Dampezeshki-65-4.qxd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Dampezeshki-65-4.qxd"

Bản ghi

1 )ðõüvñlû ìvõöôë: Oé ò: ðíbgp: :liame OƒloüƒY GƒBoüƒà ôoóýýpyßê kakû ô OHlüê Gú üà ìýéú ÒÃpô Öþ øýbèýñþ Au ñxþ ôoûpühb«koìpþrkñýw ÚpAoìþ âýpk Kñýw Gú uíq ^M ìpíbüê ìþ yõk(4). Wvî Au ñxþ Kñýw ko AðPùBÿ kôo Kñýw Gú qüƒbkÿ uéƒõë ÒƒÃpô Öþ oa ôqadlû AðPùBüþ Kñýw ìõokoõwú ÚƒpAokAkû Gƒõk (41). ìƒýƒroaû Þƒú koðƒbcƒýƒú oüƒzú koìõ ÚÏýQ KzPþ Wvî uíq ^M ô ìûïpauq.âçðrgú ôuýéú ðbcýú GBoüßþ Gú ðbï âpkó Aq Kƒñýw WlAìþ yõk(9).üõu þ ko ubë 2831 ôwõk OÏlAk ÖƒýƒHƒpôAæuPýà ÆHÛú Gñlÿ Þpk. qadlû AðPùBüþ (âçðròýpcûýûþ) yhýú ÚƒçJ Gƒõkû ôgƒíƒýlû AuQ Gú Æõoÿ Þú Wéõ ô uíq ìdlj ô ôâƒïýq Kh{ GBÖQ èý þ koôó Wvî ðïõêþ ô uhpþ Kñýw ÚHê AqðÏõÍ, Kñýw ypp oa øíbðñl âbô ô gõá koâpôû Kñýw øbÿ GBoüà cbôÿ ÒÃpôÙ y BÙ ôaæupýßþ Gõkû ô kouíq ^M kaoaÿ qadlû ìýroaøþ ìhpô Æþ AuQ( 7 ). üõu þ koubë 7731 GB OõWú Gú Oýpû Op ìþ âpkk ( 01 ). yhsiwle ko ubë 8891 GýBó Þpk Þú Kƒñƒýƒw yƒpƒpaqðƒõñ ÖƒýHpôAæuPýà GB gíýlâþ uýãíõ Dýl ô Aôkouƒò 6 uƒbèƒãƒþ Gƒú Aô Z ìƒþ ouƒl( 1 1,1). Kƒñƒýƒw yƒpƒpüƒà uƒbgƒpbo AuƒPƒõAðƒú Aÿ ìdßî Gõkû ôgú OloüY Gú uíq Þî ylû yppaðxbï ylû AuQ (51,41,31,9,8,7,6,3,1). yƒpƒpðƒpìƒïƒíƒõæ«kouò3 ubèãþ W Q âýpÿ Þpkû AìB ÚloR Wñvþ ìûlìú ìƒçƒbèƒïƒbr ìƒpïlkÿ koìõok kupãbû OñBuéþ ôaðlaï W Q âýpÿ(kñýw) ôasû øbÿ Þéýlÿ: GBÖQ yñbuþ, Kñýw, ìýroaû, Òlk ìýroaøþ. ^ßýlû ( koüböq ìûbèú: 62 Öpôoküò ìbû 8831, Knüp} ðùbüþ: 82 Gùíò ìbû 8831) 2) âpôû A~ìõqyþ Îéõï KBüú kaðzßlû kaìlryßþ kaðzãbû OùpAó,OùpAó AüpAó. 3) Îéõï koìbðãbøþ kaðzßlû kaìlryßþ kaðzãbû OùpAó,OùpAó AüpAó. ìdíl cvò üõu þ 1 cvò âýçðlõo 2 KpôürOBWýà 3 1 Îéõï kaìlryßþ yùíýpqak,kaðzãbû uíñbó, uíñbó AüpAó. ðíõðú âpkó Kñýw Gú uú Gh{ Wéõüþ, ìýbðþ ôîûhþ OÛvýî âpkül. ô Gƒú ìñƒëƒõo øývpõoßñýà koôó ÊpÙ cbôÿ ÖpìBèýò01 ko¾ƒl ÚƒpAokAkû yƒl OB Öýßw (KBülAo)âpkðl.WùQ Gpouþ kúýü Op, øp (Gý{ Aq3 ubë) ÞzPBoylû koþzpboâbû uíñbó ô koö ê KBüýrOùýú ôìõok AuP Bkû ÚpAoâpÖQ. ðbcýú âpkó Kñýw Aqðíõ ðú øbÿ ylû, WlA ìõak ôoô} ÞBo GƒpAÿ AðXƒBï Aüƒò OdÛýÜ OÏlAk 5 ðíõðú GBÖPþ AqKñýw 5 ð pyppgbèô kakðƒl(2). øƒlù AqAðƒXƒBï Aüò ìçb èïú ASHBR ôwõk Òlk ìýroaøþ gbo Z èãñþ kokñýw yppüà ÞõøBðú AuQ. ìhéõé KpôOEýò ôþpgõøýloar Opye ìþ Þññl ô Gh{ ìñpzpû KpôuPBR ô Òƒlk ìƒýƒroaøþ oa Gú ÎñõAó kô ìñçûú Òlû Aÿ ko Æõë ìýroaû èãñþ, ðzbó külû ìþ yõk(21). ilaôøíßboaó koubë 6791 GýBó Þpkðl Þú Òlk Wñvþ KƒpôuƒPƒBR ô GƒBèƒHƒõüƒõoOpAë ôòlk ìýroaøþ koyppðpüà ÞõøBðú OpÞýHBR Âíýíú Aÿ Wñvþ KpôuPBR, GBèHõüõoOpAë (ÞõKp) ô Òlk ìýroaøþ AuQ, Gú Æõoÿ Þú Òlk ìýroaøþ koubgpíbó ìýroaû èãñþ KzPþ ìýroaû èãñþ ÚpAoìþ âýpk(5). eromdiks koubë 0002 GýBó Þpk Þú Òƒƒlû Wƒñƒvƒþ uíýñƒbë ôqü߃ê ko gƒbðƒõakû ypƒpaó ôwƒõk ðƒlaok ô Òƒlk ybìê KpôuPBR ô GBèHõüõoOpAë Gõkû, Gú Æõoüßú KpôuPBR kaoaÿ k ô Gh{ ìpƒpaþƒî ôìñpzƒpû AuQ ôgh{ Gú yßê cpù H ko ìõ ÚÏýQ ìƒþ yƒõk(01)þƒú koæƒõë qadƒlû ìýroaøþ Þzýlû ylû AuQ(6). ovarb ôøí߃boaó ko uƒbë 0002 ðzbó kakðl Þú Òlk Wñvþ koyppðpüà ÞõøBðú AuPõAðú Aÿ GB øvpú Þpôÿ ÚBÎlû Aÿ ôuýpõkçuî ìpíbüê Gú u ìþ GByñlÞú GB OõWú Gú Aüò ubgpíbó,aüò Òlk AqðõÑ èõèú Aÿ Gõkû ôoïýýò ðõñ ðýbqgú Gpouþ GýzPpkAok. ìýroaû gbo Z èãñþ ôaúð kowbði Wvî ÒBoÿ âçðrkñýw külû ìþ yõk. üßþ AqAüò Oõkû øb Þú Þõ^à OpAuQ koìdlôkû WBðI ìýroaû ðrküà Wvî ÒBoÿ âçðrôoõkû GroâPpkoìõÚÏýQ uçe yßíþ ìýroaû ôaúð ylû AuQ. ìûbæð Þpôÿ,GýÃõÿ ôþzýlû Aüò Oõkû Òlû Aÿ cbôÿ üà æüú uéõë ìßïhþ Géñl OB ôgçöb¾éú koôó ìdéõë ÖpìBèýò 01 ko¾l ÚpAokAkû ylôulw ìûbæð GBÖPþ AqAðPùBÿ kôokñýw Oùýú ôkw Aqoðä Aìýrÿ ìõok Gpouþ ÚpAoâpÖQ. ìçbèïú Gp} øbÿ GBÖPþ Oùýú ylû ðzbó kak Þú koyppîçôû GpÒlk ìýroaøþ ìõwõk koìdlôkû»ìýroaû kagê èãñþ,kôoõkû Òlû Aÿ koubgpíbó küõaoû AðPùBÿ kôo üßþ AqGh{ øbÿ uývpî OñBuéþ yppðp, Òlk Wñvþ AuQ Þú GpAuBx âraoybr ìõwõk ÎHBoOñl Aq : Òlû KpôuPBR GBèHõüõoOpAë (ÞõKp) ôòlk ìýroaøþ kagê èãñþ. GpAÿ AðXBï Aüò OdÛýÜ OÏlAk KñY ðíõðú GBÖPþ Kñýw 5 ð pyppüà ÞõøBðú AüpAðþ ÞzPBoylû koþzpboâbû uíñbó Oùýú ìxéú OdÛýÛBR kaìlryßþ, 9831, kôoû 56, yíboû 4, ìçbèïú ôwõk Òlk ìýroaøþ gboz èãñþ koaðpùbÿ kôokñýw yppðpüà ÞõøBðú AüpAðþ

2 803 ðpbüy Gƒpouþ Þéþ Gp} øbÿ GBÖPþ AðPùBÿ kôokñýw ðzbó kak Þú AWvBï ÒƒBoÿ ôau ñxƒþ Kñýƒw OõuÈ AcBÆú ylû Þú Aüò ÒzBF kaoaÿ kôæüƒú gƒbowþ, Gú ¾õoR Æõèþ ô æüú kagéþ, Gú ¾õoR céûõÿ O õüp5- Oõkû Òlû Aÿ KzPþ ìýroaû (GroâñíBüþ 004). O õüp6- Oõkû Òlû Aÿ KzPþ WBðHþ ìýroaû ) GroâñíBüþ 004). O õüp 3- Wvî ÒBoÿ ô ìýroaû, ) GroâñíBüþ 04), A Wvî ÒBoÿ âçðr, B ìýroaû, C Oõkû Òlû Aÿ KzPþ WBðHþ ìýroaû, D - Oõkû Òlû Aÿ KzPþ ìýroaû. (céûõÿ) D - ìûbæð Î Hþ, E- Wvî ÒBoÿ Kñýw. O õüp 1 - ko ìdlôkû» Wvî ÒBoÿ Kñýw (GroâñíBüþ 04), A GBÖQ Kõyzþ Kñýw, B - æüú gbowþ (Æõèþ) C - æüú kagéþ O õüp 4 Òlk küõaoû ìýroaû (GroâñíBüþ 002), A Oõkû Òlû Aÿ KzPþ WBðHþ ìýroaû, B Oõkû Òlû KzPþ ìýroaû. Î Hþ Groå Gýò Wvî ÒBoÿ ôwvî Au ñxþ Kñýw. O õüp 2 - ìýroaû ô Wvî ÒBoÿ, (GroâñíBüþ 04), A ìýroaû, B Wvî ÒBoÿ âçðr, C AÆpAÙ Wvî ÒBoÿ, D AÆpAÙ ìýroaû, E ìûbæð ìxéú OdÛýÛBR kaìlryßþ, kôoû56, yíboû 4, 9831

3 yƒpƒpðƒpüƒà ÞƒõøƒBðƒú koküƒõaoû ìƒýƒroaû kô Oƒõkû Òƒlû Aÿ ôwƒõk kaok.aüò Oƒõkû øƒbÿ Òƒlû Aÿ koìƒdƒlôkû ðƒbcýú âpkó Kñýw kaoaÿ ìûbæð Þpôÿ GdU GƒpAuƒBx Aüƒò ìƒçƒbèƒïƒú koðƒbcƒýƒú âƒpkó (^vhýlû Gú âçðr)kñýw Òlû Aÿ KzPþ ìýroaû Gõk(O õüp6). Kõyzþ ìýroaû Oõkû uéõèþ külû yl Þú ìþ OõAðl ðzbðú ìƒxƒpaÿ AoOƒHBÆþ GB ìýroaû GByl.ôÂÏýQ GBÖPþ Gp} øbÿ èõèú Aÿ ko Aüò Oõkû øíbðñl Oõkû Oƒƒƒõkû Òƒƒƒlû Aÿ ÚƒH郃ƒþ Gƒƒƒõk ô Gƒƒp} øƒƒbÿ 胃õ胃ú ÞƒƒƒB샃ç«ôAƒƒƒe Gƒõkðƒl(Oƒ ƒõüƒp6). kogƒpgƒþ AqGp} øbÿ Gpouþ ylû ^vhýlû Gú GBÖQ ^ƒpg{ ìýroaû Gú uíq ^M Kñýw, külû yl. GñBGpAüò ÚHê Aq^pg{ ìýƒroaû koìƒõ ÚÏýQ KzPþ WBðHþ ìýroaû Gõkû AuQ.Aüò Oõkû ôuýð Op Aq külû yl (O õüp5). Oƒõkû Òlû Aÿ KzPþ WBðHþ ìýroaû: koìõ ÚÏýQ yßíþ ìýroaû GÏlAq Þpôÿ èõìò üb ÖÃBÿ kagê èõèú ÞBìç«ìzhÀ Gõk. ÖÃBÿ uýpõkçuíþ uéƒõë øƒbÿ ìƒõwƒõk ko WlAo Aüò Gp} øbÿ èõèú Aÿ Gú ¾õoR u ýloðä AðlAqû øbÿ ìhpéø külû ylû ô Aq üà æüú uéõë ìßïhþ GéñlOB AuPõAðú Aÿ GB øvpú øbÿ âpk ÚBÎlû Aÿ Ozßýê ylû ô koaþtpaüò Gp} øbÿ küƒãƒpþƒú AqAðƒPùBÿ ìýroaû Oùýú ylðl, ko ìdê øíbó Oõkû øbÿ uéõèþ, Gƒp} øƒbÿ Þƒpôÿ øƒíƒbðƒñƒl èƒõèƒú küƒlû ìƒþ yƒl.aüƒò ìƒûbæð èõèú Aÿ ko ylû ô kogp} øbÿ GBÖPþ Gú ¾õoR Oõkû øbÿ Þpôÿ ô GýÃõÿ Kpuéõë ô Glôó èõìò külû ylðl ô ko Gpgþ AqGp} øbÿ külû ylðl (O õüp5,4) Gƒú ƃõoÞéƒþ Aüƒò Oõkû Òlû Aÿ AqAGPlAÿ ðbcýú âpkó (AðPùBÿ GBoüà Òlû Aÿ GB ìýroaû ðzbó kakû ylû AuQ. Gƒú ΃HƒBoR küãpoõkû øbÿ uéõèþ GB AyßBë Þpôÿ ô GýÃõÿ Gú k ô ¾õoR ìvpûê AqìýroAû ô ìp ê ylû Gú ìýroaû ÚƒpAoìƒþ âƒpöq. Aüò Oõkû ko ìûbüvú GB Oõkû kôï koþéýú Gp} øbÿ GBÖPþ Þƒõ^ƒà Oƒp Gƒõk. ko Gƒpgþ Aq Gp} øbÿ GBÖPþ ^ãõðãþ AoOHBÉ Aüò Oõkû ìýroaû ô Wvî ÒBoÿ âçðr Kñýw GƒÏƒlAq^ƒpgƒ{ ìƒýƒroaû Gƒú uƒíƒq ^ƒm Kƒñƒýƒw, ìzbølû âpkülþú ÚHê Aq^pg{ ìýroaû,ko uçe KzPþ ìýroaû (O õüp 4,3) Oƒõkû Òƒlû Aÿ KzPƒþ ìýroaû: kouíq WBðI ìýroaû ô ko ÖB¾éú Gýò ôkouƒbgpíƒbó GBÖPþ küõaoû» ìýroaû (GBÖQ Kýõðlÿ qüp GBÖQ Kõyzþ) kô Oƒƒõkû Òƒƒlû Aÿ koðƒƒõacƒƒþ KƒzƒPƒƒþ ôkƒzƒpƒƒþ WƒBðHƒþ ìýƒroaû küƒlû yƒl uñã ƒpyƒþ ìƒçhƒü ìƒþ GƒByƒl(O ƒõüƒp 1). GƒBÖƒQ Kƒõyzþ ìýroaû Aq ðõñ uñã ƒpyƒþ ìƒçhü ÞpAOýñú Gõk. ko ðbcýú âpkó ^vhýlû Gú âçðr Kñýw øpþlaï AqAWvBï ðïõêþ oa Gú ÆõoWlAâBðú AcBÆú ìþ Þñl(O õüp2,1). KƒõuƒQ ðƒbcýƒú cƒbèƒq yƒbgƒþ kaok ô Aq ðõñ GBÖQ Kõyzþ Gõk. O ßýà Aüò k ô æüú AqüßlüãpGú uhpþ AìßBó KnüpGõk. æüú gbowþ, kôo OƒB kôoawvƒbï ÒƒBoÿ ôwvƒî Au ñxƒþ oa KƒõyƒBðlû, ôèþ æüú kagéþ èƒãñþ ko ìýroaû Kñývþ (gbo Z èãñþ) ðýr külû ìþ yõk ô ìzhà yló ðõñ ðýbqgú Gpouþ GýzPpÿ kaok. yƒpƒpüƒà ÞƒõøƒBðƒú AuƒQ Þƒú koðbcýú ìýroaû èãñþ külû ìþ yõk(21,2). GpAuBx ðpbüy Aüò OdÛýÜ ìþ OõAó â Q Þú Òlk ìýroaøþ Îçôû GpìýroAû Òƒƒlk胃õèƒú Aÿ ìƒþ GƒByƒl. ila ôøí߃boaó ko uƒbë 6791 ô eromdiks ko ubë0002 GƒýƒBó Þƒpkðl Þú Òlk ìýroaøþ üßþ AqÒlkÂíýíú Aÿ Wñvþ ko kôoìƒýƒroaû ko uƒbgƒpƒíƒbó Kƒñƒýƒw yƒpƒp ðp üà ÞõøBðú Þú koaüò ìçbèïú ìƒzƒhƒà yƒlû Aq ðƒõñ Òƒlû ìƒýƒroaøƒþ AuƒQ ô Aq ðƒëp ubgpíbðþ Aq ðõñ Gƒƒú èƒhƒƒú ÚƒBÎlû Aÿ Gõkû ô ðýr u ýloðä ô Gõk. GñBGpAüò GBGpouþ AðXBï ylû ìþ OõAó GýBó Þpk Þú Òlk ìõwõk ko AðPùBÿ èõìò GBqÞú ðzbó køñlû ubgpíbó Òlû AuQ, külû yl. ðpbüy Aüò ìçbèïú ðzbó kak uéõë øbÿ ìõwõk koubgpíbó Òlû kaoaÿ øvpú Þpôÿ ìpíbüê ìýroaû ^vhýlû Gú âçðrkñýw AuQ. Gú ÎHBoR küãpkoaüò Gh{ AqìýroAû, Gp} øbÿ èõèú Aÿ yßê cbôÿ üà æüú uéõë ìßïhþ Géñl OB AuPõAðú Aÿ GB ô GýÃõÿ Kpuéõèþ Gõkû Þú ìþ OõAðl ðzbó køñlû ìvýpøbÿ GƒB ^ƒýò øbÿ ìýroaû GByl. Glðú A¾éþ Aüò Òlû øb ko ìdlôkû AðPùBÿ kôo Òlk ìýroaøþ kôokñýw yppüà ÞõøBðú References Abdelrahim, S. E. (1997) Studies on the puberty of male camels (Camelus dromedarius) in Saudi Arabia.Vet. J. 154: Ali, H. A., Moniem, K. A., Tingari, M. D. (1976) Some histochemical studies on the prostate, urethral and bulbourethral glands of the one-humped camel (Camelus dromedarius). Histochem.J. 8: Aminu, D., Sumant, v., Sahani, M. S. (2003) Semen collection, cryopreservation and artificial insemination in the dromedary camel. Anim. Reprod. Sci. 77: Ashdown, R. R. (1962) persistance of the penile frenulum in young bulls. Vet. Rec. 74:1-5. Bravo, P. W., Skidmore, J. A., Zhao, X. X. (2000) Reproductive aspects and storage of semen in camelidae.anim. Reprod. Sci. 62: Degen, A. A., Lee, D. G. (1982) The male genital tract

4 013 ìxéú OdÛýÛBR kaìlryßþ, kôoû56, yíboû 4, 9831 of the dromedary one-humped camel (Camelus dromedarius): gross and microscopic anatomy. Anat. Histol. Embryol. 11: Elwishy, A. B. (1988) Reproduction in the male dromedary. (Camelus dromedarius): Areview. Anim. Reprod. Sci. (1988).17: Hafez, E. S, Hafez, B. (2001) Reproductive parameters of male dromedary and bactrian camels. Arch.Androl. 46: Mobarak, A. M., Elwishy, A. B., Samira, M. F. (1972) The penis and prepuce of the one- humped camel. Anat. Histol. Embryol. 19: Nagpal, S. K., Sudhakar, L. S., Sing, G., Sing, Y. (1987) Gross and histomorphological observations on the penis of camel. Indian. J. Anim. Sci. 57: Nova, C. L. (1979) Reprodaction in camelidae. J. Reprod. Fert. 22: Skidmore, L., Adams, G. p. (2000) Anatomy of the Camel Reproductive Tract. Recent Advances in Camelid Reproduction. International Veterinary Information Service.Ithaca- New York, U. S. A. 13. Tayeb, M. A. F. ( ) Lappareil genital male do chameav. Revue delevage et de medecine Veterinire des pays tropicaux. 5: Yousefi, M. H. (2003) Histological study of the free part of penis in one humped camel. (Camelus deromedarius). J. Vet. Res. 58: Zayed, A. E., Hifny, A., Abou- Elmaged, A., Wrobel, K. H. (1995) Seasonal changes in the intertubular tissue of the camel testis (Camelus dromedarius) Ann. Anat. 177:

5 263 J.Vet.Res. 65,4: ,2010 STUDY ON EXTRAPELVIC URETHRALGLANDS IN DISTALEXTREMITY OF PENIS IN IRANIAN ONE - HUMPED CAMEL(CAMELUS DROMEDARIUS) Yousefi, M. H. 1*, Gilanpour, H. 2, Tajik, P. 3 1 Department of Basic Sciences, shahmirzad School of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan- Iran. 2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran. 3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran. (Received 15 April 2009, Accepted 17 February 2010) Abstract: Accessory genital glands prostate,bulbourethral and pelvic urethral glands are a part of male camel genital system. The aim of the present study was to extend the literature on the urogenitol system in the male Camelus dromedarius. Five histological specimens from five camels were collected and fixed in 10% formalin solution. Routine histological procedures were done on penile specimens of distal extremity, sectioned at 6 microns, stained with Haematoxylin and Eosin and studied via light microscope. We have shown that urethral glands present in both pelvic urethra and the wall of distal extremity of penile urethra in the neck of camel, s penis. In this respect we found two massive glands of penile urethra. One mass was smaller and located on the lateral aspect of the urethra adjuscent to the corpus cavernosum. It was located on the dorsal surface of the urethra prior to inclination of the urethra to the left side. The other mass was greater and adhered to the ventral surface of the urethra. It was situated on the dorsolateral aspect of the urethra prior to inclination of the urethra to the left side. The round, elliptical and long sections of these massive glands were consist of high cuboidal or columnar cell layer. These cells had a round basic nucleus and white color cytoplasm. These tubular glands may be able to secret serous substances. Key words: camel, anatomy, penis, urethra. *Corresponding author s Tel: , Fax: