Microsoft Word - 8.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - 8.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!"

Bản ghi

1 ½YËYÊ Z^ Z]¹Â Ä n»,ãz¼,ãá{ ez¹y µâx»ã ÀË * ÉZ^ YÌ Ì ]¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY &{YÂËZÅ'º«ÉÂÌ ÃÂÌ» Z¹Y ʼuY Ìn», ÂÊ eôì, YÌÃZ Y{Ê Z^ Z]¹Â ÃÁ³,{ZfYÁÉf {ª]Z½ZËÂn Y{,, ZË{xËZe ZË{xËZe \ËÂexËZe \ËÂexËZe Ã Ì q iyê]âà»ä]zuåá ÉZÅZ¼Ìe Y{]Y Á¾Ë Ì»bY ¾Ìe Z/]YZ/ÅÃÂ/Ì»µZÃZ»½Z]M{ ¹Zn Y&{YÂËZÅ'º«ÉÂÌ ÃÂÌ»ÉZ^ YÌ Ì ] Y/ÉÂ/ ÂËÌ ÃZ /ËZ»MÄ/]Á /¾Ìq{ÉZn ÉY Z] ÊeZ Ì ve {¹Y / žÌeÂZË¾Ë Ì»bYµÂ v»{ä Ì«{»Ä]ZÅÃÂÌ» Z˵Z f YY{] Ã{Z f/y ÅZ½YÂÀÄ]»[MYÁ ÁÄ ÓÂ»Ê Ì»Á,ÉZÅ Ê Z/»Z^ YÃZ»Y Ë{³¹Zn YY ezæqz]ê {Ze3Ô»Z s\ Z«{ËZ»M {]Z/ Ä/ {Y{½Z/ lëz/f /{Ê^ ]ÂÁ{Y³Êf ZÄm{ Y/ Ê Y{] ¾Ì»M ]Ê]»ÂÄ]¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYÉZÅ ÃÂ/Ì»Ê/ Ì ÉZÅʳËÁ ÌiPe&{YÂËZÅ'º«ÉÂÌ Y~³ {Â/»¾Ì/»MÊ/ Á Ä]Z¼ÌeÅÌiZe½YÌ»Á{Â] {YÂ/» / /{Á½ÁÅZ ÅZÄ]^ à Z¼ÌeÉZÅÃÂÌ»Y{Ê f]ã{z fy { Z]Êf Ág¾Ì»ZfËÁ,ÃÂÌ»[M ÌY½YÌ»Á ÀfY{Éf¼ ÃÂÌ»[MµÂ v»»zm Â/Ä/] Àf/Y ÉY{ÊÀ»ÁZ e ÅZZ]à Z¼ÌeÉZÅÃÂÌ»ÄfË ÌY{Â]fÌ]ZŽM ʼ ZÌÂy uzv Ä]Z¼Ìe¾ËfÆ]ÓÂ»Ê Ì» {¾Ë Ì»bYZ¼ÌeÊ {Â]ZÅÃÂÌ»Ê Ì Á g¾ì»zfëá, Z]Êf,½ÁÅZ {,Zž̻MÊ,ÉÂÌ É Ì ÉZÅÃYÁ Ä»» ¾Ì»ZfËÁY YÉÁZu,ÉÌ»³Ä¼Ì ÉYÃÂÌ»ÉÂÌ,¾ Z/e /À Z»É{YÂ/»¾ÌÀqºÅÁE,C,B,AÃÁ³ÉZÅ,/»,ºÌ/,ºËÌÀ»,,ºÌZf,ºË,,ÉÁ É///^Ì Z/^Ì eá /Ì Â ÌY,À À»,¾ÅM,{³Â³ ÃÂ/Ì» /˽YÂ/ÀÄ/]ÊÀÌq\f {ÉÂÌ Y Z]Ê», Â/ /ZÀ¾f/Y{Z/]YËYà Ã{]¹Z ÊËÁY{ Ê/]qÅZ/ Á½ ] fz»ézåºfìºìàehz] YÉÂ/Ì ÃÂÌ»{{³Ê»½Ây À«Á ËÁY ÌY,½Ây,ÊÀËÌ/,{ÓZ/{,¹Z/y /»/]ÃÁÔ/½YÂ/eÊ» /»Â/b¼ ÁÄ/,{ÓZ»Z»,Z]»,Ô ÁÊÀf] {¼ Mohmmi & Abi snekoohi, 993 Ê ¾Ì»M ZÅ Ë ÃÁ³ Ë m Y ºÌÀe à ÀÀ ÉZ/Å ÊÅZ̳ ÀfÅ Ä/ / YÃ{Y{½Z/ Z/ÅÅÁ/Á {]Z ÊmZy Ê ¾Ì»M Z/Å /] / fz»éz/åê/³ëá Ê Ì À Z»ÃÂÌ» Êf ÅZ ½YÌ», Z],½Á Ì Âe

2 ,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ Z^ Z]¹Â Ä n»,¾ë Ì»b/YÉZ/žÌ/»MÊ ÊmZy{]Z ¾ÌÀqºÅ ÃÂ/Ì»/ Z]Êf /ËY/ Y\^¾ÌeÂÁ¾Ì»bY &Z//fÀËY //»'Á&//Ì {½ // ³'\Ì//ÉZ//Å Krmer et l., 99 Ë{³ Z/]Z/^eY{ ~/»ÉZÅÅÁlËZf Ä]ÄmÂeZ] ÉZ/ÅÊ/³ËÁ{Â^Æ]Á u{zå¾ì»mê ^j» Y ÅÁ/,ÉY{Z/^ YÃÁ{Ê/{ / fz»éz/åãâì» / ÉZ/ÅZ¼Ìe {Â/^Æ]Á/ u/] &{YÂËZ/Å'º/«ÉÂ/Ì /iy ¾ÌËe ÃÂÌ» ZÅÁÁ{Y» Ê/]Â/À»Ä/]/Zu Á¾Ë Ì»bY Y{] Ê Ì Áʼ ZÌÂy ¹Zn Y µz/ãz/»½z/]m{&{yâëz/å'º/«éâì ÉZÅÃÂÌ» Ä/ÌÆeÉZn ÉY Z] ÊeZ Ì ve Z]Y µz/ f Y/Y{]Y/ÉÂ/ ÂËÌ ÃZ ËZ»MÄ]Á ¾Ë Ì»b/YµÂ/ v»{ä Ì«{»Ä]ZÅÃÂÌ» ZË Á,ÉZ/Å/ {¹Y / /žÌ/ËeÂZË ½YÂ/ÀÄ/]/»[MYÁ /ÁÄ/ ÓÂ»Ê Ì» Ê {Z/e3Ô»Z s\ Z«{ËZ»M Ã{Z fy ÅZ Ë{³¹Zn YY ezæqz] Ê {Z/eÂ/Ä]Ä]Z»ÃÂÌ»{ Y eåéy] ÉZ/ÅÃÂ/Ì»b/ É À]Äf]ÉÂeÉZÅÄÌ { Ä/]Á /½ÁµZ/fÌnË{ÉÁY/eÄ Ì/Â]Ä/Ì /Å Ê^/ /]ÂÁ{Y/³Êf ZÄm{ÉZ»{ÂeZ] ÀËY ÉY{Z^ YÉY]Z»{¾ËfÆ] Àf Z˵Z f Y { Z/]Á/Y{Y/³Êf Z/Ä/m{ /ÉÂ/Ì ÉZÅÃÂÌ» À/e½YÌ»{Y³Êf ZÄm{Ä] YZ»{ËY Y É{Z/˽Y/Ì»Ä/]ÉZ^ YÌ ]Z«Á]Y] ÀqÉÂÌ ÃÂÌ» Mohmmi & Abi snekoohi, /]ZËÊ/»ÅZ/ ÅÁ/¾ËY{ZÅÃÂÌ»ÉY Æ ÉZ»{¾ËY]ZÀ]993 ÌiZ/e½Y/Ì»Z/e /Äf ³ {{Y³Êf ZÄm{ Ê]Z/ËY{Â/»fÌ]ÄqÅÊÀÌ»MÊ ÉZÅZ¼ÌeÉY~³ ÃÂ/Ì» Ê Ì Á ʼ ZÌÂy Ê] Æm{̳Y«Y ZÅÃÂÌ»ÃZ»Á{Y,Äf Z Ä]ÉZÅZ¼Ìe ÌiZe Á ZÅ /{ /Ì^«Y ÊeZ /Á /Ã{ÁM ½ÁÌ] ÂeZ] ÀËY µ /»/f» ph Y Ã{Z f/y Z/]ÃÂ/Ì»[M ph,½á ÅZ ÃÂ/Ì»[M / µâ v»»zm{yâ» {,Metrohm 744 ½ÂÌ/YfÌe ]Z«ÌY Á µâ v»»zm {Y»Y»,¾ ÌeY González-Aguilr et l., Àf/ÅY~/³ ÌiPe Ê/» ÉÌ»Z ½YÂÀ Ä] ZÅ ¾Ì»M Ê {YM¹ YÉ{Y / e{â/»{ä/ /Yà Y³Y à /]ʳ / Y{Z]iYÉYY{Zž̻MÊ ÊÅZ̳ÉZÅ Z] Cssol & Mttoo, À/Z]Ê»ÉÌÁ½ Ì ÀËY Z/ Ì ve3; Glston, & Kur-Swhney, 995 h/z] Z/^Ì e ¾ËY ÊmZy {]Z Ä YÃ{Y{½Z ÃÁ{ µâ { ÃÂÌ»ÉYÄË~ e ZÌÂy Á Êf u González-Aguilr et l., {{/³Ê»ÉY{Z^ Y ÅZ Z]ÉY{Z^ YÃÁ{Ê{ ÅÃÂÌ» Z]½ ¹ ¾ ÌeYfÀÂÌ]{ËY YÁZž̻MÊ Ê Á{½YÌ»{ à ¹Â»Liu et l., 6Yà Äf Y{^e» É/eÊ ÓÂÉZ^ Y¼Ä ÊÀYÊ]Ô³YÊ»Z«YY Á/Y/eÌ/]Z/ŽMÊ/ Á{¾Ì»MÊ ½YÌ» Y{ ÁÊ/ Á{ÉZ/žÌ/»MÊ/ ½Y/Ì»¾Ì]Ê»Z^eY Mor et l., {Y{{Â/mÁZ/ŽM{¾ ÌeY Ì Âe½YÌ» 5 É/eÌ]Ë{Z»Ä zëyeézåê Äm³{ {ÂyÃÂÌ»{Y¾Ì»bYÁ¾Ë Ì»bYÉZž̻MÊ Y YeÊ ÓÂZÅÃÂÌ»Ê Z»ÄeÂ]¼ ÀÅ{Ê»¼ne ÊmZ//y{]Z// Ì //{Meht et l.,,¾ Ì/eY Ì Âe½YÌ»ÅZ hz]¾ë Ì»bYÁ¾Ìe /]Z«Ì/Y½Y/Ì»/ u,/ Z]½ /¹/ {ÌyZ/e /»Zm{YÂ/»/ {ËY/ YY Z¼»Á½ÂÌYfÌe Torrigini et l., 4 /Ë{³ÃÂÌ»[M µâ v» Ä/ ¾Ë Ì»b/YZ˾ÌeÂZ]à Z¼ÌeZ YÉZÅÃÂÌ» Á /»Ä/]{Y/³Êf ZÄm{ÉZ»{{Z^«Z f» Z^Ì e,g¾ì»zfëáéeì]ë{z»éyy{ Z^ Y Ä/]^/ {ÂyÉZÅ ËM{ ¾Ì ZÌÂf MÁÊ Ì ÂÀ Mirehghn et l., / {Â]à / Z/¼ÌeÉZ/ÅÃÂ/Ì» 7b YZ/ÅÃÂÌ»ÉÌ«Á Mº«{¾ÌeÂ{]Z ÉZ/»{{YZ/ŽMÉZ/^ Y/¼ÁyY YÌyZeÄ] {YÂ/»{ËY/ YÃÁÔÄ]{Y{ËY Y{Y³Êf ZÄm{ Êf /Á½ÂÌYfÌe ]Z«ÌY½YÌ», µâ v»»zm {Z/f Y Z/ ey¾ ÌeY Ì Âe{ªË ezëåz ÁÃÂÌ» Z] Perez-Viente et l., ; Serrno et l., 3

3 ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY½YZ ¼ÅÁZ hv]álëzf Z¼ÌeÉZÅÃÂÌ»Ä Å{Ê»½Z ÅÁ¾ËYlËZf Àf/Y{ ÅZÄ]^ Éf¼ ½ÁÅZ {à ÉZ/Å/ ¾Ì/]ÉZ/»MZ/v Ä/]ÉY{ÊÀ»ÁZ e {Â/mÁ¾Ë Ì»bY ¾Ëe¾ÌËZÁ¾Ìe fz» / {¾Ë Ì»b/YZ/]à Z¼ÌeÉZÅÃÂÌ»Y ÉZ/ÅÃÂÌ»Á½ÁÅZ {¾Ëf¼ ÓÂ»Ê Ì» ½Z/// Y½ÁÅZ/ /{¾Ë/////f/Ì] ÅZ/// /// {Y{,¾/YÂ/ yzatgoµzfìnë{là À«Ä ÌÁÄ] ½Y/Ì»ÁÊf/{lÀ/Êf Ä ÌÂ] Z]Êf ½YÌ» Ê/ Ì»{g¾Ì»Z/fËÁÁ½{/ /fìe ]Z«ÌY {Â/Z]½ÂÌYfÌeÁÄ]\ÌeeÄ]ÃÂÌ»[MfÌ /Ë{³É/̳ÃY / Y À Á /ÀËYZ/]½ÂÌ/YfÌeÁµZ» Ã{Y{ Ì veáäëneæmmostofi & Njfi, 5 Ä/ËZ»Á /Ë{³Ã{Z f/yspss 9 Y/ Y¹/ Y,Z/Å ¾/// Y{ÉYÄ/À»Y{ /Àq½Â////»MZ/],Z////Å¾Ì ZÌ» ///³Â ΪλέΩϥίϭζϫΎ b Control Sp (.5) Sp () Sp (.5) Put (.5) Put () Put (.5) έϻϯϣ ϠϴϣέΎѧϤϴΗ ÃÂÌ»½ÁÅZ {]¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY t{¾ Y{½Â»MZY]Ä]Z» ÁuÉYY{ÉZŽÂf&{YÂËZÅ'º«ÉÂÌ ÉZÅ ^/ à Z¼ÌeÉZÅÃÂÌ»Nsirzeh, { Y{Â/y]É/eÌ/] Z]Êf Y ÅZÉZÅÃÂÌ»Ä] / / ¾/ËYYZÅZ¼Ìe¾ËfÆ]Ä ÉÂÄ], {Â] ÉZ/ÅZ¼ÌeÊ/ Â/Ä/]Á {Â]¾Ë Ì»bYeÓZ]ÉZÅ ÀfY{Ée]¾ÌeÂÄ]^ ¾Ë Ì»bY Â/ ϊαήϣήθϣ ΘϧΎγήΑϡή ϮϠϴ ϩϯθϣζϓύα Θϔγ Ì Á /ÌÅ ¾Ì/f b Y ÉY{ÊÀ»ÁZ e { ¾Ì/][Mµ{Z^e Ä]Z^ Y{ZÅÃÂÌ»½ÁÅZ /Âe / e½y/ì»á/yêmz/yáê Á{ ¼eY Z/^ Y{ZÅÃÂÌ»ÉY Æ {ÂÊ»ËeÊ Â ÄËne ÉZ/žÌ/f ÄËneÁÊ Â ÃYÂË{ÊfyYÂÀ ËÅZ Z] Ê/»ÃY/¼ÅÃÂ/Ì»Êf ÅZ ÁµÂ v»ä]µâ v»ì Control Sp (.5) Sp () Sp (.5) Put (.5) Put () Put (.5) º«ÉÂÌ ÉZÅÃÂÌ» Z]Êf ]¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY ÊÀ»ÁZ e {t{¾ Y{½Â»MZY]Ä]Z» ÁuÉYY{ÉZŽÂf&{YÂËZÅ' ½ ÉZ/źË/ M ÃË¼Ì { Á Ì Z ÄnÌf ½ u Á Á {̳ʻ Y ÉY{ ZfyZ/ Âf ÓZ³ Y/ÌÌ e ÄnÌf,  /ʼŠ{ ÅZ ÃÂÌ»»Z Z] Ê Â Ê» ÃYÂË{

4 ,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ Z^ Z]¹Â Ä n» ½ / /À \^/¾/ËYÁ /À Ê»Ä Â ]YZ ÁÂf ÓZ³ Mirehghn et l., {Â/Ê/»ÃÂ/Ì»½ ¹ [Zf 7 Ä/]Â/]»ÉZ/ÅÃÂ/Ì»[MµÂ v»»zm{yâ» { Ä/]^/ ÉY{Ê/À»Â/Ä/]¾Ì»MÊ ÉZÅZ¼Ìe {Â]f¼ ÅZ Fisher & Bennett, /Z]Ê» Ê Â ÃYÂË{ à ÀÀ YÃÂ/Ì» Êf u { Zž̻MÊ iy 99 ÉZ/ÅÃÁ/³ Ä/] Z/ŽM µz/ey Ä/] ½YÂ/eÊ/» ÃYÂ/Ë{{ Ê/ Ìf Z/^Ì e COO Ì Â] ÉZ/źË/ MÊ/f{µZ/eY¾ËY {Y{ ^ Ê Â Ê/ ÁYf/Y /Ìf»¾Ì/f /j»ãyâë{ã ÀÀ ÄËne ΪλέΩϩϮϴϣΏϞ ϝϯϡτϣϊϣύοωϯϣ Control Sp (.5) Sp () Sp (.5) Put (.5) Put () Put (.5) µâ v»»zm{yâ» {]¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY {¾ Y{½Â»MZY]Ä]Z» ÁuÉYY{ÉZŽÂf&{YÂËZÅ'º«ÉÂÌ ÉZÅÃÂÌ»[M Y ÉY{ÊÀ»ÁZ e {t ÃÂ/Ì»½ Ì/Á¾ Ì/eY /Ì Âe{ÌyZ/e{ZnËY YÂeÊ» Z/¼ÌeÄ/ / { Y/³3Serrno et l. ÉZ/ÅÃÂ/Ì»[MpH½Y/Ì»Nsirzeh, /Z] /»Zm{YÂ/»½Y/Ì»Y/ÌÌ e / Á¾Ì»MÊ Z]ZÅÃÂÌ» Y ÉY{ÊÀ»ÁZ e ÅZÁà Z¼Ìe Â/»¾/ËY /Ì {Ä À Ê» À YÃÂÌ»[MµÂ v» ϪΘϳΪϴ γ Control Sp (.5) Sp () Sp (.5) Put (.5) Put () Put (.5) º«ÉÂÌ ÉZÅÃÂÌ»[MÄfË ÌY]¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY ÉY{ÊÀ»ÁZ e {t{¾ Y{½Â»MZY]Ä]Z» ÁuÉYY{ÉZŽÂf&{YÂËZÅ' Y ÉZ/ÅÃÂ/Ì»Ä/]Â/]» ÌY½YÌ»¾ËfÌ]. ÁZ/ eéz/»mz/v Ä/]Á{Â]¾Ë Ì»bYZ]à Z¼Ìe {Â/mÁÃ{Z/»¾/ËY / fz»éz/å ¾Ì]ÉY{ÊÀ» ÅZ Z¼Ìe,ZÅÃÂÌ»[M ÌY Y»{»{Z»Y Ä/ Ê Z/u{{Y{ZfyY {Ây Ä] Y Y» ¾Ëe ¾ÌËZ / u { ÉY{Ê/À»Â/ Ä/]¾Ì»MÊ ÉZÅZ¼Ìe ½ Ì/ ¹Z ÀÅÄ] Ê M ÉZÅ ÌY Y /«YÁ iâ/» Ê Z/»Z^ Y ÃÁ{ µâ/ { ÉÂ/Ì ÃÂÌ» ÌY

5 ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY½YZ ¼ÅÁZ Ä]nÀ» Àe½YÌ»ÅZ Z]Zž̻MÊ ÓZ¼fuY Ä///// ÓZ////]ÁZ////Å //ÌYÄ/////ËneY// Z¼» Â////Ê/»Z///ŽMÊ//// Á{½Y///Ì»¾////fY{ Nsirzeh, ZÅ /À«Ä/] ½ / Ë /^eá À/e Ì { Ä] ÃÂÌ» Z] º//Ì f» È]Y ZÆ MÅZ Á À]ZËÊ» ÅZ Ê/ M ÉZÅ ÌY«YÁ { {Y{ Ê Ì Â]Zf» ÉZÆfÌ Z À/Z]Ê»ÃÂÌ» É Y ÈfyÁ Y ^À» Ë ½YÂÀ ] Z/ Á yâ/ ËY Y Z] ½ Ì ¹Z ÀÅ { Ä Rhemi, 4 ÂÊ»» ϥϯθγήθθηϟαύϗϟ Ϊϴγ ϩϯθϣώήθθϟ ϠϴϣΪλέΩϡή Ϡϴϣ b b Control Sp (.5) Sp () Sp (.5) Put (.5) Put () Put (.5) ÃÂÌ»[M½ÂÌYfÌe ]Z«ÌY½YÌ»]¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY ÁZ e {t{¾ Y{½Â»MZY]Ä]Z» ÁuÉYY{ÉZŽÂf&{YÂËZÅ'º«ÉÂÌ ÉZÅ / u {Z/ŽM½YÂ/eÄ/]Ê/ÀÌ»MÊ/ ÉZÅZ¼Ìe ÌiZe /Ì ÁÃÂ/Ì» ÃZ/ / Ì/Y ½Y/Ì»Á É ÌY ËY { ÌyZ/e {ZnËY Á ¾ ÌeY ½Â»ÂÅZ] ZŽM]Z«ÊËZ YÂe Z]^e»½ Ì ÀËY Y ÉY{ÊÀ» ÃÂ/Ì»Â/yÄ]à Z¼Ìe ÉZÅÃÂÌ»Ê Â Ä] ^/ ¾Ë Ì»b/YÉZ/Å ¾ËeÓZ]Ä]Â]»ÉZÅ ¾Ì»ZfËÁÉÁZuÉY{ÊÀ»ÂÄ] ÅZÉZÅÃÂÌ»Ä] Ä/ {Â/ Ê» Ã{Y{ µz¼fuy {Â]ÉfÌ]g ΙϦϴϣΎΘϳϭ ϩϯθϣώήθθϟ ϠϴϣΪλέΩϡή Ϡϴϣ 8 b 7 b Control Sp (.5) Sp () Sp (.5) Put (.5) Put () Put (.5) º«ÉÂÌ ÉZÅÃÂÌ»[Mg¾Ì»ZfËÁ½YÌ»]¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYY{]YÉZÅZ¼ÌeiY ÉY{ÊÀ»ÁZ e {t{¾ Y{½Â»MZY]Ä]Z» ÁuÉYY{ÉZŽÂf&{YÂËZÅ' Y ÃÂÌ» Ê Ì fz» ÉZŠʳËÁ ] Ê]»  Ä] ÌiZe ½YÌ» Á Z] Y~³ ÌiPe &{YÂËZÅ' º«ÉÂÌ {»¾Ì»MÊ Á Ä]Äf Z Ä]ÉZÅZ¼Ìe Ê É̳ÄnÌf Y {]Z Ä {Y{ ½Z ÅÁ ¾ËY lëzf YÂeÊ»¾ÌeÂÁ¾Ë Ì»bYÉZÅ ¾Ì»M Ê Y{]

6 ,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ Z^ Z]¹Â Ä n» É ÂËÌ hv]{ ÉZÅà ÀÀ ºÌÀe Ë mãá³ {̳ÂÊ Z^ Z]ºÆ»ÓÂv»Y{]Y ÀËY {ÌyZe\^Zž̻MÊ {Y{Ê f]ã{z fy Ë{ à ÀËM{Ä YÄfËZÁ ÂÊ»½ Ì ¾ËY{]Z iyê]äàì»{éeì]ézååá REFERENCES. Cssol, T. & Mttoo, A. K. (3). Do polymines n ethylene intert to regulte plnt growth, evelopment n senesene? In: Nth, P. Mttoo, A. K. Rne S. R. & Weil J. H. (Es), Moleulr Insights in Plnt Biology. (pp. 3). Siene Publishers, In., Enfiel, NH.. Fisher, R. L. & Bennett, A. B. (99). Role of ell wll hyrolses in fruit ripening. Annul Review of Plnt Physiology n Plnt Moleulr Biology, 4, Glston, A. W. & Kur-Swhney, R. (995). Polymines s enogenous growth regultors. In: P.J. Dvies (E), Plnt Hormones:Physiology, Biohemistry, n Moleulr Biology. (pp ). Kluwer Aemi Publishers, Norwell, MA. 4. González-Aguilr, G. A., Gyosso, L., Cruz, R., Fortiz, J., Báez, R. & Wng, C. Y. (). Polymines inue by hot wter tretments reue hilling injury n ey in pepper fruit. Posthrvest Biology n Tehnology, 8, Krmer, G. F., Wng, C. Y. & Conwy, W. S. (99). Inhibition of softening by polymine pplition in µgolen Deliious n µmintosh pples. Journl of Amerin Soiety of Hortiulturl Siene, 6, Liu, J. H., N, K., Png, X., Hon, C., Kitshib, H. & Moriguhi, T. (6). Role of polymines in peh fruit evelopment n storge. Tree Physiology, 6, Meht, R. A., Cssol, T., Li, N., Ali, N., Hn, A. K. & Mttoo, A. K. (). Engineere polymine umultion in tomto enhnes phytonutrient ontent, juie qulity, n vine life. Nture Biotehnology,, Mirehghn, S. H., Rhemi, M., Cstillo, S., Mrtínez-Romero, D., Serrno, M. & Vlero, D. (7). Pre-storge pplition of polymines by pressure or immersion improves shelf-life of pomegrnte store t hilling temperture by inresing enogenous polymine levels. Posthrvest Biology n Tehnology, 44, Mirehghn, S. H., Rhemi, M., Serrno, M., Guillén, F., Mrtínez-Romero, D. & Vlero, D. (7b). The pplition of polymines by pressure or Immersion s tool to mintin funtionl properties in store pomegrnte rils. Journl of Agriulturl n Foo Chemistry, 55, Mohmmi, J. & Abi snekoohi, M. (993). Kiwifruit n its mngement. Frhnge Jmeh Press. (In Frsi).. Mor, O. F., Tnbe, K., Iti, A., Tmur, F. & Itmur, H. (5). Reltionship between enogenous free polymine ontent n ethylene evolution uring fruit growth n ripening of Jpnese per (Pyrus pyrifoli Nki). Journl of the Jpnese Soiety for Hortiulturl Siene, 74, 7.. Mostofi, Y. & Njfi, F. (5). Lbortory Mnul of Anlytil Tehniques in Hortiulture. (First e.). University of Tehrn Press. (In Frsi). 3. Nsirzeh, M. (). influene of posthrvest pplition of polymines on reuing hilling injury, ripening n improving shelf life of tomto (Lyopersion esulentum L.) fruit. M. S. Thesis. Fulty of Agriulture, Shirz University, Irn. (In Frsi). 4. Perez-Viente, A., Mrtínez-Romero, D., Crbonell, A., Serrno, M., Riquelme, F., Guillén, F. & Vlero, D. (). Role of polymines in extening shelf life n the reution of mehnil mge uring plum (Prunus sliin Linl.) storge. Posthrvest Biology n Tehnology, 5, Rhemi, M. (4). Posthrvest: n introution to the physiology n hnling of fruit, vegetbles n ornmentls (4th e.). Shirz University Press. (In Frsi). 6. Serrno, M., Mrtinez-Romero, D., Guillén, F. & Vlero, D. (3). Effets of exogenous putresine on improving shelf life of four plum ultivrs. Posthrvest Biology n Tehnology, 3, Torrigini, P., Bregoli, A. M., Ziosi, V., Srmgli, S., Cirii, T., Rsori, A., Bioni, S. & Cost, G. (4). Pre-hrvest polymine n minoethoxyvinylglyine (AVG) pplitions moulte fruit ripening in Strk Re Gol netrines (Prunus persi L. Btsh). Posthrvest Biology n Tehnology, 33,