Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - CHUONG3-TR doc"

Bản ghi

1 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường hẳng d hường ký hiệu là d. ) Cho đường hẳng d đi qua điểm M(x o,y o,z o ) và có vcp d (a,b,c) Phương rình ham số của d: (: ham số, ÎR) Phương rình chính ắc của d: (abc ) II. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA ĐƯỜNG THẲNG Cho đường hẳng: d qua điểm A và có vcp d qua điểm B và có vcp ) d và d cùng nằm rên mp ó [ ]. ) d và d chéo nhau ó [ ]. 9

2 3) d và d cùng nằm rên mp ó [ ]. 4) d và d chéo nhau ó [ ]. 5) d và d cắ nhau ó ìé ù ê ad, a ú d ë û 6) d // d ó í é ù ¹ ê ad, AB ú îë û 7) d d ó [ ] [ III. KHOẢNG CÁCH Cho đường hẳng chéo nhau: d qua điểm A và có vcp d qua điểm B và có vcp / Khoảng cách ừ điểm M đến đường hẳng d : d(m,d ) é ê AM, a ë a d d ù ú û / Khoảng cách giữa đường hẳng d và d [ a ] d, a d. d(d,d ) [ ad, ad ] Chú ý: Nếu d // d hì: d(d,d ) d(m,d ) với M Î d AB. 3

3 d(n,d ) với N Î d IV. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG Cho đường hẳng d, d có vcp lần lượ là Góc giữa d và d cho bởi: cos(d,d ) cos( ) a a d d. d a a d V. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẮNG VÀ MẶT PHẲNG Cho đường hằng d có vcp là và mp (P) có vp là Góc giữa d và mp (P) cho bởi: sin æ è ö ø a. n ( d, ( P) ) cosç a, n Bổ sung kiến hức về mặ cầu: / Vị rí ương đối của mặ cầu và mặ phẳng: Cho mặ cầu (S) âm I, bán kính R và mp (P). Ta có: (P) iếp xúc (S) ó d(i,(p)) R a n 3

4 3 (P) cắ (S) ó d(i,(p)) < R (P) và (S) không có điểm chung ó d(i,(p)) > R Chú ý: *Nếu d(i,(p)) < R hì (P) cắ (S) heo mộ đường ròn có: Tâm H là hình chiếu vuông góc của I rên (P). Bán kính: r *Nếu (P) qua âm I của (S) hì (P) cắ (S) heo mộ đường ròn gọi là đường ròn lớn. Tâm và bán kính của đường ròn lớn cũng là âm và bán kính của mặ cầu. *Nếu (P) iếp xúc (S) hì (P) còn gọi là iếp diện của (S) / Vị rí ương đối của mặ cầu và đường hẳng: Cho mặ cầu (S) âm I, bán kính R và đường hẳng. Nếu d(i, ) < R hì cắ (S) ại điểm phân biệ. Nếu d(i, ) R hì và (S) chỉ có điểm chung M. Khi đó gọi là iếp uyến của (S) ại M và M gọi là iếp điểm của và (S). Nếu d(i, ) > R hì và (S) không có điểm chung. Các dạng oán liên quan đến đường hẳng và mặ phẳng Dạng : Viế phương rình ham số (hoặc chính ắc) của đường hẳng d biế d là giao uyến của mặ phẳng α và β. *Phương pháp: - Tìm vcp của d: [ ] - Tìm điểm M Îa β - d chính là đường hẳng qua M và có vcp

5 Ví dụ: Viế phương rình ham số của đường hẳng d biế d là giao uyến của mặ phẳng: Giải: α: 4x - y + 3z và β: 3x + y + z 5 Ta có: (4,-,3), (3,,) > [ ] (-7,,) Chọn điểm M(,,) Îa β > d: Dạng : Viế phương rình đường hẳng d. * Phương pháp : Tìm điểm và vcp của d. * Phương pháp : - Tìm mặ phẳng α và β khác nhau cùng qua d. - d α β Ví dụ: Cho đường hẳng d: và mặ phẳng α: x y + 3z - 6 Viế phương rình đường hẳng qua giao điểm A của d và α và song song đường hẳng d : Giải: Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương rình: 33

6 ó ó 34 > A(-3,-6,) // d > (4,-3,) > : Ví dụ : Cho điểm A(,,-3), B(4,-,-) và mp (P): x + y + z + 4 Viế phương rình đường hẳng d nằm rên (P) sao cho mọi điểm của d cách đều A và B. Giải: Gọi (Q) là mp rung rực của AB > d (P) (Q) Trung điểm của AB: I(3,-,-), Q (,-,) (,-,) > (Q): (x-3) (y+) + (z+) ó x y + z Ta có: d [ P, Q ] (3,,-) Chọn điểm M(-,-3,) Î (P) (Q) > d: Dạng 3: Viế phương rình mặ phẳng (P) đi qua điểm M và đường hẳng d Phương pháp: - Tìm A Î d và d. - (P) là mặ phẳng qua M (hay qua A) và có P [, d] Ví dụ: Viế phương rình mặ phẳng (P) đi qua điểm M(,-,3) và đ d: x + y - z -

7 Giải: Chọn A(-,,) Î d, d (,,-) (,-,) > P [, d] (,3,3) 3(,,) > (P): (y+) + (z-3) ó y + z - Dạng 4: Viế phương rình mặ phẳng (P) qua điểm M và vuông góc đường hẳng d. Phương pháp: (P) là mặ phẳng qua M và có P d Ví dụ: Viế phương rình mặ phẳng (P) qua điểm M(,,4) và vuông góc đường hẳng Giải: d: Ta có: P d (3,6,3) 3(,,) > (P): (x-) + (y-) + (z-4) ó x + y + z 8 Dạng 5: Chứng minh đường hẳng d và d chéo nhau Phương pháp: - Tìm A Î d, B Î d và, - Chứng minh: [, ]. Ví dụ: Cho đường hẳng d : ; d : 35

8 Tìm m để d và d chéo nhau. Giải: Chọn A(,m,-m) Î d, B(m,,-m) Î d, (m,,-3) (-,m,) Ta có: [, ]. 4m 7m - Do đó: d và d chéo nhau ó [, ]. ó 4m 7m ó m và m Dạng 6: Viế phương rình mặ phẳng (P) đi qua đường hẳng d và song song đường hẳng d (d và d chéo nhau) Phương pháp : - Tìm A Î d và,. - (P) là mặ phẳng qua A và có [, ] Áp dụng: Tính khoảng cách giữa d và d : Phương pháp : d(d,d ) d(b,(p)) với B là điểm bấ kỳ huộc d. Phương Pháp : Sử dụng công hức ính khoảng cách giữa đường hẳng chéo nhau. * Chú ý: Khoảng cách giữa đường hẳng chéo nhau AB và CD: d(ab,cd) 36

9 Ví dụ: Cho đường hẳng: d d a/ Chứng minh d và d chéo nhau. b/ Viế phương rình mặ phẳng (P) đi qua d và song song d c/ Tính khoảng cách giữa d và d Giải: a/ Chọn A(,,3) Î d, (,,-): ; B(-3,-,) Î d, (-,,3) Ta có: [, ]. -8 > d và d chéo nhau. b/ [, ] (5,-,3) >(P): 5x (y-) +3(z-3) ó 5x y + 3z 5 c/ d(d,d ) d(b,(p)) Cách khác: (sử dụng công hức) d(d,d ) Dạng 7: Viế phương rình mặ phẳng (P) đi qua đường hẳng d và vuông góc α. Phương pháp - Tìm A Î d, và. - (P) là mặ phẳng qua A và có [ ] Ví dụ: Cho 3 mặ phẳng: α: x y + 3z 4 37

10 β: 3x + y z γ: x y + 5 Viế phương rình mặ phẳng (P) đi qua giao uyến của mặ phẳng α, β và vuông góc mặ phẳng γ. Giải: Ta có: (, -, 3 ), n b ( 3,, - ), n (, -, ) g Gọi d α β > [, ] (-,,7) [ ] (4,7,-8) Chọn M(,7,6) Î α β > (P): 4x + 7(y-7) 8(z-6) ó 4x + 7y 8z Dạng 8: Viế phương rình đường vuông góc chung d của đường hẳng chéo nhau d và d. Phương pháp : - Gọi M d d, N d d. - d là đường vuông góc chung của d và d nên: - Từ điều kiện rên a ìm được ọa độ của M,N Þ p của d. Phương pháp : - d có vcp [ ] - Gọi α (d,d ); β (d,d ) α qua A Î d và có [ ] β qua B Î d và có [ ] - d α β 38

11 Trường hợp đặc biệ: Nếu d, d chéo nhau và vuông góc nhau hì đường vuông góc chung d là giao uyến của mặ phẳng: Mặ phẳng α chứa d và ^ d. Mặ phẳng β chứa d và ^ d. Ví dụ: Cho đường hẳng d : ; d : a/ Chứng minh d và d chéo nhau. b/ Viế p đường vuông góc chung d của d và d. c/ Tính khoảng cách giữa d và d. Giải: a/ Chọn A(,,-5) Î d, (,,); B(,4,5) Î d, (,-,3) Ta có: [ ]. -36 > d và d chéo nhau b/ Gọi M d d, N d d. > M(+,,-5+), N(,4-,5+3 ) (,,), (,-,3), (--,4-,+3 -) d là đường vuông góc chung của d và d nên: 39

12 ó ó > M(4,,-), N(,6,), (-,3,) x > d: - 4 y z+ - 3 c/ d(d,d ) MN Ví dụ: Cho đường hẳng d : ; d : a/ Chứng minh d và d không cắ nhau nhưng vuông góc nhau. b/ Viế p đường vuông góc chung d của d và d. Giải: a/ Chọn A(,,) Î d, (,-,) Ta có: góc nhau. B(-,-,) Î d, (-,,) > d,d không cắ nhau và vuông b/ Gọi α là mp đi qua d và vuông góc d ; β là mp đi qua d và vuông góc d. > d α β α qua A, (-,,) β qua B, > α: -x + z + 4

13 > β: x y + z + [, ] (,5,) Chọn điểm M(,-3,-) Î α β > d: Dạng 9: Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M rên đường hẳng. Phương pháp : Tìm ọa độ điểm H ừ điều kiện: ìhîd í îmh.a D Phương pháp : -Viế phương rình mặ phẳng (P) qua M và ^ - H (P) Áp dụng: / Tìm điểm đối xứng M của M qua : Do H là rung điểm MM nên: / Tính khoảng cách ừ điểm M đến : Phương pháp :: d(m, ) MH Phương pháp: Sử dụng công hức ính khoảng cách ừ điểm đến đường hẳng. Chú ý: Khoảng cách ừ điểm M đến đường hẳng AB: 4

14 d(m,ab) Ví dụ : Cho đường hẳng : và điểm M(,-,3) a/ Tìm hình chiếu vuông góc H của M rên b/ Tìm điểm M đối xứng với M qua c/ Tính khoảng cách ừ M đến Giải a/ Chọn A(,,) Î và (,-,3) H Î > H(+,-,3) > Ta có: (-,3-,3-3). ó > H(3,,3) b/ Do H là rung điểm MM nên: >M (4, 3, 3) c/ d(m, ) MH Cách khác : (Sử dụng công hức): d(m, ) (-6, 3, 5) d(m, ) 4

15 Ví dụ : điểm A(,, ), B(,, 8) và điểm C sao cho (, 6, ) a/ Tìm hình chiếu H của C rên đương hẳng AB b/ Tính khoảng cách ừ rung điểm I của BC đến đường hẳng OA Giải: a/ Gọi C(x, y, z) > ( x, y, z) (, 6, ) ó >C(, 6, ) Đường hẳng AB qua A và có vcp (-,, 8) ( -,, 4) >AB: H Î AB > H(,, 4) > (-, -6, 4) Ta có:. ó > H(,, ) A b/ Ta có: I(, 3, 4); (, 8, -6) d (I, OA) 5 Dạng : Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M rên mặ phẳng (P). Phương pháp : - Viế phương rình đường hẳng d qua M và ^ mặ phẳng (P) - H d (P) Phương pháp : Tìm ọa độ điểm H ừ điều kiện: 43

16 Áp dụng: Tìm điểm M đối xứng với M qua mặ phẳng (P) Phương pháp: Sử dụng công hức H là rung điểm MM suy ra ọa độ M Ví dụ: Cho mặ phẳng (P): x + y z và điểm M(, -, 5) a/ Tìm hình chiếu H của M rên (P) b/ Tìm điểm M đối xứng với M qua (P) Giải: a/ Gọi d là đường hẳng qua M và vuông góc (P) > (,, -) Ta có: >d: H d (P) Thay () vào p của (P): Û Cách khác: 6) >H (3,, 4) H Î (P) > H (x, y, x + y ) > Ta có: cùng phương Û (x, y +, x + y ó ó Þ H( 3,, 4 ) 44

17 b/ H là rung điểm MM nên: Dạng : ìx íy îz M M M x y z H H H - x - y - z M M M > M (4, 3, 3) Tìm hình chiếu vuông góc d của đường hẳng d rên mặ Phương pháp: Viế phương rình mặ phẳng (Q) đi qua d và ^ (P) d (P) (Q) Phươg pháp: Tìm A d (P) Tìm hình chiếu B của B Î d (B khác A) rên d là đường hẳng qua điểm A, B Ví dụ : Tìm hình chiếu của đường hẳng d: rên mặ phẳng (Oxy) Giải: Lấy điểm A(, -, ), B(3,, 3) huộc d A, B có hình chiếu rên (Oxy) lần lượ là A (, -, ), B (3,, ) Hình chiếu của đường hẳng d rên mp (Oxy) là đ A B (,, ) > A B : 45

18 Ví dụ : Cho điểm A(, -, 3), B(3,, ) và mặ phẳng (P): x y + z 7. Viế p hình chiếu của đường hẳng AB rên (P) Giải: * Cách : (,, -), (, -, ) là mp qua A, B và ^ (P) (-, -, -3) - (,, 3) (Q): x + y + 3z 9 ình chiếu của đường hẳng AB rên (P) là đường hẳng d (P) (Q) a d ' [ P nq] * d : n, (8,, -4) (4,, -) điểm A(,-, 3) Î (P) (Q) Nhận hấy đường hẳng AB cắ (P) ại A vì AÎ (P). Gọi B là hình chiếu của B rên (P) > đường hẳng AB là hình chiếu của đường hẳng AB rên (P). Ta có: B Î (P) > B (x, y, -x + y + 7) > (x 3, y, -x + y + 5) cùng phương ó ó Þ B (, -, ) 46

19 (,, - ) (4,, -) Dạng : AB : Viế p mặ phẳng (P) đi qua điểm A, B và hỏa điều kiện cho sẵn Phương pháp: - Gọi (a, b, c) (a + b + c ) - (P) qua A > (P): a(x x A ) + b(y y A) + c(z z A ) ó ax + by +cz - ax A - by A cz A - B Î (P) > ax B + by B + cz B - ax A - by A cz A (*) - Dùng điều kiện (*) và điều kiện cho sẵn ìm được a, b, c > p của (P) Chú ý: Có hể hay điều kiện (*) bởi điều kiện Ví dụ: Viế p mặ phẳng (P) đi qua điểm A(,, ), B(,, -) và iếp xúc mặ cầu: Giải: (S) có âm O, bán kính R (S): x + y + z Gọi (a, b, c) (a + b + c ) (P) qua A > (P): a(x ) + b(y ) + cz ó ax + by + cz a b 47

20 B Î (P) > a c a b > c a-b Ta có: (P) iếp xúc (S) ó d(o,(p)) R ó ó a + b + 4ab c ó a + b + 4ab (a b) ó 6ab ó a v b a > c -b (P): by bz b ó y z (a phài có b vì nếu b > a b c : mâu huẩn) b > c a (P): ax + az a ó x + z Dạng 3: Viế p mặ phẳng (P) đi qua đường hẳng d và hỏa điều kiện cho sẵn. * Phương pháp: Tìm điểm A, B Î d > A, B Î (P) (dạng ) * Phương pháp; - Tìm điểm A Î d và - Gọi (a, b, c) (a + b + c ) - (P) qua A > (P): a(x x A ) + b(y y A) + c(z z A ) - Dùng điều kiện. và điều kiện cho sẵn ìm được a, b, c > p của (P) Ví dụ: Viế p mặ phẳng (P) đi qua rục Oz và hợp với mặ phẳng (Q): x + y - z góc 6 48

21 Giải: Gọi (a, b, c) (a + b + c ) Oz có vcp (,, ); (,, - ) Ta có: ó c ó ó a a+ b + b. ( do c ) ó 3a + 8ab 3b ó a v a -3b. / a > (, b, ) (, 3, ) (P) qua O > (P): x + 3y / a -3b > ( -3b, b, o) b(-3,, ) ð (P): -3x + y Dạng 4: Tìm ọa độ iếp điểm M của iếp diện (P) và mặ cầu (S) âm I * Phương pháp : -Viế p đường hẳng d qua I và ^ (P - M d (P) * Phương pháp ; Tìm ọa độ điểm M ừ điều kiện: 49

22 Ví dụ: Viế p mặ cầu (S) âm I (,, 3) và iếp xúc mặ phẳng (P): 3x 4y. Tìm ọa độ iếp điểm của (S) và (P) Giải: Bán kính của (S): R d(i,(p)) 3 >(S): (x ) + (y ) + (z 3) 9 Tìm ọa độ iếp điểm của (S) và (P): * Cách : Gọi d là đường hẳng qua I và vuông góc (P) > (3, -4, ) > d: Gọi M d (P) > M chính là iếp điểm của (S) và (P) M Îd > M ( + 3, 4, 3 ) M Î(P) > ó Vậy M (, -, 3 ) * Cách : Gọi M là iếp điểm của (S) và(p) M Î(P) > M (x,, z ) (x, (3, -4, ) Ta có: ìx- 3k 3x-8 cùng phương ó k. óí -4k 4 î z- 3 ó 5

23 Vậy M ( Dạng 5: Tìm ọa độ iếp điểm M của iếp uyến d và mặ cầu (S) âm I * Phương pháp : Tìm oạ độ điểm M ừ điều kiện: ì M Î d í î IM. ad * Phương pháp : Tìm ọa độ điểm M ừ điều kiện: Ví dụ: Viế p mặ cầu (S) âm I(, -, 3) và iếp xúc đường hẳng : Tìm ọa độ iếp điểm của (S) và. Giải: Chọn A(, 3, 6) và (-3, 4, ) (, -5, -3 ), (, 7, -) Bán kính của (S): R d(i, ) >(S): (x ) + (y + ) + (z 3) 6 Tìm ọa độ iếp điểm của (S) và : * Cách : Gọi M là iếp điểm của (S) và ; M > M (-3, 3 + 4, 6 + ) ( -3, 4 + 5, + 3) 5

24 * Cách : ó ó -> M ( 3, -, 4) ó (-3 ) + (5 + 4) + (3 + ) 6 ó ó - > M (3, -, 4 ) Cần nhớ các ính chấ quan rọng / Cho vecơ không cùng phương và Nếu đường hẳng d vuông góc với và hì d có vcp là [, ] / Nếu đường hẳng d qua điểm A và vuông góc đường hẳng d hì d nằm rong mặ phẳng qua A và vuông góc d. 3/ Nếu đường hẳng d qua điểm A và cắ đường hẳng d hì d nằm rong mặ phẳng qua A và d. 4/ Nếu đường hẳng d qua điểm A và song song mặ phẳng (P) hì d nằm rong mặ phẳng qua A và song song (P). Chú ý: Cách ìm giao điểm của đường hẳng d và d ( d chưa biế p, d đã biế p) - Tìm mặ phẳng α chứa d - Tìm giao điểm M của α và d : M cũng chính là giao điểm của d và d Sau đây là các dạng oán hường gặp cần sử dụng các ính chấ rên: Dạng : Viế p đường hẳng qua điểm A và vuông góc đường hẳng d, d. * Phương pháp: > > 5

25 là đường hẳng qua A và có vcp Ví dụ: Viế p đường hẳng qua điểm A ( -,, 6 ) và vuông góc đường hẳng Giải: d : ; d : Ta có: (, -, ), (,, -3) > (, 7, 3) > : Dạng : Viế p đường hẳng qua điểm A, nằm rên mặ phẳng (P) (hay song song mặ phẳng (P))và vuông góc đường hẳng d. * Phương pháp: - > > có vcp là - là đường hẳng qua A và có vcp Ví dụ: Cho đường hẳng d:, mặ phẳng (P): x 5y 3z + 8 và điểm A(3, -4, ) a/ Viế p đường hẳng qua A, nằm rên (P) và vuông góc d b/ Viế p đường hẳng qua A, song song mặ phẳng (Oxy) và vuông góc d Giải: a/ Ta có: (, -, 3), (, -5, -3) > (-8, -, 8) -(9, 6, -4) 53

26 > : b/ Mặ phẳng (Oxy) có vp (,, ) ìd //( Oxy) í îd ^ d > (,, ) > : Dạng 3: Viế p đường hẳng đi qua điểm A, vuông góc đường hẳng d và cắ đường hẳng d * Phương pháp : - Tìm mặ phẳng (P) qua A và ^ d - Tìm B (P) d - là đường hẳng qua điểm A, B. * Phương pháp : - Gọi B d - Tìm ọa độ điểm B ừ điều kiện :. ad AB - là đường hẳng qua điểm A, B Ví dụ: Cho đường hẳng d : và d : Viế p đường hẳng đi qua điểm A(,, ), vuông góc đường hẳng d và cắ đường hẳng d 54

27 Giải: * Cách : Gọi (P) là mp qua A và ^ d > (3,, ) > (P): 3(x ) + (y ) + (z ) ó 3x + y + z Gọi B (P) d > B(-,, 3) (-,, ) > : * Cách : Gọi B d > B(-,, +) Ta có: (-, -, ); (3,, ) ^ d <> ó ó > (-,, ) > : Dạng 4: Viế p đường hẳng đi qua điểm A, vuông góc và cắ đường hẳng d. (Đây là rường hợp đặc biệ của dạng 3) *Phương pháp: - Tìm mặ phẳng (P) qua A và ^ d. - Tìm B (P) d. - là đường hẳng qua điểm A,B. *Phương pháp: - Gọi B d. - Tìm ọa độ điểm B ừ điều kiện: 55

28 là đường hẳng qua điểm A,B. Ví dụ: Cho đường hẳng d là giao uyến của mặ phẳng: α: 5x + y + z + ; β: x y + z + Viế p đường hẳng đi qua điểm A(,-,), vuông góc và cắ đường hẳng d. Giải: Cách : Ta có: (5,,), (,-,) > [ ] (3,-9,-6) 3(,-3,-) Gọi (P) là mp qua A và ^ d > 3(,-3,-) > (P): (x-) 3(y+) z ó x 3y z -5 Gọi B (P) d Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ p: ó > B(,-,-) (-,,-) > : Cách : Chọn điểm M(,-,-) Î α β > d: Gọi B d > B(,--3,--) > (-,-3,--) Ta có: ^ d ó. ó > (-,,-) > : 56

29 Dạng 5: Viế p đường hẳng đi qua điểm A, song song mặ phẳng (P) và cắ đường hẳng d * Phươg pháp : - Tìm mặ phẳng (Q) qua A và song song (P) - Tìm B (Q) d. - là đường hẳng qua điểm A,B. * Phương Pháp : - Gọi B d - Tìm ọa độ điểm B ừ điều kiện:. - là đường hẳng qua điểm A,B. Ví dụ: Viế phương rình chính ắc của đường hẳng đi qua điểm A(3,-,-4), cắ rục Oy và song song mặ phẳng (P): x + y Giải: * Cách : Gọi (Q) là mp qua A và // (P) > (Q): x + y + D (D ) A Î (Q) > 6 + D > D -5 > (Q): x + y 5 Gọi B (Q) Oy > B(,5,) > (-3,6,4) > : x - 3 y- 5 6 z 4 * Cách : Gọi B Oy > B(,,) (-3,+,4), (,,) Ta có: // (P) ó. ó > 5 57

30 > (-3,6,4) > : Dạng 6: Viế phương rình đường hẳng qua điểm A và cắ đường hẳng d, d (d,d chéo nhau; A Ï d, A Ï d ) * Phương pháp: - Gọi α là mp qua A và d ; β là mp qua A và d ; α β > là đường hẳng qua A và có vcp [, ] - Chứng minh không cùng phương và (ức là không song song d và d ) > là đường hẳng (duy nhấ) hỏa yêu cầu bài oán Ví dụ: Cho điểm A(,-,) và đường hẳng: d : ; d : a/ Chứng minh d và d chéo nhau. b/ Viế p đường hẳng qua A và cắ đường hẳng d, d. Giải: a/ Chọn M(,,3) Î d và (,,-) N(-,3,) Î d và (,-,) Ta có: [ ] (-,-3,-5), (-3,3,-3) > [ ]. 9 > d và d chéo nhau. b/ Gọi α là mp qua A và d ; β là mp qua A và d ; α β Ta có: (,,), (-3,4,-) [ ] (-3,4,-), [, ] (,,) 58

31 > [, ] (,,-4) (6,,-7) Nhận hấy không cùng phương với và > là đ hỏa yêu cầu bài oán. Vậy: : Chú ý rằng điều kiện không cùng phương với và là cần hiế, nếu không chưa chắc cắ cả d và d. Ta xem ví dụ sau: Cho điểm A(,-,) và đường hẳng: d : ; d : Chọn M(-,,) Î d, (,3,) N(,-,) Î d, (,,) (3,-,-), [ ] (-,,-) [ ]. -5 > d,d chéo nhau Gọi α là mp qua A và d ; β là mp qua A và d ; α β [, ] (4,4,-8); [ ] (,-,) [, ] (-8,-4,-6) -8(,3,) -8 Ta có cùng phương và không cùng phương > // d và cắ d. Rõ ràng không cắ cả d và d. Dạng 7: Viế p đường hẳng song song đường hẳng d và cắ hai đường hẳng d, d. * Phương pháp : - Gọi α là mặ phẳng qua d và //d; β là mặ phẳng qua d và // d Þ α β. 59

32 - là đường hẳng qua điểm M Î α β và có vcp (nếu M Ï d) * Phương pháp : - Gọi M d, N d - Tìm ọa độ điểm M,N ừ điều kiện: cùng phương. - là đường hẳng qua M và có vcp (nếu MÏ d) Ví dụ: Viế p đường hẳng song song rục Ox và cắ đường hẳng: Giải d : ; d : Cách : Chọn A(,,) Î d, (,,3) B(,-,-) Î d, (-,3,) Gọi α là mp qua d và // Ox β là mp qua d và // Ox Gọi α β ; Ox có vcp i (,,) [, ] (,3,-) > α: 3y z + [, ] (,,-3) > β: y 3z Chọn điểm M(,, ) Î α β; MÏ Ox Þ là đ qua M và có (,,) > : 6

33 Cách : P ham số của d, d : d : ; d : Gọi M d, N d > M(,,+3), N(-,-+3,-+ ) (- -+,3 --, -3-); Ox có vcp (,,) // Ox nên: cùng phương ó k ó ó ì k 3 4 í î 5 > M( ), MÏ Ox > : Dạng 8: Viế phương rình đường hẳng vuông góc mặ phẳng (P) và cắ đường hẳng d, d. Ta có hể coi bài oàn này huộc dạng 7: Viế phương rình đường hẳng song song đường hẳng d (có vcp ) và cắ đường hẳng d, d. 6

34 Ví dụ: (ĐH.7A) Cho đ d : ; d : a/ Chứng minh d và d chéo nhau. b/ Viế phương rình đường hẳng vuông góc mp (P): 7x + y 4z và cắ đường hẳng d,d. Giải: a/ d có p ham số: Chọn A(,,-) Î d ; (,-,) B(-,,3) Î d ; (,,) [, ] (-,,4) ; (-,,5) > [ ]. > d, d chéo nhau. b/ Gọi M d d, N d d. > M(, -, -+ ), N(-+,+,3) Ta có: (- -,+,5- ); (7,,- 4) d ^ (P) ó cùng phương ó ó ó >M(,,-) d là đ qua M và có (7,,-4) > d: Dạng 9: Viế phương rình đường hẳng nằm rên mặ phẳng (P) và cắ đường hẳng d, d. 6

35 * Phương pháp: - Tìm A (P) d ; B (P) d. - là đường hẳng qua điểm A,B. Ví dụ: Cho mặ phẳng (P): x y + z 7 và đường hẳng: d : ; d : ìx - íy 4+ îz 3 a/ Viế p đường hẳng nằm rên (P) và cắ đường hẳng d, d. b/ Viế p đường hẳng cắ đường hẳng d, d, biế nằm rên mặ phẳng qua điểm M(-,,-) và song song mặ phẳng (P). Giải: a/ Gọi A (P) d, B (P) d Dễ dàng ìm được : A(,,4), B(3,,3) > (3,,-) > : b/ Gọi (Q) là mp qua M và // (P) > (Q): x y + z + 5 Gọi C (Q) d, D (Q) d Dễ dàng ìm được: C(,-,-4), D(-,,3) Þ (-3,,7) > : Các bài oán liên quan đến giá rị lớn nhấ, giá rị nhỏ nhấ Các phương pháp hường sử dụng: 63

36 Phương pháp : Sử dụng khảo sá hàm số Ví dụ: (ĐH.7D) Cho điểm A(,4,), B(-,,4) và đường hẳng : a/ Viế phương rình đường hẳng d đi qua rọng âm G của OAB và vuông góc mặ phẳng (OAB) b/ Tìm ọa độ điểm M Î sao cho MA + MB nhỏ nhấ Giải: a/ Trọng âm G(,,) > d: [, ] (,-6,6) 6(,-,) b/ Ta có : ; M Î > M(-,-+,) MA + MB Xé hs f() f () 4 48 ; f () ó - + f () - + f() Do đó: MA + MB nhỏ nhấ ó f() nhỏ nhấ ó Vậy M(-,, 4) 64

37 Cách khác: MA + MB ( -4+ ) Do đó: [(-) + ] (-) " MA + MB nhỏ nhấ ó dấu xảy ra ó > M(-,,4) Phương pháp : Sử dụng am giác vuông Cần nhớ: Cho ABC vuông ại B. Ta có: AB AC, BC AC Ví dụ : (ĐH.8A) Cho điểm A(,5,3) và đường hẳng d: a/ Tìm ọa độ hình chiếu vuông góc của A rên đường hẳng d. b/ Viế phương rình mặ phẳng α chứa d sao cho khoảng cách ừ A đến α lớn nhấ. Giải: a/ d: ; (,,) Gọi H là hình chiếu của A rên d > H(+,,+) Ta có: > (-,-5,-). ó > H(3,,4) 65

38 b/ Gọi K là hình chiếu của A rên α > AK d(a,α) AKH vuông : AK AH (không đổi) Do đó: AK lớn nhấ ó AK AH ó K H Vậy mp α hỏa ycb khi α qua H và nhận > α: (x-3) 4(y-) + (z-4) ó x 4y +z 3 Ví dụ : (ĐH.9B) (,-4,) làm vp Cho mặ phẳng (P): x y +z 5 và điểm A(-3,,), B(,-,3) Trong các đường hẳng đi qua A và song song (P), hãy viế p đường hẳng mà khoảng cách ừ B đến đường hẳng đó là nhỏ nhấ. Giải: Gọi là đ qua A và // (P) > nằm rong mp (Q) qua A và // (P) (Q): x y + z + D (D -5) A Î (Q) > D > D > (Q): x y + z + Gọi H,K lần lượ là hình chiếu của B rên, (Q) > d(b, ) BH BKH vuông: BH BK (không đổi) Do đó: BH nhỏ nhấ ó BH BK ó H K Vậy đ hỏa ycb khi qua điểm A,K > K Î (Q) > K(y z,y,z) > (y z, y+,z-3) cùng phương ó ó 66

39 > K( ) > (6,,-) > : Phương pháp 3: Sử dụng am giác hường Cần nhớ: Cho ABC. Ta có: AB + AC BC AB - AC BC Ví dụ : Cho đường hẳng d: A(,,-), B( 7,-,3 ) và điểm a/ Chứng minh đường hẳng d và AB cùng nằm rên mộ mặ phẳng. Viế p mặ phẳng ấy. b/ Tính khoảng cách giữa đường hẳng d và AB. c/ Tìm ọa độ điểm M Î d sao cho MA + MB nhỏ nhấ. Giải: a/ta có d: (3,-,), (6,-4,4) và A Ï d > d // AB > d và AB cùng nằm rong mp α Chọn C(-,,) Î d Ta có: [ ] (6,3,4) > α: 6(x-) + 3(y-) + 4(z+) ó 6x + 3y + 4z -8 b/ Vì d // AB nên: d(d,ab) d(a,d) 67

40 c/ Gọi A là điểm đối xứng của A qua d. Ta có: MA MA > MA + MB MA + MB A B Do đó: MA + MB nhỏ nhấ ó MA + MB nhỏ nhấ ó dấu xảy ra ó M M o A B d Gọi H AA d > H(-+3,-,+) > (3-,-,+3). ó > H(-,,) (chính là điểm C) H là rung điểm AA > A (-3,,5) M o là rung điểm A B > M o (,,4) Vậy M(,,4) Ví dụ : Cho điểm A (,, 3), B (-, 4, -5). Tìm ọa độ điểm M Î mặ phẳng (Oxy) sao cho lớn nhấ Giải: Nhận xé: A và B nằnhận xé : A và B nằm khác phía đối với mp (Oxy) vì z A.z B < Gọi A là điểm đối xứng với A qua mp (Oxy) > A (,, -3) Ta có: MA MA > A B Do đó: lớn nhấ ó lớn nhấ 68

41 ó Dấu xảy ra ó M M o A B (Oxy) M o Î (Oxy) > M o (x, y, ) (-3, 3, -), (x, y, 3) Ta có: M o, A, B hẳng hàng ó cùng phương ó ó > M o ( ) Vậy M ( ) Phương pháp 4: Sử dụng bấ đẳng hức Ta có hể sử dụng định nghĩa về GTLN, GTNN; các bấ đẳng hức Cauchy, C.B.S, để chứng minh. Ví dụ : Cho điểm A (4, -6, 3), B (5, -7, 3). Tìm điểm M Î Oz để khoảng cách ừ M đến đường hẳng AB nhỏ nhấ. Giải: Ta có: M Î Oz > M (,, z) (-4, 6, z-3), (, -, ), (z 3, z 3, -) d(m, AB) " z ( M, AB) nhỏ nhấ ó d(m, AB) ó z 3 69

42 Ví dụ : M (,, 3) Viế phương rình mặ phẳng (P) qua điểm M (,, 4) và cắ các ia Ox, Oy, Oz lần lượ ại A, B, C sao cho hể ích ứ diện OABC nhỏ nhấ. Giải: Gọi A (a,, ), B (, b, ), C (,, c) (a, b, c > ) > (P): ; M Î(P)> Thể ích ứ diện OABC: V abc Ta có: 3 (bđ Cauchy) ó abc 6 > V 36 Do đó: V nhỏ nhấ ó Dấu xảy ra ó ó Þ (P): Giải oán Hình không gian bằng phương pháp ọa độ Phương pháp: - Tìm 3 đường hẳng đôi mộ vuông góc mhau ại mộ điểm (ví dụ O). 7

43 - Chọn hệ rục ọa độ có gốc là O và 3 rục ọa độ nằm lần lượ rên 3 đường hẳng đó. - Xác định ọa độ của các điểm cần ìm rồi dùng các công hức và các ính chấ của hình học rong không gian Oxyz để giải. Chú ý: Nếu chỉ có đường hẳng vuông góc nhau hì a vẽ hêm đường hẳng nữa sao cho 3 đường hẳng này ạo nên mộ hệ rục ọa độ. Ví dụ (ĐH.9A): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình hang vuông ại A và D ; ABADa CDa ; góc giữa hai mặ phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 6. Gọi I là rng điểm AD. Biế hai mặ phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc mặ phẳng (ABCD). Tính hể ích khối chóp S.ABCD heo a. Giải: Diện ích hình hang ABCD: S ABCD ( AB + CD) AD (a+ a)a 3a Vì (SBI) và (SCI) cùng vuông góc (ABCD) nên: SI ^ (ABCD) Vẽ đường hẳng: Iy//AB. Ba đường hẳng IA,Iy,IS đôi mộ vuông góc nhau ại I. Chọn hệ rục ọa độ Ixyz như hình vẽ. Gọi S(,,z) (z>).ta có: B(a,,), C(-a,a,). Mp(SBC) có vp: n [ BC, BS] (-az,az,3a ) Mp(ABCD) có vp k (,,) Ta có: cos((sbc),(abcd)) cos6 n. k 3a Û Û 4 n k a z + 4a z + 9a 7

44 Û z 7a 5 3a Û z 5 5 Þ SI 3a a 5 3a 5 Thể ich khối chóp: V S ABCD. SI.3a Ví dụ (ĐH.9D): Cho hình lăng rụ đứng ABC.A B C có đáy ABC là am giác vuông ại B, ABa, AA a, A C3a. Gọi M là rung điểm A C, I là giao điểm của AM và A C. Tính heo a hể ích khối ứ diện IABC và khoảng cánh ừ A đến mp(ibc) Giải: *Thể ích ứ diện IABC: AC A ' C - AA' 9a - 4a 5a Þ AC a 5 BC AC - AB 5a - a 4a Þ BC a Diện ích am giác ABC: S ABC AB. BC a Ba đường hẳng AB, BC, BB đôi mộ vuông góc nhau ại B. Chọn hệ rục ọa độ Bxyz như hình vẽ. Ta có: A(a,,), A (a,,a), C(,a,), C (,a,a), B(,,) a M là rung điểm A C nên M(, a,a) ì a x a- a AM (-, a,a) Þ AM : íy a z a î 7

45 ìx-a' A ' C (-a,a,-a) Þ A' C : íy a+ a' îz-a' IAM Ç A' CÞ I( a a 4,, a ) a Þ d(i,(abc)) 3 Thể ích ứ diện IABC: 3 V. d( I,( ABC)) 3 S 4a 4a. a. ABC * Khoảng cách ừ A đến (IBC): 3 8a 4a 4a Mp(IBC) có vp n [ BI, BC] (-,, ) - (,,-) a Þ (IBC): x-z Þ d(a,(ibc)) 5 Ví dụ 3 (ĐH.8A): Cho lăng rụ ABC.A B C có độ dài cạnh bên bằng a, đáy ABC là am giác vuông ại A, ABa, ACa 3 và hình chiếu vuông góc của đỉnh A rên mặ phẳng (ABC) là rung điểm của cạnh BC. Tính heo a hể ích khối chóp A.ABC và ính cosin của góc giữa hai đường hẳng AA và B C. Giải: * Thể ích khối chóp A.ABC: BC Ta có: BC a, AH a, A Ha 3 3 a V S ABC. A' H.. AB. AC. A' H 3 3 * Tính cosin của góc giữa hai đường hẳng AA và B C : Vẽ đường hẳng Az vuông góc mp(abc). 73

46 Ba đường hẳng AB, AC, Az đôi mộ vuông góc nhau ại A. Chọn hệ rục ọa độ Axyz như hình vẽ. Ta có: BC//B C Þ (AA,B C ) (AA,BC)a a a 3 A(,,), B(a..), C(,a 3,), A (,, a 3) a a 3 AA ' (,, a 3), BC (-a, a 3,) a 3a - + AA'. BC Do đó: cos a AA'. BC a 3a + + 3a. a 4 4 BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài : Cho đường hẳng d : ; d : + 3a a/ Viế p đường hẳng song song Ox và cắ đường hẳng d, d. b/ Viế p đường hẳng vuông góc mặ phẳng (Oxz) và cắ đường hẳng d, d. c/ Viế p đường hẳng 3 nằm rên mặ phẳng α: 5x -3y + z và cắ đường hẳng d, d. d/ Gọi AB là đường vuông góc chung của d và d ( A Î d, B Î d ). Viế p mặ cầu (S) đường kính AB. Giải a/ p ham số của d, d 4 d : ; d : Gọi M d, N d > M (, -, -4 + ), N (-8 +, 6 +, ) 74

47 ( 8, + + 4, - + 4) ; Ox có vcpi (,,) Vì // Ox nên: cùng phương ó k. ó ó ìk -7 í 8 î - > M (8, -6, 3); (,, ); M Ï Ox. > : b/ Gọi C d, N d > C (,, -4 + ), D (-8 +, 6 +, ) ( 8, + + 4, - + 4); (Oxz) có vp (,, ) vuông góc (Oxz) ó cùng phương ó m ó ó > C (4, -, 4); (,, ) > : c/ Gọi E α d, F α d > 3 là đ qua điểm E, F. Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ p: 75

48 ó > E (,, -) Tọa độ điểm F là nghiệm của hệ p: ó > F (-, 9, 7) 3 là đ qua E và có vcp (-3, 8, 9) Þ 3 : d/ta có: A Î d Þ A(,, -4 +); BÎ d Þ B( -8 +, 6 +, ) AB ( 8, + + 4, ) a (,,), a (,, ) d - d - Đường hẳng AB là đường vuông góc chung của d và d nên: ì AB. a í î AB. a d d ì6+ -6 ì Ûí Ûí î+ 6-6 î 4 Þ A(,, ), B(,, 6 ) (S) có âm I(, 5, 3 ), bán kính R IA Þ (S): ( x ) + ( y 5 ) + ( z 3 ) 35 76

49 Bài : Cho mặ phẳng: α: x y + z + ; β: x + y + z a/ Chứng minh rằng α và β cắ nhau. Tính góc giữa α và β. b/ Tìm điểm M huộc rục Ox sao cho khoảng cách ừ M đến α bằng 3 lần khoảng cách ừ M đến β. c/ Viế p đường hẳng d đi qua A( 3,, - ) và song song với mặ phẳng α và β. d/ Viế p mặ phẳng (P) đi qua B(, 4, - ) và vuông góc với mặ phẳng α và β. Giải a/ Ta có: - ¹ Þ α và β cắ nhau. n (, -, ) ; a n (,, ) b cos(α, β) n a n a. n b. n b Þ ( a, b ) 6 b/ MÎ Ox Þ M( m,, ) Ta có: d(m,α) 3d(M,β) m+ m- Û 3 Û 6 6 m+ 3 m- Û m 5Ú m 5 æ ö Vậy có điểm M: M( 5,, ) và M ç,, è 5 ø c/ d // α và d // β Þ a é ù ê ë n n d a, bú ( -3, -3, 3 ) -3(,, - ) û 77

50 Þ d: x- 3 y- z+ - d/ (P) ^ α và (P) ^ β > n p é ù ê n a, ë n bú -3(,, -) û > (P): (x ) + (y 4) (z + ) ó x + y z -5 Bài 3: Cho điểm A (,, -3), B (,, -) và mặ phẳng (P): 3x 8y + 7z a/ Tìm điểm C Î (P) sao cho ABC vuông cân ại C b/ Tìm điểm D Î (P) sao cho ABD nhận điểm G ( làm rọng âm. c/ Tìm điểm E huộc giao uyến của mặ phẳng (P) và (Oxz) sao cho ABE có diện ích bằng 4. d/ Tìm điểm F Î (P) sao cho đường hẳng IF song song đường hẳng d: biế I là rung điểm của AB. Giải: a/ Ta có: C Î (P) > 3x 8y + 7z - () (x, y, z + 3); (x, y, z + ) ABC vuông cân ại C ó ó ó () và () cho : z - x-, y 78

51 Thay vào (3): x(x ) + + (- x + )(-x) ó 9x - x + 4 ó x > y -, z - Vậy C (, - ) b/ Ta có: D Î (P) > D (x, y, ) G là rọng âm ABD nên: ìx íy îz ó A A A + x + y + z B B B + x + y + z D D D 3x 3y 3z G G G ó Vậy D ( c/ Ta có: E Î (P) (Oxz) > E (x,, (,, ); (x, o, ) > (, Điều kiện x > S ABE Do đó: S ABE 4 ó 4 ó x 5 v x - 79

52 Vậy có điểm E: E (5,, -) và E ( -, o, ) d/ Ta có: F Î (P) > F (x, y, - 3 x+ 8y+ ) 7 æ - 3x+ 8y+ 5ö I (,, - ), (,, ); ç x -, y, è 7 ø IF // d ó cùng phương ó ó ìx- y í î3x- y 5 Vậy F(7, 6, 4) Bài 4: Cho đường hẳng: ó ìx 7 í îy 6 d: ; d : x- y - 3x+ 8y+ 5 7 Viế phương rình đường hẳng qua giao điểm M của d và d, biế ạo với rục Ox góc 6 o và ạo với rục Oz góc 45 o Giải: Dễ dàng ìm được M (,, -) Gọi (a, b, c) là vcp của ( a + b + c ) Vcp của Ox, Oz lần lượ là (,, ), (,, ) Ta có: ó ó 8

53 ó ó Thay () vào (): ó ó a ±b. a - b > b óc ± b > (-b, b, ± b )b(-,,± ) (a phải có b vì nếu b > ac: mâu huẩn vì a + b + c ) > : ab > b óc±b > (b, b, ±b )b(,,± ) > : Bài 5: Cho đường hẳng d: và điểm A (-,, ) Viế phương rình đường hẳng qua A, cắ d và ạo với d góc 3 o Giải: Gọi B d > B (, -, + ) Ta có: ( +, -, ), (, -, ) cos(,d) cos 3 o ó ó ó ó ± 8

54 : : > : x+ y z > : Bài 6: Cho mặ phẳng: α: x + y + z + 4 ; β: x + y + Viế p mặ phẳng (P) qua điểm M (-,, ), vuông góc mặ phẳng α và hợp với mặ phẳng β góc 6 o Giải: Gọi: ( a + b + c ) Ta có: (,, ), n b (,,) (P) ^ α ó ó a + b + c ó c - a b cos (P, β) cos 6 o ó ó ó a +b c + 4ab ó a +b (a + b) + 4ab ó ab ó a v b a > c - b > > (P): (y ) (z ) ó y z b > c - a > n R (a,,-a)a(,,-) > (P): (x + ) (z ) ó x z + 8

55 Bài 7: Cho mặ phẳng (P): x + y z + 5 và đường hẳng d:. Viế phương rình mặ phẳng (Q) đi qua d và hợp với (P) mộ góc nhỏ nhấ. Giải: Chọn A (-, -, 3) Î d, (,, ), (,, -) Gọi (a, b, c) ( a + b + c ) Ta có: ó a + b + c ó c - a b cos (P,Q) Hai rường hợp: / a > b : cos (P,Q) / a : cos (P,Q) 6 b 3+ 3 a b 5+ a b + 4 a ( > cos (P,Q). Xé hàm số: f(). > f (). f () Û - 83

56 - - + f () - + f() >O f() < ó O cos (P,Q) < ó O cos(p,q) < 84 Hai rường hợp rên cho : O cos(p,q) Do đó: (P,Q) nhỏ nhấ ó cos (P,Q) lớn nhấ ó cos (P,Q) > a > c - b > (, b, -b) b(,, -) > (Q): (y + ) (z 3) ó y z + 4 Bài 8: Cho mặ phẳng (P): x y + z và điểm A (,, ), B(-,, ) a/ Tìm điểm C Î (P) sao cho đường hẳng OC qua rung điểm I của AB (O là gốc ọa độ) b/ Tìm điểm DÎ (P) sao cho đường hẳng ID vuông góc đường hẳng d: và ID c/ Tìm độ dài nhỏ nhấ của vecơ + khi M di động rên mặ phẳng (P) d/ Tìm giá rị nhỏ nhấ của MA+MB khi M di động rên mặ phẳng (P) Giải: a/ C Î (P) > C (y z +, y, z) > (y z +, y, z)

57 I (,, ) > (,, ) Đường hẳng OC qua I ó O, C, I hẳng hàng ó k ó ó Vậy C (, -, -) b/ D Î (P) > D (y z +, y, z) > (y z +, y -, z - ); (, -, -) Do đó: ó ó ìy- z+ - y+ - z+ í î( y- z+ ) + ( y-) + ( z-) ìy 3z- 4 ó í ( ) ( ) 5z z- 5 + ( z- ) î ó ìy 3z- 4 í ó î35z -z+ 64 æ 7 Vậy có điểm D: D (3,, ) và D ç-,- è 7 44, 35 3ö 35 ø c/ Ta có: MI MI nhỏ nhấ ó IM ^ (P) 85

58 > Giá rị nhỏ nhấ của là: d (I,(P)) d/ Đặ: f(x, y, z) x y + z - > f(x A, y A, z A ). f(x B, y B, z B ) (- 6 ) - < > A và B nằm khác phía đối với (P) Bài 9: Ta có: MA + MB AB (không đổi) Dấu xảy ra khi M AB (P) Þ Giá rị nhỏ nhấ của MA + MB là AB Cho đường hẳng d: và điểm A (,, ), B (, -5, -) a/ Chứng minh đường hẳng AB và d cùng nằm rên mặ phẳng b/ Tìm ọa độ điểm M Î d sao cho lớn nhấ. Giải: a/ta có d: Chọn M(-,, ) và N (, -, ) Î d ; (, -3, -) Ta có: (-,, ), (, -, -), (, -6, -3) > (-, -, 4) > > A, B, M, N đồng phẳng > AB và d cùng nằm rên mp 86

59 Cách khác: P đường hẳng AB: Xé hệ p: ó Hệ này có nghiệm duy nhấ > d cắ AB ại điểm I(, -, ) > d và AB cùng nằm rên mô mặ phẳng. b/ Ta có: (,, ), (, -4, -) - > A, B nằm khác phía đối với d Gọi A là điểm đối xứng của A qua d. Ta có: MA MA > A B Do đó: lớn nhấ ó lớn nhấ ó Dấu xảy ra ó M M o d A B Gọi H AA d > H(-+,-3,-) (-+,-3,-). ó ó > H(, ) 87

60 88 H là rung điểm AA > A (-,,) M o Î d > M o (-+,-3,-) (,-3,-), B A' (,-5,-) M o,a,b hẳng hàng ó cùng phương ó Û - > M o (-3,5,). Vậy M(-3,5,) Bài : Cho đường hẳng: d : ; d : z y x và mặ phẳng (P): x y + z Tìm ọa độ các điểm M Î d và N Î d sao cho đường hẳng MN // (P) và MN Giải: Ta có: M Î d > M(--,,+) N Î d > N(,, ) (,-,), ( ++, -, --) Vì đ MN // (P) và MN nên: ó î( ) ( ) ( ) í ì ó ( ) ( ) ( ) î í ì ó î í ì ó

61 : M(-,,), N(,,) > MN nằm rên (P) (loại), : M( ), N( ) Bài : Cho mặ cầu (S): x + y + z + 4x 6y + m và đường hẳng d là giao uyến của mặ phẳng: α: x y z +, β: x + y z 4 Tìm m để d cắ (S) ại điểm M, N sao cho MN 9 Giải: (S) có âm I(-,3,), bán kính R (m < 3) [ ] (6,3,6) 3(,,) Chọn A(-,,-3) Î α β > d: < 3) Gọi H là hình chiếu của I rên d > H(-+,, -3+), HM (, -3, -3+). ó > H(,,-) > IM IH + HM Mà: R IM ó R IM ó 3-m ó m (hỏa đk m Bài : Cho 3 điểm A(,-,), B(,,3), C(3,,-). Viế p mặ cầu (S) có âm huộc mặ phẳng (Oyz) và iếp xúc mặ phẳng (ABC) ại A. 89

62 Giải: Gọi I Î (Oyz) là âm của (S) > I(,y,z) Ta có: (-,y+,z-), (,,), (,3,-3) (S) iếp xúc mp (ABC) ại A nên: ó ó > I(,, ) (-,, ) > R > (S): x + (y + ) + (z- ) Bài 3: Cho mặ phẳng: α: mx + y z ; β: x + my z 4 Định m để giao uyến của α và β vuông góc đường hẳng : Giải: Ta có: (m,,-), (,m,-), (,-,-) [ ] (m-,m-,m -) α và β cắ nhau ó [ ] ó m Gọi d α β > (m-,m-,m -) d ^ ó. ó m m + m + ó m ± Do điều kiện m nên m - Bài 4: Cho điểm A(,,-), B (,,-) và mặ phẳng α: x + 3y +z a/ Viế p mặ phẳng (P) đi qua đường hẳng AB và vuông góc α 9

63 b/ Viế p mặ phẳng (Q) đi qua đường hẳng AB và hợp với mặ phẳng (Oxy) góc 45 o Giải: a/ Ta có: (-,,), (,3,) [ ] (,4,-7) > (P): x + 4(y-) 7(z+) ó x + 4y 7z b/ Gọi (a,b,c) (a + b + c ), (,,) (Q) đi qua AB >. ó -a + b ó b a cos((q),(oxy)) cos45 o ó ó ó c ó c 5a ó c ±a c a > (a,a,a ) a(,, ) >(Q): x + (y-) + (z+) ó x + y + z 4 + c - a > (a,a,- a ) a(,,- ) >x + y - z 4 - Bài 5: Cho điểm A(-,4,3) và mặ phẳng (P): x 3y + 6z + 9 a/ Viế p mặ phẳng (Q) qua A và song song (P). Tính khoảng cách giữa (P) và (Q) b/ Viế p mặ cầu (S) iếp xúc (Q) ại A và iếp xúc (P) Giải a/ (Q) // (P) > (Q): x 3y + 6z + D (D 9) A Î (Q) Þ D > D - 9

64 > (Q): x 3y + 6z d((p),(q)) d(a,(p)) b/ Gọi d là đ qua A và ^ (Q) > (,-3,6) > d: Gọi I là âm của (S) > I Î d > I(-+,4-3,3+6) (S) iếp xúc với (P) và (Q) nên: d(i,(p)) d(i,(q)) ó ó ó 7 65 > I( -,, ) Bán kính của (S): R d((p),(q)) 7 > (S): (x+ ) 65 + (y - ) + (z - ) Bài 6: Cho điểm A(,-,), B(,,-) và mặ phẳng (P): x + y + z +. Tìm ọa độ điểm C Î (P) sao cho mp(abc) vuông góc mp(p) và ABC có diện ích bằng. Giải: Ta có : C Î (P) > C(x,y,-x-y-) (,,-), (x-,y+,-x-y-), (,,) 9

65 [ ] (-x, x+y+,-x+y+) (ABC) ^ (P) ó. ó y x S ABC [ ] ó 4x + (x+y+) + (-x+y+) 56 ó 4x 56 ó x 4 ó Vậy có điểm C: C(,,-7) và C(-,-6,9) Bài 7: Cho 4 điểm: A(3,-,), B(,-7,3) và C(-,,-), D(5,4m-,m ) a/ Tìm m để 4 điểm A,B,C,D ạo hành ứ diện có hể ích nhỏ hơn 8. b/ Tìm ọa độ điểm M Î mặ phẳng (Oxz) sao cho độ dài của vecơ nhỏ nhấ. Giải a/ Bốn điểm A,B,C,D ạo hành ứ diện ó A,B,C,D không đồng phẳng ó [ ]. Ta có: (-3,-6,3), (-5,,-), (,4m,m ) [, ] (,-8,4) > [ ]. -7m+4m ó m và m 3 V ABCD [ ]. 4m m Do đó: V ABCD < 8 ó 4m -m < 8 ó -8 < 4m -m < 8 ó ì m - 3m+ > í î m - 3m- < 93

66 ó < m < Ú < m < Do điều kiện m và m 3 nên: m Î (,) È (, )\{,3} b/ M Î (Oxz) > M(x,,z) + +3 (-3-6x,-,3-6z) > " x,z Do đó: nhỏ nhấ ó dấu xảy ra ó ó Vậy: M(,, ) Bài 8: Cho ABC có A(,-,6), B(-3,-,-4), C(5,-,) Tính bán kính của đường ròn nội iếp ABC Giải (-5,,-), (3,,-6), (8,,4) 4 4 > ABC vuông ại C Gọi p, r lần lượ là nữa chu vi và bán kính của đường ròn nội iếp ABC Diện ích ABC: S AC.BC pr > r 94

67 AB 5, AC 3, BC 4, p (AB+AC+BC) 6 > r Bài 9: Viế p chính ắc của đường hẳng qua A(3,-,-4), cắ rục Oy và song song mặ phẳng α: x + y Giải:.Cách : Gọi β là mp qua A và // α và B β Oy > là đ qua A,B Ta có: β // α > β: x + y + D (D ) A Î β > 6 + D > D -5 > β: x + y 5 B β Oy > B(,5,) (-3,6,4) > :.Cách : Gọi B Oy > B(,y,) (-3,y+,4), (,,) Ta có: // α ó. ó -6 + y + > y 5 > (- 3,6,4) > : Bài : Cho đường hẳng d: và mặ phẳng: (α): 5x 4y + z 6 ; (β): x y + z

68 a/ Gọi A là giao điểm của d và (α). Tìm ọa độ điểm M huộc (β) sao cho đường hẳng AM vuông góc (α) b/ Viế p mặ cầu (S) âm A, biế (β) cắ (S) heo đường ròn có chu vi bằng π Giải: a/ Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ p: ó > A(,,) M Î (β) > M(x,y,-x+y-7) ( x, y, - x + y 8 ), ( 5, -4, ) Vì AM ^ (α) nên: cùng phương ó ó ì4x+ 5y 4 í ó îx- 5y-39 Vậy M ö ç æ 7 8 -,, è ø b/ Gọi r là bán kính của đường ròn giao uyến Ta có: πr π > r h d(a,β) Gọi R là bán kính của (S): R r + h Vậy (S): (x-) + y + (z-) 96

69 Bài : Cho 3 đường hẳng: d: ; d : ; d : Viế p đường hẳng song song đường hẳng d và cắ đường hẳng d,d. Giải Cách : Chọn A(,,) Î d và (,,-) B(,-,) Î d và (,-,3) Gọi α là mp qua d và // d; β là mp qua d và // d > α β // d > (,-,) [ ] (,3,3) 3(,,) [ ] (-,-,-) -(,,) α: y + z β: x + (y+) + z ó x + y + z + Chọn M(,-,) Î α β, M Ï d. > qua M và có vcp (,-,) > : Cách : Gọi M d, N d > M(+,,-), N(,--,3 ) > ( --,- --,3 +) Vì // d nên: 97

70 ó ó cùng phương '-- - ' -- 3' + - ó ì - í î > M(-,-,) và (,-,) (,-,); M Ï d > : Bài : Cho mặ cầu (S): x + y + z + my 4z + m -3 và đ : Gọi là hình chiếu của rên mặ phẳng (Oyz). Tìm m để iếp xúc (S). Giải (S) có âm I(,-m,), bán kính R Lấy điểm rên : A(,,-3) và B(-4,3,) A và B có hình chiếu rên mp(oyz) lần lượ là A (,,-3) và B (,3,) chính là đường hẳng qua điểm A,B > có vcp (,,4) Ta có: d(i, ) Do đó: iếp xúc (S) ó d(i, ) R ó ó m Ú m 98

71 Bài 3: Cho mặ cầu (S): (x-) + (y+) + z và đường hẳng: d : ; d : a/ Viế p mặ phẳng (P) iếp xúc (S) và song song với đường hẳng d, d d,d b/ Viế p đường hẳng qua âm của (S) và cắ đường hẳng Giải: a/ (S) có âm I(,-,), bán kính R Chọn A(,-,) Î d và (,,) B(-,,) Î d và (,,) Ta có: [ ] (-3,,) > (P): -3x + y + z + D (P) iếp xúc (S) ó d(i,(p)) R ó ód 5 Ú D -7 Vậy có mp (P): -3x + y +z + 5 và -3x +y +z 7 b/ Gọi α là mp qua I và d ; β là mp qua I và d > α β Ta có: [ ] (-,3,-); [ ] (,,-5) > a [ ] (-3,-6,-5); không cùng phương D x > : - y+ z Bài 4: Cho mặ phẳng (P): 3x + 5y z + 3, đường hẳng d: và điểm A(,,-) a/ Viế p đường hẳng d qua A, song song (P) và vuông góc d. b/ Viế p đường hẳng d qua A, song song (P) và cắ d. 99

72 c/ Tìm ọa độ điểm B sao cho (P) là mặ phẳng rung rực của đoạn AB Giải: a/ Ta có: > > d có vcp là [ ] (3,5,-), (,4,) > (9,-5,) > d : b/ Cách : Gọi (Q) là mp qua A và // (P); M (Q) d > d là đ qua điểm A, M Ta có: (Q) // (P) > (Q): 3x + 5y z + D (D 3) A Î (Q) > D > D -4 > (Q): 3x + 5y z 4 Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ p: ó > M(-3,3,) (-4,3,3) > d : Cách : d có p ham số: Gọi M d d > M(-5+,-+4,+) 3

73 Ta có: (-6,4-,+); (3,5,-) d // (P) ó. ó ó > (-4,3,3) > d : x - y + z c/ Gọi H là hình chiếu của A rên (P) > H là rung điểm của AB Ta có H Î (P) > H(x, y, 3x + 5y + 3) > (x, y, 3x + 5y + 3) x cùng phương ó - y x+ + y Bài 5: ó Þ H (-, -5, ) H là rung điểm của AB > B (-5, -, ) Cho đường hẳng d: ; d : a/ Tìm a để d và d cắ nhau b/ Gọi A là giao điểm của d và d. Viế p đường hẳng MN( M Î d, N Îd )sao cho điểm H (,, - ) là hình chiếu vuông góc của A rên đường hẳng MN. Giải: a/ Xé hệ p: ó Hệ này có nghiệm duy nhấ nên d, d cắ nhau. Vậy a 3

74 , -5) b/ Ta có: A (,, 3); d: ìx íy îz-+ M Î d, N Î d > M (,, - + ), N (-, +, 3 ) (-, -+, - +4), (,, + ), (-, ì- ' ' -+ - ' -+ 4 ó í - + î--- 5 ì 3 ' 3 ó í 3 - î 5 æ 3 ö æ ö 3 M ç, -,- ; MN ç -,, (- 5,3,) è 5 5 ø è 3 5 5ø 5 ì x MN: íy z- + î 5 Bài 6: Cho mặ phẳng: α: kx + y z + ; β: x ky + z a/ Chứng minh rằng mặ phẳng α và β luôn cắ nhau với mọi k b/gọi d là giao uyến của α và β. Tìm k để d nằm rên mặ phẳng (Oyz) Giải: a/ (k,, -), (, -k, ) 3

75 Ta có: (-k, --k, -k -) " k (vì -k - " k) > α và β luôn cắ nhau " k b/ * Cách : d nằm rên (Oyz) ó vô số nghiệm ó vô số nghiệm ó vô số nghiệm * Cách : ó k Nhận hấy điểm A (,, ) Î α β > d và (Oyz) có điểm chung là A " k Bài 7: Ta có:, (,, ) Do đó: d nằm rên (Oyz) ó ó - k ó k Cho mặ phẳng α: x + mz m ; β: ( m)x my Tìm m để α và β cắ nhau. Trong rường hợp đó chứng ỏ giao uyến d của α và β luôn nằm rên mặ phẳng cố định khi m hay đổi. Giải: Ta có: (,, m), ( m, - m, ) > (m, m m, -m) 33

76 Do đó: α và β cắ nhau ó ó m Ta có: d α β > (m, m m, -m) Nhận hấy điểm A (,, ) Î α β > A Î d Gọi (P) là mp cố định qua A và có (a, b, c) ( a + b + c ) Ta có: D Ì (P) " m ó a. n " m d P ó am + b(m m ) cm " m ó (a b)m + (b c)m " m ó ó a b c > (a, a, a) a(,, ) (Ta phải có a. Vì nếu a > a b c : mâu huẫn) > (P): x + y + (z ) ó x + y + z Bài 8: (ĐH.3A) Trong không gian ọa độ Oxyz cho hình hộp chữ nhậ ABCD.A B C D có A rùng với gốc O, B (a,, ), D (, a, ), A (,, b) (a>, b> ). Gọi M là rung điểm CC. với nhau a/ Tính hề ích khối ứ diện BDA M heo a và b b/ Xác định ỉ số để mặ phẳng (A BD) và (MBD) vuông góc Giải: a/ Ta có: A(,, ), M (a, a, ) 34

77 (-a, a, ), (, a, ) (-a,, b), V b/ mp(a BD) có pv (ab, ab, a ) mp (MBD) có pv ( ) Do đó: (A BD) ^ (MBD) ó Bài 9: (ĐH.B) ó ó a (b a ) ó a b ó a b (do a >, b > ) ó Cho hình lập phương ABCD.A B C D có cạnh bằng a a/ Tính heo a khoảng cách giữa đường hẳng A B và B D b/ Gọi M, N, P lần lượ là các rung điển của các cạnh BB, CD, A D. Tính góc giữa đường hẳng MP và C N Giải: a/ Chọn hệ rục ọa độ A xyz như hình vẽ. Ta có: A (,, ), B (a,, ), D (, a, ), B (a,, a), C(a, a, a), D (, a, a), 35

78 C (a, a, ), M (a,, ), N ( ), P (,, ) (a,, a), (-a, a, a) (- a, - a, a ), (a,, ) > d(a B,B D) b/ (- a,, (- > - > > (MP,C N) 9 o BÀI TẬP ÔN LUYỆN Bài : a) Cho 3 điểm A ( ; 5; 3 ), B ( 3; 7; 4), C ( x; y; 6 ) Tìm x, y để A, B, C hẳng hàng. b) Cho điểm A ( -; 6; 6 ); B ( 3; -6; - ). Tìm điểm M huộc mp ( Oxy ) sao cho MA + MB nhỏ nhấ. Bài : Cho hình hộp ABCD.A B C D. Biế A ( ; ; ); B ( ; ; ); D ( ; -; ); C ( 4; 5; -5). Tìm oạ độ các đỉnh còn lại. Bài 3: Chứng ỏ 4 điểm sau đây là 4 đỉnh của mộ hình bình hành và ính diện ích của hình bình hành đó: ( ; ; ), ( ; 3; 4 ), ( 6; 5; ), ( 7; 7; 5 ). Bài 4: a) Tìm rên rục Oy điểm cách đều hai điểm A ( 3; ; ), B ( - ; 4; ). 36

79 b) Tìm rên mp Oxz điểm cách đều 3 điểm A ( ; ; ), B ( -; ; ), C( 3; ; -) Bài 5: Cho điểm A( ; -; 7 ), B( 4; 5; - ). Đường hẳng AB cắ mp (Oyz) ại điểm M. Điểm M chia đoạn hẳng AB heo ỷ số nào? Tìm oạ độ điểm M. Bài 6: Cho u ( ; -; ), v ( m; 3; - ), w ( ; ; ). Tìm m để 3 vecơ đồng phẳng. Bài 7: a) Cho vecơ a ( ; m; - ) và b ( ; ; 3 ). Tìm m để a ^ b. ^ b. b) Cho vecơ a ( ; log 3 5; m ) và b ( 3; log 5 3; 4 ). Tìm m để a c) Cho vecơ a ( ; -; ). Tìm b cùng phương với a, biế rằng a. b Bài 8: a) Cho vecơ a ( ; -; 3 ). Tìm b cùng phương với a, biế rằng b ạo với Oy mộ góc nhọn và b 4 b) Vecơ u có độ dài bằng, ạo với vecơ a ( ; ; ) góc 3, ạo với vecơ b ( ; ; ) góc 45. Tìm oạ độ vecơ u. c) Vecơ u vuông góc với vecơ a ( ; ; ) và vecơ b ( ; -; 3 ), u ạo với rục Oz mộ góc ù và u 3. Tìm oạ độ vecơ u. Bài 9: Trong không gian oạ độ Oxyz cho 4 điểm: A( ; ; ), B( ; ; ), C( ; ; ), D( ; ; ). 37

80 a) Chứng minh 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Tính hể ích ứ diện ABCD. b) Tìm oạ độ rọng âm của am giác ABC, rọng âm ứ diện ABCD. c) Tính diện ích các mặ của ứ diện. d) Tính độ dài các đường cao của khối ứ diện. e) Tính góc giữa đường hẳng AB và CD. f) Viế p mặ cầu ngoại iếp ứ diện ABCD. Bài : Trong không gian oạ độ Oxyz cho 3 điểm A( ; ; ), B( ; ; ), C( ; ; ) a) Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của am giác. b) Tính chu vi, diện ích am giác ABC. c) Tìm oạ độ điểm D để ABCD là hình bình hành. d) Tính độ dài đường cao h A của am giác ABC. e) Tính các góc của am giác ABC. f) Xác định oạ độ rực âm am giác ABC. g) Xác định oạ độ âm đường ròn ngoại iếp am giác ABC. Bài : Trong không gian oạ độ Oxyz, cho am giác ABC có A( ; ; - ), B( ; -; 3 ), C( -4; 7; 5 ) a) Tính độ dài đường cao h A của am giác kẻ ừ đỉnh A. b) Tính độ dài đường phân giác rong của am giác vẽ ừ đỉnh B. Bài : Cho ứ diện ABCD có: A( ; ; - ), B( 3; ; ), C( ; -; 3 ) và D huộc rục Oy. Biế V ABCD 5. Tìm oạ độ đỉnh D. Bài 3: Cho 4 điểm A( ; ; ), B( ; 4; ), C( ; ; 6 ), D( ; 4; 6 ). Tìm ập hợp những điểm M sao cho: MA + MB+ MC+ MD 4. 38

81 Bài 4: a) Bốn điểm A( -; ; 3 ), B( ; -4; 3 ), C( 4; 5; 6 ), D( 3; ; ) có huộc cùng mộ mp không? b)tìm a để 4 điểm A( ; ; ), B( ; a; ), C( 4; -; 5 ), D( 6; 6; 6 ) huộc cùng mộ mặ phẳng. c) Cho 3 điểm A( ; ; ), B( 3; -; ), C( -; ; ). Điểm C có huộc mp rung rực của đoạn hẳng AB không? Bài 5: Viế p mp đi qua điểm M( ; ; 4 ), cắ các rục oạ độ Ox, Oy, Oz ại các điểm A, B, C sao cho OA OB OC. Bài 6: Viế p mp đi qua điểm M( ; ; ), cắ các ia Ox, Oy, Oz ại các điểm A, B, C sao cho hể ích của ứ diện OABC có giá rị nhỏ nhấ. Bài 7: a) Tìm a để mp x - y- z+ 5 và 4 3 x sina+ y cosa+ z sin a+ vuông góc nhau. b) Tìm a để u ( sina ; ; sina cosa ) song song với mp ( P ): x + y + z + 6 Bài 8: Cho điểm A( ; ; -3 ), B( ; ; - ) và mp ( P ): 3x 8y + 7z a) Tìm oạ độ giao điểm I của đường hẳng AB với mp ( P ). b) Tìm oạ độ điểm C nằm rên mp (P) sao cho am giác ABC là am giác đều. Bài 9: a) Viế p mp (P) chứa rục Oz và ạo với mp(a ): x + y- 5z mộ góc 6. b) Viế p mp (Q) qua A( 3; ; ), C( ; ; ) và ạo với mp ( Oxy) mộ góc 6. Bài : Cho ứ diện ABCD với A( 3; 5; - ), B( 7; 5; 3 ), C( 9; -; 5), D( 5; 3; -3 ). Viế phương rình mặ phẳng (P) qua đđường hẳng AB v chia ứ diện ABCD lm hai phần cĩ hể ích bằng nhau 39

82 3 Bài : Tìm p đường hẳng rong mỗi rường hợp sau: a) Đi qua A( 4 ; 3; ) và song song với đường hẳng î í ì D z y x 3 3 : b) Đi qua A( ; ; - ) và song song với đường hẳng î í ì D : z y x z y x c) Đi qua A( -; ; ) và vuông góc với mp (a ) : x + y z + d) Đi qua A( ; -; ) và vuông góc với đường hẳng: î í ì z x y x và î í ì - + z y x Bài : Viế p hình chiếu của đường hẳng d: î í ì z y x 3 3 lần lượ rên các mp (Oxy),(Oxz),(Oyz) và mp a :x+y+z-7 Bài 3: a) Tìm ập hợp các điểm rong không gian cách đều 3 điểm A( ; ; ), B( -; ; ), C( ; -3; ). b) Tìm quỹ ích các điểm M cách đều rục oạ độ Ox, Oy và điểm A(; ; ). Bài 4: Trong không gian với hệ oạ độ Oxyz cho đường hẳng: î í ì D : z y x y x, î í ì D 3 3 : y x z y x Chứng minh D, D cắ nhau.

83 3 Bài 5: Cho đường hẳng î í ì + z y x d 3 : và mp ( a ): x + y z + 5. Chứng ỏ d song song với ( ) a. Tìm khoảng cách ừ d đến ( ) a Bài 6: a) Tìm góc giữa đường hẳng z y x và mỗi rục oạ độ. b) Tìm góc giữa mỗi cặp đường hẳng: î í ì z y x 4 3 ) a và î í ì ' 4 ' 3 ' z y x 4 3 ) z y x b và î í ì z x z y x Bài 7: Tìm góc giữa đường hẳng D và mp ( a ) rong các rường hợp sau: a) î í ì D z y x 3 : và ( a ): x y + z b) : z y x D và ( a ): 3x y + z

84 Bài 8: a) Tìm oạ độ hình chiếu (vuông góc) của điểm M( ; -; ) rên mp ( a ):x y + z +. b) Cho 4 điểm A( 4; ; 4 ), B( 3; 3; ), C( ; 5; 5 ), D( ; ; ). Tìm oạ độ hình chiếu của D rên mp ( ABC ). c) Cho 3 điểm A( ; ; ), B( -; ; - ), C( ; -; - ). Tìm oạ độ hình chiếu của gốc O rên mp ( ABC ). Bài 9: Tìm oạ độ điểm đối xứng của M( ; -3; ) qua mp ( a ): x + 3y z +. Bài 3: a) Cho điểm A( 3; ; ), B( -9; 4; 9 ) và mp ( a ): x y + z +. Tìm ọa độ điểm M rên ( a ) sao cho MA- MB đạ giá rị lớn nhấ. 3 b) Cho đểm A( 3; ; ), B( 7; 3; 9 ) và mp ( a ): x + y + z + 3. Tìm M rên ( a ) để MA + MB đạ giá rị nhỏ nhấ. Bài 3: a) Cho 3 điểm A( -; 3; ), B( 4; ; -3 ), C( 5; -; 4 ). Tìm oạ độ hình chiếu H của điểm A rên đường hẳng BC. x+ y+ z b) Cho đường hẳng d : và điểm M( 4; -3; 3 - ). Tìm oạ độ hình chiếu H của điểm M rên đường hẳng d. Bài 3: a) Tìm oạ độ điểm đối xứng của M( ; -; ) qua đường ìx + hẳng d: íy-- îz b)tìm ọa độ điểm đối xứng của M( -3,,-) qua đường hẳng d l giao uyến của hai mp 4x-3y-3 v y-x+5 Bài 33: Viế p đường vuông góc chung của các cặp đường hẳng sau:

85 a) x- y- 3 z+ 4 d : và 3-5 x+ y- 4 z- 4 d ': ìx + b) d : íy - v giao uyến của mp x + z-, îz y - 3 c) d l giao uyến mp x + y+ z- 3, y + z- và d l giao uyến của mp x - y- z+ 9, y - z+ Bài 34: Trong không gian với hệ oạ độ Oxyz cho đường hẳng: ìx + d : íy-+ và d l giao uyến của mp 3 x - z- 7, îz - 3 x + 3y- z-7 a) Chứng minh d và d chéo nhau và vuông góc nhau. b) Viế p mp (P) qua d và vuông góc với d. Tìm oạ độ giao điểm H của d và (P). c) Viế p đđường vuơng gĩc chung của d v d' Bài 35: Trong không gian với hệ oạ độ Oxyz, xé đường hẳng ìmx+ y- mz- D m : í îx- my+ z- m a) Chứng minh góc giữa D m và rục Oz không đổi; khoảng cách giữa D m và Oz không đổi. b) Tìm ập hợp các giao đđiểm M của D m và mp ( Oxy ) khi m hay đổi. 33

86 Bài 36: Trong không gian oạ độ Oxyz cho đưòng hẳng : d l giao uyến của mp x - 8 z+ 3, y - 4 z+ v d l giao uyến của mp x - z- 3, y + z+ a) Viế p các mp P, P lần lượ đi qua d, d và song song với nhau. b) Tính khoảng cách giữa d và d. c) Viế p đường hẳng D song song với Oz, cắ d và d. Bài 37: Trong không gian oạ độ Oxyz, xé mặ phẳng: ( ): 3mx+ 5 - m y+ 4mz+ a, m Î [ -; ]. m cố định. a) Tính khoảng cách ừ gốc O đến ( a m ). b) Chứng minh "m Î [ -; ], ( a m ) iếp xúc với mộ mặ cầu c) Với giá rị nào của m, hai mp ( a m ) và ( Oxz ) cắ nhau? Khi m hay đổi, chứng minh rằng các giao uyến đó song song hoặc rùng nhau. Bài 38: Trong không gian oạ độ Oxyz cho đường hẳng d và mặ x- y- 9 z- phẳng ( P ) có phương rình: d :, ( P ): 3x y z a) Tìm oạ độ giao điểm A của đường hẳng d với mp (P). Tính góc giữa d và (P). b) Viế p mp ( P ) qua điểm M( ; ; - ) và vuông góc với đường hẳng d. c) Viế p hình chiếu vuông góc d của d rên mp ( P ). d) Cho điểm B( ; ; - ), hãy ìm oạ độ điểm B sao cho mp ( P ) là mp rung rực của đoạn hẳng BB. 34

87 e) Viế p đường hẳng D nằm rong mp ( P ), vuông góc và cắ đường hẳng d. Bài 39: Cho hình lập phương ABCD.A B C D cạnh là a. Xé điểm M Î AD', NÎ DB sao cho AM DN k ( < k < a ) và P là rung điểm của B C. a) Tính cosin của góc giữa đường hẳng AP và BC. b) Tính hể ích khối ứ diện APBC. c) Chứng minh MN luôn song song với mp ( A D CB ) khi k biến hiên. d) Tìm k để đoạn MN ngắn nhấ. e) Khi đoạn MN ngắn nhấ, CMR: MN là đường vuông góc chung của AD và DB và MN song song với A C. Bài 4: Viế phương rình đường hẳng đi qua điểm M( ; -; )và cắ ìx + ìx-+ đường hẳng sau (d ): íy ; (d ): íy 3- îz 3- îz Bài 4: Viế p đường hẳng nằm rong mp (P): y + z và cắ cả ìx - ìx - đường hẳng:( d ): íy ; (d ): íy 4+ îz 4 îz ì5x- 3y+ z- 5 Bài 4: Chứng ỏ đường hẳng í nằm rong mp îx- y- z- 4x 3y + 7z 7 Bài 43: Cho đường hẳng d l giao uyến của mp x - z, 3 x- y+ z- 3 và mp (a ): ( m + 4 )x + ( 5m 6 )y + ( 3m 8 )z 7. Tìm m để (d) ^ (a ) Bài 44: Cho mp ( P ): x + y + z và đường hẳng d l giao uyến của mp x + y- 3, 3 x - z- 7 35

88 36 a) Xác định giao điểm A của (d) và (P). b) Viế p đường hẳng (D) đi qua A, vuông góc với (d) và nằm rong mp (P). Bài 45: Lập p đường hẳng qua A( ; ; ) vuông góc với đường hẳng z ìx- x- y+ và cắ đường hẳng íy 3 îz + Bài 46: DABC có A( ; -; - ), B( -; ; 6 ) và C( 5; 9; - ) a) Tìm oạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên BC. b) Viế p mp chứa BC và vuông góc với mp (ABC). Bài 47: Cho mp (P): x + y z 6. Tìm điểm đối xứng của gốc O qua mp (P). Bài 48: Tìm điểm đối xứng của A( -3; ; - ) qua đường hẳng d l giao uyến của mp 4 x - 3y-3, y - z+ 5 Bi 49: Viế p hình chiếu vuông góc của đường hẳng x 6 (d): : + y - d z rên mặ phẳng (P): 3x y z ìx - í îz- Bài 5: Cho đường hẳng ( D ) y ;( D ) : a) CMR: (D ) và (D ) chéo nhau. ìx : íy - îz b) Lập p đường vuông góc chung của đường hẳng rên. c) Tìm điểm nối (D ) và (D ) mà khoảng cách giữa chúng ngắn nhấ. ìx-8z+ 3 d) Bài 5: Cho đường hẳng (d ): í îy- 4z+ ìx- z- 3 (d ): í îy+ z+ và

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT  GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được  Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO Ụ & ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT NGUYỄN U ĐỀ HÍNH THỨ Mã đề hi ĐỀ THI HỌ KỲ II Môn: Toán Thời gian làm bài: 9 phú ( câu rắc nghiệm và 4 câu ự luận) (Học sinh không được sử dụng ài liệu) Họ và ên học

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được  BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt  1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm HỬ SỨC RƯỚC KÌ HI HPQG 018 Đề Cơ bản 10 hời gian làm bài : 50 phú hầy Đặng Việ Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI IẾ CÁC BÀI ẬP chỉ có ại websie MOON.VN Câu 1: Khi nghiên cứu

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX  Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại  THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

Bùi Xuân Dương –

Bùi Xuân Dương – ĐẠI HỌ KHTN THPT HUYÊN (Đề hi gồm 4 rang) ĐỀ THI THỬ ẦN II Bài hi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn hi hành phần: VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phú, không kể hời gian phá đề Họ & Tên:.. Số Báo Danh:.. Mã đề hi: 3 âu

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

Microsoft Word Ung dung bai toan chuyen dong tang truong - DA.docx

Microsoft Word Ung dung bai toan chuyen dong tang truong - DA.docx ỨNG DỤNG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG, TĂNG TRƯỞNG ĐÁP ÁN Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạ Câu. Khẳng định nào au đây đúng? A. Nếu w' ( ) là ốc độ ăng rưởng cân nặng/năm của mộ đứa rẻ, hì w '( ) và uổi. ò d là ự cân

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại  Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại  THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO 2004 Thời gian 150 phút

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO 2004 Thời gian 150 phút SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO 004 Thời gian 0 phút ------------------------------------------------------------- ( kết quả tính toán gần nếu không có quy định cụ thể

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si Bài 3 Dòng chảy iê âm của hí hi vận ốc dòng ăng liên ục(dòng chảy Pan-ơ Mai-ơ) Ở bài này, a ẽ xem xé dạng đơn giản nhấ của dòng chảy iê âm của hí dòng chảy ịnh iến đề Khi đó các phần ử chấ lỏng chyển động

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - \320? CUONG \324N T?P HKII.docx)

(Microsoft Word - \320? CUONG \324N T?P HKII.docx) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN LỚP 10 A. ĐẠI SỐ 1)Chứng minh bất đẳng thức (áp dụng bđt Cauchy, hằng đẳng thức, tìm GTLN,GTNN) 2) Giải bất phương trình bậc nhất, bậc 2. Giải bất phương trình chứa căn 3)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn Chủ đề : CON LẮC LÒ XO BÀI OÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, HẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG a xé các bài oán sau: +Vận ụng công hức ính cơ năng, hế năng, động năng +Khoảng hời gian liên quan đến cơ năng, hế năng, động

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên ĐỀ THI HSG LỚP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 08-09 THỜI GIAN : 80 PHÚT Bài (4 điểm) Cho hàm số y x x + 4 có đồ thị C, đường thẳng ( d ) đi qua ( ;) A và có hệ số góc m Tìm m để ( d ) cắt ( C ) tại ba điểm

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: Toán Mã đề thi 00 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph BỘ GIÁO DỤ & ĐÀO TẠO ỤM 5 TRƯỜNG THT HUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trg ) KỲ THI THỬ THT QUỐ GIA NĂM HỌ - 8 MÔN TOÁN Thời gi làm bài : 9 phút Đợt thi //8 &//8 Họ và tê : Số báo dh : Mã đề thi âu : ho hàm số y

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:  ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc Hoàng Hà - Đinh Thị Hoài Thương 60 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (Có đáp án) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính 1 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.  Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn