Lª TuÊn Thanh Hµ ThÞ Hång V n Th.s. Lª TuÊn Thanh Th.s. Hµ ThÞ Hång V n ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc I. Më Çu Sau chuyõn i th m chýnh thøc Trung Quèc cñ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Lª TuÊn Thanh Hµ ThÞ Hång V n Th.s. Lª TuÊn Thanh Th.s. Hµ ThÞ Hång V n ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc I. Më Çu Sau chuyõn i th m chýnh thøc Trung Quèc cñ"

Bản ghi

1 Lª TuÊn Thanh Hµ ThÞ Hång V n Th.s. Lª TuÊn Thanh Th.s. Hµ ThÞ Hång V n ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc I. Më Çu Sau chuyõn i th m chýnh thøc Trung Quèc cña c c nhµ l nh ¹o cêp cao ViÖt Nam n m 1991, sù tiõn trión trong mèi quan hö hîp t c, c c ph ng thøc hîp t c vµ môc tiªu hîp t c trªn c c lünh vùc chýnh trþ, th ng m¹i, ngo¹i giao, v n ho gi a hai n íc ¹t îc nhiòu kõt qu tých cùc, xo bá dçn nh ng nghi ngê, m u thuén tån t¹i tõ tr íc ã. Trong bèi c nh c c n íc, khu vùc trªn thõ giíi ph t trión theo xu h íng hîp t c mang týnh toµn cçu ho, nhiòu khu mëu dþch tù do îc thµnh lëp, trao æi th ng m¹i, hîp t c kinh tõ, Çu t lén nhau ngµy cµng trë nªn phæ biõn h n, quan hö th ng m¹i gi a hai n íc còng kh«ng n»m ngoµi ngo¹i lö trªn. Mèi quan hö kinh tõ, th ng m¹i ViÖt - Trung liªn tôc ph t trión c vò chiòu réng lén chiòu s u ãng gãp nhiòu vµo viöc æn Þnh, n ng cao cuéc sèng ng êi d n, thóc Èy ph t trión kinh tõ x héi cña tõng n íc, mang l¹i nguån thu lín cho chýnh quyòn Þa ph ng, nhêt lµ chýnh quyòn Þa ph ng t¹i c c tønh gi p biªn. ViÖc hîp t c nµy, mét mæt lµ kõt qu nç lùc qua c c chuyõn th m cña c c nhµ l nh ¹o cêp cao (1), c c cuéc tiõp xóc cña c c bé ngµnh, Þa ph ng doanh nghiöp hai n íc; mæt kh c, nã còng phï hîp víi xu thõ ph t trión cña hai quèc gia trong thêi gian qua. ChØ riªng thëp niªn 90 cña thõ kû XX, qua nh ng cuéc viõng th m nh vëy, hai n íc ký îc h n 20 hiöp Þnh th ng m¹i, bao gåm ë c c lünh vùc kinh tõ vµ th ng m¹i, vën chuyón hµng kh«ng, êng bión vµ êng s¾t (2). TÝnh Õn nay cã kho ng h n 50 hiöp Þnh îc hai n íc ký kõt víi nhau. Trong nç lùc thóc Èy hîp t c th ng m¹i, hai bªn kh«i phôc th«ng xe tuyõn êng s¾t Hµ KhÈu Lµo Cai, B»ng T êng - ång ng vµo ngµy 14 th ng 2 n m Ngµy 4 th ng 24

2 Quan hö th ng m¹i 4 n m 1997, hai n íc th«ng xe tuyõn êng s¾t C«n Minh Hµ Néi. TiÕp ã, ngµy 18 th ng 1 n m 2000, th«ng xe chë hµng tuyõn c ng Phßng Thµnh Tiªn Yªn (Qu ng Ninh), B»ng T êng - ång ng, Long Ch u Cao B»ng (3). Song song víi nh ng ho¹t éng thùc tõ cña c c bé ngµnh, nhiòu ho¹t éng, héi th o, diôn µn liªn quan Õn hîp t c th ng m¹i cña hai n íc îc tæ chøc, thµnh lëp trong thêi gian qua nh Uû ban hîp t c Kinh tõ ViÖt Trung (n m 1995), DiÔn µn doanh nghiöp ViÖt Trung thiõt lëp cæng th«ng tin vµ sµn giao dþch th ng m¹i iön tö ViÖt Nam China Bussiness Link îc chýnh thøc khai tr ng (4) vµo th ng Víi sù nç lùc cña c c bªn, kim ng¹ch th ng m¹i song ph ng t ng nhanh, v ît xa c nh ng dù týnh vµ tr íc thêi h¹n mµ ChÝnh phñ hai n íc Ò ra (5). Hµng ho trao æi gi a hai bªn còng rêt phong phó, võa mang týnh bæ sung cho nhau nh ng còng võa mang týnh c¹nh tranh víi nhau. PhÝa ViÖt Nam chñ yõu xuêt khèu (XK) nh ng mæt hµng n«ng s n phèm, quæng, nh ng nguyªn vët liöu ch a qua chõ biõn sang Trung Quèc. PhÝa Trung Quèc xuêt sang ViÖt Nam chñ yõu lµ nh ng mæt hµng qua chõ biõn nh m y mãc, thiõt bþ iön tö v.v... Ngµy nay, quan hö th ng m¹i gi a hai n íc kh«ng chø n thuçn lµ quan hö trong ph¹m vi gi a ViÖt Nam víi Trung Quèc n a, mµ nã îc më réng h n, n»m trong hîp t c gi a c c tæ chøc th ng m¹i khu vùc nh ACFTA, hoæc trong mét s n ch i quèc tõ lín nhêt hµnh tinh vò th ng m¹i lµ WTO. V vëy, th«ng qua viöc ph n tých mét sè Æc tr ng cña quan hö th ng m¹i hai n íc trong thêi gian qua, chóng t«i cho r»ng nã sï gióp gãp phçn lµm s ng tá h n mèi quan hö ViÖt Nam Trung Quèc thêi gian tíi. II. Æc tr ng cña th ng m¹i ViÖt Nam Trung Quèc 1. Kim ng¹ch th ng m¹i song ph ng t ng nhanh a. Giai o¹n KÓ tõ sau khi b nh th êng ho, cïng víi sù ph t trión trong quan hö h u nghþ gi a Trung Quèc vµ ViÖt Nam, quan hö th ng m¹i gi a ViÖt Nam vµ Trung Quèc giai o¹n nµy ph t trión nhanh, ¹t tèc é t ng tr ëng cao. Trung Quèc dçn trë thµnh b¹n hµng th ng m¹i lín cña ViÖt Nam. NÕu n m 1996, Trung Quèc míi chø lµ b¹n hµng lín thø s u cña ViÖt Nam (6) ; th n m 1998, trë thµnh b¹n hµng lín thø n m (7) ; n m 2001, Trung Quèc trë thµnh b¹n hµng lín thø ba cña ViÖt Nam (8). VÒ xuêt khèu, giai o¹n , xuêt khèu hµng hãa ViÖt Nam vµo thþ tr êng Trung Quèc cã tèc é t ng tr ëng b nh qu n lµ 78,42%/n m. NÕu týnh riªng giai o¹n , tèc é t ng tr ëng b nh qu n cña kim ng¹ch xuêt khèu ¹t 116,52%, cao gêp 6,54 lçn so víi tèc é t ng tr ëng xuêt khèu b nh qu n cña c n íc trong cïng giai o¹n. Lý gi i cho sù ph t trión bïng næ nµy cã thó do mét sè nguyªn nh n sau: thø nhêt, ViÖt Nam míi thùc hiön æi míi, h n n a y còng lµ kho ng thêi gian mµ ViÖt Nam vén cßn ch a b nh th êng ho quan hö víi Mü, vµ ch a gia nhëp ASEAN v.v 25

3 Lª tuên thanh hµ thþ hång v n BiÓu å 1: Tốc độ tăng trưởng của kim ngạch Xuất, nhập khẩu giai đoạn Tốc độ tăng trưởng (%) Năm Tốc độ tăng trưởng XK - Tốc độ tăng trưởng NK - Thø hai, sù sôp æ cña Liªn X«vµ c c n íc «ng u lµm cho ViÖt Nam mêt i nh ng b¹n hµng truyòn thèng quan träng, v vëy viöc t m kiõm thþ tr êng kh c thay thõ lµ iòu cêp thiõt. Thø ba, Trung Quèc lµ mét thþ tr êng l ng giòng khæng lå, dô týnh èi víi nhiòu mæt hµng cña ViÖt Nam. Thø t, giao th«ng gi a hai n íc îc c i thiön tõ sau khi b nh th êng ho quan hö (9) t¹o thuën lîi cho trao æi hµng ho hai bªn. Trong giai o¹n , xuêt khèu hµng ho tõ ViÖt Nam vµo Trung Quèc cã tèc é t ng tr ëng b nh qu n lµ 40,5%, thêp h n so víi giai o¹n tr íc, nh ng vén cao gêp 1,8 lçn so víi tèc é t ng tr ëng xuêt khèu b nh qu n cña ViÖt Nam trong giai o¹n nµy lµ 21,6%. ng chó ý lµ tèc é t ng tr ëng cña gi trþ xuêt khèu n m 1996 vµ 1998 gi m so víi n m tr íc (BiÓu å 1). Nguyªn nh n lµ th ng m¹i hai n íc bþ nh h ëng cña cuéc khñng kho ng tµi chýnh - tiòn tö ch u dén Õn giao th ng c c n íc trong khu vùc gi m. Tuy nhiªn, Õn n m 2000, kim ng¹ch xuêt khèu cña ViÖt Nam vµo Trung Quèc t ng nhanh, ¹t h n 1,5 tû USD (B ng 1). y lµ lçn Çu tiªn, xuêt khèu hµng ho cña ViÖt Nam sang Trung Quèc v ît ng ìng 1 tû USD. VÒ nhëp khèu (NK), giai o¹n , tèc é t ng tr ëng nhëp khèu b nh qu n tõ Trung Quèc còng rêt cao, ¹t 87,8%. Ó p øng nhu cçu tiªu dïng cña nh n d n cho ph t trión n«ng nghiöp vµ c«ng nghiöp, ViÖt Nam nhëp mét khèi l îng lín hµng ho tõ Trung Quèc. Trong giai o¹n , kim ng¹ch nhëp khèu hµng hãa tõ Trung Quèc vµo ViÖt Nam t ng t ng èi æn Þnh (B ng 1). B ng 1: T nh h nh xuêt nhëp khèu gi a ViÖt Nam-Trung Quèc giai o¹n

4 Quan hö th ng m¹i N m Kim ng¹ch XK (TriÖu USD) Kim ng¹ch NK C n c n th ng m¹i (TriÖu USD) (TriÖu USD) Tû lö so víi XK (%) ,1 18,4 +0,7 +3, ,6 31,8 +63,8 +66, ,8 85,5 +50,3 +37, ,7 144,2 +151,5 +51, ,9 329,7 +32,2 +8, ,2 329,0 +11,2 +3, ,1 404,4 +69,7 +14, ,1 515,0-74,9-17, ,4 683,4 +63,0 +8, , ,1 +135,3 +8,8 Nguån: Niªn gi m thèng kª 1995, 2000; Tæng gi trþ kim ng¹ch nhëp khèu cña c thêi kú lµ 3.332,9 triöu USD, t ng gêp 5,46 lçn so víi giai o¹n Tèc é t ng cña kim ng¹ch nhëp khèu kh nhanh. N m 1997, tèc é t ng cña nhëp khèu lµ 22,9%, n m 1999 lµ 32% vµ trong n m 2000 tèc é t ng cña nhëp khèu ét biõn, t ng 105% (BiÓu å 1). VÒ c n c n th ng m¹i, nh n chung, trong giai o¹n , theo sè liöu cña ViÖt Nam, ViÖt Nam duy tr xuêt siªu sang Trung Quèc (duy chø cã n m 1998 lµ ViÖt Nam nhëp siªu 74,9 triöu USD) (10). Riªng n m 2000, xuêt siªu cña ViÖt Nam sang Trung Quèc ¹t 135,3 triöu USD. Giai o¹n , tæng xuêt siªu ¹t 502,8 triöu USD chiõm 185,7% tæng gi trþ kim ng¹ch xuêt khèu cña ViÖt Nam vµo Trung Quèc. Mét iòu ng chó ý kh c lµ xuêt siªu cña ViÖt Nam trong giai o¹n nµy t ng gi m thêt th êng, kh«ng æn Þnh (B ng 1). b. Giai đoạn Quan hö th ng m¹i ViÖt Nam Trung Quèc trong giai o¹n nµy cã b íc ph t trión m¹nh mï, v ît xa nh ng môc tiªu mµ l nh ¹o 2 n íc Ò ra, tèc é t ng tr ëng xuêt nhëp khèu b nh qu n ¹t 27,4%, vµ Trung Quèc v ît Mü, NhËt B n, trë thµnh èi t c th ng m¹i lín nhêt cña ViÖt Nam kó tõ n m 2004 (11) (n m 2004, tæng kim ng¹ch xuêt nhëp khèu gi a ViÖt Nam vµ Mü lµ 6,119 tû USD, víi NhËt lµ 7,055 tû USD; trong khi kim ng¹ch xuêt nhëp khèu gi a ViÖt Nam vµ Trung Quèc lµ 7,192 tû USD). XuÊt khèu trong giai o¹n tõ ViÖt Nam sang Trung Quèc t ng b nh qu n 35,6%/n m (BiÓu å 2), ¹t Õn h n 3 tû USD trong n m 2006 so víi kho ng 1,4 tû USD trong n m 2001 (B ng 2 ). B ng 2: T nh h nh xuêt nhëp khèu ViÖt Nam-Trung Quèc giai o¹n

5 Quan hö th ng m¹i Năm Kim ng¹ch XK (TriÖu USD) Kim ng¹ch NK (TriÖu USD) C n c n th ng m¹i (TriÖu USD) ,4 1606,2-188, ,3 2158,8-640, ,1 3138,6-1255, ,5 4456, ,9-2817, Nguồn: Nguyễn Văn Lịch, Trong khi ã, ViÖt Nam nhëp khèu hµng hãa tõ Trung Quèc còng t ng nhanh chãng trong giai o¹n nµy, tõ 1,6 tû USD trong n m 2001 t ng lªn Õn kho ng 7,4 tû USD trong n m Nh vëy, khi so s nh tû lö gi a xuêt khèu vµ nhëp khèu cña ViÖt Nam vµ Trung Quèc cho thêy r»ng ViÖt Nam nhëp khèu hµng hãa tõ Trung Quèc nhiòu h n so víi viöc Trung Quèc nhëp khèu hµng hãa tõ ViÖt Nam, dén Õn viöc nhëp siªu cña ViÖt Nam tõ Trung Quèc (Bảng 2 ). BiÓu å 2: Tốc độ tăng trưởng của kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn Tốc độ tăng trưởng (%) Tốc độ tăng trưởng XK Tốc độ tăng trưởng Nk Năm C c kõt qu thèng kª cho thêy r»ng cã sù bêt c n èi trong vên Ò c n c n th ng m¹i gi a ViÖt Nam vµ Trung Quèc. MÆc dï trong giai o¹n , tû lö ViÖt Nam xuêt khèu hµng hãa t ng m¹nh, nh ng tû lö ã so víi Trung Nghiªn 29 cøu trung quèc sè 3(82)-2008

6 Lª TuÊn Thanh Hµ ThÞ Hång V n Quèc xuêt hµng hãa sang ViÖt Nam vén cßn thêp. ViÖt Nam liªn tôc nhëp siªu tõ n m 2001 Õn Sù chªnh löch trong c n c n xuêt-nhëp khèu t ng tõ 1,89 tû USD trong n m 2001 lªn Õn h n 4 tû USD trong n m 2006 (B ng 2). Cã nhiòu nguyªn nh n Ó gi i thých cho vên Ò nµy. Chñ yõu do c c c«ng ty cña ViÖt Nam kh«ng cã týnh c¹nh tranh cao so víi Trung Quèc vµ ch a am hióu thþ tr êng, nhu cçu tiªu dïng, luët ph p. Nh ng quan träng nhêt vén lµ hµng hãa Trung Quèc gi rî, méu m a d¹ng vµ phong phó h n rêt nhiòu lçn so víi hµng hãa ViÖt Nam, p øng îc nhu cçu chi tiªu cña a sè ng êi d n (12). 2. C cêu cña hµng ho xuêt nhëp khèu Hµng ho cña ViÖt Nam xuêt sang Trung Quèc chñ yõu lµ nh ng hµng ho ch a îc gia c«ng, nguyªn liöu th«, gi trþ thêp, lîi nhuën mang l¹i kh«ng nhiòu. Cßn hµng Trung Quèc xuêt sang ViÖt Nam chñ yõu lµ nh ng mæt hµng c«ng nghiöp, tiªu dïng, m y mãc, s n phèm îc tinh chõ. iòu nµy ph n nh sù kh c nhau trong c cêu ngµnh nghò, c cêu tµi nguyªn, chªnh löch vò lùc l îng lao éng, tr nh é kü thuët vµ thu nhëp (13). a. C cêu hµng ho xuêt khèu tõ ViÖt Nam sang Trung Quèc Thêi kú , ViÖt Nam xuêt khèu sang Trung Quèc chñ yõu lµ c c mæt hµng nguyªn, nhiªn liöu vµ n«ng s n d íi d¹ng th«, chñ yõu lµ nh ng s n phèm s chõ nh g¹o, dçu th«, chõ phèm tõ gç, cao su, than, kim lo¹i mµu, dçu dõa, h i s n vµ mét sè n«ng thæ s n, l m s n, kho ng s n, rau qu, m y tre, dçu thùc vët, chì, s n phèm nh«m v.v... Sang Õn nh ng n m cuèi thëp niªn 90 cña thõ kû tr íc, hµng ho cña ViÖt Nam xuêt khèu sang Trung Quèc dçn dçn îc Þnh h nh râ h n, chñ yõu lµ c c s n phèm th«, tµi nguyªn kho ng s n nh mæt hµng dçu th«, than, thuû h i s n, cao su thiªn nhiªn (14) vµ nh ng s n phèm sö dông nhiòu lao éng nh ngµnh may mæc, giµy dðp v.v Nh n chung, hµng hãa ViÖt Nam xuêt khèu sang Trung Quèc trong nh ng n m qua gåm cã 4 nhãm chýnh: - Hµng nguyªn liöu (than, dçu th«, cao su tù nhiªn, quæng kim lo¹i...) - Nhãm hµng n«ng s n (l ng thùc, chì, rau qu, h¹t iòu...) - Nhãm hµng thñy s n t i sèng, thuû s n «ng l¹nh (t«m, cua, c...). - Nhãm hµng tiªu dïng (hµng thñ c«ng, mü nghö, giµy dðp, å gia dông cao cêp...). * Giai o¹n : B ng 3: Mét sè mæt hµng xuêt khèu cña ViÖt Nam sang Trung Quèc (Giai o¹n ) n vþ: TriÖu USD 30

7 Quan hö th ng m¹i Tªn hµng H¹t iòu 3,48 16,88 1,20 1,13 87,21 58,60 59,47 64,89 H i s n 2,93 8,29 12,00 0,09 32,81 51,54 51,65 222,97 Cµ phª 1,70 0,11 10,00 27,31 3,55 2,02 3,68 3,06 ChÌ 0,80 0,30 0,19 0,10 0,31 Dõa qu 1,67 1,15 Cao su 72,63 41,87 10,75 14,78 60,10 92,38 64,82 51,83 66,39 Gç xî 0,31 0,33 QuÆng 1,72 0,63 Than 0,99 0,87 5,77 28,69 19,11 5,22 3,61 7,86 DÇu dõa 7,95 2,09 DÇu th«31,72 7,60 106,42 16,67 87,77 86,7 331,66 749,02 Rau qu 5,09 24,84 10,45 35,68 120,35 G¹o 24,05 3,17 0,33 5,51 0,49 L¹c nh n 0,20 3,50 DÖt may 0,12 2,59 0,63 0,57 2,61 Giµy dðp 1,89 2,14 3,24 H.hãa kh c 1,42 31,56 3,5 Céng 95,60 135,80 295,70 361,90 340,2 474,1 478,9 858, ,0 Nguån: Do n C«ng Kh nh, Tõ b ng 3, ta cã thó thêy gi trþ cña nhãm hµng n«ng s n vµ thñy s n vµ nguyªn liöu t ng kh Òu Æn vµ chiõm tû träng cao nhêt. Trong n m 2000, gi trþ xuêt khèu cña dçu th«¹t 749 triöu USD. TiÕp theo lµ h i s n, ¹t gi trþ xuêt khèu lµ 222 triöu USD, rau qu, h¹t iòu vµ mñ cao su còng lµ nh ng mæt hµng cã kim ng¹ch xuêt khèu cao. * Giai o¹n : So víi giai o¹n , bªn c¹nh nh ng mæt hµng xuêt khèu n«ng s n vµ nguyªn liöu, ViÖt Nam cßn xuêt khèu sang Trung Quèc mét sè mæt hµng thuéc nhãm c«ng nghiöp chõ biõn nh döt may, giçy dðp, vi týnh vµ linh kiön iön tö. Nh ng mæt hµng nµy tuy thþ phçn ch a cao, nh ng còng t ng tr ëng kh æn Þnh. Nghiªn 31 cøu trung quèc sè 3(82)-2008

8

9 Lª TuÊn Thanh Hµ ThÞ Hång V n B ng 4: C cêu hµng ho xuêt khèu cña ViÖt Nam sang Trung Quèc Gi trị Gi trị Gi trị Gi trị Gi trị Gi trị Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Tr.USD Tr.USD Tr.USD Tr.USD Tr.USD (Tr.USD) Tỷ trọng Tổng KNXK Hµng thuỷ sản Rau củ quả Hạt điều Cµ phª Gạo ChÌ Hạt tiªu Cao su Dầu th« Than Sản phẩm gỗ Dệt may Giµy dðp M y vi týnh, linh kiện D y điện, c p điện Nguån: NguyÔn V n LÞch, 2007, tr

10

11 Lª TuÊn Thanh Hµ ThÞ Hång V n 32 Nh n vµo c cêu hµng ho xuêt khèu tõ ViÖt Nam sang Trung Quèc thêi gian qua, ta cã thó thêy lµ c cêu hµng nguyªn nhiªn liöu th«chiõm tû träng qu lín, ión h nh lµ c c mæt hµng dçu th«, cao su vµ than. Æc biöt lµ giai o¹n , tû träng xuêt khèu dçu th«lu«n lu«n chiõm kho ng 40% tû träng hµng xuêt khèu, tû träng xuêt khèu than, cao su liªn tôc t ng. Nguyªn nh n lµ do nhu cçu cña sù ph t trión kinh tõ Trung Quèc khi mµ Trung Quèc b íc vµo giai o¹n c«ng nghiöp ho c c ngµnh c«ng nghiöp næng, tèc é «thþ ho t ng nhanh cïng víi sù ph t trión nhanh chãng trong lünh vùc giao th«ng khiõn cho nhu cçu vò n ng l îng vµ nguyªn liöu t ng lªn. Trong khi ã, gçn y, tû träng xuêt khèu c c mæt hµng thuû s n, n«ng s n cña ViÖt Nam l¹i gi m dçn. Cã nguyªn nh n lµ tõ sau khi Trung Quèc gia nhëp WTO, yªu cçu vò chêt l îng s n phèm n«ng s n îc n ng cao theo nh ng quy Þnh, chõ tµi cña WTO. C c doanh nghiöp ViÖt Nam kh«ng thých øng kþp víi t nh h nh míi. Bªn c¹nh ã, Trung Quèc vµ Th i Lan ký HiÖp Þnh rau qu, thùc hiön cam kõt tù do ho hoµn toµn c c ho¹t éng bu«n b n rau qu tõ n m Trong khi ã, c c s n phèm rau qu cña ViÖt Nam méu m, bao b l¹i kðm nªn mêt lîi thõ c¹nh tranh (15). b. Cơ cấu hµng hãa nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc * Giai đoạn : C c lo¹i hµng cña Trung Quèc xuêt sang ViÖt Nam thêi gian Çu a sè lµ c c mæt hµng tiªu dïng mµ tr íc ã ng êi ViÖt Nam gäi lµ hµng t m lý chiõn nh lµ mæt hµng thuèc b¾c, phých n íc, b«ng, v i sîi, hµng döt kim vµ quçn o may s½n, pin c c lo¹i, bia, ph n bãn, thuèc b o vö thùc vët, thuèc thó y, xµ phßng, xe ¹p, å dïng gia nh v.v... Sau ã Õn giai o¹n nh ng n m , nh ng nhãm hµng cã khèi l îng nhëp lín trong thêi kú nµy lµ: m y mãc n«ng nghiöp vµ chõ biõn n«ng l m s n, thiõt bþ s n xuêt xi m ng lß øng, m y mãc cho ngµnh döt, thiõt bþ s n xuêt ph n bãn vµ c c lo¹i m y ph t iön cì nhá (16), xe vën t i h¹ng nhñ, s n phèm gang thðp, vët liöu x y dùng, dông cô s n xuêt thuèc vµ thuèc ch a bönh, thùc phèm, thuèc trõ s u, å gia dông. Trong giai o¹n nh ng n m 2000, hµng ho cña Trung Quèc xuêt sang ViÖt Nam chñ yõu cã xe m y, s n phèm c iön, dçu thµnh phèm vµ hµng döt may (17). C cêu hµng ho nhëp khèu tõ Trung Quèc vµo ViÖt Nam rêt phong phó a d¹ng, kho ng 214 mæt hµng, gêp «i sè nhãm mæt hµng ViÖt Nam xuêt vµo Trung Quèc (18). Theo chóng t«i, nhëp khèu hµng cña cña ViÖt Nam tõ Trung Quèc chñ yõu trªn 5 nhãm hµng chýnh sau: - M y mãc thiõt bþ toµn bé: nhµ m y xi m ng lß øng, nhµ m y êng. - M y mãc c khý, ph ng tiön vën t i, m y mãc thiõt bþ y tõ, m y mãc dông cô chýnh x c, m y mãc thiõt bþ ngµnh döt, m y mãc n«ng nghiöp. - Nguyªn nhiªn liöu: s n phèm dçu má, xi m ng, s¾t thðp, kýnh x y dùng c c

12 Quan hö th ng m¹i lo¹i, vët liöu x y dùng, ho chêt, phèm nhuém, thuèc trõ s u, ph n bãn. - L ng thùc, thùc phèm, hoa qu : bét mú, dçu thùc vët, t o, lª, gièng c y trång - Hµng tiªu dïng: thuèc ch a bönh: hµng iön tö, hµng may mæc, å ch i (19). Trong c c mæt hµng vµ nhãm hµng nhëp khèu nªu trªn, hµng hãa lµ m y mãc thiõt bþ chiõm 27,95%, nguyªn liöu chiõm 19,7%; hµng tiªu dïng chiõm 47%. * Giai o¹n : Trong giai o¹n nµy, ViÖt Nam chñ yõu nhëp khèu tõ Trung Quèc 10 mæt hµng chýnh sau: s¾t thðp, m y mãc thiõt bþ, x ng dçu c c lo¹i, nguyªn phô liöu, dçu má, m y vi týnh vµ linh kiön iön tö, xe m y CKD, IKD, «t«nguyªn chiõc vµ linh kiön, d îc phèm vµ nguyªn phô liöu d îc phèm. B ng sè 5 cho thêy, kim ng¹ch nhëp khèu c c mæt hµng chñ yõu liªn tôc t ng Òu Æn. Trong ã, nõu nh sè mæt hµng ¹t kim ng¹ch nhëp khèu tõ 100 triöu USD trë lªn n m 2001 chø míi lµ 4 mæt hµng (xõp theo thø tù gåm xe m y nguyªn chiõc vµ linh kiön; m y mãc, thiõt bþ, dông cô vµ phô tïng; x ng dçu vµ ph n bãn), th n m 2006 lµ 8 mæt hµng. H n thõ, trong sè t m mæt hµng nµy, cã hai mæt hµng cã quy m«nhëp khèu tõ 1 tû USD trë lªn (s¾t thðp vµ kim lo¹i th êng kh c; m y mãc, thiõt bþ, dông cô vµ phô tïng); mét mæt hµng cã quy m«lín h n 500 triöu USD (x ng dçu) vµ ba mæt hµng cã quy m«tõ 200 triöu USD vµ 300 triöu USD trë lªn (nguyªn phô liöu döt may vµ da giµy; ph n bãn vµ m y vi týnh vµ linh kiön iön tö). Nh n vµo c cêu hµng nhëp khèu, ta cã thó thêy r»ng c c lo¹i linh kiön chiõm tû träng lín hoæc c c s n phèm qua nh ng qu tr nh chõ biõn kh c nhau. Trong khi ã, nh n vµo c cêu hµng ho xuêt khèu tõ ViÖt Nam sang Trung Quèc th nguyªn, nhiªn liöu th«chiõm tû träng lín. Qua y, còng cho thêy r»ng chªnh löch vò ph t trión kinh tõ gi a hai n íc. 3. C c h nh thức bu«n b n, thương mại Quan hö th ng m¹i ViÖt Trung thêi gian qua kh lµ a d¹ng vµ îc th«ng qua nh ng h nh thøc chñ yõu sau: - Th ng m¹i chýnh ng¹ch - Th ng m¹i tióu ng¹ch - Bu«n b n cña c d n biªn giíi Th ng m¹i chýnh ng¹ch lµ h nh thøc mµ c c hµng ho xuêt nhëp khèu qua biªn giíi theo giêy phðp cña Bé Th ng m¹i. Nh ng hµng ho xuêt nhëp khèu chýnh ng¹ch ph i îc l u th«ng qua cöa khèu quèc tõ vµ quèc gia vµ ph i tu n thñ c c thñ tôc xuêt nhëp khèu quèc tõ. Cßn nh ng hµng ho xuêt nhëp khèu theo giêy phðp cña Uû ban nh n d n c c tønh biªn giíi th îc gäi lµ th ng m¹i tióu ng¹ch (20). H nh thøc bu«n b n thø 3 lµ ho¹t éng trao æi cña c d n biªn giíi, do nh n d n hai vïng biªn thùc hiön. C c hµng ho îc trao æi th êng do hä tù s n xuêt ra, em trao æi trùc tiõp. 33

13 Lª TuÊn Thanh Hµ ThÞ Hång V n B ng 5: C cêu mæt hµng nhëp khèu tõ Trung Quèc giai o¹n vµ c c doanh nghiöp Trung Quèc biõt tën dông lîi thõ thu hót nguån tµi nguyªn tõ ViÖt Nam Ó phôc vô cho sù ph t trión vò kinh tõ cña m nh Tæng sè ChØ tiªu TriÖu USD 1.629, , , , , ,91 Tèc é t ng +14,47 +32,51 +44,63 +42,73 +29,67 +27,89 1) 10 mæt hµng chñ yõu Tæng sè TriÖu USD 1.112, , , , , ,08 Tû träng 68,31 58,40 60,25 63,16 61,34 58,69 1.S.thÐp & k.lo¹i th êng kh c 2. M.mãc, T.bÞ, D.cô & PT Nguån: Do n C«ng Kh nh, ,74 69,06 108,26 480,51 789, ,01 219,36 347,91 446,80 607,19 817, ,07 3. X ng dçu c c lo¹i 231,66 473,44 721,14 739,85 884,34 555,33 4. Nguyªn phô liöu DM, DG 74,12 127,94 200,52 290,26 323,61 304,76 5. Ph n bãn c c lo¹i 62,32 57,69 244,21 391,98 264,26 298,74 6. M y vi týnh vµ linh kiön.tö 21,96 42,26 63,86 103,89 155,38 243,18 7. Xe m y CKD, IKD 433,23 121,89 47,71 92,73 134,90 121,81 8. t«nguyªn chiõc&linh kiön 4,80 4,24 29,01 51,22 99,91 107,47 9. ChÊt dîo nguyªn liöu 5,05 10,42 12,96 22,37 35,24 59, D îc phèm vµ NPL DP 2) C c mæt hµng cßn l¹i Tæng sè 5,59 5,83 6, ,86 39,66 46,98 TriÖu USD 516,30 898, , , , ,83 Tû träng 31,69 41,60 39,75 36,84 38,66 41,31 H nh thøc th ng m¹i nµy nh»m p øng nhu cçu tiªu dïng cña nh n d n vïng biªn. Do iòu kiön Þa h nh kh«ng thuën lîi, chi phý vën chuyón hµng ho tõ d íi xu«i lªn cao vµ khã kh n, hä tiõn hµnh trao æi hµng ho ë nh ng chî vïng biªn víi gi c rî h n vµ hµng ho s½n cã h n. èi víi h nh thøc nµy, khèi l îng trao æi hµng ho th êng kh«ng nhiòu (21). Çu nh ng n m 90 cña thõ kû XX, trong thêi gian Çu thùc hiön trao æi 34 th ng m¹i, c c chýnh s ch cña nhµ n íc ch a theo kþp víi xu thõ ph t trión cña hµng ho, nhiòu mæt hµng cña ViÖt Nam vén ph i xuêt khèu qua êng biªn mëu v xuêt khèu qua êng chýnh thøc cßn khã kh n. Do vëy, hµng ho xuêt khèu qua l¹i gi a hai n íc chñ yõu th«ng qua con êng biªn mëu vµ bu«n b n d n gian, tøc lµ qua c c tuyõn êng mßn biªn giíi trªn bé, ph ng thøc hµng æi hµng îc p dông chñ yõu trong th ng m¹i hai n íc (22). Thêi gian nµy, bu«n b n

14 Quan hö th ng m¹i tióu ng¹ch chiõm kho ng 80% trong tæng th ng m¹i hai n íc. Sau ã, qua qu tr nh hîp t c, th ng m¹i chýnh ng¹ch ngµy cµng t ng phï hîp víi t nh h nh chung. Cßn h nh thøc bu«n b n chýnh ng¹ch ph i tu n thñ theo HiÖp Þnh Th ng m¹i îc ký kõt gi a hai ChÝnh phñ ngµy Giai o¹n nöa cuèi n m 90, th ng m¹i chýnh ng¹ch vµ tióu ng¹ch trë nªn c n b»ng, mçi lo¹i h nh th êng chiõm kho ng 40-50% kim ng¹ch song ph ng. Nh ng chýnh s ch cña hai n íc èi víi c c lo¹i h nh th ng m¹i cßn cã nh ng ióm kh c nhau. PhÝa Trung Quèc khuyõn khých ph t trión tióu ng¹ch th«ng qua nh ng chýnh s ch gi m thuõ u i, hoµn thuõ xuêt khèu cho nh ng mæt hµng thùc hiön th«ng quan b»ng tióu ng¹ch. Cßn phýa ViÖt Nam cho r»ng, c c doanh nghiöp xuêt biªn mëu còng dô gæp rñi ro chñ yõu lµ ë kh u nh gi chêt l îng hµng ho, giao dþch vµ thanh to n kh«ng qua ng n hµng, kh«ng theo tëp qu n quèc tõ, qua trung gian. V thõ dô bþ Ðp gi, kh«ng cã kõ ho¹ch vµ kh«ng n¾m îc nhu cçu thþ tr êng nªn bêp bªnh vµ kh«ng ch¾c ch¾n (23). Trong giai o¹n hiön nay, sau khi Trung Quèc gia nhëp WTO, n íc nµy ph i thùc hiön nh ng cam kõt víi tæ chøc Th ng m¹i thõ giíi, chýnh v vëy mµ nh ng u i trong viöc thùc hiön chýnh s ch biªn mëu nh»m ph t trión c c khu vùc miòn nói dçn dçn ù c iòu chønh sao cho phï hîp víi nh ng quy Þnh quèc tõ. Th ng m¹i gi a hai n íc qua con êng biªn mëu gi m xuèng, chø chiõm kho ng 20-30% kim ng¹ch song ph ng. Thay vµo ã lµ th ng m¹i chýnh ng¹ch gi a hai n íc dçn t ng lªn. III. KÕt luën Cã thó thêy r»ng, quan hö th ng m¹i hai n íc thêi gian qua ¹t îc nh ng b íc tiõn t ng èi kh quan. Hîp t c th ng m¹i song ph ng mang nh ng Æc ióm riªng thó hiön râ sù phong phó, a d¹ng trong trao æi hµng ho, sù tham gia cña nhiòu thµnh phçn kh c nhau. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ã vén cßn mét sè vên Ò mµ hai n íc cçn ph i t ng c êng hîp t c nh»m t m kiõm mét gi i ph p chung nh vên Ò nhëp siªu cña ViÖt Nam, vên Ò bu«n lëu v.v... Nãi nh vëy Ó thêy r»ng quan hö th ng m¹i hai n íc ang øng tr íc nh ng c héi, nh ng còng kh«ng Ýt th ch thøc. Ngoµi ra, trong bèi c nh quèc tõ, c hai n íc Òu lµ thµnh viªn cña Tæ chøc th ng m¹i thõ giíi, c ASEAN vµ Trung Quèc Òu thèng nhêt thµnh lëp khu mëu dþch tù do ASEAN Trung Quèc, vµ b n th n hai n íc Òu cã nhu cçu mong muèn t ng c êng hîp t c qua c c ch ng tr nh hîp t c nh hai hµnh lang, mét vµnh ai v.v chóng t«i cho r»ng hîp t c th ng m¹i gi a ViÖt Nam vµ Trung Quèc còng sï cã nhiòu iòu kiön ph t trión nhanh h n so víi thêi gian tr íc y. C c chýnh s ch th ng m¹i cña hai n íc sï dçn îc quy ph¹m, phï hîp víi th«ng lö quèc tõ. iòu nµy sï lµm t ng kh n ng hîp t c cña hai n íc trong lünh vùc trªn, më ra trión väng hîp t c lín h n cho th ng m¹i hai n íc thêi gian tíi. 35

15 Lª TuÊn Thanh Hµ ThÞ Hång V n 36 Chó thých 1. B Qu n, Quan hö kinh tõ, th ng m¹i Trung - ViÖt v sao ph t trión t ng èi chëm, T¹p chý Nghiªn cøu c c vên Ò Nam D ng, sè , tr Gu Xiaosong and Brantly Womack, Border Cooperation Between China and Vietnam in the 1990s, ASIAN Survey, Vol, XL, No. 6 November/December 2000, p Tr nh Danh Väng, Hµ Vinh Hïng VÜ, HiÖn tr¹ng vµ xu thõ ph t trión th ng m¹i Trung ViÖt, T¹p chý «ng Nam Tung hoµnh, sè , tr Vò Kim, Ó khai th c tiòm n ng cña thþ tr êng Trung Quèc, T¹p chý Th ng m¹i sè , tr ChÝnh phñ hai n íc ViÖt Trung dù kiõn Ò ra th ng m¹i hai n íc ¹t 5 tû USD vµo n m Bé tr ëng NguyÔn M¹nh CÇm tr lêi pháng vên cña b o Nh n d n. B o Nh n d n ngµy T«n Lan Chi, Nh n l¹i quan hö Trung ViÖt vµ trión väng, T¹p chý ThÕ giíi ng ¹i vµ trión väng, sè , tr Vu H íng «ng, Æc tr ng vµ xu thõ cña ph t trión quan hö Trung - ViÖt, sè , tr Nguyễn Minh Hằng (Chủ biªn) (2001): Bu«n b n qua biªn giíi ViÖt - Trung: lþch sö, hiön tr¹ng, trión väng, Nxb Khoa häc x héi, Hµ Néi. 10. Sè liöu thèng kª cña hai n íc vò vên Ò xuêt siªu kh«ng gièng nhau. Sè liöu cña Trung Quèc cho r»ng ViÖt Nam nhëp siªu ngay tõ khi hai n íc thùc hiön b nh th êng ho quan hö. Cßn sè liöu cña ViÖt Nam l¹i cho r»ng nh ng n m 90 cña thõ kû XX, ViÖt Nam lu«n xuêt siªu sang thþ tr êng Trung Quèc. Õn nh ng n m Çu thõ kû XXI, ViÖt Nam míi b¾t Çu nhëp siªu tõ Trung Quèc. 11. Nguyễn Văn Lịch (Chủ nhiệm đề tµi) (2007): Định hướng chiến lược ph t trión quan hö th ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc giai o¹n Õn 2015, Ò tµi khoa häc cêp bé, M sè: , Hµ Néi. 12. Nguyễn Văn Lịch (Chủ nhiệm đề tµi) (2007): Định hướng chiến lược ph t trión quan hö th ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc giai o¹n Õn 2015, Ò tµi khoa häc cêp bé, Tµi liöu dén. 13. V ng Quyªn, Ph n tých thùc tõ th ng m¹i Trung - ViÖt, T¹p chý «ng Nam tung hoµnh, sè , tr Vò Kim, Ó khai th c tiòm n ng cña thþ tr êng Trung Quèc, T¹p chý Th ng m¹i sè , tr Phan Vũ Nguyệt Hµ (2006): Triển vọng thị trường Trung Quốc. Tạp chý thương mại sè 45 (455), tr Do n C«ng Kh nh (2007): Quan hö th ng m¹i ViÖt Nam-Trung Quèc vµ t c éng cña nã èi víi qu tr nh xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam, Bµi viết trong chương tr nh nghiªn cứu của Quỹ Oxfarm, Hµ Nội, th ng Tr nh Danh Väng, Hµ Vinh Hïng VÜ, HiÖn tr¹ng vµ xu thõ ph t trión th ng m¹i Trung ViÖt, Tµi liöu dén, tr Lương Đăng Ninh (2004): Đổi mới quản lý nhµ nước về hoạt ộng xuất, nhập khẩu trªn ịa bµn c c tỉnh biªn giới Việt Nam-Trung Quốc. Nxb Khoa học x hội, Hµ Néi. 19. Nguyễn Minh Hằng (chủ biªn) (2001): Bu«n b n qua biªn giíi ViÖt - Trung: lþch sö, hiön tr¹ng, trión väng, Nxb Khoa häc x héi, Hµ Néi. 20. Nguyễn Minh Hằng (chủ biªn) (2001): Bu«n b n qua biªn giíi ViÖt - Trung: lþch sö, hiön tr¹ng, trión väng, S ch dén. 21. Lương Đăng Ninh (2004): Đổi mới quản lý nhµ nước về hoạt ộng xuất,nhập khẩu trªn ịa bµn c c tỉnh biªn giíi ViÖt Nam - Trung Quèc, s ch dén. 22. Høa Mai, Quan hö kinh tõ th ng m¹i Trung - ViÖt sau nh ng n m 90 vµ trión väng ph t trión, T¹p chý Ký Nam häc b o, sè 4 quyón 22, tr Anh Thi, ThÞ tr êng Trung Quèc cßn réng cçn thiõt lëp thªm c c ¹i diön cña c c ngµnh, Thêi b o Kinh tõ, sè 142, ngµy

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c i c ch nòn kinh tõ vµ x héi cña ViÖt Nam, týnh Õn cuèi n m 2001, céng ång c c nhµ tµi trî quèc tõ cam kõt tµi trî hç trî ph t trión chýnh thøc

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn