,. so Y TE TiNH BEN TRE TRUNG TAM KIEM SOAT B:E:NH T~T S6: 14411KSBT-XN CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VItT Doe Nip - Tu do - Hanlt pltue NAM Mii s6 mfm "

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ",. so Y TE TiNH BEN TRE TRUNG TAM KIEM SOAT B:E:NH T~T S6: 14411KSBT-XN CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VItT Doe Nip - Tu do - Hanlt pltue NAM Mii s6 mfm ""

Bản ghi

1 ,. so Y TE TiNH BEN TRE TRUNG TAM KIEM SOAT B:E:NH TT S6: 44KSBT-XN CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VItT Doe Nip - Tu do - Hanlt pltue NAM Mii s6 mfm " Ngay : 8209 PHIEU KET QuA THU NGHIM Ten khach hang (*) Dia chi (0) Ten mdu (*) uta dim lay mdu (0) Ngay lay mu CO) LUQ'ng mdu N gay nhan mu Thai gian thir nghiern : Cong ty c6 phan cap thoat nugcbn Tre : 03, Nguyen noe, phuong, TP Bn Tre, tinh Bn Tre. : NUaC VA xu LV : Gifra nguon - Cafe True - Khu cong nghiep An Hiep ; : 5/209 CONG TY CO PHAN CAP THoAr mfoc : 0 binh x 0Iit : 5//209 : 5/ - 8/209 BENTRf Chuyen: f Luu h5 8<86:.. Chi tieu, don vi Phuong phap thu' Tieu chuin Kt qua DKDBD (**) Mau sc (TCU) TCU SMEWW 220C (b) < 7,50 Nhn xet: Mu mroc dll xu ly c6 chi tieu duoc thir nghiem dat tieu chuan thea QCVN 0 I- :20 8IBYT (Quy chuan ky thuat quoc gia v chat hrong nugc sach su dung cho muc dich sinh hoat) cua Thong tu 4/20 8/TT -BYT. - M u long, khong mau, dung trong 0 I binh nhira 0 I lit, khong nhan, NSX-HSD: khong the bien. - Kt qua: : khon phat hin;..,, - (b) Phepthu duq'ctong CI,lCTieu chuan Do luang Chat luqng chi dinh theo Nghi dinh so 07/206!ND-CP. r TRUONG KHOA - ifn ' DOC A. TRUNG TAM 6),_ >- KIEM SOATBEN TAT Z TiNHBENT PeS' * - Cac kt qua thll' nghim ghi trong phiu nay chi co gia trj d6i vui m li do khach hang gtii den. - MLOD: Nguang phat bin cua phuong phap/the Method Limit of Detection. - MLOQ: Nguang djnh I'<),ng cua phuong phap/the Method Limit ofqliantification. (*) : Thong tin do khach hang cung ccp (**) : D(l khong dam bao do ma r(lng, mt:l'ctin cy 95%, h 56 phl!k=2. BM.05.3 D/c Ngllyn van Tu, phll'o'ng7, TP Bn Tre, tinh Ben Tre ir (0275) Fax: (0275) Trang: 2

2 , so Y TE TiNH BEN TRE TRUNG TAM KIEM SOA.T BNH TT S6: 442/KSBT-XN CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doe Hip - Tu do - Hanh phlie Mii.'6 mju: Ngay : 8209 PHIEU KET QuA THU NGHIM Ten khach hang (*) uta chi (*) Ten mu(*) uta diem IclYmu (*) Ngay l:ymu (*) Luong mu Ngay nhan mu Thai gian thir nghiem : Cong ty e6 phan e:p thoat nuoc Bn Tre : 03, Nguyen nee, phuong, TP Bn Tre, tinh Bn Tre. : NUOC DA xu LY : Dfiu nguon San Dinh - ChQ'Lach : 5209 : 0 binh x 0 lit : 5/209 : 5-8/209 Chi tieu, don vi Phuong phap thif Tieu chuan KA DKDBD? et qua (**) Mau se (TCU) TCU SMEWW 220C < 7,50 I (b) Nhn xet: Mu mroc da xu ly c6 chi tieu duoc thir nghiern dat tieu chuan thee QCVN OI- :20 8IBYT (Quy chuan ky thuat quoc gia v ch:t IUQ'ngnuoc sach su dung eho muc dich sinh hoat) cua Thong nr 4/20IS/TT-BYT. - Mfru long, khong mau, dung trong 0 I binh nhua 0 I lit, khong nhan, NSX-HSD: khong th hien. - Kt qua: : khong phat hien; - (b) Phep thir duoc TOng C\lC Tieu chuan Do hrong ch:h luq'ngchi dioh theo Nghi dinh s6 07/206/ND-CP. It TRUONG /0 KHOA - t 'dn ' DOC '" TRUNG TAM " I >- KIEMSOATBNHTTZ I p TiNHSHn ( Q\ * 7"' '"-"" ::.-=-----T,uf.--;;;--:;:;;-aJ, - Cac kt qua thu nghm.hi ong phiu nay chi c6 gia tri d6i v&i m u do khach hang gui den. - MLOD: Nguong phat hlm cua phuang phap/the Method Limit of Detection. - MLO: Nuong dinh lugng ciia phlfang phap/the Method Limit of Quantification. (*) : Thong tm do khach hang cung cap (**) : D9 khong dam bao do ma rqng, muc tin cy 95%, h s6 phll k=2. BM.05.3 Die Nguyn Van Tu, phuong 7, TP B n Tre, tulh Ben Tre it (0275) Fax: (0275) Trang: 2

3 so Y TE TiNH BEN TRE. TRUNG TAM KIEM SOAT BNH TT S6: 443KSBT-XN CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc aip - Tu do - Hanh phuc Md sa mau: Ngay : 8209 PHIEU KET QuA THU NGHIM Ten khach hang (*) Dia chi (*) Ten miiu (*) Dia diem ly miiu (0) Ngay ly miiu (*) Luong mu Ngay nhan miiu Thai gian tlnr nghiem : Cong ty c6 phan cfrp thoat nuoc Bn Tre : 03, Nguyen Hu, phuong, TP Bn Tre, tinh Bn Tre. :Nude DAxtr LY : Nha tho - Nha tre - ChQ'Lach : 5209 : 0 binh x 0 lit : 5209 : 5-8/209 Chi tieu, don vi Phuong phap thii' Tieu chun Kt qua DKDBD (**) Mau sc (TCU) TC SMEWW 220C 207 (b) 5 < 7,50 I Nhn xet: Miiu mroc da: xu y co chi tieu duoc tlur nghiern dat tieu chuan thea QCVN 0- :20 8IBYT (Quy chuan ky thuat quoc gia v cht UQ'ngnuoc sach Slr dung cho muc dich sinh hoat) cua Thong nr 4208/TT-BYT. - Mfiu long, khong mau, dung trong 0 I binh nhua 0 I lit, khong nhan, NSX-HSD: khong tb hien, - Kt qua: : kbon phat hjn;.,, - (b) Phep thir duoc Tong eve Tieu ehuan Do luang Chat luqng chi dinh theo Nghi dinh so 07/20 6/ND-CP. r TRUONG KHOA Cae k t qua thfr nghim ghi trong phi u mly chi e6 gia tri d6i vo; mfiu do khaeh hang gfri d n. - MLOD: Nguang phat hjn eua pbu0gphap/the Method Limit of Detection. - MLOQ: Nguang dinh luqng eua phuong phap/the Method Limit of Quantification. (*) : Thong tin do khaeh bang eung dp (**) : Dc;>khOng dam bao do rna rc;>ng,mll'e tin cy 95%, h s6 phu k=2. BM.05.3 Die: s6 230 Nguy n Van Tu, phll'ang 7. TP Bn Tre, tinh B n Tre W (0275) Fax: (0275) Trang: 2

4 so Y TE TiNH BEN TRE TRUNG TAM KIEM SOAT BtNH T T S6: 444KSBT-XN CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VIET. NAM Doc Nip - Tu do - Hanh phuc Md sa mau: 40.9 Ngay : 8209 PHIEU KET QuA THU NGHIM Ten khach hang (0) : Cong ty c6 phan cp thoat mroc B n Tre Dia chi (*) : 03, Nguyen uee, phuong, TP B n Tre, tinh B n Tre. Ten mfiu (*) : NUOC DA XU L Y Dia di m ly m u (0) : U6n t6c Hng - ptan Phu - San Dinh - Cho Lach Ngay ly mfiu (0) : 5/209 LU9lg mfiu : 0 binh x 0 lit Ngay nhan mfiu : 5/209 Thai gian thir nghiem : 5/ - 8//209 Chi tieu, don vi Phuong phap thif Tieu chuan Ket A qua? DKDBD (**) Mau sc (TCU) TC SMEWW 220C 207 (b) 5 < 7,50 Nhn xet: Mu nuoc da xu ly c6 chi tieu duoc thir nghiem dat tieu chuan thea QCVN 0 I- :20I8BYT (Quy chuan ky thuat quoc gia v chat luong mroc sach sir dung cho rnuc dich sinh hoat) cua Thong nr 4208/TT-BYT. - M!u long, khong mau, dung trong 0 I binh nhua 0 ft, khong nhan, NSX-HSD: khong the hien. - K6t qua: KH: khon phat hi: ;%.,..;. - (b) Phep thir duoc Tong Ct,lC Tleu chuan Do luong Chat IUQ'ngchI d,nh theo Ngh, d,nh so 07/20 6!ND-CP. r TRUONG KHOA $ - Ok kt qua thu nghim ghi trong phiu nay chi co gia tri d6i v6i m u do klukh hang glri dn. - MLOD: Ngu0g phar hin clla phuong phap/the Method Limit of Detection. - MLOQ: Nguang oinh IUQ'ngclla phuong phap/the Method Limit ofquantifreation. (*) : Thong tin do khaeh hang cung Clip (**) : D9 khong dam bao do rna r9ng, mue tin ey 95%, h s6 phll k=2. BM.05J Die: s6 230 Nguyn Van Tu, phucmg 7, TP Bn Tre, tinh Ban Tre a (0275) Fax: (0275) Trang: 2

5 so Y TE TiNH BEN TRE TRUNG TAM KIEM SOAT BNH TT sf>: 445KSBT-XN CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA vrer NAM [Joe lap - Ttr do - Hanh phue Mii s6 mall: Ngay : 8/209 PHIEU KET QuA THU NGHIM Ten khach hang (*) Dia chi (*) Ten mu (*) : Cong ty c6 phan dp thoat nuoc Bn Tre : 03, Nguyen Hu, phuong, TP Sn Tre, tinh Bn Tre. : xuoc na.xi) L Y Dta diem I.y mu (*) : Nha tre Sinh Phu Ngay I.y mu (*) : 5/209 LUQ'Ilg mfru : 0 binh x 0 lit Ngay nhan mu : 5/209 Thai gian thu' nghiern : 5/ - 8/209 Chi tieu, don vi Phuong phap thir Tieu chuan? K" et qua Mau sac (TCU) TC SMEWW 220C 207 (b) 5 < 7,50 DKDBD (**) Nhn xet: Mu mroc da: xu ly c6 chi tieu duoc thir nghiem dat tieu chuan thea QCVN 0 I I :208/BYT (Quy chuan ky thuat quoc gia v chat hrong mroc sach su dung cho muc dlch sinh hoat) cua Thong tu 4208/TT-BYT. - Mfiu long, kh6ng mau, dung trong 0 I blnh nhua 0 J lit, kh6ng nhan, NSX-HSD: kh6ng th hien, - K t qua: : kh6ng phat hien; - (b) Pheptlnr dugc T6ng Cl,lC Tieu chu n Do luang Ch<tIU'Q'ngchi dinh theo Nghi dinh 56 07/20 J6/ND-CP. p- TRUONG KHOA ::: /l{t- I/O - Cac k t qua thfr nghim ghi trong phi u nay chi c6 gia tri d6i vai m u do khach hang gfri den. - MLOD: Nguang phat hin cua phuong phap/the Method Limit of Detection. - MLOQ: Nguang dinh lugng cua phuong phap/the Method Limit of Quantification. (*) : Th6ng tin do kmch hang cung cfrp (**) : DQ kh6ng dam bao do rna rqng, rntrc tin cy 95%, h 56 phu k=2. BM.05.3 D/c: Nguy n Van Tu, phu'o-ng 7, TP Ben Tre, tinh Ben Tre W (0275) Fax: (0275) Trang: 2

6 CONG TY CO PH AN cap THOAT NUOC BEN TRE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VIT NAM DQclip - Tv do - Hnh phuc Bin Tre, ngay 6 thdng nam 209 KET QuA XET NGHI$M CHAT LUQNG NUOC TRANG 209 (Tlnrc hin theo Thong tu sa 4208ffT-BYT). NHA MAy NUOC AN HIP T6ng s6 mdu xet nghiern mire dqa ngay laymdu 07/209: 03 mau STT Coliform 2 e.coli CHITIEU 3 Mau sac (TCU) 4 Mui, vi 5 DQ due KETQUA QCVN0- :208IBYT <3 CFU/I00ml < CFU/I00ml 3,59,73 2,76 5 TCU Khong Khong Khong Khong co mui, vi ; vi ; vi ; vi ; < 0,5 6 ph 7,28 <0,5 0,62 7,2 7,27 2NTU 6,0-8,5 7 Chlor du tong cqng 0,85 0,52 0,77 0,2 - mg/i Bien phap khac phuc: v smh cac be trong cum xu Iy, xuc xa dirong ong (J cuoi tuyen Thai gian khc phuc: 5// NHA MAy NUOC SON DONG Ttmg s6 mau xet nghiem rmrc dqa ngay laymau 6/209: 03 mau STT CIDTIEU KETQUA QCVN :208IBYT Coliform <3 CFU/I00ml 2 e.coli < CFU/lOOml 3 Mau sac (TCU) 0,46 6,37 9,58 5TCU

7 ," STT CHiTIEU KETQUA QCVN :208BYT 4 Mui, vi Khong Khong Khong vil Khong co mui, vi la 5 D<)due,36,4,27 :S2NTU 6 ph 7,4 7,6 7,4 6,0-8,5 7 Chlor du tong cong 0,82 0,22 0,2 0,2 - mg/l Coliform <3 CFU/00ml 2 e.coli < CFU/00ml 3 Mau sac (TCU) 0,9,76 3,06 5TCU 4 Mui, vi Khong Khong Khong Khong co mui, vi la vi vi l vi l 5 D<)due < 0,5 6 ph 6,99 7,06 7 ChIor dir tong cong 0,8 0,68 4. CHI NHANH cap xtroc CHQ LAcH <0,5 7,2 0,39 :S2NTU 6,0-8,5 0,2 - mg/i Tfing s5 mu xet nghiem mire d<)a ngay Idy mu 7/209: 03 mu chi TIEU KET QuA Bien phap khacphuc: v sinh cac b trong cum xu ly, xuc xa duong 6ng (J cu6i tuyen Thai gian khac phuc: 5// CHI NlIANH cap NUaC pm] TAN Tfing s5 mu xet nghiem mire d<)a ngay Idy mu 7/209: 03 mau STT cm TIltU KET QUA QCVN 0- :208BYT QCVN0- :208BYT 2

8 c \ Coliform <3 CFU/I00ml 2 e.coli < CFU/I00ml 3 Mau sac (TCU) 7,37 5,49 20,3 5 TCU 4 Mui, vi Khong Khong Khong vi l vii vil 5 DQ due 0,74 <0,5,37 2NTU 6 ph 7,24 7,4 7,36 6,0-8,5 Khong co mui, vi I 7 Chlor du tong cong 0,82 0,4 0,33 0,2 - mg/l Bien phap khac phuc: v sinh cac b trong cum xu ly, xuc xa dirong ong ( cuoi tuyen Thai gian khac phuc: 5/ cm NHANH cap NUOC GIONG TROM T6ng s5 mdu xet nghiem rmrc dqa ngay laymdu 7/209: 03 mau STT CHITIEU KETQUA QCVN :208BYT Coliform <3 CFU/l OOml 2 e.coli < CFU/l OOml 3 Mau sac (TCU),98 0,32 4,4 5 TCU 4 Mui, vi Khong Khong Khong Khong co mui, vi la vil vi I vi l 0,5 0,9,03 2NTU 6 ph 7,09 7, 7,05 6,0-8,5 7 Chlor du tong cong 0,97 0,84 0,7 0,2 - mg/i TP.KYTHUT Hoang Ngoc Son NGUmLp - \.[ Ph\lm Thj Anh Thll 3

9 CONG TY CO PHAN cap THOAT NUaC BEN TRE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VIT NAM DQclip - Tt}'do - Hnh phuc Bin Tre, ngay 26 thang nam 209 KET QuA XET NGHIM CHAT LUQNG NUaC THANG /209 (Thuc hin theo Thong tir sa 4208ffT -BYT). NHA MAY NUaC AN HIP T6ng s6 mdu xet nghiem rmrc dqa ngay Idy mdu 5//209: 0 mdu Mau sac (TCU) < 7,5 5TCU :208BYT 3. CHI NHANH cap NUaC CHQ LAcH T6ng s6 mdu xet nghiem mire dqa ngay Idy mdu 5/209: STT CHITIEU KETQUA Mau sac (TCU) <7,5 <7,5 <7,5 STT CIDTIEU KETQUA QCVN0-2. NHA MAy NUaC SON DONG T6ng s6 mdu xet nghiem rmrc dqa ngay Idy mdu 5/209: 0 mau STT cmtieu KETQuA QCVN0- :208BYT Mau sac (TCU) <7,5 5TCU 03 mdu QCVN0- :208BYT 5 TCU TP.KYTHUT Hoang Ngoc Son Pham Thj Anh Thtr