Adobe Audition User Guide.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Adobe Audition User Guide.pdf"

Bản ghi

1 ßÜÑÞÛ r ßËÜ Ì ÑÒ r í ËÍÛÎ ÙË ÜÛ

2 ݱ ¹ w îððé ß¼±¾» Í»³ ²½± ±»¼ò ß ¹»» ª»¼ò ß¼±¾»x ß«¼ ±²x íò𠺱 É ²¼± x º ¹«¼» ¼ ¾¼ ±º» ²½ «¼» ²»²¼ ¹»»³»² ô ¹«¼»ô»» ±º» ¼» ½ ¾»¼ ² ô º«²»¼ «²¼» ½»²» ²¼ ³ ¾» ¼ ± ½±»¼ ±² ² ½½± ¼ ²½»»» ³ ±º «½ ½»²»òÛ ½»» ³»¼ ¾ ² «½ ½»²»ô²± ±º ¹«¼»³ ¾»» ±¼«½»¼ô ±»¼ ²»»ª»³ô± ² ó ³»¼ô ² ² º± ³± ¾ ² ³» ² ô»»½ ±² ½ô³»½ ² ½ ô»½± ¼ ²¹ô± ±»»ô ± ±»²» ³ ±² ±ºß¼±¾» Í»³ ²½± ±»¼òл» ²±»» ½±²»² ² ¹«¼» ±»½»¼ «²¼» ½± ¹»ª»² º ²± ¼ ¾¼ ±º» ²½ «¼» ²»²¼ ½»²» ¹»»³»² ò Ì» ½±²»² ±º ¹«¼» º«²»¼ º± ²º± ³ ±² ±² ô «¾»½ ±½ ²¹» ±«²± ½»ô ²¼ ±«¼²± ¾» ½±² ¼ ½±³³ ³»² ¾ ß¼±¾» Í»³ ²½± ±ó»¼ò ß¼±¾» Í»³ ²½± ±»¼ «³» ²±» ±² ¾ ± ¾ º± ²» ± ± ² ½½«½» ³» ²» ²º± ³ ±² ½±²»² ½±² ²»¼ ² ¹«¼»ò л»»³»³¾»» ²¹ ± µ ± ³ ¹» ±«³ ² ± ²½ «¼» ² ±«±»½ ³ ¾» ±»½»¼ «²¼» ½± ¹ ò Ì» «² «±»¼ ²½± ± ±² ±º «½ ³» ² ± ±«²» ± µ ½±«¼ ¾» ª ± ±² ±º» ¹ ±º» ½± ¹ ± ²» ò л» ¾» ± ±¾ ² ²» ³ ±²» ¼ º ±³» ½± ¹ ± ²» ò ß²»º»»²½» ± ½±³ ² ² ³» ² ³»»³»» º± ¼»³±² ±² «±» ±² ²¼» ²± ²»²¼»¼ ±»º» ± ² ½ «± ¹ ² ±²ò ß¼±¾»ô» ß¼±¾» ±¹±ô ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ß¼±¾» л³»»ô ߺ» Ûºº»½ ô Ý» ª» Íô ²¼ Ð ± ± ±»»»»¹»»¼ ¼»³ µ ± ¼»³ µ ±º ß¼±¾» Í»³ ²½± ó ±»¼ ²» ˲»¼ Í» ²¼ñ± ±» ½±«²» ò ܱ ¾ ¼»³ µ ±ºÜ± ¾ Ô ¾± ±» òó ½ ± ±º ²¼ É ²¼±»»»»¹»»¼ ¼»³ µ ± ¼»³ µ ±ºÓ ½ ± ±º ݱ ± ±² ²»Ë²»¼ Í» ²¼ñ± ±» ½±«²» òß»ôó ½ÑÍô ²¼Ó ½ ² ±» ¼»³ µ ±ºß» ²½òô»¹»»¼ ²»Ë²»¼Í» ²¼±» ½±«²» òüûý ¼»³ µ±ºü ¹ Û «³»² ݱ ± ±²ò Í«² ¼»³ µ ±»¹»»¼ ¼»³ µ ±º Í«² Ó ½ ±»³ ô ²½ò ²» ˲»¼ Í» ²¼ ±» ½±«²» òß ±» ¼»³ µ»» ±» ±º»»»½ ª» ± ²» ò ÓÐÛÙ Ô» í «¼ ± ½±³» ±²»½ ²± ±¹ ½»²»¼ ¾ Ú «² ±º» Í ²¼ Ì ±³ ±²ò ³ íðîñ «¼ ± ½±¼ ²¹»½ ²± ±¹» ½»²»¼ º ±³ ݱ¼ ²¹ Ì»½ ²± ±¹» ô Ú «² ±º» Í ²¼ Ì ±³ ±² Ó«³»¼ ò λɻ Ð ±»»» ¼ ±¼«½ ò Ò± ½» ±ËòÍòÙ±ª» ²³»²»²¼ æì»í±º» ²¼Ü±½«³»² ±²»Nݱ³³» ½»³ ôm» ³ ¼»º ²»¼ ìèýòúòîò îòïðïô½±² ²¹±ºNݱ³³» ½ ݱ³ ͱº»M ²¼ Nݱ³³» ½ ݱ³ ͱº» ܱ½«³»² ±²ôM «½» ³» ¼ ² ìè ÝòÚòÎò ïîòîïî ± ìè ÝòÚòÎò îîéòéîðîô ½ ¾»ò ݱ²»² ìè ÝòÚòÎò ïîòîïî ± ìè ÝòÚòÎò îîéòéîðîóï ±«¹ îîéòéîðîóìô ½ ¾»ô» ݱ³³» ½ ݱ³ ͱº» ²¼ ݱ³³» ½ ݱ³ ͱº» ܱ½«³»² ±²» ¾» ²¹ ½»²»¼ ± ËòÍò Ù±ª» ²³»²»²¼ ø ±² ݱ³³» ½»³ ²¼ ø¾ ±² ±» ¹» ¹ ²»¼ ± ±»»²¼ ««² ±»» ³ ²¼ ½±²¼ ±²»» ²ò ˲ «¾»¼ó ¹»» ª»¼ «²¼»» ½± ¹ ±º» ˲»¼ Í» ò ß¼±¾» ¹»» ± ½±³ ½ ¾»» «± ± «² ²½ «¼ ²¹ô º ±»ô» ±ª ±² ±º Û»½«ª» Ñ ¼» ïïîìêô ³»²¼»¼ô Í»½ ±² ìðî ±º» Ê» ² ³ Û Ê»» ² λ ¼ «³»² ß ²½» ß½ ±º ïçéì øíè ËÍÝ ìîïî ô ²¼ Í»½ ±² ëðí ±º» λ ¾ ±²ß½ ±ºïçéíô ³»²¼»¼ô ²¼»»¹«±² ìï ÝÚÎ Ð êðóï ±«¹ êðóêðôêðóîëðô ²¼êðóéìïòÌ» ºº ³ ª» ½ ±²½ ²¼»¹«±² ½±² ²»¼ ²»»½»¼ ²¹»²»²½» ¾» ²½± ±»¼ ¾»º»»²½»ò ß¼±¾» Í»³ ²½± ±»¼ô íìë Ð µ ߪ»²ô Í ² Ö±»ô Ý º± ² çëïïðô ËÍßò

3 ݱ²»² Ý» ïæ Ù» ²¹»¼ ² ±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òï λ ±«½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òî Ò» º» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òë Ý» îæ Ü ¹ «¼ ± º«²¼ ³»² ˲¼» ²¼ ²¹ ±«²¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òè Ü ¹ ²¹ «¼ ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïð Ý» íæ ɱ µº ± ²¼ ± µ ½» ɱ µº ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïí Ê» ²¹ô ±±³ ²¹ô ²¼ ² ª ¹ ²¹ «¼ ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïç Ý«±³ ²¹ ± µ ½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîí Ó ² ¹ ²¹ ± µ ½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîç Ý» ìæ Í» ²¹ «ß¼±¾» ß«¼ ±² ݱ²²»½ ²¹ ± ² «²¼ ±««ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíï Í» ²¹ ß¼±¾» ß«¼ ±²»º»»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíí Ó ² ¹ ²¹»³ ± º» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìï Ý» ëæ ³ ± ²¹ô»½± ¼ ²¹ô ²¼ ²¹ «¼ ± Ñ»² ²¹ «¼ ± º» ² Û¼ Ê» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìí Ñ»² ²¹ ²¼ ¼¼ ²¹ ±» ±² ² Ó«½µ Ê» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìê ³ ± ²¹» Ú» ²» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìè ³ ± ²¹ ß¼±¾» Þ ¼¹» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëð ³ ± ²¹ «¼ ± º ±³ ÝÜ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëð Ù» ²¹» ¼ º±»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëí λ½± ¼ ²¹ «¼ ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëê Ð ²¹ «¼ ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêð Ó±² ± ²¹»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ»ª» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêî Ý» êæ Û¼ ²¹ «¼ ± º» Ü ²¹ «¼ ± ² Û¼ Ê» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêë Í»»½ ²¹ «¼ ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéî ݱ ²¹ô ½«²¹ô ²¹ô ²¼ ¼»» ²¹ «¼ ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéê Ê «º ¼ ²¹ ²¼ ½ ²¹ ²¹ ³ «¼» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéè ɱ µ ²¹ ³ µ» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèð Ý» ²¹ ²¼ ¼»» ²¹»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèê ²ª» ²¹ ²¼»ª» ²¹ «¼ ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèé Ù»²» ²¹ «¼ ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèè ß² ²¹»ô º» ²½ ô ²¼ ³ «¼» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçï ݱ²ª» ²¹ ³»» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçè λ½±ª» ²¼ «²¼± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðï

4 ª Ý» éæ ß ²¹»ºº»½ Í»¼»ºº»½ ½±² ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðî ß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðê ß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðé ß¼¼ ²¹ ¼ó «¹ó ² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïð Ý» èæ Ûºº»½»º»»²½» ß³ «¼» ²¼ ½±³» ±²»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïî Ü» ²¼»½ ±»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîî Ú» ²¼» »ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîè Ó±¼«±²»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíé λ ± ±²»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìï 못 ¾»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëî Í»½»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëè Í»»± ³ ¹»»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêî Ì ³» ²¼ ½ ³ ² «±²»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêç Ó«½µ»ºº»½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéì Ý» çæ Ó ²¹ ³«½µ» ±² Ó«½µ Ê» ±ª» ª» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéç Þ ½ ½µ ½±² ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïèî Ì ½µ ±«²¹ ²¼ ÛÏ ½±² ± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïèë ß ²¹ ²¹ ½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïçï Û¼ ²¹ ½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïçë ß«±³ ²¹ ³» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîðí Í ²½ ±² ²¹» ±² λɻ ²¼ ÍÓÐÌÛ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîðè Í» ²¹ ¼ª ²½»¼» ±² ±»» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîïð Ý» ïðæ ݱ³ ± ²¹ Ó Ü Ó Ü» ²½ ²¹ ¾ ½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîïí ³ ± ²¹ô»½± ¼ ²¹ô ²¼ ±««²¹ Ó Ü ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîïë Ü ²¹ ²¼»¼ ²¹ Ó Ü ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîïé Ý» ïïæ Ô±± Ë ²¹ ±± ² Ó«½µ Ê» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîîï Ý» ²¹ ±± ² Û¼ Ê» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîîì Ý» ïîæ ɱ µ ²¹ ª ¼»± ɱ µ ²¹ ª ¼»± ½ ±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîîé ³ ± ²¹ ª ¼»± ²¼ ± µ ²¹ ª ¼»± ½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîîè лª» ²¹ ª ¼»± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîîç Ý» ïíæ Ý» ²¹ «±«²¼ ±«²¼ Í«±«²¼ ±«²¼ ¾ ½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîíî Í» ²¹ ½µ ² ²¼ ª± «³» º± «±«²¼ ³» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîíí лª» ²¹ ²¼» ± ²¹ «±«²¼ ³» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîíê

5 ª Ý» ïìæ Í ª ²¹ ²¼» ± ²¹ Í ª ²¹ ²¼» ± ²¹ º» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîìð ß«¼ ± º» º± ³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîìì Ê ¼»± º» º± ³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîëî ß¼¼ ²¹ º» ²º± ³ ±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîëí Ý» ïëæ ß«±³ ²¹ µ Ú ª±» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîëê Ò± ³ ²¹ ¹ ±«±º º» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîëè Þ ½ ±½» ²¹ º» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîëç ͽ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîêï Ý» ïêæ Þ«¼ ²¹ «¼ ± ÝÜß»³¾ ²¹ ÝÜ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîêì É ²¹ ÝÜ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîêé Ý» ïéæ Õ» ¾± ¼ ± ½«Ú ²¼ ²¹ ²¼ ½«±³ ²¹ ± ½«ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîêç Ü»º «µ» ¾± ¼ ± ½«ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîéð Ý» ïèæ Ü ¹ «¼ ± ¹ ± ݱ³³±² «¼ ±» ³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîéí ²¼» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîèð

6 ï Ý» ïæ Ù» ²¹»¼ Þ»º±» ±«¾»¹ ² ± µ ²¹ ±«±º»ô µ» º» ³±³»² ±» ¼ ²±ª» ª» ±º ² ±²ô±² ²» Ø» ô ²¼»³ ²» ±«½» ª ¾» ± ò籫ª» ½½» ± ² «½ ±² ª ¼»± ô «¹ó ² ô»³» ô ½±³³«ó ²» ô ²¼ ³«½ ³±»ò ² ±² λ ³»² ̱»ª» ½±³»»»³» ³»² ²¼»½±³³»²¼ ±² º± ±«ß¼±¾»x ±º»ô»»» λ ¼ Ó» º» ±²» ² ±² ¼ ½ò ²» ±º» ï Ý ±» ² ±» ß¼±¾» ½ ±² ±»² ±² ±«½±³ ò î ²»» ² ±² ¼ ½ ² ±» ¼ ½ ¼ ª»ô ²¼ º± ±» ±²ó ½»»² ² «½ ±² ò Ò±»æ Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»»» λ ¼ Ó» º» ±²» ² ±² ¼ ½ò ß½ ª»» ±º» º ±«ª» ²¹»ó» ½»²» º± ±«ß¼±¾» ±º»ô ±«¾» µ»¼ ± ½ ª» ±«±º»å ³»ô ²±² ³±«±½» ±«³«½±³»» ² íð ¼ ±º ²¹» ±º»ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²±² ±¼«½ ½ ª ±²ô»»»Î» ¼Ó»º»±² ±«² ±²¼ ½ô± ª»ß¼±¾»»¾» ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ ½ ª ±²ò ï º» ß½ ª ±² ¼ ±¹ ¾± ²K» ¼ ±»²ô ½ ±±» Ø» â ß½ ª»ò î Ú± ±» ±²ó ½»»² ² «½ ±² ò Ò±»æ º ±«² ± ²» ±º»±² ¼ ºº»»² ½±³ ô ±«³«º ¼» ½ ª» ±² ±«½±³ òý ±±» Ø» â Ü» ½ ª»ò λ¹» λ¹» ±«±¼«½ ±»½» ª» ½±³ ³»² ² ±² «± ô ²± º ½ ±² ±º «¼» ô ²¼ ±»» ª ½» ò ̱»¹» ô º± ±» ±²ó ½»»² ² «½ ±² ²» λ¹ ±² ¼ ±¹ ¾± ô ½» º» ±«² ²¼ ½ ª»» ±º»ò º ±«± ±²»»¹ ±²ô ±«½ ²»¹» ² ³» ¾ ½ ±± ²¹ Ø» â λ¹ ±²ò λ ¼ Ó» Ì» ² ±² ¼ ½ ½±² ²» λ ¼ Ó» º» º± ±«±º»ò øì º» ± ½±»¼ ±» ½ ±² º± ¼» ¼«²¹ ±¼«½ ² ±²ò Ñ»²» º» ±» ¼ ³ ± ² ²º± ³ ±² ¾±«± ½ «½» º± ± ²¹æ { Í»³» ³»²

7 î { ² ±² ø ²½ «¼ ²¹ «² ² ²¹» ±º» { ß½ ª ±² ²¼»¹ ±² { Ú±² ² ±² { Ì ±«¾» ±± ²¹ { Ý«±³» «± { Ô»¹ ²± ½» λ ±«½» ß¼±¾» Ø»» ±«½» ܱ½«³»² ±² º± ±«ß¼±¾» ±º» ª ¾» ² ª» ±º º± ³ ò ²ó ±¼«½ ²¼ Ô ª»Ü±½ Ø» ²ó ±¼«½ Ø» ±ª ¼» ½½» ± ¼±½«³»² ±² ²¼ ² «½ ±² ½±²»² ª ¾»» ³»» ±º» ò ª ¾» ±«¹» Ø» ³»²«² ±«ß¼±¾» ±º»ò Ô ª»Ü±½ Ø» ²½ «¼»» ½±²»² º ±³ ²ó ±¼«½ Ø» ô ««¼» ²¼ ²µ ± ¼¼ ±² ² «½ ±² ½±²»² ª ¾» ±²»»¾ò Ú ²¼ Ô ª»Ü±½ Ø» º± ±«±¼«½ ²» ß¼±¾» Ø» λ ±«½» Ý»²» ô ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ¼±½«³»² ±²ò Ì ²µ ±º Ø» ô ¾± ²» ±¼«½ ²¼ ±²»»¾ô «¾ º± ½½» ²¹ ¼¼ ±² ½±²»² ²¼ ½±³³«²» ±º ò Ì» ³± ½±³»» ²¼ «ó ±ó¼» ª» ±² ±º Ø» ±²»»¾ò ß¼±¾» ÐÜÚ ¼±½«³»² ±² Ì» ²ó ±¼«½ Ø» ± ª ¾» ÐÜÚ ± ³»¼º± ² ²¹òÑ» ¼±½«³»² ô «½ ² ±² ¹«¼» ²¼»» ô ³ ± ¾» ±ª ¼»¼ ÐÜÚ ò ß ÐÜÚ ¼±½«³»² ±² ª ¾» ±«¹» ß¼±¾» Ø» λ ±«½» Ý»²» ô ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ¼±½«³»²ó ±²ò̱»»»ÐÜÚ¼±½«³»² ±² ²½ «¼»¼ ±«±º»ô ±±µ ²»Ü±½«³»² º± ¼» ±²» ² ±² ± ½±²»² ÜÊÜò Ð ²»¼ ¼±½«³»² ±² Ð ²»¼ ¹«¼»» ª ¾» º± «½» ²» ß¼±¾» Í ±» ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ ±»ô»» ±«½ ² ± º ²¼ ¾±±µ «¾»¼ ¾ ß¼±¾» «¾ ²¹ ²» ò Û Ç±«ª» ½½» ± ¼» ª» ±º» ±«½»» ±«³ µ»» ³± ±º ±«ß¼±¾» ±º»ò ͱ³» ±º»»» ±«½»» ²»¼ ±² ±«½±³ ¼«²¹»» «±½» å ¼¼ ±²» º«³» ²¼ ¼±½«³»²» ²½ «¼»¼ ±²» ² ±² ± ½±²»² ¼ ½ò ˲ »» ± ±ºº»»¼ ±² ²» ¾» ß¼±¾» Û ½ ²¹» ½±³³«² ò

8 í ²»¼» ±«½» Ü«²¹ ±º» ² ±²ô ²«³¾» ±º «¹ó ² ²¼»»» ¼¼»¼ ±» ½ ±²º± ¼» òð «¹ó ² ±ª ¼»»ºº»½ º± «¼ ± ±½» ²¹ ²¼ÊÍÌ ² «³»² º± Ó Ü» ²½ ²¹òл» ²½ «¼» ½±»½ ±²±º»ºº»½» ²¹ ± ³»¼ º±»½ º ½ ±² ½» «ò º ±«¼±²K ² ± ½»» ²»ºº»½ º ±³ ½ ½ ô»» º± ² ó ±²ò ݱ²»² ±² ÝÜ ²¼ ÜÊÜ Ñ²» ² ±²¼ ½ô»Ü±½«³»² ±²º± ¼» ½±² ² ÐÜÚª» ±²±ºØ» ô»½ ² ½ ²º± ³ ±²ô ²¼±» ¼±½«³»² «½»º»»²½» ¹«¼» ²¼»½»¼ º» ²º± ³ ±²ò ² ¼¼ ±² ±» ² ±² ¼ ½ôß¼±¾»ß«¼ ±²x ²½ «¼»»Ô±± ± ±¹ ÜÊÜòÌ ¼ ½ ±ª ¼» ±«²¼ ±º ± 󺻻 ±± ô ¼ ó³ ¼» ³«½ ¾»¼ ²¼ ±º» ±² ³»» ±² ò ß¼±¾» Û ½ ²¹» Ú± ³±» º»» ½±²»² ô ª ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ» ½ ²¹»ô ² ±² ²» ½±³³«²»» ¼± ² ± ¼ ²¼» ±«²¼ ±º º»» ½ ±² ô»»² ±² ô «¹ó ² ô ²¼ ±» ½±²»² º± ß¼±¾» ±¼«½ ò ß¼±¾» Ü» ¹² Ý»²» ß¼±¾» Ü» ¹² Ý»²» ±ºº» ½» ô ² ±²ô ²¼ ² «½ ±² º ±³ ²¼» ô ± ¼» ¹²» ô ²¼ ß¼±¾» «¾ ²¹ ²» ò Ò» ½±²»² ¼¼»¼ ³±² ò DZ«½ ² º ²¼ «²¼»¼ ±º «± º± ¼» ¹² ±¼«½ ²¼» ² ²¼»½ ² ±«¹ ª ¼»± ô ØÌÓÔ «± ô ²¼ ³» ¾±±µ ½» ò Ò» ¼»»»» ±º Ì ²µ Ì ²µô Ü ±¹ Þ± ô ²¼ Ù» æ { Ì ²µÌ ²µ ½» ½±² ¼» ± ±¼ K ¼» ¹²»»²¹ ¹»»½ ²± ±¹ ²¼»»»»²½» ³» ² º± ¼» ¹²ô ¼» ¹² ±± ô ²¼ ±½» ò { ² Ü ±¹ Þ± ô»»» ²» ¼» ² ³± ±² ¹ ½ ²¼ ¼ ¹ ¼» ¹²ò { Ì» Ù» ± ½» ± ½±³³«² ½» ¼» ¹² ² ³± ±²ò

9 ì Ê ß¼±¾» Ü» ¹² Ý»²» ò ¼±¾»ò½±³ñ¼» ¹²½»²» ò ß¼±¾» Ü»ª» ±» Ý»²» ß¼±¾» Ü»ª» ±» Ý»²» ±ª ¼» ³» ô «± ô ½» ô ²¼ ½±³³«²» ±«½» º± ¼»ª» ±» ± ¾«¼ ½ ²» ²» ½ ±² ô»¾» ô³±¾»½±²»² ô ²¼±» ±»½ «²¹ß¼±¾» ±¼«½ òì»ü»ª» ±» Ý»²» ± ½±² ²» ±«½» º± ¼»ª» ±» ± ¼»ª» ± «¹ó ² º± ß¼±¾» ±¼«½ ò ² ¼¼ ±² ± ³» ½±¼» ²¼ «± ô ±«ù º ²¼ ÎÍÍ º»»¼ ô ±² ²»»³ ² ô ÍÜÕ ô ½ ²¹ ¹«¼» ô ²¼ ±»»½ ² ½» ±«½» ò Ê ß¼±¾» Ü»ª» ±» Ý»²» ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ¼»ª» ±» ò Ý«±³» «± ʻ߼±¾»Í«±»¾»ô ò ¼±¾»ò½±³ñ «± ô ±º ²¼ ±«¾» ±± ²¹ ²º± ³ ±² º± ±«±¼«½ ²¼ ±» ² ¾±«º»» ²¼ ¼»½ ² ½ «± ± ±² òý ½µ»Ì ² ²¹ ²µº± ½½» ±ß¼±¾» л ¾±±µ ô ª» ±º ² ²¹» ±«½» ô ß¼±¾» ±º» ½» º ½ ±² ±¹ ³ ô ²¼ ³±»ò ܱ ² ± ¼ Ê ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ¼± ² ± ¼ ± º ²¼ º»»«¼» ô ±«ô ²¼ ±» º«±º»ò ² ¼¼ ±²ô»ß¼±¾» Í ±» ø ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ ±» ±ª ¼» ½½» ± ±«²¼ ±º «¹ó ² º ±³ ¼ó ¼»ª» ±» ô» ²¹ ±«± «±³» µ ô ½«±³» ± µº ± ô ½»»»½»¼ ±º» ±²»ºº»½ ô ²¼ ³±»ò ß¼±¾» Ô ¾ß¼±¾»Ô ¾ ¹ ª» ±± ± «² ±»»»²½» ²¼»ª ²» ²¼»³» ¹ ²¹»½ ²± ±¹» ²¼ ±¼«½ º ±³ ß¼±¾»ò ß ß¼±¾» Ô ¾ ô ±«ª» ½½» ±» ±«½» «½»»æ { л»»» ±º» ²¼»½ ²± ±¹»

10 ë { ݱ¼» ³» ²¼ ¾» ½ ½» ± ½½»»» ± ² ²¹ { Û ª» ±² ±º ±¼«½ ²¼»½ ² ½ ¼±½«³»² ±² { Ú± «³ ô µ ó¾»¼ ½±²»² ô ²¼ ±» ½± ¾± ª»» ±«½» ±» ±«²» ½ µ»ó³ ²¼»¼ ¼»ª» ±» ß¼±¾» Ô ¾ º±» ½± ¾± ª» ±º» ¼»ª» ± ³»² ±½» ò ²»²ª ±²³»² ô ½«±³» «½µ ¾»½±³» ±¼«½ ª» ²» ±¼«½ ²¼»½ ²± ±¹» ò ß¼±¾» Ô ¾ ± º± «³ º±» º»»¼¾ ½µô ½» ß¼±¾» ¼»ª» ± ³»²» ³ ± ½»» ±º» ³»»» ²»»¼ ²¼»»½ ±² ±º» ½±³³«² ò Ê ß¼±¾» Ô ¾ ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ ¾ ò Ë» ½±³³«²» Ë» ½±³³«²» º» º± «³ ô¾ ±¹ ô ²¼±» ª»² º± ±»»½ ²± ±¹» ô ±± ô ²¼ ²º± ³ ±²ò Ë» ½ ² µ ±² ²¼º ²¼±«± ±»»¹» ²¹» ³± ±«±º» ±º»òË» ó ±ó º± «³» ª ¾» ² Û²¹ ô Ú»²½ ô Ù» ³ ²ô ²¼ Ö ²»»å ¾ ±¹» ±»¼ ² ¼» ²¹» ±º ²¹«¹» ò ̱ ½» ² º± «³ ± ¾ ±¹ ô ª ò ¼±¾»ò½±³ñ½±³³«²» ò Ò» º» É K ²» λ½± ¼ ²¼ ³ ß¼±¾» ß«¼ ±² íòð ±» º«½µ ²¹ ²¼ ³ ²¹ ½ ±²ò Ó º» ²» «±³ ½ ½ ± º ¼» ô ½ º ¼» ²¼» ô ²¼ «±³ ±²ó»¼ ²¹ ³ ±ª»³»² ò Ì µ» º«¼ª ² ¹» ±º»» ¼» ³«½±» ±½» ± «± ²¼ ² ± ³»¼ ³ ²¹»²¹ ²»ò ÊÍÌ «¹ó ² ³ ² ¹» Ï«½µ»² ¾» ± ¼ ¾»»½ º ½ ÊÍÌ «¹ó ² ô ± ³ ²¹» º± ³ ²½»ò øí»» NÛ² ¾» ÊÍÌ»ºº»½ M ±² ¹»ïïðò ß«± ½ ± º ¼» ²¼ ½ º ¼» ²¼» Í ³ ±ª» ½ ± ½ ± º ¼»»³ô ²¼ ¼ «º ¼» ½«ª» ±²ó½ ²¼» ò øí»» NÚ ¼» ± ½ ± º ¼» ½ ² ½µM ±² ¹» ïçéò ³ ±ª»¼ ³«½µ»¼ ²¹ Ûºº ½»²»¼» ±²»» µ»»² ²½»³»² æ { ݱ»½ ª» ³ ²¼ º ¼» ¹ ±¼ ½ ò øí»» NÙ ±«²¹ ½ M ±² ¹» ïçîò { λ󼻻» ²¹» ±º ½ ô ² ²»³±ª ²¹ ³» ¹ ò øí»» NÌ ³³ ²¹ ²¼»»²¼ ²¹ ½ M ±² ¹» ïçëò { ß¼ »½»¼ ²¹» ±º «±³ ±² ± ² ò øí»» NÛ¼ «±³ ±²»²ª» ±» M ±² ¹»îðéò { Ü«½»» ½±²»² ±º»²» ½µ ô ²½ «¼ ²¹ ½ ô»ºº»½ ô ²¼ «±³ ±²ò øí»» NÜ«½» ½µM ±² ¹» ïèìò { Í ³«²»±«ª» ² «²¼ ±«ª» ± ½±³»»² ª» ³±² ± ³ ò øí»» NÓ±² ±»ª» M ±² ¹» êíò ÈÓÔ» ±² «± Í ª»» ±² ± ÈÓÔ º± ³ ²¼ ±»»¼ ²¼ ¼ º± ³«½µ ½ ±² ò øí»» NÍ ª» ³«½µ» ±² M ±² ¹» îìïò Ó ¼± ² ¼»½ ± Û¼ Ê» Ï«½µ ±« ±² ¼»½ ± Û¼ Ê» ô ±«º» ± ²¹ º»ò øí»» NÝ»» ²¹» «¼ ± ½ º ±³ ³ ½ M ±² ¹»îðïò

11 ê Ê ¼»±»ª» º± «±«²¼ ³» É ½»ª» ²» Ê ¼»± ²»» ¼ «²¹ ³» ²» Í«±«²¼ Û²½±¼» ò øí»» Nлª» ²¹ ª ¼»±M ±² ¹»îîçò Ý»» ²¼ ²¹» ß¼±¾» ß«¼ ±² íò𠱺º» ±» º«²¼»»² ª» ±± ²¹ ½ ¾» ô» «± º± ÊÍÌ ² «³»² ô ³ µ ²¹» ±½»» ²¼ ²¹»¹» ó ±«²¼ ²¹³«½ò ³ ±ª»¼ ±½» ²¹ô ²½ «¼ ²¹» ¹ ó «Î ¼ «³»ó» ½ ²¹»²¹ ²» º ±³ Ʊ ±» ²¼ ²«³» ±«²»»ºº»½ ô ¹ ª» ±«²º ²» ½» ª» ± ±² ò Ó Ü ½µ ²¼ ²±ó ±»¼ ± ³ ± ô»½± ¼ô ²¼»¼ Ó Ü ô ²¼ ±««±«¹ ÊÍÌ ² «³»² ± ¼» ²»» ò øí»» ݱ³ ± ²¹ Ó Ü ò Ò»»ºº»½ Û ±»½» ª» ±² ½ ± ¾» ݱ²ª± «±²Î»ª» ¾ôß² ±¹Ü» ôù«íô ²¼±» ²»»ºº»½ ò øí»» Ûºº»½»º»»²½»ò Î ¼ «³»ó» ½ ²¹ º ±³ Ʊ ±» ß½½» ²¼«ó ²¼ ¼ ¹± ³ ²» «¼»¼ Í» ½»ºº»½ ô»» Ú» ²º± ²¼ ß«¼ ± Ý Ô±± ²¹ ¼ ±¹ ¾±» ò Þ ³ «¼ ± ³ ¹» Û ±»½ ¹ º± ¼»»¼»¼ ²¹ ² ² ³ ¹»ó»¼ ± µ» ß¼±¾» Ð ± ± ± xò Ñ ô ³ ± ª «ó±»²»¼ ¹ ½ ±«½» ³» º±»» ³»² ±«²¼ ¼» ¹² ò øí»» NÍ»½ Þ ³ ³ ¹» øò¾³ M ±² ¹» îëð ²¼ N ³ ± ¾ ³ ³ ¹» «¼ ±M ±² ¹» ììò ³ ±ª»¼ ÝÜ ²¹ ß«±³ ½ ³ ± ½µ ²º± ³ ±² º ±³ ±«º ª±» ÝÜ ¼ ¾»ò øí»» NÛ ½ ÝÜ ½µ» Û ½ ß«¼ ± Ú ±³ ÝÜ ½±³³ ²¼M ±² ¹» ëïò Û² ²½»¼ º» ± ²¹ ͱ º» ¾ ½µ²«³¾» ô± ¾»¼»»»»±»²»¼± ½»»¼òøÍ»»NÝ ²¹» ± º»» ²» Ú» ²» M ±² ¹» ìçò Ý«±³ ¾» ± µ ½» Ì ² ²» ²¼ ¼ ±¹ ¾±» ± «±«± µ ²¹»ò ß¼¼ º ª±» ½±³³ ²¼ ±» ± ½«¾ ò øí»» NÝ ²¹» ²» º ½» ¾ ¹ ²» ± ² M ±² ¹» îç ²¼ NÜ» ± ½«¾ M ±² ¹» îéò Û¼ ²¼ ³» ß¼±¾» ß«¼ ±²íòð ²½ «¼» º ±º»¼ ²¹ô» ± ±²ô ²¼³» ²¹ ±± ¹ ª» ±««²»½»¼»²»¼º» ó ¾ ²¼½±² ± òý±³»»² ª» ª»º± ³ó»¼ ²¹ ±± ½±³¾ ²»¼ ²²±ª ª»»½ º» ²½ ¾ » ±¼ ±» ²¼»½ ±²òÌ»²» Ó» ²¹»ºº»½ ô»½±»½ ±² ±± ô ²¼Ì± ñì ª» ³ µ»ß¼±¾» ß«¼ ±² íòð» ¼» «¼ ±»¼ ²¹ ²¼ ³» ²¹»²ª ±²³»² ò Í ± Ø» ²¹ Þ «Ï«½µ ¾ «±ª» º ½ ±» ³»»³±ª»»³ò øí»» NÍ»»½ º ½ ²¼»»³ «±³ ½ M ±² ¹» éìò Ûºº»½ Ð ² ¾ «Ý»» º»»óº± ³»»½ ±² ô ²¼» ¾ «±µ» ± ¼»» ³ ²»» ²»² ±º»ºº»½ ò øí»» NÍ»»½»½ ²¹» M ±² ¹» éíò Ó » ² ²¼»»»½ ±² Ð ±½» ¼ ½»»»»± ²º± ³ ±² «½ ½»²» ó ²²»¼ª±½ ²Í»½ Ð ² Ü ± ±«ó±ºó» «¼ ± ² Í»½ л Ü ò øí»» NÍ»»½»½ ²¹» M ±² ¹» éíò л½»»½ ±² Ð ¾ ½µ»»½»¼º» ²½ ô ²ô ²¼» ²¹» ±»½»» ±» ²¼ ±½» «¼ ±ò øí»» NÐ «¼ ± ²» M ±² ¹» êðò Ñ²ó½ º ¼» ²¼ ¹ ² ½±² ± Ê «¼ »½ ±² ±»²» º» ò øí»» NÊ «º ¼ ²¹ ²¼ ½ ²¹ ²¹ ³ «¼»M ±² ¹»éèò ̱ ñì Ê» Ú ²»ó «²» ±± ² ±² ¾ ³«²»±«ª» ²¹» ¾»¹ ²² ²¹ ²¼»²¼ ±º º» ò øí»» NÊ»» ± ²¼ ±º ² «¼ ± º»M ±² ¹»éïò Ó» ²¹»ºº»½ Ñ ³» «¼ ± º± ³ ³«³ ³ ½»» ±º ±º» ±² ±½» ± ò øí»» NÓ» ²¹»ºº»½ M ±² ¹»ïêïò

12 é ß¼ ª» ²±»»¼«½ ±² Ï«½µ ½±»½ ¼» ²¹»±ºª ¾»¾ ± ¼¾ ²¼²±»òøÍ»»Nß¼ ª»Ò±»Î»¼«½ ±²»ºº»½ M ±² ¹»ïìïò Ù ½ Ð ²²» Ê «¼ »»± º» ¼ ±»² ²½»» ½» ±²ò øí»» NÙ ½ Ð ²²»»ºº»½ M ±² ¹» ïêëò Ð Ñ ¹ ²» ²¼ ³ µ» ²¹» º± ª»» º± ³ ²½» ²¼ ¾ ± ¼½ ò øí»» NÝ» ²¹ M ±² ¹» èëò Ûºº ½»² º» ±»² ²¹ ²¼ ª ²¹ Í»½ º ¼»º «º± ³ º± Ñ»² ²¼Í ª»ß ¼ ±¹¾±» ô ²¼ «½µ ª»¹ ±«±º º» ± ±²» º± ³ ò øí»» NÍ»³»º»»²½» M ±² ¹»íì ²¼ NÍ ª» ¹ ±«±º «¼ ± º» ± ±²» º± ³ M ±² ¹» îìðò

13 è Ý» îæ Ü ¹ «¼ ± º«²¼ ³»² ˲¼» ²¼ ²¹ ±«²¼ ͱ«²¼ º«²¼ ³»² ͱ«²¼ ª ¾ ±² ²» ô µ» ±» ±¼«½»¼ ¾ ¹«²¹ ô ª±½ ½± ¼ ô ±» µ» ½±²» ò Ì»» ª ¾ ±² «²» ¾ ³±»½ ±¹»» ô ²¹»» ¹ òì» ³±»½ «²¼»» »² «±²» ³±»½ «±«²¼ ²¹»³ô ½ «±²» ²»» ±º ³±»½ ô ²¼ ±±²òß ¹ ó» » ³±ª» ±«¹» ô»» ª» ± ó» » ¾» ²¼»³òÉ»²»» ª» ±º» ½ ²¹»» ½ «ô» ª ¾»»»½» ± ² ± ô ²¼»»» ª ¾ ±² ±«²¼ò É»² ±» ª «ª»º± ³»»»² «¼ ±ô»º»½»» ª» ±º» ò Ì»» ± ²» ²» ª»º± ³»» ±º» ò黲» ²» ²¹ «±» µô»»»² ¹»» 廲» ²» ²¹ ¼± ² ± ±«¹ ô»»»² ±»» ò Ý ß ð Þ ß ±«²¼ ª»»»»²»¼ ª «ª»º± ³ ßò Æ» ± ²» Þò Ô± ó» » Ýò Ø ¹ ó» » É ª»º± ³ ³» ³»² Í»ª» ³» ³»² ¼» ½ ¾» ª»º± ³ æ ß³ «¼» λº»½»½ ²¹» ²» º ±³»» µ±º» ª»º± ³ ±» ±«¹ òø ¹ ó ³ «¼» ª»º± ³» ±«¼å ± ó ³ «¼» ª»º± ³» ò Ý ½» Ü» ½ ¾» ²¹»ô»»»¼» ²½» ±º» ½ ²¹» ô º ±³» ±» ô ± ¹» ô ± ±» ô ²¼ ¾ ½µ ±» ±ò Ú» ²½ Ó» ¼ ²» øø ô¼» ½ ¾»» ²«³¾» ±º ½ ½»»»½±²¼òøÚ±» ³»ô ïðððóø ª»º± ³ ïððð ½ ½»»»½±²¼ò Ì» ¹»» º» ²½ ô» ¹»» ³«½ ½ ò л Ó» ¼ ² íêð ¼»¹»» ô ²¼ ½»» ± ±² ±º ª»º± ³ ² ½ ½»ò Æ» ± ¼»¹»»» ± ² ô º± ±»¼ ¾ çðd ¹» ô ïèðd» º ± ² ô îéðd ±» ô ²¼ íêðd»»²¼ ± ² ò É ª»»²¹ Ó» ¼ ² «² «½ ²½» ± ½»² ³»» ô» ¼ ²½» ¾»»»² ± ± ²» ³» ¼»¹»» ±º»ò ß º» ²½ ²½»» ô ª»»²¹ ¼»½»» ò

14 ç çð d ß ß ð d ïèð d íêð d Ý Þ îéð d ß ²¹» ½ ½»»º å ½±³»»ô îðóø ª»º± ³ ¹ ßò É ª»»²¹ Þò Ü»¹»» ±º» Ýò ß³ «¼» Üò Ѳ»»½±²¼ Ü Ø± ±«²¼ ª» ²» ½ É»² ± ± ³±» ±«²¼ ª» ³»» ô» ¼¼ ± ²¼ «¾ ½ º ±³» ½ ±» ò º»» µ ²¼ ±«¹»» º»½ ²»ô»» ²º± ½»» ½ ±» ô» «²¹ ² ª»º± ³ ¹» ³ «¼» ²»» ²¼ ª ¼«ª»º± ³ò ²ó» ª»» ²º± ½»» ½ ±» ò º»» µ ²¼ ±«¹ ±º ± ª»º± ³»» º»½ ±«±º»ô» ½ ²½»» ½ ±» ±«ô» «²¹ ² ²± ª»º± ³ ò Ñ«ó±ºó» ª» ½ ²½»» ½ ±» ±«ò ²³± ½» ô ±»ª» ô ª»»±«±º» ² ª ²¹ ³±«² ô» «²¹ ² ½±³¾ ²»¼ ª»º± ³ ³±» ½±³» ² ²¼ ª ¼«ª»º± ³ òß½±³» ª»º± ³»»»² ³«½ôª± ½»ô²±»ô ²¼±» ±«²¼ ôº±» ³»ô ½±³¾ ²»» ª»º± ³ º ±³» ½ ±«²¼ ±¹»» ò Þ»½ ±º «² ½ «½ ô ²¹» ² «³»² ½ ²½»»»»³» ½±³» ª» òì K ª ± ² ²¼ «³» ±«²¼ ¼ ºº»»²»ª»²»² ²¹» ³» ²±»ò Ì ± ³» ª» ½±³¾ ²» ± ½»» ½±³» ª»ò

15 ïð Ü ¹ ²¹ «¼ ± ݱ³ ²¹ ² ±¹ ²¼ ¼ ¹ «¼ ± ² ² ±¹ ²¼ ¼ ¹ «¼ ±ô ±«²¼ ² ³»¼ ²¼ ±»¼ ª» ¼ ºº»»² ò ß² ±¹ «¼ ±æ ± ª» ²¼ ²»¹ ª» ª± ¹» ß³ ½ ± ±²» ½±²ª»»» ª» ±º ±«²¼ ² ±ª± ¹»½ ²¹» ²»æ ¹» ¾»½±³» ± ª» ª± ¹»ô ²¼ ±» ¾»½±³» ²»¹ ª» ª± ¹»ò É»²»» ª± ¹» ½ ²¹» ª» ¼± ² ³ ½ ± ±²»»ô» ½ ² ¾»»½± ¼»¼ ±² ±» ½ ²¹» ² ³ ¹²» ½»²¹ ± ±² ± ª ²»½± ¼ ½ ²¹» ² ¹ ±±ª»»ò ß» µ» ± µ µ» ³ ½ ± ±²» ²»ª»»ô µ ²¹» ª± ¹» ¹² º ±³ ² «¼ ±»½± ¼ ²¹ ²¼ ª ¾ ²¹ ±»ó ½»»»» ª»ò Ü ¹ «¼ ±æ» ±» ²¼ ±²» ˲ µ» ² ±¹ ± ¹»³»¼ «½ ³ ¹²» ½»± ª ²»½± ¼ ô½±³ ±» «¼ ± ²º± ³ ±² ¼ ¹»» ±º» ±» ²¼ ±²» ò ² ¼ ¹ ± ¹»ô» ± ¹ ² ª»º± ³ ¾ ±µ»² «² ± ²¼ ª ¼«² ± ½»¼ ³» ò Ì ±½» ½ µ²± ² ¼ ¹ ²¹ ± ³ ²¹» «¼ ±ô ¾«±³» ³» ½»¼ ² ±¹ó ±ó ¼ ¹ ½±²ª» ±²ò É»² ±½± ¼ º ±³ ³ ½ ± ±²» ² ± ½±³ ô º±» ³»ô ² ±¹ó ±ó¼ ¹ ½±²ª»» ² º± ³» ² ±¹ ¹² ² ± ¼ ¹ ³» ½±³ ½ ² ±» ²¼ ±½» ò Í ³»» Í ³»» ²¼ ½»»²«³¾» ±º¼ ¹ ² ± µ»²±º ² «¼ ± ¹²» ½»½±²¼òÌ»¼»» ³ ²»» º» ²½ ²¹»±º ² «¼ ±º»òÌ» ¹»» ³»»ô»½ ±»»»±º»¼ ¹ ª»º± ³ ± ±º»± ¹ ² ² ±¹ ª»º± ³òÔ± ³»» ³» ²¹»±ºº» ²½» ½ ²¾»»½± ¼»¼ô ½ ½ ²» «²»½± ¼ ²¹ ±±»»»²» ± ¹ ² ±«²¼ò ß Þ Ì ± ³»» ßò Ô± ³»» ¼ ±» ± ¹ ² ±«²¼ ª»ò Þò Ø ¹ ³»»» º»½» ±¼«½»» ± ¹ ² ±«²¼ ª»ò ̱» ±¼«½» ¹ ª»² º» ²½ ô» ³»» ³«¾»» ½» º» ²½ ò øí»» NÒ «º» ²½ M ±² ¹» îééò Ú±» ³»ôÝÜ ª» ³»»±ºììôïðð ³»»»½±²¼ô ±» ½ ²» ±¼«½»º» ²½» «± îîôðëð Ø ô ½ ¾» ±²¼» ³ ±º «³ ²» ²¹ô îðôððð Ø ò Ø»»»» ³± ½±³³±² ³»» º± ¼ ¹ «¼ ±æ

16 ïï Í ³»» Ϫ» Ú» ²½ ²¹» ïïôðîë Ø Ð±± ßÓ ¼ ± ø ± ó»²¼ ³«³»¼ ðpëôëïî Ø îîôðëð Ø Ò» ÚÓ ¼ ± ø ¹ ó»²¼ ³«³»¼ ðpïïôðîë Ø íîôððð Ø Þ»» ² ÚÓ ¼ ± ø ²¼ ¼ ¾ ± ¼½» ðpïêôððð Ø ììôïðð Ø ÝÜ ðpîîôðëð Ø ìèôððð Ø Í ²¼ ¼ ÜÊÜ ðpîìôððð Ø çêôððð Ø Ø ¹ ó»²¼ ÜÊÜ ðpìèôððð Ø Þ ¼» Ö«³»»¼»» ³ ²» º» ²½ ²¹»ô¾ ¼» ¼»» ³ ²» ¼ ² ³ ½ ²¹»òÉ»² ±«²¼ ª» ³»¼ô» ½ ³» ¹²»¼» ³ «¼»ª ½ ±» ±»± ¹ ² ª»K ³ «¼»òØ ¹» ¾ ¼» ±ª ¼» ³±» ± ¾» ³ «¼» ª ô ±¼«½ ²¹ ¹»» ¼ ² ³ ½ ²¹»ô ±» ²±» º ±± ô ²¼ ¹» º ¼» æ Þ ¼» Ϫ» ß³ «¼» ª Ü ² ³ ½ ²¹» èó¾ Ì»» ±² îëê ìè ¼Þ ïêó¾ ÝÜ êëôëíê çê ¼Þ îìó¾ ÜÊÜ ïêôéééôîïê ïìì ¼Þ íîó¾ Þ» ìôîçìôçêéôîçê ïçî ¼Þ ïçî ¼Þ ïìì ¼Þ çê ¼Þ ìè ¼Þ ð ¼Þ èó¾ ïêó¾ îìó¾ íîó¾ Ø ¹» ¾ ¼» ±ª ¼» ¹»» ¼ ² ³ ½ ²¹»ò ß«¼ ± º» ½±²»² ²¼» ß² «¼ ±º»±² ±«¼¼ ª»ô «½ Éßʺ»ô½±² ±º ³» ¼» ²¼ ½ ²¹ ³»» ²¼¾ ¼» ô ²¼»² ±²¹»» ±º²«³¾» ô±²»º±» ½ ³»òÌ»»º» ½ ²¾»ª» ¹»òÚ±» ³»ô ììôïðð ³»»»½±²¼ ²¼ïê¾» ³»ô º»» èêõþ»»½±²¼o ¾±«ëÓÞ» ³ ²òÌ º ¹¼±«¾» ± ïð ÓÞ» ³ ² º±»»± ÝÜô ½ ± ½ ²²» ò ² ½±² ± ¼ ¹ «¼ ± º»ô Ó Ü º» ³ ¹ ¾» ³ ïð ÕÞ» ³ ²ô ± ±«½ ² ±» «± ïðð ³ ² ±º Ó Ü» ³»¹ ¾»ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» N˲¼» ²¼ ²¹ Ó Ü ¼ ²¼ ÊÍÌ ² «³»² M ±² ¹»îïíò

17 ïî ر ß¼±¾» ß«¼ ±² ¼ ¹» «¼ ± É»² ±½± ¼ «¼ ± ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô» ±«²¼ ½ ¼»»½± ¼ ²¹ ±½» ²¼»½ º» ³»» ²¼¾ ¼» ±òì ±«¹ Ô ²» ²± Ó ½ ± ±²» ² ± ô» ±«²¼½ ¼»½» ª» ² ±¹ «¼ ± ²¼¼ ¹ ³»»»½ º»¼»ò ß¼±¾» ß«¼ ±² ±»» ½ ³» ²» ²½» «² ±«±»½± ¼ ²¹ò É»² ±«º» ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô» ±½»»² ²»ª»»ò ß¼±¾» ß«¼ ±²»²¼»» ±º ¼ ¹ ³» ±» ±«²¼½ ¼òÌ»½ ¼»½±² «½»± ¹ ² ª»º± ³ ²¼»²¼ ² ² ±¹ ¹² ±«¹ Ô ²» Ñ«± ± ± µ» ò ̱ «³³»ô» ±½» ±º ¼ ¹ ²¹ «¼ ±» ª» ²» ò ß ³ ½ ± ±²» ½±²ª»» ª» ² ± ª± ¹» ½ ²¹» ò ß ±«²¼ ½ ¼ ½±²ª»»» ª± ¹» ½ ²¹» ² ± ¼ ¹ ³» ò ߺ» ² ±¹ ±«²¼¾»½±³» ¼ ¹ «¼ ±ôß¼±¾»ß«¼ ±²½ ²»½± ¼ô»¼ ô ±½» ô ²¼³ O» ± ¾»» ³»¼±² ¾ ±«³ ¹ ² ±²ò

18 ïí Ý» íæ ɱ µº ± ²¼ ± µ ½» ɱ µº ± ɱ µº ± ±ª» ª» ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼»»» ¼ ²½ ª» ô» ½ ± ³»¼ º± «² «¼ ± ± µº ± æ { ²Û¼ Ê» ô ±«³±¼ º ²¼ ª ¼««¼ ±º» ô± ³ ²¹»³º± ¼ ±¾ ± ¼½ ô» ²» ²» ô ²¼ «¼ ±ÝÜ ò { ²Ó«½µÊ» ô ± ³ «¼ ±º» ô³ ²¹»³ ±¹»» ±½»» ± ½»¼³«½ ½±³ ± ó ±² ²¼ ª ¼»± ±«²¼ ½µ ò { ² ÝÜ Ê» ô ±³¾» «¼ ± º» ²¼ ½±²ª»»³ ² ± ½µ ±² «¼ ± ÝÜ ò É» ²»¹»¼»²ª ±²³»² ±ºß¼±¾»ß«¼ ±²ô ±«½ ²³±ª»» ³» ¾»»»²»»ª» ô ³«²»±¼ ²¹ ²¼³ ²¹º» ±½»» ±»¼ô ±º» ±² «¼ ±òì ²»¹»¼»²ª ±²³»²»»²¼ ±ß¼±¾»ª ¼»± ½ ±² ô»» ±«½ ²» ²½± ±» ß¼±¾» ß«¼ ±² ² ± ½±³»»² ª» ª ¼»±ó»¼ ²¹ ± µº ± ò Nݱ³ ²¹ Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» M ±² ¹» îð Û¼ ²¹ ± µº ± ïò Ñ»² º» îò Û¼ «¼ ± íò ß»ºº»½ ìò Í ª» ½ ²¹» ²Û¼ Ê» ô ±¼ ô» ±»ô ²¼»² ²½» ²¼ ª ¼««¼ ±º» ô «½ ª± ½»±ª» ô± ¼ª ²»½± ¼ ²¹ ô ²¼³±»ò ß² ª»¼½ ²¹»»» ³ ²»² ô³ µ ²¹Û¼ Ê» ¹» ½ ± ½»º± ³» ²¹ ²¼º ² ²¹º» òøí»»nû¼ ²¹ «¼ ± º» M ±² ¹» êëò Ñ»² ± ½»» º» Ñ»² ²» ²¹ «¼ ±º» ±«² ±³±¼ º òß» ² ª» ô½»» ¾ ²µº» ±«K»½± ¼±» «¼ ± ² ±ò øí»» NÑ»² ²¹ «¼ ± º» ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ìíò

19 ïì Ý» ²¹ ²» º» Û¼ «¼ ± ²» Ó ² ²» ô ³ ±»»²¼ º» ¾ ¼»» ²¹ ± ¹»²» ²¹ «¼ ±ò ̱ ½»» ±² ½ ½± ¹»ô ½±³¾ ²»»¼ «¼ ± º ±³ ³ º» ò Ì»²ô»»½ ²±» ± ±» «¼ ± ±«² ± ±½»»ºº»½ ò øí»» NÍ»»½ ²¹ «¼ ±M ±² ¹»éîò Û¼ ²¹ «¼ ± ²» Ó ² ²» ß»ºº»½ ß ±½»»ºº»½ ²¼ ª ¼«ô± ¹ ±«±ºÊÍÌ»ºº»½ ²»Ó» ²¹Î ½µò ²» ½µô ±«½ ²»¼ ²¼»± ¼»»ºº»½ «² ±«½»ª»»» º»½» «ò øí»» Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðêò

20 ïë ß ²¹ ¹ ±«±º»ºº»½ ²» Ó» ²¹ Î ½µ Í ª» ±«½ ²¹» Í ª»» ±»¼ô º ² º» ± ¼ µô ± «±³ ½ ²» ² ÝÜ Ê» ± ³«½µ» ±²ò øí»» NÍ ª ²¹ ²¼» ± ²¹ º» M ±² ¹» îìð ²¼ Þ«¼ ²¹ «¼ ± ÝÜ ò Í ª ²¹ º» ± ¼ µ Ó«½µ ± µº ± ïò Ñ»²» ±² îò ²» ±»½± ¼ º» íò ß ²¹» ½ ìò ß»ºº»½ ëò Ó ½µ êò Û ± ²Ó«½µÊ» ô ± ³ «¼ ±º» ±½»»»»±± «±«²¼ó ±«²¼³» òì»»¼ ²¼»ºº»½ ±²K» ³ ²»² å º ³ ¼±» ²K ±«²¼ ¹±±¼ ²»»»µô ±»ª»² ²»» ô ³ ½ ²¹» ³» ²¹ ò øí»» Nß¾±«³«½µ» ±² M ±² ¹»ïéçò

21 ïê Ñ»² ± ½»»» ±² Ú ±³» Ú» ³»²«ô ½ ±±» Ñ»² Í» ±² ± Ò» Í» ±²ò É»² ±«½»» ²»» ±²ô ±½ º» ³»» º± «¼ ± ½»» ±² ½±² ²ò øí»» NÑ»² ²¹ ²¼ ¼¼ ²¹ ±» ±² ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ìêò ̱»» ± ±º» ±²» ±²» «½ ¼ô ±»² ±²» ±º» ³»» ±² ±²» ß¼±¾» ß«¼ ±² Ô±± ± ±¹ ÜÊÜò Ý» ²¹ ²»» ±² ²» ±»½± ¼ º» ²» «¼ ±ô ª ¼»±ô ²¼ Ó Ü º» ² ± ½µ ô ±»½± ¼ ²» «¼ ± ²¼ Ó Ü» ²¹ ±²¹» ²¹ ½µ ò ̱ ¾«¼ ½«º» ¾»» ±²ô ²» «¼ ± ±± O ±«½ ² ½ ±±» º ±³ ±ª» ëððð ±²» ß¼±¾» ß«¼ ±²Ô±± ± ±¹ ÜÊÜòøÍ»»N ²» ² «¼ ±º» ² ±» ±²M±² ¹» ìé ²¼Nλ½± ¼ «¼ ±½ ²Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ëéò ²» ²¹ º ±³» Ú» ²»

22 ïé ß ²¹» ½ ²» ³» ²» ²» Ó ² ²» ô ²¹» ²¼»¼ ½ ²» ³» ²»ò ² Ó«½µ Ê» ô»¼» ³» ³ ²»² º± ³ ³«³ º» ¾ òþ«º ±«² ±» ³ ²»²»¼ ½ ô ³ ¼±«¾»ó½ ½µ ±»²» Û¼ Ê» òøí»»nß ²¹ ²¹½ M ±² ¹»ïçï ²¼ NÛ¼ ²¹ ½ M ±² ¹»ïçëò ß ²¹ ²¹ ²¼»¼ ²¹ ½ ²» Ó ² ²» ß»ºº»½ ß»ºº»½ ²» Ûºº»½ Î ½µô»» ±«½ ²»¼ ô ¹ ±«ô ²¼»± ¼»»ºº»½ ±²» ½ ½µò ß ² º« ³»ô ±«½ ²«¼»±»³±ª»»ºº»½ ± ¼¼»»²»»¼ ±º¼ ºº»»² «¼ ± ±»½ òøí»»nß ²¹»ºº»½ ²Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðéò ß ²¹»ºº»½ ²» Ûºº»½ Î ½µ

23 ïè α ²¼ ³ ½µ ²»Ó» ± Ó ² ²» ô±«««¼ ± ½µ ¼»½ ±»Ó» ½µ º± ²¼ ¼³» òß ±«¾«¼³±» ½±³» ³» ô½±³¾ ²»»»¼ ½µ ² ¾ ô ²¼»²¼ ±±««²¼ ª ¼«½µ ±³¼» ² ±² ò Ì»² «±³»»ºº»½ ²¼³» ²¹ ±ª» ³»ô½» ²¹ ¼ ² ³ ½ô»ª± ª ²¹³ ¹ ¹ ¼ ºº»»² ³«½ ¹» ò øí»» NÌ ½µ ±«²¹ ²¼ ÛÏ ½±² ± M ±² ¹»ïèë ²¼ Nß«±³ ²¹ ½µ» ²¹ M ±² ¹» îðìò α«²¹ ²¼ ³ ²¹ ½µ ²» Ó» Û ± Û ± ±«º ²»¼ ³ ± º»ô ½ ±«½ ² «±³ ½ ²» ² Û¼ Ê» º± ³» ²¹ ± ÝÜ Ê» º± ½ ª ²¹ ²¼ ¼ ¾«²¹ò øí»» NÛ ±» ±² ± ² «¼ ± º»M ±² ¹»îìî ²¼ Þ«¼ ²¹ «¼ ± ÝÜ ò

24 ïç Û ± ²¹ ³ ± ² «¼ ± º» Ê» ²¹ô ±±³ ²¹ô ²¼ ² ª ¹ ²¹ «¼ ± Þ ½ ½±³ ±²»² ±º Û¼ ô Ó«½µô ²¼ ÝÜ Ê» Ì» ± µ ½» ¼ ºº» ² Û¼ Ê» ô Ó«½µ Ê» ô ²¼ ÝÜ Ê» ò ر»ª» ô»» ª» ª» ³ ¾ ½ ½±³ ±²»² ô «½ ª» ¾«±² ô» Ó ² ²» ô ²¼» «¾ ò ß Þ Ý Ü Û Ú Þ ½ ½±³ ±²»² ±º Û¼ ô Ó«½µô ²¼ ÝÜ Ê» øó«½µ Ê» ± ² ßò Ê» ¾«±² Þò Ó»²«¾ Ýò ̱± ¾ Üò Í ± ½«¾ Ûò Ó ² ²» Úò Ê ±«±» ²» Ùò Í «¾ Ù

25 îð Nݱ³ ²¹ Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» M ±² ¹» îð Nß¾±«ÝÜ Ê» M ±² ¹» îêì ݱ³ ²¹ Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼» ¼ ºº»»² ª» º±»¼ ²¹ «¼ ± º» ²¼ ½» ²¹ ³«½µ ³» ò ̱»¼ ²¼ ª ¼«º» ô Û¼ Ê» ò ̱ ³ ³ º» ²¼ ²»¹»»³ Ó Ü ²¼ ª ¼»±ô Ó«½µ Ê» ò Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» ¼ ºº»»²»¼ ²¹ ³» ±¼ ô ²¼» ½ «² ¼ª ² ¹» ò Û¼ Ê» ¼» «½ ª» ³» ±¼ô ½ ½ ²¹» «¼ ± ¼ ô» ³ ²»²» ²¹ ª»¼ º» ò Í«½» ³ ²»² ½ ²¹»»»º» ¾»»²½±²ª» ²¹ ³»» ²¼¾ ¼» ô³» ²¹ô± ¾ ½ ±½» ²¹òÓ«½µÊ» ²±²¼»ó «½ ª» ³» ±¼ô ½ ³» ³ ²»² ²¼ ² ² ²»±«ô» «²¹ ³±» ±½» ²¹ ±» ô ¾«²½» ²¹ º» ó ¾ òì º» ¾»º» ¾»»² ¹ ¼«¾«¼ ²¹ ²¼»»ª «²¹ ³»¼³«½ ½±³ ± ±²± ª ¼»± ±«²¼ ½µò DZ«½ ² ½±³¾ ²» ¼» «½ ª» ²¼ ²±²¼» «½ ª»»¼ ²¹ ± ²»»¼ ±º ±»½ ò º ³«½µ ½» ¼» «½ ª»»¼ ²¹ôº±» ³»ô ³ ¼±«¾»ó½ ½µ ±»²» Û¼ Ê» òô µ»»ô º ²»¼»¼ ª»º± ³½±² ²»½»² ½ ²¹» ±«¼ µ»ô»ë²¼±½±³³ ²¼ ±»ª» ±»ª ± O¼» «½ ª»»¼»²K»¼ «² ±«ª» º»ò Ú± ³±» ²º± ³ ±² ¾±«Û¼ Ê» ô»»nû¼ ²¹ «¼ ±º» M±² ¹»êë庱 ³±» ²º± ³ ±² ¾±«Ó«½µ Ê» ô»» Ó ²¹ ³«½µ» ±² ò Í ½ ª» ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { Ú ±³» Ê» ³»²«ô ½ ±±» Û¼ Ê» ô Ó«½µ Ê» ô ± ÝÜ Ê» ò { Ý ½µ» Û¼ Ê» ô Ó«½µ Ê» ô ± ÝÜ Ê» ¾«±² ²» ±± ¾ ò { ²Ó«½µÊ» ô¼±«¾»ó½ ½µ ² «¼ ±½ ±±»² ²Û¼ Ê» òß» ² ª» ô¼±«¾»ó½ ½µ º» ²»Ú» ²» ò Ñ ô»»½ ² «¼ ± ½ ²»»» Ú» ²» ±» Ó ² ²» ô ²¼»² ½ ½µ» Û¼ Ú» ¾«±² ²» Ú» ²» ò Nݱ³ ²¹ Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» M ±² ¹» îð NÕ» º± ±»² ²¹ ª» M ±² ¹» îéð Ʊ±³ ²¹ «¼ ± Ʊ±³ ²¹ ¼ ª» ±º» ³» ²» ¼ ²» Ó ² ²» ò Ì» ¼» ±±³»ª» ¼»»²¼ ±² ±«½² µò Ú±» ³»ô ±«½ ² ±±³ ² ±»» ¼» ² ² «¼ ± º» ± ³«½µ» ±²ô ± ±«½ ² ±±³ ±«± ¹» ² ±ª» ª» ò ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼»»ª» ± ±±³òDZ«½ ²»» ½ ½µ ¾«±² ²» Ʊ±³ ²» ô± ¼ ¹ ½ ± ¾ ²¼ ò

26 îï Þ ß Ý Æ±±³ ²¹ ³» ±¼ßò Ý ½µ ¾«±² ² Ʊ±³ ²» Þò Ü ¹ ½ ± ¾ Ýò Î ¹ ó½ ½µ ²¼ ¼ ¹ NÕ» º± ²¹ ²¼ ±±³ ²¹ «¼ ±M ±² ¹» îéð Ʊ±³» Ʊ±³ ²» ï ̱ ¼» Ʊ±³ ²» ô ½ ±±» É ²¼± â Ʊ±³ ݱ² ± ò î ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { Ý ½µ» Ʊ±³ ² Ê» ½ ¾«±² ± ²½»»» ª» ½» ± «±² ² Û¼ Ê» ± ± º»» ½µ ² Ó«½µ Ê» ò { Ý ½µ» Ʊ±³ ² ر ±² ¾«±² ± ±±³ ² ±²» ½»²» ±º» ª ¾» ª»º± ³ ±» ±²ò { Ý ½µ» Ʊ±³ ̱ Í»»½ ±² ¾«±² ± ±±³ ² ±²» ½²»»½»¼ ²¹»ò { Ý ½µ» Ʊ±³ ² ̱ Î ¹ Û¼¹» Ѻ Í»»½ ±² ¾«±² ± ±±³ ² ±²» ¹ ¾±«²¼ ±º» ½²»»½»¼ ²¹»ò { Ý ½µ»Æ±±³ ²Ì±Ô»º Û¼¹»ÑºÍ»»½ ±²¾«±² ± ±±³ ²±²»»º ¾±«²¼ ±º»½²»»½»¼ ²¹»ò { Ý ½µ» Ʊ±³ ѫر ±² ¾«±² ± ±±³ ±«º ±³» ½»²» ±º» ª ¾» ª»º± ³ ±» ±²ò { Ý ½µ»Æ±±³Ñ«Ú«Þ± ß» ¾«±² ±¼»»²» «¼ ±º» ²Û¼ Ê» ±» ±² ²Ó«½µÊ» ò { Ý ½µ»Æ±±³Ñ«Ê» ½ ¾«±² ±¼»½»»»ª» ½» ± «±² ²Û¼ Ê» ± ± ³±» ½µ ² Ó«½µ Ê» ò Ʊ±³ ½ ± ¾ ± ²» Ó ² ²» ô ¼± ² ±º» º± ± ²¹ { Ó±ª»» ± ²» ±»»»¼¹»±º ± ±² ± ª» ½ ½ ± ¾ ò黲» ± ²» ¾»½±³» ³ ¹² º ²¹¹ ± ô ¼ ¹»º ± ¹ ô ± «± ¼± ²ò { Î ¹ ó½ ½µ ²¼¼ ¹ ²» ± ±² ± ±±³ ² ±»½ º ½ ³» ²¹»òÌ»³ ¹² º ²¹¹ ½±²» ô ½» ²¹»»½ ±² ± ± ²¹» º» Ó ² ²» ò { øû¼ Ê» ±² Î ¹ ó½ ½µ ²¼¼ ¹ ²»ª» ½ ± ±±³ ² ±»½ º ½ ³ «¼» ²¹»òÌ»³ ¹² º ²¹ ¹ ½±²» ô ½» ²¹»»½ ±² ±º» ²¹» º» Ó ² ²» ò ̱ ±±³»³±»» ô ½»» ± ²» ±ª»» ±» ½ ± ¾ ± ô ²¼ ±»»» òø ²Û¼ Ê» ô ±±³³» ±¼ ± ± µ»²» ± ²» ±ª»» ª»º± ³ò DZ«½ ²»»» ½»² ¹»±º ±±³ ±²» Ù»²» ¾ ±º» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ò øí»» NÙ»²»»º»»²½» M ±² ¹»ííò Ò ª ¹» ½ ± ¾ ± ß ¹» ±±³»ª» ô ±«³ ²»»¼ ± ½ ± ±»» ¼ ºº»»² «¼ ± ½±²»² ²» Ó ² ²» ò

27 îî ̱ ½ ²¹»» ½»³»² ±º ± ±² ½ ± ¾ ô ¹ ó½ ½µ ô ²¼ ½ ±±» ß¾±ª» Ü ± Þ» ± Ü ò Ì»» ± ±² ±º» ½ ± ¾ º± ±²» ½² ª» øû¼ Ê» ± Ó«½µ Ê» ò ß Þ Ý Ü Í½ ± ²¹ ¼»ª ½» ßò ر ±² ½ ± ¾ Þò Ê» ½ ½ ± ¾ øó«½µ Ê» ±² Ýò Ê» ½ øû¼ Ê» ±² Üò ر ±² { ̱ ½ ± ±«¹ ³»ô ¼ ¹» ± ±² ½ ± ¾ ô ± ¼ ¹»º ± ¹ ²» ± ±² ò { ̱ ½ ± ±«¹ «¼ ± ³ «¼» ² Û¼ Ê» ô ¼ ¹ «± ¼± ² ²» ª» ½ ò { ̱ ½ ± ±«¹ ½µ ² Ó«½µ Ê» ô ¼ ¹» ª» ½ ½ ± ¾ ò ̱ ½ ± ±«¹ ½µ» ³±»» ô ½»» ± ²» ±ª»» ½µ ¼ ô ²¼ ±»»» ò NÒ ª ¹»» Í»»½ ±²ñÊ» ²» M ±² ¹» îî Ò ª ¹»» Í»»½ ±²ñÊ» ²» Ì» Í»»½ ±²ñÊ» ²» ±» ô»²¼ô ²¼»²¹ ±º»½²»»½ ±² ²¼ª» ²» Ó ² ²» òì» ²» ¼ ²º± ³ ±² ²» ½² ³»º± ³ ô «½ Ü»½ ³ ± Þ ß²¼Þ» òøí»»nì±½ ²¹»» ³» ¼ º± ³ M ±² ¹» ëëò Í»»½ ±²ñÊ» ݱ² ± ²» ï ̱ ¼» Í»»½ ±²ñÊ» ²» ô ½ ±±» É ²¼± â Í»»½ ±²ñÊ» ݱ² ± ò î øñ ±² Û²» ²» ª ² ±» Þ»¹ ²ô Û²¼ô ± Ô»²¹ ¾±» ± ½ ²¹»»»»½ ±² ± ª» ò NÓ±² ± ²¹ ³» ¼«²¹»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µM ±² ¹» ëì Nܱ½µô ¹ ±«ô ± º ± ²» M ±² ¹» îí

28 îí Ý«±³ ²¹ ± µ ½» ß¾±«± µ ½» ß¼±¾»ª ¼»± ²¼ «¼ ± ½ ±² ±ª ¼» ½±²»² ô½«±³ ¾» ± µ ½»òß ±«¹» ½ ½ ±² ± ²» ±º ²» ø «½ ̱± ôð ±»» ôì ³» ²»ô ²¼ ±±² ô ±«³±ª» ²¼¹ ±«²» ²» ³» ½ ± ±¼«½ ò Ì» ³ ² ²¼± ±º ±¹ ³» ½ ±² ²¼± ò Ð ²»» ± ¹ ²»¼ ² ²¼± ² ² ²¹»³»² ½»¼ ± µ ½»ò Ì» ¼»º «± µ ½» ½±² ² ¹ ±«±º ²»» ²» ²¼ ±²»ò DZ«½«±³» ± µ ½» ¾ ²¹ ²¹ ²» ²» ±«¾» «±«± µ ²¹»ò DZ«½ ² ½»» ²¼ ª»»ª» ½«±³ ± µ ½» º± ¼ ºº»»² µ Oº±» ³»ô ±²» º±»¼ ²¹ ²¼ ±²» º±»ª» ²¹ò DZ«½ ² ¼ ¹ ²» ± ²» ±½ ±² ô ³±ª» ²» ² ± ± ±«±º ¹ ±«ô ½» ²» ±²¹ ¼»» ½ ±» ô ²¼ «²¼±½µ ²» ± º ± ² ²» ²¼± ¾±ª»» ½ ±² ²¼± ò ß ± ²¹» ²» ô» ±» ²»»» «±³ ½ ± º» ²¼± ò DZ«½ ²º ± ²¹ ²¼± ±½»» ± µ ½»³±» µ» ±» ²»ª ±«ª» ±² ±ºß¼±¾» ½ ±² ô± ± ½» ²» ±² ³ ³±² ± ò Þ Ý ß Û ³» ± µ ½» ßò ß ½ ±² ²¼± Þò Ù ±¼ ²» Ýò ²¼ ª ¼«²» Ú± ª ¼»± ¾± ß¼±¾» ± µ ½»ô»» ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñª ¼ðîìçò ܱ½µô ¹ ±«ô ± º ± ²» DZ«½ ² ¼±½µ ²» ±¹»» ô ³±ª» ²» ² ± ± ±«±º ¹ ±«ô ²¼ «²¼±½µ ²» ± º ± ² ²» ²¼± ¾±ª»» ½ ±² ²¼± ò ß ±«¼ ¹ ²» ô ¼ ± ±²» O» ±² ± ½ ±«½ ² ³±ª»» ²» O ¾»½±³» ¹ ¹»¼ò Ì» ¼ ± ±²» ±«½ ±±» ¼»» ³ ²»»»» ²» ²»»¼ô ²¼»» ¼±½µ ± ¹ ±«±» ²» ò

29 îì ܱ½µ ²¹ ±²» ܱ½µ ²¹ ±²»» ±²¹»»¼¹» ±º ²» ô¹ ±«ô± ²¼± òü±½µ ²¹ ²» ½» ¼ ½»² ±»» ²¹ ¹ ±«ô» ²¹ ¹ ±«± ½½±³³±¼»» ²» ²» ò ß Þ Ý Ü ¹¹ ²¹ ²» øß ±² ± ¼±½µ ²¹ ±²» øþ ± ¼±½µ øý Ù ±«²¹ ±²» Ù ±«²¹ ±²»» ²» ³ ¼¼»±º ²» ± ¹ ±«ô ²¼ ±²¹» ¾» ±º ²» òù ±«²¹ ²» ½µ ±» ²» ò ß Þ Ý Ü ¹¹ ²¹ ²» øß ±² ± ¹ ±«²¹ ±²» øþ ± ¹ ± ²¹ ²» øý ܱ½µ ± ¹ ±«²» ï º» ²» ±«² ± ¼±½µ ± ¹ ±«²± ª ¾»ô ½ ±±» º ±³» É ²¼± ³»²«ò î ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ̱³±ª» ² ²¼ ª ¼«²» ô¼ ¹»¹»» ²» ó»º ½± ²» ±º ²» K ¾±² ±»¼»»¼¼ ± ±²»ò

30 îë Ü ¹ ²» ¹» ± ³±ª» ±²» ²» { ̱ ³±ª» ²»²» ¹ ±«ô ¼ ¹» ¹ ±«¹»» ó ¹ ½± ²» ±² ±» ¼»»¼ ¼ ± ±²»ò Ü ¹ ¹ ±«¹» ± ³±ª»»²» ¹ ±«Ì» ½ ±² ¼±½µ ± ¹ ± ²» ô ½½± ¼ ²¹ ±»» ±º ¼ ± ±²»ò ˲¼±½µ ²» ² º ± ²¹ ²¼± É»² ±««²¼±½µ ²» ² º ± ²¹ ²¼± ô ±«½ ² ¼¼ ²» ±» ²¼± ± ±»»³±¼ º ô ±«¼±» ½ ±² ²¼± ò籫½ ²º ± ²¹ ²¼± ±³ µ»±º»½±²¼ ³±² ± ô± ±½»» ± µ ½» µ» ±» ²»» ª» ±² ±º ß¼±¾» ½ ±² ò Í»»½» ²» ±«² ±«²¼±½µø º K ²± ª ¾»ô½ ±±» º ±³»É ²¼± ³»²«ô ²¼»²¼±±²»±º» º± ± ²¹æ { Ý ±±» ˲¼±½µ Ð ²» ± ˲¼±½µ Ú ³» º ±³» ²» ³»²«ò ˲¼±½µ Ú ³» «²¼±½µ» ²» ¹ ±«ò { ر ¼ ¼± ² Ý øé ²¼± x ± ݱ³³ ²¼ øó ½ ÑÍx ô ²¼ ¼ ¹» ²» ± ¹ ±«º ±³ ½² ±½ ±²ò É»² ±»»» ³± ¾«±²ô» ²» ± ¹ ± ² ²» º ± ²¹ ²¼± ò { Ü ¹» ²» ± ¹ ±«±«¼»» ½ ±² ²¼± òø º» ½ ±² ²¼± ³ ³»¼ô¼ ¹» ²» ±» É ²¼± µ ¾ ò λ» ²» ¹ ±«É»² ±«± ±²» ± ²» ±ª» ¼ ª ¼» ¾»»»² ²» ¹ ±«ô»» ½±²» ò黲 ±«¼ ¹»» ½±² ô ¹ ±» ¼ ª ¼»»»»¼ò Ú±» ³»ô «±» ±«± µ ½» ½±² ²»» ²» ¹ ±«½µ»¼ ª» ½ ò º ±«¼ ¹» ¼ ª ¼» ¾»»»²» ¾± ±³ ± ¹ ±«ô»»»»¼ô ¾ ± ³± ¹ ±«¼±» ²K ½ ²¹»ò

31 îê ̱ «½µ ³ ³» ²» ¾»²»» ± ²» ô»» ¼»ø µ» òøü±²±» Í º ò л» ¼»µ» ¹ ² ±» «²» ²» ± ± ¹ ²»ò ï ܱ»» ±º» º± ± ²¹æ { ̱»»»» ± ±² ± ª» ½ ô ± ±²» ± ²» ¾»»»² ± ²» ¹ ±«òì» ± ²» ¾»½±³» ¼±«¾»ó ± ò { ̱»» ² ¾± ¼»½ ±² ±²½»ô ± ±²» ± ²»» ²»»½ ±²¾»»»²»» ± ³±» ²» ¹ ±«ò Ì» ± ²» ¾»½±³» º±«ó ± ò î ر ¼ ¼± ²» ³± ¾«±²ô ²¼ ¼ ¹ ±»»» ²» ¹ ±«ò ß Þ Ü ¹¹ ²¹ ¼ ª ¼» ¾»»»² ²» ¹ ±«±»»»³ ± ±² ßò Ñ ¹ ² ¹ ±» ½±² Þò λ»¼ ¹ ±«Ñ»² ²¼ ½ ±» ²» ²¼ ²¼± Ûª»² º ²» ±»²ô ³ ¾»±«±º ¹ ô¾»²» ±» ²» òý ±± ²¹ ²» º ±³»É ²¼± ³»²«±»² ²¼ ¾ ²¹ ±» º ±² ò É»² ±«½ ±» ²» ¹ ±«²» ½ ±² ²¼± ô»±» ¹ ±» ±³ µ»±º»²» ª ¾» ½»ò É»² ±«½ ±» º ± ²¹ ²¼± ô» ²» ² ½ ±»ô ±±ò { ̱ ±»² ± ½ ±» ²» ô ½ ±±»» ²» º ±³» É ²¼± ³»²«ò { ̱ ½ ±» ²» ± ²¼± ô ½ ½µ Ý ±» ¾«±² ò ɱ µ ²¹ ³ ³±² ± ̱ ²½»»» ª ¾» ½»»² ½»ô ³ ³±² ± ò É»² ±«± µ ³ ³±² ± ô» ó ½ ±² ²¼±» ±²» ³ ² ³±² ± ô ²¼ ±«½» º ± ²¹ ²¼± ±²»»½±²¼ ³±² ± ò Ó±² ± ½±²º ¹«±²» ±»¼ ²» ± µ ½»ò Nܱ½µô ¹ ±«ô ± º ± ²» M ±² ¹» îí

32 îé Ü» ±± ¾ Ì» ±± ¾ ±ª ¼» «½µ ½½» ± ±± ô» ɱ µ ½» ³»²«ô ²¼¾«±² ±¹¹» ¾»»»²Û¼ ôó«½µô ²¼ ÝÜ Ê» ò ͱ³» ±±» «² ±» ½ ª» ò Ô µ»»ô ±³» Û¼ Ê» ±±» ª ¾» ±² ²»½ ¼ ò Þ ¼»º «ô» ±± ¾ ¼±½µ»¼ ³³»¼» ¾» ±»³»²«¾ òø±»ª» ô ±«½ ²«²¼±½µ» ±± ¾ ô½±²ª» ²¹ ±» ̱± ²» ô ½ ±«½ ² ³ ² µ» ² ±» ²» ò { ̱ ± ± ¼»» ±± ¾ ô ½ ±±» É ²¼± â ̱± ò ß ½»½µ ³ µ ¾» ̱± ½±³³ ²¼ ²¼ ½» ± ²ò { ̱ «²¼±½µ» ±± ¾ º ±³ ¼»º «±½ ±²ô ¼ ¹» ²¼»»»º»¼¹» ± ²±» ±½ ±² ²» ± µ» ò { ̱»¼±½µ» ̱± ²» ² ¼»º «±½ ±²ô ¼ ¹» ̱± ²» ¾ ±» ¼ ± ±²» ²»»²» ¼ ±º» ß¼±¾» ß«¼ ±² ²¼± ô ««²¼»» ³»²«¾ ò ß Þ ßª ¾» ±± ¾ ¾«±² ¼ ºº» ²» ½ ª» ò ßò Û¼ Ê» ±± ¾ ² Í»½ Ú» ²½ Ü Þò Ó«½µ Ê» ±± ¾ Nܱ½µô ¹ ±«ô ± º ± ²» M ±² ¹» îí NÞ ½ ½±³ ±²»² ±º Û¼ ô Ó«½µô ²¼ ÝÜ Ê» M ±² ¹»ïç Ü» ± ½«¾ Ì» ± ½«¾ ¼ ¾«±² ±ª ¼» «½µ ½½» ±½±³³±² ¼º«²½ ±² òì» ± ½«¾» ²» ±º» ½ ±² ²¼± ô ¾» ±» ³»²«¾ ²¼» ¼»º «±½ ±² ±º» ±± ¾ ò Ì» ¾«±² ½±² ²»¼ ²» ½ ± ½«¹ ±«¼ ºº» ² Û¼ Ê» ô Ó«½µ Ê» ô ²¼ ÝÜ Ê» ò ̱ ¼»² º ¾«±²ô ½»» ± ²» ±ª»» ¾«±² «² ±±» ò { ̱ ± ± ¼»» ± ½«¾ ô ½ ±±» Ê» â Í ± ½«Þ â Í ± ò { ̱ ± ± ¼» ± ½«¹ ±«ô ½ ±±» Ê» â Í ± ½«Þ â Ù ±«â Ź ±«² ³»Ãò { ̱ ± ± ¼» ²¼ ª ¼«± ½«ô ½ ±±» Ê» â Í ± ½«Þ â Ž±³³ ²¼»Ã â Ž±³³ ²¼ ² ³»Ãò DZ«½ ² ¼ ¼ ºº»»² ± ½«² Û¼ ô Ó«½µô ²¼ ÝÜ Ê» ò NÞ ½ ½±³ ±²»² ±º Û¼ ô Ó«½µô ²¼ ÝÜ Ê» M ±² ¹»ïç Ü» «¾ Ì» «¾ «² ½ ±» ¾± ±³ ±º» ß¼±¾» ß«¼ ±² ± µ» ò DZ«½ ² ± ± ¼»» «¾ ²¼»»½ ½» ±º ²º± ³ ±²»»»ò

33 îè ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø Í «¾ ßò Ü Ë²¼» Ý«± Þò Í ³» Ú± ³ Ýò Ú» Í» Üò Ú» Í» øì ³» Ûò Ú»» Í ½» Úò Ú»» Í ½» øì ³» Ùò Õ» ¾± ¼ Ó±¼ º» Øò ÍÓÐÌÛñÓÌÝ Í ª» Í ¾ ò Ü Ó±¼» { ̱ ± ± ¼»» «¾ ô ½ ±±» Ê» â Í «Þ â Í ± ò ß ½»½µ ³ µ ²¼ ½»» «¾ ª ¾»ò { ̱ ½ ²¹»»» ±º ²º± ³ ±²» «¾ ¼ ô ½ ±±» Ê» â Í «Þ ± ¹ ó½ ½µ» «¾ ô ²¼»»½ º ±³» º± ± ²¹ ± ±² æ Ü Ë²¼» Ý«± Í ± ²º± ³ ±² «½ ½ ²²» øº±»»±º» ô ³ «¼»ø³» ¼ ²¼»½ ¾» ô ²¼ ³» ø ±«æ³ ² 滽±²¼ æ «²¼»¼ ±º»½±²¼ º ±³»¾»¹ ²² ²¹±º» «¼ ±º»òÌ ¼ ½ ²¹» ¼ ² ³ ½»² ±«³±ª»» ± ²» òú±» ³»ô º ±»ÎæPïëòî¼Þàðæððæîì ² Û¼ Ê» ô ±«± ²» ±ª»» ¹ ½ ²²» ðòîì±²¼ ô ²¼» ³ «¼»»½» ± ² Pïëòî ¼Þò ² Ó«½µ Ê» ô ±«K»»»ª»² ³±» ¼ ô «½»²ª» ±» ± ±² ô ¼ ² ³ ½»ºº»½» ²¹ ô ²¼» ½² ± ±² ±º ½ ±«¼ ¹»³ò Í ³» Ú± ³ Ü ³» ²º± ³ ±² ¾± ½² ±»²»¼ ª»º± ³ øû¼ Ê» ±» ±² º» øó«½µ Ê» ò Ú±» ³»ô ììôïðð µø ïêó¾»»± º» ¼»¼ ììïðð P ïêó¾ P»»±ò Ú» Í» λ»»² ± ¹»» ½ ª» «¼ ±º» ô³» ¼ ² µ ±¾» ò º ±» íðèõ ²» «¾ ô»²» ½² ª»º± ³ ±» ±² íðè µ ±¾» øõþ ²»ò Ú» Í» ø ³» Í ± ±»²¹ ø³» ¼ ² ³» ±º»½² ª»º± ³±» ±²òÚ±» ³»ôðæðïæîìé ³» ²» ª»º± ³ ±» ±² ïòîì黽±²¼ ±²¹ò Ú»» Í ½» ² Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» ô ± ± ³«½ ½» ª ¾» ±² ±«¼ ¼ ª»ò ² ÝÜ Ê» ô ± ± ³«½ ½»»³ ² ±² ÝÜ ¾»¼ ±² ½ Ê» ³»²³»»½»¼æ éì ³ ²ò ÝÜ ± èð ³ ²ò ÝÜò Ú»» Í ½» ø ³» ² Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» ô ¼» ³»»³ ² ²¹ º±»½± ¼ ²¹ô ¾»¼ «±²» ½²»»½»¼ ³»»òÌ ª ± ² ³ ² ô»½±²¼ ô ²¼ ±«²¼ ±º»½±²¼ òú±» ³»ô º ß¼±¾» ß«¼ ±²» ±»½± ¼ èó¾ ³±²± «¼ ± ïïôðîë µø ô» ³»»³ ² ²¹ ³ ¹» ¼ ìíççæïëòëîé º»»ò Ý ²¹»»»½± ¼ ²¹ ± ±² ± ïêó¾»»± ììôïðð µø ô ²¼» ³»»³ ² ²¹ ¾»½±³» êèðæììòéíê º»»ò ² ÝÜ Ê» ô ± ± ³«½ ½»»³ ² ±² ÝÜ ¾»¼ ±² ½ Ê» ³»²³»»½»¼æ éì ³ ²ò ÝÜ ± èð ³ ²ò ÝÜò Õ» ¾± ¼ Ó±¼ º» Ü» «±º ±«µ» ¾± ¼K Ý ô Í º ô ²¼ ß µ» ô» ²¹ ±«¼»» ³ ²» º»» µ»» º»¼ò ÍÓÐÌÛñÓÌÝ Í ª» Í ¾ ²¼ ½»» ¾ ±º ²½±³ ²¹ ³»½±¼» ½±³»¼ ± ß¼±¾» ß«¼ ±²K ²» ² ½ ±½µòÚ±» ³»ôçëòðûÍÓÐÌÛñÓÌÝ ²¼ ½» ª» ±²¹ÍÓÐÌÛñÓÌÝ ¹² òð» ½»² ¹» ¾±ª»èðû ±«¼ ¾» ¾»»²±«¹ ± ³ ² ² ²½ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÍ ²½ ±² ²¹ ÍÓÌÐÛM ±² ¹» îðçò Ü Ó±¼» ²¼ ½»» ½² ½±²»² ±º» Ó ² ²» æ É ª»º± ³ô Í»½ Ú» ²½ ô Í»½ Ð ²ô ± Í»½ л Ü ² Û¼ Ê» å Ì ³» ²» ² Ó«½µ Ê» å ÝÜ Ô ² ÝÜ Ê» ò NÞ ½ ½±³ ±²»² ±º Û¼ ô Ó«½µô ²¼ ÝÜ Ê» M ±² ¹»ïç

34 îç Ý ²¹» ²» º ½» ¾ ¹ ²» ± ² ï Ý ±±» Û¼ â лº»»²½» ô ²¼ ½ ½µ» ݱ ± ¾ò î ܱ»» ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ¹»²± ¼ µ»² ²» ²¼¼ ±¹¾±» ô¼ ¹»Ë Þ ¹ ²» ¼» òøì±» «² ±»± ¹ ²» ²¹ô½ ½µ λ» Ë ò { ̱ ½± ±» ²» ²¼ ¼ ±¹ ¾±» ô ½ ½µ Ì ² ô»»½ ± ½«±³» ½± ± ô ²¼»² ½ ½µ ÑÕò Nݱ ±»º»»²½» M ±² ¹» íë Ó ² ¹ ²¹ ± µ ½» Ý ±±» ± µ ½» Û ½ ß¼±¾» ª ¼»± ²¼ «¼ ± ½ ±² ²½ «¼»»ª»»¼»º ²»¼ ± µ ½» ± ³»» ±«±º ²» º±»½ º ½ µ ò É»² ±«½ ±±» ±²» ±º»» ± µ ½» ô ± ² ½«±³ ± µ ½» ±«Kª» ª»¼ô» ½² ± µ ½»»¼ ² ½½± ¼ ²¹ ò Ñ»²» ±»½ ±«² ± ± µ ±²ô ½ ±±» É ²¼± â ɱ µ ½»ô ²¼»»½» ¼»»¼ ± µ ½»ò л¼»º ²»¼ ± µ ½» ² ß¼±¾» ß«¼ ±² ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼»»ª»»¼»º ²»¼ ± µ ½» ²» É ²¼± âé± µ ½» «¾³»²«òÌ»» ± µ ½» ± ³»» ²¹»³»² ±º ²» º±»½ º ½ µ ò DZ«½ ² ½«±³» ²»¼»º ²»¼ ± µ ½»ò øí»» NÍ ª» ½«±³ ± µ ½»M ±² ¹»íðò Û¼ Ê» øü»º «ß ²¹» ²» ²» ¼»º «± ±² º± Û¼ Ê» ô ²¼»»² É ª»º± ³ Ü ²» Ó ² ²» ò Ó«½µ Ê» øü»º «ß ²¹» ²» ²» ¼»º «± ±² º± Ó«½µ Ê» ò ÝÜ Ê» øü»º «ß ²¹» ²» ²» ¼»º «± ±² º± ÝÜÊ» ò Ú» ²½ Í ½» Û¼ ²¹ λº»½»¼»º «²¹»³»² º± Û¼ Ê» ô¾»² Í»½ Ú» ²½ Ü ²» Ó ² ²» ò Ó» ²¹ ß²¼ ß² ß¼¼» Ú» ²½ ²¼ л ß² ²» ±» ¼»º «Û¼ Ê» ± µ ½»ò Ó ³«³ Í» ±² øü«ó±² ± ß ²¹»» Ó«½µ Ê» ± µ» º± ±ó³±² ±» «ô ¼ ²¹» Ó ² ²» ²¼ ½ ±² ²¼± ±² ±²»³±² ± ²¼±» ²» ±²»»½±²¼³±² ± ô ±ª ¼ ²¹³ ³«³ ª» ±º» Ó ² ²» ¼ ò Ó ³«³ É ª»º± ³ Û¼ ²¹ øü«ó±² ± ß ²¹»» Û¼ Ê» ± µ» º± ±ó³±² ±» «ô¼ ²¹» Ó ² ²» ²¼ ½ ±² ²¼± ±² ±²» ³±² ± ²¼ ±» ²» ±²»»½±²¼ ³±² ± ô ±ª ¼ ²¹ ³ ³«³ ª» ±º» Ó ² ²» ¼ ò Í» ±² Ó ²¹ ß¼¼» Ó» ²» ±» ¼»º «Ó«½µ Ê» ± µ ½»ò Ê ¼»± õ ß«¼ ± Í» ±² ß¼¼» Ê ¼»± ²» ±» ¼»º «Ó«½µ Ê» ± µ ½»ò

35 íð Í ª» ½«±³ ± µ ½» ß ±«½«±³» ± µ ½»ô» ½ ±² ½µ ±«½ ²¹» ô ± ²¹»³±»½»² ±«òì± ±»»½ º ½ ±«³±»» ³ ²»² ô ª» ½«±³ ± µ ½»ò Í ª»¼ ½«±³ ± µ ½»» ²» ɱ µ ½» ³»²«ô»» ±«½ ²» «² ± ²¼»»»³ò ß ²¹»»º ³» ²¼ ²» ¼»»¼ô»²½ ±±»É ²¼± âé± µ ½» âò» ɱ µ ½»òÌ» ² ³»º±» ± µ ½»ô ²¼ ½ ½µ ÑÕò Ò±»æ º ±»½ ª»¼ ½«±³ ± µ ½» ±»²»¼±² ²±»»³ô» ½ ±² ±±µ º± ± µ ½» ³ ½ ²¹ ² ³»ò º ½ ²K º ²¼ ³ ½ ø±» ³±² ± ½±²º ¹«±² ¼±» ²K ³ ½ ô » ½² ±½ ± µ ½»ò λ» ± µ ½» λ» ± µ ½» ±» «² ± ± ¹ ² ô ª»¼ ±«±º ²» ò É» ± µ ½» ±«² ±»» ½ ª»ô ½ ±±» É ²¼± â ɱ µ ½» â λ» ± µ ½» ² ³»ò Ü»»» ± µ ½» ï Ý ±±» É ²¼± â ɱ µ ½»â Ü»»» ɱ µ ½»ò î Ý ±±»» ± µ ½» ±«² ± ¼»»»ô ²¼»² ½ ½µ ÑÕò Ò±»æ DZ«½ ²²± ¼»»»» ½² ½ ª» ± µ ½»ò

36 íï Ý» ìæ Í» ²¹ «ß¼±¾» ß«¼ ±² ݱ²²»½ ²¹ ± ² «²¼ ±««ß¾±«¼» ² «²¼ ±««Ç±«½ ² ¼» ²¹» ±º ¼» ² «²¼ ±««ß¼±¾» ß«¼ ±²ò ͱ«²¼ ½ ¼ ² ±«¾ ²¹ ² «¼ ± º ±³ ±«½» «½ ³ ½ ± ±²» ô» ¼»½µ ô ²¼ ¼ ¹»ºº»½ «² ò ͱ«²¼ ½ ¼ ±« ±«³±² ± «¼ ± ±«¹ ±«½» «½» µ» ²¼» ¼ ±²» ò Ó Ü ±» ±«²½ ±²» ß¼±¾» ß«¼ ±² Ó Ü ¼»ª ½» ²¼ ½ ±² ò ß Þ Ý ßò ͱ«²¼ ½ ¼ ² «½±²²»½ ± ±«½» «½ ³ ½ ± ±²» ²¼» ¼»½µ ò Þò ͱ«²¼ ½ ¼ ±««½±²²»½ ±» µ» ²¼» ¼ ±²» ò Ýò Ó Ü ± ½±²²»½ ± Ó Ü ¼»ª ½» ²¼ ½ ±² ò NÍ ²½ ±² ²¹ λɻM ±² ¹» îðè Í» «¼ ± ² «²¼ ±««É»² ± ² «²¼ ±««º±»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µô ß¼±¾» ß«¼ ±² ½ ² ± µ ²¼ ±º ±«²¼ ½ ¼ ¼ ª» æ ß«¼ ± Í» ³ ²ñÑ«øßÍ Ñ ²¼ Ü»½ ͱ«²¼ò ͱ³» ½ ¼ «± ¾±» ±º ¼ ª» ò ßÍ Ñ¼ ª»»»º» ¾»¾»½ » ±ª ¼»¾»»» º± ³ ²½» ²¼ ±»»²½ ò籫½ ² ±³±² ± «¼ ± ±½± ¼ ²¼ ² ²» ª± «³»ô ²ô ²¼»ºº»½ ½ ²¹» ¼«²¹ ¾ ½µòÌ»³ ² ¼ª ² ¹»±ºÜ»½ ó ͱ«²¼ ±«½ ² ½½» ±²» ½ ¼ º ±³ ³ ½ ±² ³«²»±«ò ï Ý ±±» Û¼ â ß«¼ ± Ø ¼» Í» «ò î Ý ½µ» Û¼ Ê» ô Ó«½µ Ê» ô ± Í«±«²¼ Û²½±¼» ¾ò í Ú± ß«¼ ±Ü ª» ô½ ±±» ¼ ª» º±» ±«²¼½ ¼ ±«² ±òøý ±±» ²ßÍ Ñ¼ ª» º±²» ª ¾»å ±»»ô ½ ±±»» Ü»½ ͱ«²¼ ¼ ª» ô ß«¼ ±² É ²¼± ͱ«²¼ò ì øñ ±² Ý ½µ ݱ² ± Ð ²» ô» ¼ ª» ±»» ô ²¼»² ½ ½µÑÕò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÍ» ¼ ª» ±»» º± ±«²¼ ½ ¼M ±² ¹» íîò

37 íî ë ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { ˲¼» Û¼ Ê» ô ½ ±±»»»± ± º ±³» Ü»º «² «²¼ Ü»º «Ñ««³»²«ò { ˲¼» Ó«½µ Ê» ô ½ ±±»»»± ± ³±²± ± º ±³» Ü»º «² «²¼ Ü»º «Ñ««³»²«ò ² ³«½µ» ±²ô ±«½ ² ±ª» ¼»» ¼»º «º± ½«½µò øí»» Nß ¹² «¼ ± ² «²¼ ±««± ½µ M ±² ¹»ïèêò { ˲¼» Í«±«²¼Û²½±¼» ô½ ±±» ±««± º±» ½ «±«²¼½ ²²» ²»Ñ««Ý ²²» Ó ²¹» ò øú± ²º± ³ ±² ¾±«¼»ª ½»» ³»² ô»» NÍ»»»ª» ¼»ª ½» º± «±«²¼ ³» M ±² ¹»îíéò Í» ¼ ª» ±»» º± ±«²¼ ½ ¼ ̱ ³ ±ª»»» º± ³ ²½» ±º ßÍ Ñ ²¼ Ü»½ ͱ«²¼ ½ ¼ ô ± ³» ¼ ª» ±»» ò ï Ý ±±» Û¼ â ß«¼ ± Ø ¼» Í» «ô ²¼ ½ ½µ ݱ² ± Ð ²» ò î ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹ô ²¼»² ½ ½µ ÑÕò { ² ²ßÍ Ñ½±² ± ²» ±ª ¼»¼¾» ±«²¼½ ¼³ ²«º ½ ô» ¼ ª» ± ±² òøì»± ±² ª ¾» ¾» ¼ ºº»»² ² ±» ¼» ½ ¾»¼ ¾» ± ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô ½±² ¼±½«³»² ±² º±» ±«²¼ ½ ¼ò Ò±»æ Þ ¼»º «ôß¼±¾»ß«¼ ±²½±² ±»ßÍ Ñ ±«²¼½ ¼» ²¹± ³±² ± ²¹ «¼ ±ò º ±«² ± ½½»» ½ ¼ ² ²±» ½ ±²ô»»½ λ»» ßÍ Ñ Ü ª» ² Þ ½µ¹ ±«²¼ò { ²» Ü»½ ͱ«²¼ Ú«Ü Í» «½±² ± ²» ô»» º± ± ²¹ ± ±² æ Ü»ª ½» ½»½µ ¾±» Ë»» ½»½µ ¾±» «²¼» Ü»½ ͱ«²¼ Ñ««Ð± ²¼ Ü»½ ͱ«²¼ ² «Ð± ± «² ¼»ª ½» ±²± ±ººòÉ»² ± ¼»»»½»¼ô ²± ª ¾» ± ± ±² ²»ß«¼ ±Ø ¼»Í» «¼ ±¹¾± ò Þ«ºº» Í» øí ³» Ë «ô» ¼»º ²¹ ± µ» º± ¾± ¾ ½µ øü»½ ͱ«²¼ Ñ««Ð± ²¼»½± ¼ ²¹ øü»½ ͱ«²¼ ² «Ð± ô ¾«±³» ±«²¼ ½ ¼ ³» ¼ ºº»»²» ²¹ ò º ± µ ± ¼ ± ±«² ¾ ½µô ±«½ ² ¼ «¾«ºº»»æܱ«¾»ó½ ½µ»Þ«ºº» Í»²«³» ½»² º± ² ² «± ±««¼»ª ½»ô ²¼» ²» ª ò б Ñ ¼» º»»»½»¼ ¼»ª ½» ²½ «¼» ³±» ² ±²» ± ô ½ ½µ» Ó±ª» Ë ± Ó±ª» ܱ ² ¾«±² ± ½ ²¹»» ± ¼» ±º» ± º± ¼»ª ½»ò Í ²½ λº»»²½» Í»½ º»» ±«²»Ü»½ ͱ«²¼ ² «±»Ü»½ ͱ«²¼Ñ««±»»³» ½ ±½µò Ú«Ü Í»»½ ±»² ¾»ß¼±¾»ß«¼ ±² ±»½± ¼ ² «¼ ± ½µ» ²±» ±²» ¾ ½µô º» ±«²¼ ½ ¼ ½ ¾» ±º ¼± ²¹ ±ò Í ² «Ú Ì ¼»» ³ ²»»± ¼» ² ½ ß¼±¾»ß«¼ ±²» ±«²¼½ ¼ ¾ ½µø ² ²¼»½± ¼ ø±«± ² ³«½µ»²ª ±²³»² òí»»½ ± ±²±² º ±«ª» ²± ¼» ±«²¼½ ¼ ¼±» ²K «± º«¼ ²¹ò ݱ²²»½ ²¹ ± Ó Ü ¼»ª ½» ²¼ ½ ±² Ó«½ ² «³»² Ü ¹ ²» º ½» øó Ü ²¼ ¼ º± ½±³³«² ½ ²¹» º± ³ ²½» ²º± ³ ±² º ±³ ±²»»½»±º ±º»± ¼» ± ²±» ò ²É ²¼± ô ±«½ ² ² ³ Ó Ü ¼ ²» ² ¾»»»² ½ ±² ô±»» ² ± ²¼º ±³¼»ª ½» «½ Ó Ü µ» ¾± ¼ ò ²ß¼±¾»ß«¼ ±²ô ±«½ ²Ó Ü ²»º± ± ²¹ æ { Ë ²¹» Ó Ü» ²½» ô ±«½ ² ³ ± ô»½± ¼ô ²¼»¼ Ó Ü ¼ ô ²¼ ±«½ ² ±««±«¹ ÊÍÌ ª «² «³»² ± ¼» ²»» ò øí»» ݱ³ ± ²¹ Ó Ü ò

38 íí { Ë ²¹ Ó Ü ¼»ª ½»½±²²»½»¼ ± Ó Ü ² «ô ±«½ ² ¹¹» ½±³³ ²¼ ²ß¼±¾»ß«¼ ±²òÚ±» ³»ô ±«½ ² ¹²» Ð ½±³³ ²¼ ² ß¼±¾» ß«¼ ±² ±» Ýì ²±» ±² ±«Ó Ü µ» ¾± ¼ò øí»» NÛ² ¾» Ó Ü ó ¹¹»»¼ ± ½«M ±² ¹» îéðò { Ë ²¹ Ó Ü ±««²¼ ² «ô ±«½ ²»²¼ ²¼»½» ª» ÍÓÐÌÛñÓ Ü ³»½±¼»øÓÌÝ ô ²½ ±² ²¹ ³«ó ½µ ¾ ½µ ²¼»½± ¼ ²¹ ±» ¼» ± ±º»ò øí»» NÍ ²½ ±² ²¹ ÍÓÌÐÛM ±² ¹»îðçò NÍ ²½ ±² ²¹ λɻM ±² ¹» îðè Í» ²¹ ß¼±¾» ß«¼ ±²»º»»²½» Í» ß¼±¾» ß«¼ ±²»º»»²½» Ì» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾±» ±«½«±³» ß¼±¾» ß«¼ ±²K ¼ ô»¼ ²¹¾» ª ± ô ±º³»³± ²¼ ¼ ¼ µ ½»ô ²¼ ±» ³ ½» ²»± ²¹ ò ï Ý ±±» Û¼ â лº»»²½» ò î Ý ½µ ¾» ± ±º» ¼ ±¹ ¾± ± ª»» ±º ± ±² ò í É»² ±«º ²» ²¹± ±² ô½ ½µÑÕò̱½ ±»»Ð»º»»²½» ¼ ±¹¾± ±«½ ²¹ ²¹ ² ± ±² ô½ ½µ Ý ²½» ò É»² ±«½ ½µ ÑÕô ³± ½ ²¹» µ»»ºº»½ ³³»¼» ò º ½ ²¹»» ±«± «²¼» ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ± ±³»¼ ± ¼± ±ò Ú±» ³»ô ±«²»»¼ ± «²¼» ß¼±¾» ß«¼ ±²»² ± «¼ ºº»»²»³ ± º± ¼» ò NÙ»²»»º»»²½» M ±² ¹»íí NÍ»³»º»»²½» M ±² ¹» íì Nݱ ±»º»»²½» M ±² ¹» íë NÜ»º»»²½» M ±² ¹»íê NÜ»º»»²½» M ±² ¹» íé NÓ«½µ»º»»²½» M ±² ¹»íè NÍÓÐÌÛñÓÌÝ»º»»²½» M ±² ¹»ìð NÛ» ² ݱ² ±»»º»»²½» M ±² ¹» ìð Ù»²»»º»»²½» ²» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ô ½ ½µ» Ù»²» ¾ ± ½½»» º± ± ²¹ ± ±² æ Ú± ½» Í ½»¾ ̱ ß Ì ¹¹» Ð Ð º»»²» ½»¾»»¼ô»¹ ¼» ±º ½ ¼±½µ ¾» ²¼± º±½«ò ß«±óÐ Û» ² Ô «²½ Ô» ±«ß¼±¾»ß«¼ ±² ²¼ ² «¼ ±º»º ±³»½±³³ ²¼ ²»òøÍ»»NÐ «¼ ± º ±³» ½±³³ ²¼ ²»M ±² ¹» êîò

39 íì ß«±óͽ ± Ü«²¹ Ð ¾ ½µ ß²¼ λ½± ¼ ²¹ ͽ ±» ª»º± ³ ¼ ² ²½ ¾ ½µò ß«±ó ½ ± ²¹ µ»»ºº»½ ±²»² ±«±±³ ² ±² ± ±² ±º ª»º± ³ ²¼» ª»»¼ ± ±²ò Ë ±² ß Ó ²«Í½ ± ñæ±±³ñí»»½ ±² Ý ²¹» Ü»» ³ ²» «±ó ½ ± ²¹¾» ª ±»² ³ ²«½ ± ô ±±³ô±»»½ ±² ½ ²¹» ±½½«æ { ß¾± ß«±óͽ ± ²¹ ˲ Ò» Ð ñ± ¼ Í ± «±ó ½ ± ²¹ ¼«²¹»»³ ²¼» ±º» ½² ¾ ½µò { λ «³» ß«±óͽ ± ²¹ Ѳ ߺ» Ð ¾ ½µ Ý«± Û²» Ê» Õ»»» ½² ± ±² ±º» ½µ ± ª»º± ³ ²ª» «²» ¾ ½µ½«±» ½» ± ² ²» ³» ²»ô ²¼»²¾»¹ ² «±ó ½ ± ²¹ ±µ»» ½»» ¾ ½µò { λ «³» ß«±óͽ ± ²¹ ³³»¼» ݱ² ² «±ó ½ ± ²¹»» ± ²±» ¾ ½µ ½«± ² ª» ò Û¼ Ê» Î ¹ óý ½µ Ü»» ³ ²» ¹ ó½ ½µ ¾» ª ± ²» Ó ² ²» ò { б «Ó»²«Ü ³»²«ò øì±»»²¼»»½ ±²ô Í º ó»º ó½ ½µò { Û»²¼ Í»»½ ±² Û»²¼»»½»¼ ²¹» ²» ¼ ±º ¼ ²¹» ± ó«³»²«ò øì±»»» ± ó«³»²«ô Ý ó ¹ ó½ ½µò Ó± É»» Ʊ±³ Ú ½ ± Ü»» ³ ²» ±±³¾» ª ±»² ±««²» ³±»» ±² ²» ± ² ó½±³ ¾» ± ² ²¹¼»ª ½» òê º ±³ïðû ±èðû ± µ» òì» ¹»»ª ô»º ±«K ±±³ ²»² ±««²» ³±»» ò Ý«±³ Ì ³» ݱ¼» Ü Ü»º ²»»²«³¾» ±º º ³»»»½±²¼øÚÐÍ ¹²»¼ ±» Ý«±³ ³»º± ³ ²» Ê» â Ü Ì ³» Ú± ³ ³»²«ò Û¼ Ê» Í»»½ ±² Ü»» ³ ²»» ³±«² ±º ª»º± ³ ¼ «±³ ½»»½»¼ ø º ²± ²¹» ¼ ¹ ¹»¼»² ±«²»ºº»½ ò { Ê» ß«±³ ½»»½ ±²»» ±º» «¼ ± º» ±«½ ² ½²»» ±²ó ½»»²ò { Û²» Ú» ß«±³ ½»»½»»²» ª»º± ³ô»ª»² º ±«K» ±² ª» ²¹ ± ±² ±º ò ܱ«¾»ó½ ½µ ²¹»»½»½² ª» òì»ó½ ½µ ²¹»»½»»²» ª»º± ³ò { Í»»½ ß«¼ ± ߺ» л ß«±³ ½»»½» ²»»¼ «¼ ± º»» ±» ±²ò Ü»»»½ ± ±² ± ½»» ½«±»»²¼ ±º» ²»»¼ «¼ ± ²» ¼ò Ü»»»½ ± ±² ± «½µ»²¼ ³»¹³»² ±º»¼ «¼ ±ò Ü»º «Ú ¼» Ý«ª» Ì» Ü»» ³ ²»»»» ¼»º «½«ª» ² Û¼ Ê» Ô ²» ñô±¹ ³ ½ ± ݱ ²»ò ̱»² ¾»» ²±²ó¼»º «½«ª»ô ± ¼ ¼± ² Ý»² ¼ ¹¹ ²¹ ±²ó½ º ¼» ½±² ²» Ó ² ²» ò øí»» NÊ «º ¼» ² ± ±«M ±² ¹» éçò Í»³»º»»²½» ²» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ô ½ ½µ» Í»³ ¾ ± ½±²º ¹ ± ß¼±¾» ß«¼ ±² ²» ½ ±³æ Ý ½» Í» Ü»» ³ ²»» ³±«² ±º ³»³± ß¼±¾» ß«¼ ±²»» ª» º± ±½» ²¹ ¼ ò λ½±³³»²¼»¼ ½ ½»» ²¹» º ±³ è ± íî ÓÞ øíî ÓÞ» ¼»º «ò ˲¼± Í»½ º» ¾» ª ± º±» Û¼ â ˲¼± ½±³³ ²¼ò { Û² ¾» ˲¼± ß½ ª»» «²¼± º«²½ ±²ò Þ»½ «²¼±» » ¼ µ ½» º±»³ ± º» ²¼» ±½» ²¹ ³»ô ±«³ ² ± «² º» ±ººò

40 íë { Ô»ª» ø³ ² ³«³ Í»½ º»» ²«³¾» ±º»½»² ½ ±² ± µ»»»² ±««¹» «²¼±ò Ô±» ²«³¾» ± º»» «³±» ³»³± ¾«±» ³±» ½ ±² ò { Ы¹» ˲¼± Ü»»» «²¼± ½ ±² ± ¼» ²» ³ ² ³«³»½ º»¼ ¾» Ô»ª»» ²¹ô º»» ²¹ «¼ µ ½» ¾ª»² ²¹ ±«º ±³»ª» ²¹ ±»ª ±¼ ò Ì»³ ± Ú± ¼» Ô» ±«½ ²¹»» ±½ ±²±ºº± ¼» º±»³ ± º» ô ½ ß¼±¾»ß«¼ ±²½»»»² ±¼ «¼ ±ò øí»» Nß¾±³ ± º» M ±² ¹»ìïò ß»³ ± º» ¾»¹ ² ßËÜ ²¼ ª» ò ³»»² ±²ò ß¼±¾» ß«¼ ±² ²± ³ ¼»»»»³ ± º»»²» ò Ú±» ± ±² ¾» ± ô ½ ½µ» Þ ±» ¾«±² ± ² ª ¹» ± ²» º± ¼» ±½ ±²ò { Ð ³ Ì»³ Í»½ º»» ³ ² º± ¼» º±»³ ± º» ò ¼» ô ±«¼ ¾» ±² ±«º» ¼ ¼ ª»ò { Í»½±²¼ Ì»³ Í»½ º»»»½±²¼ º± ¼» º±»³ ± º» ò Ú± ¾»» «ô»½ º ¼ ºº»»² ½ ¼ ¼ ª» ²» ³»³ º± ¼» ò Ò±»æ º ±«ª»»²±«¹ º»» ½»º±»³ ± º» ±²»¼ ª» ± ¼» ³»³ ± º± ¼» ô ±«¼±²K ª» ± ¼» ¹²»»½±²¼»³ ± º± ¼» ò ÝÜ Ü»ª ½» Ñ ±² Í»½ º»» ²» º ½» ß¼±¾» ß«¼ ±² ± ½±³³«² ½» ±«ÝÜ ¼ ª»æ ßÍÐ øß¼ª ²½»¼ ÍÝÍ Ð ±¹ ³³ ²¹ ²» º ½» ± ÍÐÌ øíýí Ð Ì ±«¹ ²» º ½» ò Ó± ÝÜ ¼ ª» «± ÍÐÌ ò ß«±óÍ ª» Ú± λ½±ª» Þ ½µ «º» ³±» º» ² ² ²»»¼»¼ º± ¾ ½ ½»½±ª» ò ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ¾ ½½»½±ª» ±² ³» òì ± ±²» ²¼ º» ô ª ²¹¾ ½µ«³±»º» ² òþ»½ »º»»²½» ½ ² ºº»½» º± ³ ²½»ô»»½ ±² º ±»»²½» º» ² ±» º ±»³ ½» ò Ü»»» Ý ¾± ¼ Ú» Ѳ Û Ü»»» ß¼±¾» ß«¼ ±² ½ ¾± ¼ º»»² ± ò ² ¹»²» ô» ª» ± ±²»»½»¼òË «ô º» ±«º ² ²ß¼±¾»ß«¼ ±²» ±²ô»»½ ¾± ¼º»»²± ±²¹» ²»»¼»¼ ²¼ «µ» «½»ò Ú± ½» ݱ³»» Ú «Þ»º±» Í ª ²¹ Ü ¾»» «½µ ª» º» ô ½» ß¼±¾» ß«¼ ±² «½µ ª» º» ½±² ² ±² ³ ²± ³±¼ º ½ ±² ò º ±»½ ± ±²ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ª» ² ²» ² ¾ ½µ«½± ±º»²»º» ô½±² ¼» ¾ ²½» ²¹» ª» ³»º± ¹»º» òí»»½ ± ±²±² º ±«ª» ±«¾» ª ²¹¾ ½µ ±» ³» º»² ³» ± ±«ª» ±¾»³» ß¼±¾» ß«¼ ±² «½µ ª» º» ò λ ½» ²ª ¼ Ú»² ³» Ý ½» É Ì Ý ½» λ ½» ²ª ¼ º»² ³» ½ ½» ² ³ ±»¼ ÝÜ ½µ ò ̱ ¼»»» ²ª ¼ ½ ½» ± ½ ²¹»³ô» ª» ¾± ¾ ²µò Ü»º «Ú» Ú» É»² Ñ»² ²¹ ÉßÊ Ú» Ü»» ³ ²»» ª ² ±º» ÉßÊ º± ³ ¼ ± ±»² öò ª º» ò ² ³± ½» ô É ²¼± ÐÝÓ» ¾» ½ ± ½»ô» ª ³ ± ±º ÉßÊ º»» ±»¼ ² º± ³ ò Í»½ º ¼ ºº»»² ± ±² ±² º ±«½±³³±² ±»² ÉßÊ º» ² ³±» «²««º± ³ ò Ü»º «Ú± ³ Ú± Ñ»² Ü ±¹ Ü»» ³ ²»» ¼»º «º± ³ º± ±»² ²¹ º» ò º ±«½ ±»² º» ² ±²» º± ³ ô ± ±²» ±«² ±»¼»¼ ±ºº» ò籫½ ²±ª» ¼»»¼»º «º± ³ ²»Ñ»²¼ ±¹¾± ò Ü»º «Ú± ³ Ú± Í ª» ß Ü ±¹ Ü»» ³ ²»» ¼»º «º» º± ³ º± ª ²¹ º» ò º ±«½ ª» º» ² ±²» º± ³ ô ± ±²³ µ»» ª ²¹ ±½» ³±»»ºº ½»² ò籫½ ²±ª» ¼»»¼»º «º± ³ ²»Í ª»ß ¼ ±¹ ¾± ò ݱ ±»º»»²½» ²» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ô ½ ½µ» ݱ ± ¾ ± ½ ²¹»» ß¼±¾» ß«¼ ±² ½± ± ½»³»æ É ª»º± ³ Ô»»³»² ± ½ ±«½ ² ¹²½«±³½± ± òì±½ ²¹»»½± ± ±º ²»»³»² ô»»½ º ±³» ²¼ ½ ½µ» Ý ²¹» ݱ ± ¾«±² ¾» ±» Û ³» ¼ ò ̱ ½ ²¹» ½ ½± ± ² Ó«½µ Ê» ô»» NÍ» «¼ ± ½ ±»» M ±² ¹»îðîò

41 íê ݱ ± л» Ô ½± ± ½»³»»» ½±³»» ±¹ ³» ±» ±«Kª» ½»»¼ ± ºò ̱ ½ ±±» ±²»ô»»½ º ±³» ± ó«³»²«ò Í ª» ß Í ª»» ½²»»½»¼ ½± ± ½»³»»» ò Ü»»» Ü»»»» ½²»»½»¼ ½± ± ½»³»»» ò Û ³» Ü» ½²»»½»¼ ½± ± ½»³»»» ± ½«±³»¼ ½± ± ½»³»ò Ý ²¹» ݱ ± Ñ»²»Ý± ± Ð ½µ» ô ² ½ ±«½ ²»»½ ²» ½± ± º±»»»³»²»»½»¼«²¼» É ª»º± ³ò øì» ½² ½± ± ± ² ²» ½± ± ½ ±»»º ±º» Ý ²¹» ݱ ± ¾«±²ò Í»»½ ±² Ô» ±«¼ » ²½» ±º»»½»¼ ²¹»ò лª» ±«½ ²¹» ²» Û ³»» ò { ²ª» ݱ³»»»ª»»» ½± ± ±º»»½»¼ ²¹»» ª» ± «²»»½»¼ «¼ ±ò Ü»»»½ ± ±² º ±«² ±» ²»²½ º±»»½»¼ ²¹» ²» ¼ ±º»ª» ²¹» ½± ± ò { Ì ²»²½ Ü ¹» ¼» ±»²» ª ± ¼ ²»² ª ø ²» ½»² ¹» ±º»»½ ±²åð ²± ²»²½ ô ²¼ ïðð ³ ³«³ ²»²½ ò øì ± ±² ²± ª ¾»»² ²ª»»»½»¼ò Ë Þ ¹ ²» Ü ¹» ¼» ô½ ½µ» ±»»»²¼±º»¾ ¹ ²» ½»ô±» ²» ½»² ¹» ±½ ²¹»» ±ª» ¾ ¹ ²» ±º» ± µ» ò Ì ² ݱ ± ²» ²¼ ¼ ±¹ ¾±» ² ±½ º ò λ» Ë Î» «² Ë Þ ¹ ²» ²¼ Ì ² ±» ¼»º ²¹ ò Ü»º»»²½» ²» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ô ½ ½µ» Ü ¾ ± ¼ Í»½ ²¼ É ª»º± ³ Ü ³±¼» æ É ²¼± ²¹ Ú«²½ ±² Ü»» ³ ²» ½ ³» ±¼ ß¼±¾» ß«¼ ±² ±»¹³»²»»½ ¼ ¾»º±» ¼ ²¹ ò Ì»»¹³»² ø ²¼±»»¼ ² ± ¼» º ±³» ² ±» º» ²½ ¾ ²¼ñ³± ²±» ±» ¼» º» ²½ ¾ ²¼ñ» ²±»ò Þ ½µ³ ²² ± Þ ½µ³ ²²óØ» ««¹±±¼ ½ ± ½» ò λ ± «±² Í»½ º»» ²«³¾» ±º ª» ½ ¾ ²¼ ¼ ² ¼ ²¹ º» ²½» ò Ì» ¹» ²«³¾» ô» ±²¹» µ» º± ß¼±¾» ß«¼ ±² ±»²¼»»»½ ¼ ò л º± ³ ²½» ª» ½½± ¼ ²¹ ±»»»¼ ±º ±«½±³ ò É ²¼± É ¼ Í»½ º»» ²¼± ¼ øúúìº ³»» ¼ ± ±»½ ¼ ô»» ïððû º«º ³»ò Ì» ¼»º ²¹ éëûò º ±«² ± ²½»» ³»» ± «±² ²¼ ¼»» ³ ²»» ½»» º» ²½» ô ¼»½»»» ²¼± ¼ øëðû ±éëû ± µ ¾» òì ³ µ»»¼ ³±» ½½ ±²¹» ³» ²»ø»º ²¼ ¹ ô ¾ ½½ ±²¹» º» ²½ ½» ø«²¼ ¼± ² ò Ü»½ ¾» Î ²¹» ß¼ ª ¾» ³ «¼» ²¹» º± Í»½ Ú» ²½ Ü ò ² Ê» ²¹ Î ²¹» Ü»» ³ ²»» ¼»º ²¹ ±º «¼ ±» ̱ ñì Ê» ± ±² ¼ ò Ô ²µ ̱ ñì Ʊ±³ Ô»ª» ß«±³ ½ ³ ½» ±±³»ª» ²» ½ ª» ò Í ± Ó µ» ß²¼ Î ²¹» Ô ²» Ü ³ µ» ²¼ ²¹» ²» ²» ª»º± ³ ¼ ò Ó µ» ²¼ ²¹»»²»»¼ ²»Ó µ» Ô» ²» ª»º± ³ ª» ½ ¼±»¼ ²» ±ª» ²¹» «¼ ±ô½±²²»½ ²¹» ± º ±³» ± ±» ¾± ±³ ±º» ¼ ò Í ± Ù ¼ Ô ²» Ü ¹ ¼ ²» ²» ª»º± ³ ¼ ò Ì» ¹ ¼ ²» ³ µ ±ºº ³» ±²» ± ±² ó ²¼ ³ «¼» ±²» ª» ½ ó ò Í ± Ý»²» Ô ²» Ü ½»²» ²» ²» ª»º± ³ ¼ ò Ì» ½»²» ²»»»»²» ± ³ «¼» ±º» ª»º± ³K ¹ ²¼»º ½ ²²» ò

42 íé Í ± Þ±«²¼ Ô ²» Ü ¾±«²¼ ²» ²» ª»º± ³¼ òþ±«²¼ ²»»» ± ±² ²» ª «²¼ ½»»»» ª»º± ³K ³ «¼» ± ½» ±» ½»»¼»½ ²¹»ª» ò컪 ²» Ü Ô ²» ß ± ±²»½ º»» ³ «¼» ½» ¾±«²¼ ²»» ò л µ Ú» Í»½ º» ± ±² º±» µ øò µ º» ô ² ½ ß¼±¾» ß«¼ ±² ±» ²º± ³ ±² ¾±«± ± ¼ ÉßÊ º» ò л µ º» ³ µ» º» ±»² ²¹ ³± ² ² ²»±«¾ ¹»»¼«½ ²¹» ³» µ» ± ¼» ª»º± ³ ø»»½ ¹» º» ò { л µ Ý ½» Ü»» ³ ²»» ²«³¾» ±º ³»» ¾ ±½µ ± »² ± ²¹» µ º» ò Ô ¹» ª »¼«½»»ÎßÓ» ³»² º± ¹»º»»»»²»±º ¹ ±» ¼ ²¹ ±³» ±±³»ª» ò ºÎßÓ ² ±² ±³ô ²¼ ±«K» ± µ ²¹ ª» ¹» º» ø»ª» «²¼»¼ ³»¹ ¾» ± ³±» ²» ô ½±² ¼» ²½» ²¹» л µ Ý ½» ± ïðîì ±»ª»² ïëíê ± îðìèò { Í ª» л µ Ý ½» Ú» Í ª»» µøò µ º» ²» ³»º± ¼» Éßʺ» ò籫½ ² º» ¼»»»» µº» ± ¼»»»½ ± ±²å ±»ª» ô ± µ ½ ½» º» ô ¹» «¼ ± º»»±»² ³±» ± ò { λ¾«¼ É ª» Ü Ò± λ ½ ²» ½² º» º± ³» ³ «¼» ²¼»¼» ª»º± ³ò Í ± ѲóÝ Ù ² ݱ² ± É»² Ì»» Ò± Í»»½ ±² Î ²¹» ß ±» ±²ó½ ½±² ± ô ± ±«½ ² ¼ ³ «¼» ±º ²»²» º» ±«º ³ µ ²¹»»½ ±²ò Ü»º»»²½» ²» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ô ½ ½µ» Ü ¾ ± ½±² ± ± ß¼±¾» ß«¼ ±² ²¼» «¼ ± ¼ æ ß«±óݱ²ª» ß Ü Ì± íîóþ Ë ±² Ñ»² ²¹ ݱ²ª» èó¾ ²¼ïêó¾ ¼ ±íîó¾»² º» ±»²»¼òß «¾» ² ±» ±² ±½½«²» íîó¾» ³ò ²»» íîóþ ÐÝÓ ò ª Ú» ß ïêòè Ú ± Ó µ» ª» ±² ±º ß¼±¾» ß«¼ ±² ½±³ ¾»»ª ±«ª» ±²»² ²¼ ²¹ íîó¾ ÐÝÓ ÉßÊ º» ò Ü» Ì ² º± ³ λ «Û² ¾» ¼» ²¹»² ±½» ²¹»ºº»½ «½ ÚÚÌÚ» ± ß³ º òß¼±¾»ß«¼ ±² ¼±» ³± ±½» ²¹«²¹ ³» ½¹»» ²ïêó¾ ô»» «½±²ª»»¼¾ ½µ ±ïêó¾»²½±³»»ò Ü«²¹ ½±²ª» ±²ô ¼» ²¹ ±ª ¼» ¹» ¼ ² ³ ½ ²¹» ²¼ ½» ²»» «ô º»» ¼ ± ±² ²¼ ²»¹ ª» º ½ ò É ± ±²»² ¾»¼ô ±«½ ² ± ³» îìó¾» º± ³ ²½» ïêó¾ ¼ ô ¾»½ ¼» ²¹ ²½»» ¼ ² ³ ½ ²¹» ¾ ¾±«ïð¼Þò º ± ±² ¼ ¾»¼ô «¼ ±¼ «²½»¼ ±ïêó¾ ¼«²¹»½±²ª» ±²ô ²¼ ³±» «¾» ²º± ³ ±² ± ò Ì» ¼ ¾ ½µ ±º ¼» ²¹» ½ ±» ±² ¼¼ ³ ³±«² ±º ²±»» » ª± «³»»ª» ò ر»ª» ô» ¼»ó±ºº ¾»»»² ¼» ²¹ ø ¼¼ ²¹ ²±» ²¼ «²½ ²¹» ¼ ø½» ²¹ º ½ ²¼ ³ ²¹ ¼ ² ³ ½ ²¹» ¹»²» º ª± ¼» ²¹ô ± K ¾» ±»»½ ± ±²ò Ë» Í ³³» ½ Ü» ²¹ Û² ¾» ³³» ½ ¼» ²¹ò ² ³± ½» ô K ¾» ±»»½ ± ±²ò º ²±»»½»¼ô ÜÝ ±ºº» ±º ±²»ó º ³» ¼¼»¼» ½ ³» ¼ ¼»»¼ò Í ³³» ½ ¼» ²¹ «³ ² ³» ¼¼»¼ ¾±ª»» ± ¾» ±» ±ò Þ ½±² ô ²±² ³³» ½ ¼» ²¹ «±¹¹» ¾»»»² ð ²¼ ïò ͱ³» ³» ² º ² ¼» ô ³ ¾»¼»»¼ ±»¼«½»»¾ ²¹»±º»¼» òø±»ª» ô¾± ³» ±¼ ±¼«½» ¼»² ½ «¼ ¾»» «²»ª»»»½ ò ͳ±± Ü»»» ß²¼ Ý«Þ±«²¼» Ѫ» ͳ±± ½«²¼¼»»»±» ±²» ½ ²¹ ± ² ô»ª»² ²¹ «¼ ¾» ½ ½µ»» ±½ ±² ò ß» ±²» ¾±«²¼» ±ª»» ²«³¾» ±º ³»½±²¼»½ º»¼ ²»»¼ ¾± ò ͳ±± ß Û¼ Þ±«²¼» Þ Ý ± º ¼ ²¹ ß«±³ ½» ½ ± º ¼» ±» ²¹ ²¼»²¼ ²¹¾±«²¼» ±º»»»½ ±²òÌ ± ±² ³±± ² ¾ «² ±²»»»²¼ ± ² ô ª»² ²¹ «¼ ¾»½ ½µ»²

43 íè º» ²¹ ³ ± ±² ±º «¼ ±ò DZ«½ ²»²» ª ø ² ³»½±²¼ ²» ½ ± º ¼» ³» ¾± ±»½ º» ½ ± º ¼» ¼«±²ò ß«±óݱ²ª» Í» ²¹ Ú± л É»² ²¹¼ ºº»»² ³» º± ³ ôß¼±¾»ß«¼ ±² »»» ²¹»² «±ó½±²ª» ²¹» ½ ¾± ¼ ±» ½² ³» º± ³ ò { ܱ ² ³ ²¹ Ï«Ô»ª» Û²» ª º ±³íð ±ïðððòø ¹» ª » ²³±» ¹ º» ²½»»»ª»² ²¹» ²¹±º ¹» º» ²½» ± ±» ±²» òß ±»» ²¹» «² ±» ±½» ²¹ ³»¾«± ²» ± 󱺺±º½» ² ¹ º» ²½» ô» ¼ ²¹ ±³«ºº»¼ó ±«²¼ ²¹ «¼ ±òþ»½ »º» K ½«±ºº ±» ³«½»»» ¹» ²¹ ô»½ ²½»±º ²¹ ²¹ ¹ º» ²½» ¹»» òë «ª ¾»»»²èð ²¼ ìðð» º«º ½ ± º± ³± ½±²ª» ±² ²»»¼ ò Ì» ¼»º «ª èðò { лº» лª»² ²¹ ¼± ² ³ ²¹ò Ì»»º»»³±ª» º» ²½» ¾±ª»» Ò «³ ô «µ»» ²¹»³º ±³¹»²» ²¹ º» ²½»» ±»²¼±º»»½ «³ò ²¹»²» ô»»½ ± ±²º± ¾»» «ò { Ë ³ ²¹ Ï«Ô»ª» Û²» ª º ±³ íð ± ïðððò Ø ¹» ª » ² ³±» ¹ º» ²½»»»ª»² ²¹» ²¹±º ¹» º» ²½» ± ±» ±²» òß ±»» ²¹» «² ±» ±½» ²¹ ³»¾«± ± ±ºº½» ² ¹ º» ²½» ô» ¼ ²¹ ±³«ºº»¼ó ±«²¼ ²¹ «¼ ±òþ»½ »º» K ½«±ºº ±» ³«½»»» ¹» ²¹ ô» ½ ²½» ±º ²¹ ²¹ ¹ º» ²½» ¹»» ò Ê ¾»»»² ïðð ²¼ ìðð ¼¼» ³± ½±²ª» ±² ²»»¼ ò Ì» ¼»º «ª ïîðò Ë» ¹» Ë ³ ²¹Ï«Ô»ª» ª »²»ª» ±«¼± ² ³»º ±³ ¹ ³»» ± ±»òú± «³ ²¹ô ±» ª ±¼«½» «³± ¼»² ½ ± ¹» ª ò컼 ºº»»²½»» ²» ¹»» º» ¹» º» ²½» ô¾«²½»»» º ½±³»» ²» ô K ª» ¼ ºº ½«±²± ½»òܱ ² ³ó ²¹ô»ª»²» ±» ª ô ¹»²» ¼±» ²ù ² ±¼«½» ² «²¼»»¼ ²± º ½ ò ²» ¼ô» ±«²¼ ³ ¹ ¾» ¹ ³«ºº»¼ ¾»½ ±º ²½»»¼ ¹ ó»²¼ º» ²¹ò { б º» лª»² ²¹ «³ ²¹ò Ì» ± º»»³±ª» º» ²½» ¾±ª»» Ò «³ ô «µ»» ²¹»³º ±³¹»²» ²¹º»º» ²½»» ±»²¼±º»»½ «³ò ²¹»²» ô»»½ ± ±²º± ¾»» «ò Ü» ß³±«² Ú± Í ª ²¹ íîóþ Ü Ì± ïêóþ Ú» Û² ¾» ¼» ²¹»² ²¹ íîó¾ «¼ ± ± ïêó¾ «¼ ±ò Ì»¼»º «ª ±ºïø¾»² ¾» ¼» ²¹ô» ª ±ºð¼ ¾» ¼» ²¹òÚ±»³ ¼» ²¹ô½ ±±» ª ±º ðòëò É ¼» ²¹ô ±«½ ² ± ³»îìó¾» º± ³ ²½» ïêó¾ ¼ ô¾»½ ¼ ² ³ ½ ²¹» ²½»» ¾ ¾±«ïð ¼Þò Ì ± ¹² Pïðë ¼Þò É ± ±²»² ¾»¼ô ±«½ ² ± ³» îìó¾» º± ³ ²½» ïêó¾ ¼ ô ¾»½ ¼» ²¹ ²½»» ¼ ² ³ ½ ²¹» ¾ ¾±«ïð ¼Þò ß ± Ú± Ð Ð ±½»»¼ Ü ßº» Ý ²½» ²¹ Ûºº»½ Ü»» ³ ²»»² º» ±«½ ½µ» Ý ²½» ¾«±²» ²» ³ ¼¼» ±º ²¹ ²»ºº»½ ± ª»º± ³ò É»²»»½»¼ô ß¼±¾» ß«¼ ±²» ª»»»ºº»½»¼ ± ¼ ±½»»¼««²» ± ² ±«½ ½µ»¼Ý ²½» ò黲¼»»»½»¼ôß¼±¾»ß«¼ ±² «±³ ½»³±ª»»»ºº»½ ±²» ¼ ±½»»¼ ¼»² ±«½ ½µ Ý ²½» ò Ó«½µ»º»»²½» ²» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ô ½ ½µ» Ó«½µ ¾ ± ± ³»»½± ¼ ²¹ô ¾ ½µô ²¼ ³ ¼± ²æ Ü»º «Í»½ º»»½± ¼ ²¹ ²¼ ²² ²¹» ²¹ º± ³«½µ» ±² ò { λ½± ¼ ²¹ Þ Ü» Í»»½ ïêó¾ ± íîó¾ ò

44 íç { Í»»± Ð ²² ²¹ Ó±¼» Í»»½ Ô»º ñî ¹ Ý«ø ±¹ ³ ½ ± ²»º ¾»¼«½ ²¹»ª± «³»±º» ¹ ½ ²²» ô ²¼ ² ¹ ¾»¼«½ ²¹»»º ½ ²²» ª± «³»ò Ì» ½ ²²» ¾» ²¹ ²²»¼ ± ¼±» ²K ²½»» ² ª± «³» ²² ²¹ ¹» ½ ±» ± ïððûò Ñ»»½ Û «óð±» Í ²«± ¼ ± ²»º ²¼ ¹ ½ ²²»» «±» ô ± ¼ ²»º» ³» ±«¼²» ¾± ½ ²²» ±¹»» òì» «² ² ²½»»±ºí¼ÞÎÓͱ²» ½ ²²» ¾» ²¹ ²²»¼ ±»² ïððûò ̱ ±ª» ¼»» ¼»º «²² ²¹ ³±¼» º±»½ º ½» ±²ô»» NÓ ²¹ ±»» º±» ±² M ±² ¹» îïðò Ò±»æ Þ»½ Û «óð±» Í ²«± ¼ ²² ²¹ ½ ² ³ µ» ±²» ½ ²²» ±«¼» ²» ± ¹ ² ª»º± ³ô «¼ ¾» ½ ²¹ ½ ² ±½½«² ïêó¾» ±² ò ̱ ª± ¼ ô ± µ ²» íîó¾» ³ò ß«¼ ± Ó Ü± ² ݱ² ² ± ±² ¹±ª» ² ²¹»» ± «±² ²¼ ¼» ²¹ ±º ³«½µ» ±² ò { Þ±«²½» Þ Ü» Ü»» ³ ²»» ¾» ± «±² º±» Û¼ â Þ±«²½» ̱ Ì ½µ ½±³³ ²¼ò λ¹ ¼» ±º»» ±²º± ³ øïêó¾ ± íîó¾ ô ±«½ ²¾±«²½» «¼ ±»» ïêó¾ ± íîó¾ «± ±²òÌ»¼»º «ïêó¾ ò { Û² ¾» Ü» Í»»½ ± ±² º» ¾ ¼» º± ³ ¼± ² ±» ²» ¾ ¼» ±º»» ±² «¼ ±ò { Ü» Í» ²¹ Ñ»² ²±» ¼ ±¹ ¾±»» ± ±² º± ¼» ²¹ ïêó¾ ³ ¼± ² æ Ü» Ü» ø ² ¾ ô Ð ±¾ ¾ Ü ¾«±² Ú«²½ ±²ô ²¼ Ò±» Í ²¹ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÝ ²¹»» ¾ ¼» ±º º»M ±² ¹» ççò ß«±³ ±² Ñ ³ ±² ݱ² ² ± ±² ¼»» ³ ²» ± «±³»¼ ³ ³»»»»½± ¼»¼ò øí»» NÌ»½ ² º± «±³ ²¹ ³» M ±² ¹» îðíò { ß«±³ ½ Ì ³» Ü»» ³ ²» ± º ³»»» «² ±± ¹ ² ª ²»Ì±«½ ± Ô ½ ³±¼» ò籫½ ²» ª º ±³ ðòðð ± ëòð𻽱²¼ å» ¼»º «ª ïòð𻽱²¼ò { Ô ²» Û¼ б ² Ì ²² ²¹ λ³±ª» ²»¼ ± ²»»»² ½ô «²½ ²¹ ²¹ ³»»» ²¹ ò { Ó ² ³«³ Ì ³» ²» ª Ì ²² ²¹ Ý»»»¼ ± ² ²» ª ¹» ²»»½ º»¼ ³» ª òû²» ² ²» ª ¾»»»² ï ²¼ îððð ³»½±²¼ ²» Ó ² ³«³ Ì ³» º» ¼ò ß«± Æ» ±óý ± Û¼ ß«±³ ½ ¼ ¾»¹ ²² ²¹ ²¼»²¼ ± ² ±º Ý«ôݱ ô ²¼Ð»±» ±² ±»²»» ½»»»» ª»º± ³½ ±»»½»²» ²»ø» ± ³ «¼» ± ² ò º» ³ «¼»»²K ²»¼«±²¾± ¼» ±º»»»½ ±²ô»»²¼ ± ²» ¼ ºº»»² ³ «¼» òì ±º»²» «² ² «¼ ¾» ± ± ½ ½µ ± ² ò ͳ±± ß«±óͽ ± ²¹ Ü«²¹ Ð ¾ ½µ Û² ¾» ³±± ½ ± ²¹»² ²¹¾ ½µ «¼ ± ²Ó«½µÊ» òþ ¼»º «ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ¹ ²¹ ³» ±¼ ±º ½ ± ²¹ ² Ó«½µ Ê» ²» ¼ ±º» ³±± ½ ± ²¹»½ ² ¼ ² Û¼ Ê» ò Ì ª» ±²»³» ±«½» ò Ë» ÞÉÚ Ì ³» λº»»²½» ß ²» Í Ì ³» Ë»» ³» ³»³¾»¼¼»¼ ² Þ ± ¼½ É ª» º» øþéú»² ²» ²¹ º» ò øí»» NÍ ± ²» Þ ± ¼½ É ª» º» ² ±» ±²M ±² ¹» ìéò Í ª» Ú ±»² Ì ½µ ß«¼ ± Ú» É Í» ±² Í ª»»»³ ± º» ±½»¼ º ±»² ½µ ò É»² ±±»²»» ±²ô ß¼±¾» ß«¼ ±² »»³ ± º» ²» ¼ ±º»º»» ²¹» ½µ ò Ð ß«¼ ± É» ͽ «¾¾ ²¹ É Ì» Í Ì ³» ²¼ ½ ± Ð ¾ ½µ «¼ ±»²»ª» ±«¼ ¹ ±²» ±º»» ± ²¹» º±»Í Ì ³» ²¼ ½ ± ô»¹ ¼» ±º ½ ±±»»½»¼ ²»Ì±± ²» òøí»» ±NÐ «¼ ±¾ ½ «¾¾ ²¹M ±² ¹» êïò Ý ± º ¼» Ì ³» Ü»» ³ ²»» ½ ± º ¼» ¼«±² º± ±ª» ²¹ ½ ò

45 ìð ÍÓÐÌÛñÓÌÝ»º»»²½» DZ«½ ²ÍÓÐÌÛøͱ½» ±ºÓ± ±²Ð ½ ²¼Ì»»ª ±²Û²¹ ²»» ³»½±¼» ± ²½ ±²»ß¼±¾»ß«¼ ±²K ² ± ½±² ± Ó Ü» ²½ ²¹ ½ ±²± ²»» ² ¼»¼»ª ½»ô «½ ª ¼»±»³ ½ ²»ò øí»» NÍ ²½ ±² ²¹ ÍÓÌÐÛM ±² ¹» îðçò ß¼±¾» ß«¼ ±²»²¼ ²¼»½» ª» ÍÓÐÌÛ ³»½±¼» ª Ó Ü ³»½±¼» øóìý ô ½ É ²¼± ² ³ ±«¹ ±³K Ó Ü Ñ«²¼ Ó Ü ² ± ò ÓÌÝ ¼ ¹ ¹² å ± ½±²ª» ² ±¹ ÍÓÐÌÛ ³»½±¼» º ±³ ª ¼»± ± «¼ ±» ¼»½µ ± ¼ ¹ ÓÌÝô ±«³« ² ±» Ó Ü ²» º ½»ò ²» лº»»²½» ¼ ±¹¾± ô½ ½µ» ÍÓÌÐÛñÓÌÝ ¾ ± ½½» ± ±² º± ³»½±¼» ± ²¼ ²½ ±² ±²ò ÍÓÐÌÛñÓÌÝ Ñ««ß²¼ ² «Ì» º± ± ²¹ ± ±² ½±²º ¹ ² «²¼ ±««± º± ³»½±¼»æ { Ó Ü Ñ««Ü»ª ½» øí»²¼ ÓÌÝ Ì± Ì Ð± Í»½ º»»¼»ª ½» ± ½ ß¼±¾»ß«¼ ±²»²¼ Ó Ü ³»½±¼»ò { Ó Ü ² «Ü»ª ½» ø» ª» ÓÌÝ Ú ±³ Ì Ð± Í»½ º»» ¼»ª ½» º ±³ ½ ß¼±¾» ß«¼ ±²»½» ª» Ó Ü ³»½±¼»ò { Ë» ²» ² Ì ³» ³ Í ³ ²½±³ ²¹ Ó Ü ³» ¹» ¾»¼ ±²» ª ³» ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ¹²± ²¹ ³» ³ ±ª ¼»¼ ¾ É ²¼± ò øí±³» É ²¼±»³ ±ª ¼» «²»ª»² ³» ³ ô ½ «²¹ ³»½» ²½ ±² ±²ò ÍÓÐÌÛñÓÌÝ Í ²½ ±² ±² Ì» º± ± ²¹ ± ±² ±² ± ²½±³ ²¹ ³»½±¼»ò { Ô» ¼ Ì ³» øì± Ð»» ß«¼ ± Ü ª» Í»½ º»» ³±«² ±º ³» ø ² ³»½±²¼ ² ½ ß¼±¾» ß«¼ ±²» ¾» ²½ ±² ±² ²½±³ ²¹ ³»½±¼»ò Ô±»» ²¹ øîðð ²¼ ±»» «² º» ² ±» ±²» ¾«³»ª»² ß¼±¾»ß«¼ ±² º ±³» ¾ ²¹ ²½ ±² ±²òÍ» ²¹ ±º ëðð ±ïððð» «ºº ½»² ±² ³±»³ ò { Í ± ²¹ Ì ³» øú»»»» ó ß«¼ ± Í ± ߺ» Ò± ² «Ü»»½»¼ Ú± Ì Ì ³» Í»½ º»» ³±«² ±º ³» ø ² ³»½±²¼ ß¼±¾» ß«¼ ±² ½±² ² ²¹ º»²½±«²» ¼ ± ±«² ³»½±¼»ò { Ô ¹ Ì ³» øý±² ² Ì ³» Ü ºº»»²½» Þ»»»² ͱ«²¼ Ý ¼ Ü ª» K λ ±»¼ б ±² ß²¼ ß½ «Í»½ º»» ²«³¾» ±º ³» ¾»»»² ²½±³ ²¹ ³»½±¼» ²¼ ±«¹± ²¹ «¼ ± ¼ ò Ì ª ½½±«² º± ¼ ½» ²½» ² ±¼«½»¼ ¾ ±«²¼ ½ ¼ ¾«ºº» ò Ì» ¼»º «ª ïð ³» ò { Í ½µ øì ³» Û ± ß ± ¾» Þ»º±» λ ± ±² ²¹ Ð Ý«± Í»½ º»»²«³¾» ±ºº ³» ½ ²º ±«±º ²½ ³»½±¼»¾»º±»»»» ± ±² ²¹» ó ³» ²¼ ½ ± ±³ ½»½±¼»±» º± ³ ²¹ º ²ó ½ ±² ±²òß» ²¹±º«±îòëº ³»»½±³³»²¼»¼ô¾»½ º «³»½±¼» ««½±»½»¼±²»²» º ³»»² ò Ì» ¼»º «ª ±²»ó øòîë ±º º ³»ò { Ý ±½µ Ü º ݱ»½ ±² Ì ³» øý ± º ¼» Ô»²¹ ̱ Ë» É»² ß¼ «²¹ Ð ¾ ½µ б ±² Í»½ º»»²«³¾» ±º ³» ± ½ ± º ¼»»² ³ µ ²¹ ³» ½±»½ ±² ± ½» «¼ ± ± ³»½±¼»ò Ì» ¼»º «ª îëð ³» ò { λ ± ±² Ð ¾ ½µ Ý«± É»² Í «²¹ λ ¼ ¾ ½µ ± ±² º ²½ ±² ±² ±ºº¾»Í ½µ ª ò { ګλóÍ ²½ É»² Í «²¹ л º± ³ ºó ²½ ±² ±² º ²½ ±² ±² ±ºº ¾» Í ½µ ª ò Û» ² ݱ² ±»»º»»²½» DZ«½ ²»» ² ½±² ±» ô «½»Ó ½µ»Ý±² ± ô»²»½± ¼ ²¹ ²¼³ ²¹ ²ß¼±¾»ß«¼ ±²òÌ»» ¼»ª ½»» ±¼ «¼ ± ½µ «²¹» µ²±¾ ²¼ «±³»¼ º ¼» ô ²» ¼ ±º ±«³± ²¼ ½±³ µ» ¾± ¼ò É ²»» ² ½±² ±» ô ±«½ ² «±³»» ²¹ º±»ª» ½µ ±²½»ò øí»» Nß«±³ ²¹ ½µ» ²¹ M ±² ¹» îðìò

46 ìï ²» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ô ½ ½µ» Û» ² ݱ² ±» ¾ ± ½½»» º± ± ²¹ ± ±² æ Û» ² ݱ² ± Ü»ª ½» Í»½ º»» ½±² ±» ±«² ± ò ʱ «³» ²½»³»² Í»» ³ ² ³«³ ª± «³» ½ ²¹» º±» ¼ ó»² µ²±¾ ±²» ½±² ±» ò ݱ²º ¹ ß½½»» ¼¼ ±² ± ±² ±ª ¼»¼¾»½±² ±» ±º»òλº» ± ±«½±² ±» ¼±½«³»² ±² º± ³±» ²º± ³ ±²ò Ó ² ¹ ²¹»³ ± º» ß¾±³ ± º» É»² ±¼ º»ôß¼±¾»ß«¼ ±²½±»» «¼ ±¼ ² ±»³ ± º»º± ²» ² òì ±½» ± º± «½µ»»¼ ²¹ô ¾»» ²¼ ²¹ ±º ¹» º» ô ²¼» ¾ ± «²¼± ½ ²¹» ò É»²»½ º ²¹ º± ¼» º±»³ ± º» ô ±«±«¼ ¼ ¼ µ»² ±º º»» ½»ò øì±»½ º»» º± ¼» ô»» NÍ»³»º»»²½» M ±² ¹» íìò º º»» ¼ µ ½»» ½» ìë ÓÞô» Ó ² ¹» Ì»³ ± Ú± ¼» λ» ª» Í ½» ¼ ±¹ ¾±» ò DZ«½ ² ¼ ±¹ ¾± ± ¼»»»»³ ± º» ²¼ ½» «²¼±»³ ò Ë»» «¾ ± ³±² ±» ³±«² ±º º»» ¼ µ ½»ò øí»» NÜ» «¾ M ±² ¹»îéò ß Þ Ý Ó ² ¹» Ì»³ ± Ú± ¼» λ» ª» Í ½» ¼ ±¹ ¾± ßò Ñ»² ª»º± ³ Þò ˲¼±»³ º±»»»½»¼ ª»º± ³ Ýò Ô±½ ±² ±º ³ ²¼»½±²¼»³ ± º± ¼» Ó ² ¹»»³ ± º± ¼» ½» ï Ý ±±» Ú» â Ó ² ¹» Ì»³ ± Ú± ¼» λ» ª» Í ½»ò î ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ½ ±»»³ ± º» ±«K» ²± ±²¹» «²¹ô»»½» º» ²» É ª»º± ³ ²¼ ½ ½µ Ý ±» Ú»ò øì» ½² ½ ª» ª»º± ³ ½ ²K ¾» ½ ±»¼ ô ±»ª» ò { ̱ ½» ˲¼±»³ º± º»ô»»½» º» ²» É ª»º± ³ ò Ì» ˲¼± Ø ± ¼» ½ ±²» ½² ¾» ²¹» ²»¼ ±² ±³ ²¼» ³±«² ±º ¼ ¼ ª» ½»» ½ ² ²½» ½±² «³» ò Í»»½ ²»³ ²¼ ½ ½µ Ý» ˲¼±ø ò ß»³»»»½»¼»ª» ²¼ ¾» ±»»³±ª»¼ò

47 ìî { ̱ ± ² ½ ±² ² ±¹» ô «½» ½ ±²±º ²»ºº»½ ± ² ±»»¼ ô½ ½µ Ý ²½» Ô Ñ» ±²ò Ì ± ±² º«±² º» ¼ ±¹ ¾± «±³ ½»»¼ ¾»½ ±«² ±«±º ± ¹» ½»ò º ß¼±¾» ß«¼ ±² ½» ô»» ³ ¾»»³ º» ø «¼ ò ³ ² ±³ ± º± ¼» ±«±«¼ ³ ²«¼»»»ò NÍ»³»º»»²½» M ±² ¹» íì ß½½» ² ±»² º» ² ²±» ½ ±² º ²±»²É ²¼± ÐÝÓøò ª º» ²K» ¾»»²»¼»¼ô ²¼ ±«²»»¼ ± ½½» ² ²±» ½ ±²ôº «ª «ª» ±²±º»º»ò Ú «²¹ ½±» «¼ ±¼ º ±³»º» ±»³ ± º± ¼» ò ø컲 «±³ ½ º ±»»²» «¼ ± º»ò ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ú» â Ú «Ê «Ú»ò

48 ìí Ý» ëæ ³ ± ²¹ô»½± ¼ ²¹ô ²¼ ²¹ «¼ ± Ñ»² ²¹ «¼ ± º» ² Û¼ Ê» Ý»» ²» ô ¾ ²µ «¼ ± º» Ì» Ú» âò» ½±³³ ²¼½»» ¾ ²µ «¼ ±º» ô ½»» º»½ º±»½± ¼ ²¹²» «¼ ±± ½±³¾ ² ²¹»¼ «¼ ±ò ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ú» â Ò» ò ̱ «½µ ½»» ²» º»º ±³»»½»¼ «¼ ± ² ²±»²º»ô½ ±±»Û¼ âý± ̱һ òøí»»ný± ± ½««¼ ± ¼ M ±² ¹»éêò î ²» Ò» É ª»º± ³ ¼ ±¹ ¾± ô»» º± ± ²¹ ± ±² ô ²¼ ½ ½µ ÑÕæ Í ³» λ Ü»» ³ ²»» ²¹» ±º º» ²½» ½ ² ¾»» ±¼«½»¼ò ̱» ±¼«½» ¹ ª»² º» ²½ ô» ³»» ³«¾»» ½» º» ²½ ò øí»» NÍ ³»»M ±² ¹» ïðò Ý ²²» Ü»» ³ ²» º» ª»º± ³ ³±²± ±»»±ò { Ó±²± Ý»» ª»º± ³ «±²» ½ ²²» ±º «¼ ± ²º± ³ ±²ò Ì ± ±² ± µ» º± ª± ½»ó±²»½± ¼ ²¹ò { Í»»± Ý»» ±ó½ ²²» ª»º± ³»» ¹ ²¼»º ½ ²²» ò Ì ± ±² ««¾» º± ³«½»½± ¼ ²¹ò ر»ª» ô ¾»½ »»± ª»º± ³ ½±² ² ½» ³«½ ¼ ô» ½±² «³» ½»» ± ¹» ½» ±º ³±²± ª»º± ³ ò λ ± «±² Ü»» ³ ²»» ²¹»±º ³ «¼»»ª» ½ ²¾»» ±¼«½»¼òÌ»íî󾻪» ¾»» ±«± µ ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ò DZ«½ ² ½±²ª» ¼± ² º± ±« ô º ²»½» ò øí»» NÝ ²¹»» ¾ ¼» ±º º»M ±² ¹» ççò Ò±»æ º ±«ª» ² ± ¼» ±«²¼ ½ ¼ ½ ²K íîó¾ º» ±» ô ±«½ ² ±» ¾ ¼» º± ¾ ½µô ±«±» ²¹» ¾ ¼» ±º º»ò ̱ ½»½µ» ½ ¾» ±º ±«±«²¼ ½ ¼ô ½ ±±» Û¼ â ß«¼ ± Ø ¼» Í» «ô»»½» ±«²¼½ ¼«²¼» ß«¼ ±Ü ª» ô ²¼½ ½µ ݱ² ± Ð ²» òú± ²º± ³ ±² ¾± ª ¾»± ±² ô»» ±«±«²¼ ½ ¼ ¼±½«³»² ±²ò Ñ»²» ²¹ «¼ ± º» ²Û¼ Ê» ô ±«½ ²±»² «¼ ±º ±³ ª» ±º «¼ ±º»º± ³ ô ²½ «¼ ²¹ÓÐíôÉßÊô ²¼ß ÚÚòDZ«½ ² ± ±»²» «¼ ± ± ±² ±º ª ¼»± º» ² ßÊ ô ÓÐÛÙô ÓÑÊô ± ÉÓÊ º± ³ ò ï ²Û¼ Ê» ô½ ±±»Ú»âÑ»² ±±»² ² «¼ ±º»ô± ½ ±±»Ú» âñ»²ß«¼ ±Ú ±³Ê ¼»± ±±»² ª ¼»±º»ò î Ô±½» ²¼»»½»º» ±«² ±±»²ò̱»»½ ³ô ¼ ½»² º» ô½ ½µ» º º» ²¼Í º ó½ ½µ» ò ̱»»½ ³ô ²±² ¼ ½»² º» ô Ý ó½ ½µ»³ò Ò±»æ º ±«¼±²K»»»² ³»±º»º» ±«² ô½ ±±»ß Í«±»¼Ó»¼ º ±³»Ú» Ѻ̻³»²«ò º ±«¼±²K»»» º»ô ³ ¹ ¾» ±»¼ ² º± ³ ß¼±¾» ß«¼ ±² ½ ²K» ¼ò

49 ìì í øñ ±² ̱»ª»»½±²»² ±º»»½»¼ «¼ ±º»ô½ ½µÐ ±»² ±»º»±²½»ô»»½ Ô±± ±»»» º» «² ±«½ ½µ Í ± ô ±»»½ ß«± Ð ± º» «±³ ½»² ±»½»³ò ì Ý ½µ Ñ»²ò Nß¾±««¼ ± º» º± ³ M ±² ¹»îìì Nß¾±«ª ¼»± º» º± ³ M ±² ¹» îëî ß»²¼ ±²» ± ³±» «¼ ± º» ± ²±» ï ² Û¼ Ê» ô ±»²» «¼ ± º» ±«² ± ¼¼ ±² ±ò î Ý ±±» Ú» â Ñ»² ß»²¼ò í ²» Ñ»² ß»²¼¼ ±¹¾± ô»»½ ±²»± ³±» º» òøì±»»½ ³ô ¼ ½»² º» ô½ ½µ»º º» ²¼»² Í º ó½ ½µ» ò ̱»»½ ³ô ²±² ¼ ½»² º» ô Ý ó½ ½µ»³ò Ò±»æ º»»»½»¼ «¼ ±º» ª» ¼ ºº»»² ³»»ô» ± «±²ô± ½ ²²»» ²»±»² «¼ ±º»ôß¼±¾» ß«¼ ±²½±²ª»»»»½»¼º» ±³ ½»±»²º»òÚ±»¾»» «ô»²¼º»» ³» ³»»» ± ¹ ² «¼ ± º»ò ì Ý ½µ ß»²¼ò ³ ± ¾ ³ ³ ¹» «¼ ± ² Û¼ Ê» ô ±«½ ² ³ ± ¾ ³ ³ ¹» øþó𠺻 ½»»¼ ¾ ² ½ ±²ò Ú±» ³±»¼ ½ ¾» ±² ½» «ô ³ ± ³ ¹» ±º»½ ¹ ±«ª»¼ º ±³ ß¼±¾» ß«¼ ±² ²¼ ³±¼ º»¼ ² ² ³ ¹»ó»¼ ²¹ ó ½ ±²ò Ú± ±² ½»» ³»² ±²ô ³ ± ± ±¹ ô ±¹± ô ²¼ ±» ª «ó±»²»¼ º» ò É»² ³ ± ²¹ ª»¼»½ ¹ ô³ µ» »»»¼»º» ²» ³»º± ¼» òú± ³±» ²º± ³ ±² ¾±«ª ²¹»½ ¹ ô»» NÍ»½ Þ ³ ³ ¹» øò¾³ M ±² ¹»îëðò Þ ³ ³ ¹» ³ ±»¼ ² ±»½ º» ²½»»½ ±² ï øñ ±² Ñ»² ² «¼ ± º» ±«² ± ²½± ±» ² ³ ¹» ² ±ò Ì»²ô ² Í»½ Ú» ²½ Ü»»½ ³» ± º» ²½ ²¹»ò î Ý ±±» Ú» â ³ ± Þ ³ ò ô

50 ìë í Í»»½ ² ³ ¹» º» ² ÞÓÐ º± ³ ô ²¼ ½ ½µ Ñ»²ò ì Í»»½ ±²» ±º» º± ± ²¹ ³ ± ± ±² æ Ý ª»ñÓ±¼ ² ± Í»»½ ±² ß»» ³ ±»¼ ³ ¹» ³ µô ½ º»» ²¹»½ ¼ ò Ü»½ л ² ± Í»»½ ±² ݱ³»»» ½»» ²¹»½ ¼» ³ ±»¼ ³ ¹»ò Ѫ» л ² ± Í»»½ ±² ß¼¼» ³ ±»¼ ³ ¹» ±» ²¹»½ ¼ ô ±¼«½ ²¹» «³ ±»Ó л ½±³³ ²¼ò øí»» NÓ «¼ ± ¼»² ²¹M ±² ¹» ééò Ú«³ ± ̱ Ò» É ª»º± ³ Ý»» ²» «¼ ± º» º ±³» ³ ±»¼ ³ ¹»ò É»² ±«½ ½µ ÑÕô ± ±² ¼»Ò» É ª»º± ³¼ ±¹¾± ô»» ±½ º ³»»ô½ ²²» ô ²¼¾» ± «±²òÚ± ³±» ²º± ó ³ ±² ¾±» ± ±² ô»» NÝ»» ²» ô ¾ ²µ «¼ ± º»M ±² ¹» ìíò ë ²» ß¼ª ²½»¼ Ñ ±²»½ ±²ô ¼ º± ± ²¹» ²¹ º ²»»¼»¼ô ²¼»² ½ ½µ ÑÕò Ò±»æ ͱ³» ± ±² ¾» ±» ª ¾» ±²»²»½ º ½ ³ ± ± ±²»»»½»¼ ¾±ª»ò É»ô Þ ½µ Ü»» ³ ²»»¼»½ ¾» ª »¾ ¹» ¹ ¹ ²¼¼ µ» ¼± ½±» ±²¼ ±òí»½ º ³ ²¹» ± ±¼«½» ½±³»»¼ «¼ ± ± ¹» ²¹» ± ±¼«½» ³±» ¼ ² ³ ½ «¼ ±ò Ù ³³ ß¼ ³ ¼ ±²» ± ² ô ¼»» ³ ² ²¹»» ª» ³±«² ±º ¹ ¹ ²¼ ¼± ò Ì» ²¼ ¼ ¹ ³³ º± É ²¼± îòîò º» ³ ±»¼ ³ ¹» ½»»¼ ²Ó ½ÑÍô ±»ª» ô»½ º» ²¼ ¼¹ ³³ º± º± ³ô ïòèò Ñ ô»½ º ³±»»»³» ¹ ³³» ²¹ ± ±¼«½»»» ³»²» «ò º ± Þ ½µ ± ¹ ³ «¼» ª ø «½ óîð ¼Þ ²¼ É» ± ± ±²» ø «½ óïðð ¼Þ ô ²ª»» ¹ ³³ º± ¾»»» «ò Ú±» ³»ô ²» ¼ ±º îòðô ðòëò Ú» ²½ Í ½ ²¹ ߪ ¾» ±²» Ü»½ л ²¼ Ѫ» л ± ±² ¾±ª»ô» ²¹ ¼»» ³ ²» ± ½± ±»¼ ¾¼ ½ ±»º» ²½»½ «³òÔ±» ª ½»½± ± ³±»¼»²» ¾ ±²¹» ±½» ²¹òØ ¹» ª ±ª ¼» «½µ» ±½» ²¹¾¼«½» ³ ¹»¼» ò컼»º ²¹ ïððø º± ²» º» ²½ ¼ ³±¼»ô ± ïðð Ý»² º± ±¹ ³ ½ ¼ ³±¼»ò É ½»² ô ¹» ª øëð ± ³±» ±ª ¼» ³±» ³«½» «ô ½«² Р̱²» ³±¼»ò Р̱²» Ð ±¼«½»»½ ²»»½ º ½ º» ²½» ª ² ³ «¼» ¾»¼ ±²» ³ ¹» ¼ ò ² ±¹ ³ ½ ³±¼»ô ³±² ½» » ½»ª»¼ò ² ²» º» ²½ ¼ ³±¼»ô» ª» ±¾± ½ ²¼ ¾«ò Î ²¼±³ Ò±» Þ ²¼ ß¼¼ ²¼±³ º» ²½ ±» ½»½ ²»ô ³±± ²¹ ± ²» ±º ±²» ò ͱ ¼ ½± ± ½» ³±±» ²±»ô ô ± «³¾»ò Ì ½µ Í»½ Ú» ß½»ª» ¹» ¼» º»»»½ ²» ò Ì»» » ¾«² Р̱²» ³±¼»ô» ¾ ± ³²±»½» ²» ò ²¼ ª ¼«²» ²» ±«½» ³ ¹»» ²»¼ ± ²¼ ª ¼«º» ²½ ³±² ½ º± ±»½±² ±«±º»± ¹ ² ³ ¹»ò Ù ô µ» ô¾ ²½» ô ²¼±» º» ²»»» ±¼«½»¼»½ ²» ô ±ª ¼ ²¹»²ó ²¼ó ²µ ± ±±¼¾ ±½µó ²»ºº»½ ò Í«¾»» ² ²» ³ ¹»» ±»» ª»¼ ²¼ «¼ ¾»ò øþ ½±² ô» ± ±» ³±¼» ¾±ª» ±»» ² ¼» ò Ô±¹ ß³ «¼» ± Ô ²» Ì ² º» ݱ²ª» ¾ ¹ ²» ª ² ± «¼ ± ³ «¼»»» ±¹ ³ ½ ø ²» ó» ²¹ ½± ± ¼ ¼»½ ¾» ± ²» ø ²»» ²¹ ½± ± ¼ ³ «¼»» ½»² ¹» ò Ø ¹ λ ± «±² ߪ ¾»±²»²Ý ª»ñÓ±¼ ± Ú«³ ±»»½»¼ ¾±ª»ô ± ±² ²½»» ³ ¹» ¼» ô» «²¹ ±²¹» ±½» ²¹ò Ø ¹» ± «±²»½±³³»²¼»¼ º» ¾ ³ ³ ¹» ²» ±»¼»½ ¹ ±«³±¼ º»¼ ² ² ³ ¹»ó»¼ ²¹ ½ ±² «½ ß¼±¾» Ð ± ± ± ò λ» λ «²» ²¹ ±» ¼»º «ô ½» ¾» º± ³ ± ²¹ ± ²» º»ò

51 ìê NÍ ª ²¹ ²¼» ± ²¹ º» M ±² ¹» îìð ݱ²ª» «¼ ± ± ¼ ºº»»² ³»»»² ±»² ²¹ ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ú» â Ñ»² ß ò î Ô±½» ²¼»»½» º» ±«² ± ±»²ô ²¼ ½ ½µ Ñ»²ò í Í»»¼»»¼Í ³»Î»ôÝ ²²» ô ²¼Î» ± «±²± ±² ²»Ñ»²ß ¼ ±¹¾± ô ²¼½ ½µÑÕòÚ± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÝ»» ²» ô ¾ ²µ «¼ ± º»M ±² ¹» ìíò Ñ»² ²¹ ²¼ ¼¼ ²¹ ±» ±² ² Ó«½µ Ê» Ý»» ²»» ±² Í» ±²º» ½±² ²²± «¼ ±¼»³» ª» ò ²» ¼ô»» ³ º» ± ² ±±» «¼ ±º» ±²» ¼ ¼ ª»òß» ±²º»µ»» ½µ±º ½ º»» ±º»» ±²ô»»»» ²»»¼ô ½»²ª» ±» ²¼»ºº»½»»¼ô ²¼ ± ±²ò ï Ý ±±» Ú» â Ò» Í» ±²ò î Í»»½ ³»» ±«±«²¼½ ¼ «± òøì±¼»» ³ ²» «±»¼ ³»» ô½±² ¼±½«³»²ó ±² º±» ½ ¼ò Ò±»æ ß º» ¼¼»¼ ±» ±² ³» ³»»ò º ±³ ± ³ ± º» ¼ ºº»»² ³»» ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ±³ ±«±» ³»»³ô ½ ³ ±» «¼ ± «ò í øñ ±² Í»»½ Ë» Ü»º «Í» ±² ± » ±²»³»ò øí»» NÍ» ± ½» ¼»º ±²M ±² ¹» ìéò ì Ý ½µÑÕò Nß¾±«³«½µ» ±² M ±² ¹» ïéç NÍ ³»»M ±² ¹» ïð NÍ ª» ³«½µ» ±² M ±² ¹» îìï Ñ»² ²» ²¹» ±² ï ² Ó«½µ Ê» ô ½ ±±» Ú» â Ñ»² Í» ±²ò î Ô±½» ²¼»»½»» ±² øò» º»ô ²¼ ½ ½µ Ñ»²ò Ò±»æ Ѳ ±²»» ±² ½ ² ¾» ±»² ³»ò Nݱ²ª»» ³»» ±º» ±²M ±² ¹» îìî

52 ìé Í» ± ½» ¼»º ±² ߺ» ± ¼»º ±²ô ±»²»²»ª» ±«ß¼±¾»ß«¼ ±²òÌ ¼»º «½ ² ±» ª»»³» º± ²»» ±² ô» ²¹ ±» ²¹ ô «½ ½µ ² «²¼ ª± «³»»ª» ô ½ ± ³» ±² ò Ý» ²¹ ¼»º ±² ¼±» ²± ºº»½»» ±² º»»³» ª» ò ³»ª»² ß¼±¾» ß«¼ ±² º ±³ «±³ ½ ±»² ²¹»½ º ½» ±²» ½ ³» ± ½ ±²ò ² Ó«½µ Ê» ô ¼± ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ̱»» ±²» ¼»º «ô ±»² ô ²¼ ½ ±±» Ú» â Ü»º «Í» ±²â Í» ݲ Í» ±² ß Ü»º «ò º»» ±² ½±² ² ½ ô ½ ½µ Ç» ²» ¼ ±¹ ¾±» ò { ̱»½ º ²± ¼»º ±²ô ½ ±±» Ú» â Ü»º «Í» ±² â Ý» Ü»º «Í» ±²ò ²» ² «¼ ± º» ² ±» ±² É»² ±«²» ² «¼ ±º» ² Ó«½µ Ê» ô» º»¾»½±³» ² «¼ ±½ ±²»»»½»¼ ½µò º ±«²»»ª» º» ±²½»ô± ²¹»º» K ±²¹» ²» ½» ª ¾»±²»»»½»¼ ½µôß¼±¾»ß«¼ ±² ²» ²» ½ ±²» ²»»»³ ½µ ò Ò±»æ Ú± Þ ± ¼½ É ª»º» ôß¼±¾»ß«¼ ±²½ ²»»³¾»¼¼»¼ ³» ³ ± ½»º»» ±» ³» ò øí»» NÍ ± ²» Þ ± ¼½ É ª» º» ² ±» ±²M ±² ¹»ìéò ï ² Ó«½µ Ê» ô»»½ ½µô ²¼»² ½»» ó ³» ²¼ ½ ±» ¼»»¼ ³» ± ±²ò î ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ²» ±²»± ³±» «¼ ±º» ô½ ±±» ²» âß«¼ ±ô»»½»º» ô ²¼½ ½µÑ»²òø̱»ª»»½±²»² ±º»»½»¼ º» ô ½ ½µ Ð ±»»½ ß«± Ð ò Í»»½ Ô±± ±»»»ª» ²¼ Í ± ±»²¼»³ò { ̱ ²»» «¼ ± ± ±² ±º ª ¼»± º» ² ßÊ ô ÓÑÊô ÓÐÛÙô ± ÉÓÊ º± ³ ô ½ ±±» ²» â ß«¼ ± Ú ±³ Ê ¼»±ô»»½ º»ô ²¼ ½ ½µ Ñ»²ò { ̱ ²» ½² ±»² «¼ ± º»ô ½ ±±» ²» â ź» ² ³»Ãò { ̱ ²» ³ µ» ²¹» º ±³ ² ±»² «¼ ± º»ô ½ ±±» ²» â Ú»ñÓ µ» Ô ò ²» ²¼±» ô ½ ½µ» «¹² øõ ± º»K ³ µ» ²¹» ô ²¼»»½» ²¹» ±«² ± ¼¼ò { ̱ ²» º» º ±³»Ú» ²» ô»»½»³ô ²¼½ ½µ» ²» ² ±Ó«½µ¾«±² ô±»» ²» µ» ò Nß¾±«½ M ±² ¹» ïçï N ²» Ó Ü ² ±» ±² ²¼ ½½»» Í» ²½» M ±² ¹» îïì N ²» ª ¼»± º» ² ±» ±²M ±² ¹» îîè NË» º» ²» Ú» ²» M ±² ¹» ìç Í ± ²» Þ ± ¼½ É ª» º» ² ±» ±² É»² ±«²» Þ ± ¼½ É ª» øþéú º» ² ± ³«½µ» ±²ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ½ ² »»³¾»¼¼»¼ ³» ³ ± ²»» º»»½ º ½ ³»ò Ì ½±³³±² ½»¼ ± ²» ²¹ò ï ² Ó«½µ Ê» ô ¼± ² ±º» º± ± ²¹ ± »³¾»¼¼»¼ ³» ³ æ { Ý ±±» ²» â ²» Ë ²¹ ÞÉÚ Ì ³» ³ ò { Î ¹ ó½ ½µ ²» Ú» ²» ô ²¼ ½ ±±» Ë» ÞÉÚ Ì ³» λº»»²½» Ѻº» ò

53 ìè { Ý ½µ» Ó«½µ ¾ ²» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ô ²¼»»½ Ë» ÞÉÚ Ì ³» λº»»²½» ß ²» Í Ì ³»ò î ²» Ó ² ²» ô»»½ ½µò í Ý ±±» ²» â ß«¼ ±ô ²¼»»½ ÞÉÚ º»ò ß¼±¾» ß«¼ ±² ²» ² «¼ ± ½» ¼» ¹²»¼ ³»ò ̱ª» ±»¼» ³» ³ º± ÞÉÚ½ ô±»²»½ ²Û¼ Ê» ô ²¼»²½ ±±»Ú»âÚ» ²º±òÝ ½µ» Þ ± ¼½ É ª» ¾ò Ì» ³» ³ ª »» Ì ³» λº»»²½»ò Nß¼¼ «¼ ± º» ²º± ³ ±²M ±² ¹» îëí ³ ± ²¹» Ú» ²» Ú» ²» ±ª» ª» Ì» Ú» ²» ¼ ±º ±»² ª»º± ³ ô Ó Ü º» ô ²¼ ª ¼»± º» º±» ½½» ò Ì» Ú» ²» ± ±ª ¼» ª» ±º ¼ª ²½»¼ ± ±²» ±«± ²¼ ¼» ³ µ» ô ½ ²¹»» ± ± ¼» ±º º» ô ²¼ ²¼ ª ¼«º» ò籫½ ² ± ± ¼» ¼ª ²½»¼± ±² ¾ ½ ½µ ²¹»Í ± Ñ ±² ¾«±² ²» ¹ ½± ²» ±º» ²» ò Ú» ²» Nлª» «¼ ± ²» Ú» ²» M ±² ¹» ìç ³ ± º» ² ±» Ú» ²» ï ²» Ú» ²» ô ½ ½µ» ³ ± Ú» ¾«±² ò î ²» ³ ± ¼ ±¹¾± ô ±½» ²¼»»½»º»± º» ±«² ± ³ ± ô ²¼½ ½µÑ»²òøDZ«½ ²»»½ ² «¼ ±ô Ó Ü ô ± ª ¼»± º» ª ¾» ±² ±«½±³ ± ²» ± µò Ò±»æ Ú± ª ¼»± º» ô» Ú» ²» ½»» ± ½ æ ª ¼»±ó±² ½» ± ¹ ² º» ² ³» ø «½ N½ ±½µò ª M ²¼ ² «¼ ±ó±² ½ ² ³»¼ Nß«¼ ± º± M º± ±»¼ ¾» ± ¹ ² º» ² ³» ø «½ Nß«¼ ± º± ½ ±½µM ò

54 ìç Nлª» «¼ ± ²» Ú» ²» M ±² ¹» ìç Ë» º» ²» Ú» ²» ï ²» Ú» ²» ô»»½» º» ±«² ± ± µ æ { ̱»»½ ²¹» º»ô ½ ½µ ò { ̱»»½ ¼ ½»² º» ô ½ ½µ» º º» ²» ¼»»¼ ²¹»ô ²¼»² Í º ó½ ½µ» ò { ̱»»½ ²±² ¼ ½»² º» ô Ý ó½ ½µ»³ò î ß» ± ±º» Ú» ²» ô ¼± ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ±»²»»½»¼ º» ² Û¼ Ê» ô ½ ½µ» Û¼ Ú» ¾«±² ò Ò±»æ º ±»½ ³ º» ô ±²» º» ±«½ ½µ ±»² ² Û¼ Ê» ò { ̱ ³«²»±«²»» ½»»½»¼ º» ² ± ² ²¼ ª ¼«½µ ±º» ½²» ±²ô ½ ½µ» ²» ² ± Ó«½µ ¾«±² ò øí»» N ²» ² «¼ ± º» ² ±» ±²M ±² ¹» ìéò { ̱ ²»»»½»¼ º» ² ± ÝÜ Ê» ô ½ ½µ» ²» ² ± ÝÜ Ô ¾«±² ò øí»» N ²» ÝÜ ½µ M ±² ¹» îêìò { ̱ ½ ±»»»½»¼ º» ô ½ ½µ» Ý ±» Ú» ¾«±² ò Nлª» «¼ ± ²» Ú» ²» M ±² ¹» ìç Ý ²¹» ± º»» ²» Ú» ²» ï Ý ½µ» Í ± Ñ ±² ¾«±²» ± ±º» Ú» ²» ± ¼ ± ±² ¾«±²» ¾± ±³ ±º» ²» ò î Ë»» ± ±² ¾«±² ± ¼± ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ½ ²¹»» ± ± ¼» ±º º» ô ½ ±±» ² ± ±² º ±³» ͱ Þ ± ó«³»²«ò { ̱ ± ± ¼»º» ½½± ¼ ²¹ ±»ô»»½ ±²» ± ³±»±º» º± ± ²¹¾«±² æí ± ß«¼ ±Ú» ôí ± Ô±± Ú» ô Í ± Ê ¼»± Ú» ô ²¼ Í ± Ó Ü Ú» ò { ̱ ± ± ¼» ³ µ» ô½ ½µ Í ± Ó µ» ò黲 Í ± Ó µ»»»½»¼ô «ó ¹²øõ» ²» ± ² º» ½±² ² ³ µ» ò Ý ½µ» «ó ¹² ± ¼» ³ µ» ² ³» ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» Nß¾±«³ µ» M ±² ¹» èðò { ̱ ¼» º«Å¼ ª»ô º± ¼» ø ô º»² ³»Ã ±» ½ º»ô»»½» Ú«Ð ¾«±² ò лª» «¼ ± ²» Ú» ²» Ì» Ú» ²» ±ª ¼»»ª» ± ±² ³ µ»» ±»ª» ±± ²¼ ±» º» ò Ì»» ± ±²» ½«²¼»² ±«± µ ² Ó«½µ Ê» ¾»½ »» ±ª» ±±»» ±²»³ ±ò ï Ý ½µ» Í ± Ñ ±² ¾«±²» ± ±º» Ú» ²» ± ¼ ± ±² ¾«±²» ¾± ±³ ±º» ²» ò

55 ëð î ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { Í»»½»º» ±«² ±»ª» ô ²¼»²½ ½µ»Ð ¾«±² òý ½µ»Í ± ¾«±² ± ±»»ª» ò Ë»» ª± «³» µ²±¾ ± ¼ ª± «³» ±º»»ª» ò { ̱ «±³ ½»ª» º»»² ±»½ ô ½ ½µ» ß«± Ð ¾«±² ò { ̱»² ¾» ½±² ²«±«ó ±±»ª» ô ½ ½µ» Ô±± Ð ¾«±² ò { øó«½µ Ê» ±² ̱»ª» ±± ó»² ¾»¼ º»»» ±²»³ ±ô»»½ Ú± ± Í» ±² Ì»³ ±ò Ô±± ó»² ¾»¼º»» ¼»² º»¼ ±± ½±² ò NÚ» ²» ±ª» ª» M ±² ¹» ìè ³ ± ²¹ ß¼±¾» Þ ¼¹» É»² ±«² ß¼±¾»ß«¼ ±²ô ±«½ ²± ±² ² ß¼±¾»xÞ ¼¹»òß¼±¾»Þ ¼¹» ½ ± ó º± ³ ó ½ ±²» ±«±½»ô ± ¹ ²»ô ²¼ ¾ ±»»» ±«²»»¼ ± ½»» «¼ ±ô ª ¼»±ô ²¼»¾ ½±²»² ò Ú ±³ ß¼±¾» Þ ¼¹»ô ±«½ ²æ { лª» ô» ½ ô ²¼ ± «¼ ± ²¼ ª ¼»± º» ò { Û¼ ³» ¼ º± º» ò { Ð ½» º» ² ± ±««¼ ± ±»½ ò { л º± ³ «±³»¼ µ ô «½ ¾ ½ ½±³³ ²¼ ò { Í» ó ³»»¾ ½±²º»»²½» ±» ±«¼» µ ± ²¼»ª» ¼±½«³»² ò Ú± ³±» ¼» ô»» ½ ±±» Ø» â Þ ¼¹» Ø» ² ß¼±¾» Þ ¼¹»ô ± ¹± ± ò ¼±¾»ò½±³ñ¹±ñ¼±½«³»² ±²ò ³ ± ²¹ «¼ ± º ±³ ÝÜß¾±«³ ± ²¹ «¼ ± º ±³ ÝÜ º ±«² ± ³ ± «¼ ± ² ± ß¼±¾» ß«¼ ±² º ±³ ÝÜô ±«½ ² ¼ ¹» ½ ±»½± ¼ ²» ² ò Ü ¹» ½ ±² ø ± µ²± ² ²¹»»½±³³»²¼»¼ ³» ±¼ ¾»½ ±¼«½» ¹» ó ««¼ ± ² ²» ²»½± ¼ ²¹ò ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼» ± ³» ±¼ º± ²¹ ½µ º ±³ ÝÜ æ» Ñ»² ½±³³ ²¼ ²¼»Û ½ ß«¼ ±Ú ±³Ýܽ±³³ ²¼ò̻ѻ²½±³³ ²¼» «½µ» ³» ±¼ ²¼»º»»¼º± ²¹»²» ½µ ò Ì» Û ½ ß«¼ ± Ú ±³ ÝÜ ½±³³ ²¼ ¹ ª» ±«³±» ½±² ± ô ²½ «¼ ²¹» ¾ ± ½µ ô ½½» ±² ²» ÝÜ ¼ ¾» ô ²¼ ½«±³»» ²¹ ±½» ò º ±«ª» ² ± ¼» ÝÜóÎÑÓ ¼ ª» ¼±» ²K «± ¼ ¹» ½ ±²ô ± º ±«ª» ±¾»³ ²¹ ½µ ² ± ß¼±¾» ß«¼ ±²ô»² ±«½ ²»½± ¼ º ±³ ÝÜ ²» ó ³» ±«¹» ±«²¼ ½ ¼ ±² ±«½±³ ò Ì ³» ±¼ ½»¼ ²» ²»½± ¼ ²¹ò Õ»» ² ³ ²¼ ²± ÐÝ ª» ² ² ±¹ ½ ¾»º ±³ Ýܼ ª»ô ²¼ ²± ½±³ » ½» ³»»²»½± ¼ ²¹ º ±³ ÝÜ ²» ² ò ß» «ô ³» ±¼ ²»ª»»º» ¾» ±» ½ ²¹ ¼ ¹ º ±³ ÝÜò

56 ëï Û ½ ÝÜ ½µ» Ñ»² ½±³³ ²¼ ï Ð ½» ² «¼ ± ÝÜ ²» ½±³ K ÝÜóÎÑÓ ¼ ª»ò î ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ú» â Ñ»²ò í Ý ±±» ÝÜ Ü ¹ ß«¼ ± øöò½¼» º»»ô ²¼ ² ª ¹» ±» ÝÜóÎÑÓ ¼ ª»ò ì Í»»½» ½µ ±«² ± ô ²¼ ½ ½µ Ñ»²ò Û ½ ÝÜ ½µ» Û ½ ß«¼ ± Ú ±³ ÝÜ ½±³³ ²¼ ï Ð ½» ² «¼ ± ÝÜ ²» ½±³ K ÝÜóÎÑÓ ¼ ª»ò î ² Û¼ Ê» ± ÝÜ Ê» ô ½ ±±» Ú»â Û ½ ß«¼ ± Ú ±³ ÝÜò í ˲¼» Ü»ª ½» ²» º ½»Ñ ±² ô½ ±±»»¼ ª» ½±² ²» «¼ ±ÝÜò º²»½» ô»»³ ² ²¹ ²» º ½» ± ±² ò ì Ú± Í»»½ ±²ô ¼± ±²» ±º» º± ± ²¹æ { Í»»½ ß¾ ± Þ ±½µ Í»»½ ±² ±» ½ ±º ½µ ±»¹³»² ±º «¼ ± ² ³ ½µ ò ²» Í ¾± ô»²»» ¾»¹ ²² ²¹ º ³»ò ²» Ô»²¹ ¾± ô»²»» ± ²«³¾» ±º º ³» ±«±» ½ ò øû ½»½±²¼ ±º ÝÜ «¼ ± éë º ³» ò Ì»» «²¹ ²¼»²¹ ³»» ² Ó ²æÍ»½æÚ ³» º± ³ ±»»º ±º»»»½ ª» ¾±» òì» ²¹»¾ ±ª ¼» ¹ ½»»»² ±²±º ± ³«½ «¼ ± ¾»» ½»¼ ²¼»»» «¼ ±» ²» ÝÜò Ì»± ±² ¾±ª» ¹» º± «²¹ ¼¼»² ½µ º ±³ÝÜ ô± º± ± ² ²¹ ½µ ª»¾»»²¾ ±µ»²«¾ ½µ ²¼»» ø «½ ª»» º± ³ ²½» ò { Í»»½ Ì ½µ ±» ½ ±²» ± ³±» ½±³»» ÝÜ ½µ ò ß ±º ½µ ±²» ÝÜ» ô ±²¹»»²¹»¼ ² Ó ²æÍ»½æÚ ³» º± ³ ò Í»»½» ¼»»¼ ½µ ô ²¼»²» ² ±º» º± ± ²¹ ± ±² æ Û ½ ̱ Í ²¹» É ª»º± ³ Ý»» ±²» «¼ ± º» º ±³»»½»¼ ½µ ò ß ô ß ¾«³ô Ù»²»ô Ç» ß¼¼ ½µ ²º± ³ ±² ±» ³ ²²» ± ½ «±³ ½ º ±³ ÝÜ ¼ ¾»ò ̱»² ³» ½µô ¼±«¾»ó½ ½µ ò Ù» Ì» ß½ ½µ ²º± ³ ±² º ±³ ÝÜ ¼ ¾» ±½ º ¾ ½ ½µ ²¹ ݱ²º ¹ò Ý» λ³±ª»» ²¹ ½µ ²º± ³ ±²ò ݱ²º ¹ Ñ»²» ݱ²º ¹ Ì» ¼ ±¹ ¾± ô»» ±½ º ² ±² ²» ÝÜ ¼ ¾» ²¼ ¼»» ³ ²»» º± ³ ò ë ̱»² ±»»»½»¼ ½µ ¾»º±»» ½ ²¹»³ô ½ ½µ лª» ò ê ̱ ª»»» ²¹ º± º« ô ª»»» ò øí»» NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðìò é ߺ» ±«º ²» ²¹ ± ±² ô ½ ½µ ÑÕò ݱ²º ¹ ½µ ²º± ³ ±² º ±³ ÝÜ ¼ ¾» ï ²» Û ½ ß«¼ ± Ú ±³ ÝÜ ¼ ±¹ ¾± ô ½ ½µ ݱ²º ¹ò î ²» ØÌÌÐ Ì» Ü ¾» ¾± ô»²»» ¼±³ ² ² ³» ± Ð ¼¼» º± ±«º ª±» ÝÜ ¼ ¾»ò í Û²» ±ó³ ¼¼» ò øß¼±¾» ß«¼ ±² ¼±» ²K ²º± ³ ±²ô ¾«³ ² ÝÜ ¼ ¾»» ò

57 ëî ì ²»Ð»Í±²¹Ì» ²¼Ú»² ³»Ì»³»¾±» ô»½ º» ²º± ³ ±² ±«² ± ²½ «¼» ²»» ²¼ º»² ³»ò Í ³¾± ½±» ±²¼ ± ²º± ³ ±² «½ ß øû ô ͱ²¹ Ì» øû ô Ç» øû ô ²¼ ± ±²ò ë ̱½»º»» ² ± ¼ ²¼ ³ ½»»¾»¹ ²² ²¹ ²¼»²¼±º ½µ» ô»»½»½±» ±²¼ ²¹ ± ±² ò ê Ý ½µ ÑÕò Í» Ü»ª ½» ²» º ½» ± ±²ï ²» Û ½ ß«¼ ± Ú ±³ ÝÜ ¼ ±¹ ¾± ô»»½ Ù»²» ½ É ²íî ± ßÍÐ ñíðì ò ² ³± ½» ô ßÍÐ ñíðì» ¾» ½ ± ½»ò Í»»½ Ù»²» ½ É ²íî ±² º» ßÍÐ ñíðì ± ±² ¼±» ²K ±¼«½» º ½ ±» «ò øì» Ù»²» ½ É ²íî ± ±² ² «ññ««½±² ± ½±¼» ²» ¼ ±º ÍÝÍ ½±³³ ²¼ ò º ±»½ ßÍÐ ñíðì ô»» º± ± ²¹ ± ±² æ λ ¼ Ó» ±¼ Ü»» ³ ²» ± ß¼±¾» ß«¼ ±²» ¼ ÝÜ «¼ ±ò Í»ª» ³» ±¼» ±ª ¼»¼ô ³ ² ±º»³ ¼»ª» ±»¼ ¾»º±»» ÍÝÍ í»½ º ½ ±²»» «¾»¼ò øì» ÍÝÍ î»½ ¼±²K ½½±³³±¼» ÝÜ ²¹ò { ÓÓÝ P λ ¼ ÝÜ ßÍÝÍ íó»½ º ½» ²¹ ± µ ³± ²»» ¼ ª» ò º ±«ª» ²»» ÝÜóÎÑÓ¼ ª»ô» ²¹ º ò { ÍÞÝ P λ ¼øïð ß ²¼ ¼ÍÝÍ» ¼» ²¹ ïðó¾» ÍÎÞøÍÝÍ Î» Þ ±½µ òß ÍÝÍ ¼»ª ½»»» ¼ ± «±» ²¹ò { ÍÞÝ P λ ¼øê ß ²¼ ¼ ÍÝÍ» ¼» ²¹ êó¾» ÍÎÞ øíýí λ Þ ±½µ ò Ó ² ÍÝÍ ¼»ª ½» «±» ²¹ô ¾«¾»½ K ± ±² ô ²± ¼±ò { л ± øüè Í»²¼» Üè ÍÝÍ Ñ Ý±¼» ±» ÝÜóÎÑÓ ¼ ª»ò Ë»» ²¹ ± ¼» л ± ÝÜóÎÑÓ ¼ ª» ò { ÒÛÝ øüì ɱ µ ± ¼» ÒÛÝ ÝÜóÎÑÓ ¼ ª» ò ÝÜ Í»»¼ Ô» ½ ±²»»¼»»»½»¼ ÝÜóÎÑÓ ¼ ª» «± ²¼» ±½ º»»»¼ ±«² ± ò Ì» Ó øó ³«³ Í»»¼ ± ±² ««±¼«½» º ½ ±» «ô ¾«º ±¼«½»» ± ô»½ º ±»»»¼ò Þ«ºº» Í» Í»½ º» ± ³«½ ¼ ß¼±¾»ß«¼ ±² ½ ² ±» ÝÜÛ ½ ±²³±¼ ±º» ½ ô»»º±» ¼»» ó ³ ² ²¹ ± ³«½ ¼ ¼ º ±³» ÝÜ ²» ½ ½ ±»» ¼ ½±³³ ²¼ò Ì» ¼»º «ïê ÕÞô ¾«±«½ ²»» ³»² ±»» ø ½ ²¹»» ±» ¹» ¾«ºº»»» ÝÜóÎÑÓ ¼ ª» «± ò ß ±«¹ ¹»» ³» ² º» ²¹ô» ½±«¼ ² ±¼«½»» ± ² ±»»¼ º»ò Í Þ» Ñ ¼» Ý ²¹»» ¾» ± ¼» º ±³ Ô» Û²¼ ² ± Þ ¹ Û²¼ ²ô ± ª ½» ª» ò ͱ³» ÝÜóÎÑÓ ¼ ª» ¼» ¹²»¼ ± ± µ ±² ±»» ±º ½±³ ø µ» ÜÛÝ ²¼ Ó ½ ² ± x»³» ± ¼ ¾ «²¹» Ô» Û²¼ ² ¾» ± ¼» ô» ÐÝ » Þ ¹ Û²¼ ² ³» ±¼ò Ò± ³ ô ±«±«¼» ª» ± ±² ¼»»»½»¼å»»½ ±² º»» ½ ±² ±½»»»³ ± ± µ º ²» ¾ «¼ ±» «½±² ² ±² ¼ ¹ ²±»ò Í Ý ²²» Ð ½»»»º ½ ²²» ±º ÝÜ «¼ ± ²» ¹ ½ ²²» ±º» Ó ² ²» ô ²¼ ½»» ¹ ½ ²²» ±º ÝÜ «¼ ± ²»»º ½ ²²» ±º» ²» ò Í ² Ë Þ»º±» Û ½ ±² Ý » ÝÜóÎÑÓ ¼ ª» ± ²² ²¹ ¾»º±» ß¼±¾» ß«¼ ±²» ½» ¼ ò ͱ³»ÝÜóÎÑÓ¼ ª» ª»¾»» ½½«½ º» º» ¼»ÝÜ º»»¼ ª» ²² ²¹òÍ»»½ ²¹ ± ±² º± ±» ¼ ª» ô ±»ª» ô ¼±» ²K ±ª ¼» ² ¼ª ² ¹»ò î Ú± Û ± ݱ»½ ±²ô ÝÜÜß ß½½ «±³ ½»»½»¼ º» ÝÜóÎÑÓ ¼ ª» ¾«ó ² ²¹» ± ½±»½ ±²ò º ±«¼ ª» ²K ÝÜÜßß½½ô»»½»» ұݱ»½ ±² ± Ö» ݱ»½ ±²òøÌ»» ½±³»²ó» º± ¼» ¼ ²¹ ±¾»³ ± ¼» ¼ ª» ³ ¹ ª»ò

58 ëí λ½± ¼ º ±³ ÝÜ ²» ² ï лª»»ÝÜß«¼ ± ² ª» ±³ µ» ½ ²¹ ±²K ±½½«òøÍ»»Nлª»»ÝÜß«¼ ± ² ª» M ±² ¹»ëíò î ² Û¼ Ê» ô ½»» ²» º»ò í ²» Ì ² ± ²» ô ½ ½µ» λ½± ¼ ¾«±² ò ì Í» ¼»»¼ ½µ ² ±«ÝÜ» ½ ±²ò ë É»² ¼»»¼ô ±»½± ¼ ²¹ ² ¾± ß¼±¾» ß«¼ ±² ²¼» ÝÜ» ½ ±²ò лª»» ÝÜ ß«¼ ± ² ª» ï Ñ»² ±«º ª±» ¼ó ÝÜ» ½ ±² ø «½ É ²¼± Ó»¼ л ò î Í ²¹» ±«¼» ±º» ÝÜò Ì»²ô ½ ± Û¼ Ê» ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ²¼ ½ ±±» Ñ ±² â Ó»» ²¹ â Ó±² ± λ½± ¼ Ô»ª» ò í Ë»» Ô»ª» ²» ± ³±² ±» ³ «¼» ±º» ²½±³ ²¹ ¹² ò DZ«²» ² ª» ± ¾» ±«¼ ± ¾» ± ½»»¼ ²¹ ð ¼Þò º» ² ª»» ½»»¼ ð ¼Þô ½ ²¹ ±½½«ò øí»» NÔ»ª» ³»» ±ª» ª» M ±² ¹» êîò ì º ±«²»»¼ ± ¼ ÝÜ Ð» ² ª» ô ½ ±±» Ñ ±² â É ²¼± λ½± ¼ ²¹ Ó» ± ±»²» É ²¼± λ½± ¼ ²¹ ݱ² ± ³» ò ß¼ ÝÜ Ð» ² ª» ¼»»¼ò ë ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ¼»»»½ Ñ ±² â Ó»» ²¹ â Ó±² ± λ½± ¼ Ô»ª» ò Ù» ²¹» ¼ º±»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ Ì ² ± ²» ±ª» ª» Ö«µ» ³ ² ¼»ó¾»¼ «¼ ±»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ ¼»ª ½» ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼» ² ± ½±² ± º± ²¹ô»½± ¼ ²¹ô ± ²¹ô «²¹ô º º± ¼ ²¹ô ²¼» ²¼ ²¹ ª»º± ³ ²¼» ±² ò Ý ±±» É ²¼± â Ì ² ± ݱ² ± ± ± ± ¼»» Ì ² ± ²» ò Î ¹ ó½ ½µ¾«±² ²» ²» ±» ± ±² º± ²¹ô»½± ¼ ²¹ô º º± ¼ ²¹ô ²¼» ²¼ ²¹ «¼ ±ò Ì ² ± ²» NÐ ²¹ «¼ ±M ±² ¹» êð

59 ëì Ó±² ± ²¹ ³» ¼«²¹»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼»»ª» º» ±» ±«³±² ± ³» ¼«²¹»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µæ { Ì» ó ³» ²¼ ½ ± ª» ½ ô¼±»¼» ± ²» ²»Ó ² ²» òç±» ó ³» ²¼ ½ ± ± ¾ ½µ ±»½± ¼ ²¹»½ º ½ ± ² ² ª»º± ³ò { Ì» ¾ ½µ ½«±» ª» ½ ô ± ¼» ²» ²» Ó ² ²» ò ß ±² ± «¼ ± º» ô» ¾ ½µ ½«± ³±ª» ô ± ²¹ ± ½² ³» ²» ª»º± ³ò { Ì» Ì ³» ²» ±» ½² ³» ² ²«³» ½ º± ³ ò Ì» ¼»º «³» º± ³ Þ ²¼ Þ» ô ¾«±«½ ²» ½ ²¹» ò Ì» ³» º± ³ ¼ ¾» ³» ²» ±²¹» ¾± ±³ ±º» Ó ² ²» ò ß Þ Ý Ü Ú» » ±«³±² ± ³» ßò Í ó ³» ²¼ ½ ± Þò Ð ¾ ½µ ½«± Ýò Ì ³» ²» Üò Ì ³» ²» Í»» ó ³» ²¼ ½ ± ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ²» Ó ² ²» ô ½ ½µ ± ³±ª»» ó ³» ²¼ ½ ± ± ²» ³» ²» ± ±²ò øì±» º± ³»½ ² ² Ó«½µ Ê» ô ² ±± ±» ²» Ó±ª»ñݱ ±± ò { ²»Ó ² ²» ô¼ ¹» ²¼»ø»» ± ²¹» ¾±ª»± ¾» ±» ó ³» ²¼ ½ ± ± ²» ³» ²» ± ±²ò { ²» Í»»½ ±²ñÊ» ²» ô»»½» ³» ²» Í»»½ ±² ± ±² «²¼» Þ»¹ ²ô ²¼» Û²» ò ߺ» ±» ó ³» ²¼ ½ ± ô ±«½ ² ª» ³ µ» º±»»º»»²½»òÍ»»Nß¾±«³ µ» M±² ¹»èðò Í ²½ ±²»» ó ³» ²¼ ½ ± ½ ± º» ± ª» ² Û¼ Ê» ô ±«½ ² ³ ² ²» ± ±² ±º» ó ³» ²¼ ½ ±»² ±«½ ¾»»»² º» O º½ ² »²»¼ ²¹¼ ºº»»² ª» ±² ±º» ³» ª»º± ³ò ²Ó«½µÊ» ô ±«½ ²³ ² ²» ± ±² ±º» ó ³» ²¼ ½ ±»² ±«½ ±Û¼ Ê» ô º½ ² »² ²¹»¼ ²¼»ºº»½ ²¾± ª» ò { ̱ ²½ ±²»» ó ³» ²¼ ½ ± ¾»»»² ª»º± ³ ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ñ ±² â Í ²½ ±²» Ý«± ß½ ± É ²¼± ò { ̱ ²½ ±²»» ó ³» ²¼ ½ ± ¾»»»² Ó«½µ Ê» ²¼ Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ñ ±² â Í ²½ ±²» Ý É Û¼ Ê» ² Ó«½µ Ê» ò

60 ëë ß¼ ¾ ½µ ½«± Ý ½µ ±²» ±º» º± ± ²¹ ¾«±² ²» Ì ² ± ²» æ Ð Ì»³ ± ±» ¾ ½µ ½«± ò Ý ½µ» Ð ¾«±² ¹ ² ±» «³» ¾ ½µ ±»½± ¼ ²¹ò Ù± ̱ Þ»¹ ²² ²¹ Ñ Ð»ª ±«Ó µ» Ð ½»» ¾ ½µ ½«±» ¾»¹ ²² ²¹±º» ²» ³ µ» ò º»»» ²± ³ µ» ô» ¾ ½µ ½«± ³±ª» ±» ¾»¹ ²² ²¹ ±º» ª»º± ³ ±» ±²ò λ ²¼ Í » ¾ ½µ½«± ¾ ½µ ¼ ² ³»òÌ º«²½ ±² «± ½ «¾¾ ²¹ô³» ² ²¹ ±² ±³» ±«²¼½ ¼ ô» «¼ ±º» ¾ ½µ ±» ª± «³»» ¾ ½µ½«± ±ª»» ª»º± ³±» ±²ò Î ¹ ó½ ½µ»Î» ²¼¾«±² ±»»» ½»½«± ³±ª» ò Ú Ú± ¼ Í » ¾ ½µ ½«± º± ¼ ² ³»ò Ì º«²½ ±² «± ½ «¾¾ ²¹ô ³» ² ²¹ ±² ±³» ±«²¼½ ¼ ô» «¼ ±º» ¾ ½µ ±» ª± «³»» ¾ ½µ½«± ±ª»» ª»º± ³±» ±²ò Î ¹ ó½ ½µ»Ú Ú± ¼¾«±² ±»»» ½»½«± ³±ª» ò Ù± ̱ Û²¼ Ñ Ò» Ó µ» Ó±ª»» ¾ ½µ ½«± ±» ²» ³ µ» ò º»»» ²± ³ µ» ô» ¾ ½µ ½«± ³±ª» ±»»²¼ ±º» ª»º± ³ ±» ±²ò ̱ ½ ²¹»» ³» ¼ º± ³ Ý ±±» Ê» â Ü Ì ³» Ú± ³ ô ²¼ ½ ±±»» ¼»»¼ ± ±²æ Ü»½ ³ ø³³æ ò¼¼¼ Ü ³» ² ³ ² ô»½±²¼ ô ²¼ ±«²¼ ±º»½±²¼ò ݱ³ ½ Ü ½ éë º Ü ³» ²» ³»º± ³ ¼¾ «¼ ±½±³ ½ ¼ ½ ô»»» ½»½±²¼» «éë º ³» ò ÍÓÐÌÛ íð º Ü ³» ²» ÍÓÐÌÛ º± ³ ô»»» ½»½±²¼» «íð º ³» ò ÍÓÐÌÛ Ü ± øîçòçé º Ü ³» ²» ÍÓÐÌÛ ¼ ± óº ³» º± ³ ô»»» ½»½±²¼» «îçòçé º ³» ò ÍÓÐÌÛ îçòçé º Ü ³» ²» ÍÓÐÌÛ ²±²ó¼ ± óº ³» º± ³ ô»»» ½»½±²¼» «îçòçé º ³» ò ÍÓÐÌÛ îë º øûþë Ü ³» «²¹» ²¼ ¼ Û«±» ² º ³»»ô»»» ½»½±²¼» «îë º ³» ò ÍÓÐÌÛ îì º øú ³ Ü ³» ² º± ³»»» ½»½±²¼» «îì º ³» ô «¾» º± º ³ò Í ³» Ü ³» ²«³» ½ ô «²¹»º»»²½»» ½ «²«³¾» ±º ³» ª»»¼ ²½»» ¾»¹ ²² ²¹ ±º»»¼»¼ º»ò Þ ²¼ Þ» Ü ³» ² ³«½ ³» º± ³ ±º ¾ æ¾» æ ½µ ò ̱ ¼ » ²¹ ô ½ ±±» Û¼ Ì»³ ±ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÝ ½»»³ ± ±º»»½»¼ ²¹»M ±² ¹» îîëò Ý«±³ øè º ³» ñ»½ Ü ³» ² ½«±³ º± ³ ò ̱ ³±¼ º ½«±³ º± ³ ô ½ ±±» Û¼ Ý«±³ Ì ³» Ú± ³ ô»²» ²«³¾» ±º º ³»»»½±²¼ º± Ý«±³ Ì ³» ݱ¼» Ü ô ²¼ ½ ½µÑÕò

61 ëê λ½± ¼ ²¹ «¼ ± λ½± ¼ «¼ ± ² Û¼ Ê» DZ«½ ²»½± ¼ «¼ ± º ±³ ³ ½ ± ±²» ± ² ¼»ª ½» ±«½ ² «¹ ² ±» Ô ²» ² ± ±º ±«²¼ ½ ¼ò Þ»º±»»½± ¼ ²¹ô ±«³ ²»»¼ ± ¼ ² «¹² ±± ³» ¹² ó ±ó²±»»ª» òøí»»»» Nß¼ ª» º± ½±² «³» ±«²¼ ½ ¼M ±² ¹» êì ±» ¼±½«³»² ±² º± ±º» ±² ½ ¼ò ï Í» «¼ ± ² «º± Û¼ Ê» ò øí»» NÍ» «¼ ± ² «²¼ ±««M ±² ¹» íïò î ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { Ý»» ²» º»ò { Ñ»² ²» ²¹º» ±±ª»»±»²¼²» «¼ ±ô ²¼ ½»» ó ³» ²¼ ½ ±»» ±«² ±»½± ¼ ²¹ò í ²»Ì ² ± ²» ô½ ½µ»Î»½± ¼¾«±² ±¾»¹ ²»½± ¼ ²¹òÉ»² ±«º ² ô½ ½µ»Í ± ¾«±² ò ̱¼ ¾»»Î»½± ¼¾«±² ± ±«¼±²K»½± ¼ ²¹ ½½ ¼»² ô ¹ ó½ ½µ»Î»½± ¼¾«±²ô ²¼½ ±±» Ü ¾» λ½± ¼ Þ«±²ò λ» ±»»² ¾»» ¾«±²ò NÝ»» ²» ô ¾ ²µ «¼ ± º»M ±² ¹» ìí NÍ»» ó ³» ²¼ ½ ± M ±² ¹» ëì Nλ½± ¼ º ±³ ÝÜ ²» ² M ±² ¹» ëí NÓ±² ± ²¹»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ»ª» M ±² ¹»êî Ë» ³»¼»½± ¼ ³±¼» ² Û¼ Ê» ï Ý ±±» Ñ ±² âì ³»¼Î»½± ¼Ó±¼»òß» ² ª» ô ¹ ó½ ½µ» λ½± ¼¾«±² ²»Ì ² ± ²» ô ²¼ ½ ±±» Ì ³»¼ λ½± ¼ Ó±¼»ò ß ½»½µ ³ µ ²¼ ½» Ì ³»¼ λ½± ¼ Ó±¼»»² ¾»¼ò î ²» Ì ² ± ²» ô ½ ½µ» λ½± ¼ ¾«±² ò í Í»»½» ³ ³«³»½± ¼ ²¹ ³»æ Ò± Ì ³» Ô ³ λ½± ¼ «² ±«½ ½µ» Í ± ¾«±² ø± «² ¼ µ ½» «² ±«ò λ½± ¼ ²¹ Ô»²¹ λ½± ¼ º± ³»¼» ±¼ ±º ³»ô ½ ± ² ±» ¾± ô «²¹» ³» ¼ ³» º± ³ ø «½ Ü»½ ³ ± Þ ß²¼ Þ»» Ó ² ²» ³» ¼ ò ì Í»»½»² ±»½± ¼ ²¹æ Î ¹ ß Þ»¹ ²»½± ¼ ²¹ ±±² ±«½ ½µ ÑÕò Ì ³»ñÜ» Þ»¹ ²»½± ¼ ²¹ ³» ±½ º øº±» ³»ô ± ª» ß¼±¾» ß«¼ ±² ½ ¼ ± ¾ ± ¼½ ½» ² ³» ò Û²»» ²¹ ³» ²¼ ¼» ²» ±»» ¾±» ô ²¼»» ¼»»¼ ³» ²¼ ¼» ± ±² ò ë Ý ½µÑÕò NÌ ² ± ²» ±ª» ª» M ±² ¹» ëí

62 ëé Ü»½ ó ±óº»»½± ¼ ²¹ ² Ó«½µ Ê» ² Ó«½µ Ê» ô ß¼±¾» ß«¼ ±² «±³ ½ ª»» ½»½± ¼»¼ ½ ¼»½ ± ÉßÊ º»ò Ü»½ ó ±óº»»½± ¼ ²¹» ±««½µ»½± ¼ ²¼ ª» ³ ½ ô ±ª ¼ ²¹»³»²¼±«º» ¾ ò Ð ± ±»½± ¼ ²¹ ²» ±²ô ±«³«ª» ± ß¼±¾»ß«¼ ±²½ ² ±»»½± ¼»¼½ ²»» ±²º± ¼» ò ² ¼» º± ¼» ô ±«K º ²¼» ½»½± ¼»¼½ ²» Å» ±²² ³»ÃÁ»½± ¼»¼º± ¼» òý º» ² ³» ¾»¹ ²» ½µ ² ³»ô º± ±»¼ ¾» µ» ²«³¾» øº±» ³»ô Ì ½µ ïáððíò ª ò ߺ»»½± ¼ ²¹ô ±«½ ²»¼ µ» ± ±¼«½» ±»¼ º ² ³ ò Ú±» ³»ô º ±«½»» ³ µ» ±º ¹«± ±ô ±«½ ² ½±³¾ ²»» ¾»»½ ±² ±º» ½ ± ±ò Ñ ô ±«½ ² ±²» ª» ±² ±º» ± ± º± ª ¼»± ±«²¼ ½µô ²¼ ²±» ª» ±² º± ² «¼ ± ÝÜò NÌ ³³ ²¹ ²¼»»²¼ ²¹ ½ M ±² ¹» ïçë NÔ±±»»½± ¼ ²¹ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ëè NЫ²½ ² ±»»½»¼ ²¹» ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ëè λ½± ¼ «¼ ± ½ ² Ó«½µ Ê» ² Ó«½µ Ê» ô ±«½ ²»½± ¼ «¼ ± ±² ³ ½µ ¾ ±ª» ¼«¾¾ ²¹ò É»² ±«±ª» ¼«¾ ½µ ô ±² ±»ª ±½± ¼»¼ ½µ ²¼ ±²¹»³ ±½»» ± ½»¼ô»»¼½±³ ± ±² òû ½»½± ¼ ²¹ ¾»½±³» ²» «¼ ± ½ ±² ½µò ï ²» ² «ññ« ±º» Ó ² ²» ô ½ ±±» ±«½» º ±³ ½µK ² «³»²«ò Ò±»æ º ±«ª» ½±² «³» ±«²¼ ½ ¼ô ±«³«±»»½» ±» ±«½» ²» É ²¼± λ½± ¼ ²¹ ݱ² ± ³» ò øí»» Nß¼ ª» º± ½±² «³» ±«²¼ ½ ¼M ±² ¹»êìò î Ý ½µ» ß ³ Ú± λ½± ¼ ¾«±² º±» ½µò º ±² ¾» ½µº±»½± ¼ ²¹ ² ²«² ª»¼» ±²ô»Í ª»Í» ±²ß ¼ ±¹¾±» òí»½ º ² ³» ²¼ ±½ ±²ô ²¼ ½ ½µ Í ª»ò øú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÜ»½ ó ±óº»»½± ¼ ²¹ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ëéò í øñ ±² ̱ ³«²»±½± ¼ ±² ³ ½µ ô»»» ïóî º±» ½ ½µò ì ²»Ó ² ²» ô ± ±²» ó ³» ²¼ ½ ±»¼»»¼ ²¹ ± ² ô±»»½ ²¹»º±»²» ½ ò ë ²»Ì ² ± ²» ô½ ½µ»Î»½± ¼¾«±² ±¾»¹ ²»½± ¼ ²¹òÉ»² ±«º ² ô½ ½µ»Í ± ¾«±² ò NÍ» «¼ ± ² «²¼ ±««M ±² ¹» íï NÓ±² ± ²¹»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ»ª» M ±² ¹»êî Ø» ² ºº»½»¼ ± ½µ ²Ó«½µÊ» ô ±«½ ²» ² ºº»½ ²¼»²¼ ±«Kª»»¼ ± ½µô¹ ª ²¹ ±«² ½½»ª» ±º ±»½± ¼»¼³» ±«²¼ ²»º ² ³ ò籫½ ²½ ±±»»» ±» ² ² ³»ô ± ±²»² ± ½»½± ¼ ¾» ± ±² ±º ½µô «½ ¾ ²µ» ± «²½ ó ² ²¹»ò

63 ëè Ò±»æ ßÍ Ñ ±«²¼½ ¼» ¹»½±³³»²¼»¼º± º» òü»½ ͱ«²¼½ ¼ ²½»»»²½ ø ² «¼ ¾»¼» ¼ «³ ²¹ º± ³«½ ² ò ̱»¼«½»»²½ ô»» NÍ» ¼ ª» ±»» º± ±«²¼ ½ ¼M ±² ¹»íîò ï Ý ±±» Ñ ±² â Ó±² ± ²¹â ß«¼ ±² Ó ô ²¼»²»»½ ±²» ±º» º± ± ²¹æ ͳ ² «Ó±² ±» ² «±²»²»½± ¼ ²¹ ½µò É»² ²¹ ¾ ½µô ³±² ± ±²» ½ ±²» ½µô ²±» ² «ò ß ² «Ó±² ±» ² «³» ¼«²¹ ¾ ½µ ²¼»½± ¼ ²¹ò ß²» ²¹ ½ ±²» ² «½µ» ²±»¼ò î ̱ ³±² ± ²¹ ² ² «ô ½ ½µ ² ß ³ Ú± λ½± ¼ ¾«±² ²» ½µ ½±² ± ò í ̱ ¾»¹ ²»½± ¼ ²¹ô ½ ½µ» λ½± ¼ ¾«±² ²» Ì ² ± ²» ò Ø» ² «±ºº»½»¼ ± ½µ ̱ ª± ¼»²½ ø ² «¼ ¾»¼»»²»½± ¼ ²¹ ² Ó«½µÊ» ô ±«³»º» ±» ² «¼»½ º ±³» ±«²¼ ½ ¼ô ±«±«²¹»³ ±«¹»ºº»½ ²¼»²¼ ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ò ï Ý ±±» Ñ ±² â Ó±² ± ²¹â Û» ² ò î ̱» ³±² ± ²¹ ± ±² ô ¼± ±²» ±º» º± ± ²¹æ { Ú± ½±² «³» ±«²¼ ½ ¼ô » É ²¼± ʱ «³» ݱ² ± ³» ò { Ú± ±º» ±² ±«²¼ ½ ¼ô»»» ½ ¼K ¼±½«³»² ±²ò Ô±±»»½± ¼ ²¹ ² Ó«½µ Ê» º ±«±±»»½± ¼ ²¹ôß¼±¾»ß«¼ ±² ª» ²» ½ º±» ½ µ»òì º» ¼» º± ¼ ºº ½«³«½ ¹» ò Í ³ ±±»»½± ¼ ²¹ «²»» º± ³» ±¼«½»»» º»½ µ»ò Ñ ½±³¾ ²»» ¾» ±º» ½ µ» ± ½»» ²» ½ ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÜ ô»³±ª»ô ± ¼¼»² ½ M ±² ¹» ïçëò ï Í» «±²» ± ³±» ½µ º±»½± ¼ ²¹ò øí»» Nλ½± ¼ «¼ ± ½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ëéò î ²» Ì ² ± ²» ô ¹ ó½ ½µ» λ½± ¼ ¾«±² ô ²¼ ½ ±±» ±²» ±º» º± ± ²¹ ± ±² æ { Ô±± É» λ½± ¼ ²¹ øê» ± Í» ± ±±»²» ½«±» ½»»»²¼ ±º» ª» ¾» ²¹» ±º ½µò º ²¹»»»½»¼ô ±± ²¹ ±½½²» ½«±» ½»»»²¼ ±º» ²¹»ò { Ô±± É» λ½± ¼ ²¹øÛ²» ± Í» ± ±±»²»½«±» ½»»»²¼±º» ½µò º ²¹»»»½»¼ô ±± ²¹ ±½½²» ½«±» ½»»»²¼ ±º» ²¹»ò í Ý ½µ» Ô±± É» λ½± ¼ ²¹ ¾«±² ± ¾»¹ ²»½± ¼ ²¹ò É»² ±«º ² ô ½ ½µ» Í ± ¾«±² ò NÌ ² ± ²» ±ª» ª» M ±² ¹» ëí NÜ»½ ó ±óº»»½± ¼ ²¹ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹»ëé Ы²½ ² ±»»½»¼ ²¹» ² Ó«½µ Ê» º ±«K» ¼ º»¼ ³» ²¹» ±º»½± ¼»¼ ½ ô ±«½ ²»»½ ²¹» ²¼ «²½ ² ²»»½± ¼ ²¹ô» ª ²¹» ± ¹ ² ½ ² ½ ò Ì ±«¹ ±«½ ²»½± ¼ ² ±»½ º ½ ²¹» ±««²½ ²¹ ²ô «²½ ²¹ ²» ± «¼ ± ³³»¼» ¾»º±» ²¼ º» ²¹»å «¼ ± ±ª ¼» ª ½±²» º± ½» ²¹ ² «³«½ ² ±² ò

64 ëç Ú± ½«³ ± ² ± ¼ ºº ½½ ±² ô ±«½ ² «²½ ² ³ µ» ô ²¼»²»»½ ±»¼ µ» ± ½»»» ¾»» º± ³ ²½»òß¼±¾» ß«¼ ±² ª» ±»½±²¼ ±º «¼ ±±²»» ¼»±º «²½ ó ² ²¹»ô ± ±«½ ²» ³»»¼ ²¼ ½ ± º ¼» µ» ò øí»» NÜ ô»³±ª»ô ± ¼¼»² ½ M ±² ¹» ïçëò Ò±»æ DZ«½ ²ù «²½ ² ± ±± ó»² ¾»¼ ½ ò Ú± ²º± ³ ±² ¾±«¼ ¾ ²¹ ±± ô»» NѪ» ¼» ± ¹ ² ±± ±»» M ±² ¹»îîîò ß µ» ½»»¼» Ы²½ ² ½±³³ ²¼ ï ²» Ó ² ²» ô ¼ ¹» Ì ³» Í»»½ ±² ±± ²» ±» ½µ ±»»½ ³» ²¹» º±» ½ ò î Ó µ» » ½±»½ ½µ ² »½»¼ò øí»» Nß ¹² «¼ ± ² «²¼ ±««± ½µ M ±² ¹»ïèêò í Ý ±±» Ý â Ы²½ ²ò ì б ±²» ó ³» ²¼ ½ ± º»»½±²¼ ¾»º±»»»»½»¼ ²¹»ò Ì» ß ³ Ú± λ½± ¼ ¾«±² º±» ½µ ²± ½ ª»¼ ²» Ó ² ²» ò ë ²» Ì ² ± ²» ô ¼± ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ̱ «²½ ² ²¹» µ»ô ½ ½µ» λ½± ¼ ¾«±² ò { ̱ «²½ ²³ µ» ô ¹ ó½ ½µ»Î»½± ¼¾«±²ô½ ±±» Ô±± ɻλ½± ¼ ²¹± ±²ô ²¼»²½ ½µ» Ô±± É» λ½± ¼ ²¹ ¾«±² ò NÌ ² ± ²» ±ª» ª» M ±² ¹» ëí NÜ»½ ó ±óº»»½± ¼ ²¹ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹»ëé Ы²½ ² ¼«²¹ ¾ ½µ ² Ó«½µ Ê» º ±«¼±²K ²»»¼ ± «²½ ² ±»½ º ½ ²¹»ô ±«½ ² «½µ «²½ ² ± ¹»²»» ¼«²¹ ¾ ½µò ï Û² ¾» ±²» ± ³±» ½µ º±»½± ¼ ²¹ò øí»» Nλ½± ¼ «¼ ± ½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ëéò î ²» Ì ² ± ²» ô ½ ½µ» Ð ¾«±² í É»² ± ½ ²»»» ±«² ± ¾»¹ ²»½± ¼ ²¹ô ½ ½µ» λ½± ¼ ¾«±²»½± ¼ ²¹ô ½ ½µ» ¾«±² ¹ ²ò ò ò É»² ±«º ²

65 êð Ð ²¹ «¼ ± Ð «¼ ± ²» Ì»Ì ² ± ²» ±ª ¼»»ª» ± ±² º± ²¹ «¼ ± ²» ôº ±³±²» ³» ± ² ± ²±» òú±» ³»ô ±«½ ²»ª ¾» ± ±²±º º»ô»» º ±³» ó ³» ²¼ ½ ± ±»»²¼±º»º»ô±»»²»º»ò ̱ ¾ ½µ ±««²¹»Ì ² ± ²» ô»» ½»¾ òð»» ½»¾ ¹ ² ± ± ¾ ½µò ï ²» Ó ² ²» ô ¼±»» ±º» º± ± ²¹æ { Í»» ó ³» ²¼ ½ ± ò { Í»»½ ²¹»ò î ²» Ì ² ± ²» ô ¹ ó½ ½µ» ²¼ ¼ ± ½ ½»¼ Ð ¾«±²ô ²¼»»½ ±²» ±º» º± ± ²¹ ± ±² æ Ð Ê» л ª ¾» ± ±² ±º» º»ò Ð Ú ±³ Ý«± ̱ Û²¼ Ѻ Ê» Ð º ±³» ó ³» ²¼ ½ ± ±»»²¼±º»ª ¾» ± ±²±º»º»òøÌ ± ±²» ¼»º «º±» ½ ½»¼ Ð ¾«±²ò Ð Ú ±³ Ý«± ± Û²¼ Ѻ Ú» Ð º ±³» ó ³» ²¼ ½ ± ±»»²¼ ±º» º»ò øì ± ±²» ¼»º «º±» ²¼ ¼ Ð ¾«±²ò ̱» ½ ¾ ½µ ±»»½»¼ ³» ²¹»ô»»½ ±²» ±º» Ð Ú ±³ Ý«± ± ±² ¾±ª»ò Ð Û²» Ú» л ½±³»» º»ò Ð Í»½ Í»»½ ±² Ð ±² º» ²½» ±«Kª»»»½»¼» Ó » ô Ô ± ô ± Ûºº»½ Ð ² ¾ «±± ò í ̱ ¾ ½µô ½ ½µ» Ð ¾«±² ±«½«±³»¼ò Ò±»æ Þ ¼»º «ô»ó ² ²» ½ ± ² ²½ ¾ ½µ»»²¼ ¾» ±²¼»ª ¾»»½ ±²±º ª»º± ³ò ²»Ù»²» ¾±º»Ð»º»»²½» ¼ ±¹¾± ô ±«½ ²½«±³» «±ó ½ ± ²¹± ±² ± ¼ ¾» º» òøí»»ní» ß¼±¾» ß«¼ ±²»º»»²½» M ±² ¹»ííò NÌ ² ± ²» ±ª» ª» M ±² ¹» ëí NÊ»» ± ²¼ ±º ² «¼ ± º»M ±² ¹»éï Nл»½ ±²» ± ²¼ ± ± M ±² ¹» êï л»½ ±² ± º» ² ±± º ±«²»»¼ ± º ²»ó «²»»»½»¼ ²¹» ±»» ³»² ¼ ºº»»²»ºº»½ ±½» ²¹ô ±± ¾ ½µò ï º ±«² ± ±±»½ º ½ ³» ²¹»ô»»½ ²» Ó ² ²» ò î ²» Ì ² ± ²» ô ¹ ó½ ½µ» Ð Ô±±»¼ ¾«±² ô ²¼ ½ ±±»»» ±º» º± ± ²¹æ Ô±± Ê» øñ Í»»½ ±² л ½² ª ¾» «¼ ± ±»»½»¼ ²¹» ² ½±² ²«±«±± ò Ô±± Û²» øñ Í»»½ ±² л»²» º» ±»»½»¼ ²¹» ² ±± ò

66 êï í ̱ ¾ ½µô ½ ½µ» Ð Ô±±»¼ ¾«±²ò NÊ»» ± ²¼ ±º ² «¼ ± º»M ±² ¹»éï л»½ ±²» ± ²¼ ± ± DZ«½ ²»»½»¼ ²¹»» ± ²¼ ± ± ø ±»¹³»² ±º «¼ ± ³³»¼»»½»¼ ²¹ ²¼ º± ± ²¹»»»½ ±² ò Ð ²¹» ± ²¼ ± ±» ± ² ±² ± ±«½ ² º ²»ó «²»»»½ ±²ò ï ²» Ì ² ± ²» ô ¹ ó½ ½µ» ²¼ ¼ Ð ¾«±² ±» ½ ½»¼ Ð ¾«±² ô ²¼ ½ ±±» ² ±º» º± ± ²¹æ { Рл ± ß²¼ б ± øíµ Í»»½ ±² { Рл ± ß²¼ Í»»½ ±² { Рб ± { Рл ± ô б ± ô ß²¼ Í»»½ ±² î ̱ ¾ ½µ ²»»»½»¼» ± ²¼ ± ± ³±¼»ô ½ ½µ» Ð ¾«±² ±«½«±³»¼ò í øñ ±² ̱ ¼» ½ ª»» ± ²¼ ± ± ô ¹ ó½ ½µ» ²¼ ¼ ± ½ ½»¼ Ð ¾«±²ô ²¼ ½ ±±» ² ±º» º º±«¾ ½µ ± ±² ò NÐ «¼ ± ²» M ±² ¹» êð Nл»½ ±² ± º» ² ±± M ±² ¹» êð Ý ²¹»» ± ²¼ ± ± ¼«±² Þ ¼»º «ô» ¼«±² ±º» ± ²¼ ± ± ±²»»½±²¼ô ¾«±«½ ² ½ ²¹»»»» ²¹ ò ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ñ ±² â л ± ß²¼ б ± Ñ ±² ò î ˲¼» Û¼ Ê» ó Ð ô»²»» ± ²¼ ± ± ¼«±² º±»»½»¼ ²¹» ²» Ó ² ²» ò í ˲¼» Ûºº»½ лª» ô»²»» ± ²¼ ± ± ¼«±² º±»ª» ²»ºº»½ ¼ ±¹ ¾±» ò Ð «¼ ± ¾ ½ «¾¾ ²¹ Ì»» ³ ½ «¾¾ ²¹ ½±³» º ±³» ±½» ±º ³ ²«± ²¹»»» ±º ² ±¹ «¼ ±» ± ¾ ½µ «¼ ±ò ²Û¼ Ê» ²¼Ó«½µÊ» ô ±«½ ²»Í½ «¾ ±± ± ½»ª» ³» «òü ¹¹ ²¹ ±± ± «¼ ± ±»»å ¼ ¹¹ ²¹ «½µ ²½»» ¾ ½µ»»¼ «±»»¹ò ² Ó«½µ Ê» ô» ͽ «¾ ±± ½ «¾ ²¼ ª ¼«½µ ò ̱ ½ «¾ ½µ ô ¼ ¹» ó ³» ²¼ ½ ± ò ï ²» ±± ¾ ô»»½» ͽ «¾ ±± î ²» Ó ² ²» ô ¼± ±²» ±º» º± ± ²¹æ ò { ²Û¼ Ê» ô¼ ¹º± ¼ ± ¾ ½µ ¼ ±ª» «¼ ±òøì± ½ «¾±² ±²»½ ²²» ô¼ ¹» ± ± ¾± ±³±º» ²» ò { ² Ó«½µ Ê» ô ¼ ¹ º± ¼ ± ¾ ½µ ¼ ±ª»» ½µ ±«² ±» ò

67 êî í øñ ±² ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ½»»»»½ ±²» ½ «¾¾ ²¹ô ½ ½µ ±»» ó ³» ²¼ ½ ±»» ±«²»»»½ ±² ± ¾»¹ ²ô ²¼»² Í º ó¼ ¹» ͽ «¾ ±± ò { ̱ ³«²»± «¼ ± ²¼ ³±ª»»»»¼¹» ±º ²» ²¹»»½ ±²ô Í º ó¼ ¹» ͽ «¾ ±± ò { ̱ «¼ ±»» ½ ±½ ±² ±º» ± ²» ô Ý ó¼ ¹» ͽ «¾ ±± ô ± ¼ ¹» ó ³» ²¼ ½ ± ò { ̱ «¼ ± ¹» ± ±»»»¼ ²²± ³ ôß ó¼ ¹»Í½ «¾ ±± ± ¼ ²½»òܱ²±»»»» ³± ¾«±²ò Ì»»³ ² ²¹ «¼ ±»»¼ ½±³ ¾» ±»» ½ ±«¼ ¹¹»¼ò NÍ»»½ ³» ²¹» M ±² ¹» éî Ð «¼ ± º ±³» ½±³³ ²¼ ²» Þ «²¹» Ϋ² ½±³³ ²¼ ² É ²¼± ô ±«½ ² ß¼±¾» ß«¼ ±² ²¼ ¾»¹ ² ²¹ º» ² Û¼ Ê» ò ï Ý ±±» Û¼ â лº»»²½» ô ²¼»»½ ß«± РѲ Û» ² Ô «²½ ò Ý ½µÑÕò î ² É ²¼± ô ½ ±±» Í â Ϋ²ò í Ì»» º± ± ²¹» ø ²½ «¼ ²¹» «± ±² ³ µ ô ²¼»² ½ ½µ ÑÕæ þå¼ ª»ÃæÄÐ ±¹ ³ Ú» Äß¼±¾»Äß«¼ ±² îòðäß«¼ ±²ò»»þ þå ± º»Ãþ Ú±» ³»ô ±» ±«²¼ É ²¼± ÈÐ »² ±³» λ½ ½» Þ ²ô»» º± ± ²¹æ þ½æäð ±¹ ³ Ú» Äß¼±¾»Äß¼±¾» ß«¼ ±² îòðäß«¼ ±²ò»»þ þ½æäé ²¼± ÄÓ»¼ ÄÉ ²¼± ÈРλ½ ½»ò ªþ Ò±»æ Þ» ± ²½ «¼» ±²» ½» ¾»»»² Nò ò ò ß«¼ ±²ò»»M ²¼» ²» «± ±² ³ µò Ó±² ± ²¹»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ»ª» Ô»ª» ³»» ±ª» ª» ̱ ³±² ±» ³ «¼» ±º ²½±³ ²¹ ²¼ ±«¹± ²¹ ¹² ¼«²¹»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µô ±«»ª» ³»» ò Û¼ Ê» ±ª ¼»»» ³»» ±² ²» Ô»ª» ²» ò Ó«½µ Ê» ±ª ¼»»³ ² ¾±» Ô»ª» ²» ô ½ ±» ³ «¼» ±º ²»²»» ±²ô ²¼ ½µ ³»» ô ½ ±» ³ «¼» ±º ²¼ ª ¼«½µ ò DZ«½ ² ¼±½µ» Ô»ª» ²» ± ±² ± ª» ½ ò É»²» ²» ¼±½µ»¼ ± ±² ô» ³»»»»»²»»º ½ ²²» ô ²¼» ±» ³»»»»»²» ¹ ½ ²²» ò ̱ ± ± ¼»» ²» ô ½ ±±» É ²¼± â Ô»ª» Ó»» ò Ô»ª» ²» ô ¼±½µ»¼ ± ±² ßò Ô»º ½ ²²» Þò Î ¹ ½ ²²» Ýò л µ ²¼ ½ ± Üò Ý ²¼ ½ ± ß Þ Ý Ü

68 êí Ì» ³»» ± ¹²»ª» ² ¼ÞÚÍ ø¼»½ ¾» ¾» ± º«½» ô»»»ª» ±º ð ¼Þ» ³ ³«³ ³ «¼» ± ¾»¾»º±»½ ²¹±½½«òÇ» ±» µ ²¼ ½ ±»³ ²º± ïò뻽±²¼ ± ±«½ ²» ¼»» ³ ²»» µ ³ «¼»ò º ³ «¼» ±± ± ô ±«²¼ ¼«½»¼å º ³ «¼» ±± ¹ ô ½ ²¹ ±½½«²¼ ±¼«½» ¼ ± ±²ò Ì»»¼ ½ ó ²¼ ½ ± ±» ¹ ±º» ³»» ¹ ²»ª»» ½»»¼» ³ ³«³ ±º ð ¼Þò ̱ ½» ½ ²¼ ½ ± ô»» ½ ½µ»³ ²¼ ª ¼«± ½ ±±» Ñ ±² â Ó»» ²¹ â λ» ß ²¼ ½ ± ò Ó±² ±»ª» Ó±² ± ²¹ ± ±² ¼ ºº» ² Ó«½µ Ê» ²¼ Û¼ Ê» ò ² ¾± ª» ô ±»ª» ô ±«½ ² ½½»»» ± ±² º ±³»»» Ñ ±² â Ó»» ²¹ ³»²«±» ½±²» ³»²»² ±«¹ ó½ ½µ ³»» ò Ó±² ±»ª» ² Ó«½µ Ê» Ý ±±» ² ±º» º± ± ²¹ ³»» ²¹ ± ±² æ Ó±² ± ² «Ô»ª» Ó±² ± «¼ ± ² «ò Ó»» ² «Ñ² λ ½ ³±² ± ²¹ ± ² «òøþ ¼»º «ô³«½µ³»» ± ¾± ² «²¼±«ª» ò Í ± ß Ó»» Ü ² «²¼±««³»» º± «¼ ± ± ²»Ô»ª» ²» òì ± ±²» ±««½µ»ª »ª» ² ±²» ½»ò º ±³ ¹»²«³¾» ±º «¼ ± ± ô ±«³ ²»»¼ ±»»»Ô»ª» ²» ±»ª» ³»» º± ±º»³ò Ó±² ±»ª» ² Û¼ Ê» Ý ±±» ² ±º» º± ± ²¹ ³»» ²¹ ± ±² æ Ó±² ± λ½± ¼ Ô»ª» Ó±² ± «¼ ± ² «ò øì± «½µ»² ¾» ± ¼ ¾» ± ±²ô ¼±«¾»ó½ ½µ» ³»» ò Í ± Ô»ª» Ѳ Ð ß²¼ λ½± ¼ Û² ¾»»³»» òøü ¾ ²¹»³ ³ ±ª»» º± ³ ²½»±² ±» ½±³ ò Ý«±³»»ª» ³»» Û» ½ ±±» Ñ ±² â Ó»» ²¹ ± ¹ ó½ ½µ» ³»» ò Ì»²»»½ ² ±º» º± ± ²¹ ± ±² æ Î ²¹» ± ±² Ý ²¹»» ¼»¼ ¼»½ ¾» ²¹»ò Í ± Ê» Í ± ª» ²¼ ½ ± ± ó ³ «¼» ± ² ò º ª» ²¼ ½ ±» ½ ±» ±» µ ²¼ ½ ± ô ¼ ² ³ ½ ²¹» ø» ¼ ºº»»²½» ¾»»»²» » ²¼ ±«¼» ±«²¼ ± ò º» ²¼ ½ ±»» ¼ º ô ¼ ² ³ ½ ²¹» ¹ ò ß¼ «Ú± ÜÝ Ý±³»²» º± ÜÝ ±ºº» ò øú± ¼»º ² ±²ô»» NÜÝ ±ºº» M ±² ¹» îéìò Ü«²¹»½± ¼ ²¹ô ² ±ºº» ²¼ ½»¼ ¾ ½ ²¼ ½ ± ²» ³»» ò Ò±»æ Í»»½ ß¼ «Ú± ÜÝ º ±«±«²¼ ½ ¼»½± ¼ ÜÝ ±ºº» ô º ²¹» ½»²» ±º» ª»º± ³ ¾±ª» ± ¾» ±»» ± ³ «¼» ²»ò Ì ±ºº» ½ ² ¼ ³ ½ º» ³ «¼» ³» ¼ ¾ ³»» ô ½ «²¹»³ ± ¼»ª» ² ½½ ò Ü ² ³ ½ ± Í ½ л µ Ý ²¹»»³±¼»±º» µ ²¼ ½ ± òü ² ³ ½Ð» µ»»»» ±» µ»ª» ²¼ ½ ± ± ²»» µ»ª» º» ïò뻽±²¼ ô» ²¹ ±»»»½»²» µ ³ «¼»òß» «¼ ±¹» » ô»» µ ²¼ ½ ±»½»¼»ò Í ½ л µ» ²» µ ²¼ ½ ± ô» ²¹ ±«¼»» ³ ²»» ³ ³«³ ³ «¼» ±º» ¹²

69 êì ²½» ³±² ± ²¹ô ¾ ½µô ±»½± ¼ ²¹ ¾»¹ ²ò ر»ª» ô ±«½ ² ³ ²»» µ ²¼ ½ ± ¾ ½ ½µ ²¹ ½ ²¼ ½ ± ò ̱º ²¼±«± ±«¼ «¼ ± ¹» ¾»º±» ±½± ¼ ô½ ±±»Í ½Ð» µ ò컲³±² ± ² ª» ²¼» «¼ ±ò ߺ»» «¼ ±»²¼ ô»» µ ²¼ ½ ± ±» ª± «³» ±º» ±«¼» ò ß¼ ª» º± ½±² «³» ±«²¼ ½ ¼ DZ«³ ²»»¼ ± ¼ ª» º»½± ¼ ²¹» ±± ø½ «²¹ «² ²»¼ ²±» ô ±± ±«¼ ø» ¼ ²¹ ± ½»¼ô ¼ ±»¼ ±«²¼ ô± ² «¼ ¾»»²»¼ ²ß¼±¾»ß«¼ ±²ò̱¹»»¾» ±«²¼ ²¹» «ô ±«±«¼»½± ¼ «¼ ± ±«¼ ± ¾» ±«½ ²¹ò Ì ± µ»»» ±«¼»» µ ±³»»» ¾»»»² Pî ¼Þ ²¼ ð ¼Þ»²» ²¹»½± ¼ ²¹»ª» ò ß¼±¾»ß«¼ ±²¼±» ²K ¼»½ ½±² ± ±«²¼½ ¼K»½± ¼ ²¹ ²¼ ¾ ½µ»ª» òú± ±º» ±² ±«²¼½ ¼ô ±«¼ »»ª»»³» ½ ±² ±ª ¼»¼» ½ ¼òÚ± ½±² «³» ±«²¼½ ¼ ô ±»ª» ô ±«» ³» ±ª ¼»¼ ¾ É ²¼± ò ï Ñ»²» É ²¼± ʱ «³» ݱ² ± ½ ±²ô ½»»³¾» ³ ³ ²¹ ¾± ¼ ª» ½ ¼» ò DZ«½ ² ««½½» ½ ±² ¾ ½ ±± ²¹ Í â ß Ð ±¹ ³ â ß½½» ±» â Û²» ²³»² ø± Ó«ó ³»¼ ò Ѳ ³ ²»³ ô ±«½ ² ± ¼±«¾»ó½ ½µ»» µ» ½±² ²»»³ ò î ̱ ¼ ±«²¼½ ¼K ¾ ½µø±«ª» ô¼ ¹Ê± «³» ¼» ²»»¼»¼òøÞ» ±» ¼» ô»² Ó ¼»»»½»¼ò í ̱ ¼ ±«²¼ ½ ¼K»½± ¼ ø ² ª» ô ½ ±±» Ñ ±² â Ð ±»» ô»»½ λ½± ¼ ²¹ô ²¼ ½ ½µÑÕò Í»»½» ² «±«½» ±«² ± ô ²¼ ¼ «Ê± «³» ¼» ²»»¼»¼ò ̱ «½µ ½½»»Î»½± ¼ ²¹»½ ±²±º»É ²¼± ³» ô½ ±±»Ñ ±² âé ²¼± λ½± ¼ ²¹Ó» ²ß¼±¾» ß«¼ ±²ò

70 êë Ý» êæ Û¼ ²¹ «¼ ± º» Ü ²¹ «¼ ± ² Û¼ Ê» Ý ±±» ² «¼ ± ¼ ²Û¼ Ê» ô ±«½ ²½ ±±» ² ±ºº±«¼ º± «¼ ±¼ òû ½ ± ±«¼ ºº»»² ª »»² ±²±º ±«²¼ ª» ò º ±«±»²»»±º»ô»»º ½ ²²»»» ± ²¼» ¹ ½ ²²»»»¾± ±³ò º ±«±»² ³±²± º»ô ²¹» ½ ²²» º» ±» ¹ ±º» Ó ² ²» ò ²» ±± ¾ ô»»½ É ª»º± ³ Ü ô Í»½ Ú» ²½ Ü ô Í»½ Ð ² Ü ô ± Í»½ л Ü ò Nͱ«²¼ º«²¼ ³»² M ±² ¹» è Nݱ³ ²¹ Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» M ±² ¹» îð ß¾±«É ª»º± ³ Ü É ª»º± ³ Ü ± ª»º± ³»» ±º ± ª» ²¼ ²»¹ ª»» µ ò Ì» ó ø ± ±² ³» ³»ô ²¼» ó øª» ½ ³» ³ «¼»O» ±«¼²» ±º» «¼ ± ¹² òï «¼ ± ¾± ±»» µ ²¼ ±» ª» ² ±«¼ «¼ ±ò籫½ ²½«±³»É ª»º± ³Ü ¾ ½ ²¹ ²¹» ª» ½ ½»ô ½± ± ô ²¼ ²» ª ¾ ò É ½» ²¼ ½ ±² ±º ³ «¼» ½ ²¹» ô É ª»º± ³ Ü» º»½ º± ¼»² º ²¹» ½«ª» ½ ²¹» ² ª±½ ô¼ «³ ô ²¼³±»ò̱º ²¼ ½«±µ»² ± ¼ôº±» ³»ô ³ ±±µº±»» µ»º ¾» ²¼» ª» º»» ò Í»»± º» ² É ª»º± ³ Ü

71 êê NÝ ²¹»» ª» ½ ½»M ±² ¹» éï Nݱ ±»º»»²½» M ±² ¹» íë NÜ»º»»²½» M ±² ¹»íê ß¾±«Í»½ Ú» ²½ Ü Í»½ Ú» ²½ Ü ± ª»º± ³ ¾ º» ²½ ½±³ ±²»² ô»»» ó ø ± ±² ³» ³» ²¼» ó øª» ½ ³» º» ²½ òì ª»» ±«²» «¼ ±¼ ±»» ½ º» ²½»»³±»ª»² òþ ¹» ½± ±»»»² ¹»» ³ «¼»½±³ ±²»² òü»º «½± ± ²¹» º ±³ ¼ µ ¾ ø ± ó ³ «¼» º» ²½» ± ¾ ¹» ± ø ¹ ó ³ «¼» º» ²½» ò DZ«½ ² ³±¼ º ¼» ²¹ º± Í»½ Ú» ²½ Ü «²¹» Í»½ ݱ² ± ²» ò Í»½ Ú» ²½ Ü» º»½ º±»³±ª ²¹ «² ²»¼ ±«²¼ ô «½ ½±«¹ ²¼ ±» º ½ ò Ì µ²± ² º» ²½ ó ½»»¼ ²¹ò Í»½ Ú» ²½ Ü ô ¹ º» ²½»»»½»¼ NÍ»»½»½ ²¹» M ±² ¹» éí Nß¼ «²¹»½ ¼ M ±² ¹» êè NÌ»½ ² º±» ± ²¹ «¼ ±M ±² ¹» ïìï ß¾±«Í»½ Ð ² Ü Í»½ Ð ² Ü ±» ² ø»º ó ¹»»± ± ±² ±º»ª» º» ²½ ² ² «¼ ± º»ô ± ±«½ ² ª » ±«²¼ ±½ ±² ²»»»± ²»òÌ» ó ø ± ±² ³» ³» ²¼» ó øª» ½ ³» ² ± ±²ô» ± ±º»¼ øóïððû»»»² ²¹ºº ²¼»¾± ±³±º»¼ øïððû»»»² ²¹ º«¹ ò Þ ¹» ½± ±»»»² ±«¼» «¼ ± ¹² ò DZ«½ ² ³±¼ º ¼» ²¹ º± Í»½ Ð ² Ü «²¹» Í»½ ݱ² ± ²» ò

72 êé Í»½ Ð ² Ü ô «¼ ± ³±ª ²¹ º ±³»º ± ¹ Í»½ Ð ²Ü ± µ» ²½±² «²½ ±²»Ý»²» Ý ²²» Û ½ ±»ºº»½ ò컺º»½» ±«±» º» ²½»»½±³³±² ±¾±»»º ²¼ ¹ ½ ²²» ø ²±» ± ¼ ô ±«²¼» ²²»¼½»²» ò ² ±³» ½» ô ±«³ º ²¼» «¼ ± ±«² ± ±» ¹ ±ººó½»²» ò DZ«½ ² Í»½ Ð ² Ü ± ¼»» ³ ²»» ½ «² ± ±² ±º» «¼ ± ±«² ± ±» ²¼»²» ª ²» Ý»²» Ý ²²» Û ½ ± ± ³ ±ª»» «±º»» ½ ±²òDZ«½ ² ±»Ý»²» Ý ²²» Û ½ ± ±¾±±» ¹² ±º «¼ ± ½«² ± ±²ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÝ»²» Ý ²²» Û ½ ±»ºº»½ M ±² ¹» ïêíò ß²±»»ºº»½ ± µ» Í»½ Ð ² Ü» Ð ²ñÛ ²¼»ºº»½ ò Ì» Ð ²ñÛ ²¼»ºº»½» ±«º» ½»²» ½ ²²» ±º»»± ª»º± ³ ²¼» ²¼ ± ² ±»»»±» ±² ±º»»º ²¼ ¹ ½ ²²» ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²ô»» NÐ ²ñÛ ²¼»ºº»½ øû¼ Ê» ±² M ±² ¹» ïêêò Nß¼ «²¹»½ ¼ M ±² ¹» êè NÒ±» λ¼«½ ±²»ºº»½ øû¼ Ê» ±² M ±² ¹» ïìç ß¾±«Í»½ л Ü Í»½ л Ü ±»» ¼ ºº»»²½»ô ² ¼»¹»» ô ¾»»»²»»º ²¼ ¹ ½ ²²» ò Ú±» ³»ô º ² º» ²½ ïèð% ±«±º»ô Í»½ л Ü ± ¾ ¹ ½» ²»» õñóïèð% ³ µ ò DZ«½ ² ³±¼ º ¼» ²¹ º± Í»½ л Ü «²¹» Í»½ ݱ² ± ²» ò ß«¼ ± ³±» ²çð%±«±º»½»» ±¾»³»² «³³ ²¹ ±³±²± ²¼³ ±«²¼±¼¼ ²»»±ò̱» ±«¼»» ³ ²» ± ³«½ «¼ ± ±«±º»ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ¼ ²»» çð% ³ µ ¾ ¼»º «ò

73 êè Í»½ л Ü ô «¼ ± ³±ª ²¹ º ±³ ±«ó±ºó» ø ± ²¼ ¾± ±³ ± ²ó» ø ½»²» Ú± ³ ³«³»½ ±²ô Í»½ л Ü ² ½±² «²½ ±²» л ß² ²» ò øí»» Nß²»»M ±² ¹»çïò Ú±» ³»ô º ±» ± ±º ²ª»»» ²º± ³ ±² ²» л ß² ²» ô ±«½ ² Í»½ л Ü ± º ²¼ ± ½»» ² ³»» ±«ó±ºó» «¼ ± ±½½«²¹ò ̱ ½±»½» ±¾»³ô ±«½ ² » Ûºº»½ â ²ª» ½±³³ ²¼ ± ²ª»»» ¾ ïèð% ±» Ý»²» Ý ²²» Û ½ ± ±» ½ «¼ ± ½» ²»» ±² òú± ³±» ²º± ³ ±²ô»»N ²ª» ª»º± ³M ±² ¹»èé ²¼ NÝ»²» Ý ²²» Û ½ ±»ºº»½ M ±² ¹» ïêíò Nß¼ «²¹»½ ¼ M ±² ¹» êè NÌ»½ ² º±» ± ²¹ «¼ ±M ±² ¹» ïìï ß¼ «²¹»½ ¼ Ì» Í»½ ݱ² ± ²» øé ²¼± â Í»½ ݱ² ± ¹ ª» ±½» ½±² ± ±ª» ± ¼ ¼»¼ ² Í»½ Ú» ²½ Ü ô Í»½ Ð ² Ü ô ²¼ Í»½ л Ü ò Þ ½ ²¹ ²¹» ½± ± ²¼ ¼» ²¹ ô ±«½ ²»² ²½» ¼ ºº»»²» ±º ¼» ²¼ ¾»» ±» º ½ ò ̻ͻ½ ݱ² ± ²»» ±«³±¼ º ±«¼» ²¹ ¼ ² ³ ½ ô ± ±«½ ²»» ±«½ ²¹» ³³»¼ ó» ² ² ±º»»½ ª» ò DZ«½ ² ±²» ±º» ¼»» ± º ²»ó «²»»» ²¹ ± ±«± ²»½ ó º ½ ±² ò Ý«±³»¼» ²¹ ½ ² ¾» ª»¼»» ò ²» Í»½ ݱ² ± ²» ô½± ± ±²»»º ¼» ±º» ½± ±»½ «³»»»² ± ³ «¼» ô ²¼ ±» ±²» ¹ ¼»»»»² ¹ ³ «¼» òý± ± ± ²» ±½» ¼ ½± ± ²¹»òDZ«½ ² ± ¼ ½± ± «±² ²¼ ¹ ³³ ò

74 êç ß¼ «²¹ ¼ ±º ½± ± ¾ ²¼ ² Í»½ ݱ² ± ²» Nß¾±«Í»½ Ú» ²½ Ü M ±² ¹» êê Nß¾±«Í»½ Ð ² Ü M ±² ¹» êê Nß¾±«Í»½ л Ü M ±² ¹» êé NÌ»½ ² º±» ± ²¹ «¼ ±M ±² ¹» ïìï Ý«±³»»½ ¼ ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ê» â Í»½ Ú» ²½ Ü ô Í»½ Ð ² Ü ô ± Í»½ л Ü ò î Ý ±±» É ²¼± â Í»½ ݱ² ± ± ±»²» Í»½ ݱ² ± ²» ò í Ý ±±»»» º ±³» ± ó«³»² ± ±º» Í»½ ݱ² ± ²» ò ì ̱ º ¼ ½± ± ô ¼± ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ²» ½± ±»½ «³»º ± ¹ ô ½ ½µ ²»» ²» ½± ±»½ «³ ²¼ ¼ ¹ ±»»º ± ¹ ò Ì» ½± ± ¼»¼ ¼»»²¼ ±²» Ù ³³ ª ±½ º ò { ̱ ¼ ½± ± ²¼ ³ «¼»» ±² ô ¼ ¹ ½± ± ± ² ± ±² ò ̱ ½±² ² ³±ª»³»² ±º ½± ± ± ²»» ± ±² ± ª» ½ ô ± ¼» Í º µ» ²¼»² ¼ ¹» ½± ± ± ² ò { ̱»¼» ±º» ½ ½± ± ¾ ²¼ ²» ½± ±»½ «³ô ½ ½µ» Û¼ Ø ¾«±² ²¼»² ¼ ¹ ½± ± ± ² ª» ½ ò { ̱ ¼ ¾ ¹ ²» ±º» ½ ½± ± ¾ ²¼ô½ ½µ»Û¼ Þ ¹ ²» ¾«±² ²¼»²¼ ¹ ½± ± ± ² ª» ó ½ ò Ü ¹ «º± ¾ ¹» ½± ± ± ¼± ² º± ³±» ³¼ ½± ± ò { ̱ ¼ ½± ± ¼ ±º¾ ²¼ ²»½± ±»½ «³ô½ ½µ» Û¼ ݱ ± É ¼ ¾«±² ²¼»²¼ ¹ ½± ± ± ² ª» ½ ò Ü ¹ «± ² ±» ½± ± ¼ ± ¼± ² ± ¼»² ò

75 éð { ̱ ¼¼ ½± ± ± ² ô ¹ ó½ ½µ» ½± ±»½ «³ ²¼ ½ ±±» ß¼¼ Ò» ݱ ± б ² ò ̱ ¼»»» ½± ± ± ² ô ¹ ó½ ½µ ²¼ ½ ±±» Ü»»» ݱ ± б ² ò { øí»½ Ð ²Ü ²¼Í»½ л Ü ±² ̱ ²» ¼ ¾»¼±²» ½ «º» ²½» ²» «¼ ± ¹² ô ½ ½µ» Ì ² Ë ²¹ Í»½ Ð ³ ¾«±² ò { ̱» ±» ½± ±» ²¹ ±» ¼»º «ô ½ ½µ λ» ò ë øñ ±² Í» ¼¼ ±² ½± ± ²¼ ¼ ± ±²» ¾± ±³ ±º» Í»½ ݱ² ± ²» ò ê øñ ±² Í ª»» ½«±³»¼» ²¹»» º± º« ò Í»½ ݱ² ± ²» ± ±² DZ«½ ²»» º± ± ²¹ ± ±²» ¾± ±³ ±º» Í»½ ݱ² ± ²» æ Î ²¹» Ý ²¹»» ³ «¼» ±ª» ½»½± ±» ¼»¼òÔ±»» ²¹» ±»»³±» ±º»½± ±»»º»²¼ ±º»»½ «³ò ²½» ²¹» ²¹» ³» ±» ³±» ¼» ² »» ±º» «¼ ±ò DZ«½ ² ± ¼ ²¹»¾ ¼ ¹¹ ²¹» ± ±² òí º ó¼ ¹ ± ¼ «½± ± ± ²» ª» ±» ²¹»ò Í «±² Ý ²¹»»±ª»»²¹ ± «±º»½± ± ò ²½» ²¹» «±²½ ²¾ ²¹±«³±»¼» ò Ù ³³ ß¼ »» ²» ±º» ¾ ¹ ²» ½«ª»ò Ø ¹» ¹ ³³ ª ±¼«½»»»» ¾ ¹ ²» ½«ª»ô ½ ½ ²» ¼¼ ½±² ±» ±º ²»» ò Ô±» ¹ ³³ ª ±¼«½» ¾ ¹» ½± ± ²» ±» ¼»½ ¾» ²¹» ò DZ«½ ² ± ¼ ¹ ³³ ª ¾ Í º ó¼ ¹¹ ²¹ ²»½± ±»½ «³òÝ ó¼ ¹ ± ¼ ¹ ³³ ½«ª»K ½»²» ± ² ò 못» Ú»»½ ¼ ± ½± ± ±²»»»²¼ ±º»»½ «³ ½ ± ±² ò Ì ²»²½ Ü»» ³ ²»» ª «²»²½ ±º»»½»¼ ²¹» ò 못» Í»»½ ±² ݱ ± ݱ³»» ²ª»»»½»¼ ²¹»» ª» ±» ¾ ½µ¹ ±«²¼ò λ ± «±² Í»½ º»» ²«³¾» ±º ª» ½ ¾ ²¼ ¼ ² ¼ ²¹ º» ²½» ò Ì» ¹»» ²«³¾» ô» ³±» ½½» ¼ ô ¾ ±²¹» µ» ±»²¼»» ¼ ò Ó ± «±² øí»½ Ú» ²½ Ü ±² Í»½ º»» ¼»ó±ºº¾»»»²º» ²½ ¼» ²¼ ³»¼» ò Ó ± «±²» ²¹ ± µ ¾» º ±« ¹ λ ± «±² ª Ô±¹ ³ ½ ³±¼»ò Ý ±±» Ѻº øú»¼ º± º»¼» ± «±²±ª»»»²»º» ²½ ²¹»ô± ½ ±±»Ì ³» ³ ± ² ± Ú» ²½ ³ ± ² ±º ª± ³» ± º» ²½ ¼» ô»»½ ª» ò Ù»²» Ы±» ¾ ²½» ¾»»»² Ì ³» ³ ± ² ²¼ Ú» ²½ ³ ± ² ò Ô±¹ ³ ½ øí»½ Ú» ²½ Ü ±² ̱¹¹»» ¼ ¾»»»² ±¹ ³ ½ ²¼ ²» ¼ ò Ï«øÍ»½ Ð ²Ü ²¼Í»½ Ð»Ü ±² Í»½ º»»¼ «òø ¹» «¼» ³±» ½½ô ¾ µ» ±²¹» ±»²¼» ò Í ª» ± ¼»»» Í»½ ݱ² ±»» ²» Í»½ ݱ² ± ²» ô ¼± ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ª» ½«±³» ²¹»» ô ½ ½µ» Í ª» ¾«±² ò Û²» ² ³»ô»»½ Í ª» ݱ ± Ѳ ± ª» ±²» ²¹ ²» ½± ± ¹ ô ± ¼»»»½ ± ±² ± ª»» ²¹ ò Ì»² ½ ½µÑÕò { ̱ ¼»»»»» ô ½ ±±» º ±³» л» ³»²«ô ²¼ ½ ½µ» Ü»»» ¾«±² ò

76 éï Ý ²¹»» ª» ½ ½» DZ«½ ² ½ ²¹»» ½» ±º» ª» ½ ² É ª»º± ³ Ü ²¼ Í»½ Ú» ²½ Ü ò ï Ý ±±» Ê» â Ê» ½ ͽ» Ú± ³ ò î ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ² Í»½ Ú» ²½ Ü ô ½ ±±» Ô ²» ± Ô±¹ ³ ½ º» ²½ ½»ò { ² É ª»º± ³ Ü ô ½ ±±» ±²» ±º» º± ± ²¹ ³ «¼» ½» æ Í ³» Ê ²¼ ½» ³ «¼»±² ½» ±» ²¹»±º¼ ª «±»¼¾»½² ¾ ¼» ò Ò± ³»¼ Ê ²¼ ½» ³ «¼» ±² ²± ³»¼ ½» ²¹» º ±³ Pï ± ïò л ½»² ¹» ²¼ ½» ³ «¼» ±²» ½»² ¹» ½» ²¹» º ±³ Pïððû ± ïððûò Ü»½ ¾» ²¼ ½» ³ «¼» ±² ¼»½ ¾» ½» ²¹» º ±³ P ²º ² ±» ± ¼ÞÚÍò ܱ«¾»ó½ ½µ»ª» ½ ± ½ ½» ±«¹» ½» ò Nß¾±«É ª»º± ³ Ü M ±² ¹» êë Nß¾±«Í»½ Ú» ²½ Ü M ±² ¹» êê Ê»» ± ²¼ ±º ² «¼ ± º» ̱½»» ³±± ±± ô»»²¼±º º» ±«¼» ³» ² ±² ±»¾»¹ ²² ²¹ò̻̱ ñì ª»» ±«º±½«±²»» µ»» ô» ± ¼ ²¹»»²» º» º±»º»»²½»ò ß» ± ±º» Ó ² ²» ô ³» ¼ ± ± ³«½ «¼ ± ª ¾» º±» ± ²¼ ò Þ ¼»º «ô ß¼±¾» ß«¼ ±²¼ ï𻽱²¼ ² ¾± ª» òì±½ ²¹»»¼»º «ô½ ±±» Û¼ â𻺻»²½» ô½ ½µ»Ü ¾ô ²¼»²» ² ² Ê» ²¹ Î ²¹»ò ø º º» ±» ² ½»» ²¹ô ²± ³±» ² ìëû ±º ±»²¹» ²» ½ ª» ò ß Þ Ý Ü Ì± ñì ª» ßò ̱ ª» Þò Ì ³» ª ¾» º± ± ²¼ Ýò Ì ª» Üò ݱ³»» «¼ ± º» ½ ± ¾ ¾±ª» ï Ý ±±» Ê» â ̱ ñì Ê» ò

77 éî î ̱ ±±³ ² ± ±«±²» ± ²¼ ô ¼± ² ±º» º± ± ²¹æ { Ý ½µ» Ʊ±³ ² ± Ʊ±³ Ñ«¾«±² ²» ó»º ± ó ¹ ½± ²» ±º» Ó ² ²» ò { Î ¹ ó½ ½µ ²¼ ¼ ¹ ²» ¾» ±» ± ± ò { б ±²» ³± ±ª»» ± ± ô ²¼ ±» ½ ±»» ò Þ ¼»º «ô» ± ²¼ ±±³ ±¹»» òì± ±±³»³ ²¼»»²¼»² ô½ ±±»Û¼ â𻺻»²½» ô½ ½µ»Ü ¾ô ²¼ ¼»»»½ Ô ²µ ̱ ñì Ʊ±³ Ô»ª» ò í Í ¾ ½µ ±» ± ²¼ ² ½±² ²«±«±± òøì±½ ²¹» ¼»º «¾ ½µ ³» ±¼ô ¹ ó½ ½µ» Ð ¾«±² ²» Ì ² ± ²» ô ²¼ ½ ±±» ¼ ºº»»² ± ±²ò NÐ ²¹ «¼ ±M ±² ¹» êð NƱ±³ ²¹ «¼ ±M ±² ¹» îð NÒ ª ¹» ½ ± ¾ ± M ±² ¹»îï Í»»½ ²¹ «¼ ± Í»»½ ³» ²¹» ï ²» ±± ¾ ô»»½» Ì ³» Í»»½ ±² ±± ò î ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱»»½ ²¹»ô ¼ ¹ ²» Ó ² ²» ò Ü ¹¹ ²¹ ±»»½ ³» ²¹» { ̱»»²¼ ± ±»²»»½ ±²ô Í º ó½ ½µ»»²¼ ±º»»»½ ±² ±«± ³±¼ º ô ²¼ ¼ ¹ ±»»²¼ ± ±»² ò Ò±»æ º ±º» ô ±«½ ² ¹ ó½ ½µ ±»»²¼± ±»²»»½ ±²ò̱»² ¾» º» ô»»½ Û»²¼Í»»½ ±² ²» Ù»²» ¾ ±º» лº»»²½» ¼ ±¹ ¾± ò øí»» NÙ»²»»º»»²½» M ±² ¹»ííò

78 éí Í»»½»½ ²¹» É»² ± µ ²¹ ²»½ ¼ ô ±«½ ² » Ó » Í»»½ ±²ô Ô ± Í»»½ ±²ô ± Ûºº»½ Ð ² ¾ «±± ±»»½ «¼ ±¼ ²»½ º ½»½ ²¹» òì»ó »Í»»½ ±² ±±» ±»½»½ ²¹ òì» Ô ± Í»»½ ±² ²¼ Ûºº»½ Ð ² ¾ «±± ø ª ¾» ±² ² Í»½ Ú» ²½ Ü» ±«³ µ» º»»óº± ³»»½ ±² ò ß»» ±± ± º± ¼»»¼»¼ ²¹ ²¼ ±½» ²¹ô ²½ «¼ ²¹ ²½»¼ ¾» º» ¾ ² «¼ ±» ±ó ±² ± µòú±» ³»ô º ±«º ²¼ «¼ ± º ½ ô ±«½ ²»»½ ²¼»¼ ºº»½»¼º» ²½» ô ±¼«½ ²¹ ±» «º» ±½» ²¹ò Ì» Ûºº»½ Ð ² ¾ «±± ½»» «² »»½ ±² ¼»» ³ ²»» ²»² ±º»¼»ºº»½ ò ̱ ¼ «²»² ô»»» ¾ «±µ» ± ½ ²¹»»Ñ ½» ²¹ ²» ±± ¾ ò컳±»± »»ô»»½»¼» ô» ³±» ²»²»»¼»ºº»½ ¾»ò ß Þ Ý Ì» ±º»½»»½ ±²ßò Ó » Þò Ô ± Ýò Ûºº»½ Ð ² ¾ «ï ²»½ ¼ ô»»½»ó »Í»»½ ±² ±± ô»ô ±Í»»½ ±² ±± ô±»ûºº»½ Ð ² ¾ «±± ²» ±± ¾ ò î Ü ¹ ²» Ó ² ²» ±»»½» ¼»»¼ «¼ ± ¼ ò Ò±»æ É»² ±«³ µ»»»½ ±² ²»»± ª»º± ³ô»»»½ ±²»¼ ± ¾± ½ ²²» ¾ ¼»º «ò ̱»»½ «¼ ± ¼ ² «±²» ½ ²²» ô ½ ±±» Û¼ â Û¼ Ý ²²» ô ²¼»² ½ ±±» Û¼ Ô»º Ý ²²» ± Û¼ Î ¹ Ý ²²» ò í ̱ ¼ »»½ ±²ô ¼± ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ³±ª»»»»½ ±²ô ± ±²» ± ²» ²»»»½ ±²ô ²¼ ¼ ¹ ±» ¼»»¼ ±½ ±²ò { ̱»»»»»½ ±²ô ± ±²» ± ²» ±²» ½± ²» ±»¼¹»±º»»»½ ±²ô ²¼¼ ¹ ±» ¼»»¼»ò øú± ² ¾ »½ ±² ô ±«½ ² ± ¼ Þ «Í»» ²¹ ²» ±± ¾ ò { ̱ ¼¼ ± ± ± ² ¾ »½ ±²ô Í º ó¼ ¹ò ̱ «¾ ½ º ±³»»»½ ±²ô ß ó¼ ¹ò { ̱ ¼»» ³ ²»» ²»² ±º»ºº»½»¼ ± ² ¾ »½ ±² ô ¼ Ñ ½» ²¹ ²» ±± ¾ ò { ̱»»½ «¼ ± ¾±ª» ²¼¾» ± ³ »»»½ ±² ô»»½ Û ½ «¼»Í»»½ ±² ²» ±± ¾ òøú±» ³»ô º ±»½ ½»²» ó ²²»¼ «¼ ±ô ± ±²» ½ «¼» «¼ ± ²¼ ²» ¼»»½»º ó ²¼ ¹ ó ²²»¼ «¼ ± ²» ³» ³» ²¹»ò Þ ¼»º «ôß¼±¾»ß«¼ ±² «¼ ± ²» ³» ³» ²¹»»½»»½ ±²ò̱» ±²»»»½ ±²ô ¹ ó½ ½µ» ²¼ ¼ ± ½ ½»¼ Ð ¾«±²ô ²¼»»½ Ð Í»½ Í»»½ ±²ò Nß¾±«Í»½ Ú» ²½ Ü M ±² ¹» êê Nß¾±«Í»½ Ð ² Ü M ±² ¹» êê

79 éì Nß¾±«Í»½ л Ü M ±² ¹» êé NÌ»½ ² º±» ± ²¹ «¼ ±M ±² ¹» ïìï Í»»½ º ½ ²¼»»³ «±³ ½ Ú±» «½µ»» ±º ³ ô ²¼ ª ¼««¼ ± º ½ µ» ±»¼ ½ ½µ ± ± ô » Í ± Ø» ²¹ Þ «ò É»² ±»½ «¼ ± ±± ô «±³ ½»» Ú ª±» â ß«± Ø» ½±³³ ²¼ò ï ² Í»½ Ú» ²½ Ü ô»»½» Í ± Ø» ²¹ Þ «²» ±± ¾ ò î ²» ±± ¾ ô ¼ Þ «Í»» ²¹ ± ½ ²¹»»» ¼ ³»» ò í ²» Ó ² ²» ô ½ ½µ ² «¼ ± º ½ ± ¼ ¹ ½ ± ò ß ² ²»³±ª ²¹ ² º ½» Í ± Ø» ²¹ Þ «ßò Þ»º±» Þò ߺ» Þ Nß¼ «²¹»½ ¼ M ±² ¹» êè NÌ»½ ² º±» ± ²¹ «¼ ±M ±² ¹» ïìï Í»»½ ±º ª»º± ³ ܱ»» ±º» º± ± ²¹æ { ̱»»½» ª ¾» ²¹» ±º ª»º± ³ô ¼±«¾»ó½ ½µ ²» Ó ² ²» ò { ̱»»½ ±º ª»º± ³ô ½ ±±» Û¼ â Í»»½ Û²» É ª»ô ±»ó½ ½µ ²» Ó ² ²» ò Í»½ º ½ ½ ²²» ±«² ±»¼ Þ ¼»º «ô ß¼±¾» ß«¼ ±²»»»½ ±² ²¼»¼ ± ¾± ½ ²²» ±º»»± ª»º± ³ò ر»ª» ô ±«½ ²»»»½ ²¼»¼ »º ± ¹ ½ ²²» ±º»»± ª»º± ³ò ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱»»½ ²¹» ²±² ±²»½ ²²» ô»» ¼ ¹²»» ± ±º»»º ø ½ ²²» ± ²»»¾± ±³±º» ¹ ø ±» ½ ²²» ò컽«± ¼ ² Ô ½±² ± ² Î ½±² ± ²¼ ½»»½ ²²» ² ½ ±»»½ ²¹ «¼ ±ò

80 éë { Ý ±±» Û¼ â Û¼ Ý ²²» ô ²¼ ½ ±±» ½ ½ ²²» ±«² ±»¼ ò { Ý ½µ»Û¼ Ô»º Ý ²²» ¾«±² ô» Û¼ Î ¹ Ý ²²» ¾«±² ±»Û¼ Þ± ½ ²²» ¾«±² ²» Ê» ± ½«¾ ò øí»» NÜ» ± ½«¾ M ±² ¹» îéò ß¼ »½ ±² ±» ±ó½ ± ²¹ ± ² Ú± ³ ²»¼ ²¹ µ ô «½ ¼»» ²¹± ²» ²¹ «¼ ± ²»³ ¼¼»±º ª»º± ³ô»¾» ½» ±³ µ»»»½ó ±²»» ± ²»»» ³ «¼»» ±ø½»¼» ±ó½ ± ²¹ ò Í»»½ ²¹»» ±ó½ ± ²¹ ± ²»¼«½»» ½ ²½» ²»¼ ½»» ² «¼ ¾» ± ± ½ ½µò DZ«½ ²» ¼ »½ ±² ±» ½ ±»» ±ó½ ± ²¹ ± ² ¾ «²¹ Æ» ± Ý ± ²¹ ½±³³ ²¼ò Ý ±±» Û¼ â Æ» ± Ý ± ²¹ô ²¼ ½ ±±» ±²» ±º» º± ± ²¹ ½±³³ ²¼ æ ß¼ «Í»»½ ±² ² ¼ ß¼ «Í»»½ ±² Ñ«¼ ß¼ «Ô»º Í ¼» ̱ Ô»º ß¼ «Ô»º Í ¼» ̱ Î ¹ ß¼ «Î ¹ Í ¼» ̱ Ô»º ß¼ «Î ¹ Í ¼» ̱ Î ¹ ß¼ «¾± ²¹» ¾±«²¼» ² ¼ ±» ²»» ±ó½ ± ²¹ ± ² ò ß¼ «¾± ²¹» ¾±«²¼» ±«¼ ±» ²»» ±ó½ ± ²¹ ± ² ò ß¼ »º ²¹» ¾±«²¼»º ¼ ±» ²»» ±ó½ ± ²¹ ± ² ò ß¼ »º ²¹» ¾±«²¼ ¹ ¼ ±» ²»» ± ½ ± ²¹ ± ² ò ß¼ ¹ ²¹» ¾±«²¼»º ¼ ±» ²»» ± ½ ± ²¹ ± ² ò ß¼ ¹ ²¹» ¾±«²¼ ¹ ¼ ±» ²»» ± ½ ± ²¹ ± ² ò Í»»½ «¼ ± ¾»»»² ¾» Ú± ±³»»¼ ²¹ µ ô «½ ½±² «½ ²¹ ¼ «³ ±± ²¼ ³ ³«½» ô ±«²»»¼ ±»»½ «¼ ± ¾»»»² ¾» ò Ì ±«¹ ±«½ ² ±º»² ¼»² º ¾» ¾ ±±µ ²¹ º±» µ ² ª»º± ³ô» Ú ²¼ Þ» ½±³³ ²¼ ³ µ»» µ³«½ «½µ» òߺ» ±«º ²¼¾» ½±³³ ²¼ôß¼±¾»ß«¼ ±² ª»»³ Þ» Ó µ» ô ³ µ ²¹» ± ±½» ¾» ¹ ²ò ï Ý ½µ ²» Ó ² ²» ±»»º ±º» º ¾» ±«² ± º ²¼ò î Ý ±±» Û¼ â Ú ²¼ Þ» â Ú ²¼ Ò» Þ» øô»º Í ¼» ò Ì» ½«± ³±ª» ±» ¾»¹ ²² ²¹ ±º» ²» ¾» ò í Ý ±±»Û¼ âú ²¼Þ» âú ²¼Ò» Þ» øî ¹ Í ¼» ±»»½ º ±³»½² ½«± ± ±² ±»²» ¾» ò ì º ±«² ±»»½ ³±» ²±²»¾» ô½ ±±»Û¼ âú ²¼Þ» âú ²¼Ò» Þ» øî ¹ Í ¼» ¹ ²òÛ ½ ³» ±«½ ±±» ½±³³ ²¼ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ¼¼» ²» ¾» ±»»»½ ±²ò NÓ µ»» M ±² ¹» èï NÍ» ³ µ» «±³ ½ M ±² ¹»èì Ý ²¹» Ú ²¼ Þ»» ²¹ï Ý ±±» Û¼ â Ú ²¼ Þ» â Þ» Í» ²¹ ò î Û²» ²» ª º± Ü»½ ¾» λ ²¼ λ Ì ³»ô ²¼ ½ ½µ ÑÕò ̱º ²¼¾» ²³» º ²»² ½µ ô «½ ¼ «³ ô»½ º «½µÎ»Ì ³» ²¼ ¹ Ü»½ ¾» λò Ú± ³» ±º» ½µ ô «½ ¾ ô» λ Ì ³» ½ ² ¾» ¹ ±»» ª» ± Ü»½ ¾» λò

81 éê Ͳ ± ³ µ» ô ô º ³» ô ²¼» ± ½ ± ²¹ Ͳ ²¹ ½ »»½ ±² ¾±«²¼» ô»» ó ³» ²¼ ½ ± ô ± ³±ª» ±»³ «½ ³ µ» ô ½µ ô» ±ó½ ± ²¹ ± ² ô ²¼º ³» òû² ¾ ²¹ ² ²¹» ±«³ µ» ½½»»½ ±² å ±»ª» ô º ±º» ô ±«½ ² ¼ ¾» ² ²¹ º±»½ º ½»³ ò ̱»² ¾» ± ¼ ¾» ² ²¹ô ½ ±±» Û¼ â Ͳ ²¹ô ²¼ ½ ±±» ² ±º» º± ± ²¹ ½±³³ ²¼ æ Ͳ ̱ Ó µ» Ͳ ± ³ µ» ± ² ò Ú± ²º± ³ ±² ±² ¼»º ² ²¹ ³ µ» ô»» Nß¾±«³ µ» M ±² ¹» èðò Ͳ ̱ Î øý±» Ͳ ±² ±» ³ ± ²«³» ½ ¼ ª ±² ø¼»½ ³ ô ÍÓÐÌÛô ³» ô ²¼ ± ±² ²» ³» ²»ò Ò±»æ DZ«½ ²»² ¾» ±² ±²» Ͳ ̱ Î ½±³³ ²¼ ³»ò Ͳ ̱ Î øú ²» Ͳ ±» ½ ±º» «¾¼ ª ±² ø¼»½ ³ ô ÍÓÐÌÛô ³» ô ²¼ ± ±² ²» ³» ²»ò Ʊ±³ ²¹ ²ø¾ ¹ ó½ ½µ ²¹ ±«¼ ¹ ½ ±» ³» ²» ¾» µ»¼ ¼± ² ² ±³±» ½½ «¾¼ ª ó ±² ô» ²¹ ±«½»» ½«± ³±» ½½ ²» ³» ²»ò Ͳ ̱ Æ» ± Ý ± ²¹ Ͳ ±» ²»» ½»»» «¼ ± ½ ±»» ½»²» ²» ø»» ± ³ «¼» ± ² ò Ͳ ̱ Ú ³» øß Í² ± º ³»¾±«²¼ º» ³»º± ³ ³» ¼ ²º ³» ø «½ ݱ³ ½ Ü ½ ²¼ ÍÓÐÌÛ ò Ì ½±³³ ²¼»»½ ²¼ º± ± µ ²¹ ±² «¼ ± º± ÝÜò DZ«½ ² ½½» ² ²¹ ½±³³ ²¼ ¾ ¹ ó½ ½µ ²¹» ³» ²»ò NͲ ± ½ ²¼ ±±»²¼ ± ² M ±² ¹» ïçí ݱ ²¹ô ½«²¹ô ²¹ô ²¼ ¼»» ²¹ «¼ ± Ý ±±» ½ ¾± ¼ ß¼±¾» ß«¼ ±²¹ ª» ±«½½» ±º ª» ²» ² ½ ¾± ¼ º±»³ ± ¼ ± ¹»òÛ ½ ± µ ³ ±» É ²¼± ½ ¾± ¼ô» ½»» ½ ² ²¼» ³±» ¼ º»»ò Ý ±±» Û¼ â Í» ݲ Ý ¾± ¼ô ²¼ ½ ±±» ½ ¾± ¼ò Ý ±±»» É ²¼± ½ ¾± ¼ º ±«² ± ½± «¼ ± ¼ ± ±» É ²¼± ½ ±² ò ݱ ± ½««¼ ± ¼ ï ² É ª»º± ³ Ü ±º Û¼ Ê» ô»»½» «¼ ± ¼ ±«² ± ½± ± ½«ò Ñ ô ± ½± ± ½»²» ª»º± ³ô ¼»»»½ «¼ ± ¼ ò î Ý ±±» ±²» ±º» º± ± ²¹æ { Û¼ â ݱ ô ± ½± «¼ ± ¼ ±» ½ ª» ½ ¾± ¼ò { Û¼ â ݱ ̱ Ò» ô ± ½± ²¼»» «¼ ± ¼ ² ± ²» ½»»¼ º» ² ±²»» ò { Û¼ â Ý«ô ±»³±ª» «¼ ± ¼ º ±³» ½² ª»º± ³ ²¼ ½± ±» ½ ª» ½ ¾± ¼ò

82 éé л «¼ ± ¼ Ì» л ½±³³ ²¼ «² «¼ ± ¼ ²» ½ ª» ½ ¾± ¼ ² ±» ½² ª»º± ³ò Ì» л ̱ Ò» ½±³³ ²¼» ±«½»» ²» º» ²¼ ²» «¼ ± ¼ º ±³» ½ ª» ½ ¾± ¼ò ܱ»» ±º» º± ± ²¹æ { ̱» «¼ ±¼ ² ±»½² º»ô ½»»½«±»» ±«² ± ²»» «¼ ±¼ ±»»½» «¼ ± ¼ ±«² ±» ½»òÌ»²½ ±±»Û¼ âð»ò º»º± ³ ±º»¼ ±²»½ ¾± ¼¼ ºº» º ±³»º± ³ ±º» º» K ¾» ²¹»¼ ² ±ô ß¼±¾» ß«¼ ±² «±³ ½ ½±²ª»» º± ³ ¾»º±» ²¹» ¼ ò { ̱» «¼ ±¼ ² ± ²» º»ô½ ±±»Û¼ âð»ì±ò» ò컲» º» «±³ ½ ²»» ±»» ø ³»»ô ³» º» ²½ ô ²¼ ± ±² º ±³» ± ¹ ² ½ ¾± ¼ ³» ò ̻ͻ»½ ß«¼ ±ßº» л± ±² ²»Ù»²» ¾±º»Ð»º»»²½» ¼ ±¹¾± ¼»» ³ ²»»» ± ²± ¼ ¹ ¹»¼ º» ± ² ± º»ò Ó «¼ ± ¼»² ²¹ Ì»Ó Ð»½±³³ ²¼» ±«³ «¼ ±¼ º ±³»½ ¾± ¼± º»»½² ª»º± ³ò º»º± ³ ±º» ¼ ±²» ½ ¾± ¼ ¼ ºº» º ±³» º± ³ ±º» º» K ¾» ²¹»¼ ² ±ô ß¼±¾» ß«¼ ±² «±³ ½ ½±²ª»» º± ³ ¾»º±» ²¹» ¼ ò Ì»Ó Ð»½±³³ ²¼ ±ª ¼» «½µ» ² ª» ±«²¹»³±» ±» º«²¼º» ¾»³«½µ º«²½ ±² ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ò ï ²» Ó ² ²» ô ½»» ½«±»» ±«² ± ³ ²¹» «¼ ± ¼ ò ß» ²» ô»»½» «¼ ± ¼ ±«² ±» ½»ò î Ý ±±» Û¼ â Ó Ð»ò í Í»» º± ± ²¹ ± ±² ¼»»¼ô ²¼ ½ ½µ ÑÕæ ʱ «³» ß¼ ±«²¼»ª» ±º»»º ²¼ ¹ ½ ²²» ¾»º±» ²¹ò Ó±ª»» ª± «³» ¼» ô ±»²»» ½»² ¹» ²»» ¾±» ±» ¹ ±º»³ò л ² ²¹» ½ ²²» ø»»»º ± ¹ ¾ ¼ «²¹»»ª» ±º» ± ±» ½ ²²» ±» ±ò ²ª» Ì«² ½ ²²» ±º» ª»º± ³«¼»ó¼± ²òøß² ³» ¾±ª»»½»²» ²»» ½»¼¾» ± ô ²¼ ±» ¾» ±» ½»²» ²»» ½»¼ ¾±ª» ò Ì ± ±² ²¼»² ±«² ± µ»» ¼ ºº»»²½» ¾»»»² ± ³» ø± «¾ ½ ±²» ¹² º ±³ ²±» ò Ô±½µ Ô»º ñî ¹ Ô±½µ» ª± «³» ¼» ±» ³±ª» ±¹»» ò ²» ²» «¼ ±» ½² ±½ ±² ±»»½ ±²ô» ½ ²¹ ²»»½»¼ ¼ ò º ²± ¼»»½»¼ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ²» «¼ ±» ½«± ±½ ±²ô ³±ª ²¹ ²» ²¹ ¼ ±»»²¼ ±º» ²»»¼ ³» ò Ѫ» Ó» «¼ ±»»»½»¼ª± «³»»ª»»½² ª»º± ³ò º» «¼ ± ±²¹» ²»½² ª»º± ³ô» ½² ª»º± ³»²¹»²»¼ ± ½½±³³±¼»»»¼ «¼ ±ò λ ½» Ѫ» ¼«¾» «¼ ± ¾»¹ ²² ²¹» ½«± ±½ ±²ô ²¼» ½»»» ²¹ ³»»» º» º±» ¼«±² ±º «¼ ±ò Ú±» ³»ô ²¹ 뻽±²¼ ±º ³»» ½»» º 뻽±²¼ º»» ½«± ò Ó±¼ Ó±¼» «¼ ±» ½² ª»º± ³ º± ² ²»» ²¹»ºº»½ ò Ì»» «³ ± ±ª» ²¹ô» ½»» ª ±º» ± ª»º± ³» ³¼¾» ½ ±» ô ³» ¾ ³»ô ²» ¼±º ¼¼»¼ò

83 éè DZ«½ ²½»»º ² ½½±³¾±»ºº»½ ¾»»½ ²¹ ±º ª» ²¼«²¹»Ó л½±³³ ²¼ Ó±¼»»½»¼ò Ì»»»½ ±² ³±¼¼» «¼ ± ¹² ±²» ½ ¾± ¼ò Ý ± º ¼» ß» º ¼» ±» ¾»¹ ²² ²¹ ²¼»²¼ ±º»»¼ «¼ ±ò Û²» ª ±»½ º ± ³ ² ³ ó»½±²¼ ±º» «¼ ±» º ¼»¼ò Ë» ± ±² º± ³±±» ² ±² ± ²¼ º ±³»¼ «¼ ±ò Ú ±³ Ý ¾± ¼ Ų«³¾» à л «¼ ± ¼ º ±³» ½ ª» ²» ² ½ ¾± ¼ò Ú ±³ É ²¼± Ý ¾± ¼ л «¼ ± ¼ º ±³» É ²¼± ½ ¾± ¼ò º» É ²¼± ½ ¾± ¼ ½±² ² ²± «¼ ± ¼ ô ± ±² ¼ ¾»¼ò Ú ±³ Ú» л «¼ ± ¼ º ±³ º»ò Ý ½µ Í»»½ Ú» ± ¾ ±» º±» º»ò Ô±± л л «¼ ± ¼»»½ º»¼ ²«³¾» ±º ³» ò º» «¼ ± ±²¹» ²» ½²»»½ ±²ô» ½²»»½ ±² «±³ ½»²¹»²»¼ ½½± ¼ ²¹ ò Ü»»» ± ³ «¼ ± ¼ ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼» ± ³» ±¼ º± ¼»» ²¹ «¼ ±æ Ì» Ü»»» Í»»½ ±² ½±³³ ²¼» ±³±ª» ²¹» º ±³ ª»º± ³ô»»»Ì ³½±³³ ²¼» ±³±ª»«² ²»¼ «¼ ±º ±³¾± ¼» ±º»»»½»¼ «¼ ±ò Ò±»æ Ü»»»¼ ¼ ¼±» ²K ¹± ±» ½ ¾± ¼ ²¼ ½ ² ¾»»»ª»¼ ±² ¾ ½ ±± ²¹ Û¼ â ˲¼± ± Ú»â 못 ̱ Í ª»¼ô ¾«±² º ±«ª»²K ª»¼» º» ²½» ¼»» ²¹» ¼ ò ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ¼»»» «¼ ± ¼ ô»»½» «¼ ± ¼ ±«² ± ¼»»»ò Ì»² ½ ±±» Û¼ â Ü»»» Í»»½ ±²ò { ̱ ³ «¼ ± ¼ ô»»½» «¼ ± ¼ ±«² ± µ»» ò Ì»² ½ ±±» Û¼ â Ì ³ò Ê «º ¼ ²¹ ²¼ ½ ²¹ ²¹ ³ «¼» ß¾±«±²ó½ º ¼» ²¼ ¹ ² ½±² ± Ì ±«¹ ª ±ºº»½ ½ ² ½ ²¹» ³ «¼» ± ±¼«½» º ¼» ô ±²ó½ º ¼» ²¼ ¹ ² ½±² ± ³ µ»» µ «½µ ²¼ ² «ª»ò ß ±«¼ ¹»» ½±² ± ²» Ó ² ²» ô ª ª»» ±½» ¼ ««¼ ±ò

84 éç ß Þ Ñ²ó½ ½±² ± ²» Ó ² ²» ßò Ú ¼» ½±² ± Þò Ù ² ½±² ± º ±«º ²¼» ±²ó½ ½±² ± ª «¼ ½ ²¹ô ¼»»»½ Ѳó½ Ë ²» Ê» ³»²«ò Ê «º ¼» ² ± ±«ß¼±¾» ß«¼ ±² ±ºº»»»» ±º ª «ô ±²ó½ º ¼» æ { Ô ²» º ¼» ±¼«½» ²»ª»² ª± «³» ½ ²¹» ± µ» º± ³«½ ³» ò º º ¼» ±«²¼ ±± ¾ «ô ±»ª» ô ±²» ±º» ±» ± ±² ò { Ô±¹ ³ ½ º ¼» ³±± ½ ²¹» ª± «³» ± ²¼»² ¼ ô ± ª ½» ª» ò { ݱ ²»º ¼»»»¼ µ» ²Í󽫪»ô½ ²¹ ²¹ª± «³» ± º ô ¼ ±«¹»¾«µ±º»º ¼»ô ²¼ ±» º ² ò ß Þ Ú ¼»» ßò Ô ²» Þò Ô±¹ ³ ½ Ýò ݱ ²» Ý ²»»º ± ¹ ±º» ª»º± ³ô¼ ¹»Ú ¼» ² ± Ú ¼»Ñ«²¼» ² ¼ô ²¼¼± ² ±º» º± ± ²¹æ { Ú± ²» º ¼»ô ¼ ¹» º»½ ± ±² ò { Ú± ±¹ ³ ½ º ¼»ô ¼ ¹ «± ¼± ²ò { Ú± ½± ²» øí󽫪» º ¼»ô» Ý ò ̱½»»½± ²»º ¼» ¾ ¼»º «²¼» Ý ±½»» ²» ± ±¹ ³ ½º ¼» ô½ ±±»Û¼ â𻺻»²½» ô½ ½µ» Ù»²» ¾ô ²¼ ½ ²¹»» Ü»º «Ú ¼»» ²¹ò

85 èð Nß³ º ñú ¼»»ºº»½ øû¼ Ê» ±² M ±² ¹» ïïî NÛ²ª» ±»»ºº»½ øû¼ Ê» ±² M ±² ¹»ïïê NÙ»²»»º»»²½» M ±² ¹»íí Ê ± ±» ³ «¼» ï ²» Ó ² ²» ô»»½» «¼ ± ±«² ± ¼ «ò øì±»»½ ²»²» º»ô»ó½ ½µò î ²» ±²ó½ ¹ ² ½±² ± ¾±ª»»»»½»¼ «¼ ±ô ¼ ¹» ¾ ²«³¾» ò Ì» ¾ ²«³¾» ²¼ ½» ± ²» ³ «¼» ½±³»» ²¹ ³ «¼»ò É»² ±»»» ³± ¾«±²ô» ²«³¾»» «² ± ð ¼Þô ± ±«½ ² ³ µ» º ¼ «³»² ò Ý ²¹ ²¹» ª± «³» ±º»»½»¼» ̱ ¼ ²» º»» ±²ó½ ¹ ² ½±² ± ô ±«½» ²¹»»½ ±²ô ½ ±±» Û¼ â лº»»²½» ô ½ ½µ» Ü ¾ô ²¼»»½ Í ± ѲóÝ Ù ² ݱ² ± É»² Ì»» Ò± Í»»½ ±² Î ²¹»ò Nß³ º»ºº»½ M ±² ¹» ïïî NÜ»º»»²½» M ±² ¹»íê ɱ µ ²¹ ³ µ» ß¾±«³ µ» Ó µ»» ±½ ±² ±«¼»º ²» ² ª»º± ³òÓ µ» ³ µ»» ±² ª ¹» ² ª»º± ³ ±³ µ»»»½ ±²ô» º± ³»¼ ô ± ¾ ½µ «¼ ±ò ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ³ µ» ½ ² ¾»»» ± ² ± ²¹»ò ß ± ²»º» ±»½ º ½ ³» ± ±² ² ª»º± ³ øº± ² ²½»ô ïæðèòëêê º ±³» ±º» º» ò ß ²¹» ¾± ³» ²¼ ²»²¼ ³» øº±» ³»ô ±º» ª»º± ³º ±³ïæðèòëêê ±íæðéòíéç ò籫½ ²¼ ¹ ²¼»²¼³ µ» º± ²¹» ±¼ ºº»»² ³» ò Ó µ» ª» ²¹«²¼»»» ± ²¼ ¾± ±³ ±º» Ó ² ²» ò DZ« ³ µ» ²¼» ±»»½ ²¼ ¼ «³ µ» ò DZ«½ ² ± ¹ ó½ ½µ ³ µ» ²¼» ± ½½» ½±³³ ²¼ º± ± µ ²¹ ³ µ» ò

86 èï ß Þ Ý Ü Û ³» ±º ³ µ» ßò Ó µ» ²¼» Þò Ó µ» ± ² ÝòÓ µ» ²¹» Üò Ò±² ³ µ» ²¹» Ò±»æ ̱»» ª» ³ µ»»² ±«ª» º»ô ³ µ» ±»½ Í ª» Û Ò±²óß«¼ ± ²º± ³ ±²ò Ó µ»» ß¼±¾»ß«¼ ±² ±ª ¼» º ª»³ µ»» òß º ª»½ ²¾» ²¹»» ± ² ò籫½ ²½ ²¹»³ µ»» ¾ ½ ½µ ²¹ Û¼ Ó µ» ²º± ²» Ó µ» ²» ²¼ ½ ±± ²¹ ³ µ»» º ±³» Ì» ³»²«ò øß» ² ª» ô ¹ ó½ ½µ» ³ µ» ²¼»ô ²¼ ½ ±±» ³ µ»» º ±³» ½±²» ³»²«ò Ý ³ µ» Ó µ ³ ± ²»½ ±² ±º ª»º± ³ º±»»º»»²½» øº±» ³»ô ± ¼»² º ²»¼ ²¹ ± ² ò Þ» ³ µ» Í ³ ± Þ ½ ³ µ» ô ¾«± ¼»² º ³«½ ¾» º± ±± ô ±ª ¼ ²¹ ª» ½½ ¾» ³ ²¹ò øí»» Nß¾±«±± M ±² ¹» îîïò Ì ½µ ³ µ» ²¼ ½» ½µ º± ² «¼ ±½±³ ½ ¼ ½òË»»»³ µ» ±² º± ¾«² ²¹ÝÜ òøí»» N ²» ÝÜ ½µ M ±² ¹» îêìò ²¼» ³ µ» Í» ³ µ» ² ÝÜ ½µòøͱ³»ÝÜ» ½ ²² ª ¹» ± ²¼» ³ µ» ² ¼¼ ±² ± ½µ ³ µ» ò Ú±» ³±±» ÝÜó½» ±² ± µº ± ô»½ º ²¹» º± Ì ½µ ³ µ» ²¼ ± ² º± ²¼» ³ µ» ò ÞÉÚóÖ³ µ» Í»½ º ³ µ» ± ² º± Þ ± ¼½ É ª» º» º±» Ö ²»» ¾ ± ¼½ ²¹»²ª ±²³»² ò Ò±»æ ̱»½ º ³ µ» ÞÉÚóÖô ±«³«º ² ³» ±²»±º»º± ± ²¹ ¾» æþýüíìßîìôþýüíìßòüþçô ÞÝüÝÓôÞÝüÛÒÜôÞÝüÍÌÑÐôÞÝüÍÌÑÐôÞÝüÚ ÔÛôÞÝüÐßËÍÛô ± ÞÝüËÌÔÅöÃô»»ö»»»²»²«³¾» ïôîô íô ± ìò ß¼¼ô»»½ ô ²¼»² ³» ³ µ» Ì ±«¹ ±«½ ² ¼¼ ³ µ» ¼»½ ²» Ó ² ²» ô ±«» Ó µ» ²» øé ²¼± â Ó µ» Ô ± ¼»º ²» ²¼»»½ ³ µ» ò

87 èî Ó µ» ²» ß¼¼ ³ µ» ï ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { Ð «¼ ±ò { Ð ½»» ½«±» ½»» ±«²» ³ µ» ± ² ± ¾»ò { Í»»½» «¼ ± ¼ ±«² ± ¼»º ²» ³ µ» ²¹»ò î Û»»» Úè µ» ô ± ½ ½µ» ß¼¼ Ó µ» ¾«±² ²» Ó µ» ²» ò Í»»½ ³ µ» { ܱ«¾»ó½ ½µ ³ µ» ²¼» ²» Ó ² ²» ò { ܱ«¾»ó½ ½µ ³ µ» ²» Ó µ» ²» ò { ̱»»½ ¼ ½»² ³ µ» ô½ ½µ»º ³ µ» ±«² ±»»½ ²»Ó µ» ²» ô ²¼»²Í º ó½ ½µ» ò { ̱»»½ ²±² ¼ ½»² ³ µ» ô Ý ó½ ½µ»³ ²» Ó µ» ²» ò ̱ «±³ ½ ³ µ»»² ±»½»³ ²» ô½ ½µ»ß«±Ð ¾«±² «½µ ¼»² º ³ µ» ±½ ±² ò λ² ³» ³ µ» ²¼ ¼¼ ¼» ½ ±² ߺ» ±«½»» ³ µ» ô ±«½ ²»² ³» ²¼ ¼¼ ¼» ½ ª» ²º± ³ ±²ò ï Í»»½ ³ µ» ò î Ý ½µ Û¼ Ó µ» ²º± ²» Ó µ» ²» ò í ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { Û²» ²» ² ³» ²» Ô ¾»» ¾± ò { Û²» ¼» ½ ±² ²» Ü» ½ ±²» ¾± ò òì ± ±²» ±«ß¼ «ô ³» ¹»ô ½±²ª» ô ± ¼»»» ³ µ» ߺ» ½» ²¹ ³ µ» ô ±«½ ² º ²»ó «²»»³ ± ¾» ¼¼»» ²»»¼ ±º ² «¼ ± ±»½ ò λ ± ±² ± ² ± ²¹» ³ µ» { ²» Ó ² ²» ô ¼ ¹» ³ µ» ²¼» øº± ± ² ³ µ» ±»»¼ ²¼» øº± ²¹» ³ µ» ± ²» ±½ ±²ò

88 èí { ²» Ó µ» ²» ô»»½» ³ µ» ô ²¼»²» ²» ª ²» Þ»¹ ²» ¾± ò Ý ²¹»» ¼«±² ±º ²¹» ³ µ» { ²» Ó ² ²» ô ¼ ¹» ¾ »²¼ ²¼» ± ²» ±½ ±²ò { ²» Ó µ» ²» ô»»½» ³ µ» ô ²¼»²» ²» ª ²» Û²¼ ± Ô»²¹» ¾± ò Ó» ¹» ²¼ ª ¼«³ µ» Ñ»²» Ó µ» ²» ô»»½» ³ µ» ±«² ± ³» ¹»ô ²¼ ½ ½µ» Ó» ¹» ¾«±² Ò±»æ Ì»²» ³» ¹»¼³ µ» ²» ² ³»º ±³»º ³ µ» ò籫±» ² ²º± ³ ±² ²»Ô ¾» ²¼Ü» ½» ¾±» º±» «¾» ² ³» ¹»¼ ³ µ» ò ò Ó» ¹» ± ³ µ» ²¹» Ñ»²» Ó µ» ²» ô»»½» ± ²¹» ô ²¼ ½ ½µ» Ó» ¹» ¾«±² ò ݱ²ª» ± ² ³ µ» ± ²¹» ³ µ» Î ¹ ó½ ½µ» ³ µ» ²¼» ²¼ ½ ±±» Ó µ» Î ²¹»ò Ì» ³ µ» ²¼» ² ± ± ²¼» ò ݱ²ª» ²¹» ³ µ» ± ± ² ³ µ» Î ¹ ó½ ½µ ³ µ» ²¼» ²¼ ½ ±±» Ó µ» б ² ò Ì» ± ±º» ²¹»³ µ» ²¼»³» ¹» ² ± ²¹» ²¼»ô» ³»±º» ²¹»¾»½±³ ²¹» ³» º±» ± ² ³ µ» ò Ü»»» ³ µ» { Í»»½ ±²» ± ³±» ³ µ» ô ²¼ ½ ½µ» Ü»»» ¾«±² ²» Ó µ» ²» ò { Î ¹ ó½ ½µ» ³ µ» ²¼» ²» Ó ² ²» ô ²¼ ½ ±±» Ü»»»ò ß¼¼»²½» ¾»»»² ³ µ» ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» É ²¼± â Ó µ» Ô ò î Í»»½ ±²» ± ³±» ³ µ» ò ß» ±²» ±º» ³ µ» ±»½ ³«¾» ²¹»ò í Ý ½µ Þ ½ ²» Ó µ» ²» ò ì Ý ½µ Í» ß³±«² Ѻ Í»²½»ô»²»» ¼»»¼ ²«³¾» ±º»½±²¼ ²» ß¼¼ Í»²½» Þ»º±» ²¼ ß¼¼ Í»²½» ߺ» ¾±» ô ²¼ ½ ½µÑÕò NÍ ª» «¼ ± ¾»»»² ³ µ» ± ²» º» M ±² ¹» èí NÝ»»»²½»M ±² ¹» èê Í ª» «¼ ± ¾»»»² ³ µ» ± ²» º» ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» É ²¼± â Ó µ» Ô ò î Í»»½ ±²» ± ³±» ³ µ» ò ß» ±²» ±º» ³ µ» ±»½ ³«¾» ²¹»ò í Ý ½µ» Þ ½ ±½» ¾«±² ²» Ó µ» ²» ò

89 èì ì Ý ½µ Í ª» ̱ Ú» ô»» º± ± ²¹ ± ±² ¼»»¼ô ²¼ ½ ½µ ÑÕæ Ë» Ó µ» Ô ¾» ß Ú»² ³» Ë»» ³ µ» ² ³»»»º º±» º»² ³»ò Ú»² ³» лº Í»½ º»»º º±» ²» º» ò ß¼±¾» ß«¼ ±² «±³ ½ ¼¼ ²«³¾» º»»»º ø»ðîô»ðíô ²¼ ± ±²»» ½±»½»»² ±² º±» ±««º± ³ ±«½ ±±»ò Í» ò Í Í»½ º»» ²«³¾» ± ¾»¹ ²»² ¼¼ ²¹ ²«³¾» ±» º»² ³»»º ò Ü» ² ±² Ú± ¼» Í»½ º»» º± ¼»»» ß¼±¾» ß«¼ ±² ½»» ²» º» ò Ý ½µ Þ ±» ±»½ º ¼ ºº»»² º± ¼» ò Ñ««Ú± ³ Í»½ º»»±««º± ³ º±»²» º» ò º»»½ º»¼º± ³ «² » ²¹ ô ±«½ ²½ ½µ Ñ ±² ± ½½»»³ò Nß¼¼»²½» ¾»»»² ³ µ» M ±² ¹» èí Nß¾±««¼ ± º» º± ³ M ±² ¹»îìì NÞ ½ ±½» ²¹ ±ª» ª» M ±² ¹» îëç Í» ³ µ» «±³ ½ Ì» ß«±óÓ µ º» » ±«±½»» ± ¾» ²¼ «±³ ½ ¼¼»³ ±» ³ µ» ò籫½ ² ± º» ±»³±ª»»²½» º ±³» ¾»¹ ²² ²¹ ²¼»²¼ ±º º»ò ï Í»»½» ¹»²» ²¹» ² ½ ±«² ± º ²¼» ± ¾» ò î Ý ±±» Û¼ â ß«±óÓ µô ²¼ ½ ±±» ±²» ±º» º± ± ²¹ ½±³³ ²¼ æ ß¼ «Í»»½ ±² ̱ л Í»»½» ²»»»½»¼ ²¹»¾ ¼ «²¹» ¹ ¹ ² ¼ô ¹²± ²¹ ²»²½» ¾»º±» ²¼ º»» «¼ ±ò Ò± ²¹ ¼¼»¼ ±» ³ µ» ò Ú ²¼ л ß²¼ Ó µ ͽ ²»»»½»¼ ²¹»ô ³ µ ²¹ ²±²»² ²¹» ¾ ½ ³ µ» ²» ³ µ» ò Ú ²¼ Þ» ß²¼ Ó µ ͽ ²»»»½»¼ ²¹»ô ³ µ ²¹ ¾» ¾» ³ µ» ²» ³ µ» ò Ì ³ Ü ¹ Í»²½» Ì ³»²½» º ±³» ¾»¹ ²² ²¹ ²¼»²¼ ²¹ ±º º»ò º ±»½» ³ ¼¼» ±º ª»º± ³ô ½±³³ ²¼ º«²½ ±² µ»» ²± ³ Ì ³ ½±³³ ²¼ô ³³ ²¹ ±ª» ²¹»»ô ² ¼¼ ±² ± ² ¼ ¹»²½» ²» ¹ ¹»¼ ²¹»»»²¼ ± ² ò Ý«±³» ß«±óÓ µ» ²¹ï Ý ±±» Û¼ â ß«±óÓ µâ ß«±óÓ µ Í» ²¹ ò î ß¼ º± ± ²¹ ± ±² ô ²¼ ½ ½µ ÑÕæ ß«¼ ± É Þ» ݱ² ¼»»¼ NÍ»²½»M É»² Í»½ º» ³»» º± º ²¼ ²¹»²½»ò ²» Í ¹² Þ» ±» ¾± ô»²»» ³ «¼» ª ø ² ¼»½ ¾» ±«² ß¼±¾» ß«¼ ±² ± ½±² ¼»» ³ ³«³»ª» º±»²½»ò ²» Ú± Ó±» Ì ²» ¾± ô»²»» ¼«±² ø ² ³»½±²¼ ±º ³ ³«³ ³ «¼» ª ò Ú± ª» ô ¹ ó ««¼ ±ô»²» ±» ³ «¼»ª ø «½ Pêð¼Þ òú± ²±» «¼ ±ô»ª ³ ¹ ¾» ³«½ ¹» ø «½ Píð ¼Þ ò Û²» ±²¹» ¼«±² ± µ»» ¹ ±«±º ± ¼ ±¹»» ô º±» ³»ò ß«¼ ± É Þ» ݱ² ¼»»¼ ß Ê ¼ É»² Í»½ º» ³»» º± ¼»» ³ ² ²¹ º «¼ ± ª ¼ò ²» Í ¹² ß¾±ª»» ¾± ô»²»» ³ «¼»ª ø ²¼»½ ¾» ±«² ß¼±¾»ß«¼ ±² ±½±² ¼»» ³ ² ³«³»ª» º± «¼ ±ò ²» Ú± Ó±» Ì ²» ¾± ô»²»» ¼«±² ø ² ³»½±²¼ ±º ³ ² ³«³ ³ «¼»ò

90 èë Û²» ±²¹» ¼«±² ± ¹²±» ±» ±¼ ±º«²¼»»¼ «¼ ±ø µ»½ ½µ ô ½ô± ±» ²±» òø±»ª» ô º» ª ±± ¹ ø ¾±ª» îðð ³»½±²¼ ô ± ± ¼ ³ ¾» µ»¼ò Ú ²¼ Ô»ª» ͽ ²» ª»º± ³ ø±»»½»¼ ²¹» ± ª» ß¼±¾» ß«¼ ±² «±³ ½ ¼»» ³ ²» ¹±±¼ ²¹ ± ² º± ¹²»ª» ò Í«¹¹»»¼ ª » ²» ±»» ¾±» ò º»»ª ¼±²K ± µ» Oº±» ³»ô ± ¼ ±» ¹» ½ ±»¼±ººO ±»» ¹²»ª» ª ò ²½»»» ¹²»ª» ª º ²±»²±«¹»²½»»³±ª»¼ò Ý» ²¹ ß ² ²¹»³»² ±º ³ µ» ²¹» ±«½ ² ¾ ½µ ² ² ± ¼» ²¼ ±±»½ º»¼ ²«³¾» ±º ³» òß» ±«¼ ºº»»² ª» ±² ±º ² ²¹»³»² ¾»º±» ±«½±³³ ±»¼ ò籫½»» ²» Ð Ô ²» øé ²¼± â Ð Ô ò Nɱ µ ²¹ ³ µ» M ±² ¹» èð Ý»» ï º» Ó µ» ²» ²K ª ¾»ô ½ ½µ Ñ»² Ó µ» Ô ²» Ð Ô ²» ò î ²» Ó µ» ²» ô»»½» ³ µ» ²¹» ±«² ± ¼¼ ±» ò í ²» Ð Ô ²» ô½ ½µ ²» Ó µ» òì» ²¹» ²»»¼»» ¾»º±»» ½²»»½»¼»³ ±»»²¼ ±º» º ²± ²¹»»½»¼ò л³ ² { ̱»»²» ô»»½» º»³ô ²¼ ½ ½µ Ð Ó µ» ò { ̱ ±º» ô»»½» º»³ ±«² ± ô ²¼ ½ ½µ Ð Ó µ» ò { ̱»½ º ½»³ô»»½ ô ²¼ ½ ½µ Рݲ»³ò Ý ²¹»» ± ¼» ±º»³ ² ï Í»»½»»³ ±«² ± ³±ª»ò î Ý ½µ Ó±ª» Ë ± Ó±ª» ܱ ²ò Ô±± ²»³ ² Í»»½ ²»³ô ²¼»²» ²«³¾» ²» Ô±± ¾± ò Û ½»³ ½ ² ±± ¼ ºº»»² ²«³¾» ±º ³» ò Ü»»»»³ º ±³ Í»»½»»³ ô ²¼ ½ ½µ λ³±ª»ò

91 èê Ý» ²¹ ²¼ ¼»» ²¹»²½» Ý»»»²½» Ý» ²¹»²½» º«º± ²» ²¹ ²¼»³±ª ²¹ ²±²»»² ²±» º ±³ ² «¼ ±º»òß¼±¾» ß«¼ ±² ±ª ¼» ± ± ½»»»²½» ² ª»º± ³æ ¾ ³«²¹ ±º»» ²¹ ª»º± ³ ± ¾ ²» ²¹ ²» ¼«±² ±º»²½»ò ܱ»» ±º» º± ± ²¹æ { ̱³» ²¹ «¼ ±¼ ô»»½»¼»»¼ ²¹»±º «¼ ±¼ ²¼½ ±±» Ûºº»½ âóòë² µ»¼»» ²¹± ½«²¹»»½ ±²ô ½ ½»» «±«²¼ ²¹³» ±¹»» ô ²¹»Ó»ºº»½» ª»»¼«±² ±º»»»½ ±² ² ½ ô ²¼ ³» ±» ³ «¼» ² ò { ̱ ²» ²» ¼«±²±º»²½»ô ½»»½«±»» ±«² ± ²»»»²½»òÑ ô º ±«² ±» ½» ±º»» ²¹ ª»º± ³ô»»½» ¼»»¼ ²¹» ±º «¼ ± ¼ ò Ì»² ½ ±±» Ù»²»» â Í»²½» ²¼»²»» ²«³¾» ±º»½±²¼ ±º»²½» ±«² ±¹»²»»òË»¼»½ ³ ±»²»»½±²¼ òú±» ³»ô»²» òí ±¹»²»»»»ó»² ±º»½±²¼±º»²½»òÝ ½µÑÕòß² «¼ ± ±» ¹ ±º»½«± ¼±«² ³»ô»»¾»²¹»² ²¹» ª»º± ³K ¼«±²ò Ü»»»»²½» Ì» Ü»»» Í»²½» ½±³³ ²¼ ¼»»½ ²¼»³±ª»»²½» ¾»»»² ± ¼ ± ±» «¼ ±ò K ¼» º± ½» ² ²¹ «ª± ½» ±³ ²¼»»¼ ²¹ «² ª» ±«ºº»½ ²¹» º±»¹ ±«²¼ «¼ ±ò ï º ±«² ± ¼»»»»²½» º ±³ ±º ª»º± ³ô»»½» ¼»»¼ ²¹» ±º «¼ ± ¼ ò º ±«¼±²K»»½ ²¹»ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ¼»»»»²½» º ±³»»²» ª»º± ³ò î Ý ±±» Û¼ â Ü»»» Í»²½»ò í Í»» º± ± ²¹ ± ±² ¼»»¼ô ²¼ ½ ½µ ÑÕæ NÍ»²½»M Ü»º ²»¼ ß Ü»» ³ ²» ß¼±¾»ß«¼ ±²½±² ¼»»²½»ò ²»Í ¹² Þ» ±» ¾± ô»²»» ³ «¼»ª ø ²¼»½ ¾» ±«² ß¼±¾»ß«¼ ±² ±½±² ¼»»³ ³«³»ª» º±»²½»ò ²»Ú± Ó±» Ì ²» ¾± ô»²»» ¼«±² ø ² ³»½±²¼ ±º ³ ³«³ ³ «¼» ª ò Ú± ª» ô ± ó²±»óº ±± «¼ ±ô»²» ±» ³ «¼»ª ø «½ Pêð¼Þ òú± ²±» «¼ ±ô ±«³ ¹»²» ¹» ª ø «½ Píð ¼Þ ò Û²» ±²¹» ¼«±² ± µ»» ¹ ±«±º ± ¼ ±¹»» ô º±» ³»ò Nß«¼ ±M Ü»º ²»¼ ß Ü»» ³ ²» ß¼±¾»ß«¼ ±²½±² ¼» «¼ ±ò ²» Í ¹² ß¾±ª»» ¾± ô»²»» ³ «¼»ª ø ²¼»½ ¾» ±«² ß¼±¾»ß«¼ ±² ±½±² ¼»»³ ² ³«³»ª» º± «¼ ±ò ²»Ú± Ó±» Ì ²» ¾± ô»²»» ¼«±² ø ² ³»½±²¼ ±º ³ ² ³«³ ³ «¼» ª ò Û²» ¹» ¼«±² ± ¹²±» ±» ±¼ ±º«²¼»»¼ «¼ ±ø µ»½ ½µ ô ½ô± ±» ²±» òø±»ª» ô º» ª ±± ¹ ø ¾±ª» îðð ³»½±²¼ ô ± ± ¼ ³ ¹ ¾» µ»¼ò Ú ²¼ Ô»ª» ͽ ²» ª»º± ³ø±»»½»¼ ²¹» ± ª»ß¼±¾»ß«¼ ±² «±³ ½ ¼»» ³ ²» ¹±±¼ ²¹ ± ² º± ¹²»ª» ò Í«¹¹»»¼ ª » ²» ±»» ¾±» ò º»» ª ¼±²K ¼±» ±¾Oº±» ³»ô ± ¼ ±»» ½ ±»¼ ±ººO ±»» ¹²»ª» ª ò ²½»»» ¹²»ª» ª º ²±»²±«¹»²½»»³±ª»¼ò Ó µ Ü»» ±² ² Ó µ» Ô ß¼¼» ½ ±½ ±²»»»²½»»³±ª»¼ ±» ³ µ» ò Ô ³ ݱ² ²«±«Í»²½» ̱ Í»½ º»» ³ ² ³«³ ³±«² ±º»²½» ø ² ³»½±²¼ ± µ»» ³» ò Í»² ²¹» ±» ²»²¹»²K»³±ª»¼å»² ²¹» ¹»» ²»²¹» ±»²»¼ ±» ½»»½ º»¼ ³±«² ±º»²½»»³ ² ò Í» ª ±» ± ±»³±ª» ³«½»²½» ± ¾»ò

92 èé É»² ±»² ²¹»»½»¹³»² ô» ²¹±ºïëð³»½±²¼ ± ± ±» ª» ³±»» ½ô² «±«²¼ ²¹ ò Ø ¹» ª ½ ²» ¼ ± ² º ½ ±«²¼ ²¹ ò ͽ ² Ú± Í»²½» Ò± лª»»»²½» ± ¾»»³±ª»¼ò Ì ± ±²» ± ± ³«½»²½» ¾»»³±ª»¼ ²¼ ± ³ ²»½ ±² ±º»²½»»»º±«²¼òÌ ± ±²¼±» ²K ½ ³±ª»»²½»ô¾«¹ ª» ±«² ¼» ±º ±»»½» ½²» ²¹»² ±«½ «½ ±±»» Ü»»» Í»²½» ½±³³ ²¼ò º ±«ª» ² «¼ ±»»² ±² ½±² ±º ³ ² ½»¼ ¾»²½» ø «½»» ±º»ª» ²¹» ô ½ ±±»Û¼ âü»»»í»²½» ±³ µ» »¼«±²±º»²½»¾»»»²» ½ ½ ³»ò Ú±» ³»ô º»¼ ºº»»²½»¾»»»²½«ï ²¼î íò±²¼ ô»¼ ºº»»²½»¾»»»²½«î ²¼í ìò﻽±²¼ ô ²¼»¼ ºº»»²½» ¾»»»²½«í ²¼ì íò黽±²¼ ô ±«½ ²Ü»»»Í»²½» ±³ µ»»»²½»¼«±²¾»»»² º±«½ ½ í»½±²¼ ò ²ª» ²¹ ²¼»ª» ²¹ «¼ ± ²ª» ª»º± ³ Ì» ²ª»»ºº»½ ²ª» «¼ ±» ¾ ïèð ¼»¹»» ò ²ª» ²¹ ¼±» ²K ±¼«½» ² «¼ ¾» ½ ²¹» ±² ² ²¼ ª ¼«ª»º± ³ô ¾«±«½ ²» ¼ ºº»»²½»»² ½±³¾ ² ²¹ ª»º± ³ ò Ú±» ³»ô ±«³ ¹ ²ª»»¼ «¼ ± ± ¾»» ¹²» ²¹ «¼ ±ò Ñ ô ±«½±«¼ ²ª» ±²» ½ ²²» ±º»»± º» ± ½±»½ ² ±«ó±ºó»»½± ¼ ²¹ò ï º ±«² ± ²ª» ±º ª»º± ³ô»»½» ¼»»¼ ²¹»ò Ñ ô ¼»»»½ «¼ ± ¼ ± ²ª»»»²» ª»º± ³ò î Ý ±±» Ûºº»½ â ²ª» ò NÉ ª»º± ³ ³» ³»² M ±² ¹» è N»M ±² ¹» îéé 못» ª»º± ³ ̻못»»ºº»½»ª»» ª»º± ³º ±³ ¹ ±»º ± ¾ ½µ ¼ ò» ²¹ º«º± ½» ²¹»½»ºº»½ ò ï º ±«² ±»ª»» ±º» ª»º± ³ô»»½»¼»»¼ ²¹»òÑ ô¼»»»½ «¼ ±¼ ±»ª»»»»²» ª»º± ³ò î Ý ±±» Ûºº»½ â 못»ò

93 èè Ù»²» ²¹ «¼ ± Ù»²»» ÜÌÓÚ ¹² ܫ̱²» Ó«óÚ» ²½ øüìóú ¹² ø ± µ²± ² ±«½ ±²»» ¼ º± ¼ ²¹»» ±²» ²«³¾» ±ª» ±²» ²» ò Ì»» ¹²»»½±³³»²¼»¼ º± «ó¾«±²»» ±²» ¾» ²» ² ±² Ì»»¹ ²¼ Ì»» ±²» ݱ² «ª» ݱ³³»»ò Õ»» ² ³ ²¼» ÜÌÓÚ ¹² ¹»²»»¼ ¾»» ±²» «ó¾«±² µ» ¼» ¼ ºº»»² º ±³» Ó«óÚ» ²½ øóú ±²» ¹»²»»¼ ¾»»» ±²» ²» ± µ ± ² ³ ²º± ó ³ ±²ò DZ«½ ² » ÜÌÓÚ Í ¹² ½±³³ ²¼ ± ¹»²»» ÓÚ ±²»» ò ï Ð ½»» ½«±»» ±«² ± ²»» ¹² ò Ñ ô º ±«² ±» ½» ±º»» ²¹ ª»º± ³ô»»½» ¼»»¼ ²¹» ±º «¼ ± ¼ ò î Ý ±±» Ù»²»»â ÜÌÓÚ Í ¹² øð ±½» ò í Í» ± ±² ¼»»¼ô ²¼ ½ ½µÑÕò ÜÌÓÚ ± ±² Ü Í ²¹ Í»½ º»» ±²» ²«³¾» º± ½ ±«² ± ¹»²»» ±²» ò DZ«½ ² ±»²» ±» ½ ½» ô «½»» µøö ²¼ ±«²¼øý ³¾± ô»»»» NßôMNÞôMNÝôM ²¼NÜòMÛ²» ²¹» ½ ½» ø»» NÐ Ý ½» M ² ²» ±º ¼»º ²»¼»²¹ ò ̱²» Ì ³» Í»½ º»» ³»½±²¼ º± ½» ±²» ò Ì» ²¼ ¼ ³» º± ÜÌÓÚ ±²» ïðð ³ ó»½±²¼ ò Þ» µ Ì ³» Í»½ º»» ²«³¾» ±º ³»½±²¼ ±º»²½» ¾»»»² «½½» ª» ±²» ò Ð Ì ³» Í»½ º»»»²¹ ¹²»¼ ±» ½ ½»»² ¼ ²» Ü Í ²¹» ¾± ò Ð Ý ½» Í»½ º» ½ ½ ½» ß¼±¾» ß«¼ ±² ²»» ò ÜÌÓÚ Í ¹² Ù»²»» ÜÌÓÚ ¹² ¾ «²¹ ½±³¾ ² ±² ±º» º» ²½» êçé Ø ô ééð Ø ô èëî Ø ô çìï Ø ²¼ ïîðç Ø ô ïííê Ø ô ïìéé Ø ô ²¼ ïêííø ò ÓÚ Í ¹² øýý ÌÌ Îï Ù»²»» ÓÚ ¹² ø ±²»» ²» ² ±»» ±²» ²» ± µ «²¹»¼ ½±³¾ ² ó ±² ±º» º» ²½» éðð Ø ô çðð Ø ô ïïðð Ø ô ïíððø ô ïëðð Ø ô ²¼ ïéðð Ø ò Ý«±³ Í»½ º»»½±³¾ ² ±² ±ºº» ²½» ±¾»¼ ²¹»²» ²¹ ¹² òí»»½ ± ±²ô ²¼»²»²» ª ²» Ø» ¾±» ±º» µ» ¼ò ß³ «¼» Ü»» ³ ²»» ª± «³»»ª» ø» ½»² ¹» ±º» ±²» ¹»²»»¼ô»» ïððû ³» ² ³ ³«³ ª± «³» ±«½ ²¹ò Ì Í»½ º» ± ³«½ ±«¼»» ¹» º» ²½ ±²» º ±³» ±» º» ²½ ±²»ò Û²» ª ø ² ¼»½ ¾» ²» Ì» ¾± ± ²½»»» ª± «³» ±º» ¹» º» ²½ ±²» ½½± ¼ ²¹ ò λ» ̱ ÜÌÓÚ Ý» ² ½«±³ º» ²½»²» ²¼» ½»»³» ²¼ ¼ ÜÌÓÚ º» ²½ ½±³¾ ó ² ±² ò

94 èç Ù»²»» ²±» Ì» Ò±» ½±³³ ²¼» ±«¹»²»» ²¼±³ ²±» ² ª» ±º ½± ± ò øì ¼ ±² ô ½± ± ¼ ± ¼» ½ ¾»»»½ ½±³ ± ±² ±º ²±»ò Û ½ ½± ± ± ² ½ ½» ½ ò Ù»²» ²¹ ²±» º«º± ½» ²¹ ±± ²¹ ±«²¼ µ»» º ø» º»½ º± »Þ ² «ß«±óÐ ²²» º«²½ ±²±ºß¼±¾»ß«¼ ±² ²¼º± ¹»²» ²¹ ¹² ½ ² ¾» ¼ ± ½»½µ ± º» ²½» ±²» ±º» µ» ô ³ ½ ± ±²»ô ± ±» «¼ ±»³ ½±³ ±²»² ò ï Ð ½»»½«±»» ±«² ± ²»»²±»òÑ ô º ±«² ±» ½» ±º»» ²¹ ª»º± ³ô»»½» ¼»»¼ ²¹» ±º «¼ ± ¼ ò î Ý ±±» Ù»²»» â Ò±»ò í Í» ± ±² ¼»»¼ô ²¼ ½ ½µÑÕò Ò±» ± ±² ݱ ± Í»½ º» ½± ± º±» ²±»æ { Þ ± ² ²±» Ø»½ º» ²½ ±º ïñº î ô ½ ³» ² ô ² ³ ²K» ³ ô» ²±» ³«½ ³±» ± óº» ²½ ½±²»² ò ±«²¼» «²¼» ó ²¼» º ó µ»ò Þ ± ² ²±» ± ½»¼ ¾»½ ô»² ª»»¼ô» ª»º± ± Þ ± ² ²³± ±²½«ª»òÌ ô»²» ³» ²» ª»º± ³» «±»»ª ±«³»ô «³ ²¼±³ ³±«² ò É»² ¹»¼ô ª»º± ³ ±±µ µ» ³±«² ² ²¹»ò { Ð ²µ ²±» Ø»½ º» ²½ ±º ïñº ²¼ º±«²¼ ³± ² ² ò» ³± ² «±«²¼ ²¹ ±º» ²±» òþ» «²¹» ±«²¼ ô ±«½ ²¹»²»» ²º ô» º ô ²¼ô «²¹ ª» ô ²¼±» ² «±«²¼ ò Ð ²µ ²±»» ½ ¾»»»² ¾ ± ² ²¼» ²±» ø»²½»ô ±³»»±» ¼ ± ½ ² ²±» ò ²»» ²¼±³²±»¼ ½ ¾»å º ½ ó µ»»²ª»»¼ò黲 ±±³»¼ ²ô»» ² ±±µ ¼»² ½ ±»² ±±³»¼ ±«ô» ½» ±» ³ «¼»ò { É» ²±» Ø»½ º» ²½ ±ºïô³» ² ²¹» «± ± ±² ±º º» ²½»»»»² òþ»½ » «³ ²» ³±» «½» ¾» ± ¹ º» ²½» ô» ²±» ±«²¼ ª» ò ß¼±¾» ß«¼ ±² ¹»²»»» ²±» ¾ ½ ±± ²¹ ²¼±³ ª º±» ½ ³»ò Í» Í»½ º»» º±» ²±»æ { Í Í»»± Ù»²»» ²±»¾ «²¹»»«² ²±» ±«½» ²¼»²½±¼ ²¹»³ ±»»³ º±²» ½±³» º ±³»»º ô±²»º ±³»½»²» ô ²¼±²»º ±³» ¹ ò黲 ±² ±»» »±» ¼ ±²» ô ±«³ ²¼» ½» ª» ±«²¼ ½±³ ²¹ º ±³ ±«²¼ò ̱»½ º» ¼ ²½» º ±³ ½»²» ±º»»º ²¼ ¹ ²±» ±«½» ô»²» ¼» ª ² ³ ½ ±»½±²¼ ò ß¾±«çðð ± ïððð ³ ½ ±»½±²¼ ½±» ±²¼ ±» ³ ³«³ ¼»» ½» ª ¾»ò ß ¼» ±º» ± ¼»² ½ ± ³±² «²±»ô»»»º ²¼ ¹ ½ ²²»»» ³»ò { ²¼»»²¼»² Ý ²²» Ù»²»» ²±» ¾ «²¹ ± «² ²±» ±«½» ô ±²» º±» ½ ½ ²²» ò Ì»»º ½ ²²» K ²±» ½±³»» ²¼»»²¼»² ±º» ¹ ½ ²²» K ²±»ò { Ó±²± Ù»²»» ²±» ¾ «²¹ ²¹» ²±» ±«½»ô»»º ²¼ ¹ ½ ²²»»» «± ±«½»ò { ²ª»» Ù»²»» ²±» ¾ «²¹ ²¹»²±» ±«½»ø ³ ±»Ó±²±± ±² òø±»ª» ô»»º ½ ²²» K ²±»» ½ ²ª»»±º» ¹ ½ ²²» K ²±»òÉ»² ±² ±»» »±» ¼ ±²» ô ±«³ ²¼» ½» ª» ±«²¼ ½±³ ²¹ º ±³ ² ± ¼ ²» ¼ ±º º ±³ ±³»»»»» ² ò ²»² Í»½ º»» ²»² ±º» ²±» ±² ½» ±º î ± ìðò ß ¹» ²»²» ô» ²±» ¾»½±³» ³±»» ½ ²¼ ±«²¼» ²¼ ±«¼» ò Ü«±² Ü»» ³ ²»» ²«³¾» ±º»½±²¼ ±º ²±» ß¼±¾» ß«¼ ±² ¹»²»» ò

95 çð Ú± ª» ±²¹» ±¼ ±º ²±»ô K º» ± ¹»²»» ±»» ±¼ø ô ¾±«ïð ± î𻽱²¼ ²¼¼»»»» ½» ²±»»¾»¹ ²² ²¹ ²¼»²¼ ±» ª» ²¼»²¼»³ ¼ ± ² ò컲ô½± ²¼ ±± ø½ ±±»Û¼ â Ó Ð» ³ ² ³» ²»»¼»¼ò Ù»²»» ±²» Ì» ̱²» ½±³³ ²¼» ±«½»» ³» ª»º± ³ ²¼ ¹ ª» ±«½±² ± ±ª» ²«³» ±«³ «¼»ó ²¼ º» ²½ ó»»¼» ²¹ ò Ù»²» ²¹ ±²» ¹» ½» ±»² ±«½»» ²» ±«²¼»ºº»½ ò ï Ð ½»»½«±»» ±«² ± ²»» ±²» òñ ô º ±«² ±» ½» ±º»» ²¹ ª»º± ³ô»»½» ¼»»¼ ²¹» ±º «¼ ± ¼ ò î Ý ±±» Ù»²»»â ̱²» ò í ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ½»» ½±² ² ±²»ô»»½ Ô±½µ ̱ Ì»» Í» ²¹ Ѳ ò Ì»²ô» ± ±² ¼»»¼ô ²¼ ½ ½µ ÑÕò { ̱½»» ±²» ½ ²¹» ¼ ² ³ ½ ±ª» ³»ô¼»»»½ Ô±½µÌ±Ì»»Í» ²¹ Ѳ òë»» ² Í» ²¹ ¾ ±» ± ±² º±» ² ±²»ô ²¼ » Ú ² Í» ²¹ ¾ ±» ± ±² º±» º ² ±²»ò ߺ» ± ± ±² ô ½ ½µÑÕò Ì» ±²» ¹»²»»¼ ¹ ¼«¹± º ±³» ²» ±» º ²»ò ̱²» ± ±² Ì» Ù»²»» ̱²» ¼ ±¹ ¾± ±ª ¼»» º± ± ²¹ ± ±² æ Þ» Ú» ²½ Í»½ º»» ³ ² º» ²½ ± ¾» ¼ º± ¹»²» ²¹ ±²» ò Ó±¼ Þ Ó±¼» ¾» º» ²½ ² ½ ±ª» 󼻺 ²»¼ ²¹»ò Ú±» ³»ô ïðð Ø» ²¹ ³±¼»± ¹ ² º» ²½ ¾ õpïððø òß» ²¹±ºïððØ ô ïðððø ±²» ±«¼³±¼¾»»»²çëð Ø ²¼ ïðëð Ø ò Ó±¼«±² Ú» ²½ Í»½ º»»»ø ³»»»½±²¼ ½» º» ²½ ³±¼ òû²» ²¹ ª ±º ïðô º± ² ²½»ô ¹»²»» ±²»»»³ ± ¾» ² ³ «¼»»» ±º ïð ³»»»½±²¼ò Ì» ±²» ½ «¾» ² ½ øº» ²½» ±«¼ô ¾«¾»½ ±º» ª ²½» ²»» ½» ª»¼»²» ¹»ª» ±º ¼ ºº»»² º» ²½» ±» «³ ²» ô»»»³ ± ¾» ² ³ «¼»ò Ú» ²½ ݱ³ ±²»² ß¼¼ «± º ª» ±ª» ±²» ±» º«²¼ ³»² º» ²½ øþ» Ú» ²½ ò Û²» ³ º±» ½ ±ª» ±²» ¾» ±» Ú» ²½ ݱ³ ±²»² ¼» ò øì» ½ «º» ²½ ¾» ³ ² ³»» º«²¼ ³»² ò Ì»²ô » ¼» ± ³» ½ ±º» ²¼ ª ¼«½±³ ±²»² øð ± ïððû ² ± ± ±² ± ±²» ²±» ò Ì» ±ª» ¹ ² ø ¹²»ª» ³ ¾» ¼ ¼» ¼Þ ʱ «³» ¼» ò ºÔ±½µ ̱̻» Í» ²¹ Ѳ ²K»»½»¼ô ±º» ª ½ ²½ ²¹» ±ª»» ¼«±² ±º» «¼ ±º»ô ±» ³± º ±³» ² ± º ²» ²¹ ò ¼Þ ʱ «³» Í»½ º»»±ª» ¹ ²º±» ½ ±º» ¹ ²¼»º ½ ²²» º ±³Pèð¼¾ ±ð¼þò籫½ ²½±² ± ¾± ½ ²²» ²¼»»²¼»²»² ¹»²» ²¹»»± ±²» ò Í Ð» Í»½ º»» ²¹ ±½ ±² ²» ½ ½» ¾» ±¼«½»¼ò º Í Ð»» ± ð%ô ª»»¾» ²»ò ºÍ л» ±çð%ô» ª» º«³ «¼»ø¹»²» ²¹ ²± ½» ¾» ½ ½µ» ò º ±«± µ ² ¹» ¼» ±²» ²¼ ²»»¼ ± ª»»» N «±ôm ± ±² ¹ ª» ±«½±² ± ò л Ü ºº»»²½» ß ±»»º ½ ²²» ±¾»±«±º»» ¹ ½ ²²» òߪ ±ºð½ » ½ ²²» ± ¾» ½±³»» ²» ²¼ ª ±º ïèð ½ »³ ± ¾» ½±³»» ±«±º»ò Ý ²¹» λ Ü ² ³ ½ ½ ²¹»»» ª»»¾»»»²» ±½ ²²» ±º»»± «¼ ±º»±ª» ³» ¹ ª»²»ò Ú±» ³»ô º ±²» ï Ø ô»» ¼ ºº»»²½» ½ ½» ±«¹ íêð%» ½»½±²¼ò

96 çï ÜÝ Ñºº» ß¼¼ ½±² ² ÜÝ øü»½ ݲ ³ «¼» ±» ±²»ô ½»²» ²¹» ª»º± ³ ¾ º ²¹ «± ¼± ² ¾»»½ º»¼» ½»² ¹»ò Ú±» ³»ô ±«½ ² ÜÝ Ñºº» ± ½±»½ ² ²½±³ ²¹ ¹² «ºº»»¼»»½ ½ ± «±² º ±³ ±²¹ ¼ ½»² ½² ò Ú ª± Í»½ º»»»±º ª»º± ³ ±òû ½ º ª± ½«±«²¼«² «² ±» ºòÍ ²» ª»º± ³» º«²¼ ³»² ô ²± ³±² ½ ø ±²» ò Ì ²¹» ª»º± ³ ª» ±¼¼ ³±² ½ ³ «¼» ±º ï ±» º ø ¼ ò Í ª»º± ³ ª» ±¼¼ ³±² ½ ³ «¼» ±º ï ±» ºò Í ±± ª»º± ³ ª» ³±² ½ ³ «¼» ±º ï ±» ºò Ü«±² Í»½ º»»»²¹ ±º» ¹»²»»¼ ±²» ø ²»½±²¼ ò Ë» ¼»½ ³ º±»½±²¼ ò Ú±» ³»ô»²» òîë ± ¹»²»» ±²» º±» ½ ±²»óº±«±º»½±²¼ò Ó±¼ É»² ²¹»±º «¼ ±¼»»½»¼ô½ » «¼ ± ±¾» ²¹³±¼¼ô ± ³¼ô¾» ½² ±²»» ²¹ ò Ì ± ±² ¹» º± ¼¼ ²¹»½»ºº»½ ò Ü»³±¼ É»² ²¹» ±º «¼ ± ¼»»½»¼ô ½ » «¼ ± ± ¾» ¼»³±¼¼ò Ë» Ü»³±¼ ±²»ª ±«³±¼¼ ±«½» ± ±¼«½» ²»» ²¹»ºº»½ ò Ѫ» ø³ É»² ²¹» ±º «¼ ± ¼»»½»¼ô ³»» ¹»²»»¼ ±²» ±² ± ±º»»»½»¼ «¼ ±ò ß² ²¹»ô º» ²½ ô ²¼ ³ «¼» Ì»½ ² º± ² ²¹ «¼ ± Û¼ Ê» ±ª ¼»»ª» ± ²» «¼ ±ò ̱ ½±³»»» ±² ¾»»»²»»º ²¼ ¹»»± ½ ²²» ô» л߲ ²» òì± ²» ±² ²¼¼ ² ³ ½ ²¹»ô» Ú» ²½ ß² ²» ²¼» ß³ «¼» Í ½ ¼ ±¹ ¾± ò Û¼ Ê» ± ±ª ¼» Í»½ Ú» ²½ ô Í»½ Ð ²ô ²¼ Í»½ л ¼ ô ½ ±«½ ² ² ½±² «²½ ±²» ² ³» ±¼ ¾±ª»ò øí»» NÜ ²¹ «¼ ± ² Û¼ Ê» M ±² ¹» êëò ß²»» ²Û¼ Ê» ô ±«½ ²»Ð»ß² ²» ±»ª» ±«ó±ºó»½ ²²» º±»»± ª»º± ³ ô ½ ±«½ ²½±»½» ²ª» ½±³³ ²¼òл ² ± ±»»±» ±²ô ½ ±«½ ² ¼ ««²¹»»± ³ ¹»»ºº»½ ò øí»» NÝ ²¹ ²¹»»± ³ ¹» M ±² ¹» ïêîò ̱»ª » ² ¼» ô » л ß² ²» ² ½±² «²½ ±² Í»½ л Ü ò øí»» Nß¾±«Í»½ л Ü M ±² ¹»êéò

97 çî ß Ð» ß² ²» «²¹ Ø ±¹ ³ øô±¹ Ʊ±³ ª» æ ßò ²ó» «¼ ± Þò Ñ«ó±ºó» «¼ ± Þ ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» É ²¼± â л ß² ò î ² É ª»º± ³ Ü ±º Û¼ Ê» ô ½ ½µ ± ² ô»»½ ²¹»ô ± ¾ ½µò º ±»½ ²¹»ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ²»» ½»²» ± ² ±º» ²¹»ò í Ë»» º± ± ²¹ ¼»³ ± ²»»»» ²º± ³ ±² ± ² ²» л ß² ²» æ { Þ ¼»º «ô» ¹ ±»»± ½ ²²» ±²» ± ±² ²¼» ²º± ³ ±² ±²» ª» ½ ò ²ó» «¼ ±» ²» ± º ±º» ¹ å ±«ó±ºó» «¼ ±» ²» ¾± ±³ ºò ̱ ±±³ ²±²»¹ ô»³±»» ± ¹ ó½ ½µ ²¼¼ ¹»³ ¹² º ²¹¹ ½±²òøÍ»»NƱ±³» ²¼ º» ²½ ¹ M ±² ¹»çëò { Ì» ½± ±»¼ ¾ ±» ±ª»»»± ²¼» ±½ ±² ±º «¼ ±ò Ì» ¾ «²»¼ º± ±«ó±ºó» «¼ ±ô ¹»»² º± ²ó» «¼ ±ô ²¼» ± º± ¾± ¼» ²» «¼ ±ò { Ì»» ±«²» ±»» ½»² ¹» ±º ³» ²» ½ ½ ²²»» ²ó ± ±«ó±ºó»ô»º»½ ²¹» ¼ ±º»»»± ³ ¹»ò º ±«² ±½»» ³±²± ª» ±²±º»»± º»øº± ßÓ ¼ ±ôº±» ³» ô ²±»» ¼ ±º»»»± ³ ¹»ò º K ª» ¾ ± ¼ô» º» ±«²¼ ¹² º ½ ² ¼ ºº»»² ² ³±²±ò { Ì» ½± ±»¼ ½» ²» ²¼ ½»»»» ª»º± ³ ³±» ²» ø¾ ± ±«±º» ø»¼ ò N ²ª» ª»º± ³M ±² ¹» èé Nß¾±«Í»½ л Ü M ±² ¹» êé л ß² ± ±² Í»» º± ± ²¹ ± ±² ± ½«±³»» л ß² ²» æ Ò± ³» ß¼ » ² ²» ±»» ½»»¼¹» ±º» ¹ ò Ý Ì» ³»²«Í»»½ º ±³» º± ± ²¹ ± ±² æ { Ô»º ñî ¹ Ü Ô ±«Ð ± ¹ ² ½ ³±²± ª»º± ³» ¼ ¹±² ²» ½»²¼ ²¹ º ±³»º ± ¹ å ¹ ó½ ²²» ó±² ª»º± ³» ± ±² ²»å»º ó½ ²²» ó±² ª»º± ³»

98 çí ª» ½ ²»å ½±³»» ±«ó±ºó»»»± ª»º± ³» ¼ ¹±² ²» ¼» ½»²¼ ²¹ º ±³»º ± ¹ å ½»»± ª»º± ³» ³ ² ª ²» ¼» ½»²¼ ²¹º ±³ ¹ ±»º å ²¼»»± ª»º± ³ ¼»» ±²» ³ ² ª ²»»»²¼ ²¹ ² ¼»½ ±² ò { Ó ¼ñÍ ¼» α»» Ô»º ñî ¹ ¼ ±»»º ¾ ìë%ò Ì» ± ±² ø ó ±» ¼» ½ ²²» øå ¹ ó»º Ãñî»» ª» ½ ø ó ±» ³ ¼ ½ ²²» øå ¹ õ»º Ãñî ò { Í ² Ü ³ «¼»» ²»ô»¼ ²¹» ª»º± ³ ±² ² ±» ²»» ¹ ò { Ø ±¹ ³ øô±¹ Ʊ±³ Ü» ¼»º «½ ½«±¹ ³ò { Ø ±¹ ³ øô±¹ Ú«Í ³ ± Ø ±¹ ³ øô±¹ Ʊ±³ ô ¾«¼»»²» ²¹»ò Ì ± ±² º«º± ª» ²¹ ³±²±»»¼¹» ±º» ¹ ò { Ø ±¹ ³ øô ²» Í ³ ±Ø ±¹ ³øÔ±¹Æ±±³ ô¾«¼»¹ ±² ²» ø» ² ±¹ ³ ½ ½»òDZ«³ ²± ½» ¹» «³ ²¼ª ±²»²«²¹ ± ±²¾»½ ±º» ²» ½»òÝ ½µÒ± ³» ± ½±² ²» ¼ ±» º«½»»²ò { л É»» Ü»»±º ²¼ ª ¼«º» ²½» òø ¹» º» ²½»» ± ¼»±»¼¹»±º» ¹ ò Í ³» Ü»º ²»»²«³¾» ±º ³» ¼»¼½±²½² òø ¹» ³»» ¹ ª» ±«³±» ½½» «ô ¾» ³«½ ³±» ±½» ²¹ ±» ± ¾»»ºº»½ ª»ò Ý ±±»» ³»» ¾» «±³ò ß¼¼ ±² ¼ ± ±² º± Ø ±¹ ³ ³±¼» Î ¹ ó½ ½µ» ¹ ²¼»»½ º ±³» º± ± ²¹ ± ±² æ { Í ± Ì ½» Ü ¾ ²¼»¼ ½» ²»» ±» ²ó ²¼ ±«ó±ºó» «¼ ±ô»»½ ª» ò { Í ± Þ Ü ¾ ±» ±ª»»»± ²¼» ±½ ±² ±º «¼ ±ò Ì» ¾ «²»¼ º± ±«ó±ºó» «¼ ±ô ¹»»² º± ²ó» «¼ ±ô ²¼» ± º± ¾± ¼» ²» «¼ ±ò { Ó±¼ Þ ß³ «¼» Ý ²¹»»»±º»»¹ ½» ª» ± ³ «¼»òÉ»² ± ±²»»½»¼ô»» ¹ ½ ²µ º± «¼ ± ²¼ ¹» ¹» º± ±«¼ «¼ ±ò { Í ± Ô ¾» Ü» Ó±²±ô Ô»º ô Î ¹ ô ²¼ ²ª»» ¾» ò { Í ± л µ Ü» ± ²» ± ½±² ½ º ±³» ¹»»½»²» µò { Í ± Ê» Ü ²» ±» ²¼ º ±³» ±»»½»² ª» ò { Í ½ л µ ²¼ Ê» Ü» ¾ ± » µ ²¼ ª» ²½»» ±º «¼ ± ¾ ½µò ß¼¼ ±² ¼ ± ±² º± Í ² ³±¼» Î ¹ ó½ ½µ» ¹ ²¼»»½ Û¼ Í ² λ ± ½ ²¹»»»»¼ ±º ± ±²ò ß²» º» ²½ ²¹» ²Û¼ Ê» ô ±«½ ²»Ú» ²½ ß² ²» ± ¼»² º ±¾»³ ½º» ²½ ¾ ²¼ ô ½ ±«½ ²»² ½±»½ º»»ºº»½ ò ² ²» ô» ± ±²»»»² º» ²½ ø³» ¼ ²Ø ô»»ª» ½»»»² ³ «¼» ø³» ¼ ² ¼»½ ¾» ò ̱ ª»± ² Ú» ²½ ß² ¹ ô» ß õð ͽ²ô ²¼»²» ² ± ² ³ ¹»ó»¼ ²¹ ½ ±²ò

99 çì ß Ü Þ Ý Û Ú» ²½ ß² ²» ¼ ²¹ ß¼ª ²½»¼ ± ±²ßò Ó«½ ²±» Þò Ú» ²½ ½» Ýò Ý º± ³ Üò ß³ «¼» ½» Ûò ÚÚÌ ²¼±» ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» É ²¼± â Ú» ²½ ß² ò î ²» Ó ² ²» ô ½ ½µ ± ² ô»»½ ²¹»ô ± ¾ ½µò º ±»½ ²¹»ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ²» ±²» ½»²» ± ² ò ̱ ²»» ±ª» º» ²½ ±º»»½»¼ ²¹»ô ½ ½µ ͽ ² Í»»½ ±² ²» Ú» ²½ ß² ²» ò í Ê» º» ²½ ²¼ ³ «¼» ²º± ³ ±² ²» Ú» ²½ ß² ²» æ { Ì» ¹ ¼ º» ²½ ±²¹» ± ±² ²¼ ³ «¼» ±²» ª» ½ ò ̱ ±±³ ²±² ½ ±º»¹ ô ¹ ó½ ½µ±² ²¼¼ ¹»³ ¹² º ²¹ ¹ ½±²òøÍ»»NƱ±³» ²¼ º» ²½ ¹ M ±² ¹»çëò { Ì» ³«½ ²±» ±º» ª»º± ³ ¼»¼ ²»» ¾±ª»» ¹ ò Ì» ²«³¾» ²¼ ½»» µ» ¾± ¼ ± ±² ²¼ª ²½»º ±³ ²¼ ¼ «² ²¹òÚ±» ³»ôßîõé» »½±²¼ó ±» ß±² µ» ¾± ¼ «²»¼ éû ¹» ² ²± ³ ò { Ì» ¹» º» ²½ ±º»»²» ª»º± ³ ²¼» ³ ³«³ ³ «¼» º±» ½ ½ ²²» ¼»¼ ²»»º «²¼» ²»» ¹ ò { Ì» ±ª» º» ²½ ø ²¼» «ª»² ³«½ ²±»» ½»²» ± ² ±º»»»½»¼ ²¹» ¼»¼ ²» ¹ «²¼» ²»» ¹ ò Ú» ²½ ß² ± ±² Í»» º± ± ²¹ ± ±² ± ½«±³»» Ú» ²½ ß² ²» æ Ô ²» Ê» Í»» ¹ ¼ ± ²» ± ±² º» ²½ ½»»²»»½»¼± ±¹ ³ ½ ½»»² ¼»»»½»¼ò ر ¼ ¾«±² Ô» ±«µ» «± º±«º» ²½ ² ± ª»º± ³ ²¹ò Ì» º» ²½ ±«²» ø ½»²¼»»¼ ²» ³»½± ±»¾«±²½ ½µ»¼ º ±»²±²»¹ ²¼±ª» ¼±²±» º» ²½ ±«²» ò Ë ± º±«º ±»² º» ²½ ±«²» ³ ¾» ± ² ±²½»ò ̱ ½» º ±»² º» ²½ ±«²»ô ½ ½µ ½±»ó ±²¼ ²¹ ر ¼ ¾«±² ¹ ²ò Ý Ú± ³ ³»²«Ý ²¹»» ¹ ¼ ò Ý ±±» ±²» ±º» º± ± ²¹» æ { Ô ²» Ü ³ «¼»» ½ º» ²½ ³» ²» ò Ì»»º ½ ²²» ¾ å» ¹»¼ò

100 çë { ß» øô»º Ѳ ̱ Ü ²» º± ³ «¼»ô ¾«± ±² º»» ¾»²»» ²» ² ± ¼ ½± ± ô ³±± ±«³ «¼» ¼ ºº»»²½» ²» ³»» ô ²¼ ½»»»º ½ ²²» ² º ±² ò { ß» øî ¹ Ѳ ̱ Ú«²½ ±² ¼»² ½ ±» ± ±² ¾±ª»ô ¾«½»» ¹ ½ ²²» ² º ±² ò { Þ øô»º Ѳ ̱ Í ±» ³ ±² ±² ²» ± «±² ¾ ²¹» ¼ ² ±»½ ²¹¹³»² ô ²¼ ½»»»º ½ ²²» ²º ±² òì» ¹»»ÚÚÌ»ô»¹»»» ²» ± «±²ô ²¼»² ±»»¾ ò { Þ øî ¹ Ѳ ̱ Ú«²½ ±² ¼»² ½ ±» ± ±² ¾±ª» ¾«½»» ¹ ½ ²²» ² º ±² ò ÚÚÌ Í» ³»²«øß¼ª ²½»¼ ± ±² Í»½ º»» Ú Ú± Ì ² º± ³»ò Ø ¹» ÚÚÌ» ¹ ª» ±«³±» ½½» «²» ³ ±ºº» ²½ ø «½»±ª» º» ²½» ³» ô¾ ±½»» ±²¹» ±½» ²¹ ³» ò DZ«½ ² ¹»²»»» ó¾ ó» ² ³ ±²¾ ½ ½µ ²¹»Ó ² ²» ²¼»² ± ¼ ²¹¼± ²» Î ¹ ß ± µ» ò ß» ½«± ½ ± ½ ±» ½ ±» ª»º± ³ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ¼» ½±» ±²¼ ²¹»½ ²º± ó ³ ±² ²» Ú» ²½ ß² ²» ò Ò±»æ É»² ±» ÚÚÌ» ± èïçî ± ±» ô» Ú» ²½ ß² ²» «¼» ²» ³»» ±«º»ò øõ»» ² ³ ²¼ ±» «³» «¼» ²» ³» ¾»¼ ±²» ½±³ K»»¼ò ÚÚÌ É ²¼± Ì» ³»²«øß¼ª ²½»¼ ± ±² Ô» ±«½ ±±» º ±³» ¹» ±º ÚÚÌ ²¼± ò Û ½ ¼ ¹ ¼ ºº»»² µ ²¼ ±º º» ²½ ¹ ò Ì» Ì ²¹«± ±² ¹ ª» ³±»»½» º» ²½» ³»ô ¾«K ±» ²±» ô ³» ² ²¹ ±» º» ²½» ¾» ± ²»»² ô»ª»² ±«¹» ³ ¾» ³«½ ±» ² ª± «³»ò ß»±»»»³»ô»Þ ½µ³ ²²óØ ± ±²¼ ¾ ± ¼» º» ²½ ¾ ²¼ô ½ ²K»½»ô¾ ¼» ±¾»» ª» ± ô ³ µ ²¹»» ± ½µ ± ³ ± º» ²½ ½±³ ±²»² ò λº»»²½» øß¼ª ²½»¼ ± ±² Ü»» ³ ²»» ³ «¼» ½ º«½»ô ð ¼ÞÚÍ «¼ ± ¼ ¼»¼ò Ú±» ³»ô ª ±º» ± ¼ ð ¼ÞÚÍ «¼ ± ð ¼Þò ß ª ±º íð ¼ ð ¼ÞÚÍ «¼ ± Píð ¼Þò Ì ª ³ ³±ª»» ¼ «± ¼± ²å ¼±» ²± ½ ²¹»» ³ «¼» ±º «¼ ± ¼ ò ݱ ̱ Ý ¾± ¼ øß¼ª ²½»¼ ± ±² ݱ»» ó¾»¼ º» ²½» ± ±º» ½² ª»º± ³ ±» É ²¼± ½ ¾± ¼ò Ʊ±³» ²¼ º» ²½ ¹ ²»Ð»ß² ²¼Ú» ²½ ß² ²» ô ±«½ ² ±±³¹ ± ²»» ²¼º» ²½ ²³±» ¼» ò ܱ ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ±±³ ² ±² ¹ ô ¹ ó½ ½µ ²¼ ¼ ¹» ³ ¹² º ²¹ ¹ ½±² ²» ª» ½ ± ± ±² ò ø ²» л ß² ²» ô ±«½ ² ± ½ ½µ ²» ²» ²¼ » ³±»» ± ±±³ò { ̱ ² ª ¹» ³ ¹² º»¼ ¹ ô»º ó½ ½µ ²¼ ¼ ¹» ²¼ ½±² ²» ª» ½ ± ± ±² ò { ̱ ±±³±«±² ³ ¹² º»¼¹ ô ¹ ó½ ½µ ²»ª» ½ ± ± ±² ô ²¼½ ±±»Æ±±³Ñ«± Ʊ±³ Ñ«Ú«ò Ʊ±³ Ñ«±» «² ±»»ª ±«³ ¹² º ½ ±²ò øì ± ±² ª ¾» ±² ²» Ú» ²½ ß² ²» ò Ʊ±³ Ñ«Ú«± ±±³ ±«½±³»» ò

101 çê Ʊ±³ ²¹ ²¼ ² ª ¹ ²¹ л ß² ¹ ß²» ³ «¼» ² Û¼ Ê» ô ±«½ ² » ß³ «¼» Í ½ ¼ ±¹ ¾± ±»ª ª» ±º ²º± ³ ±² ¾±««¼ ± ³ «¼»ò ï ² Û¼ Ê» ô»»½ ² «¼ ± ²¹»ò î Ý ±±» É ²¼± â ß³ «¼» Í ½ ô ²¼ ª»» º± ± ²¹æ { ̻ٻ²» ¾¼ ²«³» ½» ¾±» ²¼ ½»¼ ² ³ ½ ²¹»ô ¼»² º ½»¼ ³» ô ²¼²±» ² ÜÝ ±ºº» ò { Ì» Ø ±¹ ³ ¾ ¼ ¹ ±»» ª»»ª»²½» ±º» ½ ³ «¼»æ Ì» ± ±² ³» ³ «¼» ²¼»½ ¾» ô ²¼»ª» ½ ³» »ª»²½»«²¹»ÎÓͺ± ³«òÍ»»½ Ô»º ± Î ¹ ± ¼»»»»º ± ¹ ½ ²²» ²» º±»¹ ±«²¼ò Ë»» Ø ±¹ ³ ¾ ± ¼»² º»ª»² ³ «¼» ô ²¼»² ½±³» ô ³ ô ± ²± ³»»³ ² ³ «¼»»ºº»½ ò ß³ «¼» Í ½ ¼ ±¹ ¾± ô Ø ±¹ ³ ¾

102 çé ß³ «¼» Í ½ ± ±² ²»ß³ «¼»Í ½ ¼ ±¹¾± ô ±«½ ² ½½»»½ º ½ ª»º± ³ ± ² º ±³»Ù»²» ¾± ½ ²¹»ÎÓÍ» ²¹ ±»½ ½» ½ ò Ù»²» ¾ Ó ² ³«³ Í ³» Ê Í ±» ³»» ±» ³ «¼»ò Ý ½µ» ± ¾«±² ± ½»» ó ³» ²¼ ½ ± ±½ ±² ²¼ ½ ±»» ß³ «¼» Í ½ ¼ ±¹ ¾± ò Ó ³«³ Í ³» Ê Í ±» ³»» ¹» ³ «¼»ò Ý ½µ» ± ¾«±² ± ½»» ó ³» ²¼ ½ ± ±½ ±² ²¼ ½ ±»» ß³ «¼» Í ½ ¼ ±¹ ¾± ò л µ ß³ «¼» Í ±» ³»» ¹» ³ «¼» ² ¼»½ ¾» º± ³òÝ ½µ» ± ¾«±² ± ½»» ó ³» ²¼ ½ ± ±½ ±² ²¼ ½ ±»» ß³ «¼» Í ½ ¼ ±¹ ¾± ò б ¾ Ý»¼ Í ³» Í ±» ²«³¾» ±º ³» ½±«¼» ½»»¼ ð ¼ÞÚÍò Ý ½µ» ± ¾«±² ± ½»» ó ³» ²¼ ½ ±»º ½»¼ ³» ²¼½ ±»»ß³ «¼»Í ½ ¼ ±¹¾± òø º²»½» ô ½ ±±» É ²¼± â ß³ «¼» Í ½ ô ²¼ ½ ½µ ± ¾«±² ¹ ² ± ¼»»½ «¾» ² ½»¼ ³» ò ÜÝ Ñºº» Í ±» ¼»½ ½² ±ºº» ±º» ½»²» ±º» ª»º± ³ô ³» ¼ ²» ½»² ò б ª» ª » ¾±ª»» ½»²» ²» ø» ± ª± ô ²¼ ²»¹ ª» ª » ¾» ± ò Ó ² ³«³ ÎÓÍ Ð±» Í ±» ³ ² ³«³ ÎÓÍ ³ «¼»ò Ý ½µ» ± ¾«±² ± ½»» ó ³» ²¼ ½ ± ±½ ±² ²¼ ½ ±»» ß³ «¼» Í ½ ¼ ±¹ ¾± ò Ó ³«³ ÎÓÍ Ð±» Í ±» ³ ³«³ ÎÓÍ ³ «¼»ò Ý ½µ» ± ¾«±² ± ½»» ó ³» ²¼ ½ ± ±½ ±² ²¼ ½ ±»» ß³ «¼» Í ½ ¼ ±¹ ¾± ò ߪ» ¹» ÎÓÍ Ð±» Í ±» ª» ¹» ³ «¼»ò Ì ª »º»½» ½» ª»¼ ±«¼²» ò ̱ ÎÓÍ Ð±» λ»»²» ± ±» ±º»»²»»»½ ±²ò ß½ «Þ Ü» λ ±» ª»º± ³K ¾ ¼» ø± Nº ± M º» ª»º± ³ » º«íîó¾ º ± ²¹» ò ݱ Ü Ì± Ý ¾± ¼ ݱ» ½ ±²» Ù»²» ¾ò ÎÓÍ Í» ²¹»½ ±² ð¼þ ã ÚÍ Í ²» É ª» Í»» ¼Þ»ª» ±º» ÎÓÍ» ²¹ ± ½±» ±²¼ ± º«ó ½» ²» ª» ø»»» µ ³ «¼» ð ¼Þô «²¹»ª» ³» ª ²» ïêó¾ ²¹» ò ð¼þ ã ÚÍ Í É ª» Í»» ¼Þ»ª» ±º» ÎÓÍ» ²¹ ± ½±» ±²¼ ± º«ó ½» ª»ô»»» µ ³ «¼» ¾±«íòðî ¼Þ ±«¼» ² º«ó ½» ²» ª»ò ß½½±«² Ú± ÜÝ Í«¾ ½ ² ÜÝ ±ºº» ± ½»ª»» ³± ½½ ÎÓÍ ª ò É ²¼± É ¼ Í»½ º»»²«³¾» ±º³»½±²¼ ²» ½ ÎÓÍ ²¼± òß»»½»¼ ²¹»½±² ²»» ±º «½ ²¼± ô ½ ß¼±¾» ß«¼ ±² ª» ¹» ± ½ ½» Ó ² ³«³ ÎÓÍ ²¼ Ó ³«³ ÎÓÍ ª ò ̱ ½»ª»» ³± ½½ ÎÓÍ ª ô ¼» ²¼± º± «¼ ± ¼» ¼ ² ³ ½ ²¹»ô ²¼ ² ± ²¼± º± «¼ ± ² ± ¼ ² ³ ½ ²¹»ò λ½ ½ ÎÓÍ Ë ¼»» ÎÓÍ ª º» ±½ º ²» ÎÓÍ» ²¹ ò

103 çè лª» º» ² ¼ ºº»»² ³»» Ì» ß¼ «Í ³» λ ½±³³ ²¼» ±ª» ± ² «¼ ± º» ±«²¼ ¼ ºº»»² ³»»ò øí»» NÍ ³»»M±² ¹» ïðò Ì ½±³³ ²¼¼±» ²K ½±²ª»» ³»»±º» «¼ ±º»O»Ý±²ª» Í ³» Ì» ½±³³ ²¼ ± ¼± ò ï Ý ±±» Û¼ â ß¼ «Í ³» λò î Û²» ³»» ²»» ¾± ô ± ½ ±±» ½±³³±² ³»» º ±³» ò í Ý ½µÑÕò Ò±»æ ß ±«¹ ±«½ ² ± µ ² ³»» ²ß¼±¾»ß«¼ ±²ô ±«±«²¼½ ¼³ ²± ¾»½ ¾»±º ²¹» ±» ò ̱ ¼»» ³ ²» «±»¼ ³»» ô ½±² ¼±½«³»² ±² º±» ½ ¼ò ݱ²ª»» ³»» ±º º» Ì» ³»» ±º º» ¼»» ³ ²»» ±ª» ¾ ²¼ ¼ ±º» ª»º± ³ ø ô ± ³ ² º» ²½» ½ ² ¾»»²½±¼»¼ ²» «¼ ± ¹² ò É»² ½±²ª» ²¹» ³»»ô µ»» ² ³ ²¼ ³± ±«²¼ ½ ¼ «± ±² ½» ² ³»» ò ï Ý ±±» Û¼ â ݱ²ª» Í ³» Ì»ò î Í»»½» º ±³» Í ³» λ ô ±»²» ½«±³» ²»» ¾± ò í Ü ¹» Ô± ñø ¹ Ï«¼» ± ¼ «±º» ³ ²¹ ½±²ª» ±²ò Ø ¹» ª » ² ³±» ¹ º» ²½» ø»»ª»² ²¹ ±º ¹» º» ²½» ± ±» ±²» ô ¾ ½±²ª» ±² µ» ±²¹» ò Ô±» ª » » ±½» ²¹ ³» ¾ «² ½» ² ¹ º» ²½» ¾» ²¹ N ±»¼ ±ººôM» ¼ ²¹ ± ³«ºº»¼ó ±«²¼ ²¹ «¼ ±ò Ë «ô ª ¾»»»² ïðð ²¼ ìðð» º ²» º± ³± ½±²ª» ±² ²»»¼ ò ݱ²ª» ²¹ ³»» Ë» ¹» ª »²»ª» ±«¼± ² ³» ¹» ± ±»ò黲«³ ²¹ô» «º ±³ ±» ª ±«²¼ ³± ¼»² ½ ± ±» º ±³ ¹» ª ò ì Í»»½ лñб Ú» ±»ª»² º» º» ²½» º ±³ ¾» ²¹ ¹»²»»¼» ±»²¼ ±º» «¼ ±»½ «³ò Í»»½ ± ±² º±» ¾»» «ò ë Ý ½µÑÕò NÍ ³»»M ±² ¹» ïð ݱ²ª» ª»º± ³ ¾»»»²»»± ²¼ ³±²± Ì» ݱ²ª» Í ³» Ì» ½±³³ ²¼» «½µ» ± ½±²ª» ³±²± ª»º± ³ ² ±»»± ª»º± ³ô ²¼ ª ½»ª» òø籫½ ² ±½±» ª»º± ³ ½² ª± «³»¼»½ ² ±±²»½ ²²» ±»±» ò º ±«² ± ½»»» ª»º± ³ ±²» ½ ½ ²²» ±º»»±º» ²¼³»³ ¼ ºº»»² ª± «³»»ª» ô ±«½ ²» Ó Ð» ½±³³ ²¼ ²» ¼ò ï Ý ±±» Û¼ â ݱ²ª» Í ³» Ì»ò î Í»»½ Ó±²± ± Í»»±ò

104 çç í Û²»» ½»² ¹» º± Ô»º Ó ²¼ Î ¹ Ó æ { É»² ±«½±²ª» ª»º± ³º ±³³±²± ±»»±ô»ô»º Ó ²¼Î ¹ Ó ± ±²» ±½ º»» ª» ³ «¼» ½»± ¹ ² ³±²± ¹² ½»¼ ² ±» ½ ¼»±º»²»»»± ¹² òú±» ³»ô ±«½ ² ½»» ³±²± ±«½» ±²»»º ½ ²²» ±² ô» ¹ ½ ²²» ±² ô ± ² ¾ ²½» ± ² ² ¾»»»²ò { É»² ±«½±²ª» º ±³»»± ±³±²±ô» Ô»º Ó ²¼Î ¹ Ó ± ±²» ±«½±² ±» ³±«² ±º ¹² º ±³»»»½ ª»½ ²²» ¾»³»¼ ² ±»º ² ³±²± ª»º± ³òÌ»³± ½±³³±²³ ²¹³» ±¼ ± ëðû ±º ¾± ½ ²²» ò ì Ý ½µÑÕò ̱»³±ª» ± ³± ±º»» ¼ ª±½ º ±³ ³ ²»»± ³«½»½± ¼ ²¹ ô ±«½ ² ½±²ª»»»± ª»º± ³ ± ³±²± Ô»º Ó ±ºïððû ²¼ Î ¹ Ó ±ºPïððûòÓ± ª±½ ½µ» ± ±²»¼ ²»³ ¼¼»±º»»»± º» ¼ ²ó»ô ± ½±²ª» ²¹» ¹² ± K ±«±º» ±º»² ¹»»¼«½» ±» ³ ²»» ª±½ ½µK»ª» ò Ý»»»»± ª»º± ³ º ±³ ± ³±²± ª»º± ³ï ݱ» ³±²± ª»º± ³ ±«² ± ½» ²»»º ½ ²²» ò î Ý»» ²» º»ô ²¼ ½ ±±» Û¼ â Ó Ð»ò í Í»»½ Ѫ» ô ²¼ ¼»»»½ Ô±½µ ÔñÎò Í»»»º ª± «³» ± ïððûô»» ¹ ª± «³» ± ðûô ²¼ ½ ½µ ÑÕò ì ݱ» ³±²± ª»º± ³ ±«² ± ½» ²» ¹ ½ ²²» ò ë Í ½ ¾ ½µ ±» ²» º» ±««½»»¼ô ²¼ ½ ±±» Û¼ â Ó Ð»ò ê Ì ³»ô»»»º ª± «³» ± ðû ²¼» ¹ ª± «³» ± ïððûò Ý ½µÑÕò Ý ²¹»» ¾ ¼» ±º º» Ì»¾ ¼» ±º º»¼»» ³ ²»»¼ ² ³ ½ ²¹»±º» «¼ ±òú±» ³»ôèó¾» ± «±² ±ª ¼» îëê ± ¾» «² ª± «³» ô» ïêó¾» ± «±² ±ª ¼» êëôëíê ± ¾» «² ª± «³» ò ß¼±¾» ß«¼ ±² «± «± íîó¾» ± «±²òDZ«½ ²»»¾ ¼» ±º º» ±¹ ² ¹»» ¼ ² ³ ½ ²¹»ô± ±«½ ² ±»»¾ ¼» ±»¼«½»» º»»ò ɱ µ» íî󾻪»»² ±½» ²¹ «¼ ±ô»ª»² º ±«² ± ¼± ² ³» ± ïêó ± èó¾ º± ±««ò DZ«K ½»ª» ¾»»» «²» ïêó ± è󾻪» ò Ì» ±² ³» ±«³ ² ± ± µ» ïêó ± è󾻪»»² ±½» ²¹ ª» ¹» º» ±² ± ½±³ ò ï Ý ±±» Û¼ â ݱ²ª» Í ³» Ì»ò î Í»»½ ¾ ¼» º ±³» λ ± «±² ô ±»²» ½«±³ ¾ ¼» ²»» ¾± ò í É»² ±»½ ±» ¾ ¼» ôß¼±¾»ß«¼ ±² ±ª ¼» ¼» ²¹± ±² ±»»¼«½»²±» ²¼¼ ± ±²ò Í»» º± ± ²¹ ± ±² ¼»»¼ô ²¼ ½ ½µ ÑÕæ ß ±«¹ ¼» ²¹ ² ±¼«½» ³ ³±«² ±º» ²±»ô»» «º»º» ¾» ±» ²½»»¼ ¼ ± ±² ±«±«¼ ±»»» ± ¹²»ª» ò Ü» ²¹ ±» ± ±«²¼ ±«¼ ±»» ¾» ³ µ»¼ ¾» ²±» ²¼ ¼ ± ±² ³ ±º èó¾ «¼ ±ò Û² ¾» Ü» ²¹ Û² ¾» ± ¼ ¾» ¼» ²¹ò º ¼» ²¹ ¼ ¾»¼ô ß¼±¾» ß«¼ ±² «²½»» «¼ ±ô ³» ² ²¹ «²¼¾» ³ ½ ±»¼±ºº ²¼¼ ½ ¼»¼òÌ»» «¹ ª» ½ ½µ»ºº»½ º ¼» ² ²¼±«±² ª» «¼ ± ¹» ò Ü» Ü» øþ Í»»¾ ³±«² ±º¼» ²¹ ±¾»»¼ò ²¹»²» ôª ±ºðòî ±ðòé¹ ª»»¾»» «±«¼¼ ²¹ ±± ³«½ ²±»ò Ò±»ô ±»ª» ô ª ±»»¼ô ±» «² ²»¼ ³±² ½ ¼ ± ±² ²±»» ò øô±» ª » ««ÑÕ º ±«± Ò±» Í ²¹ò

105 ïðð ò¼òºò ø ±¾ ¾ ¼ ¾«±²º«²½ ±² ݱ² ± ±»¼»»¼²±» ¼ ¾¼ º ±³»± ¹ ² «¼ ± ³» ª ò Ë «ô Ì ²¹«ò¼òºò» ½ ± ½» ¾»½ ¹ ª»» ¾» ¼»ó±ºº ³±²¹ ÍÒÎ øí ¹² ó ±óò±» ± ô ¼ ± ±²ô ²¼ ²±» ³±¼«±²ò Ì ²¹«ò¼òºò ½ ±±» ²¼±³ ²«³¾»» ¹»²» ½ ±» ± ð ² ±»»¼¹» Pï ± õï ø ô» ½ ²½» ±º ð ¾» ²¹ ½ ±»² ½» ¹»» ½ ²½» ±º ðòë ± Pðòë ò ò¼òºò ÍÒÎ ± Ó±¼«±² λ½ ²¹«í ¼Þ Ç» Ì ²¹«ìòè ¼Þ Ò± Ù «² êòð ¼Þ Ò»¹ ¹ ¾» Í»¼ Ì ²¹» ìòè ¼Þ Ò± Í»¼ Ù «² ê ¼Þ Ò»¹ ¹ ¾» Ò±» Í ²¹ Ü»» ³ ²»» ½»³»²»² ±«³±ª» ²±» ± ¼ ºº»»² º» ²½» ò Ì» ³» ³±«² ±º ±ª» ²±»»»² ô¾«±«½ ² ½»» ²±» ±²»º» ²½»»»²»±º ½ ²¹³±»²±» ²±» ò DZ«³ ±»½ º ²± ²±» ²¹ ¼ò Ü ºº»»² ½«ª»» «²¼ ºº»»²» ±º¾ ½µ¹ ±«²¼²±»òÌ»»±º½«ª» ±¼»»²¼ ±²» ±«½» «¼ ±ô º ² ³»»ô ²¼¾ ¼» òþ ² ±¼«½ ²¹²±» ²¹ô ±«³ ¾» ¾» ±¹» ±» ¼» ¼» ±»¼«½»» ±ª» ¾ ½µ¹ ±«²¼ ²±»»ª» ô ±«² ±¼«½ ²¹ ± ±º «² ²»¼ ³±² ½ ²±»ò Ý«ª» Í ³»» Ò±» Í ²¹ ß Ò±» Í ²¹ Þ Ò±» Í ²¹ Ýï Ò±» Í ²¹ Ýî Ò±» Í ²¹ Ýí Ò±» Í ²¹ Ü Ò±» Í ²¹ Û Ò±» Í ²¹ Ûî Ò±» Í ²¹ øììòïõøæ Ò±» Í ²¹ øìèõøæ Ò±» Í ²¹ øçêõøæ ììòï µø ± ìè µø ììòï µø ± ìè µø ììòï µø ± ìè µø ììòï µø ± ìè µø ììòï µø ± ìè µø ììòï µø ± ìè µø ììòï µø ± ìè µø ììòï µø ± ìè µø ììòï µø ìè µø çê µø Ò±»æ ²¹»²» ô»»»²±» ¹±±¼²±» ²¹½«ª» º± «¼ ± íîµø ± ±» òé «¼ ± ±» ³ ²¹ º» ²½» ô» ¼ ºº»»² ½«ª» ±»» º»» ô ²¼ «½ ±±»» ±²» ±«²¼» ¾» ò NÞ ¼» M ±² ¹» ïï

106 ïðï Ë» ³»» ½±²ª» ±²»» º ±«²»»¼ ±³ µ»» ³»½±²ª» ±²±²³º» ô ±«½ ² ª» ³»¾ «²¹ ³»»½±²ª» ±²»» ò ï Ý ±±» Û¼ â ݱ²ª» Í ³» Ì»ò î ß¼ » ²¹ ¼»»¼ò í Ý ½µ Í ª» ß ô» ² ³» º±»»» ô ²¼ ½ ½µ ÑÕò ߺ» ±«½»»»» ô» ²»»»» ± ±º» ¼ ±¹ ¾± ò ̱»»» ± º»ô»»½»»» ²¼ ½ ½µÑÕò º ±«² ± ¼»»»»» ô ½ ±±»»»» º ±³» ô ²¼ ½ ½µ Ü»»»ò λ½±ª» ²¼ «²¼± ˲¼± ±»¼± ½ ²¹» Û ½ ³» ±«ß¼±¾»ß«¼ ±²ô µ»» ½µ±º»»¼ ± º± ³òÌ»»½ ²¹»» ±»¼ ²»³ ± º» ±² ±«¼¼ ª»òÌ»»²K» ³ ²»²»¼ ±» º»«² ±«ª» ²¼½ ±» ô¹ ª ²¹ ±««² ³»¼ «²¼± ²¼»¼± ½ ¾ ò ̱ «²¼± ±»¼± ½ ²¹» ô ¼± ² ±º» º± ± ²¹æ { ̱ «²¼± ½ ²¹»ô ½ ±±» Û¼ â ˲¼± Ų ³» ±º ½ ²¹»Ãò Ì» ˲¼± ½±³³ ²¼ ½±²ª»²»² ²¼ ½» ½ ½ ²¹» ±«K» «²¼± ²¹òÚ±» ³»ô ³» ˲¼±Ü»»» ± ˲¼±Ò± ³»ò º ±«ª»²K»»¼»¼ ª»º± ³ô ± º ˲¼± ¼ ¾»¼ô ½±³³ ²¼» Ý ²K ˲¼±ò º ±«º± ¹± ½»¼ ²¹ ½ ±² ± º± ³»¼ ±² ª»º± ³ô ±±µ» ˲¼± ½±³³ ²¼ ±»º» ±«³»³± ô»» ±«² ± «²¼±» ½ ±² ± ²± ò { ̱ ¼ ½ ¼»¼ ³ ¼» ²½» ±«ª»¼» º»ô ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ú» â 못 ̱ Í ª»¼ò { ̱»¼± ½ ²¹»ô ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Û¼ â λ¼± Ų ³» ±º ½ ²¹»Ãò { ̱»»» ½±³³ ²¼ô ²Û¼ Ê» ô½ ±±»Û¼ âî»» Ô Ý±³³ ²¼òDZ«½ ²»» ³± ½±³³ ²¼ å ±»ª» ô»»» º»» ½» ±² ø «½ Ü»»» ò ̱»»» ½±³³ ²¼ ±«±»² ²¹ ¼ ±¹ ¾± ô»» Úí µ» ò Ü ¾» ±»² ¾»» ˲¼± º«²½ ±² É»² ±«± µ ª» ¹» «¼ ±º» ô ±«³ ¹ ²± ª»»²±«¹ º»»¼ µ ½» ± ª»»Ë²¼±¼ ¾»º±» ½±² ²«²¹ ²»¼ ò ² ¼¼ ±²ô» ³»» ¼ ± ª»» ˲¼± ²º± ³ ±² ³ ¹ ± ¼± ² ±«± µò DZ«½ ² ± ª»»» ±¾»³ ¾ ¼ ¾ ²¹» ˲¼± º«²½ ±²ò ܱ ±²» ±º» º± ± ²¹æ { ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Û¼ â Û² ¾» ˲¼±ñλ¼±ò ß ½»½µ ³ µ ²¼ ½»» ˲¼± º«²½ ±²»² ¾»¼ò { Ý ±±» Û¼ â лº»»²½» ô ²¼ ½ ½µ» Í»³ ¾ò Í»»½ ± ¼»»»½ Û² ¾» ˲¼±ô ²¼ ½ ½µÑÕò DZ«½ ² ±»½ º» ³ ² ³«³ ²«³¾» ±º «²¼±»ª» ô ²¼ ±«½ ² «¹» «²¼± º» ò øí»» NÍ»³»º»»²½» M ±² ¹» íìò º ±«¼±²K ª»»²±«¹ ¼ µ ½» ± ª»»«²¼± ²º± ³ ±²ô ±«½ ²½ ²¹»»Ì»³ º± ¼» ± ¼ ºº»»² ¼ ª»ô º ª ¾»ò

107 ïðî Ý» éæ ß ²¹»ºº»½ Í»¼»ºº»½ ½±² ± Ó» ²¹ Î ½µ ²¼ Ûºº»½ Î ½µ ±ª» ª» Ì ± ³ º» » ±«¹ ±«±º»ºº»½ æ» Ó» ²¹Î ½µ ²Û¼ Ê» ô ²¼»Ûºº»½ Î ½µ ² Ó«ó ½µ Ê» ò ² ¾± ½µ ô ±«½ ² ²» ô»¼ ô ²¼»± ¼» «± ï껺º»½ ô ± ³» ³»ª» ô ²¼ ±» º ª±»»» ò ß Þ Ý Ü Û Ý±² ±»¼ ¾» Ó» ²¹ Î ½µ ²¼ Ûºº»½ Î ½µ ßò Ûºº»½ л» ½±² ± Þò Î ½µ л» ½±² ± Ýò Ûºº»½ ± Üò Ô»ª» ½±² ± Ûò Ó ² б» ¾«±² Nß ¹ ±«±º»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé Nݱ³ ²¹ Û¼ Ê» ²¼ Ó«½µ Ê» M ±² ¹» îð ݱ² ± «² ±» Ó» ²¹ Î ½µ ²¼ Û¼ Ê» ² Û¼ Ê» ô» Ó» ²¹ Î ½µ ±ª ¼» лª» ²¼ÑÕ ¾«±² ±« ±» ²¼» ³ ²»²»ºº»½ ò º ±«½ ½µ ÑÕ ± Ý ±»ô» Ó» ²¹ Î ½µ ±» ± ²¹ ± ±«½ ² «½µ»»³ò ß Ý±² ± «² ±» Ó» ²¹ Î ½µ ²¼ Û¼ Ê» ßò лª» ¾«±² л ± ñð± ± ± ±² Þò Þ«±² ± ½ ²½»» ³ ²»²»¼ Þ

108 ïðí ݱ² ± «² ±» Ûºº»½ Î ½µ ²¼ Ó«½µ Ê» ²Ó«½µÊ» ô»ûºº»½ Î ½µ ±ª ¼» Í º»Ü«²¹É»ôÚ»»»ô ²¼Ð»ñб Ú ¼» ¾«±² ±« ± «±³»ô ±½µô ²¼ ±»ºº»½ ò Û ½ ½µ ± ² Ûºº»½ Î ½µô ½ ª»¼»» ±²ò øü±½µ» Ûºº»½ Î ½µ ± «½µ ª» ²¼»¼»ºº»½» ²¹ º± ³ ½µ ò ß Þ Ý Ý±² ± «² ±» Ûºº»½ Î ½µ ²¼ Ó«½µ Ê» ßò лñб Ú ¼» ¾«±² Þò Ú»»» ¾«±² Ýò Í º» Ü«²¹ É» ¾«±² Í» ² «ô ±««ô ²¼ ³»ª» ² ½µ { ̱ ± ³» ª± «³»ô ¼ «² «²¼ Ñ«ª» ±» ³»»» µ ±«½ ²¹ò { ̱ ½ ²¹»»» ½»² ¹» ±º ±½»»¼ «¼ ±ô ¼ ¹» Ó ¼» ò ïððû øé»» «º«±½»»¼ «¼ ±å ðû øü» «± ¹ ² ô «² ±½»»¼ «¼ ±ò ²» ô ¾ ô»± ¼» ô ²¼»³±ª»»ºº»½ ² ½µ ²» Ó» ²¹ Î ½µ ²¼ Ûºº»½ Î ½µô ±«³ ² ¹» ¹ ±«±º»ºº»½ ¾ «²¹ ²¼ ª ¼ºº»½ ± ò ² Ó«½µ Ê» ô» ÚÈ»½ ±² ±º» Ó ² ²» ± Ó» ±ª ¼» «½µ ½½» ± ± ²» Ûºº»½ Î ½µò ß Î»± ¼» ²¹ ²¼ ²» ²¹»ºº»½ ² ½µ æ ßò λ± ¼» ¾ ¼ ¹¹ ²¹ Þò ²»» ± ³»²«Þ { ̱ ²» ²»ºº»½ ô ½ ±±» º ±³ ± K ± ó«³»²«ò { ̱ ¾ ²»ºº»½ ô ½ ½µ б» ¾«±² ò { ̱¾»ºº»½ ô½ ½µ»³ ²Ð±» ¾«±² ²» ±»»º ½± ²» ±º ½µô±»ÚÈб» ¾«±² ²» Ó ² ²» ± Ó» ò Þ»ºº»½ ± «½µ ½±³» ±½»»¼ ²¼ «² ±½»»¼ «¼ ±ò { ̱»³±ª» ²¹»»ºº»½ ô ½ ±±» Ò± Ûºº»½ º ±³ ± K ± ó«³»²«ò { ̱»³±ª»»ºº»½ ô ½ ½µ λ³±ª» ß ò øì± ½½» ± ±² ²» Ó ² ²» ± Ó» ô ½ ±±» Ûºº»½ Î ½µ º ±³ ± K ± ó«³»²«ò { ̱»± ¼»»ºº»½ ô ¼ ¹»³ ± ¼ ºº»»² ± ò

109 ïðì λ± ¼» ²¹»ºº»½ ±¼«½» ¼ ºº»»² ±² ½» «ò øú±» ³»ô ½» 못 ¾ ± ± Í»» ²¹ л ô ²¼ ª ½» ª» ò ß¾±«±½»»ºº»½ ˲ µ»êí컺º»½ ô ±½»»ºº»½ ½ ²±² ¾»»¼ ²¼ ª ¼«ô ±»»²K ª ¾» ²»Ó» ²¹Î ½µ± Ûºº»½ Î ½µòر»ª» ô ±³» ±½»»ºº»½ ±ª ¼»³±»± ±² ² ³ ÊÍ̪» ±² òøú±» ³»ô½±³»» ±½» ²¼ ÊÍÌ ª» ±² ±º» Ø ¼ Ô ³ ²¹ ²¼ Í»»± Ú» ¼ α»»ºº»½ ò DZ«½ ² ¼»² º ±½»»ºº»½ ¾» ± ¼ ±½» ² ³»²«½±³³ ²¼ ²¼ ¾ ª ²½»ò Ü ±¹ ¾±» º± ±½»»ºº»½ º» ¼ ºº»»² ½± ± ½»³» ²¼ ± ±² ²¹»³»² ² ¼ ±¹ ¾±» º± ÊÍÌ»ºº»½ ò ß Þ Ð ±½» ²¼ ÊÍÌ»ºº»½ ¼ ºº» ²» ²½»ò ßò Ð ±½»»ºº»½ Þò ÊÍÌ»ºº»½ Ë»»ºº»½»» Ó ²»ºº»½ ±ª ¼»»»» ±«±» ²¼»½ º ª±»» ²¹ ò ² ¼¼ ±² ±»ºº»½ ó»½ º ½»» ô» Ó» ²¹ Î ½µ ²¼ Ûºº»½ Î ½µ ±ª ¼» ½µ»» ±» ¹ ±«±º»ºº»½ ²¼» ²¹ ò { ̱»» ô½ ±±» º ±³»Ð»» ³»²«òø ²¼ ±¹¾±»» ² ³»²«ô½ ½µ»»» ² ³»ò { ̱ ª» ½²» ²¹»» ô ½ ½µ» Í ª» ¾«±² ø ¾»»¼ Nß¼¼M ² ±³» ¼ ±¹ ¾±» ò { ̱ ¼»»»»» ô»»½ ô ²¼ ½ ½µ» Ü»»» ¾«±² ø ¾»»¼ NÜ» M ² ±³» ¼ ±¹ ¾±» ò ̱ ³±¼ º ²» ²¹»» ô ô ¼ ²¹ ¼»»¼ô ²¼»² ª» ²»»»» ³» ² ³»ò ݱ² ±»ºº»½» ²¹ ¹ Ó ² ß¼±¾»ß«¼ ±²»ºº»½ ±ª ¼»¹»» ±«½ ² ¼ «³»» òþ ¼¼ ²¹ ²¼³±ª ²¹½±² ± ± ² ±²» ¹ ô ±«½ ²»½» ±»ºº»½» ²¹ ò Ù ½±² ± ± ² º«²½ ±² ±¹»»»»¼ ¼» ò º ±«³±ª» ± ¼ ¾»» ¼» º± ²»ºº»½» ²¹ô»»»¼ ¹ ½±² ± º± ± «ò

110 ïðë Ó±ª ²¹ ½±² ± ± ² ³±ª»»»»¼ ¼» ô ²¼ ª ½» ª» ò { ̱ ³±ª» ± ² ±² ¹ ô ¼ ¹ ± ²» ±½ ±²ò ø黲» ± ²» ±ª» ½±² ± ± ² ô» ± ²» ½ ²¹» º ±³ ² ± ± ²¼ò Ò±»æ Ì» º± ± ²¹»½ ² ¼±²K ±» ګ못 ¾ô Ð ³» ½ Û ô ²¼ Ì ½µ ÛÏ ¹ ò øí»» Nګ못 ¾»ºº»½ M ±² ¹»ïëíô NÐ ³» ½ Û »ºº»½ M ±² ¹»ïíîô ²¼ NÛ «²¹ ½µ M ±² ¹»ïçðò { ̱ ¼¼ ½±² ± ± ² ± ¹ ô ½ ½µ ²» ¹ ¼» ±½ ±²»» ±«² ± ½»» ± ² ò { ̱»²» ²«³» ½ ª º± ½±² ± ± ² ô ¹ ó½ ½µ» ± ² ± ¾ ²¹ »¼ ¾± ô ± ¼±«¾»ó½ ½µ» ¹ K ½«ª»ò { ̱»³±ª» ± ² º ±³ ¹ ô ¼ ¹ ±ºº» ¹ ò { ̱» «² ¹ ± ¼»º ô ½ ½µ λ» ø ¾»»¼ NÚ M ² ±³» ¼ ±¹ ¾±» ò ß¾±«²» ½«ª» º± ¹ Þ ¼»º «ô ¹ ¼ ¹ ²» ¾»»»² ½±² ± ± ² ò ر»ª» ô ±³» ¹ ±ª ¼» Í ²» ± Í ²» Ý«ª» ± ±² ½»» ½«ª» ¾»»»² ½±² ± ± ² º± ³±±» ² ±² ò É»² ±« ²»½«ª» ô ²» ¼±²K ª» ¼»½ ±«¹ ½±² ± ± ² ò ²» ¼ô» ± ² ½±² ±»» ±º» ½«ª»ò ̱ ³±ª»» ½«ª» ½ ±» ± ½±² ± ± ² ô ½ ½µ ± ½»» ³±» ½±² ± ± ² ²»» ± ² ² ±²ò Ì» ³±» ½±² ± ± ²» ½ »¼ ±¹»» ô» ½ ±»» ²» ½«ª» ¾» ± ±» ± ² ò Ù ¹ ²» ½±³»¼ ± ¹ ²» ½«ª»

111 ïðê Ù ±ºº»½ ²» Ûºº»½ ²» ̻ۺº»½ ²» ª ¾» «¼ ±»ºº»½ º±» ½½» ò籫½ ²½ ²¹»» ¹ ±«²¹±º»ºº»½ ±¾» ³»» ±«²»»¼ ò ² ¼¼ ±² ±ß¼±¾»ß«¼ ±²»ºº»½ ô ±«K º ²¼ ² ¼ó Ü»½ È «¹ó ² ±² ±³ô «ÊÍÌ «¹ó ² ²»½ º»¼ º± ¼» ò øí»» NÛ² ¾» ÊÍÌ»ºº»½ M ±² ¹»ïïðò Ûºº»½ ²» Ý ½µ» ¾«±²» ¾± ±³ ±º» Ûºº»½ ²» æ Í»»½ Ù ±«Þ Ý»¹± ̱»ºº»½ ²» ½»»½»¹±» ²¼»»²»» ± ² ²» ³»± ¼»»» ²» Ûºº»½ ³»²«ò Ü»»»½ Ù ±«Þ Ý»¹± ̱ ¼»ºº»½ ² ±«¹» ³» ± ¼»»» ²» Ûºº»½ ²¼ Ù»²»» ³»²«ò Í»»½ Ù ±«Î» óì ³» Ûºº»½ ̱»ºº»½ ²» ½»» ±º»Î» óì ³»Ûºº»½»¹ ±¼ ±¹»» ô» ѺºóÔ ²» Ûºº»½» ¹ ±¼ ±¹»» ô ²¼» Ó«½µ Ûºº»½» ¹ ±¼ ±¹»» ò Ü»»»½ Ù ±«Î» óì ³» Ûºº»½ ̱» «² ±»»ª ±«ª» ò ß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» ß ¹ ±«±º»ºº»½ ² Û¼ Ê» ² Û¼ Ê» ô» Ó» ²¹ Î ½µ» ±«¹ ±«±º»ºº»½ ò ø ¼±» ²K ±ª ¼» ±½»»ºº»½ «½ Ò±» λ¼«½ ±²ô ½ ³«¾»»¼ ²¼ ª ¼«ò ï Í»»½» ¼»»¼ «¼ ±» Ì ³»ô Ó »ô ± Ô ± Í»»½ ±² ±± ò øü±«¾»ó½ ½µ ±»»½»»²» º»ò î Ý ±±» Ûºº»½ â Ó» ²¹ Î ½µò í ²» ÚÈ ô ½ ±±»»ºº»½ º± «± ïê ± ò ì Ý ½µ» лª» ¾«±² ô ²¼»²»¼ ô ³ ô ²¼»± ¼»»ºº»½ ²»»¼»¼ò ̱½±³» ±½»»¼ «¼ ± ±± ¹ ² «¼ ±ô»»½ ²¼¼»»»½»³ ²Ð±» ¾«±² ²» ±»»º ½± ²» ±º» ½µô ±» б» ¾«±² º± ²¼ ª ¼ºº»½ ò ë É»² ±«K»» ¼ ±» ½ ²¹» ô ½ ½µ ÑÕò

112 ïðé ̱ ±»» ²¹ ô ª» ½µ»» ò øí»» NË»»ºº»½»» M ±² ¹»ïðìò NÓ» ²¹ Î ½µ ²¼ Ûºº»½ Î ½µ ±ª» ª» M ±² ¹»ïðî Nß¾±«±½»»ºº»½ M ±² ¹» ïðì ß ²¼ ª ¼ºº»½ ² Û¼ Ê» ï ²» Ó ² ²» ô»»½» ¼»»¼ «¼ ±ò î Ú ±³ ² «¾³»²«²» Ûºº»½ ³»²«ô ½ ±±» ²»ºº»½ ò í Ý ½µ» лª» ¾«±²ô ²¼»²»¼» ²¹ ²»»¼»¼ò ß ±¼» ²¹ ô ½» Ô»ª» ²» ± ± ³» ³ «¼»ò ì ̱ ½±³» ± ¹ ² «¼ ± ± ±½»»¼ «¼ ±ô»»½ ²¼ ¼»»»½» Þ ± ±²ò ë É»² ±«K»» ¼ ±» ½ ²¹» ô ½ ½µ ÑÕò NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nݱ² ±»ºº»½» ²¹ ¹ M ±² ¹»ïðì Nß¾±«±½»»ºº»½ M ±² ¹» ïðì ß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» ² Û¼ Ê» ô ±«½ ² ¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» ô»ª» ²¹ ± ±½»»¼ «¼ ± ² ±² ² ± «±«²¼ ²¹ «¼ ±ò Ì ± ±²»»½» º²»ª» ²¹»ºº»½»¼ ± ³»»½ ±² ò ܱ»» ±º» º± ± ²¹æ { Ý ±±» Ûºº»½ â Û² ¾» л ± ß²¼ б ± лª» ò { ² ²»ºº»½ ¼ ±¹ ¾± ±» Ó» ²¹ Î ½µô»»½ л ± ñð± ± лª» ò Nл»½ ±²» ± ²¼ ± ± M ±² ¹» êï ß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» ß»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» ² Ó«½µ Ê» ô ±«½ ² «± ï껺º»½ ±» ½ «¼ ± ²¼ ¾«½µ ²¼ ¼ ³» ³ ò DZ«½ ² ²» ô»± ¼» ô ²¼»³±ª»»ºº»½ ²» Ó» ô Ó ² ²» ô ± Ûºº»½ Î ½µò Ѳ ²» Ûºº»½ Î ½µô ±»ª» ô ½ ² ±¼»ºº»½ ²¼ ª» º ª±»» ²¹»» ô ½ ±«½ ² ± ³ ½µ ò

113 ïðè ²Ó«½µÊ» ô»ºº»½» ²±²¼» «½ ª»ô ± ±«½ ²½ ²¹»»³ ² ³»ò̱» ¼» ±²º± ¼ ºº»»² ±»½ ô º±» ³»ô ³»±»² ²¼ ½ ²¹»»ºº»½ ± ½»» ²» ±² ½» ò 못 ²¹»ºº»½ ± ²» Ó ² ²» ï ̱ ²»ºº»½ ô ¼± ±²» ±º» º± ± ²¹æ { Ü ¹ º ±³» Ûºº»½ ²» ± ½µò { Ý ±±» º ±³ ²»ºº»½ ± ³»²«²» Ó ² ²» ± Ó» ò ̱»ª»»ºº»½ ± ²»Ó ² ²» ô½ ½µ»ÚȾ«±² ²»»º ½± ²» ô ²¼»² ±±³ ²ª» ½ ò î ²» Ûºº»½ Î ½µô ½ ±±»»ºº»½ º± «± ïê ± ²» ÚÈ ò í л» ½»¾ ±»» ±²ô ²¼»²»¼ ô ³ ô»± ¼» ô ±»³±ª»»ºº»½ ²»»¼»¼ò ̱ ½ ²¹»»ºº»½» ²¹ ±ª» ³»ô ½µ»²ª» ±» ò øí»» Nß«±³ ²¹ ½µ» ²¹ M ±² ¹»îðìò NÓ» ²¹ Î ½µ ²¼ Ûºº»½ Î ½µ ±ª» ª» M ±² ¹»ïðî Û¼» ²¹ º±»ª ±¼»ºº»½ ̱»¼ ²¼ ª ¼ ²¹ º±»ºº»½ ±ª ±¼ ± ½µô ±«³±»²» Ûºº»½ Î ½µò ܱ»» ±º» º± ± ²¹æ { ²» Ó ² ²» ± Ó» ô ¼±«¾»ó½ ½µ ²»ºº»½ ± ô ± ½ ±±» Ûºº»½ Î ½µ º ±³ ± K ± ó«³»²«ò { Í»»½ ½µô ²¼»² ½ ±±» É ²¼± â Ûºº»½ Î ½µò

114 ïðç Ú»»»»ºº»½ ²¼ ³ ±ª»» º± ³ ²½» ߺ» ±ºº»½ ± ½µ ² Ó«½µ Ê» ô ±«½ ² º»»»»³ ±½±²» ª» ±½» ²¹ ±» ô ³ ±ª ²¹»³» º± ³ ²½»º± ½±³» ³» ò黲 ½µ º ±»²ô ±«½ ²K»¼»ºº»½ ô½ ô±»²ª» ±» ½±² ² ò ر»ª» ô ±«½ ² «½µ ¼»º ± ½µ º ±«²»»¼ ±½ ²¹» òøß ±«¹ º»» ²¹ ½µ µ» ³ ³±«² ±º ±½» ²¹ ³»ô ¼»º ± ²¹ ½µ ² ² ²»±«ò ²» Ó ² ²» ô Ûºº»½ Î ½µô ± Ó» ô ½ ½µ» Ú»»» ¾«±² ò ß Þ ¼»² º ²¹ º ±»² ½µ ²» Ó ² ²» æ ßò ˲ ª ¾» ÚÈ Ð±» ²¼ лóÚ ¼» ñð± óú ¼» ¾«±² Þò Ú»»» Ì ½µ ¾«±² ²¼ ½ ½± ±»¼ ¾ ²»»ºº»½ ¾»º±» ± º»»²¼ ²¼ ÛÏ Ñ²» ½ ½µô ±«½ ² ²»»ºº»½»»»ó ± ± óº ¼» ò Ð»óº ¼»»ºº»½ ±½» «¼ ± ¾»º±»»²¼ ²¼ ÛÏò б óº ¼»»ºº»½ ±½» «¼ ± º»»²¼ ²¼ ÛÏò Ú± ³± ³» ô» ¼»º «ô»óº ¼»» ²¹ ± µ» ò Ì» ± óº ¼»» ²¹ ±ºº» ¹² ó ±«²¹ º» ¾ º± ½«½±³» ³» ò ²»ÚÈ»½ ±²±º»Ó ² ²» ± Ó» ô½ ½µ»Ð»óÚ ¼» ñð± óú ¼» ¾«±² ± ²»»ºº»½»» ¾»º±»»²¼ ²¼ ÛÏ ô ± º» ò º ±«K»»¼ ²¹»ºº»½» ²¹ ²»Ûºº»½ Î ½µô½ ½µ»Ð»óÚ ¼» ñð± óú ¼» ¾«±² ²» ±» ó»º ½± ²» ò Û ß Þ Ý Ü Ú Ð»ó ²¼ ± óº ¼»»ºº»½ ²¼»²¼ ±«²¹ º±» ½ ½µæ ßò ² «¹ ² Þò ÛÏ Ýò ʱ «³» Üò Ó Ûò Í»²¼ Úò Ûºº»½ Î ½µ

115 ïïð Nα«²¹ «¼ ± ± ¾ ô»²¼ ô ²¼» Ó» ½µM ±² ¹» ïèê NÍ» ²¼M ±² ¹» ïèè ß¼¼ ²¹ ¼ó «¹ó ²ß¾±«¼ó «¹ó ² Ì ¼ó Ü»½ È ²¼ ÊÍÌ «¹ó ²» ±»²¼»» ¼ ±» ººº»½ ±ª ¼»¼ ß¼±¾» ß«¼ ±²ò ß ²¹ «¹ó ²»ºº»½ ¼»² ½ ± ²¹ ¾«ó ²»ºº»½ òú± ²º± ³ ±² ¾±««¹ó ² º» ô½±² ¼±½«³»² ±² ±ª ¼»¼ ¾» «¹ó ² ³ ²«º ½ ò ̱ ½½» «¼ ± «¹ó ² ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ±«³»»² ¾» ±º»³øÜ»½ È»ºº»½ ±»² ¾»»»½»¼ «¹ó ² øêí컺º»½ ò Þ»»»² ¾ ²¹ ¹» ²«³¾» ±º «¹ó ² ½ ² ½ ß¼±¾» ß«¼ ±² ± ± ò Ò±»æ º ¼ó»ºº»½ ²½±³ ¾»ô ß¼±¾» ß«¼ ±² ¼¼ ± ² ˲ «±»¼ «¾³»²«²»ºº»½ ³»²«ò Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé Nß«±³ ²¹ ½µ» ²¹ M ±² ¹»îðì Û² ¾» Ü»½ È»ºº»½ ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ûºº»½ â Û² ¾» Ü»½ È Ûºº»½ ò î Ý ½µ Ç» ±»º»»»ºº»½ ò Ò±»æ º»ºº»½» ¾» ²¹ ¼ ² ³«½µ» ±²ô ½ ±»»» ±²ò ß¼±¾»ß«¼ ±² ½ ² ±³º± Ü»½ È «¹ó ² òߺ»» «¹ó ²» ½ ª»¼ô»Û² ¾»Ü»½ ÈÛºº»½ ± ±²»³±ª»¼ º ±³» ³»²«ò Û² ¾» ÊÍÌ»ºº»½ ̻߼¼ñλ³±ª»ÊÍÌÜ»½ ± ¼ ±¹¾±»º± ¼» ß¼±¾»ß«¼ ±² ½ ² º± ÊÍÌ «¹ó ² òþ ¼»º «ô «¹ó ² ²»½ º»¼ÊÍ̺± ¼»»¼ ¾»¼ò̱± ³»» º± ³ ²½»ô»² ¾»±²» «¹ó ² ±«² ± ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ò º ß¼±¾» л³»»x Ð ± ²»¼ º ô ß¼±¾» ß«¼ ±² «±³ ½ ½ ² º±» ÊÍÌ «¹ó ² ±ª ¼»¼ ß¼±¾» л³»» Ð ±ò ï ² Û¼ Ê» ô ½ ±±» Ûºº»½ â ß¼¼ñλ³±ª» ÊÍÌ Ü»½ ± ò Ò±»æ º»ºº»½» ¾» ²¹ ¼ ² ³«½µ» ±²ô ½ ±»»» ±²ò î ܱ»» ±º» º± ± ²¹æ { ̱ ¼¼ ²» º± ¼» ô ½ ½µ ß¼¼ô ²¼ ±½» ± ½»»» º± ¼» ±«² ± ½ ² º± ÊÍÌ «¹ó ² ò { ̱»³±ª» º± ¼» ô»»½ ô ²¼ ½ ½µ λ³±ª»ò

116 ïïï í Ý ½µ ÑÕô ²¼»² ½ ½µ Ç» ± ±»²» ÊÍÌ Ð «¹ó ² Ó ² ¹» ò ì Í»»½» «¹ó ² ±«² ± ½½» ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ²¼»² ½ ½µ ÑÕò ̱ ¼»½ ½½»» «¹ó ² ³ ² ¹» ô ½ ±±» Ûºº»½ â ÊÍÌ Ð «¹ó ² Ó ² ¹» ò Ì ±«¹ ±«½ ²»»½ ÊÍÌ ² «ó ³»²»»ô»» «² «±»¼ º± «¼ ± ±½» ²¹ò ̱»² ¾» «½ «¹ó ² º± Ó Ü» ²½ ²¹ô » «¹ó ² ³ ² ¹» º±«²¼ ²» Í» ²½» ²» ±º Ó«½µ Ê» ò NÛ² ¾» ÊÍÌ «¹ó ² M ±² ¹»îïì

117 ïïî Ý» èæ Ûºº»½»º»»²½» ß³ «¼» ²¼ ½±³» ±²»ºº»½ ß³ º»ºº»½ Ì» ß³ «¼» ß²¼ ݱ³» ±²â ß³ º»ºº»½ ¾±± ±»² ² «¼ ± ¹² ò Þ»½ »»ºº»½ ÊÍÌó¾»¼ô ±«½ ² ½±³¾ ²» ±»»ºº»½ ²» Ó» ²¹ Î ½µ ± Ûºº»½ Î ½µò Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» M ±² ¹» ïðé ß³ º ± ±² Ô»º Ù ²ô Î ¹ Ù ² ¼» Þ±± ±»²»»º ²¼ ¹ ½ ²²» ò Ô ²µ Ô»º ß²¼ Î ¹ Ó±ª»» Ô»º Ù ² ²¼ Î ¹ Ù ² ¼» ±¹»» ò ß³ º ñú ¼»»ºº»½ øû¼ Ê» ±² Ì» ß³ «¼» ß²¼ ݱ³» ±² â ß³ º ñú ¼»»ºº»½ ±¼«½»»» ½±² ² ³ º ½ ±² ½ ²¹» ø «½ º»¼ ¾±± ±»½» º ¼» ò ß ±«¹»ß³ º ñú ¼»»ºº»½ ²K ª ¾» ²Ó«½µÊ» ô ±«½ ² «±³ ±² ²» ± ½½±³» ³» µò øí»» Nß«±³ ²¹ ½µ» ²¹ M ±² ¹»îðìò Nß¾±«±½»»ºº»½ M ±² ¹» ïðì Nß ²¼ ª ¼ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðé ß³ º ñú ¼» ± ±²ß³ º ½ ±² øý±² ² ß³ º ½ ±² ¾ Ü»» ³ ²»» ³±«² ±º ª± «³» ½ ²¹» ± ±»»»½ ±²ò ß² ³ º ½ ±²ª ¹»» ²ïððû± ð¼þ ²½»»»ª± «³»å ª ¾» ± ïððû± ð¼þ»¼«½»»ª± «³»ò ² ß³ º ½ ±² øú ¼» ¾ Ü»» ³ ²»» ³±«² ±ºª± «³»½ ²¹» ± ±»¾»¹ ²² ²¹±º»»»½ ±²ò ß² ³ º ½ ±² ª ¹»» ² ïððû ± ð ¼Þ ²½»»» ª± «³»å ª ¾» ± ïððû ± ð ¼Þ»¼«½»» ª± «³»ò ̱º ¼» ² «¼ ±ô»½ º ² ² ß³ º ½ ±²ª K ±» ²»Ú ² ß³ º ½ ±²ª ò챺 ¼»±«ô ¼±» ± ±»ò Ú ² ß³ º ½ ±² øú ¼» ¾ Ü»» ³ ²»» ³±«² ±º ª± «³» ½ ²¹» ± ±»»²¼ ±º»»½ ±²ò

118 ïïí Ô ²» Ú ¼» øú ¼» ¾ Ý » ª»º± ³K ³» ª ± ¾» º ¼»¼ ² ²»ª»²ô ²» º ±²ô ±¼«½ ²¹ ³±± ±» º ±³ ¾»¹ ²² ²¹ ±»²¼ò Ô±¹ ³ ½ Ú ¼» øú ¼» ¾ ß» ±¹ ³ ½ó»º ¼»ø ±µ²± ² ±» º ¼» ò º ±»½ ± ±²ô» ³ «¼» ±º ¹² º ¼» ½±² ²»ô ±¼«½ ²¹»»» ±» ±²»»²¼ ±º» º ¼» ø¼»»²¼ ²¹ ±²»» ±«º ¼» ² ± ±«ò ÜÝ Þ ß¼ «Û² ²»»½± ¼ ²¹»» º»½ ½»²»»¼ò ͱ³»»½± ¼ ²¹ ¼» ³ ² ±¼«½» ÜÝ ¾ ô½ «²¹»»½± ¼»¼ ª»º± ³ ±» ±¾» ¾±ª»± ¾» ±»²± ³ ½»²» ²» ²» ª»¼ òó ² ª»º± ³ ² º± ³ ±²» » ¹² ¾» ½»²»»¼ò { Í»»½ ß¾ ± ²¼»²»½ º»º ² ÜÝ» ½»² ¹» ²»Ô ²¼Î¾±» òì ± ±²» ±«½ ²½» ±«ÜÝ K ²± ½±² ² ±«¹ ±«ª»º± ³ò ß²»»³» ± 󽫺» ½»ª»» «ò Õ»» ² ³ ²¼» ½ «³±«² ¼ ¼ ª»» ½ ³»ò Ú±» ³»ô º ±«ª» ¹² º ½ ² ÜÝ ½ ²¹» ² ±²»» ±º» ª»ô ¾±«²¼»»»Üݽ ²¹» ô»ß¾ ± ± ±²³ µ»» ³»òøر»ª» ô»» ¾» ¼ ±» µ ¹»¾±«²¼ ± ² ò ̱ ² ±¼«½» Üݾ ¾ µ» ²¹»»²»»»½»¼ ª»º± ³ ¾±ª» ± ¾» ±» ½»²» ²»ô»²» ± ª» ± ²»¹ ª»» ½»² ¹»ò Ú±» ³»ô» ²¹ ±º ëðû ³±ª»»»²» ª»º± ³ «º ô ²¼ ±²» ±º óëðû ³±ª» ¼± ² º ò { Í»»½ Ü ºº»»² ²¼½ ½µÚ ²¼Æ» ±Ò± ± ²»»»²»»»½»¼» ±¹»»Üݱºº» ô ²¼ ¼ ª» ³» ¾» ²ª»» ±º» ½ ³±«² ò Ì» ½±»½ Ô ²¼ λ ½»² ¹»»»²»»¼ «±³ ½ ò л µ Ô»ª» Í»»» µ»ª» ¼ º± ²± ³ ²¹ «¼ ±ò Ý ½ Ò± ͽ ²»»»½ ±² ²¼ ¼ ³ º ½ ±² ¼» ± ²± ³»»»»½ ±² ½½± ¼ ²¹ ±»» µ»ª» Ô±½µ Ô»º ñî ¹ Ô» ±«¼ «½ ²²» ±¹»» ±»» ò Í»»½ ± ±² ± ¼ ½ ²²» ±¹»» ô ³ ² ² ²¹» ³»» ²¹ º±» ½ ò Ô» ª» ± ±² «²»»½»¼ ± ¼ ½ ½ ²²»»» ò Í»» ¼ «³»²» ± µ»»»± ¾ ²½» ± ½»» ½±± ²² ²¹»ºº»½ ò Ê» ß Í» ²¹ ² ¼Þ Ý ³ º ½ ±² ª ±» ² ¼»½ ¾» å±»»ô»»» ½»² ¹» ±º» ± ¹ ² ª»º± ³ò Ü ² ³ ½ Ð ±½» ²¹»ºº»½ Ì» ß³ «¼» ß²¼ ݱ³» ±²â Ü ² ³ ½ Ð ±½» ²¹»ºº»½ ½ ² ¾» ¼ ½±³» ± ô ³» ô ±» ²¼» ò ß ½±³» ± ²¼ ³» ô»ºº»½»¼«½» ¼ ² ³ ½ ²¹»ô ±¼«½ ²¹½±²»² ª± «³»»ª» òß ²» ²¼» ô ²½»» ¼ ² ³ ½ ²¹»¾»¼«½ ²¹»»ª» ±º ± 󻪻 ¹² òøé»»³»» ²¼»» ²¹ ô ±«½ ² ±» ³ ²» ²±» º ¾» ±»½ º ½ ³ «¼»» ± ¼ò Ì» Ü ² ³ ½ Ð ±½» ²¹»ºº»½ ½ ² ±¼«½» «¾» ½ ²¹» ±«²± ½» ±² º»»»»¼»² ²¹ò É»² ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» ô ½± ±º» ± ¹ ² º» ± ±«½ ²» «² ±» ± ¹ ² «¼ ± º ²»½» ò Ë»» Þ ± ¼½ Ô ³»»» ± ³» ±½»»¼ ±«²¼ ±º ½±²»³ ± ÚÓ ¼ ± ±²ò

119 ïïì Ü ² ³ ½ Ð ±½» ²¹ ¹ øý ½ ͱº Õ²»»»» Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé Nݱ² ±»ºº»½» ²¹ ¹ M ±² ¹»ïðì NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» M ±² ¹» ïðé Ù ½ ± ±² Ý ½µ Ù ½ ± ª «³ ² ¼ ² ³ ½ ò Ù Ü» ½ ² ª» ±²¹» ± ±² ø ó ²¼» ²» ±«ª» ±²¹» ª» ½ ø ó ò Ì» ¼»º «¹ ô ²» º ±³» ±»»º ±» ¹ ô ¼» ½ ¹² ¾»»²»º «² ±«½»¼ô ²½»»ª» ² «ª ¹±» ±»» ½ ³ ½ ²¹±««ª òß¼ «²¹»¹ ¼ ² «± ±««¹²³»² ô»»¾» ²¹» ¼ ² ³ ½ ²¹»ò Ú±» ³»ô ±«½ ² ¾±± ² ª» ±º ±«²¼ óîð ¼Þô» ª ²¹»ª» ²¹»» «²½ ²¹»¼ò DZ«½ ² ± ¼ ² ²ª»» ²» ø ²» º ±³» »º ±» ±» ¹ ¼ ³ ½ ¾±± ± ³ «¼»» ¼ ³ ½ ²¹ ¹ ³ «¼» ø ô ±«²¼ ¾» ±«¼ô ²¼ ±«¼ ±«²¼ ¾» ò λ» λ»» ¹ ± ¼»º ò ²ª» ²ª»» ¹ ò Ò±»æ DZ«½ ² ²ª» ¹ ±² º ± ² ²» ± ¼»º «½± ²» øóïððôóïðð ²¼ðôð ²¼ º ±«ª» ²½»» º ±³»º ± ¹ ø ô» ½ ½±² ± ± ² ³«¾» ¹» ²» ±²» ±»º ò

120 ïïë Ì ¼ ±² ± ±² Ý ½µ Ì ¼ ±² ±»½ º ± ²¼» ± ¼ ò DZ«½ ² ½ ±±» ݱ³» ô Ú ô ± Û ²¼ º± «±»½ ±² ± ¹» ô» ½ ± ² ± ²¼» ± ¼» ²¹òÚ±» ³»ô ±½»» íæï½±³» ± ¾±ª»óîð¼Þô½ ±±» ݱ³» ô ²¼»²»½ º íæï ± ²¼» ± ¼±ºóîð¼Þò º ±«± ² ±» ²¼îæï¾» ± óîð¼þô½ ±±» Û ²¼ô ²¼»²»½ º îæï ±ò Ò±»æ Ì» ± ¼» ²¹ ³«¼»½»» ±«³±ª» ¼± ²» ò ß ½µñλ»» ± ±² Ý ½µ ß ½µñλ»» ± ¼»» ³ ²» ± «½µ ¹² ½ ±»» ± ¼» ±½»»¼ò Ù ² Ð ±½» ± ß³ º» ±»²» ¹² ¼»»²¼ ²¹ ±²» ³ «¼» ¼»»½»¼ò Í»½ º» º± ± ²¹» ²¹ ¼»»¼æ { Ñ««Ù ² ¹ ²»¼ ±» ±««¹² ò K»»» º± ³»¼ ±²» «¼ ±ò { ß ½µ Ì ³» Ü»» ³ ²»» ³» ²³»½±²¼ µ» º±» ±½»»¼±««¹² ±» ½»½ º»¼ ±««ª± «³»ò º ± ±² «¼¼»² ¼ ± íð ¼Þô»»½ º»¼ ³±«² ±º ³»» ¾»º±»» ±««½ «¼ ± ± ½±» ±²¼ ²¹ ª± «³»»ª» ò { λ»» Ì ³» Ü»» ³ ²» ± ±²¹ µ» º±»»²¼ ±º»ª ±«±«ª» ±» ½»»½ º»¼ ±««ª± «³»ò Ú±» ³»ô»»» ß ½µ Ì ³»» ³» µ» º±» ±º ±» ½» ¼»»¼ ±««ª± «³»ô» λ»» Ì ³»» ³» µ» º±»»²¼ ±º» ±» ½» ¼»»¼»ª» ò Ò±»æ º» «³ ±º ß ½µ ²¼ λ»» ³» ±± ± ø» ² ¾±«íð ³»½±²¼ ô «¼ ¾»»ºº»½ ô «½ ª ¾ ²¹ ²±»ô ½ ² ¾»» ¼ ±«²¼ ïððð Ø ñ³»½±²¼ ± ò Ú±» ³»ô º» ß ½µ ²¼ λ»» ³»»» ½» ± ë ³»½±²¼ øº± «³ ±º ïð ³»½±²¼ ô»² ª ¾ ²¹ ²±» ½ ² ¾»» ¼ ïðð Ø ò { Ö± ² Ý ²²» Ë» ¾± ½ ²²» ±º ²¼ ²¹» ² «¼Þª ô ± ¾± ½ ²²»» ³ º»¼ ±¹»» ¾» ³» ³±«² ø » ª ²¹»»»± ½»²» ó½ ²²» ³ ¹» ò Ú± ² ²½»ô ±«¼ ¼ «³ ¾» ±²»»º ½ ²²» ½ » ¹ ½ ²²» ± ¾»»¼«½»¼ ²»ª» ¾ ²» «³±«² ò Ô»ª» Ü»»½ ± Ü»» ³ ²»» ½² ª»º± ³ ² «³ «¼»ô ½ ¼» ² «¼» ±º» ¼ ² ³ ½ ±½» ± ò Í»½ º» º± ± ²¹» ²¹ ¼»»¼æ { ² «Ù ² ¹ ²»¼ ±» ¹² ¾»º±» ¹±» ² ±»Ô»ª» Ü»»½ ± ø»»½ ±² ¼»»½» ½²»ª» ò { ß ½µ Ì ³»»¼»²» ½² ³ «¼» ²º± ³ ±²»»ª»¼ ²¼ ¼»» ³ ²»» ³» ² ³ ó»½±²¼ µ» º±» ±½»»¼±««¹² ±» ½»½ º»¼±««ª± «³»ò º ± ±² «¼¼»² ¼ ± íð¼þô»»½ º»¼ ³±«² ±º ³»» ¾»º±»»±««½ «¼ ± ± ½±» ±²¼ ²¹ª± «³»»ª» ò { λ»» Ì ³»»¼»²»½² ³ «¼» ²º± ³ ±²»»ª»¼ ²¼¼»» ³ ²» ± ±²¹ µ» º±»»²¼±º»ª ±«±«ª» ±» ½»»½ º»¼±««ª± «³»òÚ±» ³»ô»»»ß ½µ» ³» µ» º±» ±º ±» ½»¼»»¼±««ª± «³»ô»Î»»»» ³» µ» º±»»²¼±º» ±» ½» ¼»»¼»ª» ò { л µ ³±¼» ±ª ¼»¼ º± ¾ ½µ ¼ ½±³ ¾ ò ¹ ²»» ±² ³» ±¼ ¹ ±«¼»¼ ²¼ ¾ ³±» ¼ ºº ½«± ²ÎÓÍò» «ª»² ± ½»»ÎÓͪ øº±» ³»ôóîð¼Þ ²ÎÓͳ±¼»» «óìð ¼Þ ² л µ ³±¼» ò { ÎÓÍ ³±¼» ¹ ²»» ±² ³» ±¼ ³±» ½ ±» ³ ½»»»±»» ª± «³»ò Ì ³±¼» ½ » ±««± ¾»» ½» ÎÓÍ ³ «¼»»½ º»¼ ²» ¹ ò Ú±» ³»ô ³» øº ± ±² ²» óïð ¼Þ ½ » ÎÓÍ ³ «¼» ±º»» «± ª» ¹» óïð ¼Þ ø»» ð ¼Þ ³ ³«³ ³ «¼» ²» ª» ±«½ ²¹ ò

121 ïïê Ô±±µ» ¼ Ì ³» Ø» ± ²¼» µ» ³ ¹ ±½½ ±²» ±º ±«¼» ¹² ²¼ ¹± ¾» ±²¼» ³ ±º» ½±³» ±» ²¹ ò É» ± ½ ³ ¾» ¼» ¾» ±»² ²½»» ³ ½ ±º ¼ «³ ô º±» ³»ô ²K ¼» ¾» º ±« ³ ²¹ ±»¼«½»» ³ ³«³ ³ «¼» ±º «¼ ±ò Ò±»æ Ì» µ» ±½½«¾»½ µ»» ³» ±¼»» ³ ²» ²¼» ½ ±»½² ¹²»ª» ø ô ±¼»» ³ ²»»Ô»ª» Ü»»½ ± K ½µª ²¼»Ù ²Ð ±½» ± K ½µ ª ò Ô±±µ» ¼Ì ³» ½ «½ » ½µ ± ¾»º±»» «¼ ± ¹» ±«¼ ²» ¼±º ¹ ±² ± ±º» ²»² òñ»»ô Ô±±µ» ¼Ì ³»±ºðô µ» ±«¼ «² ±º» ½µ ³» ª»»»¼ò Ò±» Ù ²¹ ݱ³»»»²½» ¹² º ¾» ±»»½ º»¼» ± ¼ò Þ ²¼ Ô ³ ²¹ ± ±² Ý ½µ Þ ²¼ Ô ³ ²¹ ± ³ ¼ ² ³ ½ ³ ² «±² ±»½ º»¼ ²¹»ò Ô± Ý«±ºº» ±» º» ²½ ¼ ² ³ ½ ±½» ²¹ ºº»½ ò DZ«½ ² ¼»º ²» ¾ ²¼ô ± ²¹»ô ± ½ ½±³» ±² ±» ² ±²»¼ ²» ½² º» ²½ ²¹»ò Ø ¹ Ý«±ºº» ¹» º» ²½ ¼ ² ³ ½ ±½» ²¹ ºº»½ ò ̱ »»²» º» ²½ ²¹» ±º» ±«½» ³» ô»²» º ±º» ½² ³»»ò øí»» NÒ «º» ²½ M ±² ¹» îééò ̱»»²»º» ²½ ²¹»±º» ±«½»³» ô»»ô± Ý«±ºº ±ð ²¼»Ø ¹ Ý«±ºº ±ïñ² ³»» øîìôðð𠺱 ìè µø ô ïïôðîë º± îî µø ô ²¼ ± ±² ò Û²ª» ±»»ºº»½ øû¼ Ê» ±² Ì» ß³ «¼»ß²¼Ý±³» ±²âÛ²ª» ±»»ºº»½» ±½» ½±² ± ³ «¼»±ª» ³»ô»² ¾ ²¹ ±«± ½±³¾ ²» ¼» ²¹» ±º ³ º ½ ±²»ºº»½ ô «½ ³ º ¼» ²¼ ¾±± ò Ì» ± ±º» Û²ª» ±» ¹»»»² ïððû ø²± ³ ³ º ½ ±²å» ¾± ±³»»»² ïððû»²«±² ø»²½» ò Ì ±«¹»Û²ª» ±»»ºº»½ ²K ª ¾» ²Ó«½µÊ» ô ±«½ ² «±³ ±² ²» ± ½½±³» ³» µò øí»» Nß«±³ ²¹ ½µ» ²¹ M ±² ¹»îðìò Û²ª» ±» ¹ øþ» Ý«ª»»» Nß¾±«±½»»ºº»½ M ±² ¹» ïðì Nß ²¼ ª ¼ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðé Nݱ² ±»ºº»½» ²¹ ¹ M ±² ¹»ïðì NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» M ±² ¹» ïðé

122 ïïé Û²ª» ±» ± ±² Û²ª» ±» ¹ Ü» ½ ³» ±²¹» ± ±² ø ó ²¼» ²» ±«ª» ±²¹» ª» ½ ø ó ô» ¾ ²»»»»² ²¹ ³ «¼» ½ ²¹»ò ß³ º ½ ±² Í»½ º»»»» ± ±º» ¹ ô ³» ¼ ²» ½»² ¹»ò É»² ±«¼ ²»²ª» ±» ½«ª»ô» ± ±º» ¹»ª»» ½»² ¹» ±½ º ²¼» ¾± ±³ ðûò Ì» ¼»º «ª ±º ïððû ³» ² ²± ½ ²¹» ² ª± «³» ±½½«ò Ë»» Û²ª» ±»»ºº»½ ± ³ µ» ±²» ¹»²»»¼ ß¼±¾» ß«¼ ±² ±«²¼ ³±»» ½ò Ø ¼ Ô ³ ²¹ ÊÍÌ»ºº»½ Ô µ»» ³ ±½»»ºº»½ ô» ß³ «¼» ß²¼ ݱ³» ±²â Ø ¼ Ô ³ ²¹ ÊÍÌ»ºº»½ ¼ ½»² «¼ ±» ¾±ª»»½ º»¼» ± ¼ò ر»ª» ô ±«½ ² ½±³¾ ²»» ÊÍÌ ª» ±² ±»»ºº»½ ²» Ó» ²¹ Î ½µ ²¼ Ûºº»½ Î ½µò ² Ó«½µ Ê» ô ±«½ ² ± ª»»ºº»½ ±ª» ³» ¾ «²¹ «±³ ±² ²» ò øí»» Nß«±³ ²¹ ½µ» ²¹ M ±² ¹» îðìò Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» M ±² ¹» ïðé Ø ¼ Ô ³ ²¹ ÊÍÌ ± ±² Ô ³ Ó ß³ «¼» ̱ Í»» ³ ³«³ ³» ³ «¼» ±»¼ò ̱ ª± ¼ ½ ²¹»² ± µ ²¹ ïêó¾ «¼ ±ô» ª ± ²± ³±» ² óðòï ¼Þò º ± ± óðòë ¼Þô ±«K ª»» ³±» ½» ²½» º± ² º«»¼ ò Þ±± ² «Þ л ³ º» «¼ ±¾»º±» ±«³ ô³ µ ²¹»»½ ±² ±«¼» ±«½ ²¹ òß ±«²½»»»ª» ô½±³» ±² ²½»» òì»»³»» ²¹ ± ½»ª»» ±«¼ô ¹ ó ³ ½ «¼ ±» ¼ ² ¼ ± ²¼ÌÊ ½±³³» ½ ò Ô±±µ» ¼ Ì ³» Í»» ³±«² ±º ³» ø ² ³»½±²¼ ¹»²» ²»»¼»¼ ±»²» «¼ ± ¾»º±»» ±«¼»» µ ò Ò±»æ Ó µ» » ª » ë ³»½±²¼ ò º ª ±± ³ ô «¼ ¾» ¼ ± ±²»ºº»½ ³ ±½½«ò λ»» Ì ³» Í»» ³»ø ²³»½±²¼ ²»»¼»¼º±»»²«±² ±»¾±«²¼¾ ½µïî¼Þø± ±«¹» ³» ²»»¼»¼º± «¼ ± ±» «³»²± ³ ª± «³» º ²»»³» ±«¼» µ»²½±«²»»¼ ò ²¹»²» ô» ²¹±º ±«²¼ ïðð ø» ¼»º «± µ» ²¼»» ª» ª» ± ¾ º» ²½» ò Ò±»æ º ª ±± ¹»ô «¼ ± ³»³ ² ª» ²¼ ²±» «³» ²± ³»ª» º±»ò Ô ²µ Ô»º ß²¼ Î ¹ Ô ²µ» ±«¼²» ±º ¾± ½ ²²» ±¹»» ô»» ª ²¹»»»± ³ ¹»ò

123 ïïè Ø ¼ Ô ³ ²¹ ±½»»ºº»½ øû¼ Ê» ±² Ì» ß³ «¼» ß²¼ ݱ³» ±² â Ø ¼ Ô ³ ²¹»ºº»½ ±½» ¼ ½»² «¼ ±» ¾±ª» ¼»º ²»¼» ± ¼ô» ª ²¹ «¼ ± ¾» ±»» ± ¼ «² ºº»½»¼ò Ì»ºº»½ ½«º«º± ²½» ²¹» ½» ª»¼ª± «³»¾»½ ±«½ ² ³ º «¼ ±¾» ±²¼»¼ ¹ ³ ³«³ôð¼¾ÚÍô ²¼ ±«½ ² ±»» ±«¼ ±»» ¾» ½»¼ò Ú±» ³»ô»² ±«½±²ª» º ±³ íîó¾ ± ïêó¾ «¼ ±ô ½«±«¼ íîó¾ ¹» ½ ² ½ ïêó¾ ½ ²¹ò ̱»ª»² ½ ²¹ô ±«½ ²»» » Ò± ³»»ºº»½ ±»¼«½»» ³ «¼»±º»»²»º»ø ±» ²¹» ½» ª»¼ª± «³» ô± ±«½ ²»Ø ¼Ô ³ ²¹»ºº»½ ±»¼«½» ³ «¼» ±² º± ±«¼ ¹» ø ²½» ²¹» ½» ª»¼ ª± «³» ò Nß¾±«±½»»ºº»½ M ±² ¹» ïðì Nß ²¼ ª ¼ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðé Ø ¼ Ô ³ ²¹ ±½» ± ±² Ô ³ Ó ß³ «¼» ̱ Í»» ³ ³«³ ³» ³ «¼» ±»¼ò ̱ ª± ¼ ½ ²¹»² ± µ ²¹ ïêó¾ «¼ ±ô» ª ± ²± ³±» ² óðòï ¼Þå º ± ± óðòë ¼Þô ±«K ª»» ³±» ½» ²½» º± ² º«»¼ ò Þ±± ² «Þ л ³ º» «¼ ±¾»º±» ±«³ ô³ µ ²¹»»½ ±² ±«¼» ±«½ ²¹ òß ±«²½»»»ª» ô½±³» ±² ²½»» òì»»³»» ²¹ ± ½»ª»» ±«¼ô ¹ ó ³ ½ «¼ ±» ¼ ² ¼ ± ²¼ÌÊ ½±³³» ½ ò Ô±±µ» ¼ Ì ³» Í»» ³±«² ±º ³»ø³» ¼ ²³»½±²¼ ¹»²» ²»»¼»¼ ±»²» «¼ ±¾»º±»» ±«¼»» µ ò Ò±»æ Ó µ» » ª » ë ³»½±²¼ ò º ª ±± ³ ô «¼ ¾» ¼ ± ±²»ºº»½ ³ ±½½«ò λ»» Ì ³» Í»» ³» ø³» ¼ ² ³»½±²¼ ²»»¼»¼ º±»»²«±² ±»¾±«²¼ ¾ ½µ ïî ¼Þ ø± ±«¹» ³»²»»¼»¼º± «¼ ± ±» «³» ²± ³ ª± «³» º ²»»³» ±«¼» µ»²½±«²»»¼ ò ²¹»²» ô» ²¹ ±º ±«²¼ ïðð ø» ¼»º «± µ» ²¼»» ª» ª» ± ¾ º» ²½» ò Ò±»æ º ª ±± ¹»ô «¼ ± ³»³ ² ª» ²¼ ²±» «³» ²± ³»ª» º±»ò Ô ²µ Ô»º ß²¼ Î ¹ Ô ²µ» ±«¼²» ±º ¾± ½ ²²» ±¹»» ô»» ª ²¹»»»± ³ ¹»ò Ù» Í ½ Ò± Ë ¼»»Ý ²¹Í ½ ª ô ½ ²¼ ½»» ½»² ¹»±º» «¼ ± ±«¼½ º ³ ²¹»»²K» º± ³»¼ò Ý ½µ ± ±² º» ±«½ ²¹» ² ±º» ² «³»» ò Ó«¾ ²¼ ݱ³» ±»ºº»½ Ì» ß³ «¼» ß²¼ ݱ³» ±² â Ó«¾ ²¼ ݱ³» ±»ºº»½» ±«²¼»»²¼»² ½±³» º±«¼ ºº»»² º» ²½ ¾ ²¼ òþ»½ » ½ ¾ ²¼ ½ ½±² ² «² ¼ ² ³ ½½±²»² ô³«¾ ²¼½±³» ±² ½ó «±» º«±± º± «¼ ± ³» ²¹ò ݱ² ± ²» Ó«¾ ²¼ ݱ³» ±» ±½» ¼»º ²» ½ ± ±ª» º» ²½» ²¼ ¾ ²¼ó»½ º ½ ½±³» ±²» ²¹ ò Ý ½µ ͱ ± ¾«±² ±»ª» ¾ ²¼ ² ± ±²ô ± Þ ¾«±² ± ¾ ²¼ ±«¹ ±«±½» ²¹ò ߺ» ±«º ²»ó «²» ²¼ ª ¼«¾ ²¼ ô»»½ Ô ²µ Þ ²¼ ݱ² ± ± ¼ ³ ¹ ±¾ ô ²¼»² ± ³» ±ª» ª± «³»» Ñ««Ù ² ¼» ²¼ Ô ³»» ²¹ ò ̱½ ²¹»½±³» ±²» ²¹ ±ª» ³»ô «±³ ±² ²» ²Ó«½µÊ» òøí»»nß«±³ ²¹ ½µ» ²¹ M ±² ¹»îðìò

124 ïïç ß Þ Ý Ü Û ß¼ «²¹ ½ ± ±ª» º» ²½ ²» Ó«¾ ²¼ ݱ³» ± ßò Ú» ²½ ¾ ²¼ Þò Ý ± ±ª» ³ µ» Ýò Þ»¼ ¾ ²¼ ø²± ±½» ²¹»¼ Üò ß³ «¼» ½» Ûò Ú» ²½ ½» NÓ» ²¹»ºº»½ M ±² ¹» ïêï Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» M ±² ¹» ïðé Ó«¾ ²¼ ݱ³» ± ± ±² Ý ± ±ª» Í»» ½ ± ±ª» º» ²½» ô ½ ¼»» ³ ²»» ¼ ±º» ½ ¾ ²¼ò Û»»²»»½ º ½ Ô± ô Ó ¼ ²¹»ô ²¼ Ø ¹ º» ²½» ô ± ¼ ¹» ½ ± ±ª» ³ µ» ¾±ª»» ¹ ò ß Þ Ý Ü Û Þ ²¼ó»½ º ½ ½±² ± ²» Ó«¾ ²¼ ݱ³» ± ßò ͱ ± Þò Þ Ýò Ì» ± ¼ ¼» Üò ² «Ô»ª» ³»» Ûò Ù ² λ¼«½ ±² ³»» ͱ ± ¾«±² Ô» ±»½ º ½º» ²½ ¾ ²¼ òû² ¾» ±²» ͱ ±¾«±² ³» ±» ¾ ²¼ ² ± ±²ô±»² ¾» ³ ¾«±² ±» ± ± ³±» ¾ ²¼ ±¹»» ò Þ ¾«±² Þ ²¼ ª ¼«¾ ²¼ ±» ±«¹ ±«±½» ²¹ò ß ó½ ½µÍ± ± ± Þ ¾«±² ± «½µ «² » ²¹ ± ±²»¾ ²¼ò

125 ïîð Ì» ± ¼ ¼» Í»» ² ª» ½ ½±³» ±²¾»¹ ² òð± ¾» ª ²¹» º ±³óêð ±ð¼þòì» ¾»» ²¹¼»»²¼ ±² «¼ ±½±²»² ²¼³«½»ò̱½±³» ±²»»³»» µ ²¼» ²³±»¼ ² ³ ½ ²¹»ô» ± ¼ ±«²¼ë¼Þ¾» ±»» µ ² ª» å ± ¹ ½±³» «¼ ± ²¼¹»»¼«½» ¼ ² ³ ½ ²¹»ô» ²¹ ±«²¼ ïë ¼Þ ¾» ±»» µ ² ª» ò ² «Ô»ª» ³»» Ó» ² «³ «¼»ò ܱ«¾»ó½ ½µ» ³»» ±»»» µ ²¼ ½ ²¼ ½ ± ò Ù ² λ¼«½ ±² ³»» Ó» ³ «¼»»¼«½ ±²»¼³»»»»²¼º ±³ ± ø³ ² ³»¼«½ ±² ± ¾± ±³ ø³ ³«³»¼«½ ±² ò Ù ² Þ±± ± ½«³ «¼» º» ½±³» ±²ò б ¾» ª ²¹» º ±³ óïè ± õïè ¼Þô»» ð «² ¹ ²ò Î ± Í» ½±³» ±² ±¾»»»²ïó ±óï ²¼íðó ±óïòú±» ³»ô» ²¹±ºíò𱫫ï¼Þº±»ª» í¼þ ²½»» ¾±ª»» ½±³» ±²» ± ¼ò Ì ½» ²¹ ²¹» º ±³ îòð ± ëòðå ¹»» ²¹ ±¼«½»»»»³» ½±³»»¼ ±«²¼ ±º»²» ¼ ² ± ³«½ò ß ½µ Ü»» ³ ²» ± «½µ ½±³» ±²»¼»² «¼ ±» ½»»¼»» ± ¼ò б ¾» ª ²¹» º ±³ ð ± ëðð ³»½±²¼ ò Ì» ¼»º «ô ïð ³»½±²¼ ô ± µ» º± ¼» ²¹» ±º «¼ ±ò Ú»» ²¹ ³ ± µ ¾»» º± «¼ ± º ²»² ô ¾««½» ²¹ ±«²¼ «²² «º±»» ½«ª» «¼ ±ò λ»» Ü»» ³ ²» ± «½µ ½±³» ±² ± º» «¼ ± ¼ ± ¾» ±»» ± ¼ò б ¾» ª ²¹» º ±³ð ±ëððð³»½±²¼ òì» ¼»º «ôïðð³»½±²¼ ô ± µ» º± ¼» ²¹» ±º «¼ ±òì º»» ²¹ º± «¼ ± º ²»² ô ²¼ ±»» ²¹ º±»» ½«ª» «¼ ±ò Ñ««Ù ² Þ±± ± ½«±ª» ±«ª» º» ½±³» ±²òб ¾»ª ²¹»º ±³óïè ±õïè¼þô»» ð «² ¹ ²ò ܱ«¾»ó½ ½µ» ³»» ±»»» µ ²¼ ½ ²¼ ½ ± ò Ô ³» ß» ³ ²¹ º» Ñ««Ù ²ô»»²¼±º» ¹² ô± ³ ²¹±ª»»ª» òí»½ º Ì» ± ¼ô ß ½µô ²¼Î»»»» ²¹»» ¹» ª» ² ³ ¾ ²¼ó»½ º ½» ²¹ ò컲»½ º Ó ¹ ²» ²¹ ± ¼»» ³ ²»» ¾ ± ½» ²¹» ª» ± ð ¼ÞÚÍò ̱½»»»»³» ½±³»»¼ «¼ ±ô»² ¾»»Ô ³» ô ²¼»²»» ³»² ª» ¹ Ñ««Ù ²» ²¹ ò Í»½ «³ Ѳ ² «Ü» º» ²½»½ «³ ±º» ² «¹² ô» ²» ±««¹² ô ²» ³«¾ ²¼ ¹ ò ̱ «½µ»»» ³±«² ±º ½±³» ±²»¼ ±» ½ ¾ ²¼ô ±¹¹» ± ±² ±² ²¼ ±ººò Þ ½µ Ô ³» ß» ³³»¼»ô ¼ ³ ²¹» ½² Ó ¹ ²» ²¹ò øü»»»½ ± ±² ± ±» ±º ³ ²¹ô ½ ±«²¼ ³±±» ¾«³» ½»»¼» Ó ¹ ²» ²¹ò Ò±»æ Ì» ³ ³«³ ß ½µ ³» º± ¾ ½µ ³ ²¹ ë ³ ò Ô ²µ Þ ²¼ ݱ² ± Ô» ±«¹ ±¾ ¼ ½±³» ±²» ²¹ º± ¾ ²¼ ô»» ² ²¹» ª» ¼ ºº» ó»²½» ¾»»»² ¾ ²¼ ò ̱»³ ± ²µ ¾ ²¼ ½±² ± ô ± ¼ ¼± ² ß õí º ò ̱»» ½±² ± ² ¾ ²¼ ô ± ¼ ¼± ² Ý õß õí º ô ²¼ ½ ½µ» ½±² ± ò Ò± ³»»ºº»½ øû¼ Ê» ±² Ì» ß³ «¼» ß²¼ ݱ³» ±² â Ò± ³»»ºº»½» ±» µ»ª» º± º» ±»»½ ±²ò É»² ±«²± ³» «¼ ± ±ïððûô ±«½»ª»»³ ³«³ ³ «¼» ¼ ¹ «¼ ± ± Oð¼ÞÚÍò º ±«K»»²¼ ²¹ «¼ ± ± ³» ²¹»²¹ ²»» ô ±»ª» ô²± ³» «¼ ±¾»»»²Pï ²¼Pì¼ÞÚÍô ±ª ¼ ²¹ ½«±² º± º ±½» ²¹ò Ì» Ò± ³»»ºº»½ ³ º»»»²» º» ±»»½ ±²» «ò Ú±» ³»ô º» ± ¹ ² «¼ ±» ½» ±«¼» µ±ºèðû ²¼ ± ±ºîðûô²± ³ ²¹ ±ïððû ³ º»» ±«¼» µ ±ïððû ²¼» ± ±ìðûò

126 ïîï ̱ ÎÓÍ ²± ³ ±²ô ±«³«» Ù ±«É ª»º± ³ Ò± ³» ½±³³ ²¼ò º ¼»»¼ô ±«½ ² ½±³³ ²¼ ± ±² ±²» º»ò øí»» NÒ± ³» ¹ ±«±º º» M ±² ¹»îëèò Nß¾±«±½»»ºº»½ M ±² ¹» ïðì Nß ²¼ ª ¼ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðé Ò± ³» ± ±² Ò± ³» ̱ Í»»» ½»² ¹» ¾ ½ ±«² ±²± ³»òÚ±» ³»ô»½ º ëðû ± ³ º»»½ ±² ¾ ²± ³±» ² ëðû ±º ³ ³«³ ø» «²¹ ² í ¼Þ»²«±² º ±³ ³ ³«³ ±««ò Í»½ º ïððû ø» ¼»º «±» ³± ³±«² ±º ³ º ½ ±² ± ¾» ±«½ ²¹ò Ü»½ ¾» Ú± ³ Ü» Ò± ³» ª ² ¼»½ ¾» ²» ¼ ±º» ½»² ¹»ò Ò± ³» ÔñÎ Û «Ë» ¾± ½ ²²» ±º»»± ª»º± ³»²» ³ º ½ ±² ³±«² ½ ½¼ò º ± ±² ¼»»»½»¼ô» ³±«² ½ ½¼»» º±» ½ ²²» ô ±»² ³ º ²¹ ±²» ½±² ¼» ¾ ³±» ²» ±» ò ÜÝ Þ ß¼ «Ô» ±«¼ ± ±² ±º» ª»º± ³ ²» ª» ¼ ò ͱ³»»½± ¼ ²¹ ¼» ³ ² ±¼«½» ÜÝ ¾ ô ½ «²¹»»½± ¼»¼ ª»º± ³ ±» ± ¾» ¾±ª» ± ¾» ±» ²± ³ ½»²» ²» ²» ª» ¼ ò ̱ ½»²»» ª»º± ³ô»»» ½»² ¹» ±» ±ò ̱ µ»»»²»»»½»¼ ª»º± ³ ¾±ª» ± ¾» ±» ½»²» ²»ô»½ º ± ª» ± ²»¹ ª»» ½»² ¹»ò º ±«² ±²± ³»¼ «¼ ±±² ÝÜô ±«³ ¹ ² ± ²± ³»» ª»º± ³ ±²±³±» ²çêû ±³» «¼ ± ½±³ ½ ¼ ½» ² ½½» ±¼«½» ¾» ±½»»¼ ± ïððû ø³ ³«³ ³ «¼»ò Ì«¾»ó³±¼»»¼ ݱ³» ±»ºº»½ Ì» ß³ «¼» ß²¼ ݱ³» ±² â Ì«¾»ó³±¼»»¼ ݱ³» ±»ºº»½ ³» ³ ±º ª ² ¹» ¼» ½±³» ± ò Ë»»ºº»½ ± ¼¼ «¾» ¼ ± ±²» ² ½± ± «¼ ±ò Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» M ±² ¹» ïðé Ì«¾»ó³±¼»»¼ ݱ³» ± ± ±² Ì» ± ¼ ¼» Í»» ² ª» ½ ½±³» ±² ¾»¹ ² òð± ¾» ª ²¹» º ±³óêð ±ð¼þòì» ¾»» ²¹¼»»²¼ ±² «¼ ±½±²»² ²¼³«½»ò̱½±³» ±²»»³»» µ ²¼» ²³±»¼ ² ³ ½ ²¹»ô» ± ¼ ±«²¼ë¼Þ¾» ±»» µ ² ª» å ± ¹ ½±³» «¼ ± ²¼¹»»¼«½» ¼ ² ³ ½ ²¹»ô» ²¹ ±«²¼ ïë ¼Þ ¾» ±»» µ ² ª» ò ² «Ô»ª» ³»» ̱»»º ±º» ¼» ô»» ³»» ³» ² «³ «¼»òܱ«¾»ó½ ½µ» ³»» ±»»» µ ²¼ ½ ²¼ ½ ± ò Ù ² λ¼«½ ±² ³»» ̱» ¹ ±º» ¼» ô»» ³»» ³» ³ «¼»»¼«½ ±²»¼ ¾»»²¼ º ±³ ± ø³ ² ³»¼«½ ±² ± ¾± ±³ ø³ ³«³»¼«½ ±² ò Ù ² Þ±± ± ½«³ «¼» º» ½±³» ±²ò б ¾» ª ²¹» º ±³ óïè ± õïè ¼Þô»» ð «² ¹ ²ò

127 ïîî Î ± Í» ½±³» ±² ±¾»»»²ïó ±óï ²¼íðó ±óïòú±» ³»ô» ²¹±ºíò𱫫ï¼Þº±»ª» í¼þ ²½»» ¾±ª»» ½±³» ±²» ± ¼ò Ì ½» ²¹ ²¹» º ±³ îòð ± ëòðå ¹»» ²¹ ±¼«½»»»»³» ½±³»»¼ ±«²¼ ±º»²» ¼ ² ± ³«½ò ß ½µ Ü»» ³ ²» ± «½µ ½±³» ±²»¼»² «¼ ±» ½»»¼»» ± ¼ò б ¾» ª ²¹» º ±³ ð ± ëðð ³»½±²¼ ò Ì» ¼»º «ô ïð ³»½±²¼ ô ± µ» º± ¼» ²¹» ±º «¼ ±ò Ú»» ²¹ ³ ± µ ¾»» º± «¼ ± º ²»² ô ¾««½» ²¹ ±«²¼ «²² «º±»» ½«ª» «¼ ±ò λ»» Ü»» ³ ²» ± «½µ ½±³» ±² ± º» «¼ ± ¼ ± ¾» ±»» ± ¼ò б ¾» ª ²¹» º ±³ð ±ëððð³»½±²¼ òì» ¼»º «ôïðð³»½±²¼ ô ± µ» º± ¼» ²¹» ±º «¼ ±òì º»» ²¹ º± «¼ ± º ²»² ô ²¼ ±»» ²¹ º±»» ½«ª» «¼ ±ò Ü» ²¼»½ ±»ºº»½ ß¾±«¼» ²¼»½ ±» Ü»»»»½±» ±º ² ± ¹ ² ¹²»±½½«²³»½±²¼ ±º» ½ ±» ò Û½ ±»» ±«²¼»¼»»¼º»²±«¹ ² ³» ± ±» ½ ¼ ²½ ½± ±º»± ¹ ² ±«²¼òÉ»²»ª» ¾± ½ ± «³ ¹ ³«¼¼» ³ ô ¾± ¼» ²¼»½ ±»» ¹» ± ¼¼ ³¾»²½» ± ½µò ̱ ½½» º ³ ± ±² º ±³ ¼» ¼» ô » Û½ ±»ºº»½ ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ò Nß¾±ª» ¾M ±² ¹» ïëî ß² ±¹ Ü»»ºº»½ Ì» Ü» ß²¼ Û½ ±â ß² ±¹ Ü»»ºº»½ ³» ±² ½ ³ ±º ª ² ¹» ¼» ¼» «² ò ˲ ± ±² ½ ½» ½¼ ± ±² ²¼ ¼ »»±» ¼ò̱½»»¼ ½»»»½ ±» ô»½ º ¼» ³» ±º íë ³»½±²¼ ± ³±»å ± ½»» ³±» «¾»»ºº»½ ô»½ º ±» ³» ò Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» M ±² ¹» ïðé ß² ±¹ Ü» ± ±² Ó±¼» Í»½ º»»» ±º ¼»»³«±²ô ¼»» ³ ² ²¹» «±² ²¼ ¼ ± ±² ½ ½» ½ ò Ì» ²¼ Ì«¾»»º»½» ±² ½ ½ ½» ±º ª ² ¹» ¼» «² ô» ß² ±¹»º»½»»»½ ±² ½ ¼» ²» ò Ü Ñ«Ü»» ³ ²»»»ª» ±º ± ¹ ² ô «² ±½»»¼ «¼ ±ò É» Ñ«Ü»» ³ ²»»»ª» ±º ¼»»¼ô ±½»»¼ «¼ ±ò Ü» Í»½ º»» ¼»»²¹ ² ³»½±²¼ ò

128 ïîí Ú»»¼¾ ½µ Ý»»»» ²¹»½ ±» ¾»»²¼ ²¹¼»»¼ «¼ ± ±«¹»¼» ²»òÚ±» ³»ô» ²¹±ºîðû»²¼ ¼»»¼ «¼ ± ±²»óº º ±º ± ¹ ² ª± «³»ô½» ²¹»½ ±» ¹»² º ¼» òß» ²¹±ºîððû»²¼ ¼»»¼ «¼ ± ¼±«¾» ± ¹ ² ª± «³»ô ½» ²¹»½ ±» «½µ ¹ ± ² ²»² ò Ò±»æ É»²»» ³»² ²¹»»³» ¹ Ú»»¼¾ ½µ» ²¹ ô «² ¼± ² ±³ ª± «³»ò Ì ²½»» ¼ ± ±² ²¼ ¾±± ± º» ²½» ô ¼¼ ²¹ ³ ò Í» ¼ Ü»» ³ ²»»»»± ¼ ±º» ¼»»¼ ¹² ò Ü»»ºº»½ Ì» Ü» ß²¼ Û½ ±â Ü»»ºº»½ ½ ² ¾» ¼ ± ½»» ²¹»»½ ±» ô» ²«³¾» ±º ±»»ºº»½ ò Ü» ±ºíë³»½±²¼ ± ³±»½»»¼ ½»»»½ ±» ô» ±»¾»»»²ïëóíì³»½±²¼ ½ ²½»» ³»½ ± «± º ²¹ ²¹»ºº»½ ò øì»»» «±²K ¾»»ºº»½ ª»» Ý ± «± Ú ²¹»»ºº»½ ² ß¼±¾» ß«¼ ±²ô ¾»½ » ¼»» ²¹ ¼±²K ½ ²¹» ±ª» ³»ò Þ º»¼«½ ²¹ ¼» ± ¾»»»² ï ²¼ ïì ³»½±²¼ ô ±«½ ² ±½» ³±²± ±«²¼ ±» ±«²¼»»³ ±¾»½±³ ²¹º ±³»»º ±» ¹ ¼»ô»ª»² ±«¹» ½ «ª± «³»»ª» º±»º ²¼ ¹» ¼»² ½ ò Nß ²¹»ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðê Nß ²¹»ºº»½ ² Ó«½µ Ê» M ±² ¹» ïðé NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Nß¼¼» ± ²¼ ± ± ±»ºº»½»ª» M ±² ¹» ïðé Ü» ± ±² Ü» Ì ³» ß¼ ¼» º± ¾±»»º ²¼ ¹ ½ ²²» º ±³ óëðð ³»½±²¼ ± õëðð ³»½±²¼ ò Û²» ²¹ ²»¹ ª»²«³¾» ³» ² ±«½ ²³±ª» ½ ²²»» ¼ ² ³» ²» ¼±º¼» ²¹ òú± ² ²½»ô º ±²» îðð ³»½±²¼ º±»»º ½ ²²» ô» ¼»»¼ ± ±² ±º» ºº»½»¼ ª»º± ³» ¼ ¾»º±»» ± ¹ ² ò Ó Í»» ± ±º ±½»»¼ô É» ¹² ± ± ¹ ² ô Ü ¹² ± ¾» ³»¼ ² ±» º ² ±««ò ß ª ±º ëð ³»» ±»ª»² ò ²ª» Ý ²¹»» ± ª» ª ±º»»»½»¼ ª»º± ³ ± ²»¹ ª» ª ò ²ª» ²¹» ¼»»¼ ¹² ½ ² ¾» ¼º±»½»ºº»½ ô «½ ½» ²¹ «½µó ²¼ó¼ ½±³¾º» òý ²½» ±²±½½² ±«³ ² ²ª»»¼ ª»º± ³» ± ¹ ² ò Ü ² ³ ½ Ü»»ºº»½ øû¼ Ê» ±² ̻ܻ ß²¼Û½ ±âü ² ³ ½Ü»»ºº»½» ±«½ ²¹»» ³±«² ±º¼» ±ª»»»²¹ ±º ª»º± ³òÚ±» ³»ô ±«½±«¼» î³»½±²¼¼» º±»º º ª»»½±²¼ ±º «¼ ±ô îð³»½±²¼¼» º±»²» ï뻽±²¼ ô é ³»½±²¼ ¼» º±» ²» ï𻽱²¼ ô ²¼ ± ±²ò Nß¾±«±½»»ºº»½ M ±² ¹» ïðì Nß ²¼ ª ¼ºº»½ ² Û¼ Ê» M ±² ¹» ïðé

129 ïîì Nݱ² ±»ºº»½» ²¹ ¹ M ±² ¹»ïðì NË»»ºº»½»» M ±² ¹» ïðì Ü ² ³ ½ Ü» ± ±² Ñ ¹ ² ²¼ Ü»»¼ Ó» ²» ¼»»¼ ³±«² ±º ± ¹ ² ²¼ ¼»»¼ «¼ ±ò ²ª» ²ª»» ¼»»¼ ¹² ô ½ «²¹» ª» ± ½ ²½» ± ±¼ ½ ô ²» ¼ ±º» ²º± ½ ²¹» ¹² ò Ü» ¹ ²¼ ½»» ³±«² ±º ¼» ò Ì» ± ±² ø ó»»»² ³»ô ²¼» ª» ½ ø ó»»»²»»²¹ ±º ¼» ò Ú»»¼¾ ½µ ¹ ²¼ ½»» ³±«² ±º º»»¼¾ ½µò Ì» ó»»»² ³»ô ²¼» ó»»»²»» ½»² ¹» ±º º»»¼¾ ½µò Ô±± ٠λ ½» ¹ ±»»²¹ ±½ º ±»»ºº»½ ±±»»»¼ ±ª»» ½± ±º»»»½ ±²òÍ»»½ ²¹ ± ±²» ±½ º л ±¼ø ± ±²¹»¹ ±«¼¾» ôú» ²½ ø ± º» ±± ±«¼»» ô ²¼Ì± Ý ½» ø ± ³ ² ³» ±«²»¹ ± ±± ²»¹ ª»²»»½ ±² òì»»» ²¹ ²» ½ å ½ ²¹ ²¹ ±²» ½ ²¹»» ±» ò º Ô±± Ù ¼»»»½»¼ô» ¹» »²¹ ±º»»²»»»½ ±²ô ±»»ºº»½ ¼±» ²K ±± ò Í»»± Ý«ª» Ü» λ»»²» ²«³¾» ±º ³»½±²¼ ±²» ½ ²²» ¾» ²¼» ±» ô ½» ²¹»»± ²¹ ±«²¼ò б ª» ª ¼»» ¹ ½ ²²» ô» ²»¹ ª» ª ¼»»»º ò Û½ ±»ºº»½ Ì» Ü» ß²¼&Ucir