CONG TY co puan QuAN LV QuY ouoc TE (Thanh l~p ~i mroc CQng hoa Xa hqi CM nghia Vj~t Nam) BAo cao TAl chinh BA BU'QC soxr XET CHO KY HO~ T BONG TU NGA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CONG TY co puan QuAN LV QuY ouoc TE (Thanh l~p ~i mroc CQng hoa Xa hqi CM nghia Vj~t Nam) BAo cao TAl chinh BA BU'QC soxr XET CHO KY HO~ T BONG TU NGA"

Bản ghi

1 CONG TY co puan QuAN LV QuY ouoc TE (Thanh l~p ~i mroc CQng hoa Xa hqi CM nghia Vj~t Nam) BAo cao TAl chinh BA BU'QC soxr XET CHO KY HO~ T BONG TU NGAy 01THANG 01NAM 2017BEN 30 THANG 6 NAM 2017 'Illang 7 nam 2017

2 CONG TY CO PRAN QUAN LY QuY ouoc TAng7, toa nha 46-48, Qu~nHOMKi~m Thanhph6HANQi,CHXHCN Vi~t Nam TE MVCLVC NQIDUNG TRANG BAa cao CVA BAN TONGGIAM BOC BAa cao KET QuA CONGTAc SOATxET BANGCAN BOI KE ToAN BAa cao KET QuA HO~T BONG KINH DOANH BAo cao LUlJ CHUYEN TIEN TB BAa cao BIEN BONG VON coo so HOU THUYET MINH BAa cao TAl CHINH ~ :;.- Ai ( ~

3 -----_._-----_ _. CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY QUOC TE Tfrng 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki~m Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Nam BAo cao CVA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 phan Quan ly Quy Qu6c t~ (goi t~t la "Cong ty") trinh bay bao cao nay cung voi bao cao tai chinh cua Cong ty cho Icy hoat dqng tir ngay 01 thang 01 nam 2017 d~n ngay 30 thang 06 nam CONGTY Cong ty C6 phan QUlin Iy Quy Quoc t~ ti~n than la Cong ty C6 phan Quan Iy guy An Phu diroc thanh I~p theo GifrY clnmg nhan dang ky kinh doanh s do So' k~ hoach va Diu til thanh ph6 Ha NQi cftp ngay 29 thang 12 nam 2006; Giay phep hoat dqng s6 17IUBCK-GPHDQLQ ngay 26 thang 12 nam 2006; Giay phep b6 sung s6 240/QD-UBCK ngay 02 thang 04 nam 2007; Gifry phep di~u chinh s6 19/UBCK-GPDC ngay 18 thang 08 nam 2008; Giay phep di~u chinh s6 55IUBCK-GPDC ngay 04 thang 12 nam 2009; Gifry phep di~u ehinh s6 61IUBCK-GPDC ngay 01 tmng 02 nam 2010 va GifrYdi~u chinh s6 20IUBCK-GPDC ngay 27 thang 10 nam Theo Gifry phep di~u chinh s6 46/GPDC-UBCK do Dy ban chung khoan Nha nuae ngay 29 thang 08 nam 2012 d6i ten thanh Cong ty C6 phfrn Quan Iy quy An Phu thanh Cong ty C6 phfrn Quan Iy guy Qu6c t~. GifrYphep di~u chinh s6 04/GPDC - UBCK do Dy ban chung khoan Nha nuac cftp ngay 06 thang 02 nam 2016 thee do tn,l So' eong ty Tfrng 7, tda nha Ba Tri~u, Qu~n Hoan Ki~m, Thanh ph6 Ha N9i. ~ c Linh V1Jeho~t dqng kinh doanh cua Cong ty bao g6m: Quan Iy quy dfru til chung khoan, cong ty diu tu chung khoan; Qufm ly danh m\lc diu til chung khoan. Tf\l So' ehinh eua Cong ty t~i ting 7, TOa nha Ba Tri~u, Qu~n Hoan Ki~m, Thanh ph6 Ha NQi. V6n di~u 1~thee gifry chung nh~n dang k:y kinh doanh la d6ng (Hai mucyi nam ty d6ng ch~n); m~nh gia d6nglc6 phfrn, tilong duong c6 phfrn.. Danh sach cae c6 dong sang I~p g6m co: TT Ten ca dong Nguy~n Thj Loan Trfrn Van Ky Cong ty CP ChUng khoan HDa Binh J.', So co phan Trj gia vbn gop ,00% 26,08% 9.92% HOI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC va BAN KIEM SOAT Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan trj; Ban T6ng Giam dbe va Ban Ki~m soat Cong ty dll di~u Mnh Cong ty trong ky ho~t dqng tir ngay 01 thang 01 nam d~n ngay 30 thang 06 nam 2017 va d~n ngay I~p bao cao nay g6m: Hoi dang Ouan tri -Ba,Nguy~nThj Loan aog TrAn AnhQuan Ba Nguy~n NgQc Dung Ba Nguy~n Thj Thanh Lan Ba Trjnh NgQc Duyen Ban Tang Giam dbc Bit Nguy~n Kim Nguyen ang Nguy~n Phuc Thjnh Ban ang Trfrn Himg Cuang KIEM ToAN VIEN ChUtjch Dy vien Dy vien DyVien Dy vien Quy~n T6ng Gicim d6c Pho T6ng Gicim d6c Tru6'ng ban ki~m soat -1(( - Ceng ty TNHH Ki~m toan va Thfun djnh gia Vi~t Nam (AVA) dll th\l'c hi~n soat xet thong tin tai chinh cho Icy ho~t dqng ti.r ngay 01 thang 01 nam d~n ngay 30 tmng 06 nam 2017 cua Cong ty.

4 c CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY QUOC TE TfuIg 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki8m Thimh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Nam TRAcH NHI: MCllA BAN GIAM ooc Ban Tong Giarn d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~p Bao cao tai chinh cho ky hoat dqng ill ngay 01 thang 01 nam 2017 d8n ngay 30 thang 06 nam 2017 phan anh trung thuc, hop 19 tinh hinh hoat dqng, k8t qua hoat dqng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tien t~ cua Cong ty trong nam, Trong qua trinh I~p Bao cao tai ehinh, Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k8t dii tuan thu cac yeu du sau: Xay dung va duy tri kiem soat nqi bq rna Ban T6ng Giam d6c Cong ty xac dinh la dn thiet ds dam bao eho viec I~p va trinh bay bao cao tai ehinh khong con sai sot trong y8u do gian lan hoac do nham I~n; Lira chqn cae ehinh saeh k8 toan thich hgp va ap d\ll1geac chinh saeh nay rnqt each nh~t quan; Bua ra cac danh gia va dl,idoan hqp 19va th~ trqng; Neu ro cac chuan rnl,ick8 toan dugc ap d\ll1g c6 dugc tuan tm hay khong, c6 nhihlg ap d\ll1g sai -I~ch trqng y~u d~n rnuc cfui phai cong b5 va giai thich trong bao cao tai ehinh hay khong; L~p va trinh bay cae bao eao tai chinh tren co s6 tuan thll cae chufui rnl,ick~ toan, eh~ dq k~ toan va cac quy dinh c6 lien quan hi~n hanh; L~p cac bao cao tm chinh dl,iatren co s6 ho~t dqng kinh doanh lien tl,lc, tiir trm'mg hqp khong ths eho ring Cong ty se ti~p t\ic ho~t dqng kinh doanh. Ban T6ng Giarn d6c Cong ty dam bao rang cae s6 k~ toan duge lull gift ds phan anh Hnh hinh tai ehinh cua Cong ty, viji rnuc dq trung thl,ic, hqp 19t~i b~t cu tho'i disrn nao va dam bao rang Bao eao tai chinh tuan tm cae quy dinh hi~n himh CllaNha nuo-e.b6ng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san clla Cong ty va thl,ichi~n cae bi~n phap thich hgp ds ngiin ch~, pmt hi~n cac hanh vi gian I~ va cac vi ph~m khac. Ban Giam d6c Cong ty cam k~t ring Bao cao tai chinh dii phan anh trung thl,ie va hqp 19tinh hinh tai chfnh ella Cong ty t~i thai disrn ngay 30 thang 06 nam 2017, k~t qua ho~t dqng kinh doanh va tinh hinh lull chuysn ti~n t~ cho ky ho~t dqng ill ngay 01 thang 01 nam 2017 d~n ngay 30 thang 06 nam 2017, phil hgp viji chu~n rnl,ie, eh~ dq k~ toan Vi~t Nam va tuan thll cae quy dinh hi~n hanh e6 lien quan. Cam k~t kh3c Ban Gifun d5c cam k~t ring Cong ty khong vi ph~m nghia V\l cong b6 thong tin thea quy djnh ~i Thong tu s6 155/2015m-BTC, ngay 06110/2015 clla BQ ni ehfnh hu6"ng d~n v~ vi~c cong b5 thong tin tren Thj truang emng khoan m Nguyen Quy~n Tang Gilim dac HiJN(Ji, Vi?! Nam Ngay 07!hang 08 niim 2017 = 2

5 Cong ty TNHH Kii!m toan va Th~m djnh gia Vi~t Nam Dia chi: Tang 14 Tea nha Sudico, dliangme Trl P. My Dlnh 1, Q. Nam Tv l.iern, Ha N(ji, Vi~t Nam Tel: (+844) / (+844) Fax: (+844) Web: kiemtoanava.com.vn s6: 54I1BCKTITCINV9 BAo cao SOATxET THONG TIN TAl chinh GID A NIEN DO V~ Bao cao tai ehinh eho ky k~toan 06 thang k~t thuc ngay 30 thang 06 nam 2017 }(jnb gm: HQi dang Quan tr] va Ban Tang Giam d6e Cong ty ca pb n Quan Iy Quy Qu6e Chung toi da soat xet Bao cao tai chinh gifra nien dq cua Cong ty C6 phan QUlin Iy Quy Quoc t~ duoc I~p ngay 07 thang 08 nam 2017 nr trang 04 d~n trang 17 g6m: Bang can d6i k~ toan tai ngay 30 thang 06 narn 2017, Bao cao k~t qua hoat dqng kinh doanh, Bao cao luu chuyen ti~n t~ va Ban thuyet minh Bao cao tid chinh cho ky k~ toan 06 thang ~ k~t thuc cimg ngay. Traeb nbi~m eua Ban Giam d6e Ban Giam d6c Cong ty C6 phan Quan Iy Quy Qu6c t~, chiu trach nhi~m I~p va trinh bay trung thl,l'cva hqp Iy bao cao tai chinh gifra nien dq theo chu~n ml,l'ck~ toan, ch~ dq k~ toan Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh gifra nien dq va chiu trach nhi~m v~ ki~m soat nqi bq rna Ban Giam d6c xac djnh la can thi~t d~ dam bao vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh gifra nien dq khong co sai sot do gian I~n hoi;ic nham l~n. Traeb nhi~m eua Ki~m toan vien Trach nhi~m cua chung toi la dua ra k~t lu~n v~ Bao cao tai chinh gifra nien dq dl,l'atren k~t qua soat xet clla chung toi. Chung toi da th\fc hi~n cong vi~c soat xet theo Chu~n ml,l'cvi~t Nam v~ hqp d6ng dich V\l soat xet soat xet thong tin tai chinh gifra nien dq do ki~m toan vien dqcl~p cua dan vi thl,l'chi~n. Cong vi~c soat xet thong tin tai chinh gifra nien dq bao g6m vi~c th\fc hi~n cac cuqcphong van, chu y~u la phong nhung nguai chiu trach nhi~m v~ cac van d~ tai chinh k~ toan, va thl,l'c hi~n tm tt.ic phan tich va cac tm t\lc soat xet khac. MQt cuqcsoat xet v~ ca ban co ph~m vi hyp han mqt cuqcki~m toan dugc th\fc hi~n theo cac chu~n m\fc ki~m toan Vi~t Nam va do v~y khong cho phep chung toi d~t dugc Sl,l'dam bao r~ng chung toi se nh~n bi~t dugc tat ca cac van d~ tr9ng y~u co th~ dugc phat hi~n trong mqt CUQCki~m toano Tho do, chung toi khong dua ra y ki~n ki~m toano ella Ki~m toan vien Nguy~n Bao Trung PM Giam d6e GiAy chung nh~n dang ky hanh ngh~ ki~m toan s Thay mij.t va d(li difn cho Cong ty TNHH Ki~m toan va Thim djnh gia Vi~t Nam (AVA) NgiIy 08 thang 08 nam 2017 Ha N9i, CHXHCN Vi t Nam 3 Thanh vien Hang ki~rn loan MGI Qu6c t mgiworldwi~~v)

6 CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY QUOC TE Bao cao tai chinh Tfutg 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki m Cho ky hoat d(ing tir ngay 01 thang 01 nam 2017 Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Nam d ~_l1gay30 thang 06 nam 2017 BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngay 30 thang 06 niim 2017 Dan vi: Mli Thuy~t TAl san sa minh 30/06/ A. TAl san NGA.N H~N I. Ti~n va cac khoan turrng durrng ti~n Ti~n III Cac khoan nrong duong ti~n 112 II. Cac khoan dau to' tai chinh ng~n han Chung khoan kinh doanh Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh DAunr nam gift d n ngay dao han 123 III. Cac khoan phai thu ngh han Phai thu ngan han cua khach hang Tra tnroc cho ngiroi ban ngin han Phai thu ngin han khac IV. Hang tan kho Hang t6n kho DV phong giam gia hang t6n kho 149..; V. Tal san ng~n han khac Chi phi tra truce ngan han Thu GTGT diroc khau trir Thu va cac khoan khac phai thu Nha nu6c Hi san ngin h<;lnkhac 155 B. TAISANDAI~ 200 I. Oie khoan ph3i thu dai h:}n Phai thu dai h<;lllcua khach bang Tra tru6c cho ngum ban dai hi;ln 212 ~ CO 3. PMi thu dai h<;lllkhac 216.~ 4. DV phong phai thu dai h<;lnkh6 dbi 219 W II. Tai san c6 djnh 220 v~.,j~ 1. TaL san c6 djnh hfru hinh _221 - Nguyen gia 222 Y.?~ - Gia trl hao man lily M 223.~ III. Cae khoan dau to' tai chinh diii h:}n DAutu nim gift d n ngay dao h<;lll 255 IV. Tai san did h:}n khlic Chi phi tra tru6c dai h<;ln Hi san dai h<;lnkhac 268 TONG CONG TAl san (270= ) ~ /' Cae thuyet minh tir trang 9 den trang 17 iii m9t b9 ph~n h(1jjthanh eua bao eao tili ehinh. 4

7 CONG TY co PHAN QuAN LY QuY ouoc TE Bao cao tal chlnh TAng7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki m Cho ky hoat dqng illngay 01 thang 01 nam 2017 Thimh ph6 HelNQi, CHXHCN Yi~t Nam d n ngay 30 thang 06 nam _3_'2_~?_ BANG CAN DOl KE TO AN (Ti~p theo) T(1ingay 30 thdng 06 niim 2017 Don vi: Ma NGUONVON s6 minh 30/06/ C. NQ phai TRA. (300= ) I. NQ'ngiln han Phai tra ngiroi ban ngan han Nguoi mua tra ti n tnroc ngan han Thu~ va cac khoan phai nqpnha mroc Phai tra nguoi lao dqng Chi phi phai tra ngan han Doanh thu chua thuc hien ng~ han Phai tra phai nqp ngan han khac Yay va no thue tai chinh ngan han Quy khen thuong, phuc 19i 322 II. NQ'dai han Phai tra ngiroi ban dai han Ngiroi mua tra ti n tnroc dai han Doanh thu chua thuc hien dai han Phai tra dai han khac Yay va ng thue tai chinh delih~ 338 D. NGUON VON CHU so HiJlJ (400=410) I. Van chii so- hiru V6n g6p ctia cm sa hfru C6 phiiu ph6 thong co quyjn biiu quyit 411a C6 phiiu 1m dai 411b 2. Quy d~u tu pmt tri~n Quy h6 trg s~p x p doanh nghi~p Lgi nhu~ sau thu chua phful ph6i 421 ( ) ( ) ~ 't,. - Lr;rinhu~n sau thu~ chtra phan phdi/ (L6) I Ifly ki din cu6i niim tntae 421a ( ) ( ) - Lr;rinhu~n sauthui ehtra phtin ph6i/ (L6) 0 niim nay 421b ( ) ~ II. NguAn kinh phi va quy khac Ngu6n kinh phi Ngu6n kinh phi da hinh thimh tai san c6 djnh 433 TONG CONG NGUON YON (440= ) ~ Nguy~n Van Anh NglfOi I~p bi~u Hii N9i, Vi?t Nam Ngay 07 thcmg 08 niim 2017 Nguy~n Van Anh K~to an tni'o'ng Nguyen Quyen TAng Giam «lac Cae thuyet minh tu trang 9 den trang 17 Iii m9t b9 pmn h9p thiinn cua bao eao tai ehinh 5

8 Bao cao tal chinh T ng 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki~m Cho ky hoat dong illngay 01 thang 01 narn 2017 Thanh ph6 Ha Ni)i, CHXHCN Vi~t Nam d~n ngay 30 thang 06 nam 2017 CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY ouoc TIt BAo cao KET QuA HO~ T DQNG KINH DOANH Cho IcY hoat a9ng lir ngay 01 thdng 01 niim 2017 ain ngay 30 thang 06 niim 2017 Dan vi: Thuy~t Mii Tir ngay Til"ngay 01/ CHiTIEU minh s6 d~n ngay 30/6/2017 d~n ngay 30/6/ Doanh thu ban hang va cung c p djch vi} Cac khoan giam tnr doanh thu 02 Doanh thu thuan v~ ban hang va cung c p 3. djch VI}(10=0 1-02) Gia v6n hang ban va dich vu eung dp 11 Lqi nhu~n gqp v~ ban hang va cung c P 5. djch VI}(20=10-11) Doanh thu hoat di)ng tai ehinh l Chi phi tai chinh 22 - Trong ao: Chi phi liii vay Chi phi ban hang Chi phi quan ly doanh nghiep l Lqi nhu~n thu n tir hoat dqng kinh doanh 10. (30=20+(21-22)-(24+25)) ( ) 11. Thu nhap khac Chiphikhae Lqi nhu~n khac (40=31-32) 40 ( ) TAng IQinhu~n k~ toan tnroc thu~ 14. (50=30+40) ( ) 15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep hi~n hanh Chi-phi thus-tndn hoan I~i 52 Lqi nhu~n sau thu~ thu nmp doanh nghi~p 17. (60=50-51) ( ) 18. Lai co ban tren ctl phi~u ,16 (14,88) ~ Nguy~n Van Anh Ngtrm I~p Ha N9i, Vi t Nam Ngay 07 thcing 08 niim 2017 Nguy~n Van Anh K~ toan tnriyng ~tiyen m Nguyen TAng Giam dac Cae thuyet minh tir trang 9 aen trang 17 la m(jt b(j pmn h9'p thanh cila bao cao tai chinh 6

9 CONG TY CO PHA.N QuAN LY QUY QUOC TE Tang 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Kiern Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Nam Bao CaD tid chinh Cho Icy heat dqngill ngay 01 thang 01 nam 2017 d n ngay 30 thang 06 nam 2017 BAo cao r.tru CHUYEN TIEN TE Cho ky hoat d9ng tir ngay 01 thdng 01 niim 2017 din ngay 30 thdng 06 niim 2017 Don vi: CHiTIEU I. LIfU chuy~n hoat d{}ngkinh doanh 1. TiSn thu illban hang, cung cftp dich vu va doanh thu khac 2. TiSn chi tra eho nguoi cung cftp hang h6a va dich vu 3. TiSn chi tra cho nguoi lao dqng 4. TiSn lili vay dil tra 5. Thu thu nhap doanh nghiep dil nqp 6. TiSn thu khac ill hoat dqng kinh doanh 7. TiSn chi khac cho hoat dqng kinh doanh LIfU chuy~n tir hoat d{}ngkinh doanh Ma s Til"ngay d~n ngay 30/6/ ( ) ( ) ( ) Til"ngay d~n ngay 30/6/ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) II. LIfU chuy~n hoat d{}ngd u tir 1. Tien chi d mua sfun, xay dung TSCf) va cac TSDH khac 2. TiSn thu illthanh Iy, nhirong ban TSCf) va TSDH khac 3. TiSn chi cho vay, mua cac cong e\l ng cua dan vi khac 4. TiSn thu h6i cho vay, ban lcilicac cong C\lng dan vi khae 5. Tien chi d~u tu g6p v6n VaGdon vi kmc 6. TiSn thu h6i dautu g6p v6n VaGdan vi khcic 7. TiSn thu lili cho vay, c6 ruc va lqinhu~ dugc ehia LUll chuy~n n tir ho~t d{}ngdau tu mlifu chuy~n ho~t d{}ngtai chinh 1. Tien thu illphat hanh c6 phi u, nh~ v6n g6p CSH 2. TiSn chi tra v6n g6p cho cac CSH, mua lcilic6 phi u 3. TiSn thu ill di vay 4. TiSn tra ng g6c vay 5. TiSn tra ng g6c thue tai chinh 6. C6 ruc, lqinhu~ dil tra cho em sa hfi1l LUll chuy~n n tir ho~t d{}ngtai chinh LUll chuy~n n trong nam ( ) tumrg nu"01j:g:1isrutall-nam AM huang cua thay d6i 15' gia h6i doai quy d6i ngocili t~ 61 brong chrong nam Nguy~n Van Anh NgtrOi l~p bi~u Ha N9i, Vi?t Nam Ngay 07 thcmg 08 niim 2017 Nguy~n Van Anh Ke toan tnrong im Nguyen Tang Giam n6c "'lliibhi~1i'"f<" Cae thuyet minh tir trang 9 den trang 17fa m9t b9 ph{in h(j[jthanh etta bao cao (ai chinh 7

10 ,',J j.,& CONG TY CO PHA.NQUAN LY QUY QUOC TE TAng 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki~m Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Nam Bao cao tal chinh Cho ky heat o9ng nr ngay 01 thang 01 nam 2017 d~n ngay 30 thang 06 nam 2017 BAo cao TiNH HiNH BIEN DONG VON CHiT SO HUu Cho IcY hoat dr,5ngtit ngay 01 thang 01 nam 2017 din ngay 30 thdng 06 nam 2017 (Ban hanh theo IT s IT-BTC Mftu BCOS-CTQ ngay 05/ eua Br,5tai ehinh) Boo vi: CHiTIEU Thuyet S6 dtr dau kyt\li S6 tling/giam S6 dtr cu6i nam minh ---OI-/O-I-/2-0'-;i-6-._O-1I... O-1I Ky truoc Ky nay 31112/ / Tang Giam Hng Giam (jOO V6n dfru nr cua chu sa htru 2. Thang dir v6n e6 phan 3. V6n khac cua chu sa htru 4. C6 phieu quy (*) 5. Chenh l~eh ty gia h6i doai 6. Quy dfru nr phat tri~n 7. Loi nhuan chua phan ph6i CQng VIII ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nguy~nVan Anh Ngtrc'riI~p bi~u HiI Noi, Vi?t Nam Ngay 07 thdng 08 nam 2017 N~uy~nVan Anh Ke toan truong Cacthuyet minh tir trang 9 den trang 17 IiI mr,5tbr,5pmn h9p thanlj eua bao eao (iii ehinh 8

11 CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY QUOC TE T ng 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Kiem Thanh ph6 Ha N9i, CHXHCN Vi~t Nam Bao cao tai chfnh Cho ky hoar d<)ngnr ngay 01 thang 01 nam 2017 den ngay 30 thang 06 nam 2017 THUYET MINH BAo cao TAl CHiNH Cdc thuyet rninh nay iii mot bi)phdn h9]jthanh va can ducc doc a6ng thai v6'i bdo caa tai chinh kern thea 1. THONG TIN KHAI QUAT Hinh thitc SO' hfru van Cong ty ce ph n QUlin Iy Quy Quoc t ti~n than hi Cong ty ce phan Quan Iy quy An PhD duoc thanh lap thea GiAy chirng nhan dang ky kinh doanh s do S6 k hoach va D u nr thanh ph6 Ha Ni)i cap ngay 29 thang 12 nam 2006; Giay phep hoat d9ng s6 17IUBCK-GPHDQLQ ngay 26 thang 12 nam 2006; GiAy phep b6 sung s6 240IQD-UBCK ngay 02 thang 04 nam 2007; Gifty phep di~u chinh s6 19IUBCK GPDC ngay 18 thang 08 nam 2008; Giay phep di~u chinh s6 55IUBCK-GPDC ngay 04 thang 12 nam 2009; GiAy phep di~u chinh s6 61IUBCK-GPDC ngay 01 thang 02 nam 2010 va GiAy di~u chinh s6 20IUBCK GPDC ngay 27 thang 10 nam Theo GiAyphep di~u chinh s6 46/GPDC-UBCK do Uy ban ch(mg khoan Nha nu<ycngay 29 thang 08 nam 2012 d6i ten thanh Cong ty c6 ph n Quan Iy quy An Phu thanh Cong ty c6 ph n Quan Iy quy Qu6c teo GiAy phep di~u chinh s6 04/GPDC - UBCK do Uy ban chung khoan Nha nu<yc cap ngay 06 thang 02 nam 2016 thea d6 trv s6 cong ty chuy~n v~ T ng 7, toa nha Ba Tri~u, Qu~n Hoan Ki m, Thanh ph6 Ha N9i. ::: ( T A LInh Vl!C ho<;1t d9ng kinh doanh cua Cong ty bao g6m: Quan ly quy d u tu ch(mg khoan, cong ty d u tu ch(mg khoan; Quan Iy danh m\lc d u tu ch(mg khoan. TlV s6 chinh cua Cong ty t<;1i tang7, Toa nha Ba Tri~u, Qu~n Hoan Ki m, Thanh ph6 Ha N9i. V6n di~u I~ thea gifty ch(mg nh~n dang ky kinh doanh la m~nh gia d6ng/c6 ph n, tuang duang c6 phk. d6ng (Hai muui nam ty d6ng chan); Chu ky san xu t, kinh doanh thong thu'ong Chu ky san xufrt, kinh doanh thong thu6ng cua Cong ty duqc th1!chi~n trong thoi gian khong qua 12 tmng 2. co SO L~P BAo cao TAl CHiNH 2.1. CO"SO' lip bao cao tili chinh Bao cao tai.chinh kem-theo_dm;rc1rinh-bay bing B6ng Vi~t Nam (), thea nguyen t~c gia g6c va phil hqp vm chuan m1!ck toan, ch d9 k 1:oan doanh nghi~p Vi~tNam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan d n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh. Bao cao tai chinh kern theo khong nh~m phan anh tinh hlnh tai chinh, k t qua ho<;1t d9ng kinh doanh va tlnh hinh lull chuy~n ti~n t~ thea cac nguyen t~c va thong I~ k toan duqc chap nh~n chung t<;1icac nu&c khac ngoai Vi~t Nam Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sir d\ldg trong ky k~ toan Nam tai chinh cua Cong ty b~t d u til ngay 01 thang 01 va k t thuc VaGngay 31 thang 12 hang nam. Dan vi ti~n t~ sir d\lng trong ghi chep k toan la d6ng Vi~t nam () 3. TOM TAT cac CHiNH SACH KE ToAN CHiJ YEU Sau day la cac chinh sach k toan chu y u duqc Cong ty ap dl,ldgtrong vi~c l~p bao cao tai chinh: 3.1 U&c tioh k~ toan Vi~c I~p bao cao tai chinh tuan ~hutheo chuan mljck6 toan, ch6 d9 k6 toan do~nh nghi~p Vi~t Nam,va cac quy djnh phap ly c6 lien quan den vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh yeu cau Ban Tong Giam doc pmi 9

12 CONG TY co pran QUAN LY QuY ouoc TE Tfutg 7, toa nha 46-48, Quan Hom Kiem Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Narn Bao cao tai chinh Cho icy hoat dqngill ngay 01 thang 01 nam 2017 d~n ngay 30 thang 06 nam 2017 co nhitng uoc tinh va gia dinh anh hirong d n s6 lieu bao cao v~ cong no, tai san va viec trinh bay cac khoan cong no va tai san tiem tang tai ngay I~p bao cao tai chinh ciing nhu cac s6 li~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong suet nam tai chinh [Icy hoat dqng. M~c du cac uoc tinh k toan ducc I~p bang telt ca S\Ihieu bi t cua Ban T6ng Giarn d6c, s6 thirc t phat sinh co th~ khac voi cac uoc tinh, gia dinh d~t ra. 3.2 Cong c\i tai chinh Glli nh~n ban tlliu TiIi san tili chinh: T;;tingay ghi nh~ ban dau, tai san mi chinh dugc ghi nh~n thea gia g6c eqng cac chi phi giao djch co lien quan tr\ic ti p d n vi~c mua s~m tai san mi chinh do. Hi san tai ehinh cua Cong ty bao g6rn ti~n, cac khoim tuong duong ti~n, cac khoan phai thu khach hang, phai thu khac, cac khoan ky quy, cac khoan dautu mi chinh va cac cong Cl,l titi chinh pmi sinh. C6ng n(ttili chinh: T;;tingay ghi nh~n ban dau, cong ng tm chmh dugc ghi nh~ thea gia g6c cqng cac chi phi giao dich co lien quan tr\ic ti p d n vi~c pmt hftnh cong ng tai chinh do. Cong ng tai chinh cua Cong ty bao g6rn cac khoan phai tra nguai ban, phai tra khac, cac khoan chi phi phai tra, cac khofm ng thue tai ehinh, cae khoan vay va cong C\l mi chinh pmi sinh. Ddnll girl fiji sau flin gh; nh~n ban tlliu Hi~n 4li, chua co quy djnh v~ danh gia l;;ticong Cl,l titi chinh sau ghi nh~ ban dau. 3.3 cae khoan ttrong du'ong ti~n Ti~n va cac khofm tuang duang ti~n bao g6rn ti~n rn~t t;;tiquy, cac khoim ti~n gui khong ky h;;tn, cac khoan dautu ng~n h;;tnthm h;;tnthu h6i khong qua 3 thang k~ ill ngay dau tu co kha nang chuy~n d6i d dang thanh rnqt lugng ti~n xac djnh va khong co rui ro trong vi~c chuy~n d6i thanh ti~n t;;tithm di~rn bao cao. 3.4 NI}'phai thu Ng phai thu la s6 ti~n co th~ thu h6i clia khach hang ho~c cac d6i tugng khac. Ng phai thu dugc trinh bay thea gia tri ghi s6 trir di cac khoan d\i phong phai thu kho doi. D\I phong phai thu kho doi dugc trich I~p cho nhl1ng khoan ng pmi thu dll qua h;;tnthanh toan ill sau tmng tra len, ho~c cac khoan ng phai thu rna ngum ng kho co kha nang thanh toan do bi thanh Iy, pha san hay cac kho khan tuang 1\1. 3S Chi phlpbiii tra Cac khoan chi phi th\ic ts chua pmt sinh nhu'llgdugc trich tru&c vao chi phi san xuelt,kinh doanh trong Icy d~ dam bao khi chi phi phat sinh th\ic t khong gay dqt bisn cho chi phi san xuelt kinh doanh tren ca sa dam bao nguyen t~c phil hgp giiia doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi do phat sinh, n u chua co chenh l ch vai s6 dll trich, ks toan tisn hanh ghi b6 sung ho~c ghi giam chi phi tuung irng vo; phan chenh I~ch. 'I ;-....y ~ 3.6 Van chu so'hfru V5n dautu cua cm sa hfru dugc ghi nh~n thea s6 v6n th\ic gop clia cm sa hilu. V5n khac clia cm sa hfru dugc ghi thea gia tri con l;;tigifra gia tri hgp Iy clia cac tai san rna doanh nghi~p dugc cac t6 chirc, ca nhan khac t~ng, bi u sau khi trir (-) cac khoan thus phai nqp (n u co) lien quan dsn cac titi san dugc ~ng, bi u nay; va khoan b6 sung illkst qua ho;;ttdqng kinh doanh Lgi nhu~n sau thus chua phan ph5i la s5 19i nhu~n ill cac ho~t dqng clia doanh nghi~p sau khi trir (-) cac khoan di~u chinh do ap dl,ldgh6i t5 thay d6i chinh sach k toan va di~u chinh h6i t5 sai sot trqng ysu clia cac nam truac. Lgi nhu~n sau thus chua phan ph5i co th~ dugc chia cho cac nha dau tu dlja tren ty I gop v6n sau khi dugc HQi d6ng quan tri phe duy~t va sau khi dll trich I~p cac quy dlj phong thea f)i~u l~ Cong ty va cac quy djnh clia phap lu~t Vi~t Nam. 3.7 Ghi nhin doanh thu 10

13 CONG TY CO PRAN QUAN LV QUY QUOC Tl3: TAng 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Kiem Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Nam Bao cao tai chinh Cho ky hoar dqng ill ngay 01 thang 01 narn 2017 den ngay 30 thang 06 nam 2017 Doanh thu bdn hang Doanh thu ban hang diroc ghi nhan khi d6ng thoi thoa man tatca nam (5) ditu kien sau: (a) (b) (c) (d) (e) Doanh nghiep da chuyen giao pharr IOn rui ro va lei Ich gin li n voi quyen sa hilu san pham, hang h6a cho nguoi mua; Doanh nghiep khong con nam gift quyen quan Iy hang h6a nhu nguoi sa htru hoac quyen kism soat hang h6a; Doanh thu ducc xac dinh tuong d6i chic chan. Khi hop d6ng quy dinh nguoi mua duoc quyen tra lai san pham, hang hoa, da mua theo nhung di u ki~n cu th~, doanh nghiep chi duoc ghi nmn doanh thu khi nhnng di u ki~n cu th~ d6 khong con t6n tai va ngiroi mua khong duoc quyen tra lai san pham, hang hoa (trir truerng hgp khach hang c6 quy n tra I~i hang h6a duai hinh thuc d6i I~i d~ lay hang h6a, dich V\l khac); C6ng ty da ho~c se thu duq'c lqi fch kinh t ill giao dich ban hang; va Xac dinh duq'cchi phi lien quan den giao dich ban hang. Doanh thu cua giao dich v cung cap dich Vl,lduQ'cghi nh~n khi k t qua cua giao dich d6 duq'c xac dinh mqt cach dang tin c~y. Truerng hqp giao dich v cung cap dich Vl,llien quan den nhi u ky thi doanh thu duqc ghi nh~n trong Icy theo k t qua pharrc6ng vi~c da hoan thanh t~i ngay cua Bang can d6i k toan cua Icy d6. K t qua cua giao dich cung cap dich Vl,lduQ'c xac djnh khi thoa man tm ca b6n (4) di u ki~n sau: (a) (b) (c) (d) Doanh thu duqc xac djnh tuong d6i ch~c ch~n. Khi hgp d6ng quy dinh ngum mua duq'c quy n tra I~i dich Vl,lda mua theo nhung di u ki~n C\l th~, doanh nghi~p chi duq'c ghi nh~n doanh thu khi nhung ditu ki~n C\l th~ d6 kh6ng con t6n t~i va ngueri mua kh6ng duq'cquy n tra I~i dich Vl,lda cung cap; Doanh nghi~p da ho~c se thu duqc lqi ich kinh t ill giao dich cung cap dich Vl,ld6; Xac dinh duqc pharrc6ng vi~c da hoan thanh vao thm di~m bao cao; Xac dinh duqc chi phi pmt sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung cap dich Vl,ld6. Doanh thu ho{ltdpng tili chinh Doanh thu phat sinh ill ti n Iai, ti n ban quy n, c6 tlrc, lqi nhu~n duq'c chia va cac khoan doanh thu ho~t dqng tai chinh khac duq'cghi nmn khi thoa man d6ng thai hai (2) di u ki~n sau: C6 kha nang thu duqc Iqi ich kinh t til giao dich d6; Doanh thu duqc xac djnh tuong d6i ch~c ch~n. 3.8 Thu~thlL~P doanh nghi~p th~hi~n t6ng~gia tri cua s6 thu~ phai tra hi~n t~i va s6 thu hoan l~i. S6 thu pmi tra hi~n t~i duqc tinh dga tren thu nmp chiu thu trong nam. Thu nmp chiu thu khac vai lqi nhu~ thuarrduqc trinh bay tren Bao cao k~t qua ho~t dqng kinh doanh vi thu nh~p chiu thu~ kh6ng bao g6m cac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thu ho~c duqc khau trir trong cac nam khac (bao g6m ca 16 mang sang, n u c6) va ngoai ra kh6ng bao g6m cac chi tieu kh6ng chiu thu hoiftckh6ng duqc khau trir.... : - Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p cua C6ng ty can cu vao cac quy dinh hi~n hanh v thu. Tuy nhien, nhung quy djnh nay thay d6i theo rung thm Icy va vi~c xac dinh sau cimg v thu thu nh~p doanh nghi~p tily thuqc vao k t qua ki~m tra cua co'quan thu~ c6 thftm quysn. Cac lo~i thu~ khac duqc ap dl,ldgtheo cac lu~t thu hi~n banh t~i Vi~t Nam. 4. TlEN va cac KHoAN TUONG DUONG TlEN 30106/ /01/2017 TiSn miftt TiSn gui ngan hang

14 CONG TV CO PHA.N QUAN LY QUY QUOC nt TAng7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki m Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Nam 5. PH.AI THU cua KHACH HANG a. Phai thu ngan han ella khach hang U\ Duy Phuc Nguy~n Dire Thang Nguy~n H6ng Trang Bao cao tal chinh Cho IcY hoat dong tir ngay 0 I thang 0 I nam 2017 dsn ngay 30 thang 06 narn /06/ / cac KHoAN PMI TRU NGAN H~N KHAc 3. Ngh han Ky cuoc, ky quy ngan han C(lng 30/06/ /01/ TRUE va. cac KHO.AN PH.AI THU NHA. xtroc 3. Cac khoan phai thu ThuS thu nhap doanh nghiep C(lng T~i ngay 01/01/2017 S6 phat sinh trong nam S6 da n9p trong nam T~i ngay 30/06/ CHI PHi PH.AI TRA. 30/06/2017 Ng~n han Trich tnroc chi phi kiem toan PH.AI TRA. PH.AI NOP KHAc 3. Ng~n han PMi tra vs cac khoan bao hiem C(lng 10. VON CUU sa HUu 30/06/ / /01/2017 -:: 5 H!I~ rc i)!., -r' AI = 3. Bang d6i ehi~u bi~n d(lng v6n chu so-hihl S6 dtr tal ngay Lqi nhu~n trong nam KMc S6 dtr t~i ngay Tiing v6n trong nam Lqi nhu~ trong nam S6 dtr t~i ngay 30/06/2017 V6n ddu tu cua chu sa hilu Loi nhuan sau thu chua phan phoi ( ) ( ) T6ngcQng ( ) ( ) _...;;1;,;;;6.;,;;;63;,;;5;.;,;;.2;,;;.57, ( ) --1:-::6'-:.6"-:4""-8.-:-16""8:-:=.9:":7 12

15 CONG TY CO PH AN QUA.N LY QUY QUOC TE Bao cao tal ehinh T ng 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Kiem Cho ky hoat di,)ngtir ngay 01 thang 01 nam 2017 Thanh ph6 Ha Ni,)i,CHXHCN Vi~t Nam dsn ngay 30 thang 06 nam ~----~~------~ = b. Chi ti~t v6n d u tu cua ehu so hiru 3016/2017 Til~ Nam 2016 Ti I~ % % Ba Nguyen Thi Loan ,00% ,00% Ong Tr n Van Ky ,08% ,08% Cong ty CP Chung khoan Hoa Binh ,92% ,92% % % e. Cac giao djch v~ v6n v6 j cac ehu so hfru V6n daunr cua chu sa h11u V6n gop ddu nam V6n gop tang trong nam V6n gop giam trong niim V6n gop cu6i niim d. C6 phj~u S6 hrong c6 phieu dang Icy phat hanh S6 hrong c6 phieu dll ban ra cong chung C6phieu ph6 thong C6phieu uu dai S6 hrong c6 phieu duoc mua lai C6phieu ph6 thong C6phieu uu dai S6 hrong c6 phieu dang hru hanh C6phieu ph6 thong C6phiiu uu dai M~nh giclc6 phisu dang lull hanh ( ) Til den Narn /6/ / ō 11. DOANHTHU Doanh thu phi quan Iy tai san Tu ngay dsn ngay 30/6/ Tlr ngay 0110I12016 den ngay 30/6/ j. :::: DOANH THU HO~T DQNG TAl CHINH Llli ti~n gt'ri, ti~n cho yay Til ngay dsn ngay 30/6/ Til ngay den ngay 30/6/

16 CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY QUOC TE T~ng 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Kiem Thanh ph6 Ha N9i, CHXHCN Viet Nam Bao cao tai chinh Cho ky hoat dong nr ngay 01 thang 01 narn 2017 den ngay 30 thang 06 nam CHI PHi QUAN LY DOANH NGm"E:p Cac khoan chi phi quan ly doanh nghi~p phat sinh trong ky Chi phi luang nhan vien quan Iy Chi phi kiem toan Thu, phi Chi phi quan Iy khac ro ngay 01101/2017 den ngay 30/6/ re ngay 01/ den ngay 30/6/ cm PHi KHAc Ti~n phat cham n9p thu TNDN Tien phat vi pham hanh ehinh ro ngay 01101/2017 den ngay 3016/2017 re ngay 01101/2016 den ngay 30/6/ o cm PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI"E:P HI"E:NHANH ro ngay 01/ den ngay 3016/2017 T6ng 19i nhuan k toan tnroc thu TNDN Cac khoan di~u ehinh tang Cac khoan dibu ehinh giam Thu nh~p chiu Thu nh~p doanh nghi~p re ngay 01/ den ngay 30/6/2016 ( ) ( ) 16. thu nmp doanh nghi~p phal n{}ptrong nam Thu thu nhap doanh nghiep di~u ehinh cac nam truce Chi phi thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh LAI CO BAN/SUY GIA.M TREN CO PHIEU Lgi nhu~ dbtinh HiiCCJ ban tren e6 phi u LQi nhu~n d~ tinh liii co'ban/suy giam tren c ro ngay 0110I12017 den ngay 30/6/ Tir ngay den ngay 30/6/2016 ( ) ( ), C6 phi u s6 binh quiin gia quy~n ella e6 phi u ph6 thong dbtinh Iai CCJ ban/suy giam tren e6 phi u Lai co'ban tren c8 phi~u Lai suy giam tren c6 phi~u Tir ngay den ngay 3016/ ,16 5,16 Tir ngay 01/01/2016 den ngay 30/6/ (14,88) (14,88) 17. CONG CV TAl CHINH Quan ly rui ro van Cong ty quan Iy ngubn v6n nhim dam bao rkg Cong ty e6 thb vira hoc;ttd9ng lien t\!e vira t6i da h6a 19i ich ella ehll sa hfru thong qua t6i Utih6a s6 du ngubn v6n va eong ng. 14

17 CONG TY CO pran QUAN LV QUY QUOC TE Tftng 7, toa nha 46-48, Quan Hoan KiSrn Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Narn Bao cao tal chinh Cho ky hoat dqng ill ngay 01 thang 01 narn 2017 dsn ngay 30 thang 06 nam 2017 cau true v6n cua Cong ty gbrn co cac khoan no thuftn (bao gbrn cac khoan vay nhu da trinh bay tai Thuyet rninh s6 19 trir di tien va cac khoan nrong dirong tien) va phan v6n cua chu s6 hfru/ cac cb dong! T~p doan (bao gbrn v6n gop, cac quy du trfr, IQ'inhuan sau thue chua phan phoi). H~ s6 don bay tiii chinh H~ s6 don b~y tai chinh cua Cong ty tai ngay kst thuc nien dqks toan nhir sau: Cac khoan vay Tnr: Ti n va cac khoan nrong duong tien NQ'thuftn V6n chu so hfru Ty I~ng thuin tren v6n cm sa hfru 30106/ /01/2017 ( ) ( ) Ole chlnh dch k~ toan chii y~u Chi ti~t cac chinh sach k~ toan chu y~u va cac phuong phap rna Cong ty ap d\lng (bao gbrn cac tieu chi ds ghi nh~n, ca so xac dinh gia tri va ca so ghi nh~ cac khoan thu nmp va chi phi) d6i voi timg lo~i tai san tai chinh, duq'c trinh bay t~i Thuy~t minh s6 4. Cac lo~i cong cl} tili chinh (Gia tji ghi s6 = Gia g6c - cac khoan dv pmng) Tai san!iti chinh Ti n va cac khoan mong duong tien Phai thu khach hang va phai thu khac Gia tri ghi s / / ~ Cong nq tai chinh Cac khoan vay, nq' Pbai tra ngum ban va phai tra khac Chi phi phai tra Cong ty chua danh gia gia tri hq'piy cua tai san tai chinh va cong nq'tai chinh t~i ngay k~t tmc nien dq k~ toan do ThOng ttr s6 210/2009/TT -BTC do BQ Hi chinh ban Mnh ngay 06 thang 11 nam 2009 ("Thong m 210") cling nhu cac quy dinh hi~n Mnh chua co huang d~n C\lthe ve vi~c xac dinh gia tri hq'piy cua cac tai san tai chinh va cong ng tai chinh. Thong ttr 210 yeu du ap dvng Chu~n mvc bao cao tai chfnh QU6c t~ v vi~c trinh bay bao cao tai chinh va thuy~t minh thong tin d6i vai cong C\l tai chinh nhung khong dua ra huang d~ mong duong cho vi~c danh gia va ghi nh~n cong C\l tai chinh bao gbrn ca ap dvng gia tri hq'piy, nh&m phil hq'pvrn ChufuI mvc bao cao tai chinh QU6c t~. Ml}c tieu quan Iy riii ro tai chinh Cong ty da xily d\idg h~ th6ng qulm ly rui TO nh~m phat hi~n va danh gia cac rui TO rna Cong ty pmi chin, thi~t I~p cac chinh sach va quy trinh ki m soat rui TO a muc chap nh~n dugc. H~ th6ng quan 19 rui TO dugc xem xet I~i dinh k:y nh~m phan anh nhfing thay d6i cua di u ki~n thi trubng va ho~t dqng cua Cong ty. Rui TO tai chinh bao gbm rui ro thi trubng (bao gbrn rui TO ty gia, rui TO lai suat va rui ro ve gia), rui ro tin dvng va rui TO thanh khoan. Rui TO thi ttui'rng 15

18 CONG TY co PRAN QUAN LY QUY QUOC TE Tiing 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki rn Thanh ph6 Ha N9i, CHXHCN Vi~t Narn Bao cao tiii chinh Cho ky hoat dong tic ngay 01 thang 01 nam 2017 d n ngay 30 thang 06 nam 2017 HO<;1t d9ng kinh doanh cua Cong ty se chu y u chiu rui ro khi co SIJ thay d5i v ty gia h6i doai, Hiisuat va gia. Cong ty khong tlnrc hien cac bien phap phong ngira nii ro nay do thieu thi tnrong heat d9ng giao dich cac cong C\1tai chinh nay. [hoac: Cong ty khong thuc hien cac bien phap phong ngira rui ro nay sau khi Ban Giam d6c danh gia chi phi d thuc hien phong ngua rui ro ty gia hay rui ro Uli suat co th cao han chi phi phat sinh do rui ro thi tnrong khi co SIJ thay d6i vs gia cua cac cong C\1tai chinh nay trong nrong lai. Quan fy rui ro ty gici Cong ty thljc hi~n m9t s6 cac giao dich co g6c ngo<;1i t~, thea do, Cong ty se chiu rtii ro khi co bi n d9ng vs ty gia. Qulin fy rui ro fiii suat Cong ty chiu rtii ro llii suat phat sinh tic cac khoan vay chiu Hii suat dli duqc ky k t. Rui ro nay se duqc Cong ty quan Iy bfutg cach duy tri 6 muc dq hqp Iy cac khoim vay va phan tich tinh hinh c<;1nhtranh tren thi wong d co duqc llii sum co Ic;richo Cong ty tic cac ngu6n cho vay thich hqp. RIi; TOtin dl.mg Rui ro tin d\1llg xay ra khi m9t khlkh hang ho~c d6i tac khong dap I'rng duqc cac nghla V\1 trong hqp d6ng dan den cac t6n that tai chinh cho Cong ty. Cong ty co chinh sach tin dvng phu hqp va thuong xuyen thea doi tinh hinh d danh gia xem Cong ty co chiu rtii ro tin dvng hay khong. Cong ty khong co bat k.y rtii ro tin d\1ng trqng yeu nao vm cac khach hang ho~c d6i tac boi vi cac khoan phai thu d n tic mqt s6 luqng 1611 khach hang ho<;1t d9ng trong nhi u nganh khac nhau va philn b6 6 cac khu VlJC dia Iy khac nhau. Qutin Iy TIi; TOthanh khotin Mvc dich quan Iy rtii ro thanh khoan nhfun dam bao du ngu6n v6n d dap I'rng cac nghla V\1 tai chinh hi~n t~i va trong tuang lai. Tinh thanh khoan cling duqc Cong ty quan Iy nh~rn dam bao muc phv tr9i gifra cong ng d n h<;lllva tai san d n h<;ldtrong k.y 6 rnuc co th duqc ki m soat d6i vui s6 v6n rna Cong ty tin rkg co th t<;10ra trong k.y do. Chinh sach cua Cong ty la thea doi thuong xuyen cae yeu c~u v thanh khoan hi~n t<;1iva dlj ki n trong tuang lai nhfun dam bao Cong ty duy tri du muc dlj phong ti n m~t, cac khoan vay va du v6n rna chu s6 hfru [cac c6 dong] cam k t gop nh~m dap I'rng cac quy djnh vs tinh thanh khoan ngin h<;1nva dai h<;lllhan. Cac bang dum day trinh bay chi ti t cac muc dao h<;lllthea hqp d6ng con l<;1id6i vui tai san tai chinh va cong nq tai chinh phi phai sinh va thm h<;lllthanh toan nhu dli duqc th6a thu~. Cac bang nay duqc trinh bay dlja tren dong tisn chua chi t khau cua tai san tai chinh va dong tisn chua chi~t khau cua cong ng tai chinh tinh thea ngay sam nhat macong ty pmi-tra. Vi~c trinh~bay thong-tin: tai santai-chinh phi phai sinh la c~n thi t d hi u duqc vi~c quan Iy rtii ro thanh khoan cua Cong-ty khi tinb thanh khoan duqc quan Iy tien co sa-cong-nq va tai san thu~n. T~i ngay 30/06/2017 TiSn va cac khoan tuang du01lgtisn PMi thu khach hang va pmi thu khac D~u tu tai chinh ngin hl;m Tit 1 nam tr6xu6ng Tren 1 nam den 5 nam CQng T~i ngay 30/06/2017 Cac khoan vay Phai tra ngum ban va pmi tra kmc Chi phipmi tra Chenh I~ch thanh khoan thuiin

19 CONG TY co PHA.N QUAN LY QUY QUOC TE Tang 7, toa nha 46-48, Quan Hoan Ki m Thanh ph6 Ha N('li, CHXHCN Vi~t Nam Bao cao tai chinh Cho ky hoat dong tic ngay 01 thang 01 nam 2017 den ngay 30 thang 06 nam 2017 T~i ngay Ti n va cac khoan nrong duong ti n PMi thu khach hang va phai thu khac Ddu nr tai ehinh ng~n han re 1 nam tnr xuong Tren 1 nam den 5 nam C('lng T~i ngay Cac khoan vay Phai tra nguoi ban va phai tra khac Chi phi phai tra Chenh l~eh thanh khoan thuan NGID:E:P VV va so DU VOl cac BEN LIEN QUAN Danh sdcl«cdc ben lien quan: ) Ben lien quan Cong ty C6 ph n Bftt d('lng san H6 Guam (Ten eli: Cong ty C6 ph n Dftu nr va Kinh doanh yang Qu6e t ) M6i quan he Chu tich IIDQT Cong ty C6 phftn quan ly Quy Quoc t hien dang dam nhiem chtrc VI,! PM CM tich HDQT ella cong ty d6ng thai la Ph6 chu tich ella Cong ty C6 phftn Bftt d('lng san H6 Guam (Ten eli Cong ty CP Ddu illva Kinh doanh vang Qu6e t ) 19. Sl/KI:E:N SAU NGAy KET THUC NIEN D<) KE ToAN Khong e6 Sl! ki~n trqng y u nao xay ra sau ngay k t thue ky ks toan nam doi hoi phai dugc di u chinh hay eong b6 tren Bao eao ffii ehinh nay 20. SO LI:E:U SO sanh :t s6 li~u so sam la s6 li~\i tren Bao dotal chinh 20L6va-Bao~e~o-smit-xet eho l0' ks toan ill 01l0172D,f den 30/06/2017 da dugc kiem toan, soat xet bffi Cong ty TNHH Kiem tom' _ ia Vi~t Nam ; \' ' ' l' ' (' Van Anh Nguo-i l~p bi~u Hii N(ii, Vi?t Nam Ngiiy 07 thimg 08 niim 2017 Van Anh K~toan truo-ng 17