final.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "final.dvi"

Bản ghi

1 :!# $ & ' ( *)+-, <>?<BA A EDGFHDJI KLIDNM <BO P<>LQEFJRSM?UT<JXWHQ DJRNIZ?N<[<BRQLI\]FGDJW^ O_<BR FJ <B`WH A WHA PURXFJLW <B a(bcpurxfjlw dfe gh'ikjml\ë qp rtsulgvlw lvxlyz{lvx }d~rtsu\ ƒi lx ˆ Š f $m, Œ 'Ž ' ( \ šœ Œ žtÿ- ˆ š & Ÿ- ˆ š & & ª«6«f± ²³ µ 8 ¹ º» ¼½º» ¾ ÀÁ Âû Ä6à žÆà Ç\ \º È» à É6¼ ½º» ¾ 6ÀÁ Âû Ä6à ³¾ÆÃ Ç y_ê & ÌË œ ví#î -ÎÏÍ Ê ÈÐ Ñ ÒÓ œítô Õ ²³ µ 8 Öº º 6º ɺ¼½À» ij¾Ø6ÃØžÆÃ Ç ÙmÚÛ&ÜvÝÞ ß\Ü à'áãâïä åóæ\çèšåˆé6âïçèêë ìíî ä{ïðtëêïñ\â ê_ì+â ìóò6ô ëêâ õ#íöåˆé ëøî&èù8íêçôˆíúî ëùåóï ñèï ùï ûè ü í8êøåˆé6âóò\ë î ýû ôˆï æ6ê\çïï ð ëïî&ï ê\äæå ëêåtåóéôóâ â{ðþï ôˆì(ÿ#áãâmæä âfåóé6â+ë îåˆí8ïê üçæ6â{åˆï ³â ôˆûäóé6ïâ ü ïê çï êuëêç ï õ#êä â êçvü åˆï_äæåˆæçè_åˆé6âøê6ï ê\î&ï ììmæåˆëåóíí8åæè_ñ6ôˆï ñèâ ôóåóíâ ä+ïð åóé6â(òèï æ6ê\ç6ëôˆè äæåˆôóíê6û î&ïï ô çíêë åˆâ ä ÿ ¹é6âî&ïêä åóô ëíê6â ç ëìíùöåˆï ê6íúëêšðþï ôˆìë ù8íúäóì ç6æ6âóåˆï íôˆëîfíúä æ\ä â çøåóï çâ ôˆí âfåˆé6â ê6ï êî ï ììóæ6åˆë åˆíí8åæè_ïðî&ïï ô çíêë åˆâ ä ÿ ¹é6âøî éëíê*ï ðcî&ïêä åóô ëíêå äóíúämðþï æ6ê\ç åˆï òèâê6í8åóâ ðþï ô ë ä æ6í8åˆë ò6ùâ{ûëæû âî é6ï íúî&âÿ! #$&'(*) +-,., ,:2 <>?5 A>?>.BB <92 D2 E6F,HG,IBJ,I2K 5 73ALK BM2 8?,NO,IKP:NO,.2 E6F, A>:2KPEQ?GR2 89,I K : D22KP.2,S.9: EQ?,IKPDT>6,D22,32 E6U*8?,W?9.BWB <?2 D2 EXF&E625Z AH2 8?,2 DK G,I2[:N>.,\.3 KP>EX9D2,: TO,.BJ,:*B >E6AL,: 2]R8?,^J.9:2 32*T>.P_3G KP<99`bac2d]WAe KPBfNO 2, 2 EQ gex:hex32k h9<9.,i 6?G 2 8?,jRk(T9KP?,mlIp(Urqst2 8?,^N9K,:,9.,^ AR2 89,\2]#Dk(Ae KPBuNv 2,32 EX w7#2 8?,^,9tNOEX32 : AR2 8?,^ NO, :2KPEX9G:cD22.x8?,y2t2 8?,Zj*k(T>KP?,Z?r? 2^.BB<?2, Uzq{2\EX:\9D2 <?Kx w7h2 8?,IK,IAe K, 7*2,}? BEX?, 2 8?,. K K,: Nv>9EX?G\EX: : <?,]*8?,~ Z NO,~BJ,B T9KP 9,,>9: ij*k(t>kp?,<999,ik ~ > 6 G <9: : E62 <9D2 EXU-qs2 89EQ:-2 6_v7ƒ],N9K,:,32R2 89,?9.BWB <?2 D2 EXF&E625N9K NO,IK 25i A NO, BJ,B T9KP?,k T9KP?,.h >G<?KxD2 E6AeK B c>e v,ikp, 2RNv,IKx:NO,.2 E6F, ƒ?,i2 EQX:* A!2 89, K,:P<962*DK,GE6F, EXrl ˆDp(U*Š~,? N92H[BJh9E >,cf,ikp: E6\ Ag2 89,.2 EX^9<?,2[,IK G:P8?3, Œ79g>?i 9iŽ]*9:,9~l Žp(UŠ E ?,#B&9E6 >,AL KxB A?2 8?,.2 EX7D]#,DK,DT>6,2RBD_, :BJ,8?, ] 5b]*EX2 8b2 8?,#.BN><?2 D2 E6 A xš {œ

2 w 2 8?,#BWD2KPE} A9.9:2KP EX32 : : ],X :g2 89,,IFD X<9D2 E6b A?2 89,jE6KP.T>KP. _,I2 : j EX*:5&: 2,BD2 EX. B 9?,IK 7*]*E62 89<?2\QEX?,DKPË EQ?G~2 8?,~.2 E6y :i] :^??,~D2i2 8?,Z<?2 :,I2^EX l Dp(U ah<?kpn9kpex: EQ?G65 7 8? ],IF,IK7O],b ƒ9^2 8>D2*]*E ,IKP>D2, 7v: <>E62 DT>6,.x8?EX., AŒG <?G, 7v2 8?,.9:2KP EX32*.x89 EXAe K 2 8?,i: BJ,iBJ,B T>KP?,c: 5&:2,B 2,IKPBWEX9D2,:IU q{r 2 8?,IK]# KP>:I7!EX 2 89EQ: 62,IKx9D2,cG <9G, 7DAL2,IKJ ƒ9e62,&<9b TO,IKH A E62,IKxD2 E69:I79?,I].9:2KP EX32 :*DKP,? 2-G,?,IKPD2,gU Œ~$&'( -8?,W.2 EX Ae K B,B T9Kx?, 7 EX32,IKP.2 EX9G]*E62 8 r 2 E6kd:5&BWBJ,I2KPEX.[T>.P_3G KP<99~ ƒ,x.i TO,?,:.KxE6TO,cT&5i`R B T><hk 2c.2 E6! #$'&)(+*-,. 2 A AB wˆ&ux6 36< 5> 7? 9 ]*8?,IK, D &)E UGF*,IKP,HJILKMILN PO IQI?R R I O DK,iEX99EQ.,: A-2 8?,Z kd9exb,9: E69 2 DK G,I2 :N>., 7 * TS#ILUWXILUZ6 DK,2 8?,.& KP9EQ9D2,: A92 8?,]# KPQF X<9B,# A92 89,BJ,B T9KP 9,#]*EX2 82 8?,. Kk K,:NO99EQ?GEQ99EX.,:2 D_hEX?GJFD X<?,: [LI]\^I:_ `O IQIPˆ&7 9,I2 7?]R8?,IK, cb EX: 2 8?,EX>9<9.,iBJ,I2KPEX.^2 89,BJ,B T>KP?, Ud? K: EXBJN>QEX.IE62d5 73]#, DK,bG EX?G[2W.x8?3:,TO a7 5> 7? b 9 2 TO,.9:2 32 : eqs~a.2i7 ],]*EQXŒ.P8?&:, b fe AeK B? ] g xuih k 2,IKP9D2,?,:.KPE6N>2 E6iAL K*2 8?, BJ,B T9KP?,EQ: 2 8?K <?G8^2 89,b >KP:2H Kx?,IK*.2 E6 A 2 8?, AL KPBj 9<?,b2,IK G: 8?&, 7vg99^ 9 ]*9:,9g l p(7qlakp F*,IKP,]#, 89F,?, ƒ?, ]*8?,IK, sut q lwm^gd $'& ( * X s q X587v9 ˆ^ Tw prq s 3 wˆ&u ˆ^ wˆ&u ^.5h.IXEX. wˆ&ua 587v9 x 5zy'7v9v{ 5 y 7v9 A wˆ&u}k^ 587v ]*E62 8 ~?, ƒ?,j,dkxxe6,iku~ 6,DKPX5 7#i * 9 *!DK,* <?}hexqexdk 5 ƒ,xjfddkpexdt>6,:u q{2.i ctv, : 8?Ž]*2 8>D2*2 8?,?5&> BEX.I g,x&<9d2 E6AL K2 8?,.3 KP>EX9D2,: 9TO<99>DK 5\.>9E62 E69:*.EX9.IEX?, y 5a7 ]*E62 8^2 89,b?,:-AeX6Ž]*EX?GALKPB 2 8?,.2 E6 EX wˆ&ux6 xu j<?,2r2 8?,.5hXEX9?KxEX.I 2 NO6 G 5t Ab2 8?,BJ,B T9KP?, 7-EQS2 8?,N9KP,:,9., AN?k(T>KP?,:I7 2 8?, TO<999DK 5\.99E62 EXiK,9<9.,:H2. ^ 7< 7X ˆ ]*8?,IK, 2 8?,.& KP9EQ9D2,:I7 U `O IL ŒU 7:9Q 7?ƒ 9 M v p < zˆ' Š Œ `O I ŽI: O IQI?R R R IT wˆ&u 3 I QI?R R R I O wˆ&u ƒ 7-:NO,.IE6AL5 2 8?, Nv:PE62 E69:[ Ab2 8?, N?k(T9KP 9,:WD2\2 8?,2d]tTO<999DKPEX,: ˆ

3 l 3 O q3 8 A y l O q3 Œ c Ž 'd D' &) Š~,R2 D_,2 8?,* >KP:2 KP?,IK#.2 EX wˆ&u ˆ^ # :#2 8?,*:2 DK 2 EQ?G NOEX32 A<?K.I?9EX.I ƒ?,:.kpe6n>2 E6J A2 8?, :5h:2,B^U,I2 <>:H? 2,2 89D2H2 8?,bDG KP 9GEX ^?,9: EX2d5 A 2 8?,b.2 E6 wˆ&u ˆ^ EX: : EX9G<9XDKUŒ-8?,IK,IAe K, 7 2 8?,F,6h.IE62 E6,:*.I 9? 2*TO,b,}hN9K,: :,EXi2,IKPB:- A 2 89,N>89 :,: N>.,FDDKPEXDT>6,:U!Š~, ]*EXQv.x8?&:, G <?G,.>9E62 E6i]*8>EX.P8iT9KxEX?G: <?2- EX 2,IKP,:2 EX?G[Ae,D2 <?K, AŒ<?K* > 65&:PEX:I7?9 BJ,65 7?2 8>D2-]*E62 8 c:p<9e62 DT>6, G <?G,J.P8?EX., 7O2 8?,[.P8> EX A#.9:2KP EX32 :.I 2,IKxBEX9D2, Ug,I2<9:63 _D22 8?,[.2 E6 wˆ&u ˆ^ -EQi2 8?,bG <?G, `O I QIPˆ w&ux6 q{2 89EX: G <?G, 7v.2 E6 wˆ&u ˆ^ H2 D_,:*2 8?, AL KPB D $'&)(+* hr>9ex?g\to<999dk 5.9:2KP EX32 :I7gE62bEX:b9 ] N9KPEXBWDK 5c.9: 2KP EX32 : N O! ˆ^ ( $ # & +*,$ # -?,.I T92 EX^2 8?, F BEXX29EX iae K-2 8?, :5h:2,B 2cTO,. ˆ ˆ Dˆ s q 2 A_ ]*8?,IK,<I:_ I63 I> > q3 DK, DG Kx?G, B<962 E6NƒXE6,IKP:IU -8?, 9 65h: EX:Ae K2 8?,.>: EX:2,9.5J A.9:2KP EX32 :.I i? ] ]DKxB 9?,IK U-8?,.9: EQ:2,9.5^.99E62 EX9: 6, ^2 w&u ˆ^ :2KP EXG8 2Ae K ] DKP~2?,I2,IKPBWEX?,2 8?,.BJN>6,I2,:,I2b A (' TU? ) (' TU O w&u ^ 3 ( 5* w&ua TO,R.IDK KPEX,W<?2 EXc :2Kx E6G8 2Ae Kk `O 7 $ O w&u}k^ ˆ Dˆ,$ O w&u 3-89EX:REX:-2 89, 9 6 G\ A <9:P:9ƒX ]MEQ,6,.2K h?5h9 BEX.I:R 9 E62*.I TO,, : EX65^.x8?,. _,Z2 89D22 8?,.9: EX: 2,9.5i A 2 8?,:,.9:2KP EQ 2 :R6, 9: 2W?c?,I].9:2Kx EX 2 :U~9: EX: 2,9.5c AŒ2 8?,bTO<9>9DK 5.9:2KP EQ 2 ( O 7 : ( ( I.< O 6, 9:H2W2 8?, :,.9>DK 5\.>:2KP EX32I7 > ' TU+? : p 6 l8 #A & p$b p w&u

4 B ahex9., 2 8?,2F BEXX29EX w&ua.32 EX9:c2,IKPB A!2 8?,AL KPB +N >2 8?,[:,.9>DK 5.hk :2KP EX32 > 9,INv,>9: ƒ :H],Xg : W79.9: EX:2,>.5\ A 2 89EX:H9,I].9:2KP EQ 2 > : > I. O : EXBJNƒ65R?,I2,IKxBEX?,:2 89,#DG Kx?G,#B<962 E6NƒXE6,IK! 96, >:g2r9-ae<9k 2 8?,IK.9: 2KP EX32IUAhEX?,32 EX.I 9 65h: EX:#G 3,:2 8?KP<?G8WAe K 2 8?,.9:2KP EX32 5* D2 2 8?, 2 8?,IK TO<999DKP5 9\G,?,IKxD2,: 965J?, :,.99DKP5Z.>:2KP EX32 7 ]*8?:,: 2KP<9.2 <?K,EQ:EX?,32 EX.I Œ22 8>D2 A >,}?.,IN922 89D2 EX2 EX:bD2 2 8?, 2 8?,IKRTO<999DK 5 U 'd $ O$ W? &) ahex9.,w]#,\89f,i?,i2,ikpbeq?, X!2 89,c.9:2Kx EX 2 : AH<?K 2 89,I K 5 7 EX2 EX: 9 ] : 2KP E6G832AL K ] DKP7ŒEX N9KPEX>.IE6N>6, 7-2 9,I2,IKPBEX?,Z2 8?,rjEXKP.ZT9KP.P_,I2 :rl 3 purfr ],IF,IK7],? 2, 2 89D2^2 8?,~TO<9>9DK 5.9:2KP EQ 2 :HDK, 7?EXcN>DK 2 EQ.I<9XDK7h89E6G89X5[99XEX?,DK 97?.9:,X&<?, h,IF Q<9D2 E6\ A2 8?,EX3F,IKP:, A 2 8?,WBD2KPE6} AH.9:2Kx EX 2 : EX:I7EQ~G,?,IKP w7 ^F,IK 5~9E \.I<962N9K T>X,B^U-89EX9G:I78?Ž]#,IF,IK7Œ? : EXBJNƒXE6Ae5b,? KPBJ<9:P65 E6Aƒ]#,-<9:, ],D_ >,X[DN9N9KP}?EXBD2 E6[Ae K U -8?,H.9:2Kx EX 2 : ( I > DK, :,.>.IX : :* 97?2 8?,IK,IAe K, ,jEXKP.bT9KP.P_,I2*TO,I2d],I,2 89,.3 KP>EX9D2,:-2 D_,:*2 8?,Ae KPB TU vi TU P & U & U TU vi TU < l TU TILU l TU vi TU >?UX6 ]*8?,IK, t ( I > 9 l TU'ILU ( TU vi ( TU ( TU vi > TU >?U ˆ^ > TU vi ( TU > TU vi > TU Š~,^.I 7Œ A*.<?KP:, 7.I Q.I<9XD2,\,}h.2 65r X2 8?,\T9KP.P_,I2 :[, 2,IKxEX?G EQ 2 2 8?,iBD2KPE}O7Ž l U F*Ž]#,IF,IK 7g?,I2,IKPBEX>EX?GJ2 8?,EX F,IKx:, BD2KxE},}h.2 X5EX:*c2,.P89>EX.I X65^?32KPE6FhEX N9KP T>6,B^U q{2rex: 8?,IK,\2 89D22 8?,W],D_~ >,XrDN9N9K }heqbd2 E6 EX: A-EXBWBJ,9:,\8?,6N eš~,\] 2[2,BJN>89 : E I,2 89D2 2 8?,IK,^EX:? 2 8?,IKJDN9N9K }hexbwd2 E6r<>:,rEQm<?KJ?,IKxE6FD2 EX9:IU xuq{2jex:: 8? ]R l ˆp> 2 89D2[EXr2 89EX: DN9N9K }heqbd2 E6^2 8?,jE6Kx.bT9KP.P_,I2R89 :H2 89,bAL KPB TU vi TU? q b w2 : q, b w >?U ^ q v Tẁ b ò! + Tw b! # TU'ILU ]*8?,IK,R2 8?, Nv,IKxD2 KP: ILw I b DK,EQ9?,INO,9?,32! 7&]*89EQ6, IvI$ DK,XEX?,IKEQ : U!q{2#EX: ]# KP2 8,BN>89 : Ë EQ?Gc8?,IKP, 2 89D2TO,.I <9:, A2 8?,J:2KP<>.2 <?K, A2 8?,[Tv<>99DK 5^.9:2Kx EX 2 :2 8?,pU.3 Kx9EX9D2,-EX: >}&,JD22 89,TO<9>9DK 5i e2to, O IL Œ 9g72 8?,IK,IAe K, 72 8?,-jE6Kx. T9KP. _,I2I7&,IFD X<9D2, D2,X&<9 SO7, O,.2 E6F,65J?,INO,9>: >65 2 8?,H]# KxX[F X<9BJ,-.& KP9EQ9D2,:S#ILUZDU!-8>EX:Œ: 8? ]R:!2 89D2 2 8?, TO<999DK 5: 2KPEX?G.3 Kx9EX9D2,:ŒEX99,I, TO,.BJ,-?>.BB <92 D2 E6F,HEX2 8?, N9K,:,9., Aƒ J 32 Ek :5hBBJ,I2KPEX. Tƒ. _&G K <99[ ƒ,x[ 9J]*89D2EQ:Œ,IF,WBJ K,-EQ 2,IK,: 2 EX?GEX:Œ2 89D2!2 89,I5[8>F,*: 2KP<9.2 <?K, 2 89D2*EX: 3<9EX2, 9 6 G <9:H2W2 89D2*EX^2 89,.I :, A!:2KPEX9G:IU

5 Œ! v Š~,J89F,J:2 <9>E6, NO,BJ,B T9KP?, 7v]*E62 8.5&QEX9?KPEQ.I G,IBJ,I2K 5 7,9>EX?GJ N?k(T9KP 9,:IU*-8?, TO<999DK 5S A 2 8?, NO, BJ,B T9KP?, 2 8?, T>KP?,ZEX:c.I6:, :2KxEX?G?UMŠ~,Z8>F,? N92, BJh9E >,S.2 E6 ]*89EX.x8S89 :W: BJ,9EX: 2 EX9.2J?FD 2 DG,:\ :W9EQ:.I<9: :,SEQt2 8?,2,}h2IU Š~, 8>F, 2K,D2, 2 8?, TO<999DK 5t.99EX2 E69:W :\N9KxEXBDK 5S.9:2Kx EX 2 :\ 9 89F,~: 89 ]* 2 89D2I7-?,Z.I.IDK K 5Z<?22 89,WjE6KP.[Ae KPB XEX:PB ]*E62 8?<?2bKP,:2KPEX.2 EX9G\22 8?,WXEX9,DKPË I,~DN9N9KP}?EXBD2 E6Z A 2 8?,.2 E6U Š~,Z89F, X:mEX32K h9<9., G <?G,.x8?EX., 7-9E6 v,ik,32jaek B 2 8?,?,? N>2, EXSKP,IA l p(7r > 89 F,~: 8? ]R 2 89D2i2 8?,ZjE6KP. N9K h.,9<?k, 7-EQ 2 89EX:cG <?G, 76, 9:\2 r ƒ>e62,&<9b TO,IK.9:2KP EQ 2 :IU h:c.>:,x3<9,9., 7]#,JDK,[DT>6,2^.BJN><?2,2 8?, T9KP.P_,I2 : A# X 2 8?,[:,.9.IX : :R.9:2KP EX32 :H]*8>EX.P8^DK,?,.,: : DK 5iAe K-2 8?,b,IFD X<9D2 E6 AŒjE6Kx.T9KP. _,I2 :U ~$! & ]> > hrj]#<9qjxe6_,h _JavU EX3] XXAL Kb8?,6N9A <9h9EX:P.I<9: : E6gUA^ ]<9XXEX_,2. _h? ]R6,?G, : <?N9NO K 2 :\AeK B 2 8?, h6to,ik 2EX9: 2,EX qs9:2 EX2 <?2,~ 9 ]DKxB 8?:N>E62 QE62d5 A KP AUuF U-`EX.X E ]*8?,IK,BJ:2# Ag2 8?,]# KP_] :?9, U FR,,}&N9KP,: :,:2 89?_h:2 9 KP AU[UEX2 Q ] Ae K 2 8?,G KP.IEX<9:8?:NƒE62 XE625 U-89EX:] K _ EQ:: <?N9NO K 2,ZEXZNƒDK 2bT35baZj - Kx 2 `R?UWj!k]dA O ˆŽkh+ O 3 k&u 9^>#$# &) DU h U#~ 9?,:I7 muh+u&jr<9gx :# > h U?ah.x8 ] DKL 7^F!$# &G s' O O & 98?,IN?k(2 8)(*^ & 3 ˆ& ruo+uojr<9gx : 9G~U F<9XA^F +!$# & s' O O 7g89,IN?k(2 8 (*^ & 3 k&,[u--uw~ 8?,<9?G > ru,bk G8g7g`R<9.I(U. 835&:U.$&# s' [ k&7 89,IN?k(2 8 ( O O hd Žh Uah.x8 ] DKL 7 `<9.IwU #8 5h:IU$23` s' 2 Dˆ O 89,IN?k(2 8 (* O k O <? ~UWF* N9A B >-U65!,IKxXEX9?, 7A^F 7! #,89& s' O O 7h8?,IN?k(2 8 (* O 3 5U3ah.x8?BJ,IKP<9:7^F :!$! $G s'^ O O 7h8?,IN?k(2 8)(* O ˆ O k&u ˆ&U h U9j :I79U 8>DKP 9h7Zh UZ,XE6_&5 7Z^F <3 wˆ O O 6 O 3 U &U*U #,IKPG: 8?&, 7 U g9?[ 9 U>JU ]*9:,97)~ X : :U?<> 2IU KP F&EX2d5 7A!ƒ s' ˆ O ˆ k< )k&7 89,IN?k(2 8 (* ˆ O 3 O ˆ 3 U?UaOU] BJ 2c >` UOah : D_h<?KPh7Z^F <$ -B wˆ O O O O +?7v8?,IN?k(2 8 ( O O O khˆ &U k&u9u 89DKP >h7 835&:IU,I22IU 3)&-BG s' H &798?,IN9k(2 8 (* O D gh UZ8?: 8^ 99U 89k Kx 9h7 835&:Ug,I22IU 3-3 s'^ *ˆ ˆ 7v8?,IN?k(2 8 (* O h O k&u 3 U Uh UŽ muje6kp.d7edq * GF È IH & È 7,: 89EXFJ9E6F,IKP:PE62d5v h UF 9:7 U>+-,IG G,[ 9 ~Uƒ,E62,6TOEXB^7-!# œ &ã)œ (Ì Æ K Œ 7v+L*k 7Œ'^ 3.hk 2KxE6T><?2 E6>:W2 EX9.,Eqs 2,IKx9EX:.IE6NƒXEX9DK 5 ~,32,IKAe KM D2 8?,BD2 EX.I [ah.ie6,9.,:^ >y2 8?,E6K hrn9n>qex.id2 E69:I7h??U ˆ ˆ&U k