Microsoft Word - Downstream - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Downstream - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!"

Bản ghi

1 ÊÀf]Z]ÉZÅÄ Zy{ÁÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ Ê ZyÌZ, ÊWZ^Z^Ã{Y n»z ¼v», ʼÅZ ¼uY Ì^ Ì»YÊf ÀÃZ Y{dËÌv»Á½Y¼Ê Àƻà Y{ZÌ Y{ ÂbZ^ ÌÆ ]Á[Md ÀÃZ Y{[MÊ Àƻà Y{ZË{ZfY Ì^ Ì»YÊf ÀÃZ Y{[M½Y¼Ê ÀÆ» YÊZÀZ Äfy»M Y{ ÄÔy Ä]xZaµZ^ {Ä]Ê fz»ézåãâìä]¾ì v»dyä Zy{ÁÊ ÀÆ»¾Ì v»ä«ô{â»ââ»zåä Zy{ÁÁZŵZ Z Z»Y ËZa{Z ]Y¾ÌÌ e ¾ËY{dYÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅÄ Àž̼zeÉZÅÃÂÌYÊ Ë{Âm»ÉZÅÃ{Y{ÉÁ½Â̳Y ZuÊ]ne]YÁ YÃ{Â]»¾ËY,µZ Z \ÌÁ [ÂZ],f]t Z»Âf»ÃY Y,a»Ê]{»Ä ÀÅ]i»ÉZÅf»YZaÉÁÉZ ]Ê]Ì Z MZ]Y f]yªì ve Ä]d^ ]YÁ¾ËYÉZÅf»YZa{ÂÊ»kYzfY½ZËmÂf»dÁ Ìf»YZa,Âf»ª¼,ÊÀÌ]ÌadÆmÉ ]½Á ]]YÁ Z]ÉZÅÄ Zy{ÁÄ]Â]»ÊËYvÃ{Y{ļn» ËÉÁ]½Â̳¹Zn YY]YÁ¾ËY\WY Yà ]½Á ]f»yzaåy»j Y u Ã{Á v»{êàì]ìaézyzì»yã{z fyz] Ë{ÊËYvÃ{Y{ļn» ËÄ ÌÁÄ]ûMd ]]YÁdYûMd ]ÊÀf] ÀÀ Ê»Ä^Zv»Ê^ZÀ»d«{Z]YÉYÃZ]Ä ÀÅÊ Ì Á ÌÅÉZÅf»YZa, ~»]YÁÄ Å{Ê»½Z lëzf Yà ÄËZ» { [ÂZ],É  », ]½Á ]]YÁ,ÉYÃZ]Ä ÀÅ,ÊÀÄ Zy{ÁÉ Ì cz¼ Ä»» Äq³Y{Y{Ä Zy{ÁÊ ÀÆ»º {Ä Zy{ÁÊÅ Z»ZÁdËË»,ÉËÄ»Z ],ÊuY{ÊZYd̼ÅY,Ä Zy{Á ËÊ Ì Á ÌÅÄ ÀÅ Ä ÀÅÊÀÌ]Ìa{ÉÂXeÄWYYÁÉ À]µÂ» {d Ìa¾Ìfz Z»Y Yà ½ZÌ]ºÅ{ ½«ÉZÆf Y{ÄÅY]M ËÊ Ì Á ÌÅÄ ÀźÌÅZ»Ê ] ¾ËYYÉ{Y edyã Ã{Y{Ä ÂeÄ]Y¾ËY{ÉÂXeÉ{ZË{Y e½âà Zed Y{[1] Y{»Á ÂaÂX Ä Z»½YÂfÌ»YµZ Z ËÊ Ì Á ÌÅ Á Z³ Z»,ZÅÉÂXe ÉļŠ{ ÊZY czì µzu ¾ËY Z] ÀfÅ ¾ËËZ Z] cáz f» Ô»Z µây ÉYY{ Ì Ë{ Êy] Á Äf]YÁ ºÅ Ä] ZÅÉÂXe Ä]Ê Ì Á ÌÅÉZÅºÌ Z»YÊZ Ì ZÅÉÂXe¾ËYÊ YcÁZ eá Z]Ê»µ{Z eä^zëµ{z ed Zu\ Ä]ÄÅY]M ËZ¼eÁ½ZËm½{Â]dyYÂÀ Ë ZË ËÊ Z»ÃZ] Ë{Ä dyê໾ë ]µz Z ËY ËZad ZuZ˺ËdYÄÅY]M½ ̵{Z eä]ãâv tìâeéy]zåµ»{äf ³Z ËÄ]Ê]ZÌf{ÉY]µZ Z ÉZÅ» yy{{[â ¼uÄ] Ì»Ê Ì^cÂÄ]µZ Z Á{Âʼ à ÅZ»µZ Z {É{ZËcYÌÌ eä Z¾Ë Àq [2]{Y{Ê Ì»ZÀË{µ{Z ed Zu ÃÂÌ Á É u µz»f Y ÉZÅÁ,ÉÂXeÄ¼Ì ÉZÅÃÂÌ,Ê]ne ]YÁ ÉZŹZ Z] Ä Zy{Á Ê Ì Á ÌÅ Ä ÀÅ Ì ve ÉY] Á ¾Ë Àq Z Ä]cZÌ {Ä ÊËZÅÉZÃ{ZÁµZ Z ÌÌ eê ËÌ ÉZÅ ÀËM ÄÀÌ»{ Y{{Â^¼ Ì {Ä],µZu¾ËYZ]{Y{{ÂmÁÊ À»Ê Ì Z» Yà «YÁÊ Ë~a{»ZÅÁY ËpÌŽÂÀ Ze,dYà ¹Zn YZÅÁ¾ËY{Äf cz Z»Ê ]{½Z»µÂ{ÃÂ̾ËYÄ ÂeÃÂv dy[âµz f YÉYY{Y ËZaÉZŵZ Z ÊuYÃÂ̾Ëe ÌÔ Ê]ne]YÁ { ½ZÌ]YÄ Zy{ÁºËºÌÅZ»Ä {Â]É{Y Y¾Ìfz [1] Y{»Á ÂaÂX Á[4]ÊÌ dyã»m Ì eä][3]¾ì ZË À Z» Ä]nÀ»µZ Z ÊÀÌ]ÌaÉY]Ê]ne¹ÂÄ {Z» ËZ]Á[ÂZ],½ZËmd»ÁZ»cÓ{Z»\Ì ez]óâ¼»éâxeä¼ì ÉZÅÁ ÉY]Ä µz Z Ê Ì Á ÌÅ Ä ÀÅ ÊÀÌ]Ìa]YÁÊ ÂÄ][5] {³Ê»µZ Z Ê Ì Á ÌÅ Ä ÀÅÊÀÌ]ÌaÉY]]YÁÉ ËkYzfY Êy],à ÌyÌv»ÊÀÌ]ÌaÉY]à ÄWYY]YÁYÊ ] ̳ʻÉZmÄf{¾ËY{{ÂÊ»Äf ³ ¼ Ê]necÓ{Z»YZÆ MkYzfY Yà Ã{Y{Ä ÂeµZ Z Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ ÊÀÌ]ÌaÉY]Ì É{Y eáµz Z ÉY]

2 ÂÀ»¾Ë ] Yà Äf ³Z Ä]µZ Z ÊÀÌ]ÌaÉY]É  »{ Ìy{cÓ{Z»YÊ Ë½YÂÀÄ]É uczì ÌyYÄÅ{ Àq{ Ä]Y¾ËY ÂÊ»Ã{Z fyºëzëy ËZad Zu{µZ Z ÊÀÌ]ÌaÉY]Á\Ì e¹âä {Z» ËÃY¼ÅÄ]µZ Z É]Á[µZ f YcÓ{Z» ÊÀÌ v»é{ôì»äå{éy f]y{{â껽zì][âz]áé Y ÔeYw,½ZËmc «j»f»yza Ë «Y uzëj Y u\u]\ Y¹Â d ZË{[6]¾Ì^ Ó Àf ³Z Ä]Y ËZaÉZŵZ Z ÊuYÉY]YÉ YcZ e «Y uéâxe À Z»cÓZÌ Ì Z»ºÌÅZ»Êy][6]¾Ì^ Ó À Z» Ä]½YÂeÊ»É uézåéâxe Ë{Y Z]ÄfY{Y ZËYÁ «Y ucyìì e¾ëf¼ ËZ]µZ Z Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ Ë eµfà É uëyä µz f Yw j Y uµz»f Yj Y uézåéâxe,é Y ÔeYw «Y u,½zëmc ««Y u,µz Z ÌÌ e «Y uµz»f Y «Y uézåéâxe É uczì ½YÂÀ dve ÃÁ»Y ÊeZ Ì ve ¾ÌÀq ¾ËY Ê Z^» { ÃZY ÊaÁf M j Y ué Y «Y u ÉÂXe Á ÊaÁf M j Y u,[â Ê]{ czìwmäwyyáê]neézåã{y{ Ì veáäëneéy] ËÂXeºÌÅZ»É̳Z Ä]½YÂfÌ»ZÅÁËZÄ]d^ Á¾ËYÉZÅÉe]Y{ÂÊ»ÄfyZÀ t Z»Á ÀeÉZÅ\Ì{ZÆ M{]Z dë{á v»ázåä Zy{Á{ ËÂXeÊ Z^»Z]lËZf ª]Ze¹ {]¹Z YµZ Z Ë eézå¹ì Z»fÌ] [5]dYZÅÁ¾ËY Z Yà À^qÁÄ Y{Ë ÃY{Y{ÃÂ̾ËY ̳ʻd» yä]yê Ì Z»¾Ì Y«µZ Z Y ËZa»Ä ÀŽ{ ¾Ì»ÉY]Ê ÉÁÌ ZËÊ Ì Z»ÉZÅÃÂÌ{ [5] dyã{â]ä ZfMµZ Z ÉÂXeÃÂÌkYzfY½MÄnÌf ÁÃ{Z fyz]¾ìfz ÉY]ÄÅ{yYÁY{Z Ë»MÊYY,ÊÀf]Z]ÉZÅÄ Zy{ÁÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅÄ Àž̼zeÉY]¾Ì v»âeã Ã{Y{Ä ÂeÉZÅÉÂXeÊ»Zf ¾ËYÊ Y Å Ä ÀÅ ÊÀÌ]Ìa dæm ] ½Á ] Ê]ne ]YÁ ÊnÀdÌZu Á ÊnÀdv,Ä Âe ZfËZÆ Á Ê Ì Á ÌÅ Ä ÀÅ ] iâ» ÉZÅf»YZa Ê] dyêàf]z]ézåä Zy{ÁÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅ ÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ Z Y,Âf»\Ì»ZÄ Ê Ì Á ÌÅÉZÅÌ f»á ZX»µÂ,»Âf»ª¼Á½M»Âf»Ä ÀÅ»ZµZ Z Ë Ä]Êf ]MÄ Zy{Á ˺ËdYZyÉ»ËYZ]µZ Z Ë{z»[ÂÁ[MÉ{ÁÁºnu ËÉY]Âf»dÁÂf» ¾Ë ÀqZË ËÊ Z»ÃZ] Ë{Ä dyê໾ë ]µz Z ËY ËZad ZuZ˺Ë{Âʼ Y ËZaµZ Z ËÔ»Z ³ÅÁdY Ì»ZÀË{c µ{z ed Zu ËÄ]Ê]ZÌf{ÉY]µZ Z ÉZÅ» yy{{[â ¼uÄ] Ì»Ê Ì^cÂÄ]µZ Z Á{Âʼ à ÅZ»µZ Z {É{ZËcYÌÌ eä Z {Y{Ä Zy{ÁÊ ÀÆ»º {Ä Zy{ÁÊÅ Z»ZÁdËË»,ÉËÄ»Z ],ÊuY{ÊZYd̼ÅY,Ä Zy{Á ËÊ Ì Á ÌÅÄ ÀÅ{Y{Ê Ì»ZÀË{ µz Z Ä ^ Ë{(downstream)ÉYÃZ]Á(at-a-station)Ê Â»d Zu{µZ Z ËÂf» ¾Ì]]YÁÄ]Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅÃYÁ Ä]Â]»(at-station hydraulic geometry) Ê Â»Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ Ê ÂÄ]. À Ê»d Ó{¾ ¼ÅÊ Ë Á ÌÅÄÂu Ë{ Ä ÀÅ cyìì e Ä] (downstream hydraulic geometry) ÉYÃZ] Ê Ì Á ÌÅ Ä ÀÅ Ä Ì Zu{ dy» Ë { µz Z cyìì e d Zu {Y{aÊ» fz»z»{a»d Zu{Ê Ì Á ÌÅ h,µz Z B,a»Ê]{Q ¾ËY{ Å{Ê»½Z YÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ»ÉZÅf»YZa ÌeZ¼cÂÄ] dyf]t Z»Âf»Ã Yd s ÁµZ Z \ÌS,½ZËmÂf»d V,µZ Z Âf»ª¼ [5]µ{Z» Ìf»» Ë e

3 ÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ]i»ÉZÅf»YZa f]cy}âf»ãy Y,(Q s ) ª»Áf]cZ]ÂZ],(Q)½ZËmÊ]{ À Z»ÉZÅf»YZaÄ]Ä Zy{Á¾Ì v»cz Z»Ä]ÄmÂeZ]Ê ÂÄ] cy}ê Z q,(g) ¾Ì» i[zf,(õ) [MÊ ÌeZ¼ÀÌÄfË ËÁ, (S)½ZËm\Ì,(R)Ê Ì Á ÌÅZ,ÃZÀ ÊÅZ̳Âa,(d 50 ) ÃZÀ Á }»YÂYÊ ]ZeÊf ]MÄÅY]M Ë{,Ì Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅÄ Å{Ê»½Z ¾Ì v»cz Z»[5]dYÄf]YÁ(ñ)[MÊ Z qá (ñ s )[ [5]dYÄ]Y»YÂYÊ ]ZeÄ Zy{Á ËÊ Ì Á ÌÅÄ ÀÅÊ Â]¾ËY]ZÀ],dYà P =f (Q, Q s, d 50, R, S, g, ñ, ñ s, õ) ÉZÅÃ{Y{Ä]ÄmÂeZ]ªÌ ve¾ëy{dy½zëmâf»dáâf»ª¼,ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅÉZÅf»YZa{Z¼ P  Ä]Y{ Ä Àž̼zedÆm½ZËmt\ÌÁf]t Z»Âf»ÃY Y, uyá{ [ÂZ],a»Ê]{ÉZÅÌ f»yêez^zv»á{âmâ» {ÂÊ»Ã{Z fyzåä Zy{ÁÊ Ì Á ÌÅ ZÅÃ{Y{Ê» Á,deZ],Á Y,½YZ ¼ÅÁ½Âf Zq,½YZ ¼ÅÁ ZÅ YÄ Ã{Â]Ã{Y{ÊÀÉZÅÄ Zy{ÁÉY]]YÁ½ÂÌY^Ì Z ÉZÅÃ{Y{ļn» Á{ÁÁÁ ½YZ ¼Å Á ÓÁZa, Z ËÁ Á µâå,½yz ¼Å Á ½ZÌfË,µÂÅ,É ZÀË, À»,½YZ ¼Å Á Za, Á Ì fìa,±] ÁÊÅYÌ ÊÀf]ÉZÅÄ Zy{ÁÊ Ì Á ÌÅÄ ÀÅÉZÅf»YZaÊÀÌ]Ìa]YÁÊnÀdvÉZÅÃ{Y{¾ÌÀr¼Å Yà [Zzf YÂÌ Z Á½YZ ¼Å Z]ÉZÅÄ Zy{Át Z»É À]Ä ^Zv YdYà ÄWYY»Z câä][5]ê ZyÌm»{ZÅÃ{Y{cZÌWmÁZÅ dyã [Zzf Y½ Á]YÁ½ÂÌY^Ì Z ÉY]ZÌ {Ȉ Ã{Z fyézåã{y{ã{á v»µá mdyã Äf ³ {ÊÀ,f¼Ì Ì»YfÌ]f]cY}Âf»ÃY Y ÊnÀdvÁ½ÂÌY^Ì Z ÉZÅÃ{Y{Ã{Á v»µá m f»yza ZÅÃ{Y{{Y e W(m) h(m) V(m/s) Q (m 3 /s) S(-) d 50 (m) IJ*(-) h/d 50 Re Fr ]YÁ½ÂÌY^Ì Z ÊmYzfY ÉZÅÃ{Y{ļn» ]YÁÄËZ» ÊnÀdv Å{Ê»½Z YZÆ MÊnÀdv [ÂZ]Ä^Zv» ½Â³Z ³ÉZÅÃÂÌYÃ{Z fyz]¾ì v»âe½âà ZedY [ÂZ],ZÅÄ Zy{ÁÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ]i»ÉZÅf»YZa¾Ëf¼Æ»YÊ Ë Z]½{Â^ f{{ä]ämâez]á fz»¾ì v»cz Z»Ä]ÄmÂeZ]dYÄf³ÄWYY Z]Áª»Z],f][ÂZ]Ä^Zv»dÆmÉ{ZË]YÁ dyã Ã{Z fy uyá{(q s ) [ÂZ]Ä^Zv»dÆmÄ]Y[6]¾ ZÅÁ À YÄ]YYZÅÃ{Y{ļn»{ [Â

4 s V qs d50 s g {à Ä^Zv» [ÂY» {dyf]ê]àeôá[mâz»½áã,[ââz»½áã s,  Ä]Y{ dyã{â]{âmâ» [ÂZ],ÊnÀdvÉZÅÃ{Y{{Ä dy }Ä]¹ÓdYà Ã{Y{ËZ¼ ʼfËZ ZÌ»{a»Ê]{ ]Z» a»ê]{ ]Z»{Ä]YYÃ{Z fyz]êez^zv» [ÂZ] ]YÁkYzfY \Ì eä ÌÁÄ]Y»]Ê Ì Á ÌÅÉZŽZËmdveÊf ]MÉZŵZ Z ÉY]a»d Zu{Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅ]YÁ¹ÓY{ZmYÁÁ¾Ì Á ÉY]bÁ\Ì e Ë ¼ÅZ]Ä {Z»ZÆq¾ËY YÃ{ÁMd ]ÄË Zi½ZËmÁ,cY}µZ f Y,½ZËmd»ÁZ»,½ZËmÊ fâìaêzyä {Z»ZÆq Ä {Z»ZfËZÆ Á Yà Äf ³Z ]Á u(ô * ) Ìf»YZaÁ(V)½ZËmÂf»d,(h)½ZËmÂf»ª¼,(W)½ZËm½{ÁMd ] Ã{ZYa]YÁ¾ËY Yà ÄWYY (ô * ) Ìf»YZaZË Á(S)½ZËmt\Ì,(d 50 )f]cy}âf»ãy Y,(Q)a»Ê]{ZY]Ê YÂe [5] ÂÊ»ÄWYYZe]YÁcÂÄ] {Â»Ê Ì Á ÌÅÉZÅf»YZaÊÀÌ]ÌaÉY]ZfËZÆ ºÌ f»ì»éy]áäf ³cÂÉZÅÉZ h = 0.2Q 2/(5+6m) d 6m/(5+6m) 50 S -1/(5+6m) W = 1.33Q (2+4m)/(5+6m) d -4m/(5+6m) 50 S -(1+2m)/(5+6m) V = 3.76Q (1+2m)/(5+6m) d 50-2m/(5+6m) S (2+2m)/(5+6m) ô * = 0.121Q 2/(5+6m) d -5/(5+6m) 50 S (4+6m)/(5+6m) ¾ËY{ {ÂÊ» Ë em = 1/ln(12.2h/d 50 )câä]]yá½yâe{{âmâ»mf»yza¾ìàr¼åá Ìf»YZaô *  ]YÁ{ ½Z [5]Ê ZyÌ{ÂfÌ]ZÅÃ{Y{Ê f^¼åä dyã Ê Ã }Ê YÂe]YÁÄ]ÊeZ^Zv» [ÂZ]f»YZa½{ Ä ZYZ]ªÌ ve Ì Z MYÃ{Z fyz]ä»y{y{â⻾ëydyzåä Zy{ÁY ËZaÊ Ì Á ÌÅÄ Àž̼ze{ºÆ»Éf»YZaÊeZ^Zv» [ÂZ]Ä dyã{y{ {ÂÊ»cZ^iYdÌZu ¾fyZ ]Ê][, ]½Á ]{Y YkYzfYÁÉZ ]Ê]Ì Z MYÃ{Z fy Y{Y{{ÂmÁ uãyá{ ]½Á ]]YÁkYzfYÉY] {ÂÊ» Ë ^eëcâä]ze]yáê ¾ËY]ZÀ]dYà Ã{Z fy¹á{ãâìyªì ve¾ëy{zæ Mj Y uy»ä]d^ ZÅd̼ (h/h max ) = a 1 (Q/Q max ) b1 (d 50 /d 50 max ) b2 (S/S max) b3 (q s /q s max ) b4 (W/W max ) = a 1 (Q/Q max ) b1 (d 50 /d 50 max ) b2 (S/S max) b3 (q s /q s max ) b4 (V/V max ) = a 1 (Q/Q max ) b1 (d 50 /d 50 max ) b2 (S/S max) b3 (q s /q s max ) b4

5 (ô * /ô * max)= a 1 (Q/Q max ) b1 (d 50 /d 50 max ) b2 (S/S max) b3 (q s /q s max ) b4 Y\ËY¾ËY½{ÁMd ]ÉY] ËMÊ»d ]Ä Z³Y m]yáy¹y ÅÉY]b 4 Áb 3,b 2,b 1,a 1 ÉZŽYÂeÁ\ËY  ]YÁ{ µá m{zæ M¾ÌÌ e\ëãáôä]có{z»áäf ³cÂÄz SPSSY Y¹ ÂeÌ Z M¾ËYdYà Ã{Z fyêyì ½ÂÌ³Ì Z M Y Ìf»YZaÁ½ZËmÂf»d,Âf»ª¼,ÊÀÌ]ÌadÆmÊmYzfY]YÁ½ÂÌY^Ì Z Ì ¾ÌÀr¼ÅdYà Y³ f»yza Âf»ª¼ Âf»d Ìf»YZa W Q h Q à kyzfyê Â̳]YÁµÁ m f»yzaêàì]ìaä {Z» V Q * Q qs 34.4 qs qs 34.4 qs 34.4 d d d d Å{Ê»½Z ÊÀf]ÉZÅÄ Zy{ÁÉY] S 0.2 S S 0.2 S R 2 ¾ÌÌ e\ë Âf»d{ Ìf»YZak[Âf»ª¼ YÊmYzfY]YÁ½ÂÌY^Ì Z

6 ÊnÀdv ÉZyÃ{Á v»zì»áã Ã{Z fyµá m{ã Ê»ÊËYvÉZÅÃ{Y{YÊÀf]Z]ÉZÅÄ Zy{ÁÉY]]YÁÊnÀdvÁÄËZ»dÆm ¾ËY{ Å{Ê»½Z Y]YÁÄËZ»YûMd ]lëzf ÄÔyµÁ mdyã Äf ³Z Ä]ÊnÀdvÁÄËZ»dÆmÉ {Á dyã Ä^Zv» ]Äv câä]zyµá m Zy[f»YZaà ÊÀÌ]ÌaY»f»YZaÊ «YÁY»]f»YZaÊ «YÁY» ÉZyÃ{Á v»¾ìqyzåy{â¼ ¾ËY{dYà Ã{Y{ËZ¼ Ê Ì Y³cÂ]ÊÀÉZÅÄ Zy{ÁÉY]]YÁÊÀÌ]ÌalËZf { Yd̼ à ÊÀÌ]ÌaY»ºWZ«ÉZÅÂv»Ád̼ Ê «YÁY»Ê YÉZÅÂv»¾ÌÀr¼Å Å{Ê»½Z Yª]Ze¾ËfÆ]² ayáé { dì ÊeZ^Zv» [ÂZ],Ã{Y{ļn»¾ËY{Ä dy }Ä]¹Ó ÀÅ{Ê»½Z Âf»d{ Ìf»YZak[Âf»ª¼ YÊmYzfY]YÁÊnÀdv

7 f»yza Âf»ª¼ Âf»d Ìf»YZa à kyzfyê Â̳]YÁÊnÀdvµÁ m {Ä]ÉZyÃ{Á v»{êàì]ìa dìzuì Z M dì¼åyê]ä]ì Z M¾ËYYÃ{Z fyz]ªì ve¾ëy{dyf»yza ËÊÀÌ]Ìa{ZÅÌ f»dì¼åyìzeéy]\zà»éy]ydìzuì Z M ½Â̳bÁà ~u½âì³ì Z M{Ì f» ËZ]ÅÂÀ»¾Ë ]dyã ÄfyY{aÊ Ì Á ÌÅÄ ÀÅÊÀÌ]Ìa{ Ìy{ÉZÅÌ f» t Z»Âf»ÃY YÌ Ì f»¾ëedì¼åyº Áa»Ê]{,Ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅÊÀÌ]Ìa{Ì f»¾ëf¼æ»ä Å{Ê»½Z lëzf dyã ¹Zn Y Å{Ê»½Z Ì eä]ê Ì Á ÌÅÄ ÀÅÉZÅf»YZaÉY]YÌ Z M¾ËYcZÌWmµÁ m{y{ê YÂz¼ÅÔ»Z ¾Ì v»ézåäf ZËZ]»Y¾ËYdYf] ÃY YÁ½ZËm\Ì, uyá{ [ÂZ],a»Ê]{Y ÀeZ^fÌ]ÌiZe\ÌeeÄ]ZÅÌ f»dì¼åy, Å{Ê»½Z µá m¾ëyä  Z¼Å f]t Z»Âf» à ¹Zn YdÌZuÌ Z MlËZf µá m f»yza ZÅÌ f» Ê]{½Á ] ¾ÌÌ e\ë f]t Z»Âf»ÃY Y½Á ] [ÂZ]½Á ] \̽Á ] Âf»ª¼ Âf»d Ìf»YZa É̳ÄnÌf Âf»ÃY Y,a»Ê]{ÉZÅf»YZa¾Ì v»fì] ÀfÅY~³iYZÅÄ Zy{ÁÊ Ì Á ÌÅÄ ÀžÌÌ e{é{zëézåf»yzaê ÂÄ] Ì f»,ã {ZËÉZÅÌ f»]ãáôªì ve¾ëy{ YÃ{]Z Ä]à Ã{Y{Ä ÂeÊ]ne]YÁÉZÅÌ f»½yâàä]yµz Z \ÌÁf]t Z» Ä ÀÅ ÊÀÌ]Ìa ÉY]YÉ ]½Á ]]YÁªÌ ve¾ëy{ã ¹Zn YÌ Z MdYà Äf ³ {Ì uyá{ [ÂZ] ûMd ]]YÁ¾ËY\WYÊËYvÉZÅÃ{Y{ÉÁÊyÌ ½Â̳¹Zn YZ]dYÃ{Y{{ZÆÀÌaÊÀf]Z]ÉZÅÄ Zy{ÁÊ Ì Á ÌÅ ÊÀÌ]Ìa]YÁd«{ËY YÂÀ»Ä],µZu¾ËYZ] ÀfÅÊ]ÂylËZf ÉYY{ ]½Á ]]YÁÄ Å{Ê»½Z ZÅÃ{Y{ Ì velëzf dy ÉZÅf»YZaÊÀÌ]ÌaÁ]YÁkYzfY{Ì ÃZÀ ÊÅZ̳Âa À Z»,à ʻi»»Y Ë{Ä dy¹ózåµz Z Y ËZa Ä ÀÅÊÀÌ]Ìa{ZÅÌ f»¾ëedì¼åyº Á¾Ëf¼Æ»Ä Å{Ê»½Z à ¹Zn YdÌZuÌ Z M ÂÄf ³ {Ä Zy{ÁÊ Ì Á ÌÅ ÀfÅf]t Z»Âf»ÃY YÁa»Ê]{\ÌeeÄ]ÉYÃZ]Ê Ì Á ÌÅ my» 1. Leopold, L.B and Maddock, T., (1953), The hydraulic geometry of stream channels and some physiographic implications, US Geological Survey Professional Paper 252.

8 2. Hey, R.D. and Thorne, C.R., (1986), Stable channels with mobile gravel beds, J. Hydraul. Eng., 112 (8), pp Yalin, M.S., (1992), River mechanics, Pergamon Press, New York, N.Y. 4. Lacey, G., (1930), Stable channels in alluvium, Minutes of the Proc, Inst, of Civ. Engrs., London, England, 229, pp ,Ì^ Ì»YÊf ÀÃZ Y{, YÊZÀZ Ä»Z ½ZËZa,Ä Zy{ÁÃZÀ ËZ ]½ZËmcYÌÌ eiyêåz ËZ»MÄ Z»,,,Ê ZyÌ 6. Langbein, W.B., (1964), Geometry of river channels, Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 90(HY2), pp Engelund, F. and Hansen, E., (1972), A Monograph on Sediment Transport in Alluvial Streams, Teknisk Forlag, Copenhagen. ½YÆe