JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Interdisciplinary Sci., 2013, Vol. 58, No. 10, pp VAN DE CNG PHO VC(I BIEN DOI KHI HAU 0 DONG NAM BO Dao Ngoc Hiang

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Interdisciplinary Sci., 2013, Vol. 58, No. 10, pp VAN DE CNG PHO VC(I BIEN DOI KHI HAU 0 DONG NAM BO Dao Ngoc Hiang"

Bản ghi

1 JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Interdisciplinary Sci., 2013, Vol. 58, No. 10, pp VAN DE CNG PHO VC(I BIEN DOI KHI HAU 0 DONG NAM BO Dao Ngoc Hiang va Phan Thi Loan Khoa Dia li Trudng Dai hpe Supham Hd Npi Tom tat. Dong Nam Bp la vung kinh ll phat trien manh nhat nudc ta nhung ddng thdi Cling la mpt trong nhiing viing chiu anh hudng nang nl cua bien ddi khi hau. Biii bao phan tich cac bieu hien. nguyen nhan, tac dong ciia bien ddi khi hau d Dong Nam Bo, tren co sd do de xuit cac giai phap flng pho vdi bien ddi khi hau cua viing Tifkhda: Bien ddi khi hau, Dong Nam Bo, giai phap flng phd. 1. Md dau Dong Nam Bp la vung ed nhieu dieu kien thuan ldi vl tfl nhien cung nhu con ngudi de phat tricn kinh tl - xa hdi. Hien nay Dong Nam Bd da trd thanh vung kinh te phat trien nang dpng nhit nude ta, giup cho ngudi dan cd cupc sdng am no va ed vai trd quan trong trong su nghiep phat trie'n kinh te cua dat nude. Tuy nhien, eac boat dpng kinh te xa hoi da true tilp hoac gian tilp lam thay doi thanh phan cua khi quye'n va ddng gdp them vao su biln doi khi bau. He qua cua su bien ddi khi hau khdng chi tac dpng tieu cuc din mpi mat boat dpng cua con ngudi d day ma cdn anh hudng din su phat trien chung eua dit nudc. Tren CP sd nhflng tac ddng eua bien ddi khi hau da dua ra d day, viec nghien cflu va dl xuit cac giai phap flng phd vdi bien ddi khi hau d Dong Nam Bo phuc vu su phat trie'n ben vifng la rit cip bach va cd y nghia thiet thuc. 2. Noi dung nghien ciiu 2.1. Khai quat ve bien doi khi hau Biln ddi khi hau la sif thay ddi cua khi hau (dinh nghia cua Cong udc khi hau) dudc quy true liep hay gian dep la do hoat dong cua con ngudi lam thay ddi thanh phin cua khi quyen loan ciu va ddng gop them vao su biln dpng khi hau tu nhien trong cac thdi gian ed the so sanh dupc. Bien ddi khi hau xac dinh su khac biet gifla cac gia tri trung binh dai Ngay nhan bai: 29/10/2012. Ngay nhan dang. 1/10/ 2013 Tac gia lien lac Dao Ngoc Hung, dia chi daongochung@yahoo com 90

2 Vdn de ling phd vdi biin ddi kjii hdu d Bdng Nam Bd han cua mdt tham sd hay thdng ke khi hau. Trong dd, trung binh dudc thue hien trong mpt khoang thdi gian xac dinh, thudng la vai thap ki [3]. Ung phd vdi bien ddi khi hau la cac hoat dpng cua con ngudi nham thich flng va giam nhe cac tac nhan gay ra biln ddi khi hau. Giam nhe biln ddi khi hau la eac hoat ddng nham giam mflc dp hoac cudng dd phat thai khi nha kinh. Thich flng vdi bien ddi khi hau la su dieu chinh he thing tu nhien hoac con ngudi ddi vdi hoan canh hoac mdi trudng thay ddi, nhim muc dich giam kha nang bi tdn thudng do biln ddi khi hau va tan dung cac co hpi do nd mang lai [4]. Hien nay, Dong Nam Bp gdm 6 tinh va thanh phd truc thupc Trung uong la: Hd Chi Minh, Binh DUdng, Binh PhUdc, lly Ninh, Ddng Nai, Ba Ria - Vung Tau. Vung cd dien tich 23,600 km^ (chilm 7,1 % dien tich ea nude). Viing Dong Nam Bo ed vj trf dia li thuan ldi, khi hau ndng quanh nam va mdt mua kho rit dien hinh, cd dieu kien thd nhudng thuan ldi de phat trien cae cay edng nghiep, cd tai nguyen diu khi d khu vue thim luc dia,.. Dan sd cua Dong Nam Bd la 14,6 irieu ngudi chilm 16,8% dan sd ca nude (theo sd lieu cua Tong cue Thdng ke nam 2010). Dong Nam Bp cd cd d ha ling tdt, mang ludi giao thdng van tai phat trien. Cac dilu kien tu nhien va kinh tl - xa hpi tren la dpng lue quan trong de phat trie'n kinh te vung Vdi dan sd vao loai trung binh, nhung Dong Nam Bd lai din diu ea nude vl GDP, gia tri san lupng edng nghiep va gia tri hang xuit khau ddng thdi la vung cd mue dp cung flng va tieu thu nang ludng Idn nhat nude ta. Tuy nhien Dong Nam Bp cung la viing chiu anh hudng to Idn tfl biln ddi khi hau loan ciu ndi chung va bien ddi khi hau tren lanh thd Viet Nam ndi rieng Bieu hien, nguyen nhan va tac dong cuu bien doi khi hau a Dong Nam Bo * Bieu hien cua bien doi khi hau d Ddng Nam Bp Biln ddi khi hau xay ra trong pham vi toan cau, tuy nhien mflc do biln ddi khi hau d nhflng lanh tho khac nhau khong gidng nhau va mang tinh dia phuong. Biln ddi khi hau d Ddng Nam Bp the hien rd net qua cac ylu td khi tudng nhu nhiet do, bao va yeu td hai van la mue nudc bie'n dang. Theo cac sd lieu thu thap va xfl li tai 4 tram khi tudng d Dong Nam Bd la Tan Sdn Nhit (Tp. Hd Chi Minh), Vung T^u (Ba Ria - Vung Tau). Ddng Phfl (Binh Phudc) va lay Ninh (Tay Ninh), cd the kit luan nhu sau: Nhiet dd trung binh eac thang trong nam deu cd xu hudng tang. Nhiet dd trung binh nam tang tfl khoang 0,007-0,041 "C/nam eao hdn mflc tang trung binh ciia Viet Nam (0,01 "C/nam) va trung binh thi gidi (0,008 "C/nam). Ben canh dd, sd lupng cae cdn bad rit manh (tren cip 12) ed xu hudng gia tang; miia bao cd diu hieu kit thuc mudn hdn trdng thdi gian gin day; mflc dd anh hudng eua bao den nudc ta ed xu hudng manh len. Cdn bao Pakhar - eon bao sd 1 nam 2012 la mpt dien hinh, xuit hien ngoai khdi quin dad TrUdng Sa (Khanh Hda) vao ngay 26/3/2012 va dd bd vao dit liln tai vdng bien Nam Bd vao ngay 1/4/2012. Day la cdn bao di thudng

3 Dao Ngoc Hung va Phan Thi Loan nhit trong vong 40 nam trd lai day ca vl vi tri hinh thanh, thdi diem hoat dpng va quy d dl chuyen. Hinh 1. Bien trinh nhieu ndm vd xu the nhiet dp trung binh tai tram Vung Tau giai doan Ngudn. Vien khoa hue khi tupng thuy vdn vd mui trifdng Theo sd lieu muc nudc do dac tai tram hai van Vung Tau cho thay: xu thi muc nudc bie'n dang trong giai doan la 3,38 ram/nam cao hdn so vdi xu thi muc nudc bien dang trung binh tren toan bd dai ven bie'n Viet Nam (dang khoang 2,8 mm/nam). * Nguyen nhdn bien ddi khi hau 3 Dong Nam Bp: - Du nhffng qud trinh tu nhien Bde xa mat trdi la ngudn nang ludng chinh cung cip cho cac qua trinh trong khi quyen va quylt dinh su sdng cfla sinh vat tren Trai Dit. Tuy nhien, do su dao ddng trong van dpng cua Trai Dit nen ngudn nang ludng bflc xa mat trdi cflng cd nhflng biln ddng din din sfl biln ddi khi hau. Ngoai ra nguyen nhan gay biln ddi khi hau cdn do anh hudng ciia sfl trdi dat lue dia, hoat dpng cua nui Ida, su phat trien eua sinh vat... Tuy nhien sii biln ddng nay diln ra rit cham nen phin Idn cac sinh vat sdng tren Trai Dit van thich flng dudc vdi su bien ddi dd. - Do eon ngifdi Ddng Nam Bd la mot trong nhflng khu vuc kinh te phat trie'n nang dong nhit nifdc ta, dan dau ca nude ve kim ngach xuit khau, vdn dau tu nudc ngoai va ddng gdp hon 2/3 vao ngan sach cua dit nudc hang nam. Dang sau nhflng ngudn ldi tfl hoat dong cong nghiep ddng gdp to Idn vao su phat trien cua dit nude la van de moi trudng. Trong do, sif suy giam dien tich rflng nguyen sinh va su phat thai khi nha kinh la mpt trong nhflng nguyen nhan ddng gdp vao su biln ddi khi hau toan ciu. * NhCfng tdc dpng cua bien ddi khi hau tai viing Dong Nam Bp He sinh thai d Dong Nam Bp rit da dang bao gdm: rflng ngap man, rflng nudc Id. rflng tu nhien vdi eac loai dpng, thuc vat phong phu. Dac biet vung cd nhilu vudn quic gia nhu: vudn Qude gia Cat Tien, Bu Gia Map, Cdn Dao, Lo Gd - Xa Mat vdi 480 ha rifng 92

4 vdn de ling phd vdi hien ddi klii hdu d Ddng Nam Bd diu ngudn ciing khu dfl tru sinh quyen rflng ngap man Cin Gid,... Tuy nhien do tac ddng ciia biln ddi khi hau su da dang sinh hpc d Ddng Nam Bp da bi suy giam. Su bien dong vl nhiet dp lam tang lupng bde hdi va giam can bang nude, lam trim trpng hdn tinh trang han han va tang nguy cd chay rflng, tang ap lue len cac loai vat nuoi va dpng vat hoang da. Su bien ddi trong lupng mua va mua mua lam tang ddng chay lu gay ngap lut, tang nguy cd xdi mon va sat Id dit, tang ban han va xam nhap man trong mua khd, ddng thdi anh hudng trim trong den he sinh thai luu vuc song va cac vung dit ngap nude. Su gia tang vl cudng do va tin suit cua cac cdn bao lam tang tinh trang ngap lut d vijng cfla sdng, ven bien, lang tdn thit ve ngudi, ed sd ha ting va cac boat dpng san xuit: ddng thdi tan pha cac he sinh thai ven bien Ben canh dd, nudc bie'n dang dan din nguy cd ngap lut d vung cfla sdng ven bien, lam xam nhap man sau hdn va anh hudng tdi cac boat dpng nhu: cung cip nude cho nong nghiep, nuoi trdng thuy hai san va giam kha nang lieu thoat nude. Ngoai ra, biln ddi khi hau cdn tac dpng tdi sflc khde cpng ddng vdi cac benh lien quan din sfl thay ddi nhiet dp, chi dp nhiet, cac dot ndng nhu: diflng,benh truyen nhicm va cac benh ve dudng ho hip, Lfng phd voi bien doi khi hau tai vung Dong Nam Bo * Gidm thieu tdc dpng cua bien doi khi hau (Hinh 2) Hinh 2. Sd do nhdm cdc gidi phdp gidm nhe tdc dpng cua bien ddi khi hau d Dong Nam Bp 93

