Prot. N P del COMUNE DI PORDENONE BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA QUIN

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Prot. N P del COMUNE DI PORDENONE BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA QUIN"

Bản ghi

1 Prot. N P del COMUNE DI PORDENONE BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA QUINTA SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI IN DATA AL N. 116 Stazione appaltante: ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²» Š ݱ ± Ê ± ± Û³ ²»ô êì ó ííïéð б ¼»²±²» λ ±² ¾» ±½»¼ ³»² ± ²¹ò Ê ²½»² ± ͱ¹ ±» ò ðìíì íçî ëìêô Í» ª ± ß³³ ² ª± ÔÔòÐÐò ¼± ò ßò л¼±² ²» ò ðìíì íçîìîìô º ðìíì íçî ìðê Š ò½±³«²»ò ± ¼»²±²»ò ò Denominazione: OPERA N LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DI VILLA GALVANI DA ADIBIRE A SEDE DELLA CIVICA GALLERIA DI ARTE MODERNA øýòëòð ÞçéÞðêððððëððððî Š øýò òùò ðîðèíçëìúü ò Luogo di esecuzione: ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²» Š Ê» Ü ²»ô ²ò ííò Procedura di gara:» ò Importo a base d asta: êìîòíîïôïí ±» ¼ ïìòëððôðð» ±²» ½ ²±² ±¹¹» ¾ ± Importo complessivo lavoriæ êëêòèîïôïí Classificazione dei lavori: Categoria prevalente: OS28 îíðòíêëôðð Categorie subappaltabili/scorporabili: OG1 ïèêòéëêôïíô OS5, ïîíòíððôððô OS30 ïïêòìððôððå Forma dell appalto: ³ «ò Termine di esecuzione: ¹ ± ² îîð ² «ô «½½» ª» ½±² ²«¼»½±»² ¼ ½±²»¹² ª± ò Condizioni particolari: Ѿ¾ ¹ ± æ ± «±¹±ô» ª ±²» ±¹» ±» ± ÝÜò Documentazioneæ» ½½» ± ¼±½«³»² ±²» ¼ ¹» ½ ± ÝÜ ½±²» ¾± ±¹» ±æ ª»¼ ¼ ½ ²» ¼ ¹ ò Presentazione delle offerte:» ±ºº»»ô ¼»»²»»½±²¼± ²¼ ½» ²» ¼ ½ ²» ¼ ¹ ¼±ª ²²±» ª»²»»² ± ore giorno ݱ³«²» б ¼»²±²»ô ݱ ± Êò Û³ ²»ô êì ó ííïéð б ¼»²±²»ò Apertura offerteæ» ±ºº»» ²²±»» ²»¼««¾¾ ½ ore del » ±»¼» Í» ±» Ô ª± Ы¾¾ ½ ô ª Þ» ± ô ç б ¼»²±²»ò Cauzione provvisoria: ïíòïíêôìî ½± «½±²» ²¼ ½» ²» ¼ ½ ²» ¼ ¹ ò Finanziamento: ³««± ¼» Ý Ü» ±» л Í ± ¼ ½±² ¾«±»¹ ±²» Cause di esclusione: ²±² ±²± ³³»»½» ¹ ±¹¹» ª ¼»» «¹»²»» ò íè ÜòÔ¹ ò ïêíñðê» ò³ò òô ± ½» ±ª ²± ²»» ½±²¼ ±²» ò ïó¾ ô ½ò ïì Ôò íèíñðïô ± ½» ²± ¼» ² ¼ ±ªª»¼ ³»² ± ²» ¼ ª± ¼ ½«Ž òë Š ½±³³ ïó Ôò ïîíñîððéò Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazioneæ б» ±» ±²» ÍÑß ² ½± ± ¼ ª ½»¹±»» ½ º ½» ¼»¹ » ¼» ª± ¼»ô ª ½ ±²» «± ªª ³»² ±» ò ìç ÜòÔ¹ ò ïêíñðêò Termine di validità dell offertaæ ïèð ¹¹ò ¼ ½ ¼»²» ³ ²»»»² ±²» ±ºº»»ò Criterio di aggiudicazione:» ± ' ¾ ± ò èî ½òî» ò ÜòÔ¹ òïêíñîððêô ¼»» ³ ² ± ³»¼ ²» ¾ ± «Ž»»²½±» ± ± ¾» ¼ ¹ ò Organismo responsabile procedure ricorso: ÌòßòÎò Ú «Ê»²» Ù «ô Ì»»ò Ì» ³ ²»»² ±²» ½± ±æ êð ¹¹ò ¼ ½±²± ½»² ¼» ±ªª»¼ ³»² ±ò л «² ± ²±²»» ³»²» ²¼ ½ ± ²»»»²» ¾ ²¼± ²ª ¼ ½ ²» ¼ ¹ ¼ ±² ¾» ¾ ¼» ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²» ò½±³«²»ò ± ¼»²±²»ò» ¼» λ¹ ±²» Ú «Ê»²» Ù «ò»¹ ±²»òºª¹ò ò б ¼»²±²»ô íðòðçòîððè Úò ± ÚËÒÆ ÑÒßÎ Ñ ßÓÓ Ò ÍÌÎßÌ ÊÑ ÐòÑò ܱ ò ß» ²¼ л¼±² ² 1

2 COMUNE DI PORDENONE PROCEDURA APERTA DISCIPLINARE DI GARA DISCIPLINARE DI GARA approvato con determinazione dirigenziale n. 2008/0500/ OPERA N LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DI VILLA GALVANI DA ADIBIRE A SEDE DELLA CIVICA GALLERIA DI ARTE MODERNA øýòëòð ÞçéÞðêððððëððððî Š øýò òùò ðîðèíçëìúü ò INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO ª± ±¹¹» ± ¼ ± ½±² ±²± ²» ½±³» ³»² ± ¼» Ô ª± ¼ Ó ²² ±²» Í ± ¼ ² ¼ Ê Ù ª ² ¼ ª Ü ²»ô ²ò ííô»½±²¼± ±¹» ± ±ª ± ½±² Ü» ¾» ±²» ¼» Ù «² ݱ³«²» ²ò ïéèñîððè ¼» îèòðèòîððèò ±¹» ± ¼ ½±³» ª ò çíðòðððôðð 8 º ² ² ± ½±² ³««± ½±²½» ± ¼ Ý Ü» ±» л Íò òßò ± ±²» ²ò ìëðêðçéóðð ± ¼ ½±² ¾«±»¹ ±²» «²¼ ½»²²»»² ¼» ÔòÎò ðïñîððìô ò ì ½±³³ éîò ÔŽ ³ ± ± ½±³» ª± ¼» Ž ± 8 êëêòèîïôïí ½± 4 «¼¼ ª ±æ êìîòíîïôïí» ª± ±¹¹» ¾ ± ïìòëððôðð» ±²» ¼» ½ ²±² ±¹¹» ¾ ±ò Ý º ½ ±²» ¼» Ž ²» ª»² ±æ ï ³ ²» ³ ½» ¼ ½±²¼ ±² ³»² ± ÑÍîè лª»²» îíðòíêëôðð î Ñ»» Û¼ ÑÙï ͽ± ± ¾»ñ Í«¾ ¾» í ³ ² в»«³ ½»¼ ² ² «±²» ÑÍë ͽ± ± ¾»ñ Í«¾ ¾» ì ³ ² ²» ²»» ½ ô»»º±² ½ ô ¼ ±º±² ½ ðííð ͽ± ± ¾»ñ»»»ª ª Í«¾ ¾» ÌÑÌßÔÛ ïèêòéëêôïí ïîíòíððôðð ïïêòìððôðð êëêòèîïôïí л» ±²» ¼» ª±»²»²» ½ º ½» ÑÍîèô ÑÍë» ÑÍíð ª ¹» Ž±¾¾ ¹± ¼»»½«±²» ¼» ¼ ² ± ¾»² ¼» Ôò ìêñçð» «½½» ª» ³±¼ º ½»»¼ ²»¹ ±² ô»¼ ² ½±»»² ¼» ÜòÓò îîòðïòîððè ²ò íéô ½±³» ¼» ¹ ³»²»»»²½ ± Ž ò í ¼» Ý ± ± Í»½» ¼Žß ± Š л Ì»½² ½ Š Ü» ½ ª»» ±²» Š ³ ² Û» ½ ô ½«³ ²¼ ò Capo 1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A) Requisiti di ordine generale Ì«½±²½±»² ô»² ¼Ž» ½ «±²»ô ¼»ª±²± ±»¼»»» «¼Ž± ¼ ²» ¹»²»»»ª ¼ Ž ò íè ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêô ½± 4 ½±³» ²»¹ ± ¼ Ž ò í ¼» Üò Ô¹ ò íïòðéòîððé ²ò ïïíò Ò±² ±²± ³³»»½» ¹ ±¹¹» ª ¼» «½» ±ª ²± ²»» ½±²¼ ±² ¼ ½«Ž ò ïó¾ ô ½±³³ ïìô ¼» Ôò íèíñîððï ± ½» ²± ¼» ² ¼» ±ªª»¼ ³»² ± ²» ¼ ª± ½±² ±²» ½±²» «¾¾ ½» ³³ ² ±²»¼»½ ±²» ¹» «¾¾ ½» ¼ ½«Ž ò ë ½±³³ ï ¼» Ô»¹¹» ðíòðèòîððé ²ò ïîíò л ¹¹ «³»²»³ ± ²» ô ±» ± ¼»» «¼Ž± ¼ ²» ¹»²»» 8 ½» ± ² ½ ± ½ ½«²± ¼» ±¹¹» ½» ±²± ¹¹ «± ²»²¼±²± ¹¹ «ò 2

3 Ò» ½ ± ¼»½ ±²» ¼ ݱ² ± ¼ ½«Ž ò íìô ½±³³ ïô»»» ¾ ¼» ÜòÔ¹ ²ò ïêíñîððê øý±² ± º ½±±» ª» ô ±» ± ¼»» «¼ ± ¼ ²» ¹»²»» 8 ½» ± ² ½ ± ½±² ± ±»¼ ²¹± ½±² ±» «½±² ± ± ¼ ½ ¼ ½±²½±»»å «³ 8 º ± ¼ ª» ± ¼»½»ô ² «º± ³ ô ¹ ò л ݱ² ± ¾ ¼ ½«Ž ò íì ½±³³ ï»» ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ïêíñîððê 8 ½» ± ±» ± ¼»» «¼Ž± ¼ ²» ¹»²»» ² ½ ± ½±² ± ±»¼ ² ½ ±» ²¹±» ½±² ±» ½» ± ½±³ ±²¹±²±ò Ï«± ô «ª ô ½±² ± ±» ±ô «²±²»»²¼±ª ±¾¾ ¹ ±ô ²¼ ½ ²»¼» ¼ ¹ ñ» ½±² ± ñ»» ñ» ñ ½±² ± ± ½±²½±»ô ±» ± ¼»» «¼Ž± ¼ ²» ¹»²»» 8 ½» ± ² ½ ± ½±² ± ±»¼ ² ½ ± ñ» ± ñ» ½±² ± ñ» ²¼ ½ ñ» ²»¼» ¼ ¹ ò ß² ±¹ ³»²»ô «± ½±² ± ±ô «²±²»»²¼±ª ±¾¾ ¹ ±ô ¼ ½»» ³»²» ²»¼» ¼ ¹ ½» ²»²¼» ½±²½±»» ² ± ±ô ±» ± ¼»» «¼Ž± ¼ ²» ¹»²»» 8 ½» ± ± ± ² ½ ± ½±² ± ±ò ² ±¹² ½ ±ô»² ¼» Ž ò íê ½±³³ ë ¼» Üò Ô¹ ò Òò ïêí ¼» îððê 8 ª» ½±²»³ ± ²»»½ ±²» ¹ ¼» ݱ² ± ± ¾»» ¼»» ½±² ±»ò B) Requisiti di ordine speciale ½±²½±»² ¼»ª±²±»»» ² ±» ± ¼» ±²» ½ ¼ ÍòÑòßò»¹± ³»²» «± ô ² ½± ± ¼ ª ½»¹±» ½ º ½ ¼»¹«½»¹±»¼ Ž ³ ± ± ¼» ª± ¼»ô»½±²¼±» ¼ ± ±² º ²» ¼»» ¼ Ž ò çëô ½±³³ ïôîôíô» ì ¼» ÜòÐòÎò ²ò ëëìñïççç» ò³ò ò Ô «º ½ ±²» ª» «±¹±æ ïò ½±² ±» ± ¼» Ž» ±²» ²» ½»¹±»»ª»²» øñíîè» ½ º ½ ¼»¹«Ž ³ ± ± ½±³» ª± ¼» Ž ± ø ± ±» å ó» ª± ±² ½±³»» ²» ½»¹± ÑÙï ± ±²±»»»»»¹ ¼ ½±²½±»²» ¹¹ «¼ ½ ± ± ±» ² ±» ± ¼ ¼»¹««º ½ ±²» ø½ ò ± ±» å ½»¹± ÑÙï 8 ½±³«² ²» ³»²» ½± ± ¾»ñ «¾ ¾» ½» ¼» ½±²½±»²»» ±å ó» ½»¹±» ÑÍë» ÑÍíðô ¼ ³ ± ± ²º» ±» ±¹ ¼ «º ½ ±²» ÍÑßô ±²± ½± ± ¾ ñ «¾ ¾ ½» ¼» ½±²½±»²»ô º» ³±» ²¼± Ž±¾¾ ¹± ¼» ±» ±ô ² ½ ± ±¹¹»»»½«± ô ¼»» «¹»²» ¼ ½«Ž ò îè ¼» ÜÐÎ íìñîððð» ¼»»»½ º ½» ¾ ±²»ª» ¼ Ôò ìêñïççð» «½½ò ³±¼ º ½ ±²»¼ ²»¹ ±² ô ½±³» ¼» ¹ ³»²»»»²½ ± Ž ò 3 ¼» Ý ± ± Í»½» ¼Žß ± Ü» ½ ª»» ±²» Š ³ ² Û» ½, ½«³ ²¼ å îò ½±² ±» ± ¼» Ž» ±²» ¼ «º ½ ±²» ²» ½»¹±»ª»²» øñíîè» ½ º ½ ¼»¹«Ž ³ ± ± ¼» ±³³ ± ¹ ³ ±» ª ½»¹±»»» ½»¹±» ÑÍë» ÑÍíð ø½ ò ± ±»» ¼» Ž» ±²» ¼ «º ½ ±²» ²» ½»¹± ÑÙï» ½ ò ± ±» å íò ½±² ±» ± ¼» «º ½ ±²» ² » ½»¹±»ô»ª»²»» ½± ± ¾ ô» ¼»¹ ½ º ½»å ìò ³»¼ ²» ±½ ±²»»³ ± ²» ¼ ± ± ±²»ô ª» ½» ± ³ ±ô»½±²¼±» ª ¹»² ¼ ± ±² ¼»¹¹»å Í»½ ½» non sarà ammessa la partecipazione ai concorrenti in possesso di qualificazione nella sola categoria OG11ô ²» Ž ±º ½ ±²» ¼»¹ ³ ² ô» «8 ½» ± ±» ± ¼» Ž» ±²» ²» ½»¹±»½ ½»ª»²» ÑÍîè» ¼»» «¹»²» ¼ ½«Ž ò îè ¼» ÜÐÎ íìñîððð» ¹»»½«± ¼»» ½»¹±» ½± ± ¾ ÑÍë Û ÑÍíðò Ô «º ½ ±²» ª» «±¹± ²½» ³»¼ ²» ªª ³»² ±ô ½±³» ³»¹ ±»½ ± ²» «½½» ª»» Ý ò л» ßòÌò òô ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô» ò» ¼» ÜòÔ¹ ò ²òïêíñîðð껼 ÙÛ Û ¼ ± ± ±²»ô ±» ±» ± ¼»» «¼ù± ¼ ²» ¹»²»» ² ½ ± «±¹¹» ¼» ¹¹ «³»² ±ñ½±² ± ±ô 8 ½» ±» ± ¼ «² ±»ª ± ¼ Ž ò çëô ½±³³ îô ¼» ÜòÐòÎò ²òëëìñïççç» ò³ò ò л» ßòÌò òô ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô» ò» ¼» ÜòÔ¹ ò ïêíñîðð껼 ÙÛ Û ½± ¼ ²±» ½»ô»² ¼» Ž ò íéô ½±³³ ïíô ¼» ³»¼» ³± ¼»½» ±»¹ ª±» ³»» ¹¹ ± ½» ²»²¼±²± ¹¹ «¼±ª ²²±»»¹ ª± ²»» ½»² ½± ±²¼»²» «± ¼»½ ±²» ¹¹ «³»² ±» ±»¼»» Ž» ±²» ¼ «º ½ ±²» «ºº ½»²» ½±² º» ³»² ±» «± ò ³³» ½«² ³±¼ º ½ «½½» ª ½±³ ± ±²» ¼» ¹¹ «³»² ± ± ¼» ½±² ± ±» ± «²» ¼ ù ³»¹²±»»² ± ²»¼» ¼ ¹ ø ò íéô ½±³³ ç ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê ±ô» ½± «±ô» ± ù ± ¼ ½± «±²»ô º» ª»» ±» ¼ ½«ù ò ïîô ½±³³ ïô ¼» ÜòÐòÎò ²ò îëîñïçç軼 ½±³³ ïè» ïç ¼» Ž ò íé ¼» ÜòÔ¹ ò ²òïêíñîððêò л» ³»» ¾» ² Í ¼»»² ŽË² ±²»»«±» ½ Ž ò íô ½±³³ éô ¼» ÜòÐòÎò ²ò íìñîðððò 3

4 C) Partecipazione con avvalimento dei requisiti ß º ² ¼»»½ ±²» ¹ ô»² ¼» Ž ò ìç ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêô 8 ½±²»² Ž ½ ±²» ¼» Ž «± ¼» Ž ªª ³»² ±ò ½±²½±»² ½» ªª ¹±²± ¼» ««ô»¼ ±¹¹» ªª ô ±²± ±¹¹»»»¹² ²± ³»»½ ò ï ½±²½±»²»ô ²¹± ±ô ½±² ± ± ± ¹¹ «±»² ¼» ²± ³ ª ª ¹»²»ô «. ±¼¼ º» ½»» ª ±» ± ¼»» «¼ ½»»»½±²±³ ½±ô º ² ² ±ô»½² ½±ô ± ¹ ² ª±ô»ª ¼ Ž ò ìð ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêô ªª»²¼± ¼»» «¼ «² ± ±¹¹» ± ² ±» ± ¼ ¼»¹ ±²» ÍÑßò î ß º ² ¼»»½ ±²» ¹ ½±² Ž «± ¼ ³» ô ½±²½±»²» 8»²«±»»²» «¼±½«³»² ±²»»ª ¼ Ž ò ìçô ½±³³ îô ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêò í Ò±² 8 ½±²»² ± ó»² ¼Ž» ½ «±²» ó ½» ' ¼ «² ½±²½±»²» ªª ¹ ¼»» ³» «ò ì ÛŽ º ± ¼ ª» ± Ž ³» «½»» ± ±» «¼ «º ½ ±²» ¼»½» ¹ ² ª»» ¼ ½±²½±»²»ò ë Ô ½±²»³ ± ²»»½ ±²» ¹ ¼» ½±²½±»²» ½» ªª» ¼»» «¼ «²ù ³» ¼ ù«³ ô ½±³ ± Ž» ½ «±²»»»² ³¾»ò ê ½±²½±»²» ªª» ¼ «² ± ³» ½ ½«²» «± ± ½»¹± ô ²±²»»²¼± ³³ ¾ ô º ² ¼» ¹¹ «²¹ ³»² ± ¼»» ª»» ²¹±» ½»¹±»ô º± ³» ±½ ª» ¼ «±» ±¹¹» ªª ò é ½± ± Ž «± ¼» Ž ªª ³»² ± ¼»» ³ ²» ±² ± ¼» ¼» Ž ³» ½±²½±»²»» ¼» Ž ³» «ª» ± ±²» ²» ²» ±²»»» ±² ±¹¹» ± ¼» ½±² ±ò è ÔŽ ³» «8 ±¾¾ ¹ ª» ± ½±²½±»²»» ª» ± ±²» ²» ³»»» ¼ ± ±²»ô» «¼«¼» Ž ±ô» ±» ²»½»» ¼ ½«8 ½»²» Ž ³» ½±²½±»²»ò ç ± ± ±¹¹» ± ªª»²»» ± ªª ± ¼»ª»»»» ± ² ± ¼ «² ½±² ±ô «± ²» ³±¼ ¼»¹¹»ô ² ª ' ¼» Ž ³» «±¾¾ ¹ ²» ½±²º ±² ¼» ½±²½±»²» º± ²»» ³»»» ¼ ± ±²»» ±» ²»½»»ô» ½ ²¼±²» «¼«¼» Ž ±ò ïð Ò» ½ ± ¼ ªª ³»² ± ¼»» «¼ «²ù ³» ½»»²» ³»¼» ³± ¹ «± ±½» ± ¼» ½±²½±»²»ô ² «±¹± ¼» ½±² ± ù ³»»½ ²» ¼»ª» ¼ ³±»»¹ ³» ¹ «¼ ½±»¼»½±²±³ ½±»»²» ²» ¹ «±ô ¼ ¼ ½»²¼±²± ³»¼» ³ ±¾¾ ¹ ¼ ½««² éô è» çò ïï ÔŽ ³» ½» ªª» ¼»¹ «8»²«½±³«² ½» ±²» ²»ô» «¼«¼» ± ± ½±²» ô «½ ½± ² ½» ³ ½ ª»² ³»²± ¼»» ±» ³»» ¼ ± ±²»ò ïî ½±² ± ¼ ± 8 ² ±¹² ½ ± «± ½±² Ž ³» ¹¹ «¼ ½ ½»»½ ¹ ² ª»» ¼ ½±²½±»²»ò Capo 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Modalità di accesso alla documentazione ed ai luoghi ove devono eseguirsi i lavori ±¹» ±»»½«ª± ¼» ª± ¼»ª»»»»» ³ ² ±» ± Í» ±» Ê Ô ª± Ы¾¾ ½ ô Ê Þ» ± ô ²ò ç ííïéð б ¼»²±²» ¼ «²»¼4 ª»²» ¼4 ¼» ±» èôíð» ±» ïíôððô «²»¼4» ¹ ±ª»¼4 ²½» ¼» ±» ïìôíð» ±» ïéôíðô»ª ± «² ³»² ±»»º±² ½± ½±²»º»»²»»½² ½± Ðò ò ß¼ ²± Þ±² ¼± ø» òðìíìóíçîëðî»ò³ ¼ ²±ò¾±² ¼±à½±³«²»ò ± ¼»²±²»ò ô ± ² ² ½±² Ž ²¹ò Ð ³«Ý ²» ± ø» ò ðìíì íçîëìê»ò³ ³«ò½ ²» ±à½±³«²»ò ± ¼»²±²»ò ò ݱ²»»» ½±²½±»² ¼»ª±²± ½½»¼»» «±¹ ±ª» ¼»ª±²±»»¹«ª±»»ºº» ± «±¹± ±¾¾ ¹ ± ±ò ß ¹«¼±»½ ½»ô ±» ± ¼»» Ü» ²¼ ª ¼¼»¹»»² ² ¼»» ²²± ³³»» ª ±²»»¼ ± «±¹± ²½» Ü» ± Ì»½² ½»¼ ±¹¹» ³«² ¼ ±½½» ²±»ô ½ ¼ «¼¼» ± ¼»» Ü» ²¼ ª ¼«± ¼ Ô»¹ λ»² ² ¼»» Ò±² ²²± ½½»» ¼»»¹»ò Ù ²»» ¼±ª ²²±»»² ô» ± ¼» Ž» ±²»ô ³«² ¼ ¼±½«³»² ± ¼ ¼ ½ ²¼± ± ± ± ±²» ¹ «¼ ½ Ž ²» ²± ¼» Ž ³» ò 4

5 л ±»²»» ½± ¼» ±¹» ± ««± ± ²º± ³ ½±ô ½±²½±»² ¼»ª±²± ª± ¹»»½² ½± ²½ ½ ± ¼» Í» ±» Ô ª± Ы¾¾ ½ Ðò ò ß¼ ²± Þ±² ¼± ø» òðìíìóíçîëðî ô ³«² ¼ ± ± ÝÜóÎ ª» ¹ ²»ô»ª ± «² ³»² ±»»º±² ½± ²ò ðìíì íçîëðîò л» ½± ²¼» ßòÌò ò»¼ ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô» ò» ¼» ÜòÔ¹ ò ²òïêíñîðð껼 ÙÛ Û ¼ ± ± ±²»ô ¹ ±¾¾ ¹ ¼ ½«± ± ±²±»»»»» ¼ «² ¼»» ³»» º ½»²» ¼» ŽßòÌò ò» ³ ²» «³±» Ž»» ³»² ± ¼»¹ ±¾¾ ¹ ± ¼» Š»ºº» «±²» ¼» ± «±¹±ô» ³» ¼» ±¹» ±» ± Í» ±» ÔÔòÐÐò» ± ¼» ±¹» ± ««± ± ²º± ³ ½± Š è fissato per le ore 12,00 del giorno Ñ»»» ³ ²» ½±²»² ±»ºº» » «¼¼»» ±» ±² ò Modalità di consegna delle offerte ½± ½±²»²»²» Ž±ºº»» ¼±½«³»² ±²» ¼»¹«±»½ º ½ ¼»ª»» ª»²»ô ½±² «³» ±ô»² ±» ³ ²»»»² ± ± ²¼ ½ ± ²» ¾ ²¼± ¼ ¹»¹²» ²¼ ±æ Comune di Pordenone Corso Vittorio Emanuele n PORDENONEò ÔŽ± ± ¼» ««¾¾ ½± ¼» ŽËºº ½ ± λ ±² ½±² Ы¾¾ ½±ô «¾ ½ ±» ±»¼» ½±³«²»ô 8»¹²»æ ¼ «²»¼4 ª»²» ¼4 ¼» ±» èòðð» ±» ïèòððò ß º ² ¼» ±ª ¼»» ± ¼»» ³ ²»»»»² ±²» ¼»» ±ºº»» º ²²± º»¼» ³¾ ±» Ž± ¼ ª± ± ¼ ŽËºº ½ ± Ð ± ±½± ± ± ¼ ŽËºº ½ ± λ ±² ½±² Ы¾¾ ½±ò Ñ»»» ³ ²» ¼ ½«² ±ºº» ô ²½»» ± «ª ±¼ ¹¹ «² ª ¼ ±ºº»»½»¼»²»ò»½ ± ¼» ½± ³ ²» ¼» ½ «ª± ½ ± ¼» ³»²» «± ½±ô» «³± ª±ô ²±² ¹ «²¹ ¼» ² ±²» ²»³ ± ò ½±ô ½±² ±º ³ ± ³¾ ¼ ½ ««ô ¹ ± ½±² ² ± ¼» ª±»²» ± ± ±» º ³»ô Ž»» ²± Ž ²¼ ½ ±²» ¼» ³»²»ô ¼» «± ²¼ ±» ¼ ½ «æ NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER L APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VILLA GALVANI DA ADIBIRE A SEDE DELLA CIVICA GALLERIA DI ARTE MODERNA Š SCADE IL GIORNO ALLE ORE 12.00þò ½± ½±²»²»» «± ²» ²±æ - ¼±½«³»² ±²»»»²½ «½½» ª± ¹ º± ß Š ܱ½«³»² ±²»Œ - ¾«½±²»²»²» Ž±ºº»»½±²±³ ½ ô ½±² ±º ³ ³¾ ¼ ½ « ¹ ½±² ² ± ¼» ª±»²» ± ± ±» º ³»ô ½±²»¹²» ²¼ ½ ±²»»» ² æ Ѻº»»½±²±³ ½ Œô ½±³»»½ ± «½½» ª± ¹ º± Þ Š Ѻº»»½±²±³ ½ Œò A - Documentazione Ô ¼ ½±²½±»²» ¼»ª»»»²»»¹²» ¼±½«³»² ±²»»¼ ² ²¹«² æ istanza di partecipazione alla gara» dichiarazione sostitutiva»»² ¼»¹ ò ìê» ìé ¼» ÜòÐòÎò ììëñîðððô «²¼± ³±¼» ± Allegato 1)ô ½±² ± ± ½ ±²» ² ½ ô oppure accompagnata da copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore ø» ½±²½±»² ²±²» ¼»² ² ô ¼ ¼±½«³»² ±²» ¼±²»» «ª»²»»½±²¼±»¹ ±²» ¼» ± Í ± ¼»²»² ½±² »¹»»»² ²» ¼» Ž ³» ½±²½±»²»» æ ï ¼»²±³ ² ±²» ¼» Ž ³» ô «º± ³ ¹ «¼ ½ ô»¼»»¹»ô Êßô ²±³ ² ª±ô «±¹±» ¼ ¼ ² ½ ¼» ±» ¼ ³» ²¼ ª ¼ô ±ªª» ± ¼ «±½ ¼»» ² ²±³» ½±» ª±ô ¼» ±½ ½½±³ ²¼ ¼»» ² ½½±³ ²¼»³ ½»ô ± ¼ «¹ ³³ ² ± ³«² ¼ ±»» ¼»»² ²» ¹ ¼ ± ½±² ± ±ô ²±²½ 7 ²±³ ² ª ô «±¹±» ¼ ¼ ² ½ ¼» ¼» ±»½² ½ å î º± ³ ¹ «¼ ½ ½±² »½ ¹ ø ³» ²¹± ± ½ ±¹ «±ñ³ ²¼ ± ³ ²¼ ²» ¼ ßòÌò ò ± ½±² ± ± ¼ ½±²½±»² ô ÙÛ Û ½± «± ¼ ½± å í ¼»²±³ ² ±²»ô ¹ ±²» ±½»»»¼» ¼»» ³»»» ±» «½±²½±»²» ±ª ² «±²» ¼ ½±² ± ± ¼» ±ô»² ¼» Ž ò îíëç ¼» ÝòÝòô ½±³» ½±² ± ²» ± ½±³» ½±² ± ±ô ±ªª» ± ¼ ½ ±²» ½» Ž ³» ²±² ±ª ² ½«² ¼»» ½±²¼ ±² ¼ ½±² ± ± ¼ ½«Ž ò îíëç ¼» ÝòÝòå 5

6 ì» ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô» ò ¾ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêô ù ²¼ ½ ±²» ¼» ½±² ±» «½±² ± ± ½±²½±»å ë» ½±² ± ¾ ¼ ½«Ž ò íìô ½±³³ ïô» ò ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ïêíñîððêô ¼»²±³ ² ±²»ô»¼»»¹»ô òêòßò ¼ ½ ½«² ½±² ± å Ž»ª»² ²¼ ½ ±²» ¼» ñ» ½±² ± ñ»» ñ» ñ ½±² ± ± ½±²½±» ±»ª»² ²¼ ½ ±²» ½» ½±² ± ± ¾» ½±²½±» ² ± ±å ê» ßòÌò òô ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô» ò» ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê» ÙÛ Û ²±² ²½± ½± «ô ù ³»¹²± ¼» ³ ²¼ ² ô ² ½ ± ¼ ¹¹ «¼ ½ ±²»ô ½±²º»» ³ ²¼ ± ½±» ª±»½» ½±²»»² ² ù ³» ²¼ ª ¼«½±³» ½ ±¹ «±å é» ßòÌò òô ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô» ò» ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê» ÙÛ Û ½± «ô ¹»»³ ¼» ³ ²¼ ± ½±» ª±»½» ½±²»»² ² ± ¼» ù ± ½± «ª± ¼» ½±² ± ±ñùû Û ²±²½ 7 ù ²¼ ½ ±²» ¼» ù ³» ½ ±¹ «±ó³ ²¼ å è» ßòÌò òô ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô» ò» ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê» ÙÛ Ûô ½± «± ¼ ½± ô «±» ½»² ¼»½ ±²» ¹¹ «³»² ±å ç ½» Ž ³» ²±² ±ª ² ± ¼ º ³»² ±ô ¼ «¼ ±²» ½± ± ¼ ½±²½± ¼ ±»ª»² ª±» ½» ²±² ² ½± ± «² ±½»¼ ³»² ±» ¼ ½ ±²» ¼ «² ¼ «±² å ïð ½» ²» ± ½±²º ±² ²±² 8»²¼»²» «² ±½»¼ ³»² ±» Ž ½ ±²» ¼ «² ¼»» ³ ¼»ª»² ±²» ¼ ½«Ž ò í ¼» Ôò ïìîíñïçëêô ± ¼ «² ¼»» ½ ± ª»»ª» ¼ Ž ò ïð ¼» Ô»¹¹» ëéëñïçêëå ½» ²±² 8 ¼ ± ô ½±² ±ªª»¼ ³»² ± ¼»º ² ª±ô ³ «¼»ª»² ±²» ¼» ± ª»¹ ² ¼ ½«½ Ôò ïìîíñïçëêô» ½»ô ²»¹ «³ ½ ² ²² ô ²±² ±²±»» ²» ± ½±²º ±² ¹»ºº» ¼»» ³ ¼»ª»² ±²» ¼» ± ª»¹ ² ±¹» ¼ «² ± ± ½±²ª ª»²»å ïï ½» ²» ± ½±²º ±² ²±² ±²±» ±²«²½»»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ± ±»³» ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô» ²±² ±²±» ±²«²½»»²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½»»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò òô»» ²±²» ² ±» «²±² 8 ²» ª»²«¾ ±²» ø ò íè ÜòÔò¹ òïêíñîððê» ò³ò» ò ½» ±²±» ±²«²½»»²»²» ±»³» ¼»½» ¼ ½±²¼ ²² ô ²½»» ½±² ¾»²»º ½ ± ¼» ²±² ³»² ±²»ô»½ º ½ ²¼±²» ² ½ ± ¹»»³»²»»² ø¼ ¼ ½±³³ ±²» ¼»» ±ô ¼»²»² ô ²¼ ½ ±²» ¼» ²± ³ ª ± ½±² º» ³»² ± º ±»»² ½±³³ ² å ïî Ž ²¼ ½ ±²» ¼» ²±³ ² ª ô ¼»» «±¹ ¼ ² ½ ¼»»¹² ±¹¹» ½» ¼ ½ ½ ²»»²² ± ²»½»¼»²» ¼ ¼ «¾¾ ½ ±²» ¼»»»²» ¾ ²¼±æ ±» ¼» ±»½² ½»» ³»» ²¼ ª ¼«ô ±½» ¼» ±»½² ½»» ² ²±³» ½±» ª±ô ±½ ½½±³ ²¼» ¼» ±»½² ½ ¼»» ² ½½±³ ²¼»³ ½»ô ³³ ² ± ³«² ¼ ±»» ¼»»² ²» ¼» ±»½² ½» ¼ ½» ²» «²± ¼» ±¹¹» ²¼ ½ ¼ Ž ò íèô ½±³³ ïô»» ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê 8 ½» ± ¼ ½ ½ ²»»²² ± ²»½»¼»²» ¼ ¼ «¾¾ ½ ±²» ¼»»»²» ¾ ²¼±å ïí ½» ±¹¹» ½» ¼ ½½»¼»²» «² ± ïî ²±² ²²± «¾ ±»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ±ô ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô ± »²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½» ô»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò òô» «²± ¼»» ²¼ ½ ù ò íèô ½±³³ ïô»» ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêå ²» ½ ± ² ½«³»¼» ³ ±¹¹» ¾¾ ²± «¾ ±»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ±ô ¼»½»»ª±½ ¾ ¼ ½±²¼ ²² ô ± »²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½» ô»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò òô» «²± ¼»» ²¼ ½ ù ò íèô ½±³³ ïô»» ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêô ½» ±²± ¼±»½ º ½ ± ³ ¼ ½±³» ¼ ±½ ±²» ¼ ½±²¼±»² ³»²» ² ±² ô ¼ ½«º± ² ½±²±»» ª»»½ º ½ ±² å ïì ½» ²±² 8 ± ª ± ± ¼ ª» ± ¼Ž ²» ±²» º ¼«½ ± ± ¼ Ž ò ïé ¼» Ô»¹¹» ïçóðíóïççðô ²ò ëëå 6

7 ïë ½» ²±² ±²±» ½±³³»» ¹ ª ²º ±² ô ¼»¾ ³»²» ½½»»ô» ²± ³» ² ³» ¼ ½ ¼» ª± ±»¼ ±¹² ± ±¾¾ ¹± ¼» ª ²» ¼ ± ¼ ª± ±ô «² ¼ ¼ ² ±» ± ¼» ŽÑ» ª ± ± ¼» ݱ² Ы¾¾ ½ å ïê ½» Ž ³» ²±² ± ± ²»»»ô ³» ±»»² ² ± ¼»²¼»² ô ½±³ ± ³»² ½» ¼ ¹ ª ²»¹ ¹»²» ± ³ º»¼» ²» Ž»»½«±²» ¼ ª± ºº ¼ ¼ ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²»å ïé ½» Ž ³» ²±² ½±³³» ± ¹ ª ª ± ±² ô ¼»º ² ª ³»²» ½½»»ô» ± ¹ ±¾¾ ¹»ª ¼» ²± ³» ² ³» ¼ ½±² ¾ª ¼»²»¼»² ô»½±²¼±»¹ ±²» ² ± ¼» ± Í ± ² ½«8 ¾ å ïè ½» Ž ³» ²±² ½±³³» ± ¹ ª ª ± ±² ô ¼»º ² ª ³»²» ½½»»ô» ± ¹ ±¾¾ ¹» ª ¹ ³»² ± ¼»» ³ ±»»»»½±²¼±»¹ ±²» ² ± ¼» ± Í ± ² ½«8 ¾ å ïç ½» ²±² ±²±»»»ô ²» ù ²²± ²»½»¼»²» ¼ ¼ «¾¾ ½ ±²» ¼» ¾ ²¼± ¼ ¹ ô º» ¼ ½ ±² ² ³» ±» ¼» ½±²¼ ±²»ª ²»»½ ±²»» ±½»¼ ¼ ¹ ô «² ¼ ¼ ² ±» ± ¼» ŽÑ» ª ± ± ¼» ݱ² Ы¾¾ ½ å îð ½» ¼ ¼ ½ ²» ²±² ±²±» ½»» ² ±² ²» ¼ ª» ¼» ¼ ª» ± ¼ ½±²» ½±² Ы¾¾ ½ ß³³ ² ±²» ¼ ½«Ž ò çô ½±³³ îô» ò ½»¼ ¹ ò ïí»»¹² ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò îíïñîððïô ²7» ² ±² ³ ½ ² ¼ ª» ± ½±²» ½±² Ы¾¾ ½ ß³³ ² ±²»å îï ½» Ž ³» ²±² 8 ¼» ² ô ²» Ž«³± ¾»²² ±ô ¼ ±ªª»¼ ³»² ± ²» ¼ ª± ½±² ±²» ½±²» «¾¾ ½» ³³ ² ±²»¼»½ ±²» ¹» «¾¾ ½»ô ¼±»¹«± ¼ ±»² ±²» ¼» ½ ²»» ¼» ¼» Ž» ± ± ¼» Ô ª± ±ô»² ¼» Ž ò íêó¾ ¼» ÜòÔò ðìòðéòîððê ²ò îîí ½±²ª» ± ½±²»¹¹» ðìòðèòîððê ²ò îìèå îî ½» Ž ³» ²±² 8 ¼» ² ¼» ±ªª»¼ ³»² ± ²» ¼ ª± ½±² ±²» ½±²» «¾¾ ½» ³³ ² ±²»¼»½ ±²» ¹» «¾¾ ½» ¼ ½«Ž ò ëô ½±³³ ï ¼»»¹¹» ðíòðèòîððé ²ò ïîíå îí ½» Ž ³» ²±² 8 ªª ¼ ² ²¼ ª ¼«¼»³» ±²» ¼ ½¹¹» íèíñîððïô ±ªª» ± ½» 8 ªª ¼ ² ²¼ ª ¼«¼»³» ±²» ¼ ½¹¹» íèíñîððï ³ ½»» ±¼± ¼»³» ±²» 8 ½±²½ «±å îì ½» Ž ³» 8 ²»¹± ½±²» ²± ³» ½» ¼ ½ ² ²± ¼ ± ª± ± ¼» ¼ ¾ ø ò ïé ¼» Ôò êèñïççç ½» ²±² 8»²«± ± ±» ª ² ô ²¼ ½ ²¼±²» ³± ª ±²»å îë ½» Ž ³» 8 ²»¹± ½±² ª» ³»² ¹ Û²»ª ¼»²»¼ ½«ª ô ²¼ ½ ²¼±»»½ º ½» ± ±² ¼ ½«8 ² ±» ±ô ½±² ± ² ±²» ½ ±ô ²«³» ± ¼» ¼»²¼»² ô Ž ²½ ¼»²» ½»² ¼ ³ ²± ¼Ž±»»ª å îê ½» Ž ³» 8 ² ±» ± ¼» Ž» ±²»ô ² ½± ± ¼ ª ½ ¼ ÍÑß»¹± ³»²» «± ½±² Ž ²¼ ½ ±²» ¼» ½»¹±»» ª ½ º ½ ²»½» º ² ¼»»½ ±²»»»²» ¹» ø» ¼±ª«± ² ¹ ±²» ¼» ½ º ½ ½» ½»»» ±²»»½ Ž ²¼ ½ ±²» ¼» ±» ± ¼»¹»»³»² ¹² º ½ ª» ½±» ¼»»³ ¼ ± ¼»»³ ¼ ½±²º± ³»» ²± ³»»«±»» ËÒ ÛÒ ÍÑ çðððå îé ½» ²» ½±²º ±² ¼» Ž ³» ²±² 8 ½ ±»² ±²» ±»ª±½ ¼» Ž» ±²» ÍòÑòßò ¼» ¼» ª» ±¼± ± º ¼±½«³»² ±²» ± ¼ ½ ±² ³»²¼ ½ å îè ½» Ž ³» ²»²¼»ñ²±² ²»²¼» ªª» ¼»» «¼ ³» «å îç ½» Ž ³»»ºº» «± «²± «¼ ± ±º±²¼ ± ¼» ±¹» ± ² ±¹² ô ²» ½±² ª ½» ±»²» ¼»¹«±»» ¾»»» ± ½± ±²¼»²» Ž±ºº»»»² å íð ½» Ž ³»»²«± ½±² ±ô ²» º± ³ ± ±ºº» ô ¼»ª»² «³ ¹¹ ± ±²»»ª ±²» ¼»» ½» ¼±ª»» ± ²» ª»²» ¼«²» Ž»»½«±²» ¼» ª± ô ²«²½ ²¼± º ² ¼Ž± «±²» ±»½½» ±²» ² ³» ±ô ª± «² ± ¾ ± ¼ Ž ò ïíí Š ½±³³ ì ¼» Üò Ô¹ ò ïîòðìòîððêô ²ò ïêíå 7

8 íï ½» Ž ¼»ª» ²»²¼» ½±³» ½± ± ô»² ¼» Ž ò îðëð ¼» ݱ¼ ½» Ý ª»ô» ½» Ž ³» ±¾¾ ¹ ¼ ¼±» » ³ ¼±²»» ¼»ª» ±¹² ¼ ²²±ô ²½»» ²±²»ª» ²»¹» ¾± ¼ ±¹» ±ô «³»²¼± ² ±¹² ½ ± ± ± ½ ½± Ž±²»» ¼» ½ ³»² ± ¼» ¼ ²²» å íî ½» 8 ±»ºº» «± ± «±¹± ±¾¾ ¹ ± ± ¼» «±¹ ¼±ª» ²²±»»¹«ª±» ½» 8» ½±²± ½»² ¼»» ½±²¼ ±² ±½ ô ¼» ª ¼ ½½» ±ô ¼»» ½ ª»»ª»² «³»²» ²»½»»» ¼»» ¼ ½ ½» «±» ²±²½ 7 ¼ »» ½ ½± ²» ¹»²»» ½± ½» ± ±²± ²º «¼»» ³ ² ±²» ¼»» ô ½±²¼ ±² ½±² «Ž»»½«±²» ¼» ª±» ½»ô «¾» ¼ ²º± ³ ±² ô Ž ³» ¹ «¼ ½ ª±»» ¾ ô ¹» ¾± ±¹» «¼»¹¼» ²» ± ± ½±³» ±»³«²» ª» ¼ ½±²»²» ¾ ± ±ºº» ±å íí ½» 8»ºº» ««² ª» º ½ ¼» ¼ ±² ¼» ³»» ¼» ³ ²± ¼Ž±» ²»½»» Ž»»½«±²» ¼» ª± ô ²±²½ 7 ¼» ¼ ±² ¼» ¼»¹ ± ±¹»¼ ½»¹± ¼» ª± ² ±å íì ¼ ª»» ³ ² ± Ð ²± ¼ ½» ¼ ݱ± ¼ ² ³»² ±»¹ ± ±¹» ±»»½«ª±» ¼ù ³»¹² ô ² ½ ± ¼ ¹¹ «¼ ½ ±²»ô ± ± ±» ª ²»¼» ± ¼»¹ ±¾¾ ¹»ª ¼ ÜòÔ¹ ò ²ò ìçìñïççê» ò³ò ò íë ½±¼ ½» ¼ ¼» Ž ³» íê ²±³»ô ½±¹²±³»ô ¼ ô «±¹± ¼ ² ½ ¼±³ ½ ± «º ½» ª»»»»² ª ¼»»» ±²» «±» ½«±»»»¼ ²»ò L'istanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione di cui sopra devono essere formulate utilizzando il modello Allegato 1, da adattare alle circostanze. Si noti che lo stesso modello prevede in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni equivarranno a dichiarazione incompleta fatto salvo il caso in cui: - la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente; - la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato (con esclusione della possibilità di sostituire con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti generali previsti dal comma 1, dell art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, tenuto conto dell obbligo imposto dal comma 2 del medesimo art. 38 di dichiarare anche le condanne che hanno goduto del beneficio della non menzione); - il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nel plico; ¾ dichiarazioni sostitutive di certificazione,»»»² ¼» ù ò ìê ¼» ÜòÐòÎò ììëñîððð «²¼± ³±¼» ± Allegato 2) ±ªª» ±ô» ±¹¹» ²±²» ¼»² ² ô ¼±½«³»² ±²» ¼±²»» «ª»²»»½±²¼±»¹ ±²» ¼» ± ± ¼»²»² ô ½±²» ¹² ±¹¹» æ - ¼» ±»»½² ½± ± ½ ½«²± ¼» ¼» ±»½² ½ ¼» ù ³» ñ - «±½ ¼» ² ²±³» ½±» ª±ô ¼ ª» ¼ ± ± ½ ±» ¼» Ž ² ¼ ½½»¼»²»»» å - «±½ ½½±³ ²¼ ¼» ² ½½±³ ²¼»³ ½»ô ¼ ª» ¼»¹»»»² ²» ½»» ± ¼ ½ ±²» ¼ ½½»¼»²»»» å - «¹ ³³ ² ± ³«² ¼ ±» ¼»»² ²» ¼ ± ½±² ± ô»³» ¼ ª» ¼»¹»»»² ²» ½»» ± ¼ ½ ±²» ¼ ½½»¼»²»»» å» ²±æ ï ½» ²» ± ½±²º ±² ²±² 8»²¼»²» «² ±½»¼ ³»² ±» Ž ½ ±²» ¼ «² ¼»» ³ ¼»ª»² ±²» ¼ ½«Ž ò í ¼» Ôò ïìîíñïçëêô ± ¼ «² ¼»» ½ ± ª»»ª» ¼ Ž ò ïð ¼» Ô»¹¹» ëéëñïçêëå ½» ²±² 8 ¼ ± ô ½±² ±ªª»¼ ³»² ± ¼»º ² ª±ô ³ «¼»ª»² ±²» ¼» ± ª»¹ ² ¼ ½«½ Ôò ïìîíñïçëêô» ½»ô ²»¹ «³ ½ ² ²² ô ²±² ±²±»» ²» 8

9 ± ½±²º ±² ¹»ºº» ¼»» ³ ¼»ª»² ±²» ¼» ± ª»¹ ² ±¹» ¼ «² ± ± ½±²ª ª»²»å î ½» ²» ± ½±²º ±² ²±² ±²±» ±²«²½»»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ± ±»³» ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô» ²±² ±²±» ±²«²½»»²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½»»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò òô»» ²±²» ² ±» «²±² 8 ²» ª»²«¾ ±²» ø ò íè ÜòÔò¹ òïêíñîððê» ò³ò» ò í ½» ±²±» ±²«²½»»²»²» ±»³» ¼»½» ¼ ½±²¼ ²² ô ²½»» ½±² ¾»²»º ½ ± ¼» ²±² ³»² ±²»ô»½ º ½ ²¼±²» ² ½ ± ¹»»³»²»»² ø¼ ¼ ½±³³ ±²» ¼»» ±ô ¼»²»² ô ²¼ ½ ±²» ¼» ²± ³ ª ± ½±² º» ³»² ± º ±»»² ½±³³ ² å Le dichiarazioni sopra indicate devono essere formulate utilizzando il modello Allegato 2. Anche tale modello prevede in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni equivarranno a dichiarazione incompleta fatto salvo il caso in cui: il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nel plico; ½ dichiarazioneô»¼ «²¼± ³±¼» ± Allegato 3) ¼ ¼» ²» ½ ± ¼ ßòÌò òñ½±² ± ±ñùòûò òûò Š ½±² ½±²½±»²» ²¼ ½» ª± ±² ½»ô»² ¼» ù ò ïïè ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêô ²»²¼»»ª»² «³»²» subappaltare o concedere in cottimoò ² ³ ²½ ² ¼» ¼ ½ ±²» ¼ ª» ± ± «± ¼ «¾ ±ñ½± ³±ò ¹ ³»² ¹»ª»² ««¾ ± ñ½± ³ ²²±»ºº» «¼» ³»²» ¼ ù ³» ¼» ½ ± ò ïïèô ½±³³ íô ³»»» ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²»ô»² ± îð ¹ ± ² ¼ ¼ ¼ ½ ½«² ¹ ³»² ±»ºº» «± ²» «± ½±²º ±² ô ½± ¼»» º ²»ô» ª» ¹ ³»² ¼» ½± ± «¾ ± ñ½± ³ ô ½±² ù ²¼ ½ ±²» ¼»»»² ¼ ¹ ²»ºº» ò Ò» ½ ± ¼ ³ ²½ ³ ±²»ô»² ± «¼¼» ±» ³ ²»ô ¼»» º ²» ¼» «¾ ±» ± ¼» ½± ³ ô ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²» «½½» ª± ¹ ³»² ± º ª±» ¼» Ž ³» ½»ò ¼ cauzione provvisoria ¼ ,42 ½±² ª ¼ ³»²± ïèð ¹¹ ¼ ¼ ¼ ½ ¼»²»»»² ±²» ¼»» ±ºº»»ô ¼»»»² ¼» ù ò éë ¼» Üò Ô¹ ò ïêíñîððê» ò³ò ò ² ½±»ô «± ½ «±²» ½ ¼ ²» ³»¼ º ² ² ½ ²» ù»»²½±»½» ¼ ½«ù ò ïðé ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò íèëñïççí ½» ª± ¹±²± ² ª» ½ «ª ±»ª»²» ¼ ½ ± ¹ ²»» ²± ½.»» ³»²» «± ¼ Ó ²» ± ¼» ŽÛ½±²±³» ¼»» Ú ² ²»ô º ¼» «±²» ¼»ªù»»»»¹ ô»² ¼» ½ «±²»ô ½± ² ½ ¼» ù «± ±²» ³ ²»»ò Ô º ¼» «±²» ¼»ª»»ª»¼»»»» ³»²» ²«²½ ¾»²»º ½ ± ¼»»ª»² ª» ½«±²» ¼» ¼»¾ ±» ²½»ô ²«²½ Ž»½½» ±²» ¼ ½«Ž ò ïçëé ½±³³ î ¼» ݱ¼ ½» Ý ª»ô» «±» ± ïë ¹ ± ² ô»³ ½» ½» ½ ¼» ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²»ò Ò» ½ ± ¼ ßòÌò òñ½±² ± ¼ ù ò íìô ½±³³ ïô»»» ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêòñùòûò òûò ½± «ô ½ «±²» ¼»ªù»»»»»² ¼ ù ³» ½ ±¹ «± ² ²±³»»» ½±² ± ¼ » ³»» ¹¹ ± ½±² ±»å» ßòÌò òñ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô»»» ¼» ÜòÔ¹ ò ²òïêíñîððêñÙòÛò òûò ¼ ½± ô la cauzione deve essere intestata a tutte le Imprese che intendono raggrupparsiò Ô» ³»» ½» ±ª ²± ²»» ½±²¼ ±²»ª» ¼ Ž ò ìðô ½±³³ éô ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê ± ±²± ««º della riduzione del 50% ¼» ½ «±²» ±ªª ± ò Ò» ½ ± ¼ ßòÌò òñ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô»»» ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêòñùòûò òûò ¼ ± ± ±²»ô ¼ ± ¼«±²» ² ¹±³»² ± ± ±» » ³»» ¹¹ ±ª ²± ²»» ½±²¼ ±² ¼ ½«Ž ò ìðô ½±³³ éô ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêå ²» ½ ± ¼ ßòÌò òñ½±² ± ¼ ½«ù ò íìô ½±³³ ïô»»» ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêñùòûò òûò ¼ ± ª» ½»ô» ³»» ¹¹ ½» ±ª ²± ²»» ½±²¼ ±² ¼ ½«Ž ò ìðô ½±³³ éô ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê ± ±²± ¹±¼»» ¼» ¾»²»º ½ ± ¼» ¼«±²» ¼» ½ «±²»» «±» ¼»» º» ¾»ò 9

10 » dichiarazione ¼ «² º ¼» «±» ½±²»²»²» ù ³»¹²± ½»ô ² ½ ± ¼ ¹¹ «¼ ½ ±²» ¼» ù ±ô ½» ¼» ½±²½±»²»ô ½ «±²» ¼»º ² ª ² º ª±» ¼» ±²» ²»ò Ì» ¼ ½ ±²» «.»»» ½±²»²«²½» ²»» ± ¼» ½ «±²» ±ªª ± ò º dichiarazione ¼ «² º ¼» «±» ½±²»²»²» ù ³»¹²± ½»ô ² ½ ± ¼ ¹¹ «¼ ½ ±²» ¼» ù ±ô ½» ¼» ½±²½±»²» ± ½«ª ¼ ½«Ž ò ïîç ¼» Üò Ô¹ ò ïêíñîððêå (la mancata presentazione del documento è causa di esclusione, come indicato al punto 4 Capo 4) ¹ ricevuta ¼ ª» ³»² ± ó ² ± ¹ ²» Š ¼ 40,00 ¼ ½«¼» ¾» ±²» îì ¹»²² ± îððè ¼» Ê ¹ ² «Ý±² Ы¾¾ ½ ô» Ž ò ïô ½±³³ êë» êéô ¼» Ôò îêêñîððëô ¼»ºº» «½±²» ²¼ ½» ²»» «±² ±» ª»Œ º± ²» ¼ «± ò «± ª± «¾¾ ½ ò ñ ½± ±² ò ³ øýò òùò ò ðîðèíçëìúü ò modello/i GAP ¼»¾ ³»²» ½±³ ±ñ» ± ± ½ ±ñ ¼ ¼ ½±²½±»²» ²¹± ± ¼ » ¼» ² ½ ± ¼ ßÌ ñý±² ± ±ñùû Ûò» ±²» ½ ¼»½² ½± ²½ ½ ± ¼ ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²» ½±²»²»²» ¼ ½ ±²» ¼ «²»»² ²» ¼» ¼ ±ºº»»²» ¼» ª ±²» ¼» «±¹ ±ª»»»¹«²²± ª± ô ¼» ª ±²» ¼»¹» ¾± ±¹» «¼» ±» ± Í» ±» Ô ª± Ы¾¾ ½ ô ª Þ» ± çô б ¼»²±²»» ¼ ½±²»¹² ¼» ÝÜ ½±²»²»²» ¹» ¾± ±¹» «å ±» ¼±½«³»² ±²» ² ½ ± ¼ ªª ³»² ± ¼»» «æ ¼ ½ ±² ± «ª»»ª» ¼ Ž ò ìçô ½±³³ î»»» ô ¾ ô ½ ô ¼ ô» ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêå»» ¼ ½ ±² ¼ ½««² ½ ó ¼ ó» ¼»ª»»»» «± ³±¼» ± Allegato 5)å ± ¹ ²» ± ½± ² ½ ¼» ½±² ± ² ª ' ¼» Ž ³» «±¾¾ ¹ ²» ½±²º ±² ¼» ½±²½±»²» º± ²»» ³»»» ¼ ± ±²»» ±» ²»½»»» «¼«¼» Ž ±å ¼ ½ ±²» ± «ª»ª ¼ Ž ò ìçô ½±³³ î»» ¹ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê ²» ª ± ¼ ªª ³»² ± ¼»» «¼ «²Ž ³»»²»²» ±» ± ¹ «± ²¼å Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) del paragrafo A Documentazione devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di procuratore, va allegata la procura, in originale o copia autentica. Se il concorrente è un'a.t.i., un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 o un G.E.I.E. da costituire, devono essere presentate le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) (ed eventualmente b) del paragrafo A Documentazione da parte di ciascuna delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, mentre la dichiarazione relativa al subappalto (lett. c) può essere unica purché sottoscritta da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi/consorziarsi. Se invece trattasi di A.T.I. o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 o G.E.I.E. già costituiti, ferma restando la necessità di presentare la dichiarazione di cui alla lett. a) (ed eventualmente b) per ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate, la dichiarazione relativa al subappalto (lett. c) può essere presentata dalla sola Impresa capogruppo - mandataria. Qualora il concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni previste nei punti a) e b) del paragrafo A Documentazione devono essere rese dal Consorzio e dalla/e consorziata/e per la/e quale/i il Consorzio ha dichiarato di concorrere. Qualora il concorrente sia un Consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 163/200, le dichiarazioni previste nei punti a) e b) del paragrafo A Documentazione devono essere rese da ciascuna delle società consorziate. Qualora il Consorzio stabile abbia indicato per quale/i consorziata/e intende concorrere, le dichiarazioni devono essere rese da queste ultime oltre che dal Consorzio. Qualora il Consorzio stabile intenda concorrere in proprio, le dichiarazioni devono essere rese solo dal Consorzio stesso. I documenti di cui alle lettere d),e) ed f) devono essere unici, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente (impresa singola, A.T.I., consorzio, G.E.I.E.). 10

11 B. Offerta economica L offerta economica, ² ¾± ± ø Ž ³ ± 8 ïìôêî» ÜòÓò îìòðëòîððë ¼» Ó ²» ± ¼» ŽÛ½±²±³» ¼»» Ú ² ²»»»¼ ² ²¹«² «²¼± ³±¼» ± Allegato 4) ¼»¾ ³»²» ½±³ ±ô»² ±» ª ±² ô» ±²» ½±²¼ ±² ¼ ± ô ¼»ª»»»» ²» ô»² ¼» ½ «±²»ô ² ¾«½±² ±º ³ ³¾ ¼ ½ ««ô ¹ ½±² ² ± ¼» ª±»²» ± ± ±» º ³»» deve indicare in cifre ed in lettere il ribasso percentuale offerto sull importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezzaò ² ½ ± ¼ ¼ ½± ¼ ² Ž ²¼ ½ ±²» ² ½ º»»¼ ¼ Ž±ºº»»½±²±³ ½»» ²»»»ò Ò±² ±²± ³³»» ±ºº»» ² «³»² ±ô ²7 ±ºº»» ² ª ²»» ± ±¹» ± ± ± ¾» ¼ ¹ ò ÔŽ±ºº» ¼»ª»»»» ª ¼» ïèð ¹ ± ² ¼ ¼ ¼ ½ ¼»² ¼»» ³ ²»»»»² ±²» ¼»» ±ºº»»ò Ôù±ºº» ¼»ªŽ»»» ± ± ½ ô»½±²¼ ¼» ½ æ - ¼»¹»»»² ²» ¼» Ž ³» ²¹± å - ¼»¹»»»² ²» ¼» Ž ³» ½ ±¹ «± ²» ½ ± ¼ ßòÌò òñ½±² ± ±ñùû Û ½± «å - ¼»¹»»»² ²» ¼ ½ ½«² ¼»» ³»» ½» ²»²¼±²± ¹¹ «²» ½ ± ¼ ßòÌò òñý±² ± ±ñùû Û ¼ ½± «ò Nella busta contenente l offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti. Capo 3 CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ÔŽ ¹¹ «¼ ½ «½±² ½» ± ¼»» ± ' ¾ ±ô ²º» ±» ± ± ± ¾» ¼ ¹ ô ¼»» ³ ² ± ³»¼ ²» ¾ ± «Ž»»²½± ¼»» ± ± ¾» ¼ ¹ ô»² ¼» Ž ò èîô ½±³³ îô»» ¼» Üò Ô¹ ò ïêíñîððê» «½½» ª» ³±¼ º ½»»¼ ²»¹ ±² ô ½±² Ž» ½ «±²» «±³ ½ ¼»» ±ºº»» ½±² ¼»» ²±³»»² ¼» Ž ò ïîî ½±³³ ç» ò èê ½±³³ ï ¼» ³»¼» ³± ¼»½» ±»¹ ª± «± ª ²± ³»²± ½ ² ±ºº»» ª ¼»ò Ï«± ²«³» ± ¼»» ±ºº»» ³³»» ²º» ±» ½ ² ô» ±ºº»»»² ²± ³ ³»²» ¾»» ±» ±²» ²²± ±¹¹»» ª» º ½ ¼ ½±²¹ ¼» ½ ± ½± ± èêô ½±³³ íò Ô ½±³³ ±²» ¼ ¹ ô» ¼ ¹ ± ²± º ± ¼ ¾ ²¼±» Ž» «¼» ½ ô ²»¼««¾¾ ½ ô ª» º ½ ¼»» ± ¼»» ³ ²»» ¼»» ¼»»² ±²» ¼» ½ ô Ž» «¼» ½»» Ž» ³» ¼» ¼±½«³»² ±²»» ª» º ½ ¼» ± Ž ³³ ±²» ¼» ½±²½±»² ¹ ò Ô ½±³³ ±²» «²¼ Ž» «¼»» ¾ ½±²»²»²» ±ºº»»»½±²±³ ½»»»²» ¼ ½±²½±»² ³³»» Ž ¹¹ «¼ ½ ±²» ±ªª ± ¼» Ž ±ô»ª ½ ±²» ¼» Ž ò ïîî ½±³³ ç ¼» Üò Ô¹ ò ïêíñîððê» ò³ò»¼ ò ²»»² ¼ ³»²± ½ ² ±ºº»» ª ¼»ò Ô ½ ½±» ½ º ¼»½ ³»ô ¼ ± ±²¼ ±» «± «½ º ¼»½ ³» « ±» ½ ² ò ² ½ ± ¼ ±ºº»»ô ±»¹¹ ±ò Ï ß³³ ² ±²»» ª º ¼ ±½»¼»» Ž ¹¹ «¼ ½ ±²» ²½» ²»»² ¼ «² ± ±ºº» ô «½ 7 ª ¼ ò ÔŽ» «¼» ½ ore del giorno » ±»¼» ¼» Í» ±» Ê Ô ª± Ы¾¾ ½ ô ª Þ» ± çô б ¼»²±²» Š Í Î «² ±² ± ± ³»²»»¹² ò ß Ž» «¼»» ³³» ± ½ «² ²» ¾¾ ²»»»ò Ì«ª ± ±»¹»»² ² ¼»» ³»» ½±²½±»² ô ±ªª» ± ±¹¹» ³«² ¼»½ º ½ ¼»»¹ ± ± ½ ¼ ¹»»¹»»² ² ª ²²± ¼ ± ¼ ²» ª»²»» ¼ ½»¼»» ª» ¾ ±²» ¼»» ±» ±» ª ±² ò Capo 4 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA ÔŽ» ½ «±²» ¼ ¼»» ³ ²»» ³»» ½» ²½± ±²± ²» ¼ ª» ¼»½ ±²»» ²»» ½ ¼» ½ «±²»»ª ¼ ª ¹»²» ²± ³ ª»ñ±»» «ª» º ½ ²±»»¹² ½ ½± ²»æ 11

12 ï ²±» ª ² ¼»» ³ ²» º ±»»»² ±²» ¼» ½±å î ²±» ª ² ¼»» ¼»»² ±²»ô ½±²º» ±² ³»² ±» ¹ «¼» ½±»ª» ²» Capo 2 ¼»»»²» ¼ ½ ²»å í ³ ²½ ² ¼ «²± ± '» «¼»½ ±²» ¹»ª ²»»»»» A)ô B)» C) ¼» Capo 1 ¼»»»²» ¼ ½ ²»å ì ³ ²½ ² ô ²½±³»» ± ²» ¼ «²± ± ' ¼±½«³»²»ª»»»» ô ¾ ô ¼ ô» ô º ô ¹ ô»¼ ¼» Ý ± î Š Ð ¹ º± ß ó ܱ½«³»² ±²»Œ ë ³ ²½»»² ±²» ¼ ½± ² ½ ¼» Ž «± ±²» ³ ²»» ²» ½ ² ½«½ «±²» ¼ ½«Capo 2 ¹ º± A)»» d) ½ ¼ ²» ³»¼ º ² ² ½ ²» Ž»»²½±»½» ¼ ½«Ž ò ïðé ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò íèëñïççíô ½» ª± ¹±²± ² ª» ½ «ª ±»ª»²» ¼ ½ ± ¼ ¹ ²»» ½» ²± ½.»» ³»²» «± å ê ³ ²½»»² ±²» ¼» ½» º ½ ±²» ¼ ½ ±²» ¼»»»² ¼»»³»² ¹² º ½ ª» ½±» ¼»»³ ËÒ ÛÒ ÍÑ çððð» ½±²½±»² ½» ±ª ²¼± ²»» ½±²¼ ±² ¼ ½«Ž ò ìðô ½±³³ é ¼» ÜòÔ¹ ò ïêíñîððêô ²»²¼±²± ªª» ¼» ¼«±²» ¼» ëðû ¼» ½ «±²» ±ªª ± ò é ³ ²½»»² ±²» ¼» Ž» ±²» ¼ ¹ ³»² ± ¼» ½±² ¾«± ¼ Ê ¹ ² å 軽 ±²» ¹ ¼ ½±²½±»² ½»ô ² ¾» ¼ ½ ±²» ± «ª»ª»» ¼»»½»¼»²» ¹ º± ß Š ܱ½«³»² ±²»Œô «²± º ¼ ± ± ² «±²» ¼ ½±² ± ±» ò îíëç ÝòÝå ç ª ± ±²» ¼» ¼ ª»»ª ¼ Ž ò íêô ½±³³ ëô» ¼ Ž ò íéô ½±³³ éô ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê» «½½» ª» ³±¼ º ½ ±²»¼ ²»¹ ±² å ï𻽠±²» ½±²» ¼ ³»» ½»» ²±» «¼ «º ½ ±²»» ¼ » ½»» ²» ªª ¹±²±å ïï ïî ªª ³»² ±ô ¼» ¼ ' ³»» ½±²½±»² ô ¼»» ³» «å ªª ³»² ± ¼ ' ³»» »» ½»¹± ¼ ª± ±² å ïí ³ ²½ ² ô ²½±³»» ± ²» ¼ «²± ± ' ¼±½«³»² ½» ²» ±²»» «±² ¼ ªª ³»² ±ô ª ½±³» ³ ²½» ½ ±²»ô ²» ½±² ± ¼ ªª ³»² ±ô ¼» ¼»» ±» ³»» ¼ ± ±²» ¼» ½±²½±»²»å ïì ³ ²½ ² ô ²½±³»» ¼» Ž±ºº»»½±²±³ ½ å Ò» ½ ± ª» º ½ ²±» ±»»ª» ²»»½»¼»² «² èô çô ïðô ïï» ïîô Ž» ½ «±²» ½±²» ¼ » ³»» ½± ²ª±»ò Capo 5 ADEMPIMENTI A CARICO DELL AGGIUDICATARIO Í ²²± ª» º ½ ¼Ž«ºº ½ ±» «¼Ž± ¼ ²» ¹»²»» ¼ ½ ¼ ½±²½±»²» ±ªª ± ³»²» ¹¹ «¼ ½ ±ô ³»¼ ²» «± ¼» ½» ± ¼»» ³»» «º ½»ô «±» ± Ê ¹ ² «Ý±² Ы¾¾ ½» ½»» ³³ ² ±² ½±³»»² ½±²º» ³ ½ ¼» ª» ¼ ¼ «² ±» ± ø ò éïô ½±³³ îô ¼» ÜòÐòÎò ²ò ììëñîððð ò ÔŽ» ± ²»¹ ª± ¼»¹ ½½» ³»²» ¼»» ª» º ½» ²»»²» «½»» Ž ¹¹ «¼ ½ ±²» ¼» Ž ± ½±³ ±» ²²± ¼»½ ¼»² ¼ Ž ¹¹ «¼ ½ ±²» ±ªª ±»¼ ±ªª»¼ ³»² ½±²»¹² ò Ô ¼ ¹¹ «¼ ½ ô ¹ ² ¼»¹ ¼»³ ³»² ½±² «ô ±ªª»¼»» ó»² ±» ²±² ±» ïð ¹ ± ² ¼ ¼ ¼» ½» ¼» ŽËºº ½ ± ݱ² æ ï»»²» ½ «±²» ¼»º ² ª ²» ³ «¼» ïðû ¼» Ž ³ ± ± ½±² ô ª ¹ «³»²»ª ¼ Ž ò ïïí ¼» Üò Ô¹ ò ïêíñîððê» ò³ò»¼ òò ÔŽ ³ ± ± ¼» ½ «±²» ¼± ± ¼» ëðû ²» ½»ª ¼ Ž ò ìðô ½±³³ éô ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêå î»»²» ± ¼ ½«± ͽ»³ ¼ ݱ² ±ô ½±²º± ³» ± ½»³ ± îòí ¼» ÜòÓò ïîí ¼» ïîòðíòîððìå 12

13 í ½± » ± Ì» ±» ݱ³«²» «² º±²¼±»» ½±² «¼ 2.630,00 ø»» «² å ì»»²»»ª»² ¼±½«³»² ±²» ½» ¼ ŽËºº ½ ± ݱ² å ë»»²»»ª»² ³ ²¼ ± ½±» ª±»½» ½±²»»² ² ô ² ± ¹ ²» ± ½± ² ½ å ê»»²»»ª»² ¼ ½ ±²» ¼ ½«ÜòÐòÝòÓò ïèéñïççïå é»»²»ô» ²»½» ±ô ñ ³±¼» ±ñ ÙßÐ ¼»¾ ³»²» ½±³ ±ñ å è ¼» ±ô ½±²½± ¼»³»²»» ±² ¾» ¼» ±½»¼ ³»² ±ô ½±² ª» ¾» ¼»² ³¾ ± ± ½ ±ô ¼»» ³ ²»» ¼»» ½±²¼ ±² ½» ½±²»² ±²± Ž ³³»¼»»½«±²» ¼» ª± å ç ½±²»¹²»»ª»² «± ±» ²»¹ ª» ¼» ²± ¼ ½» ½±± ¼ ² ³»² ±ô»² ± íð ¹ ± ² ¼ Ž ¹¹ «¼ ½ ±²»» ½±³«² ³ ¼» ½±²»¹² ô ²½»»ô ¼» ª± å ïð ½±²»¹²» ²± ±» ª± ¼ ½ ô» «² ±»²»» ±» ½»» «±²±³»»» ª»» ±² ²» Ž± ¹ ² ±²» ¼» ½ ²»»» ²» Ž»»½«±²» ¼» ª± ô»² ± íð ¹ ± ² ¼ Ž ¹¹ «¼ ½ ±²»» ½±³«² ³ ¼» ½±²»¹² ô ²½»»ô ¼» ª± å ïï º ³» ½±² ± ²» ¹ ± ²±» ²» Ž± ²¼ ½ ½±² ½±³«² ½ ±²» ½ ò Capo 6 ALTRE INFORMAZIONI ï ß»² ¼» Ž ò íî ¼» ÔòÎò ²ò ïìñîððîô Ž ±» 8 ±¾¾ ¹ ± ¼ ½» ± º ½» ²»¹ ³»²» ²» ½±²º ±² ¼ «ª± ± ¼»²¼»² ³»¹ ²» Ž»»½«±²» ¼» Ž ±ô ²½»» «² º«± ¼»¹ ±²» Ú «Ê»²» Ù «ô» ½±²¼ ±²»½±²±³ ½»» ²± ³ ª»»ª» ¼ ½±² ½±» ª ² ±²» ±½ ¼ ª± ± ¼» ½»¹± ª ¹»² ²»»¹ ±²» ¼«²»» ±¼± ¼ ª± ¹ ³»² ± ¼» ª± ô ª ½±³» Ž ½ ±²» ¼» ª± ±» Ý Û¼» ¼ б ¼»²±²»ô ²» Ž ³¾ ± ¼» ½±²½» ± Ž ½½» ³»² ± ½±² ¾«ª±ò ÔŽ ±»» ± 8 ²±» ±¾¾ ¹ ± ±²¼»» ¼» Ž±» ª ² ¼ «² ± ±»ª ± ¼» ¼»¹»ª»² ««¾ ± ²» ½±²º ±² ¼» ± ¼»²¼»² ô»»» ±²»» ²» Ž ³¾ ± ¼» «¾ ±ò ¹ ³»² ± ¼» ½±» ª ô ± ± ¼ ½½±² ±» ¼ ¼±»»» ±² ±¹¹» ± ¼» ½±² «¾± ¼ ² ± Ž ½ «±²» ¼» ÜòËòÎòÝò Ï«± ¼» ¼±½«³»² ± ¼» Ž ±»ô ß³³ ² ±²» ¼» ³»²» ¹ ³»² ± ¹ Û² ½»¼ ± ¼»» ±³³» ¼±ªô ³ ³»²» ¹ ³ ± ²½± ¼±ª«Ž ±»» ±ò î Ï ± Û²»» ª ¼ ªª» ¼»» º ¼ Ž ò ïìð ¼» Üò Ô¹ ò ïêíñîððê» ò³ò ò í ß»² ¼» Ž ò éï ¼» ÜòÐòÎò ²ò ììëñîððð «± «² ±»¹¹ ± ½ ³ ±²» ««² ²«³» ± ïðû ¼ ¼» ½±²½±»² ô ¼»» «²²± ª» º ½»» ¼ ½ ±² ± «ª» ½»»² ¼»¹ ½± ìê» ìé ¼» ÜòÐòÎò ²ò ììëñîðððò ì ß»² ¼» Ž ò ïí ¼» Ôò ²ò ïçêñîððíô»½ ½» ³»² ± ¼» ¼» ³ ±² ± ½» ¼ ¼ ½±»» ô ²»»² ¼» ¼ ¼» ½±²½±»²» ¼» ± ±» ª» ò ³»² ± ¼» ¼ º ¼ ½±²»²» Ž ½½» ³»² ± ¼» Ž ¼» ½±²½±»²»½» ±½»¼«¼ ºº ¼ ³»² ± ¼» ª± ±¹¹» ± ¼» ¹ ò ¼ º± ² ¼» ³»»ô ²»½»» ± ª± ¹ ³»² ± ¼» ±½»¼«¼ ¹ ô ²²± ½½±» ± Í» ±» Ê Ô ª± Ы¾¾ ½»» º ± ²²±»»»» ¼ ±² ¾ ± ±»²»» ¹»ºº» ¼» Ôò ²ò îìïñïççð» ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïçêñîððíò ¼» ±²» ¹ «¼ ô ¼ ½ ½» ½½» ¼ ± Û²»ô ª» ²²±» ½±³«² ½ ±¹¹» ²»» ½±» ± ª± ¹ ³»² ± ¼» ±½»¼«½±²½± ô ½±² ½±» ¹«¼± ³± ª ±²» ¼» ±ªª»¼ ³»² ± ¼ ¹¹ «¼ ½ ±²»ò ë Ì» ½±² ±ª»» ²±² ¼»º ² ¾ ³³ ² ª ³»²» ½±² ½½± ¼± ¾±² ±»² ¼» Ž ò îìð ¼» Üò Ô¹ ò ïêíñîððê» ò³ò»¼ ò ²²± ¾ ½±³»»²» ½ «ª ¼» Ù «¼ ½» ± ¼ ² ± Š Ì ¾«²» ¼ б ¼»²±²» Š» ²¼±»» ³»²»» ½ «½±³»»² ¾»ò ê ÔŽ ¹¹ «¼ ½ ± ³ ²»²»» «² «ºº ½ ± ±» ª± ² ³¾ ±»¹ ±²»ô» «¼«¼» ª±» º ²± ¼ ¼ ±ª ±²» ¼» ½± «¼±ò é ÔŽß³³ ² ±²» ²±² ½± ¼» ³»²» «¾ ± ± ½± ³ Ž ³ ± ± ¼» ª± ¼ ¹»»»¹«ô»» ² ±ô ²» ½± ± ¼» ª± ½ ±²» «² ±»ª ± ¼ Ž ò ïïè Š ½±³³ í»»¹² Š ¼» Üò Ô¹ ò ïîòðìòîððêô ²ò ïêíò 13

14 è ¼» ±²» ¹ «¼ º± ² ¼» ³»»» ²»½»» ± ª± ¹ ³»² ± ¼» ±½»¼«¼ ¹ ²²± ½½±» ± Ñ» ª ݱ³» ˺º ½ ± ³³ ² ª± Ô ª± Ы¾¾ ½ Š Û ±»» º ± ²²±»»»» ¼ ±² ¾ ± ±»²»» ¹»ºº» ¼» Ôò îìïñçð» «½½» ª» ³±¼ º ½»» ²»¹ ±²» ¼» Üò Ô¹ ò ïçêñîððíò ç Ô»»» ±²» ¼» ª± 8 º ² ² ½±² ³««± ¼» ½ ÜÜòÐÐ ± ò Òò ìëðêðçéóðð ± ¼ ½±² ¾«±»¹ ±²» «²¼ ½»²²»»² ¼» ÔòÎò ðïñîððìô ò ìô ½±³³ éîò ß ¹ ³»² ½» ²²±» ¼ ± ±² ¼» ù ò ïí «³± ½±³³ ¼» ÜòÔò ëëñùèíô ½±²ª» ± ² Ô»¹¹» ²p ïíïñùèí ±ª» 8»ª ± ½» ½ ½± ± ¼»»³ ± ½±² » ¼»½±»² ¼»¹ ²»» ¼ ¼ ± ¹ ³»² ± ²±²»²» ½±² ± ¼» ¹ ± ² ²» ½±»²»¼ ±²» ¼» ¼±³ ²¼ ¼ ±³³ ² ±²»» ½» ±²» ¼»» ª± ³ ²¼ ± ¼ ¹ ³»² ±» ± ½±³»»²»» ±²» ¼» ±» ±ª ²½»å ïð л ±¹² ²º± ³ ±²»» ¹¹ ± ² ³»² ± ² ³» ±»»²» ±ô «.»»» ½±² «± ±»¾ ¼» ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²» ò½±³«²»ò ± ¼»²±²»ò å» ²º± ³ ±²»½² ½» λ ±² ¾» ˲ ½± ¼» Ð ±½»¼ ³»² ±æ ²¹ò Ê ²½»² ± ͱ¹ ±» ò ðìíì íçîìíð»ó³ ª ²½»² ±ò ±¹ ±à½±³«²»ò ± ¼»²±²»ò ô ±ªª» ±æ ²¹ò Ð ³«Ð ²» ±» ò ðìíì íçîëìêô Ðò ò ß¼ ²± Þ±² ¼±» ò ðìíìóíçîëðîò» ± «±¹± ±¾¾ ¹ ± ± ¼» «±¹ ±ª»»»¹«²²± ª± ô»» ª ±²» ¼»¹» ¾± ±¹» » ½»ª»» ÝÜ ½±²»²»²» ¹» ¾± ô ± ±»ª ± «² ³»² ± ½±² Ðò ò ß¼ ²± Þ±² ¼±» ò ðìíì íçîëðî»ó³ ¼ ²±ò¾± ²¼±à½±³«²»ò ± ¼»²±²»ò ò ÝÜ ½±²»²»²» ¹» ¾± ±¹» ½±²»¹² ± »² ±²» ¼ «² ÝÜ ª» ¹ ²»ò» ²º± ³ ±² ³³ ² ª»æ ¹ò Ô«½ л» ò ðìíìíçîìîìñ ¼± ò ß» ²¼ л¼±² ²» ò ðìíìíçîíîë» ²¼ ò»¼±² ²à½±³«²»ò ± ¼»²±²»ò б ¼»²±²»ô íðòðçòîððè Úò ± Ô ÚËÒÆ ÑÒßÎ Ñ ßÓÓ Ò ÍÌÎßÌ ÊÑ ÐòÑò ܱ ò ß» ²¼ л¼±² ² λ ±² ¾» ˲ ½± ¼» Ð ±½»¼ ³»² ±æ ²¹ò Ê ²½»² ± ͱ¹ ± λº»»²»½² ½ æ ²¹ò Ð ³«Ý ²» ± Ðò ò ß¼ ²± Þ±² ¼± Ú«² ±² ± ß³³ ² ª± ²½ ½ ± ¼ ± ±²» ± ¹ ² ª ¼» ŽËòÑòÝò ˺º ½ ± ß³³ ² ª± ó λ ±² ¾» ¼» ±½»¼ ³»² ± ³³òª±æ ¼± ò ß» ²¼ л¼±² ² λº»»²» ³³ ² ª±æ ¹ò Ô«½ л ø» ò ðìíìóíçîëìê ø» ò ðìíìóíçîëìê ø» ò ðìíìóíçîëðî ø» ò ðìíìóíçîíîë ø» òðìíìóíçîìîì Š º íçîìðê 14

15 Allegato 1)»»²» ¾± ±ô» ò íé ¼» ÜòÐòÎò ììëñîððð OGGETTO: OPERA N LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DI VILLA GALVANI DA ADIBIRE A SEDE DELLA CIVICA GALLERIA DI ARTE MODERNA (C.U.P B97B ) (C.I.G FD). ± ± ½ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ² ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁø ±»ô»¹»»»² ²»ô ±½«±» ¼» Ž ³» ÁÁ ª»²»»¼» ² ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ê ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ CHIEDE ¼»½» ±½»¼» Ž ± ¼» ª± ²¼ ½ ² ±¹¹» ±ò ß º ²»ô»²»» ¹»ºº» ¼»¹ ½± ìê» ìé ¼» ÜòÐòÎò ììëñîðððô ½±²»ª±» ¼»» ² ±²»²»ª» ¼ Ž ò éê ¼» ÜòÐòÎò ììëñîððð»» ±» ¼ ²» ¼ ½ ±² ³»²¼ ½» ½±²»ª±»ô» 4ô ½» «±»³» ¹ ²±² ª» ¼ ¼» ½±²»²«± ¼»»»²» ¼ ½ ±²» Ž ³» ¼»½ ¼» Ž ò éë ¼» ÜòÐòÎò ììëñîðððô ¼ ¾»²»º ½» 8 ½ å DICHIARA ï ½» ¼» ª Ž ³» ±²±»¹² æ ¼»²±³ ² ±²»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ º± ³ ¹ «¼ ½ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ»¼»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±¼ ½» º ½» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Êß ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ²«³» ± ¼ º ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ²«³» ± ¼» òááááááááááá»ó³ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½» ±» ø»» ³»» ²¼ ª ¼«ô ±½ ø»» ² ²±³» ½±» ª± ±½ ½½±³ ²¼ ø»» ² ½½±³ ²¼»³ ½»» ¹ ³³ ² ± ³«² ¼ ±» ¼»»² ² ø» ¼ ±²± Í ¹¹òæ ½±¹²±³»ñ²±³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±¹²±³»ñ²±³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±¹²±³»ñ²±³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±¹²±³»ñ²±³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±¹²±³»ñ²±³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½» ¼» ±»½² ½ ±²± Í ¹¹òæ ½±¹²±³»ñ²±³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±¹²±³»ñ²±³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±¹²±³»ñ²±³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ î ½» Ž ³»»½ ¹ ½±³»æ ³» ²¹± Per A.T.I./Consorzio/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente: ó³ ½± «± (barrare le caselle corrispondenti) 15

16 í ½»» ³»»» ±» «½±²½±»²» ±ª ² «±²» ¼ ½±² ± ± ¼» ±»² ¼» Ž ò îíëç ¼» ÝòÝò ½±³» ½±² ± ²» ± ½±³» ½±² ± ± ±²±»»¹² ø ²¼ ½» ¼»²±³ ² ±²»ô ¹ ±²» ±½»»»¼» æ ¼ ²±² ±ª ² ½«² ¼»» ½±²¼ ±² ¼ ½±² ± ± ¼ ½«Ž ò îíëç ¼» ÝòÝòå (tagliare la parte del punto 3) che non interessa) ì ½» ½±² ±» «Ý±² ± ± ½±²½±» ±²±»¹² æ (solo per consorzi di cui all art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006) ë ½» ݱ² ± ± ¾» ødi cui all art. 34, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 163/2006 ½»»»² 8 ± ½± «±»»¹² ³»»æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (inserire denominazione, sede legale e partita I.V.A. di tutte le imprese consorziate) ± ± ½±²½±» ±²±»¹² æ (indicazione non obbligatoria cfr. disciplinare di gara) ê ¼Ž ³»¹² ô ² ½ ± ¼ ¹¹ «¼ ½ ±²»ô ½±²º»» ³ ²¼ ± ½±» ª±»½» ½±²»»² ² Ž ³» ½ ±¹ «± ¼»²±³ ² ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (solo per imprese mandanti di A.T.I./consorzi/GEIE da costituire) é ½» ŽßòÌò ò 8 ½± «½±² ³ ²¼ ± ½±» ª±»½» ½±²»»² ² ô ½±²º» ± ² ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±² ± λ ò Òò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ» ½» Ž ³» ½ ±¹ «± ³ ²¼ 8 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (solo per A.T.I. già costituite) ½» ½±² ± ±ñùû Û 8 ± ½± «± ² ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½±² ± λ ò Òò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ» ½» Ž ³» ½ ±¹ «± ³ ²¼ 8 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (solo per consorzi/geie già costituiti) è ½» «±» ½»² ¼»½ ±²» ¹¹ «³»² ± 8 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ûå (solo per A.T.I./consorzi di cui all art. 34 comma, 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006/GEIE costituiti o da costituire) ç ¼ ²±² ±ª ² ± ¼ º ³»² ±ô ¼ «¼ ±²» ½± ± ¼ ½±²½± ¼ ±»ª»² ª±» ¼ ²±² ª»» ² ½± ± «² ±½»¼ ³»² ±» ¼ ½ ±²» ¼ «² ¼ «±² å 16

17 ïð ½» ²» ± ½±²º ±² ²±² 8»²¼»²» «² ±½»¼ ³»² ±» Ž ½ ±²» ¼ «² ¼»» ³ ¼»ª»² ±²» ¼ ½«Ž ò í ¼» Ôò ïìîíñïçëêô ± ¼ «² ¼»» ½ ± ª»»ª» ¼ Ž ò ïð ¼» Ô»¹¹» ëéëñïçêëå ½» ²±² 8 ¼ ± ô ½±² ±ªª»¼ ³»² ± ¼»º ² ª±ô ³ «¼»ª»² ±²» ¼» ± ª»¹ ² ¼ ½«½ Ôò ïìîíñïçëêô» ½»ô ²»¹ «³ ½ ² ²² ô ²±² ±²±»» ²» ± ½±²º ±² ¹»ºº» ¼»» ³ ¼»ª»² ±²» ¼» ± ª»¹ ² ±¹» ¼ «² ± ± ½±²ª ª»²»å ïï ½» ²» ± ½±²º ±² ²±² ±²±» ±²«²½»»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ± ±»³» ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô» ²±² ±²±» ±²«²½»»²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½»»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò òô»» ²±²» ² ±» «²±² 8 ²» ª»²«¾ ±²» ø ò íè ÜòÔò¹ òïêíñîððê» ò³ò» ò ¼ ª» «¾ ±»»¹²»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ±ô ±»¹² ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô ±ªª» ±»»¹²»²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½»»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò ò» ª»» ²±²» ² ± ²» ±²» «²±² ²» ª»²«¾ ±²» (indicare le condanne subite, anche se con il beneficio della non menzione, specificandone in tal caso gli elementi essenziali: data di commissione del reato, data sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto e pena comminata): ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ (tagliare la parte che non corrisponde alla situazione del dichiarante) ïî ½» ²» «²± ¼» ±¹¹» ²¼ ½ Ž ò íèô ½±³³ ïô»» ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê 8 ½» ± ¼ ½ ½ ²»»²² ± ²»½»¼»²» ¼ ¼ «¾¾ ½ ±²» ¼» ¾ ²¼± ¼ ¹ å ½» ±¹¹» ²¼ ½ ¼ Ž ò íèô ½±³³ ïô»» ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððê ½» ¼ ½ ½ ²»»²² ± ²»½»¼»²» ¼ ¼» «¾¾ ½ ±²» ¼» ¾ ²¼± ¼ ¹ ±²±æ ó ½±¹²±³»» ²±³» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô «±¹±» ¼ ¼ ² ½ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ½ ½ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁå ó ½±¹²±³»» ²±³» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô «±¹±» ¼ ¼ ² ½ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ½ ½ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁå ó ½±¹²±³»» ²±³» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô «±¹±» ¼ ¼ ² ½ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ½ ½ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁå (tagliare la parte del punto 12) che non interessa) ïí ½» ±¹¹» ½» ¼ ½½»¼»²» «² ± ïî ²±² ²²± «¾ ±»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ±ô ± ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô ±ªª» ±»²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½»»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò ò» «²± ¼»» ²¼ ½ ù ò íèô ½±³³ ïô» ò ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêå ½»ô ª»²¼± ¹ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ¼ ½½»¼»²» «² ± ïî «¾ ±»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ±ô ± ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô ± ¼ ½ ±²» ¼»»² «½»»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò ò» «²± ¼»» ²¼ ½ ù ò íèô ½±³³ ïô» ò ½ ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò ïêíñîððêô ±²± ¼±»¹² ± ³ ¼ ½±³» ¼ ±½ ±²» ¼ ½±²¼±»² ³»²» ² ±² æ (indicare atti/misure adottate) Á Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (tagliare la parte del punto 13) che non interessa) ïì ¼ ²±² ª» ª ± ± ¼ ª» ± ¼ ²» ±²» º ¼«½ ± ± ¼ Ž ò ïé ¼» Ô»¹¹» ïç ³ ± ïççðô ²ò ëëå 17

18 ïë ½» ²±² ±²±» ½±³³»» ¹ ª ²º ±² ô ¼»¾ ³»²» ½½»»ô» ²± ³» ² ³» ¼ ½ ¼» ª± ±»¼ ±¹² ± ±¾¾ ¹± ¼» ª ²» ¼ ± ¼ ª± ±ô «² ¼ ¼ ² ±» ± ¼» ŽÑ» ª ± ± ¼» ݱ² Ы¾¾ ½ å ïê ½» Ž ³» ²±² ± ± ²»»»ô ³» ±»»² ² ± ¼»²¼»² ô ½±³ ± ³»² ½» ¼ ¹ ª ²»¹ ¹»²» ± ³ º»¼» ²» Ž»»½«±²» ¼ ª± ºº ¼ ¼ ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²»å ïé ½» Ž ³» ²±² ½±³³» ± ¹ ª ª ± ±² ô ¼»º ² ª ³»²» ½½»»ô» ± ¹ ±¾¾ ¹»ª ¼» ²± ³» ² ³» ¼ ½±² ¾ª ¼»²»¼»² ô»½±²¼±»¹ ±²» ² ± ¼» ± Í ± ² ½«8 ¾ å ïè ½» Ž ³» ²±² ½±³³» ± ¹ ª ª ± ±² ô ¼»º ² ª ³»²» ½½»»» ± ¹ ±¾¾ ¹» ª ¹ ³»² ± ¼»» ³ ±»»»»½±²¼±»¹ ±²» ² ± ¼» ± Í ± ² ½«8 ¾ å ïç ½» ²±² ±²±»»»ô ²» ù ²²± ²»½»¼»²» ¼ ¼ «¾¾ ½ ±²» ¼» ¾ ²¼± ¼ ¹ ô º» ¼ ½ ±² ² ³» ±» ¼» ½±²¼ ±²»ª ²»»½ ±²»» ±½»¼ ¼ ¹ ô «² ¼ ¼ ² ±» ± ¼» ŽÑ» ª ± ± ¼» ݱ² Ы¾¾ ½ å îð ½» ½»»¹ ³»²»»»² ²±² ±²±» ½»» ² ±² ²» ¼ ª» ¼» ¼ ª» ± ¼ ½±²» ½±² Ы¾¾ ½ ß³³ ² ±²» ¼ ½«Ž ò çô ½±³³ îô» ò ½»¼ ¹ ò ïí»»¹² ¼» ÜòÔ¹ ò ²ò îíïñîððïô ²7» ² ±² ³ ½ ² ¼ ª» ± ¼ ½±²» ½±² Ðòßå îï ½» Ž ³» ²±² 8 ¼» ² ô ²» Ž«³± ¾»²² ±ô ¼ ±ªª»¼ ³»² ²» ¼ ª ½±² ±²» ½±²» «¾¾ ½» ³³ ² ±²»¼»½ ±²» ¹» «¾¾ ½»ô»² ¼» Ž ò íêó¾ ¼» ÜòÔò ðìóðéó îððêô ²ò îîí ½±²ª» ± ² Ô»¹¹» ðìóðèóîððêô ²ò îìèå îî ½» Ž ³» ²±² 8 ¼» ² ¼» ±ªª»¼ ³»² ± ²» ¼ ª± ½±² ±²» ½±²» «¾¾ ½» ³³ ² ±²»¼»½ ±²» ¹» «¾¾ ½» ¼ ½«Ž ò ëô ½±³³ ïô ¼» Ôò ðíòðèòîððé ²ò ïîíå îí ¼ ²±²»» ªª ± ¼ ² ²¼ ª ¼«¼»³» ±²» ¼ ½«Ô»¹¹» íèíñîððï ¼»» ªª ± ¼ ² ²¼ ª ¼«¼»³» ±²» ¼ ½«Ô»¹¹» íèíñîððï» ½»» ±¼± ¼»³» ±²» 8 ½±²½ «± (tagliare la parte che non corrisponde alla situazione dell Impresa) îì ½» Ž ³» 8 ²»¹± ½±²» ²± ³» ½» ¼ ½ ² ²± ¼ ± ª± ± ¼» ¼ ¾ ø ò ïé ¼» Ôò êèñïççç å ½» Ž ³» ²±² 8»² ± ¼»» ²± ³» ½» ¼ ½ ² ²± ¼ ± ª± ± ¼» ¼ ¾ ² «² ± (indicare la motivazione) (tagliare la parte che non corrisponde alla situazione dell Impresa); îë ½» Ž ³» 8 ²»¹± ½±² ª» ³»² ¹»²»ª ¼»²»¼ ½«ª» ½» 8 ² ±» ± ¼»»»¹²»½ º ½» ± ±² ø²» ½ ± ¼ ' ± ±² ô ²¼ ½» æ ÒÐÍ滼» ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ³ ½± ²ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÒÐÍ滼» ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ³ ½± ²ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Òß Ô滼» ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ³ ½± ²ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Òß Ô滼» ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁ³ ½± ²ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ý Û¼»æ»¼» ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ³ ½± ²ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ý Û¼»æ»¼» ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ³ ½± ²ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ݱ² ± ² ±²» ½ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ²ò ¼»²¼»² ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 18

19 » ½»² ³ ²±¼±»»ª ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô îê ¼»»» ² ±» ± ¼» Ž» ±²»ô ² ½± ± ¼ ª ½ ¼ (indicare la denominazione della SOA) ÍÑß»¹± ³»²» «± ô»»»¹² ½»¹±»ñ½ º ½»æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (indicare la categoria e la classifica necessaria per l esecuzione del presente appalto) ½» «¼¼»» ±²» ÍÑß»½ Ž ²¼ ½ ±²» ¼» ±» ±æ ¼»»³ ¼ ËÒ ÛÒ ÍÑ ËÒ ÛÒ ÍÑ çððð (se ricorre il caso barrare la casella corrispondente) îé ½» ²» ½±²º ±² ¼» Ž ³» ²±² 8 ½ ±»² ±²» ±»ª±½ ¼» Ž» ±²» ÍÑß ¼» ¼» ª» ±¼± ± º ¼±½«³»² ±²» ± ¼ ½ ±² ³»²¼ ½ å îè ½» Ž ³» ²±² ²»²¼» ªª» ¼»» «¼ ³» «²»²¼» ªª» ¼»» «æ ¼» Ž ³» «ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (indicare denominazione e sede dell Impresa ausiliaria) ½±² º» ³»² ± ½»¹± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (indicare la categoria) (tagliare la parte che non interessa) îç ½» Ž ³»»ºº» «± «²± «¼ ± ±º±²¼ ± ¼» ±¹» ± ² ±¹² ô ²» ½±² ª ½» ±»²» ¼»¹«±»» ¾»»» ± ½± ±²¼»²» Ž±ºº»»»² å íð ½» Ž ³»»²«± ½±² ± ²» º± ³ ± ±ºº» ô ¼»ª»² «³ ¹¹ ± ±²»»ª ±²» ¼»» ½» ¼±ª»» ± ²» ª»²» ¼«²» Ž»»½«±²» ¼» ª± ô ²«²½ ²¼± º ² ¼Ž± «±²» ±»½½» ±²» ² ³» ±ô ª± «² ± ¾ ± ¼ Ž ò ïíí Š ½±³³ ì ¼» Üò Ô¹ ò ïîòðìòîððêô ²ò ïêíå íï ¼»»» ½±²± ½»² ½» Ž ¼»ª» ²»²¼» ½±³» ½± ± ô»² ¼» Ž ò îðëð ¼» ݱ¼ ½» Ý ª»ô» ¼ ±¾¾ ¹ ¼ ¼±» » ³ ¼±²»» ¼»ª» ±¹² ¼ ²²±ô ²½»» ²±²»ª» ²»¹» ¾± ¼ ±¹» ±ô «³»²¼± ² ±¹² ½ ± ± ± ½ ½± Ž±²»» ¼» ½ ³»² ± ¼» ¼ ²²» å íî ¼»»»½ ± ««±¹± ¼»»½«±²» ¼» ª± ô ¼ ª»» ± ½±²± ½»² ¼»» ½±²¼ ±² ±½ ô ¼» ª ¼ ½½» ±ô ¼»» ½ ª»»ª»² «³»²» ²»½»»» ¼»» ¼ ½ ½» «±» ²±²½ 7 ¼ » ½ ½± ²» ¹»²»» ½± «½» ¾ ¼ ²º «¼»» ³ ² ±²» ¼»» ô ½±²¼ ±² ½±² «Ž»»½«±²» ¼» ª±» ¼ ª» ¹ «¼ ½ ± ª±»» ¾ ô ¹» ¾± ±¹» «¼»¹¼» ²» ± ± ½±³» ±»³«²» ª» ¼ ½±²»²» ¾ ± ±ºº» ±å íí ¼ ª»»ºº» «± «² ª» º ½ ¼» ¼ ±² ¼» ³»» ¼» ³ ²± ¼Ž±» ²»½»» Ž»»½«±²» ¼» ª± ²±²½ 7 ¼» ¼ ±² ¼» ¼»¹ ± ±¹» ½»¹± ¼» ª± ² ±å íì ¼ ª»» ³ ² ± Ð ²± ¼ ½»¼ Ð ²± ¹»²»» ¼ ݱ± ¼ ² ³»² ±»¹ ±¹» ±»»½«ª±» ¼ù ³»¹² ô ² ½ ± ¼ ¹¹ «¼ ½ ±²»ô ± ± ±» ª ²»¼» ± ¼»¹ ±¾¾ ¹»ª ¼ ÜòÔ¹ ò ìçìñïççêå íë ½» ± ± ½±¼ ½» ¼ 8»¹²» ø¼ ½ «½» º ½ ± ¼ ¾«±²» ¼ òêòßò ½» ¼»ªŽ»»» ½±²º± ³» ª ± ¼» Žß² ¹ º» Ì ¾«æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 19

20 íê»» ±²» «±» ½«±»»»¼ ²» ±²±»»¹² æ ½±¹²±³»» ²±³» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ¼» «±¹± ¼ ² ½ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ¼±³ ½ ± Š «º ½» ª»»»»² ª ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ô»»²» ¼ ½ ±²» 8 ± ± ½ ² ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (firma) ß»² ¼» Ž ò ïí ¼» Üò Ô¹ ò ïçêñîððí ݱ¼ ½» ² ³» ¼ ±» ±²» ¼» ¼» ±² Œ ²º± ³ ½» ŽËòÑòÝò ˺º ½ ± ß³³ ² ª± Ô ª± Ы¾¾ ½ Š Û ± ¼» ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²» «. ¼ ½±²»²«²»» «±½» º ½ ±²»»²»» ½ «ª ³»²» ²» ±²» ± ª «± ¼» ±½»¼ ³»² ± ³³ ² ª±» ½ ±²± º± ²»» ¹ ¼»³ ³»² ³³ ² ª ¼» ± ½±²»¹² ô ½±² ½±» ¹«¼± ³± ª ±²» ¼» ±ªª»¼ ³»² ± º ²» ¼ ¹¹ «¼ ½ ±²»ò Í»ª ¼»² «²¼ ½»» ½±³ ± ² ³»² ± ¼» ¼ ½±²º» ±²± ª±»» ½±²»¹ º «±² ±» ¼» ݱ³«²» ² ³» ¼ ª± «¾¾ ½»» º ³»²» ½±²²»»å ½» ³»² ± ¼» ¼ 8»ºº» «± ½±² «³»² ½ ½»»¼ ²º± ³ ½ ¼» ¼» ½ ± «ºº ½ ±å ½» ½±²º» ³»² ± ¼» ¼ 8 ±¾¾ ¹ ± ±» ±½»¼ ³»² ± ³³ ² ª± ² ¹±³»² ±» ½» ² ««² ³±³»² ± Ž ²»» ± ¼ ± ¼ ±»²» ²» Ž ¹¹ ± ² ³»² ±ô» º ½ ô Ž ²»¹ ±²» ± ½ ²½» ±²»»² ¼» Ž ò é ¼» ½ ± ¼»½» ±»¹ ª± ïêíñîððíò Ì ±» ¼» ³»² ± ¼» ¼ 8 ݱ³«²» ¼ б ¼»²±²»ô» ±² ¾» ¼» ³»² ± ¼» ¼ 8 Ú«² ±² ± ÐòÑò ¼» ŽËòÑòÝò ˺º ½ ± ß³³ ² ª± Ô ª± Ы¾¾ ½ Š Û ± ¼± ò ß» ²¼ л¼±² ²ò Si noti che il modello prevede in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni equivarranno a dichiarazione incompleta fatto salvo il caso in cui: - la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente; - la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato (con esclusione della possibilità di sostituire con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti generali previsti dal comma 1, dell art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, tenuto conto dell obbligo imposto dal comma 2 del medesimo art. 38 di dichiarare anche le condanne che hanno goduto del beneficio della non menzione); - il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nel plico. 20

21 Allegato 2)»»²» ¾± ±ô» ò íé ¼» ÜòÐòÎò ììëñîððð OPERA N LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DI VILLA GALVANI DA ADIBIRE A SEDE DELLA CIVICA GALLERIA DI ARTE MODERNA (C.U.P B97B ) (C.I.G FD). ± ± ½ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ² ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ² ¼ æ o ±» o ±½ ± o ±½ ± ½½±³ ²¼ ± o ³³ ² ±» ³«² ± ¼ ±»» ¼»»² ² o ¼» ±»»½² ½± ¼» Ž ³» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ª»²»»¼» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ² ª ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Êß ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ½ò º ½» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ»²»» ¹»ºº» ¼» Ž ½± ± ìê ¼» ÜòÐòÎò ììëñîðððô ½±²»ª±» ¼»» ² ±²»²»ª» ¼ Ž ò éê ¼» ³»¼» ³± ÜòÐòÎò»» ±» ¼ ²» ¼ ½ ±² ³»²¼ ½ ô» ½±²»ª±»» 4 ½»ô «±»³» ¹ ²±² ª» ¼ ¼» ½±²»²«± ¼»»»²» ¼ ½ ±²» ³» ¼»½ ¼» Ž ò éë ¼» ÜòÐòÎò ììëñîðððô ¼ ¾»²»º ½» 8 ½ å DICHIARA ï ½» ²» ± ½±²º ±² ²±² 8»²¼»²» «² ±½»¼ ³»² ±» Ž ½ ±²» ¼ «² ¼»» ³ ¼»ª»² ±²» ¼ ½«Ž ò í ¼» Ôò ïìîíñïçëêô ± ¼ «² ¼»» ½ ± ª»»ª» ¼ Ž ò ïð ¼» Ô»¹¹» ëéëñïçêëå ½» ²±² 8 ¼ ± ô ½±² ±ªª»¼ ³»² ± ¼»º ² ª±ô ³ «¼»ª»² ±²» ¼» ± ª»¹ ² ¼ ½«½ Ôò ïìîíñïçëêô» ½»ô ²»¹ «³ ½ ² ²² ô ²±² ±²±»» ²» ± ½±²º ±² ¹»ºº» ¼»» ³ ¼»ª»² ±²» ¼» ± ª»¹ ² ±¹» ¼ «² ± ± ½±²ª ª»²»å î ½» ²» ± ½±²º ±² ²±² ±²±» ±²«²½»»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ± ±»³» ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô» ²±² ±²±» ±²«²½»»²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½»»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò òô»» ¹ ª»» ²±²» ² ±» «²±² 8 ²» ª»²«¾ ±²» ø ò íè ÜòÔò¹ òïêíñîððê» ò³ò» ò í ¼ ª» «¾ ±»»¹²»²»²» ¼ ½±²¼ ²²» ² ¹ «¼ ½ ±ô ±»¹² ¼»½»»² ¼ ½±²¼ ²² ¼ ª»²ª±½ ¾ ô ±ªª» ±»»¹²»²»²» ¼ ½ ±²» ¼»»² «½»»² ¼» Ž ò ììì ½ò ò ò» ª»» ²±²» ² ± ²» ±²» «²±² ²» ª»²«¾ ±²» (indicare le condanne subite, anche se con il beneficio della non menzione, specificandone in tal caso gli elementi essenziali: data di commissione del reato, data sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto e pena comminata): ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ I dati contenuti nella presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica. Ô»»²» ¼ ½ ±²» 8 ± ± ½ ² ¼ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (firma) 21