CANTO 4, CHAPTER-26 ÙæÚUÎ ßæ â Îæ ãðucßæâô ÚUÍ æàæé» Ð mèá çm ý ð æÿæ çæßðæé H 1H ÚUà Øð Î Ù ð ÙèÇ U çm ê ÕÚU Ð âìßm Í ý H

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CANTO 4, CHAPTER-26 ÙæÚUÎ ßæ â Îæ ãðucßæâô ÚUÍ æàæé» Ð mèá çm ý ð æÿæ çæßðæé H 1H ÚUà Øð Î Ù ð ÙèÇ U çm ê ÕÚU Ð âìßm Í ý H"

Bản ghi

1 ÙæÚUÎ ßæ â Îæ ãðucßæâô ÚUÍ æàæé» Ð mèá çm ý ð æÿæ çæßðæé H 1H ÚUà Øð Î Ù ð ÙèÇ U çm ê ÕÚU Ð Â@ÂýãUÚUæ âìßm Í Â@çß ý H 2H ãñu ôâs ÚU æl s Sßæüß æüÿæøðáéçïñ Ð æîàæ êùæíñ Â@ÂýSÍ»æmÙ H 3H ÙæÚUÎÑ ßæ ÙæÚUÎ Ùð ãuæ; âñúuæáæ ÂéÚUTÙ; Îæ ÕæÚU; ãuæ- cßæâñçßàææü ÏÙéá Õææ Üð ÚU; ÚUÍ ÚUÍ; Â@- E Âæ æôç ðu; æàæé-» ÌðÁè âð ÜÙð ßæÜð; çm- üá Îô ÌèÚU; çm- ý Îô ÂçãU ; ; ÿæ ÏéÚUè; çæìèù; ßðæé ßÁæ ; Â@Âæ ; ÕÏéÚU ßÚUôÏ, ÇUôçÚUØæ ; ; ÚUçà Ü»æ ; ; Î Ù âæúuíè; ; ÙèÇU ÕñÆUÙð æ SÍæÙ; çmîô; ê ÕÚU Áé ; Â@Âæ ; ÂýãUÚUæ æøéï; âì âæì; ßM Í æßúuæ Íßæ àæúuèúu ð ßØß; Â@Âæ ; çß ý æüð ; ãñu âéùãuüæ; ÂS ÚU æöêáæ; æl s É U ÚU, âßæúu ãuô ÚU; SßæüâôÙð æ; ß æü ß ; ÿæøù â æì ãuôùð ßæÜæ; áé-çïñìúu â; æîàæøæúuãu; ê-ùæíñâðùæâçìøô ; Â@Âæ ; ÂýSÍ»ÌÃØ;»æÌ»Øæ; ßÙ ßÙ ð Ð. ÙæÚUÎ éçù Ùð æ»ð ãuæ Ñ ãðu ÚUæÁÙ, ÕæÚU ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð ÂÙæ çßàææü ÏÙéá çüøæ õúu âôùð æ ß ÏæÚUæ ÚU ð ÌÚU â ð â Ø ÌèÚU ÖÚU ÚU ßãU ÂÙð ØæÚUãU âðùæâçìøô ð âæí ÂÙð ÚUÍ ÂÚU ÕñÆU»Øæ, çáâð Âæ ÌðÁ æôç ðu ¹è ÚUãU Íð õúu Â@ÂýSÍ Ùæ ßÙ ð»øæð âùð ÂÙð âæí Uâ ÚUÍ ð Îô çßsè ôåu ÌèÚU Üð çüøðð ØãU ÚUÍ Îô ÂçãUØô ÌÍæ æê Ìð ãéu ÏéÚðU ÂÚU çsíì ÍæÐ ÚUÍ ÂÚU ÌèÙ ßÁæ, Ü»æ, âæúuíè, ÕñÆUÙð æ SÍæÙ, Îô ææuè (Áé ), Âæ æøéï ÌÍæ âæì æßúuæ ÍðÐ ØãU ÚUÍ Âæ çöóæ-çöóæ àæñçüøô âð»çì ÚU ÚUãUæ Íæ õúu â ð âæ Ùð Âæ ßÚUôÏ ÍðÐ ÚUÍ è âæúuè âæá-âææ âôùð è ÕÙè ÍèÐ ÌæÂØü Ñ Ù ÌèÙô àüô ô ð ÕÌæØæ»Øæ ãñu ç ç â Âý æúu Áèß æ ÖõçÌ àæúuèúu ÕçãUÚ U»æ àæçq ð ÌèÙ»éæô ð çùø ææ ð ÚUãUÌæ ãñuð ØãU àæúuèúu ÚUÍ ãñu õúu Áèß ãuè â àæúuèúu æ Sßæ è ãñu Áñâæç Ö»ßλèÌæ (2.13) ð ãuæ»øæ ãñuîðçãuùôùçs ØÍæ ÎðãðUÐ àæúuèúu (ÎðãU) æ Sßæ è ÎðãUè ãuüæìæ ãñu õúu ßãU â àæúuèúu ð ÖèÌÚU, çßàæðáìñ NUÎØ ð ÖèÌÚU, çßl æù ÚUãUÌæ ãñuð Áèß âæúuíè mæúuæ ÜæØæ ÁæÌæ ãñuð ØãU ÚUÍ ÌèÙ»éæô âð ÕÙæ ãñu, Áô ç Âý ë çì ð ÌèÙô»éæ ãñ U, çáâ è ÂéçCU Ö»ßλèÌæ (18.61) ð ãéu ü ãñuøææm ÉUæçÙ æøøæð Ø æ æ Íü ãñu ßæãUÙÐ ØãU àæúuèúu Âý ë çì 1

2 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 369 mæúuæ ÂýÎæ ãñu õúu â àæúuèúu æ æü ãñu ÂÚU æ æð Áèß ÚUÍ ð ÖèÌÚU ÕñÆUæ ÚUãUÌæ ãñuð ðâè ãñu ßæSÌçß çsíçìð Áèßæ æ âîñß ÌèÙ»éæô âß, ÚUÁ ÌÍæ Ì mæúuæ ÂýÖæçßÌ ãuôìæ ÚUãUÌæ ãñuð â è Öè ÂéçCU Ö»ßλèÌæ (7.13) ð ãéu ü ãñuçæçö»éüæ ØñÖæüßñÑÁèßæ æ Âý ë çì ð ÌèÙ»éæô mæúuæ ôãu»ýsì ãuôìæ ÚUãUÌæ ãñuð â àüô ð Ù ÌèÙô»éæô ô ÌèÙ ÂÌæ æ ãuæ»øæ ãñuð ÂÌæ æ âð ô ü Öè ÃØçQ ÁæÙ â Ìæ ãñu ç ØãU ÚUÍ ç â æ ãñuð âè Âý æúu Âý ë çì ð ÌèÙô»éæô âð ØãU ÁæÙæ Áæ â Ìæ ãñu ç ÚUÍ ç â çîàææ ð Áæ ÚUãUæ ãñuð ÎêâÚðU àæîô ð, çáâ ð æ ¹ð ãñ U ßãU â Ûæ â Ìæ ãñu ç Âý ë çì ð ç âè çßàæðá»éæ mæúuæ ØãU àæúuèúu ç ÏÚU Áæ ÚUãUæ ãñuð Ù ÌèÙô àüô ô ð ØãU ÕÌæØæ»Øæ ãñu ç ÙécØ Ïæí ÕÙÙæ æãuìð ãéu Öè ç â Âý æúu Ì ô»éæ âð ÂýÖæçßÌ ãuôìæ ãñuð ÙæÚUÎ éçù Âýæ èùõíãuáì ô çî¹æ ÎðÙæ æãuìð Íð ç ÚUæÁæ Ì ô»éæ âð ÂýÖæçßÌ ãñu, Ølç ßãU ÂÚU Ï æü æ æùæ ÁæÌæ ÍæÐ ü æçuèø ð ÙéâæÚU ÙécØ ßðÎô mæúuæ çùîðüçàæì çßçßï Øæ â Âóæ ÚUÌæ ãñu õúu Ù âöè Øæô ð ÂàæéÕçÜ æ æîðàæ ãñu, Ìæç æúðu ÁæÙð ßæÜð Âàæé ô ð ÁèßÙ ÂÚU ßñçÎ æô è àæçq è ÂÚUèÿææ ãuô â ð Ð ÂàæéÕçÜ çùpø ãuè Ì ô»éæ ð ÏèÙ ãuô ÚU è ÁæÌè ãñuð ÖÜð ãuè ô ü ç ÌÙæ Ïæí Âýßëçæ ßæÜæ Øô Ù ãuô, ÂàæéÕçÜ è â SÌéçÌ âöè àææ ô ð, Ù ð ßÜ ßðÎô ð, ßÚUÙ Ø â ÂýÎæØô ð æïéçù àææ ô Ì ð ãñuð Øð Âàæé-Øæ Ï ü ð Ùæ ÂÚU ç Øð ÁæÌð ãñ U, ç Ìé ßæSÌß ð Øð Ìô Ì ô»éæ ßæÜð ÃØçQ Øô ð çùç æ ãuôìð ãñ UÐ ÁÕ ðâð Üô» Âàæé ô æ ßÏ ÚUÌð ãñ U, Ìô ßð Ï ü è ÎéãUæ ü ÎðÌð ãñ UÐ ç Ìé ÁãUæ Ï ü çîãø ÂhçÌ ãuôøíæ ßñcæß Ï üßãuæ ÂàæéÕçÜ (Øæ) ô ô ü SÍæÙ ÂýæÌ ÙãUè ãñuð ðâð çîãø Ï ü è â SÌéçÌ æè ë cæ Ùð Ö»ßλèÌæ (18.66) ð è ãñu âßüï æüâçúuøø æ ð àæúuæ ßýÁÐ ã U ßæ âßüâæâð Øô ôÿæçøcøæç æ àæé ÑH ÒÒÌé âöè Ï ôz ô ÀUôÇ U ÚU ð ßÜ ðúuè àæúuæ ð æ ôð ñ Ìé ãð U â SÌ ÂæÂ-ÕÏÙô âð éq ÚU Îê»æÐ Ìé ÇUÚUô ÙãUè ÐÓÓ ê ç ÚUæÁæ Âýæ èùõíãuáì çßçßï Øæô ð ÚUÙð ð ÃØSÌ Íæ çáù ð Âàæé ô è ãuøæ è ÁæÌè Íè, ÌÑ ÙæÚUÎ éçù Ùð âð ÕÌæØæ ç ðâð Øæ Ì ô»éæ âð ÂýÖæçßÌ ãuôùð ð æúuæ ç Øð ÁæÌð ãñ UÐ æè Î Öæ»ßÌ ð Ìô ÂýæÚU Ö ð ãuè (1.1.2) ãuæ»øæ ãñuâýôçûæì ñ ÌßôùæÐ ðâð 2

3 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 370 âæúðu Ï ôz ô Áô ÆU»è ð Ü»ð ãñ U æè Î Öæ»ßÌ ð SÍæÙ ÂýæÌ ÙãUè ãñuð Ö»ßh ü Áô Ö»ßæÙ ð âæí ÂÙð â ÕÏ ô ÕÌæÌæ ãñuâàæéõçü è â SÌéçÌ ÙãUè è ÁæÌèÐ â èìüù-øæ ð, çáâ ð ãuúðu ë cæ, ãuúðu ë cæ, ë cæ ë cæ, ãuúðu ãuúðuð ãuúðu ÚUæ, ãuúðu ÚUæ, ÚUæ ÚUæ ãuúðu ãuúðu ãuæ æ æ Á ç Ø ÁæÌæ ãñu, ãuè Öè ÂàæéÕçÜ è â SÌéçÌ ÙãUè ãñuð Ù ÌèÙô àüô ô ð ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ æ Âàæé ô ô æúuùð ð çü Á»Ü ô ÂýSÍæÙ ÚUÙæ ÂýÌè æ M  âð Ì ô»éæ âð ÂýðçÚUÌ Áèß æ çßçöóæ ç¼ýøìëçì ð æøôz ð Ü»Ùæ ãñuð ØãU ÖõçÌ àæúuèúu SßØ ÕÌæÌæ ãñu ç Áèßæ æ Âý ë çì ð ÌèÙ»éæô mæúuæ ÂýÖæçßÌ ãñu õúu Uâð ÖõçÌ ßSÌé ô æ Öô» ÚUÙð ð çü Âýßëæ ç Øæ Áæ ÚUãUæ ãñuð ÁÕ àæúuèúu Ì ô»éæ âð ÂýÖæçßÌ ãuôìæ ãñu, Ìô â ý æ ØÌ çõ ÅU ãuôìæ ãñuð ÁÕ àæúuèúu ÚUÁô»éæ âð ÂýÖæçßÌ ãuôìæ ãñu, Ìô â ý æ Üÿæææ SÌÚU ÂÚU ãuôìæ ãñu, ç Ìé ÁÕ àæúuèúu âìô»éæ âð ÂýÖæçßÌ ãuôìæ ãñu, Ìô ØãUè âæ âæçúu ÖõçÌ â ý æ ÂçÚUàæéh ãuô ÁæÌæ ãñuð çßçöóæ Ï ôz ð ÕÌæØð»Øð Ïæí ÙéDUæÙ âìô»éæ-sìúu ÂÚU ãuè ãuôìð ãñ U, ç Ìé â ÖõçÌ Á»Ì ð Öè- Öè âìô»éæ Öè Ø»éæô âð ÎêçáÌ ãuô ÁæÌæ ãñu, ÌÑ Öè- Öè âìô»éæè ÃØçQ Öè Ì ô»éæ ð ÂýÖæß ð æ ÁæÌæ ãñuð ØãUæ ÂÚU â æ ßæüÙ ãéu æ ãñu ç ÕæÚU ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Âàæé ô æ ßÏ ÚUÙð ð çü Á»Ü ð»øæð â æ Íü ØãUè ãuôìæ ãñu ç Áèßæ æ Ì ô»éæ ð ÂýÖæß ð æ»øæð çáâ Á»Ü ð ÚUæÁæ æ¹ðåu ÚUÙð Ü»æ â æ Ùæ Â@ÂýSÍ ÍæÐ Â@ æ Íü ÒÒÂæ ÓÓ ãuôìæ ãñu, ÌÑ ØãU Âæ ç¼ýø ßSÌé ô (çßáøô ) æ âê ãñuð àæúuèúu ð Âæ ðüç¼ýøæ ãuôìè ãñ UãUæÍ, Âæ ß, ÁèÖ,»éÎæ ÌÍæ ÁÙÙðç¼ýØÐ Ù ðüç¼ýøô æ ÂêÚUæ-ÂêÚUæ ÜæÖ ÆUæ ÚU àæúuèúu ÖõçÌ ÁèßÙ æ Öô» ÚUÌæ ãñuð ÚUÍ ô Âæ æôç ðu ¹è ÚUãðU ãñ U, Áô Âæ ç¼ýøô æ ¹, æù, Ùæ, ß æ ÌÍæ ÁèÖ- ð ÂýÌè ãñ UÐ Øð ç¼ýøæ çßáøô ð ÂýçÌ àæèæý æ ë CU ãuôìè ãñ U, È ÜSßM  æôç Uô ô ÌðÁè âð ÜÙð ßæÜæ ÕÌæØæ»Øæ ãñuð ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ ð ÚUÍ ð Îô çßsè ôåu æøéï ãñ U çáù è ÌéÜÙæ ã U æúu âð è Áæ â Ìè ãñuð â ã U æúu è Îô ÂýßëçæØæ ãuôìè ãñ U ñ ØãU àæúuèúu ãê U ( ãuìæ ) õúu ðúðu âöè àææúuèçúu â ÕÏè ðúðu ãñ U ( Ìæ )Ð ÚUÍ ð ÎôÙô ÂçãU Îô»çÌØèÜ âéçßïæ ô Áñâð ãñ UÂæÂè ÁèßÙ ÌÍæ Ïæí ÁèßÙÐ ÚUÍ ÌèÙ 3

4 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 371 ÂÌæ æ ô âð âéâçæì ãñu, Áô Âý ë çì ð ÌèÙô»éæô ð lôì ãñ UÐ Âæ Âý æúu ð ßÚUôÏ Â ßæØé ãñ U, Áô àæúuèúu ð ÖèÌÚU ÂýßæçãUÌ ãuôìð ãñ UÐ Øð ãñ UÂýææ, ÂæÙ, ÎæÙ, â æù ÌÍæ ÃØæÙÐ àæúuèúu ð âæì æßúuæ ÂæØð ÁæÌð ãñ UØð ãñ U ß æ, Âðàæè, ßâæ, ÚUQ, ææ, çsí ÌÍæ ßèØüÐ Áèß ÌèÙ âêÿ ÌÍæ Âæ SÍêÜ Ìßô âð ÉU æ ãñuð Øð ßæSÌß ð ßð ßÚUôÏ ãñ U, Áô Áèß ô ÖõçÌ ÕÏÙ âð ôÿæ ð æ»ü ð ÁæÌð ãéu ç ÜÌð ãñ UÐ â àüô ð ÚUçà (ÚUSâè) àæî Ù æ âê ãñuð ÙèÇU àæî Öè ãußâêæü ãñu Øô ç ÙèÇU Ìô ÂçÿæØô æ æô âüæ ãuôìæ ãñuð ØãUæ ÂÚU ÙèÇU NUÎØ ãñu ÁãUæ ÂÚU Áèßæ æ çsíì ãñuð Áèßæ æ ð ßÜ SÍæÙ ÂÚU ÕñÆUÌæ ãñuð â ð ÕÏÙ ð Îô æúuæ ãuôìð ãñ Uàæô ÌÍæ ôãuð â â âæúu ð Áèßæ æ âè ßSÌé ð ÂèÀðU ÎõÇ UÌæ ãñu, Áô âð Öè ç Ü ÙãUè â ÌèÐ ÌÑ ßãU ôãu ð ÂÇ Uæ ÚUãUÌæ ãñuð ðâè ôãu»ýsì Îàææ ð ãuôùð âð ßãU âîñß àæô ÚUÌæ ÚUãUÌæ ãñuð â Âý æúu àæô ÌÍæ ôãu çm ê ÕÚU ÍæüÌ ÕÏÙ ð Îô SÍæÙ ãðu»øð ãñ UÐ Áèßæ æ ÂÙè âæúuè ÀUæ Âæ çßçöóæ çßçïøô âð ÂêÚUè ÚUÌæ ãñu, Áô â è ðüç¼ýøô ô âêç Ì ÚUÌè ãñ UÐ âéùãuúðu æöêáæ ÌÍæ ß âêç Ì ÚUÌð ãñ U ç Áèßæ æ ÚUÁô»éæ âð ÂýÖæçßÌ ãñuð çáâ ÃØçQ ð Âæâ ê Ì ÏÙ ãuôìæ ãñu, ßãU çßàæðá M  âð ÚUÁô»éæ ð ßàæ ð ãuôìæ ãñuð ÚUÁô»éæ ð æúuæ ßãU â â âæúu ð Ùð ßSÌé ô æ Öô» ÚUÙæ æãuìæ ãñuð ØæÚUãU âðùæâçì Îâ ç¼ýøô ÌÍæ Ù ð âê ãñ UÐ Ù âîñß Îâ âðùæâçìøô ð âæí ç Ü ÚU â âæúu ð Öô» è ØôÁÙæ ÕÙæÌæ ÚUãUÌæ ãñuð Â@ÂýSÍ Ùæ Á»Ü, ÁãUæ ÚUæÁæ æ¹ðåu ÚUÙð»Øæ Íæ, Âæ ç¼ýø çßáøô M Â, SßæÎ, àæî,» Ï ÌÍæ SÂàæü æ Á»Ü ãñuð â Âý æúu Ù ÌèÙ àüô ô ð ÙæÚUÎ éçù ÖõçÌ àæúuèúu è çsíçì ÌÍæ â ð ÖèÌÚU Áèßæ æ ð ÕÎè ãuôùð æ ßæüÙ ÚUÌð ãñ UÐ æúu ë»øæ Ìæ ²Ì ææðáé æ éü Ñ Ð çßãuæø ÁæØæ ÌÎãUæZ ë»ãøâùüæüâñ H 4H æúuç Øæ (¹ðÜæ); ë»øæ æ¹ðåu, çàæ æúu; ÌæßãUæ ; ²ÌÑ»ßüÂêßü ; ææüð ÚU; áéìèú; æ éü Ñ ÏÙéá; çßãuæøøæ» ÚU; ÁæØæ ÂÙè ÂÙè ô; -ÌÌ - ãuæü Ølç â Öß; ë» æ¹ðåu, ë»øæ; ÃØâÙÕéÚUè ÜÌ; ÜæÜâÑâð ÂýôâæçãUÌ ãuô ÚUÐ. Ølç ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ ð çü ÂÙè ÚUæÙè ô ÂÜ ÖÚU Öè ÀUôÇ UÙæ çæuù ÍæÐ Ìô Öè â 4

5 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 372 çîù âð çàæ æúu æ ðâæ àæõ Ü»æ ç ÂÙè ÂÙè è ÂÚUßæãU ç Øð çõùæ ßãU ÕÇ ðu»ßü âð ÏÙéá-Õææ Üð ÚU Á»Ü Üæ»ØæÐ ÌæÂØü Ñ Âý æúu æ çàæ æúu è-çàæ æúu ãuüæìæ ãñuð ÕhÁèß Öè Öè ÂÙè âð â ÌéCU ÙãUè ãuôìæð çáù è ç¼ýøæ ÂÙð ßàæ ð ÙãUè ãuôìè ßð çßàæðá M  âð Ùð ç Øô è ÌÜæàæ ð ÚUãUÌð ãñ UÐ ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ mæúuæ ÂÙè Ï üâùè ô ÀUôÇ UÙæ ÕhÁèß mæúuæ ç¼ýøìëçì ð çü Ùð ç Øô è ¹ôÁ æ ÂýÌè ãñuð ÚUæÁæ ÁãUæ Öè ÁæÌæ ãñu, Uâð ÂÙè ÂÙè ô âæí Üð ÁæÙæ ãuôìæ ãñu, ç Ìé ÁÕ ÚUæÁæ Øæ Áèß ç¼ýøìëçì è ÜæÜâæ âð æsì ãuô ÁæÌæ ãñu, Ìô ßãU Ïæí çùø ô è ÂÚUßæãU ÙãUè ÚUÌæÐ ÕÁæØ â ð U ßãU»ßü ð âæí æâçq ÌÍæ æëææ æ ÏÙéá Õææ ÏæÚUæ ÚUÌæ ãñuð ãu æúuè ðìùæ âîñß Îô Âý æúu âð æøü ÚUÌè ãñu Ìô âãuè æ»ü âð ÌÍæ ÎêâÚðU»ÜÌ æ»ü âðð ÁÕ ç âè ô ÚUÁô»éæ ð ÏèÙ ãuôùð âð ÂÙð ÂÎ æ»ßü ãuô ÁæÌæ ãñu, Ìô ßãU âãuè æ»ü Øæ» ÚU»ÜÌ æ»ü ÂÙæ ÜðÌæ ãñuð ÿæçæø ÚUæÁæ ô ô Öè- Öè âüæãu Îè ÁæÌè ãñu ç ßð Á»Ü Áæ ÚU ¹ê ßæÚU Âàæé ô æ çàæ æúu Úð U çáââð ßð ßÏ ÚUÙæ âè¹ â ð, ç Ìé â æ gðàø ç¼ýøìëçì Öè ÙãUè ãñuð æ â ¹æÙð ð çü Âàæé ô æ ßÏ ÚUÙæ ÙécØô ð çü ßíÁÌ ãñuð æâéúuè ßëçæ æçæø æôúuæ æ çùúuùé»ýãuñ Ð ØãUÙçóæçàæÌñÕæüæñßüÙðáé ßÙ»ô ÚUæÙ H 5H æâéúuè æâéúuè; ßëçæ ÃØæÂæÚU; æçæø»ýãuæ ÚUÙð âð; æôúu ÆUôÚU; æ æ ðìùæ, NUÎØ; çùúuùé»ýãuñîøæãuèù; ØãUÙÌ ßÏ ç Øæ; çùçàæìññìè¹ð; ÕææñÑÕææô âð; ßÙðáéßÙ ð ; ßÙ-»ô ÚUæÙ Á»Üè Âàæé ô ôð. â â Ø ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ æâéúuè ßëçæØô ð ÂýÖæß ð æ»øæ Íæ, çáâ ð æúuæ â æ NUÎØ ÆUôÚU ÌÍæ ÎØæàæêØ ãuô»øæ Íæ, ÌÑ âùð ÂÙð Ìè¹ð Õææô âð çõùæ âô ð-çß æúðu Ùð çùîôüá Á»Üè Âàæé ô æ ßÏ ÚU çîøæð ÌæÂØü Ñ ÁÕ ç âè ÙécØ ô ÂÙð ÂÎ æ»ßü ãuô ÁæÌæ ãñu, Ìô ßãU ÚUÁô ÌÍæ Ì ô»éæô ð ÂýÖæß ð æ ÚU çõùæ ÚUô -ÅUô ð ÂÙè ç¼ýøô æ Öô» ÚUÙæ æãuìæ ãñuð â ÌÚUãU âð æâéúuè ãuæ ÁæÌæ ãñuð æâéúuè ãuôùð ÂÚU Üô» çùúuèãu Âàæé ô ð ÂýçÌ ÎØæßæÙ ÙãUè ÚUãU ÁæÌð; È ÜÌÑ ßð Ùð âæ üæúu ÜæÌð ãñ UÐ âð âêùæ Øæ ãuâæ ãuìð ãñ UÐ çüøé» ð ÚUÁô ÌÍæ Ì ô»éæ ð ßëçh ãuôùð âð ÂýæØÑ 5

6 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 373 âöè Üô» æâéúuè ãñ U, ÌÑ ãð U æ â ¹æÙæ çâýø ãñu, çáâ ð çü ßð Ùð âæ üæúu ÜæÌð ãñ UÐ â çü æü ð ÎØæ è ßëçæ ÂýæØÑ àæêø ãuô» ü ãñu; ÌÑ ÙécØô ÌÍæ ÚUæCþUô ð Õè âîñß â æáü ÌÍæ Øéh ÜÌð ÚUãUÌð ãñ UÐ ÙécØ ØãU ÙãUè â ÛæÌð ç çáâ Âý æúu ßð çõùæ ÚUô -ÅUô ð Ùð Âàæé ô æ ßÏ ÚUÌð ãñ U âè Âý æúu âð ãuæøéhô ð Ù æ Öè ßÏ ãuô»æð ØãU ÂæpæØ Îðàæô ð Ìô ÕãéUÌ ãuè SÂCU çî¹ìæ ãñuð Âçp è Îðàæô ð âæ üæúuô ÂÚU ô ü ÂýçÌÕÏ ÙãUè ãñu, âèçü ÂýçÌ Âæ ßð Øæ Îâßð ßáü ãuæøéh ãuôìæ ãñu, çáâ ð â Ø Üô» Âàæé ô âð Öè ÕéÚUè Îàææ ð æúðu ÁæÌð ãñ UÐ Öè- Öè Øéh ð â Ø âñçù -àææé ô ô ÕÎè çàæçßúuô ð ÚU¹ ÚU Ù è Ùëàæ â ãuøæ ÚU Îè ÁæÌè ãñuð âæ üæúuô ð ÌÍæ Á»Ü ð çàæ æçúuøô mæúuæ çùõüï Âàæé-ßÏ æ ãuè ØãU ÎécÂçÚUææ ãñuð çö æùè æâéúuè Üô» Ù Ìô Âý ë çì ð çùø ô âð, Ù ãuè üeúuèø çùø ô âð ÂçÚUç Ì ãuôìð ãñ U; âèçü ßð ÂÚUßæãU ç Øð çõùæ Õð- ÚUô ÅUô Âàæé ô æ ßÏ ÚUÌð ÚUãUÌð ãñ UÐ ë cæöæßùæ ëì- æîôüù ð ÂàæéßÏ âßüíæ ßíÁÌ ãñuð ÌÑ ç âè ô ÌÕ Ì â ð Âýæ æçæ ÀUææ ð M  ð Sßè æúu ÙãUè ç Øæ ÁæÌæ ÁÕ Ì ßãU æúu çßçï-çßïæùô æ ßýÌ ÙãUè Üð ÜðÌæÐ Øð ãñ UÂàæé-ßÏ Ù ÚUÙæ, æî ¼ýÃØ æ âðßù Ù ÚUÙæ, ßñÏ è â â»ü Ù ÚUÙæ ÌÍæ Áé æ Ù ¹ðÜÙæÐ ØãU ë cæöæßùæ ëì- æîôüù ãuè ææ ÂæØ ãñu, çáâ ð mæúuæ â çü æü ð ÙécØô ð Âæ ôz æ çùßæúuæ ç Øæ Áæ â Ìæ ãñuð ÌèÍðüáé Âýç̲CðUáé ÚUæÁæ ðøæâàæêßùð Ð ØæßÎÍü Ü ÜéÏô ãuøæçîçì çùø ØÌð H 6H ÌèÍðüáéÂçßæ SÍæÙô ð ; Âýç̲CðUáéßðÎô ð æîðàææùéâæúu; ÚUæÁæÚUæÁæ; ðøæù ßÏ ð ØôØ; ÂàæêÙ Âàæé ô ô; ßÙðßÙ ð ; ØæßÌ ÁÕ Ì ; Íü æßàø ÌæÙéâæÚU; Ü ââð çï ÙãUè ; ÜéÏÑÜæÜ è ÕÙ ÚU; ãuøæì ßÏ ÚðU; çì â Âý æúu; çùø ØÌðçÙØç Ì ÚUÌæ ãñuð. ØçÎ ÚUæÁæ æ â ¹æÙð æ ØçÏ ÀéU ãuô Ìô ßãU Øæ ð çü àææ ô ð çîøð»øð æîðàæô ð ÙéâæÚU ÕÙ Áæ ÚU é ÀU ð ßÜ ßØ Âàæé ô æ ßÏ ÚðUÐ ç âè ô ßëÍæ ãuè Øæ çõùæ ÚUô ÅUô Âàæé ô ð ßÏ è Ùé çì ÙãUè ãñuð ßðÎ Ù ê¹ü ÂéL áô ð mæúuæ ÏæÏé Ï ÂàæéßÏ ô çùøç Ì ÚUÌð ãñ U, Áô Ì ô»éæ ÌÍæ çßlæ mæúuæ ÂýÖæçßÌ ÚUãUÌð ãñ UÐ ÌæÂØü Ñ ØãU ÂýàÙ ç Øæ Áæ â Ìæ ãñu ç Áèß mæúuæ ç¼ýøìëçì ÂÚU Øô ÂýçÌÕÏ Ü»æØæ ÁæØð? ØçÎ ÚUæÁæ ßÏ âè¹ùð ð çü Á»Ü Áæ ÚU Âàæé ô æ ßÏ ÚU â Ìæ ãñu, Ìô çè ÚU ç¼ýøïæúuè Áèß 6

7 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 374 ô çùõüï ç¼ýøìëçì Øô Ù ÚUÙð Îè ÁæØð? â â Ø ØãU Ì ü Ù ÌÍæ çíì Sßæç Øô ÌÍæ Øôç»Øô mæúuæ Öè çîøæ ÁæÌæ ãñu, Áô ØãU ¹éÜð æ ãuìð ãñ U ç ÁÕ ãu æúðu Âæâ ç¼ýøæ ãñ U, Ìô çè ÚU Ù è ÌëçÌ Øô Ù è ÁæØðÐ ç Ìé Øð ê¹ü Sßæ è ÌÍæ Øô»è àææ ô ð æîðàæô ô ÙãUè ÁæÙÌðÐ Öè- Öè Ù ð âð é ÀU êé U Ìô àææ ô æ çßúuôï Ì ÚUÌð ãñ UÐ ØãUæ Ì ç ßð ÖÚUè âöæ ð æôçáì ÚUÌð ãñ U ç àææ ô Øæ Ø»ýÍô è ô ü æßàø Ìæ ÙãUè ãñuð ßð ãuìð ãñ U ÒÒ ðúðu Âæâ æ ô, ðúðu SÂàæü ÚUÌð ãuè Ìé ÌéÚUÌ ÕýræÖêÌ ãuô Áæ ô»ððóó ê ç æâéúuè Üô» æãuìð ãñ U ç ßð ÆU»ð Áæ Ø, ÌÑ ãð U ÆU»Ùð ßæÜô è è ÙãUè ãñuð çüøé» ð â â Ø Ìô â Âêæü æùß-â æá ðâð ÆU»ô ß ÆU»ð ÁæÙð ßæÜô âð ÖÚUæ ÂÇ Uæ ãñuð âèçü ßñçÎ àææ ô Ùð ç¼ýøìëçì ð çü â éç Ì æîðàæ çîøð ãñ UÐ â Øé» ð ÂýØð ÃØçQ æ â ÌÍæ ÀUÜè ¹æÙæ, àæúuæõ ÂèÙæ õúu çßáøöô» ð çüì ÚUãUÙæ æãuìæ ãñu, ç Ìé ßñçÎ æîðàææùéâæúu â Öô» è Ùé çì ð ßÜ çßßæçãuì ÁèßÙ ð ãñu, æ â-öÿææ ð ßÜ Ù Âàæé ô æ çßçãuì ãñu, Áô æúu ÚU Îðßè æüè ÂÚU É UæØð»Øð ãuô ÌÍæ æî ¼ýÃØ-âðßÙ è ð ßÜ âèç Ì M  ð Ùé çì ãñuð â àüô æ çùø ØÌð àæî âêç Ì ÚUÌæ ãñu ç Âàæé-ßÏ, æî -¼ýÃØ âðßù ÌÍæ çßáøöô» çùøç Ì ãuôùæ æçãu Ð çùø ÙécØô ð çü ãuôìð ãñ U, Âàæé ô ð çü ÙãUè Ð âç U -ÂçÚUßãUÙ ð çùø ç ÎæçãUÙð Øæ Õæ Üô ÙécØô ð çü ÕÙð ãñ U Ù ç Âàæé ô ð çü Ð ØçÎ ô ü Âàæé Ù çùø ô æ ËÜ æù ÚðU Ìô âð ÎçÇUÌ ÙãUè ç Øæ ÁæÌæ, ç Ìé ÙécØ ô ç Øæ ÁæÌæ ãñuð ßðÎ Âàæé ô ð çü ÙãUè, çâìé æùß-â æá mæúuæ â Ûæð ÁæÙð ð çü ãñ UÐ Áô ÃØçQ çõùæ çßßð ð ßðÎô mæúuæ çîøð»øð çßçïçßïæùô æ çì ý æ ÚUÌæ ãñu, ßãU ÎÇUÙèØ ãñuð ÌÑ ÙécØ ô æçãu ç ÂÙè æ ßæâÙæ ô ð ÙéâæÚU ç¼ýøô æ Öô» Ù ÚðU, ßÚUÙ ßðÎô ð çîøð»øð çùø ô ð ÙéâæÚU ÂÙð ô çùøç Ì ÚðUÐ ØçÎ ÚUæÁæ ô Á»Ü ð æ¹ðåu ÚUÙð è Ùé çì ãñu, Ìô ßãU â è ç¼ýøìëçì ð çü ÙãUè ãñuð ãu ßÏ ÚUÙð è Üæ ð âæí ç¹üßæç U ÙãUè ÚU â ÌðÐ ØçÎ ÚUæÁæ ôúu- P ô âð ÇUÚUÌæ ãñu, ç Ìé ÎèÙ Âàæé ô ô æúu ÚU ÕÇ ðu ãuè æùî âð æúu ÂÚU Ù æ æ â ¹æÌæ ãñu, Ìô âð ÚUæÁæ ÕÙð ÚUãUÙð æ ô ü õç Ø ÙãUè ãñuð ââð â æ ÂÎ Üð çüøæ ÁæÙæ æçãu Ð ê ç â Øé» ð ÚUæÁæ ô ð æâéúuè ßëçæØæ 7

8 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 375 ãuôìè ãñ U, âèçü ÂýØð Îðàæ ð Âý ë çì ð çùø ô mæúuæ ÚUæÁÌ æ æ âè æøæ ãuô ÚUãUæ ãñuð â Øé» ð Üô» ÌÙð ç»úu é ð ãñ U ç ôúu ßð ÕãéUçßßæãU ÂÚU ÂýçÌÕÏ Ü»æ ÚUãðU ãñ U õúu ÎêâÚUè ôúu ÙæÙæ Âý æúu âð ç Øô è ¹ôÁ ð ÚUãUÌð ãñ UÐ Ùð ÃØæÂæçÚU ÂýçÌDUæÙ çßææçâì ÚUÌð ÚUãUÌð ãñ U ç é ÜÕ Øæ Îê æù ð ÅUæÂÜðâ (Ù»è) ØéßçÌØæ ÂÜÏ ãñ UÐ â Âý æúu æïéçù â æá ð ç Øæ ç¼ýøöô» è âæïù ÕÙ» ü ãñ UÐ ç Ìé ßðÎô æ ß Ù ãñu ç ØçÎ ç âè ô âð çï è ô Öô»Ùð è L ç ãñuáñâæç Õýærææ, ÿæçæø, ßñàØ õúu Öè- Öè àæê¼ý ßæôZ ð ãuôìæ ãñuìô ßãU âð çï çßßæãu ÚU â Ìæ ãñuð çßßæãu æ Íü ãñu è æ ÂêÚUæ-ÂêÚUæ æúuîæçøß ÂÙð ª ÂÚU ÜðÙæ õúu çõùæ çßáøæâçq ð àææçìâêßü ÚUãUÙæÐ ç Ìé â â Ø çßáøæâçq çùø çæì ãñuð Ìô Öè â æá ð ØãU çùø ÕÙæØæ ÁæÌæ ãñu ç ô ü âð çï çßßæãu ÙãUè ÚU â ÌæÐ ØãU æâéúuè â æá æ Ùô¹æÂÙ ãñuð Ø ß ü çùøì çßmæ é ßèüÌ æùßñ Ð üææ ÌðÙ ÚUæÁð¼ý ææùðù Ù â çüøìð H 7H ØÑÁô; ß â Âý æúu; ü æøü; çùøì çùøç Ì; çßmæù çßmæù ; é ßèüÌ ÚUÙæ æçãu ; æùßñ ÙécØ; üææ ðâð æøôz âð; ÌðÙ ââð; ÚUæÁ- ¼ýãðU ÚUæÁæ; ææùðùææù âð; Ù Öè ÙãUè ; âñßãu; çüøìðçüì ãuôìæ ãñuð. ÙæÚUÎ éçù Ùð ÚUæÁæ Âýæ èùõíãuáì âð æ»ð ãuæ Ñ ãðu ÚUæÁæ, Áô ÃØçQ àææ æùé ôçîì ôz æ æ ÚUæ ÚUÌæ ãñu, ßãU â æ ôz ð çüì ÙãUè ãuôìæð ÌæÂØü Ñ çáâ Âý æúu âð âúu æúu Ùæ»çÚU ô ô çßàæðá M  âð æøü ð çü é ÀU ÃØæÂæÚU- Ùé çì Âæ ÕÙæÌè ãñu, âè Âý æúu ßðÎô ð ðâð æîðàæ ãñ U, Áô ãu æúðu â æ ôz ô çùø çæì ß çùøç Ì ÚUÌð ãñ UÐ âöè Áèß â â âæúu ð ÂÙð æâ Öô» ð çü æøð ãñ U; È ÜÌÑ ç¼ýøöô» ô çùøç Ì ÚUÙð ð çü ßðÎ ãñ UÐ Áô ÃØçQ ßñçÎ çùø ô ð ÙéâæÚU ç¼ýø Öô» ÚUÌæ ãñu, ßãU ÂÙð ôz ß Ù ð È Üô ð Õ ÏÌæ ÙãUè Ð Ö»ßλèÌæ (3.9) ð æøæ ãñuøææíæüì üæñ ÙécØ ô Øæ ð çü ÍæüÌ çßcæé ô Âýâóæ ÚUÙð ð çü ü ÚUÙæ æçãu Ð Øæ Üô ôùø üõïùñ ØÍæ ô ü Öè üè Ü Áèß ð ÕÏÙ æ æúuæ ÕÙð»æÐ ÙécØ çßàæðá M  âð Á, ëøé, ÁÚUæ ÌÍæ ÚUô» ð ÕÏÙ âð ÀéUÅU æúuæ ÂýæÌ ÚUÙð ð çùç æ ãñuð ÌÑ âð ßñçÎ çùø ô ð ÙéâæÚU æ ÚUæ ÚUÙæ ãuôìæ 8

9 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 376 ãñu, çáââð ßãU ÂÙè ç¼ýøìëçì è ÀUæ ô ô ÂêÚUæ ÚU Üð õúu âæí ãuè ÏèÚðU-ÏèÚðU ÖßÕÏÙ âð Öè éq ãuô ÜðÐ ðâð çùø ô ð ÙéâæÚU ç Øæ»Øæ ü ææù ãuüæìæ ãñuð ßSÌéÌÑ, ßðÎ àæî æ Íü ãuè ÒÒææÙÓÓ ãñuð ææùðù Ù â çüøìð ÕÌæÌæ ãñu ç ßñçÎ çùø ô æ ÂæÜÙ ÚUÙð âð ÙécØ ôz ÌÍæ UÙ ð È Üô ð ÕÏÙ ð ÙãUè È âìæð âèçü ÂýØð ÃØçQ ô ßñçÎ æîðàææùéâæúu æ ÚUæ ÚUÙð æ ÂÎðàæ çîøæ ÁæÌæ ãñu Ù ç»ñúu çá ðîæúu ÌÚUè ð âðð ÁÕ ô ü ÃØçQ ç âè ÚUæØ ð çùø ô ÌÍæ Üæ âð âô ð ÙéâæÚU æøü ÚUÌæ ãñu, Ìô ßãU ç âè ÂÚUæçÏ ë Ø ð ÙãUè È âìæð ç Ìé æùßçùí Ì çùø âîñß ÎôáÂêæü ãuôìð ãñ U, Øô ç ßð ðâð ÃØçQ Øô mæúuæ ÕÙæØð ÁæÌð ãñ U, Áô æéçåuøæ ÚU â Ìð ãñ U, ôãu»ýsì ãuô â Ìð ãñ U, ÆU»ð Áæ â Ìð ãñ U õúu Âêæü ç¼ýøô ßæÜð ãuôìð ãñ UÐ ç Ìé ßñçÎ æîðàæ Ùâð çöóæ ãñ U, Øô ç Ù ð Øð æúuô Îôá ÙãUè ÂæØð ÁæÌðÐ ßñçÎ æîðàæô ð æéçåu ÙãUè ãuô â ÌèÐ ßñçÎ ææù âèïð üeúu âð ÂýæÌ ãuôìæ ãñu, ÌÑ â ð ÆU»è, ôãu, æéçåuøô, ç¼ýøô è ÂêæüÌæ æ ÂýàÙ ãuè ÙãUè ÆUÌæÐ âæúuæ ßñçÎ ææù Âêæü ãñu, Øô ç ßãU ÂÚU ÂÚUæ mæúuæ üeúu âð ÂýæÌ ãéu æ ãñuð æè Î Öæ»ßÌ (1.1.1) ð ãuæ»øæ ãñuìðùð Õýræ NUÎæ Ø æçî ßØðÐ â ÕýrææÇU ð æçî Âýææè ô, Áô æçî çß Øæ Õýrææ ãuüæìæ ãñu, æè ë cæ mæúuæ ÌÑ ÚUæ ð ÂÎðàæ çîøæ»øæ ÍæÐ æè ë cæ âð Ù æîðàæô ô ÂýæÌ ÚU ð Õýrææ Ùð â ææù ô ÂÚU ÂÚUæ çßçï âð ÙæÚUÎ ô ÂýÎæÙ ç Øæ õúu ÙæÚUÎ Ùð âð ÃØæâ ô çîøæð â Âý æúu ßñçÎ ææù ÂçÚUÂêæü ãñuð ØçÎ ãu ßñçÎ ææù ð ÙéâæÚU æ ÚUæ ÚUÌð ãñ U, Ìô Âæ ôz ð È âùð æ ÂýàÙ ãuè ÙãUè ÆUÌæÐ ØÍæ ü é ßæüæô æùæm ÉUô çùõøìð лéæÂýßæãUÂçÌÌô ÙCUÂýæô ßýÁØÏÑ H 8H ØÍæÙãUè Ìô; üâ æ ü; é ßæüæÑ ÚUÌð ãéu ; æù- æm ÉUÑ çö æù ð ßàæèÖêÌ ãuô ÚU; çùõøìðè â ÁæÌæ ãñu;»éæ-âýßæãu»éæô ð ÂýÖæß âð; ÂçÌÌÑç»ÚUæ ãéu æ, ÂçÌÌ; ÙCU-ÂýæÑÕéçhÖýCU; ßýÁçÌÁæÌæ ãñu; ÏÑ»Ìü ð, Ùè ðð. ØÍæ Áô ÙécØ Ù æùæ ü ÚUÌæ ãñu, ßãU ç Øæ çö æù ð æúuæ Ùè ð ç»úu ÁæÌæ ãñu õúu â ÌÚUãU Âý ë çì ð ÌèÙô»éæô ð È â ÁæÌæ ãñuð â Âý æúu âð Áèß ÂÙè ßæSÌçß Õéçh âð ÚUçãUÌ ãuô ÁæÌæ ãñu õúu Á - ëøé ð ý ð âîæ-âîæ ð çü ¹ô ÁæÌæ ãñuð â Âý æúu ßãU 9

10 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 377 Ü ð âêÿ Áèßææé âð Üð ÚU ÕýræÜô ð æ ÂÎ Ì ª ÂÚU-Ùè ð æìæ-áæìæ ÚUãUÌæ ãñuð ÌæÂØü Ñ â àüô ð ü àæî ãußâêæü ãñ UÐ ÂãUÜæ ãñu ØÍæ ÒÒÙãUè Ìô,ÓÓ Áô Uâ è ôúu â ð Ì ÚUÌæ ãñu, çáâð ßñçÎ çßçï-çßïæùô è ÂÚUßæãU ÙãUè ÚUãUÌèÐ ßðÎô mæúuæ çùíîcu çßçï-çßïæù àææ -çßçï ãuüæìð ãñ UÐ Ö»ßλèÌæ ð SÂCU ãuæ»øæ ãñu ç Áô àææ -çßçï ô Sßè æúu ÙãUè ÚUÌæ ãñu õúu Ù æùæ æøü ÚUÌæ ãñu Íßæ ç Øæ»ßü âð Èê Üæ ÚUãUÌæ ãñu, âð â ÁèßÙ ð Ù Ìô Öè çâçh ÂýæÌ ãuôìè ãñu õúu Ù âé¹ Íßæ ÖõçÌ Ìæ âð éçq ãuè ç ÜÌè ãñuð ØÑ àææ çßçï éâëø ßÌüÌð æ æúuìñð Ù â çâçh æùôçì Ù âé¹ Ù ÂÚUæ»çÌ H ÒÒÁô àææ ô ð æîðàæô è ßãðUÜÙæ ÚUÌæ ãñu õúu Ù æùð É U» âð æøü ÚUÌæ ãñu âð Ù Ìô çâçh ç ÜÌè ãñu, Ù âé¹ Íßæ ÂÚU Ïæ ÓÓ (Ö»ßλèÌæ 16.23)Ð â Âý æúu Áô ÁæÙÕêÛæ ÚU àææ -çßçï æ ËÜ æù ÚUÌæ ãñu, ßãU ÂÙð ãuè æúuæ âð Âý ë çì ð»éæô mæúuæ ÌÙæ ãuè â â âæúu ð È âìæ ÁæÌæ ãñuð ÌÑ æùß-â æá ô ÁèßÙ ð ßñçÎ çùø ô æ ÂæÜÙ ÚUÙæ æçãu çáù æ âæúu Ö»ßλèÌæ ð ÂÜÏ ãñ UÐ ØÍæ ÖõçÌ â âæúu ð ãuè ÁèßÙ çõìæùæ ãuô»æð ê¹ü Üô» ÙãUè ÁæÙÌð ç Áèß õúuæâè Üæ¹ ØôçÙØô ð æê Ìæ ÚUãUÌæ ãñuð ý ç çß æâ-çßçï ð mæúuæ ÁÕ ç âè ô ÙécØ æ M  ÂýæÌ ãuôìæ ãñu, Ìô ââð æàææ è ÁæÌè ãñu ç ßãU ßðÎô mæúuæ çùíîcu çßçï-çßïæùô æ ÂæÜÙ ÚðU»æÐ æè ñìø ãuæâýöé æ ãuùæ ãñu ç ÙæçÎ æü âð Áèß ÂÙè æâéúuè Âýßëçæ ð æúuæ Âý ë çìáø æøìæâô ô âãuìæ æ ÚUãUæ ãñu; ØãU Âýßëçæ Ö»ßæÙ ð ÂýçÌ çß¼ýôãu ÚUÙð è ÖæßÙæ ãñuð æè ë cæ Ùð Öè Ö»ßλèÌæ (15.7) ð â è ÂéçCU è ãñu ñßæ àæô ÁèßÜô ð ÁèßÖêÌÑ âùæìùñð ÙÑ áduæùèç¼ýøæçæ Âý ë çìsíæçù áüçìh ÒÒ â Õh Á»Ì ð Áèßæ æ ðúðu àææeì àæ ð M  ð ãñ UÐ Õh ÁèßÙ ð æúuæ ãð U Ù â ðì ÂÙè ÀUãUô ç¼ýøô âð ØçÏ â æáü ÚUÙæ ÂÇ UÌæ ãñuðóó ÂýØð Áèßæ æ Ö»ßæÙ æ àæ ãñu, ÌÑ âð â â âæúu ð æøìæâô ð ÇUæÜð ÁæÙð æ ô ü æúuæ ÙãUè ãñu, ç Ìé Áèß ÂÙð ô ÛæêÆðU ãuè ÖôQ æ æù ÚU SßðÀUæ âð â ÖõçÌ çsìßu ô Sßè æúu ÚU ÜðÌæ ãñuð âð â ÖØæßãU çsíçì âð 10

11 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 378 Õ æùð ð çü ãuè Ö»ßæÙ Ùð ÃØæâÎðß æ ßÌæÚU Üð ÚU âæúuæ ßñçÎ âæçãuø ÂýÎæÙ ç Øæ ãñuð âèçü ãuæ»øæ ãñu ë cæ ÖéçÜÓ âð Áèß ÙæçÎ-ÕçãU éü¹ð Ì ß æøæ ÌæÚðU ÎðØ â âæúu-îéñ¹h ÒÒæè ë cæ ô ÖéÜæÙð ð æúuæ Áèß ÙæçÎ æü âð ÖõçÌ ÌæßæÎè ÕÙ»Øæ ãñuð ÌÑ æè ë cæ è æøæ âð â Á»Ì ð ÙæÙæ Âý æúu ð CU Îð ÚUãUè ãñuðóó(æè ñìø- çúuìæ ëì, Ø )Ð æøæ- éï ÁèßðÚU ÙæçãU SßÌÑ ë cæ-ææùð ÁèßðÚðU ë ÂæØ ñ Üæ ë cæ ßðÎ-ÂéÚUææH ÒÒÁÕ Áèß æøæ mæúuæ éï ÚU çüøæ ÁæÌæ ãñu, Ìô â è ë cæ ðìùæ ÂéÙM æèçßìu ÙãUè ãuô ÂæÌèÐ ðâè ÂçÚUçSÍçÌ ð ë cæ Ùð ë Âæ ÚU ð æúu ßðÎ ÌÍæ ÆUæÚUãU ÂéÚUææ ÂýÎæÙ ç Øð ãñ UÐÓÓ ( ñìø çúuìæ ëì, Ø )Ð âèçü ÂýØð ÙécØ ô ßñçÎ æîðàæô æ ÜæÖ ÆUæÙæ æçãu, ØÍæ ßãU Ù æùð æøü ÚðU»æ õúu çõùæ ç âè æ»üîàæü ð ÚUãU Áæ»æÐ â àüô ð æùæm ÉUÑ àæî Öè ãußâêæü ãñuð ãuæù çß æúu ÌÍæ ßñææçÙ ÕÙÙð ð ÕãUæÙð çßeöúu ð Üô» æùçâ SÌÚU ÂÚU æøü ÚU ÚUãðU ãñ UÐ ðâð ÃØçQ âæ æøìñ ÖQ ãuôìð ãñ U, Øô ç ßð ÂýÍ Áèß ÕýrææÁè ô Ö»ßæÙ mæúuæ çîøð»øð ÂÎðàæô è ÂÚUßæãU ÙãUè ÚUÌðÐ âèçü Öæ»ßÌ æ ( ) ÍÙ ãñu ãuúuæßöq SØ é Ìô ãuî»éææ ÙôÚUÍðÙæâçÌ ÏæßÌô ÕçãUÑÐ Áô ÃØçQ ÖQ ÙãUè ãñu ( ÖQ ) ßãU Õõçh SÌÚU ÂÚU æøü ÚUÙð ð æúuæ âéâææ ÙãUè ãuôìæð ðâð ÃØçQ ô â Ø-â Ø ÂÚU ÂÙð ææù æ æù U ÕÎÜÙæ ÂÇ UÌæ ãñuð È ÜSßM  ãu Îð¹Ìð ãñ U ç ÎæàæüçÙ ÎêâÚðU âð âãu Ì ÙãUè ãuôìæ õúu ßñææçÙ ÎêâÚðU ßñææçÙ ð âßüíæ çßâúuèì çâhæì ÂýSÌéÌ ÚU â Ìæ ãñuð â æ ææ æúuæ ææù ð ç âè æù ( æîàæü) ð çõùæ æùçâ SÌÚU ÂÚU æ ÚUÌð ÚUãUÙæ ãñuð ç Ìé ßñçÎ æîðàæô ð ææù æ æù Sßè ë Ì ãñuöüð ãuè Öè- Öè ÍÙ ÂÚUSÂÚU çßúuôïè Ü»ðÐ ê ç ßðÎ ææù ð æù ãñ U, ÌÑ ÖÜð ßð çßúuôïè Ü»ð, ç Ìé ãð U æùùæ 11

12 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 379 æçãu Ð ØçÎ ãð U Sßè æúu ÙãUè ç Øæ ÁæÌæ Ìô çè ÚU Öß-ÕÏÙ ð ÂÇ ð ÚUãUÙæ ãuôìæ ãñuð â àüô ð ÖõçÌ ÂçÚUçSÍçÌØô ô»éæ-âýßæãu ãuæ»øæ ãñuð ÌÑ æèöçq -çßùôî ÆUæ é ÚU Ùð ÂÙð»èÌ ð ãuæ ãñuç ÀðU æøæúu ßàæð, ØæÀU ÖðâðÓ¹æÀUæ ãuæõéçéuõé Öæ ÒÒÌé Øô CU ÆUæ ÚUãðU ãuô? Ìé Öè Âý ë çì è ÌÚ U»ô ð ª ÂÚU õúu Öè Ùè ð Øô Áæ ÚUãðU ãuôðóó Áèß ë cæ Îæâ, çßeæâ, Üðü ÌÓ æúu Îéѹ Ùæ ÒÒ ÌÑ Ìé ÂÙð æâ ô ë cæ æ Îæâ æù ÜôÐ ÌÕ Ìé ãuæúðu âæúðu CU ÎêÚU ãuô ÁæØð»ðÐÓÓ Øô ãuè ô ü ë cæ è àæúuæ ð æìæ ãñu õúu Ö»ßλèÌæ ô ææù ð Âêæü æù M  ð Sßè æúu ÚU ÜðÌæ ãñu, ßãU Âý ë çì ð»éæô âð ÕæãUÚU æ ÁæÌæ ãñu õúu ßãU Öè Ùè ð ÙãUè ç»úuìæ ÌÍæ ÂÙð ææù ô ÙãUè ¹ôÌæÐ ÙCUÂýæÑÐ Âýæ æ Íü ãñu ÒÒÂêæü ææù,óó õúu ÙCUÂýæ æ Íü ãñu ÒÒçÁâð Âêæü ææù ÙãUè ãñuðóó çáâð Âêæü ææù ÙãUè ãuôìæ â ð Âæâ ð ßÜ Ùé æù ( ÙôÏ ü) ÚUãUÌæ ãñuð ðâð ÙôÏ ü âð ÙécØ Ùè ð è ôúu ç»úuìæ ãéu æ ÙæÚU èø ßSÍæ ô ÂýæÌ ãuôìæ ãñuð àææ ô mæúuæ çùïæüçúuì çùø ô æ ËÜ æù ÚUÙð âð ÙécØ æ NUÎØ àæéh ÙãUè ãuô â Ìæ õúu ÁÕ NUÎØ àæéh ÙãUè ãuôìæ Ìô ßãU Âý ë çì ð ÌèÙô ÖõçÌ»éæô ð ÙéâæÚU æøü ÚUÌæ ãñuð Ù æøôz æ âéîúu ßæüÙ Ö»ßλèÌæ ð âæãußð ØæØ ð àüô 1 âð Üð ÚU 6 ð ãéu æ ãñuð Ö»ßλèÌæ (2.45) ð ØãU Öè ÕÌæØæ»Øæ ãñu æñ»éøçßáøæ ßðÎæ çù ñ»éøô ÖßæÁéüÙÐ çùmümô çùø âßsíô çùøôü»ÿæð æ ßæÙ H ÒÒßðÎô ð Âý ë çì ð ÌèÙ»éæô ð çßáø ð ãuè é Ø M  âð ßæüÙ ãñuð ãðu ÁéüÙ! Ù ÌèÙ»éæô âð ª ÂÚU ÆUôÐ Ù âõâð ÂÚðU ( ÌèÌ) ãuô Áæ ôð â SÌ mmô ÌÍæ ÜæÖ õúu âéúuÿææ è â SÌ ç Ìæ ô âð éq ÕÙô õúu æ ÂÚUæØæ ãuô ôðóó â Âêæü â âæúu ÌÍæ âæúuæ ÖõçÌ ææù Ù ÌèÙ»éæô ð çùçãuì ãñuð ÙécØ ô Ù ÌèÙô âð ª ÂÚU ÆUÙæ ãuôìæ ãñu õúu â çîãø ÂÎ ô ÂæÙð ð çü Ö»ßæÙ ð æîðàæô æ ÂæÜÙ ÚUÙæ ãuôìæ ãñuð â Âý æúu ØãU ÁèßÙ âæíü ãuô ÁæÌæ ãñuð ØÍæ ßãU ÖõçÌ Âý ë çì ð ÌèÙ»éæô è ÜãUÚUô âð Ùè ð Èð çîøæ Áæ»æÐ â è æ»ð è ÃØæ Øæ ÂýtæÎ ãuæúuæá ð àæîô ð æè Î Öæ»ßÌ (7.5.30) ð ÂýæÌ ãñu çìùü ë cæð ÂÚUÌÑ SßÌô ßæ ç ÍôùçÖÂlðÌ»ëãUßýÌæÙæ Ð 12

13 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 380 ÎæÌ»ôçÖíßàæÌæ Ìç d ÂéÙÑ ÂéÙ íßì ßüææÙæ H ÖõçÌ ÌæßæÎè ÃØçQ ÖõçÌ âé¹ô ð ÌÙð çï ÃØSÌ ÚUãUÌð ãñ U ç ãð U ÂÙð ÖõçÌ ÙéÖßô ð çìçúuq é ÀU Öè ÂÌæ ÙãUè ÚUãUÌæ õúu ßð Âý ë çì ð»éæô è ÜãUÚU ð ÕãU ÁæÌð ãñ UÐ ßð íßì ßüæ æ ÁèßÙ ÃØÌèÌ ÚUÌð ãñ U õúu ßð ÂÙè çùø çæì ç¼ýøô mæúuæ â æçüì ãuôìð ãñ UÐ â Âý æúu ßð ÙæÚU èø ÁèßÙ ð Ï æúu Ø SÍæÙô ð ÁæÌð ãñ UÐ Ìæ çùíöóæ»æææææ ç æßæáññ çàæüè é¹ññ Ð çßüßôùöêgéñç¹ìæùæ ÎéÑâãUÑ L ææ Ùæ H 9H ÌæßãUæ ; çùíöóæçöî ÚU;»æææææ àæúuèúuô ßæÜð; ç æ-ßæáññìúuãu ÌÚUãU ð  ¹ô ßæÜð; çàæüè- é¹ññìèúuô mæúuæ; çßüßñçßùæàæ, â ãuæúu; ÖêÌ ãéu æ; ÎéÑç¹ÌæÙæ ØÌ Îéç¹Ìô æ; ÎéÑâãUÑ âs; L æ- æ Ùæ ØÌ ÎØæÜé ÂéL áô æð. ÁÕ ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ â Âý æúu æ¹ðåu ÚUÙð Ü»æ Ìô Ìèÿæ Õææô âð çöî ÚU Á»Ü ð Ùð Âàæé ØçÏ ÂèÇ Uæ âð ÂÙæ Âýææ Øæ»Ùð Ü»ðÐ ÚUæÁæ ð Ù çßùæàæ æúuè çùîüøìæâêæü æøôz ô Îð¹ ÚU ÎØæÜé ÂéL á ØÌ ç¹óæ ãuô» Ð â Âý æúu ð ÎØæÜé ÂéM á ØãU âæúuæ ßÏ Îð¹ ÚU âãuù ÙãUè ÚU â ð Ð ÌæÂØü Ñ ÁÕ æâéúuè Üô» Âàæé ô æ ßÏ ÚUÌð ãñ U, Ìô ÎðßÌæ Øæ Ö»ßæÙ ð ÖQ â ßÏ âð ØÌ æãuì ãuôìð ãñ UÐ â æïéçù Øé» è æâéúuè â ØÌæ ô ð çßeöúu ð Ùð Âý æúu è ÕÏàææÜæ ( âæ üæúu) æüê ãñ UÐ ÏêÌü Sßæ è ÌÍæ Øô»è ê¹ü Üô»ô ô æ â ¹æÙð ÌÍæ Âàæé ô æ ßÏ ÚUÙð ð çü ÂýôâæçãUÌ ÚUÌð ÚUãUÌð ãñ U õúu âè ð âæí-âæí ßð ÂÙæ ÌÍæ çíì ØæÙ ß Øô» Öè æüê ÚU¹Ìð ãñ UÐ Øð âæúðu æøü ØÌ ÁæØ ãñ U õúu ô ü Öè ÎØæÜé ÃØçQ ÌÍæ Ö»ßæÙ æ ÖQ ðâæ ²àØ Îð¹ ÚU ØÌ Âýâóæ ãuôìæ ãñuð æ¹ðåu è ç ý Øæ Öè çöóæ Âý æúu âð Ü ÚUãUè ãñu, Áñâæç ãu ÂãUÜð ãu é ð ãñ UÐ ç Øô æ æ¹ðåu, çßçöóæ Âý æúu è àæúuæõð ÂèÙæ, Ùàæð ð ÚUãUÙæ, Âàæé ô æ ßÏ ÌÍæ ñíéù-âé¹øð âõ æïéçù â ØÌæ ð æïæúu ãñ UÐ ßñcæßÁÙ â âæúu è ðâè Îàææ Îð¹ ÚU ØÌ Âýâóæ ÚUãUÌð ãñ U, âèçü ßð ë cæöæßùæ ëì- æîôüù ð ÂýâæÚU ð ÃØSÌ ãñ UÐ Á»Ü ð Âàæé ô ð çàæ æúu ÌÍæ ßÏ, âæ üæúuô ð Âàæé ô æ âæ êçãu ßÏ ÌÍæ ßðàØæÜØô ð Áô ÜÕô õúu â SÍæ ô ð çßçöóæ Ùæ ô ð Ì»üÌ ÜæØð ÁæÌð ãñ, õúu ÌL çæøô æ àæôáæ Ù 13

14 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 381 âõ ô Îð¹ ÚU ÖQ ÁÙ Îé¹è ãuôìð ãñ UÐ Øæ ð Âàæé ô ð ßÏ ð ÂýçÌ ØÌ ÎØæÜé ãuôùð ð æúuæ ÙæÚUÎ Ùð ÚUæÁæ Âýæ èùõíãuáì ô ÂÎðàæ ÎðÙæ ÂýæÚU Ö ç ØæÐ Ù ÂÎðàæô ð ãuô Ùð ÕÌæØæ ç ðúðu Áñâð ÖQ æùß-â æá ð Âý çüì â Âý æúu ð ßÏ âð ØÌ Îé¹è ãñ UÐ â Âý æúu ð ßÏ âð Ù ð ßÜ âì ÂéL á Îé¹è ãuôìð ãñ U, ßÚUÙ Ö»ßæÙ Öè Îé¹è ãuôìð ãñ U õúu Õéh ð ßÌæÚU ð M  ð Âý ÅU ãuôìð ãñ UÐ âèçü ÁØÎðß»ôSßæ è»æìð ãñ UâÎØNUÎØÎíàæÌÂàæéææÌ Ð ææ Âàæé ô è ãuøæ ÚUô Ùð ð çü Ö»ßæÙ Õéh ÎØæßàæ Âý ÅU ãéu Ð é ÀU ÏêÌü ØãU Ì ÃØQ ÚUÌð ãñ U ç Âàæé ô ð æ æ ÙãUè ãuôìæ, Íßæ ßð ÁÇ U ãñ UÐ â Âý æúu ßð ÂÙæ õç Ø SÍæçÂÌ ÚUÌð ãñ U ç Âàæé è ãuøæ ð ô ü Âæ ÙãUè ãuôìæð ßSÌéÌÑ Âàæé ÁÇ U ÙãUè ãñ U, çâìé Ù æ ßÏ ÚUÙð ßæÜô æ NUÎØ ÁÇ U ãuôìæ ãñuð ÌÑ ãð U ô ü Ì ü Øæ ÎàæüÙ ÙãUè ÖæÌæÐ ßð âæ üæúuô ô æüê ÚU¹Ìð ãñ U õúu Á»Ü ð Âàæé ô æ ßÏ ÚUÌð ÚUãUÌð ãñ UÐ çùc áüìñ Áô ÃØçQ ÙæÚUÎ Áñâð âæïé ÂéL áô ß Ù è ÂÚU ÂÚUæ ð ÂÎðàæô è ÂÚUßæãU ÙãUè ÚUÌæ, ßãU çùpø ãuè ÙCUÂýæ è ôçåu ð Âãé U ÚU ÙÚU ô ÁæÌæ ãñuð àæàææßúuæãuæ çãuáæ»ßøæùýél àæëø æù Ð ðøæùøæ p çßçßïæçßçùùæ Ø»æÌ H 10H àæàææù ¹ÚU»ôàæô ; ßÚUæãUæÙ âé ÚUô ; çãuáæù Öñâô ;»ßØæÙ ÙèÜ»æØô ; L L ë cæ ë»; àæëø æù âæçãuøô ; ðøæù çàæ æúuè ÁæÙßÚUô ; ØæÙ Øô ô; ÌÍæ; çßçßïæù çßçöóæ; çßçùùù æúu ÚU ð ; æ Ø»æÌ ØçÏ Í»ØæÐ. â Âý æúu ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð Ùð Âàæé ô æ ßÏ ç Øæ çáâ ð ¹ÚU»ôàæ, âé ÚU, Öñ âð, ÙèÜ»æØ, àøæ çãuúuæ, âæãuè ÌÍæ Ø çàæ æúuè ÁæÙßÚU àææç Ü ÍðÐ Ü»æÌæÚU çàæ æúu ÚUÌð ÚUãUÙð âð ÚUæÁæ ØçÏ Í»ØæÐ ÌæÂØü Ñ Ì ô»éæè ÙécØ Ùð Âæ ü ÚUÌæ ãñuð æèü M »ôSßæ è ÂÙð ÖçQ ÚUâæ ëì-çâïé ð ãuìð ãñ U ç ÙécØ ð ßÜ ææù âð ÂæÂè ÕÙÌæ ãñuð ÂæÂ Ø ÁèßÙ æ ÂçÚUææ ãñu CU Öô»ÙæÐ Áô çùø ô ô ÙãUè ÁæÙÌð õúu æîàæü çùø ô æ ËÜ æù ÚUÌð ãñ U, ßð æùêù mæúuæ ÎçÇUÌ ãuôìð ãñ UÐ âè Âý æúu Âý ë çì ð çùø Öè ÕÇ ðu ÆUôÚU ãñ UÐ ØçÎ ÕæÜ ÂçÚUææ ÁæÙð çõùæ çù ô ÀêUÌæ ãñu, Ìô ßãU ÁÜ ÁæÌæ ãñu, ÖÜð ãuè ßãU Õææ ãuè Øô Ù ãuôð ØçÎ ô ü ÕæÜ Âý ë çì ð çùø æ ËÜ æù ÚUÌæ ãñu, Ìô â ð âæí ô ü Ùé Âæ ÙãUè ÕÚUÌè ÁæÌèÐ ÙécØ ð ßÜ ææùßàæ ãuè Âý ë çì ð çùø ô æ 14

15 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 382 ËÜ æù ÚUÌæ ãñu õúu ÁÕ âð ææù ãuô ÁæÌæ ãñu, Ìô ßãU õúu æ»ð Âæ ü ÙãUè ÚUÌæÐ ÚUæÁæ Ùð Âàæé ô æ ßÏ ÚU ÜðÙð ð ÕæÎ ØÌ Í»ØæÐ ÁÕ ÙécØ ç âè âì ÂéL á ð â  ü ð æìæ ãñu, Ìô âð Âý ë çì ð ÆUôÚU çùø ô æ ÂÌæ ÜÌæ ãñu õúu ßãU Ïæí ÕÙ ÁæÌæ ãñuð Ïæí ÙécØ Âàæé-ÌéËØ ãñu, ç Ìé ë cæöæßùæ ëì- æîôüù ð ðâð ÙécØ ô ßSÌé ô æ âãuèâãuè ææù ãuô ÁæÌæ ãñu õúu ßãU æúu ßíÁÌ æøôz ô Øæ» ÎðÌæ ãñuð Øð ãñ U ßñÏ ñíéù, æ â Öÿææ, lêì- ý èç Uæ ÌÍæ lâðßùð ØãUè Ïæí ÁèßÙ æ âêæâæì ãñuð Áô ÂÙð ô ÌÍæ çíì M  âð Ïæí ãu ÚU Ù æúu ßíÁÌ ôz ð Ü»æÌð ãñ U, ßð ÂÅUè ãñ UÐ Ïæí ÁèßÙ ÌÍæ Âæ ü ÎêâÚðU ð âæí-âæí ÙãUè Ü â ÌðÐ ØçÎ ô ü â é Ïæí ÁèßÙ Øæ ôÿæ-âí æ ÙéâÚUæ ÚUÙæ æãuìæ ãñu, Ìô âð Ù æúu êüöêì çùø ô ÂÚU ²É U ÚUãUÙæ ãuô»æð ô ü ç ÌÙæ ãuè ÂæÂè Øô Ù ãuô ØçÎ âð ÂØéQ»éL âð ææù ÂýæÌ ãuôìæ ãñu õúu ßãU ÂÙð çß»ì Âæ ôz ð çü Âpæææ ÚUÌæ ãñu õúu ãð U ÕÎ ÚU ÎðÌæ ãñu, Ìô ßãU ÌéÚUÌ æúu ÜõÅUÙð ÍæüÌ Ö»ßæÙ ð Ïæ ßæÂâ ÁæÙð æ Âææ ÕÙ ÁæÌæ ãñuð ØãU ÌÖè â Öß ãñu ÁÕ àææ -çßçïøô æ ÌÍæ»éL ð ÂÎðàæô æ ÂæÜÙ ç Øæ ÁæØðÐ â â Ø âæúuæ â âæúu Ïè ÖõçÌ ÌæßæÎè â ØÌæ âð çßúuçq ÜðÙð ð»æúu ÂÚU ãñu, çáâ è ÌéÜÙæ Á»Ü ð Âàæé ô ð æ¹ðåu âð è Áæ â Ìè ãñuð Üô»ô ô â ë cæöæßùæ ëì- æîôüù æ ÜæÖ ÆUæÙæ æçãu õúu ãð U ãuøæ ÚUÙð ð â CUÂýÎ ÁèßÙ âð çßúuæ ÜðÙæ æçãu Ð ãuæ ÁæÌæ ãñu ç Âàæé ô ð ãuøæúuô ô Ù Ìô ÁèÙæ æçãu Ù ÚUÙæÐ ØçÎ ßð Âàæé ô ô æúuùð ÌÍæ ç Øô ð âæí Öô» ÚUÙð ð çü ÁèçßÌ ÚUãUÌð ãñ U, Ìô Ù æ ÁèßÙ çï â Âóæ ÙãUè ÚUãUÌæÐ õúu Øô ãuè ãuøæúuæ ÚUÌæ ãñu, ßãU çù Ù ØôçÙ ð Á - ÚUæ ð P ÚU ð Âýßðàæ ÚUÌæ ãñuð ØãU Öè ßæ ÀUÙèØ ÙãUè ãñuð çùc áü ØãU çù ÜÌæ ãñu ç ãuøæúuô ô ãuøæ ÚUÙè ÕÎ ÚU ÎðÙè æçãu õúu ÁèßÙ ô âè Ü ÕÙæÙð ð çü ë cæöæßùæ ëì- æîôüù ð âç çüì ãuôùæ æçãu Ð æ ãuøæ ÚU ð ðâæ Öýç Ì ß ãuìæàæ ÃØçQ Öè çßææ ÂýæÌ ÙãUè ÚUÌæ, Øô ç æ ãuøæ âð âð çù ÙØôçÙ ð ÁæÙæ ãuô»æ Øæ ÖêÌ-ÂýðÌ ÕÙÙæ ãuô»æ, Øô ç âð SÍêÜ ÎðãU ÙãUè ÂýæÌ ãuô»èð ÌÑ âßüæðdu ÂæØ ØãUè ãñu ç Âæ ôz âð Âêæü çßúuçq Üð Üè ÁæØð õúu ë cæöçq è ÁæØðÐ â Âý æúu ÙécØ Âêæü ÕÙ ÚU æúu ô ÍæüÌ Ö»ßæÙ ð Ïæ ßæÂâ Áæ â Ìæ ãñuð 15

16 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 383 ÌÌÑ ÿæéæëå UÂçÚUææÌô çùßëæô»ëãu ðçøßæù Ð ë ÌSÙæÙôç ÌæãUæÚUÑ â çßßðàæ»ìü Ñ H 11H ÌÌÑÂÂpæÌ ; ÿæéì Öê¹ âð; ÌëÅ UØæâ âð; ÂçÚUææÌÑ ØçÏ Í ÚU; çùßëæñçßúuæ Øæ çßúuçq Üð ÚU;»ëãU çøßæù ÂÙð æúu ßæÂâ æøæ; ë Ì ÚU ð ; SÙæÙSÙæÙ; ç Ì- æãuæúuñâ éç Ì ÖôÁÙ; â çßßðàæçßææ ç Øæ;»Ì-Ü ÑÍ æù âð ÚUçãUÌ ãuô ÚUÐ. â ð ÕæÎ ØÌ Í æ- æ Îæ, Öê¹æ ß Øæâæ ÚUæÁæ ÂÙð ÚUæÁ ãuü ÜõÅU æøæð ÜõÅUÙð ð ÕæÎ âùð SÙæÙ ç Øæ õúu ØÍôç Ì ÖôÁÙ ç ØæÐ ÌÕ âùð çßææ ç Øæ õúu â ÌÚUãU âæúuè Í æù âð éq ãuô»øæð ÌæÂØü Ñ ÖõçÌ ÌæßæÎè ÙécØ ÂêÚðU âìæãu ØçÏ ÂçÚUæ ÚUÌæ ãñuð ßãU âîñß ÂêÀUÌæ ÚUãUÌæ ãñu, ÒÒÏÙ ãuæ ãñu? ÏÙ ãuæ ãñu?óó çè ÚU âìæãuæì ð ßãU Ù æøôz âð ÀéU^Uè Üð ÚU çßææ ÚUÙð ð çü ç âè æì SÍæÙ ð ÁæÙæ æãuìæ ãñuð ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ ÂÙð æúu âçü ÜõÅU æøæ, Øô ç Á»Ü ð Âàæé ô æ çàæ æúu ÚUÌð- ÚUÌð ßãU ØçÏ Í é æ ÍæÐ â Âý æúu â ð ÌÑ ÚUæ Ùð âð õúu Âæ ü ÚUÙð âð Ùæ ÚU ð âð ÂÙð æúu ÜõÅUÙð ð çü çßßàæ ç ØæÐ Ö»ßλèÌæ ð ÖõçÌ ÌæßæÎè ÃØçQ Øô ô Îéc ë çìùñ ãuæ»øæ ãñu, çáâ æ Íü ãñu ç ßð âîæ Âæ ôz ð Ü»ð ÚUãUÌð ãñ UÐ ÁÕ ÙécØ ô ðì ãuôìæ ãñu ç ßãU Âæ ôz ð Ü»æ ãñu, Ìô â æ çßßð Áæ»Ìæ ãñu, çáâð ØãUæ ÂÚU M  ð Ü æúu è Öæáæ ð ãuü ãuæ»øæ ãñuð âæ æøìñ ÖõçÌ ÌæßæÎè ÙécØ ÚUÁô ÌÍæ Ì ô»éæô âð ÂýÖæçßÌ ãuôìæ ãñuð ÚUÁô ÌÍæ Ì ô»éæô æ ÂçÚUææ ãuôìæ ãñu æ ÌÍæ ÜôÖÐ ÖõçÌ ÌæßæÎè ÙécØ ð ÁèßÙ ð üæuìæ æ Íü ãñu æ ÌÍæ ÜôÖ ð ßàæèÖêÌ ãuô ÚU æøü ÚUÙæÐ ç Ìé ÁÕ âð ðì ãuôìæ ãñu, Ìô ßãU çùßëçæ æãuìæ ãñuð ßñçÎ â ØÌæ ð ðâè çùßëçæ ð çü â SÌéçÌ è» ü ãñu õúu ÁèßÙ ð â Öæ» ô ßæÙÂýSÍ ãuìð ãñ UÐ ÖõçÌ ÌæßæÎè ð çü Ìô ßæÙÂýSÍ õúu Öè æßàø ãñu, Øô ç ßãU ÂæÂ Ø ÁèßÙ ð æøôz âð çùßëæ ãuôùæ æãuìæ ãñuð ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ æ æúu æùæ, SÙæÙ ÚUÙæ õúu ÂØéQ ÖôÁÙ ÚUÙæ-Øð ÕÌæÌð ãñ U ç ÖõçÌ ÌæßæÎè ÙécØ ô ÂæÂ Ø ÁèßÙ âð çùßëçæ Üð ÜðÙè æçãu õúu»él Sßè æúu ÚU ð àæéh ãuô ÚU ââð ÁèßÙ ð êëø ð ÕæÚðU ð âéùùæ æçãu Ð ðâæ ÚUÙð ÂÚU âð ÌæÁ»è (ÙßèÙÌæ) ãuâêâ ãuô»è çáâ Âý æúu ç SÙæÙ ÚUÙð âð ãuôìè ãñuð Âýæ æçæ»él âð Îèÿææ ÂýæÌ ÚU ð âð âöè Âý æúu ð Âæ ôz æ, ØÍæ 16

17 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 384 ßñÏ ñíéù, lâæù, lêì ý èç Uæ ÌÍæ æ âæãuæúu æ ÂçÚUØæ» ÚU ÎðÙæ æçãu Ð â àüô ð ç ÌæãUæÚUÑ àæî Öè ãußâêæü ãñuð ç Ì æ Íü ãñu ÂØéQ Ð ÙécØ ô ÂØéQ ÖôÁÙ ãuè ÚUÙæ æçãu Ð çáâ ÌÚUãU âé ÚU çßduæ ð çü ÎõÇ UÌæ ãñu, â ÌÚUãU ãu ð ÖôÁÙ ð ÂèÀðU ÙãUè ÂÇ UÙæ æçãu Ð Ö»ßλèÌæ (17.8) ð ÙécØ ð ÖôØ ÂÎæÍôZ æ âæçß æãuæúu ð àæèáü âð ßæüÙ ç Øæ»Øæ ãñuð ÙécØ ô ÚUÁô ÌÍæ Ì ô»éæè ÖôÁÙ ÙãUè ÚUÙæ æçãu Ð ØãUè ç ÌæãUæÚU Øæ ÂØéQ ÖôÁÙ ÚUÙæ ãñuð Áô Üô» âîñß æ â ¹æÌð Øæ l ÂèÌð ãñ U, Áô ÚUÁô ÌÍæ Ì ô»éæô æ æãuæúu ãñu ãð U Ù ßSÌé ô æ Øæ» ÚU ÎðÙæ æçãu çáââð UÙ è ßæSÌçß ðìùæ Áæ»ýÌ ãuô â ð Ð ââð ÙécØ àææì ÌÍæ ÌÚUôÌæÁæ ãuô â Ìæ ãñuð ØçÎ ô ü àææì Øæ Í æ ãéu æ ÚUãðU Ìô üeúu-ææù ô ÙãUè â Ûæ â ÌæÐ æè Î Öæ»ßÌ (1.2.20) ð ãuæ»øæ ãñu ß Âýâóæ Ùâô Ö»ßÎ ÖçQ Øô»ÌÑÐ Ö»ßæßçßææÙ éq â»sø ÁæØÌðH ÁÕ Ì ÙécØ ÚUÁô ÌÍæ Ì ô»éæ ð ÂýÖæß âð éq ÙãUè ãuô ÜðÌæ, âð àææçì ÙãUè ç ÜÌè õúu çõùæ àææçì ð üeúu-ææù ô â Ûæ ÂæÙæ çæuù ãñuð ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ æ ÂÙð æúu ÜõÅUÙæ ÙécØ æ ÂÙè Âêßü ðìùæ ð ÜõÅUÙð æ âê ãñuð ØãU Âêßü ðìùæ ãuè ë cæ ðìùæ ãñuð çáâùð Ùð Âæ ü ç Øð ãuô, çßàæðá M  âð ßÙ ð Âàæé ô æ ßÏ Øæ çàæ æúu ç Øæ ãuô, â ð çü Ìô ë cæ- ðìùæ (ÖçQ ) çùìæì æßàø ãñuð æ æù ãüuøæ ýð ÏêÂæÜðÂd»æçÎçÖÑ Ð âæßüvë ÌâßæüXô çãucøæ æîïð ÙÑ H 12H æ æù ÂÙð æâ; ãüuøæ æùô ç Øæ ÁæÙæ ãuô; ýð ç Øæ; ÏêÂâé» çïì ÂÎæÍü; æüðâ ÎÙ âð àæúuèúu ô ÂôÌÙæ; d æüæ; æçîçöñ ØæçÎ âð; âæïé ÀðU SßÖæß æ, âéîúu É U» âð; ÜVë ÌâÁæ ãéu æ; âßü- XÑ âæúðu àæúuèúu ÂÚU; çãucøæ ÚUæÙè ô; æîïðçîøæ, ç Øæ; ÙÑØæÙÐ. ÌÂpæÌ ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð ÂÙð àæúuèúu ð ÂØéQ æöêáæ ÏæÚUæ ç ØðÐ âùð ÂÙð àæúuèúu ð ª ÂÚU ÎÙ æ Üð ç Øæ õúu Èê Üô è æüæ ÂãUÙèÐ â Âý æúu ßãU ÂêæüÌÑ ÌÚUôÌæÁæ (çßææì) ãuô»øæð â ð ÕæÎ ßãU ÂÙè ÚUæÙè è ¹ôÁ ÚUÙð Ü»æÐ ÌæÂØü Ñ ÁÕ ÙécØ ð æ ðìùæ Á»Ìè ãñu õúu ßãU ç âè âæïé ÂéL á ô ÂÙæ»éL ÕÙæ ÜðÌæ 17

18 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 385 ãñu, Ìô ßãU Ùð ßñçÎ ÂÎðàæ âéùìæ ãñu, Áô ÎàæüÙ, Íæ, ÖQ ô ð æ ØæÙ ÌÍæ üeúu ß ÖQ ô ð Ø Íô ÍÙ ð æîæù-âýîæù ð M  ð ãuôìð ãñ UÐ â Âý æúu ßãU Ù ð ÌæÁ»è (ÙßèÙÌæ) æ ÙéÖß ÚUÌæ ãñu, çáâ Âý æúu âæúðu àæúuèúu ð ÎÙ Üð ÚUÙð ÌÍæ æöêáæ ÂãUÙÙð âð ÙéÖß ãuôìæ ãñuð Ù Ü ÚUæô è ÌéÜÙæ Ïæí ÌÍæ æ ææù âð è Áæ â Ìè ãñuð ðâð ææù âð ÙécØ ÖõçÌ ÁèßÙ âð çßúuq ãuôìæ ãñu õúu ÂÙð æâ ô æè Î Öæ»ßÌ, Ö»ßλèÌæ ÌÍæ Ø ßñçÎ âæçãuø âéùùð ð Ü»æÌæ ãñuð â àüô ð ÂýØéQ âæß- Ü ë Ì àæî ÕÌæÌæ ãñu ç ÙécØ ô æçãu ç âæïé ÂéL áô ð ÂÎðàæô âð â ç Ì ææù ð ÜèÙ ÚUãðUÐ çáâ Âý æúu ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ ÂÙè ÂýææçÂýØæ ÚUæÙè ô Éê ÉUÙð Ü»æ âè Âý æúu âæïé ÂéL áô âð ÂýæÌ ç Øð ææù âð Ü ë Ì ÙécØ ô ÂÙè êü ðìùæ ë cæöæßùæ ëì ô Éê UÉUÙð æ ØÙ ÚUÙæ æçãu Ð ÁÕ Ì âæïé ÂéL á ÂÙð ÂÎðàæô âð ë Âæ ÙãUè çî¹æìð ÌÕ Ì ç âè ð çü ë cæ ðìùæ ÂýæÌ ÚUÙæ çæuù ãñuð ÌÑ æèü ÙÚUôæ Îæâ ÆUæ é ÚU»æÌð ãñ UâæÏé-àææ -»él -ßæØ, ç æðìð çúuøæ ðøð ØçÎ ãu âæïé ÂéL á ÕÙÙæ æãuìð ãñ U Øæ ÂÙè êü ë cæ ðìùæ ô ÂýæÌ ÚUÙæ æãuìð ãñ U, Ìô ãu ð âæïé, àææ ÌÍæ»éL è â»çì ÚUÙè æçãu Ð ØãUè Âýç ý Øæ ãñuð ÌëÌô NUCUÑ âé²ìp ÎÂæü ë CU æùâñ Ð Ù ÃØ CU ßÚUæÚUôãUæ»ëçãUæè»ëãU ðçïùè H 13H ÌëÌÑÌéCU; NUCUÑÂýâóæ; âé-²ìñ ØÌ»íßÌ; Öè; ÎÂü æ Îðß âð; æ ë CU æ íáì; æùâñ â æ Ù; ÙÙãUè ; ÃØ CUÂýØÙ ç Øæ; ßÚU- æúuôãuæ æìúu ðìùæ;»ëçãuæè ÂÙè ô;»ëãu- ðçïùè Áô ÂÙð ÂçÌ ô ÖõçÌ ÁèßÙ ð ÚU¹Ìè ãñuð. ÖôÁÙ ÚU ÜðÙð ÌÍæ ÂÙè Öê¹ õúu Øæâ ÕéÛææ ÜðÙð ð ÕæÎ ÂéÚUTÙ ô Ù ð é ÀU ÂýÈé ËÜÌæ ãéu üð ßãU æìúu ðìùæ Ì Ù Âãé U ÚU æ Îðß mæúuæ ôçãuì ãuô»øæ õúu âð ÂÙè ÂÙè ô Éê UÉÙð è ÀUæ ãéu ü çáâùð âð»ëãusí ÁèßÙ ð Âýâóæ ÚU ÚU¹æ ÍæÐ ÌæÂØü Ñ ØãU àüô Ù Üô»ô ð çü ãußâêæü ãñu, Áô ÂÙð ô ë cæ ðìùæ Ì ª ÂÚU ÆUæÙæ æãuìð ãñ UÐ ÁÕ ô ü ÖQ»éL âð Îèÿææ ÜðÌæ ãñu, Ìô ßãU ÂÙè æîìð ÕÎÜ ÎðÌæ ãñu õúu æ â ¹æÙæ, ßñÏ ñíéù ÚUÙæ, Áé æ ¹ðÜÙæ ÌÍæ àæúuæõ ÂèÙæ ÀUôÇ U ÎðÌæ ãñuð àææ ô ð âæçß æãuæúu ð Ì»üÌ»ðãê U, æßü, ÌÚU æúuè, È Ü, ÎêÏ, èùè ÌÍæ ÎêÏ è ßSÌé ÕÌæ ü» ü ãñ UÐ æßü-îæü, ÚUôÅUè, ÌÚU æúuè, 18

19 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 386 ÎêÏ ÌÍæ èùè Áñâð âæ æø æãuæúu âìéçüì ãuôìð ãñ U, ç Ìé Öè- Öè ØãU Îð¹æ ÁæÌæ ãñu ç ÎèÿææÂýæÌ ÂéL á ÂýâæÎ ð Ùæ ÂÚU ØÌ çßüæâè (»çúudu) ÖôÁÙ ÚUÌæ ãñuð ÂÙð Âêßü ÂæÂ Ø ÁèßÙ ð æúuæ ßãU æ Îðß mæúuæ æ ë CU ãuôìæ ãñu õúu ¹êÕ ÇUÅU ÚU ÀUæ ÖôÁÙ ÚUÌæ ãñuð ØãU SÂCU Îð¹æ»Øæ ãñu ç ÁÕ ÙßÎèçÿæÌ ë cæöq çï ÖôÁÙ ÚUÌæ ãñu, Ìô â æ ÂÌÙ ãuô ÁæÌæ ãñuð ßãU àæéh ë cæ ðìùæ (ÖçQ ) Ì Ù UÆU ÚU æ Îðß mæúuæ æ ë CU ãuô ÁæÌæ ãñuð ÌÍæ çíì Õýræ æúuè è ð mæúuæ çß çüì ãuô ÁæÌæ ãñu õúu ßæÙÂýSÍ ÂéÙÑ ÂÙè ÂÙè âð â Öô» ÚUÙð ð çü æ ë CU ãuôìæ ãñu, Íßæ ßãU ç âè Ù ü ÂÙè è ÌÜæàæ ÚUÙð Ü»Ìæ ãñuð ãuô â Ìæ ãñu ç ÖæßÙæßàæ ßãU ÂÙè ÂÙè ÀUôÇ U ÚU ÖQ ô ß»éL è â»çì ð Üæ Áæ, ç Ìé ÂÙð Âêßü Âæ ôz ð æúuæ ßãU ßãUæ ÆUãUÚU ÙãUè ÂæÌæÐ ßãU æ Îðß mæúuæ æ ë CU ãuôùð âð, ë cæ ðìùæ ô ÂýæÌ ÚUÙð ð ÕÁæØ Ùè ð ç»úu ÁæÌæ ãñu õúu ç¼ýøâé¹ ð çü ÎêâÚUè ÂÙè Üð æìæ ãñuð ÙæÚUÎ éçù Ùð æè Î Öæ»ßÌ (1.5.17) ð ë cæ ðìùæ âð ÖõçÌ ÁèßÙ ð ÙßÎèçÿæÌ ÖQ ð ÂÌÙ æ ßæüÙ ç Øæ ãñu Øßæ SßÏ Z ÚUææ ÕéÁ ãuúðu ÖüÁóæÂßôùÍ ÂÌðæÌô ØçÎÐ Øæ ß ßæÖ¼ý ÖêÎ écø ô ßæÍü æìôùöáìæ SßÏ üìñh ââð âêç Ì ãuôìæ ãñu ç Ølç ÙßÎèçÿæÌ ÖQ ÂçÚUÂßÌæ ð æúuæ ë cæöæßùæ ëì âð Ùè ð ç»úu â Ìæ ãñu, ç Ìé â è ë cæâðßæ ÃØÍü ÙãUè ÁæÌèÐ ç Ìé Áô ÃØçQ»ëãUSÍ ÁèßÙ ð Íßæ ÌÍæ çíì âæ æçá ß ÂæçÚUßæçÚU ÌüÃØô ð ççu» ÚUãUÌæ ãñu õúu ë cæöçq ÙãUè ÚUÌæ âð ô ü ÜæÖ ÙãUè ãuôìæð Áô ÃØçQ ë cæöæßùæ ëì ô Sßè æúu ÚUÌæ ãñu âð ØÌ âæßïæù ÚUãUÙæ æçãu õúu ßíÁÌ æøôz âð ÎêÚU ÚUãUÙæ æçãu çáâ æ ËÜð¹ M »ôSßæ è Ùð ÂÎðàææ ëì ð ç Øæ ãñu ØæãUæÚU ÂýØæâ ÂýÁËÂô çùø æ»ýãuñð ÁÙ â» ÜõËØ áçç UÖÖüçQ íßùàøçìh ÙßÎèçÿæÌ ÖQ ô Ù Ìô ØæÎæ ¹æÙæ æçãu õúu Ù ãuè æßàø Ìæ âð çï ÏÙâ»ýãU ÚUÙæ æçãu Ð çï ¹æÙæ õúu çï ÏÙâ»ýãU ÚUÙæ ØæãUæÚU ãuæ ÁæÌæ ãñuð ðâð ØæãUæÚU ð çü 19

20 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 387 æè è ÂýØÙ ÚUÙæ ÂÇ UÌæ ãñuð ØãU ÂýØæâ ãuüæìæ ãñuð ãuô â Ìæ ãñu ç ª ÂÚU-ª ÂÚU âð ô ü ÂÙð ô çßçï-çßïæùô ð ÂýçÌ ØÌ çùduæßæù çî¹æ, ç Ìé âæí ãuè ÖèÌÚU-ÖèÌÚU Ù ð ÂæÜÙ ÚUÙð ð ²É U Ù ÚUãU â ð Ð ØãU çùø æ»ýãu ãuüæìæ ãñuð ßæ çàuì ÃØçQ Øô ð âæí ç ÜÙð âð ÍæüÌ ÁÙâX âð ßãU æ ÌÍæ ÜôÖ âð ÎêçáÌ ãuôu ÁæÌæ ãñu õúu ÖçQ ð ÂÍ âð Ùè ð ç»úu ÁæÌæ ãñuð ÌÑÂéÚUç ØôùÂëÀUçm Ùæ ß ßðçÎáÌ Ð çâ ßÑ é àæü ÚUæ æñ âðeúuèææ ØÍæ ÂéÚUæ H 14H ÌÑ-ÂéÚUÚUçÙßæâ è; ç ØÑç Øô âð; ÂëÀUÌ ÂêÀUæ; çß ÙæÑ ØÌ âé ãuô ÚU; ß æùô; ßðçÎáÌ ãðu ÚUæÁæ Âýæ èùõíãu; çâøæ; ßÑÌé ãuæúuè; é àæü é àæü»ü; ÚUæ æñãðu âéîçúuøô; â- üeúuèææ ÂÙè æüç Ù Øæ Sßæç Ùè âçãuì; ØÍæçÁâ ÌÚUãU; ÂéÚUæÂãUÜðÐ. â â Ø ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ é ÀU- é ÀU âé ãéu æ õúu UâÙð ÚUçÙßæâ è ç Øô âð ÂêÀUæÑ ãðu âéîçúuøô, Ìé âõ ÂÙè Sßæç Ùè âçãuì ÂãUÜð ð â æù Âýâóæ Ìô ãuô? ÌæÂØü Ñ â àüô ð ßðçÎáÌ àæî ÚUæÁæ Âýæ èùõíãu æ âê ãñuð ÁÕ ÙécØ ÖQ ô è â»çì ð æ ÚU ÂÙð ð ÙßèÙÌæ ÂæÌæ ãñu õúu â ð ë cæöçq Á»Ìè ãñu, Ìô ßãU ÂÙð ÙôÚUÍ âð âüæãu ÜðÌæ ãñu ÍæüÌ âô Ìæ, ÙéÖß ÚUÌæ ÌÍæ æãuìæ ãñ õúu ØãU çùpø ÚUÌæ ãñu ç ßãU ÖõçÌ æøôz ð ÜõÅU ÁæØð Øæ ç æøæç ðìùæ ð ççu» ÚUãðUÐ é àæü àæî Áô é ÀU àæéö ãñu â æ âê ãñuð ØçÎ ÙécØ Ö»ßæÙ çßcæé è ÖçQ ð Ü» ÁæØð Ìô ßãU ÂÙð æúu ô ÂêæüÌÑ àæéö ÕÙæ â Ìæ ãñuð ÁÕ ô ü çßcæé ÖçQ ð çìçúuq Ø ç âè æøü ð Ü»Ìæ ãñu, ÍæüÌ ÖõçÌ æøôz ð Ü»Ìæ ãñu, Ìô ßãU âîñß ç Ìæ ô âð»ýsì ÚUãUÌæ ãñuð çß æúußæù ÃØçQ ô æçãu ç ÂÙð Ù âð âüæãu Üð õúu ÌØ ÚðU ç Ù è Ù ÂýßëçæØô æ ç â Âý æúu ÂØô» ç Øæ ÁæØðÐ ØçÎ ô ü æè ë cæ ð çßáø ð ãuè çùúuìúu âô Ìæ ãñu, Ù è âðßæ ÚUÙð æ çß æúu ÚUÌæ ãñu õúu ãuè è æææ ÂæÜÙ ÚUÙð è æ Ùæ ÚUÌæ ãñu, Ìô ØãU â ÛæÙæ æçãu ç âùð ÂÙè Õéçh âð ÀUè çàæÿææ ÂýæÌ è ãñu, Øô ç Õéçh Ìô æìæ ãñuð Ølç ÚUæÁæ çßææì ãuô é æ Íæ çè ÚU Öè âùð ÂÙè ÂÙè ð çßáø ð ÂêÀUæÐ â ÌÚUãU ßãU âüæãu Üð ÚUãUæ Íæ, âô ÚUãUæ Íæ õúu æãu ÚUãUæ Íæ ç ßãU ÂÙè çsíúu æ ðìùæ è ôúu çè ÚU âð ñ âð ÜõÅðUÐ Ù âüæãu Îð â Ìæ ãñu ç çßáø-öô» âð ÙécØ Âýâóæ ÚUãU â Ìæ ãñu, ç Ìé ÁÕ ßãU ë cæ ðìùæ ð æ»ð ÕÉ U ÁæÌæ ãñu, Ìô ÖõçÌ æøôz ð âð âé¹ ÙãUè 20

21 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 388 ç ÜÌæÐ â è ÃØæ Øæ Ö»ßλèÌæ (2.59) ð è» ü ãñu çßáøæ çßçùßìüìð çùúuæãuæúusø ÎðçãUÙÑÐ ÚUâßÁZ ÚUâôùØSØ ÂÚ U ² Uæ çùßìüìðh ÒÒÎðãUÏæÚUè Áèß ô ç¼ýöô» âð ÚUô æ Áæ â Ìæ ãñu, ÂÚUÌé çßáøæâçq ÕÙè ÚUãUÌè ãñuð ç Ìé æ ÚUâ ð ÙéÖß mæúuæ ðâð ÃØæÂæÚUô ô Øæ» ÚU ßãU ðìùæ (ÕéçhØô») ð çsíúu ãuô ÁæÌæ ãñuðóó ÁÕ Ì ÙécØ ÂÙð ô ÖçQ ð æðdu ÃØæÂæÚU ð Ù Ü»æ Üð ßãU ç¼ýø-çßáøô âð çßúuq ÙãUè ãuô â ÌæÐ ÂÚ U ² Uæ çùßìüìðð ô ü ÌÖè ÖõçÌ æøôz ô ÀUôÇ U â Ìæ ãñu ÁÕ ßãU â é ÖçQ ÚUÙð ð Ü» ÁæØðÐ Ù ÌÍñÌíãU ÚUô Ìð»ëãðUáé»ëãUâ ÂÎÑ ØçÎ Ù SØæλëãðU æìæ ÂÙè ßæ ÂçÌÎðßÌæ Ð ÃØXð ÚUÍ ß ÂýææÑ ô Ùæ æâèì ÎèÙßÌ H 15H ÙÙãUè ; ÌÍæÂêßüßÌ ; ÌíãU â ÿææ; ÚUô Ìð ÀðU Ü»Ìð ãñ U;»ëãðUáéæÚU ð ;»ëãu-â ÂÎÑæÚðUÜê âæá-âæ æù; ØçλÚU; ÙÙãUè ; SØæÌ ãuô;»ëãðuæúu ð ; æìæ æ ; ÂÙèÖæØæü; ßæ Íßæ; ÂçÌ-ÎðßÌæÂçÌ-ÂÚUæØæ; ÃØXðÂçãUØô âð ÚUçãUÌ; ÚUÍðÚUÍ ð ; ßâ²àæ; ÂýææÑçßmæÙ ÙécØ; Ñ ðâæ õù ãñu; Ùæ çùsâîðãu; æâèì ÕñÆðU»æ; ÎèÙ-ßÌ ÎèÙ ð â æùð. ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð ãuæ Ñ ðúuè â Ûæ ð ÙãUè æ ÚUãUæ ç ðúðu æúu æ âæúuæ âæá-âæ æù ÂãUÜð è Öæ çì éûæð ÀUæ Øô ÙãUè Ü» ÚUãUæ? ñ âô Ìæ ãê U ç ØçÎ æúu ð æìæ Íßæ ÂçÌ-ÂÚUæØæ ÂÙè Ù ãuô Ìô æúu ÂçãUØô âð çßãuèù ÚUÍ è ÌÚUãU ÂýÌèÌ ãuôìæ ãñuð ðâæ õù ê¹ü ãñu, Áô ðâð ÃØÍü ð ÚUÍ ÂÚU ÕñÆðU»æ? ÌæÂØü Ñ ÂÚU ÚUæÁÙèçÌæ ææø ÂçÇUÌ Ùð ãuæ ãñu æìæ ØSØ»ëãðU ÙæçSÌ ÖæØæü æçâýøßæçîùèð ÚUØ ÌðÙ»ÌÃØ ØÍæÚUØ ÌÍæ»ëãU H ÒÒØçÎ ç âè ð æúu ÂÚU ÂÙè æìæ Øæ çâýøßæçîùè ÂÙè Ù ãuô Ìô âð æúu ÀUôÇ U ÚU Á»Ü Üð ÁæÙæ æçãu, Øô ç â ð çü Á»Ü ÌÍæ æúu ð ô ü ÌÚU ÙãUè ãuôìæðóó ßæSÌçß æìæ Ö»ßÎ ÖçQ ãñu õúu âüè ÂÙè ßãU ãñu, Áô ÖçQ ð æøôz ð ÂÙð ÂçÌ è âãuæøìæ ÚUÌè ãñuð 21

22 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 389 âé¹è æúu ð çü Øð ÎôÙô ÕæÌð æßàø ãñ UÐ ßæSÌß ð è ô ÂéL á è àæçq æùæ ÁæÌæ ãñuð ðçìãuæçâ ²çCU âð ÂýØð ãuæâél á ð ÂèÀðU Øæ Ìô æìæ ÚUãUè ãñ U Øæ â è ÂÙèÐ ØçÎ æúu ð ÀUè ÂÙè ÌÍæ æìæ ãuô Ìô»ëãUSÍ ÁèßÙ âé¹è ÚUãUÌæ ãñuð ðâè Îàææ ð»ëãusíè ð âæúðu æøü ÌÍæ æúu æ âæúuæ âæá-âæ æù Ù ô ÖæÌæ ãñuð Ö»ßæÙ ñìø ãuæâýöé ô ÀUè æìæ ÌÍæ çâýøßæçîùè ÂÙè ÎôÙô ÂýæÌ Íè õúu ßð ÂÙð æúu ð ØÌ âé¹è ÍðÐ çè ÚU Öè âæúuè æùßìæ ð ÜæÖ ð çü ãuô Ùð â Øæâ Üð çüøæ õúu ÂÙè æìæ ÌÍæ ÂÙè ÎôÙô ô Øæ» çîøæð ÎêâÚðU àæîô ð, æúu ÂÚU âé¹è ÚUãUÙð ð çü æßàø ãñu ç æìæ ÌÍæ ÂÙè ÎôÙô ÚUãð U, ØÍæ»ëãUSÍ ÁèßÙ ô ü Íü ÙãUè ÚU¹ÌæÐ ÁÕ Ì ÙécØ Ï ü ð ÿæðæ ð Õéçh mæúuæ ÂÍ-ÂýÎàæüÙ ÂýæÌ ÙãUè ÚUÌæ õúu Ö»ßæÙ è ÖçQ ÙãUè ÚUÌæ ÌÕ Ì â æ æúu âì ÂéL áô ô çâýø ÙãUè ãuô â ÌæÐ ÎêâÚðU àæîô ð, ØçÎ ç âè ð ÀUè æìæ Øæ ÀUè ÂÙè ãuô Ìô, ÁÕ Ì çùìæì æßàø Ù ãuô, â Øæâ ÜðÙð è æßàø Ìæ ÙãUè ãñ, Áñâæç Ö»ßæÙ ñìø ãuæâýöé ð âæí ãéu æð ß ßÌüÌð âæ ÜÜÙæ æì ÃØâÙææüßð Ð Øæ æ éhúuìð Âýææ ÎèÂØÌè ÂÎð ÂÎð H 16H ß ãuæ ; ßÌüÌð â â Ø ãñu; âæßãu; ÜÜÙæ è; æì ÇêUÕÌð ãéu ; ÃØâÙ- æüßðâ ÅU ð âæ»úu ð ; Øæ Áô; æ éûæ ô; húuìð ÕæÚUÌè ãñu; Âýææ âiéçh; ÎèÂØÌèÁæ»ëÌ ÚU ð ; ÂÎð ÂÎðÂýØð » ÂÚUÐ. ë ÂØæ éûæð â âéîúuè æ ÂÌæ ÕÌæ ô Áô éûæð âîñß â ÅU ð â é¼ý ð ÇêUÕÙð âð ÕæÚUÌè ãñuð ßãU éûæð »-» ÂÚU âiéçh ÂýÎæÙ ÚU ð Õ æìè ãñuð ÌæÂØü Ñ ÀUè ÂÙè ÌÍæ âiéçh ð ô ü ÌÚU ÙãUè ãuôìæð çáâ ð âiéçh ãuôìè ãñu, ßãU ÆUè âð çß æúu-çß àæü ÚU â Ìæ ãñu õúu ÂÙð æâ ô â ÅUô âð Õ æ â Ìæ ãñuð â â âæúu ð »-» ÂÚU â ÅU ãñuð æè Î Öæ»ßÌ ( ) ð ãuæ»øæ ãñuâî -ÂÎ ØÎ çßâîæ Ù Ìðáæ Ð ØãU ÖõçÌ â âæúu ßæSÌß ð Õéçh æù Üô»ô Øæ ÖQ ô ð ÚUãUÙð æ SÍæÙ ÙãUè ãñu, Øô ç »-» ÂÚU â ÅU ãñ UÐ ÖQ ð çü Ìô ßñ é ÆU ãuè âüè SÍæÙ ãñu, ÁãUæ Ù ç Ìæ ãñu õúu Ù â ÅUÐ âiéçh æ Íü ãñu ë cæöq ãuôùæð æè ñìø- çúuìæ ëì ð ãuæ»øæ ãñu ë cæ Øð ÖÁð âð ÕÇ U ÌéÚUÐ ÁÕ Ì ô ü ë cæöq ÙãUè ÕÙÌæ âð Õéçh æù ( ÌéÚU) ÙãUè ãuæ Áæ â ÌæÐ 22

23 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 390 ØãUæ ãu Îð¹Ìð ãñ U ç ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ ÂÙè âéöæøæü ô ¹ôÁ ÚUãUæ ãñu, Áô âð â â âæúu ð ç ÜÙð ßæÜè â ÅU Ø ÂçÚUçSÍçÌØô âð Õ æìè ÚUãUÌè ÍèÐ Áñâæ ÂãUÜð ãuæ Áæ é æ ãñu âüè ÂÙè Ï üâùè ãuôìè ãñu, çáâð Ïæí çùø ô ð ÙéâæÚU Sßè æúu ç Øæ»Øæ ãuôð Ï üâùè âð Âóæ âìæùð çâìæ è â Âçæ è æúuæçï æúuè ãuôìè ãñ U, ç Ìé çßßæçãuìæ ÂÙè âð Âóæ âìæù ô çâìæ è â Âçæ ÂÚU ô ü çï æúu ÙãUè ãuôìæð Ï üâùè àæî ÂçÌßýÌæ ÂÙè æ Öè âê ãñuð ÂçÌßýÌæ ÂÙè ßãU ãñu, Áô çßßæãu ð Âêßü ç âè Öè ÂéL á âð ô ü â ÕÏ ÙãUè ÚU¹ÌèÐ ØçÎ ÕæÚU è ô ÂÙè ØéßæßSÍæ ð âöè Âý æúu ð ÂéL áô âð ç ÜÙð-ÁéÜÙð çîøæ ÁæÌæ ãñu, Ìô â æ ÂçÌßýÌæ ÚUãU ÂæÙæ çæuù ãuô ÁæÌæ ãñuð âæ æøìñ ßãU ÂçÌßýÌæ ÙãUè ÚUãU â ÌèÐ ÁÕ ¹Ù ô æ» ð çù ÅU ÜæØæ ÁæÌæ ãñu, Ìô ßãU çâæü ÁæÌæ ãñuð è çù ð â æù ãñu õúu ÂéL á ¹Ù ð â æùð ç Ìé ØçÎ ÙécØ ô ÂçÌßýÌæ ÂÙè ç Ü ÁæØð Áô Ïæí çßßæãu â S æúu ð mæúuæ Sßè ë Ì è» ü ãñu, Ìô ßãU â ÅU Ø ÂçÚUçSÍçÌØô ð ØçÏ âãuæø ãuô â Ìè ãñuð ßæSÌß ð ðâè ÂÙè â SÌ âiéçh æ λ ãñuð ðâè ÂÙè ãuôùð âð ØçÎ ÂçÚUßæÚU Ö»ßÎ ÖçQ ÚUÌæ ãñu, Ìô ßãU æúu ßæSÌß ð»ëãusíææ ÕÙ ÁæÌæ ãñuð ÚUæ æ ª éñ ÙÚUÙæÍ Ù ÁæÙè SßçÂýØæ ØÎ ÃØßSØçÌ Ð ÖêÌÜð çùúußsìæúðu àæøæùæ ÂàØ àææéãuù H 17H ÚUæ æñ ª éñç Øô Ùð ãuæ; ÙÚU-ÙæÍãðU ÚUæÁæ; Ù ÁæÙè ÑãU ÙãUè ÁæÙÌè ; ßÌ -çâýøæìé ãuæúuè çâýøæ Ùð; ØÌ ÃØßSØçÌØô â Âý æúu æ ÁèßÙ ÏæÚUæ ÚU ÚU¹æ ãñu; Öê-ÌÜðÂëßè ÂÚU; çùúußsìæúðuçõùæ çõsìúu ð ; àæøæùæ ÜðÅUè ãéu ü; ÂàØÎð¹ô; àææé-ãuù ãðu àææé ô æ ßÏ ÚUÙð ßæÜðÐ. âöè ç Øô Ùð ÚUæÁæ ô â ÕôçÏÌ ç ØæÑ ãðu ÂýÁæ ð Sßæ è, ãu ØãU ÙãUè ÁæÙÌè ç æâ è çâýøæ Ùð Øô ðâè çsíçì ÕÙæ ÚU¹è ãñuð ãðu àææé ô ð â ãuæúu! ë ÂØæ Îð¹ð Ð ßð çõùæ çõsìúu ð Á èù ÂÚU ÜðÅUè ãéu ü ãñ UÐ ãu ÙãUè â Ûæ Âæ ÚUãUè ç ßð ðâæ Øô ÚU ÚUãUè ãñ UÐ ÌæÂØü Ñ ÁÕ ÙécØ çßcæéöçq âð ÚUçãUÌ ãuôìæ ãñu, Ìô ßãU Ùð Âæ ü ÚUÌæ ãñuð ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð æúu ÀUôÇ U ÚU ÂÙè ÂÙè è Âðÿææ è õúu SßØ Âàæé ô ð ßÏ ð Ü»»ØæÐ ðâè çsíçì â SÌ ÖõçÌ ÌæßæÎè ÙécØô è ãñuð ßð ÂÙè çßßæçãuìæ Ï üâùè è ÂÚUßæãU ÙãUè ÚUÌðÐ ßð ÂÙè ô ÂÙè ç¼ýìëçì æ âæïù æùìð ãñ U, ÖçQ æ ÙãUè Ð çùõæüï çßáøè ÁèßÙ çõìæùð ð çü èü ÆUôÚU æ 23

24 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 391 ÚUÌð ãñ UÐ Ù æ ²É U çßeæâ ãñu ç ç âè Öè è ð âæí â Öô» ÚU ð âð ÏÙ Îð ÚU é Ìæ ÚU Îô, æùô ßãU ô ü ÃØæÂæÚU è ßSÌé ãuôð â Âý æúu ßð ðâè ÖõçÌ ÂÜçÏ ð çü ÆUôÚU æ ÚUÌð ãñ UÐ ðâð Üô» ÂÙè âiéçh ¹ô é ð ãuôìð ãñ UÐ ãð U ÂÙð ÌÑ ÚUæ ð Õéçh è ¹ôÁ ÚUÙè æçãu Ð çáâ ÃØçQ è àææ ð çùø ô ð ÙéâæÚU çßßæçãuì Ï üâùè ÙãUè ãuôìè ßãU âîñß ôãu»ýsì Õéçh ßæÜæ ãuôìæ ãñuð ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ è ÂÙè Öêç ÂÚU ÜðÅUè Íè, Øô ç ÂçÌ mæúuæ â è Âðÿææ ãéu ü ÍèÐ ßæSÌß ð ÂçÌ mæúuæ è è âîñß ÚUÿææ ãuôùè æçãu Ð ãu âöè ãuìð ãñ U ç Üÿ è Áè ÙæÚUæØæ ð ßÿæSÍÜ ÂÚU çßl æù ãñ UÐ ÎêâÚðU àæîô ð, ÂÙè ô ÂÙð ÂçÌ è ØæÚUè õúu âéúuçÿæìæ ãuôùæ æçãu Ð çáâ Âý æúu Üô» ÏÙ Õ æ ÚU âð ÂÙð Âæâ âéúuçÿæì ÚU¹Ìð ãñ U, âè ÌÚUãU ÂÙè è âéúuÿææ ÂÙð çùáè Îð¹ÚðU¹ ð è ÁæÙè æçãu Ð çáâ Âý æúu Õéçh âîñß NUÎØ ð ÖèÌÚU ÚUãUÌè ãñu, âè Âý æúu âæßè ÂÙè ô ÂÙð çâýø ÂçÌ ð NUÎØ ð âîñß SÍæÙ ç ÜÙæ æçãu Ð ÂçÌ ÌÍæ ÂÙè æ ØãUè ßæSÌçß â ÕÏ ãñuð âèçü ÂÙè ÏæZç»Ùè ãuüæìè ãñ UÐ ô ü Âæ ß, ãuæí Øæ àæúuèúu ð ç âè» âð æ ÙãUè Üæ â ÌæÐ âè Âý æúu ÂçÌ ÌÍæ ÂÙè ô Âý ë çì ð ÃØßSÍæ ð ÙéâæÚU âæí ÚUãUÙæ æçãu Ð çù Ù ØôçÙØô ð, çßàæðá M  âð ÂçÿæØô ÌÍæ Âàæé ô ð ÙÚU ÌÍæ æîæ âæí-âæí ÚUãUÌð ãñ UÐ ØãU Âýæ ë çì ÃØßSÍæ ãñuð âè Âý æúu æùß ÁèßÙ ð ÂçÌ ÌÍæ ÂÙè æ âæí ÚUãUÙæ æîàæü ÁèßÙ ãñuð æúu ô ÖçQ æ SÍæÙ ãuôùæ æçãu, ÂÙè ô ÂçÌßýÌæ ãuôùæ æçãu õúu ÙéDUæÙ mæúuæ Sßè æúu è» ü ãuôùæ æçãu Ð â Âý æúu âð ÙécØ æúu ð âé¹è ÚUãU â Ìæ ãñuð ÙæÚUÎ ßæ ÂéÚUTÙÑ Sß çãuáè çùúuèÿøæßïéìæ Öéçß Ð ÌâXô çíìææùô ßñÜÃØ ÂÚU ØØõ H 18H ÙæÚUÎÑ ßæ ÙæÚUÎ éçù Ùð ãuæ; ÂéÚUTÙÑÚUæÁæ ÂéÚUTÙ; Sß- çãuáè ÂÙè ÚUæÙè ô; çùúuèÿøîð¹ ÚU; ßÏéÌæ âæïé è ÌÚUãU; ÖéçßÂëßè ÂÚU; ÌÌ â ð ; âxâæí âð; çíìâýôâæçãuì; ææùñçáâ æ ææù; ßñÜÃØ ôãu»ýsì; ÂÚU ÂÚU ; ØØõãUô»ØæÐ. ãuçáü ÙæÚUÎ Ùð ãuæ Ñ ãðu ÚUæÁæ Âýæ èùõíãu, Áñâð ãuè ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð ÂÙè ÚUæÙè ô ßÏêÌ è Öæ çì Âëßè ÂÚU ÜðÅðU Îð¹æ, ßãU ÌéÚUÌ ôãu»ýsì ãuô»øæð 24

25 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 392 ÌæÂØü Ñ â àüô æ ßÏéÌæ àæî ãußâêæü ãñu, Øô ç ØãU â âæïé ð çü ÂýØéQ ãuôìæ ãñu, çáâð ÂÙð àæúuèúu è âéçï-õéçï ÙãUè ÚUãUÌèÐ ê ç ÚUæÙè çõùæ çõsìúu ð SÌ-ÃØSÌ ß ô âçãuì Á èù ÂÚU ÜðÅUè Íè, âçü ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ ØçÏ Îé¹è ãéu æð ÎêâÚðU àæîô ð, âð â æ Âpæææ ãéu æ ç âùð ÂÙè Õéçh è Âðÿææ è ãñu õúu SßØ Á»Ü Áæ ÚU ÂàæéßÏ ð ÃØSÌ ÚUãUæ ãñuð ÌæÂØü ØãU ç ÁÕ ÙécØ ÂÙè Õéçh è Âðÿææ ÚUÌæ ãñu Øæ ââð çßü» ãuô ÁæÌæ ãñu, Ìô ßãU Âæ ü ð Âýßëæ ãuôìæ ãñuð ÂÙè âiéçh Øæ ë cæ ðìùæ è Âðÿææ ð æúuæ ßãU ôãu»ýsì ãuôìæ ãñu õúu Âæ ôz ð Ü» ÁæÌæ ãñuð ÁÕ â æ ãuâæâ ãuôìæ ãñu, Ìô ßãU Âpæææ ÚUÌæ ãñuð ðâð Âpæææ æ ßæüÙ ÙÚUôæ Îæâ ÆUæ é ÚU Ùð ç Øæ ãñu ãuçúu-ãuçúu çßè Üð ÁÙ»ô¾Uæ Ùé ÙécØ-Á Âæ Øæ; ÚUæÏæ ë cæ Ùæ ÖçÁØæ ÁæçÙØæ àæéçùøæ çßá ¹æ Ùé ßð ãuìð ãñ U ç éûæð ÂÙæ ÙécØ-Á ÕÕæüÎ ÚUÙð ÌÍæ ÁæÙÕêÛæ ÚU çßá ÂèÙð æ ÂÀUÌæßæ ãñuð ë cæ-öq Ù ÕÙ ÚU ÙécØ ÁæÙÕêÛæ ÚU ÖõçÌ ÁèßÙ æ çßáâæù ÚUÌæ ãñuð âæúuæ àæ ØãU ãñu ç ÂÙè âìèâæßè ÂÙè ð Öæß ð Øæ ØãU ãð U ç ÁÕ ßãU ÂÙè Õéçh ¹ô ÎðÌæ ãñu õúu ë cæöçq ÙãUè ÚUÌæ Ìô ÙécØ çùçpì M  âð Âæ ü ð Âýßëæ ãuôìæ ãñuð âæßøàüÿæøæ ßæ æ NUÎØðÙ çßîêøìæ Ð ÂýðØSØæÑ SÙðãUâ ÚU ÖçÜX æ çù Ùæ Ø»æÌ H 19H âæßøù â ÛææÌð ãéu ; àüÿæøæ èæðu; ßæ æß Ùô âð; NUÎØðÙNUÎØ âð; çßîêøìæ ØçÏ ÂÀUÌæÌð ãéu ; ÂýðØSØæÑ ÂÙè ÂýðØâè ð ; SÙðãUØæÚU âð; â ÚU Ö ý ôï æ; çüx Üÿææ; æ çùnuîø ð ; ÙÙãUè ; Ø»æÌ ÆUæÐ. Îéç¹Ì NUÎØ âð ÚUæÁæ ÂÙè ÂÙè âð ØÌ èæðu àæî ãùð Ü»æÐ Ølç ßãU Îé¹è Íæ õúu âð Âýâóæ ÚUÙð æ ÂýØæâ ÚU ÚUãUæ Íæ, ç Ìé âùð ÂÙè ÂýææçÂýØæ ÂÙè ð NUÎØ ð ý ôï æ Öè Üÿææ ÙãUè Îð¹æÐ ÌæÂØü Ñ ÚUæÁæ ô ØÌ Îé¹ ãéu æ ç ßãU ÂÙè ÂÙè ô ð Üð ÀUôÇ U Âæ ü ð Âýßëæ ãuôùð Á»Ü»Øæ ÍæÐ ÁÕ ô ü ÂÙð Âæ ôz ÍæüÌ ë cæ-öçq ÌÍæ âiéçh ô ÀUôÇ UÙð ð çü Âpæææ 25

26 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 393 ÚUÌæ ãñu, Ìô Ößâæ»ÚU ð ÕÏÙô âð ÀéUÅU æúuæ ÂæÙð æ Uâ æ æ»ü ÂýàæSÌ ãuô ÁæÌæ ãñuð æè Î Öæ»ßÌ (5.5.5) ð ãuæ»øæ ãñuâúuæößsìæßîõôïáæìô Øæßóæ çáææâì æ Ìß Ð ÁÕ ÙécØ ÂÙè ë cæöæßùæ ÌÍæ æ -âæÿææ æúu ð ÂýçÌ L ç ¹ô ÕñÆUÌæ ãñu, Ìô ßãU Âæ ü ð Ü»Ìæ ãñuð ë cæ- ÖçQ âð çßãuèù ÁèßÙ ð âæúðu æøü ßëÍæ ãñ U õúu ÁèßÙ ô ÂÚUæÁØ õúu ÎéM ÂØô» è ôúu Üð ÁæÌð ãñ UÐ SßæÖæçß ãñu ç çáâð ë cæ-öçq ÂýæÌ ãuôìè ãñu, ßãU ÙécØ-ÁèßÙ ð Âêßü Âæ ôz ð çü Âpæææ ÚUÌæ ãñuð âè çßçï âð ÖõçÌ ÁèßÙ ð çßlæ ð»éü âð ÀéUÅU æúuæ ÂæØæ Áæ â Ìæ ãñuð ÙéçÙØðùÍ àæù ñ ßèüÚUôùÙéÙØ ôçßîñ Ð ÂSÂàæü ÂæÎØé»Ü æãu ôâxüæçüìæ H 20H ÙéçÙØð ÙæÙæ æúu Ö ç Øæ; Í â Âý æúu; àæù ñ ÑÏèÚðU-ÏèÚðU; ßèÚUÑßèÚU; ÙéÙØ- ôçßîñ ÙæÙð ð çùâéæ; ÂSÂàæüSÂàæü ç Øæ; ÂæÎ-Øé»Ü ÎôÙô Âæ ß; æãu ãuæ; Öè; âx»ôî ð ; ÜæçÜÌæ â Âý æúu æçü»ù ÚUÌð ãéu Ð. ê ç ÚUæÁæ ÙæÙð ð ØÌ çùâéæ Íæ, ÌÑ âùð ÚUæÙè ô ÏèÚðU-ÏèÚðU ÙæÙæ ÂýæÚU Ö ç ØæÐ ÂãUÜð âùð â ð ÎôÙô Âæ ß ÀéUØð, çè ÚU â æ æ ܻ٠ç Øæ õúu ÂÙè»ôÎ ð ÕñÆUæ ÚU â Âý æúu ãuùæ ÂýæÚU Ö ç ØæÐ ÌæÂØü Ñ ÙécØ ô âßüâýí ÂÙð Âêßü ôz ð çü Âpæææ ÚU ð ÂÙè ë cæ-öçq Áæ»ýÌ ÚUÙè ãuôìè ãñuð çáâ Âý æúu ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð ÂÙè ÂÙè ô ÙæÙæ ÂýæÚU Ö ç Øæ, âè Âý æúu ÁæÙÕêÛæ ÚU ÙécØ ô ë cæöçq ð ÂÎ Ì Âãé U Ùð æ ÂýØÙ ÚUÙæ æçãu Ð ðâæ ÚUÙð ð çü»él ð ÂæÎ-Âkô æ SÂàæü ÚUÙæ æçãu Ð SßÌÑ ÂýØæâ âð ë cæöçq ÂýæÌ ÙãUè ãuô â ÌèÐ ÌÑ ÙécØ ô æçãu ç SßM Âçâh ë cæöq ð Âæâ Âãé U ÚU â ð ÚUæ Üô æ SÂàæü ÚðUÐ âèçü ÂýtæÎ ãuæúuæá (Öæ»ßÌ ) ãuìð ãñ U Ùñáæ çìsìæßîél ý æ¾ Uçæý SÂëàæØÙÍæü» ô ØÎÍüÑÐ ãuèøâæ ÂæÎÚUÁôùçÖáð Ù ßëæèÌ ØæßÌ H 26

27 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 394 ÁÕ Ì ÙécØ ðâð ÃØçQ ð ÚUæ Ü è ÏêÜ ô ÂÙð SÌ ÂÚU ÏæÚUæ ÙãUè ÚUÌæ Áô ãuæ æ Øæ ÖQ ÕÙ é æ ãñu ÌÕ Ì â æ ë cæ-öçq ð mæúu Ì Âýßðàæ ÙãUè ãuôìæð ØãU æ â Âüæ æ àæéöæúu Ö ãñuð Ö»ßæÙ ë cæ æãuìð ãñ U ç ÂýØð ÃØçQ Ù è àæúuæ ð æøð õúu ØãU æ â Âüæ æ æøü ÌÕ àæém ãuôìæ ãñu ÁÕ ÙécØ Âýæ æçæ»él ð ÚUæ-SÂàæü ÚUÌæ ãñuð çùduæâêßü»él è âðßæ ÚUÙð âð ãuè ë cæöçq Ø ÁèßÙ æ àæéöæúu Ö ãuôìæ ãñuð»él ð ÚUæ-SÂàæü ÚUÙð æ Íü ãñu ç Øæ»ßü æ Øæ» õúu ÖõçÌ Á»Ì ð ÂÙð ÂÎ ÂÚU ÃØÍü Ù Èê ÜÙæÐ Áô Üô» ÂÙð æ SÍæÙ ð æúuæ ßëÍæ ãuè ÖõçÌ ÁèßÙ ð Ï æúu ð ÚUãUÌð ãñ UÁñâð ÌÍæ çíì ßñææçÙ ß çß æúu ßð ßæSÌß ð ÙæçSÌ ãñ UÐ ßð ÂýØð ßSÌé ð ÚU æúuæ ô ÙãUè ÁæÙÌðÐ Ølç ßð ôãu»ýsì ÚUãUÌð ãñ U, ç Ìé ßð ðâð ÃØçQ ð ÚUæ Üô ð æ â Âüæ ÚUÙð ð çãu Ìð ãñ U, Áô ßSÌé ô ô Ù ð âãuè-âãuè M  ð ÁæÙÌæ ãñuð ÎêâÚðU àæîô ð, ð ßÜ ôúðu ææù âð ë cæöçq Áæ»ýÌ ÙãUè è Áæ â ÌèÐ ÙécØ ô Âýæ æçæ»él è àæúuæ ð ÁæÙæ ãuè ãuô»æð âè çßçï âð âð âãuæøìæ ç Ü â Ìè ãñuð ÂéÚUTÙ ßæ ÙêÙ ß ë ÌÂéØæSÌð ÖëØæ ØðcßèEÚUæÑ àæéöð Ð ë Ìæ»ÑSßæ âæ ë ßæ çàæÿææîç U Ù ØéTÌð H 21H ÂéÚUTÙÑ ßæ ÂéÚUTÙ Ùð ãuæ; ÙêÙ çùpø ãuè; ÌéÌÕ; ë Ì-ÂéØæÑÁô ÂéØæ æ ÙãUè ãñu, Öæ»æ; Ìðßð; ÖëØæÑÎæâ; ØðáéçÁÙ ô; üeúuæñsßæ è; àæéöðãðu àæéö Üÿææô ßæÜè; ë Ì- æ»ñâéâæâ ÚU ð ; æ âæì ÂÙæ ÚU; ë ßæ ÚU ð ; çàæÿææ ÂÎðàæ ð M  ð ; ÎÇU ÎÇU; Ù ØéTÌðÙãUè ÎðÌðÐ. ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð ãuæ Ñ ãðu âéîúuè, ÁÕ Sßæ è ç âè ÙécØ ô Îæâ M  ð Sßè æúu Ìô ÚU ÜðÌæ ãñu, ç Ìé â ð ÂÚUæÏô ð çü âð ÎÇU ÙãUè ÎðÌæ Ìô â Îæâ ô â ÛæÙæ æçãu ç ßãU Öæ»æ ãñuð ÌæÂØü Ñ ßñçÎ â ØÌæ ð ÙéâæÚU æúðuüê Âàæé ô ÌÍæ Îæâô ð âæí ÂÙð Âéæ ð ÌéËØ ÃØßãUæÚU ÚUÙæ æçãu Ð Öè- Öè æúðuüê Âàæé ÌÍæ ÕæÜ ç âè ÕÎÜð è ÖæßÙæ âð ÙãUè, çâìé ØæÚUßàæ ÎçÇUÌ ç Øð ÁæÌð ãñ UÐ âè ÌÚUãU Öè- Öè Sßæ è ÂÙð Îæâ ô ÚUæSÌð ÂÚU ÜæÙð ð çü ç âè ÕÎÜð è ÖæßÙæ âð ÙãUè ßÚUÙ ØæÚUßàæ ÎÇU ÎðÌæ ãñuð â Âý æúu ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð ÂÙè ÂÙè mæúuæ çîøð»øð 27

28 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 395 ÎÇU ô ÂÙð ª ÂÚU ç Øæ»Øæ Ùé»ýãU â ÛææÐ âùð ÂÙð ô ÚUæÙè æ æææ æúuè âðß æùæð ßãU â ÂÚU Âæ ü ÚUÙðÁ»Ü ð çàæ æúu ÚUÙð ÌÍæ âð æúu ÂÚU ÀUôÇ U ÎðÙð ð çü ÙæÚUæÁ ÍèÐ ÚUæÁæ ÂéÚUTÙ Ùð â ÎÇU ô ÂÙè ÂÙè ð ßæSÌçß ØæÚU ð M  ð»ýãuæ ç ØæÐ âè Âý æúu ÁÕ ÙécØ ô üeúu è ÀUæ âð Âý ë çì ð çùø ô mæúuæ ÎçÇUÌ ãuôùæ ÂÇ UÌæ ãñu, Ìô âð çß çüì ÙãUè ãuôùæ æçãu Ð ßæSÌçß ÖQ âè ÌÚUãU âô Ìæ ãñuð ÁÕ ÖQ ç âè çßá çsíçì ô ÂýæÌ ãuôìæ ãñu, Ìô ßãU âð üeúu æ Ùé»ýãU æùìæ ãñu ÌæðùÙé Âæ âéâ èÿæ ææô ÖéTæÙ ßæ ë Ì çßâæ Ð NUmæßÂéíÖíßÎÏóæ SÌð ÁèßðÌ Øô éçq ÂÎð â ÎæØÖæ H (Öæ»ßÌ ) â àüô âð ÂÌæ ÜÌæ ãñu ç ÖQ ÁèßÙ è ÂÚUæÁØô ô Ö»ßæÙ ð ßÚUÎæÙ ð M  ð æùìæ ãñu õúu ØãU âô ÚU Ö»ßæÙ ô çï Ù S æúu ÚUÌæ ãñu ÌÍæ ÂýæÍüÙæ ÚUÌæ ãñu ç â ð Âêßü Îéc ôz æ ØãU ãuë æ ÎÇU ç Ü ÚUãUæ ãñuð ØçÎ ô ü æéçåu ÚðU Ìô âúu æúu Øæ üeúu mæúuæ ÂýÎæ ÎÇU ßæSÌß ð ËØææ æúuè ãuôìæ ãñuð Ùéâ çãuìæ ð ãuæ»øæ ãñu ç ÁÕ ÚUæÁæ ç âè ãuøæúðu ô ëøé ÎÇU ÎðÌæ ãñu, Ìô âð ÎØæÜé â ÛæÙæ æçãu Øô ç ãuøæúuæ â ÁèßÙ ð ÎçÇUÌ ãuô ÚU Âæ ü âð éq ãuô ÁæÌæ ãñu õúu»üð ÁèßÙ ð ßãU â SÌ ÂæÂô âð éq ãuô ÚU Á ÜðÌæ ãñuð ØçÎ ô ü Sßæ è mæúuæ çîøð»øð ÎÇU ô ÂéÚUS æúu æùìæ ãñu, Ìô ßãU ÌÙæ Õéçh æù ãuô ÁæÌæ ãñu ç çè ÚU Öè â Îéc ü ô ÙãUè ÚUÌæÐ ÂÚU ôùùé»ýãuô ÎÇUô ÖëØðáé ÂýÖéææíÂÌÑ Ð ÕæÜô Ù ßðÎ Ìæçß ÕÏé ë Ø áüæñ H 22H ÂÚU ÑÂÚU ; Ùé»ýãUÑ ë Âæ; ÎÇUÑÎÇU; ÖëØðáéÎæâô ÂÚU; ÂýÖéææSßæ è mæúuæ; íâìñçîøæ»øæ; ÕæÜÑ ê¹ü; ÙÙãUè ; ßðÎÁæÙÌæ ãñu; ÌÌ â; ÌçßãðU Ìß»è; ÕÏé- ë Ø ç æ æ ÌüÃØ; áüæñ ýé hð. ãðu Ìß»è, ÁÕ ô ü Sßæ è ÂÙð âðß ô ÎÇU ÎðÌæ ãñu, Ìô âð ÂÚU Ùé»ýãU â Ûæ ÚU 28

29 14-May-13 H-SB, Canto 4, Vol. 2, tdk 396 Sßè æúu ÚU ÜðÙæ æçãu Ð Áô ýé h ãuôìæ ãñu, ßãU ØÌ ê¹ü ãñu õúu ßãU ØãU ÙãUè ÁæÙÌæ ç ðâæ ÚUÙæ Ìô â ð ç æ æ ÌüÃØ ãuôìæ ãñuð ÌæÂØü Ñ ãuæ ÁæÌæ ãñu ç ØçÎ ê¹ü ô ÀUè ÕæÌ Öè çâ¹æ ü ÁæØð Ìô ßãU âð ÙãUè æùìæð ËÅðU ßãU ýé h ãuôìæ ãñuð ðâð ý ôï è  æ ââü-çßá âð Îè ÁæÌè ãñu, Øô ç ÁÕ âæ  ô ÎêÏ õúu ð Üæ ç¹üæøæ ÁæÌæ ãñu, Ìô ââð â æ çßá ÕÉ UÌæ ãuè ãñuð ÎØæÜé õúu Ù ý ãuôùð è ÕÁæØ ÀUè ßSÌé ç¹üæøð ÁæÙð ÂÚU âæ  ÂÙæ çßá ÕÉ UæÌæ ãñuð âè Âý æúu ê¹ü ô ÂÎðàæ ÎðÙð ÂÚU ßãU ÂÙð ô âéïæúuùð ð ÕÁæØ ËÅðU ýé h ãuôìæ ãñuð âæ ß é¹ âéîçì âéßùéúuæ»öæúußýèçuæçßü ÕçßÜâhçâÌæßÜô Ð ÙèÜæÜ æçüçöl ÂS ë Ì éóæâ ÙÑ SßæÙæ ÂýÎàæüØ ÙçSßçÙ ßË»éßæØ H 23H âæßãu (Ìé, ðúuè ÂÙè); ß Ìé ; é¹ ÂÙæ é ãu; âé-îçìâéîúu Îæ Ìô ßæÜè; âé-öýéâéîúu Öõ ãuô ßæÜè; ÙéÚUæ»ØæÚU, æâçq âð; ÖæÚUÕôçÛæÜ; ßýèÇUæÜææ; çßü ÕÙè ð Ûæé ð ; çßüâì Ìð ãéu ; ãuçâìã UâÌð ãéu ; ßÜô ç ÌßÙ âð; ÙèÜÙèÜð; Ü ÕæÜ âð ØéQ ; çüçöñöõ ÚUô ð â æù; ÂS ë Ì â Âý æúu âéîúu ÕÙ ÚU; óæâ ÆUè ãéu ü ( óæì) Ùæ âð ØéQ ; ÙÑ éûæ ô; SßæÙæ Ìé ãuæúuæ ÂÙæ ãê U; ÂýÎàæüØçιÜæ ô; ÙçSßçÙãðU çß æúu Ù âéîúuè; ßË»é-ßæØ èæðu ß Ùô âðð. ãðu çâýøð, Ìé ØÌ âéîúu Îæ Ìô ßæÜè ãuôð Ìé ÂÙð æ áü»ô ð æúuæ ØÌ ÙSßè Ü»Ìè ãuôð Ìé ÂÙæ ý ôï Øæ» ÚU éûæ ÂÚU ë Âæ ÚUô õúu ØÌ ØæÚU âð ÌçÙ és ÚUæ ôð ÁÕ ñ Ìé ãuæúðu âéîúu é¹ ÇUÜ è éâ æù, Ìé ãuæúðu ÙèÜð Ú U» ßæÜð ÕæÜ ß Ìé ãuæúuè óæì Ùæçâ æ ô Îð¹ê»æ ÌÍæ Ìé ãuæúðu èæðu ß Ùô ô âéùê»æ Ìô Ìé éûæð õúu Öè âéîúu Ü»ô»è õúu ÂÙè ôúu æ ë CU ÚUÌè ÂýÌèÌ ãuô ô»èð Ìé ðúuè ØÌ æîúuæèøæ Sßæç Ùè ãuôð ÌæÂØü Ñ ñæ ÂçÌ ÂÙè ÂÙè è Õæs âéîúuìæ âð æ ë CU ãuô ÚU â æ æææ æúuè Îæâ ÕÙÙæ æãuìæ ãñuð âèçü æèâæî àæ ÚUæ æøü Ùð ÂÎðàæ çîøæ ãñu ç ãu ð è ð ãuæç U- æ â âð æ ë CU ÙãUè ãuôùæ æçãu Ð â â ÕÏ ð ãuæùè ãuè ÁæÌè ãñu ç ÕæÚU ÙécØ ç âè è è âéîúuìæ ÂÚU æâq ãuô»øæ õúu â ÌÚUãU Âýð ÎàææüÙð Ü»æ ç â è Ùð âð ÂÙè âéîúuìæ ð âæúðu 29