untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 联合国 大会 Distr.: General 3 December 2009 Chinese Original: English 人权理事会 }è ~ zèr 2 联合国人权事务高级专员的年度报告和高级专员办事处及秘书长的报告 联合国援助酷刑受害者自愿基金经营情况 秘书长的说明 GE (C)

2 一. 导言 A. 提交报告 1. t ko~} 2/102 úà Âq ¾q ºfv Šü Ù Ê Ž Ùq À gì Ž 23 ¼mhŸq o~} è ~ q Šü t oøî x ŸzlÀ Âo²q nzlà r ~}¹èp ~ q Ù oxÿµ v o~} è èp ~ q B. 基金的任务规定 2. ü Å ftqž o~ 1982 v qž ý rço k x~ «Ø t³gi ÅÈrn xº Ù Ê öº qå C. 董事会 3. zlà ü o~q ³²Šü t oøî Øo (t Î Ø) ²Ÿ~k o~pü xft {{Š nzlàµéèö¹ É ñê wy é ý{ zlàp ¼ { o x gë¼ ( ØÌq) Æg g ¼ yä( º ë) l g ë (i ²) g ( ÊÈöäf ºŠüi ) { ý f{ { o «g Ä ( ) { ù²{ D. 受理标准 4. Èr k  ÂÊf ² ÂÊ ÈrÈnÅ Ç rt È Êqr ( )ºr s ý Ê r Ùq Èr~ k ùâ ço k Ù ³²Šd Ù x~ d ³² Ù Ù º «n q k ùùnq«à ù«ùèr gçø dt ºw Ø r ž hø z u ~ ~ u{ k Çf ÙqÈrŸÙn Ê o k kùý ŸÙÈrq qft Ù n ÂÊ qg z 2 GE

3 二. 董事会第三十一届会议 A. 基金财务状况 5. Ÿ x Ž â ŽzlÀºp Ù À q { (A/64/264)x Íq À Ç ù Ž Íq o o~}pèk è ~ q Èr 2009 年 1 月 1 日至 11 月 24 日收到的捐款和认捐 Ø ÐŽ( )  öìq 5, ³ 32, Ì 85, Ø 49, Ì 10, ˆ q 7, º 10, gø 343, º 203, , , , âfì 6, f º 140, x Ê 2, Ê q 23, , , , , Ç 70, êå 9, jf 443, l 95, Ðê ͺȺ 2, Šº 10, ¼l (jì qº ) 5, È 2,535, Ì 127, º 1,120, ˆÌ ü} 7,100, È 8,347, GE

4 6. ù É Èrq È ~ o~ hÿq}pèk ~ hÿq} è ~ Âx ÍqùÙn«ÈØ Ð q Ùj à ٫n Ùj Å Ù Ç 7. Šü «Ø Ù«n Ç 13%q v f à Šü Ç ~ 15%q Ùj x w i Ù Ÿ{ ø ý Ç â { Øq Ùj oé ± ríä Ùn Å Ù Çâ o ~ «Šü t r Èr xö² ö ~ k Ä Ùq B. 董事会通过的建议 8. o~} è ~ on zl 240 fèr ¾q«â ÐÅ ˆn Àq²xö«Ø qé o~² og 2010 q 170 f²ÿfqèr 30 f Èrxö 15 u ~ Èg 18,370,674 ˆµq n 9. o~ Ž 12 Âg 70 f q 200 fèr Èg 11,809,050 ˆµ o Ão Ù«n Ùj t oøî p xÿzlà Âo²q 10. o~ Ín }ü q«ý w 9,864,350 ˆµ } èp ~ ý w 1,944,700 ˆµ o~à êêç 250,000 ˆµnp w À 2010 }~ Âqn g Ì ~ ç (Å fq q )qt Î Ø Øo v qèr 11. ¼µrsoØï q z 3(E/CN.4/2005/55, } 76 ) o~ ºx «Ù u ~qž v ˆçØ dt x~ ºw Ø xr Í Í q n Ê qä o~ 2010 gèpf 276,100 ˆµnp è f hø j 12. º Ùq² «â qç É À }À o ~ hÿq~ ý Ê ÙÈ qrºÿg } Åq «p Ž 3 hÿq o~} èp ~ iý 三. 基金的财务状况和 2011 年估计资金需求 13. Ž 2006 o~² Øo dnü Èrq È i xœ²i ž g 2006 Ž 2010  ˆnq â qž vð 4 GE

5 ±q È ²q È ~k i Î q â q Ù É r q À e q o~à Ìn ±q«ø Èrq «È gì ~ çqèr 14. o~} è ~ w o ²Å q«øgà p 2011 o~è g rð q ~Çj 300 ˆµq«ø 2011 q v rðq o~ùœä g ý v 2011 q ƒ 20% 15. Íq 2010 n È 2011 ü q«² 1,900 ˆµ ú 四. 如何捐款 16. q t United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, account CH Èù³² Ÿ±«w (a) ˆµ Ž United Nations Geneva General Fund, ú No , J.P. Morgan Chase Bank, International Agencies Banking, 1166, Ave. of he Americas, 17th floor, New York, NY , United States of America (Swift code CHAS US 33 ABA code ) (b) µ Ž United Nations Office at Geneva, ú No , J.P. Morgan Chase Bank, 125 London Wall, London EC2Y 5AJ United Kingdom (Swift code CHAS GB 2L sorting code , IBAN GB25 CHAS ) (c) À Ž United Nations Office at Geneva, ú No , J.P. Morgan Chase Bank, 125 London Wall, London EC2Y 5AJ United Kingdom (Swift code CHAS GB 2L sorting code , IBAN GB25 CHAS ) (d) l Ž United Nations Geneva General Fund, ú No. 240-C , UBS rue du Rhône 8, Geneva 2, Switzerland (Swift code UBSW CH ZH 12A IBAN CH CO ) (e) º w«ž the United Nations Geneva General Fund, ú No. 240-C , UBS rue du Rhône 8, Geneva 2, Switzerland(Swift code UBSW CH ZH 12A IBAN CH CO ) (f) x x w ¾ United Nations addressed to Trlsorerie, Nations Unies, Palais des Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland Ù w ý³u zl t Î Ø~«(  Ÿ±«ê xq íz) xž z ¾zlÀ 五. 结论和建议 17. d ~ o~q û Ù o~} è ~ ( Ž 22 )ið wº xˆ o~ x º GE

6 18. ¹pÈ 2011 q«ø ÄgÀ ~ o~ Ù ùœ Ø q Ù xý o~ q«dnü q Ê öº q r ÀqÄ 19. o~ ÙÚ q ý Œ в ž 6 GE