HOI DONG NHAN DAN THANH PHO HA NOI S6: 03/NQ-HDND CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI:t::TNAM DQe I~p - TV do - H~nh phue Ha N9i, ngay 15thang 5 ndm 2020 NGH

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HOI DONG NHAN DAN THANH PHO HA NOI S6: 03/NQ-HDND CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI:t::TNAM DQe I~p - TV do - H~nh phue Ha N9i, ngay 15thang 5 ndm 2020 NGH"

Bản ghi

1 HOI DONG NHAN DAN THANH PHO HA NOI S6: 03/NQ-HDND CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI:t::TNAM DQe I~p - TV do - H~nh phue Ha N9i, ngay 15thang 5 ndm 2020 NGHJQUYET V~phe duy~t chii truong d~u nr, di~u chinh chii truong d~u nr mt)t s8 dv an sfr dyng vbn d~u tll' eong cua thanh phb Hit Nt)i HOI DONG NIlAN DAN THANH PHO HA NOI. KHOA XV, KY HQP THU 14. Can cir Luat T6 chirc ehinh quyen dia phuong nam 2015; Can cir Luat B~u tu cong nam 2019; Can cir Luat Ngan sach Nha mroc nam 2015; Can cir Nghi dinh s6 40/2020/NB-CP ngay 06/4/2020 cua Chinh phu quy dinh chi tist thi hanh mot s6 dieu cua Luat B~u tu cong; Xet ds nghi cua Uy ban nhan dan thanh ph6 Ha NQi tai to trinh s6 70/TTr UBND ngay 12/5/2020 vs viec phe duyet chu tnrong d~u tu, disu chinh chu tnrong d~u tu mot s6 du an sir dung v6n d~u tu cong cua thanh ph6 Ha NQi; bao cao tham tra s6 14IBC-HDND ngay 13/5/2020 eua Ban Kinh ts - Ngan sach; y kisn thilolu~ va kst qua bi~u quyst cua d?i bi~u HQi d6ng nhan dan Thanh ph6, QUYETNGHJ: Di~u 1. Phe duy~t chu truang d~u tu 06 dv an nhom C su dvng v6n d~u tu cong cua thanh ph6 Ha NQi, t6ng muc d~u tu dvkisn tri~u d6ng. Di~u 2. Bi~u chinh chu truong d~u tu 04 dv an (bao g6m 03 dv an nhom B va 01 dl,ian nhom C) su dvng v6n d~u tu eong cua Thanh ph6, t6ng muc d~u tu dvkisn tri~u d6ng. (Chi ait tq.i 11ph1,li1,lC kern theo). Di~u 3. T6 chuc thvc hi~n: 1. Giao Uy ban nhan dan Thanh ph6 t6 ehue thvc hi~n Nghi quyst Chi d?o cac don vi duq'cgiao nhi~m V1,l Chu d~u tu va cae don vi lien quan thl,ichi~n: Ra soat, ehu n xae quy mo, nqi dung d~u tu, co giai phap diu n6i thich hq"p,khop n6i d6ng b9, Iva eh9n phuong an, giai phap ki thu~t phil hq"p,dam bao tranh trilng l~p, tist ki~m, hi~u qua va t6 chuc tri~n khai thl,ichi~n; Xac dinh ngu6n g6c dit dai, xay dl,illgphuong an, kinh phi giai phong m~t bfuig dam bao dung ehs dq,chinh saeh hi~n hanh; Trinh e~p co thfun quysn quyst dinh d.utu dl,i an thee dungquy djnh cua Lu~t B.utu eong va phap lu~t lien quan; Trong eong mc l~p, trinh phe duy~t bao cao nghien CUukha thi dv an c.nluu y thvc hi~n (ho~e giai trinh vi~c khong thvc hi~n) y kisn eua cac sa, nganh da dong gop t?i buae l~p, trinh, thfun djnh va quyst dinh ehu truong ~u tu dv an.

2 1.2. Chi dao cac sa, nganh lien quan can cir thea chirc nang nhiem vu duoc giao: Thuong xuyen ra soat tisn d9 d~u nr cua cac du an, tang cirong kiem tra, nang cao hieu qua sir dung v6n ngan sach; tranh lang phi, thit tho at trong qua trinh d~u tu xay dung cong trinh; huang din, phoi hop cung Chu d~u tu trong qua trinh trien khai thirc hien du an; giai quyet cac thu tuc hanh chinh, tao di~u kien thuan 19i giup Chu d~u nr hom thanh dtr an dam bao dung muc tieu, tisn d9, chit hrong cong trinh Trong cong tac xay dung ks hoach d~u tir cong trung han 5 nam va hang nam c~n can d6i nguon v6n ngan sach cip Thanh ph6 va ngan sach cip huyen (d6i voi cac du an co su dung ngan sach cip huy~n) thea tisn d9 dam bao hoan thanh cac dv an thea thoi gian thvc hi~n dv an da dugc phe duy~t. 2. Giao Thuemg trvc H9i d6ng nhan dan, cac Ban cua H9i d6ng nhan dan, cac T6 d~i bi~u va cac d~i bi~u H9i d6ng nhan dan Thanh ph6 giam sat vi~c thvc hi~n Nghi quyst. 3. D~ nghi Uy ban M~t tr~n T6 qu6c Vi~t Nam cac cip tham gia giam sat vi~c thvc hi~n Nghi quyst. Nghi quyst nay dugc H9i d6ng nhan dan thanh ph6 Ha N9i khoa XV, ky h9p thu 14 thong qua ngay 15/5/2020 va co hi~u Ivc k~ illngay ky./~ No'inh~n: - Uy ban Thucmg V1,l Qu6c hqi; - Chinh phu; - Ban CTDB thuqc VBTV Qu6c hqi; - VP Qu6c hqi, VP Chinh phu; - Thuong tn,rc Thanh uy; - Doan D\li bieu QU6c hqi Ha NQi; - TT HDND, VBND, VB MTTQ TP; - Cac Ban Dang, cac Ban HDND TP; - D\li bi~u HDND TP; - Cac VP: Thanh uy, HDND, UBND TP; - Cac sa: KH&DT, TC, XD, GTVT, TN&MT, QH-KT; - Cong an Thanh ph6; - Cac BQLDA DTXDCT: Giao thong, Van hoa - Xii hqi; - Thuemg tn,rc HDND, VBND cac qu~, huy~n: Ba Dinh, Bi\.cTiT Liem, cau GiAy, Hoang Mai, Nam TiT Liem, Tay H6, S6c Sun; - Cong bao Thanh ph6; - C6ng giao ti~p di~n tu Thanh ph6; -Luu:VT~ Nguy~n Thi Blch NgQc 2

3 ,- >~..~,.~:',~" - '_... ::~ 'f~;' ~.._ ", J'C< "":-:;',-: :''1'1',;' Nh6m dll an TT DlIao TMDT A B C Thiri gian th1!c hi~n Chjl diu til Dvt: rieu o'!k_ Ghi eho f '----_-r _._._ BanQLDA I DTXDCTGiao Phu lue 2 thong BanQLDA I DTXDCTGiao Ph\ll\le3 thong BanQLDA DTXDCTGiao Ph\ll\le4 thong BanQLDA I DTXDCTGiao Ph\ll\le5 r T6ng e~ng ~ r _._-----_. ) ~--- - ~ P_II!_duyft e'!_u_trllo'll_g_dau til d" an Linh Vip:_hJlJ.Ii'!_gJiaothonK I 2 3 cau vuot cho nguoi di b qua duong 2,5 tai khu V\lC cho daumbi phia Narn, quan Holing Mai CAu virot cho ngtroi di b qua duong Lieu Giai, qu~ Dinh can vuot cho nguoi di botai truce toa nha HHIA, HUD3, CT5-X2 trong khu d6 thi Bac Linh Dam, qu~ Holing Mai Ba CAuvuot cho ngiroi di b qua duong Nguyen Holing, quan Narn TiTLiern thong cau vuot cho ngiroi di bo qua ducng Ngoc H6i tai khu BanQLDA 5 I V\lC b~n xe Nirec NgAm, quan HOling Mai DTXDCTGiao Ph\ll\le6 thong cau vuot cho ngiroi di bo qua duong Dao Tiln, quan Ba Ban QLDA 6 Dlnh DTXDCTGiao Ph\ll\le 7 thong II Ph. duyft diiu ehinh ehu tnronl! diu til II.l Linh vftch(l tling kj thu / Xay d\idg ha tang ki thu~t khu tai dinh cu xi! H6ng Ky I ph\lc V\I di dlln vilng itnh hu6ng moi tmimg clia khu lien I hqp xitiy chilt thai S6c Son 2 SiTachua, bao trl, lap d~t b6 sung, thay th~ linh ki~n, thi.~t bj va phuong ti~n h~ thbng PCCC dll duq'c trang bj, lap d~t theo thi~t kc!ban dautai cac chung cu tai djnh cu (Khu Xulln La, Xulln Dinh, Nghia Do, PM Thuqng, Me Tn H<t, Le Dirc ThQ, cau Dio~nva khu Thllnh ph6 giao luu) - Giai doan I (23 vi tri) Xay d\idgluyen duang tittrung tam the thao quan d(ii BO 3 Qu5c phong d~n Khu bao tllng quan S\l Vi~t Nam (bao 1 r--- g6m cit cau qua song Nhl!_~). --- XAy-d\mg luyen duang tittram bam cau Nga qua duimg 4 70 dc!nh~t dia ph~ qu~ Nam TiTLiem (luyc!nduimg ven I song cliu Nga) UBND huy~n S6c Son Ph\ll\le 8 BanQLDA DTXDCTYan Ph\lI\lc9 hoa - Xli hoi UBNDqu~ Nam Til Liem UBNDqu~ Nam Til Liem -- Ph\l '\Ie 10 Ph\l '\Ie 11 III

4 1. Muc tieu dftu ill: Nh~m dam bao tr~t tu an toan giao thong; tao di~u kien di lai thuan 19i, an toan cho nguoi di bq qua duong 2,5 tai khu vue cho dftu m6i phia Nam; gop phan giam xung dqt,un t~c giao thong va hoan chinh k~t c.u ha tftng giao thong trong khu vue, 2. Quy mo dftu ill: Xay dung cftu virot tai vi tri khu VlJC cho dftu m6i phia Nam tren duong 2,5 b~g k~t c.u thep l~p ghep; chieu cao tinh khong cftu H2:4,75m, dai toan cftu khoang L=31,lm, b~ rqng toan cftu B=3,4m, tai trong ngiroi di bq 4x10-3 MPa; mong tru cftu be tong c6t thep, than tru c~u k~t c.uthep; b6 tri h~ thong thoat mroc m~t doc cftu. 3. Dv an nhom C. 4. T6ng mire dftu ill du kien: trieu d6ng. 5. Nguon v6n: Ngan sach Thanh ph6. 6. Dia dism thvc hi~n dv an: Qu~ Hoang Mai. 7. Thai gian thvc hi~n dv an: Nam , 8. Chli dftu tu: Ban QLDA dftu ill xay dvng cong trinh Giao thong thanh pho Ha NQi. 1

5 r -:- Phu lue 3 /,.I!"F-.._i'..," '., 1":- ~.,"';7;.'" "';\ Chii truong dau to' d.., an,cil.l. v~ ~tfujlilroidi bq qua do'ong LiSu Giai, qu~n Ba Dinh (Kern th~~,j.jgm,,(j~yit?lq3inq-hfjnd ngay cua HfJND thanh ph6 Ha N6i) "';;:;,;;-~::5.:~~%~~\t.'-. ",, I, Muc lieu dau nr: Nham dam bao tr~t tu an toan giao thong; tao dieu kien di lai thuan 19i, an toan cho nguoi di bq qua duong LiSu Giai; gop phan giam xung dqt,un t~c giao thong va hoan chinh k~t d.u ha t:1nggiao thong trong khu vue. 2. Quy mo dftu ill: Xay dung cftu vuot tren duong LiSu Giai tai vi tri g:1n toa nha MB Bank bfuig k~t c~u thep l~p ghep; chi~u cao tinh khong cftu H2:4,75m, cftu 01 nhip, chieu dai toan cftu khoang L=46m, b~ rong toan c~u B=3,4m, tai trong ngiroi di b9 4x10-3 MPa; mong tfl,l cftu be tong c6t thep, than tfl,lcftu k~t c~u thep; b6 tri h~ th6ng thoat nuac m~t dqc cftu. 3. Dl,l' an nhom C. 4. T6ng muc dftu tu dl,l'ki~n: tri~u d6ng. 5. Ngu6n v6n: Ngan sach Thanh ph6. 6. Dia dism thl,l'chi~n dl,l'an: Qu~ Ba Dinh. 7. Thai gian thl,l'chi~n dl,l'an: Nam Chu dftu tu: Ban QLDA dftu tu xay d\1ilg cong trinh Giao thong thanh ph6 HaNQi. 2

6 ,<-~ --~" '>, ; ,.. I<i / '- '''Z: '\ CbB truong d~unr dv an C~u/NU'Q't~b'o:~ulpidi bq t~itrtrrrc toa nba HHIA, HUD3, CT5-X2 :':,;;~\\':~~<:1_~?""..~'~ddo th] B~cLinh Dam, qufn Hoang Mai (Kern fhe.p_"'flghfqllyits.6 03INQ-HDND ngay cua HDND thanh ph6 Ha N9i) ;;'" '{ ~'"., ~:.,'.. Phu luc 4 I. Muc tieu dau tu: Nh~m dam bao tr~t tu an toan giao thong; tao di~u kien di lai thuan 191,an toan cho ngiroi di b9 qua duong trong khu vue va d~c biet dan cir khu yvctoa nha HHIA,HUD3, CT5-X2 trong khu do thi B~c Linh Bam; gop phan giam xung d9t, un t~c giao thong va hoan chinh kst c~u ha tang giao thong trong khu yvc. 2. Quy mo dau ill: Xay dung cau VUQ'1 tai vi tri tnroc toa nha HHIA, HUD3, CT5-X2 trong khu do thi B~c Linh Bam bang kst c~u thep l~p ghep; chi~u cao tinh khong cau H2:4,75m, cau 01 nhip, chieu dai toan cau khoang L=28,lm, b~ r9ng toan cau B=3m, tai tn.mg nguai di b9 4x10 3 MPa; mong tr1,1 cau be tong c6t thep, than trv cau kst c~u thep; b6 tri h~ th6ng thoat nuac m~t d9c cau. 3. Dv an nhom C. 4. Ttmg muc dautu dv kisn: tri~u d6ng. 5, Ngu6n v6n: Ngan sach Thanh ph6. 6. Bia dism thvc hi~n dv an: Qu~n Hoang Mai. 7. ThCrigian thvc hi~n d1,1an: Niim , 8. Chu dau ill: Ban QLDA dau ill xay dvng cong trinh Giao thong thimh pho Ha N9i. 3

7 »<"..-:-~~--..., -".. Phu lue 5 ;1> ~. C-,,, \ Chii truong dau nr d., an cau v.u'q1 cjm d~9;i\di bq qua duong Nguy~nHoang, qu~n Nam Tir Liem (Kerri:lheoN.lJ,jqJjjijji,5 03INQ-HfJND ngay etta HfJND thanh ph6 Hit N(Ji) "'\ <\:_-';::-i:~'f;~"~'". ':~,/-I..<.: 'I )'-:;!:; -" ~ ~ r, ' :",/...~~:-~. -.,.-:",,, 1. M"9c"tieu dau nr: Nharn dam bao tr~t tu an toan giao thong; tao dieu kien di lai thuan 19i, an toan cho nguoi di bq qua duong Nguyen Hoang; gop phan giam xung dqt, un t&cgiao thong va hoan chinh kst c~u ha d.ng giao thong trong khu vue, 2. Quy rno dfru tu: Xay dung c.uvuot tai vi tri khu vue cong sau bsn xe My Dinh bang kst c~u thep l&pghep; chien cao tinh khong c.u H2:4,75rn, chieu dai toan cfru khoang L=30m, bs rong toan cfru B=3,4m, tai trong ngiroi di bq 4xlO 3.MFa; mong trv cfru be tong c6t thep, than ti1,lcfru kst c~u thep; b6 tri h~ th6ng thoat nuac m~t dqc c.u. 3. D\l an nhom C. 4. T6ng rnuc d.utu d\l kisn: tri~u d6ng. 5. Ngu6n v6n: Ngan sach Thanh ph6. 6. Dia di~rn th\lc hi~n d\l an: Qu~ Nam Til Liem. 7. ThCrigian th\lc hi~n d\l an: Narn Chti dfru tu: Ban QLDA d.utu xay d\ffig cong trinh Giao thong thanh ph6 HaNQi. 4

8 ,,- '" Phu luc 6 ~:,.-'~"..~_'-" ';. '~'~'"., )., / : ;::;,::~ :'~" \, Chu truong dau to' d1}' an,..... / :C 6'~~~\~P,~,~gU'Oi ~ibq 'l,_uadu'?g N~Qc HBi ~~ikhu V1}'C b~n xe \':,. <,"::c;/cir '.: NU'O'cNgam, quan Hoang Mal (If.em the'!)'nghi qu~t so 03/NQ-HfJND ngay 1515/2020 cua HfJND thanh pho Ha N(Ji) \... ',-, '. ' ~' ",' '.>' '... _". ~,, -, <.:.:"','...~.~~ -. ~.~-' ~/'" 1. Muc tieu d~u tir: Nh~m dam bao tr~t tv an toan giao thong; d?c biet tao disu kien di lai thuan loi, an toan cho nguoi di b(l qua duong Ngoc H6i tai khu vue bsn xe Niroc Ngam; gop phan giam xung d(lt, un t~c giao thong va hoan chinh kst cftu ha tkg giao thong trong khu VlJC. 2. Quy mo d~u ttr: Xay dung cauvirot qua duong Ngoc H6i tai vi tri khu VlJC g~n c6ng vao cua bsn xe Ntroc Ngam bang kst cftu thep l~p ghep; chisu cao tinh khong cau H~4,75m, c~u 02 nhip, chisu dai toan c~u khoang L=37m, bs r(lng toan c~u B=3,4m, tai trqng nguai di b(l 4x10-3.MFa; mong trl,1caube tong c6t thep, than trl,1c~u kst cftu thep; b6 trl h~ th6ng thom nuac m?t dqc cau. 3. Dv an nhom C. 4. T6ng muc dautu dv kisn: tri~u d6ng. 5. Ngu6n v6n: Ngan sach Thanh ph6. 6. Dia di~m thvc hi~n dv an: Qu~n Hoang Mai. 7. Thai gian thvc hi~n dv an: Nam Chu dau tu: Ban QLDA dau tu xay dvng cong trinh Giao thong thanh ph6 HaN(li. 5

9 ,... ~'...~..,:...,_ / -_. '-.,_. "- /,., " ;!!'> >.'\Chu truong diu til' dv an c'~*,v1lc[f'chdrn~di b{)qua dll'ong Bao Tin, qu~nba Dinh (Kern th?!p}ngh!:-4uylt.s~o,}/nq-hdndngay cua HDND thanh ph6 tts N9i) - ~. '" -.: :.-.~...,'- ". ". - ".-.r.~:!:;_d.~".., "...,.,~., t._... Phu luc 7 1. Muc ti~u dau tir: Nhfun dam bao tr~t tv an toan giao thong; tao di~u kien di lai thuan 19i, an toan cho ngiroi di bq qua dirong Dao T~n; gop phan giam xung dqt, un t~c giao thong va holm chinh kst c~u ha tang giao thong trong khu V\fC. 2. Quy md dau nr: Xay dung cau vuot tai vi tri Vien v~t ly bang kst cftu thep l~p ghep; chieu cao tinh khong cau H2:4,75m, cau 01 nhip, chieu dai tom caukhoang L=32m, b~ rqng toan caub=3,4m, tai trong nguoi di bq 4x10-3 MPa; mong tru cau be tong c6t thep, than tf\l cau kst cftu thep; b6 tri h~ th6ng thoat nu6c m~t dqc cau. 3. Dv an nhom C. 4. T6ng muc dauill dv kisn: tri~u d6ng. 5. Ngu6n v6n: Ngan sach Thanh ph6. 6. Dia di~m thvc hi~n dv an: Qu~ Ba Dinh. 7. Thai gian thvc hi~n dv an: Nam Chu dau tu: Ban QLDA dfru tu xay dljl1gcong trinh Giao thong thitnh ph6 Hit NQi. 6

10 ~---.~, Phy luc 8 ~."':-"- '.. "''''''.l. l., <);;:.~~.(>.. ", 'f.>leuchinh chu truong dau nr d., an i.,1i ~!ng1l~r.~~}{!. thu!t kh~ tlii din~:lf xi H~ng,Ky'phy~.vY,didan ~ anh.bu'~g mot tnrong cua Khu hen hqp xu Iy chat thai Soc Son ~,"~."'_' " ',,:) - I... \: -,(vung~~ti>kinh 500m til' hang rao khu LHXLCT Soc Son) t~,.- t,'-_/,, (Kern theoll/.?hti[uyet so 03INQ-HDND, ngay cua HDND thanh pho Hiz N{)i) TT NQidung Tong rmrc 1 dautu Dii phe duy~t (12INQ-HDND ngay 05/12/2018) Nay di~u chinh trieu d6ng trieu d6ng Cac nqi dung khac gift nguyen theo Phu luc 20 ban hanh kern theo Nghi quyet s6 12INQ-HDND ngay 05/12/2018 cua HDND Thanh ph6 v~ chu tnrong diu ill 26 du an thuoc K~ hoach diu tu cong trung han 5 nam cua thanh ph6 Ha NQi. 7

11 Phu. luc. 9 /"-:~-'~---:>:""'.'Di~u chinh chii truong dauto' d" an si~ihid?~~)~r~~)~p d~t b8 sung, ~hayth~ linh ki~n, thi~t bi,va phmrng ti~n h~:tbang reef di:jill'q'ctrang b], Hipd~t theo thiit k~ ban dau t~i cac chung cu ~'.~iri:h:~li\(iql,uxuan La, Xudn Dioh, Nghia Do, Phu Thll'ong, M Tri Ha, i>i~nva khu Thanh ph8 giao hru) - Giai doan 1 (23 vi trf)' L~~~ :ThQ~:tf~; ".-.::,. -.../f-',,, (Kern theonghf quyet so 03INQ-HfJND ngay cua HfJND thanh pho Ha Noi) TT NQi dung Ba phe duy~t (4650/QD-UBND ngay 05/9/2018) Nay di~u chinh 1 Quymo d.utu Sua chua, bao tri, l~p d~t b6 sung, thay ths linh kien, thiet bi va phuong tien h~ thong PCCC da duoc trang bi, l~p d~t thea thiet ks ban d.u(xay d1ji1g:h~ thong chua chay vach tuang; h~ th6ng bao chay t\i' d(mg; h~ng m\lc chi d~n thoat n~ va den S\l'c6; cua ch6ng chay; l~p d~t thist bi: tu bao chay trung tam, may bam di~n chua chay, may bam diesel chua chay) t~i 23 tea nha tai dinh cu t~i cac khu Xuiin La, Xuiin Dinh, Nghi'a Do, Phu Thugng, M~ Tri H~, M~ Tri, Le Duc ThQ, C.u Di~n va khu Thanh ph6 giao luu. - Gitt nguyen quy mo thea chu truong d.utu diroc duyet tai Quyet dinh s6 4650/QD-UBND ngay 05/9/2018 cua UBND Thanh pho; - B6 sung cac noi dung sua chua, bao tri, l~p d~t, thay ths linh ki~n, thist bi va phuong ti~n PCCC cho cac tea nha CTIA, CTIB, CTIC khu do thi Thanh ph6 Giao luu, qu~ B~c TuLiem. 2 T6ngmuc d.utu tri~u d6ng tri~u d6ng Thai gian 3 th\l'c hi~n d\l'an Nfun Niim Cae n9i dung khae gifr nguyen theo QuySt dinh s QD-UBND ngay 05/9/2018 eua UBND Thanh ph6 phe duy~t ehu truong d~u tu dv an. 8

12 Phu. luc '_;-;--:-' ,""'":; ~ ;'{:;_> r ': 1?'\DiSu chinh chii truong diu to' d,! an ~j,~~\t~~~_:~\f(mg tir Trung tam th~ thao qufin?qibqquacphong ~~~ ~hll b.~~'1a~~quan s,! Vi~t Nam (bao gamca cau qua song Nhu~) (Kt1H\tPzeoj.jg'fifquy~~isd03/NQ-HtJND ngay cua HtJND thanh phd Ha N9i)..., ~.,_... ",,<,:. '_.~.,..,~,. _;,? TT NQi dung Dii phe duyet (291IIIDND-KTNS ngay 3115/2018) Nay di~u chinh 1 Quymo dautu Xay dung tuyen duong moi dai L=500m, B=30m (Bmat=l Sm, Bhe=2x7,25m) voi day du ha tang ky thu~t d6ng b(> thea quy ho~ch (cau song Nhu~; nen m~t duong, an toan giao thong, via he, cay Xanh, thom nuac, cap nuac phong chay chua chay, cap di~n, chi~u sang, hao ky thu~t,...) Xay dung tuyen duong moi dai L=350m voi m~t cllt ngang phfrn duong di n hinh B=30m, (Bmat=l Sm, Bhe=2x7,5m=15,Om) voi daydu h~ thong ha tangky thu~t d6ng b(> thea quy ho~ch (cau qua song Nhue; nen mat duong, an toan giao thong, cap dien, chieu sang, hao ky thuat...), bao gom 2 dean tuyen: - Doan tuyen 1 ill CQC 29 (Km0+496,03) d~n cu6i tuyen (bao g6m cau qua song Nhue) dai L=150m voi mat cllt ngang phan duong di n hinh B=30m, (Bm~t=15m, Bhe=2x7,5m=15,Om) nhu da: phe duy~t t~i viin ban s6 291IIIDND-KTNS ngay 31/5/2018 cua ThuOng tl1jchdnd Thanh ph6. - Do~ tuy~n 2 ill di m cu6i tuy~n I duqc duy~t keo dai d~n vi trf dao giao thong cua do~ duongqua ham chui D~i L9 Thang Long thu9c dia ph~ phuong D~i M6 (Khu dit cua Bao tang Lich Slr Quan Sl! Vi~t Nam) dai L=200m vai m~t cat ngang phfrn duong di~n hinh B=30m, (Bm~t=15m, Bhe= 2x7,5m = 15,Om). 9

13 T6ng 2 mire d~u tu trieu d6ng trieu d6ng 3 Nguon von Nguon vuot thu ti n sir dung dat hang nam tren dia ban quan Nam Til Liem giai doan (phan di u ti~t v ngan sach Thanh ph5) thea C(Jch~ tai van ban s5 608/HDND-KTNS ngay 13/ cua Thuong tnrc HDND Thanh pho, t5i da khong qua trieu d6ng. Ngan sach qu~n Nam Til Liem chiu trach nhiem can d5i, b6 tri cho phan con lai d~ hoan thanh dlj an. Nguon vuot thu ti n sir dung d~t hang nam tren dia ban quan Nam Til Liem giai doan (phan di u ti~t v ngan sach Thanh ph5) thea C(J ch~ tai van ban s5 608/HDND-KTNS ngay 13/ cua Thuong true HDND Thanh ph5, t5i da khong qua trieu d6ng. Ngan sach quan Nam Til Liem chiu trach nhiem can d5i, b6 tri cho phan con lai d~ hoan thanh dlj an. Thai gian 4 thljchi~n dlj an Nam Nam Cac n(>i dung khac gift nguyen thea van han s6 291IHDND-KTNS ngay 3115/2018 eua Thuemg tn,re HDND Thanh ph6 phe duy~t ehu truang d~u tu dlj an. 10

14 ~~",--'-""_.,,_ Phu J\!C 11.. ' -'.,. r ""-,/ -- -.n\'; h' h h' t d>' t d ' /~::.,:,'~-! ;;',V.~U C ID C U ruong au lf "an X~Y-~lJ1lg',i1)Y~.~Vngtir tram bom cau Nga qua dlfong 70 d~n h~t '\'~~J>1l,p\~~ri~~~mTir Liem (tuy~n dlfong yen song cau Nga) (Ke;'!t.fi~p~i!ilifil/.~i~6'03INQ-HDNDngay cua HDND thanh phi Hit N6i),'-: '-...-~~.--"!'~',:~-,:~'-' TT NQi dung fla phe duy~t (293II-IDND-KTNS ngay 3115/2018) Nay di~u chinh 1 Quymo ddu tu Xay dung tuyen duong moi co chieu dai L= 3.000m, bao g6m 2 doan tuyen, doan tuyen 1 til Tram bam cdu Nga d~n duong tinh 70 dai Ll = 1.000m co B = 17,5m (Bmat = 7,5m, Bhe = 2xSm); doan tuyen 2 til dirong tinh 70 d~n h~t dia ph~n qu~n Nam Tir Liem dai L2 = 2,000m co B = 30m (Bm~t = 2x7,Sm, Bhe = 2xSm, Bphan each = Sm); ddu tu ddy du h~ th6ng h~ tcing ky thu~t thea quy ho~ch (n~n m~t duang, an toan giao thong, via he, cay xanh, thoat nuo-c, dp nuo-c phong chay chua chay, dp di~n, chi~u sang, hao ky thu~t,...). - Xay dung tuyen duong moi co quy mo nhu da phe duyet tai van ban s6 293IHDND-KTNS ngay 3115/2018 cua Thirong tnrc HDND Thanhph6, - B6 sung Xay dung cdu vuot tnrc thong tai nut giao gitra tuyen duong voi duong s~t quoc gia B~c H6ng - Van Dien dam bao giao c~t khac muc vo-i duang s~t thea quy dinh thea n<)i dung da phe duy~t t~i Khoan 5, Di~u 1, Quy~t dinh s6 3272/QD-UBND ngay 19/6/2019 cua UBND Thanh ph6 (ph~m vi, quy mo, cao d<),chi~u dai cdu, nhip cdu, k~t c~u, hinh thuc, c~p h~ng." se duqc xac dinh Cl,l the va chucin xac trong qua trinh l~p, th~m dinh, phe duy~t di~u chinh dv an). T6ng 2 muc ddu tu Thai gian 3 thvc hi~n dvan tri~u d6ng 486,854 tri~u d6ng Nam Nam Cae n9i dung khac gifr nguyen thea van ban s6 293IHDND-KTNS ngay 3115/2018 cua ThuOng trvc I-IDND Thanh ph6 phe duy~t chu truong dftu tu dv an. 11