Ñeà oân soá 3 Caâu 1: Đốt cháy hoàn toàn X thu ñöôïc 403,2ml CO 2 (đktc) và 0,270 gam H 2 O. X tác dụng với dung dịch NaHCO 3 và với natri đều sinh ra

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ñeà oân soá 3 Caâu 1: Đốt cháy hoàn toàn X thu ñöôïc 403,2ml CO 2 (đktc) và 0,270 gam H 2 O. X tác dụng với dung dịch NaHCO 3 và với natri đều sinh ra"

Bản ghi

1 Ñeà oân soá 3 Caâu 1: Đốt cháy hoàn toàn X thu ñöôïc 403,2ml CO 2 (đktc) và 0,270 gam H 2 O. X tác dụng với dung dịch NaHCO 3 và với natri đều sinh ra chất khí với số mol đúng bằng số mol X đã dùng. Công thức cấu tạo của X là: A. HO-C 4 H 6 O 2 -COOH B. HOOC-(CH 2 ) 5 -COOH C. HO-C 3 H 4 -COOH D. HO- C 5 H 8 O 2 -COOH Caâu 2:Hoaø tan heát 3,8 gam oxit caàn 100ml dung dòch hoãn hôïp: Ba(OH) 2 0,15M,KOH 0,2M. Vaây oxit coù theå laø: A. Al 2 O 3 B. Cr 2 O 3. C. ZnO. D. PbO Caâu 3: 1,68 lít hoãn hôïp A: CH 4, C 2 H 4 (ñkc) coù KLPTTB baèng 20. Ñoát chaùy hoaøn toaøn hha; thu x gam CO 2. Vaäy x baèng : khaùc A.3,3g B. 4,4g C. 6,6g D. Keát quaû Caâu 4: Caáu hình e cuûa nguyeân X thuoäc Chu Kì 4 coù 1 e ñoäc thaân seõ laø: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 4p 5 B.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 5 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 D.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 6 5s 2 5p 5 Caâu 5: Troän 100ml dung dòch H 2 SO 4 0,4M vôùi 200ml dung dòch NaOH 0,4M thu dung dòch muoái coù ph laø: A. 0 B. 7 C.12 D. ph >7 Caâu 6: Troän 100 ml dung dòch HCl vôùi 150 ml dung dòch KOH thu dung dòch chæ coù H 2 O, KCl. Troän 150 ml dung dòch HCl vôùi 150 ml dung dòch KOH thu dung dòch coù: A. H 2 O, KCl B. H 2 O, KCl, KOH C. H 2 O, KCl, HCl D. H 2 O, KCl, HCl,KOH Caâu 7: Trộn 100ml dung dịch Ba(OH) 2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M, ñược dung dịch X. Nồng ñộ mol/l của ion OH - trong dung dịch laø: 1

2 A. 0,25M B. 0,75M C. 0,5M D. 1,5M Caâu 8: Coù 3 hydrocacbon coù cuøng soá cacbon moät chaát trong soá ñoù laø (CH 3 ) n.vaäy 3 chaát ñoù laø: A. C 4 H 12, C 4 H 8, C 4 H 10 B. C 2 H 2, C 2 H 4, C 2 H 6 C. C 6 H 18, C 6 H 12, C 6 H 10 D. Taát caû ñeàu sai Caâu 9:Khi theá 1 laàn vôùi Br 2 taïo 4 saûn phaåm. Vaäy teân goïi laø: A. 2,2 dimetyl pentan. C. 2,3 dimetylbutan B. 2,3 metyl pentan. D. 2,2 dimetyl butan Caâu 10: : Coù Pö 3S + 6KOH 2K 2 S + K 2 SO 3 + 3H 2 O A.phaûn öùng treân laø töï oxi hoùa khö.û B. phaûn öùng treân laø phaûn öùng trao ñoåi. C. phaûn öùng treân coù S laø chaát khöû vaø KOH laø chaát oxi hoùa. D. A, B, C ñeàu sai Caâu 11: Cho hh:ao, B 2 O 3 vaøo dd MOH ñöôïc dung dòch trong suoát chöùa: A. MAO 2 vaø M(BO 2 ) 2 B. M 2 AO 2,MBO 2 vaø B 2 O 3 C. M 2 AO 2,MBO 2 vaø MOH D. M 2 AO 2 vaø M 2 BO 2 Caâu 12: A chöùa C,H,O coù % O = 53,33. Khi A pöù voù Na vaø vôùi NaHCO 3 coù tyû leä mola: mol H 2 = 1:1 vaø mola: mol CO 2 = 1:1. Vaäy CTPT cuûa A laø: A. C 2 H 4 O 2 B. C 3 H 6 O 3 C. C 4 H 8 O 3 D. C 5 H 10 O 4 Caâu 13: Cho 1,8 gam moät axit (A) ñôn chöùc pöù heát vôùi NaHCO 3. Daãn heát khí thu ñöôïc vaøo bình ddkoh dö; thaáy khoái löôïng chaát tan trong bình taêng 0,78 gam. Vaäy (A ) coù CTCT: A.C 2 H 5 COOH B.C 3 H 7 COOH C.CH 3 COOH D. Coâng thöùc khaùc Caâu 14: Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1)etandiol 1,2; (2)propandiol 1,3; (3) propandiol 1,2; (4) glixerin. Các chất nào là đồng phân của nhau: C.1,2 B. 1,4 C. 2,3 D. 1,2,3 Caâu 15: Vôùi coâng thöùc C 3 H 8 O coù theå ñieàu cheá ñöôïc nhieàu nhaát bao nhieâu eâte A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 16: Cho 0,336 lit SO 2 (ñkc) pöù vôùi 200ml dd NaOH; thu ñöôïc 1,67 g 2

3 muoái. Noàng ñoä ddnaoh ñem pö laø: A. 0,01M B.0,1 M C. 0,15 M D. 0,05 M Caâu 17:Moät chaát höõu cô X chöùa C, H, O chæ chöùa moät loaïi chöùc cho Ag. 2,9g X phaûn öùng vôùi dung dòch AgNO 3 /NH 3 dö thu ñöôïc 21,6g Vaäy X coù theå laø: A. HCHO B. OHC CHO C. CH 2 (CHO) 2 D. CH 3 CHO Caâu 18: Pha loaõng 25ml H 2 SO 4 96% (d=1,839g/ml) vôùi H 2 O thaønh 0,5lít dung dòch coù noàng ñoä mol laø: A. 0,45 M B. 0,9 M C. 1,2 M D. 2,5 M Caâu 19: Khi cho 0,56 lít (ñkc) khí HCl haáp thu vaøo 50ml dung dòch AgNO 3 8% (d=1,1g/ml). Noàng ñoä % HNO 3 thu ñöôïc laø: A. 6,3% B. 1,575% C. 3% D. 3,5875% Caâu 20: Nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá X coù 9 obitan vaø coù 2 electron ñoäc thaân. Nguyeân töû X coù trong quaëng naøo? A. Synvinit B. Ñoâloâmit C. Manhetit D. Mica Caâu 21: Hoaø tan heát 1,52 gam oxit caàn 100ml dd hh: Ba(OH) 2 0,025M,KOH 0,15M. Vaäy oxit coù theå laø: A. Al 2 O 3 B. Cr 2 O 3. C. ZnO. D. PbO Caâu 22: Trong caùc phaûn öùng sau: (1):Zn + CuSO 4 (2): AgNO 3 + KBr (3):Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 (4): Mg + H 2 SO 4 4 Phaûn öùng naøo laø phaûn öùng trao ñoåi A. Chæ coù 1, 2 B. Chæ coù 2,3 C. Caû 4 pöù D. Chæ coù 1, Caâu 23: Cho hh: AO, B 2 O 3 vaøo nöôùc thu ñöôïc ddx trong suoát chöùa: A. A(OH) 2, B(OH) 3 B. A(OH) 2, B 2 O 3 C. A(OH) 2, A 3 (BO 2 ) 2 D. A(OH) 2, A(BO 2 ) 2 Caâu 24: Hợp chất hữu cơ Z pöù với dung dịch AgNO 3 /NH 3 ( dư) thu được 2 muoái X, Y. Cho X, Y tác dụng với dung dịch NaOH đều thu ñöôïc khí vô cơ A. X pöù vôùi dd H 2 SO 4 thu ñöïc khí voâ cô B. 3

4 1. Caùc khí A, B là: A. CO 2, SO 2 B. H 2, N 2 C. SO 2, H 2 D. CO 2, NH 3 2. Z coù theå laø: ñuùng A. HCOO-NH 4 B. (CH 2 O) n C. HOC CHO D. A,B ñeàu Caâu 26: Ñun röôïu (A) vôùi HBr,thu ñöôïc chaát höõu cô (B) coù %Br = 58,4.(A) laø: A.C 2 H 5 OH B.C 3 H 7 OH C.C 4 H 9 OH D.CH 2 =CH-CH 2 OH Caâu 27: Đốt cháy hoàn toàn một chaát hữu cơ A nhiều lần axit thu được 4,032lít khí CO 2 (đo đktc) vaø 2,7 gam nước. CTN A laø: A. (C 2 H 3 O 2 ) n B. (C 4 H 7 O 2 ) n C. (C 3 H 5 O 2 ) n D. (C 2 H 4 O 2 ) n Caâu 28: Ñun röôïu etylic vôùi H 2 SO 4 ñaëc, 170 o C; thu ñöôïc hh hôi A goãm 4 chaát khí. Vaäy hha coù: A.C 2 H 4, H 2 O hôi, H 2, CO 2 C. C 2 H 4, H 2 O hôi, H 2, SO 2 B. C 2 H 4, H 2 O hôi, SO 2, CO 2 D. A,B,C đều sai. Caâu 29:Cho sơ đồ phản ứng: CH=CH X Y CH 3 COOH các chất X,Y theo thứ tự là: A.CH 3 CHO, CH 3 CH 2 OH B. CH 2 =CH 2, CH 3 CH 2 OH C. C 2 H 5 Cl, C 2 H 5 OH D. A,B đúng. Caâu 30 :Đốt cháy hoàn toàn 0,09g este đơn chức B thu được 0,132g CO 2 và 0,054g H 2 O. CTPT của B là: A.C 2 H 4 O 2 B. C 3 H 6 O 2 C. CH 2 O 2 D. C 4 H 8 O 2 Caâu 31: Coù 5 dung dòch ñöïng trong caùc loï maát nhaõn : BaCl 2, NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4, NaOH, Na 2 CO 3. Chæ duøng quyø tím ta nhaän bieát ñöôïc: A. BaCl 2 B. NaOH C. BaCl 2, Na 2 CO 3, N aoh D. Nhaän bieát ñöôïc taát caû Caâu 32: Bình coù mg boät Fe, naïp Cl 2 dö vaøo bình. Khi phaûn öùng xong chaát raén trong bình taêng 106,5g. Vaäy m laø: A. 28g B. 14g C. 42g D. 56g 4

5 Caâu 33: R-CH 2 OH + KMnO 4 R-CHO +MnO 2 +KOH + H 2 O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 6,2,3,3,3,3 B. 3,2,3,2,2,2 C. 6,2,6,2,2,2 D. 4,2,4,2,2,2 Caâu 34 :Cho 0,125 mol oxit kim loaïi phaûn öùng heât vôùi HNO 3; thu ñuôïc NO vaø ddb chöùa moät muoái duy nhaát. Coâ caïn dung dòch B thu ñöôïc 30,25 gam raén. Vaäy oxit coù theå laø: A. Fe 2 O 3 B. Fe 3 O 4 C. Al 2 O 3 D. FeO Caâu 35: Coù 4 loï maát nhaõn : Etanol, ddglucoâzô, Glyxerin, Etanal. Neáu chæ duøng 1hoaù chaát laøm thuoác thöû ñeå nhaän bieát caùc chaát treân thì ta choïn: A. Na kim loaïi B. ddagno 3 /NH 3 C. Cu(OH) 2 D. CuO Caâu 36: Cho caùc chaát sau: (1) Etyl oxalat; (2): Caprolactam; (3): Glucoâzô (4): Tinh boät (5): Saccaroâzô (6): Mantoâzô (7): Fuctoâzô Nhöõng chaát coù phaûn öùng thuyû phaân laø: A. 1, 3 vaø 4,6 B.1, 2, vaø 5,6,7 C. 1, 2,4, vaø 6 D. 3,2 vaø 5,6 Caâu 37: Cho caùc phaûn öùng: + + HOH 2,, t D ( moät loaïi ñöôøng) o A + B Ni, t A+ H o Ni, t 2 E (sotbit hay sorbitol); B+ H o 2 E A. Glucozô B. Fructozô C. Saccaroâzô D. Mantozô Caâu 38: Caáu hình e ôû phaân lôùp ngoaøi cuûa X 2- laø 3p 6. X laø: A. C B. Si C. S D. O Caâu 39: Cho 1,52g hoãn hôïp 2 röôïu ñôn chöùc taùc duïng heát vôùi Na dö thu 2,18g muoái. Vaäy hai röôïu laø: A. CH 3 OH, C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH, C 4 H 9 OH C. C 2 H 5 OH, C 3 H 7 OH D. C 3 H 5 OH, C 4 H 7 OH Caâu 40:Ñoä maïnh axit taêng daàn theo thöù töï: A.C 2 H 5 COOH, C 3 H 7 COOH, CH 3 COOH, HCOOH B.CH 3 COOH, C 3 H 7 COOH, C 2 H 5 COOH, HCOOH 5

6 C. C 3 H 7 COOH, C 2 H 5 COOH, CH 3 COOH, HCOOH D. HCOOH, CH 3 COOH, C 2 H 5 COOH, C 3 H 7 COOH Taøi lieäu cung caáp bôûi trung taâm luyeän thi Vónh Vieãn 6