HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 56 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BĐT TOÁN 10 Câu 1. Nếu a b và c d. thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng? A.

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 56 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BĐT TOÁN 10 Câu 1. Nếu a b và c d. thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng? A."

Bản ghi

1 56 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BĐT TOÁN 0 Câu Nếu b và c d thì bất đẳng thức nào su đây luôn đúng? A c bd B c b d C d b c D c bd Câu Nếu m 0, n 0 thì bất đẳng thức nào su đây luôn đúng? A m n B n m 0 C m n D m n 0 Câu 3 Nếu, b và c là các số bất kì và A c bc B b thì bất đẳng nào su đây đúng? b C c b c D c c b Câu Nếu b và c d thì bất đẳng thức nào su đây luôn đúng? A B c b d C c bd D c b d c d Câu 5 Bất đẳng thức nào su đây đúng với mọi số thực? A 6 3 B 3 6 C D 6 3 Câu 6 Nếu, b, c là các số bất kì và A 3 c 3b c B b thì bất đẳng thức nào su đây luôn đúng? b C c bc D c bc Câu 7 Nếu b 0, c d 0 thì bất đẳng thức nào su đây không đúng? A c bc B c b d C b D c bd Câu 8 Nếu b 0, c d 0 thì bất đẳng thức nào su đây không đúng? A c b d B c bd C c d D d b c Câu 9 Sắp ếp b số 6 3, 9 và 3 6 theo thứ tự từ bé đến lớn thì thứ tự đúng là A 9, 3 6, 6 3 B 3 6, 9, 6 3 C 9, 6 3, 3 6 D 6 3, 3 6, 9 Câu 0 Nếu c b c thì bất đẳng thức nào su đây đúng? A 3 3b B b C b D Câu Nếu b và 3b 3c thì bất đẳng thức nào su đây đúng? A c B c C 3 3c D c Câu Một tm giác có độ dài các cạnh là,, trong đó là số nguyên Khi đó, bằng A B C 3 D Câu 3 Với số thực ất kì, biểu thức nào su đây có thể nhận giá trị âm? A B C Câu Với số thực ất kì, biểu thức nào su đây luôn luôn dương A B Câu 5 Trong các số 3, 5, 3, C D D A số nhỏ nhất là 5, số lớn nhất là 3 B số nhỏ nhất là 3, số lớn nhất là Group:

2 C số nhỏ nhất là 5, số lớn nhất là 3 D số nhỏ nhất là 3, số lớn nhất là 3 Câu 6 Cho hi số thực, b so cho b Bất đẳng thức nào su đây không đúng? A b B b C b 0 D b Câu 7 Nếu 0 thì bất đẳng thức nào su đây đúng? A B C D 3 Câu 8 Cho, b, c, d là các số thực trong đó, c 0 Nghiệm củ phương trình b 0 nhỏ hơn nghiệm củ phương trình c d 0 khi và chỉ khi b c A d B b c d C b d c D b d c Câu 9 Nếu b và b b thì bất đẳng thức nào su đây đúng? A b 0 B b C b 0 D 0 và b 0 Câu 0 Cho, b, c là độ dài b cạnh củ một tm giác Mệnh đề nào su đây không đúng? A b c B b bc b C b c bc D Câu Cho f Kết luận nào su đây là đúng? A f ( ) có giá trị nhỏ nhất bằng B f ( ) có giá trị lớn nhất bằng C f ( ) có giá trị nhỏ nhất bằng Câu Cho hàm số f D f ( ) có giá trị lớn nhất bằng Mệnh đề nào su đây là đúng? A f ( ) có giá trị nhỏ nhất là 0, giá trị lớn nhất bằng B f ( ) không có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất bằng C f ( ) có giá trị nhỏ nhất là, giá trị lớn nhất bằng D f ( ) không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất y Câu 3 Với giá trị nào củ thì hệ phương trình y A B C Câu Cho biết hi số và b có tổng bằng3 Khi đó, tích hi số và b b c bc có nghiệm ( ; y ) với y lớn nhất A có giá trị nhỏ nhất là 9 B có giá trị lớn nhất là 9 D C có giá trị lớn nhất là 3 D không có giá trị lớn nhất Câu 5 Cho b Khi đó, tích hi số và b Group:

3 A có giá trị nhỏ nhất là B có giá trị lớn nhất là C có giá trị nhỏ nhất khi b D không có giá trị nhỏ nhất Câu 6 Cho y, gọi S y Khi đó t có A S B S C S D S Câu 7 Cho, y là hi số thực thy đổi so cho y Gọi m y Khi đó t có: A giá trị nhỏ nhất củ m là B giá trị nhỏ nhất củ m là C giá trị lớn nhất củ m là D giá trị lớn nhất củ m là Câu 8 Với mỗi, trong các biểu thức:,,,, giá trị biểu thức nào là nhỏ nhất? A B C D Câu 9 Giá trị nhỏ nhất củiểu thức 3 A B Câu 30 Giá trị nhỏ nhất củiểu thức A 9 B Câu 3 Giá trị nhỏ nhất củiểu thức 3 với là: 9 C 3 với là: 7 D C 0 D 3 6 với là: A 9 B 6 C 0 D 3 Câu 3 Cho biểu thức P với 0 Mệnh đề nào su đây là mệnh đề đúng? A Giá trị lớn nhất củ P là B Giá trị nhỏ nhất củ P là C Giá trị lớn nhất củ P là D P đạt giá trị nhỏ nhất tại f bằng 5 9 A B C D 8 8 Câu 33 Giá trị lớn nhất củ hàm số Câu 3 Cho biểu thức f Kết luận nào su đây đúng? A Hàm số f ( ) chỉ có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất B Hàm số f ( ) chỉ có giá trị nhỏ nhất, không có giá trị lớn nhất C Hàm số f ( ) có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất D Hàm số f ( ) không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất Câu 35 Cho là số thực bất kì, P Bất đẳng thức nào su đây đúng với mọi? A P B P C P D P Group:

4 Câu 36 Cho Q b c b bc c với, b, c là b số thực Khẳng định nào su đây là đúng? A Q 0 chỉ đúng khi, b, c là những số dương B Q 0 chỉ đúng khi, b, c là những số không âm C Q 0 với, b, c là những số bất kì D Q 0 với, b, c là những số bất kì Câu 37 Số nguyên lớn nhất so cho 3 là: A 3 B C 5 D 6 Câu 38 Mệnh đề nào su đây là đúng với mọi? A 5 B 5 C 5 5 D 5 5 Câu 39 Với, b, c 0 và b c Để chứng minh bất đẳng thức b b c c 6 t có thể áp dụng bất đẳng thức Cô-si theo cách nào su đây? A Cho b số b, b c, c B Cho từng cặp số, b ;, b c ;, c C Cho từng cặp số b; b c ; b c, c ; c, b D Cho từng cặp số, b ;, b c ;, c Câu 0 Cho hi số thực, b tùy ý Mệnh đề nào su đây là đúng? A b b B b b C b b D b b Câu Cho hi số thực, b tùy ý Mệnh đề nào su đây là đúng? A b b B C Nếu b thì b với b 0 b b D b b Câu Cho hi số thực, b tùy ý Mệnh đề nào su đây là đúng? A b b B b b C b b D b b Câu 3 Bất đẳng thức nào su đây đúng với mọi số thực? A B C Câu Nếu, b là những số thực và A D b thì bất đẳng thức nào su đây luôn đúng? b B với b 0 C b b D b Group:

5 Câu 5 Cho 0 Nếu thì bất đẳng thức nào su đây luôn đúng? Câu 6 Nếu A B C D thì bất đẳng thức nào su đây luôn đúng? A B C D Câu 7 Cho, b Bất đẳng thức nào su đây không đúng? A B b C b b D b b Câu 8 Giá trị nhỏ nhất củ hàm số A B f ( ) với 0 là C D 3 Câu 9 Giá trị nhỏ nhất củ hàm số f ( ) với 0 là A 3 B 6 C 3 D 6 Câu 50 Giá trị nhỏ nhất củ hàm số f ( ) với là A B 5 C D 3 Câu 5 Cho Giá trị lớn nhất củ hàm số A f ( ) bằng B C D Câu 5 Giá trị nhỏ nhất củ hàm số A B f ( ) với 0 là C D Câu 53 Giá trị nhỏ nhất củ hàm số f ( ) với 0 là Câu 5 Với A B C 3 D, hàm số f đạt giá trị nhỏ nhất khi: A 3 B C Câu 55 Giá trị lớn nhất củ hàm số f D 5 với 3 là: Group:

6 A B C 3 D Câu 56 Cho b c Hãy ác định tính đúng-si củ các mệnh đề su: (I) b bc c 0 (II) b bc c (III) b bc c (IV) b bc c A I, II đúng B II, IV đúng C II, III đúng D I, IV đúng Group: