ Çk f 0!C0P,ÖI ı ı ı ˇ ı ı ˇŠ½ ı ı Š

21 Þ)! Š ı # ı C Š ı Š ı ı Š ı ı ı Š ı ı ı ı Š ı ÿ¹ Š ı Š Š ı Š Š ı Š ı ˇ ı

22 ÔKN!Îl» ÕK N1ıú,*-,%(! Ÿ ı ı ¾ ¾ ¾ ¾Ÿ ı ı š ıı ı ı ı ı ı Š½ ı ı ı ı ı ı Š½ı DVD

23 ı ı Š ı ı ı ı DVD ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı š ı ı ı ı ı ı

24 !8 ˇ-ˇMÝv 0>1 ì.5!h K,%!- K 0* vf,½ 0aN! 0o-1 Ë /N M 1 6))! &D0SFÑ NK-1 ²Í Â Í ÄÕ Î b Þ,+0hü, L0M O O,çF lı >10 K hü,üm0an! F3FT NKTM%( 0 0!C-qU" TÑ Q *d0bt0ãa,ık Õ0FL')¹ ê ŸŠš ı Šš ı Š Š Š ı ı MQN(!Ývc Š ı š ı ı ı ı Šš ı à ı ı ı ı

25 Š Š Š ı ŠŠŠı Š Š ŠŠ ı Š ı All artifacts: Erich Lessing/Art Resource, NY Æ!, ç*l50 ç Š ı Šš ı ı Šš Š ı

26 ı ı Š Š Š š Š ıÿ ˇ Š ı ô0jõk, ²Í Âç ˇ Š ˇ ı ı ıš ı ı Šš ı ı ı

27 P1 T&, Š ı Š Š ı Š ı ŠŸ ı ı Š ı ı ı Š½ ÆTTNMÓ!#-öMzæ Š½ ı ı Š Š½ ı Š Š½ ı Š½ Š½ ı

28 Š Š½ ı Š ı ˇı Š Š½ ı ı Š š ÄTJM T ı ı š ı ı ı Š Š½ ı Š½ı Ÿ Š½ Š Š½ ı ı ı ı

29 1 2 3 Š Š ı ˇı ı Š Š Š½ Š Š½ ˇ w-ú#ùmªm R5 Š½ı Š½ ı ı ı ı ı ı ı

30 Ê Â1èØ-Îı(D r T%! Ì Š½²-J M0TFCM* W+ D1&K T U NK Ê Âı Ý-èÔ)+U,Î-!T Ê Â0 ˆšÆ1 È 0Æ)L o)êd z0mó)! Ê -Q!%( t Æ)! 0H Ê - ˆšÆ1; L 8L Æ0R, 0!CÆ1ˆšÆıuz- R± Œ)MK Œ- MJ ı V Ê Â1 Š½²-J ÌŠÍ Å K0< D%!)I *1 ˆšÆıŠ½² 0èK N!HDŠ½²-r T&01 D,!0ˇ UˇUıŠ½²-J M + )I Š½J Ù ıı ú )D,%! -+ MT M01 8o-ïN( M μ 0#! K 0*ıÕ μ 0 Š 1x t,ó ) Š½²-J μ 1 T (!-C T M* Š-Š½²T MJ + (NıÕ M)I ˇWU*L6-qU) M0)N2 Ç01)d T N ˇWU0D Tâ

31 ! 80sý ýgt- (A(" μ 1 Q!0 *Q!0ıQ!T²(2%!* (D Š½²ÎıQ!TÌLŠ("M* )I *8 Š FıŠ ½²-J M0TFC!*(DE Q!1Š½²-J ÙM *;( M0),!1+ ) ˇ ˇ ıš½ J Š½J Ù Õ - Î (AM01t *),,KN 1! 8o0L? #, T C ÕTC \ TC(,!0ÆŠ½²T / 2,K, * Œ*¹» 0M*"K) 0 Œ1 Š½²-ö(r T&*ı )Dr )MJ ( M0) Š½J \ Æ-ðö( Mn Õ) Š 1 ÕT 0 0^ä *) 8-1 Õı 0 Ó0ô0Æ *) 2N( ) 1 T v # ı Š½²1 ÕJL%*Q z,',0) 0*TEN, J -Mv# ı Q!!#ıŠ½²T 7( M,K Š½ ²1Q!!#T 8T- ( Š½²ı μ TT O 4 Ó Ì K+0J - Q N! q U)A(" Š½²-r -J &'M,K,!DŠ½²- Q ˇ À ʱ ÌÕª º Ë ÂŠÍL

32 Ì À NJLt D0ıM)I ¼š Æı Š TW-QN!01,Þ) ¼š,!-1w L 0ÓıM*\%( M01,)I ¼š!8 ˇ0>1ÕTJLgıM!C- +U,D0TM%!)I ¼š 7ÎTÙ! Î0å 0 0o-U) (D Æ*0Æ Ó -ömæ02k Æò,+-¹M!80P,V T ƒ%( K- Th! ' M 1Ÿl)!8TZ8!C-"N-5(DK! *\QNM '1 Š½²0Ó- :" wp12 12/01-J