TONG LIEN DoAN LAO DONG VIBT NAM CONG DoAN GIAO THONG V~N TAl VltTNAM S6:JJj/KH-CDN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA vrsr NAM Dqc l~p-tv do-h~nh phuc Ha N{)i

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TONG LIEN DoAN LAO DONG VIBT NAM CONG DoAN GIAO THONG V~N TAl VltTNAM S6:JJj/KH-CDN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA vrsr NAM Dqc l~p-tv do-h~nh phuc Ha N{)i"

Bản ghi

1 TONG LIEN DoAN LAO DONG VIBT NAM CONG DoAN GIAO THONG V~N TAl VltTNAM S6:JJj/KH-CDN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA vrsr NAM Dqc l~p-tv do-h~nh phuc Ha N{)i, ngay cljjhimg 5 ndm 2020 KEHOACH Truyen thong Cfmg doan GTVT Vi~t Nam nam 2020 Nam 2020, nam tlur hai trien khai thuc hien Nghi quyet Dai h<)ixii Cong doan Viet Nam, Dai h<)i X Cong doan GTVT Viet Nam, nam disn ra Dai h<)i dang b<)cac cfip va Dai hoi dai bieu toan quoc IAnthir XIII cua Dang, ky niem 90 nam Ngay thanh l~p Dang Cong san Vi~t Nam (03/02/ /02/2020), 130 nam Ngay sinh Chu tich H6 Chi Minh (19/5/ /5/2020), 75 nam ngay truyen thong nganh GTVT (28/8/ ), 54 Nam ngay truyen thong Cong doan GTVT Viet Nam (18/ ), Ban Thirong vu Cong doan GTVT Vi~t Nam ban hanh ks hoach truyen thong nhu sau: I. MVC ntcn, YEU cav 1.Muc dich - Gioi thieu, quang ba manh me hoat d<)ng thist thuc, vi nguoi lao d<)ng (NLD) cua cac cfip cong doan, nhfit la cac ho~t d<)ng a co sa xufit phm tir nhu c~u, dap ung nguy~n v~mg cua doan vien, NLD nh~m kh~ng dinh vi tri, vai tro cua t6 chilc cong doan trong xay d\l'llg quan h~ lao d<)nghai hoa, 6n dinh va tisn b<)trong doanh nghi~p; - Nang cao nh~n thilc, t~o S\fd6ng thu~n, gin bo cua doan vien, NLD v6i t6 chilc cong doan tru6c b6i canh B<)Lu~t Lao d<)ng nam 2019 chufin bi co hi~u l\fc thi hanh vao nam 2021; thuc dfiy cac phong trao thi dua nang cao chfit lugng ho~t d<)ngcong doan co sa dap ling yeu caucua doan vien, NLf). 2. Yeu call - Cong tac thong can duqc t6 chilc sau r<)ng, toan di~n, thist th\fc, hi~u qua; - Su d\mg d6ng b<)cac lo~i hinh truysn thong, kst hq'pgiua truysn thong tren bao chi v6i truysn thong tf\fc tisp t~i co sa, chu tr9ng phm trisn cac lo~i hinh m6i (m~ng xa h<)iva m~ng di~n tho~i di d<)ng). II. NOI DUNG va THONG DI~P TRUYEN THONG 1.Nqi dung Cong tac thong bam sat chu cao chfit lugng ho~t d<)ng cong doan co sa", trong do t~p trung dfiy m~nh truysn thong cac n<)idung sau: 1

2 a) NQi dung chuyen sau - Vai tro chu dong cua cong doan co sa trong t6 chirc thuong hrong, Icy kst va giam sat viec thuc hien thoa uoc lao dong t?p the; vai tro tich eire cua cong doan trong giai quyet nhfmg v~n ds cong nhan, lao dong quan tam; - Quan diem cua t6 chtrc cong doan trong tham gia xay dung van kien dai h<)idang b<)cac c~p va Dai h<)idai bisu toan quoc lfin XIII cua Dang; xay dung trinh du an sua d6i, b6 sung Luat Cong doan; tham gia xay dung va trien khai cac nghi dinh, van ban huang d~n thi hanh B<)lu?t Lao dong (sua d6i); - Vai tro cua t6 chirc cong doan trong truyen thong cac kst qua nghien ciru, khao sat vs mire song, thu nhap cua NLD tao disu ki~n cho vi~c dam phan, thuang luqtigtisn luang cho NLD. b) NQi dung thong tin thu'{tng xuyen, lien tl}c - Chu truang, chinh sach cua Dang, phap lu?t cua Nha nuac, nh~t la B<)lu?t Lao d<)ng(sua d6i); - DS xu~t cua doan vien vs n<)idung, thvc hi~n nhi~m V\l va giam sat d6i v6i ho?t d9ng cong doim co'sa va Ban Ch~p hanh cong doan co'sa; - Ho?t d<)ng cua cac c~p cong doan tich C\l'C tham gia phang, ch6ng dich b~nh Covid-19, cham soc va bao v~ suc khoe cho NLD. c) TB chrrc cac Sl}' kien truy~n thong - Ky ni~m 90 nam Ngay thanh l?p Dang C<)ngsan Vi~t Nam (03/ /2020); - Thang Cong nhan nam 2020 v6i chu ds "Nang su~t cao - An toan lao d9ng - Thu nh?p t6t" a co's6; - Ky ni~m 130 nam Ngay sinh Chu tich H6 Chi Minh (19/5/ ); - Ky ni~m 91 nam ngay truysn th6ng Cong doan Vi~t Nam (2817/ ); - Ky ni~m 75 nam ngay truysn th6ng nganh GTVT (28/ /2020); - Ky ni~m 54 Nam ngay truysn th6ng Cong doan GTVT Vi~t Nam (18/ / ); - Ho?t d<)ngd6i tho?i gifra c~p uy, chinh quysnv6i doan vien, NLD, can b<) cong doan v6i nguai su d\lng lao d<)ng; cac ho?t d<)ng cham 10 cho doan vien, NLD dip TSt Nguyen dan Tan SUti 2021; - Ho?t d9ng bisu duang, ton vinh disn hinh tien tisn CNVCLD cac c~p tisn t6i D?i h<)ithi dua yeu nu6c CNVCLD lfin thu X, giai do?n

3 d) Truyjn thong v~ guong ngu'iyitat, vi~c tat trong ta chirc cong doan - Mo hinh heat dong thiet thirc cua cac c~p cong doan, nhat la cac hoat dong cua cong doan co sa xuat phat tu nhu cfiu, dap irng nguyen vong cua doan vien, NLD; - Cac guong disn hinh tien tien, tieu bieu, xu~t s~c trong phong trao lao dong gioi, lao dong sang tao, thuc hanh tist kiem, nang cao dao dire nghe nghiep g~n voi cac cuoc vdn dong do Cong doan t6 chirc. 2. Thong di~p truy~n thong "Chu dong - Tich cue - Sang tao ~Trach nhiem". Trong do: - Chu dong trong thirong hrong, ky kst va giam sat viec thuc hien thoa uoc lao dong t~p ths; phat huy vai tro cua doan vien trong d~ xu~t n9i dung, th\lc hi~n nhi~m V\lva giam sat d6i vai ho~t dqng cong doan co'sa va Ban Ch~p hanh cong doan co'sa; thong tin tuyen truy~n a co'sa; - Tich cvc trong giai quyst nhung van d~ cong nhan, lao dqng quan tam; kism tra, giarn sat nh~t la trong cong tac tai chinh; - Sang t~o trong d6i rnai cong tac can b9 cong doan co'sa, b6i duong, t~p huan cho chu tich cong daan co'sa va tang cuemg sv g~n kst gifra doan vien vai can bq cong doan; - Trach nhi~m trong t6 chuc cac hoc;ttdqng a co'sa th~t sv xu~t phat tu nhu cfiu, dap (mg nguy~n v9ng cua doan vien, NLD thea huang tang quy~n th\l huang, tinh thist thvc, sat hqp. III. HO~ T DONG TRUYEN THONG 1. Cong tac truy~n thong - Thong tin tuyen truy~n tren trang thong tin di~n tu Cong doan Nganh, cac co'quan, dan vi, cac trang rn~ng xii hqi facebook, zalo... ; - Tuyen truy~n v~ chu twang, chinh sach lien quan dsn NLD, tr9ng tam la B9 lu~t Lao dqng (sua d6i) co hi~u Ivc thi hanh tu 01/ , dv an Lu~t Cong doan (sua d6i)... ; d~u tranh, phan bac cac quan dism sai trai, thu dich, bao v~ Dang, chinh quy~n va t6 chuc Cong doan; - Tang cuemg phat hi~n, tuyen truy~n giai thi~u v~ nhfrng rno hinh, cach lam hay.., cac sv ki~n co S\l hi~n di~n cua can b9 cong doan; - Tang cuemg cac bai vist chuyen sau trong cong tac chi d~o, di~u hanh; tin, bai ho:;ttdqng cua cac c~p cong doan; - Lien kst qwln tri vien trang mc;tngxii hqi cua cac c~p cong doan thanh 01 nhom tren zalo ds n~m b~t, ph6i hqp thong tin kip thai 2. TA chu-c cac chi~n dich truy~n thong 3

4 a) Truy~n thong dip di~n ra cac hoat d{lng ky ni~m Ngay truyen th&ng Cong doan Vi~t Nam, Nganh GTVT, Cong doan Nganh - Xay dung cac san pham truyen thong c6 dong, true quan phuc vu truyen thong tren internet, thist ks d6 hoa, thong di~p truyen thong, video, anh... - Thong tin tren bao chi va mang xa hqi vs cac hoat dqng tieu bisu cua cac dp congdoan. b) Truy~n thong T~t Sum vay Tan SU'u nam Xay dung cac san phdm truyen thong c6 dong, true quan phuc vu truyen thong tren internet, thiet ks d6 hoa, thong di~p truyen thong, video, anh... - Thong tin tren bao chi va mang xa hoi vs cac hoat dqng TSt Sum v&ydisn ra tai cc quan dan vi. c) Truyen thong v~ cac di~n hinh tien ti~n trong CNVCLD ti~n to'i D~i h{li thi dua yell nu'o'cian thn- X - BiSu duo'ng, ton vinh disn hinh tien tisn CNVCLD tlilicac d.p cong doan tisn t6i DlilihQi thi dua yeu nu6c trong CNVCLD l&nthu X; - PhM hi~n, gi6i thi~u cac guang disn hinh tien tisn. 3. Kinh phi ta chuc Kinh phi t6 chuc cac holiltdqng truysn thong til ngu6n tai chinh Cong doan chi thea quy dinh ho?c ngu6n thu til xa hqi hoa nsu co. IV. TO CHUC THl/C HIJ~N 1. C~p Cong doan Nganh - Xay dljllg ks holilcht6 chilc trisn khai thljc hi~n dsn cac clip cong doan tfljcthuqc; - Giao Ban Tuyen giao va Nfr cong la bq ph~n thuong trljc tham mull chi dlilo,thea d5i, don d6c eac clip cong doan trisn khai th\fc hi~n ks holilch,t6ng hgp bao cao kst qua thvc hi~n; ph6i hgp cac ban Cong doan Nganh, cac d.p cong doan cung clip thong tin, t6 chilc cac chisn dich truysn thong; ph6i hgp v6i cac co' quan bao chi lien quan nang cao hi~u qua truysn thong vs phong trao cong nhan, holiltdqng cong doan trong toan nganh; chu dqng vist tin, bai phan anh vs cac holiltdqng cong doan... ds dang tai tren trang thong tin di~n tu Cong doan Nganh, ph6i hqp truysn thong v6i cac co'quan bao chi khac lien quan; - Cac ban Cong doan Nganh IlJa ch9n cac holiltdqng tieu bisu thuqc llnh VlJCthea d5i ds truysn thong, gi6i thi~u cac mo hinh hay, each lam hi~u qua tlili cac clip cong doan; ph6i hqp v6i Ban Tuyen giao va Nil cong t6 chuc cac holilt dqng truysn thong; chu dqng vist tin, bai holiltdqng, bili nghien Clru, huang d~n cac clip cong doan trisn khai cac nhi~m V\lthuQc linh VlJCehuyen mon cua ban ds dang tai tren trang thong tin di~n tu Cong doan Nganh. 4

5 2. Cac cap cdng doan true thuqc - Nang cao hieu qua cac chuong trinh phoi hqptuyen truyen dffky kst voi co quan truyen thong ds san xu~t cac ban tin, ph6ng sir chuyen sau, gioi thieu cac mo hinh moi, each lam hay tren cac phuong ti~n truyen thong; - Chu dong lien h~ voi cac co quan thong t~n bao chi dua tin d~rnnet cac sir kien cua co quan, don vi. nqi dung, gioi thieu mo hinh hoat dqng cong doan tieu bieu, nhirng hoan canh kh6 khan trao t~ng nha Mai ~m cong doan... ds phuc vu trong cong tac truyen thong; - Cung cap, viet tin, bai phan anh hoat dong cong doan tai co quan, don vi tren trang thong tin dien tir Cong doan Nganh, trang di~ntir cac co quan, don vi. - Khuyen khieh, v~n dqngcan bqcong doan sir dung cac phuong ti~n thong tin (di~n tho~i, facebook, zal0, youtube...) ds chia se thong tin, hinh anh, cac san ph~rn trao cong nhan, ho~t dqng ~ong doan t~i ccyquan, don vi. Tren day la ks ho~ch cua Cong doan GTVT Vi~t Narn, cac e~p cong doan trgc thuqctrisn khai th\fc hi~n, t6ng hqpchung bao cao narn cong tac Tuyen giao doan GTVT Vi~t Nam (qua Ban Tuyen giao va Nil'cong~ NO'i nh~n: - T6ng LDLD VN (B/c); - D/c Chu tich (B/c); - Cac PCT CDN; - Cac Cong doim tn)'c thuqc ; - Cac Ban CDN; - Luu: YP, TGNC. ~ 5