PW September 2016.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PW September 2016.pmd"

Bản ghi

1 THE P WER WAVES MONTHLY JOURNAL OF KERALA ELECTRICITY OFFICERS FEDERATION 4 FUn-t m-dn-b BSn De-bp sshzypxncwkw Fkv. hnp-b Volume: 19 No. 9 September OUR VIEWS -sd-kp-te- dn IΩn-j Hm^okv am v A\ -IrjvW.Fw.Pn 7 kmº-øn-i-cwkw km-º-øn-i ]-cn-jv-im-c-ß-fp-ss Im \q- m- v F-kv kp-[m-i sd-õn 10 A\p-kva-cWw A-Xp-ey-\m-b a-\p-jy-kv-t\-ln Im\w cmtp-{µ 11 dnt m v \ho-i-cn sh_vssk- v DZvLm-S-\hpw hnzym-`ymk Ahm Uv hnx-c-whpw N{µ IÆ-t cn 12 HmWw Iºyq- -dn hncn-bp t]m t]pv s]cp-ºpg tkm]m-e-ir-jvw 15 sshzyp-xn-cwkw kpÿnc hni-k-\hpw Du {]Xn-k nifpw tum. dnxp amøq 18 {]Xn-I-cWw sxcphv \mbv kwc- -W-\n-baw F p-sim v Akm-[p-hm- n- qsm? C.-Fw. \ko, Nnd-bn Iogv 19 IhnX A _pzw cmp. Pn 20 X pw ap pw C y C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa ns I p-]n-sp-ø-߃ apf- pg a[p-ip-am 21 IhnX HmWw Xaew hnp-b 22 Ne- n-{x-cwkw Im Ne- n-{x-ta-f-bn `c-w-b-{ -Øns \riwkx-bpss Bhn-jvIm-c-Øn\v ]pc-kvimcw {]kmzv ]n.-kn. 25 ]cn-ÿnxn I ]-hr w Icp-Xepw s]mcp-xepw kntpm s]md-øq CHIEF EDITOR : S Vijayan EDITOR : M G Anandakrishnan EDITORIAL BOARD : P N Biju, N V Joshy, Chandran Kannancheri, N Manylal, K G Madhukumar, T Sreehari (North Zone), R Appukuttan (Central Zone), Noble Gulab S T (South Zone) MANAGER : Sairaj A Ph : COMMITTEE MEMBERS : P C Prasad, Anilkumar Janaganamana, Sivatmajan Achari V T For correspondence: Editor, The Power Waves, Kerala Electricity Officers Federation, Chitharanjan Smarakom, Thycaud, Thiruvananthapuram Phone : , Views expressed in articles published in the Power Waves may not necessarily be the views of the Federation. Power Waves however, welcomes free expression of divergent views and exchange of ideas through its pages.

2 FUn-t m-dn-b BSn De-bp sshzypxncwkw 4 THE POWER WAVES September 2016 ]pø sshzyp-xn-\n-b-a-hpw IcSv sshzypxn \bhpw cmpysø sshzyp- Xn-ta-J-e-sbbpw kº-zvl-s-\-sbbpw ]q W-ambpw XI p- -Xn-\p-th- nbp- -Xm-Wv. cmpysø sshzyp-txm-xv]m-z-\-øns A ]-Øn-b v ixam-\-tømfw kzim-cy-ta-j-ebv v ssiam-dn- -gn- p. ti{µk m sshzypxnsb em`-ap- m- p- -Xn-\p Hcp DXv]- -am n am n-bn-cn- p- p. 65 ix-am-\-tømfw sshzypxn ]pdta \n pw ticfw hmßp Ahÿ-bm-Wn-t mƒ. ]pxnb BWh Xm] sshzypxn \ne-b-߃ ÿm]n- mø kwÿm-\-߃ v sshzyp-xn-hn-lnxw \ Im-Xn-cn- m ti{µ-icsv sshzyp-xn-\-b-øn-eqss ti{µ-k m e y-an-sp- p. D m-zn- n- p sshzyp-xn-bpss 85 ix-am-\w-hsc Xm]-\n-ebw {]h Øn- p kwÿm- \-Øn\v FSp- m-sa ]pxnb Ic-Sp-\-b-amWv cq]-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. \ne-hn 10 ix-am-\-amwv \ne-b-an-cn- p kwÿm-\-øns hnln-xw. _m n-bp 75 ix-am\w ti{µ-]- Xn hnln-x-ambn a v kwÿm-\-ßfpss Bhiyw IW- n-se-spøv hoxn p \ Ip-Ibpw tijn- p 15 ix-am\w A Atem-t - Uv hnln-x-am n ASn-b- nc L -ß-fn kwÿm-\-߃ v \ In hcn-i-bm-wv. kwÿm\ sshzypxn t_m Upw Icm-dn-eqsS hnebv v sshzypxn hmßn hnev p-i-bm-wn-t mƒ. hm jni Bh-iy-IX aney bqwn v sshzypxn th n-søv AXn 8000 aney bqwn- v sshzypxn am{xamwv kwÿm-\øv DXv]m-Zn- n- m Ign-bp- -Xv. ]Xn-s\ mw ]h k s - {]-Imcw Zi-e w bqwn v sshzypxn 2032 tic-f-øn\v Bh-iyambn hcp-sa- mwv IW- v. ti{µ IcSv sshzypxn \bw \S- m-bm tic-f-øns ÿnxn Kpcp-Xc-ambncn pw. ]te-im-c-w-߃sim pw imiz-x-ambn e`n- m-ø-xmwv ]pdta \n p sshzypxn F n-cns ]pø Pe-ssh-ZypX ] -Xn- Iƒ Is -Øp- -Xn-\p Unhn-j Hm^o-kp-Iƒ ChnsS \n Ø-em- p- p. {]Xn-h jw 7000 aney bqwn v sshzypxn ]te-im-c-w-ß-fm ]mgm-bn-s m- n-cn- p- p. AXv kwc- n- p- -Xn\v A[n-Ir-X v Xmev]- cy-an- m-ø-xn-\m \S-]-Sn-{I-a-߃ kvxw`-\m-h-ÿ-bn-em-wv. HmSmØ sshzypxn ao -dp-ifpw [mcm-f-am-wv. sshzyp-xn-ta-j-esb Ip -a- -Xm n apt m v \bn- p- -Xn-\p dnk v B v suh-e- -sa v hnwkv a a-d- n-cn- p- p. tzmj-i-c-amb ti{µ-\nb-a-øn\pw Ic-Sp-ssh-ZypXn \b-øn-\p-sa-xnsc i -amb t]mcm w A\nhm-cy-am-Wv. sshzyp-xn-ta-j-esb i n-s -Sp-Øp- -Xn-\p icn-bmb ]T\w \SØn sshzyp-xn-ta-j-esb \msns c -bv mbn \ne-\n-dp-øm-\p C m-i- n-bmwv A[n-Ir-X v th -Xv. Fkv. hnp-b No^v FUn-

3 OURViews A\ -IrjvW.Fw.Pn, P\-d sk{i dn -sd-kp-te- dn IΩn-j Hm^okv am v sshzypxn bq n-en- n-i-fp-ssbpw A\p-_ ÿm]-\-ß-fp-ssbpw {]h Ø-\-߃ _ -s \nb-aßfpw N -ßfpw A\p-k-cn- mwv \S- p- Xv F v Dd v hcp-øp- -Xn- \mwv sdkp-te- -dn-i-ωn-j-\p-iƒ cmpyøv \ne-hn h -Xv. D]-t`m- m- -fpss XmXv]-cy-߃ kwc- n- p- -txm-ssm w sshzypxn Iº-\n-IfpsS kmº-øni ASn-Ø-dbpw, {]h Ø\ anihpw Dd- p-h-cp-øpi F Xpw sdkp-te- dn IΩn-j-\p-IfpsS Npa-X-e-bm-Wv. F m a v kwÿm-\-ß-fn \n pw hyxy-ÿambn tic-f-øns sshzypxn taje-bpss \s - mb si.-f-kv.-c.-_n. enan- -Uns\ kmº-øn-i-ambn XI p- -Xn\pw AXnse Poh-\- msc t{zmln- p- -Xn\pw DX-Ip \S-]-Sn-I-fmWv sdkp-te- -dn- I-Ωn-j ]n Xp-S-cp- -Xv se Ce-Iv{Sn-kn n BIvSns ASn-ÿm-\-Øn {]h Øn- p sdkp-te- -dn- I-Ωn-j-\p-Iƒ v sshzypxn bq n-en- n-i-fpss ani coxnbn-ep \S-Øn v Dd- p-h-cp-øp- -Xn- \p _m[y-x-bp- v. F m si.- F-kv.-C.-_n. enan- Uv ka n- p ARR &ERC AwKo-I-cn- p- -Xp-ambn _ -s v sdkp-te- dn IΩn-j \S- Øp GI-]- ob \S-]-Sn-Iƒ t_m Uns kpk-a-amb {]h Ø-\- Øn\v hnlmxw krjvsn- p- p. t_m Uv ka n- p IW- p-iƒ DuXn ho n- -XmWv F hyjym\w sshzypxn t_m Un-s\bpw AXn ]Wn-sb-Sp- p Poh- \- m-scbpw D]-t`m- m- -sfbpw Kpcp-X-c-amb {]Xn-k- n-bn-te v X n-hn-sp Xns\-Xnsc sshzypxn t_m - Unse F m sxmgn-emfn, Hm^o-k kwl-s-\-ifpw kwbp- -ambn BKÃv 19 \v \S am v sdkp-te- dn IΩn-js AXn-cp-I-S \S-]-Sn-Iƒs -Xnscbp i -amb Xm o-xm-bn-cp- p. \ In h txm-xn Nne-hp-Iƒ sh n- p-cp- p {]Xn-Imc \S-]-Sn-Iƒ sdkp-te- dn IΩn-js `mk-øp- \n pw D m-ip- p. cmpysø CXc bq n-en- n-i-fp-ambn Xmc-Xayw snøptºmƒ si.-f-kv.-c.-_n. Xmc-X-tay\ Ipd Bh-iy-I-X-I-fmWv apt m v hbv p- -Xv. F m CXn Xs hkvxp-x-iƒ v \nc- mø coxn-bn h sh n- p-d-hp-iƒ \S-Øp- Xv September 2016 THE POWER WAVES 5

4 t_m Uns kpk-a-a-amb {]h Ø- \-߃ v Kpcp-X-c-amb {]Xnk- n- Iƒ krjvsn- p-hms\ klmbn p-ibp- q. P\m-[n-]Xy kwhn-[m-\-øn P\-߃ Xnc-s -Sp- p k mcp-i-fmwv ]ca {][m\ A[nImc ti{µ-߃. BIvSv 2003 se N w 108 {]Imcw kwÿm\ k m-cp-iƒ v sshzypxn taj-esb kw_- n v \b-]-c-amb \n t±-i-߃ sdkp-te- dn IΩn-j-\p-Isf Adn-bn- p-hm hyhÿ-bp- v. F m kwÿm\ k m-cns \n t±-isø Ah-K-Wn- p-sim v si.-f-kv.-c.-_n. enan- - Un \n pw h XpI ssek kv \ho-i-cn ssh_vssk v ^okmbn CuSm- p-hm-\p \S-]-Sn- I-fmWv sdkp-te- dn IΩn-j- ssis m- p- -Xv. t{imkv k_vknun sh n- p-dbv p-hm\pw Hm AIvkkv km h{xn-i-am- p-hm\pw km[m-cw- m-cs sshzypxn \nc v Db Øphm\pw CS-bm- p \S-]-Sn-Iƒ ssis m- p- -Xn\p ]pdsa Poh-\- m-cpss FÆw sh n- p-d-bv phm\pw Ãmt Uv Hm^v s] -t^m - a -kns `mk-ambn ]e A{]m-tbm- KnI \n t±-i-ßfpw apt m v h v Poh- \- msc ISpØam\-knI kwl j- Øn-te v X n-hn-sp-hm-\pap \S- ]-Sn-I-fmWv IΩn-js `mkøv \n pap- m-ip- -Xv. sshzypxn t_m Un-s\bpw AXn ]Wn-sb-Sp- p Poh-\- mscbpw D]-t`m- m- -sfbpw Kpcp-X-camb {]Xn-k- n-bn-te v X n-hn- Sp Xns\-Xnsc sshzypxn t_m - Unse F m sxmgn-emfn, Hm^o-k kwl-s-\-ifpw kwbp- -ambn BKÃv 19 \v \S am v sdkp-te- dn IΩn-js AXn-cp-I-S \S-]-Sn- Iƒs -Xnscbp i -amb Xm o- Xm-bn-cp- p. sdkp-te- dn IΩn-js AXn-cp-hn-Sp \S-]-Sn-Iƒ v aq p-ib CSm F m Poh-\- mcpw sfiy-tømss ka-c-cw-køv Dd v \n pi Xs -th-ww. ticf Ce-Iv{Sn-kn n Hm^o-tkgvkv s^u-td-js \ho-i-cn ssh_vssk ns DXvLm-S\w sk]vxw-_ amkw 11 mw XobXn -Nn-Ø-cRvP kvac-i-lm-fn \S NS-ßn _lp. ticf tzhkzw sshzypxn hip v a{ n {io. ISIw ] n kptc- {µ \n h-ln- p-i-bp- m-bn. kwl- S-\-bpsS _\-h-e v ^ n AwKß-fm-b-h-cpsS a -fn \n pw SSLC/ CBSE, +2 F n-h-bn Db am v hmßnb Ip n-iƒ v hnzym-`ymk t{]m m-l\ Ah Uv hnx-c-whpw At±lw \S-Øp-I-bp- m-bn. si.-c.-h.-f-^ns \ne-hn-ep- mbn-cp ssh_vssk n IqSp-X hnh-c-߃ Dƒs m- n- p-sim v ]cnjvi-cn sh_vssk- mwv Ct mƒ \ne-hn h -Xv. F A{U-kn \ΩpsS ]pxp- nb sh_vssk v e`y-am-wv. Board Orders, Photo Galary, Useful Links, Discussion Forum, Technical Details F nh ]pxnb ssk n Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. ssh_vssk- ns tlmw t]pn saº cpn-kvt{s-j-\p kuicyw D v. cpn-ã snøp Hmtcm AwK- Øn\pw {]txyiw bqk \bnapw ]mkv -th Upw D]-tbm-Kn v ssk n {]th-in- m Ign-bp- -Xm-Wv. cpntã Uv AwK-߃ v saº temkn snbvxv Ib-dn-bm sshzypxn t_m Up-ambpw sshzyp- Xn taj-e-bp-ambn _ -s -Sp hnjb-߃ Discussion Forum Øn N bv v hbv p-hm\pw saº temkn snbvxv Ib-dp AwK߃ v N -bn ]s -Sp- p-hm\pw Ah-cpsS \n t±-i-߃ t]mãv snøphm\pw km[n- pw. \ΩpsS apj-]-{xamb ]h th-hvkns AXm-Xp-am-ksØbpw sx p-ap-ºsø amksøbpw amkn-i-iƒ sh_vssk- n e`y-am-wv. kwl-s\ hnhn[ ka-b-ß-fn \S-Øn-bn- p Imº-bn-\p-I-fp-sSbpw skan-\m-dp-i-fp-ssbpw hnh-c-ßfpw, {]kvxpx ]cn-]m-sn-i-fpss t^mt m Kme-dnbpw ssk n k o-i-cn- n- p- v. kwl-s-\-bp-ambpw Ce-Iv{Sn-kn n t_m Up-ambn _ -s -Sp te Ãv \yqkp-ifpw, A\u kv-sa- p-ifpw ssh_vssk- ns tlmwt]-pn Xs e`y-am- n-bn- p- v. s^bnkv _p v, Szn, bqsq_v F n-h-bn \n pw ]pxnb ssk ns\ AIvkkv D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. apgp-h AwKßfpw ]pxp- nb ssh_vssk- ns km[y-x-iƒ ]c-am-h[n D]-tbm-K-s - Sp-Ø-W-sa v XmXv]-cy-s -Sp- p. 6 THE POWER WAVES September 2016

5 kmº-øn-i-cwkw F-kv kp-[m-i sd-õn km-º-øn-i ]-cn-jv-im-c-ß-fp-ss Im \q- m- v \-h-d-zm-c-h - -c-w \-b-ß-sf ap-t m- p-sim- p-t]m-ip- tam-un k - m-cn-s \-b-߃ \-Ωp-sS km-º-øn-i kzm-x-{ y-øn-\pw tz-io-b ]-c-am-[n-im-c-øn-\p-am-wv sh- p-hn-fn-bp- m- p- -Xv. sim- n-tlm-jn- -s -Sp- km-º- Øn-I ]-cn-jv-im-c-߃ B-cw-`n- n- v Im \q- m- v ]n- n-sp-i-bm-wv. H-cp- ]- w am-[y-a-ß-fpw tim - -td- v ÿm- ]-\-ß-fpw C-Xv B-tLm-j-]q -hw sim- m-sp-i-bp- m-bn. tim -{K-kpw A-Xn-s k - m-cp-i-fpw A-h-X-cn- n- Cu ]-cn-jv-im-c-߃- v ]n hn \- c-knw-l-dm-hp-hn-s Im-e-Øm-Wv Xp- S- w Ip-dn- -sx- n a -tam-l kn-mv- `-c-w Im-e-b-f-hn-em-Wv i- n {]m-]n- -Xv. A- v _n-sp-]n Cu \- b-߃- v i- -am-bn F-Xn-cm-bn-cp- p. H-cn- -epw _n-sp-]n ]n hn \-cknw-l-dm-hp-hn-s\ F-Xn - p-i-tbm hn-a -in- p-i-tbm sn-bv -Xn-cp- n-s - - Xv bm-ym -Yy-am-Wv. A-t±-lw s\-{lp Ip-Spw-_mw-Kw B-bn-cp- n-s - -Xpw _m-_-dn a-kv-pn-zv X-I - p- -Xn-\v {]- [m-\-a-{ n-sb- \n-e-bn A-t±-l- Øn-s A-\p-`m-h-ap- m-bn-cp- p-sh- -Xp-am-Wv A-Xn-\p- {]-[m-\ Im-c- Ww. km-º-øn-i ]-cn-jv-im-c-sø Xp- S - p- m-b B-tKm-f-h - -c-w-hpw D-Zm-c-h - -c-w-hpw C- y-bn-te- v t\-cn- p- hn-tz-i \n-t -]-Øn-\mbn hm-xn-ep-iƒ Xp-d- p-sh- pw B- `y- -c h-f - m \n-c- n-s h -[-\- bv- v h-gn-h-s - p-am-wv hn-e-bn-cp-øs -Sp- -Xv. cm-pyw A-`n-hr- n-bn-tebv- v Ip-Xn- p-sh- pw \-b-sø ]n- p-w-bv- p- -h A-h-Im-i-s -Sp- p- v. Cu A-h-Im-i-hm-Z-ß-sf- p-dn-s - mw B-g-Øn-ep- ]T-\-߃ B- h-iy-am-wv. tkm-hn-b- v bq-wn-b-s -bpw tkmjy-en-ãv tn-cn-bp-ss-bpw X-I - -bpss ]- m-ø-e-øn-em-wv ]n hn \-cknw-l-dm-hp C- y {]-[m-\-a-{ n-bmbn F-Øp- -Xv. A-ta-cn- -bpw ]-Sn- m-d bq-tdm- pw G-I-{[p-h tem- I-Øn-s t\-xm- -fm-bn N-a-bp-I-bpw sn-bv-xp. A-tXm-sS C- y-bp-ss G- - hpw i- -am-b ]n -_-e-am-bn-cp- s]m-xp-ta-j-e-bpw k-ωn-{i k-º-zv hy-h-ÿ-bpw A-{]-Xy- -am-ip- ÿn-xn-bp- m-bn. B-tKm-f-h - -c-w i- n-i-fp-ss k-ω -Z-ß-sf \-c-knwl-dm-hp F-Xn -Øn-s - p am-{x-a- A-h-bv- v Io-g-S-ßp-I-bpw sn-bv-xp. Iq-Sm-sX t\-cn- p- hn-tz-i \n-t - ]-Øn-s Ip-sØm-gp- n-\m-bn hm-xnep-iƒ a-e -t Xp-d- n- p. _-lpcm-jv-{s Ip-Ø-I-Iƒ- m-bn cm-py-øns K -`-Kr-lw X-s Xp-d- n- p-sh- p ]-d-bmw. September 2016 THE POWER WAVES 7

6 A- m-e-øv sse-k -kv cm-pv, Izm- m-cm-pv F- n-ß-s\-bp- hn-a - i-\-߃ hy-h-km-b tem-i-øn-s `m-k-øp \n- p- m-bn-cp- p-sh- -Xv h-kv-xp-x-bm-wv. hy-h-km-bn-iƒ- pw \-h kw-cw-`-i - pw \n-c-h-[n \n-b- { -W-ß-fpw {]-Xn-_- -ß-fpw t\- cn-ts- n h-cp- p-sh- B-tcm-]-Wß-fp-ap- m-bn-cp- p. H-cp ]-cn-[n-h-sc A-Xv i-cn-bp-am-bn-cp- p. km-º-øn-i \-b-߃ i-cn-bm-bn hn-e-bn-cp-øp-ibpw Hm-tcm Z-im-_v-Z-Øn-epw Nn-e am- -߃ h-cp-øp-i-bpw sn-tø- -Xp- m-bn-cp- p. sse-k- -kv kw-hn-[m- \-Øn-\pw D-tZym-K-ÿ hr-µ-øn-s Np-I- p \m-s-bv- pw am- w h-cp-øp- -Xn-\v \-S-]-Sn-Iƒ D-Zm-c-am- p- -Xn B - pw F-Xn - p- m-in-. F- m b-ym -Y e- yw h-f-sc- hy-xy-kv-xam-bn-cp- p. s]m-xp-ta-j-e-bv- m-sibpw Nn-e {]-txy-i ta-j-e-i-fn A- Xn-\p- B-[n-]-Xy-Øn-\p-sa-Xn-cm-bncp- p A-Xv. s]m-xp-ta-j-e-bn \n- v kz-im-cy ta-j-e-bn-te-bv- p- am- -am-bn-cp- p {]-[m-\ B-h-iyw. tzio-b s]m-xp hy-h-km-b kw-cw-`-߃- p- kw-c- -W kw-hn-[m-\-߃ ]n -h-en- -em-bn-cp- p _-lp-cm-jv-{s Ip-Ø-I-I-fp-sS {]-[m-\ e- yw. kzm-x-{ y-øn-s B-Zy \m-fp-ifn s]m-xp-th Zp - -e-cm-bn-cp- C- y hy-h-km-bn-iƒ s]m-xp-ta- J-e-sb Xp-S- -Øn F-Xn -Øn-cp- n-. {I-ta-W A-h hn-i-kn- p- I-bpw kz- w Nn-d-Ip-Iƒ hn-hn-[ ta-j-e-i-fn-te-b- v hym-]n- n- p-ibpw sn-tø- B-h-iy-ap- m-bn. s]m-xp-ta-j-e-sb c- mw ÿm-\-tøbv- pw ]n- o-sv A- p-]q- -en-te-bv- pw \-bn- p-i F- -Xv A-h-cp-sS B-hiy-am-bn-Xo - p. B ÿm-\w A-h - v I-ø-S- -W-am-bn-cp- p. A-tXm-sSm- w X-s _-lp-cm-jv-{s I-º-\n-Ifp-sS km-º-øn-i k-lm-b-hpw A- h-cp-am-bn em-`w ]- n-s-epw A-h-cpsS B-h-iy-am-bn. sse-k-k -kv-cm-pn-s -bpw tizm- m-cm-pn-s -bpw t]-cn Ip-Ø-I \nb-{ -W hym-]m-c {]-h -Ø-\-߃ \n-b-a-sa- Ip-d- p-h-gn-bn-eq-ss F- m ta-j-e-i-fn-epw Ip-Ø-I aq-e-[- \w A-\p-h-Zn- p-i-bm-wp- m-b-xv. N- 8 THE POWER WAVES September 2016 ßm-Ø ap-x-em-fn-øw t{]m -km-ln- n- -s - p. F- m ta-j-e-bn-epw _- lp-cm-jv-{s Ip-Ø-I-I-sf A-\p-h-Zn- p- -Xn-\pw \n-b-{ -W-ß-fn- m-sx hn- `-h-ß-fpw Ip-d- sn-e-hn-ep- sxm-gn i- n-bpw Nq-j-Ww sn-øm- \pw A-h-k-c-sam-cp- p- -Xn-\v B- tkm-f h - -c-w-øn-s t]-cn U- ªyp-Sn-H, thƒ-uv _m- v, sf-fw-f- ^v F- n-h hn-i-kz-c cm-py-ß-fp-ssta k-ω -Zw sn-ep-øn-s m- n-cp- p. D-Zm-c-h - -c-w \-b-߃ cm- Po-hv Km- n-bp-ss Im-e-Øp-X-s B- cw-`n- n-cp- p-sh- -Xv bm-ym -Yy-am-sW- n-epw A-Xv i- n-{]m-]n- -Xv ]n hn \-c-knw-l-dm-hp-hn-s Im-e-Øm-bn-cp- p. Im-c-Ww F- mw \-b-ß-fn-epw A-Sn-ap-Sn am- w h-cp-øp-i-bpw _-lpcm-jv -{S Ip-Ø-I-I-fp-sS Ip-sØm-gp- n- \v h-gn-sbm-cp- p-i-bpw sn-øp- -Xv B Im-e-Øm-bn-cp- p. \-h D-Zm-c-h - c-w \-b-߃ cm-py-øv h-f-sc-b-[n- Iw am- -߃ h-cp-øp-i-bp- m-bn. B- `y- -c h-f - m-\n-c- n h -[-\ D- m-sb- pw B-`y- -c h-f - m-\n-c- n-s Im-cy-Øn tem-i-øv C- y H- m-a-xm-sb- p-sam-s -bm-wv A-Xns h- m- ƒ A-h-Im-i-s -Sp- -Xv. A-Sn-ÿm-\ ku-i-cy-߃ hn-i-kn- p-sh- pw A-h-Im-i-s -Sp- p- v. h- en-sbm-cp hn-`m-kw C-S-Ø-c- m-cp- msb- pw A-h-cm-Wv \-h D-Zm-c-h - c-w \-b-øn-s Nm-ºy- m-sc- pw \-K-c-߃ h ]p-tcm-k-xn ssi-h-cn- p-sh- pw B-bn-c- -W- n-\m-fp-iƒ B-{i-bn- p- tjm- n-mv am-fp-iƒ ÿm-]n-x-am-sb- p-sam-s -bm-wv A- h-im-i-hm-zw. tim - -td- v hy-h-km- -b߃, B-I -j-i-am-b tim - -td- v B-ip-]-{Xn-Iƒ, k -h-i-em-im-e-iƒ, sxm-gn-e-[n-jvtn-x tim-f-pp-iƒ F- nh-sb- m-ap- m-bn. C-sX- mw hn-i-kn- X C- y-bp-ss A-S-bm-f-ß-fm-Wv. F- m C-Xn-s\m-cp a-dp-h-i-aps - -Xv Im-Wm-Xn-cp- p-iq-sm. Zm-cn- {Zyw h -[n- p. `- y-[m-\y-ß-fp-ss i- cm-i-cn D-]-t`m-Kw Xm-tgm- p-t]m-bn. sxm-gn-en- m-bv-a h -[n- p. hn-e- -b- w h -[n- p. km-[m-c-w- m-cp-ss Pohn-Xw c- - -hpw Iq- n-tbm-pn- n- m-\m- Im-Ø-hn-[w Zp- -l-am-bn. Im -jn-i hr-øn B-Zm-b-I-c-a- m-xm-bn. I -j- I hm-bv-] Xn-cn- -S-bv- m `q-an hns m-gn-hm- p-i-bpw I -j-i-søm-gn-emfn-i-fm-bn am-dp-i-bpw sn-øp- p. B- tcm-ky hn-zym-`ym-k ta-j-e-iƒ sne-th-dn-b-xpw km-[m-c-w- m - v B- {i-bn- m-\m-im-ø-xp-am-bn. C-Ø-c- Øn ]m-h-s - -h ]p-dw-x- -s -Sptºmƒ tim - -td- p-iƒ- v F- m k- lm-b-ß-fpw e-`n- p-sim- n-cn- p- p. k - m-cpw A-Xn-s km-º-øn- I hn-z-kv-[-cpw C- y ap-t -dn-sb- pw B-tfm-l-cn h-cp-am-\w I-gn- 25 h - j-øn-\n-s-bn A- n-c- n h -[n- psh- p-am-wv A-h-Im-i-s -Sp- -Xv. F m C- y- m-cp-ss-bpw h-cp-am-\w I-W- p-iq- n A-Xn-s\ hn-`-pn- m-wv B-tfm-l-cn h-cp-am-\w I-W- m- p- -Xv. B-tfm-l-cn h-cp-am-\w 300 \n- v 500 tum-f-dm-bn D-b - n-cn- p- p-sh- pw ]-d-bp- p. ]-t F-ßs\-bm-Wv C-Xv D-b - n-cn- p- -Xv. A-ta-cn- B-ÿm-\-am-bp- km -h-tz-io-b ÿm-]-\w Hm-tcm h - j-hpw hn-hn-[ cm-py-ß-sf Ip-dn- v k -th \-S-Øm-dp- v. Cu A-Sp-Ø Im-e-Øv A-h C- y-sb kw-_- n- v B- -cy-s -Sp-Øp- H-cp dn-t m - v ]p-d-øp-hn- -Xv {]-ap-j ]-{X-ß-sf- mw {]-kn- o-i-cn- n- p- v. {]-kv-xp- X dn-t m - -\p-k-cn- v C- y-bn-se H- cp i-x-am-\-am-wv 53 i-x-am-\w k-º- Øpw I-ø-S- n-h- n-cn- p- -Xv. ]-Øp i-x-am-\w C- y- m-cp-ss I-øn-em-Wv 76.3 i-x-am-\w k-º-øp-ap- -Xv, 90 i-x-am-\-øn-s I-øn-ep- -Xv ti-hew 23.7 i-x-am-\w k-º-øp-am-{xw. G- -hpw ]n- n-ep- 30 i-x-am-\w C- y- m-cp-ss I-øn-ep- -Xv H-cp i-xam-\w k-º-øp-am-{x-am-sw- m-wv {]- kv-xp-x dn-t m - n-ep- -Xv. C- y-bnse k-º- A-Xn-k-º- -cm-bn Xocp- p-sh- -Yw. A-h-cp-sS B-tfm-lcn h-cp-am-\w h -[n- p-i-bpw sn-øp- p. A-Xm-Wv tc-j-i-fn-ep- -Xv, km- [m-c-w- m-cp-ts-x-. A-Zm-\n, Aw-_m-\n, Sm-, _n -f,- sf-sn-kn, a-ln-{µ F- n-h-bp-ss-sb- mw k-º-øv I-gn- 25 h -j-øn-\n-sbn B-bn-c-tam A-Xn-e-[n-I-tam C-c- n h -[n- n- p- v. D-Zm-l-c-W-Øn-\v \- tc-{µ tam-un A-[n-Im-c-ta- ti-j-ap- H-cp h -j-øn-\n-s-bn ]-Øp

7 tim - -td- v ÿm-]-\-߃ ]-Øp-e- - Øn-e-[n-Iw tim-sn B-kv-Xn-bn-ep- h-cm-bn am-dn-sb- v ]n-sn-sf \-S-Øn-b k -th-bn hy- -am-b-xm-wv. B-`y- -c-h-f - m \n-c- m-wv G- Xp cm-py-øn-s -bpw h-f - -bp-ss am- \-Z-fi-am- m-dp- -Xv. F- m am-\- h hn-i-k-\ kq-nn-i-bm-wv b-ym -Y am-\-z-fi-am-t - -Xv. am-\-h hn-i-k- \ kq-nn-i-b-\p-k-cn- v C- y B-tcm- Ky ta-j-e-bn-ep- sn-e-hn-s Imcy-Øn {io-e- -bv- pw _w- m-tz-in- \pw ]n-d-in-em-wv. sxm-gn-en- m-bv-a, Zmcn-{Zyw, hn-e- -b- w, \m-wy-s -cp- w F- n-h Iq-Sn-bm-Ip-tºmƒ am-\-h hn- I-k-\ kq-nn-i-b-\p-k-cn- v \-Ωp-sS ÿm-\w ]n-s -bpw ]n-d-tim- p-t]m- Ip p. \-Ωp-sS {]-Ir-Xn hn-`-h-ß-sf- mw \-h D-Zm-c-h - -c-w km-º-øn-i \- b-ß-fp-ss ^-e-am-bn Nq-j-Ww sn-øs -Sp- p. e- - -W- n-\v tim-sn cq- ] hn-e-h-cp- C-cp-º-bn-cv Xp- -am-b hn-e-bv- v ]p-d-tø-bv- v t]m-ip- p. am-cp-xn I-º-\n-bp-sS ]m -Sv-W F- \n-e-bn Im \n -am-w ta-je-bn \n- v P- m-\n-se kp-kp-in I-º-\n am-{xw em-`-hn-ln-x-am-bn \nc-h-[n e- w tim-sn cq-]-bm-wv sim- p-t]m-ip- -Xv. _-lp-cm-jv-{s Ip- Ø-I-Iƒ cm-py-øv hy-h-km-b-h - c-w-øn-\v \n-t -]w \-S-Øp- n-s - -Xp-sIm- v X-s \-h D-Zm-c-h - -c-w \-b-ß-fp-ss ^-e-am-bn ]p- Xn-b sxm-gn-e-h-k-c-߃ kr-jv-sn- s -Sp- n-. F- m h -In-S Ão hyh-km-b ÿm-]-\-ß-fpw F -Pn-\n-bdn-Mv I-º-\n-I-fpw h-kv-{x si-an- hy-h-km-b-ß-fpw D-Zm-c-h - c-w \-b-øn-\v ap-ºv X-s B-cw-`n- n- p- -Xm-Wv. t\-cn- p- hn-tz-i \nt -]-Øn-s ^-e-am-bn H-cp h -In- S hy-h-km-b-tam P-e-tk-N-\ ]- -Xntbm cm-py-øp- m-bn- n-. hn-tz-i \nt -]-߃ h-s -Øp- -Xv Hm-l-cn- -tºm-f-øn-te-bv- m-wv. G- -hp-safp- -Øn em-`w Xn-cn- p-in- p- ta- J-e-I-fn Nn-e J-\n-Iƒ, Xp-d-ap- J-߃ F- n-h-bp-ss B-[p-\n-I-h - -c-w-øn-\pw _m- p-iƒ B-cw-`n- p- -Xn-\pw {]-[m-\-am-bn km-º-øn- I _n-kn-\-kv B-cw-`n- p- -Xn-\pw am-{x-am-wv _-lp-cm-jv-{s- Ip-Ø-I- Iƒ \n-t -]w \-S-Øn-bn- p- -Xv. C- \n A-h {]-Xn-tcm-[w, a-cp- v, thyma-bm-\w, th -lu-kn-mv, C -jp-d kv, am-[y-aw F- o ta-j-e-i-fn-epw ap-x -ap-s- v \-S- -Øn-sb- n-cn- pw. C- sxm-s -s m- p-x-s hn-tz-i \nt -]w h-cp- -Xv em-`-øn-\v am-{xam-sw- pw hn-i-k-\-øn-\m-b-s - pw Np-cp- -Øn ]-d-bmw. _n-sp-]n- A-[n-Im-c-Øn-se-Øn-btXm-sS hn-tz-i \n-t -] ]- -Xn-Ifpw _-lp-cm-jv-{s Ip-Ø-I-I-fp-sS hym- ]m-c-ß-fpw h-f-sc-b-[n-iw i- n-s - Sp- km-l-n-cy-am-wp- m-b-xv. ]n hn \-c-knw-l-dm-hp-hn-s\-bpw a -tam-l kn-ßn-s\-bpw \-h D-Zm-c-h - -c-w \-b-ß-fp-ss t]-cn _n-sp-]n-tbm-sv \-Ωp-sS {]-Ir-Xn hn-`-h-ßsf- mw \-h D-Zm-c-h - c-w km-º-øn-i \-b-ßfp-ss ^-e-am-bn Nq-j-Ww sn-ø-s -Sp- p. e- - - W- n-\v tim-sn cq-] hn-eh-cp- C-cp-º-bn-cv Xp- - am-b hn-e-bv- v ]p-d-tø-bv- v t]m-ip- p. B-`n-ap-Jy-ap- am-[y-a-߃ ]p-i-gv- Øm Xp-S-ßp-I-bpw sn-bv-xp. sf- Fw-F-^v, tem-i-_m- v A-ta-cn- km-{am-py-øw F- n-h-bp-ss \n -t±i-߃- -\p-k-cn- v Ip-Ø-I km-º- Øn-I ta-j-e-sb-bpw _-lp-cm-jv -{S Ip- Ø-I-I-sf-bpw ]n- -p-w-bv- p- -Xpw km-{am-py-ø \-b-߃- v ]-c-h-xm-\n hn-cn- p- -Xp-am-b cm-jv-{so-b A-[n-Imc L-S-\-bm-Wv ]q -Æ-am-bpw cq-]o-ir- X-am-bn- p- -Xv. B-tKm-f-h - -c-w \-b-øn-s 25 h -j-øn-\n-s-bn B- `y- -tcm -]m-z-\w tum-f I-W- nse-sp-øm ssn-\-bp-ts-xv ]-Xn-s\m- v Z-i-e- -am-sw- n C- y-bp-ts- Xv c- p Z-i-e- w am-{x-am-wv. `q-cn-]- w P-\-hn-`m-K-hpw \-h- D- Zm-c-h - -c-w \-b-ß-fp-ss ^-e-ambp- I-\-Ø `m-cw-aq-ew k-ω -Z-a- \p-`-hn- p-tºm-gpw C- y-bn-se `-c-wh -Kw F- mw sa- -am-sw- pw cm-pyw A-Xn-th-K-Øn ap-t -dp-i-bm-sw- pw \-sω hn-iz-kn- n- m-\m-wv {ian- p- -Xv. kz- w km-º-øn-i \nb-{ -Ww \-jv-s-s -Sp- -Xv ]-c-am-[n- Im-cw ]-W-b-s -Sp-Øp- -Xn-te-bv- m- Wv \-bn- p-i-sb- -Xv kp-{]-[m-\-amb bm-ym -Yy-am-Wv. \-h-d-zm-c-h - c-w \-b-ß-sf ap-t m- p-sim- p-t]m- Ip- tam-un k - m-cn-s \-b-߃ \-Ωp-sS km-º-øn-i kzm-x-{ y-øn- \pw tz-io-b ]-c-am-[n-im-c-øn-\p-am-wv sh- p-hn-fn-bp- m- p- -Xv. September 2016 THE POWER WAVES 9

8 A\p-kva-cWw Im\w cmtp-{µ A-Xp-ey-\m-b a-\p-jy-kv-t\-ln kn. A-Nyp-X-ta-t\m hn-s-]-d- n- v Im -\q- m- m-ip- p Po-hn-X-Øn-s hn-hn-[ cw-k-ß-fn X-s hy- n-xz-hpw A-km-am-\y-am-b I-gn-hpw {]-Z -in- n- a-lm {]-Xn-`-bmbn-cp- kn A-Nyp-X-ta-t\m-s 25- mw N-c-a-hm -jn-i Zn-\w Hm-K-Ãv 16 \v Bbncp p. A-t±-l-sØ-t m-se k-xy-k- -\m-b H-cp cm-jv-{so-b t\-xm-hn-s\- tbm A-t±-l-sØ- mƒ {]m-]v -X-\pw \o- Xn-am-\p-am-b H-cp h-ip- p a-{ n-tb-tbm ti-c-f-øn-se- - C- y-bn -X-s I- s -Øm {]-bm-k-am-bn-cn- pw. Xm hn-iz-kn- n-cp- D- -X-am-b B-Z -i߃ Po-hn-Xm-h-km-\w h-sc A-Nyp- X-ta-t\m ap-dp-si- n-sn- p. A-Xp-ey-\m-b a-\p-jy-kv -t\-ln, Zr- V-{]-Xn- -\pw \o-xn-jvt-\p-am-b `-c- Wm-[n-Im-cn, ssi-eo-km-c-fy-øn-\p-s-abm-b F-gp-Øp-Im-c F- o \n-e-ifn G-h-cp-sS-bpw B-Z-c-hv ]n-sn- p-]- n-b b-tim-[-\-\m-bn-cp- p kn A-Nyp- X-ta-t\m. ti-c-f-øn-s -bpw ti-c-f- Øn-se A-[zm-\n- p- P-\-ß-fp-sSbpw k -h-txm- p-j-am-b A-`yp- -Xn- p-th- n A-Nyp-X-ta-t\m A-\p-jvTn- tk-h-\-߃ ÿm-bo-`m-h-tøm-sp- Iq-Sn-b-Xm-Wv. h-cpw-x-e-ap-d-i-fp-ss ap- n h-f-sc- m-e-tø-bv - v h-gn-sx-fn- p- H-cp si-sm-hn-f- m-bn B tkh-\-߃ tim-`n- pw. A-Xp-sIm- p-xs A-Nyp-X-ta-t\m tz-io-b-x-e-ønepw I- n-]-cn-k-w-\-iƒ- - p-dw {it -b-\pw B-Z-c-Wo-b-\p-am-bn. s]m-xp-hn cm-jv-{so-b {]-h -Ø- I-cp-sS-bpw cm-jv -{So-b t\-xm- -fp-ss-bpw kz-`m-h-øn A-]q -h-am-bn am-{xw Im- Wp- H-cp Kp-W-hn-ti-jw A-Nyp-Xta-t\m B -Pn- p. kz- w ss\-k - Kn-I hm-k-\-iƒ A-Xn-\p k-lm-b-iam-bn-cp- p. Xm hn-iz-kn- n-cp- B- Z -i-ß-tfm-sv, B-i-b-ß-tfm-Sv, {]-ÿm- \-tøm-sv A-f-h- {]-Xn-_- -X-bpw Iqdpw {]-Z -in- n- p-t]m- H-cm-fm-bn-cp- p A-Nyp-X-ta-t\m. G-Xp {]-iv-\w ]-cntim-[n- p-tºm-gpw Cu {]-Xn-_- -X kp-xm-cy-am-ip- co-xn-bn-em-bn-cp- p A- t±-l-øn-s {]-Xn-I-c-Ww. kz-bw H-sc-gp-Øp-Im-c-s\- -Xn Iq-Sp-X A-Nyp-X-ta-t\m sn-dp- wsxm-t \-s m-cp k-lr-z-b-\pw km-ln- Xy-t{]-an-bpw B-bn-cp- p. A-Xn-s A- o-w-am-b am-[p-cyw aq-e-am-wv F- pw {]- p-_v-[-ß-fm-b cm-jv-{so-b kw-`-h߃ A-t±-l-Øn-s a-\-kn-s\ C-f- n-b-xp-t]m-se km-ln-xy-øn-se kw- `-h-ß-fpw A-t±-l-Øn-s a-\-kn-s\ D-e- p-sim- n-cp- -Xv. H-cp ]p-xn-b {K- Ÿ-Øn-s {]-Im-i-\w, H-cp km-ln-xy ]p-c-kv-im-cw C-sX- mw kw-kv-im-c ]pjv -I-e-am-b B lr-z-b-øn G-Xp \nan-j-b-øn-epw Hm-f-߃ D-b -Øm i- -ß-fm-bn-cp- p. A-Nyp-X-ta-t\m-s Po-hn-X-Øn-se Kp-W-hn-ti-jw an-x-`m-jn-xz-am-wv. Cu an-x-`m-jn-xzw "A-an-Xw' F- p-t]m-epw hn-nm-cn- m-hp- a- n A-t±-l-Øn sx-fn- p-\n- n-cp- p. A-Nyp-X-tat\m {]-Xn-I-cn- pw, i- -am-bpw hy- -am-bpw {]-Xn-I-cn- pw. A-Xm-bn-cp- p A-t±-l-Øn-s co-xn; kz-`m-hw. H-cp {]-txy-i cm-jv -{So-b {]-ÿm-\-øns A-\p-bm-bn B-bn-cp-s - n-epw {]- iv -\-߃ hn-e-bn-cp-øp- -Xn A-Nyp- X-ta-t\m {]-Z -in- n- n-cp- h-kv-xp- \n-jvt-x {i-t -b-am-bn-cp- p Im-e-Øv 28 am-k- m-ew A-[n-Im-c-Øn-en-cp- B-Zy-sØ I-Ωyq- Wn-Ãv a-{ n-k-`-bpw ]n- o-sv ]-e k- µ -`-ß-fn-em-bn ti-c-fw `-cn- I-Ωyq- Wn-Ãp-Im - v ]- m-fn-ø-tam t\-xr-xztam D- sf-iy-ap- -Wn a-{ n-k-`-ifpw P-\-ß-fp-sS Po-hn-Xw sa- -s -Sp- Øm-\pw kw-ÿm-\-øn-s \m-t\m- p- J-am-b hn-i-k-\-øn-\v th- n-bpw H- t -sd \-S-]-Sn-I-sf-Sp-Øn- p- v. A- mcy-øn G- -hpw Iq-Sp-X ÿm-bnbp-am-b t\- -ß-fp- m- m I-gn- n- p- -Xv ap-jy-a-{ n-sb- -\n-e-bn A- Nyp-X-ta-t\m `-c-w-km-c-yyw h-ln- Im-e-Øm-sW- v N-cn-{Xw tc-j-s - Sp-Øpw. H-cp ]p-xn-b ti-c-fw si- n- -Sp- m- \p- C-S-Xp- -P-\m-[n-]-Xy ap- -Wn K- h -sa n-s ]-cn-{i-a-ß-fn sf-izcy-]q -W-am-b ]p-xn-b ti-c-fw ]-Sp-Øpb -Øm A-Nyp-X-ta-t\m-s kv -a-c-wbpw `-c-w \-S-]-Sn-I-fpw \-ap- v h-gn- Im- n-bm-i-s. A-Nyp-X-ta-t\m-\v {i- m- Rv -P-en. 10 THE POWER WAVES September 2016

9 dnt m v N{µ IÆ-t cn \ho-i-cn sh_vssk- v DZvLm-S-\hpw hnzym-`ymk Ahm Uv hnx-c-whpw ticf Ce-Iv{Sn-kn n Hm^o-tkgvkv s^u-td-js \ho-i-cn sh_vssk v DXvLm-S-\hpw kwl-s-\bpss _\-h-e v ^ nse AwK-ß-fpsS a ƒ p {]Ya hnzym-`ymk t{]m m-l\ kωm\ hnx-c-whpw _lp. sshzypxn tzhkzw hip v a{ n. {io. IS-Iw-] n kptc-{µ \n -ln- p. XZ-h-k-c-Øn kwkmcn- sh ti{µ sshzypxn \nb-ahpw \bhpw \msn\v B]-Øm-sW pw AXv kwÿm-\-øns kºzv hyhÿsb XI p-sa pw ti{µ sshzypxn \bw \S- n-em- n-bm tic-f-øns sshzypxn Bh-iy-I-XbpsS 65 ix-am-\hpw ]pdøv \n pw hmßp- -Xn\v XS- -am-ip-sa pw At±lw ]d- p. {]mtbm-kn-i-amb kie km[y-x-ifpw sshzypxn Dev]mZ-\-Øn-\mbn {]tbm-p-\-s -Sp- Øm-Xn-cp- m AXv `mhn-x-e-ap-d-tbm- Sp A]-cm-[-am-Ipw. ticfw \msf Ccp- n-em-hm-xn-cn- m Iq mb {]bvx\w Bh-iy-am-sW pw D]-t`m- hv Dev]m-Z-I IqSn-bm-hp coxnbmwv ]pxnb temi-{i-a-øn A\p- `-h-s -Sp- -sx pw At±lw Iq nt Øp. {]kvxpx NS-ßn ansp- cmb hnzym n-isf A\p-tam-Zn- p- -Xn-\mbn KEOF kzoi-cn kao-]\w amxr-im-]-c-am-sw v At±lw kwl- S-\sb A`n-\-µn- p sk]vxw-_ 11 \v cmhnse ssx m-sp NnØ-c- RvP kvamc-i-øn Hcp- nb efn- X-sa- n-epw, \nd kz- ns\ _lp. a{ n A`n-kw-t_m-[\ snbvxxv Du -Zm-b-I-am-bn. kwl- S-\-bpsS apj-]-{x-amb ]h thhvkn\v ]pdsa \h-am-[y-a-ß-fpss {]tbm-p-\-øn\v Du \evin. s]mxp A`n-{]mb cq]o-i-c-w-øn\v D]bp -amipw hn[w ]p\:{iao-i-cn- -s - -XmWv kwl-s-\-bpss sh_vssk v AXv kpo-h-am- p- -Xn- \mwv Cu DZy-a-Øn-eqsS kwl-s\ D -an-sp- -Xv. kwls\bpss _\-h-e v ^ n AwK-ß-fmbhcpsS a -fn Fkv.-F.-kn, +2 F n-h-bn D X hnpbw t\sn-b-shc A\p-tam-Zn- p- - Xn\v kwÿm-\-x-e-øn Xocp-am-\n- Xv ASp-Ø-Im-e-Øm-Wv. Bdv h jambn ae- pdw Pn -bn kwl-s-\- bpss AwK-ß-fpsS a ƒ v CØcw A\p-tam-Z\w \evim-dp- v. a v Pn - I-fnepw km[y-x-iƒ {]tbm-p-\-s - Sp-Øp- p- v. CXmWv kwÿm-\-x-e- Øn _\-h-e v ^ nse AwKß-fpsS a ƒ mbn hnzym-`ymk t{]m m-l\ kωm\w \ Im KEOF \v t{]c-w-bm-b-xv. biz- v. ]n.-hn. S/o kn. lcn-zmkv, (+2) IÆq, A] Æ IrjvW. Fkv. D/o Fw.-Pn. A\- -Ir-jvW (SSLC, CBSE) Be- pg, spdn amø- S/o kp[.-fw.-tpm-k^v (SSLC), kpo-zv. ]n. S/o Dkvam.-]n. (SSLC) ae- p-dw, KoXp{]-kmZv D/o kn.-pn. September 2016 THE POWER WAVES 11

10 HmWw s]cp-ºpg tkm]m-e-ir-jvw {]kmzv (SSLC, CBSE) CSp- n, n\v \hym-\p-`hw ]I p. Xaew IrjvtW-µp. Fkv. D/o B\µw. F.- hnp-bs HmWw HmWw s]mt m- C. (SSLC)) ]me- m-sv, su n. F. Ww... F HmWsØ kw_- n tpm S/o A_p-tPm (SSLC, IhnX snm epw, ]qthww ]qhn-fnth-ww... Xqa- n... F nh {io. CBSE)]me- msv, A hnµv.hn. kptcjv S/o kptcjv _m_p.-hn.-f. t\m_nƒ Kpem-_ns Nq n-eq-ssmgp-in-b-t mƒ sas sas... kµq-c- (SSLC, CBSE) CSp- n. BIm-ivIp-am F.Fw S/o si.-pn.-a-[p-ip-am (SSLC, Øn-e-I-hp-am-bv... F o ]m p-i-fp-ambn CBSE) timgn-t msv, t{]wkm-bn. ]n. Km\-\-Zn-bn {]ho sim w {iqxn S/o kmbn-cm-pv.f (+2)Xncp-h-\- - a[p-c-øn Ae-I-fn-f- n. ]n osv ]pcw F n-h _\-h-e v ^ ns Krlm-Xp-c-X-bpsS apdp-inb Iºn-Iƒ {]Ya kwÿm\xe kωm-\-øn\v ao n-s m v lcnem sim w amae-iƒ - p-d-øv... ]m-sn. H.-F.-hn.- A l-cmbn. F.-sF.- n.-bp.-kn. kwÿm\ bpss tl kqcym {io. Fw.-Pn.-Ah nwkv {]kn-u v.k. sp. DZ-b- -Ir-jvW Ah-X-cn- n- -t mƒ `m-\p, kwÿm\ sk{i- dn k: si.- kz w Ihn-X-I-fp-ambn {io. B. ]n. i -c-zm-kv, KEWF (AITUC) P\-d \mwp- p- (\o-b-cv) {io. N{µ sk{i- dn k. Fw.-]n. tkm]-ip-am, - IÆ-t cn (I v ap mø kulrhn. kt m-jvip-am F n-h NSßn Biw-k-Iƒ Adn-bn v kwkm- km n kvac-w-i-fpss hnlm-b- n- Zw) F n-h cwk-sø-øn. c - cn- p. kwÿm\ {]kn-u v {io. te v Bkzm-Z-Isc Db Øn Fkv. hnp-bs A y- -X-bn sduveyq- v... Xmfm-fl-I-X-bpsS ]pxptn -tbm-k-øn\v P\-d sk-{i- dn ]-S-hp-I-tf- n Xn mtc Xn mtc XI- Fw.-Pn. A\- -Ir-jvW kzmk-xhpw Xn- -I-Xm-cm... F nh ]pjv]-hkwÿm\ {Sj-d {io. Fkv.- n. nbpw hnp-b-ωbpw tn v t\m_nƒ Kpem_v \µnbpw ]d- p. ]msn.xn m-tc-bpss timdkv kz v XpS v kwl-s-\-bpss Iem G p-hm-ßnb Xmf-ap-dp- -Øn XnckmwkvIm-cnI hn`m-k-amb Iem-X-cw-»oe hogp-tºmgpw ]msn-øo-cmø K-Øns {ihw kpµ-c-amb Km\- Np p-iƒ ImWm-am-bn-cp- p. XΩn ߃, \ms ]m v, \ms-i-km-\-߃, HmWm-iw-k-Iƒ t\ v kz-s m-gn- IhnX F n-h-bpss Ah-X-c-Ww kz- -t mƒ D Nm v Ign- ncp p. 12 THE POWER WAVES September 2016 \ Xp Nn n- p-hm-\pw, {]h -Øn- p-hm-\p-ap Ime-amWv HmWw. \ bpss hnf-sh-sp v \mfp-iƒ! ]pjv] kar- -amb PohnX kuc- `y-amwv Fßpw. timsn hkv{x-ßfpss aww, HmW- m- p-i-fpss CuWem-h-Wyw. ]pø-cn-t m-dn sndp-]- b sim p ]cn pw ] -Shpw s\øpw tn Øv Ipg p-tºmgp m- Ip Akp-e-`-amb hmk-\, AXv cpnn- p- -Xnse A]q h ck-\m-\p- `q-xn, F mw C v Ab-hn-d- p-ibmwv tic-fob P\-X. C pw ticfob a\- p-i-fn ]qh-wn p \n p Hcp s]mxp P\-Io-bmtLm-j-amWv HmWw. CXv Hcp k -tam si p-i-ytbm Bhmw. F m ]pcm-w-hp-ambn _ -s IY-I-fmWv C v P\-lr-Z-b-ß-fn kpo-h-ambn \n p- -Xv. Xe-ap-d- Iƒ B hnizmkw ssiam-dn-s m- ncn- p- p. a\p-jy-kw-kvim-csø {]Im-i-am-\-am- n-s m v Ahs PohnX ]ptcm-k-xn v DtØ-P\w \ Ip-amdv ]mc-º-cy-øns Cu kvt\l-kmy B[p-\nI kaq-l-sø Akz-ÿ-am- n-s m- n-cn- p- p. Ncn-{X-]-c-ambn ]e hkvxp-x- Ifpw Ncn-{X-Im-c- m HmW-sØ- n kaq-l-øn\v \ In-bn- p- v. Ncn-{X- Im-c- m-cp-ssbpw Kth-j-I- m-cp-ssbpw temiøv am{x-amwv Ahbv v {]k- n. F m-h jhpw alm-_-en-b alm-hn-jvwp-hmwv \msp-im-wm-s\- Øp- Xv F hyxy-kvx-amb Hcp IYbpw Ncn-{X-Øn-ep- v. alm-_-enbpss hmgvn- m-esø Hm an- n- m\mwt{x alm-hnjvwp \msp-im- Wm hcp- -Xv F mwv Hcp Ncn- {X-Im-c ka - n- n- p- -Xv. ""]Ømw-i-X-I-Øn P\-hn-`m-Kß-fpsS Ass\Iyw Ah-km-\n- n- m amam- -Ønse Xocp-am-\-a-\pk-cn v `mkvic chn h Ω F tnc-am s]cp-amƒ `c-w-ta-s -Sp-Øt mƒ tic-fo-b v Bcm-[y-\mb

11 Iºyq- -dn hncn-bp t]m t]pv a[p-c-amb Ab-hn-d- A Bh-iyw. HmWw F kz]v\-ønse \jvs-s -Sp aqey-ßsf Xncn p sim p-h-cm-\p P\m-[n-]-Xy- -kmw-kvim-cni t]mcm- -am-wv C v A\n-hm-cy-ambn Xocp- -Xv. alm-_-ensb ap \n Øn Hcp amkw \o p-\n p tzio-tbm- hw BtLm-jn- -W-sa v hnfw-_-c-ap- mbn'' F mwv D q tcj-s -Sp- Øp- -Xv. B ]mc-ºcyw \ne-\n Øp- -XmWv HmW-sa v tcj-s -Sp-Øp- p. aqhm-bncw sim w apºv A o-dn-bbnse "\n\th' \K-c-Øn-ep- mb Hcp cmpmthm H n-tesd cmpm- - mtcm BWv \ΩpsS amthen F pw B cmpm-hns ImeØv Ako-dn-b-bn Xma-kn- n-cp- -t mƒ \ΩpsS {]]n-xm-a-l- m BtLm-jn- p-h BtLm-j-amWnsX pw F.hn IrjvW-hm-cn-b Kth-j-W- Øn-eqsS A`n-{]m-b-s - n- p- v. ticf-øns tzio-bm-tlm-j-amb HmWw ]mwvuy cmp-[m-\n-bm-bn-cp a[p-cbn sim m-sn-bn-cp- -Xmbn F.hn. tcj-s -Sp-Øp- p. tic-f-ønse ]q n-i A o-dn-b- m-cm-sw v F.hn ]d-bp- p. A o-dn-b-bn \n pw IpSn-tb-dn- m Ø-h AhcpsS \m n \S- p- m-bn-cp ]e BNm-c-ßfpw Chn-sSbpw \S- m- n. ]pxp-h- -cm-tlm-jhpw hnf-sh-sp p atlm- -hhpw Ah-bn {][m-\-ambn-cp- p. Cu c v BtLm-j-ßfpw H n- m-n-cn- -Xn \n v cq]-s -Sp- - XmWv tic-fo-b-cpss HmWm-tLmjw F pw Cu ]WvUn-X ÿm]n- n- p- v. simbvøp-ime D -h-amb HmW-Øn\v tic-f-ønse {]IrXn k -ambn \n p p F v HmWsØ- n \ne-hn-ep Im jn-im-tlmj-øns {]_e h m-hmb si.]n. ]fl-\m-`-ta-t\m\pw ]d-bp- p. F m Ncn{X \nk-a-\-ß-fnepw ImWm-hp Hcp s]mxp-kxyw CXn\v "ax ka- \z-b-øns ]q ƒ hncn-bn- pi' F e yamwv D Xv F -Xm-Wv. CØcw Kth-jW ]T\ hnh-c- September 2016 THE POWER WAVES 13

12 ߃ v ChnsS A -am{x {]k- ntb D q. HmWw Dƒs m- p hnimcw kmaq-lni PohnX kv] inbmwv F Xt{X {][m-\w. kphy-hÿn-x-amb, kaxz kpµ-c-amb Hcp kmaq-lni hyh-ÿ-bpss {]Xo-IamWv HmWw. 19 mw \q m- n cq]w sim am Ivkn-b {]Xy-b-imkv{Xw hn`m-h\w snbvx amxr-im-]-c-amb Hcp kmaq-lni Pohn-X-sØ-bmWv HmWw F kw {]Io Ø\w snøp- -Xv. AXns Hm Ω-]q- ƒ am\-ha-\- n hns Øn-s m- mwv F mh jhpw HmW-Øns h p-t]m- v. axw AXns {`m -amb Zwjv{S-I-fp-ambn C y-bn-emsi XmWvU-h-\rØw \S-Øp- p. C{X `oi-c-amb Hc-hÿ Cu taj-e-bn CXn\p apºp- m-bn- n-. ax-øns i -amb ]p\:ÿm]-\amwv C y P\m-[n-]-Xy- Øns apjy-e yw F p txm pw-hn-[-amwv h Ø-am- \-Ime `c-w- t\-xrxzw `cww XpS-cp- -Xv. a\p-jy-po-hnxw IS- p-t]m-ip- -Xv. BtKmfh -cww s]mxp-hn FXn -s -Sp- p-sh- nepw ^e- Øn AXv km h-{xn-i-ambn kwÿm-]n-x-am-bn- -gn- n-cn- p-i-bm- Wv. tim -td- p-i-fp-am-bp Nßm- Øhpw Ah-cpsS Ie n- mø ]n _-ehpw temi kw`-h-k-xn-isf P\m-[n-]-Xy-Øn\pw ]ptcm-k-xn pw FXn-cm- n-øo Øn- p- v. {]IrXn hn`-h-ßsf Hs kzimcy kzøp- -fm n am n-bn-cn- p p Cu Ahÿ. C y-bnse kmaq-lni kmwkvimaxm-xox kaq-l-øn-s bpw al- Ømb am\p-jni _ -Øn-s bpw IpSpw -Øn-s bpw ktµiw Db Øn- n-sn- p-sim- mwv HmWw IS- p-t]m-ip- Xpw. C v ÿnxn-k-xn-i-fmsi amdn-bncn- p- p. a\p-jym-h-im-i-øn-s bpw `c-w-l-s-\-bp-ss-bpw, P\-Io-b- -P-\m-[n- ]-Xy-Øn-s bpw kzmx-{ y-øn-s bpw kwc- Ww P\-Xbv v e`y-am-ip-s - nepw Ah-sb- mƒ amc-ihpw Zmcp- W-hp-amb kml-n-cy-øn-eq-ss-bmwv cni kml-ncyw Gsd ]cn-xm-]-i-csa p am{x-a AXv am\h Pohn- XsØ Zp: l-am- p kml-ncyw hf ØpI IqSn snbvxn-cn- p- p. axw AXns {`m -amb Zwjv{S- I-fp-ambn C y-bn-emsi XmWvU-h- \røw \S-Øp- p. C{X `oi-c-amb Hc-hÿ Cu taj-e-bn CXn\p apºp- m-bn- n-. ax-øns i -amb ]p\:ÿm]-\amwv C y P\m-[n- ]-Xy-Øns apjy-e yw F p txm pw-hn-[-amwv h Ø-am-\-Ime `c-w- t\-xrxzw `cww XpS-cp- -Xv. a\p-jyxzw ]mxm-f-øn-te v Nhp n XmgvØ-s -Sp C y kml-n-cyw, kmwkvim-cni kzmx-{ yhpw Bib hna i-\hpw \ntj-[n- -s -Sp kml-ncyw D m- p-ibpw snbvxncn- p- p. B A -co- -Øn-emWv ae-bm-fn-iƒ Ah-cpsS \ PohnXmhÿsb- p-dn- p k -sø- -Hm- WsØ Xmtem-en- p-w Øp- -Xv. C v HmWw Iºyq- -dn hncnbp "t]m t]pv' Bbn amdn-bncn- p-i-bm-wv. Ip n-iƒ {]I-Sn- n- p "^vfbnwkv In v'. t]mse bym - Øn Inkv sntø- m. ssi sim v Np n sxm v apo-jy ]qhn-dp pw t]mse Npw_\w hmßn A -co- - Øn-eqsS Ab- m axn. adp-`m-køv FØpw. HmWw shdpw Hcp BNmcw. A -co- -bm-\w! Zqsc-bp _ p- -fn-te v "ss p' IfpsS hnzy-bn-eq-ss-bp HmWm-tLm-jw. Fkv.-Fw.-Fkv HmWw, C sabn HmWw, t^bvkv _p v HmWw! F{X at\m-l-c-amb t]cp-iƒ! a[p-c-amb Ab-hn-d- A Bh-iyw. HmWw F kz]v\-ønse \jvs-s -Sp aqey-ßsf Xncn p sim p-h-cm-\p P\m-[n-]-Xy- -kmwkvim-cni t]mcm- -am-wv C v A\n-hmcy-ambn Xocp- -Xv. ] n-wn- m-h-߃, Iod-Øp-Wnbpw Np n, thhp hbdp-ambn hgn-b-cn-inepw IS-Øn-Æ-bnepw InS- p-d-ßp-tºmƒ \ΩpsS kl-pohn-isf Zfn-X-sc v ap{z-ip-øn, kaql-øn \n pw ]dn-s -dn-bp-tºmƒ, ]ngp-xp-am- n-bmepw ] n- n-sn- p Agn-aXn P\-Po-hn-XsØ hngp-ßptºmƒ ChnsS F v HmWw? sshtem- n- n-bpss Imhy-io-ep-Iƒ ChnsS Hm mw. \c-bpss a p-iƒ Nn nb RßsS Xe-I-fn aßn-sbmcpßnbn-cn q \nc-h[n ]pcp-jm-bp- n- - p-d amfn-sbm-tcm-w-s m Inc-W-߃... t]m-hp-i-\m-sa-xntcte pi \Ω-sfm-cp- p-i, \msf-sbm-tcm- Ww. * Ncn{XtcJbv v kn KtWis tej-\-tømsv IS- m-sv. 14 THE POWER WAVES September 2016

13 sshzyp-xn-cwkw tum. dnxp amøq kpÿnc hni-k-\hpw Du {]Xn-k nifpw 1970 IfpsS XpS- -Øn Du P kpc F m kº-zvl-s-\sb Du P-I-Ωn-bn \n pw AXns ^e-ambn D m-ip Db hnebn \n pw kcw- n- p-i-sb- m-xmbn-cp- p. ]{ mw ] Xn {]Imcw kpÿnc kmº-øni hf -bv mh-iy-amb hn[-øn kmº-øn-i, hmwn-py-{]-h Ø-\-߃ v CS-ap-dnbmØ hn[w C \w Dd- m- p-i-sb- -Xmbn Du kpc- -bpss \n h- N-\w. C v AXp IqSp-X hnim-eamb A -Øn kaq-l-ønse F m-h pw C \w e y-am- pi am{x-a-, kmº-ønihpw A m-ø- Xp-amb dnkvip-iƒs -Xnsc sluv- PnwKv F \ne-bn Du P-t{kmXkp-Iƒ sshhn-[y-h-xv -cn- -W-sa- - Xn FØn \n p-i-bm-wv. kzmx{ yw t\sn A p Zi-I߃ Ign- n pw cmpysø P\-kw- Jy-bn 23.6 ix-am-\hpw ] t -knwkv ]h ]mcn n ASn-ÿm-\-am- n-bm Znh-khpw 1.25 tumf-dn\p Xmsg-bp XpI sim mwv Pohn- p- -Xv. C v C y temi P\-kw-Jy-bpsS 18 ixam-\sø Dƒs m- p- p-s - nepw BtKmf Du P D]-t`m-K-Øns 5.7 ix-am\w am{x-amwv C y-bpss hnln- Xw. Btfm-lcn Du P Unam Un 2000 apx t\cnb Db D m-ip- p-s - nepw BtKmf icm-i-cn-bpss aq n-sem-t -bp q CXv. B{^n- tb- mƒ A ]w Xmsg-bmWv C ybpss \ne. GXm v 75 Zi-e w hosp-iƒ CXp-h-scbpw sshzypxn {KnUn IWIvSv snbvxn- n-. {Kmao- W taj-e-bnse 80 ix-am\w hosp-ifnepw ]mn-i-øn\pw a p-ambn B{ibn- p {]my-ani Du P t{kmxkv Ct mgpw ]mc-º-cy-ambn D]-tbm-Kn- p ssph hkvxp- -fm-wv. hf-cp kº-zvl-s-\-bv -\p-k-cn- v P\-߃ KpW-ta- -bp, sa -s Du Phpw ASn-ÿm\ kui-cy-ßfpw a p tkh-\-ßfpw e`y-am- p-hm-\p kω ±w t\cn-sp-i-bmwv C y. `qan, sh w, a v Akw-kvIrX hkvxp- ƒ XpS-ßnbhbpsS e`y-x- p-dhv kº-zvl-s-\-bpss {ZpX hf bv v Bh-iy-amb DZm-c-amb \S-]-Sn-Iƒ FSp- p- -Xn-\p Ign-hns\ Ipdbv p-i-bm-wv. h [n- p-h-cp BtKmf Xm]- \ne c p Un{Kn I p Ipd-bv -Wsa e yw \nd-th-dm-\p km[yx Xosc- p-d-hm-sw- mwv sf]n-knkn dnt m v \ In-bn- p- -Xv. AXpsIm p Xs Imem-hÿ hyxn-bm- \-hp-ambn _ -s - p B]-Øp- Iƒ kw`-hn- m-\p km[y-x-tb-sdbm-wv Unkw-_-dnse Ncn-{X-]-camb ]mcokv I h j-\p-ti-jw, F m cmpy-ßfpw IqSn tn p ka n Cs Uv \mj-wen Un ssa kv tim {Sn_yqj kv (sf.-f.-un-kn) kqnn- n- p- Xv temisø Xm]-\ne h [-\hv c v {U{Kn ]cn-an-x-s -SpØn kpc- nx ]cn-[n-bn \n Øp- -Xn\p F m cmpy-ßfpw IqSn-t v FSp-Øn- p kwbp e yw ]cy-]vx-a-s - m-wv. September 2016 THE POWER WAVES 15

14 Ct mƒ temiøv G hpw IqSp- X sshzypxn DXv]m-Zn- n- p aq m-asø cmpy-amwv C y. {ZpX-K- Xn-bn-ep kmº-øi hf bpw PnUn-]n-bn am\p-^m-ivn-dnwkv skivs-dns ] p h [n- p pw Cu hf -bvi v C\nbpw thkw Iq pw. a\p-jy-hn-i-k\ kqnn-ibpw (F- vunsf) Du Phpw XΩn i -ambn _ -ap v AXp-sIm- p-xs C ybpss F vunsf \ne sa -s -Sp- - X-\p-k-cn v Btfm-lcn Du P D]- t`mkw bp n-k-l-amb \ne-bn-te v Db Øp Xn\v tbmpn kmt -XnI hnzy kzoi-cn-t - n-bn-cn- p- p. P\-kw-Jym-h [-\bpw kmº- ØnI hf bpamwv Du P Unam v h [n- n- p c p apjy-l-s-i-߃ \pw 2011 \pw CS-bn C ybpss P\-kwJy 100 timsn-bn \n p 120 timsn-bn-te v Db p. Cu Imeb-f-hnse icm-icn {]Xn-h j kmº- ØnI hf F p ix-am-\-am-wv. {]my-ani Du P Unam v Cu Imeb-f-hn A p-i-x-am\w {]Xn-h j hf ImWn- p se samøw Du Ø Bh-iy-Øns 70 ix-am- \hpw \nd-th- n-bxv t^mkn C - \-ap-]-tbm-kn- m-wv. I -cn, s]t{smfnbw F n-h-bm-bn-cp- p apjy C - \-߃. Ch-bpsS ] v bym-{iaw 39 ix-am\w, 23 ix-am\w hox-am-wv. F p ix-am\w kw`m-h\ \ In-bXv {]IrXn hmx-i-am-wv. Du P D]-t`m- K-Øn G hpw ap n \n p- Xv hyh-kmb taj-e-bm-wv. sxm p- ]n- n hosp-ifpw a p hmwnpy ÿm]-\-ßfpw \n p-tºmƒ {Sm kvt]m v taje aq mw ÿm\- Øm-Wv. C y-bpss Du D]-t`mKw C y sff Unkn ap ]msi \ In-bn- p hmkvzm-\-߃ Hmtcm PnUn]n bqwn- n\pw ]pd-tø p hnsp Im _ Fan-j km{µ-xbn 2005 texn-t\- mƒ ix-am\w Ipdhv hcpøpw; t^mkn CXc C \w ASn-ÿm-\-am- n-bp sshzypxn DXv]m-Z\w 40 ix-am-\-ønte v Db Øpw; 2030 HmsS 16 THE POWER WAVES September 2016 Im _ Utbm-IvsskUv Fan-j \ne GXm v 5 PnKm-S-Æn-te p XmgvØpw F n-h-bm-wv. C y Db kmº-øni hf t\sp-ibpw \ne-\n Øp-Ibpw snøp-sa A\p-am-\-Øn-emWv C ybpss Fan-j C kn n e ysø a\-kn-em-t - -Xv. F nepw Fan-j C kn n dnu- tdtjym Is -Øp- -Xn Db kmº-øni hf t\sp- -Xp-ambn A{X henb {]m[m-\y-an-s p ImWmw. F m Db PnUn]n hf m \nc- mwv cmpysø \nt - ]-Øn\p Du Pw \ Ip- Xpw hnhn[ taj-e-i-fn aqe-[\ cq]- h -c-wvxn-x\p Imc-Wm-Ip- Xpw Db aqey-h [\ km[y-x-bp taj-e-bn-te v aqe-[\w Xncn- p-hn- Sp- -Xp-hgn C ybv v e y-an- n-cn- p Fan-j km{µ-x-bn-te v FØn-t -cm km[n- pw. t\tc adn v C y Xmgv PnUn]n hf m \nc- n-eq-ss-bmwv \oßp- -sx- n sf.-f.-un.-kn. e yw t\spi {]bm-k-i-c-am-ipw. G hpw ]pxn-bxpw Imcy- -ahpw ip -hp-amb kmt -Xn-I-hn-Zy-bn \nt ]w FØp- Xp Ipd-bp- Xp Xs Imc-Ww. AXp-sIm- p-xs kº-zvl-s-\-bpss `mhn LS-\-sb- pdn p hfsc ASp-Øp-\n p t\m p- Ibpw Bh-iy-amb \nt -]m- co w Hcp- p-isb Xpw Bkq-{X- W-Øn hfsc {][m-\-s - -Xm-Wv. ]T-\-߃ Nq n- m- p- Xv 2030 HmsSbpw C y-bpss {]my-ani C \ Bh-iy-Øn apjy ] v t^mkn C -\-߃ p-x-s -bm-bncn pw F m-wv. ]p\-cp-]-tbmk Du tpm-xv]m-z-\-øn henb e y߃ ap n-ep-s - nepw tãmtdpv ssivt\m-f-pn-bpss A`m-h-Øn CXp kº-øn-i-ambn A{X em`-i-c-am-sa v ]d-bm-\m-hn-. ]p\-cp-]-tbmk Du P t{kmx-kp-i-fpss CS-hn- p e`y-xaqew t_kv temuv e`y-am- p- - Xn\pw {KnUv kssπ k p-e-\-øn- \pw t^mkn C -\-ß-sf-Øs XpS pw B{i-bn-t - n-bn-cn- p- p. sf.-f.-un.-kn.- -F \ Ip kqn\ 2031 HmsS samøw {]myani Du P-hn-`hw 2006 se 551 FwSn- HC (an-ey S Hmbn CIzn-h-e v) \n p 2044 FwSn-HC Bbn Dbcp-sa- m-wv. I -cn-bmwv apjy C -\-ambn XpS-cp-I. I -cn-bpss hnlnxw 2006 se 33 ix-am-\-øn \n v ix-am-\-ambn Dbcpw. {IqtUm-bn-ens hnln-x-am-is 2006 se 24 ix-am-\-øn \n p ix-am-\-øn-te v Db-cpw. Du P an{in-x-øn {]Ir-Xn-hm-X-I- Øns ] v 2001 se 35 FwSnH C \n p FwSn-HC Bbn h [n- p-sa- mwv Icp-Xp- -Xv. C \ an{in-øn CXv Bdp ix-am-\-am-bn- Xs XpS-cp-Ibpw snøpw. AXm-bXv 2031 HmsS {]my-ani Du P-Øn 84 ix-am-\hpw I cn, {IqUv Hmbn {]IrXn hmxiw F- n-h-bm-bn-cn- pw. ]Øp ix-am\w sshzypxn ]mc-º-cy-am-bp ssphh-kvxp- -fn \n pw Hcp ix-am\w BW-thm P-hp-am-bn-cn- pw. A p-i- Xam\w a p ]p\-cp-]-tbmk t{kmxkp-i-fn \n pw Pe sshzypxn ] - Xn-I-fn \n p-am-bn-cn- pw t]mepw I cn D]- tbm-kn- p sshzypxn DXv]m-Z\ ÿm]n-x-tijn 57 ix-am-\-am-bn-cn- pw CXv 52 ix-am-\-am-bn-cp- p. Uok D]-tbm-Kn- p sshzypxn DXv]m-Z-\-Øn\p Bcpw- Xs A\p-Iq-e-a- m-ø-xn-\m AXv ]Xps A{]-Xy- -am-ipw. CXns ^e-ambn t^mkn-en-xc C -\-ap-]- tbm-kn- p sshzypxn DXv]m-Z\w h [n- pw. ]p\-cp-]-tbmk t{kmx-kp- Iƒ D]-tbm-Kn- p sshzypxn DXv]m- Z\w 2006 se Bdp ix-am-\-øn \n p ix-am-\-øn-te v Db-cpw. lcnx Krl-hm-X-I-߃ ]pdtøbv p hnsp- Xp Ipd-bv p-hm F m taj-e-i-fnepw Du P a- Xbv v Hcp {][m\ ] p-h-ln- m-\p- v. Imcy- -a-x-bpfve D]-I-c-W-ß hni-kn- n-s -Sp- m\pw D]-tbm-Kn- phm\pw i -ambn t{]m m-ln- n- s -ts- -Xp- v. hymh-km-bn-tim-xv]m- Z\w IqSp-X Imcy- -a-am- -Ww. {Sm kvt]m v knãw sa -s -Sp- ØWw; DXv]m-Zn- n- p sshzypxn

15 D]-tbm-K-s -Sp-Øp-hm klm-b-iambn hn[-øn hnhn[ taj-e-i-fn Unam v h [n- n- p-hm \S-]-Sn-Ifp- m-i-ww. AXn-\mbn AX-Xp-ta-Je-I-fn Bh-iy-Øn\p aqe-[\ \nt ]w Dd- m- -Ww. C \, kmt -XnIhnZy sxc-s -Sp- hnhn[ hi-ß-fn \n p ]cntim-[n- p-tºmƒ, ASpØ GXm\pw Zi-I-ß-fn-te v C y GXv Du P t{kmx-kp-iƒ apjy-ambpw sxc-s - Sp- -W-sa- Xv hfsc {][m-\-s Imcy-am-Wv. ASpØ 30 h j-tø v C y sxc-s -Sp- p C -\- ßfpw ASn-ÿm\ DXv]m-Z\ kuicy-ß-fpw, CXp ]d-øp-hn-sp lcn- X-hm-X-I-߃ D m- p {]Xym-Lm- X-ßfpw `mhn-bnse amdn hcp Bhiy-Øn-\-\p-k-cn- v C \w kmt - XnI hnzy F nh hyxym-k-s -Sp-Øp- -Xn-\p cmpy-øns Ignhpw Hs Cu sxc-s -Sp- ns\ kzm[o- \n- p Imcy-ß-fm-Wv. Zo L-Im-e- Øn-te v C y-bpss Du Pm-hiyw \nd-th- m \nc-h[n km[y-x-iƒ D]- tbm-kn-t - n-bn-cn- p- p. an Du tpm-xv]m-z\ ] -Xn-Ifpw {]h Øn p XpS-ßp-hm IqSp-X Imew th n hcp-sa- Xpw Ipd- Xv h jsø tem v C ]ncouv thw-sa Imcyhpw a\-kn h p sim p-thww cmpy-øns {lkz, Zo L-Ime Du P ]cn-h Ø- \sø ssiimcyw sntø- -Xv. Ct mgpw I -cn-b-[n-jvtnx sshzypxn DXv]m-Z-\-amWv C y-bpss ap n-ep G hpw em`-i-c-amb Hm]vj. As - n {]Ir-Xn-hm-XIw AXns e`y-x-b-\p-k-cn v C -\- ambn D]-tbm-K-s -Sp-Ømw. CXn GXp sxc-s -Sp-Øm\pw Zo L- Ime e y-sa- Xv Ipd Im -_- Fan-j Hm]vj sxc-s -Sp- p-i-sb- -Xm-hWw. I cn J\\w snøp-ibpw Igp-In-sb-Sp- - Ibpw snøp coxn ani-s mcp Hm]vj-\mbn IW- m- m Ign-bn-. {lkz-im-e-tø- m-bp Cd- p-a-xnbm-bn-cn pw CXn-t\- mƒ sa -s Hm]vj. sh -sa- Xv ]e ÿe- Øpw Zp e` hkvxp-hmbn amdp kml-n-cy-øn Ign Iptd h jß-embn ]e Xm] sshzypxn \neb-ß-fnepw ]e-t mgpw DXv]m-Z\w \ne-bv p-i-bp- m-bn- p- v. sh -an- m- Ø-Xp-aqew DXv]m-Z\ ti{µ-ß AS- n-ts- -Xmbpw h n- p- v. sh w ASn-ÿm-\-am- n-bp Xm] sshzypxn \ne-b-ß-fpss IqfnwKv kwhn-[m-\-øn\p ]Icw hmbp ASnÿm-\-am- n-bp IqfnwKv knãw D]- tbm-kn v sa -s -Sp-Øp- -Xn\p Ct mƒ IqSp-X {]k- n-bp- v. _yqtdm Hm^v F\ Pn F^njy kn \S- m- n-bn kwcw-`-amwv s] t^mw A ohv B Uv t{suv (PAT) A p-h j Nm{InI Ime-b-fhn hf-sc-b-[niw sshzypxn D]- tbm-kn- p hyh-kmb ÿm]-\-߃ Ah-cpsS bqwn- p-i-fnse Du tpm-]- t`mkw Ipd-bv p- -Xn-\p ] -Xn-bm- Wn-Xv. CXns BZy-L w hnp-b-i-cambn ]q Øn-bm- n-b-t mƒ 30 Zie w S Im _ Utbm-Ivssk- Uv _ln K-a-\-amWv XS-bm km[n- -Xv. Kh sa v {]Xo m \n `-c-amb e y-ß-fmwv Ct mƒ {]Jym-]n- n- p- -Xv HmsS kutcm w, Im v F n-h-bn \n p 175 KnKmhm v sshzypxn DXv]m-Zn- n- m-\mwv e y-an-sp- -Xv. ]p\-cp-]-tbmk Du tpm-xv]m-z\ kmt -Xn-I-hn-Zy-bv pth n hcp snehv IpØs\ Ipd- p-h-cp kml-n-cy-øn-em-wn-xv. ]p\-cp-]-tbmk Du tpm-xv]m-z-\-øn \nt ]w \S-Øp- Xv Ct mƒ XnI- pw bp n-k-l-am-bn- p- v. {]txy-in- pw Uok D]-tbm-Kn p sshzyp- Xn DXv]m-Z\w \S-Øp ÿe-ßfn. cmpysø F m hosp-i-fnepw ip -ambn ]mn-i-hm-xiw e`y-am- p- -Xn\p {]txyi {i \ In-h-cp- p- v. ]mn-i-øn-\p C -\-ambn F ]npn D]-tbm-Kn- p hosp-i-fpss FÆw 2001 se 18 ix-am-\-øn \n p ix-am-\-ambn Db n- p- v. CXn 65 ix-am\w hosp-ifpw \K-c-ta-J-e-bn \n p- -h-bm-wv. shdpw 11 ix-am\w am{x-amwv {Kmaß-fn \n p F ]npn D]-t`m- m- -fpss FÆw. hfsc Ffp- - Øn hndip e`n- p- p-sh- -XmWv (h-\-ß-fn \n pw Irjn-bn-S-ß-fn \n pw) CXn\p Imc-W-ambn Nq n- m- -s -Sp- -Xv. as m v F ]n-pnbpss Db hnebpw IW- In m-\p {]bm-k-hp-am-wv. cmpysø _n]n-f IpSpw-_-ß-fn {][m- \-a{ n DPze tbmp\ hgn F ]npn FØn- p- -Xn-\p {iaw Du n- X-ambn \S-Øn-h-cp-I-bm-Wv. kº-zvl-s-\-bnse Du -cwkw t]mep DNn-X-amb taj-e-i-fn-te v th {X \nt ]w Xncn- p-hn-sp- - Xn\p {i m-]q h-amb Bkq-{XWw Bh-iy-ap- v. AXp-hgn hf -bptsbpw sxmgn-en-s bpw KpW-^-e߃ D]-tbm-K-s -SpØn Zq L-Ime hni-k-\-øn-te v cmpy-øn\v \oßm- \m-ipw. September 2016 THE POWER WAVES 17

16 {]Xn-I-cWw C.-Fw. \ko, Nnd-bn Iogv sxcphv \mbv kwc- -W-\n-baw F p-sim v Akm-[p-hm- n- qsm? sxcp-h-\mbv ieyw \nc- cw cq -am-ip p. ]cm-xn-iƒ hym]-iam-bn pw ]cn-lm-c-am-ip-t -bn-. \nbaw -t`-z-kxn snøp-itbm Akm-[phm- p-itbm sntø- -h A\-ßp- p-an-. kl-{k-tim-sn-i-fpss hnev]- \-bp t]hn-j-hm-ivkn Dev]m-Zn- n- p Iº-\n-Iƒ ImtW- -hscsbms ImtW coxn-bn I ph-cp- p. P\-ß-fn GsX- n-epw Xc- Øn-ep ]cn-lmc Nn P\n- n- mø coxn-bn hfsc Bkq-{Xn- X-ambn Znim-t_m[w \jvs-s -SpØpw hn[w {]Xo- -bv p hi-\evin hgn-sx- n- p {]kvxm-h-\-ifpw dnt m p-ifpw am{x-ta-bp- q. timsn- -W- n\v an m-{]m-wn-ifmb \ncp-]-{z-h-im-cn-i-fmb BSp-am- Sp-I-sfbpw timgn-i-sfbpw \n `bw sim p-xn- p Xntem IoS-\m-in-\n- I-fp-]-tbm-Kn v sndp-{]m-wn-isf sims m-sp- p- -Xntem H pw ] nkvt\-ln-i-fm-b-h v Zp:Jan-. hmivkn I -hsw s]msn-s]m-sn- - Ww, Cu Dev]- -Øns ]c-ky- Øn\v sxcp-hp-\m-b-ieyw hm Øbm-bm am{xw axn. ]c-ky-nn-ehv em`hpw _ -s - -h v ]n hm-xnen-eqss IΩo-j Dd v CXp-am-{XamWv e yw. P\m-[n-]-Xy-hy-h-ÿ-bnse cmpm- - m-cmwv ]uc- m. \ΩpsS \m nse ]uc- m-cn `qcn-]- hpw km[m-c-w- mcpw Zcn-{Z-cp-am-Wv. \n `m-ky-h-im Cu `qcn-] Zcn{Z cmpm- - msc \yq\-] kº- cmwv `cn- p- -Xv. `qcn-]- -Xm ]- cy-߃s -Xn-cmb \nb-a-ß-fmwv ZpjvS-e- y-߃ mbn ]e-t mgpw Ch-cp- m- p- -Xv. {]Xn-tj-[-ß-fpb-cp-tºmƒ aps- \ymbo-i-c-wßfpw Dcp- p-i-fnbpw am{x-am-wv. sxcp-hp-\mbv ieysø AXn-Pohn- m P\-߃ v C\n Ht snøm-\m-iq. sxc-s -Sp- p-i-fn \ntj-[-\-thm v k{º-zmbw {]tbm- P-\-s -SpØn cmjv{so-b- msc ISpØ kω ±-Øn-em n hc- -h-cbn \ndpøn P\m-[n-]-Xy-]-c-ambn \ymb-amb Bhiyw t\sn-sb-sp- p- I. dkn-u vkv Atkm- n-tb-j-\p- Iƒ pw k - -kw-l-s-\-iƒ pw a pw \njv] {]ÿm-\-߃ psams C m-cy-øn s]mxp i{xp- -fn \n v c -s -Sm P\-ßsf klm-bn- m-\m-ipw. am[y-a-߃ Hcn epw CXns\ A\p-Iq-en- n-. Cu \n t±-i-a-s-ßnb Ipdn v F m am[y-a-߃ pw ]e-ipdn Ab- psim-sp-øn pw {]kn- o-i-cn- n-. ]pxn-sbm-cm-ibw P\-߃ {]tbm- Kn v hnp-bn- m-ep Ah-ÿsb Ah `b-s -Sp- p- m-ipw. 18 THE POWER WAVES September 2016

17 IhnX cmp. Pn A _pzw A _pzw _lp-hn-[w, Aev]\mw a\p-ps A - -Po-hnXw ]mts XI ØoSmw `mhtam Rms\ v ioew ]cm-{iaw amtem-i-scm-s bpw Im o-gn \nev]-h c m pzw ]ns hz-\m pzw ]ns A -\m-f-øn, Icƒ, IpS-en-ep-a pzw ]tbm-[-c-øn-ep-a p-zw h nsmw Aÿn-X a -bn, t]in-bn-em-sibpw K `m-i-b-ønepw \b-\-߃ X nepw Ihn-fnepw \mhnepw Im k _m[n- nsmw PohnX Ncy {Ia-s -Sp-Øo-Sp-In ioew kzm-nmc \njvt-am-bo-sp-in A pz _m[-sbm-gn-hm n PohnXw kt mj kµm-b-i-am n am nsmw [qa-]m-\m-k n ]mts-bp-t]- n v Xmw_qe N Ww ioe-am- m-sxbpw ]m a-km-e- q p Zqsc-bp-t]- n pw \mhn-se, Ihn-fnse b \mf-ønse b pz _m[sb bm n-b-i- nsmw kuµcyw amdn-em-sw `mh-tømss ]o\ ]tbm-[-\-a-ωn Xqhnepw hm ey ZpKv[w ]I p \ Io-SmsX h e inip-hns tcmz-\-a-dn-bmsx ImØp kq n- -h Icp-Xn-bn-cn- pi amdnsa pz _m[-bm s\m nsmw [qa-]m-\-øm ]pd- - p-a-ppze kz w icocw \in- n- -h-\p-s \ nti \n p am\p-j s m-s bpw A -cwkw sx -dn-bmsx \nt m- n k Xw Nmse `ppn- n- nspw \npw hocyw Xebv p ]nsn p -a-zn- m-\mbv hoc-\m-bp- -h Xms\ `mhøn azy-]m\w snbvxp kz w Ic-fns t]in-iƒ `nøn-i-fmsi \in- n- o- b pz tcmksø kpkzm-kxw snbvxp IpS-ep-I-fm-I No fns mcp \mfn thz\ sim p ]pf p acn- nsmw ] - -dn-ifpw ^e-h aohi ` W ioew ]pe Øn h o-spi hnj-c-ln-x-am-iww ] - -dn-ifpw a y-amw-km-zn-i-sf- nh \n bw hymbm-a-inew ]pe Øq \nc- cw a\ pw ico-chpw ip -ambv hbv pi AXyp{K civan-bm-en-{]-]- -Ønse k -N-c-߃ pw Poh-t\-Io-Sp sh n-sh-fn w ]I p \ Io-Sps m cmcy-am-hn \ n-cw {]Im-i-߃ Xzt{Km-Kn-Iƒ -h-bp-ø-au-j[w Ah-bnsebƒ{Sm-h-b-e- p-c-ivan-iƒ amc-i-a p-z-_m-[-bp- m- osmw FIvkvtdsb-Sp- p b{ w X nse civani amc-i-sa- -dn- o-spi Bh Øn- m-h Øn-s -Ivkvtd-sb-Sp- p-in Bbn-Sp-a p-z-tcmkw kp\n- bw imkv{xw hfsc apt -dn-sb- m-inepw kmt -XnI hnzy-am-\-øp-b n pw tcmk-ß-tfm-j-[n-sb- n-h-sbm-s bpw hnev \ hkvxp-hm-sw- p-a-dn-bpi September 2016 THE POWER WAVES 19

18 \n pw, InS- p-ambn Imk timsv apx \o v InS- p Hcp \o ]T\w \S-Øn-b-Xn-\p-tijw AÆm N nb amß-b- n-t]m-ep Hcp dnt m p \ In, Ac-t msn cq]bpw Hcp si v sh n-ebpw Ioi-bn-em n ÿew Imen-bm- n-bxv? sim... B alm-ÿm-]-\-ønse ambw Ie txm s n- mø ss{uh amtcm, h v t]mb A[ym- ]-l-b amtcm Bbn-cn mw CXp-t]msemcp dnt m v t_m Un\v \ InbXv? KpW-ti-J-c Cß-s\tb Ct mgpw hniz-kn- p- p- q... t_m Uv em`-i-c-am- p- -Xn\v Fs mw am -ß-fp v? KpW-ti-J-c tnmzn- p-t]m-ip p 1. {]k-cw \jvsw Ipd-bv pi 2. Ipd sne-hn sshzypxn D m-zn- n- p-i. 3. sshzypxn IpSn-»nI ]ncn-s -Sp- pi 4. \n _- -ambpw Hgn-hm- m ] p A\m-hiy XkvXn-I-Iƒ Ds - n Hgn-hm- p-i. sshzypxn hyh-km-b-ønse ASnÿm-\-amb Cu hi hnjbß-fn Hcp hnzk amt\-po-cn-b a\- p- sim pw lrzbw sim pw Hcp ]T\w \S-Øn-bn v ka-{khpw kºq - Æ-hp-amb Hcp dnt m v t_m Un\v \ In-bn-cp-s - n H v ssib-sn- pam-bn-cn- p. \ne-hn-ep ÿncw Poh-\- m- X pw ap pw apf- pg a[p-ip-am C y C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa ns I p-]n-sp-ø-߃ C y C\n-Ãn- yq v Hm^v amt\- Pvsa v F tiƒ p-tºmƒ Xs _lp-am\w sim v KpW-ti-J-cs\ Xe teiw Xmgp-am-bn-cp p C se hsc. ta Sn ÿm]-\-øn \n pw ]Tn- n-d-ßp anspansp- amsc (an- Sp- n-i-sf) hntzi kztzi Iº\n- Iƒ e -ßfpw, timsn-ifpw iºfw \ In simøn-sim v t]miptºmƒ B alm-ÿm-]-\-ønse {]K `cmb A[ym-]-I-sc- n KpW-ti-J-c\v \ A`n-{]mbw ]d- n-cp- p. Ip n-iƒ C{Xbpw ansp-an-sp- - mcm-sw- n A ym-]-i Xo -bmbpw CXn-\- p-d-am-bn-cn- p-sa- v. ansp- am-cmb hnzym n-isf A\p-tbm-Py-amb ani ]cn-io-e\w \ In ansp-an-sp- am-cmbn hm sø- Sp- p- Xv A[ym-]-I-cm-Wt m...! ]t... KpW-ti-J-c\v Hcp kwibw? B Xe-sb-Sp- p ani ÿm]- \-Ønse H Pn-\ _p n-tim-i-߃ hf p \n p \ Xe-t mdp alm- m-cmtwm ticf tã v Ce-Iv{Sn-kn n t_m Uv Iº\n enan- -Un HmSn-bpw, NmSnbpw Ccp- pw, 20 THE POWER WAVES September 2016

19 cpss Xe simbvxn v Ipd Iqen v Xm meni Poh-\- msc \nb-an- m GXv ÿm]- \hpw hyh-km-bhpw em`-i-c-am-hp-sa v. GXv KpW-ti-J-c\pw Adnbmw hm jni C {In-sa v Un.-F. saun- Ae-h kv, {Km p-hn- n, s] j XpSßn CXym-Zn, ÿnc sxmgn-emfn B\p-Iq-ey-߃ H p Xs Xm m-eni Pohn-bpsS PohnX ]pkvx-i-øn Fgp-Xn-tN Øn- n-. Hcp sk Hm^o-kns Bh-iy߃ mbn F m Znh-khpw (C-cp-]-Øn-\mev awn- q-dpw) HmSp- -Xn\v Hcp ss{uhds w Hcp h n v ap Øn Aøm-bncw cq]bv v HmS ae-bm-fn-iƒ (_w-km-fn-iƒ CXp-hsc Cu taj-e-bn IS- p-h-cm-øxv sim v `mkyw) a k-cn- p-tºmƒ kwÿm\ ]n.-f-kv.-kn. hgn s] a-\ v Ãm^ns\ \nb-an v t_m Uv \jvsw hcp-øt\m? ta Sn ÿm]-\-ønse Ccp-]Xv awn- qdpw Xe-]p-I v Nn n- p, Btem-Nn- p (_m n \mev awn- q ap m-\pw, Ddßm\pw, DÆm-\pw) Nn -I amk-ß-tfmfw Nn n v Btem-Nn v Xøm-dm- n-b-xmwv Cu I p-]n-sp-øw. D]-tbmKw Ign- -Xn-\p-tijw B Xe-t mdp-isf Ab-Un tn Ø D v emb-\n-bn ap n, shbn-eøv sh -Xn-\p-tijw GsX- nepw Bfv Ibm-dmØ ayqkn-b-ønse Hgn aqe-bn kq n- p- Xv hcpw Xe-apdbv v Hm Øv Nncn- m\pw Nn n- m\pw Hcp Ah-k-c-am-Ipw. GXm\pw kq ssh-kdn t]mãp-iƒ Hgn v as m tpmen-ifpw Xm m-eni Pohn- Isf sim v snøn- n- m B ÿm]-\-øn\v D m-ip s]cpø em`-sø- n Cu KpWti-J-c Nn n- mepw CXp-t]m-se-bp \nka-\-ßsf Xe-bn hcq. KpW-ti-J-c\v Hcp kwibw hnp-b-xn-eiw Xe-bn NqSn C y C\n- Ãyq v Hm^v amt\-pvsa ns ]Sn-I-fn-d-ßp ans- am bym -Øn ta Sn A[ym- I-cpsS Ign-h-sIm- mtwm Ah ansp- amcp ansp- n-ifp BIp- Xv? temi-{]-ikvx ^psvt_mƒ Ifn- m-cmb s]te-bpw, satdm-tum-w-tb-bpw, sa n-tbbpw, s\bva-tdbpw ]cn-io-en- n ^psvt_mƒ tim pam Ifn-an-I-hn Cu Ifn- m-cpss ]n m-ºpd-øns sxm p Xmsg-bp ]Sn-bn t]mepw \n m-\p tbmky-x-t]mepw D m-bn-cp- n. kz w Ign-hvsIm v Ifn v {]i-kvxcmbhcm Ah-scms! IhnX Xaew hnp-b HmWw HmWw HmWw s]mt mww, HmWw HmWw HmW-Øn-t\mfw. Hcp h n \ndsb ]qhn-dp mw, Hcp ap -amsi HmW- q- fw Xo mw. Hcpßn Hcp-ßn-bn-dßn HmW-Øpºn ]Xpßn ]Xp-ßn-bn-dßn hma-\ HmW- - p-i-fp-b p NmSn HmW-t m-sn-bp-sp-tøm-sn- -fn-bmbv. HmW-apÆm Du m-em-sm, DÆn-Iƒ Xo pw kz]v\- q-sp-iƒ. ssit m-sm-en-iƒ Idßn \S- th, Ipcp- n-sp- m-sm am\-sø-s m-ºn. h w Ifnbpw h -k-zy-bp-apt I - -fnbpw I - -d-bp-apt. HmW-Øn- -aptº ad-s mcp ]msw s\ -Wn-bn m-]-ømbw Xo Øp. \msv I v \Sp-ßp p amthen ]pg-i v ]pe-ºp p amthen ImSv ImWm simxn p p amthen hnj-kzybpæm asn- p p amthen. ]qhn-fn-bv n-s-bnepw \ne-hn-fn-iƒ hn]-wn-sbm-cp- p p siwn-iƒ Xo p p Poh Ib-dn Ipcp- n HmW-ap-Æm ImØn-cn- m-xn-h. tigp p {]P-Iƒ \ -bv mbv hmgp p hma-\ Xn -bp-ambv Im - qhpw Zp:kz]v\-߃ ImWp p Hcp-a- Im-WmsX hnxpºp p amthen. September 2016 THE POWER WAVES 21

20 Ne- n-{x-cwkw {]kmzv ]n.-kn. Im Ne- n-{x-ta-f-bn `c-wb-{ -Øns \riwkx-bpss Bhn-jvIm-c-Øn\v ]pc-kvimcw (si tem ns sf Um\n-tb tªin\v kωm\w) Cu h jsø Im Ne- n-{xta-f-bn {_n ojv Ne-Nn-{X-kw-hn-[mb-I si tem n\v tkmƒu ]mw (]mw Un Hm ) ]pc-kvimcw e`n- n-cn- p- p. At±-l-Øns 'sf Um\ntb tªiv' "I Daniel Blake" F Nn{X-Øn-\mWv ]pc-kvim-cw. tem v apºv 1966 'ImØn Iw tlmw' (Cathy Come home) F Nn{X-Øn-eqsS Xe- Nm-bv m, A n-bp-d-ßm InS- m-san- m-ø-h-cpss IY ]d v s]mxpk-aq-l-øns {] sb X nbp-w Øn-bn- p- v. tkmjyenãv Bi-b-ß-tfmSv A\p-`m-hap Ne-Nn-{X-Im-c-\mWv tem v. sxmgn snøp- -h-cp-h-ss, A zm-\-]- -Øp-\n pw At±lw A{`-]m-fn-I-fn thsdbpw IY hncn-bn- n- p- v. dn^v dm^v, Z \mhn-tk-t gvkv F o Nn{X-ß-ƒ. A n-bp-d-ßm InS- m-s-an- m-ø-h-cpss IY {_n ojv ]m e-sa n NqSp-]n-Sn hmz- {]-Xn-hm-Z-߃ v CS-bm-hp-Ibpw XpS v hosn- m-ø-h-cp-ts-bpw,. sxmgn-en- m-ø-h-cp-ts-bpw, AΩam-cpsSbpw Ah-Im-i-ßsfkwc- n- m \nb-ahpw a p klmb-ßfpw sim p-h-cn-i-bpw snbvxp. temisø kº- - -cmjv{s-ß-fn H mb {_n -\n Ct mgpw Imcy-߃ A{X Bizm-k-I-c F hkvxp-x-bmwv At±-l-Øn Usd G hpw ]pxnb Nn{X-amb sf Um\n-tb ªm nepw ]d-bm {ian- p- -Xv. Ign- h jw {_n -\n kup-\y-ambn ` Ww hnx-cww snøp _m p-hgn Hcp aney ` Ws]mXn-bmWv simsp- Ø-Xv. BtKm-f-h -c-w-øns `mk-amb kpj-tem-ep-]x {_n -\n X-ta n- Xv cmpy-øns kmº- Øn-I-`-{Z-Xbv p `wkw hcp-øn-b-hscb adn v kaq-l-ønse G hpw XmgvX- n Pohn- p- -h-scbpw ]m izh -cn- -s - -h-sc-bp-am-wv. {_n -\nse t a-cm-jv{s-k- - ev]sø `c-w-iqsw A n-a-dn- -Xns ]cn-t Zw Cu Nn{X-Øn-ep-s v tsmdn Kh sa ns hna i-i v A`n-{]m-b-ap- v. `c-w-iq-s-øns \b- ߃s -Xn- -sc-bp Bhn-jvImcw IqSn-bmWv Cu Nn{X-sa- -XmWv Cu hna i-i-x-cpss ] w. \njvtq-c-amb DtZym-K-ÿ-ta-[m-hnXzw km[m-c- W- m-cpss ta a\p-jy-xz-cln- X-ambn t{zmln- p- -Xp-IqsS BIp-tºmƒ ZpcnXw A[n-I-cn- p- p. Cu cmjv{sob kaq-lykm-l-n-cy-ßsf and F ]{X-Ønse tdmkv ssh tpm kv hna in- p- Xv Hcp ]t {^m kv Im^I t]mepw CØcw {]Xn-k- n- Isf ]I Øm hfsc ]Wns Spw F m-wv. tsmdn-ifpw en_-d sutam-{im- p-ifpw te_ ]m n-bp-amwv Cu hna i\ ic-߃ v apºn ]X-dn-\n p- -Xv. {_n- -\nse Cu Zpc-hvÿbv- p -Im-cWw km[m-c-w- mcpw ]Wn-sb-Sp- m Ign-bm-Ø-hcpw hcp-ønsh- Xm sw- mwv k mcns ]nwn-bm-fp-i-fpss Ah-ImihmZw am{x-a, Ah Imc-W- 22 THE POWER WAVES September 2016

21 amwv kmº-øni taje XI sx- -hm-zhpw Hcp e -bp-an- msx \S-Øp-I-bm-W-h. ka-im-eo\ tlmfn-hpuv kn\n-a-i-fpss ssien-i-fn sn p-s]-smsx a\p-jy-kw-_- nbmb hnj-b-ßfn \n v kwh- Zn- m Ct mgpw Cu hµy-h-tbm- [n-i-\mb kwhn-[m-b-i A{im w ]cn-{i-an- p p F Xv A p-x-ap-f-hm- p- p. hnj-b- Øns sxc-s -Sp- n Xs kwhn-[m-bi Xs tkmjyenãv Nn -I-fpsS \ -bm-ym yß-fpss Acn-In tn p \nevip- -Xn Ct mgpw DW n-cn- p p F Xpw A pxw Xs bm-wv. sf Un\n-tb ªmIv F kn\na IqSp-X hyxykvxx ]pe Øp- Xv B[p-\nI kn\na k -ev]-ønse kmt -Xn-I-X-Ifpw hnj-b-ßfpw Hgnhm n, ]m iz-h -cn- -s a\pjy-cpss ssz\wzn\ Pohn-X-Øns `mk-amb \riw-k-xbpw, ssz\-xbpw A]-l-cn- -s -S-epw, H -s -Sepw Hs ]I Øn F -Xn-em-Wv. Un kn-s tbm Hm h-en-s tbm \ng ]m-sp-iƒ ]Xn t mse Cu Nn{X-Øn, \ncm-ew-_\pw tcmkm-xpc-\p-amb Hcp a\p-jy, DtZym-Kvÿ- A[n-i-Xz-Øns Nn -amb Nph p \ms-bn sn p s]sp-i-bmwv F mwv \ncq-]-icpss ] w. hniknx cmjv{s-amb {_n -\n t]mepw Cu Nph- p-\ms a\p-jy-xz-c-ln-x-ambn- mwv ÿm]\ h -cn- -s - -sx- n \ΩpsS C y-bpss Ahÿ F m-sw v Duln- m-hp- -tx-bp- q. si tem v X\n p e`n {_n ojv ]Zhn Bb Hm U Hm^v {_n ojv Fw]-b (OBE) \nc-kn- p- -Xn\p hy -am- nb ImcWw Xs At±-l-Øns Nn -I-fpsS Xo vw-xbv p sxfn-hmbn ImWmw. At±lw ]d-bp- p, \n߃ tncm B{K-ln- -s -Sp Hcp _v Bbncn- n B ]Z-hn. B ]Zhn ssi - n-b-h-cpss Iq -Øn bym hn am-cp- v. AXy w \nµy-amb {_n ojv km{am-py-tøm-sp hnt[- bxzw ImWn- pi F -XmWv B ]Zhn kzoi-cn- -s -Sp XneqsS \nh Øn- -s -Sp- -Xv. B hnt[- bxzw sn v \n p- Xv A[n-\nth-i-Øn-t bpw Nqj-W-Øn-t bpw kvamciw kq n- p- n-s-øm-wv. Cu kn\n-a-bneqss Bhn-jvI-cn- p hnjbw GXp cmpyøpw P\m- [n-]-xy-hy-h-ÿ-bn-eqss `c-wta p k m-cp-iƒ `c-w-\n l-w-øn\mbn kq n- p _yqtdm- {Ikn kwhn-[m\w kaq-l-ønse XmsgØ n-ep- -h-cpss ta FSp- p ISpØ t{zml hi-ß-sf pdn- mwv. CsXmcp kn\n- {So vsa v BsW hna i\w \ne- \n s Xs AXns s]m p bmym ysø Xa-kvI-cn- m Ignbn-. _yqtdm-{i-kn-bpss s]mxp-kz- `mhw hni-kn-x- -hn-i-kz-c- -A-hn-IknX cmpy-sa Xcw Xncnhn msx km[m-c-w- m-cs\xnsc a\p-jy-xz-cln-x-ambn Xncn-bp-I-bmWv snøp- -Xv. _yqtdm-{i-kn-bpss CØcw \ne-]m- Sp-Iƒ s]mxp-k-aq-l-øns Dev]- amb ] m-fnø \n h-l-w-ønse kpc- n-x-amb s]mxp-\-ï-bpss CSßsf hy n-ti-{µo-ir-x-amb kaq-lkr-jvsn-bmbn am p-tºmƒ kaq-l-km- {X-L-S-\-bn amen\yw ASn- p-iq- Sp-I-bm-Wv. Hcp ac-]-wn- m-c AØcw Hcp KXn-tI-Sn sn p NmSp- -XmWv kn\n-a-bpss CXn-hr-Øw. ISpØ kmº-øni amµy-øns ^e-ambn cmpyøv snehv Npcp- {]Jym-]n- -s - n-cn- p- - XmWv IY-bpsS Imew. Um\ntb tªiv F 59 hb-kp-imcm\v lrz-bm-lmxw h p-s]- -Xn- \p-tijw ac- -Wn- p-t]m-im BtcmKyw hos -Sp- -s - n F p tumivs am k n-^n-t v \ In-bn-cn- p-i-bmwv v. {_n - \nse kup-\y-`- W hnx-c-wti-{µ-amb ^puv_m n \n v klm-b-sa-sp- m At±lw _ -s Hm^o-kn FØp- p. \riw-k-x-bpss At\Iw tnmzy-߃ _ -s DtZym- Kÿ Um\n-tb ªm n-t\msp tnmzn- p- p. InS- -d-bpss BUw- `c \nipxn kw_- n-bm-b-xp-t]mep tnmzy-߃. CØcw _m piƒ p-ap- n F n t]mepw \o Iyq D v. At]- -Is\ klmbn- p- -Xn\p ]Icw DtZym-Kÿ amcpss s]mxpkz`m-h-amb Imcy-߃ hj-fm- p ]Xnhv ChnsSbpw ImWmw. Cu DtZym-K-ÿ Cßs\ {Iqc-ambn s]cp-am-dp- Xp a\:]q -, adn v Ah-cpsS taml- `w-k-ß-fpss, \nk-lm-b-x-bpss _lnkv^p-c-w-ß-fmwv F v kam-[-m-\n- p- -XmWv kui-cy-{]zw F p-am- Imw. hnivtsm-dn-b Ime-L- -Ønse kzm-nmcw Hcp Hm a-s -Sp-Ø-embn Cu Nn{X-Øn-eqsS A\p-`-h-s -Sp- Xpw AXp-sIm- m-wv. Akw-K-Xamb tnmzy-߃ Um\n-b-ens\ Atem-k-c-s -Sp-Øp- Xp At±lw am\y\pw BZ i-hm-zn-bp-am-b- -Xp-sIm- m-hmw. CØcw klmbw ssi - p- -Xn hnap-j-\mb At±-l-Øn\p ]Wn-sb-Sp- m Ign-bn F k n- ^n-t v tpmen snøp- -Xn\pw hnlm-x-am-hp-i-bm-wv. Im^vI-bpsS IYm-]m-{X-ß-sf-t]mse Hcp At] \ Im am{xw Hcp BgvNbn 30 awn- q-sd- nepw sne-h-gn- -s -S-W-sa kml-ky-x-bm-wv, {_qtdm-{i-kn- p-ap-ºn AI-s -Sp Hcmƒ Xc-Ww-sN-tø- -Xv. IY hgn Xncn-bp- Xp as mcp \ms- Io-b- -Xbn BWv. B DtZym-K-ÿ am- September 2016 THE POWER WAVES 23

22 cpss ap n c v Ip n-i-fpss bph- Xn-bmb Hcp amxmhv FØp-I-bm-Wv. Ah hn[-h-bp-amwv Cw - ns {]m -{]-tz-i-øp-\n p h Ah _kv sx n Ib-dn-b-Xp-Im-cWw \n - bn- -s kabw sshin-bmwv FØn-b-Xv. tihew an\n- p-ifpss hyxym-k-øn FØnb B AΩbpsS At] sshin F Imc- W-Øm DtZym-K-ÿ Ah-cpsS At] \njvi-cpww X n- -f- p. Um\n-tb- B hn[-h-bmb AΩ-bv p-th n hmzn- m {ian- p- p. AsXmcp πmt m-wniv kulr-z- Øn\p XpS- -am-hp-i-bm-wv IY-bn. Hcp hni-knx cmpy-amb Cw - nse s]mxp kaqløntï CSs]-Sp HutZym-KnI Xew Um\n-tbens\t]mse ]cn-n-b-k-º- -\mb Hcm-tfmSp ImWn- p B[p-\nI kmt -Xn-I-X-bpsS \n `-cx ChnsS \ΩpsS {i -sb ]nsn p \n Øpw. Um\n-tb-en\v Iºyq- ]cn- m- \tam C s\ v ssiimcyw snøm- \p Adnthm C. Iºyq- -dns aukp-ambn At±lw a -Sn- p- -Xp Hcp lmky-sa- -Xn D]cn Ah-ÿbmbn amdp-i-bm-wv. B\-µns Nne IYm-]m-{X-ß-sf nepw CØcw B[p- \ni \nc -I-X-bn sn p-s]-sp- Xv I p]cn-n-bn- -h-cm-wv \Ωƒ. Um\n-tb ªmIv \s mcp ]Wn- mc\pw a\p-jy-kvt\-ln-bp-am-bn v F p {]tbm-p\w F p Nn n- p- -Xn-\- pdw kaqlw \n h-ln- p \nck\w (rejection) B[p-\n-I-X kzoicn ]cn-jvi-c-w-ß-fpss `mk-ambn Xocp-I-bm-Wv. At±lw a p- -hsc klm-bn- p- -h-\m-bn pw Abmƒ v Hcp Bhiyw hcp L -Øn Abmsf klm-bn- m kaq-lhpw kaq-l-øns Dev]- -ßfpw D]-I-c- W-ßfpw D]-I-cn- -s Sp n F p ImWmw. t a-cmjv -{S-k- ev]w temisø an `c-w-l-s-\-bnepw Dƒs -Sp-Ønbn- p- v. C ysb kw_ n- n-stømfw F m cmjv{sob thzn-bnepw Ft mgpw N -sn-ø-s -Sp hnj-bhp-am-wv. F m aq mw temi-cm-jv{sß-tf-ss-bpw kz]v\-am-w-xv. F m Cu Nn{X-Øns IYm-hnivSw ]cn-tim- 24 THE POWER WAVES September 2016 [n- p-tºmƒ hni-knx cmjv{s-߃ v Cu kz]v\-øn\v ASn-ÿm-\-apt m F p kwi-bn-t - n-bn-cn- p- p F p-h-cp p. si tem v t a-cmjv{s-k- -ev]-øns Nn p Pme-I- Øn hen-s -dn I mwv sf Um\n-tb ªmIv F kn\na. si tem v Db Øp {]iv\-߃ kn\n-a-bn am{xw HXp- m-hp- -X. \ncm-ew-_-cmb a\p-jy-cpss ta k m-cns bqtdm-{i-kn-bpss b{ w Dcp-fp-I-bm-Wv. ASpØ ImeØv ] na Gjy-bnepw bqtdm- nepw kw`hn IpSn-tb mcpss {]iv\-߃ \nb-a-{]-iv\-am-ip- Xpw CØ-c-Øn-em- Wv. \nk-l-b-cmb ]uc-ïm Hcp k m-cns\ shdp- p p F p ]dbp- Xv cmpysø shdp- p- -Xpt]mse BsW- p- Xp C ybnse C sø PqKp-]vkm-h-l-amb cmjv{sob A]-Iz-X-bpsS hni-zo-i-c-wam-ip- Xv tem ns `mj-bn-ep- v. F m tem v hni-zo-i-cn- p- Xv Hcp k m-cns\ hna in- p- Xp cmpysø shdp- p p F p A am- p- Xn\p-]-Icw P\m-[n-]-Xy-]-camb ISa \n -ln- p p F p am{x-amwv F mwv. Hcp kn\na F m P\-߃ Gs -Sp- p kac apj-߃ v i_vzw \ In DtØ-P\w \ Im-\p D]-I-c-Wambncn Ww F -t{x. si tem ns \ne-]m-sp-iƒ _u n-i-x-e-øn-em-bmepw cmjv{so-b- X-e-Øn-em-bmepw F pw hyxykvx ]pe Øp- Xv \ap v ImWm-\m-Ipw. Ata-cn- -bpss t\m -]p- n-bmb Pqenb Akm-RvsP-bpsS Pmay-Øn-\p XpI-bpsS Hcp ] v si tem ns hi-bm-bn-cp p F -Xp-Xs At±l-Øns bp -{]-Jym-]-\-ß-fpsS Af-hp-tIm-em-Wv. am[y-a-nm-\-ep-iƒ `c-w-iq-s-øn-\p-th n hm Ø-I-fpsS cq]-øn ]c-ky-߃ {]t -]Ww snøp- Xv B[p-\n-I-h -c-whpw (modernization) ]cn-jvi-c-whpw (Reform) kzim-cy-h -c-w-øn\pw (Privatization) B Øn pw (Public Greed) ]I-c-amb {]nb-ap Bh-iyß-fmbn am -s -Sp- -Xn\v th n-bm-wv. XpScpw Hcp \msv Ncn-{X-Øn AS-bm-f-s - Sp- Xv Nne {]Xo-I-ß-fn-eq-sS-bp-am-Wv. AXp-sIm- mwv ticw Xnßpw ticf-\msv F {]tbm-k-ap- m-ip- -Xv. Ncn-{Xhpw sfxn-lyhpw si p-i-y-ifp-sa mw tn v kº- -amb \ΩpsS kwkvir-xnsb IqSp-X kº- -am- nbxv Chn-SpsØ Im jni hnf-ifpw Irjn k{º-zm-b-hp-sams tn m- W-t m. AXp-sIm p Xs khnti-j-amb Cu kml-n-cy-øn \ΩpsS kwÿm\ hr -sø- pdn v A ]-sam v ]cm-a in- msx t]mip v \µn-ti-smipw F v txm p- p. tic-\n-c-i-fm-sp Nmcp-l-cn-X-XocsØ ticfw F v hnfn- p-t]m- - Xm-bmWv Imhy-`m-h-\. sxßv NXn- n F F m-e-søbpw {]kn- -amb ]g-s m pw ae-bm-f-øn\v kz w. sxßns\ tic-f-øns Iev]-hr- -ambn AwKo-I-cn- m XpS-ßn-bXv ]søm-ºxmw \q m- n-em-wv. AXn\p apºp-hsc tic-f-øns {][m\ Im jni hnf Ipcp-ap-f-Im-bncp- p. ]søm-ºxmw \q m- ns Bcw-`-Øn Xs sxßv {][m\ hnf-bmbn amdn-bn-cp p F -Xn\v Ncn- {X-tc-J-Iƒ km n ae-_m If-IvS ap ssi-sø-spøv timgnt msv h v tic-f-ønse BZysØ Im jni {]Z i\w kwl-sn- n- p. ]Øp-h j-øn-\p-tijw 1867 P\phcn 15, 16 Xob-Xn-I-fn Xncp-hn-Xmw- Iq-dn c m-asø Im jni {]Z i\w \S-Øn. ImgvN-_w- mhv txm -Øn \S-Ønb B {]Z i\w apjy BI j-ww Fgp-]-Øn-c v txß-bp Hcp Ipe-bm-bn-cp- p. Aßs\ \mep-t`mkw F hnh- bn s -Sp aq m-a-søtbm \mem- ]cn-ÿnxn kntpm s]md-øq

23 I ]-hr w Icp-Xepw s]mcp-xepw a-søtbm ÿm\w Ae- -cn- n-cp \mfn-ticw {]Ya ÿm\-tøbv v X n- -bdn h p F -Xm-Wv Fgp- ]-Øn-c v txß-bp Ipe-sb ]cm-a iw A -am- p- -Xv. `qan-bp-ambn _ -s v ] t`mkw F Htc msv tic-f-øn \ne-\n- n-cp- p. AsXmcp Xc-Øn \nip-xn-bm-bn-cp- p. ] -t`m-k-sø- n Ncn-{X-Øm-fp-I-fn ]d-bp- -Xnßs\ simºp- -, Ipe-tØ-ß, Ipe-b-S-bv, Ipe-hm-g, Hme-a-S tzhkzw {_akzw hi hkvxp- ƒ v B[mc ImWn an -hm-chpw ae-t -cn- -ep-iƒ pw HgnsI B[mc-Øn I pw ImWm-sXbpw simºp-n-, Ipe-b-S-bv, IpSn-tbme, IpSn- -Øv, hm p-^-ew, hm p-]-ww, HmW- mgvn F n-htbm Ahbv v XØp-ey-amb ]Wtam P n-am v / tzh-kz-߃ v simsp- p k{º-zmb-sø-bmwv ] -t`mkw F v ]dbp- -Xv. Cu ] -t`m-k-øn {][m- \-s Hcp t`mk-amwv ( hn`-h-am-wv) txß. F p ]d- m ]d-ºnse G hpw Imbv^-e-ap sxßnse G hpw FÆw ]d Ipe F w. Cßs\ ap nb Ipe- Ifpw kpµ-cn-s Æpw BZy-I-Xncpw P n v simsp-øp-t]m Hcp Xe-apd-sb- p-dn- mwv Nß-ºpg hmg- p-ebn Fgp-Xp- -Xv. ae-b- p-e-b\pw Ahs s]æ-c\pw ]nt pw th n timtemsø X{º-\m-Wt m ]g- pe Xn p Xo Ø-Xv. \mfn-ti-csø ]e t]cn h Ko- I-cn- n-cp- p. txß, sndp-tx-ß, sh -tø-ß, Kuen-]m-{X-tØ-ß, Ip n- q-c, Ipw`- p-s-h F n-hsb mw \ms txß-bn-\-ß-fm-bn-cp- p. Ch IqSmsX A\-h[n {KmaoW hi-t`-z-ßfpw ChnS \ne-\n- n-cp- p. ]søm-ºxmw \q m- ns ]Ip-Xn-bnse-Øp-tºm-tg pw \mfn-ticw Hcp Ib- p-agn hkvxp-hmbn Db p F p ImWmw. \mfn-ti-cw am{x-a-. temks ae-_m amº-en ]ca in- p- -Xp-t]mse shfn-s Æ, sim{], Ib, ]næm- v, XpS-ßnb titcm-xv]- -ß h j- Øn Xs ae-_m-dn \n v Ib n Ab- n-cp- p. B C\-Øn am{xw A p-timsn cq]-bpss hcp-am-\hpw D mbn F v Ncn-{X-Im-c FgpXn h n-cn- p- p. A sø A ptimsn cq]bv v C sø Aøm-bncw timsn-bpss aqeyamsw v {]txyiw ]d-tb- -Xn- t m. ] v _m k{º-zmbw \ne-\n- n-cp ImeØv \ΩpsS ]q n-i s\ v simspøv ]Icw txß hmßn-bn-cp- p. sxßns F m `mk-ßfpw Ah H n\v As - n as m- n\v D]-tbm- Kn pw t]m p. Xe-\o-cn-d- -Øn\v sxßns thcv NX v shfn- Æ Im n Xe-bn txbv m Ahsc ]Tn- n- Xv Ime-am-sW v [cn- p- - Xmhpw icn. ]mxn-b-s AYhm ]IpXn {]mbw sn sxßns txß-bmwv hnøn-\mbn FSp-Øn-cp- -Xv. Fßs\-bmWv hnøp-iƒ txß-iƒ Xømdm-t - -sx v ]g-a- m v \ Xo -aq -bp- m-bn-cp- p. \t mww aqs -Ønb txß tij-cn v Iptd Znhkw shbn-en DW-ßm A\ph-Zn- p- p. txß-bpss sh w \ - Xp-t]mse h n-bm ]ns Ipsd Znhk-tØ v txß sh -Øn-en-Sp-Ibpw snøpw. Hcp amk-tøm-f-sa-sp- p {]{Io-b-Iƒ p-ti-j-am-wv. \ September 2016 THE POWER WAVES 25

24 aæn IÆp am{xw (txß-bpss apiƒ `mkw ) aqsmsx Htcm- mbn Ipgn- n-sp- v. Znh-tk\ \\- bv pw. aq p-amkw Ign- m txß apf-s m- n-hcp- p. tic-f-øn ]søm- ºXmw \q m- ns Bcw- `-Øn Xs ap -Xp-e sxß-i-fp- m-bn-cp p F mwv IW- v. ae-bm-f- Øns \m n-b-h-gn-i-fn-eqss Ncn-{X-Ip-Xp-In-bmbn Ae hmƒ lman - s \nco- Ww {it -bam-wv. Hcp sxßn \n v icm-icn Ccp]Øn\men Ipd-bmØ txß In psa v \m p-im km y-s - Sp-Øn-b-Xmbn lman Fgp-Xp- p. am{x-hp-a 1860 Bb-t m-tg pw sxßp-i-fp-tsbpw txß-i-fp-tsbpw FÆw IqSp-hm\pw hn]-w-\-km-[yx h [n- m\pw CS-bmbn F pw At±lw Ipdn- n- - v. sxßv \ΩpsS \m n Irjn F \ne-bn A`n-hr- n-s - -Xns ] m-øew Ncn-{X-Im-c- m tcjs - Sp-Øn-h- n- p v. BsI 30 hn[w sxßp-iƒ Adn-b-s - n- p- v. sxßv icm-icn ]Ømw sim -Øn Imbv p- p. s]m m-\n, sim n Cu hi-ÿ-e-ß-fn Hcp sxßn\v 100 ImbvI-fp- m-hp-ibpw Hcp G ÿeøv 60 apx 100 hsc sxßp- Iƒ sh p-ibpw snøp- p- -t{x. sim -Øn Btdm Ft m {]mhiyw txß hen- p-ibpw AXn\v A p txßp-i-b-dn-bm Hcp txß IW- ASv Iqen simsp- p-ibpw snøp- p. hneyw temks ae-_m am\z, ]n. i pæn tat\ms Xncp-hn-Xmw-Iq Ncn-{Xw, ae-_m Kk- n-b, kn.-b. IrjvW-]n- -bpss Xncp-hn-Xm-Iq `qanimkv{xw XpS-ßnb IrXn-I-fn ticf-ønse BZy-Ime sxßp IrjnbpsS hnhn[ L -ß-sf- p-dn v khnkvxmcw {]Xn-]m-Zy-ap- v. Ch IqSmsX ]Xn-s\- v, ]søm-ºxv \q m- n-i-fn hmsam-gn-bmbn tic-e-øn {]N-cn Irjn-co-Xn-bnepw sxßn-s\- p-dn- p hn]p-e-amb {]kvxm-hy-ap- v. 26 THE POWER WAVES September sslz-cm-en-bpss `c- W-Im-eØv Imbv^-e-ap sxsßm- n\v ~HcW Gtg-Im ss]k-bm- Wv. \nip-xn-bmbn JP-\m-hn-tebv v AS-bvt - n-bn-cp Xv. Sn p-hns `c- W-Im-eØv AXv c W aqt aq m ss]kbpw ]n osv CuÃn ym Iº-\n-bpsS ImeØv ho pw HcW Gtg-Im ss]k-bpambn amdn-bxpw Ncn-{Xw. sxßp Irjn-bpsS kz`m-h-tø- p-dn v Ncn- {X-tc-J-I-fnse hnhcw IqSn Fgp-Xns m v Cu Ipdn v Ah-km-\n- n- mw. ]d-ºp-{]-bvxv\-ß-fn sh v G hpw A[n-I-ambpw G hpw hne- ]n-sn- -Xmbpw D Xp sxßp-ir-jn-bm- Ip- p. aw {]tz-i-ß-fn hntijn pw ]ms-ßsf sxßn txm -ßfm n Xo Øp-sIm- n-cn- p p. sxßp Irjn-bp `qan-bn-t mƒ GItZiw Aº-Xn-\m-bncw G -d-tbm-f-ap- v. sk n sa v Un m p-sa v aptj\ FSp-Øn p IW v {]Imcw hr -ß-fpsS FÆw Ccp-]- Øn-sbm-ºXv e -Øn IqSp-Xembpw \n p- p. sxßn \n v In p km[-\-ß-fm-wv Cu cmpyøv \n pw a pw cmpy-ß-fn-te v Ib n Ab- p\v ]Zm -ß-fn apjy-ambn- p- -h. Bk-I-e-ap hne 220 e w cq]-tbm-f-ap- m-bn-cp- p. \\ IqSmsX \mfn-ticw \ -hæw ]nsn- p- -X-. Imb IqSn-h-cp- -Xn-\pth n hcp Imew hr - Øns Xmc-t`-Z-sØbpw `qan-bpss kz`m-h-søbpw B{i-bn- n-cn- p- -Xm-Wv. Hcp Xcw sxßv c p sim -Øn-\-IØp Imbv p XpS-ßp- p. F nepw ae-a v hown- p {]tz-i-ß-fn icm-icn F p sim hpw I {]-tz-i-ß-fn ]ØpsIm- hpw th n-h-cp- p. ap -Xp-sIm- -tømfw Hcp hr w \ -hæw Imbv p- p. sim -Øn Ie-ta- \nbv v \m Xv \mfn-ticw hoxw sxsßm- p v hogp- -Xm-Wv. AXn- n-t mƒ c p-cq-]-bn-e-[niw hne-bp- v. F m \ sxßn \n v \qdn-e-[n-ihpw In mdp- v. sxßn\v i{xp- ]e-xp-ap- v. Ahbn {][m-\-am-bn- p- h Fen, ac- - n, sn v F o P p- -fm-ip- p. BZyw ]d- Xv c pw Cfw {]mb- Øn txß Xpf v tisp-h-cp-øp- p. as Hme simt m ap psimt m t]møp h v si n-bn- mwv Ahsb km[m-c-w-bmbn Hgn- n- p-if-bm-dp- -Xv. Iqºp-h-en- p kabøv sn v AXv Iptd-»-bmbn Xn p \in- n- p- p. Nne ]pgp- ƒ thcp-iƒ \in- n- p-ibpw XSn-bpsS D n IqSn Xpf- p-i-bdn AXv s]m -bm- p-ibpw snøp- p. sxßns hf bpw Hmtcm Ime- Øp-ap- m-ip Imbv^e-{I-ahpw sxßn-\p-w-a-sm-ip tcmk-ßfpw XpSßn Hcp hnz-kv[-\mb Irjn imkv{x- -s\-t mepw AXn-ew-Ln- p v Adnhv \ΩpsS ]q ni v D m-bn-cp- p. F{Xtbm AXn-i-b-Iam-Wv C v Irjn F Xv Xosc kv m kv C mø H mbn Xocp-Ibpw ho p-h-f- n _w m-shm-gnsi as m pw ]msn-s v, ap Øv Hcp ]p s m-sn-øp-ºp-t]mepw Ah-tijn- -cp-sx v hmin-]n-sn- p-ibpw snøp h Ø-am-\-tI-c-f-tØmSv Ign c p aq v \q m- p-i-fnse sxßp Irjn-sb- n ]d-bp v kwk- X-am-tWm-sb tnmzyw _m n-bm-ip- p.

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

prospectus.pmd

prospectus.pmd ticf kwÿm\ km cxmanj AtXmdn n Xncp-h-\- -]pcw t{]mkvs]-ivskv ] -a-e-bmfw KpUv Cw ojv A o lnμn k n-^n- v timgvkv (aq mw _m v 2019) ticf k m s]mxphnzym`ymk hip v BapJw tic-f-k m s]mxphnz-ym-`-ymk hip- ns

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fne

7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fne 7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fnepw AS-ßn-bn-cn- p- -Xv. A]q hw Nne aqe-i-߃ am{xamwv

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Imem-hÿm hyxn-bm\w {]mno\ Imem-h-ÿm hyxn-bm-\-߃ 102 tum. ]n. lcn-\m-cm-b-w ticf kwÿm\ imkv{x kmt -XnI ]cn-ÿnxn Iu kn 4600 Zi-e w ]g- -ap `qan-bn 4 he

Imem-hÿm hyxn-bm\w {]mno\ Imem-h-ÿm hyxn-bm-\-߃ 102 tum. ]n. lcn-\m-cm-b-w ticf kwÿm\ imkv{x kmt -XnI ]cn-ÿnxn Iu kn 4600 Zi-e w ]g- -ap `qan-bn 4 he {]mno\ Imem-h-ÿm hyxn-bm-\-߃ 102 tum. ]n. lcn-\m-cm-b-w ticf kwÿm\ imkv{x kmt -XnI ]cn-ÿnxn Iu kn 4600 Zi-e w ]g- -ap `qan-bn 4 henb lna-bp-k-߃ AYhm {]] w apgph a p-]mfn aqsn-in-s- p km ]ni bpkw D m-b-xmbn

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Std II Mal Module 1.pmd

Std II Mal Module 1.pmd Ub v ae- pdw - - t v 2 ae-bmfw ]mtmkq{xwtcj (IcSv) F m-h pw ]T-\-t\ w A[ym-]\ ani-hn-eqss mkv : 2 bqwn v : 1 Fs ticfw samuyqƒ 1 Fs ticfw BapJw ]T-\-t\- -ß-ƒ hyh-lmc cq]߃ tic-f-øns {]IrXn `wkn h Æn- p

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Surah Al-Asr (PAGE ).pmd

Surah Al-Asr   (PAGE ).pmd 5426 ô ü dg IQƒ S 103. kqdxp Akzv a x-bn Ah-X-cn- Xv hn-\-߃ 3 Dss_-Zp- m-ln_v\p l^vkzx (d) ]d- -Xmbn Camw Xz_vdm\o (d) D -cn- ncn- p p: "\_n Xncp-ta\n bpss kzlm-_n-i-fn c p-t] XΩn I p-ap- nbm, Hcmƒ at

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Chandu Menon-Oru Padanam

Chandu Menon-Oru Padanam ]n.- si. _me-ir-jvw (1926-1991) Ncn-{X-K-th-j-I\pw ]{X-{]-h Ø-I\pw Fgp-Øp-Im-c-\pw. Fd-Wm-Ip-f-Øn-\-SpØv FS-h-\- m v P\n p. Izn v C ym ka-c-hp-ambn _ -s v Pbn hm-k-a-\p-jvtnt nh -Xn-\m timf-pv-hn-zym-`ymkw

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

diet.pmd

diet.pmd BtcmKyw Blm-cw, hymbmaw Ipf-\S saun- {SÃv tlmkv]n- B v Ub-_- nkv sib sk thƒuv Ub-_- nkv ^ut -js klm-b-tøm-ssbpw ]Ø-\w-Xn, Be- pg Pn m ] m-b-øpifpss kl-i-c-w-tøm-ssbpw \S- m- p ] -Xn- p-th n {]kn- o-i-cn-

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

1-8

1-8 ]nxmhmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v tum. {_Z sss kv si. ]nxm-hmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v hnip {^m nkv A o- n-bpss anj-\dn k\ym-kk-tlm-z-c-k-`bpw ÿm]-i-]n-xm-hmb {_Z ]ufq-kns kn nbpw {]h Ø-\-ßfpw.

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Additional Maths pmd

Additional  Maths pmd - - - AUo-j-W amø-am- nivkv t{]mkvs]-iv kv - - -- 2017 18 - SCOLE-Kerala Vidhyabhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram-695012 Phone: 0471 2342950, 2342271, 2342369 email : scolekerala@gmail.com website:

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pension.doc

Microsoft Word - pension.doc Kerala Non -Resident Keralites Welfare Board Norka Centre, II floor, Near Govt. Guest House, Thycaud P.O, Thiruvananthapuram-695014. Phone - +91 471 2785500, Fax 0471 2785501 Email info@pravasiwelfarefund.org

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics A n-ip-wvt-øn _me-i- msc A n-ipwvt-øn _me-i- msc knwl-߃ ap n Zm\n-tb-ens\ s]m - p-gn-b-xn tbmtk-^ns\ X hocy-`p-p-øm D -cn-t mt\ tbipth cmpmth tbipth I Ømth \o hniz-kvx-\mtw \n Xncp-\m-a-a-sXs [ym\-am-ipt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn