¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ ***************** NguyÔn M¹nh TuÊn n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam Chuyªn ngµnh: Kinh tõ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ ***************** NguyÔn M¹nh TuÊn n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam Chuyªn ngµnh: Kinh tõ"

Bản ghi

1 ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ ***************** NguyÔn M¹nh TuÊn n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam Chuyªn ngµnh: Kinh tõ chýnh trþ M sè: luën v n th¹c sü kinh tõ chýnh trþ Ng êi h íng dén khoa häc: PGS. TS. Mai ThÞ Thanh Xu n Hµ Néi 2009

2 Lêi më Çu 1. TÝnh cêp thiõt cña Ò tµi. Qu tr nh toµn cçu hãa mang Õn nhiòu c héi ph t trión còng Æt ra kh«ng Ýt nh ng th ch thøc cho nòn kinh tõ còng nh c c doanh nghiöp, trong ã cã c c c doanh nghiöp kinh doanh cµ phª ViÖt Nam. C¹nh tranh kh«ng chø diôn ra ë thþ tr êng n íc ngoµi mµ ë ngay c thþ tr êng trong n íc. Sau mêy chôc n m ph t trión ngµnh cµ phª n íc ta ¹t îc rêt nhiòu thµnh tùu ng tù hµo. Tõ mét n íc kh«ng cã trªn b n å cµ phª thõ giíi, nay v n lªn øng thø hai trªn thõ giíi, thëm chý n ng suêt thuéc hµng cao nhêt thõ giíi. NÕu nh nh ng n m 80 cña thõ kû tr íc c n íc chø cã kho ng h n 22 ngµn ha cµ phª, xuêt khèu hµng n m kh«ng qu tên th Õn hiön nay c n íc cã trªn 500 ngµn ha cµ phª, víi s n l îng hµng n m ¹t kho ng 800 ngµn tên vµ trë thµnh n íc xuêt khèu cµ phª Robusta lín nhêt thõ giíi. Trong lünh vùc n«ng s n th cµ phª trë thµnh mæt hµng xuêt khèu chñ lùc, chø sau lóa g¹o. Tuy nhiªn, khi nòn kinh tõ héi nhëp ngµy cµng s u réng vµo nòn kinh tõ thõ giíi th nh ng yõu kðm cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam ngµy cµng béc lé râ rµng h n. Dï lµ mét n íc xuêt khèu cµ phª lín trªn thõ giíi, nh ng cµ phª ViÖt Nam kh«ng nh ng kh«ng chi phèi îc gi c, mµ ng îc l¹i, t nh tr¹ng ã lµ do n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam qu yõu kðm, chêt l îng cµ phª qu thêp, dén Õn c c nhµ nhëp khèu cã cí Ðp gi. VÊn Ò lµm thõ nµo Ó n ng vþ thõ ngµnh cµ phª ViÖt Nam lªn ngang tçm trªn thþ tr êng quèc tõ ang lµ c u hái Æt ra cho nhiòu cêp, nhiòu ngµnh vµ nhiòu giíi. Ó gãp phçn nhá bð vµ tr lêi c u hái trªn t«i

3 chän Ò tµi N ng cao n ng lùc c¹nh tranh cho cµ phª ViÖt Nam Ó lµm luën v n th¹c sü kinh tõ cña m nh. 2. T nh h nh nghiªn cøu. VÊn Ò c¹nh tranh vµ n ng cao n ng lùc c¹nh tranh lu«n lµ vên Ò nãng èi víi mäi quèc gia vµ mäi doanh nghiöp. cã c c c quan, c c nhµ nghiªn cøu, c c nhµ ho¹ch Þnh chýnh s ch Ò cëp Õn vên Ò nµy, trong ã næi bët lµ: - Ò n ph t trión xuêt khèu giai o¹n Bé Th ng m¹i, Ò n nµy t m ra c c gi i ph p Èy m¹nh xuêt khèu nãi chung cña ViÖt Nam giai o¹n Tiªu thô n«ng s n ViÖt Nam: thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra trong héi nhëp kinh tõ quèc tõ. Ò tµi NCKH, HQG Hµ Néi Cña Phan Huy êng. Ò tµi nghiªn cøu thùc tr¹ng vµ gi i ph p cho tiªu thô n«ng s n ë ViÖt Nam trong tiõn tr nh héi nhëp. - Ph t trión c«ng nghiöp chõ biõn n«ng s n ë ViÖt Nam - NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia Hµ Néi, 2006 Cña Mai ThÞ Thanh Xu n, Ng«ng Thµnh. nh gi thùc tr¹ng c«ng nghiöp chõ biõn n«ng s n ë ViÖt Nam, Þnh h íng môc tiªu ph t trión c«ng nghiöp chõ biõn n«ng s n Õn n m 2010 vµ a ra mét sè gi i ph p chñ yõu ph t trión c«ng nghiöp chõ biõn n«ng s n ë ViÖt Nam. - Mét sè nguyªn nh n lµm suy yõu n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam, (2002), t¹p chý ph t trión kinh tõ th ng 9/2002 Cña TrÇn Ngäc H ng. nh gi nh ng nguyªn nh n quan träng nhêt lµm suy yõu n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam. - Cµ phª ViÖt Nam- nh ng vên Ò cçn c i thiön (2006), T¹p chý th ng m¹i sè 32/2006 Cña Hoµng Lan. (T c gi a ra nh ng ph n tých s u s¾c nhêt vò thùc tr¹ng cña cµ phª ViÖt Nam vµ mét sè gîi ý vò nh ng gi i ph p nªn îc p dông.

4 - Cµ phª ViÖt èi mæt víi th ch thøc míi,(2008), Vneconomy sè ngµy 13/08/2008 Cña Hå Kh nh ThiÖn. (ThÞ tr êng trong n íc còng nh thþ tr êng quèc tõ cã rêt nhiòu thay æi vµ t c gi tëp trung nghiªn cøu vµ a ra nh ng th ch thøc míi èi víi cµ phª ViÖt Nam. Vµ cßn rêt nhiòu nghiªn cøu cña c c c quan, c c t c gi kh c. Tuy vëy, c c c«ng tr nh nghiªn cøu trªn míi chø Ò cëp Õn ho¹t éng xuêt khèu n«ng s n nãi chung mµ ch a nghiªn cøu chuyªn s u vµo ho¹t éng xuêt khèu cµ phª, nhêt lµ trong bèi c nh ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chýnh thøc cña wto. V vëy, vên Ò lµm thõ nµo Ó n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cho cµ phª vén lu«n cçn ph i îc tiõp tôc nghiªn cøu. 3. Môc Ých vµ nhiöm vô nghiªn cøu. Môc Ých - Trªn c së t m ra îc nh ng nguyªn nh n c n b n lµm gi m n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam Ó tõ ã khuyõn nghþ mét sè gi i ph p kh¾c phôc nh ng yõu kðm Êy. NhiÖm vô - X c Þnh c c yõu tè cêu thµnh n ng lùc c¹nh tranh vµ lîi thõ c¹nh tranh cña s n phèm cµ phª. - Ph n tých, nh gi thùc tr¹ng n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª xuêt khèu ë ViÖt Nam thêi gian qua. - T m ra nguyªn nh n cña t nh tr¹ng n ng lùc c¹nh tranh thêp kðm cña cµ phª ë ViÖt Nam vµ t m gi i ph p kh¾c phôc. 4. èi t îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. - èi t îng: Nghiªn cøu n ng lùc c¹nh tranh s n phèm. - Ph¹m vi nghiªn cøu: + VÒ kh«ng gian: S n phèm cµ phª cña ViÖt Nam. + VÒ thêi giam: Tõ n m 2000 Õn nay.

5 5. Ph ng ph p nghiªn cøu. - LuËn v n sö dông ph ng ph p duy vët biön chøng, duy vët lþch sö Æc biöt lµ ph ng ph p cña kinh tõ chýnh trþ. - Ngoµi ra Ò tµi nµy còng sö dông thªm ph ng ph p ph n tých tæng hîp, ph ng ph p thèng kª, dù b o vµ mét sè m«h nh minh häa c c sè liöu vò t nh h nh s n xuêt, xuêt khèu cµ phª thêi gian qua. 6. ãng gãp cña luën v n. - a ra hö thèng tiªu chý nh gi n ng lùc c¹nh tranh vµ c c nh n tè t¹o dùng lîi thõ c¹nh tranh bòn v ng cña cµ phª ViÖt Nam. - KhuyÕn nghþ c c gi i ph p thých hîp gióp ngµnh cµ phª ViÖt Nam ¹t îc lîi thõ c¹nh tranh bòn v ng trong quê tr nh héi nhëp kinh tõ quèc tõ. 7. KÕt cêu cña luën v n. Ngoµi phçn më Çu vµ kõt luën, néi dung luën v n îc chia lµm 3 ch ng : Ch ng 1: Nh ng vên Ò lý luën vµ kinh nghiöm quèc tõ vò c¹nh tranh vµ n ng cao n ng lùc c¹nh tranh s n phèm. Ch ng 2: Thùc tr¹ng n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam tõ n m 2000 Õn nay. Ch ng 3: Gi i ph p n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam.

6 Ch ng 1 Nh ng vên Ò lý luën vµ kinh nghiöm quèc tõ vò c¹nh tranh vµ n ng cao n ng lùc c¹nh tranh s n phèm 1.1. C¹nh tranh, n ng lùc c¹nh tranh vµ c c nh n tè nh h ëng Õn n ng lùc c¹nh tranh Kh i niöm c¹nh tranh, c c cêp é c¹nh tranh vµ n ng lùc c¹nh tranh C¹nh tranh C¹nh tranh lµ kh i niöm îc dïng phæ biõn trong c c nghiªn cøu gçn y, nh ng thõ nµo lµ c¹nh tranh th vén cßn nh ng c ch hióu kh c nhau. XÐt theo h íng tiõp cën cña néi dung Ò tµi, chóng t«i tr nh bµy kh i niöm c¹nh tranh nh sau: C¹nh tranh lµ mét qu tr nh tranh Êu mµ trong ã, c c chñ thó kinh tõ chñ éng ganh ua nhau, t m mäi biön ph p (kó c nghö thuët lén thñ o¹n kinh doanh) Ó ¹t îc môc tiªu kinh tõ chñ yõu cña m nh nh : h íng Õn vþ thõ thèng lünh thþ tr êng, t¹o dùng lßng trung thµnh cña kh ch hµng, còng nh m b o tiªu thô cã lîi nhêt, tèi a hãa lîi nhuën N ng lùc c¹nh tranh DiÔn µn cao cêp vò c¹nh tranh c«ng nghiöp cña tæ chøc hîp t c vµ ph t trión kinh tõ (OECD) a ra mét kh i niöm võa ph n nh îc cho c doanh nghiöp, ngµnh vµ quèc gia lµ Søc c¹nh tranh lµ kh n ng cña c c doanh nghiöp, ngµnh, quèc gia, khu vùc trong viöc t¹o ra viöc lµm vµ thu nhëp cao h n trong iòu kiön c¹nh tranh quèc tõ. Tõ kh i niöm n ng lùc c¹nh tranh cã thó a ra kh i niöm vò n ng lùc c¹nh tranh cña ngµnh cµ phª nh sau: n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª lµ kh n ng cung øng c c s n phèm hoæc dþch vô víi gi trþ gia t ng cao

7 h n, hoæc kh c biöt hãa so víi èi thñ c¹nh tranh chýnh trªn thþ tr êng môc tiªu trªn c së t¹o dùng vµ khai th c mét c ch hiöu qu c c nguån lùc cña ngµnh vµ thùc hiön c c tiªn o n t ng lai vò c héi thþ tr êng C c cêp é c¹nh tranh Tïy theo c c tiªu chý kh c nhau ng êi ta ph n chia n ng lùc c¹nh tranh ra thµnh c c cêp é kh c nhau. D íi y lµ c c c ch ph n lo¹i c¹nh tranh phæ biõn. (*). C¹nh tranh cêp é quèc gia Theo DiÔn µn kinh tõ thõ giíi (WEF) n m 1997, N ng lùc c¹nh tranh cña mét quèc gia lµ n ng lùc cña nòn kinh tõ quèc d n nh»m ¹t îc vµ duy tr møc t ng tr ëng cao trªn c së c c chýnh s ch, thó chõ bòn v ng t ng èi vµ c c Æc tr ng kinh tõ kh c. C¹nh tranh cêp é quèc gia thó hiön ë c c khýa c¹nh vò é më cöa nòn kinh tõ, vai trß cña chýnh phñ, c c yõu tè vò tµi chýnh, c«ng nghö, c së h¹ tçng, lao éng, thó chõ ph p luët vµ n ng lùc qu n trþ. (*). C¹nh tranh ngµnh. Lµ kh n ng bï ¾p chi phý, duy tr lîi nhuën vµ îc o b»ng thþ phçn cña s n phèm, dþch vô do ngµnh ã cung cêp cho thþ tr êng. (*). C¹nh tranh s n phèm N ng lùc c¹nh tranh s n phèm lµ kh n ng p øng, tho m n yªu cçu cña ng êi tiªu dïng, cña nhµ s n xu t vò chêt l îng, méu m, kióu d ng, tèt h n c c s n phèm kh c cïng lo¹i. N ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho cã îc do n ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiöp t¹o ra; nh ng n ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiöp kh«ng chø do n ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho mµ cã, n ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiöp cßn phô thuéc vµo nhiòu yõu tè kh c n a nh Ò cëp (nguån lùc vµ n ng lùc b n th n doanh nghiöp) C c nh n tè nh h ëng Õn n ng lùc c¹nh tranh.

8 C c yõu tè Çu vµo. - YÕu tè vèn, Nguån nh n lùc, Nguån nguyªn liöu, C«ng nghö ChiÕn l îc kinh doanh Lµ c ch thøc ho¹t éng cña mçi doanh nghiöp trong viöc a s n phèm ra thþ tr êng nh»m giµnh îc thþ phçn cao nhêt ChiÕn l îc kinh doanh cã nh h ëng trùc tiõp tíi n ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiöp, tíi sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiöp ChÊt l îng vµ gi c hµng ho S n phèm cã chêt l îng lµ nh ng hµng hãa vµ dþch vô ng tin cëy, thùc hiön tèt c c chøc n ng îc thiõt kõ. S n phèm chêt l îng cao sï mang l¹i uy týn cho doanh nghiöp, cho c ngµnh kinh doanh, do ã t¹o ra kh n ng c¹nh tranh bòn v ng. Gi c hµng ho còng lµ mét trong nh ng yõu tè cùc kú quan träng trong chiõn l îc kinh doanh cña c c doanh nghiöp quyõt Þnh Õn sù thµnh b¹i trong kinh doanh cña c c doanh nghiöp. Vµ tiªu chý quan träng nhêt quyõt Þnh Õn yõu tè gi c ã lµ hiöu suêt sö dông chi phý Çu vµo cña mçi doanh nghiöp Uy týn cña doanh nghiöp Uy týn cña doanh nghiöp lµ h nh nh, lµ tªn tuæi cña mét doanh nghiöp îc kh¼ng Þnh b»ng chêt l îng, b»ng thêi gian kióm Þnh thùc tõ Uy týn cña doanh nghiöp cã îc sau khi s n phèm cña doanh nghiöp ra thþ tr êng, chýnh v vëy uy týn cña doanh nghiöp phô thuéc rêt nhiòu vµo chêt l îng s n phèm còng nh chiõn l îc qu ng b s n phèm cña doanh nghiöp C c èi thñ c¹nh tranh

9 BÊt kú mét doanh nghiöp nµo khi tham gia vµo thþ tr êng Òu cã rêt nhiòu èi thñ c¹nh tranh. èi thñ c¹nh tranh lµ nh ng doanh nghiöp trong cïng mét ngµnh, mét quèc gia hoæc ë c c quèc gia kh c s n xuêt c c s n phèm cïng lo¹i, cïng b n ra thþ tr êng C c èi thñ c¹nh tranh lµ mét nh n tè quan träng t c éng m¹nh mï Õn c c doanh nghiöp Sù kh c biöt cña hµng ho cung øng cho thþ tr êng Lµ mét yõu tè quan träng mang l¹i lîi thõ c¹nh tranh bòn v ng, t¹o ra sù kh c biöt riªng cã èi víi c c èi thñ c¹nh tranh. æi míi thµnh c«ng sï mang l¹i cho doanh nghiöp yõu tè duy nhêt mµ c c doanh nghiöp kh c kh«ng cã (cho Õn khi hä b¾t ch íc îc). YÕu tè duy nhêt nµy khiõn doanh nghiöp kh c biöt víi èi thñ vµ b n îc s n phèm víi gi cao M«i tr êng kinh tõ vµ ph p lý M«i tr êng kinh tõ vµ ph p lý lµ khu«n khæ, ph¹m vi ho¹t éng cña doanh nghiöp.. M«i tr êng kinh tõ cã t c éng gi n tiõp lµm t ng kh n ng c¹nh tranh cña doanh nghiöp Vai trß cña viöc n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiöp T ng doanh thu, thþ phçn vµ lîi nhuën cho doanh nghiöp T¹o dùng th ng hiöu vµ n ng cao vþ thõ cña doanh nghiöp 1.3. Tiªu chý nh gi n ng lùc c¹nh tranh cña s n phèm ThÞ tr êng vµ thþ phçn VÞ thõ c¹nh tranh cña doanh nghiöp îc thó hiön qua thþ phçn vµ tèc é t ng tr ëng doanh sè cña s n phèm chýnh cña doanh nghiöp ThÞ phçn nãi râ phçn s n phèm tiªu thô cña riªng doanh nghiöp so víi tæng s n phèm tiªu thô trªn thþ tr êng. Ó giµnh giët môc tiªu thþ phçn tr íc èi thñ, doanh nghiöp th êng ph i cã chýnh s ch gi phï

10 hîp th«ng qua møc gi m gi cçn thiõt, nhêt lµ khi b¾t Çu th m nhëp thþ tr êng míi Chi phý s n xuêt Chi phý s n xuêt lµ sè tiòn mµ mét nhµ s n xuêt hay doanh nghiöp ph i chi Ó mua c c yõu tè Çu vµo cçn thiõt cho qu tr nh s n xuêt hµng ho nh»m môc Ých thu lîi nhuën.. Cã ba yõu tè chýnh cêu thµnh chi phý s n xuêt ã lµ: nguyªn liöu trùc tiõp, lao éng trùc tiõp, chi phý s n xuêt chung. Trong kinh tõ, chi phý s n xuêt chiõm mét vþ trý cùc kú quan träng vµ cã quan hö víi nhiòu vên Ò kh c nhau cña mét doanh nghiöp còng nh cña x héi Lîi nhuën Lợi nhuận là giá trị thặng dư khi được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng ra, là kết quả hoạt động của toàn bộ tư bản đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Công thức tính lợi nhuận: p = W - k Gi trþ kim ng¹ch xuêt khèu Gi trþ kim ng¹ch xuêt khèu thó hiön ë gi trþ gia t ng trªn mçi n vþ hµng hãa xuêt khèu. C«ng thøc týnh hö sè lîi thõ so s nh (RCA) do nhµ kinh tõ häc Balassa Ò xuêt vµo n m 1965 gióp ta x c Þnh îc t ng èi lîi thõ c¹nh tranh cña mèi s n phèm cña mçi n íc: RCA2 = (Xj Mj)/(Xj + Mj) Xj lµ kim ng¹ch xuêt khèu s n phèm j vµ Mj lµ kim ng¹ch nhëp khèu s n phèm j cña mét quèc gia Kinh nghiöm cña mét sè n íc vò n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cña ngµnh cµ phª LuËn v n Ò cëp Õn kinh nghiöm cña mét sè n íc ph t trión m¹nh c«ng

11 nghiöp s n xuêt vµ chõ biõn cµ phª hµng Çu thõ giíi nh Braxin, Colombia, tõ ã rót ra bµi häc cho ngµnh cµ phª ViÖt Nam. Ch ng 2 Thùc tr¹ng n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam tõ n m 2000 Õn nay 2.1. Kh i qu t vò s n xuêt vµ xuêt khèu cµ phª ë ViÖt Nam tõ n m 2000 Õn n m T nh h nh s n xuêt Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc Bán cầu. Điều kiện khí hậu và địa lý rất thích hợp đã đem lại cho cà phê Việt Nam một hương vị rất riêng. Miền địa lý khí hậu phía Nam thuộc khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thích hợp với cà phê Robusta( h¹t nhá, nhiòu cafeine, nång é m¹nh vµ Æc biöt lµ vþ rêt ¾ng). Miền khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh và có mưa phùn thích hợp với cà phê Arabica và là vùng quy hoạch chủ yếu phát triển cà phê Arabica của Việt Nam ( Arabica lµ lo¹i cµ phª h¹t dµi, Ýt cafeine, Æc biöt h ng rêt th m, îc trång ë é cao trªn 600m, cã vþ h i chua Æc tr ng). Õn nay, Việt Nam đã có diện tích khoảng ha với lượng cà phê xuất khẩu hàng năm khoảng 1 triöu tấn. Cà phê Việt Nam đã có mặt trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cà phê được trồng tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đắc Lắc, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước. Sản lượng cà phê nhân của 5 tỉnh này đã chiếm hơn 90% tổng sản lượng cà phê cả nước, trong đó Đắc Lắc chiếm từ 50-60%, luôn là tỉnh dẫn đầu về diện tích và sản lượng cà phê của cả nước.. Do điều kiện tự nhiên(đất đai, khí hậu, thời tiết) của các tỉnh phía Nam phù hợp với sinh trưởng và phát triển cây cà phê vối(robusta) nên vừa qua diện tích

12 cà phê này đã được mở rộng(chiếm 95% sản lượng cà phê cả nước). Cà phê chè (Arabica) chỉ có thể phát triển ở một số vùng phía Bắc Việt Nam. Miền Bắc là nơi khai nguyên của cây cà phê Việt Nam kể từ khi nó du nhập vào Việt Nam, các tỉnh Tuyên Quang, Sơn La là những nơi có diện tích trồng cà phê nhiều nhất ở miền Bắc. Việt Nam cũng đang trở thành nước có vị trí tuyệt đối về sản xuất cà phê vối (Robusta), với sản lượng hàng năm đạt trên 52 triệu bao nhờ thay đổi vïng Êt trồng loại cà phê này, chuyển từ vùng thấp, nóng ẩm lên vùng đất cao nguyên. B ng 2.1:Thèng kª s n l îng cµ phª c c n íc trªn thõ giíi tõ S n l îng cµ phª (ngh n bao). Quèc gia Niªn vô Braxin (R/A) T.4-T ViÖt Nam (R/A) T.10-T Colombia (A) T.10-T Indonesia (R/A) T.4-T Ên é (A/R) T.10-T Mexico (A) T.10-T Ethiopia (A) T.10-T Guatemala (A/R) T.10-T Peru (A) T.4-T Uganda (R/A) T.10-T C c n íc kh c Tæng s n l îng (Nguån Vicofa) Cà phê là mặt hàng nông sản quan trọng thứ hai của Việt Nam sau lúa gạo. Khác với gạo, cà phê sản xuất ra hầu hết dành cho xuất khẩu, tiêu thụ nội địa chỉ chiếm khoảng 5-7% sản lượng. Kim ng¹ch xuêt

13 khèu c n m 2008 ¹t møc 2,022 tû USD, khèi l îng xuêt khèu ¹t 1004 tên, cµ phª trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu, giá trị chỉ sau dầu thô, hàng dệt may, dày dép và thuỷ sản. Sang Õn 6 th ng Çu n m 2009, l îng cµ phª xuêt khèu ¹t tên víi kim ng¹ch 1,09 tû USD, mæc dï gi m 11,39% vò kim ng¹ch nh ng l¹i t ng 23,67% vò l îng. 2008) B ng 2.2: Sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam ( Sản lượng xuất khẩu (1.000 tấn) Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) Đơn giá bình quân ( USD/T) ,9 501,5 658, ,2 391,3 400, ,6 322,3 427, ,2 504,8 643, ,8 641,0 647, ,0 735,0 789, ,1 770,0 1188, ,0 1529, , ,4 (Nguồn: VICOFA) VÒ mæt thþ tr êng, Thị trường xuất khẩu cà phê của nước ta được đánh giá là tương đối ổn định. Đức tiếp tục là thị trường tiêu thụ số 1 của cà phê Việt Nam, tiếp đến là Mỹ, Tây Ban Nha và Italia B ng 2.3

14 (Nguồn: Báo cáo thường niên, Bộ Nông nghiệp và PTNT) Những con số trên đây cho chúng ta thấy được những bước phát triển vượt bậc của ngành cà phê Việt Nam. Mặc dù vậy, chúng ta cũng vẫn phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, cà phê xuất khẩu của Việt Nam vẫn chưa t ng xøng với tiềm năng của nó. VÒ mæt gi c, Đã từ lâu chúng ta có thói quen chào bán và xuất khẩu cà phê sơ chế theo tiêu chuẩn (thuỷ phần, hạt đen vỡ, tạp chất ) với giá thưòng thấp so với thị trường cùng loại, cụ thể so với giá LIFFE (London) bþ trừ từ USD/ tấn, nông dân và nhà xuất khẩu Việt Nam bị thua thiệt lớn. Sự thua thiệt này có xuất phát điểm là do sân chơi chưa cân sức với các nước nhập khẩu lớn thường ép các nước sản xuất mà chất lượng hàng ho chưa theo tiêu chuẩn quốc tế, mặt khác do sự yếu kém của chúng ta về điều hành, quản lý chất lượng hàng xuất khẩu, cũng do khó khăn về tài chính và quy mô của từng doanh nghiệp, sự lạc hậu trong công nghệ chế biến sau thu hoạch.v.v.v..

15 VÒ kim ng¹ch xuêt khèu, Xét về giá trị, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam từ năm 2001 đến nay tăng liên tục với mức trung bình gần 31%/năm. Riêng 2 năm sau khi nước ta gia nhập WTO, kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng tới 53% và đạt mức 2,022 tû USD trong năm Như vậy, cà phê là một trong không nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch từ 2 tỷ USD trở lên. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng cà phê trên thế giới ngày càng tăng cao, ngành cà phê Việt Nam đang tự tin hướng đến ngôi vị chi phối thị trường cà phê thế giới trong những năm tới Ph n tých thùc tr¹ng n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam C¹nh tranh vò chêt l îng vµ chñng lo¹i ChÊt l îng lµ kh u then chèt quyõt Þnh kõt qu xuêt khèu cña têt c c c mæt hµng, Æc biöt cµ phª l¹i lµ mæt hµng ßi hái chêt l îng cao. Vấn đề chất lượng đặt ra ở đây là tác động tổng hợp của cả quá trình trồng trọt, thu hái, chế biến. ã lµ lý do cà phê Việt Nam chiếm tới 66% tæng khèi l îng cµ phª không đạt tiêu chuẩn theo nghị quyết 420 của ICO n m Theo ông Đoàn Triệu Nhạn - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, dù cà phê Robusta của Việt Nam có chất lượng cao, nhưng đa số các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn áp dụng bộ tiêu chuẩn cũ 4193:93 trong quan hệ mua bán cà phê với nhà nhập khẩu. Cụ thể, các chỉ tiêu đó bao gồm: cỡ hạt, tỉ lệ tạp chất, tỉ lệ hạt đen, sâu, nâu, vỡ tính theo phần trăm khối lượng. Cái lợi từ việc áp dụng tiêu chuẩn cũ này là đơn giản, chi phí thấp. Tuy nhiên, cách phân loại này là quá sơ sài, không đánh giá đầy đủ chất lượng sản phẩm, tình trạng thu hoạch quả xanh vẫn tiếp diễn, làm cho chất lượng cà phê của Việt Nam không được cải thiện, thua thiệt vì dễ dãi. Theo một số chuyên gia trong ngành, việc cần làm ngay bây giờ chính là sớm áp dụng Tiêu chuẩn TCVN Đây là một tiêu chuẩn đã được xây dựng

16 từ năm 1996 trên cơ sở đúc kết từ nhiều nước trên thế giới. Tiêu chuẩn này áp dụng phân loại theo cách tính lỗi để phù hợp với cách phân loại của ICO. Năm 2005, Việt Nam đã ban hành tiêu chuẩn này, tuy nhiên, đây là tiêu chuẩn có tính chất tự nguyện áp dụng, chưa bắt buộc nên thời gian qua việc áp dụng còn rất hạn chế. Nh ng chóng ta còng ph i th¼ng th¾n thõa nhën r»ng, chêt l îng cµ phª cña chóng ta thêp nh hiön nay nguyªn nh n lín nhêt vén thuéc vò ng êi trång cµ phª, nh ng ng êi trùc tiõp s n xuêt ra cµ phª.. Hiện nay việc sản xuất cà phê đều mang tính tự phát, nhỏ lẻ, phân tán và thiếu sự liên kết giữa bốn nhà. Thực tế cho thấy chỉ có chưa tới 20% diện tích cà phê của nước ta hiện đang do các công ty, nông trường hoặc các chủ trang trại lớn quản lý, có đầu tư quy trình kỹ thuật tiên tiến; còn lại trên 80% diện tích là do người dân quản lý với diện tích vừa nhỏ, lẻ vừa phân tán và mang tính độc lập. Diện tích canh tác trung bình của mỗi hộ dân chỉ từ 0,5 đến 1 hécta. Chính vì sự nhỏ lẻ này đã dẫn đến làm cho chi phí đầu tư tăng cao, sản phẩm làm ra không đều và kém ổn định, khó tiếp cận với những tiến bộ khoa học, thị trường tiêu thụ và kể cả các dịch vụ như vay vốn, xây dựng thương hiệu, chứng chỉ chất lượng Bªn c¹nh ã, ng êi trång cµ phª cßn thiếu sự tư vấn về kỹ thuật của các nhà khoa học, thiếu sự hỗ trợ của Nhà nước và thiếu cả những cam kết, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của nhà doanh nghiệp....ngoài ra, người nông dân còn chưa có ý thức tạo sản phẩm tốt. Nguyên nhân chính là sản phẩm tốt hay xấu đều bán được cho các cơ sở chế biến mà giá cả không chênh lệch nhiòu. Trong mỗi vụ thu hoạch, nông dân thường hái chø từ 2 đến 3 đợt nên trong khối lượng quả có 51,6% quả chín, 32,4% quả xanh, 9,2% quả chín nẫu và 4,5% quả khô. Nguyên nhân dẫn đến việc nông dân thu hoạch cà phê tập trung từ 2-3 đợt là do sợ mất trộm, tiết kiệm nhân

17 c«ng.việc lưu giữ quả cà phê tươi sau thu hoạch hoặc trước khi phơi là rất phổ biến. Trung bình, nông dân lưu giữ quả tươi trong bao bì hoặc ủ thành đống từ 6-7 ngày; cá biệt có những hộ lưu giữ trên 10 ngày. Tuy nhiên, nông dân không biết rằng, việc ủ quả lâu đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng sản phẩm cà phê, đặc biệt là các quả cà phê xanh hoặc non được thu hoạch lẫn lộn, sau khi ủ sẽ làm tăng tỷ lệ hạt đen và hạt nâu. Trong chế biến khô, sân phơi là phương tiện quan trọng nhất. Theo tính toán thì 1 ha cà phê cần tới 99m2 sân phơi. Hiện tại, tình trạng nông dân phơi cà phê trên sân đất là rất phổ biến. Hiện nay, có tới 66% số hộ dân phơi cà phê trên sân đất, trong đó có 16,5% số hộ phơi cà phê hoàn toàn trên sân đất; số còn lại phơi kết hợp vừa trên sân đất, sân xi măng, sân gạch và bạt. Chỉ có khoảng 20% số hộ phơi hoàn toàn trên sân xi măng và chỉ có khoảng 0,2% số hộ sử dụng máy để sấy cà phê. Tuy nhiên, việc phơi cà phê trên sân đất sẽ làm tăng thêm mùi vị bẩn trong tách cà phê sau này.trong phương pháp phơi cũng còn nhiều khác biệt, có khoảng 44% số hộ phơi nguyên cả quả, 40% số hộ kết hợp vừa phơi nguyên quả và xát dập và có khoảng 4% số hộ là xát dập cà phê hoàn toàn trước khi phơi. Việc xát dập cà phê trước khi phơi có ưu điểm là rút ngắn thời gian phơi nhưng lại dễ làm cà phê mất phẩm cấp nếu gặp trời mưa. Nông dân cũng chưa áp dụng đúng yêu cầu kỹ thuật trong quá trình phơi cà phê. Hiện nay, nông dân thường ít cào, đảo cà phê trong quá trình phơi, bình quân chỉ khoảng từ 1-2 lần/ngày và khi cà phê gần khô thì tăng số lượng cào, đảo lên 4-5 lần/ngày đây hoàn toàn ngược lại với yêu cầu kỹ thuật là cào, đảo nhiều hơn lúc cà phê còn ẩm, ướt cao. Việc áp dụng kỹ thuật phơi không đúng cũng đã làm tăng lượng cà phê bị nhiễm nấm mốc trong giai đoạn phơi đầu tiên.

18 C¹nh tranh vò chi phý vµ gi c Việt Nam là quốc gia được công nhận có chi phí sản xuất cµ phª thấp nhất nhưng cho sản lượng cao nhất trong số các nước xuất khẩu cà-phê Robusta. Do có điều kiện thiên nhiên cực kỳ tốt phù hợp với điều kiện sống của cây cà phê nên với một lượng đầu tư phù hợp giống các nước khác thì cây cà phê Việt Nam luôn cho năng suất cao hơn hẳn, kho ng trªn 2 tên/ha B ng 2.4: C cêu chi phý s n xuêt trung b nh cho 1 tên cµ phª STT Khoản kinh phí Tổng chi phí (đ/tấn) Chi phí/tổng chi phí 1 Phân bón ,03 % - Phân hoá học ,96% - Phân hữu cơ % 2 Thuốc BVTV, thuế, lệ phí ,64% 3 Chi phí lao động ,52% - Chi phí thuê ngoài ,24% - Chi phí lao động tự làm % 4 Chi khác ,81% Tổng chi % (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT) Nh n vµo b ng sè liöu trªn y chóng ta thêy, nh ng yõu tè chiõm chi phý cao nhêt trong s n xuêt cµ phª, ViÖt Nam Òu cã kh n ng tù chñ. Ph n bãn s n xuêt trong n íc nªn gi thµnh thêp, mua b n dô dµng. Thuèc b o vö thùc vët chóng ta còng Ýt ph i nhëp, hçu hõt Òu cã trong n íc nªn gi thµnh còng thêp. Chi phý nh n c«ng lao éng cña ViÖt Nam îc nh gi lµ rî nhêt trong hiöp héi cµ phª thõ giíi. VÒ mæt gi c, mæc dï lµ mét cường quốc vò cµ phª nhưng víi vþ thõ nh cña ViÖt Nam hiön nay th d êng nh chóng ta ang bị loại khỏi cuộc chơi trªn s n ch i cña xuêt khèu cµ phª thõ giíi. Nguyên nhân là do phần lớn người trồng cà phê và DN không đủ tiềm lực về tài

19 chính, nên phải bán vội cà phê ngay sau thu hoạch để lấy tiền trả nợ vay và duy trì sản xuất. B ng 2.5: Diện tích và đơn giá xuất khẩu của cà phê Việt Nam từ Năm Đơn giá xuất khẩu bình quân năm (USD/tấn) Diện tích (1000 ha) DT tăng giảm so với năm trước , , , , , , , , , ( Nguån: vicofa) Nh ng con sè trªn y cho chóng ta thêy r»ng, mæc dï cã diön tých trång t ng èi lín nh ng cµ phª ViÖt Nam ch a thó chi phèi thþ tr êng thõ giíi. Gi c cña cµ phª n íc ta phô thuéc rêt nhiòu vµo c c n íc nhëp khèu, do chêt l îng kh«ng cao nªn viöc cµ phª ViÖt Nam bþ Ðp gi lµ chuyön ng nhiªn. Bªn c¹nh ã, cµ phª chóng ta s n xuêt ra vµ xuêt khèu hçu hõt lµ xuêt khèu th«, ch a qua chõ biõn s u nªn gi trþ kh«ng cao C¹nh tranh thþ tr êng Mặc dù gia nhập thị trường thế giới muộn hơn nhiều so với các nước sản xuất cà-phê truyền thống, nhưng Việt Nam đã nhanh chóng

20 chiếm lĩnh thị trường ở nhiều nước, trong đó có những thị trường rất khó tính như Mỹ, Ðức và các nước châu Âu khác. HÇu hõt c c thþ tr êng xuêt khèu cña ViÖt Nam trong nh ng n m gçn y Òu cã nh ng b íc ph t trión v ng ch¾c. ThÞ phçn cµ phª xuêt khèu cña ViÖt Nam t¹i øc t ng Òu tõ 13%, lªn 15% vµ hiön nay æn Þnh ë møc trªn 16%, thþ tr êng Mü, Italia còng Òu t ng æn Þnh. Ngoµi ra, Cµ phª ViÖt Nam còng ang ngµy cµng më réng thþ tr êng sang nhiòu thþ tr êng tiòm n ng kh c nh BØ, Marèc, Rumani XÐt trªn ph ng diön thþ tr êng thõ giíi, thþ phçn cµ phª ViÖt Nam còng cã nh ng b íc t ng tr ëng m¹nh mï vµ æn Þnh nh ng n m gçn y: B ng 2.6: ThÞ phçn cµ phª ViÖt Nam trªn thõ giíi. C c n íc xuêt khèu cµ phª N m ThÕ giíi 100% 100% 100% ViÖt Nam 10% 15% 20% Braxin 30% 40% 31,5% Colombia 9% 11% 13,5% Indonexia 6% 9% 12% C c n íc kh c 40% 25% 23% (Nguån: Vicofa) Trong nh ng n m gçn y, ViÖt Nam lu«n gi v ng vþ thõ lµ n íc cã thþ phçn cµ phª øng thø hai thõ giíi. NÕu xðt riªng cµ phª Robusta thþ phçn cµ phª lu«n ¹t møc rêt cao, cã n m chiõm tíi 40% - 50% thþ phçn thõ giíi, nh ng cµ phª Arabica cña ViÖt Nam th l¹i ph t trión rêt kðm. cµ phª ViÖt Nam muèn giµnh îc thþ phçn ngµy cµng cao th viöc cçn lµm tr íc tiªn lµ ph i tëp trung n ng cao chêt l îng, s n xuêt nhiòu lo¹i cµ phª cao cêp, phôc vô trùc tiõp ng êi tiªu dïng, cã nh vëy, thþ phçn cµ phª ViÖt Nam trªn thõ giíi míi thùc sù æn Þnh vµ bòn v ng chø kh«ng chø chiõm thþ phçn cao dùa vµo s n l îng s n phèm th«. Như

21 vậy, tiềm năng cho cà phê Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên, thách thức cũng là không nhỏ trong việc giành thị phần, vị thế trên thương trường. Hướng đi sắp tới cho cây cà phê là ViÖt Nam không nên chú trọng vào việc mở rộng diện tích trồng mà cần phải phát trión theo chiều sâu, đầu tư vào công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng của sản phẩm từ khâu thu hoạch cho đến chế biến. Đồng thời các doanh nghiệp cũng cần có sự liên kết, hợp tác với nhau để chủ động về giá cà phê Việt Nam trên thế giới nh gi chung vò n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam Nh ng ióm m¹nh Thø nhêt, ChÊt l îng cµ phª ngµy cµng îc c i thiön. Thø hai, Chi phý s n xuêt cµ phª t ng èi thêp. Thø ba, thþ tr êng tiªu thô cµ phª ngµy cµng ph t trión c chiòu réng vµ chiòu s u Nh ng h¹n chõ vµ th ch thøc Æt ra cho ngµnh cµ phª ViÖt Nam Nh ng h¹n chõ (*) ChÊt l îng thêp (*) Çu t cho khoa häc kü thuët cßn Ýt, c«ng nghö chõ biõn l¹c hëu (*) Çu t cho x y dùng vµ qu ng b th ng hiöu cµ phª cßn qu Ýt Nh ng th ch thøc (*) ThiÕu quy ho¹ch trong s n xuêt cµ phª

22 (*) ThiÕu hôt lao éng, tr nh é cña ng êi n«ng d n vò kinh tõ thþ tr êng cßn nhiòu h¹n chõ, chi phý s n xuêt ngµy mét t ng cao (*) C c doanh nghiöp xuêt khèu cµ phª trong n íc ang mêt dçn lîi thõ tõ khi gia nhëp WTO

23 Ch ng 3 Gi i ph p n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam 3.1. Dù b o thþ tr êng cµ phª thõ giíi trong nh ng n m tíi Bèi c nh míi t c éng Õn ho¹t éng s n xuêt vµ xuêt khèu cµ phª Tác động của hội nhập đến sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của ngành cà phê Việt Nam nói riêng thể hiện trên hai mặt: *T c éng tých cùc, Thứ nhất, Việt Nam từng bước mở rộng được quan hệ với các đối tác, do đó mở rộng được thị trường. Đến nay chúng ta đã có quan hệ thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ Thø hai, qu tr nh héi nhëp buéc c c doanh nghiöp ViÖt Nam ph i c¹nh tranh nhiòu h n víi c c doanh nghiöp n íc ngoµi, do ã, thóc Èy c c doanh nghiöp ph i æi míi c«ng nghö, n ng cao chêt l îng cµ phª Thø ba, víi viöc trë thµnh thµnh viªn cña WTO, ViÖt Nam sï îc èi xö b nh ¼ng h n víi c c n íc kh c trong quan hö th ng m¹i. *T c éng tiªu cùc Thø nhêt, hµng ho ViÖt Nam kh«ng nh ng ph i c¹nh tranh trªn thþ tr êng thõ giíi mµ cßn ph i c¹nh tranh ngay c trªn s n nhµ. Thø hai, gia nhëp WTO, søc Ðp yªu cçu vò chêt l îng hµng ho nhêt lµ hµng n«ng s n cña thõ giíi ngµy cµng kh¾t khe h n trong khi

24 c«ng nghö s n xuêt cña ViÖt Nam vén cßn rêt l¹c hëu ch a p øng îc. Thø ba, èi víi mæt hµng cµ phª, hiön nay hçu hõt c c chýnh s ch thuõ cña c c n íc nhëp khèu cµ phª Òu rêt bêt lîi èi víi n íc ta Dù b o thþ tr êng cµ phª thõ giíi Õn 2015 Møc tiªu thô cµ phª toµn cçu dù b o sï t ng tõ 2-2,5% trong giai o¹n tõ nay Õn 2015, tõ kho ng 125 triöu bao n m 2008 lªn 130,73 triöu bao n m 2010 vµ cã thó ¹t 140 triöu bao vµo n m Mét sè gi i ph p chñ yõu n ng cao n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam T ng c êng Çu t cho nghiªn cøu khoa häc, æi míi c«ng nghö chõ biõn - Çu t nhiòu h n cho viöc nghiªn cøu t¹o gièng cµ phª cho n ng suêt cao, chêt l îng tèt. - Èy m¹nh viöc øng dông c«ng nghö chõ biõn hiön ¹i Ó n ng cao chêt l îng cµ phª. Ó thùc hiön tèt vµ cã hiöu qu c«ng o¹n s chõ, chõ biõn cµ phª nh n cçn ph i: - Çu t x y dùng Çy ñ hö thèng s n ph i óng kü thuët, kh«ng Ó èng qu t i nh»m h¹n chõ tû lö h¹t en vì, h¹t bþ nêm mèc. H¹n chõ ph i trªn s n Êt, trªn êng giao th«ng Ó kh«ng bþ lén c t, vµ mïi Êt. Më réng s n ph i Ó m b o 1ha cµ phª cã 100m2 s n ph i - Çu t x y dùng c së chõ biõn theo ph ng ph p ít m b o mµu s¾c, h ng vþ, chêt l îng s n phèm Ó b n theo tiªu chuèn thö nõm, n ng cao chêt l îng xuêt khèu.

25 - Nghiªn cøu, trang bþ hoµn thiön c c thiõt bþ xay x t t i, x t kh«, hö thèng sêy nhëp ngo¹i hoæc chõ t¹o trong n íc víi quy m«nhá vµ võa cho hé gia nh hoæc nhãm hé gia nh. Tuy nhiªn, viöc thùc hiön Çu t c«ng nghö vµ n ng cêp c së h¹ tçng còng cçn chó ý c c ióm sau: - Çu t n ng cêp, më réng c së h¹ tçng vµ c«ng nghö chõ biõn ph i îc tiõn hµnh trªn c së iòu tra kh o s t hõt søc chi tiõt n ng lùc chõ biõn cña tõng n vþ, tõng Þa ph ng, l îng m a, ph ng ph p chõ biõn. Ó cã biön ph p Çu t thých hîp, tr nh l ng phý do sö dông kh«ng hõt c«ng suêt thiõt kõ lµm t ng gi thµnh s n xuêt. - Çu t c«ng nghö chõ biõn ph i îc thùc hiön tëp trung, kh«ng Çu t kh¾p c c Þa ph ng, x y dùng vïng träng ióm Çu t lµ T y Nguyªn vµ «ng Nam Bé Ó cã c c chýnh s ch u i Çu t thých hîp Nhằm thực hiện điều này các bước mà doanh nghiệp nên làm ngay đó là: Tµi liöu tham kh o 1. Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n (12/2004), T ng c êng n ng lùc héi nhëp quèc tõ cho ngµnh n«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n ( SCARDII). 2. Ò n ph t trión xuêt khèu giai o¹n Bé Th ng m¹i, B¹ch Thô C êng (2002), Bµn vò c¹nh tranh toµn cçu, NXB Th«ng TÊn, Hµ Néi 4. Côc Xóc TiÕn Th ng M¹i (2001), B o c o nh gi tiòm n ng xuêt khèu ViÖt Nam, 2001.

26 5. NguyÔn V n Dòng (2008), Cµ phª ViÖt Nam nh ng c héi vµ th ch thøc, B o B nh D ng, sè ngµy 06/08/ ¹i tõ ión TiÕng ViÖt. 7. Phan Huy êng. Tiªu thô n«ng s n ViÖt Nam: thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra trong héi nhëp kinh tõ quèc tõ. Ò tµi NCKH, HQG Hµ Néi. 8. Thóy HiÒn (2006), u lµ gi i ph p Ó ngµnh cµ phª ph t trión bòn v ng, Thêi b o kinh tõ ViÖt Nam, kinh tõ ViÖt nam vµ thõ giíi, sè ngµy 19/02/2006, tr HiÖp héi cµ phª - ca cao ViÖt Nam (2005), B o c o tæng hîp, Hµ Néi, TrÇn Ngäc H ng (2002), Mét sè nguyªn nh n lµm suy yõu n ng lùc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam, t¹p chý ph t trión kinh tõ th ng 9/2002, tr NguyÔn H u Kh i (2000): C c gi i ph p Èy m¹nh vµ khuyõn khých s n xuêt vµ xuêt khèu mét sè s n phèm c y c«ng nghiöp cña ViÖt Nam, LuËn n tiõn sü, Hµ Néi. 12. ç Ngäc Kiªn (2008), Th ng m¹i c«ng b»ng trong kû nguyªn toµn cçu ho : Tõ lý thuyõt tíi thùc tiôn T¹p chý kinh tõ èi ngo¹i, sè 28, th ng 01/ Hoµng Lan (2006), Cµ phª ViÖt Nam- nh ng vên Ò cçn c i thiön, T¹p chý th ng m¹i sè 32/2006, tr TrÇn Lª, CÇn mét ch ng tr nh cµ phª quèc gia, Thêi b o kinh tõ ViÖt Nam sè ngµy 10/01/ NguyÔn nh Long, Ph¹m øc Minh (2003), N ng cao kh n ng c¹nh tranh hµng n«ng s n xuêt khèu, ViÖn kinh tõ N«ng NghiÖp, 2003.

27 16. C«ng LuËn ( 2006), Vµo WTO- ngµnh cµ phª èi mæt víi nhiòu khã kh n, T¹p chý th ng m¹i 27/06/ Bïi Xu n L u (2002), B o hé hîp lý n«ng nghiöp ViÖt Nam trong qu tr nh héi nhëp kinh tõ quèc tõ, NXB Thèng Kª. 18. Hßa Minh (2009), Cµ phª vµ thþ tr êng néi Þa, Vneconomic, sè ngµy 11/05/ oµn TriÖu Nh¹n, Phan Quèc Sñng, Hoµng Thanh TiÖm (2000), C y cµ phª ViÖt Nam, NXB Th«ng TÊn, Hµ Néi, OECD, DiÔn µn cêp cao vò c¹nh tranh c«ng nghiöp (HLFIC). 21. TrÇn Söu ( 2000), N ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiöp trong iòu kiön toµn cçu ho. 22. NguyÔn Ph ng Thanh (2000), LuËn v n tèt nghiöp, Nghiªn cøu n ng lùc c¹nh tranh cña mét sè mæt hµng xuêt khèu chñ lùc, tr êng ¹i häc Ngo¹i Th ng Hµ Néi. 23. Hå Kh nh ThiÖn (2008), Cµ phª ViÖt èi mæt víi th ch thøc míi, Vneconomy sè ngµy 13/08/ Thêi b o kinh tõ ViÖt Nam, kinh tõ ViÖt Nam vµ ThÕ Giíi, sè ngµy 30/08/ Thêi b o kinh tõ Sµi Gßn sè ngµy 03/05/ Thu øc Thu (2008), TiÒm n ng lín cña cµ phª ViÖt Nam, T¹p chý tæng quan sè 3, chuyªn Ò c«ng th ng- n«ng nghiöp Anh TuÊn ( 2006), Cuéc hµnh tr nh Õn gi I th ëng WIPPO 2005, t¹p chý th ng m¹i 11/4/2006, tr Vò TrÝ TuÖ (2006), C¹nh tranh cña ngành cà phª ViÖt Nam trong hội nhëp kinh tõ quốc tõ, t¹p chý trung t m th«ng tin vµ dù b o kinh tõ- x héi quèc gia, ngµy 13/06/2006.

28 29. Vò TrÝ TuÖ (2006), Mét sè nghiªn cøu vò ngµnh cµ phª Braxin, t¹p chý th ng m¹i sè 23/ TrÇn V n Tïng (2004), Lîi thõ c¹nh tranh quèc gia vµ chiõn l îc c¹nh tranh cña c«ng ty, NXB ThÕ Giíi, Hµ Néi. 31. ViÖn khoa häc x héi ViÖt Nam, viön nghiªn cøu Ch u Phi vµ Trung «ng (2006), T¹p chý nghiªn cøu Ch u Phi vµ Trung «ng, th ng 08/ ViÖn kinh tõ ViÖt Nam, ViÖn khoa häc x héi ViÖt Nam (2006), T¹p chý nghiªn cøu kinh tõ, sè 341, th ng 10/ Mai ThÞ Thanh Xu n, Ng«ng Thµnh Ph t trión c«ng nghiöp chõ biõn n«ng s n ë ViÖt Nam - NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia Hµ Néi, Dictionary of Trade (1997), University of Adelaide, New Dictionary of Trade, University of Adelaide, NewYork www. Mard.gov.vn 45. www. Mot.gov.vn 46. www. Gso.gov.vn

29 : ngµy 07/03/08.

30

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

LATS

LATS 2 bé gi o dôc vµ µo t¹o tr êng ¹i häc kinh tõ quèc d n trçn oµn kim chiõn l îc marketing èi víi hµng thñ c«ng mü nghö cña c c lµng nghò viöt nam Õn n m 2010 luën n tiõn sü kinh tõ hµ néi - 2007 3 bé gi

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Marketing du lich-lythuyet

Marketing du lich-lythuyet Ch ng I Lý luën chung vò Marketing - Mix trong du lịch 1. Mét sè kh i niöm chung vò hö thèng Marketing trong DL: 1.1. Marketing trong DL: Víi nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn