Elenberg MC-4080.p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Elenberg MC-4080.p65"

Bản ghi

1 Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ ÌÈÍÈ DVD ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ Ìîäåëü MC-4080

2 Ñîäåðæàíèå Õàðàêòåðèñòèêè Âàæíûå çàìå àíèÿ Ïðèíàäëåæíîñòè Îïèñàíèå Ñîåäèíåíèÿ Íàñòðîéêà ñèñòåìû Èñïîëüçîâàíèå Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé Òåõíè åñêèå äàííûå

3 Õàðàêòåðèñòèêè ïðîèãðûâàòåëÿ Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïîêóïêó íàøåãî èçäåëèÿ. Ïðîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî ïðî èòàòü äàííîå ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ ïåðåä òåì êàê Âû íà íåòå ïîäñîåäèíåíèå è èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà. Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî íà áóäóùåå. DVD ïðîèãðûâàòåëü - ýòî íîâîå ïîêîëåíèå àóäèî/âèçóàëüíûõ óñòðîéñòâ ïðåäíàçíà åííûõ äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ, îáåñïå èâàþùèõ âûñîêîêà åñòâåííîå âîñïðîèçâåäåíèå èçîáðàæåíèÿ è çâóêà. Åãî âîçìîæíîñòè íàìíîãî âûøå, åì ó ëþáûõ ðàíåå ñóùåñòâîâàâøèõ óñòðîéñòâ äëÿ äîìàøíåãî âèäåî. Êàê èñòî íèê ñèãíàëà íàèëó øåãî êà åñòâà äëÿ ñèñòåìû äîìàøíåãî êèíîòåàòðà, îíî ïðèíåñåò Âàì ìàêñèìàëüíîå óäîâîëüñòâèå! Âñòðîåííûå àóäèîâûõîäû öèôðîâîãî çâóêà â ôîðìàòå Dolby AC-3 DTS, LPCM, MPEG è ò.ä. Öèôðîâîé çâóêîâîé ïðîöåññîð êëàññà Hi-fi, 96 êãö/24 áèò. Âîçìîæíîñòü ïðîãðàììíîãî îáíîâëåíèÿ ñèñòåìû. Âûñîêîå êà- åñòâî èçîáðàæåíèÿ * ïîääåðæêà íîâîãî âèäåîîáîðóäîâàíèÿ Ïðîôåññèîíàëüíûé öèôðîâîé ðåæèì Êàðàîêå. Îïòè åñêèé, êîàêñèàëüíûé àóäèîâûõîä. Ïðåâîñõîäíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ äèñêàìè ôîðìàòîâ DVD/VCD/ CD/MP3/KODAK PICTURE CD. Ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ, åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ, ñëåäÿùàÿ ñèñòåìà, èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè îäíîñëîéíîãî äåêîäèðîâàíèÿ, ñòàáèëüíîñòü è ïðåâîñõîäíàÿ êîððåêöèÿ îøèáîê. Ïîëíîôóíêöèîíàëüíûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñòåðåîòþíåð äèàïàçîíîâ AM/FM. 23

4 Îáðàòèòå âíèìàíèå ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÌÅ ÀÍÈß Ïðîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî ïðî èòàòü äàííîå ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ ïåðåä òåì êàê Âû íà íåòå ïîäñîåäèíåíèå è èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà. Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî íà áóäóùåå. Íå îòêðûâàéòå êîðïóñ óñòðîéñòâà èëè íå êàñàéòåñü êîìïîíåíòîâ ðàçìåùåííûõ âíóòðè óñòðîéñòâà, åñëè Âû íå ïðîôåññèîíàë. Îòêëþ èòå óñòðîéñòâî, åñëè îíî íå èñïîëüçóåòñÿ. (Îòñîåäèíèòå óñòðîéñòâî îò ñåòè, åñëè îíî íå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â òå åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè). Áåðåãèòå óñòðîéñòâî îò ïðÿìûõ ñîëíå íûõ ëó åé. Äåðæèòå óñòðîéñòâî ïîäàëüøå îò èñòî íèêîâ òåïëà èëè òåïëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Áåðåãèòå óñòðîéñòâî îò äîæäÿ èëè âëàãè. Óñòàíîâèòå óñòðîéñòâî íà ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü. Îáåñïå üòå ïîñòîÿííóþ âåíòèëÿöèþ óñòðîéñòâà. Íå çàêðûâàéòå òåïëîîòâîäÿùåå îòâåðñòèå. Ïåðåãðåâ óñòðîéñòâà ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî ïîëîìêå. Äëÿ î èñòêè êîðïóñà óñòðîéñòâà èñïîëüçóéòå ìÿãêóþ òðÿïî êó. Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü äëÿ î èñòêè êîðïóñà óñòðîéñòâà èñòÿùèõ ñðåäñòâ è ñïèðòà. Äàííîå ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò ëèøü óêàçàíèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Ïîýòîìó Âû ìîæåòå âûáèðàòü êîíôèãóðàöèþ óñòðîéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ïîòðåáíîñòÿìè. Çíàê ìîëíèè ïðåäóïðåæäàåò ïîëüçîâàòåëÿ î íàëè èè îïàñíîãî íàïðÿæåíèÿ âíóòðè óñòðîéñòâà, è î òîì, òî êàñàíèå êîìïîíåíòîâ ðàçìåùåííûõ âíóòðè óñòðîéñòâàà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè åñêèì òîêîì. Âîñêëèöàòåëüíûé çíàê ïðåäóïðåæäàåò ïîëüçîâàòåëÿ î íàëè èè âàæíîé óêàçàíèé îòíîñèòåëüíî èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà. òîáû ñíèçèòü ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè åñêèì òîêîì èëè âîçãîðàíèÿ íå îòêðûâàéòå êîðïóñ. Îáñëóæèâàíèåì äàííîãî óñòðîéñòâà äîëæåí çàíèìàòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë ñëóæáû ñåðâèñà. Äàííûé ñèìâîë óêàçûâàåò, òî äàííîå óñòðîéñòâî ïðèíàäëåæèò êëàññó ëàçåðíûõ óñòðîéñòâ 1. Ïðÿìîé êîíòàêò ëàçåðíîãî ëó à ñ åëîâå åñêèì òåëîì ìîæåò áûòü îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ. 24

5 Ïðèíàäëåæíîñòè ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ AMàíòåííà FMàíòåííà Àóäèî / âèäåî êàáåëü Êàáåëü äëÿ ïîäêëþ åíèÿ ê êîëîíêàì ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÓËÜÒÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Âñòàâüòå áàòàðåéêè â îòäåëåíèå äëÿ áàòàðååê. Íàïðàâüòå ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íà äàò èê ñèãíàëîâ ïóëüòà íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïðîèãðûâàòåëÿ ñ ðàññòîÿíèÿ ìàêñ. 8 ìåòðîâ è ñ óãëà ìàêñ. 30 ãðàäóñîâ, ñïðàâà èëè ñëåâà. Åñëè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â òå åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, âûíüòå áàòàðåéêè. Â ÄÀÍÍÎÌ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ ÌÎÆÍÎ ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÜ ÄÈÑÊÈ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÒÈÏÎÂ Òèïû äèñêîâ Ñèìâîë Ñîäåðæàíèå DVD AC 3 SVCD ÌÐ3 Video CD (VCD) CD DA Kodak Picture CD Àóäèî + âèäåî Àóäèî Dolby Digital Àóäèî Àóäèî Àóäèî + âèäåî Àóäèî Öèôðîâîå ôîòî 25

6 Ïàíåëü ÏÅÐÅÄÍßß ÏÀÍÅËÜ 1. Âûêëþ àòåëü POWER 2. Ïåðåêëþ àòåëü AM/FM/V-MODE 3. Ïåðåêëþ àòåëü AUTO/A-MODE 4. Ïåðåêëþ àòåëü MEMORY/AUDIO 5. Ïåðåêëþ àòåëü MO/ST/ SUBTITLE 6. Ïåðåêëþ àòåëè RADIO/SKIP 7. Ïåðåêëþ àòåëè TUNING/SEARCH 8. Êíîïêà OPEN/CLOSE 9. Êíîïêà PLAY/PAUSE 10. Êíîïêà STOP 11. Êíîïêà SOURCE SELECT 12.Ðåãóëÿòîðû MICROPHONE 13. Ðåãóëÿòîð MIC VOL 14. Ðåãóëÿòîð ECHO 15. Ðåãóëÿòîð VOLUME ÇÀÄÍßß ÏÀÍÅËÜ 1. Âûõîä VIDEO 2. Âûõîä S-VIDEO 3. Àóäèîâûõîä L-CHANLE 4. Àóäèîâûõîä R-CHANLE 5. Êîàêñèàëüíûé âûõîä COAXIAL OUT 6. Îïòè åñêèé âûõîä OPTICAL OUT 7. Êîìïîíåíòíûé âûõîä COMPONENT V/Pr U/Pb Y 8. Ðàçúåì VGA 9. Ðàçúåìû äëÿ ïîäêëþ åíèÿ àíòåíí AM/FM ANTENNA 10. Ëèíåéíûå âõîäû LINE1 2 INPUT 11. Îòäåëåíèå äëÿ ïëàâêîé âñòàâêè FUSE 12.Ðàçúåì SCART Ïðèìå àíèÿ: Íåêîòîðûå óñòðîéñòâà íåëüçÿ ïîäêëþ àòü ê ðàçúåìó VGA! Ïîñëå îòñîåäèíåíèÿ óñòðîéñòâà çàìåíèòå ïëàâêóþ âñòàâêó íà èäåíòè íóþ. 26

7 Ïîäêëþ åíèå ÂÈÄÅÎÑÎÅÄÈÍÅÍÈß Ãíåçäî êîìïîíåíòíîãî âõîäà Â äàííîì óñòðîéñòâå èìåþòñÿ ñëåäóþùèå âèäåîâûõîäû. ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÛÉ ÂÈÄÅÎÂÛÕÎÄ Èñïîëüçóéòå àóäèî/âèäåî êàáåëü (ñ æåëòûì êîííåêòîðîì), òîáû ïîäñîåäèíèòü êîìïîçèòíûé âûõîä äàííîãî óñòðîéñòâà ê âèäåîâõîäó òåëåâèçîðà/ìîíèòîðà. S-VIDEO ÂÛÕÎÄ Èñïîëüçóéòå S-video êàáåëü äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ S-video âûõîäà äàííîãî óñòðîéñòâà ê S- video âõîäó òåëåâèçîðà/ìîíèòîðà. ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÉ ÂÈÄÅÎÂÛÕÎÄ (YUV) Èñïîëüçóéòå 3 êîíòàêòíûé àóäèî/âèäåîêàáåëü äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ êîìïîíåíòíûõ âûõîäîâ äàííîãî óñòðîéñòâà äàííîãî óñòðîéñòâà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó âõîäó òåëåâèçîðà/ìîíèòîðà. Âèäåî è S-Video Ãíåçäî âõîäà VGA Ãíåçäî âûõîäà äëÿ êîìïîíåíòíîãî âèäåî Ãíåçäî âõîäà ñîåäèíåíèÿ SCART VGA ÂÛÕÎÄ Èñïîëüçóéòå VGA êàáåëü, òîáû ïîäñîåäèíèòü VGA âûõîä ê VGA âõîäó òåëåâèçîðà/ìîíèòîðà. SCART ÂÛÕÎÄ Èñïîëüçóéòå SCART êàáåëü ñ 21 êîíòàêòîì, äëÿ òîãî òîáû ïîäñîåäèíèòü SCART âûõîä ê SCART âõîäó òåëåâèçîðà/ìîíèòîðà. ÏÐÈÌÅ ÀÍÈß: Ãíåçäî âûõîäà VGA Ãíåçäî âûõîäà ñîåäèíåíèÿ SCART Êàêîé âèä ñîåäèíåíèÿ íàäî èñïîëüçîâàòü çàâèñèò îò òîãî, êàêîé âõîä ó Âàøåãî òåëåâèçîðà/ìîíèòîðà. Íå èñïîëüçóéòå îäíîâðåìåííî âñå âèäû ñîåäèíåíèé îäíîâðåìåííî. Èíà å êà åñòâî èçîáðàæåíèÿ óõóäøèòüñÿ. Òîëüêî ôèçè åñêîå ñîåäèíåíèå îòâå àþùåå âèäåîíàñòðîéêàì ìîæåò äàòü íîðìàëüíîå èçîáðàæåíèå (ñìîòðè ïîäðàçäåë Íàñòðîéêà âèäåî â ðàçäåëå Íàñòðîéêà ñèñòåìû). 27

8 Ïîäêëþ åíèå ÀÓÄÈÎÑÎÅÄÈÍÅÍÈß Åñòü äâà òèïà àóäèîâûõîäîâ: àíàëîãîâûå è öèôðîâûå. Àíàëîãîâûå àóäèîâûõîäû âêëþ àþò è äâóõêàíàëüíûå ñòåðåîâûõîäû. Öèôðîâûå àóäèîâûõîäû âêëþ àþò êîàêñèàëüíûå. Öèôðîâûå âûõîäû îáåñïå èâàþò ëó øåå êà åñòâî çâóêà, åì àíàëîãîâûå. ÑÒÅÐÅÎ ÀÓÄÈÎÂÛÕÎÄÛ Èñïîëüçóéòå ïàðó àóäèîâèäåî êàáåëåé (êðàñíûé äëÿ ïðàâîãî êàíàëà /áåëûé äëÿ ëåâîãî êàíàëà), òîáû ïîäñîåäèíèòü ñòåðåî àóäèîâûõîä äàííîãî óñòðîéñòâà ê òåëåâèçîðó èëè ñòåðåîâõîäó óñèëèòåëÿ. Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûé êîàêñèàëüíûé êàáåëü, òîáû ïîäñîåäèíèòü êîàêñèàëüíûé âûõîä äàííîãî óñòðîéñòâà ê êîàêñèàëüíîìó âõîäó óñèëèòåëÿ. ÎÏÒÈ ÅÑÊÈÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÀÓÄÈÎÂÛÕÎÄ (íå âî âñåõ ìîäåëÿõ) Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûé êîàêñèàëüíûé êàáåëü, òîáû ïîäñîåäèíèòü îïòè åñêèé àóäèîâûõîä äàííîãî óñòðîéñòâà ê îïòè åñêîìó âõîäó óñèëèòåëÿ. Ãíåçäî âõîäà äëÿ 2-êàíàëüíîãî àóäèî Ãíåçäî âûõîäà äëÿ 2-êàíàëüíîãî àóäèî Ãíåçäî âõîäà äëÿ öèôðîâîãî àóäèî ÏÐÈÌÅ ÀÍÈß: Ôèçè åñêîå ñîåäèíåíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü íàñòðîéêå àóäèâûõîäîâ äàííîãî óñòðîéñòâà. Ñìîòðè ïîäðàçäåë Íàñòðîéêà âèäåî â ðàçäåëå Íàñòðîéêà ñèñòåìû. Ãíåçäî îïòè åñêîãî/ êîàêñèàëüíîãî âûõîäà 28

9 Íàñòðîéêà ñèñòåìû ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÅÍÞ Íàæìèòå êíîïêó SETUÐ, íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ ìåíþ íàñòðîéêè.  ðåæèìå íàñòðîéêè, åùå ðàç íàæìèòå êíîïêó SETUP, òîáû âûéòè èç ìåíþ íàñòðîéêè. Íàæìèòå êíîïêó ñî ñòðåëêîé, òîáû âûáðàòü íóæíûé ïóíêò ìåíþ, çàòåì íàæìèòå êíîïêó ENTER, òîáû ïîäòâåðäèòü âûáîð òîáû ïîäòâåðäèòü âûáîð. (1) Íåêîòîðûå ïóíêòû ìåíþ íàñòðîéêè ñâÿçàíû ñ èìåþùèìèñÿ ðåæèìàìè. Ïîçèöèè âûäåëåííûå ñåðûì öâåòîì íàñòðîèòü íåëüçÿ. (2) Íàñòðîéêè ñäåëàííûå â äàííîì ìåíþ çàïîìèíàþòñÿ è ñîõðàíÿþòñÿ ïîñëå âûêëþ åíèÿ óñòðîéñòâà. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ (GENERAL SETUP PAGE) Ôîðìàòû èçîáðàæåíèÿ (TV Display) Normal/PS: Åñëè óñòðîéñòâî ïîäñîåäèíåíî ê ñòàíäàðòíîìó òåëåâèçîðó, øèðîêîýêðàííîå èçîáðàæåíèå çàéìåò âåñü ýêðàí, íî àñòü èçîáðàæåíèÿ áóäåò îòðåçàíà. Normal/LB: Åñëè óñòðîéñòâî ïîäñîåäèíåíî ê ñòàíäàðòíîìó òåëåâèçîðó, øèðîêîýêðàííîå èçîáðàæåíèå íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ, íî ñâåðõó è ñíèçó íà ýêðàíå áóäóò âèäíû åðíûå ïîëîñû. Wide-screen: Èñïîëüçóéòå ýòó ïîçèöèþ ìåíþ, åñëè óñòðîéñòâî ïîäñîåäèíåíî ê øèðîêîýêðàííîìó òåëåâèçîðó. ÑÈÌÂÎË ÏÐÎÑÌÎÒÐÀ Ñ ÐÀÇÍÛÕ ÓÃËΠ(ANGLE MARK) Åñëè âûáðàòü äëÿ ýòîãî ïàðàìåòðà íàñòðîéêó ON (Âêë.) (Âêë.), ïðè âîñïðîèçâåäåíèè DVD äèñêîâ, íà êîòîðûõ ýïèçîäû çàïèñàíû ñ íåñêîëüêèõ óãëîâ, íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ìåòêà ANGLE. ßÇÛÊ ÝÊÐÀÍÍÎÉ ÈÍÄÈÊÀÖÈÈ (OSD LANG) Ýòà ïîçèöèÿ ïîçâîëÿåò âûáðàòü ÿçûê, íà êîòîðîì áóäåò îòîáðàæàòüñÿ èíäèêàöèÿ ïîÿâëÿþùàÿñÿ íà ýêðàíå òåëåâèçîðà. ÂÛÁÎÐ ÔÎÐÌÀÒÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÑÈÃÍÀËÀ (SPDIF OUTPUT) SPDIF OFF: öèôðîâîé âûõîäíîé ñèãíàë îòñóòñòâóåò ( âûêëþ åí îïòè åñêèé èëè êîàêñèàëüíûé âûõîä), âêëþ åí òîëüêî àíàëîãîâûé àóäèîâûõîä. SPDIF/RAW: öèôðîâîé âûõîäíîé ñèãíàë âûäàåòñÿ â òîì ôîðìàòå, â êàêîì îí çàïèñàí íà äèñêå. SPDIF/PCM: öèôðîâîé âûõîäíîé ñèãíàë âûäàåòñÿ â ÈÊÌ äåêîäèðîâàííîì âèäå. ÑÓÁÒÈÒÐÛ (CAPTIONS) Ýòà ôóíêöèÿ íå ðàáîòàåò, åñëè íà äèñêå íå çàïèñàíû ñóáòèòðû. Åñëè ñóáòèòðû îòêëþ åíû, âêëþ èòå èõ îòîáðàæåíèå. Äëÿ ýòîãî íàæìèòå êíîïêó SUBTITLE íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Èñõîäíàÿ íàñòðîéêà - îòîáðàæåíèå ñóáòèòðîâ âêëþ åíî. ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÝÊÐÀÍÀ (SCREEN SAVER) Åñëè äëÿ ïàðàìåòðà SCREEN SAVER çàäàíà íàñòðîéêà ON (Âêë.), óñòðîéñòâî âêëþ åíî, íî â òå åíèè íåñêîëüêèõ ìèíóò ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêà íå ðàáîòàåò, íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ äâèæóùååñÿ èçîáðàæåíèå, à åùå åðåç 20 ìèíóò óñòðîéñòâî ïåðåêëþ èòñÿ â ðåæèì îæèäàíèÿ. Äëÿ òîãî òîáû âåðíóòü óñòðîéñòâî â ðàáî èé ðåæèì íàæìèòå êíîïêó STANDBY íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. 29

10 Íàñòðîéêà ñèñòåìû ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÊÎËÎÍÎÊ (SPEAKER SETUP) DOWNMIX LT/RT: Çâóê âîñïðîèçâîäèòñÿ êàê äâóõêàíàëüíûé, äàæå åñëè íà äèñêå îí çàïèñàí â ôîðìàòå 5.1CH. STEREO: Çâóê âîñïðîèçâîäèòñÿ êàê äâóõêàíàëüíûé ñòåðåî, äàæå åñëè íà äèñêå îí çàïèñàí â ôîðìàòå 5.1CH. ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ DOLBY DIGITAL (DOLBY DIGITAL SETUP) Äâóõêàíàëüíûé ìîíî (Dual mono) Stereo: âûõîäíîé çâóê áóäåò ñòåðåî. L-mono: âûõîäíîé çâóê áóäåò ìîíîôîíè åñêèì ëåâîêàíàëüíûì. R-mono:âûõîäíîé çâóê áóäåò ìîíîôîíè åñêèì ïðàâîâîêàíàëüíûì. Mix-mono:âûõîäíîé çâóê áóäåò ñìåøàííûì ìîíîôîíè åñêèì. Äèíàìè åñêèé çâóê (Dynamic) Ïðè ïðîñìîòðå êèíîôèëüìà ñ øèðîêèì äèíàìè åñêèì àóäèîäèàïàçîíîì íî üþ âûáîð ýòîãî ðåæèìà ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü óðîâåíü çâóêà, ñîõðàíÿÿ òîíêóþ çâóêîâóþ äåòàëèðîâêó. Â òàêîì ñëó àå Âû è ñåìüå ìåøàòü íå áóäåòå è êà åñòâî çâóêà ñîõðàíèòå. ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÂÈÄÅÎ (VIDEO SETUP PAGE) Íàñòðîéêè âèäåîâûõîäîâ (COMPONENT VIDEO) OFF: Âûõîäíîé âèäåîñèãíàë áóäåò êîìïîçèòíûì. YUV: Ïðè ïîäñîåäèíåíèè ê ðàçúåìàì Y/U/V âûõîäíîé âèäåîñèãíàë äîëæåí áûòü àíàëîãîâûì êîìïîíåíòíûì. P-YUV: Âûõîäíîé âèäåîñèãíàë äîëæåí áûòü YUV ñèãíàëîì ñòðî íîé ðàçâåðòêè. Ñîåäèíåíèå êàê è ïðè íàñòðîéêå YUV. RGB: Ïåðåêëþ èòå âûõîäíîé âèäåîñèãíàë â ôîðìàò Êðàñíûé/Çåëåíûé/Ñèíèé (Red/Green/Blue) ïðè ïîäñîåäèíåíèè ê ðàçúåìó SCART. P-RGB: RGB ñèãíàëû ñòðî íîé ðàçâåðòêè. Ñîåäèíåíèå êàê è ïðè íàñòðîéêå RGB. VGA: Âûáèðàéòå ýòó íàñòðîéêó ïðè ïîäñîåäèíåíèè ê ðàçúåìó VGA. Ïðèìå àíèÿ: Åñëè íàñòðîéêè âèäåî îòëè àþòñÿ îò ôèçè åñêîãî ñîåäèíåíèÿ, èçîáðàæåíèå íà ýêðàíå òåëåâèçîðà ìîæåò îòñóòñòâîâàòü. Ïðè îòñóòñòâèè èçîáðàæåíèÿ, Âû ìîæåòå ñáðîñèòü íàñòðîéêè óñòðîéñòâà, çàòåì íàæìèòå êíîïêó [V_MODE] è íå îòïóñêàéòå åå, ïîêà èçîáðàæåíèå íå âîññòàíîâèòñÿ. Â äâóõêàíàëüíîì ðåæèìå êíîïêà [V-MODE] íå ðàáîòàåò. 30

11 Íàñòðîéêà ñèñòåìû Óñòðîéñòâî áåç VGA èëè SCART ðàçúåìà îòñóòñòâóåò âûõîäíîé ñèãíàë ñî ñòðî íîé ðàçâåðòêîé. Íå âûáèðàéòå íàñòðîéêè P-YUV è P-RGB. Íàñòðîéêà êà åñòâà èçîáðàæåíèÿ (QUALITY): Ýòà ïîçèöèÿ ïîçâîëÿåò íàñòðîèòü íóæíûé Âàì óðîâåíü ðåçêîñòè, ÿðêîñòè, êîíòðàñòà, è ò.ä. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ (PREFERENCE SETUP) Ñòàíäàðò èçîáðàæåíèÿ (TV system) Äàííîå óñòðîéñòâî âîñïðîèçâîäèò èçîáðàæåíèå â ëþáîì ñòàíäàðòå èçîáðàæåíèÿ. Âû ìîæåòå âûáðàòü íàñòðîéêó PAL, NTSC èëè AUTO. AUTO: Ñòàíäàðò èçîáðàæåíèÿ âûáèðàåòñÿ àâòîìàòè åñêè, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì ñòàíäàðòå èçîáðàæåíèå çàïèñàíî íà äèñêå. NTSC: ýòà ñèñòåìà èñïîëüçóåòñÿ â ÑØÀ, íà Òàéâàíå, â ßïîíèè è ò.ä. PAL: ýòà ñèñòåìà èñïîëüçóåòñÿ â Êèòàå, Åâðîïå, Ãîíêîíãå è ò.ä. Íàñòðîéêè çâóêà, ñóáòèòðû, ÿçûê ìåíþ (AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU LANGUAGE SETUP) Ýòà ïîçèöèÿ ìåíþ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü íà àëüíûå íàñòðîéêè ïî Âàøåìó âûáîðó. Åñëè íàñòðîéêè ïîääåðæèâàþòñÿ äèñêîì, îíè ñðàáîòàþò. Â èíîì ñëó àå áóäóò äåéñòâîâàòü èñõîäíûå íàñòðîéêè äèñêà. È ýòè íàñòðîéêè ìîæíî áóäåò ìåíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì íàæàòèÿìè êíîïêè [AUDIO],[SUBTITLE] â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ. Êîíòðîëü óðîâíÿ äîñòóïà (PARENTAL CONTROL): Ýòà ïîçèöèÿ ïîçâîëÿåò âûáðàòü óðîâåíü äîñòóïà ê ñîäåðæàíèþ äèñêà, áëàãîäàðÿ åìó ðîäèòåëè ìîãóò êîíòðîëèðîâàòü, òî ñìîòðÿò èõ äåòè, òåì ñàìûì çàùèùàÿ èõ îò íàñèëèÿ è ýðîòèêè. Äèñê, óðîâåíü äîñòóïà ê êîòîðîìó âûøå, åì çàäàííûé óðîâåíü äîñòóïà, âîñïðîèçâåñòè íåâîçìîæíî. Èñõîäíûå íàñòðîéêè (DEFAULT SETUP) Ýòà ïîçèöèÿ ïîçâîëÿåò âîññòàíîâèòü èñõîäíûå çàâîäñêèå íàñòðîéêè. Íàñòðîéêà ïàðîëÿ (PASSWORD SETUP): Ýòà ïîçèöèÿ ïîçâîëÿåò èçìåíèòü ïàðîëü. Èñõîäíàÿ çàâîäñêàÿ íàñòðîéêà ïàðîëÿ Âû ìîæåòå çàäàòü ñâîé ïàðîëü. Åñëè Âû çàáóäåòå ñâîé ïàðîëü, òî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü , êàê îáùèé ïàðîëü. 31

12 Âîñïðîèçâåäåíèå Âíèìàíèå: Íåêîòîðûå êíîïêè íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîãóò íå ðàáîòàòü ñ äàííîé ìîäåëüþ. Ïåðåêëþ àòåëü ðåæèìà îæèäàíèÿ/ðàáî åãî ðåæèìà. Ïåðåêëþ àòåëü âûáîðà èñòî íèêà ñèãíàëà äèñê/òþíåð, ëèíåéíûé 1, ëèíåéíûé 2. Ýòà êíîïêà îòêðûâàåò è çàêðûâàåò ëîòîê äëÿ äèñêîâ â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ. Ðåãóëÿòîð áàëàíñà. Ýòà êíîïêà ïîçâîëÿåò âåðíóòüñÿ â îñíîâíîå ìåíþ â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ DVD äèñêà. Ýòà êíîïêà ïîçâîëÿåò âåðíóòüñÿ â ïðåäûäóùåå ìåíþ â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ DVD äèñêà. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêà ôîðìàòà SVCD, VCD2.0, íàæìèòå êíîïêó MENU. Íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ ìåíþ äèñêà. Âû ìîæåòå âûáðàòü â ìåíþ íóæíóþ çàïèñü. Ïîñëå çàãðóçêè äèñêà, óñòðîéñòâî àâòîìàòè åñêè ïåðåêëþ èòñÿ â ðåæèì êîíòðîëèðóåìîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ (PBC ON). Íàæìèòå êíîïêó MENU. Íà òåëåâèçèîííîì ýêðàíå ïîÿâèòñÿ èíäèêàöèÿ PBC OFF (Ðåæèì êîíòðîëèðóåìîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ îòêëþ åí). Â ýòîì ñëó àå ìåíþ íå ïîÿâëÿåòñÿ è äëÿ âûáîðà äîðîæêè íàæìèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ öèôðîâóþ êíîïêó. Äèñêè ôîðìàòîâ VCD1.1, CD-DA è Mp3 íå èìåþò PBC ìåíþ. Ïåðåêëþ àòåëü ôîðìàòà âûõîäíîãî ñèãíàëà (ïðè ïîòåðå èçîáðàæåíèÿ èëè èñêàæåíèè èçîáðàæåíèÿ, íàæèìàéòå ýòîò ïåðåêëþ àòåëü, ïîêà íå äîáüåòåñü êà åñòâåííîãî èçîáðàæåíèÿ) Íàæìèòå êíîïêó [TONE], çàòåì íàæìèòå êíîïêó [VOLUME+] èëè [VOLUME-], òîáû íàñòðîèòü óðîâåíü íèçêèõ èëè âûñîêèõ àñòîò. Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè äèñêîâ, íà êîòîðûõ ñóáòèòðû çàïèñàíû íà íåñêîëüêèõ ÿçûêàõ, íàæìèòå êíîïêó SUBTITLE è íå îòïóñêàéòå åå, ÿçûê ñóáòèòðîâ áóäåò ìåíÿòüñÿ â öèêëè åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Âû ìîæåòå âûáðàòü íóæíûé Âàì. Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè äèñêîâ, íà êîòîðûõ ýïèçîäû çàïèñàíû ñ íåñêîëüêèõ ðàêóðñîâ, ýòà êíîïêà ïîçâîëÿåò ïåðåêëþ èòüñÿ íà äðóãîé ðàêóðñ. 32

13 Âîñïðîèçâåäåíèå Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè äèñêîâ ôîðìàòîâ Super VCD, VCD, CD ñ ìíîãîêàíàëüíîé àóäèîçàïèñüþ, íàæìèòå êíîïêó L/R/ST òîáû âûáðàòü ëåâûé êàíàë/ïðàâûé êàíàë/ ñòåðåî/ñìåøàííûé çâóê. Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè äèñêîâ ôîðìàòîâ VCD1.1, CD, MP3, ïîñëå çàãðóçêè äèñêà, èñïîëüçóéòå ñîîòâåòñòâóþùóþ öèôðîâóþ êíîïêó, òîáû âûáðàòü íóæíóþ äîðîæêó èëè íóæíûé ðàçäåë íàïðÿìóþ. Íàæìèòå êíîïêó 10+, çàòåì ñîîòâåòñòâóþùóþ öèôðîâóþ êíîïêó, åñëè íîìåð ðàâåí èëè áîëüøå 10. Âû ìîæåòå íàæèìàòü öèôðîâûå êíîïêè ïðè âûáîðå ïîçèöèé â ðåæèìàõ PROGRAM è MENU. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ DVD, SVCD, VCD, CD, íàæìèòå êíîïêó STOP îäèí ðàç, óñòðîéñòâî çàïîìíèò ïðåäûäóùóþ òî êó âûêëþ åíèÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ. Íàæìèòå êíîïêó PLAY, òîáû âîçîáíîâèòü âîñïðîèçâåäåíèå. Íàæìèòå êíîïêó STOP âòîðîé ðàç, òîáû îñòàíîâèòü âîñïðîèçâåäåíèå è ñòåðåòü ïàìÿòü î òî êå îñòàíîâêè. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêà, íàæìèòå êíîïêó PLAY/ PAUSE îäèí ðàç, òîáû ïðèîñòàíîâèòü âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæìèòå êíîïêó PLAY/PAUSE ñíîâà, òîáû âåðíóòüñÿ â ðåæèì ñòàíäàðòíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ DVD, SVCD, VCD, CD, íàæìèòå êíîïêó STÅP îäèí ðàç, èçîáðàæåíèå ïåðåêëþ èòñÿ íà ñëåäóþùèé êàäð. Íàæìèòå êíîïêó PLAY, òîáû âåðíóòüñÿ â ðåæèì ñòàíäàðòíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ. Íàæìèòå ýòó êíîïêó, òîáû âåñòè áûñòðûé ïîèñê âïåðåä. Íàæìèòå ýòó êíîïêó, òîáû âåñòè áûñòðûé ïîèñê íàçàä. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ DVD äèñêà, íàæìèòå êíîïêó PREV, òîáû âåðíóòüñÿ ê ïðåäûäóùåìó ðàçäåëó. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ SVCD, VCD, CD, MP3, íàæìèòå êíîïêó PREV òîáû âåðíóòüñÿ ê ïðåäûäóùåé äîðîæêå. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ DVD äèñê, íàæìèòå êíîïêó NEXT, òîáû ïåðåéòè ê ñëåäóþùåìó ðàçäåëó. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ VCD, VCD, CD, MP3 äèñê, íàæìèòå êíîïêó NEXT, òîáû ïåðåéòè ê ñëåäóþùåé äîðîæêå. 33

14 Âîñïðîèçâåäåíèå PROGRAM Åñëè íà äèñêå 2 èëè áîëåå äîðîæåê, ðàçäåëîâ èëè ïðîèçâåäåíèé, Âû ìîæåòå çàäàòü íóæíûé Âàì ïîðÿäîê èõ âîñïðîèçâåäåíèÿ. Íàæìèòå ýòó êíîïêó, òîáû âîéòè â ìåíþ ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Íàæìèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ öèôðîâóþ êíîïêó, òîáû ââåñòè íîìåð äîðîæêè, ïðîèçâåäåíèÿ èëè ðàçäåëà. Åñëè êîëè åñòâî ïðîãðàììèðóåìûõ äîðîæåê áîëüøå äåñÿòè, íàæìèòå êíîïêó NEXT, òîáû ïðîäîëæèòü ïðîãðàììèðîâàíèå. (Ìàêñèìàëüíîå êîëè åñòâî ïîçèöèé, êîòîðûå ìîæíî âêëþ èòü â ïðîãðàììó - 20). Èñïîëüçóéòå êíîïêó ââåðõ/âíèç/âëåâî/âïðàâî, òîáû ïåðåìåñòèòü êóðñîð ê ïîçèöèè START. Íàæìèòå êíîïêó ENTER, òîáû âêëþ èòü ïðîãðàììíîå âîñïðîèçâåäåíèå. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ MP3 äèñê, îáû íûé ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ íå ðàáîòàåò! Íàæìèòå êíîïêó PROGRAM îäèí ðàç, òîáû âêëþ èòü ðåæèì DIRECTORY- PLAY. Ýòîò ðåæèì ïîçâîëÿåò Âàì ñîçäàòü ïðîãðàììó èç ôàéëîâ, çàïèñàííûõ â òåêóùåé äèðåêòîðèè; Íàæìèòå êíîïêó PROGRAM åùå ðàç, òîáû âêëþ èòü ðåæèì FILE-LIST. Îí ïîçâîëÿåò çàïðîãðàììèðîâàòü äîðîæêè èç ñïèñêà âñåõ äîðîæåê äèñêà. Íàæìèòå êíîïêó REPEAT, òîáû ïîâòîðèòü äîðîæêó, ïðîèçâåäåíèå, ðàçäåë èëè öåëûé äèñê. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòà DVD, íàæìèòå êíîïêó REPEAT è íå îòïóñêàéòå, íà òåëåâèçèîííîì ýêðàíå áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî èíäèêàöèè ðåæèìîâ ïîâòîðà ðàçäåëà (chapter repeat), ïîâòîðà ïðîèçâåäåíèÿ (title repeat), ïîâòîðà âñåãî äèñêà (all repeat), îòìåíà ðåæèìà ïîâòîðà (repeat cancel). Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ SVCD, VCD, CD äèñê, ïîðÿäîê ïåðåêëþ åíèÿ ñëåäóþùèé: ïîâòîð äîðîæêè (track repeat), ïîâòîðà âñåãî äèñêà (all repeat), îòìåíà ðåæèìà ïîâòîðà (repeat cancel). Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ MP3 äèñê, ïîðÿäîê ïåðåêëþ åíèÿ ñëåäóþùèé: ïîâòîð îäíîé äîðîæêè (single repeat), ïîâòîð äèðåêòîðèè (directory repeat), îòìåíà ðåæèìà ïîâòîðà (repeat cancel). Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ DVD, SVCD, VCD, CD äèñê, íàæìèòå êíîïêó A-B, òîáû ïîâòîðèòü îïðåäåëåííûé ôðàãìåíò çàïèñè. Íàæìèòå êíîïêó A-B â íà àëüíîé òî êå (A) è êîíå íîé òî êå (B) òîãî ôðàãìåíòà, êîòîðûé Âû õîòèòå ïîâòîðèòü. Íàæìèòå êíîïêó A-B òðåòèé ðàç, òîáû îòìåíèòü ðåæèì ïîâòîðà ôðàãìåíòà A-B è âåðíóòüñÿ â ðåæèì ñòàíäàðòíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ. 34

15 Âîñïðîèçâåäåíèå Íàæìèòå êíîïêó TIME (èëè GOTO), òîáû çàäàòü âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ, ðàçäåëà, äîðîæêè. Äëÿ ââîäà âðåìåíè âîñïðîèçâåäåíèÿ èñïîëüçóéòå öèôðîâûå êíîïêè. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ DVD, SVCD, VCD, íàæìèòå êíîïêó ZOOM, òîáû óâåëè èòü èëè óìåíüøèòü ìàñøòàá èçîáðàæåíèÿ. Â ðåæèìå óâåëè åíèÿ ìàñøòàáà èçîáðàæåíèÿ, íàæìèòå êíîïêó ââåðõ/âíèç/âëåâî/âïðàâî, òîáû ïåðåìåñòèòü èçîáðàæåíèå äëÿ ïðîñìîòðà. Â ðåæèìå óìåíüøåíèÿ ìàñøòàáà èçîáðàæåíèÿ, èçîáðàæåíèå ïåðåìåñòèòü íåëüçÿ. Íàæìèòå êíîïêó S.EFFECT (èëè SURR), òîáû ñìåíèòü ýôôåêò îáúåìíîãî çâó àíèÿ. Íàæìèòå êíîïêó VOLUME +, òîáû óâåëè èòü óðîâåíü ãðîìêîñòè Íàæìèòå êíîïêó VOLUME -, òîáû óìåíüøèòü óðîâåíü ãðîìêîñòè Íàæìèòå êíîïêó MUTE, çâóê îòêëþ èòñÿ è íà òåëåâèçèîííîì ýêðàíå ïîÿâèòñÿ ñèìâîë îòêëþ åíèÿ çâóêà. Íàæìèòå êíîïêó MUTE åùå ðàç, íà òåëåâèçèîííîì ýêðàíå ïîÿâèòñÿ èíäèêàöèÿ MUTE OFF è çâóê âîññòàíîâèòñÿ. Íàæìèòå êíîïêó OSD, íà òåëåâèçèîííîì ýêðàíå ïîÿâèòñÿ èíôîðìàöèÿ î äèñêå. ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Íå âñå êíîïêè èñïîëüçóþòñÿ â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ óñòðîéñòâà. Èõ îòñóòñòâèå íå âëèÿåò íà ðàáîòó óñòðîéñòâà! 35

16 Âîñïðîèçâåäåíèå ÊÀÐÀÎÊÅ (ÍÅ ÂÎ ÂÑÅÕ ÌÎÄÅËßÕ) Óñòàíîâèòå óðîâåíü ãðîìêîñòè ìèêðîôîíà è óðîâåíü ðåâåðáåðàöèè íà ìèíèìóì. Ïîäñîåäèíèòå ìèêðîôîíû ê ðàçúåìàì äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ ìèêðîôîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïåðåäíåé ïàíåëè. Îáà ìèêðîôîíà ìîæíî èñïîëüçîâàòü îäíîâðåìåííî. Íàæìèòå êíîïêó SETUP, òîáû âîéòè â ìåíþ íàñòðîéêè çâóêà (AUDIO SETUP PAGE). Çàòåì âûáåðèòå íàñòðîéêó Êàðàîêå Âêë. (KARAOKE ON). Èñïîëüçóéòå ðåãóëÿòîð óðîâíÿ ãðîìêîñòè ìèêðîôîíà, òîáû çàäàòü íóæíûé óðîâåíü ãðîìêîñòè. Èñïîëüçóéòå ðåãóëÿòîð óðîâíÿ ðåâåðáåðàöèè, òîáû çàäàòü íóæíûé óðîâåíü ðåâåðáåðàöèè. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêà â ôîðìàòå êàðàîêå, òîáû îòêëþ èòü âîêàë, çàïèñàííûé íà äèñêå, íàæìèòå êíîïêó L/R/ST íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, òîáû âûáðàòü ëåâûé èëè ïðàâûé êàíàë. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêîâ ôîðìàòîâ DVD, SVCD äèñê, íàæìèòå êíîïêó AUDIO íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, òîáû âûáðàòü çâóêîâóþ äîðîæêó, âîêàë íà êîòîðîé íàäî îòêëþ èòü. Ïðèìå àíèå: Êàðàîêå íå ðàáîòàåò â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ öèôðîâîãî çâóêà. ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ ÃÐÀÔÈ ÅÑÊÈÕ CD ÄÈÑÊÎÂ Íàæìèòå êíîïêó STOP, íà òåëåâèçèîííîì ýêðàíå ïîÿâèòñÿ 12 ìàëåíüêèõ êàðòèíîê. Íàæìèòå êíîïêó ââåðõ/âíèç/âëåâî/âïðàâî, òîáû âûáðàòü íóæíóþ êàðòèíêó. Èñïîëüçóéòå êíîïêó ââåðõ/âíèç/âëåâî/âïðàâî, òîáû âûáðàòü ïîçèöèþ RANDOM, çàòåì íàæìèòå êíîïêó ENTER, òîáû âêëþ èòü âîñïðîèçâåäåíèå â ñëó àéíîì ïîðÿäêå. Èñïîëüçóéòå êíîïêó ââåðõ/âíèç/âëåâî/âïðàâî, òîáû âûáðàòü ïîçèöèþ INSTRUCTION, çàòåì íàæìèòå êíîïêó ENTER, òîáû îòêðûòü ìåíþ. Ìåíþ âêëþ àåò ñëåäóþùèå ïîçèöèè: [PROGRAM]: èçìåíåíèå ðåæèìà ïðåîáðàçîâàíèÿ èçîáðàæåíèÿ; [STOP]: âêëþ åíèå ðåæèìà ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà èçîáðàæåíèÿ; [PREV]: âîçâðàò ê ïðåäûäóùåìó èçîáðàæåíèþ; [NEXT]: ïåðåõîä ê ñëåäóþùåìó èçîáðàæåíèþ; [PLAY]: âêëþ åíèå âîñïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàæåíèÿ; [ UP]: çåðêàëüíîå îòîáðàæåíèå èçîáðàæå- 36

17 Âîñïðîèçâåäåíèå íèÿ ïî âåðòèêàëè; [DOWN]: çåðêàëüíîå îòîáðàæåíèå èçîáðàæåíèÿ ïî ãîðèçîíòàëè; [LEFT]: âðàùåíèå èçîáðàæåíèÿ íà 90 ãðàäóñîâ ïðîòèâ àñîâîé ñòðåëêè; [RIGHT]: âðàùåíèå èçîáðàæåíèÿ íà 90 ãðàäóñîâ ïî àñîâîé ñòðåëêå 90; [ZOOM]: èçìåíåíèå ðåæèìà ìàñøòàáà èçîáðàæåíèÿ; [FAST FORWARD]: óâåëè åíèå ìàñøòàáà èçîáðàæåíèÿ; [FAST REWIND]: óìåíüøåíèå ìàñøòàáà èçîáðàæåíèÿ; [UP/DOWN/LEFT/RIGHT]: ñìåùåíèå öåíòðà èçìåíåíèÿ ìàñøòàáà èçîáðàæåíèÿ. Âûáåðèòå CONTINUE, òîáû âûéòè èç ìåíþ. ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ Ïåðåêëþ àòåëü AM/FM äèàïàçîíîâ. Ïåðåêëþ àòåëü ìîíî/ñòåðåî ïðè ïðèåìå ðàäèîïåðåäà â FM äèàïàçîíå. Ïðåäóñòàíîâêà FM èëè AM ñòàíöèè ( çàíîñ ñòàíöèè â ïàìÿòü), èñïîëüçóÿ êíîïêó [RADIO+] è [RADIO-]. Àâòîìàòè åñêèé ïîèñê â ðåæèìå FM/AM òþíåðà. Íàæìèòå öèôðîâóþ êíîïêó, òîáû âûáðàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ÿ åéêó ïàìÿòè, åñëè íîìåð ÿ åéêè >=10, åñëè íîìåð ÿ åéêè áîëüøå 10, íàæìèòå êíîïêó [10+], çàòåì íàæìèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ öèôðîâóþ êíîïêó. Ïîèñê â ñòîðîíó óâåëè åíèÿ àñòîò. Ïîèñê â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ àñòîò. Ïåðåêëþ åíèå íà äðóãóþ ÿ åéêó ïàìÿòè. Ïåðåêëþ åíèå íà äðóãóþ ÿ åéêó ïàìÿòè. 37

18 Óñòðàíåíèå ïðîáëåì Ïåðåä òåì, êàê ïðèáåãíóòü ê òåõíè åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ïîæàëóéñòà, îçíàêîìüòåñü ñî ñëåäóþùåé òàáëèöåé. Íåèñïðàâíîñòü Ïðè èíà(û) Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ Íåò ïèòàíèÿ Íå ïîäñîåäèíåí Ïðàâèëüíî ïîäêëþ èòå ñåòåâîé êàáåëü. ñåòåâîé êàáåëü. Ïåðåãîðåëà ïëàâêàÿ Çàìåíèòå íà ïëàâêóþ âñòàâêà. âñòàâêó èäåíòè íîãî òèïà. Íåò èçîáðàæåíèÿ Íåïðàâèëüíàÿ íàñòðîéêà Ïðàâèëüíî íàñòðîéòå âèäåîêàíàëà òåëåâèçîðà. òåëåâèçîð. Íåïðàâèëüíûå âèäåîíàñò- Ïðàâèëüíî íàñòðîéòå ðîéêè ïðîèãðûâàòåëÿ. ïðîèãðûâàòåëü. Íåïðàâèëüíî ïîäñîåäèíåí Ïîäñîåäèíèòå êàáåëü âèäåîêàáåëü. ïðàâèëüíî. Íåò çâóêà Íåïðàâèëüíî ïîäñîåäè- Ïîäñîåäèíèòå êàáåëü íåí àóäèîêàáåëü. ïðàâèëüíî. Íåïðàâèëüíî âûáðàí Ïåðåêëþ èòåñü íà èñòî íèê çâóêà. ïðàâèëüíûé èñòî íèê çâóêà. Íåïðàâèëüíàÿ íàñòðîéêà Íàñòðîéòå àóäèîïàðàìåòðû àóäèîïàðàìåòðîâ. ïðàâèëüíî. Èçîáðàæåíèå Äèñê çàãðÿçíåí Î èñòèòå äèñê èñêàæåíî Âêëþ åí ðåæèì áûñòðîãî Èíîãäà ïîÿâëÿþòñÿ íåáîëüïîèñêà íàçàä èëè âïåðåä. øèå èñêàæåíèÿ èçîáðàæåíèÿ. Ýòî íîðìàëüíî. Íåóñòîé èâàÿ Âëèÿíèå ñèñòåìû çàùèòû Ïîäñîåäèíèòå DVD-ïðîèãÿðêîñòü èëè ïîìåõè îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ðûâàòåëü íàïðÿìóþ ê â èçîáðàæåíèè êîïèðîâàíèÿ. òåëåâèçîðó. Íå âêëþ àåòñÿ Â ïðîèãðûâàòåëå íåò äèñêà. Çàãðóçèòå äèñê. ðåæèì Ïðîáëåìû ñ äèñêîì. Î èñòèòå èëè çàìåíèòå äèñê. âîñïðîèçâåäåíèÿ Äèñê óñòàíîâëåí â Ïðàâèëüíî çàãðóçèòå ïåðåâåðíóòîì âèäå. äèñê. Äèñê çàãðÿçíåí. Î èñòèòå äèñê. Íà ýêðàíå ìåíþ. Îòêëþ èòå ìåíþ ñ ïîìîùüþ SETUP. Âêëþ åíà ñèñòåìà Îòêëþ èòå ñèñòåìó îãðàíè åíèÿ äîñòóïà. îãðàíè åíèÿ äîñòóïà èëè èçìåíèòå åå íàñòðîéêè. Ñáîé ôóíêöèîíè- Êîëåáàíèÿ íàïðÿæåíèÿ Âûêëþ èòå/âêëþ èòå ðîâàíèÿ êíîïîê èëè âëèÿíèå ñòàòèêè. óñòðîéñòâî è ïîïðîáóéòå íàæàòü êíîïêè ñíîâà. Ïóëüò äèñòàíöèîí- Íå ðàáîòàåò Íàïðàâüòå ïóëüò äèñòàííîãî óïðàâëåíèÿ öèîííîãî óïðàâëåíèÿ íå ðàáîòàåò â íàïðàâëåíèè äàò èêà Ïóíêò äèñòàíöèîííîãî Èñïîëüçóéòå ïóëüò äèñòàíóïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ öèîííîãî óïðàâëåíèÿ íà ñëèøêîì äàëåêî îò ðàññòîÿíèè íå áîëåå 7 ì DVD-ïðîèãðûâàòåëÿ Ðàçðÿäèëèñü áàòàðåéêè. Çàìåíèòå áàòàðåéêè. Íåâîçìîæíî íàñòðî- Íå ïîäñîåäèíåíà àíòåííà. Ïîäñîåäèíèòå àíòåííó. èòñÿ íà ñòàíöèè Óñòðîéñòâî íå â ðåæèìå Ïåðåêëþ èòåñü â ðåæèì â ðåæèìå òþíåðà. òþíåðà. òþíåðà. 38

19 Òåõíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÌÈÍÈ DVD ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ Ïèòàíèå 230  ïåð.òîêà ±10%,50 Ãö~60 Ãö Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 100 ÂÀ Óñëîâèÿ îêðó- Òåìïåðàòóðà -10 ~ Ñ æàþùåé ñðåäû Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 5%~90% Ïðîèãðûâàòåëü Ñòàíäàðò èçîáðàæåíèÿ PAL/NTSC äèñêîâ Óðîâåíü âûõîäíîãî ñèãíàëà 1 P-P 75 îòðèöàòåëüíàÿ ñèíõðîíèçàöèÿ Óðîâåíü âûõîäíîãî ñèãíàëà 1.0~2.2 â rms 1 ÊÃö/0 äá Äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ 20 Ãö ~ 20 êãö àñòîò Ñîîòíîøåíèå ñèãíàë/øóì, > 80 äá (1 êãö) óðîâåíü À À Õ 70 äá (1 êãö) Ñóììàðíûé êîýôôèöèåíò 60 äá (1 êãö) ãàðìîíèê + Øóì Óðîâåíü äåòîíàöèè Íèæå èçìåðÿåìîãî óðîâíÿ. Òþíåð Äèàïàçîí ÀÌ- àñòîò ( ) êãö (øàã = 9 êãö); ( ) êãö (øàã = 10 êãö) Ñîîòíîøåíèå ñèãíàë/øóì, 46 äá óðîâåíü À Äèàïàçîí FM- àñòîò 64 ÌÃö~108 ÌÃö Ñèãíàë-øóì (Ñòåðåî) 40 äá Óðîâåíü íèçêèõ àñòîò ±7äÁ (200 Ãö) Óðîâåíü âûñîêèõ àñòîò ±7äÁ (200 Ãö) Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü (Ìàêñ.) 25 Âò. +25 Âò. À Õ 1.5 äá (20 Ãö~20 ÊÃö) 39

20 ÑÄÅËÀÍÎ Â ÊÈÒÀÅ ÃÓÝÍÃÇÕÎÓ ÏÝÍÉÓ ÄÆÓÄÝ ÊÀÐ ÀÓÄÈÎ ÅÊÂÓÈÏÌÅÍÒ ÊÎ. ËÒÄ Àäðåñ: Áóèëäèíã, Ëèêóì Èíäóñòðèýë Èíäóñòðèýë Çîíå, Äýøè Òîâí, Ïýíéó, Ãóýíãçõîó, Êèòàé.

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NVR_304 & NVR_3016 R&D Vantech Page 1 MENU Chương 1: Hướng dẫn sử dụng và các chức năng cơ bản... 3 1.1 Hướng dẫn lắp đặt ổ cứng:... 3 1.2 Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống:... 4 1.3 Hướng

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

XBOX

XBOX STB-1306 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Mục lục Các chỉ dẫn quan trọng về an toàn 3 Lưu ý khi sử dụng 4 Giới thiệu 5 Các chức năng và đặc điểm chính 5 Điều khiển từ xa 6 Lắp pin 7

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : 04.38684698 Fax : 04.38684730 Website : www.nguyenduc.com.vn Hướng dẫn sử dụng Camera DVR 910 Hướng

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

iCeeNee iOS User's Manual.docx

iCeeNee iOS User's Manual.docx CeeNee iceenee ios Remote HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Version 2.0 2013 Copyright 2013 All rights reserved CeeNee, Inc. Website: www.ceenee.com Bản quyền đã được bảo hộ. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống

Chi tiết hơn

UWSHD18D.cdr

UWSHD18D.cdr MX VIETNAMESE IPTV BOX Hướng dẫn sử dụng Giới Thiệu Xin cảm ơn quí vị đã lựa chọn MX Vietnamese IPTV Box - thiết bị media player đã được cài đặt chương trình xem TV tiếng Việt qua internet. Để có thể sử

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

_VLC

_VLC ŸÀπ ß øíß æ ß π VLC ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß ø å µ Õ π Õ å πáµ ø å Ë ß «πå À à Á Õ â«ª π È ß π â ª PowerDVD ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß

Chi tiết hơn

HƯỚNG DÂ N SỬ DỤNG Hệ thống Rạp hát Tại gia 3D Blu-ray / DVD Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để

HƯỚNG DÂ N SỬ DỤNG Hệ thống Rạp hát Tại gia 3D Blu-ray / DVD Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để HƯỚNG DÂ N SỬ DỤNG Hệ thống Rạp hát Tại gia 3D Blu-ray / DVD Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau. LHB655NW (LHB655NW, S63T2-S, S63S2-C,

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN MÁY CHIẾU DỮ LIỆU VI Hướng Dẫn Chức Năng Mạng Phải đọc Phòng Ngừa An Toàn và Biện Pháp Phòng Ngừa khi Vận Hành trong tài liệu Hướng Dẫn Người Sử Dụng, và chắc chắn rằng bạn phải sử dụng sản phẩm này đúng

Chi tiết hơn

юя

юя Ïðåäíàçíà åí äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè åñêîãî óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà â ïðîïîðöèîíàëüíîå ïî âåëè èíå äàâëåíèå íà âûõîäå. Êîìïàêòíàÿ Êîíñòðóêöèÿ (øèðèíà êîðïóñà 15 ìì) åòûðå äèàïàçîíà äàâëåíèé Èíäèâèäóàëüíûé

Chi tiết hơn

Máy chiếu phim gia đình Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy c

Máy chiếu phim gia đình Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy c Máy chiếu phim gia đình 2.000 Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy chiếu Đầu vào HDMI kép PX725HD của ViewSonic là máy

Chi tiết hơn

!EPCO EKCO v.01 RUS.cdr

!EPCO EKCO v.01  RUS.cdr Èíñòðóêöèÿ ïî ðåìîíòó îòîïèòåëüíîãî êîòëà EKCO L EKCO Lp EKCO LF EKCO LFp 3 3 3 PE FSE X0 FSE X0 SG CW ZAS IC IC WZ WR 3 A FSE X0 FSE X0 F F IC + V ZM L 3 0 bar DT 0-C-00 3bar 8 3 Èíäèêàòîðû íå ãîðÿò WT3

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

RU_Web_QIG_TEW-623PI(V2.0).cdr

RU_Web_QIG_TEW-623PI(V2.0).cdr Quick Installation Guide TEW-623PI Table of of Contents Contents... 1.?òî íóæíî ñäåëàòü â ñàìîì íà àëå... 2. Ïîðÿäîê óñòàíîâêè... 3. Èñïîëüçîâàíèå áåñïðîâîäíîãî àäàïòåðà... 1 1 2 8 Troubleshooting... 11

Chi tiết hơn

HDSD KS361M_2019.cdr

HDSD KS361M_2019.cdr Wifi Video HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG KS361M B MICRO UHF CAO CẤP 9 Ver 1.1 190223 B 1. THÔNG TIN CƠ BẢN 1.1 Máy và phụ kiện tiêu chuẩn Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: + Cặp micro không dây UHF (kèm

Chi tiết hơn

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng USB Type-C Đầu vào nhanh hơn 3X Chế độ chơi game ViewSonic

Chi tiết hơn

Pages from _Finder-4.pdf

Pages from _Finder-4.pdf - Óñòàíîâêà íà ïå àòíûõ ïëàòàõ èëè øòåïñåëüíîå êðåïëåíèå - Èñïîëíåíèå îáìîòêè: C, DC, óâñòâèò. DC èëè ñòàáèëüíàÿ â äâóõ - 8 ìì, êâ (./ µñ) ìåæäó îáìîòêîé è êîíòàêòàìè - Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû +8

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/816 1. Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang trái, quay camera sang trái, giảm 1 đơn vị 2 Phím Enter

Chi tiết hơn

Bộ khuếch đại công suất Karaoke DAS-400/DAS-200 Sách hướng dẫn sử dụng /EXIT TONE LO/MID/HI (EQ-SEL) ECHO DLY/RPT (ECHO-SEL) Rất cảm ơn quý khách đã c

Bộ khuếch đại công suất Karaoke DAS-400/DAS-200 Sách hướng dẫn sử dụng /EXIT TONE LO/MID/HI (EQ-SEL) ECHO DLY/RPT (ECHO-SEL) Rất cảm ơn quý khách đã c Bộ khuếch đại công suất Karaoke DAS-400/DAS-200 Sách hướng dẫn sử dụng /EXIT TONE O/MID/HI (EQ-SE) ECHO DY/PT (ECHO-SE) ất cảm ơn quý khách đã chọn mua bộ khuếch đại công suất Karaoke của chúng tôi. Trước

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK OK KAAOKE A/V AMPIFIE DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK... 2... 5... 6... 6... 7... 8...10...11...12...13...13...13...14...15...15...15...15...16 1 --------------------

Chi tiết hơn

PX870/770_EN

PX870/770_EN PX-770 Hướng dẫn sử dụng General Guide Illustrations in this User s Guide show the PX-870. PX-870 PX-770 Front 1 2 1 2 bo 3 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9 7 8 9 bp Bottom Rear bk bl bm bn bn (PX-870 only) (PX-870)

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD DVR Lilin _2_.doc

Microsoft Word - HDSD DVR Lilin _2_.doc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI 04/08/16 KÊNH LILIN Hà Nội 2010 Mục lục 1 Giới thiệu.........3 1.1 Chức năng...3 1.2 Đặc tính......3 2 Tổng quan về phần cứng...6 2.1 Mặt trước.........6 2.2 Mặt sau.........8

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7202 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS7202 Nội dung 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6501 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6501 49PUS6501 55PUS6501 Nội dung 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

ENGLISH часть 2.indd

ENGLISH часть 2.indd 2016 ÓÄÊ 372.3/.4 ÁÁÊ 74.102 Ê 82 Ìåòîäèñò ñåðèè Ñ.Â. Ïÿòàê Èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Ãåðàñèìîâà Ê 82 Êðèæàíîâñêàÿ Ò. Â. Àíãëèéñêèé ÿçûê : äëÿ äåòåé 5 6 ëåò : â 2.. 2 / Ò. Â. Êðèæàíîâñêàÿ. 2-å èçä., èñïð. è

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

Руководство KGet

Руководство KGet Gaurav Chaturvedi Ïåðåâîä íà ðóññêèé: Îëåã Áàòàëîâ Îáíîâëåíèå ïåðåâîäà íà ðóññêèé: Åâãåíèé Àñëàíîâ 2 Îãëàâëåíèå 1 Ââåäåíèå 5 2 Öåëü äëÿ ïåðåòàñêèâàíèÿ KGet 6 2.1 Âàðèàíòû äåéñòâèé öåëè äëÿ ïåðåòàñêèâàíèÿ

Chi tiết hơn

Cổng thuyết trình không dây ViewSonic WPG-370 Full HD 1080p cho phép người sử dụng truyền không dây nội dung HD từ máy laptop và các thiết bị di động khác đến máy chiếu, TV và các thiết kế kỹ thuật số.

Chi tiết hơn

User manual TC cdr

User manual TC cdr I. Thông tin an toàn...1 II. Dò và xóa chương trình...2 1. Dò chương trình...2 2. Xóa chương trình...3 III. Chức năng USB...4 1. Ghi hình chương trình...4 2. Dừng ghi chương trình...4 3. Xem chương trình

Chi tiết hơn

RU_Web_QIG_TBW-103UB.cdr

RU_Web_QIG_TBW-103UB.cdr Quick Installation Guide TBW-103UB Table of Contents... 1.?òî íóæíî ñäåëàòü â ñàìîì íà àëå... 2.? îðÿäîê ïîäêëþ åíèÿ... 3.? îðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ êîììóòàòîðà... 4. Èñïîëüçîâàíèå àäàïòåðà Bluetooth... 1

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan su dung phan mem Evyhome.docx

Microsoft Word - Huong dan su dung phan mem Evyhome.docx MỤC LỤC A. CÀI ĐẶT... 3 1. Cài đặt ứng dụng... 3 2. Cấu hình... 3 B. SỬ DỤNG PHẦN MỀM... 4 I. TRANG CHÍNH... 4 1. Nút điều khiển (1)... 6 2. Chọn phòng (2)... 6 3. Menu ngữ cảnh (3)... 8 4. Shortcut menu

Chi tiết hơn

MFL _LN51-TA(without WEEE)_수정.indd

MFL _LN51-TA(without WEEE)_수정.indd SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO TV LED P/No: MFL67710808 Điện thoại hỗ trợ 1800 1503 Mục Lục Chỉ dẫn an toàn 4 Quy trình lắp đặt 8 Lắp đặt và chuẩn bị 8 Thiết lập kết nối 17 Điều khiển từ xa 21 Xem TV

Chi tiết hơn

Alesis Performance Pad Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî Ïýäîâûé ïåðêóññèîííûé êîíòðîëëåð è ðèòì-ìàøèíà Îôèöèàëüíûé è ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð êîìïàíèè Alesis íà ò

Alesis Performance Pad Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî Ïýäîâûé ïåðêóññèîííûé êîíòðîëëåð è ðèòì-ìàøèíà Îôèöèàëüíûé è ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð êîìïàíèè Alesis íà ò Alesis Performance Pad Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî Ïýäîâûé ïåðêóññèîííûé êîíòðîëëåð è ðèòì-ìàøèíà Îôèöèàëüíûé è ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð êîìïàíèè Alesis íà òåððèòîðèè Ðîññèè, ñòðàí Áàëòèè è ÑÍÃ êîìïàíèÿ A&T Trade.

Chi tiết hơn

1

1 1 Nội dung Tham gia Trào lưu GoPro facebook.com/gopro twitter.com/gopro youtube.com/gopro instagram.com/gopro Sơ lược về HERO7 White 4 Cài đặt camera của bạn 6 Tìm hiểu về GoPro của bạn 10 Quay video 15

Chi tiết hơn

Loa Máy Tính Loa Máy Tính Bởi: Lê Văn Tâm Loa máy tính là thiết bị dùng để phát ra âm thanh phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí của con người với máy

Loa Máy Tính Loa Máy Tính Bởi: Lê Văn Tâm Loa máy tính là thiết bị dùng để phát ra âm thanh phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí của con người với máy Bởi: Lê Văn Tâm Loa máy tính là thiết bị dùng để phát ra âm thanh phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí của con người với máy tính cần đến âm thanh. Loa máy tính thường được kết nối với máy tính thông qua

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

Microsoft Word - AVT1303_VN Dịch

Microsoft Word - AVT1303_VN Dịch 761Z Hướng dẫn sử dụng Camera IR Dome Hình ảnh sản phẩm hiển thị ở trên có thể khác so với sản phẩm thực tế. Vui lòng sử dụng camera này với DVR hỗ trợ ghi hình HD. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6412 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6412 49PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Nội dung 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các

Chi tiết hơn

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 PPT 模板下载 :www.1ppt.com/moban/ 节日 PPT 模板 :www.1ppt.com/jieri/ PPT 背景图片 :www.1ppt.com/beijing/ 优秀 PPT 下载 :www.1ppt.com/xiazai/ Word 教程 : www.1ppt.com/word/ 资料下载 :www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载 :www.1ppt.com/fanwen/

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

eView Cty Viễn Tín Vinh

eView Cty Viễn Tín Vinh Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi AHD BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ CẢNH BÁO Không đặt vật nặng lên đầu ghi. Đừng để bất kỳ chất lỏng hoặc chất rắn rơi vào, xâm nhập vào đầu ghi. Hãy vệ sinh bảng mạch in, dây kết nối, quạt,

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7601 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65PUS7601 Nội dung 1 Tin mới 4 8 Ứng dụng 39 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu tập

Chi tiết hơn

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS: Để tạo đĩa mềm khởi động Dos, bạn mở My Computer, bấm phím phải chuột vào biểu tượng

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at OLED873 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65OLED873 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1 : Trong Windows Explorer để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng ta sử dụng? a. ấn Alt + Click chuột c. Tổ hợp phím Ctrl + A b. Ấn

PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1 : Trong Windows Explorer để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng ta sử dụng? a. ấn Alt + Click chuột c. Tổ hợp phím Ctrl + A b. Ấn PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1 : Trong Windows Explorer để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng ta sử dụng? a. ấn Alt + Click chuột c. Tổ hợp phím Ctrl + A b. Ấn Tab + Click chuột d. Tấ cả đều sai Câu 2 : Paint là

Chi tiết hơn

Moduel 7:Trinh chiếu bài thuyết trình 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Sli

Moduel 7:Trinh chiếu bài thuyết trình 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Sli 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Slide Show ác bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn File, chọn Options, hộp thọai PowerPoint Options

Chi tiết hơn

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH LUMI LIFE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOICE CONTROL

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH LUMI LIFE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOICE CONTROL GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH LUMI LIFE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOICE CONTROL THÔNG TIN VERSON Tên HDSD Nội dùng cập nhật bổ sung Ngày tháng HDSD Voice Control trong giải pháp nhà thông minh Lumi Life V1.2 HDSD Voice

Chi tiết hơn

KORIZA_1L.cdr

KORIZA_1L.cdr TECHNICAL DETAILS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Oil viscosity: admissible recommended Âèñêîçèòåò íà õèäðàâëè íîòî ìàñëî: äîïóñòèì ïðåïîðú âà ñå [ mm 2 /s] 6... 2 2 6 Degree of filtration: Ñòåïåí íà ôèëòðàöèÿ:

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8503 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 49PUS8503 55PUS8503 65PUS8503 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 65PFT6909 65PFT6909S Hướng dẫn sử dụng Nội dung 1 TV mới của tôi 4 9 Hướng dẫn TV 36 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 9.1 Những thứ bạn

Chi tiết hơn

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ 20.000 giờ Tỉ lệ phóng siêu ngắn 0,24 Trải nghiệm xem tuyệt đẹp Ultra-high

Chi tiết hơn

IPTV

IPTV TÌM HIỂU IPTV VÀ GIẢI PHÁP IPTV CỦA ZTE 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống IPTV... 2 2. Mô hình kiến trúc hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV... 3 2.1. Hệ thống cung cấp nội dung... 3 2.1.1 Video Headend (DVB)

Chi tiết hơn

Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của má

Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của má Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của máy tính 3.3. Liên kết hệ thống 3.4. Hoạt động của máy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Hướng dẫn sử dụng Model: DVR-0400S/0800S/1600S Nội dung I. Giới thiệu 1. Cấu hình bộ DVR -------------------------------------------------------------------------- P 2 2. Đặc tính ---------------------------------------------------------------------------------------

Chi tiết hơn

Microsoft Word - LedCenterM_HDSD.doc

Microsoft Word - LedCenterM_HDSD.doc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LedCenterM (Offline screen) Hot line : 0903 0111 68 1 Chú thích cách trình bày Các ký hiệu trình bày đặc biệt được mô tả như sau : Mô tả các ký hiệu KÝ HIỆU 1 Giới thiệu 2.1

Chi tiết hơn

Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản KS. Đinh Quang Vinh ( )

Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản KS. Đinh Quang Vinh ( ) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ỨNG DỤNG MÁY PENTAX TRONG CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GV soạn KS. Đinh Quang Vinh - Năm 2013 - MỤC LỤC PHẦN I. GIỚI

Chi tiết hơn

untitled

untitled ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå áåç âñòðîåííîãî òåðìîâåíòèëÿ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå ñî âñòðîåííûì òåðìîâåíòèëåì * Ïîäêëþ åíèå 69 Ventil oben = 153,14

Chi tiết hơn

Máy chiếu WXGA khoảng cách ngắn cho ngành giáo dục với độ sáng 3,500 ANSI Lumens PS501W 0.49 short throw ratio SuperColor technology 15,000 hours lamp

Máy chiếu WXGA khoảng cách ngắn cho ngành giáo dục với độ sáng 3,500 ANSI Lumens PS501W 0.49 short throw ratio SuperColor technology 15,000 hours lamp Máy chiếu WXGA khoảng cách ngắn cho ngành giáo dục với độ sáng 3,500 ANSI Lumens PS501W 0.49 short throw ratio SuperColor technology 15,000 hours lamp life Built in USB type A for charging Optional PJ-vTouch-10S

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6703 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6703 50PUS6703 55PUS6703 65PUS6703 Nội dung 12.2 Kết nối mạng 40 12.3 Cài đặt mạng 41 1 Nhận hỗ trợ

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Board ISD9160 Vr2.1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BOARD ISD9160 Công ty TNHH Giải pháp TULA( & Tập đoàn Công nghệ Nuvoton( P

Hướng dẫn Board ISD9160 Vr2.1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BOARD ISD9160 Công ty TNHH Giải pháp TULA(  & Tập đoàn Công nghệ Nuvoton(  P HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BOARD ISD9160 Công ty TNHH Giải pháp TULA(www.tula.vn) & Tập đoàn Công nghệ Nuvoton(www.nuvoton.com) Page 1 MỤC LỤC Contents 1. Giới thiệu chip ISD9160... 3 2. Mạch ISD9160 demo Vr1.0...

Chi tiết hơn

E-MANUAL Cảm ơn bạn đa mua sản phẩm của Samsung. Để nhận được dịch vụ hoàn chỉnh hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại

E-MANUAL Cảm ơn bạn đa mua sản phẩm của Samsung. Để nhận được dịch vụ hoàn chỉnh hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại E-MANUAL Cảm ơn bạn đa mua sản phẩm của Samsung. Để nhận được dịch vụ hoàn chỉnh hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại www.samsung.com/register Kiểu sản phẩm Số sêri Nội dung Hướng Dẫn Nhanh Sử

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tong_hop_thuoc_tinh_trong_css.docx

Microsoft Word - tong_hop_thuoc_tinh_trong_css.docx Tổng hợp các thuộc tính trong CSS Trong chương này, mình sẽ liệt kê hầu như tất cả các thuộc tính trong CSS để giúp bạn tiện tìm kiếm và tham khảo. Trong List dưới đây, mình tổng hợp và phân loại các thuộc

Chi tiết hơn

Máy chiếu DLP Sổ hướng dẫn sử dụng

Máy chiếu DLP Sổ hướng dẫn sử dụng Máy chiếu DLP Sổ hướng dẫn sử dụng MỤC LỤC AN TOÀN... 4 Hướng dẫn an toàn quan trọng... 4 Thông tin an toàn 3D... 5 Bản quyền... 6 Khước từ trách nhiệm... 6 Nhận biết thương hiệu... 6 FCC... 7 Tuyên bố

Chi tiết hơn