Microsoft Word - rozbahan 3 format.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - rozbahan 3 format.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!"

Bản ghi

1 ½YËYÊ»Y{¹Â ÄË -½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{ f]ézº Z]ÁZ f»ézå ª¼Ád]½³Z ³sÂ{½{ Â{ÉÁY iy Êf³ÈmÂm ÊWZ{YÂmÁ Ê WZ ¾u, ½ZÆ]Á ÂË, ÊËY«o ]¾Ìu ÃZ Y{,ÉÁZ Ç Y{,Ê»Y{¹Â ÃÁ³ZÌ Y{,,Ê»Y{¹Â ÃÁ³ YÊZÀZ Äfy»M Y{, ½YËY,½YÆe,»dÌ]e.½YËY,k,Ê»Y{¹Â Z Ì veèr»ê¼ PÌÅÂÁ{ZfY, ½YËY,½YÆe,»dÌ]eÃZ Y{,ÉÁZ Ç Y{,Ê»Y{¹Â ÃÁ³Éf {Èfy»M Y{, \ËÂexËZe-d ZË{xËZe Ã Ì q ÉZÅÉf Z] Ê Z»Ã Á ÊËZ»{ YÌÌ e ] ½{ Â{ Á iy Ê] ÂÀ»Ä] ÅÁ ¾ËY Á,,ª¼ÄZ]f]{ ÂÀ»¾Ë ]d ³¹Zn YÊf³ÈmÂmf]ÉYÉZ¼Ì] à {yézå s\ Z«{ {Á,,d]ÂtÄÁf»Êf Z Áà Â{Êf³ÈmÂmf]½Â³Z ³ Z¼Y{Ä YÁÉZ»{ Ë{³Â{Á»Ä] Y»Ä]Z»{½ ÌZ]ÁZ f» Z¼Y{Â{YÉÌ³Ä Â¼ Ë{³d^iËZ»MÌv»ÉZ»{ ÉZ»{]ª¼iY ¹Zn YÊËZËf Z]dÌ ¼mZ¼Ád Ád ³Â,{ÂyÈÀÌÌ] ÉZÅÁ{fÌ]d]ÂtP<{Â]Y{ÊÀ»ËZ»MZeÉZÅÁ¾Ì]Â{ Â{ÉZ»{]d] ª¼ ]Z f»iyp< Â{ÉZ»{ËY YhZ]ZeÁZe ª¼ mä] à Â{ ÉZÅZ¼Ìe { ÊËZËf Z] dì ¼m P< {Â] Y{ÊÀ» Z¼ÌeZ]ÄËZ»{ {d]âz]f»êf Zª¼Á {d]âz]f»êf Z d]âz]éf»êf Zª¼{ZŹ Ì dì ¼m¾Ì ZÌ»P<d ZËÅZ ÅZ ÉZŪ¼{ Ì Ä] {d]âz]f»êf ZÁÉZŪ¼Á, { ¾Ì ZÌ» à ÅZ» Ê ZÌËY dì ¼m Y ÊÀ Ä Â³pÌÅ d]â { Z] ÁZ f» d]âz]ª¼á {Ád]ÂZ]ÁÉZŪ¼{Ô Â¼ ZdÌ ¼m ½ ÌZ],d] {Z]Êf³ÈmÂmf]½{ Â{,¼n»{{Â] { ÁZŹ Ì ËZÁZÅÉf Z] dì ¼mÅZ \^,ÁÊ\ZÀ»tÄ]Yu Ë{³Ô ¼ ZÁÊ ZÌËYf]ÉYÉZ¼Ì]ÉZÅÉf Z]»Z ~u ª¼,d]Â,½{ Â{,Êf³ÈmÂmf],YÉZ¼Ì]ÉZÅÉf Z]É Ì ÉZÅÃYÁ Ç{Z fy,á¾ëyy Golmohmmdi et l., 2010 YdYÉÁ¹Y{ÈË~ e{ê ÉZÅÃ{ÁY YÄÀÌÆ],{ ¹Y{ YÂy ¾Ë ËZm ½YÂeÊ» Ä Ê YÂy ]ZÀ» ½YÂÀÄ] ½M Y Ã{Z fy Ä,dY Êf³ ÈmÂm f] ½YÂÀÄ]Ä»{½M{]Z Z]ÄËZ»{¹Y{ YÂy Ä»» ÈË~ ezedyã \m⻹y{ YÂy]ZÀ»dË{Á v» {ÂyÄ] Y ÉÁ»Y{ ÉZÅÄÀËÅ Y ÉYà ¼ z] ¹Y{ { - {Á u Ä É Ä] dy ¹Y{ ÈË~ e Ä], Å{ ZfyY ª f» Ì Âe ÉZÅÄÀËÅ ¾ e ½ZÆ]Á Â˵ÂX»Ã ÀË *

2 ½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ»Y{¹Â ÄË Y Ã{Z fy ¹Á Á ¹Y{ YÂy {Â^¼ Ä] ÄmÂe Z] ¹Y{ÈË~ e{êfâ³èmâmf] À Z»µÂ¼»Ì ]ZÀ» µzu¾ì{ Á,ÊÌv»dË Ô» ÅZ ÃËÁÄ] Ê Z¼fuYÉZÅʳ{ MÁÊ»{ ÊfY Æ] WZ»{ÂmÁ ½{ Â{ Á Z] ÉÁY iy Ê], { ½M Ê Z»Ã ÁZ»{YÌÌ e]d¼ì«½yyêá½yâàä] dy ÉÁ  ~» Ç{ÁY { YÉZ¼Ì] ÉZÅÉf Z] ÉÁY iy Ê] ÅÁ ¾ËY Y Å,¾ËY]ZÀ] dì ¼m Á Z»{ ] Êf³ ÈmÂm f] { ½{ Â{ {Â]½MÉZº ZÁÊËZËf Z] ZÅÁÁ{Y» {  ʻY{ ¹Â Z Ì ve ÈR» { ªÌ ve ¾ËY ¾ ZYà ÉÁM ¼mf] ¹Zn Yk ½ZfÆ Á ÇÁ{ Á Y Êf³ ÈmÂm Á Á,,d]ÂZ]ÉÁZ»d¼«ÄÄ]ÄR» { Ä Z³Y m z] Å ºÌ e { Ê ÌfÔ ÇY m Á É [ÂqZÆq ÉYY{ ÉZÅÄ v» Ä{Y e ÄfzËf»,Z ey µâz] ÁZ f» ÉZÅd] Á ª¼ { Z¼Ìe Å ÉY] Y e d ³Â½Zf» {½{ Â{ Ã{Z fy ÁµZfÌnË{lÀZ»{Á{Z]Ä YÁà Â{f]ÉZ»{ ÄÀÌÌ]ÉZ»{¾ÌÀr¼Å d^iá»ä]éy Ä Ì» Ä Ê Z» Ë{³ d^i Ä YÁ Ì Ìv» ÈÀ̼ ÉZ»{ Á {Ây½YÌ»¾ËfÌ]Ä]Â{{z»Ä ÅÉZ»{ Èm{ Ä] ª¼ Å ÉZ»{ ½ Ì ÂÀ» Ì Äm{ Ä] Z»{ Ä Ê«Z¼Y { Á {Â] ÂÌ ÉZ»{ÅZ Ä]ÁÁZ»{½ d]ziy Ì Ê¼ Ä ½MYd ³Ê»ÂÉ̳ Ä Â¼,à Â{f] Ê Z»Ã Ê] ÉY] ZÅÄ Â¼ Á Ê» ÉY{]Ä Â¼ µzy ÃZ ËZ»M Ä] 0Z Ë YÉZ¼Ì] ÉZÅÉf Z],½YÌ»j Y uä] Z»{½ ÌÄ dytìâeä]¹ó Y ÉY{]Ä Â¼ Á {Â^ ½Z»ºÅ Ã{Âe Z ȼŠ{ d ½Z»ºÅ½Â³Z ³ÉZÅ Z ey dì ¼m ¾ÌÌ e»z Ê Ë ÂÌ]Á Ì» ÉZÅÊ]»Z yz 1. Totl ount ÉZÅ¹Ì Z³YÁ Ì», Î Ê]Á Ì» ÊÌv»dË Ì Á ÊfË Ã{Z] Y ÊY { Sreehri & Shrm, 2011 dy e\zà» Ì Âe{ {Ây½ ]½Á {Êf³ÉZÅÄmÂm YÅ ÅÈ YÁÉ Ì Âe{ Ë{Z^ Ä], ÀÀ Ê» Ensminger & Olentin, dy¾eê Yà -dì Z]ÊÁÄ» Ë1978 { Á ÇÁ{ là j Y u Z] Êf³ ÈmÂm Ä «À Ì Âef]{ ¾e-{Á uä ÓZ,µZ ÈmÂmf]µZu¾Ì{Pudel & Mintosh, 2005 {Ë~ÄËne ¹Zy¾ÌXeÁÉ{ZËË{Z»ÉÁZuÊf³ ¾f ³ {Z]Elemm et l., 2009dYÄ^¼ ½YÂÀÄ]Y ½M½YÂeÊ»Êf³ÈmÂmf]ÊËY~ Y ÊÀÌXeÁ ÉZÅ ¼» Y Êz] ÉY] ¾Ë ËZm Ê ^À» Goetsh & Aiken, 2000 {» Z f» Êf³ ÈmÂm Ç ÉÁY f] Y Ã{Z fy,µzuå Ä] ÃËÁÄ],Y ÉZ¼Ì]ÉZÅÉf Z]{ÂmÁ Ì {Ä],¹Y{ÈË~ e{,rnkins, 2000 {Y{ {ÂmÁ y µz¼fuy,ô ¼ Z Y ÂÀ»Ä] ¹Y{» Y Ì Â ~» f],¾ëy]zà] Á» {Â^Æ] Á ÊËYÉZ¼Ì] Ì Zf ½{]¾Ì] Ê YÂyÂy dì ]Z«ËY Y Á ÉYÃÌy} ZÌÂy,ÂÀ» ¾Ë ] Fontenot, 2000 { ÉÁY ËZ],½{ ÁÔ ÂeY À Z» Ê Â³Z ³ ÉÁY ÉZÅÁ dyã Ã{Z fy½{ Â{Á,ÊÅ{ Yu,½{ Â Ì fì] ½{ Â{, ~» ÉÁY ÉZÅÁ ¾Ì] { Á É Y,½{Â]Ã{Z ] ÃÁÔ YË {ÂÊ» Ã{Z fy Rnkins et l., {Y{ ZÌ Éf¼ ÇËÁ YÌÆne yy{ ÉZ»{ ËY Y ] ½{ Â{ Á µây.2002 dì ¼m ~u \mâ» Ä dy YÂfY à Â{ Ç{Âe YÉZ¼Ì]ÉZÅ ºÌ Z³YÁ Ì»{ÂÊ»Y ÉZ¼Ì]Ê]Á Ì»»Ä]ÂÌ Èm{ZeÉZ»{ÌiPedve Wssen & Struh, 1976 ÁÊ» ¾Ì] Y Ä Ì«{ ÁZe{Á uê¼ ÉZÅÁZÅY³ª^ ËY YÂÌ Èm{YÌ]Ä]Z»{,½{ Â{Y ¾Ì] Y 0Z»Â¼ YÉZ¼Ì] ÉZÅÉf Z] ¾ËY]ZÀ] Á ]ZËÊ» ½{ Â{½ÂqZ»YMCskey et l., 1985 ÁÊ» ÈmÂm f] ÉZº Z ] ½Â³Z ³ Ê¼Ì «Y ËY {  ¾ËY iy ¾ÌÌ e Á¾ËYY,{Y{ ÊeÁZ f» iy Êf³ dyéá½yëyê¼ì «YËY{ÉÁY

3 Ád]½³Z ³sÂ{½{ Â{ÉÁY iy½yz ¼ÅÁÊËY«o ] ]ª¼iYY{¼ Ì{ÂyY»j Y uä] {Â] Y{ÊÀ» ËZ»M Ze ÉZÅÁ ¾Ì] Â{ ÉZ»{ ÁÉZŪ¼ÉY]à d^iéz»{èàìì]p< Èm{ Á ]Y] \ÌeeÄ] Éf»Êf Z ]Y]Éf»Êf Zª¼ÉY]Á,Á{ÂÌ ÁYÁ{Â]ËZ»MÁ{ÂÌ Èm{,ËZ»MyMÁ{Ä É Ä]d ZËÅZ ]Ä] Á,, ª¼ { f] ÉZ»{ ¾Ì ZÌ» Á,, ]Y] \ÌeeÄ] Éf»Êf Z dy{y«ìv»éz»{yeóz]âàåäf^ YÄ Ë{³ Ê Ë ÂÌ] dì Z,à Â{ f] ÉZ»{ ËY Y d Ngodigh & Owen, 2009 {Â] ZÅºÌ Z³YÁ Ì» ª¼Â{ÊËÓZ]t{fÌ]ÉZ»{,µZu¾Ì{ ½M Ê yy{ ª¼ Z] ÄËZ» { f»êf Z Á ÊËÓZ] t { fì] ½Ì Y{ÂmÁ,f»Êf Z {ZÅÉf Z]e Ë Ê Ë ÂÌ]dÌ Z ÄnÌf {Á,Â{ Z»{ÁZ edyfì]½ì Y{ÂmÁd Ä]z]¾ËY Z Á º Ye Ä] dy ¾ ¼» ÁZ f» ÉZŪ¼ { { Z]Äf]YÁÌ ÁZ f» Z¼Y{f]]à {YÁ ÉZ»{, {Y{ ¹Zn Y 2005 Kwk et l. Ä ÊÅÁ Y»j Y uä]éáy YÁà Â{f] Bkshi & Fontenot,ÊÅÁ Ê.dY Ã Ì ª¼ { ÄÀÌÌ] ÉZ»{ Ä { à ÅZ» 1998 ª¼ Z] ÄËZ» { à Â{ f] Éf»Êf Z 1978 Dn et l. Z»Y dy fì] Éf»Êf Z Éf»Êf Zª¼ÉY]Z»{ÈÀÌÌ]Ä { Y³ Á,½{ Â{ ºf Å Á { ÂÌ Èm{ {Á u Èm{ Z»{ ÈÀÌÌ] Éf»Êf Z ª¼ ÉY] YÌÌ e ÊÀvÀ» dy Ã{Â] Á Y ÂÌ ÊÀvÀ»]Ze,½Â³Z ³ Z¼YÉY] à Â{f]ÊËZ»{ {Ä É Ä]dYÊËZËf Z]dÌ ¼mÉ ÌW¼ Ì ËY Y \mâ» ZÅÉf Z] Ë Ìj e Á Y f]y ËY Y ÄnÌf { Á à Â{ f] ] Ê Ë ÂÌ] dì Z ÉZ»{ Ä ¾ËY Ze Ë{³ ÊËY f]y ÉZÅÁ Ê {ZË ÉZ»{ Z]¹Z ¼Å,½MY Ì{ÂyY»ÈÀÌÌ]Ä]Â{, ÊÀvÀ» { Ê]Á Ì» dì ¼m Ìj e ÊÅZ Á dyã{ ÅZ Ä]ÁÌ Â{ÉZ»{ Y Ëź YeÁ Ð,ZŹ Ì Á Ï,Ô Â¼ Z Î,Ê Â ZÌY {Â] à Â{ Á ¹Zy f] { Â]» Ê]Á Ì» ÉZÅÄf{ d Ìv» Y ZÅÉf Z] dì ¼m¾ÌÌ eâà»ä] ¾ËËÓ ËY³d Ìv»YÔ Â¼ Z,Z³Md Z dì ËZ Á Ê ZÌËY Á XLD Z³M ÓÂ Ê Á{ Ã{Z fy Z³M Ê Z» d Ìv» Y ZŹ Ì ÁÔ ÂeYÉZ½ÁfYà ÄÌÆeÉZÅd Ìv» { Ä Ì«{»Ä] ÂÌ Èm{ ÉZ»{ { Å Ë{³ fà» ËfY dì Ä] ¼eY Z {Â] dì ÉYY{ Y e Å Á Y e ÉYY{ Z¼Ìe ËfY ËY { Êf³ ÈmÂm f] È Â¼ Y,½Âf [M fì Ê Ì» Z] Á ÄfY{] ¹³ Ë ½{ºÅ Ä]Z]½MY Ë{³ÄÌÆeÄÌ ÁY½ÂÌ Z Z] Âf Z Z]É ]d«ézåé,zå Ä Â¼»Z ZÅd«Y ¹Y Å Y \Ìee ¾Ë ] ÄÌÆe ½Âf [M ÂÄ] ÊZfyY d Ìv» Å Ä] fì Á Ì» Ä] ZÅdÌ,à tì e dì Å { Y e Á{»Ä] Á ÂÌ Èm{ ÉZ»{ { ÂeZ] Y Y ZÅdÌ,»¾ËY¹Z¼eYY ] fà»dz dì ÉÁZÅÉf Z]ÊÀ Z¼Á kzyâez]â Y Y d Ìv» ÄÌÆe Y Zu ÉZÅÃ{Y{ d ³ ¹Zn Y ¼n»{ -ª¼ Z] f] à Â{ ÉZÅf] GLM ÈËÁZ]à {yézå s\ Z«{Z¼Ìe Z] Y ÅZ» ¾Ì ZÌ» Á ÄËne SAS ÉZ»M È»Z ] ÄËZ» { t { ¾ Y{ ÉYÄÀ»Y{ Àq ½Â»M à Â{ÉZÅf]¾Ì ZÌ»ÈËZ»¾ÌÀr¼Å Ë{³ à Â{f]Z]Z¼Ìe¼n»{-ª¼Z]f] Y Y¹ Z] Ê {Ze 0Ô»Z s \ Z«{ ÅZ Z¼Ìe Steel & Torrie, 1980 ÄËneSASÉZ»M hv]álëzf Êf³ÈmÂmf]ÉZ»{YÌÌ e]½{  {iy {Á u{\»f»å{ä dy }½ZËZY f]y{ ÄfzË Êf³ ÈmÂm f] { ¹³Â Ì ZeÁ{Ád ZËËY Y0Z Ëà Â{f]ÉZ»{ 1. Esherihi oli 2. Slmonell 3. Coliforms

4 ½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ»Y{¹Â ÄË Z]¹Z ¼Åf]ÉZ»{ËY YdYÃ{Â]ZuÅÁ Buklin et l. ÉZÅY³ Z] d]â t ¾f ÓZ] ÉY] Ä { {ZÆÀÌ ZŽM dy{ d ]Z» 1997 Zef] ËZ]à Â{f]{\ZÀ»Yu Ì Âe { É Ì Âe Yu Z] ÄfY{ d]â { YÉZ¼Ì]ÉZÅ Éf Z]½{]¾Ì] YÉY]ÉYÂÅÄ¼Ì ËY (Chung & Goepfert, 1970)dYÊ Z {Â] Y{ÊÀ» Â{ ÉZ»{ ] d]â ª¼ ]Z f» iy Â{ÉZ»{]d]ÂtiY, Ë{Ê ZÌ]Ä]P< {Z»{ÈÀÌÌ]dYÃ{Â]ÁZ f»½â³z ³ÉZŪ¼{ ]Y] \ÌeeÄ] Éf»Êf Z Á ª¼ ÉY] f] d]â t[» ÂÌ Èm{ Á ÉY]Á,ÁY{¼ {Y{wºÆ Á{Ä {Â] { t ÂÌ Èm{ Éf»Êf Z ª¼ Y{¼ {Â]Á{ {d]â ÉZ//»{ Ze ÉZÅ { Ä dy } ½ZËZ,¾ÌÀr¼Å ÄËZ» à Â{ f] d]â Z] Ìv» d^i Ä YÁ Á f» ½{ Â{ { Ìv» ÉZ»{ d]âá{â^ ÊZyd]ÂÇ ÀËZ¼  ~»ÉZ»{ dyã d^iäf^ YÄ dy{êeyìì eìv»è YÁ dy{ Â//{ ÉZ//»{ ] ÉY{ÊÀ» iy d]â t {Â{ÉZ»{Ä Â¾Ë ],Á,,ÉZÅ ZeÉZÅÁ{Éf»Êf ZÁ,,ÉZÅ ª¼ dy{y«f]d]âtìipedvezeá ¾Ì] Z»{ ÔfyY ] f] d]â iy Z»Y,P< ½Â³Z ³ÉZÅÅÁÊ{Â^ Y{Ê À»ZeÉZÅÁ {,à Â{ f] d]â ËY Y Ä dy à d]zi Ê]Á Ì»ÊeZÌudÌ Z ËY Y\m»,[»Ç{Á v» Ì {»Y¾Ì¼ÅÁForsythe & Hyes, 1999{{³Ê» {d]ât¾f ÓZ]Z]à Â{f]ÉZ»{ËY Y à Â{Êf³ÈmÂmf]ÂÌ Èm{ÉZ»{]f» Êf Zª¼iYY{¼ f»êf Zª¼{à Â{Êf³ÈmÂmf]ÂÌ Èm{ÉZ»{] {d]âtiyy{â¼

5 Ád]½³Z ³sÂ{½{ Â{ÉÁY iy½yz ¼ÅÁÊËY«o ] f»êf Zª¼{à Â{Êf³ÈmÂmf]ÂÌ Èm{ÉZ»{] {d]âtiyy{â¼ f»êf Zª¼{à Â{Êf³ÈmÂmf]ÂÌ Èm{ÉZ»{] {d]âtiyy{â¼ Ã ÅZ» Ê ZÌËY dì ¼m Y ÊÀ Ä Â³pÌÅ Áª¼{Ô Â¼ ZdÌ ¼m¾Ì ZÌ»P< d]âz]ª¼á {Ád]ÂZ] {Y e¾ì ZÌ»Ä Z»¾ËY{ Ì Ä]Ì { Elemm ÉZÅÄf ZËZ]¹Zyf]È Â¼ {ZÅ Éf Z] Á ZŹ Ì {Y e {Â] ÁZ f» 2010 et l. Ë{Z»Z]ÄËZ»{¹Zyf]ÉZÅÄ Â¼ {Ê ZÌËY Ê Á {Â] fì] 1995 Kelley et l. Ç Y³ Ë{Z»ÈÀ»Y{{Ä Z»¾ËY{ZŹ Ì {Y e¾ì ZÌ» Y«2000 Terzih et l. ªÌ ve { à à ÅZ»  Š½{Â]iR» ¾ÌÌ e ÉY] ¾X¼» Ç{Á v» dy{ Y f¼ Êf³ ÈmÂm f] ÉZº Z ÉY] ÉÁY Yf¼ ÁZÅÉf Z] dì ¼mÉY]Éf Z] dì Z] Z¼ { Ä Â¼ ¹³ Å ÉYYÄ] ¹ Ì ÈmÂm f] ÊËZËf Z] Ê Z»Ã ] ½{ Â{ iy à Â{Êf³ ÁZ f»êëzëf Z]dÌ ¼m ¾Ì ZÌ»]½{ Â{iY dì ¼m ¾Ì ZÌ» Ä É Ä] µá m {Â] {à Â{f]Yà ÄÌÆed Ìv»{ÊËZËf Z] ª¼ Á { d]â Z] f»êf Z ª¼ à Â{¹Zyf]Z] {d]âz]f» Êf Z ÊËZËf Z] dì ¼m Z»Y,P> dy ÊeÁZ e ÅZ ÅZ Z¼Ìe Z] ÄËZ» { ZÅZ¼Ìe ËZ ÉY] ZŹ Ì dì ¼m¾Ì ZÌ»P<d ZËÉY{ÊÀ»,ª¼, {d]âz]éf»êf Zª¼{ Á Ì Ä] { d]â Z] f»êf Z Á f] { Ë{³ ZŹ Ì Y ÉZ  ~» ÉZÅf] d]â { Z] ÁZ f» ÉZŪ¼ { à Â{

6 ½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ»Y{¹Â ÄË {à {YM ZÌ Â»M¼ne Ì {Ä]¾ÌÀr¼ÅÁ1985) à Â{ f] { ËÁY ÌY ½ Äf Ê ÅZ Á ~u.dy MCskey & Mrtin, 1988 Ä ],dì Â{ Yu ËY Y Ì {Ä] Ô Â¼ Z YÄ dyir»zåéf Z]¾ËY\Ëze{É Ë{»YÂ,Ê Y dy ZÌ Â»M d»yâ ¾ËY ¾ËeºÆ» Ê Ì^ \Ì e Á,pH,d] À Z» Ë{»YÂ Ê Z»Ã ] dy ¾ ¼» à Â{ f] ÉZÅÉf Z] Äm{.Bush et l., 2007 Y~ ] iy Ô Â¼ Z Ruffin & MCskey, 1990YeÓZ]ÉZÅYu ÂÄ] ÂÌ Èm{ Kwk et l., 2005 Á»Z YÉZ¼Ì] ÉZÅÉf Z] ~u hz] ÉiR» f] { {Âm» ÉÔ Â¼ Z Á,Ê ZÌËY,ZŹ Ì. Yà Êf³ÈmÂm dì ¼m¾Ì ZÌ»¾ËY]ZÀ].Cswell et l., 1975dY u Y f¼ ZÌ] ½{ Â{ Y ] ZÅÉf Z] { Ì ZŹ Ì dì ¼m {Â] \ZÀ» Á ½ZÀ̼Y Â{ª¼dY{Y«¾X¼»Ç{Á v»{zåz¼ìe iy Z»Y,dY{ ÉY{ÊÀ» iy ZŹ Ì Ê Z»Ã ] dì ¼m ] d]â Á ª¼ ]Z f» iy Á d]â {Â]Y{ÊÀ»YÉZ¼Ì]ÉZÅ Éf Z]Ê Z»Ã ÁZÅ Éf Z] Á ËveÁÄ]d]ÂtË YP< f]{forsythe & Hyes, 1999ÊËZËf Z]dÌ Z hz]yuëy Y¾ËYÁ Yu¾f ÓZ]\m» dy à Ë{³ [»Z ÉZÅ[Á Ì» ~u ZË ÅZ Ruffin & MCskey, 1990; Kwk et l., 2005 Ä] ZÅÉf Z] ¾ËY dìzu \^Ä] ZŹ Ì ~u MCskey et l., ÂÌ Èm{YeÓZ]ÉZ»{ Êf³ÈmÂmf]Ç Â{Á¹ZyÈ Â¼ {Y ÉZ¼Ì]ÉZÅÉf Z]dÌ ¼m¾Ì ZÌ»]d]ÂÁª¼iYµÁ m Ô Â¼ ZZ¼ ns log CFU 1 /gê]á Ì»dÌ ¼m Ê ZÌËYZ¼ ZŹ Ì Z¼ ns * * * Ê]Á Ì»dÌ ¼m d d d d ns * Z¼Ìe ÅZ SEM ËÂf Z ËZ»M ª¼iY d]âiy iy {Y{Ê/À» Ôf/yY{ÂmÁ, {t{y{êà» ÔfyY{ÂmÁ*,Y{ÊÀ»Ì ns,f]è ¼ ¹³ÅÉYY Ä]ÊÀ Z¼ uyá dyt{y{êà» ÔfyY{ÂmÁÇ ÀÅ{½Z ½ÂfÅ{ÁZ f» Áu, {t ÉZ»{µZ¼YiYÊ]{ZÆÀÌ,¾ÌÀr¼Å{ Ã{Z fy { ËZ]Ì f]ézåê³ëá]ê Ó» Ä]ÓZ] ÉY Z {ÂÄf ³ Ê»Y{¹Â Z Ì veèr»¹fv» ÀÁdZËY,ÅÁ ¾ËY ÉYmY { ÉZ ¼Å Ì {Ä],k  ºËY ZÄ Z¼Ì¼ Ê É̳ÄnÌf Ê,d] {Z]Êf³ÈmÂmf]½{ Â{ ÅZ \^,\ZÀ»tÄ]Yu½ ÌZ]Á ¾ÌÀr¼Å Á ZŹ Ì ËZ Á ZÅÉf Z] dì ¼m Ê ZÌËYf]ÉYÉZ¼Ì]ÉZÅ Éf Z]»Z ~u {Y»dÌ ÁÊ]Y,Á¾ËYY Ë{³Ô ¼ ZÁ ½YÂeʻà ¹Y{]½MËZ»MÁf]{{Âm»É~» hz] ½M ¼ne Ä Y à ÉZ º Z Z ËZ ¾ËY ½Z³ ÀÀ YÂz ÈË~ e{{{³ê»dëìv»ê³{â M

7 Ád]½³Z ³sÂ{½{ Â{ÉÁY iy½yz ¼ÅÁÊËY«o ] REFERENCES 1. Bkshi, M. P. S. & Fontenot, J. P. (1998). Proessing nd nutritive evlution of roiler litter s livestok feed. Animl Feed Siene nd Tehnology, 74, Buklin, R. A. Jo, J. P. Nordstedt, R. A. Slon, D. R. Tervol, R. S. & Mther, F. B. (1997). Storge of roiler litter Animl Siene Deprtment, Florid Coopertive Extension Servie, Institute of Food nd Agriulturl Sienes, University of Florid, from 3. Bush, J., Poore, H., Rogers, M. & Altier, C. (2007). Effet of stking method on Slmonell elimintion from reyled poultry edding. Bioresoure Tehnology, 98, Cswell, L. F., Fontenot, J. P. & We, K, E. Jr. (1975). Effet of proessing method on psteuriztion nd nitrogen omponents of roiler litter nd on nitrogen utiliztion y sheep. Journl of Animl Siene, 40, Chudhury, S. M., Fontenot, J. P., Nseer, Z. & Ali, C. S. (1996). Nutritive vlue of deep stke roiler litter for sheep. Animl Feed Siene nd Tehnology, 57, Chung, L. C. & Goepfert, J. M., Growth of Slmonelle t low ph. J. Food Si, 35, Dn, G. R., Fontenot, J. P., Duque, J. A., Sheehn, W. & We, K. E., Jr. (1978). Chnges in hrteristis of deepstked roiler litter with time. Virgini Polytehni Institute nd Stte University. Res. Div. Rep, 174, Elemm, M. B. M., Fdelelseed, A. M. & Slih, A. M. (2010). The effet of deep stking roilerlitter on hemil omposition nd pthogeni orgnisms. Livestok reserh for Rurl Development, 22, Elemm, M. B., Fdelelseed, A. M. & Slih, A. M. (2009). Growth performne, digestiility, N-lne nd rumen fermenttion of lms fed different levels of deep-stk roiler litter. Reserh Journl of Animl nd Veterinry Sienes, 4, Ensminger, M. E. & Olentine, C. G. (1978). Feeds nd nutrition omplete-firsted. The Ensminger Pulishing Compny, New York, Pp: 102, 391, 393, 544, Fontenot, J. P. (2000). Utiliztion of poultry litter s feed for eef ttle. Animl Residuls Mngement, 19, Forsythe, J. S. & Hyes, P. R. (1999). Fundmentl priniples of miroiology. Food hygiene, miroiology nd hp (pp. 1-20). London: Elsevier pplied siene. 13. Goetsh, A. L. & Aiken, G. E. (2000). Broiler litter in ruminnt diets implitions for use s low-ost yprodut feedstuff for gots. In: Merkel, R.C., Aee, G., Goetsh, A.L. (Eds), The Opportunities nd Chllenges of Enhning Got prodution in Est Afri (Pp ) Lngston University, Lngston, USA. 14. Golmohmmdi, F., Ddrs moghdm, A. & Motmed, M. K. (2010). Role of extension in development using wstes of rie in niml nourishing (Cse.Study: North-of Irn). Sientifi nd Tehnil Informtion nd Rurl Development IAALD XIIIth World Congress, Montpellier, April Kelley, T. R., Pnoro, O., Merk, W., Thompson, S., Crer, M. & Brnhrt, H. (1995). Bteri pthogens nd inditors in poultry litter during re-utiliztion. Journl of Applied poultry reserh, 4, Kwk, W. S., Huh, J. W. & MCskey, T. A. (2005). Effet of proessing time on enteri teri survivl nd on temperture nd hemil omposition of roiler litter proessed y two methods. Bioresoure Tehnology, 96, MCskey, T. A. & Mrtin, J. B. (1988). Evlution of proess for improved qulity nd miroil sfety roiler litter. Biologil wstes, 25, MCskey, T. A., Sutton, A. L., Linoln, E. P., Doson, D. C. & Fontenot, J. P. (1985). Sfety spets of IHHGLQJDQLPDOZDVWH8WLOL]DWLRQDQGPDQDJHPHQW3URFWK,QWSymposium on Livestok Wstes, Deemer, Chigo, IL, Amerin Soiety of Agriulturl nd Biologil Engineers Pulition, Pp Ngodigh, E. M. & Owen, O. J. (2009). Evlution of the teriologil hrteristis of poultry litter s feedstuff for ttle. Sientifi Reserh nd Essy, 4, Oeidt, B. S., Awwdeh, M. S., Adullh, A.Y., Muwll, M. M., Au Ishmis, M. A., Telfh, B. T., Ayrout, A. J., Mtrneh, S. K., Suih, H. S. & Osili, T. O. (2011). Effets of feeding roiler litter on performne of Awssi lms fed finishing diets. Animl Feed Siene nd Tehnology, 165, Pudel, K. P. & Mintosh, C. S. (2005). Country report: Broiler industry nd roiler litter-relted prolems in the southestern United Sttes. Wste Mngement, 25, Rnkins, D. (2000). Feeding roiler litter to eef ttle. Alm Coopertive Extension Servie Doument ANR-557.

8 ½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ»Y{¹Â ÄË 23. Rnkins, D. L., Poore, M. H., Cpuille, D. J. & Rogers, G. M. (2002). Reyled poultry edding s ttle feed. Veterinry Clinis of North Amerii Food Animl Prtie, 18, Ruffin, B. G. & MCskey, T. A. (1990). Broiler litter n serve s feed ingredient for eef ttle. Feedstuff, 62, Sreehri, S. & Shrm, R. K. (2011). Effet of ensiling roiler litter with fermented milk s inoulnts. Veterinry World, 4, Steel, R. G. D. & Torrie, J. H. (1980). Priniples nd proedures of sttistis: A iometril pproh. 2nd Edition, MGrw-Hill Book Co., New York, Pp Terzih, M. Pope, M. J., Cherry, T. E. & Hollinger, J. (2000). Survey of pthogens in poultry litter in the United Sttes. Journl of Applied Poultry Reserh, 9, Wssen, H. & Struh, D. (1976). Tretment of liquid niml nd ommunl y-produts y rottion method (System Fuhs). Berl. Muenh. Tiererztl. Wohenshr, (In Germn) 89,