{E+ Z ñég ñz', Y óð½54é E G ÛwC zz zšgq Z + Z ; m µ o9³ þ 3 çnþçm J ˳ þ Òæ.]

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "{E+ Z ñég ñz', Y óð½54é E G ÛwC zz zšgq Z + Z ; m µ o9³ þ 3 çnþçm J ˳ þ Òæ.]"

Bản ghi

1 {E+ Z ñég ñz', Y óð½54é E G ÛwC zz zšgq Z + Z ; m µ o9³ þ 3 çnþçm J ˳ þ Òæ.]

2

3 sg Y Ãæ ÃVÂgz Å CgzZ {E+ Z ÝZgŠ {E+ Z ñégt ÅzŠgQ óó óð½54é E G Û wc zz Xì * Z ÛŠæ ~ ögd+å tòz zšgq Ã{E+ Z Ñ~ŠãC» TXì ˆè Äg Ã[ Šzšgqèa X bš ~ qzñ]ï +gd+æ $CÙ ì zz z²ì é ˆ ggzœû ',Ì~ {E+ Z ñégkmf,{z Z ì ŠHH ~ V ] é ì ŠHHï á~ [ óóx» yz gzz ]q Z ~ÄP y*q-z Ð Ä ï á~ V Æ é wçgzz ôà$gzz N ÄXà Zz Ð wez Æ ]q Z ~Ä ' ñî6,ù~gí gzz óóx y*èa X ˆ~Š ]%=Åx }g7 px nyk 7ï á~ [ÂÐzz ÅY: ]iyz Å ) áz óór}gze6, y M Æ }pxó{z Æ kz X ï á~ [ kz Fâ+gD+Æ tòz VâzŠ yz t à C c* {E+ Z ì ˆÅï áì óó ) ÚgŠ ÄÅ ~Š!* MºZ n~ Xìz é»[»ät Bt ƒ: kc Y CÑçgzZ Y ~ Y ~ V zš é yjz» zšgq óð½54é E G ÛwC zz»gzz äizñð Šæ Å] ½Z aæ úz ã Å Cñƒ npgãæ ÃVÂgz ~ iz0+z ¹ C)gf Æ d6,kz B Y Zg Q à A & Å }^,Y 6ZgzŠ»Tì» gzz "7,wÍZp6,» 50 X fe Ýq ]gš6, wì ÖZ VâzŠX DYi7 ]ÑZÎzŠzŠ~}g!* Æ] ½Z zš ~d6,kz Xì l, e Ð{CÙÆTì é Œ6,V zšæägzz é xzšp6,x ~z) Æ] ½Z Xì l, e Ì6ZgzŠ»d6,kZ Æ 50Xì òiñbš [Z»wZÎq-Z ÁiZ Á gzz k½z ÃCX DY bš ]ÑZÎ õ0* ÐáZjÆy*gzZ k½z ~{Æ é ÃD Ð [Z»wZÎXì òiñbš [Z»wZÎq-Z q-z Æy* X ~z) Æ]ÑZÎxÓXǃ r[z»kzqgzz Y ögd+å[â!»åzšgq óð½54é E G ÛwC zz ǃ 7,k½Z {z Ð Šæ Å {E+ Z ñég kz ì yz XÏñYƒy M» iii

4 z... : ~gó:yz 2... { ÇÏ 4... y â * 6...@* 8... w Š!* Š 2... x»yzgzz ]q Z ~Ä P 6...: Ä 7... ~Š!* MºZn") : ) ( à"q@s Z) :àqkd é ~Š!* M[ZºZ) : ŠH<Øè / Z w"dz) ) é: xsz qƒ ãèz ºZ) : CáZz ä MÐ öšzz ( ( ( ( 4... ; Z ;) :w ( 44...: wç : " i ~gz `@* Vc* ì `Wgz¾ÃuT : x»ä ZzŠ:¼,ÛD+ƒ Iƒy Q» wç H :2 wç iv

5 56... : " Zi% ƒgc* w z ~gø :t : wç 6... óóì H Â?ƒ?]!* q-zcù : 2 wç 65...: ð"ñy{ ðñ œ ƒ7zgfãkq W, Z : wç ƒšc* : ƒšc* "Ô ågzœû~?~ {z : 2 wç w"dz) é : Š!* M Và{i@* ÃIZ Ð, : wç 77...: âi {z»wš}%ì 7HŠc* N: 2 wç : ;" Z ; ]; ¾Z ~]; Ô 7B ¾Z ~Šc* : Ð ³Z ~F, : Ôp ¹ g Å0: 7 wç 2 wç :»Ü" * ÌZ ì _Q ÏØuZ ~ wš : wç áá /0àgÇŠc* ¼ : 2 wç : } p Š" Zi * Ññ) : Lg 7lp~ wq Ëy K Z ( ávz s# ÛZi%) : {0+ i $+{Š % ~gg kb) :~Šc* Åxj% ( ( Ý Z b) : x ( v

6 97...: ó* ^ KZ 0Z) :» Cí wzšré ¼ :R}gZe6,ô À$gzZ N '6,ùñÎ~g Í ( ( 02...:)Zge `@* ZiqÐZ) : (xî ) g Z* ( 06...: wz* Zk, 2+ e) : kz²z > æ%z ( 2... Òà s Z) : zš:. Š ( 7... ( ~Š!* MºZn) : ) Úg Š } Û vi

7 ~gó:yz Xì ;gƒ ŸZ x~ sz^åy KZ ~h+].gzš Æ Tì ^{z Å ã¹ :YZ XZ7,Ì6,[ŠZ Xì ^ð»gz Åwz* Ô:YZ W, Z» kz b Å V xóæ Ï0+ i x*» ~ ~m, ôz Z ì!p ~ŠãCÅäYZ g"z ƒ wez short story a Ï0+ i~ kz Xì Sg iã%zâågó:yz 6,"Šc* Zz ÔgZŠ m{ Ë~ kz Xì Lg ì ]uzð Tì CY ~ŠzÂ6,Uq-Z Xì CY Å Za KMF,~ ]uzz )gf Æ ÏZ ËÆ Xì q ~gz Ì^ö ~ äyz ~ äyzxì f(,+$y Åx!ZQgzZ `z²ô»gz Ð Ôi W ã¹ )gfæ^ö ]uzz {z ñƒ})~}ñç] çñæ kz XCƒ 7Ìgâ½ÅVzgZŠ alzãutæï0+ i Àgó:YZ X DW7t ÆVƒó~gø ÜzCÙ Xì 8 qçñ»äyz ÐZì &ïq»ìz iz0+z ~ gzz Lz»ãkXì ïq» ÌZ u" [ Z ~ ä Š»ÃäYZ Ã[ Z wez» yò z y!* i Ð 9L o Å ûz µñx ïš wze yy ~ [ Z gzz Üz Ìy!* i Å V>k Ð pòæ % z x gzz g Y X D gz0+y wìm{ Ì» É ~ äyzb B Æ kz Xì Sg Cƒ sp Æ ]Ñq Å äyz Xì CY Å Ï? Å gzz wjâ Ð pòæ VzgZŠ gzz ^ö Y 3g fæ ~g Ñ CZ ~ ñ)}g áz gó:yz Xì w»ñq ~gz gzz q-z» 8-g ò xk!* 6,wjâ gzz gzš Ô cå äyz ÒÃg7½Å%Ze ~ /xð wçã kz ä VzŠÕÒZ ƒšzöz(,ko»äyzaïz ƒ Z» qíz ÃP *6,gzZ xgu g Š=X7*Š{Šc* é Xì c* ŠgZŒÛ i¼ e$zzg Å ~gó:yz ~ zšgq :ZI b&z ÅP *6,ä ã- WZ gzz l g yî Ô +k ZXì Ýq ä Z Z gzz ç E «Å Z ŠúÔ V æg ÔIŠ=~ é óó}góz Ð pò/xc* J(,ÐWÃe$Zzg

8 * q-z ÃäYZ ä q- I ¹F,XÅ wez E 5½5" G Å äyz!f~ äyz g!* «Æ q- kz VŒ Æ {)z ~g7 gzz Š *" 0+ Z ÔgP XH «cgæ zšgq~ ð;š Å:egzZ MXc* Wt Ì ŠgsÜÆq- kz p Vc* ú]zw, Z {)z,è iÿô ð, ÓÔ ~Ë Ô œxî ägã V- Å q= KZ :YZ Ôg 7Z >ŒÛÔ k ˆÆyÎ0* ĪX äyz Š', i ¹ ä V- h+' à kz ä {)z xzg gzz ZZ Ôgzä{` ; Ôg "}.Ô 6,»gZ gzz 2ˆÆsg ÆkZ X, Äc* gš p Å ~gó:yz?iÿ Xc* Z kùzgð Ð C XñY àze Ýzg U IÐ _Æ kz c* C ~}g!* Æ ÌZ ÅkZ ~ h+]. Xì ~gz VY _gn»{ ékzæ[» ÃyYt (P*6,Ò) : {ÇÏ ~}g!* ÆVñ* g»gzz ] ÆP *6,Š*Z IÐ ãzp Å óó{çï : X} Z Û]â U à C à CÐ ázjæ SÅk, i gzz ] çñæ VâYZ Ô ÇÆ ' é XNY ÅZ Û]â Å V Ô é ô= gzz IZF,z pöz ÂXñY ðz ãzp Å äyz YZ XñY Ås# Ÿz X ñy àze Ýzg 6,wì ~œ/ %gzz qçñ»äyz Ð ázjæ xèz às K ~gzqkz gzz ÌZ ÅgZqÆ[Z ÏÐ C XNYi7 ]ÑZÎZ gz6,bzg» ntð ázjæ}ge ð gzz ]Zz) òsz ~ äyz XÙ 7BVÅkZ ì ÅÒÃÅäg Q kz ä ' é 2

9 ázjæ C4gzZ < õzz Ô R¾~ Z 6,RCÑçsÜ',Æà î $ 0 G E òsz Äc* gš Ð CgzZ Ù 0+ KÅ kz ì ŠHH7ÃV-gZû*Y ÅnTÐ X7c* Ã7Z ]Zz)x t ~}ÑçÆ` M Ù, Å kz ì ŠHZg Q b TÃg ~œ/ % kz )gf Æ ~gzh+y Å Vâ[ XÙ Z Û y*~wq-z 6,äYZ kz Ð ázjæ VA»Z *Y gzz }ge ð òsz XñY c* Z» VâYZ LZ ' é b TÃ8-g ò B B Æ ä Ï? Å Ï0+ i Ç XÙ 0+ KÅkZ D zé æqð ázjkz Xì gáè9gzz ~ " Ô ðág Å Ð y KZ d$¾ ]ÑZÎ~ }g!*kz Ð CB B Æ %Ze Ýzg 6,]:SVc* úgzš Æ XñY c* Z y*~wq-z 6,gZŠ kz gzz NYi7 XÙ { E+Ð S» ~gzš)f kˆzgzz ~gzššpå óæó Ð ò}ækz XñY àze Ýzg6,kZ Xì ŠHH f q g ZŠ ~œ/ %ÆäYZ»VÇZ',Y X~ æ äyz XñY H{Ç Mà C X Ù s# Ÿz ÅgZŠ ÆV vš~«ææq é X ñy c* Z y*q-z 6,kZ ì ÅÉ Å]ŒŠ VƒÇ Z Û] Å VØÓgzZ Vâp Kg Kg àzz XñY Y7 ~}g!* Æ]!* Š CZfÆyZ äy ð0*~ Ï0+ i Å VƒÇ Ð V Æ é XñYc* Z ^â~wq-z~}g!* ÆVñ{gzZ VçpÅk, i gzz [ ZÆP*6, X ñy c* Z Ð C{^,Y ~W6,äYZ }g7 Z yzgzšæ wgzz, Šæ Å C{E+ Z ƒ ]gz V yzgzšæ wåk, X, Ìs# Ÿz Å]ï 3

10 (œœ]šx) :yâ * ]* DggzZ ]:SÅ ~gó:yz ÅœŒ]ŠXIÐ ãzp Å óóyâ * XñY H7t Æ C{^,Y à)z q-z» XNC]ïZÐáZjÆ %zx ÆyZ ~[ŠZ ~âyzgzzçæœ X ñy c* Z y* q-z 6,,gzZ Æœ kz Æ Z Û]â U ~}g!* Æ VzgZŠ gzz ] çñæ VâYZÆœ XñY c* Z y*q-z ÐáZj X ñy Ås# Ÿz Å]ïZ Zz ãzp Å óóyâ * : YZ X ñy c* C~}g!* Æ : Ï(gzZ wì ~œ/ %»äyz àzz äƒ Za ~ Vߊ Æ VÍß ~ Ë Æ lz kz gzz lz c* &+Z Æ Y935 XñY c* Z y*~wq-z ÐáZjkZ XÙ 0+ KÅ]u X ñy c* Z sg»gzš Æj X, {Ç Mà CÐ ]; z Å]ÐsÜÆVzm, ôz ÅyZaÃj ceãš*z ázz ä7,6,y*zy Æ q- kz gzz xšgâ Ð ázjæ { á Š!*áZz kzg XñY H{Ç Mà CÐ ]ZW, Z y*q-z 6, SgzZ e$šzðz ÅgZŠ kz ÐáZjkZ ì süæõjš*z }g!* Æ q-g àzzàq süæ xâ:zgzštâugzz Y%Z Ã6 kz Xå ;g ÏÒúÅ 6 TjÐ ázjæ ÌZ X Z ~ y*zy Š*Z X} {Ç Mà CÌ~ ]g@*å s6, Z «Ã CÐ ò}gzz ] ÅkZ Z7,* o»wq]gßån¾ˆæs6, Z «XÙ {Ç M 4

11 VÍß x süæ Vzm, ôz * 6,y*zy ')gf é Æ gzš Æ jš*z» -g Å Vzm, ôz Ð y*zy gzz Z Z Å ~ŠZi M Ã}zÑ ázz Õ ~ Vߊ Æ ÅnT~ fæ 'Ð é ázjkz ìg ÒÃÅ ŠgZŒÛi MN Å :gzz ]; z ÅkZ XñY ÅÒÃÅäŒÃkZ ~ Ýzg ÅäYZ kz ì ñzg Ð ázjæ ~WÅyZaÃj~}!Z XÙ 0+ K XñY c* Z ÜŒ6,pÖZ 250 Æ s# Ÿz ÅV +F,Z é ÅäYZ kz XñYc* Z ^â~wq-z6,äyz kz ñƒ npgt à : Ï(ÆÇkZ X, ðéggzz Šæ Å C»»z {E+ Z ñƒ DZ wå y*~w 5

12 Å ~gó:yz gzz (Š *" 0+ Z) Ï0+ i ]Ñq Æ Š *" 0+ Z {E+ Z IÐ ãzp Å äyz X, {Ç Mà CÐ ]:S [ŠZ ~âyzgzz ]â}.år# Š Ð ázjæ q- I ¹F, ceã{e+ Z X, 7{^,Y -ÐáZjÆ]ZW, ZÆq- kz 6, VâYZÆr# Š \Y ~ ÅÏ0+ i ÅVƒÇgzZ b)æv✚æ[º gzz Ù 7 {^,Y à)z» VâYZ Æ yz Ð ázjkz X ] çñ{h+i Æ XNZ ^âã]ïz VƒÇ (Z Xì :YZ +4q-Z ŠH ~ : ÏZ Æ VƒÇ Ì :YZ Å Ï0+ i ñƒ BC Åc LZ ÃVÍßx gzœigzz gzš Y Ô ~OŠa Æ V Z kz ñƒ DZ ãzp ÅäYZ X BhCZ Ås# Ÿz b ~g7 Å]ïZgzZ süw»]nk M xó ñy ÅÒÃÅäŒÃ Cb hz é Ãb XñY X ñy c* Z Ü»äYZ kzˆæs# Ÿz Å]ïxÓ Å kz Ð ázjæ ½Å V é C ~ }g!*æ Vçp Å gzš Æ Vñ ÅxÂkZ ÐáZjkZ XñY Ås# Ÿz~}g!* Æ]zŒ süæxâgzz V@à Xì k? é» aî:zgzš Y~ äâi kz gzš» ~OŠa XNC~}g!* ÆVñ{ ì ŠHH{g áz ~ äyz kz»]c* ÃÆ ntð ázjæ t Æ Vâ XñY ÅÌs# Ÿz ÅkZ X NY ~Š BVÐáZjÆŠ Y gzz CÑç Ð C~ }g!*æ ]ï Š ñ~ äyz Ð ázjæ U C4 ðƒ f(, XNYi7 ]ÑZÎ 6

13 Ð ázj kz ì ;g á z [zz b T ~ ]4 gz$ Æ }Ñç kz ìg aî~ }g!* Æ ~påxâ b ¾vßx {Šâ M XñY Ås# Ÿz s Å ~p XñY c* Z y*~wq-z 6,qçñkZ ñƒ D s# Ÿz Å Æ :Æ kz ñƒ D s# Ÿz ÅÌZ ~så ÒÃÅä ãzz~ äyz kz b Tä 'Ã]Z@xgzZ é yzäæ äyz XñY c* Cà C~}g!* ] ˆZ ã KZ XNY Å7BVÅkZÐ äyzì Å kz Ð ázjæ [zz lñ{ ázz äƒ Za ~ Ë Æ kz gzz ÌZ Å ½ c* Z y*~wq-z ~ }g!* kz Ð CÆ _» ]c* Ê ñ~ äyz XñY ã KZ)Æ VzgZŠ YgzZ VzgZŒiB Æ VñgzZ é ]ZŠ R gzz CÑç y*~wq-z ~ }g!*kz ì ˆ sk, uú Ð ázjæ u XñY c* Z y7 ]ÑZÎ~}g!* kz Ð CgzZ ñy c* Z d f Ã]ïZ xóæ äyz XñY c* Z :izñ»kz Ð}ÑçgzZ ]ÑqÆäâi {Š ññƒ 7

14 :wš!* X NY ÅZ Û]â à CÐáZjÆVñ* g»gzz ] Å@gOZ X ñy {^,Y à)z» Ï0+ i DôÅyZ ÐáZjÆrz Û Æ]* DgÆ 46,e$ZzggzZ ÕZz ÅyZÐ tzf [!* gz î0ªò7 G XñY Ht»VâYZÆyZ X aze Ýzg6,e$ŠZÐZ ÅVâYZÆ@gOZ ÐáZjÆ[ Æ]ó X ñy H /YQÃVçpyZ ÐáZjÆgÖZ ä gzz b) CÑçgzZ R X ñy c* Z ^â~w q-z 6,VâYZÆ@gOZ Ð C s# Ÿz ÅIZF,z pöz ÂgzZ ]ïz XñY ðzz ãzp Å óówš!* :YZ XñY Å X NYi7 ]ÑZÎÐáZjÆqçñÆäYZ kz Ð C Å ðéggzz Šæ ƒ oå CyZgzŠÆwXñY c* Z Ü» äyz kz Ð C XñY X ñy Ås# Ÿz ÅVá Š ñ~ äyz Å ª C;àZz äƒ Za )gf Æ gzš kz Xì #Ö Å èâ Jh XñY Ås# Ÿz X, {Ç Mà CÐ ªÅÓz%ZgzZ ì" ÅgZŠ ~œ/ %ÆäYZ {E+ Z äƒð wš!* kz gzš ~œ/ %» äyz²ì #Ö Å ÏŠÎ M gzz yj wš!* qçñæ äyzðázjkz XLg \ 0* ƒ 7[»Ð ] ',àzz XñY H7t Ð Cà Š ñg0+zægzš ~œ/ %gzz Š ñ~ wšæaé ñƒ D t C;» Æ[gzZ lˆô ~ é äyz XñY Ås# Ÿz~}g!* Æò}ÆkZ gzz ] Zp X ñy Ås# Ÿz Å ~& öw E -š! ÅWÅvg),Š ñ~ äyz 8

15 i7 ]ÑZÎÐ CÐ ázjæ WàZz äƒ yxgš Æ Vx}(,gzZ 6,VzgZŠ VâzŠ Ð ázjkz aé XñY Å s# Ÿz Å VƒU m{æ kz XNY XñY c* Z ^â~w q-z X ñy {^,Y»]c* ÃÆ@gOZ á {^,Y» 46,èâ Š ñ~ äyz X ñy c* Z y*~wq-z ~}g!* Æ~yQ * gzzyzš ñ~ äyz 9

16 (h+zy -) X ñy H7sg»h+zY - :.Š XñY H{Ç Mà CÐáZjÆ+â)Zge Å h+ zy - X ñy {^,Y»] çñæyz ñƒ D t» ~gó:yz ÅyZ X ñy c* Z y* ~}g!* ÆVñ* g»gzz ] ÅyZ X ñy ðzz ãzp Å óó.š : YZ X ñy Ås# Ÿz Å]ïZgzZ IZF,z pöz  X ñy c* Z Ü»äYZ kz Å kz ì ˆÅ ÒÃÅ ä3š 辚pgzz -" CÑç Å nt~ äyz XñY H:iZñ»V-zgyZ é Ð q zšgzz ñy Å7BV }g!* kz Ð Cì g Y ð3š k, Åw Z gzz Õ)gfÆgZŠ Æ É0* XñY c* Z y*~wq-z XñYÅW~}g!* Æò}gzZ ^â q-z 6,qçñkZ 6,gZŠ kzb B XNYK ]ÑZÎ~ ]ZW, ZáZz ä7,ðzz ÅV-zgtÆ}Ñç é Ð CÆ 7 BVÅV-zg:NogzZ é ozz ¹ÜZ XñY c* Z 0+ KÅ ]ïzæ kz ì ŠHx»Ð ~gó Š b T~ äyz Šæ ƒ oå CyZgzŠ kz XñY c* Z {^,Y ~W» äyz }g7 Ð CÆ XñY Å ðéggzz Ýzg Å kz ìg 3Š {n 6»}Ñç}LgZŠ ^»gzz 9Š ñ~ äyz y*q-z Ð ázjkz gzz ñy ÅW~ }g!* Æ [ Z Æ h+zy - ~ XñY c* Z?HÝY $Hä VrZ Ð kz gzz Z½Q fæ C 7,à ã¹kz y*~wìð ázjkz 6,ŠãCÅ]ïZ XNYi7 ]ÑZÎ~}g!* kz XñY c* Z 0

17 Ð ázjkz ì HwEZ aæ ä ÃVÍß;{Š%6,gîÆ #Ö Ã.Š XaZe Ýzg6,ÌZ gzz e$såx* ÆäYZ àzz äƒ Za ~ Ë Æ :²) Ū zš gzz Š CÑçŠ ñ~ äyz XÙ Z Û]â à C~}g!* Æwq]gß XñY c* Z y*~wðázjæš CÑç á {^,Y ù»äyz kz

18 x»yz gzz ]q Z ~ÄP z B ^VâzŠ Æ kz X iãä Ð ƒ Æ wç Ë : i ~ ~ Vƒ Vƒ ~ Vú^VâzŠ ì pšg óó~ Vƒ ŠH ² :6,gîÆ B wez }X DƒB süc* pšg ŠH?Ø Ð c* gš LZ ŠH Vƒ i È B óó gzz óó?ø ~ÄkZ Xì ˆðCÙZ Š é kcz² á~tä~y M»wç:\ ƒ ì Cƒ ZÎ 7 ~ wš ðã Z# " ˆ ÆB ~y M Æ ^c* ÄË Ãß xkz ~ b Z : pšg ÄÐ wezæ kz pì 7oÑòiÑ ðã * ƒ» pšg ~gãz ~Ä }¾  ä  Ãz Ð Å }¾ z bß Hì q V t ƒwez~y M Å ^CÙ ì pšg ó ó }Xì CYƒ Za ~ }¾ ~ÄkZ ~ ^ c*äëx Æ ázz ä M ú pæ Tì ÃÐ,B : B ÄÔB ƒ: BB wez g!* g!*»pöz izz M IÐ pšg : wvxçƒ wez ~y M Æ ^c* Z? Z? äzl 7ñ å äj(, Zh } } 2

19 EGX EGX zgq² Dƒ wez Ð pšg B äj(,gzz ðš Óà ñƒ zg Ð!Ñ ¼Zl Q m ¼% Î ä Q? V]Q Ãí ~ÄkZèY K wez ~y M ÆÄt p B óóm gzz äzl ~ÄkZ Äsf óóðš ~ Xì Zƒ7wEZ pšg I I : Bî>-4h$ G bšgzœûz Ð( c* Ôq ~uzšã( c* Ôq Ë: î>-4h$ G dš gzi g {z Å!Ñ = ì c* %Y y î 6, v ì H Ï Å Å Æ kz [ us Åi* ~' Æ [8~Ä}uzŠ²ì quzz ÅkZ Xì ŠHc* Š gzœûgzi!ñ Ãy~Ä Xì ög! gzz Åi* ÅkZzz ÅkZgzZ ì ŠHc* Cb Å ~'Å[ à : wvx ÐZ Y H{g áz s ÅîZzg Z# ~ÄË: Ð^È* i6,lp * VƒÐ V gƒ I ƒ ys Óâ ðlb & lp li ì c* G ~ Šz! >M Z7,ŠÃ ç " ÌZ x!* ñ áó " ì = 3

20 { á Š!* ~Ä}uzŠ²ì {g áz s Å Æ ligzz Š- ] ~Ä zz}.êl À é v M kz Ð ~0+ 7 gzz * ŠÃ~v M kz» Z', Z ] Ôv M ðƒ Ç ÅŠz! GI Ãq q-z ~ î>-4h$ EGX X Y n Ûq ~uzš î04 $ GE E Xì f» äyƒ sp~gz» gjšz pætì Ðg»Â{g7Z : {g7z Ãq Ë~ ì ;g,$» yg ì æ M Åè ¾ Y c* ŠgZŒÛ#â ì cl s q-z yz Åq ~uzš Ë : wvxì Zz LZ Ì{z èy ì ŠHH wez è( ] ~ Ä kz X gš gzz È é!* b Å Z] Š ÐZ Vƒ Å}uzŠ q-z Ð pòæ p pöz,z ~Ä : Š : wv X ä 7 Jm J(,Ã]!* ËŠ%Z x ŠCÙì C&+ ðe ÐZ ÃÔ Ìñ» ] Å Ùp { z ŠHF, Q Ð wš Â}%Ô V YÏ! åéñ { z X pözázz Š pš zš gzz Ùp~ÄkZ Ð kz ~ b Z ~ÄÔì Ð 0Ât :¾I Y Ìà g«ä H À» ~F,Å VÇ(! ³ ô ï G L ^Š å : wv X Æ ` ZÌg«ñƒ D yò Ý»] ÅäðŠ é äzg LZ" ~ÄkZ e* ½»g«Ð Vî² M Æ Ë>XŠH½Ì{z c* zg ÚZ ~ X» äzg } å X D Za ] gzz é ŒÔ æõ E Å I~Ä6,gziÆ ÇLZ é ÄZ pì 4

21 kz ¼ g!* g!* àq-z ] zz pì CY ªò{ ÅÄ ÀŠ Zƒ: gzƒ : wv Xì CYƒsp~!pò{t wezð iz0+ Z ' ì äy Zgø wq N* æ N* æé Ø Øé ìäy gz Âr!* äy: ÉäY: æ äy?[g c* xš uz zš Õé V¹ ì c* 0*0*î q-z à VkZ Š ä µ :L» ±ŸZ ~ ŒÆÄ{zì æ ˆÅ Za ï G 3 4] G ñ Ð Š Zƒ~gÃZ yz Xì 5

22 Ä ~² áz# »ÄÔ ~² ázšgqšpîì *Š âz z Áe$Zzg Å ~góä~ zšgq Y865 CƒŠ >{zð kz Æ ]!* ŠÆ G54»5" E G gzz ïg 34~ˆ 0 X gzz Y HwEZ aæ mºq-z C çñxèz k, iæ [º³Z ~gƒñ~ pòæ qçñq-z Y Ð VQZzŠ À{^,Y» ÄXN M ~Š z ~Ë gzz: Ô Iè Ô ¹ÜZ Ô Ï( Ô ãâzg² áqçñpò/ XÐ pòæ ïg 34 0 X uz zšgzz Ð È ßF,ÔÈ IF,Ô«Ô!* gô ~š ïg 34pÒ/ 0 X 7~ iz0+z6ò Ô>tW Xì CY ÅwEZ G 54»5" E G Å{)z kåoh!gzz 5Ô,%Ô [ÔŠZeÔ q-z È c* gãz xóækz a kz Æäz6,~ ~±q-z ÃZb Z xóèa Š%Z Ð Ä ÏZ DYK VziñgÃZ Æqçñm{ Ë~ÄX Dƒo%Ð}uzŠ Yc* Š ÌyZÄq-Z ÐZÐzz kz Ãöq-Z óg ~ kz a ÅgÃZÆ kz Xì ~gz ~È0*Åd%Z 7~gz ~È0*Å õ/ G E c* pšg ~ Ä Ð pòæšz ÅVú^X $ËY è>å b CÙsîgzZ X7gHÌŠZ Ûh+' 6, ^åq-z ~ TÄ+Z Š%Z Å Ð ŠZeX bš x* ZÃÄ Xì ~gz * ƒb ~ : M»Vú^ÛgzZ Y H ŸZ» ^ ÆÈ CÙ~ V ÅnkZ Xƒ Œ6,Vú^&È q-z»tì Cƒ Ä+Z [ VzgegzZ Vƒ ^ge ~ÈCÙÆÄTXì ~gz * ƒb»vú^zš CÙÆ5X 5ÃkZ Vƒ ^õ0* ÆTgzZ,%ÃkZ XVƒB X Dƒ ^b ~È CÙÆ kåoh!xì ~gz * ƒb ^VZv0*»È ÃÄàZzÈ Œ6,Vú^] ƒq-zb»vú^zš ~y M²B ^ge ÆÄCÙÆ T Cƒ >+Z ~šx œãäœ6,vú^j M gzz ü E 4h! š%gzz WÔ { Xì ~gz * ƒ~d q-z»gãz xó²vƒb ^VâzŠ gzz X DBÄåq-Z Ð pò~cùªì{)z à"q W, Zk, iæq- k&z űuXì MVŒ Æà"q Ð ƒ g»äh+]. 6

23 g(z w ÅÄ µz q-z ä Ä ^ÐM X VZzg bzg Æ Äh+].ŠZi M ZŠZ gzš Z ~ rz ÛÆ kz ä {)z _ ³ Z gzzº"z Ô ("~gzš kz Xà ä ÄZ i" WgzZ l" Ô w"dz ~ˆ X gy ½{Šc* i >È0* ~ äâi kz XH é ÅÇ:Z² áã~è0* ÅB ~gzš h+].p H ZŠZ gzš Z ~ rz Û Æ V È0* Ì gzz Zƒ Za ydg» ä0*zgö Ð õ/ G E ~ ~œ, :L ÏZ ŠHŒ^z»g ~ {Zg Â~È0*Å yiz gzzd ~ V òcx'äy è>òcw, Z k, iæ [ŠZ ~m, ôz ðssägzz _ ³ Z ÔgÑ>Z "ŠðZ ZÆ kz X7~gz B ì CY Å >+Z Ì~ zšgq6,i ÅÄŠZi M Å ~m, ôz ˆÆá² ¼ X X VŒ Æ 7 X ã!* ÆkZ {)z {@t gzz Y Z {Ša ~ Tì Ä q-z Ìt XÐäY è~ zšgq ƒ ÆkZ ãèz º"Z ƒ Œ6,Vú^b uz Ô ZgxX yx'äy è Ì,M W, Z k, iæ ~m, ôz zšgzz J MzªX é Dƒ ^ X }Òú}(,Ð ( ) ) : ~Š!* MºZ X ñy ÅW ÐáZjÆx gzz p ÅÄ X ñy H{Ç Mà CÐ : ð»gz gzz õg@* Å ~góä~[šz zšgq X ñy Ås# Ÿz Åt Û ÐáZjÆ2gzZ ïg 34Ô 0 X xlz ZÅÄ X ñy Ås# Ÿz ÐáZjÆ] çñgzz ïg 34~ 0 X K½0Z æ všgzz Ä Ð ]Ñq Y z Ï(gzZ ÇÆ~Š!* MºZn"ñƒ D yò : ð»gz»ä W U ~}g!* Æ : ãz0+{gzz Ï0+ i]ñqæn"xñy H Zzà C gzz S:Z² áån"æ :izñð ÄZ ) vš Æ gzš kz XñY Å XñY H7{^,Y -»e$šzðz X ñy c* C~}g!* ÆVçpVc* úå[ Z gzz y!* i ÅyZ BVÐ V ZÉ ñy H {Ç M sü: à CÐ ] çñæ V Å yz XNY Å7 n"

24 X NY Å7BVÌÅkZ Z7,b ¾6,~² áåyz W, Z»:âi!* zz BV~}g!* ÆkZ ÃgÖZ»6 DZ-Š ¹ÜZgzZ Y ~ V ÅyZ ì Y Y ¹i ydg VY ÃV àzz XñY à ñzg~}g!* kz Ð C }Š äy è6,všôvqgzz VzgZqZ XñY àze Ýzg6,]; z ÅkZ X NY ÅyÒ]:S~ŠZÐZ ÅyZÐáZjÆV ¹ÜZ XNYi7]ïZÐ CÆ ç» %zx Æn"~ õg@* Å~góÄ ~Wq-Z Ì~ }g!*æ ]ZW, Z ázz X ñy c* Z ^â 6,]:S:Z² áåyz ä7,6,[šz z y!* i gzz [ Z Æ yz XñY c* Z y* X ñy Å ðégƒ oå C~ekZ H yò ÃÌZ Å kz ~ }Ñç ñƒ D s# Ÿz Å yzäæ ó ) LÄ XñY å]»n"~ }g!* Æ Ï0+ iæ yò t Æ Cwì ~œ/ %» Ä XÙ s# Ÿz ÅkZ X ñy Ås# Ÿz ÅkZ ì ŠHH{g áz s Å]ïZ X~Ä ]zñ~ Ä{z Æ kz XñZ ]ïz á {^,Y ù» Ä ceãš*z Æ Cäü Ïùuø ^Ûø Òø ÐZ ì ˆ ðñšzâs Å VÂ!*XÐ ázjæ ) gzz X NYK ]ÑZÎ~}g!* kz Ð CÆ 7{^,Y ~W» XñY Hv~ y;fz ó ) LÄ X ñy c* Z Ü»ÄkZ Cƒ ~gz V V yzgzšæ ÒÃ~k, Ô ñy c* Z y*~wq-z 6,ÄkZ XñY Å ðégƒ oå X ñy ðzz Ìô={e{eÅÈCÙÆ Ä 8

25 X ñy H{Ç Mà CÌÐ pgzz pöz ÂÆÈCÙ Ï ñ M 7]gz Å[ {eq-z ÂaÆ ô=ååè CÙÆ wçgzz Ä ìg Y G 7]ïZ gzz wì ~œ/ %»È CÙaÆ ðég Å {E+ Z p äz ô=4é ÌРj 4ÃÈ CÙsÜ: à C{zÐ Šæ ÅT D ô=åè CÙ{z ce Ã{E+ Z XÏVƒ "$U* gçšæ ÅyZ,qt Ì~ gzz iz0+z gzz y M t Æ Cñƒ npg ÃåL$ Ã]ïgzZ wì ~œ/ % Üz X, s# Ÿz ÅkZ ~pöz : È X ìg {g áz s Å VîUÆÎñƒ é D SÅ ) zñ~è kz n" {z VŒ X]Ì6,kZ  á :Zz /Z gzz ì ]» kz ì c* Š¼ ä Z}. {z Xce * ZŠZ]» \ vz ~s# ZggzZ ÂCÙ ceãy KZ ìg Ãt :2 È CÙ ì z y KZ X îš Z]* Ãy KZ ƒ t #Ö 5gzZ e$dz { n" XñÑ O]gzZ {È» Z}.~ wqcùð b :3 È é hz /Z Xì lp~ wqcù{zgzz ñyƒ &ì lp z y KZ n" Xì ) x*»kz 'XìgŠ áìâšhï^n* /Z gzzìg lpìâˆïu á 7 :4 È B Æ]ñOÆ{ Ì~ ]à M uèô ~ ~ y KZ /Z n" Xƒ~ wqcù ì z ÙpE ÝZgŠ ñï0+ i KZ 9

26 :5 È ÌZ Å Üz q-š4, ÆyZX p q-zæ]ñgzz Ï0+ iq-š4, ÆX n" X Tg xy z lp>þcù~{cù{zé Xì 7 'Xà c* ƒ Ëìe {z ŠHï n"ñƒ ïš kgš b TgzZ V Ãy KZ ñƒ ïš ÌZ Xce xg lp~ kz ñ M :6 È» ) gzzñ Xì 7zgŠgzZ 4 xg lp~ wqcù :7 È ÃÏ0+ i i :ZMgzZ ßÆn" xügzz é ñ Mx}i é Å :8 È y KZ xy z lpq-z ì C2]gzZñÃy KZ ì Ï0+ i i {z 7zgŠ n" X~\zgÆ~ Z ìeƒ~\zgæ~gö ìeƒ }Y ~ wqcù :9 È ñy M xãä3ãy KZ¼ é nñƒ ïš kgš» ) gzzñ~è kz X~ { :ì ~]!x»ýzèyìg lpæ ]gzzñ6,kz :0 È ~ kz {zì xãmq-z é ̼ n"ñƒ DJ(,ÐM Ã]!* ÅÈ,â Xì ~M xg lp~ wqcùn¾ì ZgZ /~ kz ÌÂì ~Š ÌuÈ /Z ì lp 20

27 D {g áz s Å qc* g wíz X D yò ÃÏ0+ i wzjz 2 : È ZzŠ ~ È kz n" CZÐZ Q Zgâ Zgâ g$+gšaæhå]ñ» Å Z}.Mq-Z ñƒ 7ú {z Âì C M ~g!* Å äƒ Z» V i Å [8Z# }uzš X@* ƒ 7Ìlƒ Xì lpy KZ zýzgšì ƒ ~ VîZÆ~iWGgzZ ÇGªX C :2 È {g áz s Å Ï0+ ii :c* ßñgzZ :5ßn"ñƒ DJ(,Ð Mh+' Ã]!* ÅÈ,ƒgŠH èyƒ 8-g Ìðû kz ìe ucù» Ï0+ i ñƒ D Xì!x»ÝZ xg ì 6,]!* CÙgzZ xg lp :3 È ƒ wq Ì ƒ ªÌ ìg {g áz s Å Ï0+ i:zmkz n"ì~è kz ~qª zš : gzz ì rg n¾¼ Ð : ƒ {zmgzz Xì lp~ wqcù ì ~ŠŠæ :4 È ì n" CÙgzZ x CÙÔ(CÙ ì {z Ây KZ ÝZ X a Æ 46,kƒ ƒ tèyxð Xì }Y xg lp~ wq :5 È {g Ávß,Z ì c* M {z:âi[z ñƒ D göz»k\zn"~è ~y M X ÇgwZe}k, e(cùäkƒz mwèy Te xg lp~wqcù X fex»ð ) gzz]zñ~wqcùx 7ÁÐ xš M c* º Û /Z p

28 à"q µåoh! ZzZp ã*zy îsgzz ]Ñq Æ gzš kz IÐ äj7,kåoh! {z ce Ê*Z X} {Ç Mà CÐ [òzæàýåvâ é X ñy ÅW 6,Vñ* g»gzz ] Åà"q * Ññ X ñy H{Ç Mà C~}g!* ÆgZŠ Æ à"qgzz q- Å[º³Z W~ }g!* Æ mæ yz Ð y{ Z ±ugzz ÕZz Å yz Ð q- /Z XñY Å gzz gzš Æ à"q ~ kz Zƒ qzñgzš *» ~² ázšgq ˆ Æ g¼æ Yâ857 XñY c* CÐ,à C~}g!* ÆVñ* g» X NY ñz ]ïzækz X ñy ÅW~}g!* Æ[ Z gzz ] çñæà"q * Ññ X ñy c* Z ^â~wq-zæ 7{^,Y ù»]:s:z² áåyz ~ }g!*æ ïg 34 0 X gzz qçñæ kz Ô NY i7 Ð C[òZ Æ kåoh! à CÐ e$šãz gzz ÌZ XñY ÅW ÅÄkZ ñƒ npgãæ ê q ò ùåäâi kz XñY H{ Ç M é à CÐ kz ñzg ~}g!* ÆÄkZ ŽCÙâ gzz Ôg ZŠ Z ±u XñY ðñšzâs Å]; z ñƒ D {Ç M Ýzg Å kz gzz ]â}.òlí~ }g!* Æ kåoh! kz ~ }Ñç ã*zy XñY àze ÝzgÐg"Z 6,VîU xóyz Ô 8À» Vr Z~ Å 0+ K s ÅiÆyZ gzz b)z{š yò ~ kz Ô ]ïzæ ÄkZ XñY H7t Æ CÐ,ÃVÂ!* xóyzì ˆ 22

29 23 X NY ñz ^â]ïzæ ÄkZ XñYc* Z Ì^â~W q-z ÔñYàñgZ ÐC~}g!* ùæä XaZeÝzg6,]; zå Ã<kZ Ôì;»ÄkZ {zìï á z é»ä~[» Ô ˆÅ7~{ ékz Æ Äï á~ [»'!* Ð ázjæ ÌZ ÅD 6,kZ ì {æ7 x a Æ Vâ ~ Ç {Š ñgzz ~ äâiæ à"q Šp XñY àze ÝzgÐ, X ñy H{Ç Mà CÐáZjkZ Zƒ W, Z H»ÄkZ 6,íz IZ å) G' gzš ñy Y7 Ð C å c* Š ä à" q {gt» äcz ÃVçpXÅy O z d$ XñY H{Ç MÐò}ÆkZ Â7 /Z Ô ìg 6,VzgtyZ H~ q XñY àze ÝzgÐ,6,kZ ì c* Cäà"qi»å3Ð ã.6,gzz T$r XñYc* C~}g!* kz ƒz W, ZH6,x»kZ c* Šx»AjgzZyZ~{kZÆÄ é X NY ñz pgzz pöz ÂXñY ðzz ãzp ÅÄ X ñy ðzz ô=µz µz ÅÈCÙ ÐZì ŠHc* c qçñã]ïz X~ ÄkZ ÐáZjÆrz Û Æ z D XñY c* Z y*~w6,{ ékzæäï á~[» Z XñY c* Zz k, Ü~pÖZ 250 { ékzæ Ä» Ãwì ~œ/ %ÆÈCÙgzZ ]ïzæ kz ñƒ D [AZÐ ô=ååècù Xƒ Ýq ðéggzz Šæ Ã{E+ Z ~ äz ì ;g Y c* Ñ ~k, ô=~ iz0+z gzz y M Ð Cñƒ npgã7ã]ïyz ce Ã{E+ Z Ð z DsÜgzZ XNZ : È süi» b)æ0#ö éq ~{ ékz Æ ÄÔ à"q X ì $ËY éy bzg 5~ #Ö é Q >Ýzg ÅDXì M

30 :2 È Xǃ Za g» ~g(z ŠpgzZ ~ŠOZ Šp~ Vâ ª z$+ådw à"q Xσ Za ~ yz Å}',iZ æ é XÐ Ã^ ïxšð xšb Æ xz Z vš {z ¹F,XñY HŠ!* M ÐQ 7Z :3 È _ 0gô ǽgzZ Ðgæ {z à"q ÅyZ *Š ñy Å ðz ÛZ,jÅVâZ âyz gzz ñy H Za tø» ä Ýq x b kz Xce N7Z gz,æxz Z!$+ (,Ð ÏZ À ÂÐ z Šæ ÅyZ X} sz Z»V6& :4 È z ]³gŠT zdiz à"q ` M?¼ ì e ŸZ ~ Øz y áå XÐF )!*» ZpíÅx ŠZ ÛZ,ZXÐ,Š vß{zãx kz Æ ¹F,dy* - å:âi q-z ñƒ D { E+» Cg ¹ }ŠZgZ gzz œ dæyz X ãzšgšgzz :5 È ÑÅ y* - à"q ÉgÐ DÅyZzz ÅkZ å6,`z² XH Za x* CZ~Ý ÄZ Z ä VrZ ª z$+åx VZ AjgzZ :6 È Å yz œj ìg { E+» ]; z yz ñƒ DJ(,ÐM Ã]!* kz ~ Ï0+ i ÅkZ ÃÝ x +Z q-z {zg á uð"_.æ 46,íz XåiZg» X D ãzšgšåyzgzz TuZ à"q ¹F, Ìv%iZ ˆgzZ 24

31 :7 È å{k, b q-z y* - åiz0+z {z gzz DÇŒ» ÑÅy* - à"q Ãy* - ä T Ú {z gzz Xì g Ð ázjæ Õz D` M ~ *Š ~g7 Ìx ~gø lãf,xó~gø ƒ W, OÐ y* - à"qxc* y* - X} Ýq {g!* zšãñðƒ ðåkz :8 È Iz éogzz BŠgŠÄŠ CZÊgŠÄŠÆx #Ð m¾z yzæx à"q kz 7Z Te 9Š D!* ñŠ{ÒM KZgzZ npg x³» äg / ¼ aæ Xσ ã ~g} Åx :9 È "š/w ñzî DY½Ð wš}gø NŠÃwZzi kz Åx à"q ŠÎ" lãf,xó ƒ:g»ÃàZ J-Z# Ð Špx 0* ƒ 7̼gzZ Æ X@* 0* ƒ 7̼gzZÆYB; ñzîgzz Cƒ"$U* :0 È gzz V'ŠZ ÔsÅ V-ßñgzZ VÍg),~WÅVzg ZŠ Ôª zš ÅVz Z à"q Xñ M x»æ Š gzz b# Åx {z Z# σ qšî]gßïz òæz gš Å Vz² á ã)f,å]!* _.Æ 46,x VŒ à"qx@* ƒ 7̼РVÂ!*?ÅgzZ õöñzî X ìg 25

32 ŠH<Øè /Z Ð : Y gzz Ï(ÆgzŠÆ ~Š!* M[Zº"Z ~Š!* M[Zº"Z IÐ s# ŸzgzZ ãzp ÅÄ XñY H{Ç Mà C X ñy H7{^,Y» ò}ækz gzzg»!fˆææ M ÅVzm, ôz XñY H {Ç M à CÐ ŠggzZ ]; z Å ]Ã%Z Cc* ÃÎâ Æ ±ugzz º"Z XñY {^,Y U Ì»q-g Z ÅgzŠ kz ázjkz XNYK ]ÑZÎ~}g!* Æ q- E@ ŠzZ gzz ~² áåº"z Ð C XNY ÅZ Û]â ~gz Ð X ñy c* Z ^â ìyq-z 6,~² át9åº"z XñYH{Ç MÃC~}g!* Æò}gzZœ Æb&Z CÑç)gfÆ~² áåyz ½ B XñY àze Ýzg6,]c* Ãƺ"Z Ð ázjæ <Øè gzz ]) ò XñY H{Ç Mà CÐ ]ÑìÆyZ Ì~}g!* Æ[»gzZ y*~wq-z 6,]:S:Z² áå yz Æ 7 {^,Y ù» ~² áåº"z XñY c* Z X ñy ðzz ãzp Å óóšh<øè /Z X ñy ~ŠzÂmºs Å pz pöz Ä gzzèé kz Œ6,pÖZ 250Q gzz ñy àze ÝzgÐ,6,qçñgzZ ]ïzæä XñY c* Z Ü»Ä Ð C~}g!* Æ yz ìg f» VçZy ¹ÜZ gzz Y Xº"Z ~ ÄkZ XñY c* Zz :izñ»yz Ð Ýzg Å q zšgzz NYi7 ]ÑZÎ Å kz ì H7Ã]ïZ Xä º"Z a Æ äñš kˆz» <Øè ~ ÄkZ Tì ;g Y H wì ~œ/ %»ÄaÆðÉg Å{E+ Z Z ì ~gz s# Ÿz 26

33 s# Ÿz ÅÄgzZ ô={z ceã{e+ Z XÐÃZz ô=4ã C{zЊæ Å Xnƒ eô=~ iz0+z gzz y OgÃ7gz Ã]ïyZ yzgzšð : Ä ÐZ Xì _ƒ»ìz Å <Øè ~ q zš 6,]!* kz zš yzš* ¼ iz0+z ÃÃ<Øè ì 6,]!* kz {Ñçt gzz ì Y7,~ }çš z ò 7,7t ÛðÃÐ ä uf,» IÆ Ág é Ð Ï0+ i KZ ÐZ gzz Æ Xì Yƒsp~}Ñç ãz³ :2 Ä ~x [Z Â/_.» 46,ízgzZ kˆz ò ñƒ D?â 6,e$ Åx º"Z Ãx ä T å/_.(z <Øè q-z X _ƒ»,qt ðƒ]æ q-z Ô;g 7¹!* iz0+z W, Z Zg Xì [ ƒágð yxgš}gø Ì{z[Z k\z Ô å Zƒ c* z6,~ ~±q-z :3 Ä {Z',6,tÜZ Æy KZ Z+ ª BðŸ»VzgŠ ¹ÜZÃVzoº"Z xš"$u* 6,kZ gzz ]c* ZzggzZ {omºcz»vâ ì w컲 áx Dƒ ì ]!* ÏCÙª ƒ: /Z q pì Y Y H4Ìê q ¹ÜZ KZ {g XÏñYá }Ð } g»!fgzz 46,e$œâ gzz ÇñY tüz :4 Ä wè] Ñ CZ x Xì CY M 46,e$Šâ 6,y KZ ~ËÆ ÔÐ <Øè Xì CY%]ñãqzgx ~g7 b kz ì CYÏZ~ b)všgzz ù 27

34 X ïšgzœûwe ~(,¹ ÅVzm, ôz Vâ îs7tð kz Ôì Sg CM :5 Ä Ã~pÅ[» ñƒ D W6,½xº"Z ~p»»z~ T[» zz b kz æ {z +$Y kzº"z ì g Y ÅÒÃÅ ä gzš Ð Vâ b TÃg Z òsz õg@* Å X ìg {g áz :6 Ä ƒ»š Z b!*»vâ ì I»yZ X V)<â6,~È {z /gzz»z * Åx º"Z KZ KZ {z /CÙX ` #$ ~ VYgzZ V Û wèã~z ÝZ LZ {z ì [ ¹ Z * ~}ÑçÐzz ÅTì ;g ^6,VƒZg µz µz KÅM Z l, e Xì g (,] ÛogzZ :7 Ä {z Ô ìg ÒÃÅäÑŠzÂs Åw7- ázz ä M ÃVz) LZº"Z Ð ï Ã<Øè ä gzz g lzg ~gø /Z ñƒ D!* Ð ò} 6,q kz {z X ìg f» qg" æ gzz Xì Yò7- ¹ x Z Ââå: ~gzšð y!* i àiz :8 Ä ÅVâ º"Z ~ÄkZ ÌwßZ gzz Z àizæwìz fævâ Â[Z ñƒ D göz» k\z Ð y!* i Åy MŒÛ `ƒ {ŠZ Š ãzæy!* igzz xe!fgzz ìg Y ã½ X ìg]',qg" æ 28

35 :9 Ä Æ VÍßÁ?~ >Å *Š kz y7 t ~ iz0+z DZÎÐ x ~ÄkZ º"Z g zz 7ôZz»gz ZgvÌÐ óóegñ zz XÆ*Š : ƒæ+š: Â?XЃ}9B Ç}7,* ð» ì ŠHM Üz [Z Xƒ` lñz Û?ÌÃNY6,Å[g `@*» òý!f c* ì xg {0+ it k, iæ <Øè ª # Ù KZ LZ?ì V¹( ~gv Xì * =6,u LZ :0 Ä {z K } zæ ntaæ äg@* Z ~ jãvâ ä Vzm, ôz ˆ Æg¼ C',~gZ Y {Šc* i ¹B Æ yz Â~ eæ #Öi5 îsxñƒ 7}g7 L w gß+z Z ˆƒ e* ã½ð g Å Vâ J-VzÇ dz gzz gzmz Ô Xˆ Ð Vz z LÑÆ Vzm, ôz gzz ìg }Š {gt»he o* Æ lƒãx º"Z ~ X ìg g»aæä o Æwq]gßÇ ò : Ä Å]ZŠ zz}z+ã ~z*š º"Z Æ #ÃVâ {ŠZ ŠÆ Äp!f b kz Xǃ 7YZ éwq¾x Z» kz ì ŠHc* Š wze :Ã<Øè b T { ì ~gz X7: uz zš ðã Zgø {z Æ <Øè XÏñY 0xÝ b ~g7 x XÐ g7æ} =6,u `@*»òý!f:gz g {0+ ib Æ # ÙKZ 29

36 xsz»ƒ w"dz) é Æw"DZ) IÐ é ãzp ÅÈ,v0* gzz ÆxsZ»ƒÄï á~[» XñY H7t ÆC{^,Y»]Ñq Y gzz Ï(ÆÇ X ñy H{Ç Mà C U Ð Vñ* g»gzz ] Åw"DZ X ñ Y Y7 ~}g!* Æ? gzz V ÅyZ Ð C X NY ñzz ^â]ïzgzz ]:S{n {n Å ~góäåw"dz 7Z ~ekz XNYK ]ÑZÎÐ C~}g!* Æg Z: ZÆw"DZ XNY ÅZ Û]â ~gz X ñy H{Ç Mà CÐ ]ÑìgzZbzgÆ é wdzb Æ[f X ñy c* Z ^â~w q-z 6,~góÄÅw"DZ Å s# Ÿz Å b Z æ Zz ãzp ÅÈ VâzŠ Æ xsz qƒäï á~ [» XNY ñz pgzz pöz ÂgzZ ñy ÄkZ ÐáZjkZ µ:l»ýy bzg~ÿ{š%æðsz Ié b ¾Ät XñY c* Cà C~}g!* Æ %zx!šz gzz ÌZ Å 6,qçñkZ Ð CgzZ NY ññ ~ k, ]ïz á {^,Y ~W» Ä XñY c* Z y*~wq-z XñYÅ ðégƒ oå C»»z~ekZ ñy c* Z Ü»ÄkZ Ð C aze ÝzgÐ,ñƒ D s# Ÿz ÅkZ ì c* Š x ~ ÄkZ ä w"dz X³ {^,Y»]ZW, ZáZz ä7,)gfæäkz gzz Å ðég Å Cñƒ DZz ô=xñy ðz ô=µz µz ÅÈ VâzŠÆ Ä ÆÈ }uzšgzz ì _ Y Å7~ [ Å[» ô= ÅÈ q-z XñY 4à C á ŠæÐ kz {E+ ì ;g Y H ~ {E+ Z ñégã]ïz XÃZz ô= 30

37 3 :2 È Vße Ï(ÔgZŒz¾ ñƒ D f» ãzz îe0!_.~ä ÆÈ kz w"dz gzz åa Æ ähâãvzîi yzé 7,îi Å òýð ~È/µ gzz Xì ~gz ï» yzz o gzz * Î {iz0+z» kz ñƒ D f»zi!* ziˆ ] Å ðñ %~Ä}uzŠ spã cgæ æ Zƒ Ôì Yw$+k, ¼Ð VƒóKZ Âìe /Z ðñªì e Xì ã KÅðñ ì Y e Üz ÏZ ¼ ƒ t Ð ázjæ DÆ âz gzz >Ø á Š!* {z ~ÄŒZ q ÝZ,q Hƒ t gzz >Ø á Š!* q-š4, Ʋ áxƒ ï» ÈZZ Z# ì Xì ï»èzz ÅgÅz =gzz {óü Z', Z ] ñƒ D wez» Ú² á~äœ Z ì e*ã½~ äâiæ ` M * ƒ» {ó ~½]ù+Z {z ìg ]!* ì [ y b kz ¼ŸÑZz 䃻:» kƒgzz ] Zp~ Vߊ }gøèy VGÆ ÓÑgzZ kƒyz /Z X ìg 0* 7Za g0+z LZ VÒpgzZgZŠ {z ` M X, Za g0+z LZ {ógzz ]ùü Z', Z ] ì ~gz Âì * ga =ƒ à ÐZ ñƒ ïšgzœûlþ CÙiaÆ +M KZ Ãg Æ MgzZ xýä VrZ ~ÄŒZ gæbzg é kz ì wì»yzx ìg}šgzœû:l»ägzz wzziæ Vâ ã KZ {z ~ÄkZ Xǃ 7y M ßÃVîZw yz ÂÏá!$+]gŠ Z# ~ gzz ÝZ X ìg}š kgš» ~', Z',gzZ ]Zz) ÅÚCÙ ìg Ct ñƒ DŒÃbÆ ÀgzZ b {z æ YÐM ~Š zð qhüè{zìe é Ôì q-z Æ ]Ñ» kz a kz ÔÐgâ c* ƒ ð M {z wvå kz ì Š!* M y q-z Zg7 ~ } f kz ì {æ7 izg (Z (Z ~ } fcù Ýz Yƒ 6} f q-zcù Âì R{z Z# ìg}šðægp Xì êš zgã]ñ» ~g7 0[ M {z~

38 ìg ÒÃÅ äœãb Z kz Qg!* q-z ÃVâ {z ~Ä ðz Z ÆÈ ŒZ vz6,]ñ» kz /Z Ô 7eÐ yâ z i më ãzx6,*š kz {z X àzz ä ìãvßš ã KZ gzz ï» Ô yzz Ô4z].ÚÂì * Ç* xâ» gl é» yzgz!x» Âá Za g0+z LZ VÒpt ðñ /Z Ôì Cƒ ]gz Å é XÏ ñƒ DC V* KÅVÍßi!* u0* gzzgzš Ô (² á~y M Ð ƒ âz Z# {z Xì ~gz * ƒø{ Ç!* ~ ÝgzZ ~ Z Wz Ô C ÅVÍßyZ {z Vƒ Bbg A &ÅÚŠ J-gzŠ óåkz Ô, {CÙb» ~ Z Wz Â} g 6, g»zu ðããkz Ð ÓÑz mw~z*š ƒ (Z ~ GÆ Çƒ8gzZ ƒ sødz Xƒ: 32

39 33 CáZz ä MÐ öšzz X ñy ÅW U 6,Íõ:Z² ágzz ] Å ãèz {Ç M à CÐ wå ãèz º"Z ~ q- kz ãèz º"Z IÐ ãzp ÅÄ ñƒ DC :» q- ãâzg XñY H X NY ÅZ Û]â à CÐáZjÆ? gzz V g ÅyZ XÙ 7t Æ CBVÅkZ K"Š ƈ~ ~² ákz ä º"Z B XñY àze Ýzg6,ÍõÆ V ÅyZ ñƒ D qz»] çñæº"z XñY c* Zz ]ïz ÐáZjÆVçp:Z² á XÙ s# Ÿz ÅmßZ r#! _.gzz e$ââzg Å º" Z ÙgZ /líæc]ï~šãcæg îªiò Æ 0 E E X º"Z Ð ázjæ ] çñgzz [ Z Y c* 0*ßF,gzZ é º"Z / ï G 3 4]ñ G ~ ~² áåyz XNYi7 ]ÑZÎÐ C X ñy c* Z y*~wq-z 6,]:S:Z² áå º"Z Æ äz pgzz pöz ÂXñY ðzz ãzp ÅÈ ZÆ ÄÐ CZ XñY H{Ç Mà CU Xì ]ïzæäb B ZÆ kz ì H7Ð iz0+z ãâzg TÃg Æ mßz d$¾~ ÄkZ ä º"Z XñY c* Zz Æ /YZ Ã]ï }g!* kz ì ŠHx»Ð Œ:Z² átñƒ æ D 7Ã~gó Š ñ~ä XñY ðñšzâå CÌ~ XñY c* Zz ^âgz Ã]ïZ XñY H7t Æ CÃÍõ~ÄÆ Ä XñY c* Z ÜŒ6,pÖZ 250 Äk Z ÅkZ ceã{e+ Z Ôì ;g Y H Ãwì ~œ/ %gzz ]ïzæècùæ Ä X, ðéggzz Šæ ~ äzz ô=åècùã CЊæ»

40 : È Äc* gš e$íí Å [xz zš LZ ñƒ D #Ãíz IZ ~ È kz ² á Æ V;z Ôvß íz LZ zg * zg» mßz d$¾kz X ìg X ìgb7 ~}g!* Æ VzgÂn¼A égzz #gš Ô]!* :2 È HŠÆ V;zgzZ N]Ô NZƒ ~½Ð Ô cô wjâ gzîpô ÌñÆV;z~È kz kz {z Æ göz»!@* " gzz ~gzœû" KZ X ìg Äc* gš ~ }g!* Æ Vzg X ìg Šc* Ãøod$ÁŠÆ íz :3 È VØÓö gzz Vzg d$ášæ Vzg*gzZ 0+e Ô VÂZg ã Åíz LZ ~È kz X ìg Äc* gš~}g!* Æ :4 È X ìgb7 ~ }g!* Æ Vzg HŠ gzz Vñ ágzz ð@åíz LZ ~È kz Q ìg Äc* gš ~}g!* Æ kz ì CY qu Üz Dƒ[z¾Æ `gî wy ~ V!* Æ V;z Ô D Äc* gš»yæ ( Å]ZggzZ quåx á X y7 ~}g!* ÆÒpÅkZ T :5 È Äc* gš wq»vßy ñƒa [ZŠ ágzz (Š ñ~ V!* Æíz LZ ~È kz X y7 ~}g!* ÆVzgZh+y ÆkZ gzz Þâ àzz & g;»vßyx ìg 34

41 ìgb7 ~ }g!* Æ RÁŠ :6 È Å Æ d$¾gzz qƒæ ðgzz ]Zg² á~è kz } g!* Æ V- Æ kz gzz V CUÔ Š à Š ðƒ #~ Vzƒ0+Z B Ô X D Äc* gš~ :7 È ìg Šc* '!* ÅyâzggzZ Gñƒ D f»vâzg ã Åíz LZ² á~è kz ~ }g!*æ zšy Æ ŒáZz æ ½ 6,Vz/âgzZ VEáZz äy ñç V;z Ô X ìg Äc* gš :8 È gzz yz ñ\d,gzœô Ð ygzz Ô U o Å VzgZi!* Æ V;z² á~ È kz X ìg Ýq]â ~}g!* Æy»F,R ~ VzgZi!* yzæ~ V-hÇâ àzz ä wš gzz :9 È mºàzz ä M Ð Vâ{ ]Š Æ Vâ gzz Vîzy ~ È kz ~ quåx áx ìgb7 ~}g!* ÆiZz M ÅVjàZz tð VzgqgzZ yzfz X DYÅ~ VzŠc* Åøogz6,bzg kz² áæ Šc* ÃVîÒpgzZ VziZz M klyz ñvz, /Ç» Vî²Z?Ø Z ÅyZ Ô VÂgÑZ :0 È zš ]gzp~ wjâ gzz c mºå ]ŒŠ ² á~ È kz ÅVî²Z zš yz {z Ô ìg Šc* à Æä½ ã0* Ð N. X ZpÆ+Y~}g!* Æ?ØZ gzz 35

42 gzzáñázz ä7,~ V!* ~ËÆ ÌñkZ Ô ÌŠ : È \ Å] ',êl ñ² á~è kz Äc* gš ~}g!* Æøo]gzpgzZ VâZ-Š /â È@*7Z k0*k M gzz ŒOæ ÆÌñkZ V;z VŒ pì ;g Šß M ßgzZ ~QàZz ½ 6,VÖ gzz ` M X ìg :2 È Y HÄc* gš ~}g!* Æ] ',ÌñÌ~È kz wš C ',ázz äy 6,Vka Å VzhN )gf H~ ÅÌñkZ Te 'Y {z X øæ +Y ~ }g!* Æ VîƒZ X7c* DÇŒÆ Ö~ é V zz b ÏZ yz â!ì :3 È Äc* gš ~}g!* ÆVߊ!* } {(gzz Vî]~ V-ŠZzgzZ VkvÅhN ~È kz Æ kz gzz VîZƒ CZ Ð V½gŠ up ñƒ B Æ i B B Æ ä B B Xì ø» +Y Ì~}g!* Æ RÁŠ ÅiZz M mºàzz äƒ Za )gf ~ }g!* kz D göz» Ùp ÇŒ~ izz M mºb TÇ~ ÌñkZ X ìg Äc* gš Ì :4 È }çz gzz áñô yz gzz ] ',ÌñgzZ VÐÔ VqÔ VzgZqÆ íz ~È kz ² á Šc* } ŠUÐ Ì* ðƒ CZØ C3.Þ{z& Ôc* gš VZzŠ Xì ø» +YÃVߊ!* :5 È VZzgÆ íz LZ ~È kz 36

43 @ D3.ÞkZ gzz ïšuð yš /Ågjgz Z ÙÅgâà c* 37 gš kz {zx D X Te 9Š c~iz0+z kz à c* gš :6 È ~ cðzz Å] ',Æ Šc* ÃøoÆ tñgzz äzøæ wš!* Ì~È kz Æ]ZggzZ yãîázz ä M }g)æ c* gš {z Æ kz X y7»kzì CYÏi@* X ìg Šc* ÌÃVEÆ b5ázz ðí~}ƒ0+z :7 È ázz ä ÃVߊgzZ ŒÆ3',Ôñ áczøô äñô» r!* ~ VâŠÆ] ', ^u äñ~ V!* }g)æ c* gš Ô ~ clñ{ kz b T?Ø uz X ìg Šc* ~È kz² áã gz6,yâzg :8 È N]gzZ wš!*ázz tñ6,y M gzš uåvp ágzz VêÆyZ gzz #gš Ô}Š7 Ô NZƒ X ìg {e * Ýq/ZzÐ VÂ!* xóyz² áì C Za ÌŠ»V½gŠ [ZŠ áz!ugzz gzšt up Ô }g!* Æ VzgÂHŠ yz Vs~ Og@* Å]Zg6,V½gŠÆ x M :9 È * Y}g)Æc* gš»[xz zš LZ ~È kz Ð ázjæ ŒÆ æ VÂZg ã0+egzz * ƒš ñv;z b ÏZ X D MÃgZŒÛ "² áaæ+y~ :20 È }øo]gzpæ ¹Æ yz ~È kz VÂZg ã0+e ÙP VzŠ6,Æ ~0+e )gf Æ izz M ~u Å VEyZ gzz * Ç Œ»

44 ~}g!* ÆøoxÓyZ Ô Ü kg» VE}½ æ kz ~ Vß*~0+gzZ VÑ@* ~ X Te * Ýq]â ² á :2 È ÔöÆäâi kz Ô Vîcx9gzZ {À0* ÅÐgægzZ Æíz LZ² á~è kz ÃqéZp» +Y ~}g!* Æq kz qcùåðgæ Æ n¾yzyô zš / X }gz /izgz Æ LZ ä VrZ ~T D M :22 È ìg Äc* gš ~ }g!* Æ VßZz e gzz V2zŠ ñƒ}ôlz ² á~è kz?7c* ì ¹!* Šc* ÅyZ~ VߊÆVßZz ä gzz é [xz zš {z Ì[Z :23 È Ô]!* Æíz LZ Ð iz0+zdzîñƒ DJ(,Ð M Ã]!* ÅÈ /{z~è kz ìgb7 ~ }g!* ÆÚCÙŠ ñ}g)æ c* gš gzz VîZƒ Ô Vî]Ô ] ',ÔVîc 7ÃVzŠc* yz J- ` M íßz d$¾~ X7c* ì 3gŠc* = Ìä âz yz H?7c* ì 3gŠc* = Ìä VzgÂHŠ HpewÈ :24 È ~ VÂZg ã0+egzz * Y +$Y Å[Ñ@*» Vî Ô 'Zg ]gzpåvîç {z ~È kz (z Ì[Z H qézpæ+ytæ Šc* ÃøoyZ Ô * ÇŒ]gzpgzZ 3g?7c* ƒ :25 È gzz * Y s ÅVXRgzZ VzhN á h-gæ V- ƒkz»vƒzzl ² á~è kz 38

45 GÐ V-!* ~uyzgzš kz gzz RßÃVzyÆá ÃVzh-g ~ }ƒ0+z Æ x á gzz u" a Æ ä Ýq /Zz Ð VÂ!*xÓ Ü{)z * Ç ŒÆ gzz é X D MÃgZŒÛ " 39 :26 È _Ð Vzy}k, Î ðô ',»] ',~ ÌñÆyz ~ VîÇQg!* q-z ~È kz ðƒ ~ôæ Šc* ó LZ ñƒ _» VbŠ LÒ âgzz,izz M }g!* Æ VÂ!* xóyzgzz D Šc* ² áãøoæ äçœæ 3Ÿ À ] VðG Ź N*M gzz ½ gzz VÙ X gzœû " aæ+y~ :27 È hzz,šc* {Šß M [ZpϹРV ìg Šc* Ã^vkZÆc* gš² á~è kz Å Vz0+ 6,6,V»yZ gzz kô EÔ [Ñ@*Ô øoôncå V;z {z Æ kz X X ìg Šc* ² áìã?ø :28 È {z Æ kz ìg Šc* ÃVzg u* ] Æ kz gzz ]ZgôäZ6,² á~è kz Ì[Z H _â Š Å tig Ð lzy z l ~gù zy LÐ V óógq» * g7 Šc* ² áìã ãzk, z Å yz gzz y}a QÆ ãîy Y Ô ì ~g Ï-â +z V;z X ìg :29 È yz ñƒ D göz» ]!* _.½ZŠ gzz ]Ï}½yâzg Æ LZ {z ~ È kz» Vz@ZiiZ éiz é NŠ Î ìg Äc* gš ~ }g!* Æ V~) gzz Vî äz-šæ ŒÆ æ TVâzŠ Ð zš LZ² Yƒ w²âyzz

46 Ì[Z HXì ~ wq¾àül. \ I {z [Z îc D½ M ~QaÆ TÔ X _ƒyzk, z {z[z c* ì C w²âãyzzæƒ b ÏZ x*» T á x*ñƒ DJ(,ÐM :30 È Ã ]!* /~ È kz gzz àzz }n {z X y7 ~ }g!*æ Ô å óó :Y% {z Ô g»aæ ä gzˆ yy KZ /â ƒ 6,T/8àZz ä W]gzp ÌwYÆ gzz #gše NŠÃTgzZ ì C{Šc* i ÌÐ ~0+eŸ»T/8 Xì ~ wq¾/8{z [Z îcô D g :3 È ~ V\M yzgzz V\M zg Å/8ñƒ DJ(,ÐM Ã]!* /Ì~È kz 6,VŠƒ! Æ [8LZ {z Æ kz X ìg Äc* gš "$!* Å Vzg* zg ázz X qézpæ+y Ì~}g!* ÆkZ Ô CZ /ð6,vzuzš?øz {z :32 È 3.Þb Åv* 6i {(#6,VßÇ cuæ[8ñƒ DJ(,Ð MÃ]!* kz yz² áx YÅy KZ ~ Vkä Æ VÂZg {( Åyz NŠÃXgz Z CZØ b7 Ð zš Œt æc* ì gzœû?ì (z [8Ì[Z H ì ø» +YÃVÂ!* :33 È LZ {z X ƒ yz ~ [ZpÃ/8kZ Å {z ~È kz ',ϲzŠ Å kz Xì _ Y woz c* ì ~ ³ Ì[Z {z ìg» +YÃVÂ!* xóyz² áô kzšz c* ì xy z lp{z Xì _ 2~ ËÐZ Xì qézp 40

47 w ;" Z ;!ŠZ àzz àz ~ gzš kz gzz ÇÆ ;" Z ;IÐ ãzp Å óów Ä XñY H7t ÆC{^,Y U»q-g á {^,Y»]ZW, ZáZz ä7,6,~² ázšgq îs6,[šz gzz :»q- I¹F, XNY ñz ^â]ïz XñY H{ Ç M à CÐ ]* DggzZ ] çñæ~² áå ;" Ð ázjkz XNY i7 ]ÑZÎÐ C~ }g!* Æ x î0 ùzæ ;" Å]ZW, ZáZz XNY ÅZ Û]â 7Z ä7,6,~² á wze Ýzg6,]; z ÅkZ gzz Ï0+ i Å ~ Z Å;" XNY Å7t Æ CBV Å kz Ô Hg(Z g»i aæ ä záãvíßx ~ ~² ákz ä ;" ÆV yz Yá ~ : Ï(gzZ Y ÆÇkZ à CgzZ, 7BV XNY ñœ X NY Å7Ð V ÅyZ BVÅ[zZ gzz yâzg Å [ Z Æ yz }Š BV Å IZF,z pöz ázz V V XñY c* Z y*~wq-z Ð C6,]:SZ ZB Æ pgzz pöz ÂXñY ðzz ãzp Å äƒ wez VŒ Æ ;" XNY Å7t Æ CVÒp Å ~góäå;" XñY Å ðégƒ oå Cƒ]gz óów Äï á~ [» XNY ñz ]ï X ñy HyÒt ÆCwì ~œ/ %gzz :»ÄkZ 4

48 3g Zzg yxgš Æ VzŠ%gzZ VÂgúÔ C4Š ñ~ }Ñç ce Ê*Z X} {Ç Mà CÐ {)z ò}7- Æbzg kz Ôu :c* z))ñzz äy H7Ð,ÐZ ì HgÖZ»]ÑìÆnTä² á~ óów ÄîS XñY XNYÅZ Û ]â ~gz gzz NYK]ÑZÎÐ CÌÐáZjÆVZ² è q- Ì Ð ázjæ VZ² ŠZi M gzz àsæ VÂgúJ-[Z á Ð ÇkZ Å VÂgúÐ zz Å V=pyZ gzz ñy Å W~ }g!*kz X ðƒ V p X³ {^,Y»]ZW, ZµáZz ä7,6,ï0+ i XñY Å ðégƒ oå C~ekZ Z ÜŒ6,pÖZ 250» Ä VŒ ]ïzæäcù~ ekz ñy ðzz ô=µz µz ÅÄCÙÆ ÄkZ X Mh Šæ~äZ ô=4ãc ášæðyz {E+ Z ìg YK ìg {e * Z gz!* t ÃVÂgú~ÄkZ Y gzz»z*ô ƒ Ô : Ä ƒ W, OÐ q- ÅVZ² G L & VŒ Ô;" ÕZ XŠ% A Bbg h ÚZ ~ }Ñç kz Ì{z sšzáæ ä wjòýýzgš xg g# Xì ~gz ÜÅy!* i [Z süæ ~gzû* Xì ¹!* kˆz»š z}gv* Zz izz Mgz [Z aæ t LZ Z Xì :2 Ä ì Le * VZ {Z+Ãå Ð ~g6gzz è ÅkZ Š% gz$gzz y$+ui* Ã]gú ݪñOÆ äyƒ lñ{ ge ÔßÅÃVb LZ [Z Æ #ÃVÂgúp ~g ZgzZ ]ÑìÔ aîpì ui* ŸZgvµš Xîq #Öut Æ VÍß', Yz 'ƒ $ËY VZu?ÌB Æ yy ui*kz Z X7ÁÐ VzŠ%?b Ë Xǃ ÜaÆhLZ hâãùñ{» ìt oñ 42

49 b ÏZ Ç!* ì 8wJe._Æ è%kz» Ãìß~ zg;ßq-z :3 Ä b T ^I,îit ÅòÝ ðƒ ~«Ð VÎ', z Za VÒp+Zg0+Z LZ Ì?!Âgú}Z gzz ñy ðî [ ~g»6,v>ªyz ì Üz {z [Z ì x / Üz kz ;ßXNY XNYa Ýqœ LZ :4 Ä Èt² áñƒ D h+âåå3ð ~yz * gzz Ï-â ˆÆ ggzz `îz ~ÄkZ Æ ÅgzZ ]) b TgzZ ì ÑZz äƒ Ág Üz {z [Z Ô ˆ g Î6,Vâ!* i ~gv J-[Z ìg ˆ~Š Ï0+ i b Å ~{Ô ŠH3g È0*7Z 6,x* XÏn ï~šzi M ÌÃVÂgúgzZÐ NY ^I á@* gzzîit [Z Z Èñƒ D #ÃVÂgúðƒ J~ge yz :5 Ä ñƒ D Za!ßzgzZ l ² ávœ à Üz kz  CY 7~ l M Å ]ñ{z gzz ì yy J-Z# ~ Ÿ ìg ì µñƒ o Z(,t ìg ŒÌt {z VŒÔz _6,» hgzz sgzz ây Ô gzz îvz {Z+ÃÐ Üz kz Z ì 6,Vzgzi VZ² G L & gzz ~ŠZi M Å]gú~ *Š ~g7 Xz izz MaÆ t LZ :6 Ä Ðì s ìgèãvâgúôì Lg {0+ iå s ŠãCà kz VŒ ;" [ZƒÆ ñ!* Š ~Jg LZ ÃVuz Ð VÎ',?à s T Z rð7ls VY î<íz zš» s kz X}7, Š: VY»7 ðãå s kz {ZpÔî M á J-y!* i KZ XÏ}Š g66, ~_ÅÕÃ6xzøkZå~ÈV!* iå ` M:gzǃ{Z+ù #Ö 43

50 wç ª z$+åïz XìtâuËe$.» ~² á~gøt Xì K +F,w=ÅzŠgQ æ wç Æ Vâ!* i ~uzš mƒ.þ kz ~² ázšgqgzz ðƒ Za wzgzz Ñ~ ~² ázšgq ~IJ ì * A ]!*Ð VÂgúp~½Æ wçxn 5 ç M Ð [ŠZ ~Ä s gzz é ]Ý Ô Gz Œ]ZŠgZz~ æ Tì K +Z æ Š%Z Ð kz ~ b Z Ô, t ~gzšh+].xnyñ0+!*._æ VßßZ ñè Ñ }pæ {)z Xì _ Za A & ~g7 Ńg0+Z LZ ÌÃ] çñ ¹ÜZgzZ Y Ô Ï( ZŠZ x åq-z ~ÄCÙÆ kz Xì Cƒ ~d q-z Ð g±zæ ïg 34 0 X KZ wç ÐZ Y H7 ÌB Æ öãwì q-z ~ wç ~g7 ƒ w ~ŠãCÃB gzz pšg Ô \Ô i~ 0ÌF,ñZb Z Æ kz X ÚÁç Dƒ pšg gzzb ^VâzŠ Æ Tì ~gz * ƒ i» wçxì Ýq ~gz ~È0* ÅB ~ q^ ƒb ~ Vú^}uzŠÆgÃZ X é kcz xk!* ² á~ä~y M Æ wçx Cƒ ÌÆ pšg% Bç X7 õ0* 6,gîx ŠZ ÅgÃZ Æwçq-Z ~ *Š zšx \ÐZ wez B z pšggzzd ÏZ ÄZ wç ÄZ X QÌBVÅVßçsî X CƒJ-{,Ð ~gzšh+].x wçgxgzz wç Ô wçzš q ½Bç~uzŠ~ X Bp" Ã{ÅgÃZ ŠZ 7mz*g ðãðä}uzš»äcùa ÏZ ƒïq» öw E -š! åèyäcù» wç Xì êš yò à z LZgzZ wì Z(,Ð }(,~ Vú^zŠ sü² á»wçx@* ƒ {m, g ñoæ o%~ kz D M ÃD nz Zt 5#Æ wçço ñƒ ïš gzœûì!p ~(,Ð ƒ Å wçãàì {m, g ÏZ +Š* Xì Qàì Ð }(,~ ñzc e$.~ Tì K w=uzz æ Å *Š wç Xì Š ñ A &ÅäÈÃwì}(, 44

51 ² ág Æ Ïgà XZƒ )gf Æ Ïgà b Å s0z vš Ìi M» ðí wçzšgq ~ [ŠZ ñ*š Ð x* Æ wç àze ŠãCÅ 5q-Z Å ~² áä ÏŠzg dz Z `z²ðz gzz»gz Æ kz X ² á f.þ Æ wçzšgq 0Š à"z Xðƒg à" qgzz r"zš Ô"Ô ; " ð ñô t"zf Ô" Ô >" M Ô Ÿ" Ô" Y KZ Ô"Ô Š gš " Z ŠÎÔ ~ " äàj- Ô t"z ÛÔ û " Z Ô"Ô " ã à Ô" : u Ô ] Ô " w"dz ~h+]. zš Xì ;ggzš Z e$.» {) z 45 X ì H ŸZ gš.þ ~ kz ä {)z ~i* " a gzz " Z ÛÔ ;" Ô» i "* Ü " i X ñy ÅyÒõg@* Å ðíwçzšgq X NY ÅZ Û]â ~}g!* Æ0ÌF,ñZb Z gzz X ñy ÅW6,]* Dg s$+gzz ˆ Åwç ] çñæ wç ] ïz ñƒ D WÐ ázjæ %gzz x Æ" õg@*åwçzšg Q ~ XNY ñz á Zz ä7,6,~² áåyz ñƒ D W6,ó* Y gzz Ï(ÆÇÆ" XñY H7{^,Y»]ZW, Z H 7 {^,Y»]ZW, ZáZz ä7,6,~² áñƒ D W6,Ï0+ i ]ÑqÆ" XñY» Zg M Ån¾~}g!* Æ yz ä VzŠÕgzZ ÄZ ~ äâiæˆ gzz ÇÆ" XNY ÅZ Û]â à C~}g!* kz HgÖZ 0+ KÅ kz Å Za ª Åw5z yx ~ VßçÅyZ ä ~Š!* ',z nå þš XNY ñz gãz gzz ]ïz XñY ÅW~}g!* kz Ôå ;g M á V ph~ ~² áåyz ñƒ D W, Z»GêL E X NY Å7BVÅgÃZgzZ ]ïz~}g!* ƪÅÝZz ôg X NY ~Š BVÅ ~IŠpÅyZ

52 e$s5~ ~² áåyz ä wez ewšæ}g7z zugzz HŠ XNY ñz ]ïz à C~}g!* kz Å[ Z ì H «ŒgzZ æ X ñy HxÈZ»¼ q-z aæ}^,y ù» ~² áå " X NYK ]ÑZÎÐ C~}g!* Æ" ~ ˆ X ñyåðéggzzšæƒ oå C~ekZ XñYc* Z {^,Y~W»~² áå " ä ƒ~ 5ZŠZ gzzèxñy é ðzz ãzp ÅVßçVâzŠÆ " XñY Å b&z ÅV!àZz X NY ñz pgzz pöz  _» ]ï Z ÆÄCÙ`gŠ n IÐ ô=å wç Xnƒ ã M ~ äz v Š K6,] çñ yz VŒ Æ ÄZ vš c* " Špñƒ DZ ô=åä CÙ XñYƒ ãzzgzz NY ~Š ÌBVÅgÃZ z» ~gz `@*Vc*ì ` M gz¾ãu T» ~ /<âq ì gød? kz À : wç ñƒ D /YQÃg Æ äƒ +Æ*Š² á~ ikz ² á~ i Hõñƒ D gzz é gz¾` M 6,T]Zg(Z gzz ª zš z wâ Ô ãzx>ø á Š!* t f LZ Ã]!* T X7àZz g ì å,qt X {izgp Xì ;g Y ŸZ# ce * geð Üz kz Z ì ) {'»]ñãñcù ìt {zce g~ >Ø á Š!* gzz ª zš ~g ÅkZ XÐ Vƒìg ² M 6,kZ vßgzz σ: ¹!* yy ~ gzz [Átzgt é ~ *ŠçO ǃ [ ï~ u{ïzgz¾zg gzz Ïn M : x» Ë Xì ãzš* 46

53 » ~6,gÄg ì Ð cgæ }F,{qÑ» ~gš ¼ }F,ÐM ¼ 7 Ì~ÄkZ Xì ;g qçñ+f,{h+i» ÄZ zšgq Âz p Å ŒÆ æ [8 Æ ŒÆ æ kz ñƒ D f» we ]gzpgzz [8² á Ìg^ ~hn ÐMÆwe HŠgzZ ]gzpåkz Y 7,0+â ÌŒ» æ~6,ðm Xì Lg 2~ Å ä ª zš z wâ X CY Y âñ #Ös yã ŠHÐ w2 Å tã M» ~^ CÙVc*~ {Zg tæ [òz ~ *ŠÆ lñz Ûà Å]ñy KZ ÔqO z wâ Zg t ñƒ D ô=å Å ]y M gzz *Š VŒ ² á *Š XóXÇñ M 7B; ̼ Ág ÜzXÇñY {g Z7,Dª zš ïš ÔŠZGY ËCÙÔ szczg ðã c* ƒ { á Š!* Z(,Ð }(,~ ã KZ õg@* XÇ}7,* aãð gzz Ç ñy {g Z7,D zhg Ū zš z wâ kz ì * Y ^ßs ÅÝZ LZ à ~ V LZ ˆ: lgøì~ VZ0+ i» ~u Çæ M kz ì ZzZæ [Z Xz Åy M ä{{ É0*ä V2zŠ Âðƒ ~g ªÅ6 É0*gzZ y Z# Ð é { f ~ Z-ŠgzZ y } Ì~ ª q ÅÈ z {kz ² áxc* Š È ~ Å[8É 7~ ZzŠ {Šñi M ËÅ* ZŠgzZ œë `» Z-Š ~ Xð M 7 ', Z', yaûã\ M LZÐß ì Yï~ ]gßïz gzœûã Z-Š XñY^gyYÐ ~uç æm kz Xì ~ ÜÃg VzŠ}Š yy KZgzZ Vß 47

54 Zgø Ð S zzš» ~ /ŠZË ~F,ì 9 êl E i CÙ Ô s»z [80z Õ̼ XÇ} Ôs»Z Ð vz ÔS zg ni q-z q-z DZge a Æ pg i!* Ð ÕÃ[8Xì V)zÂ6,kZ gzz ñy M i!* Ð Vî KZ Xì ;g ÑŠ Šc* à ðãz " gzz ÑZz6, {z npg Zzg 6,Ô ä 0CÙÆ kz ñƒ XáZe ]ZZÃ6,kZ dš z Q ~± ç M V  KZ» ~à V.6,ì [d à s M Òì ñƒ D göz»w gßàzz äƒ Za ~ ªÅgc* Zh+Š ~ÄkZ 3g Î ~ VzÃÃÏZ å ÂñY ~ wš ðã /Z g!*q-z ì t Ÿ»» G u@*x7g(z à Ë6,NW M pì ÂÅ GƒZŠ M 9Š s ÅgzZ ËXñY Â~,Z Z ì {»] ÅkZ ~Ãy.6,Xì g ]Š ÅkZ Ðå 7-Ä k, ÅÝZ z ôgå {z X@*M 7i!* Ð ]gñz KZs M pvƒ Lg"~Šc* Å[8å \ }gz / w!*m Ã É êl ñ œ» ~6,z w!*"  Š : gzl Xå áãvìpð Ï0+ i ÅGä gçizg êl E gzz \ g êl ñg!* Ð kz gçšæ zgc* " {zp gzz ñ M GêL E Vz%~ Ý ÏZ XTg *Š ~g»gzz c* Š :Ç" Ð VŒgxÓyZ 7Z ä ò»* gzz ]âœxn ƒ 7iz0+Z XÐä MÃyZk, z Æ ypvœ Š%Z ¾ 6,, ì A Ð 8-g kz» ~ ` Z Z(,ì Z Ð zg² M Æ yp Ô ðã6,wš ² M {z ÝZgŠ  D M ² M 6,V Z# Å~Šc* Å[8 " X ² M Z# 48

55 X ìgëð V ~ ^ÅVî² M niæwšé 7 Y Ìà g«ä H À» ~F,Å VÇ( ½! ô Š å g«ì 4 ² áñƒ D göz»ªðz ÅäðŠ äzggzz z ôg c* zgg zgzigškz Â@Š YZÅyZ ä ~ Z# Z å `Z»Vî² M } Ì x»¹ì ui* M Ì á» ~ /h è g» ÏZ Å tã M XŠHƒ[ Z xóæ *Š kz {z ìg }ŠUÐ ä{g»æ ~i hã]ñ» èyce * VZ 7-Y 7-Y xš2 Xì ]gz ÅoôZ {z " ¹ ~ Š x Z ÅgñZ /Z b ÏZ Ç!* Y ^IÐ ^a ~ Zgf q-z gzz ƒ ui* h b T Y {g rzšå b Åj~ kz X@* a 7LÂñY^IwŠ» Ë~]Ñ» á Å Î " S-» ~H rzl ì z½ gc* H Zgf {z X ìg }Š gzœû#â Å rzl ñƒ» ÃÏ0+ i KZ² á~ \ ƒ : (Z }X7 z½ðã» Ï0+ i ÅkZ Xßá ÅwŠ ñƒ LIÆ" Ð ~ gzh+š CZÐZ Ug a kz XîY {g XB; Ï0+ i ~g?gzz M ÅkZ Xnƒ ]ñyj6,gzz ñy M» é zš Zz 49

56 Hx»äZzŠ:¼,ÛD+ƒ Iƒy Q :2 wç H xó x» y M ä wš ~gf kz Š ñƒ D yò w gßàzz äƒ Za ~ËÆG %² á~ ikz : gzœûìb Ë~ GƒZCZ p NŠÆ ` gzz iõôûd+å b CÙ ì vzg {zt Xì e*ã½* Ýq ] Ð GXˆŠÎ" oôz xóxe M Xì ;gƒ ŸZ ñoæ ~ ] ÅkZ é Xì ŠH g(z ]gßån% ZC yy XÇìg á yy ~ vzg»wšt 8NŠ 0+ ñ@m B~ ~c N*»zgzg ãz ål < X HxZg M ðƒ ððy ¹ ]Zg ª kzcùé 7Å " sük, t Xì Å7k, E ÅÏ0+ i KZ ~ÄkZ ä" Ô å:âi» $+gzz g_oz :âi»" Xì ggd» ; gzz b) Ï0+ i ÅTì Å k ˆ é ä " ]ÑqxÓyZ X ðƒ ~y~ T$rÌÏ0+ i CZf ÅyZB B 6,Ð æ ƒ :âi» ãz " ñƒ D göz»ïz XHW, Z Z 6,² áw Š gzz gz / ðš zg 'ÌgzŠ Z {z ä ~ Cƒ yz Z gzz ƒ:âi gzz yjj-9j(, á Ð ãz n¾xšhm Üz» MY Â]Zg~ Tì ÜÆ]Zg {( +Z q-z î` ^Ð *Š  c* M 0* J(,[Z Ï0+ i ~gø c* Í ðƒ 7 s# Zg X ~ l M Å ÂðƒgZŠ%~CÅ ðz# gzz ˆƒ MY ÅKZ!pÅkQ~ ŒVY 7sw H x» ä% Î 5È Ð ì Y H7Ð iz0+z ZÃ}pÆ 0z Õ~ ] Å[8~ ~² ázšgq Ë ä [8 ñƒ D yò wq» àpgzz É kz Å[8" ÌVŒ 50

57 e$d½w ~[Z6, z ËÆkZ aïzìg»" g µâåò3, gzz àš3gån»]ñkz ~ ÌÐZ Âì bšx» Ï0+ ib Æ^z»g= Z# {zx@* Ñ76,y!* i Å Xì ;g {ì»kz g Zzg 0ÕÏ0+ i ~g èyvƒ &x ~gu ì ot Hx* $+ Ã, \ M 6,Vzg6 h* Î Te Ë" Ðå y KZ ñƒ D yò à îªiò ~ÄkZ 0 E E Å ~g6gzz B; ÆgUz â ÏZ ]5çxÓÆ ]Ñ»Xì geñ Vð; Æ KZ " Ôì k,» ]5çxÓa ¾ ÈgUŠpÃy KZ Z ì HðÃ]Ñ» kz Ð Tì ~ Å vz {z ƒ Z',c* æyz é~ Ï0+ i ̼ ì wì»" Y OZ Š6,kZ xz² Z ì óógš U uz zš» kz pì Š ñì?š Å kz ~ y ƒð è% hzz Ð ]Zf Å y KZ VâzŠ g(z zíxì CY ~Š Ð y MŒÛÌ?Š ÅT Xì H «ä \ vz Ìg(Z åãy KZ ~]5ç¼ Z X Tg ~Š@Ð Æ V l!* zz0+ }g H xâz û ƒ ² if,ñd ê!* Z kz VŒ " ƒ» VÍßÆ nïz Ì[xZ î0 ªÒ7 G» kz ƒšp 6y K Z {z X ìg yò wq» ÄgzZ ] Å[8LZ ñƒ D yò Ãb Üz kz pe 7Ýq ÜÃg Å[8LZ ÌLÐzz Åkß {Š KZ ~ u6,gšæ kz ÃVÍßx* $+gzz if, ñdd$¾z ÐZ# g: Z ðãå]ª ~ [8} Ìvß[v)gzZ é SQgŠkZ Zƒ {iz0+z = Üz kz X Š Z9ñq Xǃ Jd H ' Z {zšp  D t#ö âz Å 5

58 ðƒ ÁÌ~ùD zâ!šz"ðš ui H xç CÙCÙ{>6, gzq Å kz VÎà Ì~ ª q Å Z-Š gzz 6 É0* ñƒ D yò wq» GƒZŠ M ² á xlä ~ Ãkñ* z ]³Å kz ~ ]gßcùx;g Ã7} gz xz Z» [8 * {>6,xŠCÙä ñƒ D ð Ä) DÔñ(,xŠs ÅkZ LZ# X* Y 6,kZ å ÂÅ ÌÒÃÅ W ^z»g ~ kz ä g!* Áì LÐ txœ~gz Xˆ M ~!h+' ~ Vz>yZ gzz ÅkC#Ö Z0+ xzwz H Ô ì xw yã Ô Ô ~» ¾ HxsÐDà ävz!* ÆkZÆpà ~CÙªÅÝgzZ <Øè ÌË{z Z B~ PgzÐ Zz LZà ~zc ÅGÝè ƒ F, Ñ!* Ð ]Zg Æ é xzwz gzz xwô Ô~XïŠ 7ÌZ {Šc* i¼ Ã~zc ŠggzZ yz {zaïz Xì Ìg ¹Ã M»<ØèCÙÆ*Š BòiÑ~zc ÅGÝ{z X ìg ÒÃÅäàhÄ ~Ý }g ŸxsÐgzŠÃ]âÎg Kz ~ äl åã]zg Ô ^~Kì H xåz ~ Ô 8I Ô y Ô é á Zz ä½xš» ~i 0* gzz ð g0* CÙ ñƒ " DZhZ tzè»vîz Iè K ì H² áñƒ D g(z iz0+z t9x â Æ ] {(6,gîivßt Ãtº~Šc* Å Z}.CÙ t i*" Ð õg/í7 gzz k]lz~ à ¹ ¼ ƒ CZ ƒ ^Ðzz ÅÅW {Šc* ið u~ ä{ [ÑZ t ]Zg ìt " Xì@*M Ãc* Å~ Šc* Å Z}. eg 8-ðe ~K[Z Xì c* M }Š 6,gîÆ xåz +M qzg ¼ ƒ CZà *Š ìg ^a 6, VÍßÆ niè Š.z x* yz VŒ X Æ>]y M KZgzZ `ƒgzšð 52

59 ì Ýq HQ:gzÔ}Š VQÐ-µ',[Z l» H x LZ à gzh+š Í ä yq 6,}q ç M C ƒ ~g7 Ì[Z ézpåyz p ` VJ-rŠ Å]ñ a " ézpågc* Zh+ Š l M Å]ñ /Z gzz X npg ñ c* Š» k MgzZyZ ÌQ {zxc M 7à D goz XǃÑ" {z Âc* Š Ì«Q [ÕÐ }n LZ ä kz ˆÆäY~ M ~ ƒ {7(Z¼ l» XÏVƒ _ ßZ Â@ M ~ D ñy ïï0+ i 5ÐQ=  c* 0Z {Š6,Ð gc* X}Š Zz gzh+š CZ [8IРª zš ÅgZŒÛgzZ yj~ ]gßzšcùxïnyƒ Á])Å 0VY kz c* Ï ì ÚZ Îì 4ŠÃ~²zéÆ Vc* Hx ávâv ÃyŠ c*ô H ðzg zg Ã]Zg XÏñY ƒ ñƒ D göz» ªÅÝZ z ôggzz ~g(z " Å y KZ ~ÄkZ " izg 5ç \e g# ÐZ ì ~ Å kz¼ Xì 6y KZ ~ z ÅkZ b ÏZ Xì {DðŠ DzgÃgzZÄŠCÙÔ:âi êl E c* ƒ CZf 7, " Xì êšgz //~g KZ {z ÙŠ ÙŠ 0Æ]ÑqX Dg / z izgæï0+ i Xì k?+4» é 0 îªiò Ät E E» ðm á Zƒ}ÃkQ Ô~mð HxÝzuÐ #Ö Ô wñãéð c [8aÆ Å ð ² áñƒ D Âz p ÅŒÆ æ [8» ŒÆ æ kz ] CÙbxÓgzZ #gš Ô}Š7 Ô wyš ñv;zì rg xš~ r!* Å kz ƒ NŠ Ã#Ö z V½gŠÆ zu ŠgzZ w{ z }.ò3,å}n Æ kz X ä½xš ÆŒ{C æ "Æ[8X D M Ãg»Ãä M ~ ò #Ö izgš ÐM Ý 53

60 Xì CY 7,0+â ÌCgzpÅVßY úlpgzz bš hg Ñ ~B; ÆkZ VâzŠ ål H x{ Áì ñ; 6,nz w Æ kq áè Ô Ìñƒ Y¼ ƒ t Xì {» ] Å [8* Q Ð ÇgzZ Ü { z VÇ ~gí]gzpå[8òz ½xŠ»GLZ ñƒ D z½6,[8å Ë Æ Tì êš Ð Vz z gzz V KÑ[8Xì k0+!* Ve zç xåã Ð Q [8._Æ ]Š gzz ] KZ Xì êš äy ÐZ hgb; Ô ƒ H: z½6,kz l» ì ;g k\z göz Ô 6,Tì C Ü { z Ô 6,T àì x{ gzz z " ~(,Ð ƒ * g±z t XD7,O : ]✠ÃgÎZ z " kz Xì c* Š h x» Ð ~# Å ) CÙùŸ}g ~ ñƒx» H xz', Z ~ V V Ôä yq ta Å =Z Xì ;g kczzd Zg ä xz Z z [ŠZ gzz ~gîz z ~b ÅZgŠ u (, ñÿ» é Z Xì ;g M 7Ð ~i* " h+' ~gz$ ~ [8 gzz ò»* = ä ~i* " kz Xì g Y f(,ì~i* " Å[8,z,zì ;g X D MÃqk, Å0zÕgzZ àpå[8² áìvœì c* 3Š {'» ~Š%Z ÂãÅùD z Å{Šgpx ñƒ M,Z HxZg à ä VÍß XÔ H iúz Ô HH [8»" kz {zp Î7ò á]gßðãå ä xzgðz Xì e* ã½* gdðz Xì uñegzz! b ÅyCÙÔ }uzš Z# Yƒ 2~ ]ªh+ Üz X B7ÁÐ }7c* ãrz ËÃ]!* kz" X DYƒ[x»~ ä gdðz X7ÁÐ w¾ðzšy Ët X tñ{z HèZgÐZ Ìä VÍßX {z * 54

61  ä yqƒ H y7 [Z Ã<Øè z +Š Æ" H xsz uf,» Ô ~ k, š 5» M <ØZå E ) Å Z Îå ä" ƒ F, Ñ!* Ð ~È ÛgzZ ~I ] Ô é ƒiè ÃïŠ ðz x ÃÝ }g )gf Æ é) gf Æ ikz {z a ÏZ Xc* Š kg Š D #Å ~I ] a ÏZ B~gz à wzšz ~ <Øè {z X D M ö E é» Â~èYì W -š! " wzî~}g!* Æ<Øè} DYÈJ-t ñƒ Y ~ y Y /ñ\dçlgzz gqlñî.6, â b!* É ìg ]!* süæ xsz {z 7t Š%Z hgã~i ] kz é /CÙÐÄkZ YÖ X ìg}šx» ~gzšzzg 55

62 " Zi% X ñy HyÒÌ)*»ÇkZ ñƒ D yòwzjz» Ï0+ i Å" X ñy H{Ç Mà CÐ ]Ñq Y gzz Ï(ÆgzŠ kz ÅkZ gƒ úzg V pånë~ 2 ZgzZ ] çñæ~² á~çkz XñY ÅZ Û]â X NY ñz ]ïz ¼ÈZgzŠ XñY HxÈZ»¼ q-z 6,~² áå " XNY Å7ÌBV:Z² áð 9L oå qçñ H HaÆ yz ä ~I ÂkZ XNY Å7]; z Å ~I ÂÅ" XñY Å 0+ KÅkZK Za b) ]].Å é yz XNY Å 7 BVÐ ázj kz X ² áœe$zzg q-z " XNY ñz à C]ï+F,Z ÐáZjÆ~I kz?h Za 8-g»n¾~ ~² áåyz ä ]Ñì: gzz gå} ÆÏ0+ i kz }Š XNY ~Š BVÅ X ñy ÅWÐáZjÆ~iZz6, ÅÇ é BV Å V=pàZz äƒ Za ~ ~² á~ Ë Æ ~på [ Z XNY ñz ]ïz ÐáZj q- ZÆ 7BVÅkZ Ð VßçÅ " XñY ÅWÐáZjÆ XñY c* Z ^â Ð iz0+z DgZgzZ ÇâZ b Tä " 6,b)Æ]Ñ»z ] gzz sé Ð ázjkz wze XñY Ås# Ÿz ÅkZ ¾Ä Ýzg 6,q=gzZ e$šzðz Å VßçàZz Vzd KggzZ {Š XñY c* Z y*q-z 56

63 ~ ekz XñY c* Z ^â~wq-z Ð C á {^,Y ù» ~² áå " XñY Å ðéggzz Šæ ƒ oƒ ~gz V ñ Z ]ïzæ :izñ»ð"ñ² áíwç+f,z }uzšæçkz gzz " X ñy c* Z :izñ»x Æ ÄZ XNY VâzŠ yz ^ â ~Wq-Z Ð ázjkz Æ ç» %gzz x Æ " ~ ðí wç XñY c* Z X ñy HyÒt ÆCwì ~œ/ %»gãzxóævßçï á~[» Å 0+ KÅ V! àzz äƒ ~ 5ZŠZ gzz ÈXñY é ðz ãzp Å Vßç _» ]ïzæäcùsf XñY ÅÌb&Z ÅyZXñY X NY ñz pgzz pöz  `gš ñƒ DZz ô=å wç Xn Y ÅB Æs# Ÿzh+' ô= v Š ¾ 6,] çñ7z VŒ Æ ÄZ vš c* " ñƒ DZz ô=åä CÙ XNY ~Š ƒ gc*á ƒ goz ~gø Tg ò : t gzz /Z : wç Å U kz ~ " ikz Xì e$fz {Š gzz J{Šc* i ÌÐ ]ñªågoz ÄÃÅgOZ Z 7 ì w z»[8~ ~gø ñƒ D 0+ K gozæ [8ÌÐZ ÂTg ògzz ²¼ /Z XNY% ì 4Ð ävq Ð ävq i ÅgOZ 57 Âì è~ ] 5Ð [8Z# ~glx@* é 7,* gz /~ Xì ]ñ4

64 * Y ^ÑÔ yyt ÂÔ $ 6,} ƒ g±z /Z ÔDY : % Ð ƒ t /Z [8} }Z yy: CÃÝz é Ò zæ [8² á %gzz D0* : ZŠ',à ŠÙpkZ ÂQ X ázz ä M x]ïæ é Ýz } z}¾ä G {0+ i /Z Ì Í»} zæýz á t ÂXDY ÏZ Ç!* ì xz0+z ZŠ Ç å JÈ Ô * Y Ð ƒ gz2z /Z Ô Y hâ :  L Xì Œ7Cà é ui* Âb T ñƒ ïšgzœû Z4,0* uz Ã[8LZ² á ÌL ƒgã Ãz ƒ 7gz$gzZ N* ÑÇÈe {z /Z Xì N* ÑÌ{ z ¾Z b XÇ} 7Zg7 Æ{ z LZ LÂZ ì ðãz"~ uâ~¾p@* hâ7ã ÃzÇ Ã 4¾}F,Ôi7 Ð wš} ðã ƒ g0*æ Ô Cƒ Ð V¹ ø Ò7 E t Ð ]åoé E ÅniáZz 6, ~ËÆ kz gzz¾ 9Ð s Å[8² á Üz kz : ÚZ Yƒg0*Æ ¾t /Z ñƒ Dƒ iz0+z I ø Ò7 E gzz ]åoé] E»i7 Ð wš } ðãxì ;g}š {' ~ËÆ gzz : Xì ;g ãzzãªm{q-z Å Û* Ô ƒ gˆ ðã Ôì 4zŠ ÅV¹t ƒ = ðãcù ì 4zŠ tt ñƒ D göz» ùð 6, V2zŠ LZ " Ç?ì Yƒ ZŠZ h» 4zŠ b kz HÔz :t Ôz t ì ˆ6,ä zgzz æ à } Ô@* ƒ q-ñ~äš } Ô@* ÒÃÅcW!* à } ðã ìt  Ÿ»» 4zŠ i {ge ðã 58

65 ä V2zŠ ìt ]!* ÅÀp øîi ðã» ä5ð [8Ô rg %6,V i Cg /gzí* J= ~Š qzñstz 59 [: Q Û {z Ô $Ð ƒ gñz /Z t Ô ƒ ìg & Å 7ÂÒÃÅ ä ß Â Z X ñƒ D 7à îªiò 0 E E Åß ì Ú & h +Z q-z VŒ ² á Mh ßÐ /Z ì é Y Y c* Î {iz0+z Ð kz Xì $Ë] ÛÌÐ VÍg z ôg Z Xì Zƒ Za á wš kˆq-z é Ây KZ ƒ W, Z H» kz wš ã KZ  X7x»Âðà * Î {iz0+z»kz σ Cà^a b ¾6, z»ækz ìwš ƒv¹?ôì VYp ƒ gçizg êl E ƒ : /G êl E 7(Z ðã~ ã KZ õg@* pì Ú àzz Š Š!* ',z {ngzz & h és E 54 $ G G GêL E /Z Xì Lg 2~ Ë: Ëå ì ] c* {t»wšxƒ e $Ð kz gçizg êl E X g {fgðz V*.6,Å *Š XLg {Z ~ Vä}uzŠÆ äâi ƒ: ƒ Ì: /Z t Ô * zg»gêl E süz Y 7Ýq ZgÖ LÐ:âi êl E gzz ì š~', è!ì H ƒ g!*q-z /Z Ô *% å Z',H æ = XDhg7ù Zgø }uzš {Š gškz ]Zgt Å ñƒ D yò ªgzZ ] Å é è " gzz Šg^ (Z ðãj-[z : gzz Y Y H7yÒ ~ pöz ÐZ ì u*e$fz gzz ~g 6,í Å]ñ c* Í ì (Zœq-Z q-z Xn Ãe$fZ kz ì 5gZp V ƒ ;gg /~ Ð ªTÅ )Y ge 7Ð ä%~ " Xƒ X 80* ZgÖÐ e$fz kz Åg!* g!* gzz CYòyYg!* q-z ì 4ÂÐ kz

66 c* gš ¾¾: VY ñƒ ƒ g' Z } : Ô ZÎg Æ%ñƒ ÞQ {i» L : Ð ze ]ñ~gø l» ñƒ D kcãspæðzîg v%iz ˆ " Üz D% D M Ã{ŠfZ 6,]!* kz k, Å ~geñgzz Ë" {zxñyƒ µzz c* Š ðã6,kz µ"$F,XÑZz ä w NŠÃGÅyZ :gzz åñzz ävz {i» ðã [ze ~ c* gš } å4 ÂÐ ]ñå Ë" kz Z å7ìñzz ä XDYƒÁgÐ *Š kz y Kz x* " YïZgÖÐ ì}g kz «{z ì :u Ô YNŠ ƒgezš } ÂÔ Cƒ Ìæ Å ðzš y Ãà Z}. ñƒ D yò Ð Ï ¹ Ã+MZuz Å Z}.~ÄkZ " ~ kz /Z X7Š z uz zš ðã 6kZ Xì é" gzz ñz ~ ]Zf KZ {z Xì YNŠ  ÒoX@* Yƒ Z9)u gzz ŠYÔ Z ~ ]Ñ» kz ƒ< á» ðzš Ì', Z',{ f ~CÙª& ìg 7?Š Åäƒ:u z «ÆZ}.² áñƒ D /YZ Ãg Æ! " yò ZF,t!s é b) ƒ gzp {Š!*: Ô Bàz N Xì wõ 9ŠÐ V\M q çñ» ~² ákz Ð iz0+z ewš}(,ã]5çæ s gzz é ÕÔ,ä "» ]!*kz Ì)Æ yzé å {iz0+z» VçpyZ KZ ŠpsÜ: à " Zi%Xc* Z#! " }Z {z ñƒ D {g áz s ÅVçp4Z KZ X D sz Z ƒ,ègzz HŠ ÚZ VÒ Z0+Z ¾Z yò b)æ +M qzggzz s éâ X CY F, Z~VߊÆVÍß'!* ÏÅVCz ~¾XD0* 7 òð W, ZÆkZ vß X7ÁÐ VCz Ìb ¾'!* ~ èy BàzN Â@* ƒ: lâ[ñz Âl» 60

67 ó óì H Â?ƒ? ]!* q-z CÙ?ì H W Z0+Z t ¼? :2 wç a Æ ä W~ ÌZ# ñƒ D { Ð [8LZ " ~ i ]!* Yƒ Š ðztzg Ñ J-y!* i æ ½wÔ ã!* i$+ð iz0+z gš ðz gzz ƒ ïš qzñnz Z Vƒ måy!* i Ug ñoægg Ð yez b ž~ wš } ]ÑZÎ?ì H ~?ì yã ÂXD M 7i!* WÌÐ iz0+z kz ðãðázz e Ë îc>x ZŠZ t ~ t',: Ô Ö t ~?:?ì H p Hæ Ø {z îc ðã }ŠUÐ t',lgzz>ðz ñƒ D { E+» ðphgzz Y' Z Q ÂVƒ &>à `' Z JÅ[8² á Æ [8~ Z# {z X ìg ÔÅkZ ðc* t',ðz Z# Q Xì ~} cøkz 7Ö {z Ì~? `' Z Æ [8} V¹~ ð}zgzz NZŠZ Šp wì {z wì ÂVƒ êšgzœû gzz VzŠUÐ q ¾ÐZ ~y M îc?xvƒgd» [&+E+Šp~ Z ìzé XVz yòã `' Z ÆkZ b ¾ Ð?Kì ƒ {z ì gt?ì H z iñm $+½p : / z { zx ìg göz» g6,åôš LZ VŒµZ " Ðg îzzgæ«g Å]!* kz ÔÇ} yá$+b ¾XÇ ñ2'!* ß HÃ[8ÆyZ «g Ð [8Æ yz ëg ì» ]!* kz g 7Z %Z XZz6,: gzz ì 7Z Â: 6

68 7Ð iz0+z DgZgzZ Š»}(,à qçñæ «g VŒ X5 µñ» äƒ x Zc Ð Û 6,y$+ì ;g ò?ì H g ~# q [Z à ÙA ~gø gzzç6,z(,3zgt æ ñƒ D göz»vìfz gzz ; ÅGÓCÙZ X ìg ávœ² á ypãš z}g Ð V i7z X D7,OnigÑ" ñƒ º6,kZ ƒg{6, æ ñƒá [Z Z Xì ;g ò ~ y$+ìk] )!* Æ&ÅÛXì c* Š $ª ~ Xìg@* g@* gzz {Šgpni é z Zg»Š zèyì p" * ǃ ŠHV ÌwŠ Ô V Ÿì?ì H [Ô ÄZg [Z ƒ Dh+ gãk]g@* g@* gzz yâ / ì ÝqÑ * h+ ÄZg [Z [8}Z ñƒ D yò ªÅG Î " VÌwŠ B Æ kz ì c* Š Ò Âß}gø ä v M ÅGèY gzz ÏqÑkZ [Z Xì ŠÎ" lˆå wš } ~ÄZg b 7Æ äq DhzŠ ~ VÍg?ì HÛQ  ] : Ð ç M Z# kz [Z Z Xì ŠHƒÄZg X7{Z+Ãðû ãä VÍg 7LÞ ÆÛkZ {z ñƒ D göz» ª C!* _.KZ VŒ ² á Å yp(å Vî² M Ð V\M ì ÌZ q-š4, Æ yz ÅÛkZÉ hzš ~ à äzg²m Æ ypñƒ D göz»u ~y M Å VŒ " X ~ ^ i Z0+Z ÇâZgzZ Š»Ã qçñkz ä " Ì~ÄkZ X é ïšgzœûz Å Xì HyÒÐé m, ³0ƒ Ãa Æ TÔ q {z 62

69 ! ì H v Äú ÒŠ!*ñZ Î ñ ƒ D göz»ég KZÐ [ÑZ {z æ Ì~ÄkZ X (g}(,æ [ÑZ " Ô,Å ŠzŠgzZ ã0* {Ô VÆnCÙXÏ?gÑ" ÂV- ~ ¼A V zxóyz Ã" Xì Š ñì~ y MŒÛŠp f» VzyZ {)z Zg ƒñz é gzz ß Za ðãå äy ~ ¼A /Z {z a kz Ôì n¾ð [ÑZ sü~ Å VßY cuv;z σ é~g\ gzz m, ³a kz sügzz sü¼a t = ÂñYƒ Xì pš~ ¼A =aïzgzz σ[ø7Š ]{[ÑZ BZf lpr~òp é b é ge zš VßNŠ Ìn /Z Ô [ÑZ Vk!ì H & z {iã z æ bš z h t gzz!\ Ô kzü {z X ìg yò wq» Ùâ[ÑZ ge zšæ [ÑZ Ùâó ÅyZ NŠ [ÑZ ÒKZ² áìvœ {z J-Z# Xì øk\ : gzz ½Y» yz Â: Ð {)z {iã ¹ ~hðªxdî 7B; Ã[ÑZ ÔBNŠ: }½ XNYÇgt ƽ Æ Z# ì e Üz ÏZ Ât C M 7~ l LZ ̃ /Z gzz Ô g% Ü : g!ì H zig M Ô v æ? yz ¾  ' Y wš Áq Ôh7 : ]!* ½/ä [8 ñƒ D f» ãzâ* KZ " [8 g 7[@*ÌÅ ä W ` VÃwq kz Ð ü²[z X;e: x XNÑ6,y!* i KZ zig M ½w6,yZ ¾Xì ;g Ÿ»» äñ6,y!* i æ ½w X7c* Ç}ŠzÂ6,]!* ~ Ì[Z {z 7 63

70 @* ZF, S ì }Q Ô r# r» ì Zƒ? ì H z',m Å " ~ à : / z g zz 7Å;{ ágš gz].@* h~y M " Â]!* Ï{Š q-zcù ~ \ V Œ ² áxì NŠ Z(,U uz zš»äkz p ìg yò gzz ] ³ zz! KZÃ4z Š y xgšæ t"zf Z', Z gzz X " ìg : K»! z9ãt"zf² á) LZ ÌÅ;{ ágš { á Š!* h t"zf Š*Z gzz q-z ì e$zzg X Sg î :ZÜç» \kz ÙŠ 7Z ä Zi%X ìg Y}Æ~ Ë0* D H b&z " Zi%ä ;{ ágš XÅÐ { á Š!* e$då]!* kz ä t"zfš*z XJ7,q^ ª ñ ƒ fe x»ð -$;f ~(,ä " ~ [Z Æ kz XHÄc* gšnçgzz c* Z à é XáZe w$+ p}g7 ÆkZÆ wez kcz ~ \gzz ð wç~g7 64

71 ð"ñy{ ðñœ X ñy HxÈZ»¼ ~}g!* Æ %zx :Z² ágzz ] Åð"ñ c* C à C~ }g!* Æ ] çñæ ðíwç îs]* Dg!ŠZÆ ~œ,þz XñY ~iwgvœæð"ñ ñyc* CÌtÃCXÙs# ŸzÅ~iWGgzZ ÇG Vc* úªåntð ázjæ ãzzz ÛÅ kˆz gzz gå ã KZ Xì VYK» VŒ Æ ð"ñ ~ÈnçXñY ÅZ Û] ÅkZ à CÆ 7Ð VßçBVÅkZ ì XÙ 7BVÅe$ŠZÐZ ÅkZ ÐgÃZÆ ðñæ s# Ÿz Å ázjæ ÏŠ gzz sæ yò ÃkZ X Ù:iZñ»yZÐ " îsäz všæçkz X ñy c* CU à CÐáZjÆ[ ZÆyZ XNY ñzz ^â]ïz x é D Za pæ ntð k{z X, 7{^,Y»VßçÅyZ ÌÐ X NY ñz ]ïzæ 7t ÆC{^,Y ù» ðíwçåð"ñ Å C~ ekz XñY c* Z y* q-z Ð V é6,]:s:äz Å yz XñY ðzz ãzp ÅVßçÅð"ñXñY Å ðégƒ o X ñy ~ŠzÂàS6,5ZŠZ gzzèñƒ é DZz ãzp Xì ;g Y H `gšn wì ~œ/ %gzz Ñ»gÃZ X NY ñz pækz gzz pöz ÂxÓ xóæ Vßçï á~ [» XñY ðz ô=åäcùgzz ñy à ŠæÐ yz ñƒ DZz ô= 65

72 @* ƒ 7 Zgf à kq 7 Z Ûs# Zg W, Z ôg : wç» VîÃz Å yz ð"ññƒ D yò wq» q " Å [8~ ikz Vß Šc* Ûz!* H~ ƒgzœû" Ð ] Å é X@* ƒ 7W, Z6,[8Ì', Z',{ f XmZe 7]ZZ Ã6,í{zgzZ ì e$d Å ì Ãz 7 Ãz { z Ì ƒ7x3,wš»[8wp Æì¼ ÚZpVƒ Lg HwpgzZ Ãz" ÐZ ÜzCÙ~ ì e$dt Ã[8 ÅgOZ gzz Y wèæ { z å XC M 7~pðÃ~ ]Š Å kz Š z!* X DgZ / \G,\G,Vc* { ƒ Zƒ Ð g#r f 7 Z', æû*½w gš /Z Û* Xƒ: ðzîggzz ZzD ce * g gz 6,]!* ðƒ ½Å Û* Ñ» kz D '!* ~ }g!*æ VÍß )gzz V g {z D ]!* X@* 7,ú77 f»g#zð-æ[8â CY ~ŠzÂ6,kZ ƒ b&z X ìg f» ÝegzZ = ò» Š ¾zf ì ƒ 7 {' ¼ 0 kb ] kz é ² áa ÏZ ì q-z p7i 7Z Z ðz±t Í ² áñƒ fe {'»k½z gzz Y' Z Ì~ ä Æ [8 $+Å[8 Xì ~gz ¼ƒ t aæä0* Ãg\ kz ì g\ ~7-ÑuâkZ 66

73 ñƒ : b Ë ƒ 7 H {z Âì ;g M Ãe* ¼ /Z Ð iz0+z îd² ápì e¼ ƒ ~ *Š ðã~ ðãz" Å[8Š z!* Æ Æb CÙX ]ÏÆÝzÐ [8sÜ Xì CY M ] h+' ~\G,Ų ágzz é ð M 7 ~ *Š :gz á H H äy H ä ƒ 7» c* Š }Š ÂwŠ ä ² áxƒ c* Š wš ÃËä Tì Y {iz0+z z» 7 zgšåwš ÐZ Ç} H[8 á ÃwŠ ñƒ LIkZ ì q gzz {ŠfZ 6,]!* kz {zp x» Ë wš Xì»x» ËÆkZt :gzzì gšåkz:  ƒ Z# 7 âi M %Z Ù gzi VJZ tø B{zèY D MÃg»aÆöâi MCÙ{zX D MÃg»Ã Š yjz» b CÙ² á X DgeÐVƒZgÌ :gzz Dge7Ðöâi M ËáZzä GÇ ìg : cl ÔŠ ƒ 7 Š }Z t Ð #ŠÐ y M /Z ~wìæyzx DZIà ² ágzš)f»!zy ~g ÅKZ yzgzz W, Z" ÌN Š ÅyZpÑ äƒ._æè%åyz qcùâñyƒ» Cƒ 7y!* $6,yZ b Ë~-Š ƒ 7Ç!* 6,lŠ /Åy M W, Z» Vî Š 7x Z?Ìx» à ÚZ D M Ãt Ð iz0+z t9ãvî Š KZ {z a ÏZ XñYƒy!* $6,í ~-Š ÅgzZ ñy ÌZg*»gl} Ð é TMh}Š 67

74 Vz ÛZ izg ì ƒ CÙX Bbg uãðz X Sg 7 åo$ us wî { M p / C Q6,ä ¼ ÜzCÙÐ ] ZpÅ Ï0+ i ã KZ ² áxì Ï0+ ix*»òãúïz Xì C «!ßzgzZ l * q-z ÐQÐZ ò»* wšb Æ yš Dg /CÙ{z ÌQp C M 7à Cƒ ~g7 yz ðãgzz ézp ðãå X D kc/_.gzz l *q-z ~ Æ ÂÆ xš Ð ð ƒ 7 Ø Ð Ë ~ yyãÿq ðã /Z %Zì {ì»[8ât 7ÌŠ z» ùgzz WZg* ~ ] ~ Xì ~gzšð [8sÜgzZ sü Âì :L» U»Ãgze ÅV² uzgã ºgÆ ðã~ Ï0+ iì ;g Y ]xš ƒkcv- ƒgzšð k,š ~ {z Z# c* Í ƒ VŒ ² áxvƒ Lg c* Å~ ]Zg gzz é Dƒ k0*}? 7 uz zš ðã Z# XSg 7¹!* ]ÑìÆ [8 Üz kz ƒ Ë~ Z# Šc* Å[8 ÜzCÙ wèã\ M LZ y KZ ~ T ìg {g áz s Åm kz {z Ã[8a ÏZ XM 7ÐZ µñ» äƒ x Ð kz Â~ ÀXì Lg c* Å~ Xì 8»VÇËKZ VY V à ƒ 7 Z].Ð wš Áq B; gzz ªKZ {zp Te * {Ç M Ã[8Ð ª~gZCZ ÅwŠ LZ VŒ ² á B; Ð V;z 7Z ì ~gzœû" {z ÅwŠìCÙªzzX ìg 0* 7 gziª q 68

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z éú úf é ø M õ } ñú } õ ú yhzz Ö û é `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z Á`çf `ï } `ù yhzz, `ù `õ `ú yhzz `ûz fd / `ûz y `é ` éú zz } `ù `ézf

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1 2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl1 [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] 2. - - 2.1. W 1+ - - [1, 2] [3, 4] z C D := z d dz z Dk z n = z n D + n

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn