BFM Inner_Marathi.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BFM Inner_Marathi.pmd"

Bản ghi

1

2 `w ^y_r _ZmMr

3 `w ^y_r _ZmMr Vw_ `m _Zm_ `o `w qoh$uo Om `g _m`a Nanakramguda, Hyderabad

4 If you purchase this book without a cover you should be aware that this book may have been stolen property and reported as unsold and destroyed to the publisher. In such case neither the author nor the publisher has received any payment for this stripped book. Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from The Amplified Bible (AMP). The Amplified Bible, Old Testament, copyright 1965, 1987 by the Zondervan Corporation. The Amplified New Testament, copyright 1954, 1958, 1987 by The Lockman Foundation. Used by permission. Scripture quotations marked NKJV are taken from The New King James Version of the Bible. Copyright 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc., Publishers. Used by permission. Scripture quotations marked NKJV are taken from the King James Version of the Bible. Copyright 2012 by Joyce Meyer Ministries - Asia All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Joyce Meyer Ministries - Asia. Joyce Meyer Ministries - Asia Nanakramguda, Hyderabad Phone: Website: Battlefield of the Mind - Marathi Winning the Battle in Your Mind Printed at: Caxton Offset Pvt. Ltd. Hyderabad

5 An Un{ÌH$m _ZmMr `wõ^y_r ho nwñvh$ _r _mpm Wmoabm _wbjm So>pìhS> `mbm g_n U H$aVo. VwP ì`{º$_îd _mâ`mgmai M Amho, Am{U _mz{gh$ joìmv Vwbm AZoH$ bt>m`m bt>mì`m bmjë`m ho _bm _mhrv Amho. Vwbm gmvë`mzo dmt>vmzm _r nm{hbo Amho, Am{U _ZmÀ`m ZdrH$aUm_wio {_iumè`m {do`m Mm AZw^d Vwbm `ov Amho ho _bm _mhrv Amho. So>pìhS>, _r VwÂ`mda àrvr H$aVo, _bm VwPm A{^_mZ dmq>vmo. AerM dmq>mmb H$arV amhm!

6 AZwH«$_{UH$m ^mj 1 _ZmMo _hîd àñvmdzm 11 1 _Z hr `wõ^y_r Amho 15 2 AË`mdí`H$ JaO 27 3 Yra gmosy> ZH$m! 33 4 hiyhiy 39 5 gh$mamë_h$ ìhm 45 6 _Zmbm ~m YyZ Q>mH$Umao AmË_o 57 7 Vwåhr H$m` {dmma H$arV AmhmV, Ë`m{df`r {dmma H$am 63 ^mj 2 _ZmÀ`m AdñWm àñvmdzm 73 8 _mpo _Z gm_mý` H$Yr AgVo? 77 9 ^Q>H$Umao, H$moS>çmV ns>umao _Z Jm Yibobo _Z g e`r Am{U {dídmg Z R>odUmao _Z qmvmvya Am{U AñdñW _Z Xwgè`m Mo Xmof emoyumao, Q>rH$m H$aUmao Am{U g e`r _Z {ZpîH«$` _Z {¼ñVmMo _Z 153

7 8 AZwH $_{UH$m ^mj 3 MwH$sMr _mz{gh$vm àñvmdzm MwH$sMr _mz{gh$vm #1: _mpm ^yvh$mi Am{U dv _mzh$mi `m da _mpo ^{dî` Adb ~yz Amho MwH$sMr _mz{gh$vm #2: H$moUr Var _mâ`mgmr>r Vo H$am, _bm O~m~Xmar `m`mr BÀN>m Zmhr MwH$sMr _mz{gh$vm #3: H $nm H$ê$Z gd H$mhr gmono H$am, \$ma H$R>rU Jmoï>r _bm O_V ZmhrV MwH$sMr _mz{gh$vm #4: _mpm ZmB bmo Amho; Hw$aHy$a H$aUo, Xmof emoyuo Am{U VH«$ma H$aUo `m Mo _bm ì`gz bmjbo Amho MwH$sMr _mz{gh$vm #5: H$moUË`mhr Jmoï>rgmR>r _bm Wm ~m`bm bmdy ZH$m, _bm gd H$mhr AmVmM nm{hoo MwH$sMr _mz{gh$vm #6: _mpr dmjuyh$ H$Xm{MV MwH$sMr Agob, nu Ë`mV _mpm Xmof Zmhr MwH$sMr _mz{gh$vm #7: _mpo OrdZ Iyn Xw Ir Amho, Ë`m_wio _bm ñdv ~Ôb dmb Q> dmq>vo MwH$sMr _mz{gh$vm #8: _r XodmÀ`m Amerdm Xm Zm nmì Zmhr MwH$sMr _mz{gh$vm #9: BVa gd OU _mâ`mnojm Mm Jbo AgVmZm _r Ë`m Mm _Ëga, Ûof H$m H$ê$ Z`o? MwH$sMr _mz{gh$vm #10: H$ Va Vo _r _mâ`m nõvrzo H$arZ ZmhrVa A{O~mV H$aUma Zmhr 261 Q>rnm 267 J«WgyMr 269 bo{iho$mr _m{hvr 270

8 ^mj 1 _ZmMo _hîd

9 àñvmdzm _Zwî` _ZmV Ogm {dmma H$aVmo, VgmM Vmo AgVmo (Zr{V.23 7) `m dmzmmm Iam AW g_omdyz gm JÊ`mgmR>r AmnU Amnë`m {dmmam Mo _hîd H$em àh$mao ì`º$ H$ê$ eh$vmo? (_amr>r n{dì emómv `m dmzmmo ^mfm Va Vmo Amnë`m _ZmV Kmg _mooumè`m-gmaim Amho Ago Ho$bo Amho.) {OVH$s OmñV _r XodmMr godm H$aVo Am{U {OVH$m OmñV Ë`mÀ`m dmzmmm Aä`mg H$aVo, {VVH$s A{YH$ _bm {dmma Am{U eãx `m À`m _hîdmmr OmUrd hmovo. `m Jmoï>tMm Aäæmmg H$aÊ`mgmR>r n{dì AmË_m _bm damoda _mj Xe Z H$arV AgVmo. Am_À`m `wõmmr eóo X {hh$ (aº$ Am{U _m gmmr eóo) ZmhrV, Va VQ>~ Xr O_rZXmoñV H$aÊ`mg Vr XodmÀ`m Ñï>rZo g_w Amho; VH ${dvh $ d (Iè`m) AmhmoV kmzm{déõ Xod{df` C M C^mabobo Ago gd H$mhr nmsy>z Q>mHy$Z Amåhr àë`oh$ H$ënZm A {HV HéZ {Vcm {¼ñVmnwTo _mz dmhdê`mg cmdvo 2 H$[aẄ.10 4,5 AmnU Omon`ªV n ÏdrVbmda AmhmoV, Vmon`ªV {dmma Am{U eãx `m Mm Aä`mg H$aÊ`mMr Amnë`mbm JaO Amho `mda _mpm {dídmg Amho. H$moUË`mhr Jmoï>rMm AmnU {H$Vrhr Aä`mg Ho$bm, Var Ë`mV {eh$ê`mgmaio ZdrZ Ago Zoh_rM H$mhr Zm H$mhr AgVo, Am{U AmnU nydu Á`m Jmoï>r {eh$bmo Ë`m Zm nwýhm COmim XoÊ`mMr JaO AgVo. ZrVr.23 7 `m dmzmmm Iam AW H$m` Amho? B J«OrVrb Ho$Ooìhr ^mfm VamV åhq>bo Amho, _Zwî` _ZmV Ogm {dmma H$aVmo, VgmM Vmo AgVmo. Xwgè`m EH$m B J«Or ^mfm VamV åhq>bo Amho, _Zwî` Amnë`m A V H$aUmV Ogm {dmma H$aVmo, VgmM Vmo ~ZVmo. _Z ho gd H $Ë`m Mo nwt>mar qh$dm AJ«XyV AgVo. amo_.8 5 _Ü`o ho ñnï> Ho$bo Amho Oo Xohñd^mdmMo AmhoV Am{U X {hh$voà`m An{dÌ BÀN>m Mo {Z` ÌU Á`m À`mda Amho Vo X {hh$ qh$dm emar[ah$ g_mymz XoUmè`m Jmoï>tMm nmr>nwamdm H$aVmV, nu Oo AmpË_H$ ñd^mdmmo AmhoV, Am{U n{dì AmËå`mMo {Z` ÌU Á`m À`mda Amho, Vo n{dì AmËå`mbm g Vwï> H$aUmè`m Jmoï>tH$S>o Amnbo {MÎm bmdvmv.

10 12 `wõ^y_r _ZmMr Amnë`m H $Vr `m Amnë`m {dmmam Mm WoQ> n[aum_ AmhoV. Amnbo _Z Oa ZH$mamË_H$ Agob Va Amnbo OrdZ ZH$mamË_H$ Agob. Ë`mCbQ> AmnU Oa XodmÀ`m dmzmzwgma Amnë`m _ZmMo ZdrH$aU Ho$bo Va amo_.12 2 Zwgma XodmMr Amnë`mgmR>r Or CÎm_ d J«hUr` BÀN>m Amho {VMm AZw^d KoD$Z Vr {gõ H$ê$. `m nwñvh$mmo _r VrZ _w»` ^mj Ho$>bo AmhoV. n{hë`m ^mjmv {dmmam Mo _hîd `mmm Chmnmoh Ho$bm Amho. Vwåhr H$em{df`r {dmma H$arV Amho `mmm {dmma Vwåhr H$aÊ`mMr JaO Amho ho _bm Vw_À`m _Zmda R>gdm`Mo Amho. nwîh$i bmoh$m À`m g_ñ`m `m Ë`m À`m {dmmaàumbrvyz CX²^dboë`m AgVmV. g VmZ àë`oh$mbm MwH$sMr {dmmae br, MwH$sMo {dmma XoD$ H$aVmo, nu AmnU Ë`m Mm ñdrh$ma H$aÊ`mMr JaO Zmhr. H$moUË`m {dmmaàumbr n{dì AmËå`mbm _mý` AmhoV, Am{U H$moUË`m ZmhrV ho {eh$m. 2 H$[aẄ.10 4,5 Amnë`mbm ñnï>nuo gm JVo H$s, XodmÀ`m _ZmV H$m` Amho Am{U Amnë`m _ZmV H$m` Amho `mmr VwbZm H$aÊ`mgmR>r AmnU XodmMo dmz Mm Jë`m àh$mao {eh$bo nm{hoo. Omo {dmma ñdv bm XodmÀ`m dmzmnojm loð> H$ê$ nmhvmo Vmo AmnU O_rZXmoñV H$ê$Z `oey {¼ñVmÀ`m AYrZ Ho$bm nm{hoo. ho H$aÊ`mgmR>r `m nwñvh$mmr Vwåhm bm _XV ìhmdr Aer _mpr àmw Zm Amho. _Z hr `wõ^y_r Amho. Amnbo {dmma XodmÀ`m {dmmamer gwg JV Ro>dUo ho A{Ve` _hîdmmo Am{U Amdí`H$ Amho. `m à{h«$`ogmr>r doi Am{U Aä`mg `m Mr JaO AgVo. Yra gmosy> ZH$m, à`ëz gmosy> ZH$m, H$maU Vwåhr Q>ßß`mQ>ßß`mZo ~XbV AmhmV. A{YH$ Mm Jbo hmoê`mgmr>r Vwåhr Vw_Mo _Z {OVHo$ A{YH$ ~Xbmb, {VVHo$ A{YH$ Vw_Mo OrdZ Mm Jbo hmob b. Vw_À`m {dmmam gmr>r XodmMr Or Mm Jbr `moozm Amho Vr Vw_À`m bjmv `od$ bmjbr H$s Vwåhr {VÀ`mV Mmby bmjmb.

11 àh$au 1 _Z hr `wõ^y_r Amho

12 _Z hr `wõ^y_r Amho àh$au 1 AmnU `wõmv Jw Vbmo AmhmoV ho B{\$g.6 12 `m dmzmdê$z Amnë`m bj mv `ovo. `m dmzmmm H$miOrnyd H$ Aä`mg Ho$ë`mda Amnë`m bjmv `ob b H$s, Amnbo `wõ _Zwî`m ~amo~a Zmhr, Va g VmZ Am{U Ë`mMr ^wvo, Xwï> AmË_o `m À`m{déÕ Amho. Amnbm eìy g VmZ Amnë`mbm `wõ, S>mdnoM Am{U \$gduyh$ `m À`m`moJo nam^yv H$aÊ`mMm à`ëz H$aVmo. H$maU Amnbo `wõ aº$-_m gm~amo~a (Ho$di emar[ah$ eìy) Zìho, Va gîmm, A{YH$ma, `m A YH$ma_` OJmMo A{Yn{V, AmH$memVbm XwamË_mg_yh øm ~amo~a Amho. B{\$g.6 12 g VmZ b~ms> Amho. `oeyzo Ë`mbm b~ms> Am{U b~ms>mmm ~mn åhq>bo Amho (`mohmz.8 44). Vmo Vw_À`mer Am{U _mâ`mer b~ms>r H$aVmo. Vmo Am_À`m{df`r, BVam {df`r Am{U n[apñwvt{df`r ImoQ>çm Jmoï>r Amnë`mbm gm JVmo. nu EImXr AgË` Jmoï> Vmo EH$m X_mV H$YrM Amnë`mbm gm JV Zmhr. damo da _ZmV `oumao {dmma, A{dídmg, g e`, e H$m, ^rvr, VH ${dvh $, {Za{Zamio {gõmýv `m Mm _mam Vmo A{Ve` YyV nuo gwê$ H$aVmo. Vmo gmdh$me Am{U gmdynuo H$m` H$aVmo (AWm V gwì`dpñwvnuo AmIboë`m `moozm, H$mañWmZo A _bmv AmUÊ`mgmR>r doi bmjvmom). `m bt>mb gmr>r Ë`mÀ`mH$S>o H$mhr S>mdnoM AmhoV ho bjmv `m. ~è`mm H$mimnmgyZ Ë`mZo Amnbm Aä`mg Ho$bm Amho. Amnë`mbm H$m` AmdS>Vo Am{U H$m` AmdS>V Zmhr ho Ë`mbm _mhrv Amho. H$moUH$moUË`m ~m~vtv Amnë`mbm Agwa{jV dmq>vo, Amnë`m Xw~ bvm H$moUH$moUË`m AmhoV, Amnë`mbm H$emH$emMr ^rvr dmq>vo ho gd Ë`mbm _mhrv Amho. Am_Mm nam^d H$aÊ`mgmR>r {H$Vrhr doi bmjbm, Var Vmo Úm`bm Vmo V`ma Amho. Yra ho g VmZmMo \$ma _moro> ~bñwmz Amho.

13 16 `wõ^y_r _ZmMr VQ>~ Xr O_rZXmoñV H$aUo H$maU Am_À`m `wõmmr eóo X {hh$ (aº$ Am{U _m gmmr eóo) ZmhrV, Va VQ>~ Xr O_rZXmoñV H$aÊ`mg Vr XodmÀ`m Ñï>rZo g_w AmhoV. VH ${dvh $ d Xod{df`H$ kmzm{déõ C M C^mabobo Ago gd H$mhr nmsy>z Q>mHy$Z Amåhr àë`oh$ H$ënZm A {H$V H$ê$Z {Vbm {¼ñVmnwTo> _mz dmh$dê`mg bmdvmo; 2 H$[aẄ.10 4,5 H$miOrnyd H$ AmIbobr auzrvr Am{U YyV nuo Ho$bobr \$gduyh$ `m À`m gmhmæ`mzo g VmZ Amnë`m _ZmV VQ>~ Xr {Z_m U H$aÊ`mMm à`ëz H$aVmo. hr VQ>~ Xr åhuoo Amnë`m {dmmae br_wio AmnU Á`m ~m~vrv ~ {XdmZ hmovmo Vmo ^mj. g VmZmÀ`m `m VQ>~ Xrda {do`r hmoê`mgmr>r Amnë`mH$So> eóo AmhoV ho nm b `owo Amnë`mbm gm JVmo. `m eóm {df`r AmnU Z Va A{YH$ {eh$uma AmhmoV, nu AmnU AmÜ`mpË_H$ `wõmv Jw Vbmo AmhmoV ho nwýhm EH$Xm Vwåhr bjmv `m. ho `wõ Hw$Ro> Mmbbo Amho ho nmmì`m dmzmv ñnï> Ho$bo Amho. B J«OrÀ`m A åßbr\$mb S> ~m`~b_yrb `m dmzmmo ^mfm Va gm JVo H$s, hr eóo AmnU hmvr KoD$Z dmx{ddmx, VH ${dvh $ `m Mo I S>Z H$am`Mo Amho. g VmZ Amnë`m~amo~a dmx{ddmx H$aVmo. Vmo Amnë`mbm {gõmýv Am{U `w{º$dmx XoD$ H$aVmo. `m gd {H«$`m _ZmV MmbV AgVmV. Amnbo _Z hr Vr `wõ^y_r Amho. n[apñwvrmm gmam e AmVmn`ªV AmnU ho nm{hbo Amho 1.AmnU `wõmv Jw Vbmo AmhmoV. 2.g VmZ Amnbm eìy Amho. 3._Z hr `wõ^y_r Amho. 4.Amnë`m _ZmV VQ>~ Xr ~m YÊ`mgmR>r g VmZ H$gmoerZo à`ëz H$aVmo.

14 5.S>mdnoM Am{U H$nQ> (H$miOrnyd H$ AmIboë`m `moozm Am{U OmUyZ~wOyZ qh$dm R>adyZ Ho$bobr \$gduyh$) `m À`m gmhmæ`mzo g VmZ ho gmü` H$aÊ`mMm à`ëz H$aVmo. 6.Ë`mbm H$mhr KmB Zmhr.Ë`mMr `moozm nyu Ëdmg ZoÊ`mgmR>r Vmo {H$Vrhr doi Úm`bm V`ma Amho. EH$m ~moyh$woà`m AmYmao AmnU `m `moozomo A{YH$ Mm Jë`m àh$mao narju H$ê$. _oarmr ~moy _Z hr `wõ^y_r Amho 17 _oar Am{U {VMm nvr Om Z `m Mo d dm{hh$ g ~ Y åhumdo Vgo Mm Jbo ZmhrV. Ë`m XmoKm _Ü`o gvv ^m S>U Mmby AgVo. Vo XmoKohr {MS>Š`m ñd^mdmmo AmhoV. Ë`m Zm XmoZ _wbo AmhoV. KamVrb `m dmvmdaummm Ë`m À`mda dmb Q> n[aum_ hmov Amho. Ë`m Mm Aä`mg Am{U Ë`m Mr dmjuyh$ `m dê$z ho ñnï> {XgVo. _mz{gh$ VUmdm_wio EH$m _wbmbm nmoq>xwirà`m g_ñ`m {Z_m U Pmë`m AmhoV. _oarmr g_ñ`m hr Amho H$s, Om Zbm Kaà_wI H$go hmod$ Úmdo hom {Vbm H$iV Zmhr. {Vbm A{YH$ma JmOdm`bm AmdS>Vo. gd {ZU ` _rm KoUma, Am{W H$ ~moy _rm gm ^miuma Am{U _wbm Zmhr {eñv _rm bmduma Agm {VMm ImŠ`m AgVmo. Amnbo ñdv Mo h $mmo n go AgmdoV åhuyz {Vbm ZmoH$ar H$am`Mr AgVo. AmVmn`ªV H$Xm{MV Vw_À`m _ZmV {dmma Ambm Agob H$s, `mdamm Cnm` _bm _mhrv Amho. {VZo `oey {¼ñVmbm OmUyZ KoÊ`mMr JaO Amho. Vr `oeybm AmoiIVo! nmm dfmªnydu - {VMo Am{U Om ZMo b¾ Pmë`mda VrZ dfmªzr - {VZo `oeybm Amnbm d `{º$H$ VmaUmam åhuyz ñdrh$mabo. åhuoo `oeymm ñdrh$ma Ho$ë`mnmgyZ _oarà`m OrdZmV H$mhr \$ah$ ns>bm Zmhr Ago Vwåhm bm åhum`mo Amho H$m? hmò, {VÀ`mV ~Xb Pmbm. {VÀ`m dmjuwh$s_wio {Vbm gvv AnamÜ`mgmaIo dmq>v Agbo Var AmnU ñdjm V OmUma Amhmo Agm {VMm {dídmg Amho. AmVm {Vbm Amem Amho. `oeymr ^oq> hmoê`mnydu Vr Xw IrH$ï>r Am{U {Zame hmovr. AmVm Vr Ho$di Xw IrH$ï>r Amho. Amnbm Ñï>rH$moZ MwH$sMm Amho ho _oarbm _mhrv Amho. {Vbm ñdv bm ~Xbm`Mo Amho. XmoKm OUmH$Sy>Z {Vbm _mj Xe Zhr {_imbo Amho. amj, ~ S>Imoar, j_m Z H$aÊ`mMr d Îmr,

15 18 `wõ^y_r _ZmMr H$S>dQ>nUm B. da {do` {_imdm åhuyz Vr àmw ZoÀ`m àë`oh$ am JoV C^r AgVo. Ago AgyZhr {VÀ`mV gwymaum H$m hmov Zmhr? `mmo CÎma amo_.12 2 _Ü`o Amho `m `wjm~amo~a (O{JH$ MmbrarVr) g_ê$n hmod$ ZH$m; Va Amnë`m _ZmÀ`m (nyu ) ZdrH$aUmZo (ZdrZ AmXe Am{U ZdrZ Ñï>rH$moZ) ñdv Mo ê$nm Va (~Xb) hmod$ Úm, `mgmr>r H$s XodmMr Or CÎm_, J«hUr` d n[anyu BÀN>m (Vw_À`mgmR>r), Vr H$m` Amho ho g_oyz `mdo. _oarà`m _ZmV VQ>~ Xr Amho. dfm Zwdf} Vr VoWo Amho. hr gd AS>IiUo VoWo H$er Jobr ho {Vbm _mhrv Zmhr. AmnU ~ S>Imoa, A{YH$ma JmOdUmao, Ywg\y$g H$aUmao Agy Z`o ho {Vbm _mhrv Amho, nu Amnë`m ñd^mdmv ~Xb KS>dÊ`mgmR>r H$m` H$amdo hom {Vbm g_ov Zmhr. R>am{dH$ n[apñwvrv Vr R>am{dH$ àh$maom dmjuma, à{v{h«$`m ì`º$ H$aUma H$maU {VMo {VÀ`m H $Vrda {Z` ÌU Zmhr. _oar {VÀ`m H $Vtda {Z` ÌU R>ody eh$v Zmhr, H$maU Vr {VÀ`m {dmmam da {Z` ÌU R>odV Zmhr. g VmZmZo {VÀ`m _ZmV gwédmvrnmgyz _O~yV VQ>~ Xr C^mabobr Agë`mZo Vr Vr {VÀ`m {dmmamd a {Z` ÌU Ro>dy eh$v Zmhr. A{Ve` Mm Jë`m àh$mao AmIboë`m \$gduwh$sà`m `moozm g VmZ EImÚm ì`º$sà`m _ZmV Vr bhmz AgVo VoìhmnmgyZM Kmby bmjvmo. _oarà`m ~m~vrv ~mobm`mo, Va {VÀ`m bhmznumnmgyzm hr g_ñ`m gwê$ Pmbr. {VMo ds>rb EImÚm hþhy$_ehmgmaio hmovo. Ho$di Ë`m Mm _ys> R>rH$ Zgbm Var Vo _oarbm _mahmu H$arV AgV. _J {VÀ`mH$Sy>Z H$mhr MwH$bo Va _J {dmmam`bmm ZH$mo. {Vbm Am{U {VÀ`m AmB bm {VÀ`m d{s>bm Zr {Xbobr hr dmb Q> dmjuyh$ {VZo AZoH$ df} ghz Ho$br. nu _oarà`m ^mdmh$sy>z _mì OUy H$Yr H$mhr MwH$m`MoM Zmhr. Ho$di Vmo _wbjm hmovm åhuyz d{s>bm Mr Ë`mÀ`mda àrvr hmovr. _oar 16 dfmªmr hmob n`ªv, AmnU H$moUr Var AmhmoV Ago nwéfm Zm dmq>vo, gjio nwéf gmaiom AgVmV. Vwåhr Ë`m À`mda {dídmg Ro>dy eh$v Zmhr, Vo Vwåhm bm BOm H$aVmV, Vw_Mm J a\$m`xm KoVmV, Aem àh$maà`m b~ms>çm Zr g VmZmZo {VMm ~«oz dm e H$ê$Z Q>mH$bm hmovm. n[aum_r _oarzo n $m {ZíM` Ho$bm hmovm _r `m KamVyZ ~mhoa nso>z Voìhm _r H$moUmbmhr _mâ`mda A{YH$ma JmOdy XoUma Zmhr.

16 g VmZmZo {VÀ`m _ZmÀ`m aum JUmV `wõ gwê$ Ho$bo hmovo. Agë`m àh$mamo {dmma gw_mao Xhm df]n`ªv homamo doim _ZmV Kmoidm åhuoo _J Vwåhr Zdè`mÀ`m AYrZ amhumar, ào_i, g_ Og nëzr hmod$ eh$vm H$s Zmhr Vo nmhm. Am{U Vwåhm bm Oar Vgo ìhmdogo dmq>bo, Var Vgo H$go ìhmdo hom Vwåhm bm g_ouma Zmhr. _oarmr AmOMr pñwvr VerM Amho. _J {VZo H$m` H$amdo? Aem n[apñwvrv AmnU H$m` H$ê$ eh$vmo? dmzmmr eóo _Z hr `wõ^y_r Amho 19...Vwåhr _mâ`m dmzmv am{hbm Va IamoIa _mpo {eî` Amhm; Vwåhm g gë` g_oob, d gë` Vwåhm g ñdv Ì H$arb. `mohmz.8 31,32 g VmZmÀ`m b~ms>çm da {do` H$gm {_idmdm Vo `oey `owo Amnë`mbm gm JV Amho. Amnë`m_Yrb XodmÀ`m gë`mmo kmz AmnU H$ê$Z KoVbo nm{hoo, Ë`mÀ`m dmzmzo Amnë`m _Zm Mo ZdrH$aU Ho$bo nm{hoo Am{U XodmÀ`m kmzm{déõ C^mabobr àë`oh$ VQ>~ Xr O_rZXmoñV H$aÊ`mgmR>r 2 H$[aẄ.10 4,5 _Yrb eóo dmnabr nm{hoov. hr eóo åhuoo CnXoe, {eju, nwñvho$, H $goq²>g, {e{~ao Am{U d `{º$H$ n{dì emómä`mg `m Ûmao {_imbobo dmz hmò. nu ho dmz n{dì AmËå`mZo Amnë`mgmR>r Ho$bobo àjq>rh$au hmob n`ªv AmnU Vo dmmv am{hbo nm{hoo, Ë`mMm Aä`mg Ho$bm nm{hoo. gvv dmzmv am{hbo nm{hoo. gvv hr H $Vr H$arV amhuo _hîdmmo Amho. _mh $.4 24 _Ü`o `oey åhuvmo,...á`m _mnmzo ({dmmam Mo Am{U Aä`mgmMo) Vwåhr _mn KmbVm (Oo gë` Vwåhr EoH$Vm) Ë`mM _mnmzo Vw_À`m nxar KmbVrb, Am{U Vwåhm g A{YH$hr {Xbo OmB b. _r nwýhm EH$Xm gm JVo H$s, AmnU dmzmv {Q>Hy$Z am{hbo nm{hoo. Amnë`mbm CnbãY Agbobr Xwgar XmoZ eóo åhuoo ñvwvr Am{U àmw Zm. ñvwvr hr g VmZmMr Hw$R>brhr `wõ{df`h$ `moozm PnmQ>çmZo {Zî\$i H$aVo. nu hr ñvwvr _ZmnmgyZ Ambr nm{hoo. VgoM àmw Zm Am{U ñvwvr `m Xmohm _Ü`o dmzmmm g_mdoe hmovmo. XodmÀ`m dmzmzwgma Am{U Ë`mÀ`m Mm JwbnUmZwgma AmnU Ë`mMr ñvwvr H$aVmo. àmw Zm hr Xodmgmo~VMm ZmVog ~ Y Amho. XodmH$So> _XV _mjuo qh$dm Amnë`mbm Ìmg XoUmè`m Hw$R>ë`mVar ~m~r{df`r Xodmer ~mobuo åhuoo àmw Zm. Oa Vwåhm bm à^mdr àmw ZmOrdZ hdo Agob Va {në`mer (Xodmer) Mm Jbo d `{º$H$ ZmVog ~ Y àñwm{nv H$am. Vmo Vw_À`mda àrvr H$aVmo, Vmo H $nmiy Amho Am{U Vmo Vwåhm bm

17 20 `wõ^y_r _ZmMr _XV H$arb ho g_oyz `m. `oeybm OmUyZ `m. Vmo Vw_Mm {_Ì Amho. Vmo Vw_À`mgmR>r _au nmdbm. n{dì AmËå`mbm OmUyZ `m. Vw_Mm H $dmar, Vw_Mm _XVZrg åhuyz Vmo gx d Vw_À`mgmo~V AgVmo. Ë`mbm Vwåhm bm _XV H$ê$ Úm. {Za{Zamù`m àh$mao dmnabobo XodmMo dmz ho Amnbo eó Amho. H$[aẄH$am À`m Xwgè`m nìm_ü`o nm b Amnë`mbm gm JVmo Ë`mà_mUo Amnbr eóo X {hh$ ZmhrV. Vr AmpË_H$ AmhoV. Amnë`mbm AmpË_H$ eóm Mr JaO Amho, H$maU AmnU gm_ï` embr AmËå`mer, IwÔ g VmZmer bt>v AmhmoV. g VmZmMm nam^d H$aÊ`mgmR>r AaÊ`mV `oeyzoxoirb dmzmmo eó hmvr KoVbo (byh$ ). Á`m Á`m doir g VmZmZo Ë`mÀ`mer b~ms>r Ho$br, Ë`m Ë`m doir `oeyzo Ago {b{hbo Amho Ago åhuyz n{dì emómvrb dmz CX²Y V Ho$bo. _oar {VMr eóo OgOer dmnam`bm {eho$b, VgVer Vr {VÀ`m _ZmVrb VQ>~ Xr CX²ÜdñV H$ê$ bmjob. {Vbm ~ Y_wº$ H$aUmao gë` {Vbm g_oob. gd nwéf {VÀ`m O{JH$ {në`mgmaio ZmhrV ho {VÀ`m bjmv `ob b. H$mhrOU Vgo AmhoV, nu nwîh$iou Vgo ZmhrV. {VMm nvr Om Z Vgm Zmhr. Vmo _oarda Iyn àrvr H$aVmo. Om ZMr ~moy `m H$WoMr Xwgar ~moy Om ZMr Amho. Ë`mÀ`mXoIrb H$mhr g_ñ`m AmhoV, Á`m _wio Ë`mMo d _oarmo d dm{hh$ g ~ Y, Ka d Hw$Qw> ~ `m À`m VUmdV ^a ns>vo. Hw$Qw >~mmm à_wi åhuyz Om ZZo Ë`mMr O~m~Xmar CMbbr nm{hoo. Ë`mZo KamMm `moh$ ìhmdo hr XodmMr BÀN>m Amho. Om ZMmXoIrb ZdrZ OÝ_ Pmbm Amho Am{U H$m Qw >{~H$ OrdZmMr Iar ì`dñwm H$m` Agmdr ho Ë`mbm _mhrv Amho. Ë`mZo Ë`mÀ`m ~m`h$mobm Ë`mÀ`mda, _wbm da A{YH$ma JmOdy XoD$ Z`o, Am{W H$ ~m~r {Vbm hmvmiy XoD$ Z`oV ho Vmo OmUVmo, nu Ë`m~m~V nam^yvnumà`m ^mdzozo _mkma KoD$Z Q>rìhr nmhuo Am{U Ioi IoiUo `m {edm` H$mhr H$aV Zmhr. Vmo Ë`mMr O~m~Xmar Q>miVmo, H$maU Ë`mbm g Kf AmdS>V Zmhr. Vmo {ZîH«$r` ^y{_h$m KoV Amho. Ë`mbm dmq>vo H$s _r n[apñwvrh$so> Xwb j Ho$bo, Va AmnmoAmn gd H$mhr R>rH$ hmob b. qh$dm R>m_ H $Vr H$aÊ`mEodOr Vmo _r àmw Zm H$arZ Ago åhuvmo. àmw Zm hr AWm VM Mm Jbr Amho, nu Vr O~m~Xmar Q>miÊ`mMm _mj Zmhr. XodmZo Om Zbm KamV {Xbobr O~m~Xmar Ë`mZo nma nms>mdr åhuoo H$m` H$amdo ho _bm Vwåhm bm ñnï> H$ê$Z gm Jy Úm. Ë`mZo AmXiAmnQ> H$ê$Z hr-_ Z (~{bð> ì`º$s) ~Zmdo Ago

18 _Z hr `wõ^y_r Amho 21 _r åhuv Zmhr. B{\$g.5 25 Amnë`mbm {eh$dvo H$s, {¼ñVmZo _ S>irda àrvr Ho$br Ver nvtzr Amnë`m nëztda àrvr H$amdr. Om ZZo O~m~Xmar CMbbr nm{hoo Am{U O~m~Xmargmo~V A{YH$ma `ovmo. Ë`mZo Ë`mÀ`m nëzrer R>m_nUo dmjbo nm{hoo - ào_i nu R>m_. bhmznur Oar {VÀ`m ^mdzm XwImdë`m Joë`m, Var Vr OgOer Xodmda ^a dgm Ro>dy bmjob, VgVgm {VMm AmË_{dídmg dmto>b Am{U gd nwéf {VÀ`m d{s>bm gmaio ZmhrV ho {VÀ`m bjmv `ob b. Om ZZo ~è`mm Jmoï>r Ho$ë`m nm{hoov. nu _oarà_muo Ë`mMrhr _mz{gh$vm g VmZmgmR>r Xma CKS>Umar Amho. Ë`mÀ`mhr _ZmV bt>mb Mmby Amho. _oarà_muom Ë`mbmhr bhmznur Ìmg Pmbm. Ë`mMr AmB Q>mo_Uo _maê`mv nq>mb V hmovr. Vr Ë`mbm åhuv Ago, Om Z Vy åhuoo AJXr d Yim Amhog. VwPm H$mS>r_mÌ Cn`moJ Zmhr. gd _wbo H$aVmV, Ë`mà_mUo Om Z Ë`mÀ`m AmB bm Iyf H$aÊ`mMm AmQ>moH$mQ> à`ëz H$arV Ago. nu {OVH$m A{YH$ à`ëz Vmo H$ar, {VVŠ`m OmñV MwH$m Ë`mÀ`mH$Sy>Z KS>V AgV. Om Z d Yim hmovm, åhuyz Ë`mMr AmB Ë`mbm Zoh_r _yi {eamo_ur åhuv Ago. AmB bm Iyf H$aÊ`mgmR>r Iyn à`ëz H$ê$Z AIoarg Vmo hvme hmov Ago, Am{U Ë`mÀ`mH$Sy>Z OmñVM MwH$m hmov AgV. VgoM Á`m _wbm er _ Ìr H$amdr Ago Ë`mbm dmq>v Ago Vr Ë`mbm Q>miV AgV. Amnë`mhr OrdZmV H$Yr Zm H$Yr Ago KS>Vo. nu AmB À`m dmjuwh$s_wio ÌñV Pmbobm Om Z `m_wio nma H$mob_S>bm. VgoM hm`ñhy$bà`m {Xdgm V Vmo {OÀ`mda ào_ H$arV Ago, Ë`m _wbrzo Ë`mbm gmosy>z Xwgè`m _wbmer g YmZ Owidbo. `m gd n[apñwvrmm Cn`moJ g VmZ H$ê$Z Z KoVm Va Zdb! g VmZmZo dfm Zwdf} Ë`mÀ`m _ZmV VQ>~ Xr ~m Ybr. Ë`m_wio Vmo ~woam Pmbm, BVam gmo~v {_giuo Ë`mbm H$R>rU dmqy> bmjbo. Om Z hm Amnë`mM {dídmv a mu hmoumè`m A V_ wi ì`º$sgmaim Amho. Amnbo åhuuo, Amnbo {dmma bmoh$m Zm gm JyZ H$m` Cn`moJ? Vo H$mhr Amnbo EoH$Uma ZmhrV, bmoh$m Zr Amnbm ñdrh$ma H$amdm Ago Oa dmq>v Agob, Va Ë`m À`m åhuê`mzwgma dmjuo Amnë`mbm ^mj Amho, Agë`m {dmmam Zr dfm Zwdf} Ë`mÀ`m _ZmV R>mU _m S>bo hmovo. H$mhr àg Jr Ë`mZo Amnbo åhuuo R>m_nUo _m S>Ê`mMm à`ëz Ho$bm, nu AIoa Ë`mbm _mkma `mdr bmjbr. Ë`m_wio Agm _wh$m~bm H$ê$Z H$mhr \$m`xm Zmhr Agm {ZU ` Ë`mZo KoVbm.

19 22 `wõ^y_r _ZmMr H$mhrhr Ho$bo Va eodq>r _mprm hma hmouma _J H$moUË`mhr Jmoï>rMr gwédmv Var H$m H$amdr? Ago Ë`mbm dmq>v Ago. `mda CÎma H$m`? à^ymm AmË_m _Oda Ambm Amho, H$maU XrZm g gwdmvm gm JÊ`mg Ë`mZo _bm A{^foH$ Ho$bm; Yê$Z Zoboë`m Mr gwq>h$m d A Yù`m g Ñï>r hr {d{xv H$amd`mg, Ro>Mboë`m _moh$io H$amd`mg, na_oídamà`m àgmxmmo df {d{xv H$amd`mg Ë`mZo _bm nmr>{dbo Amho. byh$.4 18,19 Om Z Am{U _oar `m À`m `m g_ñ`m nm{hë`mda Ë`m Mo H$m Qw> {~H$ OrdZ H$go Agob `mmr H$ënZm H$aUo H$R>rU Zmhr. Ë`m À`m KamV g Kf AgVmV Ago _r åhq>bo ho bjmv `m. g Kf åhuoo CKS> CKS> bt>mb ZgVo. nwîh$ixm Aer g Kf nyu pñwvr Amnë`m KamV Amho ho bmoh$m Zm _mhrv AgVo, nu H$moUr Ë`m{df`r H$mhr H$arV Zmhr. Ë`m_wio KamVrb dmvmdau \$ma dmb Q> hmovo, Am{U g VmZmbm Vo AmdS>Vo. Om Z, _oar Am{U Ë`m À`m _wbm Mo H$m` hmouma? Vo `mvyz ~mhoa ns>vrb H$m? Vo {dídmgumao AmhoV - Ë`m Mm {ddmh An`er Pmbm Am{U Ë`m À`m Hw$Qw >~mmr dmvmhv Pmbr, Va Vo \$ma b mmñnx hmob b. nu H $Vr H$aUo Ë`m À`m hmvr Amho. `mohmz. 8 31,32 hr dmzo Ë`m À`m {ZU `à{h«$`ov _hîdmmm ^mj hmovrb. Oa Vo XodmÀ`m dmzmmm Aä`mg H$arV amhvrb, Va Ë`m Zm gë` g_oob Am{U Ë`m gë`mzwgma dmjê`m_wio Ë`m Zm ~ Y_wº$s {_iob. nu Xod Ë`m àë`oh$mbm OgOgo gë` XmIdrb Am{U Ë`m Mm ^yvh$mi Ë`m Zm XmIdrb Ë`mMm Ë`m Zr àë`oh$mzo gm_zm Ho$bmM nm{hoo. gë` ho Zoh_r XodmÀ`m dmzmvyz àjq> Ho$bo OmVo, nu Xw ImMr ~m~ åhuoo bmoh$ Vo Zoh_rM ñdrh$mavmv Ago Zmhr. Amnbo Xmof ñdrh$mê$z Vo Xya H$aÊ`mgmR>r à`ëz H$aUo _moro> H$R>rU AgVo. gd gmymaunuo nm{hë`mg bmoh$ Amnbr MwH$sMr dmjuyh$ H$er ~amo~a Amho ho gm JÊ`mMm à`ëz H$aVmV. Ë`m Mm ^yvh$mi, Am{U Ë`m Mo Pmbobo g JmonZ `m Mm ZH$mamË_H$ n[aum_ Vo Ë`m À`m Cd [av OrdZmda hmod$ XoVmV. Amnë`mbm Xw IghZ H$m H$amdo bmjv Amho ho Amnë`m ^yvh$mimdê$z Amnë`m bjmv `ob b, nu ~ YZmV amhê`mgmr>r EH$ g~~ åhuyz AmnU Ë`mMm dmna H$ê$ Z`o.

20 ~ {XdmZmg _wº$ H$aÊ`mMo Amnbo A{^dMZ nyu H$aÊ`mg `oey {¼ñV gx d V`ma Agë`m_wio, H$moUmbmhr H$gbrhr g~~ gm JVm `ouma Zmhr. AmnU Oa `oey {¼ñVmgmo~V Mmbm`bm V`ma Agy, Va Vmo Amnë`mbm {do` {_idyz XoB b. `mvyz ~mhoa ns>ê`mmm _mj _Z hr `wõ^y_r Amho 23 _Zwî`mg ghz hmovo {VÀ`m{edm` Xwgar narjm (H$moUVrhr narjm H$erhr Ambr, qh$dm H$moR>ohr ZoUmar Agbr Var Vr nmn H$aÊ`mg àd Îm H$aUmar AgVo Ago åhq>bobo Zmhr) Vwåhm da JwXabr Zmhr; Am{U Xod {dídmgnmì (Ë`mMo dmz Am{U Ë`mMm H$Zdmiy ñd^md `m À`mer) Amho, Vmo Vw_Mr narjm Vw_À`m eº$snbrh$so> hmod$ XoUma Zmhr, Va narjo~amo~a {VÀ`mVyZ {Z^mdÊ`mMm Cnm` (Zoh_r) H$arb, Ago H$s Vwåhr Vr ghz H$amd`mg g_w ìhmdo. 1 H$[aẄ g VmZ Amnë`m n[apñwvrmm \$m`xm KoD$Z Amnë`m OrdZmV VQ>~ Xr H$er C^maVmo d Amnë`m _ZmÀ`m aum JUmV `wõ H$go bmxvmo, ho `m CXmhaUmdê$Z Vw_À`m bjmv Ambo Agob Aer _mpr Amem Amho. nu XodmMr ñvwvr Agmo, H$maU hr VQ>~ Xr CX²ÜdñV H$aÊ`mgmR>r Amnë`mH$So> eógm_j«r Amho. Xod Amnë`mbm gmos>v Zmhr. 1 H$[aẄ ho dmz Amnë`mbm gm JVo H$s, Xod Amnë`m eº$snbrh$so> Amnbr narjm hmod$ XoUma Zmhr, Va àë`oh$ narjo~amo~a {VÀ`mVyZ {Z^mdÊ`mMm Cnm` H$arb. Amnë`mn H$s H$moUrhr _oar qh$dm Om Z Agy eh$vmo. Amnë`mn H$s àë`oh$ou `m n[apñwvrer H$moUË`m Zm H$moUË`m àh$mao g ~ {YV Amho ho _bm _mhrv Amho. Ë`m Mr g_ñ`m Am V[aH$ åhuoo Ë`m Mo {dmma Am{U Ñï>rH$moZ `m Mr Amho. Ë`m Mr ~mø dmjuyh$ hr Ë`m À`m Am V[aH$ OrdZmMm n[anmh$ Amho. g VmZmbm ho nwavo _mhrv Amho H$s, Am_À`m Am V[aH$ OrdZmda Oa Vmo {Z` ÌU Ro>dy eh$bm, Va Vmo Am_À`m H $Vtda {Z` ÌU Ro>dy eh$vmo. Vw_À`m OrdZmV EImXr _mor>r VQ>~ Xr Agob Am{U Vr nmsy>z Q>mH$Ê`mMr, CX²ÜdñV H$aÊ`mMr JaO Agob. Xod Vw_À`m ~moybm Amho, Ago gm JyZ _bm Vwåhm bm CÎmoOZ XoD$ Úm. Vw_À`m _ZmÀ`m `wõ^y_rda EH$ bt>mb Mmby Amho. nu Mm Jbr ~mv_r hr Amho H$s, Xod Vw_À`m ~moybm Amho.

21 àh$au 2 AË`mdí`H$ JaO

22 AË`mdí`H$ JaO àh$au 2 AmnU `mo½` àh$mao {dmma H$aUo {H$Vr _hîdmmo Amho ho `m EH$mM dmzmdê$z ñnï> hmovo. {dmma gm_ï` embr AgVmV, Am{U Zr{VgyÌmÀ`m boih$mà`m åhuê`mzwgma Ë`mV go ZerbVm (Zd{Z{_ Vr H$aÊ`mMr j_vm) AgVo. AmnU H$moU, H$m` Am{U H$go hmouma ho Oa Amnë`m {dmmam _wio R>aUma Agob, Va `mo½` àh$mao {dmma H$aÊ`mbm AmnU àmymý` {Xbo nm{hoo. Vw_Mo {dmma XodmÀ`m dmzmer gwg JV AgUo \$ma _hîdmmo Amho ho _r Vw_À`m {ZXe Zmg AmUyZ XoD$ BpÀN>Vo. Vw_Mo OrdZ gh$mamë_h$ nu _Z _mì ZH$mamË_H$ Ago Agy eh$v Zmhr. X {hh$ _Z {déõ AmpË_H$ _Z _Zwî` Amnë`m A V H$aUmV Ogm {dmma H$aVmo, Vgm Vmo AgVmo... ZrVr.23 7 Oo Xohñd^mdmMo AmhoV Vo X {hh$ Jmoï>rH$So> {MÎm bm{dvmv; Am{U Oo AmÜ`mpË_H$ _mjm Zwgmar AmhoV Vo AmpË_H$ Jmoï>tH$So> {MÎm bm{dvmv. amo_.8 5 amo_h$am g nìmmm AmR>dm AÜ`m` Amnë`mbm {eh$dvmo H$s, AmnU Oa X {hh$ Jmoï>tH$S>o bj bmdbo, Va AmnU X {hh$ OrdZmV Mmby, Am{U Oa AmnU AmËå`mÀ`m Jmoï>rH$S>o bj bmdbo, Va AmnU AmpË_H$ OrdZmV dmq>mmb H$ê$. ho _bm Xwgè`m àh$mao ñnï> H$ê$ Úm. Oa AmnU X {hh$ {dmma H$aVmo, MwH$sMo {dmma H$aVmo, ZH$mamË_H$ {dmma H$aVmo Va AmnU AmËå`mV Mmby eh$v Zmhr. åhuoo `eñdr {¼ñVr OrdZ OJÊ`mgmR>r ZyVZrH$aU Pmbobr, XodmgmaIr {dmmagaur AgUo AË`mdí`H$ Amho.

23 28 `wõ^y_r _ZmMr EImÚm Jmoï>rH$S>o bj XoUo {H$Vr _hîdmmo Amho ho Oa AmnU bjmv KoVbo Zmhr, Va AmnU Ë`m Jmoï>r~m~V H$YrH$Yr Amig H$aVmo. nu Ë`m Jmoï>r_wio \$ma _mor>çm g_ñ`m {Z_m U hmovrb ho Ooìhm Amnë`m bjmv `ovo Voìhm _mì AmnU A J PQ>Hy$Z H$m_mbm bmjvmo, Ë`m Jmoï>rH$So> bj nwadm`bm bmjvmo. H$maU Vr ~m~ \$ma _hîdmmr Amho ho Amnë`m bjmv `ovo. CXm. Vw_À`m ImË`mVyZ é.850/- H$mT>Ê`mgmR>r ~±Ho$V MoH$ Va {Xbm, nu Vw_À`m ImË`mV VodTo> n go ZmhrV Ago ~±Ho$Zo gm {JVbo Va Vwåhr VmVS>rZo hmbmmb H$ê$Z VodT>r a $_ ~±Ho$V O_m H$aVm, H$maU nwto> H$mhr g_ñ`m {Z_m U hmod$ Z`oV Ago Vwåhm bm dmq>vo. AemM àh$mao Vw_À`m _ZmMo ZdrH$aU H$aÊ`mÀ`m ~m~vrv Vwåhr {dmma H$amdm Ago _bm dmq>vo. dfm ZwdfmªÀ`m MwH$sÀ`m {dmmagaur_wio Vw_Mo OrdZmV Jm YimMr n[apñwvr {Z_m U Pmbr Agob. Ago Oa Agob, Va Vwåhr EH$ Jmoï> n $s bjmv Ro>dbr nm{hoo. Vr åhuoo, Omon`ªV Vw_Mo _Z ì`dpñwv hmov Zmhr, Vmon`ªV Vw_Mo OrdZ gwairv hmod$ eh$uma Zmhr. hr \$ma AË`mdí`H$ Jmoï> Amho ho Vwåhr bjmv KoVbo nm{hoo. g VmZmZo Vw_À`m _ZmV ~m Ybobr VQ>~ Xr CX²ÜdñV H$aÊ`mÀ`m ~m~v J ^ra ìhm. XodmMo dmz, ñvwvr Am{U àmw Zm hr Vw_Mo eóo dmnam. AmËå`mZo...~bmZo Zìho, namh«$_mzo Zìho, Va _mâ`m AmËå`mZo H$m` {gõr hmob b Ago gozmyre na_oída åhuvmo. OIè`m 4 6 _wº$s {_idê`mmm gjù`mv Mm Jbm _mj åhuoo XodmH$So> _XV _mjuo Am{U Vrhr damoda _mjuo. àmw Zm (_mjuo) ho EH$ Vw_Mo eó Amho. Ho$di {ZíM`m_wio Vwåhr Vw_À`m n[apñwvrda _mv H$ê$ eh$v Zmhr. Vwåhr {ZíM` Ho$bm nm{hoo, nu Vw_Mm hm {ZíM` Vw_À`m ñdv À`m X {hh$ eº$szo Zìho, Va n{dì AmËå`mV Ho$bm nm{hoo. n{dì AmË_m Vw_Mm ghm`h$ Amho - Ë`mÀ`mH$Sy>Z _XV _mjm. Ë`mÀ`mda Adb ~yz amhm. Vwåhr ñdv À`m eº$szo `m n[apñwvrda _mv H$ê$ eh$v Zmhr.

24 AË`mdí`H$ JaO `mo½` àh$mao {dmma H$aUo ho {dídmgumè`mgmr>r AË`mdí`H$ Amho. AË`mdí`H$ JaO åhuoo {VÀ`m{edm` Amnë`mbm H$mhrM H$aVm `ov Zmhr - Ogo öx`mmo R>moHo$ AË`mdí`H$ AmhoV, aº$xm~ AË`mdí`H$ Amho. `m Jmoï>t{edm` OrdZM amhuma Zmhr. XodmZo ho gë` ~è`mm dfmªnydu _bm àjq> Ho$bo. àmw Zm Am{U XodmMo dmz `m À`m `mojo Ë`mÀ`mgmo~V d `{º$H$ gh^m{jvm `m {df`r _mj Xe Z H$aVmZm Ë`mZo ho gë` àjq> Ho$bo. `m Jmoï>r H$aÊ`mgmR>r _bm ñdv bm {eñv bmdvmzm _bm ~amm Ìmg Pmbm. nu XodmZo _bm XmIdbo H$s `m ~m~r (àmw Zm Am{U XodmÀ`m dmzmmm Aä`mg, _ZZ) AË`mdí`H$ JaOm AmhoV. _mpo emar[ah$ OrdZ Ogo _mâ`m AË`mdí`H$ JaOm da Adb ~yz Amho, Vgo _mpo AmÜ`mpË_H$ OrdZ ho Xodmgmo~V {Z`{_VnUo doi KmbdUo `mda Adb ~yz Amho ho Ë`mZo _bm XmIdbo. Xodmgmo~VMr gh^m{jvm hr AË`mdí`H$ ~m~ Amho ho Ooìhm _mâ`m bjmv Ambo VoìhmnmgyZ _r Ë`mbm àmymý` Úm`bm gwédmv Ho$br. Ë`mM àh$mao, {do`r OrdZ OJÊ`mgmR>r `mo½` {dmmagaur AË`mdí`H$ Amho ho _r {eh$bo. VoìhmnmgyZ _r `mo½` àh$mao {dmma H$am`bm, _mpo {dmma H$miOrnyd H$ {ZdS>m`bm gwédmv Ho$br. Vwåhr Ogm {dmma H$aVm, Vgo Vwåhr AgVm AË`mdí`H$ JaO 29 PmS> Mm Jbo Am{U Ë`mMo \$i Mm Jbo Ago åhum; AWdm PmS> dmb Q> Am{U Ë`mMo \$i dmb Q> Ago åhum; H$maU \$im dê$z PmS> H$iVo. _Îm` n{dì emó gm JVo H$s, \$imdê$z PmS> H$iVo. Amnë`m OrdZmÀ`m ~m~vrvhr VgoM Amho. {dmmam Zm \$i `ovo. Mm Jbo {dmma H$am åhuoo Vw_À`m OrdZmMo \$i Mm Jbo `ob b. dmb Q> {dmma H$am Am{U Vw_À`m OrdZmMo \$i dmb Q> Agob. ñnï>m gm Jm`Mo, Va EImÚm ì`º$smm Ñï>rH$moZ nmhÿz Ë`mMr {dmmagaur H$er Amho ho Vwåhr g_oy eh$vm. ào_i, X`miy _mugmà`m _ZmV dmb Q>, gys>mmo {dmma ZgVmV. VgoM Xwï>, dmb Q> _mugmà`m _ZmV Mm Jbo, ào_i {dmma ZgVmV. ZrVr.23 7 Mr AmR>dU H$am Am{U Ë`mMm Vw_À`m OrdZmda n[aum_ hmod$ Úm H$maU Vwåhr Vw_À`m _ZmV Ogm {dmma H$aVm, Vgo Vwåhr AgVm.

25 àh$au 3 Yra gmosy> ZH$m!

26 Yra gmosy> ZH$m! àh$au 3 V_À`m OrdZmMr Am{U _ZmMr pñwvr {H$Vrhr dmb Q> Agbr Var Yra gmosy> ZH$m! g VmZmZo Vw_Mm Omo àm V Mmoê$Z KoVbm Amho Vmo nav {_idm. JaO Agob, Va EH$m doir EH$ B M `m H«$_mZo Vmo nav {_idm. Vwåhm bm `mo½` Vo H$amd`mMm Amnë`mbm H$Yr H $Q>mim `od$ Z`o; AmnU Z IMbmo Va `WmH$mir Amnë`m nxar nrh$ nso>b. JbVr.6 9 Ano{jV n[aum_ {_idê`m-gmr>r Vwåhr ñdv À`m eº$sda Adb ~yz amhÿ ZH$m, Va gvv Xodmda Adb ~yz amhm. JbVr.6 9 _Ü`o nm b Amnë`mbm CÎmoOZ XoVmo H$s, AmnU Yra Yê$Z ZoQ>mZo nwto> Jobo nm{hoo. AmnU ninwqo> hmod$ Z`o, Yra gmosy> Z`o. Oo bmoh$ gd H$mi Xodmgmo~V MmbVrb Aem bmoh$m Mm emoy Xod KoV Amho. Ë`mVyZ Om Vy ObmVyZ Mmberb Voìhm _r VwO~amo~a AgoZ; ZÚm VyZ Omerb Voìhm Ë`mbm ~ws>dmd`mà`m ZmhrV; A¾rVyZ Mmberb Voìhm Vy ^momd`mmm Zmhrg; Ádmbm Vwbm nmoimd`mmr Zmhr. `e`m 43 2 Vwåhr Vw_À`m OrdZmV gü`m H$moUË`mhr n[apñwvrvyz OmV Agbm Var IMy Z`o, Yra gmosy> Z`o, Va ZoQ>mZo nwto> Omdo Ago CÎmoOZ _r Vwåhm bm XoVo. h~ y$h$ 3 19 gm JVo H$s, na_oída, à^w, _mpo gm_ï` Amho, Vmo _mpo haumà`m nm`m gmaio H$aVmo, Vmo _bm _mâ`m Cƒ ñwmzmdê$z Mmby XoVmo. haummo nm` C^o amhê`m_wio Zìho, Va MmbÊ`m_wio V`ma hmovmv, CƒñWmZr g H$Q>o, Xw IghZ, O~m~Xmè`m) MmbÊ`m_wio àjvr (AmÜ`mpË_H$) hmovo. AmÜ`mpË_H$ àjvrgmr>r Amnë`mbm _XV H$aÊ`mMm XodmMm _mj åhuoo, H$R>rU n[apñwvrvyz ZoQ>mZo nwto> OmÊ`mgmR>r Amnë`mbm CÎmoOZ Am{U gm_ï` XoUo.

27 34 `wõ^y_r _ZmMr à`ëz H$aUo gmosy>z XoUo gmono Amho, nu ZoQ>mZo nwto> OmÊ`mgmR>r {dídmgmmr JaO AgVo. {ZdS> H$aUo Vw_À`m hmvmv Amho! AmH$me Am{U n Ïdr `m g gmjr Ro>dyZ AmO _r Vwåhm g gm JVmo H$s OrdZ Am{U _au, Amerdm X Am{U emn hr VwOnwTo> Ro>{dbr AmhoV; Vy OrdZ {ZdSy>Z Ko, åhuoo Vy d VwPm d e Ord V amhrb. AZwdmX amoo Amnë`m _ZmV homamo {dmmam Mr JXu CgiVo. XohmÀ`m Zìho Va AmËå`mÀ`m _mjm Zo MmbÊ`mgmR>r Amnë`m _ZmMo ZdrH$aU H$aÊ`mMr JaO AgVo. Amnë`m X {hh$ _Zm Zm _wº$nuo {dmma H$aÊ`mMr BVH$s gd` bmjbr Amho H$s, MwH$sMo {dmma H$aÊ`mgmR>r H$mhrhr à`ëz H$amdo bmjv ZmhrV. Ë`mCbQ>, Mm Jbo, `mo½` {dmma H$aÊ`mMr {ZdS> Amnë`mbm hovynyd H$ H$amdr bmjvo. Amnbr {MÎmd Îmr XodmgmaIr ìhmdr Agm AmnU gavoeodq>r {ZíM` H$aVmo Voìhm `mo½` {dmma H$aÊ`mMr Am{U Vo {dmma gvv H$aÊ`mMr {ZdS> Amnë`mbm OmUrdnyd H$ H$amdr bmjvo. `wõ Amnë`m eº$snbrh$s>mo Amho, `mvyz AmnU {Z^mdUma Zmhr Ago Ooìhm Amnë`mbm dmqy> bmjvo Voìhm ho gd ZH$mamË_H$ {dmma Xya PQ>Hy$Z AmnU gh$mamë_h$ {dmma Ho$bo nm{hoov. `mv AmnU Z $sm {do`r hmouma Ago {dmma Ho$bo nm{hoov. AmnU {do`r hmouma EdT>mM {dmma H$am`Mm Zmhr, Va _Ü`oM niyz OmUma Zmhr, à`ëz gmos>uma Zmhr hohr R>adbo nm{hoo. ^rvr Am{U e H$m `m Mm Amnë`mda dfm d hmov AgVmZm AmnU R>m_ C^o amhÿz åhq>bo nm{hoo, _r à`ëz H$YrM gmos>uma Zmhr! Xod _mâ`m ~moyzo Amho. Vmo _mâ`mda àrvr H$aVmo Am{U Vmo _bm _XV H$arV Amho. Vwåhm bm Am{U _bm Amnmnë`m OrdZmV AZoH$ {ZdS>r H$amì`m bmjvrb. AZwdmX _Ü`o XodmZo Ë`mÀ`m bmoh$m Zm gm {JVbo, OrdZ Am{U _au, Amerdm X Am{U emn hr VwOnwTo> Ro>{dbr AmhoV; Vy OrdZ {ZdSy>Z Ko. ZrVr _Ü`o Amnë`mbm gm JÊ`mV Ambo Amho H$s, {OìhoÀ`m hmvr _ Ë`y d OrdZ hr AmhoV; {VMr AmdS> YaUmao {VMo \$i ^mo{jvmv. Amnbo {dmma Amnbo eãx ~ZVmV. åhuyz OrdZ {Z_m U H$aUmè`m {dmmam Mr {ZdS> H$aUo A{Ve` _hîdmmo Amho. AmnU Vgo H$ê$ Voìhm `mo½` eãx `ovrb.

28 à`ëz gmosy> ZH$m `wõ g numa Zmhr Am{U Ë`mV Vwåhr H$Yr {do`r hmouma Zmhr Ago Vwåhm bm dmq>vo Voìhm Vw_À`m d f{`h$, X {hh$, O{JH$ _ZmZo Xodmà_mUo {dmma H$amdm åhuyz Vwåhr Ë`mMo (_ZmMo) ZdrH$aU ([aàmoj«mq_j) H$aV AmhmV ho bjmv R>odm. AeŠ`? Zmhr! H$R>rU? hmò! nu, Xod Vw_À`m ~moybm Amho ho bjmv Ro>dm. Vmo gdmªv CËH $ï> H$m åß`wq>a àmoj«m_a Amho Agm _mpm {dídmg Amho. (Vw_Mo _Z ho EImÚm H$m åß`wq>agmaio Amho, Am{U OrdZ^a H$Mè`mMo åhuoo Hw$MH$m_r Jmoï>tMo àmoj«mq_j Ë`mV Pmbo Amho.) XodmZo Vw_À`m {dmmam Mo {Z` ÌU H$amdo åhuyz Vwåhr Ë`mbm Am_ ÌU {Xbo Agob, Va Vmo Vw_À`m_Ü`o H$m` H$arV Amho. Vmo Vw_À`m OrdZmMo aràmoj«mq_j (ZdnÕVrH$aU, ZdrH$aU) H$aV Amho. Ë`mÀ`mgmo~V ghh$m` H$am Am{U à`ëz gmosy> ZH$m. `mbm {ZpíMVM doi bmjob, Vo {VVHo$go gmonohr Zgob, nu Vwåhr Oa XodmÀ`m {dmmagaurmr {ZdS> H$amb, Va Vwåhr `mo½` {XeoZo dmq>mmb H$arV AmhmV. Vw_Mo Cd [av Am`wî` Amho Ë`mM Jm YimV amhÿ Z XoVm, nwt>o OmÊ`mgmaIo H$mhrVar H$aÊ`mV Vwåhr Amnbm doi IM H$amb. OmD$Z hñvjv H$am Yra gmosy> ZH$m! 35 na_oída Am_Mm Xod `mzo hmoao~mv Amåhm g gm {JVbo H$s, Vwåhr `m S>m JadQ>rV am{hë`mg ~aom {Xdg Pmbo; Va AmVm `owyz {ZKyZ Hy$M H$am, Am{U A_moè`m Mm nhms>r àxoe Am{U Ë`mÀ`m AmgnmgMm gd àxoe `m V åhuoo Aam~mV, S>m JadQ>rV, VidQ>rV, X{jU Xoer, g_wðvrar, b~mzmoz nd Vmn`ªV Am{U _hmzxr \$amv `own`ªv amhumè`m H$ZmZr bmoh$m À`m XoemV Mbm. nmhm, hm gd Xoe Vwåhm g _r XmIdyZ {Xbm Amho; Va Omo Xoe na_oídamzo Vw_Mo nyd O A~«mhm_, BghmH$ d `mh$mo~ `m Zm d Ë`m À`m_mJyZ Ë`m À`m d eom Zm enwnyd H$ XoD$ Ho$bm Amho, Ë`mV OmD$Z Vmo hñvjv H$am. AZwdmX 1 6-8

29 36 `wõ^y_r _ZmMr AZwdmX 1 2 _Ü`o _moeozo BòmEb bmoh$m À`m bjmv AmUyZ {Xbo H$s, H$ZmZmÀ`m (dmzxîm Xoe) gr_on`ªvmm àdmg \$º$ 11 {Xdgm Mm Amho. VarXoIrb Ë`m Zm VoWo nmohmomê`mg 40 df} bmjbr. _J ghmì`m dmzmv Ë`mZo Ë`m Zm åhq>bo, na_oída Xod åhuvmo, Vwåhr `m S>m JadQ>rV am{hë`mg ~aom {Xdg Pmbo. Vwåhr Ë`mM S>m Jamda ~aom {Xdg am{hbm AmhmV H$m? AH$am {Xdgm À`m àdmgmbm Vwåhr 40 df KoVbr AmhoV H$m? _mâ`m ñdv À`m OrdZmV _r Amho VoWoM Amho, ho _bm g_oyz `mdo bmjbo. _r {do` Z {_imbobr {¼ñVr {dídmgumar hmovo. _oar Am{U Om Zà_mUo _mâ`mhr OrdZmV AZoH$ MwH$sÀ`m {dmmagaur hmoë`m. dfm Zwdf} _mâ`m _ZmV AZoH$ VQ>~ Xr Cä`m Ho$ë`m Joë`m hmoë`m. g VmZmZo _mâ`mer b~ms>r Ho$br hmovr Am{U _r Ë`mÀ`mda {dídmg Ro>dbm hmovm. Ë`m_wio _r \$gduwh$simbr OJV hmovo. EH$mM S>m Jamda _r ~arm df} hmovo. XodmÀ`m dmzmmo gë` Oa _bm g_obo AgVo, Va Oo gmü` H$aÊ`mgmR>r _bm Mmirg df} bmjbr, Ë`mgmR>r _bm \$ma H$_r doi bmjbm AgVm. XodmZo _bm XmIdbo H$s, BòmEb bmoh$m Mr _mz{gh$vm COmS> (dzàm Vr`) - Ë`m Zm ~ YZmV Ro>dUmar {d{eï> Aer {dmmagaur - Agë`m_wio Vo amzmv am{hbo. `m{df`r AmnU nwt>à`m àh$aumv A{YH$ nmhuma AmhmoV. nu Vwåhr Vw_À`m _ZmMo ZyVZrH$aU H$amdo Am{U Vw_Mo {dmma H$miOrnyd H$ {ZdS>mdoV Ago _mpo Vwåhm bm AmdmhZ Amho. {do` {_ion`ªv Am{U Vw_À`m dvzmmm Vm~m KoB n`ªv à`ëz gmos>uma Zmhr Agm {ZíM` H$am.

30 àh$au 4 hiyhiy

31 hiyhiy àh$au 4 Vw_À`m _ZmMo ZdrH$aU hiyhiy hmob b, åhuyz àjvr _ X dmq>br Var {Zame hmod$ ZH$m. BòmEb bmoh$m Zr dmzxîm XoemV àdoe H$aÊ`mnydu na_oídamzo Ë`m Zm gm {JVbo H$s, Ë`m À`m_Ü`o dzney Mr dmt> hmod$ Z`o, åhuyz Vmo Ë`m À`m eìy Zm Ë`m À`m_YyZ hiyhiy KmbdyZ XoB b. VwPm Xod na_oída Ë`m amï >m g VwÂ`mnwTy>Z hiyhiy Kmbdrb; Ë`m Mm EH$X_ A V H$ê$ ZH$mo, Ho$ë`mg dznew dmty>z Vwbm CnÐd hmob b. AZwdmX 7 22 Amnë`mbm \$ma bdh$a Iyn ñdmv Í` {_imbo, Va Jd hm àmur Amnë`mbm EH$m PQ>Š`mV ImD$Z Q>mH$sb Agm _mpm {dídmg Amho. OrdZmV EH$m doir EH$m joìmv ñdmv Í` {_iuo Mm Jbo Amho. Ë`m_wio Amnë`m ñdmv Í`m{df`r Amnë`mbm A{YH$ AmXa dmq>vmo. Amnbo ñdmv Í` hr Amnë`m ñdv À`m eº$szo {_idbobr Jmoï> ZgyZ, IamoIaM XodmnmgyZ {_imbobr XoUJr Amho `mmr Amnë`mbm ImÌr nq>vo. _wº$sajmoxa Xw IghZ Amnë`m (Ë`mÀ`m ñdv À`m) gmd H$m{bH$ Jm admv `mdo åhuyz Á`mZo {¼ñVm_Ü`o Vwåhm g nmmmau Ho$bo Vmo gd H $nomm Xod (Omo Amerdm X XoVmo Am{U H $nmñï>r H$aVmo) Vwåhr WmoS>m doi Xw I gmogë`mda, ñdv Vwåhm g nyu, ÑT> d g~i H$arb. 1 noì.5 10 Amnë`mbm WmoS>m doi Xw I H$m ghz H$amdo bmjvo? Amnë`mbm EImXr g_ñ`m Amho ho Ooìhm Amnë`m bjmv `ovo Am{U `oey Amnbr Ë`mVyZ gwq>h$m H$aVmo Vmon`ªV AmnU Xw IghZ H$aVmo, nu _wº$s {_imë`mz Va AmnU A{YH$ AmZ X H$aVmo. AmnU Ooìhm Amnë`m ñdv À`m eº$szo _mj H$mT>Ê`mMm à`ëz H$aVmo Am{U Ë`mV An`er R>aVmo, Voìhm AmnU Ë`mÀ`mda Adb ~yz amhm`bm {eh$vmo Am{U Oo AmnU ñdv H$ê$ eh$v Zmhr, Vo à^ybm Amnë`m OrdZmV H$aVmZm nmhÿz AmnU Ë`mMr CnH$mañVwVr H$aVmo.

32 40 `wõ^y_r _ZmMr Xmofmamon Zmhr åhuyz {¼ñV `oey_ü`o Agboë`m Zm X S>mkm ZmhrM. Vo Xohmà_mUo Zmhr nu AmËå`mà_mUo MmbVmV. amo_.8 1 Vwåhm bm AS>IiUo `ovmv, Vw_À`mda dmb Q> {Xdg `ovmv Voìhm ñdv bm Xmofr dmqy>z KoD$ ZH$m, CR>m, Yyi PQ>H$m Am{U nwýhm Mmby bmjm. EImXo bhmz _yb Mmbm`bm {eh$vo Voìhm Vo nwîh$ixm ns>vo. nu Ë`m ~mbh$mà`m ~m~vrv EH$ Jmoï> {ZpíMV AgVo, Vr åhuoo ns>ë`mda WmoS>m doi Vo as>vo, nu Vo Zoh_rM nwýhm Mmbm`Mm à`ëz H$aVo. Vw_À`m _ZmÀ`m ZdrH$aUmÀ`m `m joìmv g VmZ Vwåhm bm AS>IidÊ`mMm OmñVrV OmñV à`ëz Zoh_r H$arb. `mo½` {dmmam Mr {ZdS> H$am`bm Am{U MwH$sÀ`m {dmmam Mm ZH$ma H$am`bm Vwåhr {eh$mb Voìhm Vw_À`mda Ë`mMo {Z` ÌU g nob ho Ë`mbm _mhrv AgVo. Ë`m_wio {Zamem Am{U Xmofmamon `m À`m gmhmæ`mzo Vwåhm bm AS>IidÊ`mMm Vmo à`ëz H$aVmo. Aem àg Jr Vwåhr Vw_À`m dmzmà`m eóm Mm Cn`moJ H$am. amo_.8 1 ho dmz åhuyz {¼ñV `oey_ü`o AmVm Vwåhm bm X S>mkm Zmhr `mmr ñdv bm Am{U g VmZmbm AmR>dU H$ê$Z Úm. XohmZo MmbUo åhuoo ñdv da Adb ~yz amhuo Am{U AmËå`mV MmbUo åhuoo Xodmda Adb ~yz amhuo. `mv Vwåhm bm Oa An`e Ambo (Vo `ovom) Va Vwåhr nyu nuo An`er PmbmV Agm `mmm AW Zmhr. `mmm ñmmym AW Agm H$s, Vwåhr gd Jmoï>r `mo½` àh$mao H$arV Zmhr. Amnë`m geº$numgmo~vm Amnë`m_Ü`o H$mhr Xw~ bvmhr AmhoV hr dñvwpñwvr AmnU gdmªzr ñdrh$mabr nm{hoo. Vw_À`m Aeº$nUmV `oey {¼ñVmbm g_w hmod$ Úm. Vw_À`m Aeº$VoÀ`m {Xdgm V Ë`mbm Vw_Mo gm_ï` hmod$ Úm. _r nwýhm gm JVo XyfU qh$dm Xmofmamon ñdrh$mê$ ZH$m. Vwåhm bm nyu {do` {_iob, nu Ë`mbm doi bmjob, H$maU Vmo ({do`) WmoS>m WmoS>m {_iob. {Zame hmod$ ZH$m ho _mâ`m {Odm Vy H$m {IÞ Pmbmg? Vy AmVë`m AmV H$m Vi_iV Amho XodmMr Amem Ya; Vmo _bm Xe Z XoD$Z _mpm CÕma H$[aVmo, åhuyz _r Ë`mMo nwza{n JwUJmZ JmB Z. ñvmoì.42 5

33 hiyhiy 41 {Zameo_wio AmeoMm Zme hmovmo, åhuyz g VmZ Zoh_rM Amnë`mbm {Zame H$aÊ`mMm à`ëz H$aVmo. AmnU Amem gmosy>z Úmdr hrm g VmZmMr BÀN>m AgVo. {Zame hmod$ ZH$m Ago n{dì emó Amnë`mbm damoda gm JVo. AmnU {Zame Pmbmo Va Amnë`mbm {do` {_iuma Zmhr ho Xodmbm _mhrv Amho åhuyz EImXo H$m` AmnU hmvr KoVmo Voìhm {Zame hmod$ ZH$m Ago åhuyz Vmo Amnë`mbm gvv CÎmoOZ XoVmo. AmnU {Zame hmod$ Z`o, Va CËgm{hV ìhmdo Aer XodmMr BÀN>m Amho. Ooìhm {Zamem qh$dm Xmofmamon Vw_À`m OrdZmMm Vm~m KoD$ nmhvo Voìhm Vw_À`m d Mm[aH$ OrdZmMr VnmgUr H$am. Vwåhr H$gë`m àh$mamo {dmma H$arV AmhmV? Vo nwt>rbgmaio AmhoV H$m? N>o, N>o, _bm ho O_Uma Zmhr, \$mam AdKS> Amho ho! _r Zoh_rM An`er hmovmo. Ë`mV H$mhrM ~Xb hmov Zmhr. _Zm Mo ZyVZrH$aU hmov AgVmZm BVa bmoh$m Zm BVH$m Ìmg Z $sm hmov ZgUma. à`ëz H$am`Mm _bm H $Q>mim Ambm`. _r àmw Zm H$aVmo, nu Xod EoH$V Zgmdm Ago dmq>vo. _mpr H $Vr _mpr H$m` e br Xodmbm ng V Zgob åhuyz ~hþym Vmo _mâ`m àmw Zm Mr CÎmao XoV Zgob. Ago {dmma Oa Vw_À`m _ZmV `ov AgVrb Va Vwåhr {Zame hmouma `mv H$m` e H$m? Vwåhr Ogm {dmma H$aVm, Vgo hmovm ho bjmv R>odm. {ZamemOZH$ {dmma Ho$bo Va Vwåhr {Zame ìhmb. ñdv bm Xmofr R>adUmao {dmma H$am Am{U Vwåhm bm AnamÜ`mgmaIo dmq>ob. Vw_Mo {dmma ~Xbm Am{U _wº$ ìhm! ZH$mamË_H$ {dmma H$aÊ`mEodOr Agm {dmma H$am: àjvr WmoS>r _ X Amho, nu XodmMr ñvwvr Agmo, _r WmoS>rVar àjvr H$arV Amho. _r `mo½` _mjm Zo Mmbbmo Amho `mmr _bm ImÌr Amho. H$mbMm {Xdg ÌmgXm`H$ hmovm, H$maU _r {Xdg^a MwH$sÀ`m {dmmam V J wj hmovmo. {në`m _bm j_m H$a, Am{U `mo½` _mjm Zo dmq>mmb H$aÊ`mg _mpo ghmæ` H$a. _r MyH$ Ho$br Amho, nu Vr MyH$ _r nwýhm H$Yr H$aUma Zmhr. AmO ZdrZ {Xdg Amho, Xodm Vy _mâ`mda àrvr H$aVmog. VwPr X`m amoo Zdr hmovo. Vy _bm X S> XoV Zmhrg, Xmofmamon H$arV Zmhrg Ago n{dì emó gm JVo. Vy _mâ`mgmr>r _aê`mgmr>r `oeybm nmr>dbog - AmOMm {Xdg `mo½` {dmma H$aÊ`mg Vy _bm gmhmæ` H$a. Aem AmZ Xr, gh$mamë_h$, Xodmgma»`m {dmmagaur_wio Vwåhm bm {do`mmr AZw^yVr `ob b `mmr _bm ImÌr Amho.

34 42 `wõ^y_r _ZmMr Amnë`mbm gd H$mhr PQ>nQ> Pmbobo AmdS>Vo. Amnë`mR>m`r ghzerbvomo qh$dm g `_mmo \$i Amho. Vo AmVyZ ~mhoa H$m` H$aVo. Am_Mr nyu gwq>h$m H$aÊ`mgmR>r Xod H$YrH$Yr doi KoVmo. hm H$R>rU H$mi Vmo Am_Mm {dídmg dmt>dê`mgmr>r Am{U ghzerbvomo \$i H$m` H$mar H$aÊ`mgmR>r dmnavmo (`mh$mo~.1 4). XodmMr doi hr n[anyu doi AgVo. Vmo H$Yrhr {db ~ H$arV Zmhr. AOyZ EH$ Mm Jbm {dmma Vwåhr H$ê$ eh$vm _r Xodmda {dídmg R>odVmo. _bm H$mhrhr dmq>v Agbo qh$dm n[apñwvr H$erhr Agbr Var Xod _mâ`mr>m`r H$m` H$arV Amho Agm _mpm {dídmg Amho. XodmZo _mâ`mr>m`r Mm Jbo H$m_ gwê$ Ho$bo Amho Am{U Vo Vmo nyu Ëdmg ZoB b. ({\${bßn.1 6; 2 13). g VmZmMr VQ>~ Xr CX²>ÜdñV H$aÊ`mgmR>r Vwåhr dmzmà`m eómmm Aem àh$mao à^mdrnuo Cn`moJ H$ê$ eh$vm. Vwåhr Ho$di `mo½` {dmma H$amdoV Ago _r åhuv Zmhr, Va Vw_Mr ñdv Mr H$~wbr åhuyz Vo _mor>çmzo CƒmamdoV Ago _r gwmdvo. bjmv R>odm, Xod Vwåhm bm hiyhiy gmos>drv Amho. åhuyz [Zame hmod$ ZH$m, Am{U Vw_À`mH$Sy>Z EImXr MyH$ Pmbr Va {Zame hmod$ ZH$m. Yra YaUmao ìhm!

35 àh$au 5 gh$mamë_h$ ìhm

36 gh$mamë_h$ ìhm àh$au 5 gh$mamë_h$ _Zo gh$mamë_h$ OrdZo {Z_m U H$aVmV. gh$mamë_h$ {dmma Zoh_r Amem Am{U {dídmgmzo nwaonya ^abobo AgVmV. ZH$mamË_H$ {dmma Zoh_rM g e` Am{U ^rvr `m Zr ^abobo AgVmV....Vy {dídmg R>odë`mà_mUo Vwbm àmá hmodmo... _Îm`.8 13 H$mhr bmoh$ Amem ~mijm`bm Km~aVmV H$maU OrdZmV Vo Iyn XwImdbobo AgVmV. Ë`m À`m OrdZmV BVŠ`m {Zamem Amboë`m AgVmV H$s, AOyZ EImXr {Zamem AmnU ghz H$ê$ ehy$ Ago Ë`m Zm dmq>v Zmhr. Ë`m_wio {Zamem nxar nsy> Z`o åhuyz Vo Amem ~mijê`mg ZH$ma XoVmV. Aem àh$mao Amem YaÊ`mg ZH$ma XoUo ho _mz{gh$ VUmd, Xw Im{déÕ g aju åhuyz dmnabo OmVo. {Zameo_wio Xw I, doxzm hmovmv. Ë`m_wio nwýhm EH$Xm Aem Xw ImMm gm_zm H$aÊ`mnojm bmoh$ Amnë`m OrdZmV H$mhr Mm Jbo hmoumam Zmhr Agm {dídmg YaVmV. Aem àh$maà`m dmjuwh$s_wio ZH$mamË_H$ OrdZe br V`ma hmovo. gd H$mhr ZH$mamË_H$ hmod$z OmVo, H$maU {dmma ZH$mamË_H$ AgVmV. ZrVr.23 7 ho dmz bjmv R>odm _Zwî` Amnë`m A V H$aUmV Ogm {dmma H$aVmo, VgmM Vmo AgVmo... AZoH$ dfmªnydu _r \$ma {ZamemdmXr, ZH$mamË_H$ {dmma H$aUmar hmovo. _mpo VÎdkmZ Ago hmovo Vw_À`m OrdZmV H$mhr Mm Jbo hmoê`mmr Vwåhr AnojmM H$aUma Zmhr, Va H$mhr Mm Jbo Z Pmë`m_wio Vwåhr {Zame hmouma Zmhr. _mâ`m OrdZmV _r BVŠ`m {Zamem Mm gm_zm Ho$bm hmovm - _mâ`m OrdZmV BVŠ`m ^`mzh$ Jmoï>r KS>ë`m hmoë`m H$s, _mâ`m OrdZmV Mm Jbo H$mhr KS>ob `mmr Amem ~mijê`mmr _bm ^rvr dmq>m`mr. _mpo {dmma ZH$mamË_H$ hmovo, Ë`m_wio _mpo Vm S> ZH$mamË_H$ hmovo, n`m `mzo _mpo OrdZ ZH$mamË_H$ hmovo. _r Ooìhm XodmÀ`m dmzmmm Aä`mg H$ê$ bmjbo Am{U XodmZo _mpr nwz ñwmnzm H$amdr åhuyz Ë`mÀ`mda {dídmg R>ody bmjbo Voìhm _r {eh$bobr n{hbr Jmoï> åhuoo _mâ`m OrdZmVrb hr ZH$mamË_H$Vm Jobr nm{hoo.

37 46 `wõ^y_r _ZmMr _Îm`.8 13 _Ü`o `oey Amnë`mbm gm JVmo H$s, AmnU Ogm {dídmg R>odVmo Vgo Amnë`mbm àmá hmovo. _r {dídmg R>odbobr àë`oh$ Jmoï> ZH$mamË_H$ hmovr, Ë`m_wio gmh{oh$m _mâ`m OrdZmV AZoH$ ZH$mamË_H$ Jmoï>r KS>ë`m. `mmm AW Agm hmov Zmhr H$s, Ho$di {dmma H$aÊ`m_wio Vwåhm bm Am{U _bm hì`m Ë`m Jmoï>r {_iy eh$vmv. AmnUm àë`oh$mgmr>r XodmMr EH$ n[anyu `moozm Amho, Am{U Amnbo {dmma Am{U eãx `m Zr AmnU Ë`mÀ`mda {Z` ÌU H$ê$ eh$v Zmhr. nu XodmMr Amnë`mgmR>r Or `moozm Amho {VÀ`mer gh_v hmob b Aem àh$mao AmnU ~mobbo nm{hoo Am{U {dmma Ho$bo nm{hoov. XodmMr Vw_À`mgmR>r H$m` `moozm Amho ho Oa Vwåhm bm AOyZ _mhrv Zgob, Va XodmMr _mâ`mgmr>r Agbobr `moozm _bm _mhrv Zmhr, nu Vmo _mâ`mda àrvr H$aVmo ho _bm _mhrv Amho. Vmo Oo H$mhr H$arb Vo Mm JboM Agob Am{U Ë`m`moJo _r Amerdm {XV hmob Z, Agm {dmma H$ê$ bmjm. Vw_À`m OrdZm{df`r gh$mamë_h$ {dmma H$ê$ bmjm. `oumè`m àë`oh$ n[a{ñwvrv gh$mamë_h$ {dmma H$am`Mm à`ëz H$am. Vw_À`m OrdZmV gü`m Oo H$mhr KS>V Agob Vo Oar Mm Jbo Zgob Var XodmZo Ë`mÀ`m dmzmv A{^dMZ {Xë`mZwgma Vmo Ë`mVyZ H$mhr Mm JboM H$arb Aer Amem ~mijm. gd H$mhr H$ë`mUH$maH$ na Vw Amnë`mbm R>mD$H$ Amho H$s, Xodmda àrvr H$aUmè`m g åhuoo Ë`mÀ`m g H$ënmà_mUo ~mobm{dboë`m g XodmÀ`m H$aUrZo gd Jmoï>r {_iyz H$ë`mUH$maH$ hmovmv. amo_.8 28 gd Jmoï>r Mm Jë`m AmhoV Ago ho dmz gm JV Zmhr, nu Vo gm JVo H$s, gd Jmoï>r {_iyz H$ë`mUH$maH$ hmovmv. Vwåhr IaoXrbm Om`Mm {dmma H$arV AmhmV Ago AmnU g_oy. Vwåhr JmS>rV ~gvm nu Vr gwê$m hmov Zmhr. `m n[apñwvrh$s>o Vwåhr XmoZ Ñï>rH$moZmVyZ nmhÿ eh$vm. Vwåhr åhuy eh$vm, _bm _mhrv hmovo H$s Ago hmob bm. Ooìhm _r H$mhrVar H$am`bm OmVmo Voìhm Ago KS>VoM. qh$dm Vwåhr åhuy eh$vm, _bm IaoXrbm Om`Mo hmovo Iao, nu AmVm Om`bm

38 > gh$mamë_h$ ìhm 47 O_ob Ago H$mhr _bm dmq>v Zmhr. H$maMr XwéñVr Pmë`mda _r OmB Z. nu Vmon`ªV _mâ`m `moozov Pmbobm hm ~Xb _mâ`m ^ë`mgmr>rm Pmbm Agm _mpm {dídmg Amho. Xwgè`m H$moUË`m Var H$maUmZo _bm ~hþym `m doir Kar amhuo ^mj Agob, Voìhm Amboë`m n[añwvrmm _r Mm Jbm AmZ X KoUma Amho. amo_ _Ü`o ào{fv nm b Amnë`mbm bmoh$ Am{U n[apñwvrer OwidyZ `m`bm gm JVmo. `mmm _{WVmW Agm H$s, `moozm AmIUmè`m, nu Ë`m `eñdr Z Pmë`mg {Zame Z hmoumè`m bmoh$m gmaio ìhm`bm AmnU {eh$bo nm{hoo. ho VÎd A _bmv AmUÊ`mMr \$ma Mm Jbr g Yr _bm ZwH$VrM {_imbr. S>oìh Am{U _r boh$ dw, âbm [as>m `owo g^ogmr>r Jobmo hmovmo. VoWo Amåhr VrZ {Xdg godm Ho$br, Am{U AmVm gm_mzmmr ~m Ym~m Y H$ê$Z Kar nav OmÊ`mgmR>r {d_mzvimda Om`À`m V`marV hmovmo. navrà`m àdmgmv Amam_ dmq>mdm, Ìmg hmod$ Z`o åhuyz ñb H$, ãbmco Am{U gnmq> Q>mMoMo ~yq> Kmbmdo Agm {dmma _r Ho$bm hmovm. nu V`ma hmov AgVmZm _bm _mpo ñb Šg gmns>ozmv. Amåhr Iyn emoybo, gavoeodq>r H$nS>çm À`m H$nmQmÀ`m AJXr Vimer Vo gmns>bo. h±jadê$z Vo Imbr ns>bo hmovo. Vo Iyn MwaJibo hmovo. àdmgmv _r gmo~v nmoq>}~b ñq>r_a (H$nS>çm da nmur \$dmaumar) Bór R>odV AgVo. {VÀ`m gmhmæ`mzo _r Bór H$aÊ`mMm à`ëz Ho$bm, nu Bór H$mhr åhumdr {VVH$s Mm Jbr Pmbr Zmhr, n`m `mzo _bm C M Q>mMoMo ~yq> Am{U S ogmr {ZdS> H$aUo ^mj hmovo. Ë`m_wio _r Iyn {MS>bo, d VmJbo. Amnë`mbm Oo hdo Vo {_imbo Zmhr, Va Amnë`m ^mdzm AemM Cgir _mê$z da `ovmv Am{U Amnë`mbm ñdv Mr H$sd H$am`bm, ZH$mamË_H$ Ñï>rH$moZ R>odm`bm ^mj nms>vmv. Vm~S>Vmo~ _mâ`m bjmv Ambo H$s, _bm {ZdS> H$amdr bmjob. EH$Va, Jmoï>r Á`m àh$mao ìhmì`mv Ago _bm dmq>bo, Vem Pmë`m ZmhrV åhuyz _r MrS>MrS> H$amdr, qh$dm n[apñwvrer OwidyZ `mdo Am{U navrà`m àdmgmmm AmZ X `mdm. gh$mamë_h$ {dmma H$aUmè`m ì`º$sà`m OrdZmV XoIrb gd H$mhr Ë`mbm hdo Vgo Zoh_rM KS>Vo Ago Zmhr. nu H$mhrhr Pmbo Var Ë`mV AmZ Xr ìhm`mm {ZU ` gh$mamë_h$ d ÎmrMm _muyg KoD$ eh$vmo. ZH$mamË_H$ d ÎmrMm _muyg H$YrM H$moUË`mM Jmoï>rMm AmZ X KoD$ eh$v Zmhr. ZH$mamË_H$ {dmmagaurà`m _mugmgmo~v amhuo gmono Zmhr. àë`oh$ àh$ën, àë`oh$ n[apñwvr Vmo {ZamemOZH$ H$ê$Z Q>mH$Vmo. Vmo gvv Hw$aHy$a H$aUmam, Xmof emoyumam

39 48 `wõ^y_r _ZmMr AgVmo. Jmoï>r {H$Vrhr Mm Jë`m Agë`m Var Ë`mV H$mhr Zm H$mhr Xmof, H$mhr Zm H$mhr CUrd emoyë`m{edm` Vmo amhv Zmhr. Á`m doir _r àm S> {ZamemdmXr hmovo Ë`m H$miMr Jmoï>. _r Ooìhm EImÚm Mm Jë`m a Jdboë`m, gwemo{^v Ho$boë`m Kar OmV Ago, Voìhm KamMo gm X` nmhê`meodor Ë`mV H$mhr Xmof, H$mhr CUrd {XgVo H$m hom nmhv Ago. nu `oeymr ñvwvr Agmo H$s, Ë`mZo OrdZmVrb Mm Jë`m Jmoï>tMm AmZ X KoÊ`mgmR>r _bm _wº$ Ho$bo. dmb Q> Jmoï>tMo ê$nm Va Mm Jë`m Jmoï>tV H$aVm `od$ eh$vo Agm {dídmg Am{U Amem Ë`mÀ`m_Ü`o ~mijê`mg _r AmVm nyu nuo _moh$ir Amho. Vwåhr Oa ZH$mamË_H$ ì`º$s Agmb, Va ñdv bm AnamYr g_oy ZH$m. Xmofr^mdZm qh$dm AnamYrnUm ZH$mamË_H$ Amho. ZH$mamË_H$Vo~m~VMr Vw_Mr g_ñ`m Vw_À`m bjmv `mdr Am{U XodmZo Vw_Mr nwz ñwmnzm H$amdr åhuyz Vwåhr Ë`mÀ`mda ^adgm R>ody bmjmdm `mgmr>r _r ho Vwåhm bm gm JV Amho. Á`m doir ZH$mamË_H$VoÀ`m g_ñ`o{df`r H$gë`mhr g~~r Z gm JVm AmnU {VMm gm_zm H$aVmo Voìhm _wº$vomr gwédmv hmovo. Vwåhr {ZamemdmXr AgÊ`mMr H$mhr H$maUo AgVrb, Ver Vr Zoh_r AgVmVM, nu n{dì emómzwgma Vwåhr AmVm EH$ ZdrZ ì`º$s AmhmV ho bjmv R>odm. ZdrZ {Xdg! ømñvd Oa H$moUr {¼ñVmÀ`m R>m`r Agob Va Vmo Zdr CËnÎmr Amho; OwZo Vo hmod$z Jobo; nmhm, Vo Zdo Pmbo Amho. 2 H$[aẄ.5 17 ^yvh$mimv Vw_À`m OrdZmV KS>boë`m OwÝ`m Jmoï>tMm n[aum_ AmVm Zdr CËnÎmr `m ZmË`mZo Vwåhr Vw_À`m {¼ñVm_Yrb ZdrZ OrdZmda hmod$ XoD$ Z`o. AmVm Vwåhr {¼ñVm_Ü`o ZdrZ CËnÎmr AmhmV. XodmÀ`m dmzmzwgma Vwåhr Vw_À`m _ZmMo ZdrH$aU hmod$ XoD$ eh$vm. Vw_À`m ~m~vrv Mm Jë`m Jmoï>r hmouma AmhoV. AmZ X H$am, H$maU hm ZdrZ {Xdg Amho!

40 gh$mamë_h$ ìhm 49 n{dì AmËå`mMo H$m` Var _r Vwåhm g Iao Vo gm JVmo; _r Omdo ho Vw_À`m {hvmmo Amho, H$maU _r Z Jobmo Va H $dmar Vw_À`mH$S>o `oumam Zmhr, _r Jobmo Va Ë`mbm Vw_À`mH$S>o nmr>drz. Vmo `od$z nmnm{df`r, Zr{V_Îdm{df`r d Ý`m`{ZdmS>çm{df`r OJmMr ImVar H$arb. `mohmz.16 7,8 {ZamemdmXmnmgyZ _wº$ hmoê`m_yrb H$R>rU ^mj åhuoo _r {ZamemdmXr ì`º$s Amho Am{U _bm ~Xbm`Mr BÀN>m Amho. _r ñdv bm ~Xby eh$v Zmhr, nu _r Xodmda ^adgm R>odë`mg Xod _bm ~Xby eh$vmo Agm _mpm {dídmg Amho. `mbm doi bmjob ho _bm _mhrv Amho, nu _r {Zame hmouma Zmhr. XodmZo _mâ`mr>m`r Mm Jbo H$m_ Ama {^bo Am{U Vmo Vo nyu Ëdmg ZoB b ({\${bßn.1 6) Ago åhuyz gë`mmm gm_zm H$aUo. Á`m Á`m doir Vwåhr {ZamemdmXr ìhmb Ë`m Ë`m doir n{dì AmËå`mbm Vw_Mr ImÌr nq>dyz Úm`bm gm Jm. Vo Ë`mMo EH$ H$m_ Amho. `mohmz.16 7,8 _Ü`o Amnë`mbm gm JÊ`mV Ambo Amho H$s, n{dì AmËåmm Amnbr nmnm{df`r, {Z{V_Îdm{df`r ImÌr H$arb. Ooìhm Aer ImÌr Vwåhm bm {_ivo, Voìhm XodmH$S>o _XVrMr `mmzm H$am. Vwåhr ñdv hr g_ñ`m hmvmiy eh$vm Ago g_oy ZH$m. Ë`mÀ`mda Adb ~yz amhm. _r Oar Iyn {ZamemdmXr hmovo, Var _r Xodmda {dídmg R>ody eh$vo ho Ë`mZo _bm g_oy {Xbo. Vmo _bm gh$mamë_h$ qh$dm AmemdmXr ~ZÊ`mg _XV H$arV Ago. _mpo _Z Zoh_r gh$mamë_h$ R>odÊ`mg _bm Iyn AS>MU `ov Ago, nu AmVm _mì _bm {ZamemdmXmMm {VQ>H$mam Amho. Yy_«nmZ H$aUmè`m ì`º$sgmaio ho Amho. nwîh$ixm Ago KS>Vo H$s, Yy_«nmZ gmosy>z {Xboë`m ì`º$sbm {gjaoq> ghz hmov Zmhr. _mpr pñwvr AerM Amho. nwîh$i df} _r Yy_«nmZ H$arV hmovo, nu AmVm {gjaoq> AmoT>Uo gmosy>z {Xë`mda _bm {gjaoq>mm dmghr ghz hmov Zmhr. {ZamemdmXr hmoê`m~m~vrvhr _r VerM Amho. _r \$ma {ZamemdmXr ì`º$s hmovo. nu AmVm _bm {ZamemdmX A{O~mV ghz hmov Zmhr. _mâ`m Ñï>rZo Vmo EH$ JwÝhmM Amho. ZH$mamË_H$ _Zmod ÎmrnmgyZ gwq>h$m Pmë`mnmgyZ _mâ`m OrdZmV BVŠ`m H$mhr Mm Jë`m Jmoï>r _bm {XgVmV H$s, H$moUË`mhr {ZamemdmXr Jmoï>rbm _mpm {damoy Amho. _r gë`mmm gm_zm H$aVo, Am{U Vwåhrhr VgoM ìhmd åhuyz Vwåhm bm CÎmoOZ XoVo. Vwåhr Oa AmOmar Agmb, Va _r AmOmar Zmhr, Ago åhuy ZH$m; Va Vwåhr, Xod _bm

41 50 `wõ^y_r _ZmMr ~ao H$arV Amho, Agm _mpm {dídmg Amho, Ago åhum. _mpr Vã`oV A{YH$M {~KSy>Z _bm XdmImÝ`mV ^avr H$amdo bmjob Ago åhuy ZH$m, Va XodmMo Amamo½`Xm`r gm_ï` _mâ`m_ü`o H$m` H$ê$ bmjbo Amho, _r bdh$am ~am/~ar hmob Z Agm _mpm {dídmg Amho Ago åhum. àë`oh$ Jmoï> g Vw{bV Agbr nm{hoo. `mmm AW Agm Zìho H$s, Vw_À`m Am{edm Xm gmo~v WmoS>rer {Zamem ~mijbr nm{hoo. nu `mmm AW Agm H$s, Vw_À`m ~m~vrv Oo H$mhr KS>Vo Vo gh$mamë_h$ Agmo H$s ZH$mamË_H$ Agmo, Ë`mMm gm_zm H$aÊ`mg Vw_Mo _Z V`ma Agbo nm{hoo. _mor>o _Z VoWrb bmoh$ WoñgbZrH$mVë`m bmoh$m nojm _mor>çm _ZmMo hmovo; Ë`m Zr _mor>çm CËgwH$VoZo dmzmmm ñdrh$ma Ho$bm, Am{U øm Jmoï>r AemM AmhoV H$s H$m` øm{df`r Vo emóm V XaamoO emoy H$arV Jobo. ào.h $ Amnbo _Z V`ma qh$dm _mor>o Agbo nm{hoo Ago n{dì emó gm JVo. `mmm AW Agm H$s XodmMr Am_À`mgmR>r Or H$mhr `moozm Agob {VMm ñdrh$ma H$aÊ`mBVnV Amnbr _Zo _mor>r Agbr nm{hoov. CXm. _mâ`m n[am`mà`m EH$m VéUrbm {VMr E JoO_oÝQ> _mos>ê`mà`m Xw ImMm AZw^d `mdm bmjbm. Á`mÀ`mer {VMo b¾ ìhm`mo hmovo Vmo VéU d {VZo Oar b¾ Z H$aÊ`mMm {ZU ` KoVbm hmovm, Var EH$_oH$m Zm ^oq>uo (S>oQ>tJ) Mmby R>odmdo H$s Zmhr `m{df`r XodmMo _mj Xe Z {_imdo åhuyz àmw Zm H$aV hmovo. `m VéUrbm ho g ~ Y AgoM nwt>o Mmby amhmdo Ago dmq>v hmovo, Am{U Amnë`m _mor {à`h$ambmgwõm AgoM dmq>mdo Agm {dmma Vr H$aV hmovr, Amem ~mijv hmovr. nu {VÀ`m BÀN>oà_mUo Oa KS>bo Zmhr, Va Ë`mgmR>r _ZmMr V`mar H$a Agm g m _r {Vbm {Xbm. {VZo åhq>bo, Vw_Mo ho åhuuo ZH$mamË_H$ qh$dm {ZamemdmXr Zmhr H$m>? Zmhr, A{O~mV Zmhr! _mâ`m OrdZmbm H$mhr AW M Cabm Zmhr! Xwgè`m H$moUmbm _r hdrer dmq>uma Zmhr. _r An`er R>abo. AmVm _r H$m`_Mr Xw IrH$ï>r Pmbo, Agm {dmma H$aUo åhuoo {ZamemdmX!

42 gh$mamë_h$ AgUo åhuoo, ho Oo H$mhr KS>bo Ë`m_wio _r Z $sm Xw Ir Pmbo Amho, nu _r Xodmda {dídmg R>odUma Amho. _mpm {_Ì Am{U _r AOyZhr ^oqy> eh$vmo. Am_À`mVrb g ~ Y nwýhm gwairv ìhmdov åhuyz àmw Zm H$aUma Amho, Am{U {dídmg R>odUma Amho. nu `mnojmhr A{YH$ åhuoo _bm XodmÀ`m n[anyu BÀN>oà_mUo H$am`Mo Amho. _bm hì`m Vem Jmoï>r KS>ë`m ZmhrV, Var _r VJ YarZ, H$maU `oey _mâ`m_ü`o amhvmo. H$mhr {Xdg ho _mâ`mgmr>r H$R>rU hmob b, nu _r à^yda {dídmg R>odVo. gavoeodq>r gd H$mhr _mâ`m ^ë`mgmr>rm hmob b Agm _mpm {dídmg Amho, Ago åhuuo. Ago H$aUo åhuoo dñvwpñwvrmm gm_zm H$aUo, _ZmMr V`mar R>odUo Am{U Varhr gh$mamë_h$ AgUo. `mbm g VwbZ åhuvmv. AmeoMo gm_ï` gh$mamë_h$ ìhm 51 Ver VwPr g VVr hmob b, øm dmzmà_muo Ë`mZo ~hþv amï >m Mm ~mn ìhmdo åhuyz Ameobm OmJm ZgVmhr Ë`mZo AmeoZo {dídmg R>o{dbm. VWm{n {dídmgmzo Xw~ i Z hmovm, Amnbo {ZOud Pmbobo eara (Vmo gw_mao e ^a dfmªmm hmovm) d gmam {hà`m J^m e`mmo {ZOudnU hr Ë`mZo bjmv KoVbr; na Vw XodmÀ`m A{^dMZmH$S>o nmhÿz Vmo A{dídmgm_wio S>i_ibm Zmhr, Va {dídmgmzo g~i hmod$z Ë`mZo XodmMo Jm ad Ho$bo. amo_ {¼ñVmÀ`m _ S>irVrb Am_Mo godmh$m` Xa dfu dmt>vm OmB b Agm _mpm Am{U S>oìhMm {dídmg Amho. Amåhm bm Zoh_rM OmñVrV OmñV bmoh$m Zm _XV H$am`Mr BÀN>m AgVo. nu XodmMr H$mhr {Zamir `moozm Amho hoxoirb Amåhr OmUyZ KoVmo. Am{U Oa EImÚm dfu H$mhr dmt> Pmbr Zmhr (gd H$mhr dfm À`m gwédmvrgmaiom), Va Ë`m_wio Amåhr Am_À`m AmZ Xmda n[aum_ hmod$ XoV Zmhr. Amåhr AZoH$ Jmoï>tda {dídmg R>odVmo nu Ë`m gdmªnojm A{YH$ Amåhr H$moUmda Var {dídmg R>odVmo. Vmo H$moUrVar åhuoo `oey {¼ñV. H$m` hmouma Amho ho Amåhm bm Zoh_rM _mhrv AgVo Ago Zmhr. nu Oo H$mhr hmob b Vo Am_À`m H$ë`mUmgmR>r hmob b ho Amåhm bm _mhrv AgVo.