CANTO 6, CHAPTER-2 Chapter Îô çßc æéîêìô mæúuæ Áæç Ü æ hæúu â ŠØæØ ð ßñ é ÆU ð ÎêÌ Ø ÎêÌô ô Ö»ßæÙ ð Âçß æ Ùæ ð èìüù è çãu æ ÕÌÜæÌð ãñ UÐ çßc æéîêìô Ùð

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CANTO 6, CHAPTER-2 Chapter Îô çßc æéîêìô mæúuæ Áæç Ü æ hæúu â ŠØæØ ð ßñ é ÆU ð ÎêÌ Ø ÎêÌô ô Ö»ßæÙ ð Âçß æ Ùæ ð èìüù è çãu æ ÕÌÜæÌð ãñ UÐ çßc æéîêìô Ùð"
  • Mai Nam
  • 1 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 Chapter Îô çßc æéîêìô mæúuæ Áæç Ü æ hæúu â ŠØæØ ð ßñ é ÆU ð ÎêÌ Ø ÎêÌô ô Ö»ßæÙ ð Âçß æ Ùæ ð èìüù è çãu æ ÕÌÜæÌð ãñ UÐ çßc æéîêìô Ùð ãuæ, ÒÒ Õ Ìô ÖQ ô è âöæ ð Öè Âçß æ ü ç Øð ÁæÌð ãñ U, Øô ç Áô ÃØçQ Î ÇUÙèØ ÙãUè ãñu, ßãU Ø ÚUæÁ è âöæ ð Îç ÇUÌ ãuôùð Áæ ÚUãUæ ãñuð Üô» âãuæø ãñ U õúu ßð ÂÙè âéúuÿææ ð çü âúu æúu ÂÚU çùöüúu ÚUãUÌð ãñ U, ç Ìé ØçÎ âúu æúu â æ ÜæÖ ÆUæ ÚU Ùæ»çÚU ô ô ãuæçù Âãé U æìè ãñu, Ìô çè ÚU ßð ãuæ ÁæØð»ð? ãu ÀUè ÌÚUãU Îð¹ ÚUãðU ãñ U ç Áæç Ü ô Î ÇU ÙãUè çîøæ ÁæÙæ æçãu, Ølç Ìé Üô» âð Î ÇU ÎðÙð ð çü Ø ÚUæÁ ð Âæâ çü ÁæÙð æ ÂýØæâ ÚU ÚUãðU ãuôðóó Áæç Ü ÂÙð mæúuæ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð Ùæ è çãu æ ð»æøù âð ãuè Î ÇUÙèØ ãuô»øæ ÍæÐ çßc æéîêìô Ùð â è ÃØæØæ â Âý æúu èñ ÒÒØãU Õýæræ æ æ æ ÕæÚU ÙæÚUæØ æ æ Ùæ ææúu æ ÚUÙð âð ÂæÂè ÁèßÙ ð È Üô âð éq ãuô»øæ ãñuð ØãU Ù ð ßÜ â Á ð ÂæÂô âð éq ãuô»øæ ãñu, çâìé ü ãuáæúuô Ø ÁèßÙô ð ÂæÂô âð Öè éq ãuô»øæ ãñuð UâÙð ÂãUÜð ãuè ÂÙð ÂæÂ- ôz æ ÂýæØçpžæ ÚU çüøæ ãñu, Áô ô ü àææô ð çùîðüàææùéâæúu ÂýæØçpžæ ÚUÌæ ãñu, 1

2 ßãU ßSÌéÌÑ Âæ ôz ð È Üô âð éq ÙãUè ãuôìæ, ç Ìé ØçÎ ßãU Ö»ßæÙ ð Âçß æ Ùæ æ èìüù ÚUÌæ ãñu, Ìô ðâð èìüù è ÂÚUÀUæ ü æ æ âð ßãU âæúðu ÂæÂô âð ÌéÚU Ì éq ãuô ÁæÌæ ãñuð Ö»ßæÙ ð Ùæ è çãu æ æ èìüù âæúðu âõöæ Ø æ ÎØ ÚUæÌæ ãñuð Ì ß â ð â ÎðãU ÙãUè ãñu ç âæúðu Âæ ôz ð È Üô âð Âê æüìøæ éq ãuôùð ð æúu æ Áæç Ü ô Ø ÚUæÁ mæúuæ Î ÇU ÙãUè ç ÜÙæ æçãu ÐÓÓ ÁÕ ßð ØãU ãu ÚUãðU Íð Ìô çßc æéîêìô Ùð Áæç Ü ô Ø ÎêÌô ð Âæàæ âð ÀéUÇ Uæ çîøæ õúu ßð ÂÙð Ïæ ô Üð»ØðÐ ç Ìé Õýæræ æ Áæç Ü Ùð çßc æéîêìô ô âæîúu Ù S æúu ç ØæÐ ÌÕ â è â Ûæ ð æøæ ç ßãU ç ÌÙæ Öæ ØàææÜè Íæ ç UâÙð ÂÙð ÁèßÙ ð Ì ð ÙæÚUæØ æ ð Ùæ æ ææúu æ ç ØæÐ çùsâ ÎðãU ßãU ÂÙð âõöæ Ø æ Âê æü ãužß ÙéÖß ÚU â æð Ø ÎêÌô ÌÍæ çßc æéîêìô ð Õè ãéu ßæÎ-çßßæÎ ô ÖÜèÖæ çì â ÛæÙð ð ÕæÎ ßãU Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ æ àæéh ÖQ ÕÙ»ØæÐ âùð ˆØçÏ Âpæžææ ç Øæ ç ßãU ç ÌÙæ ÕÇ Uæ ÂæÂè Íæ õúu ÕæÚUÕæÚU ÂÙð ô ôâæð ÌÌÑ çßc æéîêìô è â»çì âð ÂÙè êü ðìùæ ð Áæ»ýÌ ãuô ÁæÙð ÂÚU Áæç Ü Ùð âßüsß ˆØæ» çîøæ õúu ãuçúumæúu Üæ»Øæ ÁãUæ ßãU çß Ü Öæß âð Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ æ ç ÌÙ ÚUÌð ãéu ÖçQ ð Ü»»ØæÐ ÌÕ çßc æéîêì ßãUæ Âãé U ð õúu U ãuô Ùð âð âôùð ð âãuæâù ÂÚU ÕñÆUæØæ õúu çè ÚU âð ßñ é ÆUÜô Üð»ØðÐ â ÿæðâ ð, Ølç ÂæÂè Áæç Ü ÂÙð Âé æ ô Âé æúuìæ Íæ, ç Ìé ÙæÚUæØ æ æ Âçß æ Ùæ, ÂýæÚUçÖ ßSÍæ (Ùæ æöæâ) ð ææúu æ ç Øð ÁæÙð ÂÚU Öè, âð éçq çîüæ â æð âçü Áô ÃØçQ Ÿæhæ ÌÍæ ÖçQ âð Ö»ßæÙ ð Âçß æ Ùæ æ ææúu æ ÚUÌæ ãñu, ßãU çùçpì M  âð ãuæù ãñu õúu â è ÚUÿææ â ð ÖõçÌ Õh ÁèßÙ ð Öè è ÁæÌè ãñuð ŸæèÕæÎÚUæØç æl ßæ 2

3 ß Ìð Ö»ßgêÌæ Ø ÎêÌæçÖÖæçáÌ Ð ÂÏæØæüÍ ÌæÙýæÁ ÂýˆØæãéUÙüØ ôçßîæñ H 1H Ÿæè-ÕæÎÚUæØç æñ ßæ ÃØæâÎðß ð Âé æ àæé Îðß»ôSßæ è Ùð ãuæ; ß â Âý æúu; Ìð ßð; Ö»ßÌ -ÎêÌæÑ Ö»ßæÙ çßc æé ð âðß ; Ø ÎêÌ Ø ÚUæÁ ð âðß ô mæúuæ; çööæçáì ãuæ»øæ; ÂÏæØü âéù ÚU; Í ÌÕ; ÌæÙ Ùâð; ÚUæÁÙ ãðu ÚUæÁÙ ; ÂýˆØæãéUÑ ÆUè âð žæúu çîøæ; ÙØ- ôçßîæñ žæ ÙèçÌ ð ÂÅéU ãuôùð âðð. àæé Îðß»ôSßæ è Ùð ãuæ Ñ ãðu ÚUæÁÙ! Ö»ßæÙ çßc æé ð ÎêÌ ÙèçÌ ÌÍæ Ì ü àææ ð çì ÂÅéU ãuôìð ãñ UÐ Ø ÎêÌô ð ÍÙô ô âéùùð ð ÕæÎ ãuô Ùð â Âý æúu žæúu çîøæð Ÿæèçßc æéîêìæ ª éñ ãuô C U Ï ü²àææ Ï üñ SÂëàæÌð âöæ Ð Ø ææî ÇUKðcßÂæÂðáé Î ÇUô ØñíÏýØÌð ßëÍæ H 2H Ÿæè-çßc æéîêìæñ ª éñ çßc æéîêìô Ùð ãuæ; ãuô ãuæø; CU ç ÌÙæ Îé¹ÎæØè ãñu; Ï ü-²àææ Ï üâæüù ÚUÙð ð L ç ÜðÙð ßæÜð ÂéL áô ô; Ï üñ Ï ü; SÂëàæÌð ÂýÖæçßÌ ÚU ÚUãUæ ãñu; âöæ âöæ ô; Ø æ çáâ ð ; Î ÇUKðáé Ù Îç ÇUÌ ãuôùð ßæÜð ÂéL áô ÂÚU; ÂæÂðáé ÂæÂÚUçãUÌ; Î ÇUÑ Î ÇU; ØñÑ çáù ð mæúuæ; çïýøìð çùïæüçúuì ç Øæ ÁæÌæ ãñu; ßëÍæ ÃØÍü ãuèð. çßc æéîêìô Ùð ãuæ Ñ ãuæø! ØãU ç ÌÙæ ÎéѹΠãñu ç ðâè âöæ ð ÁãUæ Ï ü æ ÂæÜÙ ãuôùæ æçãu, ßãUæ Ï ü ô ÜæØæ Áæ ÚUãUæ ãñuð ÎÚU âüu, Ïæí çâhæ Ìô æ ÂæÜÙ ÚUÙð ð çï æúuè ÁÙ çùcâæâ ß Î ÇUÙèØ ÃØçQ ô ÃØÍü ãuè Î ÇU Îð ÚUãðU ãñ UÐ ÌæˆÂØü Ñ çßc æéîêìô Ùð Ø ÎêÌô ÂÚU æúuôâ Ü»æØæ ç ßð Î ÇU ÎðÙð ð çü Áæç Ü ô Ø ÚUæÁ ð Âæâ ƒæâèåu ÚU Üð ÁæÙð æ ÂýØæâ ÚU ð Ïæí çâhæ Ìô æ ËÜ ƒæù ÚU ÚUãðU ãñ UÐ Ø ÚUæÁ ßãU çï æúuè ãñu, çáâð Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ Ùð Ïæí ÌÍæ Ïæí çâhæ Ìô æ çù æüø ÚUÙð ÌÍæ Ïæí Üô»ô ô Î ÇU ÎðÙð ð çü çùøéq ç Øæ ãñuð ç Ìé ØçÎ Âê æüìøæ çùcâæâ Üô» Îç ÇUÌ ãuôìð ãñ U, Ìô Ø ÚUæÁ è ÂêÚUè âöæ ÎêçáÌ ãuôìè ãñuð ØãU çùø Ù ð ßÜ Ø ÚUæÁ è âöæ ÂÚU Üæ»ê ãuôìæ ãñu, çâìé ââê æü æùß-â æá ÂÚU Öè Üæ»ê ãuôìæ ãñuð æùß-â æá ð Ïæí çâhæ Ìô æ âãuè É U» âð ÂæÜÙ ÚUÙæ ÚUæÁÙ ð ÎÚUÕæÚU æ Øæ âúu æúu æ ÌüÃØ ãñuð ÎéÖæü Øßàæ â çüøé» ð Ïæí çâhæ Ìô ð ãusìÿæðâ ç Øæ ÁæÌæ ãñu 3

4 õúu âúu æúu ØãU ÆUè âð çù æüø ÙãUè Üð ÂæÌè ç õù Î ÇUÙèØ ãñu õúu õù ÙãUè Ð ãuæ ÁæÌæ ãñu ç çüøé» ð ØçÎ ØæØæÜØ ð ÏÙ ÙãUè ÃØØ ç Øæ ÁæØð Ìô ØæØ ÙãUè ç Ü ÂæÌæÐ çùsâ ÎðãU ØæØæÜØô ð ÂýæØÑ ÂæØæ ÁæÌæ ãñu ç Ùé ê Ü çù æüøô ð çü ñçásåþðuåuô ô çúueì Îè ÁæÌè ãñuð Öè- Öè ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ æ Âý æúu ÚUÙð ßæÜð Ïæí Üô»ô ô Õ Îè ÕÙæ ÚU ÂéçÜâ ÌÍæ ØæØæÜØô mæúuæ âìæøæ ÁæÌæ ãñu, Áô ââê æü ÁÙÌæ ð ÜæÖæÍü æøü ÚUÌð ãñ UÐ çßc æéîêì, Áô ç ßñc æß Íð, ãuè àæô ÙèØ Ì Øô ð çü àæô ÚU ÚUãðU ÍðÐ ßñc æßáù â SÌ ÂçÌÌæˆ æ ô ð ÂýçÌ ÂÙè æšøæçˆ L ææ ð æúu æ Ïæí çâhæ Ìô è æù çßçï ð ÙéâæÚU Âý æúu ÚUÙð ÕæãUÚU ÁæÌð ãñ U, ç Ìé ÎéÖæü Øßàæ, çüøé» ð ÂýÖæß âð çáù ßñc æßô Ùð Ö»ßæÙ è çãu æ æ Âý æúu ÚUÙð ð çü ÂÙæ ÁèßÙ â íâì ÚU çîøæ ãñu ßð Öè- Öè âìæøð ÁæÌð ãñ U õúu àææç Ì Ö» ÚUÙð ð ÛæêÆðU æúuôâô ÂÚU ØæØæÜØô mæúuæ Îç ÇUÌ ç Øð ÁæÌð ãñ UÐ ÂýÁæÙæ çâìúuô Øð àææsìæúuñ âæïßñ â æñ Ð ØçÎ SØæžæðáé ßñáØ Øæç Ì àæúu æ ÂýÁæÑ H 3H ÂýÁæÙæ Ùæ»çÚU ô ð ; çâìúuñ ÚUÿæ, çööæß (ÚUæÁæ Øæ âúu æúuè Ùõ ÚU); Øð Áô; ÌÍæ; àææsìæúuñ æùêù ÌÍæ ÃØßSÍæ æ æîðàæ ÎðÙð ßæÜð; âæïßñ â SÌ âî»é æô âð ØéQ ; â æñ ãuúu ð ÌéËØ; ØçÎ ØçÎ; SØæÌ ãñu; Ìðáé Ù ð âð; ßñáØ ÂÿæÂæÌ; ç â è; Øæç Ì ÁæØð»ð; àæúu æ àæúu æ ð ; ÂýÁæÑ Ùæ»çÚU Ð. ÚUæÁæ Øæ âúu æúuè àææâ ô ÌÙæ âéøô Ø ãuôùæ æçãu ç ßãU SÙðãU õúu Âýð ð âæí Ùæ»çÚU ô ð çâìæ, ÂæÜ ÌÍæ â ÚUÿæ ð M  ð æøü ÚU â ð Ð âð æù àææô ð ÙéâæÚU Ùæ»çÚU ô ô ÀUè âüæãu ÌÍæ æîðàæ ÎðÙð æçãu õúu ãuúu ð ÂýçÌ â Öæß ÚU¹Ùæ æçãu Ð Ø ÚUæÁ ðâæ ÚUÌæ ãñu, Øô ç ßãU ØæØ æ ÂÚU Sßæ è ãñu õúu â ð ÂÎç ãuô ÂÚU ÜÙð ßæÜð Öè ßñâæ ãuè ÚUÌð ãñ U, ç Ìé ØçÎ ðâð Üô» ÎêçáÌ ãuô ÁæØ õúu çùîôüá ÌÍæ ÕôÏ ÃØçQ ô Îç ÇUÌ ÚU ð ÂÿæÂæÌ ÂýÎíàæÌ Úð U Ìô çè ÚU âæúðu Ùæ»çÚU ÂÙð ÖÚU æ-âôá æ ÌÍæ âéúuÿææ ð çü àæúu æ ÜðÙð ãðuìé ãuæ ÁæØð»ð? 4

5 ÌæˆÂØü Ñ ÚUæÁæ Íßæ æïéçù æü ð âúu æúu ô æçãu ç Ùæ»çÚU ô ô ÁèßÙ ð âãuè ÜÿØ è çàæÿææ Îð ÚU Ù ð çööæß ð M  ð æøü ÚðUÐ ØãU ÙécØ-ÁèßÙ çßàæðáìøæ SßØ ô ÌÍæ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð âæí ÂÙð âõ Ï è ÙéÖêçÌ ð çùç žæ ãñu, Øô ç Âàæé- ÁèßÙ ð â è ÙéÖêçÌ ÙãUè è Áæ â ÌèÐ âçü âúu æúu æ ÌüÃØ ãñu ç ßãU âæúðu Ùæ»çÚU ô ô Âýçàæÿæ æ ÎðÙð æ ÖæÚU ÂÙð ª ÂÚU â ÌÚUãU âð Üð ç ÏèÚðU-ÏèÚðU ßð æšøæçˆ ÂÎ Ì ÆU â ð õúu æˆ æ ÌÍæ üeúu âð ÂÙð âõ Ï è ÙéÖêçÌ ÚU â ð Ð â çâhæ Ì æ ÂæÜÙ ãuæúuæá ØéçÏçDUÚU, ãuæúuæá ÂÚUèçÿæÌ, ŸæèÚUæ ¼ý, ãuæúuæá ÕÚUèá ÌÍæ ÂýtæÎ ãuæúuæá Ùð ç ØæÐ âúu æúu ð ÙðÌæ ô ô ˆØ Ì ü æùîæúu ÌÍæ Ïæí ãuôùæ æçãu, ØÍæ ÚUæ Ø ð âæúðu æ æá ÕæçÏÌ ãuô»ðð ÎéÖæü Øßàæ, ÂýÁæÌ æ ð Ùæ ÂÚU ôúu- Pð Ø ôúu- P ô ô ãuè ˆØ Ì ãužßâê æü âúu æúuè ÂÎô ð çü éù ÚUãðU ãñ UÐ ãuæü ãuè ð ðçúu æ ð ØãU çâh ãuô é æ ãñu ÁãUæ ÚUæCþUÂçÌ ô çùç ÎÌ ãuôùæ ÂÇ Uæ ÌÍæ Ùæ»çÚU ô mæúuæ Uâð ÂÙð ÂÎ âð Ùè ð ÌæÚU ÎðÙæ ÂÇ UæÐ ØãU ô ü ð Üæ æ Üæ ÙãUè ãñu, ÕçË ðâð Ùð æ Üð ãñ UÐ ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ è ãužææ ð æúu æ Üô»ô ô ë c æöæßùæöæçßì ãuôùæ æçãu õúu ðâð ç âè ÃØçQ ô ßôÅU ÙãUè ÎðÙæ æçãu Áô ë c æöæßùæöæçßì Ù ãuôð ÚUæ Ø ð ÌÕ ßæSÌçß àææç Ì õúu â ëçh ãuô»è, ÁÕ ô ü Öè ßñc æß âúu æúu ð é ÃØßSÍæ Îð¹Ìæ ãñu, Ìô â ð NUÎØ ð ÂæÚU L ææ Ç UÌè ãñu õúu ßãU ÂÙð ÕÜ ÂÚU ãuúðu ë c æ æ ÎôÜÙ æ çßsìæúu ÚU ð çsíçì ô àæéh ÕÙæÙð æ ÂýØæâ ÚUÌæ ãñuð ØlÎæ ÚUçÌ ŸæðØæçÙÌÚUSÌžæÎèãUÌð Ð â ؈Âý æ æ é L Ìð Üô SÌÎÙéßÌüÌð H 4H ØÌ ØÌ Áô Áô; æ ÚUçÌ ââóæ ÚUÌæ ãñu; ŸæðØæÙ Ïæí çâhæ Ìô è ÂêÚUè ÁæÙ æúuè âð ØéQ æ ôçåu æ ÃØçQ ; ÌÚUÑ ÏèÙ ÃØçQ ; ÌÌ ÌÌ ßãUè ßãUè; üãuìð ÚUÌæ ãñu; âñ ßãU ( ãuæâél á); ØÌ Áô Áô; Âý æ æ 5

6 Âý æ æ Øæ âãuè ÕæÌ ð M  ð ; é L Ìð Sßè æúu ÚUÌè ãñu; Üô Ñ æ ÁÙÌæ; ÌÌ ßãUè; ÙéßÌüÌð ÙéâÚU æ ÚUÌè ãñuð. æ ÁÙÌæ â æá ð ÙðÌæ ð ÎæãUÚU æ æ Ùé» Ù õúu â ð æ ÚU æ æ ÙéâÚU æ ÚUÌè ãñuð ÙðÌæ Áô Öè æùìæ ãñu âð æâ ÁÙÌæ Âý æ æ M  ð Sßè æúu ÚUÌè ãñuð ÌæˆÂØü Ñ Ølç Áæç Ü Î ÇUÙèØ ÙãUè Íæ, çè ÚU Öè Ø ÎêÌ âð Î ÇU ÎðÙð ð çü Ø ÚUæÁ ð Âæâ Üð ÁæÙð èu çág ÚU ÚUãðU ÍðÐ ØãU Ï ü Íæ ÍæüÌ Ïæí çâhæ Ìô ð çßâúuèì ÍæÐ çßc æéîêìô ô ÖØ Íæ ç ØçÎ ðâð Ïæí æøôz è Ùé çì Îè ÁæÌè ãñu, Ìô æùß-â æá è ÃØßSÍæ çõ»ç U ÁæØð»èÐ æïéçù æü ð, ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ æùß-â æá è ÃØßSÍæ ð âãuè çâhæ Ì ô æüê ÚU ÚUãUæ ãñu, ç Ìé ÎéÖæü Ø Ìô ØãU ãñu ç çüøé» è âúu æúð U ãuúðu ë c æ æ ÎôÜÙ æ â éç Ì M  âð â ÍüÙ ÙãUè ÚUÌè, Øô ç ßð â æ ÎôÜÙ è êëøßæù âðßæ ô ô â Ûæ ÙãUè Âæ ÚUãUè Ð ãuúðu ë c æ æ ÎôÜÙ æùß-â æá è ÂçÌÌ ßSÍæ ô âéïæúuùð ð çü âãuè æ ÎôÜÙ ãñu, âçü âúu æúuô ÌÍæ çße ð ÂýˆØð Öæ» ð ÁÙ- ÙðÌæ ô ô æùßìæ è ÂæÂÂê æü çsíçì ô ÂêÚUè ÌÚUãU âð â àæôçïì ÚUÙð ð ÂÙæ â ÍüÙ ÎðÙæ æçãu Ð ØSØæVðU çàæúu æïæø Üô Ñ SßçÂçÌ çùßëüìñ Ð SßØ Ï ü Ï Z ßæ Ù çãu ßðÎ ØÍæ ÂàæéÑ H 5H â Í ØíÂÌæˆ æù ë Ì ñ æ ðìù Ð çßdö æèøô ÖêÌæÙæ âƒæë æô Îô Ïé ãüuçì H 6H ØSØ çáâ ð ; VðU»ôÎ ð ; çàæúuñ çâúu; æïæø ÚU¹ ÚU; Üô Ñ æ ÁÙÌæ; SßçÂçÌ âôìè ãñu; çùßëüìñ àææç Ì âð; SßØ SßØ ; Ï ü Ïæí çâhæ Ì Øæ ÁèßÙ-ÜÿØ; Ï ü Ïæí çâhæ Ì; ßæ Íßæ; Ù ÙãUè ; çãu çùsâ ÎðãU; ßðÎ ÁæÙÌð ãñ U; ØÍæ çáâ ÌÚUãU; ÂàæéÑ Âàæé; âñ ðâæ ÃØçQ ; Í ñ âð; ØíÂÌ- æˆ æù â Áèß ð ÂýçÌ çáâùð Âê æüìøæ æˆ â Âü æ ÚU çîøæ ãñu; ë Ì- ñ æ Ÿæhæ ÌÍæ ñ æè âð â ç ßÌ; ðìù çß çâì ðìùæ ßæÜæ, ê¹ü; çßdö æèøñ Ÿæhæ æ çßáø ÕÙÙð ð Øô Ø; ÖêÌæÙæ Áèßô æ; â- ƒæë æñ âæúðu Üô»ô ð ËØæ æ ãðuìé ëîé NUÎØ ÚU¹Ùð ßæÜæ; Îô Ïé CU ÎðÙð ð çü ; ãüuçì â Íü ãñuð. âæ æ Ø Üô» ææù ð ÌÙð UóæÌ ãuôìð ãñu ç Ï ü ÌÍæ Ï ü ð ÖðÎÖæß ÚU â ð Ð 6

7 ÕôÏ, ÂýÕéh Ùæ»çÚU â ææùè Âàæé è ÌÚUãU ãñu, Áô ÂÙð Sßæ è è»ôî ð çâúu ÚU¹ ÚU àææç ÌÂêßü âôìæ ÚUãUÌæ ãñu õúu ŸæhæÂêßü ÂÙð Sßæ è mæúuæ ÂÙð â ÚUÿæ æ ÂÚU çßeæâ ÚUÌæ ãñuð ØçÎ ÙðÌæ ßæSÌß ð ÎØæÜé ãuô ÌÍæ Áèß è Ÿæhæ æ ÖæÁÙ ÕÙÙð Øô Ø ãuô Ìô ßãU ç âè ê¹ü ÃØçQ ô ç â ÌÚUãU Î ÇU Îð â Ìæ ãñu Øæ ÁæÙ âð æúu â Ìæ ãñu, çáâùð Ÿæhæ ÌÍæ ñ æè ð Âê æüìøæ æˆ â Âü æ ÚU çîøæ ãuô? ÌæˆÂØü Ñ Ÿæhæ Øæ çßeæâ ô ÌôÇ UÙð ßæÜð ô â S ë Ì ð çßesì-ƒææì lôçìì ÚUÌæ ãñuð ÁÙâ êãu ô âîñß âçü âéúuçÿæì ÙéÖß ÚUÙæ æçãu U, Øô ç âð âúu æúuè âéúuÿææ ÂýæŒÌ ÚUãUÌè ãñuð Ì ß ç ÌÙæ ¹ðÎÁÙ ãñu ØçÎ âúu æúu SßØ çßeæâƒææì ÚðU õúu Ùæ»çÚU ô ô ÚUæÁÙèçÌ æúu æô âð çæuùæ ü ð ÇUæÜ ÎðÐ ãu Ùð ÖæÚUÌ ð çßöæáù ð çîùô ð ßæSÌß ð Îð¹æ ç Ølç çãu Îê ÌÍæ éâü æù àææç ÌÂêßü âæí-âæí ÚUãU ÚUãðU Íð, ç Ìé ÚUæÁÙèçÌ æô ð ÀUÜ ÂÅU âð Ù ð Õè âãuâæ ƒæë ææ è ÖæßÙæ ˆÂóæ ãuô» ü õúu çãu Îé ô ÌÍæ éâü æùô Ùð ÚUæÁÙèçÌ ð æúu æ ÎêâÚðU è ãuˆøæ ÚU ÎèÐ ØãU çüøé» æ Üÿæ æ ãñuð â Øé» ð Âàæé ô ô ÆUè âð æÿæø çîøæ ÁæÌæ ãñu õúu ãð U Âê æü çßeæâ ÚUãUÌæ ãñu ç Ù ð æçü Ù è ÚUÿææ Úð U»ð, ç Ìé ÎéÖæü Øßàæ Øô ãuè ßð Ì»Ç ðu ( ôåðu) ãuô ÁæÌð ãñ U, ãð U ÌéÚU Ì ßÏ ð çü âæ ü¹æùð ÖðÁ çîøæ ÁæÌæ ãñuð çßc æéîêì Áñâð ßñc æß ðâè ýê ÚUÌæ è çù Îæ ÚUÌð ãñ UÐ ÎÚU âüu, çáù ÙæÚU èø Îàææ ô æ ÂãUÜð ß æüù ãuô é æ ãñu, ßð ðâè ØæÌÙæ ÎðÙð ßæÜð ÂæÂè ÙécØô è ÂýÌèÿææ ÚUÌè ÚUãUÌè ãñ UÐ Áô ÙécØ ç âè Áèß ð âæí æãðu ØãU Áèß ÙécØ ãuô Øæ Âàæé, çßeæâƒææì ÚUÌæ ãñu, çáâùð ÀðU Öæß âð â è àæúu æ Üð ÚU¹è ãñu, ßãU Ìèß ÂæÂè ãñuð ê ç Õ ðâð çßeæâƒææì âúu æúu mæúuæ Îç ÇUÌ ÚUãUÌð ãñ U âçü ÂêÚUæ æùß-â æá ÕéÚUè ÌÚUãU âð ÎêçáÌ ãñuð âçü â Øé» ð Üô»ô ô ÎæÑ âé Î ÌØô ÎÖæ Øæ séâ¼ýéìæñð ðâè Âæ ØÌæ ð È ÜSßM  Üô» çùç ÎÌ ãuôìð ãñ U ( ÎæÑ) Ù è Õéçh çß Ü ÙãUè ÚUãUÌè (âé Î ÌØÑ) ßð Öæ»ð ãuôìð ãñ U ( ÎÖæ ØæÑ), Ì ß ßð Ùð â SØæ ô mæúuæ âîñß Uçm Ù ÚUãUÌð ãñ U ( ¼ýéÌæÑ)Ð ØãU Ìô â ÁèßÙ ð UÙ è çsíçì ãñu 7

8 õúu ëˆøé ð ÕæÎ ãð U ÙæÚU èø Î ÇU çîøæ ÁæÌæ ãñuð Ø çãu ë ÌçÙßðüàæô Á ôåuk ãuâæ çâ Ð ØÎ ÃØæÁãUæÚU çßßàæô Ùæ SßSˆØØÙ ãuúðuñ H 7H Ø ØãU ÃØçQ ( Áæç Ü); çãu çùsâ ÎðãU; ë Ì-çÙßðüàæÑ âöè ÌÚUãU ð ÂýæØçpžæ ç Øð ãñ U; Á Á ô æ; ôçåu ÚUôÇ Uô ; ãuâæ Âæ ôz ð çü ; çâ Öè; ØÌ Øô ç ; ÃØæÁãUæÚU ææúu æ ç Øæ ãñu; çßßàæñ âãuæø ßSÍæ ð ; Ùæ Âçß æ Ùæ ; SßçSÌ- ØÙ ôÿæ æ âæïù; ãuúðuñ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð Ð. Áæç Ü ÂãUÜð ãuè ÂÙð âæúðu Âæ ôz ð çü ÂýæØçpžæ ÚU é æ ãñuð ÎÚU âü, âùð Ù ð ßÜ ÁèßÙ ð ç Øð»Øð ÂæÂô æ ÂýæØçpžæ ç Øæ ãñu, çâìé ÚUôÇ Uô ÁèßÙô ð ç Øð»Øð ÂæÂô ð çü ç Øæ ãñu, Øô ç âùð âãuæø ßSÍæ ð ÙæÚUæØ æ-ùæ æ ææúu æ ç Øæ ãñuð Ølç âùð àæéhúuèçì âð ØãU ææúu æ ÙãUè ç Øæ, ç Ìé âùð ÂÚUæÏÚUçãUÌ ææúu æ ç Øæ ãñu âçü Õ ßãU Âçß æ ãñu õúu ôÿæ æ Âæ æ ãñuð ÌæˆÂØü Ñ Ø ÎêÌô Ùð Áæç Ü è ð ßÜ Õæs çsíçì ÂÚU ãuè çß æúu ç Øæ ÍæÐ ê ç ßãU æáèßù ˆØçÏ ÂæÂè Íæ, ÌÑ ãuô Ùð âô æ ç âð Ø ÚUæÁ ð Âæâ Üð ÜÙæ æçãu Ð ßð ØãU ÙãUè ÁæÙÌð Íð ç ßãU ÂÙð â SÌ ÂæÂô ð È Üô âð éq ãuô é æ ÍæÐ âçü çßc æéîêìô Ùð æîðàæ çîøæ ç ê ç âùð ëˆøé ð â Ø ÙæÚUæØ æ Ùæ ð æúu ÿæúuô æ ææúu æ ç Øæ Íæ, ÌÑ ßãU âæúðu ÂæÂÈ Üô âð éq ÚU çîøæ»øæ ÍæUÐ â âõ Ï ð ŸæèÜ çßeùæí ý ßÌèü ÆUæ é ÚU Ùð S ëçì àææ âð çùùçüç¹ì àüô Î ÏëÌ ç Øð ãñ U ÙæÙô çãu ØæßÌè àæçq Ñ ÂæÂçÙãüUÚU æð ãuúðuñð ÌæßÌ ÌéZ Ù àæ ÙôçÌ ÂæÌ ÂæÌ è ÙÚUÑH ÒÒãUçÚU æ Âçß æ Ùæ ÜðÙð æ æ âð ÂæÂè ÙécØ çáìùð Âæ ÚU â Ìæ ãñu ââð çï ÂæÂô ð È Üô æ çùúuæ ÚU æ ÚU â Ìæ ãñuðóó (ÕëãUçmc æé ÂéÚUæ æ)ð ßàæðÙæç ØóææçÙ èíììð âßüâæì ñ ÑÐ 8

9 Âé æù çß é ØÌð âlñ âãu æsìñ ëü»ñçúußh ÒÒØçÎ ô ü âãuæø ßSÍæ ð Øæ çù ÀUæ âð ãuè Øô Ù ãuô Ö»ßóææ æ U ææúu æ ÚðU Ìô â ð ÂæÂ Ø ÁèßÙ ð âæúðu È Ü âè ÌÚUãU ç ÅU ÁæÌð ãñ U çáâ ÌÚUãU âãu è ÎãUæÇ U âð âæúðu ÀUôÅðU-ÀUôÅðU Âàæé ÇUÚU ÚU Ö» ÁæÌð ãñ UÐÓÓ (»M Ç U ÂéÚUæ æ) â ë Îé ææçúuì ØðÙ ãuçúuçúuˆøÿæúumø Ð ÕhÂçÚU ÚUSÌðÙ ôÿææø» Ù ÂýçÌH ÒÒãUçÚU ð Îô ÿæúuô ãu ÌÍæ çúu ð ÕæÚU ææúu æ ÚUÙð âð ÙécØ æ ôÿæ æ æ»ü âéçùçpì ãuô ÁæÌæ ãñuðóó(s Î ÂéÚUæ æ) Øð é ÀU æúu æ ãñ U çáââð çßc æéîêìô Ùð Ø ÎêÌô ô Áæç Ü ô Ø ÚUæÁ ð ØæØæÜØ ð Üð ÁæÙð âð Ùæ ç ØæÐ ÌðÙñß sƒæôùôùsø ë Ì SØæ΃æçÙc ë Ì Ð ØÎæ ÙæÚUæØ ææøðçì Á»æÎ ÌéÚUÿæÚU H 8H ÌðÙ â ( èìüù ) âð; ß çùsâ ÎðãU; çãu çùpø ãuè; ƒæôùñ ÂæÂÂê æü È Üô ßæÜæ; SØ â ( Áæç Ü) æ; ë Ì ç Øæ ãéu æ; SØæÌ ãñu; ƒæ ÂæÂô æ; çùc ë Ì Âê æü ÂýæØçpžæ; ØÎæ ÁÕ; ÙæÚUæØ æ ãðu ÙæÚUæØ æ ( â ð Âé æ æ Ùæ ); æø ë ÂØæ æ Øð; çì â Âý æúu; Á»æÎ ææúu æ ç Øæ; ÌéÑ- ÿæúu æúu ÿæúu (Ùæ-ÚUæ-Ø- æ)ð. çßc æéîêìô Ùð æ»ð ãuæ Ñ ØãUæ Ì ç ÂãUÜð Öè, ¹æÌð â Ø ÌÍæ Ø ßâÚUô ÂÚU ØãU Áæç Ü ÂÙð Âé æ ô ØãU ãu ÚU Âé æúuæ ÚUÌæ, ÒÒçÂýØ ÙæÚUæØ æ! ØãUæ Ìô æ ôðóó Ølç ßãU ÂÙð Âé æ æ Ùæ Âé æúuìæ Íæ, çè ÚU Öè ßãU Ùæ, ÚUæ, Ø ÌÍæ æ Ù æúu ÿæúuô æ ææúu æ ÚUÌæ ÍæÐ â Âý æúu ð ßÜ ÙæÚUæØ æ Ùæ æ ææúu æ ÚUÙð âð âùð Üæ¹ô Á ô ð ÂæÂÂê æü È Üô ð çü ÂØæüŒÌ ÂýæØçpžæ ÚU çü ãñ UÐ ÌæˆÂØü Ñ ÂãUÜð ÁÕ Áæç Ü ÂÙð ÂçÚUßæÚU ð ÂæÜÙ ãðuìé Âæ ôz ð Ü»æ ÚUãUÌæ Ìô ßãU ÙæÚUæØ æ æ Ùæ çùúuâúuæï ãuô ÚU ÜðÌæ ÍæÐ ð ßÜ ÂÙð Âæ ôz ð çùßæúu ææíü Ö»ßæÙ ð Âçß æ 9

10 Ùæ æ èìüù ÚUÙæ Øæ Âçß æ Ùæ ð èìüù ð ÕÜ ÂÚU Âæ ü ÚUÙæ ÂÚUæÏ Ø ãñu (ÙæÙô ÕÜæÎSØ çãu Âæ ÕéçhÑ)Ð Ølç Áæç Ü Âæ ôz ð Ü»æ ÚUãUÌæ Íæ, ç Ìé Ù ð çùßæúu ææíü âùð Öè ÙæÚUæØ æ ð Âçß æ Ùæ æ èìüù ÙãUè ç ØæÐ ßãU ÂÙð Âé æ ô ÕéÜæÙð ð çü ÙæÚUæØ æ æ Ùæ çüøæ ÚUÌæ ÍæÐ âçü â æ èìüù ÂýÖæßôˆÂæÎ ÍæÐ â ÌÚUãU âð ÙæÚUæØ æ ð Âçß æ Ùæ æ èìüù ÚUÙð âð ßãU Ùð æùð ÁèßÙô ð â ç Ì ÂæÂ Ø È Üô ô ÂãUÜð ãuè çßùcu ÚU é æ ÍæÐ ÂýæÚUÖ ð ßãU Âçß æ Íæ, ç Ìé ÕæÎ ð æãðu âùð Ùð Âæ ü ç Øð; çè ÚU Öè ßãU ÂÚUæÏÚUçãUÌ Íæ, Øô ç âùð Ù ð çùßæúu ææíü Öè ÙæÚUæØ æ ð Âçß æ Ùæ æ èìüù ÙãUè ç Øæ ÍæÐ Áô ÃØçQ çõùæ ÂÚUæÏ ð Ö»ßóææ æ âîñß èìüù ÚUÌæ ãñu, ßãU âîñß Âçß æ ÚUãUÌæ ãñuð Áñâæç â àüô ð ÂéçCU ãéu ü ãñu Áæç Ü ÂãUÜð âð çùcâæâ Íæ õúu ê ç ßãU ÙæÚUæØ æ ð Ùæ æ ææúu æ ÚUÌæ Íæ, Ì ß ßãU çùcâæâ ÕÙæ ÚUãUæÐ ââð ô ü ÌÚU ÙãUè ÂÇ Uæ ç ßãU ÂÙð Âé æ ô ÕéÜæÌæ ÍæÐ Ùæ SßØ ð ÂýÖæß æúuè ÍæÐ SÌðÙÑ âéúuæâô ç æïýé ÕýræãUæ»éL ÌËÂ»Ñ Ð èúuæáçâìë»ôãu Ìæ Øð ÂæÌç ÙôùÂÚðU H 9H âßðüáæ ŒØƒæßÌæç Î ðß âéçùc ë Ì Ð Ùæ ÃØæãUÚU æ çßc æôøüìsìçmáøæ çìñ H 10H SÌðÙÑ éúuæùð ßæÜæ; âéúuæ-âñ àæúuæõè; ç æ-ïýé ÂÙð ç æ Øæ âõ Ïè æ çßúuôïè; Õýræ-ãUæ Õýæræ æ æ ßÏ ÚUÙð ßæÜæ;»éL -ÌËÂ-»Ñ ÂÙð»éL è ˆÙè ð âæí â Öô» ÚUÙð ßæÜæ; è çøæ ; ÚUæÁ ÚUæÁæ; çâìë çâìæ;»ô»õßô æ; ãu Ìæ ãuˆøæúuæ; Øð Áô; Öè; ÂæÌç ÙÑ Âæ ðü ç ; ÂÚðU Ø âæúðu; âßðüáæ Ù âõ æ; çâ Öè; ƒæ-ßìæ Ùð Âæ ÚU é ð ÃØçQ ; Î ØãU; ß çùpø ãuè; âé-çùc ë Ì Âê æü ÂýæØçpžæ; Ùæ -ÃØæãUÚU æ Ùæ æ èìüù; çßc æôñ Ö»ßæÙ çßc æé ð ; ØÌÑ çáââð; ÌÌ -çßáøæ Âçß æ Ùæ æ ææúu æ ÚUÙð ßæÜð ÂÚU; çìñ Ù æ ŠØæÙÐ. Ö»ßæÙ çßc æé ð Ùæ æ èìüù âôùæ Øæ Ø êëøßæù ßSÌé ô ð ôúu, àæúuæõè, ç æ Øæ âõ Ïè ð âæí çßeæâƒææì ÚUÙð ßæÜð, Õýæræ æ ð ãuˆøæúðu Íßæ ÂÙð»éL Íßæ Ø ŸæðDUÁÙ è ˆÙè ð âæí â Öô» ÚUÙð ßæÜð ð çü ÂýæØçpžæ è âßôüžæ 10

11 çßçï ãñuð çøô, ÚUæÁæ Øæ ÂÙð çâìæ ð ãuˆøæúuð,»õßô æ ßÏ ÚUÙð ßæÜð ÌÍæ Ø âæúðu ÂæÂè Üô»ô ð çü Öè ÂýæØçpžæ è ØãUè âßôüžæ çßçï ãñuð Ö»ßæÙ çßc æé ð Âçß æ Ùæ æ ð ßÜ èìüù ÚUÙð âð ðâð ÂæÂè ÃØçQ Ö»ßæÙ æ ŠØæÙ æ ë CU ÚU â Ìð ãñ U õúu ßð âèçü çß æúu ÚUÌð ãñ U ç, ÒÒ â ÃØçQ Ùð ðúðu Ùæ æ ææúu æ ç Øæ ãñu, âçü ðúuæ ÌüÃØ ãñu ç âð âéúuÿææ ÂýÎæÙ M ÐÓÓ Ù çùc ë ÌñL çîìñõýüræßæçîçö- SÌÍæ çßàæéhkˆøƒæßæ ßýÌæçÎçÖÑ Ð ØÍæ ãuúðuùæü ÂÎñL ÎæNUÌñ- SÌÎéžæ àüô»é æôâüö H 11H Ù ÙãUè ; çùc ë ÌñÑ ÂýæØçpžæ è çßçïøô mæúuæ; çîìññ çùïæüçúuì; Õýræ-ßæçÎçÖÑ Ùé Áñâð çßmæù  ççuìô mæúuæ; ÌÍæ â âè æ Ì ; çßàæéhkçì àæéh ãuô ÁæÌæ ãñu; ƒæ-ßæù ÂæÂè ÃØçQ ; ßýÌ- æçîçöñ ßýÌ ÌÍæ Ø ÙéDUæÙô æ ÂæÜÙ ÚUÙð âð; ØÍæ çáâ ÌÚUãU; ãuúðuñ Ö»ßæÙ ãuçúu æ; Ùæ -ÂÎñÑ Ùæ ð ÿæúuô âð; ÎæNUÌñÑ æçúuì; ÌÌ ßãU; žæ àüô Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð ;»é æ çîãø»é æô æ; ÂÜÖ ç âè ô S ÚU æ çîüæìð ãéu Ð. ßñçÎ ü æ ÇUô æ ÂæÜÙ ÚUÙð Íßæ ÂýæØçpžæ ÚUÙð âð ÂæÂè Üô» â ÌÚUãU âð àæéh ÙãUè ãuô ÂæÌð çáâ ÌÚUãU ÕæÚU Ö»ßæÙ ãuçúu ð Âçß æ Ùæ æ èìüù ÚUÙð âð àæéh ÕÙÌð ãñ UÐ Ølç æùéduæçù ÂýæØçpžæ ÙécØ ô ÂæÂÈ Üô âð éq ÚU â Ìæ ãñu, ç Ìé ØãU ÖçQ ô Áæ»ýÌ ÙãUè ÚUÌæ çáâ ÌÚUãU ÂÚU Ö»ßæÙ ð Ùæ æ èìüù ÙécØ ô Ö»ßæÙ ð Øàæ,»é æ, Üÿæ æ, ÜèÜæ ô ÌÍæ âæá-âæ»ýè æ S ÚU æ ÚUæÌæ ãñuð ÌæˆÂØü Ñ ŸæèÜ çßeùæí ý ßÌèü ÆUæ é ÚU è ÅUè æ ãñu ç Ö»ßæÙ ð èìüù æ çßàæðá ãužß ãñu, Áô ÆUôÚU, ÆUôÚUÌÚU Øæ ÆUôÚUÌ Âæ ôz ð ÂýæØçpžæ ð ßñçÎ ü æ ÇUô âð âð ÂëÍ ÚUÙð ßæÜæ ãñuð Õèâ Âý æúu ð Ïæí ßæ¾ Ø ãñ U, Áô Ï üàææ ãuüæìð ãñ U ØÍæ Ùéâ çãuìæ, ÂÚUæàæÚUâ çãuìæ ˆØæçÎ, ç Ìé ØãUæ ÂÚU â ÂÚU ÕÜ çîøæ»øæ ãñu ç Ølç ÙécØ Ù àææô ð Ïæí çâhæ Ìô æ ÂæÜÙ ÚUÙð âð âßæüçï Âæ ôz ð È Üô âð éq ãuô â Ìæ ãñu, ç Ìé 11

12 Ùâð ÂæÂè ÃØçQ Ö»ßæÙ è Âýð æöçq è ßSÍæ Ì ÙãUè Âãé U â ÌæÐ ÎêâÚUè ôúu Ö»ßóææ æ ÕæÚU Öè èìüù ÚUÙð âð ÙécØ Ù ð ßÜ ÕÇ ðu âð ÕÇ ðu ÂæÂô ð È Üô âð ÌéÚU Ì éq ãuô ÁæÌæ ãñu, çâìé ØãU èìüù âð žæ àüô Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ è Âýð æöçq ÚUÙð ð ÂÎ Ì ÆUæÌæ ãñuð â ÌÚUãU ÙécØ Ö»ßæÙ ð SßM Â,»é æ ÌÍæ ÜèÜæ ô æ S ÚU æ ÚU ð Ù è âðßæ ÚUÌæ ãñuð ŸæèÜ çßeùæí ý ßÌèü ÆUæ é ÚU ÕÌÜæÌð ãñ U ç ØãU âõ æ æ Ö»ßæÙ ð Âçß æ Ùæ æ èìüù ÚUÙð âð âöß ãñu, Øô ç Ö»ßæÙ âßüàæçq æù ãñ UÐ çáâð ßñçÎ ü- æ ÇUô ô ââóæ ÚU ð ÂýæŒÌ ÙãUè ç Øæ Áæ â Ìæ Uâð Ö»ßæÙ ð Âçß æ Ùæ ð Á âð âúuüìæ âð ÂýæŒÌ ç Øæ Áæ â Ìæ ãñuð Âçß æ Ùæ æ èìüù ÚUÙð õúu ÖæßçßÖôÚU ãuô ÚU Ùæ Ùð è çßçï ÌÙè âúuü ÌÍæ ÖÃØ ãñu ç æ æ âè æ ÂæÜÙ ÚUÙð âð ÙécØ æšøæçˆ ÁèßÙ ð âæúðu ÜæÖ ÂýæŒÌ ÚU â Ìæ ãñuð âèçü Ÿæè ñì Ø ãuæâýöé ƒæôçáì ÚUÌð ãñ U ÂÚ U çßáøìð Ÿæè ë c æâvuèìüù Ÿæè ë c æ âvuèìüù è ÁØ ãuô! ãu Ùð Áô â èìüù æ ÎôÜÙ ÜæØæ ãñu, ßãU â SÌ ÂæÂÈ Üô âð àæéh ãuôùð ÌÍæ ÌéÚU Ì ãuè æšøæçˆ ÁèßÙ ð ÂÎ ô ÂýæŒÌ ÚUÙð è âßôüžæ çßçï ÂýÎæÙ ÚUÌæ ãñuð Ùñ æç Ì Ìçh ë Ìðùç çùc ë Ìð ÙÑ ÂéÙÏæüßçÌ ðîâˆâíð Р̈ üçùãuæüúu ÖèŒâÌæ ãuúðu-»éü ææùéßæîñ ¹Üé âžßöæßùñ H 12H Ù ÙãUè ; ð æç Ì ÂêÚUè ÌÚUãU Sß ÀU ç Øæ ãéu æ; ÌÌ NUÎØ; çãu Øô ç ; ë Ìð ˆØ Ì âé ÎÚU É U» âð ââóæ; çâ ØlçÂ; çùc ë Ìð ÂýæØçpžæ; ÙÑ Ù; ÂéÙÑ çè ÚU; ÏæßçÌ ÎõÇ UÌæ ãñu; ðì ØçÎ; âì -ÂÍð ÖõçÌ æøôz ð æ»ü ÂÚU; ÌÌ âçü ; ü-çùãuæüúu ÖõçÌ ôz ð â æ È Üô æ Ì; ÖèŒâÌæ Ù ð çü Áô»ÖèÚUÌæÂêßü æãuìð ãñ U; ãuúðuñ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ æ;»é æ- ÙéßæÎÑ çãu æ æ çùúu ÌÚU èìüù; ¹Üé çùsâ ÎðãU; âžß-öæßùñ ßæSÌß ð ÁèßÙ ô àæéh ÚUÙð ßæÜæÐ. Ïæí àææô ð â SÌéÌ ç Øð»Øð ÂýæØçpžæ ð ü æ ÇU NUÎØ ô ÂêÚUè ÌÚUãU Sß ÀU ÕÙæÙð ð ÂØæüŒÌ ãuôìð ãñ U, Øô ç ÂýæØçpžæ ð ÕæÎ ÙécØ æ Ù ÂéÙÑ ÖõçÌ ôz è 12

13 ôúu ÎõÇ UÌæ ãñuð È ÜSßM Â, Áô ÃØçQ ÖõçÌ æøôz ð â æ È Üô âð éçq æãuìæ ãñu, â ð çü ãuúðu ë c æ æ æ èìüù Øæ Ö»ßæÙ ð Ùæ, Øàæ ÌÍæ ÜèÜæ ô è çãu æ æ»æøù ÂýæØçpžæ è âõâð Âê æü çßçï ð M  ð â SÌéÌ ç Øæ ÁæÌæ ãñu, Øô ç ðâð èìüù âð ÙécØ ð NUÎØ ð â ç Ì ÏêÜ Sß ÀU ãuô ÁæÌè ãñuð ÌæˆÂØü Ñ â àüô ð ÍÙô è ÂéçCU ÂãUÜð ãuè Ÿæè Î Öæ»ßÌ (1.2.17) ð ãuô é è ãñu oë ßÌæ Sß ÍæÑ ë c æñ Âé Ø Ÿæß æ èìüùñð NUl ÌÑSÍô sö¼ýæç æ çßïéùôçì âénuˆâìæ Ð ÒÒÖ»ßæÙ ë c æ, Áô ç ÂýˆØð ð NUÎØ ð ÂÚU æˆ æ ãñ U õúu â æð ÖQ ð  æúuè ãñ U â ÖQ ð NUÎØ âð ÖõçÌ Öô» è ÀUæ ô Ïô ÇUæÜÌð ãñ U, Áô Ù ð â Îðàæô æ æsßæîù ÚUÌæ ãñu, Áô ÆUè âð âéùð ÁæÙð ÌÍæ èìüù ç Øð ÁæÙð ÂÚU SßØ ð àæéö»é æô âð Ü ë Ì (Âçß æ) ãñ UÐÓÓ ØãU Ìô ÂÚU Ö»ßæÙ è çßàæðá ë Âæ ãuôìè ãñu ç Øô ãuè ßð ØãU ÁæÙ ÁæÌð ãñ U ç ô ü Ù ð Ùæ, Øàæ ÌÍæ»é æô æ çãu æ»æù Ú ÚUãUæ ãñu, Ìô ßð SßØ â ð NUÎØ è ÏêÜ ô ãuåuæùð ð âãuæøìæ ÚUÌð ãñ UÐ âçü æ æ ðâð»é ææùéßæî âð ÙécØ Ù ð ßÜ àæéh ÕÙÌæ ãñu, çâìé Âé Ø ôz æ È Ü Öè ÂýæŒÌ ÚUÌæ ãñuð (Âé ØŸæß æ èìüù)ð Âé ØŸæß æ æ èìüù ÖçQ æ lôì ãñuð ØçÎ ô ü Ö»ßæÙ ð Ùæ, ÜèÜæ ô Øæ»é æô ô Ù Öè â ÛæÌæ ãuô Ìô ßãU æ æ Ù ð Ÿæß æ Øæ èìüù âð àæéh ãuô ÁæÌæ ãñuð ðâè àæéçh âžß-öæßù ãuüæìè ãñuð ÙécØ æ éø gðàø ÂÙð ÁèßÙ ô àæéh ÕÙæÙæ ÌÍæ éçq ÂýæŒÌ ÚUÙæ ãuôùæ æçãu Ð ÁÕ Ì ÙécØ æ ÖõçÌ àæúuèúu ÚUãUÌæ ãñu, ßãU àæéh â Ûææ ÁæÌæ ãñuð ðâè àæéh ÖõçÌ Îàææ ð ÙécØ ßæSÌçß æù Î Ø ÁèßÙ æ Öô» ÙãUè ÚU â Ìæ, Ølç ãuúu ô ü â è ¹ôÁ ð ãñuð âèçü Ÿæè Î Öæ»ßÌ (5.5.1) ð ãuæ»øæ ãñu ÌÂô çîãø Âé æ æ ØðÙ âžß àæéhkðì ÙécØ ô ÂÙð ÁèßÙ ô àæéh ÚUÙð ãðuìé ÌÂSØæ ÚUÙè æçãu Ìæç ßãU æšøæçˆ ÂÎ Ì 13

14 æ â ð Ð Ö»ßæÙ ð Ùæ, Øàæ ÌÍæ»é æô ð èìüù ÌÍæ»é ææùéßæî è ÌÂSØæ ˆØ Ì âúuü àæéh æúuè çßçï ãñu, çáââð ãuúu âé¹è ÕÙ â Ìæ ãñuð ÌÑ ãuúu ÃØçQ ô Áô ÂÙð NUÎØ ô Sß ÀU ÕÙæÙæ æãuìæ ãñu ØãU çßçï»ýãu æ ÚUÙè æçãu Ð Ø çßçïøæ, ØÍæ ü, ææù ÌÍæ Øô» NUÎØ ô ÂêÚUè ÌÚUãU Sß ÀU ÙãUè ÕÙæ â Ìè Ð ÍñÙ æâùøì ë ÌæàæðáæƒæçÙc ë Ì Ð ØÎâõ Ö»ßóææ ç ýø æ æñ â»ýãuèì H 13H Í âçü ; Ù â ô ( Áæç Ü ô); æ Ì; ÂÙØÌ Üð ÁæÙð æ ÂýØæâ ÚUô; ë Ì ÂãUÜð ç Øæ ãéu æ; àæðá âè ; ƒæ-çùc ë Ì â ð Âæ ôz ð çü ÂýæØçpžæ; ØÌ Øô ç ; âõ âùð; Ö»ßÌ - Ùæ Ö»ßæÙ æ Âçß æ Ùæ ; ç ýø æ æñ ÚUÌð â Ø; â»ýãuèì Âê æüm Âð æ ææúu æ ç ØæÐ. â Áæç Ü Ùð ëˆøé ð â Ø âãuæø ãuô ÚU ÌÍæ ˆØ Ì ÁôÚU-ÁôÚU âð Ö»ßæÙ ÙæÚUæØ æ ð Âçß æ Ùæ æ ææúu æ ç Øæ ãñuð æ æ âè ææúu æ Ùð ÂêÚðU ÂæÂ Ø ÁèßÙ ð È Üô âð âð ÂãUÜð ãuè éq ÚU çîøæ ãñuð âçü ãðu Ø ÚUæÁ ð âðß ô! Ìé âð ÙæÚU èø Îàææ ô ð Î ÇU ÎðÙð ð çü ÂÙð Sßæ è ð Âæâ Üð ÁæÙð æ ÂýØæâ Ì ÚUôÐ ÌæˆÂØü Ñ çßc æéîêìô Ùð ŸæðDU çï æúuè ãuôùð ð ÙæÌð Ø ÎêÌô ô æîðàæ çîøæ Áô ØãU ÙãUè ÁæÙÌð Íð ç Áæç Ü ô Õ â ð çß»ì ÂæÂô ð çü ÙæÚU èø ÁèßÙ ð ØæÌÙæ ÙãUè Îè ÁæÙè ãñuð Ølç âùð ÂÙð Âé æ ð âõ Ï ð ÙæÚUæØ æ ð Âçß æ Ùæ æ ææúu æ ç Øæ Íæ, ç Ìé Âçß æ Ùæ çîãø M  âð ÌÙæ àæçq àææüè ãñu ç Áæç Ü SßÌÑ éq ÚU çîøæ»øæ, Øô ç âùð ÚUÌð â Ø Âçß æ Ùæ æ ææúu æ ç Øæ ÍæÐ ( Ìð ÙæÚUæØ æ S ëìñ)ö»ßî»èìæ (7.28) ð ë c æ ÂéçCU ÚUÌð ãñ U Øðáæ ˆß Ì»Ì Âæ ÁÙæÙæ Âé Ø ü ææ Ð Ìð m m ôãuçù éüq æ ÖÁ Ìð æ ²ÉUßýÌæÑH ÒÒçÁÙ ÙécØô Ùð ÂêßüÁ ô ð ÌÍæ â Á ð Âé Ø ü ç Øð ãñ U õúu çáù ð Âæ ôz æ 14

15 Âê æüìøæ ÀðUÎÙ ãuô é æ ãñu õúu Áô ôãu ð m mô âð éq ãuô é ð ãñ U, ÌÕU ßð â ËÂÂêßü ðúuè âðßæ ð ̈ÂÚU ãuôìð ãñ UÐÓÓ ÁÕ Ì ô ü âæúðu Âæ ôz âð éq ÙãUè ãuô ÁæÌæ, ßãU ÖçQ ð ÂÎ Ì ÙãUè ÆU â ÌæÐ Ö»ßλèÌæ ð Ø æ (8.5) ãuæ»øæ ãñu Ì æüð æ ðß S ÚU é ˆßæ ÜðßÚU Ð ØÑ ÂýØæçÌ â Î Öæß ØæçÌ ÙæSˆØ æ â àæøñh ØçÎ ô ü ëˆøé ð â Ø ë c æ Øæ ÙæÚUæØ æ æ S ÚU æ ÚUÌæ ãñu, Ìô ßãU çùçpì M  âð ÌéÚU Ì ãuè ƒæúu ßæÂâ ÁæÙð ÍæüÌ Ö»ßhæ ÁæÙð æ Âæ æ ÕÙ ÁæÌæ ãñuð âævðuˆø ÂæçÚUãUæSØ ßæ SÌôÖ ãðuüù ðß ßæ Ð ßñ é ÆUÙæ»ýãU æ àæðáæƒæãuú U çßîéñ H 14H âævðuˆø â ð Ì ð M  ð ; ÂæçÚUãUæSØ ã Uâè Áæ ð ; ßæ Íßæ; SÌôÖ â»èì Ø ÙôÚ UÁÙ ð ; ãðuüù Âðÿææ Öæß âð; ß çùpø ãuè; ßæ Íßæ; ßñ é ÆU Ö»ßæÙ æ; Ùæ -»ýãu æ Âçß æùæ æ èìüù; àæðá âè ; ƒæ-ãuúu ÂæÂ Ø ÁèßÙ ð ÂýÖæß ô ÎêÚU ÚUÙð ßæÜæ; çßîéñ UóæÌ Øô»è ÁæÙÌð ãñ UÐ. Áô ÃØçQ Ö»ßóææ æ èìüù ÚUÌæ ãñu Uâð ÌéÚU Ì Ùç»ÙÌ ÂæÂô ð È Üô âð éq ÚU çîøæ ÁæÌæ ãñuð ÖÜð ãuè âùð ØãU èìüù ÂýˆØÿæ M  ð ( é ÀU Ø â ð Ì ÚUÙð ð çü ), ÂçÚUãUæâ ð, â»èì Ø ÙôÚ UÁÙ ð çü Íßæ Âðÿææ Öæß âð Øô Ù ç Øæ ãuôð âð àææô ð ÂæÚ U»Ì âöè çßmæù  ççuì Sßè æúu ÚUÌð ãñ UÐ ÂçÌÌÑ S¹çÜÌô Ö ÙÑ â ÎCUSÌŒÌ æãuìñ Ð ãuçúuçúuˆøßàæðùæãu Âé æóææãüuçì ØæÌÙæÑ H 15H ÂçÌÌÑ ç»úuæ ãéu æ; S¹çÜÌÑ çè âüæ ãéu æ; Ö ÙÑ ÅêUÅUè ãuçauøô ßæÜæ; â ÎCUÑ æåuæ ãéu æ; ÌŒÌÑ ßÚU Øæ ðâè ãuè ÂèÇ UæÎæØ çsíçì âð ÕéÚUè ÌÚUãU æ ý æ Ì; æãuìñ ôåu ¹æØæ; ãuçúuñ Ö»ßæÙ ë c æ; çì â Âý æúu; ßàæðÙ S æì ; æãu èìüù ÚUÌæ ãñu; Âé æù ÙécØ; Ù ÙãUè ; ãüuçì Øô Ø ãñu; ØæÌÙæÑ ÙæÚU èø Îàææ Ð. ØçÎ ô ü ãuçúuùæ æ U æúu ÚUÌæ ãñu õúu ÌÖè ç âè æ çs ÎéÖæü Ø âð ØÍæ ÀUÌ âð ç»úuùð, çè âüùð Øæ âç U ÂÚU Øæ ææ ÚUÌð â Ø ãuauè ÅêUÅU ÁæÙð, ââü mæúuæ æåðu ÁæÙð, 15

16 ÂèÇ Uæ ÌÍæ ÌðÁ ßÚU âð æ ý æ Ì ãuôùð Øæ ãuçíøæúu âð ƒææøü ãuôùð âð, ÚU ÁæÌæ ãñu, Ìô ßãU ç ÌÙæ ãuè ÂæÂè Øô Ù ãuô ÙæÚU èø ÁèßÙ ð Âýßðàæ ÚUÙð âð ßãU ÌéÚU Ì éq ÚU çîøæ ÁæÌæ ãñuð ÌæˆÂØü Ñ Áñâæ ç Ö»ßλèÌæ (8.6) ð ãuæ»øæ ãñu Ø Ø ßæç S ÚUÙ Öæß ˆØÁˆØ Ìð ÜðßÚU Ð Ì Ì ðßñçì õ ÌðØ âîæ ÌÎ ÖæßÖæçßÌæÑH ÒÒãðU é ÌèÂé æ! àæúuèúu ˆØæ»Ìð â Ø ÙécØ çáâ-çáâ Öæß æ S ÚU æ ÚUÌæ ãñu, ßãU Uâ- â Öæß ô çùçpì M  âð ÂýæŒÌ ãuôìæ ãñuðóó ØçÎ ô ü ë c æ æ ð èìüù æ Øæâ ÚUÌæ ãñu, Ìô ÁÕ ßãU ç âè ÎéƒæüÅUÙæ âð»ýsì ãuôìæ ãñu, Ìô SßÖæßÌÑ æàææ è ÁæÌè ãñu ç ßãU ãuúðu ë c æ èìüù ÚðU»æÐ ç Ìé ðâð Øæâ ð çõùæ Öè ØçÎ ÎéƒæüÅUÙæ»ýSÌ ãuôìð â Ø Øæ ÚUÌð â Ø ô ü ç âè Öè M  ð Ö»ßæÙ (ãuúðu ë c æ) æ èìüù ÚUÌæ ãñu, Ìô ßãU ëˆøé ð ÕæÎ ÙæÚU èø ÁèßÙ âð Õ æ çüøæ ÁæÌæ ãñuð»ém ææ ܃æêÙæ»éM ç æ ܃æêçÙ Ð ÂýæØçpžææçÙ ÂæÂæÙæ ææˆßôq æçù ãuíáçöñ H 16H»éM ææ ÖæÚUè; ÌÍæ; ܃æêÙæ ãuë ð ; ÌÍæ;»éM ç æ ÖæÚUè; ÌÍæ; ܃æêçÙ ãuë ð ; Öè; ÂýæØçpžææçÙ ÂýæØçpžæ è çßçïøæ ; ÂæÂæÙæ Âæ ôz è; ææˆßæ ÆUè âð ÁæÙ ÚU; Q æçù çùøì è» ü ãñu; ãuæ-«çáçöñ ÕÇ ðu-õç ðu «çáøô mæúuæð. ÂýæçÏ ë Ì çß æ  ç ÇUÌô ÌÍæ ãuíáøô Ùð ÕÇ Uè ãuè âæßïæùè ð âæí ØãU ÂÌæ Ü»æØæ ãñu ç ÙécØ ô ÖæÚUè âð ÖæÚUè ÂæÂô æ ÂýæØçpžæ ÚUÙð ð çü ÂýæØçpÌ è ÖæÚUè çßçï æ ÌÍæ ãuë ð ÂæÂô ð ÂýæØçpžæ ð çü ãuë è çßçï æ ÂýØô» ÚUÙæ æçãu Ð ç Ìé ãuúðu- ë c æ- èìüù âæúðu Âæ ôz ð ÂýÖæßô ô, æãðu ßð ÖæÚUè ãuô Øæ ãuë ð, ÙCU ÚU ÎðÌæ ãñuð ÌæˆÂØü Ñ â â ÎÖü ð ŸæèÜ çßeùæí ý ßÌèü ÆUæ é ÚU Ùð ƒæåuùæ æ ß æüù ç Øæ ãñu, Áô 16

17 ÌÕ ƒæåuè ÁÕ âæõ ô õúußô ð Î ÇU âð Õ æøæ»øæ ÍæÐ âæõ ÎéØôüÏÙ è Âé æè âð Âýð ãuô»øæ Íæ õúu ê ç ÿæç æø ÂýÍæ ð ÙéâæÚU ÿæç æø è Øæ ç âè ô ÌÕ Ì ÙãUè ÂýÎæÙ è ÁæÌè ÁÕ Ì Âýð è ÂÙæ àæõøü Ù çî¹æ, ÌÑ âæõ Ùð â æ ÂãUÚU æ ÚU çüøæð È ÜSßM  ßãU õúußô mæúuæ Õ Îè ÕÙæ çüøæ»øæð ÕæÎ ð ÁÕ Ö»ßæÙ ÕÜÚUæ âð ÀéUÇ UæÙð æøð Ìô âæõ è çúuãuæ ü ô Üð ÚU ßæÎ-çßßæÎ ãéu æð ê ç ô ü â ÛæõÌæ ÙãUè ãuô ÂæØæ, Ì ß ÕÜÚUæ Ùð ÂÙè àæçq æ ÂýÎàæüÙ ç Øæ çáââð âæúuæ ãuçsìùæâéúu ÇU»»æÙð Ü»æ õúu ðâæ Ü»æ ç ç âè ÕãéUÌ ÕÇ ðu Öê  âð ßãU çßùcu ãuô ÁæØð»æÐ ÌÕ âæúuæ æ Üæ ÌØ ãéu æ õúu âæõ æ çßßæãu ÎéØôüÏÙ è Âé æè âð ÚU çîøæ»øæð ÌæˆÂØü ØãU ãñu ç ÙécØ ô Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ë c æ- ÕÜÚUæ è àæúu æ ÜðÙè æçãu çáâ è âéúuÿææˆ àæçq ÌÙè ãuæù ãñu ç â è ÌéÜÙæ â Á»Ì ð ç âè âð ÙãUè è Áæ â ÌèÐ ç âè ð ÂæÂô ð È Ü ç ÌÙð ãuè ÂýÕÜ Øô Ù ãuô ØçÎ ßãU ãuçúu, ë c æ, ÕÜÚUæ Øæ ÙæÚUæØ æ ð Ùæ æ èìüù ÚUÌæ ãñu, Ìô Øð Âæ ÌéÚU Ì ÙCU ãuô ÁæØð»ðÐ ÌñSÌæ ؃ææçÙ ÂêØ Ìð ÌÂôÎæÙßýÌæçÎçÖÑ Ð ÙæÏ üá ÌÎ ÏëÎØ ÌÎÂèàææ¾ UçƒæýâðßØæ H 17H ÌñÑ Ù ð mæúuæ; ÌæçÙ ßð âõ; ƒææçù Âæ ü ÌÍæ Ù ð È Ü; ÂêØ Ìð çßùcu ãuô ÁæÌð ãñ U; ÌÂÑ ÌÂSØæ; ÎæÙ ÎæÙ; ßýÌ- æçîçöñ ßýÌô ÌÍæ Ø æøôz ð mæúuæ; Ù ÙãUè ; Ï ü-á Ïæí æøôz âð ˆÂóæ; ÌÌ â æ; NUÎØ NUÎØ; ÌÌ ßãU; çâ Öè; üàæ- ¾ Uçƒæý Ö»ßæÙ ð ÚU æ Üô è; âðßøæ âðßæ mæúuæð. Ølç ÌÂSØæ, ÎæÙ, ßýÌ ÌÍæ Ø çßçïøô âð ÂæÂ Ø ÁèßÙ ð È Üô æ çùúuâù ç Øæ Áæ â Ìæ ãñu, ç Ìé Øð Âé Ø ü ç âè ð NUÎØ è ÖõçÌ ÀUæ ô æ êüù ÙãUè ÚU â ÌðÐ ç Ìé ØçÎ ßãU Ö»ßæÙ ð ÚU æ Üô è âðßæ ÚUÌæ ãñu, Ìô ßãU ÌéÚU Ì ãuè ðâð âæúðu Ë áô âð éq ÚU çîøæ ÁæÌæ ãñuð ÌæˆÂØü Ñ Áñâæç Ÿæè Î Öæ»ßÌ ( ) ð ãuæ»øæ ãñu ÖçQ Ñ ÂÚðUàææÙéÖßô çßúuçq ÚU Ø æ ÖçQ ÌÙè ÂýÕÜ ãuôìè ãñu ç ÖçQ ÚUÙð ßæÜæ ÌéÚU Ì ãuè ÂæÂð ÀUæ ô âð éq ãuô 17

18 ÁæÌæ ãñuð ÖõçÌ Á»Ì ð âæúuè ÀUæ ÂæÂÂê æü ãñ U, Øô ç ÖõçÌ ÀUæ æ Íü ãuè ãñu ç ¼ýØÌëçŒÌ, çáâ ð ðâæ ü çùçãuì ãuôìæ ãñu, Áô ØêÙæçÏ ÂæÂÂê æü ãuôìæ ãñuð ç Ìé àæéhöçq Ìô ØæçÖÜæçáÌæàæê Ø ãuôìè ãñuð ÎêâÚðU àæžîô ð, ØãU Ù ÖõçÌ ÀUæ ô âð éq ãuôìè ãñu, Áô ü ÌÍæ ææù âð ÂýçÌÈ çüì ãuôìè ãñ UÐ Áô ÖçQ ÂÎ ô ÂýæŒÌ ãuôìæ ãñu â ð ÖõçÌ ÀUæ ÙãUè ÚUãUÌè, Ì ß ßãU ÂæÂ Ø ÁèßÙ âð ÂÚðU ãuôìæ ãñuð ÖõçÌ ÀUæ ô ô ÂêÚUè ÌÚUãU âð ÚUô ÎðÙæ æçãu Ð ØÍæ, ÖÜð ãuè ç âè è ÌÂSØæ ÌÍæ ÎæÙ é ÀU â Ø ð çü âð Âæ âð éq ÚUæ â ð, ç Ìé â è ÀUæ ÂéÙÑ Âý ÅU ãuô»è, Øô ç â æ NUÎØ àæéh ÚUãUÌæ ãñuð â ÌÚUãU ßãU Âæ ü ÚðU»æ õúu CU ÆUæØð»æÐ ææùæîíßæ ææùæîéžæ àüô Ùæ ØÌ Ð âvuèíìì ƒæ Âé âô ÎãðUÎðÏô ØÍæÙÜÑ H 18H ææùæì ææùßàæ; Íßæ Øæ; ææùæì ÁæÙ ÚU; žæ àüô Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ æ; Ùæ Âçß æùæ ; ØÌ Áô; âvuèíìì â èìüù ç Øæ»Øæ; ƒæ ÂæÂ; Âé âñ ÙécØ æ; ÎãðUÌ ÁÜæ ÚU ÿææúu ÚU ÎðÌæ ãñu; ÏÑ âê¹è ƒææâ; ØÍæ çáâ ÌÚUãU; ÙÜÑ ç ÙÐ. çáâ ÌÚUãU ç Ù âê¹è ƒææâ ô ÁÜæ ÚU ÚUæ¹ ÚU ÎðÌè ãñu, âè ÌÚUãU Ö»ßóææ, æãðu ßãU ÁæÙð- ÙÁæÙð ð ææúu æ ç Øæ»Øæ ãuô, ÙécØ ð Âæ ôz ð âöè È Üô ô çùçpì M  âð ÁÜæ ÚU ÚUæ¹ ÚU ÎðÌæ ãñuð ÌæˆÂØü Ñ æ» ÂÙæ æ ÚUÌè ãñu æãðu âð ô ü ÕôÏ ÕæÜ ÀéUØð Øæ â è àæçq âð ÂçÚUç Ì Ø ô üð ÎæãUÚU ææíü, ØçÎ çìù ô ßæÜð ¹ðÌ ð Øæ âê¹è ƒææâ ð æ» Ü»æ Îè ÁæØð, æãðu ßãU ç âè ðâð ßëh ÃØçQ mæúuæ Ü»æ ü ÁæØð Áô æ» è àæçq ô ÁæÙÌæ ãñu Øæ ææùè ÕæÜ mæúuæ, ƒææâ ÁÜ ÚU ÚUæ¹ ãuô Áæ»èUÐ âè ÌÚUãU ãuúðu ë c æ æ ð èìüù è àæçq ô æãðu ô ü ÁæÙÌæ ãuô Øæ Ù Öè ÁæÙÌæ ãuô, ç Ìé ØçÎ ßãU Âçß æ Ùæ æ èìüù ÚUÌæ ãñu, Ìô â SÌ ÂæÂÈ Üô âð éq ãuô ÁæØð»æÐ 18

19 ØÍæ»Î ßèØüÌ éâøéq ز ÀUØæ Ð ÁæÙÌôùŒØ戻é æ é Øæü æôùœøéîænuìñ H 19H ØÍæ çáâ ÌÚUãU;»Î Îßæ; ßèØü-Ì ˆØ Ì ÌðÁ; ÂØéQ ç Ì ÚUèçÌ âð Üè» ü; ز ÀUØæ ç âè-ùç âè ÌÚUãU; ÁæÙÌÑ ææù âð çßãuèù ÂéL á mæúuæ; çâ Öè; æˆ -»é æ ÂÙè àæçq âð; é ØæüÌ Âý ÅU ÚUÌæ ãñu; æñ ãuúðu ë c æ æ; çâ Öè; ÎæNUÌÑ ææúu æ ç Øæ»ØæÐ. ØçÎ ç âè Îßæ è ÂýÖæß æúuè àæçq âð ÙÁæÙ ÃØçQ â Îßæ ô»ýãu æ ÚUÌæ ãñu Øæ Uâð ÕÜÂêßü ç¹üæ ü ÁæÌè ãñu, Ìô ßãU Îßæ â ÃØçQ ð ÁæÙð çõùæ ãuè ÂÙæ æøü ÚðU»è, Øô ç â è àæçq ÚUô»è ð ÁæÙ æúuè ÂÚU çùöüúu ÙãUè ÚUÌè ãñ Ð âè ÌÚUãU, Ö»ßóææ ð èìüù ð ãužß ô Ù ÁæÙÌð ãéu Öè ØçÎ ô ü ÃØçQ ÁæÙð Øæ ÙÁæÙð ð â æ èìüù ÚUÌæ ãñu, Ìô ßãU èìüù ˆØ Ì ÂýÖæß æúuè ãuô»æð ÌæˆÂØü Ñ ÂæpæˆØ Îðàæô ð, ÁãUæ ãuúðu ë c æ æ ÎôÜÙ çßsìæúu ÚU ÚUãUæ ãñu, çßmæù  ççuì ÌÍæ Ø çß æúußæù ÃØçQ â è ÂýÖæßôˆÂæÎ Ìæ æ ÙéÖß ÚU ÚUãðU ãñ UÐ ÎæãUÚU ææíü, çßmæù  ççuì ÇUæ. Áð. çsåuüâù ÁéÇUæãU â æ ÎôÜÙ ð ÂýçÌ ˆØçÏ æ ë CU ãéu ãñ U, Øô ç ãuô Ùð ßSÌéÌÑ ØãU Îð¹æ ãñu ç ÙàæèÜè Îßæ ô ð ÃØâÙè çãuçœâøô ô ØãU àæéh ßñc æßô ð ÕÎÜ ÚUãUæ ãñu õúu ßð Sßð ÀUæ âð ë c æ ÌÍæ æùßìæ ð âðß ÕÙ ÚUãðU ãñ UÐ ØãUæ Ì ç é ÀU ßáü Âêßü ðâð çãuœâè Áô ãuúðu ë c æ æ ô ÁæÙÌð Ì Ù Íð, Õ â æ èìüù ÚU ð àæéh ßñc æß ÕÙ ÚUãðU ãñ UÐ â ÌÚUãU ßð â SÌ Âæ ôz ØÍæ ßñÏ ñíéù, Ùàææ, æ âæãuæúu ÌÍæ Áé æ ¹ðÜÙð âð éq ãuô ÚUãðU ãñ UÐ ãuúðu ë c æ æ ÎôÜÙ ð ÂýÖæßôˆÂæÎ Ìæ æ ÃØæßãæçÚU Âý æ æ ãñu, çáâ æ â ÍüÙ â àüô ð ãéu æ ãñuð ô ü ÃØçQ ãuúðu ë c æ æ ð èìüù ð ãužß ô ÁæÙð Øæ Ù ÁæÙð, ç Ìé ØçÎ ßãU ç âè Öè ÌÚUãU âð â æ èìüù ÚUÌæ ãñu, Ìô ßãU ÌéÚU Ì àæéh ãuô ÁæØð»æ çáâ ÌÚUãU ÂýÖæß æúuè Îßæ ¹æÙð ÂÚU ÚUô»è ô â æ ÂýÖæß ÙéÖß ãuô Áæ»æ, æãðu ßãU â Îßæ ô ÁæÙ ÚU Üð Øæ ÁÙæÙð ãuèð 19

20 Ÿæèàæé ßæ Ì ß âéçßçù æèüø Ï Z Öæ»ßÌ ÙëÂ Ð Ì ØæØÂæàææçóæ éü Ø çßâý ëˆøôúu ê é Ù H 20H Ÿæè-àæé Ñ ßæ Ÿæèàæé Îðß»ôSßæ è Ùð ãuæ; Ìð ßð (çßc æéîêì); ß â Âý æúu; âé-çßçù æèüø âéçùçpì ÚU ð ; Ï ü âüè Ï ü; Öæ»ßÌ ÖçQ ð M  ð ; Ùë ãðu ÚUæÁæ; Ì â ô ( Áæç Ü ô); ØæØ- ÂæàææÌ Ø ÎêÌô ð Âæàæ âð; çù éü Ø ÀéUÇ Uæ ÚU; çßâý Õýæræ æ ô; ëˆøôñ ëˆøé âð; ê é Ù Õ æ çüøæð. Ÿæèàæé Îðß»ôSßæ è Ùð æ»ð ãuæ Ñ ãðu ÚUæÁÙ! Ì ü -çßì ôz mæúuæ ÖçQ ð çâhæ Ìô æ ÂêÚUè ÌÚUãU âð çù æüø ÚU é Ùð ð ÕæÎ çßc æé ð ÎêÌô Ùð Áæç Ü ô Ø ÎêÌô ð Âæàæ âð ÀéUÇ Uæ çîøæ õúu âð æâóæ ëˆøé âð Õ æ çüøæð çì ÂýˆØéçÎÌæ ØæØæ ÎêÌæ Øæˆßæ Ø æç Ì Ð Ø ÚUæ æð ØÍæ âßü æ ÿæéúuçúu Î H 21H çì â Âý æúu; ÂýˆØéçÎÌæÑ (çßc æéîêìô mæúuæ) žæúu Âæ ÚU; ØæØæÑ Ø ÚUæÁ ð âðß ; ÎêÌæÑ ÎêÌ; Øæˆßæ Áæ ÚU; Ø - ç Ì Ø ÚUæÁ ð Ïæ ; Ø -ÚUæ æð Ø ÚUæÁ ð Âæâ; ØÍæ ÖÜèÖæ çì; âßü âæúuè ÕæÌð ; æ ÿæéñ çßsìæúu âð âêç Ì ç Øæ; çúu Î ãðu àæ æé ô ð Î Ù ÌæüÐ. ãðu ÚUæÁæ ÂÚUèçÿæÌ! ãðu â SÌ àæ æé ô ð Î Ù Ìæü! ÁÕ Ø ÚUæÁ ð âðß ô Ùð çßc æéîêìô âð žæúu Âæ çüøæ, Ìô ßð Ø ÚUæÁ ð Âæâ»Øð õúu Áô é ÀU ƒæçåuì ãéu æ Íæ, âõ ãu âéùæøæð ÌæˆÂØü Ñ â àüô ð ÂýˆØéçÎÌÑ àæžî ÕãéUÌ ãužßâê æü ãñuð Ø ÎêÌ ÌÙð àæçq àææüè ãñ U ç Ù ð æøü ð ãuè Öè ô ü ÕæÏæ ÙãUè ÇUæÜ â Ìæ, ç Ìé â â Ø ßð â ÃØçQ ô Ø Üô Üð ÁæÙð âð ÚUô çîøð»øð, çáâð ßð ÂæÂè â ÛæÌð ÍðÐ ÌÑ ßð çùúuæàæ ãuô ÚU ÌéÚU Ì Ø ÚUæÁ ð Âæâ ÜõÅU»Øð ÌÍæ Ù ô âæúuè ƒæåuùæ Áô ƒæåuè Íè, ßç æüì ÚU ÎèÐ çmáñ ÂæàææçmçÙ éüq ô»ìöèñ Âý ë Ì»ÌÑ Ð ßß Îð çàæúuâæ çßc æôñ ç VUÚUæ ÎàæüÙôˆâßÑ H 22H 20

21 çmáñ Õýæræ æ ( Áæç Ü); ÂæàææÌ È Îð âð; çßçù éüq Ñ ÀUôÇ U çîøð ÁæÙð ÂÚU;»Ì-ÖèÑ ÖØ âð éq ; Âý ë çì»ìñ ãuôàæ ð æøæ, ðì ãéu æ; ßß Îð ÂÙæ âæîúu Âý ææ íâì ç Øæ; çàæúuâæ ÂÙæ çâúu Ûæé æ ÚU; çßc æôñ Ö»ßæÙ çßc æé ð ; ç VUÚUæÙ âðß ô ô; ÎàæüÙ- ˆâßÑ ãð U Îð¹ ÚU Ìèß ÂýâóæÐ. Ø ÚUæÁ ð âðß ô ð È Îð âð ÀéUÇ Uæ çîøð ÁæÙð ÂÚU Õýæræ æ Áæç Ü Õ ÖØ âð éq ãuô ÚU ãuôàæ ð æøæ õúu ÌéÚU Ì ãuè âùð çßc æéîêìô ð ÚU æ Üô ÂÚU àæèàæ Ûæé æ ÚU ãð U Ù S æúu ç ØæÐ ßãU Ù è ÂçSÍçÌ âð ˆØ Ì Âýâóæ Íæ, Øô ç âùð Ø ÚUæÁ ð ÎêÌô ð ãuæíô âð U ãð U ÂÙæ ÁèßÙ Õ æìð Îð¹æ ÍæÐ ÌæˆÂØü Ñ ßñc æß Öè çßc æéîêì ãñ U, Øô ç ßð ë c æ ð æîðàæô æ ÂæÜÙ ÚUÌð ãñ UÐ Ö»ßæÙ ë c æ Ù â SÌ Õh æˆ æ ô ð çü ˆØ Ì ˆâé ÚUãUÌð ãñ U ç Áô â ÖõçÌ Á»Ì ð âç U ÚUãðU ãñ U, ßð Ù è àæúu æ ð æøð õúu â ÁèßÙ ð ÖõçÌ CU âð ÌÍæ ëˆøé ð ÕæÎ ÙæÚU èø çsíçì ð Î ÇU âð Õ æøð Áæ â ð Ð âèçü ßñc æß Õh æˆ æ ô ô Ù ð ãuôàæ ð ÜæÙð æ ÂýØæâ ÚUÌæ ãñuð Áô Áæç Ü è ÌÚUãU Öæ ØàææÜè ãuôìð ãñ U, ßð Øæ Ìô çßc æéîêìô mæúuæ Øæ ßñc æßô mæúuæ Õ æ çüøð ÁæÌð ãñ U õúu â Âý æúu ßð Ö»ßhæ ßæÂâ ÁæÌð ãñ UÐ Ì çßßÿæé çöâýðˆø ãuæâél áç VUÚUæÑ Ð âãuâæ ÂàØÌSÌSØ Ì ææ ÌÎüçÏÚðUùÙƒæ H 23H Ì â ô ( Áæç Ü ô); çßßÿæé ÕôÜÙð è ÀUæ ÚUÌð ãéu ; çöâýðˆø â Ûæ ÚU; ãuæâél á-ç VUÚUæÑ Ö»ßæÙ çßc æé ð ÎêÌ; âãuâæ æ ; ÂàØÌÑ ÌSØ â ð Îð¹Ìð-Îð¹Ìð; Ì æ ßãUæ ; ÌÎüçÏÚðU ÌÏæüÙ ãuô»øð; Ùƒæ ãðu çùcâæâ ãuæúuæá ÂÚUèçÿæÌÐ. ãðu çùcâæâ ãuæúuæá ÂÚUèçÿæÌ! Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ çßc æéîêìô Ùð Îð¹æ ç Áæç Ü é ÀU ãuùæ æãu ÚUãUæ Íæ, ÌÑ ßð âãuâæ â ð â ÿæ âð ÌÏæüÙ ãuô»øðð ÌæˆÂØü Ñ àææô æ ÍÙ ãñu ÂæçÂDUæ Øð ÎéÚUæ æúuæ ÎðßÕýæræ æçù Î æñð  ØÖôÁÙæSÌðáæ æüð ÚU æ Ïýéß H ÒÒÁô Üô» ÂæçÂDU ÍæüÌ ˆØ Ì ÂæÂè ÌÍæ ÎéÚUæ æúu Øæ» Îè æîìô ßæÜð Íßæ ÎéÚUæ æúuè 21

22 ãuôìð ãñ U, Áô üeúu ð çsìžß ð çßl h ãñ U, Áô ßñc æßô ÌÍæ Õýæræ æô æ ÙæÎÚU ÚUÌð ãñ U õúu âßüöÿæè ãñ U Ù è âæ çø ëˆøé çùçpì ãñuðóó ãuæ ÁæÌæ ãñu ç çüøé» ð ÙécØ è çï Ì æøé âõ ßáôZ è ãuôìè ãñu, ç Ìé Øô - Øô Üô» Ï ãuôìð ÁæÌð ãñ U, Ù è æøé ƒæåuìè ÁæÌè ãñu (ÂýæØð ææëâæøéáñ)ð ê ç Õ Áæç Ü âæúðu ÂæÂÈ Üô âð éq Íæ, âçü â è æøé ÕÉ Uæ Îè» ü Íè, Ølç âð ÌéÚU Ì ÚUÙæ ÍæÐ ÁÕ çßc æéîêìô Ùð Îð¹æ ç Áæç Ü Ùâð é ÀU ãuùæ æãu ÚUãUæ ãñu, Ìô ßð âð ÂÚU Ö»ßæÙ æ»é æ»æù ÚUÙð æ ßâÚU ÎðÙð ð gðàø âð ÌÏæüÙ ãuô»øðð ê ç â ð âæúðu ÂæÂÈ Ü ÙCU ãuô é ð Íð, ÌÑ Õ ßãU ÂÚU Ö»ßæÙ è çãu æ æ»æøù ÚUÙð ð çü ̈ÂÚU ÍæÐ ÎÚU âüu, ÁÕ Ì ô ü âæúðu Âæ ôz âð ÂêÚUè ÌÚUãU éq ÙãUè ãuô ÁæÌæ ßãU Ö»ßæÙ æ çãu æ»æøù ÙãUè ÚU â ÌæÐ â è ÂéçCU SßØ ë c æ Ùð Ö»ßλèÌæ (7.28) ð è ãñu Ñ Øðáæ ˆß Ì»Ì Âæ ææùæùæ Âé Ø ü ææ Ð Ìð m m ôãuçù éüq æ ÖÁ Ìð æ ²ÉUßýÌæÑH ÒÒçÁÙ ÙécØô Ùð ÂêßüÁ ô ð ÌÍæ â Á ð Âé Ø ü ç Øð ãñ U õúu çáù ð Âæ ôz æ Âê æüìøæ ÀðUÎÙ ãuô é æ ãuôìæ ãñu õúu Áô ôãu ð m mô âð éq ãuô ÁæÌð ãñ U, ßð â ËÂÂêßü ðúuè âðßæ ð ̈ÂÚU ãuôìð ãñ UÐÓÓ çßc æéîêìô Ùð Áæç Ü ô ÖçQ âð ß»Ì ÚUæØæ çáââð ßãU ÌéÚU Ì Ö»ßhæ ßæÂâ ÁæÙð ð Øô Ø ÕÙ â ð Ð Ö»ßæÙ æ»é æ»æù ÚUÙð ð çü â è ˆâé Ìæ ÕÉ UæÙð ð gðàø âð ßð ÌÏæüÙ ãuô»øð çáââð Ù è ÙéÂçSÍçÌ ð ßãU çßøô» æ ÙéÖß ÚU â ð Ð çßøô»æßsíæ ð Ö»ßæÙ æ»é æ»æù çì Ìèßý ãuô ÁæÌæ ãñuð Áæç ÜôùŒØÍæ Øü ÎêÌæÙæ Ø ë c æøôñ Ð Ï Z Öæ»ßÌ àæéh æñßðl»é ææÿæø H 24H ÖçQ æ ֻ߈Øæàæé æãuæˆøÿæß ææhúðuñ Ð ÙéÌæÂô ãuæùæâèˆs ÚUÌôùàæéÖ æˆ ÙÑ H 25H 22

23 Áæç ÜÑ Áæç Ü Ùð; çâ Öè; Í ÌˆÂpæÌ ; æ Øü âéù ÚU; ÎêÌæÙæ ÎêÌô æ; Ø - ë c æøôñ Ø ÚUæÁ ÌÍæ Ö»ßæÙ ë c æ æ; Ï ü ßæSÌçß Ïæí çâhæ Ì; Öæ»ßÌ Áñâæç Ÿæè Î Öæ»ßÌ ð ßí æì ãñu Íßæ Áèß ÌÍæ Âê æü ÂéL áôž Ö»ßæÙ ð Õè âõ Ï çßáø ; àæéh àæéh; æñ-ßðl ÌèÙô ßðÎô ð çëüç¹ì; Öè;»é æ- ŸæØ Âý ë çì ð»é æô ð ÏèÙ ÖõçÌ Ï ü; ÖçQ - æù àæéh ÖQ (ÖõçÌ»é æô âð àæéh ç Øæ ãéu æ); Ö»ßçÌ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð ÂýçÌ; æàæé ÌéÚU Ì; æãuæˆø Ùæ, Øàæ æçî æ»é æ»æù.; Ÿæß ææì âéùùð âð; ãuúðuñ Ö»ßæÙ ð ; ÙéÌæÂÑ ¹ðÎ; ãuæù ˆØçÏ ; æâèì Íæ; S ÚUÌÑ S ÚU æ ÚUÌæ ãéu æ; àæéö â SÌ àæéö ü; æˆ ÙÑ ÂÙð mæúuæ ç Øð ãéu Ð. Ø ÎêÌô ÌÍæ çßc æéîêìô ð Õè ãéu ßæÌæüÜæÂô ô âéù ÚU Áæç Ü Ù Ïæí çâhæ Ìô ô â Ûæ â æ Áô ÖõçÌ Âý ë çì ð ÌèÙ»é æô ð ÏèÙ æøü ÚUÌð ãñ UÐ Øð çâhæ Ì ÌèÙ ßðÎô ð çëüç¹ì ãñ UÐ ßãU Ù çîãø Ïæí çâhæ Ìô ô Öè â Ûæ â æ Áô ÖõçÌ Âý ë çì ð»é æô âð ª ÂÚU ãñ U õúu Áô Áèß ÌÍæ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð Õè ð âõ Ï âð âõç ÏÌ ãñ UÐ ÌÙæ ãuè ÙãUè, Áæç Ü Ùð Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð Ùæ, Øàæ,»é æô ÌÍæ ÜèÜæ ô ð»é æ»æù ô âéùæð â ÌÚUãU ßãU ÂêÚUè ÌÚUãU àæéh ÖQ ÕÙ»ØæÐ ÌÕ âð ÂÙð çß»ì Âæ ôz æ S ÚU æ ãéu æ õúu âð ˆØçÏ ÂÀUÌæßæ ãéu æ ç âùð Øð Âæ Øô ç ØðÐ ÌæˆÂØü Ñ Ö»ßλèÌæ (2.45) ð Ö»ßæÙ ë c æ Ùð ÁéüÙ âð ãuæ æñ»é ØçßáØæ ßðÎæ çùñ»é Øô ÖßæÁéüÙÐ çùmü mô çùˆøâžßsíô çùøôü»ÿæð æˆ ßæÙ H ÒÒßðÎô ð éøìñ Âý ë çì ð ÌèÙ»é æô æ ß æüù ãéu æ ãñuð ãðu ÁéüÙ! Ù ÌèÙô»é æô âð ª ÂÚU ÆUôÐ â SÌ mñìô, ãuæçù-üæö ÌÍæ âéúuÿææ è âæúuè ç Ìæ ô âð éq ãuô ÚU æˆ ÂÚUæØ æ ÕÙôÐÓÓ ßñçÎ çâhæ Ì çùpø ãuè æšøæçˆ ÂÎ Ì ª ÂÚU ÆUÙð ð çü ý ç çßçï è â SÌéçÌ ÚUÌð ãñ U, ç Ìé ØçÎ ô ü ßñçÎ çâhæ Ìô ð ãuè æâq ÚUãUÌæ ãñu, Ìô ÂêÚðU æšøæçˆ ÁèßÙ Ì U ÆU ÂæÙð è ô ü âöæßùæ ÙãUè ÚUãUÌèÐ âçü ë c æ ÁéüÙ ô ÖçQ ÚUÙð è âüæãu ÎðÌð ãñ U, Øô ç çîãø Ï ü è ØãUè çßçï ãñuð ÖçQ ð çîãø ÂÎ è ÂéçCU Ÿæè Î Öæ»ßÌ ð Öè (1.2.6) è» ü ãñuð â ßñ Âé âæ ÂÚUô Ï ôü ØÌô ÖçQ ÚUÏôÿæÁðÐ ÖçQ ÂÚUôÏ üñ ÍæüÌ çîãø Ï ü ãñuð ØãU ô ü 23

24 ÖõçÌ Ï ü ÙãUè ãñuð âæ æ ØÌÑ Üô» ØãUè âô Ìð ãñ U ç Ï ü æ ÂæÜÙ ÖõçÌ ÜæÖ ð çü ÚUÙæ æçãu Ð ØãU Ù Üô»ô ð çü ÂØéQ ãuô â Ìæ ãñu, Áô ÖõçÌ ÁèßÙ ð L ç ÚU¹Ìð ãñ U, ç Ìé Áô æšøæçˆ ÁèßÙ ð L ç ÚU¹Ìæ ãuô âð ÂÚUôÏ ü ÍæüÌ â Ï ü ð ÂýçÌ ÙéÚUQ ãuôùæ æçãu çáââð ÙécØ ÂÚU Ö»ßæÙ æ ÖQ ÕÙÌæ ãñu (ØÌô ÖçQ ÚUÏôÿæÁð)Ð Öæ»ßÌ Ï ü ØãU çàæÿææ ÎðÌæ ãñu ç Ö»ßæÙ ÌÍæ Áèßô ð çùˆø âõ Ï ãñu õúu Áèß æ ÌüÃØ ãñu ç ßãU Ö»ßæÙ è àæúu æ»ýãu æ ÚðUÐ ÁÕ ô ü ÃØçQ ÖçQ ð ÂÎ ÂÚU çsíì ãuôìæ ãñu, Ìô ßãU âæúðu ßÚUôÏô âð éq ãuô ÁæÌæ ãñu õúu Âê æü ÌéCU ãuô ÁæÌæ ãñu ( ãñuìé ØÂýçÌãUÌæ ØØæˆ æ âéâýâèîçì)ð â ÂÎ Ì ª ÂÚU ÆU ÚU Áæç Ü ÂÙð çß»ì ÖõçÌ ÌæßæÎè æøôz ð çü Âpæžææ ÌÍæ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð Ùæ, Øàæ, M  ÌÍæ ÜèÜæ ô æ»é æ»æù ÚUÙð Ü»æÐ ãuô ð ÂÚU CU ÖêÎçßçÁÌæˆ ÙÑ Ð ØðÙ çßœüæçßì Õýræ ßëáËØæ ÁæØÌæˆ Ùæ H 26H ãuô ãuæø; ð ðúuè; ÂÚU ˆØçÏ ; CU Îé¹è ßSÍæ; ÖêÌ ãuô» ü; çßçáì- æˆ ÙÑ Øô ç ðúuè ç ¼ýØæ çùø ç æì Íè ; ØðÙ çáù ð mæúuæ; çßœüæçßì çßùcu; Õýræ ðúðu âæúðu Õýæræ æ»é æ; ßëáËØæ àæê¼ýæ æè Øæ Îæâè âð; ÁæØÌæ ˆÂóæ ãéu ; æˆ Ùæ ðúðu mæúuæð. Áæç Ü Ùð ãuæ Ñ ãuæø! ÂÙè ç ¼ýØô æ Îæâ ÕÙ ÚU ñ ç ÌÙæ Ï ÕÙ»Øæ! ñ ÂÙð âéøô Ø Õýæræ æ ÂÎ âð Ùè ð ç»úu»øæ õúu ñ Ùð ßðàØæ ð»öü âð Õ æð ˆÂóæ ç ØðÐ ÌæˆÂØü Ñ æáæçì ð Üô» Õýæræ æ, ÿæç æø ÌÍæ ßñàØ çùù ÁæçÌ è çøô ð»öü âð â ÌæÙð ˆÂóæ ÙãUè ÚUÌðÐ ÌÑ ßñçÎ â æá è ØãU ÚUèçÌ ãñu ç çßßæãu ð çü ÜÇ U è ÌÍæ ÜÇ U ð è é ÇUçÜØô è Áæ -ÂÇ UÌæÜ ØãU Îð¹Ùð ð çü è ÁæÌè ãñu ç Ù æ â Øô» Ùé ê Ü Ìô ãñuð ßñçÎ ØôçÌá ØãU ÕÌæÌæ ãñu ç ô ü ÃØçQ Âý ë çì ð ÌèÙ»é æô ð ÙéâæÚU çßâý ß æü ð, ÿæç æø ß æü ð, ßñàØ ß æü ð Øæ àæê¼ý ß æü ð ˆÂóæ ãñuð â è Áæ æßàø ãñu, 24

25 Øô ç çßâý ß æü ð ÕæÜ ÌÍæ àæê¼ýß æü è ÜÇ U è ð âæí çßßæãu Ù ðü ãuôìæ ãñuð ââð ÂçÌ ÌÍæ ˆÙè ÎôÙô ãuè æ çßßæçãuì ÁèßÙ Îé¹ Ø ãuô ÁæÌæ ãñuð ÌÑ ÜÇ U ð ô âè ß æü è ÜÇ U è ð âæí çßßæãu ÚUÙæ æçãu Ð ßSÌéÌÑU, ØãU æñ»é Ø ãñu ÍæüÌ ßðÎô ð ÙéâæÚU ÖõçÌ» æùæ ãñuð ç Ìé ØçÎ ÜÇ U æ ÌÍæ ÜÇ U è ÎôÙô ãuè ÖQ ãuô, Ìô ðâð çß æúuô è æßàø Ìæ ÙãUè ÚUãU ÁæÌèÐ ÖQ çîãø ãuôìæ ãñu, Ì ß ÖQ ô ð Õè çßßæãu ãuôùð âð ÜÇ U ð ÌÍæ ÜÇ U è æ ˆØ Ì âé¹è ðü (â Øô») ÕÙÌæ ãñuð çï¾ U æ çß»íãuì âçjîéüc ë Ì é Ü æü Ð çãuˆßæ ÕæÜæ âìè Øôùã U âéúuæâè âìè»æ H 27H çï æ éûæð çïp æúu ãñu; çß»íãuì çù ÎÙèØ; âçjñ ü æùîæúu ÃØçQ Øô mæúuæ; Îéc ë Ì Âæ ü ÚUÙð ßæÜæ; é Ü- æü çáâùð é Ü è ÂÚUÂÚUæ ô Ü ç Ì ç Øæ ãuô; çãuˆßæ ˆØæ» ÚU; ÕæÜæ Øéßæ ˆÙè ô; âìè âìè-âæšßè; ØÑ Áô; ãu ñ Ùð; âéúuæâè àæúuæõ ÂèÙð ßæÜè è ð âæí; âìè âæšßè;»æ â Öô» ç ØæÐ. ãuæø! éûæð çïp æúu ãñuð ñ Ùð ÌÙæ ÂæÂÂê æü æøü ç Øæ ãñu ç ÂÙè ñùð é Ü-ÂÚUÂÚUæ ô Üç æì ç Øæ ãñuð ÎÚU âüu, ñ Ùð àæúuæõ ÂèÙð ßæÜè ÂçÌÌ ßðàØæ ð âæí â Öô» ÚUÙð ð çü ÂÙè âìè ÌÍæ âé ÎÚU Øéßæ ˆÙè ô ˆØæ» çîøæ ãñuð çïp æúu ãñu éûæðð ÌæˆÂØü Ñ ØãU â è æùçâ Ìæ ãñu, Áô àæéh ÖQ ÕÙ ÚUãUæ ãuôð ÁÕ Ö»ßæÙ ÌÍæ»éL è ë Âæ âð ô ü ÖçQ -ÂÎ ô ÂýæŒÌ ãuôìæ ãñu, Ìô ßãU ÂãUÜð ÂÙð çß»ì Âæ ôz ÂÚU Âpæžææ ÚUÌæ ãñuð ââð âð æšøæçˆ ÁèßÙ ð æ»ð ÕÉ UÙð ð âãuæøìæ ç ÜÌè ãñuð çßc æéîêìô Ùð Áæç Ü ô àæéh ÖQ ÕÙÙð æ ßâÚU ÂýÎæÙ ç Øæ Íæ õúu àæéh ÖQ æ ÌüÃØ ãñu ç ßãU ßñÏ ØõÙ, Ùàææ, æ âæãuæúu ÌÍæ Áé æ ¹ðÜÙð Áñâð ÂÙð çß»ì Âæ ôz ð çü Âpæžææ ÚðUÐ âð Ù ð ßÜ ÂÙè ÂéÚUæÙè» Îè æîìð ˆØæ» ÎðÙè æçãu, çâìé ÂÙð çß»ì Âæ ôz ð çü Âpæžææ ÚUÙæ æçãu Ð àæéhöçq æ ØãUè æù U ãñuð 25

26 ßëhæßÙæÍõ çâìúuõ Ùæ ØÕ Ïê ÌÂçSßÙõ Ð ãuô ØæÏéÙæ ˆØQ æß ë Ì æðù Ùè ßÌ H 28H ßëhõ ßëh; ÙæÍõ çáù è Îð¹ÚðU¹ ÚUÙð ßæÜæ ô ü Ù ãuô; çâìúuõ ÂÙð æìæ-çâìæ; Ù Ø-Õ Ïê çáù ð ô ü Ø ç æ ÙãUè Íæ; ÌÂçSßÙõ çá ãuô Ùð ÕÇ ðu CU âãðu Íð; ãuô ãuæø; Øæ ðúðu mæúuæ; ÏéÙæ ââýçì; ˆØQ õ ˆØæ»ð ãéu ; ë Ì- æðù ë Ì æ mæúuæ; Ùè -ßÌ âõâð çù ÎÙèØ ÃØçQ è ÌÚUãUÐ. ðúðu æìæ-çâìæ ßëh Íð õúu Ù è Îð¹ÚðU¹ ÚUÙð ßæÜæ ô ü Ø Âé æ Øæ ç æ Ù ÍæÐ ê ç ñ Ùð Ù è Îð¹ÖæÜU ÙãUè è, Ì ß ãð U ÕãéUÌ ãuè CU ð ÚUãUÙæ ÂÇ UæÐ ãuæø! çù ÎÙèØ çùù ÁæçÌ ð ÂéL á è ÌÚUãU ñ Ùð â çsíçì ð ë Ì æìæâêßü ãð U ÀUôÇ U çîøæð ÌæˆÂØü Ñ ßñçÎ âøìæ ð ÙéâæÚU ãuúu ÃØçQ ÂÚU Õýæræ æô, ßëhô, çøô, ÕæÜ ô ÌÍæ»õßô è Îð¹ÚðU¹ ÚUÙð æ žæúuîæçøžß ãuôìæ ãñuð ØãU ãuúu æ, çßàæðáìøæ æ ÁæçÌ ð ÙécØ æ, ÌüÃØ ãñuð Áæç Ü Ùð ßðàØæ è â»çì ð æúu æ ÂÙð âæúðu ÌüÃØô æ ÂçÚUˆØæ» ÚU çîøæð â ÂÚU Âpæžææ ÚUÌð ãéu Õ ßãU ÂÙð ô ÂêÚUè ÌÚUãU ÂçÌÌ æù ÚUãUæ ÍæÐ âôùã U ÃØQ ÂçÌcØæç ÙÚU ð ÖëàæÎæL æð Ð Ï üƒùæñ æç Ùô Ø æ çß Îç Ì Ø ØæÌÙæÑ H 29H âñ ðâæ ÃØçQ ; ãu ñ ; ÃØQ Õ SÂCU ãñu; ÂçÌcØæç Ùè ð ç»m»æ; ÙÚU ð ÙÚU ð ; Öëàæ-ÎæL æð ˆØ Ì CU Ø; Ï ü-ƒùæñ Ïæí çâhæ Ìô ô ÌôÇ UÙð ßæÜð; æç ÙÑ ˆØçÏ æ é ; Ø æ ÁãUæ ; çß Îç Ì âãuìð ãñ U; Ø -ØæÌÙæÑ Ø ÚUæÁ mæúuæ Îè ÁæÙð ßæÜè CU Ø Îàææ Ð. Õ ØãU SÂCU ãñu ç ðâð ôz ð È ÜSßM  éûæ Áñâð ÂæÂè ÃØçQ ô â ÙæÚU èø ßSÍæ ð Èð çîøæ ÁæÙæ æçãu Áô Ïæí çâhæ Ìô ô ÌôÇ UÙð ßæÜð Üô»ô ð çùç žæ ãuôìè ãñu õúu éûæð ßãUæ ƒæôúu CU âãuùð æçãu Ð ç ç Î Sߌ٠æãuô çs߈âæÿæægëcuç ãuæjéì Ð ß ØæÌæ l Ìð Øð æ ÃØ áü ÂæàæÂæ æøñ H 30H 26

27 ç Øæ; Î ØãU; SߌÙð Sߌ٠ð ; æãuô çsßì Íßæ; âæÿææì ÂýˆØÿæ; ²CU Îð¹æ ãéu æ; ãu ØãUæ ; jéì æpøüáù ; ß ãuæ ; ØæÌæÑ Üð»Øð; l Öè; Ìð ßð âöè; Øð Áô; æ éûæ ô; ÃØ áüù ƒæâèåu ÚUãðU Íð; Âæàæ-Âæ æøñ ÂÙð ãuæíô ð Âæàæ çüøð ãéu Ð. Øæ ñ Ùð ØãU ââùæ Îð¹æ Íæ Øæ ØãU â ææ ü Íè? ñ Ùð ÖØæßãU ÂéL áô ô ãuæí ð ÚUSâè çüøð éûæ ô Õ Îè ÕÙæÙð ð çü æìð õúu éûæð ÎêÚU ƒæâèåu ÚU Üð ÁæÌð ãéu Îð¹æÐ ßð ãuæ Üð»Øð ãñ U? Í Ìð ß»ÌæÑ çâhæpˆßæúupæl ÎàæüÙæÑ Ð ÃØæ ô ØóæèØ æù ÕÎ Šßæ ÂæàæñÚUÏô ÖéßÑ H 31H Í âçü ; Ìð ßð ÃØçQ ; ß ãuæ ;»ÌæÑ Üð»Øð; çâhæñ éq ; ˆßæÚUÑ æúuô ÃØçQ ; æl -ÎàæüÙæÑ Îð¹Ùð ð Ìèß âé ÎÚU; ÃØæ ô ØÙ ãuô Ùð ÀUôÇ U çîøæ; ÙèØ æù Üð ÁæØð Áæ ÚUãðU éûæð; ÕÎ Šßæ Õ Îè ÕÙæ ÚU; ÂæàæñÑ ÚUçSâØô âð; ÏÑ ÖéßÑ Ùè ð ÙÚU ÿæð æ ôð. õúu ßð éq ÌÍæ çì âé ÎÚU æúu ÂéL á ãuæ Üð»Øð çá ãuô Ùð éûæð Õ ÏÙ âð éq ç Øæ õúu éûæð ÙæÚU èø ÿæð æô ð ƒæâèåu ÚU Üð ÁæØð ÁæÙð âð Õ æøæ? ÌæˆÂØü Ñ Áñâæç Âæ ßð S Ï ð çßßúu æô âð ãu ÁæÙ é ð ãñ U ÙÚU Üô â Õýrææ ÇU ð çù Üð çãusâô ð çsíì ãñ UÐ âèçü ßð Ïô ÖéßÑ ãuüæìð ãñ UÐ Áæç Ü â Ûæ»Øæ Íæ ç Ø ÎêÌ âè çãusâð âð æøð ÍðÐ Íæç ð ÎéÖü»SØ çßõéïôžæ ÎàæüÙð Ð ÖçßÌÃØ XÜðÙ ØðÙæˆ æ ð ÂýâèÎçÌ H 32H Í âçü ; çâ ØlçÂ; ð éûæ; ÎéÖü»SØ ÌÙð Öæ»ð æ; çßõéï- žæ æ ÖQ ô æ; ÎàæüÙð ÎàæüÙ ÚUÙð âð; ÖçßÌÃØ ãuô»æ; XÜðÙ àæéö æøü; ØðÙ çáââð; æˆ æ æˆ æ; ð ðúuè; ÂýâèÎçÌ ßæSÌß ð âé¹è ãuôìè ãñuð. çùpø ãuè ñ çì çù ÎÙèØ ÌÍæ Öæ»æ ãê U ç Âæ ôz ð â é¼ý ð ÇêUÕæ ãéu æ ãê U, ç Ìé çè ÚU Öè ÂÙð Âêßü æšøæçˆ ôz ð æúu æ ñ Ù æúu ãuæâél áô æ ÎàæüÙ ÚU â æ Áô éûæð Õ æùð æøð ÍðÐ Ù ð æùð âð Õ ñ ˆØçÏ âé¹è ÙéÖß ÚUÌæ ãê UÐ 27

28 ÌæˆÂØü Ñ Áñâæç ñì Ø- çúuìæ ëì ( ŠØ 22.54) ð ãuæ»øæ ãñu ÒâæÏé-â»Ó, ÒâæÏé-â»Ó âßü-àææð ØÐ Üß- æ æ âæïé-â»ð âßü-çâçh ãuøh ÒÒâÖè àææ ÖQ ô è â»çì è â SÌéçÌ ÚUÌð ãñ U, Øô ç ÿæ æ è Öè ðâè â»çì âð âöè çâçhøô ð ÕèÁ ÂýæŒÌ ãuô â Ìð ãñ UÐÓÓ Áæç Ü ÂÙð ÁèßÙ ð ÂýæÚUÖ ð çùçpì M  âð àæéh Íæ õúu ßãU ÖQ ô ÌÍæ Õýæræ æô è â»çì ÚUÌæ ÍæÐ ÂÙð Uâè Âé Ø ü ð È ÜSßM  ÂçÌÌ ãuôìð ãéu Öè âð ÂÙð Âé æ æ Ùæ ÙæÚUæØ æ ÚU¹Ùð è ÂýðÚU ææ ç Üè ÍèÐ çùpø ãuè ØãU â Ùð âüæãu ð æúu æ Íæ, Áô âð ÂÙð ÖèÌÚU âð Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ U mæúuæ Îè» ü ÍèÐ Áñâæ ç Ö»ßλèÌæ (15.15) ð Ö»ßæÙ ãuìð ãñ U âßüsø æã U NUçÎ âçóæçßcuô žæñ S ëçì ææüù ÂôãUÙ ñ ãuúu ÃØçQ ð NUÎØ ð ÖèÌÚU çsíì ãê U õúu éûæ âð S ëçì, ææù ÌÍæ çßs ëçì ˆÂóæ ãuôìð ãñ UÐÓÓ ÂýˆØð NUÎØ ð çsíì Ö»ßæÙ ÌÙð ÎØæÜé ãñ U ç ØçÎ ç âè Ùð Öè Ù è âðßæ ç ãuô, Ìô ßð âð ÖéÜæÌð ÙãUè Ð â ÌÚUãU Ö»ßæÙ Ùð Áæç Ü ô ÖèÌÚU âð ßâÚU ÂýÎæÙ ç Øæ ç ßãU ÂÙð âõâð ÀUôÅðU Âé æ æ Ùæ ÙæÚUæØ æ ÚU¹ð çáââð SÙðãUßàæ ßãU âð çùúu ÌÚU ÒÒÙæÚUæØ æóó ÒÒÙæÚUæØ æóó ãu ÚU Âé æúuæ ÚðU õúu â ÌÚUãU ÂÙè ëˆøé ð â Ø âõâð ÖØæßãU ÌÍæ ƒææì çsíçì âð Õ â ð Ð ë c æ è ë Âæ ðâè ãuè ãuôìè ãñuð»él - ë c æ-âýâæîð ÂæØ ÖçQ ÜÌæ-ÕèÁ»éL ÌÍæ ë c æ è ë Âæ âð ÙécØ ô ÖçQ æ ÕèÁ ç ÜÌæ ãñuð ØãU â»çì ÖQ ô ÕÇ ðu âð ÕÇ ðu ÖØ âð Õ æìè ãñuð ãu ÂÙð ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ ð ÖQ æ Ùæ ðâð M  ð ÕÎÜ ÎðÌð ãñ U, Áô âð çßc æé æ S ÚU æ ÚUæØðÐ ØçÎ ÖQ ÂÙè ëˆøé ð â Ø ÂÙæ ãuè Ùæ, ØÍæ ë c æîæâ Øæ»ôçß ÎÎæâ S ÚU æ ÚU â ð, Ìô ßãU ãuæùì â ÅU âð Õ â Ìæ ãñuð âèçü Îèÿææ ð â Ø Ùæ -ÂçÚUßÌüÙ çì æßàø ãñuð ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ ÌÙæ âì ü ãñu ç ØãU ç âè-ù-ç âè M  ð ë c æ æ S ÚU æ ÚUÙð æ âé ßâÚU ÂýÎæÙ ÚUÌæ ãñuð 28

29 ØÍæ ç ýø æ æsø Ùæàæé ðßëüáüèâìðñ Ð ßñ é ÆUÙæ»ýãU æ çáuuæ ßQé ç ãuæãüuçì H 33H ØÍæ ØÍæ, ÙãUè Ìô; ç ýø æ æsø ÚU ææâóæ ÃØçQ æ; Ù ÙãUè ; àæé ðñ ˆØ Ì çüù; ßëáÜè-ÂÌðÑ ßðàØæ»æ è; ßñ é ÆU ßñ é ÆU ð Ö»ßæÙ æ; Ùæ -»ýãu æ Âçß æ Ùæ æ èìüù; çáuuæ ÁèÖ; ßQé ãuùð ð ; ãu â çsíçì ð ; ãüuçì â Íü ãñuð. ØçÎ ñùð çß»ì ð ÖçQ Ù è ãuôìè Ìô éûæ çüù ßðàØæ»æ è ô, Áô ÚU ææâóæ Íæ ç â ÌÚUãU ßñ é ÆUÂçÌ ð Âçß æ Ùæ æ ææúu æ ÚUÙð æ ßâÚU ç Ü ÂæÌæ? çùpø ãuè ðâæ âöß Ù ãuô ÂæÌæÐ ÌæˆÂØü Ñ ßñ é ÆUÂçÌ æ Íü ãñu ÒÒ æšøæçˆ Üô ð Sßæ èóó Áô ßñ é ÆU Ùæ âð çöóæ ÙãUè ãñuð Áæç Ü, Áô Õ SßM Âçâh æˆ æ Íæ ØãU â Ûæ â æ ç ÂÙð çß»ì æšøæçˆ ÖçQ Ø æøôz ð æúu æ ãuè ßãU ëˆøé ð â Ø ÂÙè ÖØæßãU çsíçì ð ßñ é ÆUÂçÌ ð Ùæ æ ææúu æ ÚUÙð æ ßâÚU ÂýæŒÌ ÚU â æð ß æã U ç ÌßÑ ÂæÂô ÕýræƒÙô çùúuâ æâñ Ð ß ÙæÚUæØ æðˆøðìj»ßóææ XÜ H 34H ß ãuæ ; Öè; ãu ñ ; ç ÌßÑ ß, ÆU»; ÂæÂÑ êìü M  ð âæúðu ÂæÂ; Õýræ-ƒÙÑ Õýæræ æ â S ë çì æ ãuˆøæúuæ; çùúuâ æâñ çùüü æ; ß ãuæ ; Öè; ÙæÚUæØ æ ÙæÚUæØ æ; çì â Âý æúu; ÌÌ ØãU; Ö»ßÌ -Ùæ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ æ Âçß æ Ùæ ; XÜ âßü»üâýîð. Áæç Ü ãuìæ ÚUãUæ Ñ ñ ðâæ çùüü æ ÆU» ãê U çáâùð ÂÙè Õýæræ æ â S ë çì è ãuˆøæ ÚU Îè ãñuð çùsâ ÎðãU, ñ âæÿææì Âæ ãê UÐ ÖÜæ ñ Ö»ßæÙ ÙæÚUæØ æ ð Âçß æùæ ð âßü»ü æúuè èìüù è ÕÚUæÕÚUè ð ãuæ ÆUãUÚU â Ìæ ãê U? ÌæˆÂØü Ñ ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ ð æšø âð ÙæÚUæØ æ Øæ ë c æ ð Âçß æ Ùæ æ ÂýâæÚU ÚUÙð ßæÜô ô ØãU âîñß ŠØæÙ ð ÚU¹Ùæ æçãu ç â ð æùð ð Âêßü ãu æúuè çsíçì Øæ Íè õúu Õ ßãU Øæ ãñuð ãu æ âæãuæúuè, àæúuæõè ÌÍæ è- æ¹ðåu ô ð»íãuì ÁèßÙô ð Áæ ç»úðu Íð çáù ð âöè Âý æúu ð Âæ ü ãu Ùð ç, ç Ìé Õ ãu ð ãuúðu ë c æ æ æ èìüù ÚUÙð æ 29

30 âé ßâÚU ÂýÎæÙ ç Øæ»Øæ ãñuð Ì ß ãu ð â âé ßâÚU è âîñß Âýàæ âæ ÚUÙè æçãu Рֻ߈ ë Âæ âð ãu Ùð àææ¹æ ¹ôÜ ÚUãðU ãñ U õúu ãu ð â âõöæ Ø æ ÜæÖ Ö»ßóææ æ èìüù ÚUÙð ÌÍæ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ è ÂýˆØÿæ âðßæ ÚUÙð ð ÆUæÙæ æçãu Ð ãu ð ÂÙè ßÌü æù ÌÍæ çß»ì çsíçìøô ð Õè Áô ÌÚU ãñu â ð ÂýçÌ â ðì ÚUãUÙæ æçãu õúu ãu ð ˆØ Ì âì ü ÚUãUÙæ æçãu ç ãuè ãu âßôü æ ÁèßÙ âð Ùè ð Ù ç»úu Áæ ØÐ âôùã U ÌÍæ ØçÌcØæç ØÌç žæðç ¼ýØæçÙÜÑ Ð ØÍæ Ù ÖêØ æˆ æù Ïð Ì çâ æøð H 35H âñ ðâæ ÃØçQ ; ãu ñ ; ÌÍæ â ÌÚUãU âð; ØçÌcØæç ñ Âý؈٠M»æ; ØÌ-ç žæ- ç ¼ýØ Ù ÌÍæ ç ¼ýØô ô çùø ç æì M»æ; çùüñ ÌÍæ æ ÌçÚU ßæØé; ØÍæ çáââð; Ù ÙãUè ; ÖêØÑ ÂéÙÑ; æˆ æù ðúuè æˆ æ; Ïð Ï æúu ð ; Ì çâ ææù ð ; æøð ñ ÇêUÕ ÚUãUæ ãê UÐ. ñ ðâæ ÂæÂè ÃØçQ ãê U, ç Ìé Õ éûæð ØãU ßâÚU ÂýæŒÌ ãéu æ ãñu, ÌÑ ñ ÂÙð Ù, ÁèßÙ (Âýæ æ) ÌÍæ ç ¼ýØô ô ÂêÚUè ÌÚUãU âð ßàæ ð ÚU ð ÖçQ ð ÂÙð ô ܻ檻æ çáââð ñ ÂéÙÑ»ãUÙ Ï æúu ÌÍæ ÖõçÌ ÁèßÙ ð ææù ð Ù ç»m Ð ÌæˆÂØü Ñ ãu ð âð ÂýˆØð ô ØãUè â Ë ãuôùæ æçãu Ð ãu ë c æ ÌÍæ»éL è ë Âæ âð â æ ÂÎ Ì ª ÂÚU ÆðU ãñ U õúu ØçÎ ãu ØãU S ÚU æ ÚU¹ð ç ØãU ãuæù ßâÚU ãñu õúu ë c æ âð ÂýæÍüÙæ Úð U ç ãu ÂéÙÑ Ùè ð Ù ç»úð U Ìô ãu æúðu ÁèßÙ âè Ü ãuô Áæ»ðÐ çß é Ø Ìç Õ Ï çßlæ æ üá Ð âßüöêìâénu ÀUæ Ìô ñ æñ L æ æˆ ßæÙ H 36H ô Øð»ýSÌ æˆ æù Øôçá ÄØæˆ æøøæ Ð çß ý èççuìô ØØñßæã U ý èçuæ ë» ßæÏ Ñ H 37H çß é Ø ÀêUÅU ÚU; Ì ââð; ØãU; Õ Ï Õ ÏÙ; çßlæ çßlæ ð æúu æ; æ æ ð ÀUæ ô ð æúu æ; ü-á æøôz âð ˆÂóæ; âßü-öêì âæúðu Áèßô æ; âénuì ç æ; àææ ÌÑ ˆØ Ì àææ Ì; ñ æñ ñ æèâê æü; L æñ ÎØæÜé; æˆ -ßæÙ SßM Âçâh; ô Øð ñ Âæàæ éq M»æ;»ýSÌ âæ ãéu æ; æˆ æù ðúuè 30

31 æˆ æ; ØôçáÌ - ÄØæ è M  ð ; æˆ - æøøæ Ö»ßæÙ è ôçãuùè àæçq âð; çß ý èççuìñ ç¹üßæç U ÚUÌæ; ØØæ çáââð; ß çùpø; ãu ñ ; ý èçuæ- ë»ñ ßàæèÖêÌ Âàæé; ß â²àæ; Ï Ñ ÌÙæ ÂçÌÌÐ. àæúuèúu âð ÂÙè ÂãU æù ÕÙæUÙð ð æúu æ ÙécØ ç ¼ýØÌëçŒÌ ð çü ÀUæ ô ð ÏèÙ ãuôìæ ãñu õúu â ÌÚUãU ßãU ÂÙð ô Ùð Âý æúu ð Âçß æ ÌÍæ Âçß æ æøôz ð Ü»æÌæ ãñuð ØãUè ÖõçÌ Õ ÏÙ ãñuð Õ ñ ÂÙð æâ ô â ÖõçÌ Õ ÏÙ âð ÀéUÇ U檻æ Áô è ð M  ð Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ è ôçãuùè àæçq mæúuæ ˆÂóæ ç Øæ»Øæ ãñuð âßæüçï ÂçÌÌæˆ æ ãuôùð âð ñ æøæ æ çàæ æúu ÕÙæ õúu â Ùæ Ùð ßæÜð é žæð ð â æù ÕÙ»Øæ Áô è ð ãuæí ð àææúðu ÂÚU ÜÌæ ãñuð Õ ñ âæúuè æ ð ÀUæ ô ô ˆØæ» Îê»æ õúu â ôãu âð ÂÙð ô éq ÚU Üê»æÐ ñ ÎØæÜé ß â SÌ Áèßô æ àæéöñáè ç æ ÕÙê»æ ÌÍæ ë c æöæßùæ ëì ð ÂÙð ô âîñß ÜèÙ Ú¹ê»æÐ ÌæˆÂØü Ñ â SÌ ë c æöæßùæöæçßì ÃØçQ Øô ð çü â Ë æ ØãUè æùî ÇU ãuôùæ æçãu Ð ë c æöæßùæöæçßì ÃØçQ ô æøæ ð Âæàæ âð ÂÙð ô ÀéUÇ Uæ ÜðÙæ æçãu õúu ðâð Âæàæô âð CU Âæ ÚUãðU Ø âæúðu Üô»ô ð ÂýçÌ ÎØæÜé ãuôùæ æçãu Ð ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ ð æøü Üæ ٠ð ßÜ SßØ ð çü ãñ U, çâìé Øô ð çü Öè ãñ UÐ ë c æöæßùæ ëì è ØãUè Âê æüìæ ãñuð Áô ÃØçQ ÂÙð ôÿæ ð ãuè L ç ÚU¹Ìæ ãñu, ßãU ë c æöæßùæ ëì ð ÌÙæ UóæÌ ÙãUè ãuôìæ çáìùæ ç Øô ð ÂýçÌ ÎØæ ÙéÖß ÚUÙð ßæÜæ ÌÍæ ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ æ ÂýâæÚU ÚUÙð ßæÜæ ãuôìæ ãñuð ðâæ UóæÌ ÖQ Öè Ùè ð ÙãUè ç»úðu»æ, Øô ç ë c æ âð çßàæðá â ÚUÿæ æ ÂýÎæÙ Úð U»ðÐ ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ æ ØãUè âæúu ãñuð ãuúu ÃØçQ æøæ ð ãuæíô ð ç¹üõùð Áñâæ ãñu õúu ßãU âð çáâ ÌÚUãU ƒæé æìè ãñu, æøü ÚUÌæ ãñuð ÙécØ ô æçãu ç ÂÙð ô ÌÍæ Øô ô ââð ÀéUÇ UæÙð ð çü ë c æöæßùæ ëì ô Sßè æúu ÚðUÐ æãuç çì ÎðãUæÎõ çãuˆßæç ØæÍüÏè üçì Ð ÏæSØð Ùô Ö»ßçÌ àæéh ̈ èìüùæçîçöñ H 38H 31

32 ðúuæ; ãu ñ ; çì â Âý æúu; ÎðãU- æîõ àæúuèúu ÌÍæ ââð âõh ßSÌé ô ð ; çãuˆßæ ˆØæ» ÚU; ç Øæ ç Øæ ÙãUè ; Íü êëøô ÂÚU; ÏèÑ ÂÙè ðìùæ âð; çì Âýßëçžæ ô; ÏæSØð ܻ檻æ; ÙÑ ðúuæ Ù; Ö»ßçÌ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ð ; àæéh àæéh; ÌÌ Ù æ Ùæ ; èìüù- æçîçöñ èìüù, Ÿæß æ ˆØæçÎ ð mæúuæð. ê ç ñ Ùð ÖQ ô è â»çì ð Ö»ßæÙ ð Âçß æ Ùæ æ ð ßÜ èìüù ç Øæ ãñu, âçü ðúuæ NUÎØ Õ àæéh ÕÙ ÚUãUæ ãñuð âçü ñ Õ ÂéÙÑ ÖõçÌ ç ¼ýØÌëçŒÌ ð ÛæêÆðU æ áü æô æ çàæ æúu ÙãUè ÕÙê»æÐ ê ç Õ ñ ÂÚU âˆø ð çsíì ãuô é æ ãê U, ÌÑ Õ â ð ÕæÎ ñ àæúuèúu ð âæí ÂÙè ÂãU æù ÙãUè M»æÐ ÒÒ ñ ÓÓ ÌÍæ ÒÒ ðúuæóó ð ç Øæ çß æúuô ô ˆØæ» ÚU ñ ÂÙð Ù ô ë c æ ð ÚU æ Üô ð çsíúu M»æÐ ÌæˆÂØü Ñ â àüô ð â è SÂCU ÃØæØæ è» ü ãñu ç ÙécØ ç â ÌÚUãU Öß-Õ ÏÙ æ çàæ æúu ãuô ÁæÌæ ãñuð â æ àæéöæúuö æˆ æ ð M  ð àæúuèúu è»üì ÂãU æù âð ãuôìæ ãñuð âçü Ö»ßλèÌæ æ àæéöæúuö â æšøæçˆ çàæÿææ âð ãuôìæ ãñu ç ÃØçQ àæúuèúu ÙãUè ãñu, çâìé ßãU àæúuèúu ð ÖèÌÚU ãñuð ØãU ðìùæ ÌÖè âöß ãñu ÁÕ ßãU æ æ ë c æ ð Ùæ æ, ãuúðu ë c æ ãuæ æ æ èìüù ÚðU õúu ÂÙð ô âîñß ÖQ ô è â»çì ð ÚU¹ðÐ ØãUè âè ÜÌæ æ ÚUãUSØ ãñuð âèçü ãu ÕÜ ÎðÌð ãñ U ç ÙécØ Ö»ßóææ æ èìüù ÚðU õúu ÂÙð ô â ÖõçÌ Á»Ì ð Ë áô âð, çßàæðáìøæ ßñÏ ñíéù, æ âæãuæúu, Ùàææ ÌÍæ Áé æ è æ ð ÀUæ ô ð Ë áô âð éq ÚU¹ðÐ ÙécØ ô â ËÂÂêßü Ù çâhæ Ìô æ ÂæÜÙ ÚUÙð æ ßýÌ ÜðÙæ æçãu õúu â ÌÚUãU â âæúu è CU Ø Îàææ âð Õ Ùæ æçãu Ð âõâð ÂãUÜè æßàø Ìæ ãñu ç ÎðãUæˆ Õéçh âð éq ãéu æ Áæ Ð çì ÁæÌâéçÙßðüÎÑ ÿæ æâxðù âæïéáé лXæmæÚU éâðøæø éq âßæüùéõ ÏÙÑ H 39H 32

33 çì â Âý æúu; ÁæÌ-âéçÙßðüÎÑ ( Áæç Ü) Áô ÖõçÌ ÎðãUæˆ Õéçh âð çßúuq ãuô é æ Íæ; ÿæ æ-âxðù ÿæ æ ÖÚU è â»çì âð; âæïéáé ÖQ ô è;»xæ-mæúu ãuúumæúu (ãuçúumæúu); ÂðØæØ»Øæ; éq éq ãuô ÚU; âßü- ÙéÕ ÏÙÑ âöè Âý æúu ð ÖõçÌ Õ ÏÙô âðð. ÖQ ô (çßc æéîêìô ) è ÿæ æ-öúu è â»çì ð æúu æ Áæç Ü Ùð ÂÙð Ù ô â ËÂÂêßü ÖõçÌ ÎðãUæˆ Õéçh âð çßü» ÚU çüøæð â ÌÚUãU â SÌ ÖõçÌ æ áü æ âð éq ãéu æ ßãU ÌéÚU Ì ãuúumæúu ð çü Ü ÂÇ UæÐ ÌæˆÂØü Ñ éq -âßæüùéõ ÏÙÑ àæžî â ð Ì ÚUÌæ ãñu ç â ƒæåuùæ ð ÕæÎ Áæç Ü ÂÙè ˆÙè ÌÍæ Õ æô è ÂÚUßæãU Ù ÚUÌð ãéu ÂÙð æšøæçˆ ÁèßÙ è çï óæçì ð çü âèïð ãuúumæúu»øæð Õ ãu æúðu ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ ð ßë ÎæßÙ ÌÍæ Ùßmè ð ð ¼ý ãñ U çáââð ßð Üô» Áô ßæÙÂýSÍ ÁèßÙ çõìæùæ æãuìð ãñ U, æãðu ßð ÖQ ãuô Øæ ÙãUè, ßãUæ Áæ â Ìð ãñ U õúu â ËÂÂêßü ÎðãUæˆ Õéçh æ ÂçÚUˆØæ» ÚU â Ìð ãñ UÐ ðâð Üô»ô æ Ù Âçß æ SÍæÙô ð Sßæ»Ì ãñu ç ßð Ö»ßæÙ ð Ùæ æ èìüù Úð U ÌÍæ ÂýâæλýãU æ ÚUÙð è Ìèß âúuü çßçï âð âßôü æ âè ÜÌæ ÂæÙð ð gðàø âð àæðá ÁèßÙ ßãUè ÂÚU ÚUãð UÐ â ÌÚUãU ßð Ö»ßhæ ßæÂâ Áæ â Ìð ãñ UÐ ãuúumæúu ð ãu æúuæ ô ü ð ¼ý ÙãUè ãñu, ç Ìé ÖQ ô ð çü ßë ÎæßÙ ÌÍæ ŸæèÏæ æøæâéúu Ø SÍæÙô è Âðÿææ ÀðU ãñ UÐ Ÿæè ñì Ø ¼ýôÎØ ç ÎÚU ÖQ ô è â»çì ÚUÙð æ âé ßâÚU ÂýÎæÙ ÚUÌæ ãñuð æ Øð, ãu âöè â ßâÚU æ ÜæÖ ÆUæØð Ð â ÌçS ÎðßâÎÙ æâèùô Øô» æçsíìñ Ð ÂýˆØæNUÌðç ¼ýØ»ýæ ô ØéØôÁ Ù æˆ çù H 40H âñ âùð ( Áæç Ü Ùð); ÌçS Ù â SÍæÙ (ãuúumæúu) ð ; Îðß-âÎÙð çßc æé ç ÎÚU ð ; æâèùñ çsíì ãuô ÚU; Øô» æçsíìñ ÖçQ Øô» ââóæ ç Øæ; ÂýˆØæNUÌ ç ¼ýØ ÌëçŒÌ ð â SÌ æøôz âð çßü»; ç ¼ýØ-»ýæ Ñ ÂÙè ç ¼ýØæ ; ØéØôÁ çsíúu ç Øæ; ÙÑ Ù; æˆ çù æˆ æ, ÂÚU æˆ æ Øæ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ ÂÚUÐ. ãuúumæúu ð Áæç Ü Ùð çßc æé ç ÎÚU ð àæúu æ Üè ÁãUæ âùð ÖçQ Øô» è çßçï ô ââóæ ç ØæÐ âùð ÂÙè ç ¼ýØô ô ßàæ ð ç Øæ õúu ÂÙð Ù ô ÂêÚUè ÌÚUãU âð Ö»ßæÙ è âðßæ ð Ü»æ çîøæð 33

34 ÌæˆÂØü Ñ Áô ÖQ ë c æöæßùæ ëì- æ ÎôÜÙ ð âç çüì ãuô é ð ãñ U, ßð ãu æúðu Ùð ç ÎÚUô ð âéçßïæâêßü ÚUãU â Ìð ãñ U õúu Ö»ßæÙ è ÖçQ ð Ü» â Ìð ãñ UÐ â ÌÚUãU ßð Ù ÌÍæ ç ¼ýØô ô ßàæ ð ÚU â Ìð ãñ U õúu ÁèßÙ ð âßôü æ âè ÜÌæ Âæ â Ìð ãñ UÐ ØãU çßçï Ù Ì æü âð Üè æ ÚUãUè ãñuð ãu ð æçãu ç Áæç Ü ð ÁèßÙ âð âè¹ Üð ÚU â ÂÍ æ Ùé» Ù ÚUÙð ð çü Áô Öè æßàø ãuô âð â Ë ð âæí ÚUÙð æ ßýÌ Üð Ð ÌÌô»é æðø æˆ æù çßøé Øæˆ â æçïùæ Ð ØéØéÁð Ö»ßhæçÙ Õýræ ØÙéÖßæˆ çù H 41H ÌÌÑ ÌˆÂpæÌ ;»é æðøñ Âý ë çì ð»é æô âð; æˆ æù Ù ô; çßøé Ø çßü» ÚU ð ; æˆ -â æçïùæ ÖçQ ð ÂêÚUè ÌÚUãU; ØéØéÁð Ü»æ çîøæ; Ö»ßÌ -ÏæçÙ Ö»ßæÙ ð M  ð ; Õýræç æ Áô ÂÚUÕýræ ãñu ( êíì ÂêÁæ ÙãUè ); ÙéÖß- æˆ çù çáâ ð çßáø ð âîñß âô æ ÁæÌæ ãñu ( ÚU æ Üô âð àæém ÚU ð ÏèÚðU-ÏèÚðU ª ÂÚU è ôúu ÕÉ UÌð ãéu )Ð. Áæç Ü ÂêÚUè ÌÚUãU âð ÖçQ ð Ü»»ØæÐ â ÌÚUãU âùð ç ¼ýØÌëçŒÌ âð ÂÙð Ù ô çßü» ÚU çüøæ õúu ßã Ö»ßæÙ ð SßM  æ ç ÌÙ ÚUÙð ð ÂêÚUè ÌÚUãU ÜèÙ ãuô»øæð ÌæˆÂØü Ñ ØçÎ ô ü ÃØçQ ç ÎÚU ð æüçß»ýãu è ÂêÁæ ÚUÌæ ãñu, Ìô â æ Ù SßæÖæçß M  âð Ö»ßæÙ ÌÍæ Ù ð SßM  ð çß æúuô ð ÜèÙ ãuô ÁæØð»æÐ Ö»ßæÙ ð M  ÌÍæ SßØ Ö»ßæÙ ð ô ü ÌÚU ÙãUè ãñuð âçü Øô» è âõâð âúuü Âý ææüè ÖçQ Øô» ãñuð Øô»èÁÙ ÂÙð NUÎØ ð ÖèÌÚU çsíì ÂÚU æˆ æ ÍæüÌ çßc æé ð SßM  ÂÚU ÂÙð Ù ô æ»ý ÚUÙð æ ÂýØæâ ÚUÌð ãñ U, ç Ìé âè gðàø è ÂêíÌ âúuüìæ âð ãuô ÁæÌè ãñu, ØçÎ ÙécØ æ Ù ç ÎÚU ð ÂêÁð ÁæÙð ßæÜð æüçß»ýãu ð ÜèÙ ãuô ÜðÐ ãuúu ç ÎÚU ð Ö»ßæÙ æ çîãøm  ÚUãUÌæ ãñu õúu ÙécØ æâæùè âð â ð çßáø ð ç ÌÙ ÚU â Ìæ ãñuð æúuìè ð â Ø Ö»ßæÙ æ ÎàæüÙ ÚUÙð, Öô» É UæÙð ÌÍæ æüçß»ýãu ð SßM  æ çùúu ÌÚU ç ÌÙ ÚUÙð âð ÙécØ æ ôçåu æ Øô»è ÕÙ ÁæÌæ ãñuð Øô» è âßôü æ çßçï ØãUè ãñu, çáâ è ÂéçCU SßØ Âê æü ÂéL áôžæ Ö»ßæÙ Ùð Ö»ßλèÌæ (6.47) ð è ãñu 34