5 Dao Ngoc Hung va Phan Thi Loan - Cong nghe.sach Yeu ciu cua giai phap nay la cp sd vat chit ki thuat, cd sd ha ting phai hoan thien va ddng bp, vdn diu tu Idn va ngudn lao dpng trinh dp cao. Day vdn la nhflng ldi the cua Ddng Nam Bp nen vung cd nhilu dilu kien va kha thi hdn so vdi cac vung khac trong ca nude khi ap dung cong nghe sach vao san xuit. TR Hd Chi Minh la dia phudng di diu trong viec flng dung cong nghe sach. Uy ban nhan dan thanh phd da cd chu trudng Uu tien diu tu phat trien phudng tien edng cpng sif dung nhien lieu sach gdp phin lam giam 6 nhiem mdi trudng. Trong thdi gian tdi, giai phap nay cin dupc thuc hien d tit ca cac tinh trong vung Dong Nam Bp dac biet la Tfl giac trpng die'm phat trie'n kinh te bao gom: TP Hd Chi Minh. Binh Dudng, Ddng Nai, Ba Ria - Vung Tau. - Su dung ndng lupng mdi Dong Nam Bo la vung cd thi manh ve cong nghe va luon di dau trong viec sfl dung cac ngudn nang ludng sach. Dac biet vdi sd gid nang cao, tdng nhiet boat dpng Idn va ngudn tai nguyen gid ddi dao rit thuan ldi cho vung trong viec khai tbae va sfl dung ngudn nang ludng mat trdi, nang ludng gid. Hai dia phupng ed nhilu Uu the ve tu nhien va kinh te de thue hien giai phap nay la TP. Hd Chi Minh va Ba Ria - Vung Tau. - Ndng tupng sinh hpc Nang luong sinh boc dang la xu thi phat trien tit ylu, nhit la ddi vdi cac nude nong nghiep, phai nhap khau nhien lieu. Vdi cac Ipi ich cua nd nhu. edng nghe san xuit khong qua phflc tap, tan dung ngudn nguyen lieu tai cbo, tang hieu qua kinh tl nong nghiep, gia ca canh tranh so vdi xang diu... nang ludng sinh hoc ngay cang dude sfl dung rpng rai d nhieu qude gia. Theo cac nghien cflu hien nay, nhflng nudc san xuat mia dudng Idn tren the gidi deu khong edn coi mia dudng la nganh hang thue pham nhu trude day nfla, ma da coi day la mpt nganh san xuit nang luong. Ddng Nam Bp la vung trong mia Idn nhit nudc ta nen viec sfl dung cay mia de san xuit nang ludng sinh hoc la hoan toan kha quan. - Sif dung ndng lupng tiet kiem vd hieu cpid Ngudi dan Dong Nam Bo cd rit nhilu bien phap sfl dung nang luong tiet kiem va hieu qua. Trong cac ed quan, cfla hang, khach san, phan Idn he thdng den diu la den compact tiet kiem dien. NgUdi dan xay nha cflng da cd y thflc tilt kiem nang ludng nhif tich nude mua de tudi cay, xay nha tilt kiem nang ludng... Ngoai ra, cin phat ddng nhieu hpi thi xoay quanh chu de sfl dung nang ludng tiet kiem, hieu qua Tai TP, Hd Chi Minh, ti le tieu thu dien nang cfla nhdm ho gia dinh chiem khoang 35% tdng lupng dien nang tieu tbu. Khi sfl dung dien, cae hd gia dinh khdng hi rang budc bdi cae van ban, quy chuan phap luat nhu ddi vdi nhdm san xuit va cong nghiep. Do vay, \ iee keu gpi tiet kiem dien hd gia dinh tren tinh thin van dong su tu nguyen la dieu rit can thilt, dac biet cin chu y tdi ddi tupng tre em. - Bien phdp tuyen truyen, xay difng cdc ddi tinh nguyen Dong Nam Bo la vung cd nhieu trudng dai hpc, cao dang cua ca nude. NgUdi dan 94

6 Vdn de ifng phd vdi hien ddi khi Mu d Ddng Nam Bd Ddng Nam Bp ndi chung va hpc sinh, smh vien d day rit nang dpng, nhiet tinh tham gia cac boat dpng tinh nguyen vi cpng ddng xa hpi. Tan dung Uu the do, vung cin tang cudng hon cac hoat dpng tuyen truyen va tinh nguyen ve mdi trudng, flng phd vdi biln ddi khi hau, dac biet budng tdi gidi tre tai cac dia phupng cd nhilu trudng cao dang, dai hpc Idn nhu TP. Hd Chi Minh va Ba Ria - Vflng Tau de tao thanh lan sdng Idn lan rdng tdi cac dia phuong khac trong viing cflng nhu tren ca nudc. - Trong vd bdo ve rifng Nhflng canh rflng diu ngudn quy gia va cae canh rflng ngap man ven bien ciia viing cin dudc bao ve tflng ngay. Ben canh dd la viec trdng rflng phu xanh dat trdng ddi trdc, ngan chan nan chat pha rflng de chuye'n ddi sang lam trang trai cad su dang dien biln vo cung phflc tap d ndi day. Ddi vdi tinh Ba Ria - Vung Tau nhflng bai bdi va vung ngap nudc ven bie'n nen trong cay ngap man de gifl dat. Can bao ve nghiem ngat, cam cae hoat dpng pha dai ddi eat ven bien de' xay dung cong trinh, nhat la khu vuc TP. Vung Tau. Dd la nhflng la chan cua tu nhien giup bao ve thanh phd khi xay ra nhflng bien cd bit thudng ciia bien ddi khi hau, bao td va sdng bie'n (thi du sdng thin). Rflng ngap man Cin Gid la la phdi xanh eiia TP Hd Chi Minh, la be cbfl khi nha kinh gdp phin giam nhe biln ddi khi hau, do dd cin chu trpng tdi phuc hdi dien tich rung va bao ve dien tich rflng hien cd. * Thich ling vdi bien ddi khi hdu (Hinh 3) NgSnhthiSy sin thich trng v* fipkh rhfchihigvdi BOKHtnongv tsvi. sire khoe,. c^figdlsng Hinh 3. So do cdc gidi phdp thich ifng vdi biin doi khi hau tai Dong Nam Up 95

7 Dao Ngoc Hiing va Phan Thi Loan - Sif dung cdc gidng cay trdng, vat nuoi thich ifng vdi biin ddi khi hau 6 Ddng Nam Bp viec nghien cflu va dua vao san xuit cac gidng cay cong nghiep lau nam thich flng vdi BDKH nhu cao su, ca phe, hd tieu, dilu... Ia rit cin thiet. Ben canh dd, cac cay edng nghiep hang nam cd kha nang thich flng tdt vdi biln doi khi hau nhif: mia, lac, me... cin md rdng dicn tich. Ddi vdi nong nghiep, anh hudng cua biln ddi khi hau dudc the' hien ro ret nhat d tinh trang thieu nudc trong mua khd. Vi vay de dam bao eho san xuit ndng nghiep dac biet la dam bao an ninh ludng thuc, vflng da cd nhilu du an chon, tao gidng va cae bien phap kl thuat san xuit lua can. Hai gidng Ifla can LC93-1 va LC93-4 vdi yeu ciu ki thuat: dit ddi ddc < 15", cd ting canh tac du am, cd the' trdng xen d dien tich dit trdng trong vudn ca phe, tieu, cao su hoac vudn cay an qua dang thdi ky kiln thilt cp ban lue cay chua khep tan, kin hang, gieo hat khd (khong ngam u) ngay sau khi lam dit xong lin cudi de dit con du am la nhflng yeu ciu rat phu hdp vdi cac dilu kien tfl nhien dac biet la dilu kien khi hau hien nay cda vimg. - Ngdnh thuy sdn thich dng vdi bien ddi khi hau Dc flng pho vdi bien ddi khi hau, viec dfl bao sdm su hinh thanh va xu hudng phat trien cfla cac hien tudng thay ddi khi hau la ylu td quylt dinh giflp nganh nudi trdng thuy san dia phuong thich flng nhanh. De' thuc hien tdt cong tac du bao nay cin thilt phai co he thdng quan trac va canh bao mdi trudng. ve lau dai, vice dau tu hoan thien he thdng de bien, sap xep lai vflng nudi, diu tu cd sd ha tang, flng dung khoa hoe edng nghe de ihuin hda va du nhap cac loai nudi mdi co kha nang thich flng tdt vdi biln dpng cua mdi trudng.,. la bit sdc quan trong. Hien nay vung Ddng Nam Bo da nuoi thanh cong con gidng cua cac loai ca sdng trong mdi trudng nude Id nhu: ea ngat, ca chdt, ca ddi, ca nau... va dang nghien cflu nuoi gidng ca nude man (ea bop, ca mu...). - Cdc gidi phdp edng trinh Vdi nhdm giai phap nay can chia ra lam hai ddi tupng ap dung. Mdt la, ddi tfldng cap thiet phai ap dung vi nhflng tac dong tieu cue cua BDKH dang de doa va gay hau qua nghiem trong. Thuc tl, tit ca cac tinh thanh cua vflng diu chiu tac dpng eiia BDKH, tuy nhien Ba Ria - Vflng Tau va TP Hd Chi Minh vdi dac die'm vi tri dia Ii, do cao dia hinh va qua trinh do thi hda la hai dia phupng cip thilt nhit phai ap dung nhdm giai phap nay. Thfl hai, day la nhdm giai phap mang tinh vi md va ein dau tu Idn. Do dd khong the ngay lap Iflc ap dung chd tit ca cac tinh thanh trong vung ma trude hit cin Uu tien cho hai dia phudng la TP. Hd Chi Minh va Ba Ria- Vung Tau. Ddng thdi, nhdm giai phap nay cin chia ra thanh cac linb vue cu the de flng phd hieu qua nhu: nhdm cong trinh thuy ldi, cong trinh trong lam nghiep, ndng nghiep va quy hoach do thi... - Tliieh dug vdi hien den khi hdu trong linh vifc y te vd.site khde edng ddng d DdnS Nam Bd

8 Vein de ifng pho vdi hiin ddi khi hdu d Ddng Nam Bd Dam bao ve sinh moi trudng sdng, ddng thdi tang cudng edng tac phdng chdng dich benh dang dien bien ngay cang phflc tap la phudng hudng thich flng vdi biln ddi khi hau cua Dong Nam Bd. Trong dd chu trpng tdi cac cong tac sau: + Nang cip cd sd ha ting va boat ddng y tl edng ddng. + Xay dung chudng trinh tang cudng sflc khde, cai thien mdi trudng, kiem soat dich benh flng phd vdi biln ddi khi hau, 2.4. Giao due iing pho v6i bi n doi khi hau Giao due dupc coi la chia khda hieu qua de ca nhan va cong ddng flng phd vdi cae thach ihfle cua BDKH. Trong giao due flng phd vdi biln ddi khi hau cin hudng tdi 3 nhdm ddi tudng la nha trudng, giao vien va hpc sinh [2]. Doi vdi cac trudng hpc cin phai la hinh miu cho cac em hpc sinh hoc tap, Trien khai cac bien phap cu the, phat dpng cac phong trao, cae hoi thi true tilp ngay tai trudng hpc vdi chii de biln ddi khi hau va cd nhflng phin thudng nhim khich le cac em, Dua hpc sinh di tham quan thifc tl tai cac cd sd sfl dung nang lupng sach nhu cp sd sfl dung nang lupng gid, pin mat trdi,... cac cd sd ed he thdng xfl li nude thai, cac ed sd sfl dung lai eac chit hflu cd lam phan bdn hflu cd. Ddi vdi giao vien phai la tim gudng ehd eac em hpe sinh noi theo, thuc hien eac bien phap tilt kicm nang lupng va bao ve mdi trudng. Nham nang cao nhan thflc vl biln ddi khi hau, giao vien phd thdng ein cd cac budi thao luan va tham gia cac ldp bdi dudng ve biln ddi khi hau. Doi vdi hoc sinh, bien phap giao due trong giam ihicu tac ddng ciia bien ddi khi hau cin dupe ldng ghep trong cac tilt hoc va mon hoc. Giao due hpc sinh cac phifdng thflc giam nhe tac ddng cfla biln ddi khi hau trong sinh hoat tai trudng hoc vii gia dinh minh. Ben canh dd, rit cin thill phai ldng ghep cac kiln thflc vl biln ddi khi hau trong cac chudng trinh hdc tren Idp, chuong trinh ngoai khda hay trong cac hoat ddng tap the... Giao due biln doi khi hau cin cd su ket hdp gifla nha trudng, gia dinh va xa hdi. 3. Ket luan Bien ddi khi hau da trd thanh vin dc chung toan ciu, khi bien ddi khi hau xay ra, loan nhan loai se phai ganh chiu hau qua eua nd ma trudc hit la nhflng qude gia ven bie'n, nhflng nudc dong dan va kem phat trie'n That khdng may, Viet Nam hpi tu ca ba ylu id tren de trd thanh mpt trong nam nifde chiu tdn hai nang ne nhit tfl biln ddi khi hau. Trong bay vijng kinh te cua Viet Nam, Dong Nam Bo la vung kinh tl phat trien manh nhit, nhung ddng thdi cung la vung chiu nhieu anh hudng eua biln ddi khi hau. Mac du vay, so \di cac viing khac tren ca nude day dupe xem la vung kha quan nhit trong viec flng phd vdi bien ddi khi hau. Qua bai viel nay, tac gia de xuit cae giai phap vdi mong mudn Ddng Nam Bd se flng pho hieu qua vdi bien ddi khi hau tfl dd gdp phan vao viec nang cao hieu qua cfla hoal ddng nay tren pham vi Viet Nam va toan thi gidi. 97

9 Dao Ngoc HiJng va Phan Thi Loan TAI LIEU THAM KHAO [I] Dao Ngpe Hung, Biin ddi khi hau 6 Hd Ndi. Ki ylu hoi thao khoa hoc. Trudng Dai hoc Su pham Ha Noi, tr [2] Dao Ngpe Hung, Tdng cudng ndng life nhan thdc ve biin ddi khi hau trong day hpc tai khoa Dia li trudng Dai hoc Supham Hd Npi Hpi thao "Nang cao nhan thflc va nang luc flng phd vdi nhflng thach thflc cua bien doi khi hau", tr [3] Bp Tai nguyen va Moi trudng, Kich bdn bien ddi khi hdu. nude bien ddng cho Viet Nam. Nxb Tai nguyen - Moi trudng va Ban do Viet Nam. * [4] Nguyin Dfle Ngfl (cbfl bien), Bien ddi khi hdu. Nxb Khoa hpc va Ki thuat, Ha Npi. ABSTRACT ABSTRACT Climate change adaptation for Southeast Vietnam Southeast Vietnam, the fastest growing economic region of the country, is also an area that is strongly affected by climate change. This paper analyses the causes and impacts of climate change in this region and proposals for ways to respond to regional climate change.