3q Aa¨vq, 6ô cwi‡”Q`

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "3q Aa¨vq, 6ô cwi‡”Q`"

Bản ghi

1 ii MBBS ADMISSION TEST: Ôe v Oi kxzwb`ªvõ Kvb ai bi Uª vw mi D`vniY? A. abvz K _v g vu vw m B. abvz K wriu vw m C. FYvZ K _v g vu vw m D. abvz K K gvu vw m Solve _v g vu vw m n Q Zvc DÏxc Ki cöwz cövwyi cöwzwµqv MÖx Kv j AwaKgvÎvq gkvi cö Kvc, Qvi cvkvi AvµgY abvz K thermotaxis Avi e v Oi kxzwb`ªv FYvZ K thermotaxis Gi D`vniY Note: R b bvi wewfbœ U vw mi aibt [AvRgj] abvz K U vw m: cövyx DÏxc Ki Dr mi w` K hvq FYvZ K U vw m: cövyx DÏxc Ki wecixz w` K hvq A v ivu vw m: Aw R bi Nb Z i cöwz Rx ei mvov `qv K gvu vw m: cwi e ki ivmvqwbk Nb Z i ZviZ g i cöwz Rx ei mvov `qv GbvwR U vw m: AšÍt kw³i Ae v we epbv K i m e v P wecvkxq Kv Ri w` K Rx ei mvov `qv MÖ vwfu vw m/wriu vw m: Rx ei AwfKl RwbZ mvov `vb M vjfv bvu vw m/b j ±ªvU vw m: e`ÿ wzk ÿ Îi w` K mvov `vb g vm b UvU vw m: Pz ^K ÿî mswkøó mvov `vb dv bvu vw m: k ãi cöwz mvov `vb d UvU vw m: Av jvi ZxeªZv I w` Ki cöwz mvov `vb wiiu vw m: Zij c`v _ cövyxi ªvZRwbZ U vw m _v g vu vw m: Zv ci µggvîv eivei cövyxi Pjb w_m gvu vw m: `wnk úk RwbZ U vw m 02. wb Pi KvbwU mwvk? A. iwub ji Afv e wi KUm nq B. _vqvwg bi Afv e vwf nq C. dwjk Gwm Wi Afv e i³k~b Zv nq D. GmKiweK Gwm Wi Afv e i³k~b Zv nq Solve Kej Ackb C mwvk; KviY- Vit-A Gi Afve n j Z K ï nq, ivzkvbv ivm nq Ges e w iwnz nq Vit-B 1 Gi Afv e ewi ewi ivm nq Vit-C Gi Afv e vwf ivm nq Vit-D Gi Afv e wi KUm ivm nq dwjk Gwm Wi Afv e i³k~b Zv nq 03. g½j MÖ ni e vm 6000 km Gi c ô g Gi gvb 3.8 ms 2 n j g½j MÖn _ K Kvb e i gyw³ em KZ? A. 9.7 kms 1 B kms 1 C kms 1 D kms 1 Solve gyw³ em, V e = 2gR = = ms 1 = 4.77 kms 1 GLv b, e vm, d = 6000 km = m e vmva, R = d 2 = m 04. Poll took place peacefully the country. Fill up the blank with correct option. A. across B. besides C. into D. for Solve cö kœ cö`ë k~b v b across emv j evk wu mwvk nq D jøl h, across the country gv b mviv `kry o 05. War and Peace Gi ipwqzv- A. Leo Tolstoy B. George Bernard Shaw C. Charles Dickens D. William Shakespeare Solve Leo Tolstoy Gi wel vz `ywu eb n jv War and Peace, Anna Karenina. Note: R b bvi wb Pi iæz c~y Z_ jvt 'New Freedom' MÖš wui jlk- D Wªv DBjmb (hy³iv óªi 28 Zg cöwm W U) 'My Struggle' MÖš wui jlk- A vwjd wnujvi ÔwjUj Ki cvivjõ Ges divwm wecø ei wkï ejv nq- b cvwjqb evbvcvu K hy³iv óªi h cöwm W U nvqvbu nvd R KL bvb emevm K ib wb- RR IqvwksUb Rvg vb iv R i cöwzôvzv- A Uªv fb wemgvk 'History of the Second World War' MÖš wui cö YZv- DBb b PvwP j bjmb g v Ûjvi WvK bvg- g vw`ev P qfviv h ` ki bvmwik wq jb- Av R w Ubv Ô Mwijv Iqvi dqviõ MÖ š i cö YZv- P qfviv j ngvbex bv g cwiwpz- gvm v iu _ vpvi ÔWUvi Ae ` B Õ bv g cwiwpz- ebwri fz Æv 06. wb Pi KvbwU mnrvz cöwziÿvi D`vniY bq? A. cörvwzmz cöwziÿv B. MvôxMZ cöwziÿv C. e w³mz cöwziÿv D. mwµq cöwziÿv Solve mwµq cöwziÿv mnrvz cöwziÿvi D`vniY bq 07. wb Pi KvbwU fvix avzzi D`vniY bq? A. Hg B. Zn C. Cd D. Au Solve hme avzzi NbZ AwaK Ges cvigvywek msl vi AwaK Zv `i K fvix avzz e j hgb- K vwwgqvg (Cd), jw (Pb), Av m wbk (As), gvk vwi (Hg), mvbv (Au) cöf wz 08. cvi `i ilv ey vwj Z Kvb iswu mȳ úó fv e cviqv hvq? A. bxj B. njỳ C. Kgjv D. Avmgvbx Solve cvi `i ilv ey vwj Z meyr, Kgjv I jvj is mȳ úófv e cviqv hvq

2 09. Choose the correct sentence. A. I have been lived here since five years B. I am living here for five years C. I have been living here for five years D. I live here for five years Solve mwvk DËi Ackb C A_ vr I have been living here for five years. 10. wek ^v ms v KZ K 2016 mv j Ilya cöwz ivax Kvb iv Mi ÔwPwKrmvi wb ` wkkvqõ evsjv ` k D vwez c wz K ^xk wz `qv n q Q? A. UvBd qw B. h²v C. K jiv D. g v jwiqv Solve mwvk DËi Ackb C A_ vr K jiv 11. KvbwU gvby li cðvr gw Í i Ask bq? A. gwzjv AejsMvUv B. cbm& C. m i ejvg D. _ vjvgvm Solve _ vjvgvm cðvr gw Í i Ask bq GwU AMÖgw Í i Ask cðvr gw Í i Ask mg~n n Qt m i ejvg, cbm I gwzjv AejsMvUv 12. w úwiu j v ú m ú K mz KvbwU? A. mvköqx B. wklvi ZvcgvÎv Kg C. wklv wbqš Y Kiv hvq D. wg_vbj Gi R vjvbx Solve w úwiu j v ú KuvP ev avzzi cv Î w úwiu (B_vbj) wb q Kvc oi mj Z XzwK q AwMœms hvm Kiv nq GwU g~jz GKwU mvaviy cö`xc G Z w úwiu R vwj q wklv Drcbœ Kiv nq G Z m ó Aí Zv c Lye mvaviy cixÿv jv Kiv hvq Note: R b bvi j ve iuix Z e eüz wewfbœ hš cvwzt [nvrvix] MvjZwj d v Zij Dcv`vb bqv nq w_mj dv b ji mvnv h Iqvk evz ji 30 cm j ^v KuvPbj K 60 Kv Y euvkv bv nq eÿ iu wiý Ki Z nq µvwgk GwmW Øviv wc c Ui wb Pi Ask RU AvK wzi 10 ml I 20 ml gv ci wc cu ewk e eüz nq wb œ Zv ci wewµqvi ÿ Î Kwb Kj d v e eüz nq D PZv ci wewµqvi ÿ Î MvjZwj d v e eüz nq `xn mgq `ªeb DËß Kivi Rb cv m wjb evwu e eüz nq w úwiu j v úi Kb UBbv i g a wgw_ j UW w úwiu biqv nq eyb mb `xc wklvq `xwßgvb wklv K e j werviy wklv eyb mb evb v ii RviY wklvq 1830 C Zvc Drcbœ nq wewfbœ ai bi n vû-møvfm Gi D`vniY: i. wr U Møvfm- A vm e m Møvf mi wekí iƒ c e eüz nq ii. j v U Møvfm- Pvgovq ÿq I R vjv m wókvix ivmvqwbk c`v _ i e env ii mgq GwU e eüz nq iii. wfbvbj Møvfm- PVC w` q Zwi iv. wbiwcöb Møvfm- cwj K v ivwcöb w` q Zwi v. cövk wzk ivevi Møvfm- e`ÿ wzk kk cöwz ivak iii 13. k ãi DcwicvZb bxwzi Dci wfwë K i wb Pi KvbwU e vl v Kiv hvq? A. gy³ K úb B. ciek K úb C. Abybv` D. ^ik ú Solve DcwicvZb bxwzi mvnv h w i Zi½ m wó, e wzpvi, ^ik ú ev exu BZ vw` NUbv e vl v Kiv hvq 14. Which one is the correct form of sentence? A. Mathematics is a subject of study in any school B. Mathematics are subject of study in the school C. Mathematics are hard in the school level D. Mathematics are road to higher education Solve mwvk DËi Ackb A A_ vr Mathematics is a subject of study in any school; Kbbv- mathematics kãwu singular e j verb wn m e is em Q 15. wb Pi Kvb RvovwU, AvqZ bi w`k _ K evsjv ` ki e nëg I ÿz`ªzg Rjv? A. ev `ievb I g nicyi B. iv½vgvwu I g nicyi C. gqgbwmsn I SvjKvwV D. iv½vgvwu I bvivqymä Solve mwvk DËi Ackb D A_ vr iv½vgvwu I bvivqymä 16. Pv Li iwubvi wfzi me P q Av jvk ms e`x As ki bvg wk? A. AÜ we `y B. Av jvk we `y C. cxz we `y D. mv`v we `y Solve Pv Li iwubvi wfzi me P q Av jvk ms e`x As ki bvg cxzwe `y GLv b cöpzi KvY Kvl `Lv hvq, iw Kvl _v K bv cxzwe `y Z me P q fvj cöwzwe ^ m wó nq Note: R b bvi Pv Li Avbylw½K wewfbœ As ki KvRt [AvRgj + Avjxg] Pv Li Ask cöavb KvR KwY qv cöwzmvik gva giƒ c KvR K i, Av jvkiwk K K `ªxf~Z K i iv Awÿ Mvj Ki AvK wz ervq ivl Z mvnvh K i, PvL K evb ii AvNvZ _ K iÿv K i Kvi qw Awÿ Mvj Ki we QzwiZ Av jv Ki cöwzdjb iva K i, Awÿ Mvj Ki cywó cö`vb K i AvBwik wcdwc ji wq`ª QvU-eo K i Av jvi cö ek wbqš Y K i, j Ýi Dc hvr b mnvqzv K i wmwjqvix eww j Ýi Dc hvr b mnvqzv K i iwubv e i cöwzwe ^ m wó K i jý Av jvi cöwzmiy NUvq, Av jvkiwk K iwubvi Dci K `ªxf~Z K i wcdwcj Gi gva g Pv L Av jvkiwk cö ek K i KbRvswUfv KwY qv K iÿv K i AÜwe `y AÜwe `y Z cöwzwe ^ m wó nq bv dvweqv m Uªvwjm e i cöwzwe ^ m wó GLv bb me P q fvj nq iw Kvl g `y Av jv kvly K i KvY Kvl D¾ j Av jv I ey kvly K i A vkzqvm wndgvi j Ýi cywó hvmvq, weea K gva giƒ c KvR K i wfwuªqvm wndgvi iwubvi w` K Av jvi cöwzmi Y mvnvh K i, Awÿ Mvj Ki AvK wz ervq iv L AkÖæMÖwš AkÖæÿiY K i PvL K Av`ª ivlv A_ vr ï Zv n Z iÿv Kiv, Pv Li g a cöweó ÿwzkvik RxevYy aÿsm K i

3 iv 17. AcwUK vj dvbev ii cöavb Dcv`vb KvbwU? A. CaO B. MgO C. CuO D. SiO 2 Solve AcwUK vj dvbev ii cöavb Dcv`vbiƒ c wmwjkv (SiO 2 ) e eüz nq 18. AwW Uvwiqv g KZRb `k K XzK Qb ev ei n Qb Zv MYbvi Rb ^qswµq h š wb Pi KvbwU e eüz nq? A. ï Kvl B. Av jvk Zwor Kvl C. G i D. Mvgv i Solve Kv bv kwcs g j, wwqv g, AwW Uvwiqv g KZRb `k K ev µzv XzK Qb ev ei n Qb Zv MYbvi Rb ^qswµq h š Av jvk Zwor Kvl e eüz nq Av jvk Zwor Kvl K Zwor PvL ejv nq 19. What is the adjective form of the word home? A. Homelike B. Homeful C. Homely D. Homege Solve Home Gi Adjective form n Q homely; hvi evsjv A_ mycwiwpz Note: R b bvi KZ jv parts of speech Gi Adjective form: Different parts of speech Authority Believe Tax Democracy Brother Decision Mother Danger Coward Obligate Envy Study Anger Village Imitate Mountain Night Laugh Commit Imply Adjective form Authoritative Believable Taxable Democratic Brotherly Decisive Motherly Dangerous Cowardly Obligatory Envious Studious Angry Rural Imitative Mountainous Nocturnal Laughable Committed Implied 20. wb Pi KvbwU Gwkqv Kvc 2018 Z evsjv `k wµ KU ` ji fvm cwiez b mnvqk f~wgkv iv L? A. mnmvb wc Pi PwiÎ cwiez b B. U m wr Z wecÿ `j K wdwìs G Avnevb C. wepÿyzvi mv _ mgqgz evjvi cwiez b D. Awabvq Ki Amvgvb gvbwmk ` pzv Solve Gwkqv Kvc 2018 mshy³ Avie Avwgiv Z AbywôZ nq Gwkqv Kv c evsjv `k wµ KU wug K bz Z cö`vb K ib bovbj G cöm L vz gvkivwd web gyz Rv Gwkqv Kvc 2018 Z evsjv `k wµ KU ` ji fvm cwiez b mnvqk f~wgkv iv L gvkivwd gzz Rvi Amvgvb gvbwmk ` pzv 21. i ³ CO 2 cwien bi gva g bq KvbwU? A. Kve wbk GwmW B. evbkve bu h M C. Kve b g bv vbw D. Kve vwg bv h M Solve Kve b g bva vbw i ³ CO 2 cwien bi gva g bq D jøl h, i ³ CO 2 cwievwnz nq 3wU gva g h_v: (i) Kve wbk GwmW/ f Z `ªeYiƒ c (ii) Kve vwg bv h M iƒ c (iii) evbkv e v bu h M iƒ c Note: R b bvi gvbe ` n i³ msenb c wzt [AvRgj + Avjxg] gvbe ` n 4 c wz Z i³ msenb N U h_v: i. wm wgk msenb: ürwcû _ K O 2 mg i³ mgmö ` n Qovq Ges `n _ K CO 2 mg i³ ürwc Û Av m msen bi MwZc_t evgwbjq gnvagwb A½-Zš gnvwkiv Wvb Awj ` Wvbwbjq ii. cvj gvbvwi msenb: CO 2 mg i³ dzmdz m hvq Ges dzmdzm n Z O 2 mg i³ ürwc Û Av m msen bi MwZc_t Wvbwbjq cvj gvbvwi agwb dzmdzm cvj gvbvwi wkiv evgawj ` evgwbjq iii. K ivbvwi msenb: G c wz Z ürwc Ûi cövpx i i³ msewnz nq msen bi MwZc_t wm wgk agwb K ivbvwi agwb ürcövpxi Wvb Awj ` K ivbvwi wkiv iv. cvu vj msenb: KwkK RvwjKv _ K Drcbœ wkiv gva wgk A ½ cö ek K i cybivq KwkK RvwjKvq wef³ niqvi cöwµqvb cvu vj msenb gvbe ` n Kej ncvwuk cvu vjzš we` gvb msen bi MwZc_t c wók A½vw` ncvwuk cvu vj wkiv hk Z ncvwuk wkiv wb œ gnvwkiv ürwcû 22. cvbb I q j wb Pi Kvb Dcv`vbwU _v K? A. B_vbj B. -Uviwcbj C. wg_vbj D. Kve wjk GwmW Solve cvbb A q j g~jz -Uviwcbj _v K Z e Gi g a h _ó UviwcbI _v K 23. Avweó Zwor cöevngvîv wb Pi KvbwUi Dci wbf i K i bv? A. KzÛjxi cvk msl v B. Pz ^ Ki giæ kw³ C. Pz ^ Ki Av cwÿk em D. KzÛjxi ÿîdj Solve Avweó Zwor cöev ni gvîv hme wel qi Dci wbf i K i- KzÛjxi ÿîdj Ges cvk msl v e eüz Pz ^ Ki giækw³ Pz ^K Ges KzÛjxi Av cwÿk MwZ 24. Choose the correct sentence from the below- A. Man poses but God disposes B. Man propose but God dispose C. Man propose but God dispropose D. Man Proposes but God disposes Solve mwvk DËi Ackb D A_ vr Man Proposes but God disposes.

4 25. wb Pi KvbwU f± ii wewbgq m~î? A. P (Q + R ) = P Q + P R B. P + Q = Q + P C. (P + Q ) + R = P + (Q + R ) D. P + Q = P Q Solve f± ii wzbwu iæz c~y m~î: i. wewbgq m~î: P + Q = Q + P ii. ms hvrb m~î: (P + Q ) + R = P + (Q + R ) iii. eèb m~î: m(p + Q ) = mp + mq 26. ncvwib Zwi I wbtmiy Kiv Kvb Kv li KvR? A. Lymphocyte B. Basophil C. Monocyte D. Neutrophil Solve ncvwib Zix I wbtmiy Kiv basophil Kv li KvR 27. abav b cy ú fiv Avgv `i GB emyüiv- Pi Yi ipwqzv K? A. hzx `ª gvnb evmpx B. KvRx briæj Bmjvg C. wø R `ªjvj ivq D. iex `ªbv_ VvKzi Solve abav b cy ú fiv Avgv `i GB emyüiv-pi Yi ipwqzv n jb wø R `ªjvj ivq Note: R b bvi D jøl hvm KZ jv gyw³hy I `kvz evak Mv bi MxwZKvi, myikvi I wkíxi bvg t Mvb MxwZKvi myikvi wkíx gviv GKwU dzj K Mvwe ` Av cj gvngỳ Av cj gvngỳ euvpve e j hy Kwi abavb cy úfiv, Avgv `i GB emyüiv Kvivi H j n KcvU f ½ dj Ki j jvcvu Avgvi fvb qi i ³ ivov bv GKz k deªæqvwi GB cùv GB gnbv GB hgybv myigv b`x Z U GK Zviv ZzB ` ki K_v ej i Gevi ej GK mvmi i ³i wewbg q evsjvi ^vaxbzv Avb j hviv nvj`vi wø R `ªjvj ivq KvRx briæj Bmjvg Ave`yj Mvddvi P ayix wø R `ªjvj ivq KvRx briæj Bmjvg Ave`yj jwzd (ez gvb AvjZvd gvngỳ ) v HK KÉ KvRx briæj Bmjvg Ave`yj jwzd Avey Rvdi Avey Rvdi dwi`v cvifxb MvRx gvhnviæj Av bvqvi Mvwe ` nvj`vi mz mvnv Av cj gvngỳ kvnbvr ingzzjøvn ^cœv ivq (cö_g) i ekv myjzvbv (ez gvb) 28. gvbe ` ni me P q QvU Abvj MÖwš KvbwU? A. _vbi qw B. ïµvkq C. wcuzbuvix D. mycöv ibvj Solve AvKv i gvbe ` ni me P q QvU Abvj MÖwš n Q wcuzbuvwi MÖwš G K Principal Gland ev cöavb MÖwš ejv nq GwU me P q iæz c~y I kw³kvjx wkš me P q QvU MÖwš 29. wb Pi Kvb gšjwui vqx AvB mv Uvc Av Q? A. Na B. K C. Fe D. Ca Solve mvwwqv gi (Na) vqx AvB mv Uvc we` gvb 30. wb Pi KvbwU gvbe ` ni k mbz š i evqy cwienb AÂj bq? A. k vmbvjx B. eª¼vm C. cövšíxq eªvw¼ij D. A vjwfijvi bvjx. Solve gvbe ` ni k mbz š i evqy cwienb AÂj wb œiƒct i. UªvwKqv/k vmbvwj ii. eªw¼ ev eª¼vb/eª¼vm iii. cövšíxq eªw¼ij myzivs, A vjwfijvi bvjx evqy cwienb AÂj bq Note: R b bvi k mbzš m úwk Z wkqz Z_ t [AvRgj] gvby li k mbzš wb œv³ Ask wb q MwVZt - m yl bvmviü«- ^ihš - fw wedj - k vmbvwj/uªvwkqv - bvmvmnÿi - eª¼vm - cðvr bvmviü«- dzmdzm - bvmvmjwej gvby li k vmbvwj 12 cm `xn I 2 cm e vmwewkó Ges wu AvK wzi ZiæYvw wb q MwVZ dzmdz mi Avei Yi bvg cøÿ iv dzmdz mi `yb Í ii gvslv b mivm d zbw _v K Wvbw` Ki dzmdzm 3wU jve Ges evgcv ki dzmdzm 2wU jv e wef³ Wvb dzmdz m 10wU I evg dzmdz m 8wU jvwedj we` gvb 31. Kg RvqMvq ewk Zwor mâ qi Rb wb Pi Kvb avikwu e eüz nq? A. Aå avik B. wmivwgk avik C. cwiez bxq evqy avik D. B jk UªvjvBwUK avik Solve Kg RvqMvq ewk Zwor mâ qi Rb B jk UªvjvBwUK avik e eüz nq GQvov ezvi MÖvnK h š cöpzi cwigv Y GB avik e eüz nq 32. ürwc Ûi Kvb KcvwUKvq wzbwu Kv ú (cusp) _v K bv? A. Wvb GwUªI fw UªKzjvi KcvwUKv B. evg GwUªI fw UªKzjvi KcvwUKv C. A viwu K KcvwUKv D. cvj gvbvix KcvwUKv Solve evg GwUªI fw UªKzjvi KcvwUKvq 3wU Kv ú _v K bv evg A vwuªqvg I fw UªK ji ms hvm j evbkvmwcw ev gvbuªvj KcvwUKv _v K gvbuªvbj KcvwUKv evg A vwuªqvg _ K i³ K evg fw UªK j cöiy K i wkš i³ K D ëv c _ h Z euvav `q

5 vi Note: R b bvi ürwc Ûi MVbt [AvRgj + Avjxg] ürwc Ûi ey n jv jvj P-L qix ürwc Ûi PIov DaŸ gylx Ask K em Ges wb œgylx Ask K G c e j ürwcû gvbe ` n cv úhš wn m e KvR K i IRb cövq 300 MÖvg/ MÖvg; Z e x jv K Zv cyiæ li P q 1 Ask Kg 3 Gi `N 12 cm I cö 9 cm ürwc Ûi cövpxi 3 Íi wewkó h_v: i. GwcKvwW qvg- evb ii Íi, Pwe j M _v K ii. gv qvkvww qvg- ga ez x Íi, ürwc Ûi ms KvPb I cömvi b mnvqzv K i iii. G ÛvKvwW qvg - fz ii Íi, AšÍtcÖvPxi MVb gvby li ürwcû 4 cö Kvô wewkó evg fw UªK ji cövpxi Wvb fw UªK ji cövpxi A cÿv 3 Y ewk cyiæ ürwc Ûi Avei Yi bvg cwikvww qvg (wø Íix); evb ii Íi K c vivbuvj Ges fz ii Íi K wf mivj e j ürwc Ûi ms hvmkvix K qkwu Kjv: 1. mvb bv-a vwuªqvj bvw 2. A vwuªi- fw UªKzjvi bvw 3. evûj Ae wnr 4. evûj Ae wn Ri Wvb I evg kvlv 5. cviwkbwr dvbevi 33. kz fvm wimvb Kj Kiv hvq wb Pi KvbwU? A. Zvgv B. jvnv C. wr¼ D. mxmv Solve Kcvi ev Zvgv GKwU 100% wimvbwk s hvm avzz D jøl h, e`ÿ wzk Zvi wnmv e Cu ewk e eüz nq Ges cöwz mu gvevb j M o 14g Cu I cöwzwu Kw úduv i 1kg Cu e eüz nq 34. Kvb RvZxq e v ivwi mþi i ³i AvqZb wbqš Y f~wgkv iv L? A. D PPvc e v ivwi mþi B. K v ivwuw e v ivwi mþi C. wb œpvc e v ivwi mþi D. A vwuªqvj e v ivwi mþi Solve wb œpvc e v ivwi mþi i ³i AvqZb wbqš Y f~wgkv iv L hgb: eo eo wm wgk wkiv, cvj gvbvwi i³ evwnkv Ges Wvb A vwuªqvg I fw UªK ji cövpx ii e v ivwi mþi jv G ai bi 35. KvbwU gvby li gylgûjxq Aw bq? A. b vmvj Aw B. g vw jv Aw C. G_g qw Aw D. g vwûej Aw Solve G_g qw gylgûjxq Aw bq GwU K ivwukvi Aw R b bvi gylgûjxq Aw mg~ ni bvgt i. g vw jv ii. g vwûej iii. RvB Mvg vwuk iv. b vmvj v. j vwµgvj vi. Bbwdwiqi b vmvj K¼v vii. fvgvi viii. c v juvbb 36. KZ ZvcgvÎvq Zzu Z mv`v Abv`ª Kcvi mvj d U iƒcvšíwiz nq? A. 160 C B. 150 C C. 260 C D. 60 C Solve 260 C ZvcgvÎvq Zzu Z mv`v Abv`ª Kcvi mvj d U iƒcvšíwiz nq wewµqvwu n jv:.5h 2 O (Zzu Z) 260 C CuSO 4 CuSO 4 eøy wfwuªij mv`v Abv`ª 37. Hw QK ckx wb Pi KvbwUi Øviv Aw i mv _ mshy³ _v K? A. cwiaw qvg B. wjmv g U C. UbWb D. cwigvbwmqvg Solve Hw QK cwk UbW bi Øviv Aw i mv _ mshy³ _v K G ckxi Aci bvg K¼vj/ iwlk/wpwýz cwk Gi Kvl jv bjvkvi Ges G `i K cwkzš e j cwkzš i Q K d vwmkzjvm e j cöwzwu cwkzš mvi Kv jgv Øviv Ave Z _v K 38. nqvi I q ji BgvjwmdvBqvi (Emulsifier) iƒ c wb Pi KvbwU e eüz nq? A. B_vBj A vj Kvnj B. AwjK GwmW C. weduvbj nvb Wªv KzB bvb D. cövcvbj A vj Kvnj Solve ` L bvi nqvi A q ji cö wz Z wewfbœ Dcv`vbt i. BgvjwmdvBqvi AwjK GwmW ii. A vw UAw W U t-weduvbj nvb WªvKzB bvb D jøl h, BgvjwmdvBqvi Zj I cvwbi wgköy `ywu K web Í iv L I Zj K Nb K i Note: wb Pi Z_ jv g b ivlt [wewfbœ jlk] gvq I gvsm msiÿ Yi Rb K Uvi fzi ZnO cö jc `Iqv nq Pwe hy³ gv Qi K vwbs G 121 C ZvcgvÎvi cö qvrb gvsm I gvq msiÿ Y KNO 3 I NaNO 2 wgköy e envi Kiv nq wjcw Ki vwqz e w Ki Z K v i Zj e eüz nq wcörvi fwufm iƒ c e eüz mvbwuªk Gwm Wi p H gvb 3.14 BHA Gi ivmvqwbk ms KZ C 11 H 16 O 2 Avg K UvRvZKi b wpwbi mv _ mvbwuªk GwmW e eüz nq gvs mi wmj Kiv K vb K 121 C ZvcgvÎvq vivjvb Rkb Kiv nq ebwrb gva g NaCl Kj qwiƒ c AvPiY K i Miæi `y a Kv j i ji cwigvy me vwak wjwcw K ey KviK wn m e e eüz nq wemgv_ Aw K vivbw Kviwgb wjcw K iäk wn m e e eüz nq wf bmv i Gwm Wi gvîv K e emvwqk fvlvq MÖBb ªs_ ejv nq wf bmvi cö wz Z e eüz e vk Uwiqv gvb KvWvg v A vwmwu 39. wb Pi Kvb ni gvb i ³ mvwwqv gi gvîv wbqš Y K i? A. iwbb B. A vbwri Ubwmb C. A vj Wv ib D. f mv cöwmb Solve i ³ mvwwqv gi gvîv wbqš Y K i A vj Wv ib GwU wgbv i jvkwu K qw ni gvb; hv G Wªbvj K U _ K wbtm Z nq 40. ch vqkvj I ej aªæe Ki g a m úk m~pk mgxkiy KvbwU? A. T K B. T 1/ K C. K T D. T K Solve Avgiv Rvwb, T = 2 m K T 1 K

6 41. gvb Uvwmm Kvl wefvr bi Kvb ch v q cöwzwu µvgvwuw GKwU AcZ µv gv Rv g cwiyz nq? A. Prophase B. Metaphase C. Anaphase D. Telophase Solve gvb Uvwmm Kvl wefvr bi A vbv dr ch v q cöwzwu µv gvwuw GKwU AcZ µv gv Rv g cwiyz nq D jøl h, A vbv dr ch vq K MwZch vqi ejv nq Ges AcZ µv gv mvg jv giæi KvQvKvwQ cu Qv jb A vbv dr ch v qi mgvwß N U Note: R b bvi gvb Uvwmm Kvl wefvr bi wewfbœ ch vq I cwiez bmg~nt [nvmvb+avwreyi] gvb Uvwmm Kvl wefvr bi 5wU ch vq h_vt gvb Uvwmm Kvl wefvr bi avc cöv dr ev Av` ch vq cöv- guv dr ev cövk-ga ch vq guv dr ev ga ch vq A vbv dr ev MwZch vq U jv dr ev AšÍch vq D jøl hvm cwiez b i. µv gv mvg jv µgvmz Lv Uv I gvuv n Z _v K ii. wbdwk Ijvm I wbdwk qvi gg eª bi wejywß NU Z ïiæ K i i. `yõ giæhy³ w úûj h š i m wó nq ii. A v vi iwk, µv gv mvgxq b Z, Uª vkkb dvbevi cwijwÿz nq i. wbiÿxq AÂj Ges `ywu AcZ m Uªvwgqv ii m wó ii. guvkvb bwmm N U i. `ywu AcZ µv gv mv gi m wó ii. µv gv mv gi giægylx Pjb i. `ywu AcZ wbdwk qv mi m wó ii. wbdwk Ijvm I wbdwk qvi gg eª bi Avwef ve N U gvb Uvwmm K B Kv qkbvj ev mgxkiwyk wefvrbi e j Wv ei cvwb n Q gy³ wbdwk qvi wefvr bi dmj wm bvmvbwuk Dw ` Ges cøvr gvwwqvg cövyx Kv l K vwiikvb bwmm N U wkš mvb UvKvB bwmm N U bv 42. evsjv ` k cövß cövk wzk M v mi KZ kzvsk we`ÿ r Drcv` b e eüz nq? A. 5% B. 12% C. 55% D. 18% Solve ` L bvi wewfbœ Lv Z cövk wzk M v mi e env ii kzkiv cwigvy: LvZ kzkiv cwigvy we`ÿ r Drcv` b 55% wkí ÿ Î I Pv evmv b 18% BDwiqv mvi Drcv` b 10% evmv evwo Z R vjvwbiƒ c 12% Mvwoi R vjvwbiƒ c 5% 43. wb Pi Kvb A½vYywU Kv l Translation cöwµqvi mv _ RwoZ? A. Mitochondria B. Lysosome C. Endoplasmic reticulum D. Ribosome Solve mrna _ K cövwub Zwii cöwµqv n jv UªvÝ jkb Ges Translation cöwµqvi mv _ RwoZ A½vYywU n Q Ribosome. vii 44. ZRw ŒqZvi SI unit KvbwU? A. Kzix B. ek ij C. nbwi D. A vw úqvi Solve ZRw qzvi S.I GKK e K ij (Bq) Note: ZRw ŒqZv m úwk Z wkqz Z_ : [BmnvK + Zcb] 1 Kzix = decay s 1 = bq ZRw qzvi Gm.AvB GKK n jv e K ij - iwk GKwU mxmv L Ûi gvî m f` Ki Z cv i, - iwk m Ges - iwk 0.1 m. cök wz Z m e v P msl K cövubmg vqx wbdwk qvm n jv wemgv_ ZRw ŒqZvi e envit GUv ZRw q cö`k K wn m e e eüz nq GUv K wl we` vq e eüz nq Giv imvqbwe` vq e eüz nq GUv wpwkrmv we` vq e eüz nq wkí ÿ ÎI Gi e envi mgwak M elyv weáv b 45. Møy KvR m ^ Ü mz bq KvbwU? A. GwU wiwwdwms mymvi B. G K Av Li wpwb ejv nq C. MøvB Kv Rb wnmv e mwâz _v K D. wfuvwgb wm Zix Z cö qvrb nq bv Solve Ackb B I D mz bq; Kbbv- Møy KvR K MÖBc ïmvi ev Av½y ii kk iv ejv nq, Avi Av Li wpwb ejv nq my µvr K Ges Vit-C Zix Kivi Rb Møy KvR e eüz nq 46. wb Pi KvbwU ev`vgx kev ji (Phaeophyta) mwâz Lv` bq? A. g vwbuj B. vp C. j vwgbvwib D. GjwMb Solve vp ev`vgx kev ji mwâz Lv` bq; GwU n jv meyr kev ji mwâz Lv` Note: R b bvi wkqz kev ji mwâz Lv` t [nvmvb] kevj mwâz Lv` Chrysophyta ( Mv ìb eªvdb) Chrysolaminarin Rhodophyta( jvwnz kevj) Horidian starch Phaeophyta(ev`vgx kevj) Laminarin Ges Manitol Chlorophyta(meyR kevj) vp Euglenophyta Paramylon Navicula Pwe I fwjdwub 47. World Wide Web (WWW) Gi cöwzôvzv K? A. wej MUm B. gvk RyKvievM C. w f Rem D. wug evbvm -wj Solve wb Pi QKwU jÿ Kit bvg cöwzôvzv WWW Microsoft Apple Facebook Computer Wikipedia wug evb vm wj wej MUm w f Rem gvk RyKvievM Pvj m e v er i Ugwjbmb wrwg Iqvjm

7 viii 48. wb Pi KvbwU RNA fvbiv mi D`vniY bq? A. Mumps virus B. Rabies virus C. Polio virus D. Variola virus Solve Variola RNA fvbivm bq, GwU GKwU DNA fvbivm Note: R b bvi fvbiv mi cökvi f` I D`vniYt [nvmvb + AvwReyi] AvK wz Abyhvqx fvbivm mvaviyz 6 cökvi h_vt fvbiv mi cökvi f` D`vniY Uvev Kv gvrvbk fvbivm (TMV) Avjdv- `ÛvKvi Avjdv gvrvbk fvbivm, gv úm fvbivm MvjvKvi cvwji fvbivm,tiv, HIV, W½y fvbivm Nb ÿîvkvi nvwc m, f vkwmwbqv fvbivm e vovwp AvKvi T 2, T 4, T 6 BZ vw` wmwjwûªk vj B evjv fvbivm, gu ii w ªK fvbivm ww ^vkvi Bbd z qäv fvbivm wbdwk K Gwm Wi aiy Abyhvqx fvbivm 2 cökvi h_vt i. DNA fvbivm- T 2 fvbivm, f vkwmwbqv, f vwiijv, TIV GwW bvnvwc m wmg cø BZ vw` ii. RNA fvbivm- TMV, HIV, W½y, cvwji, gv úm, c U Uv fvbivm, ï Mvi Kb gvrvbk, iwem, Avjdv- Avjdv gvrvbk, cxzr i, wgrjm, Bbd z qäv- B, Gb mdvjviwum ewnt AveiY Abyhvqx fvbivm 2 cökvi h_vt i. ewnt AveiYnxb fvbivm- TMV, T 2 fvbivm ii. ewnt AveiYx fvbivm- Bbd z qäv, nvwc m, HIV fvbivm cvlk `n Abyhvqx fvbivm 4 cökvi h_vt i. Dw ` fvbivm- TMV, wmg (Bean) fvbivm ii. cövyx fvbivm- HIV,f vw wbqv fvbivm iii. e vk UwiIdvh- T 2, T 4,T 6 e vk UwiIdvh iv. mvqv bvdvh- LPP 1, LPP 2 AwaKvsk fvbivm RNA n Q GK m~îk (e wzµg- av bi evgb ivm I wii fvbiv mi RNA) AwaKvsk fvbiv mi DNA wøm~îk (e wzµg X 174 I M 13 Kwjdvh fvbiv mi DNA). BgvwR s fvbiv mi D`vniY- HIV, SARS, Nile Virus, Ebola. 49. Pkgvi jý Zwi Z Kvb ai bi KuvP e eüz nq? A. Fibre glass B. Crookes glass C. Gena glass D. Flint glass Solve ` L bvi wewfbœ Kuv Pi e envi: KuvP e envi Flint/Optical/Lead glass Pkgvi KuvP, e`ÿ wzk evj, Optical hš cvwz Zwi Z Crookes/Cerium glass Pkgvi KuvP wn m e Fibre glass GwU Svji I ckgx e cö wz Z e eüz nq 50. wb Pi KvbwU cöz vez x cöwµqvi ewkó bq? A. GwU GKwU axi cöwµqv B. GB cöwµqv PjvKvjxb mgq AcPq kw³i m wó nq bv C. Kvh wbe vnk e cöv_wgk Ae vq wd i Av m D. GwU GKwU ^Ztù~Z cöwµqv Solve ` L bvi cöz vez x cöwµqvi ewkó t GwU GKwU axi cöwµqv GB cöwµqv PjvKvjxb Kv bv AcPqx kw³i m wó nq bv Kvh wbe vnk e cöv_wgk Ae vq wd i Av m GwU ^Ztù~Z cöwµqv bq Note: ` L bvi AcÖZ vez x cöwµqvi ewkó /kz Ges cöz vez x cöwµqv I AcÖZ vez x cöwµqvi g a cv_ K t [BmnvK] AcÖZ vez x cöwµqvi kz / ewkó t 1. AcÖZ vez x cöwµqv nvvr Ges ^Ztù~Z fv e msnwuz nq 2. cök wz Z me cöwµqv ^Ztù~Z fv e N U _v K myzivs cövk wzk cöwµqv gvîb AcÖZ vez x 3. GB cöwµqvq ms v KLbB Zvi cöv_wgk Ae vq wd i hvevi cöeyzv `Lvq bv 4. GwU GKwU `ªæZ cöwµqv Ges ZvcMZxq mvg ve v ervi iv L bv cöz vez x cöwµqv I AcÖZ vez x cöwµqvi g a cv_ K t cöz vez x cöwµqv AcÖZ vez x cöwµqv cöz vez x cöwµqv GKwU AwZ axi AcÖZ vez x cöwµqv GKwU `ªæZ cöwµqv cöwµqv cöz vez x cöwµqv ^Ztù~Z cöwµqv AcÖZ vez x cöwµqv GKwU ^Ztù~Z bq cöz vez x cöwµqvq Kvh wbe vnk e cöv_wgk Ae vq wd i Av m cöz vez x cöwµqvq wm gi ZvcMZxq mvg ve v ervq _v K 51. wb Pi KvbwUi Kvh Kix g~jk mwvk? A. wk Uvb: CO B. G vi: COOH C. Re GwmW: COOR D. A vj Kb bvbuªvbj: CONH 2 I GKgyLx cöwµqv AcÖZ vez x cöwµqvq Kvh wbe vnk e cöv_wgk Ae vq wd i Av m bv AcÖZ vez x cöwµqvq wm gi ZvcMZxq Ae v ervq _v K bv Solve KejgvÎ wk Uv bi Kvh Kix g~jk ( CO ) mwvk; Kbbvmg MvÎxq köwy Kvh Kix g~jk G vi COOR Re GwmW COOH A vj Kb bvbuªvbj CN 52. Ô cöv Uv bgvõ wb Pi Kvb Dw ` cviqv hvq? A. dvb B. bmœexrx Dw ` C. ßexRx Dw ` D. gm Solve g mi A¼zwiZ úvi K cöv Uv bgv Ges dv b i A¼zwiZ úvi K cöv_ vjvm e j 53. Which of the following sentence is correct? A. I forbade him from going B. I forbade him to go C. I forbade him going D. I forbade him not to go Solve Forbade Gi ci me `v to + verb Gi base form nq myzivs mwvk DËi Ackb B A_ vr I forbade him to go.

8 54. we k i me P q ÿz`ªzg Ave ZexRx Dw ` KvbwU? A. Eucalyptus B. Wolffia C. Pisttia D. Azolla Solve we k i me P q ÿz`ªzg Ave ZexRx Dw ` Woffia (0.1 mm) evsjv ` k Wolffia Gi 2wU cörvwz cviqv hvq Ges evsjv ` ki ÿz`ªzg Ave ZexRx Dw `wu n jv Wolffia arrhiza Note: R b bvi GbwRI úvg ev Ave ZexRx Dw `i ewkó t [nvmvb] ÿỳ ªvwZÿz`ª Ave ZexRx Dw ` n jv-wolffia arrhiza (0.1 wgwg) Eucalyptus Gi `N cövq 500 dzu G `i wøwb lk N U Ges ex Ri mm wuªcø qw (3n) A_ vr G Ûv úvg wuªcø qw Dw ` úv ivdvbu AvwK Mvwbqvg m wó nq bv Dw ` úv ivdvbu ( iyyai), cy úk Ges fv zjvi wumÿ mg Mf Kki (carpel) mvaviyz Mf vkq (ovary), Mf `Ð (style) Ges Mf gyð (stigma)- G wzb As k wef³ Mf vkq Ave cö Kvô we kl civm iyy d v Rjvwenxb, civmvqbkv j Mf gy Ð cwzz nq RvB jg wumÿ Z cök Z f mj Kvl Ges d v qg wumy Z m½x Kvl _v K ex R GKwU ev `ywu exrcî _v K 55. wb Pi KvbwU cövk vw ^qvg n Z m wó nq bv? A. K U B. d v qg C. RvB jg D. K vw ^qvg Solve K vw ^qvg, RvB jg I d v qg m wókvix fvrk wumÿ K cövk vw ^qvg e j K U cövk vw ^qvg n Z m wó nq bv cwienb wumÿ m wó KivB cövk vw ^qv gi KvR 56. wb Pi Kvb ivmvqwbkwui e envi mwvk? A. Kve b UUªv K vivbw- KxUbvkK B. wwwwwu cvdwvi- AwMœwbe vck C. M vgvw b- PZbvbvkK D. 1, 1, 2-UªvB K v ivb _b- WªvBIqvk Solve ` L bvi wewfbœ ivmvqwbk c`v _ i e envi: ivmvqwbk c`v_ e envi CCl 4 AwMœ wbe vck DDT KxUbvkK M vgvw b Zxeª RxevYybvkK 1, 1, 2 -UªvB K v iv B _b WªvBIqvk Zij 57. mv jvkms køl Yi Av jvk ch v q Drcbœ nq KvbwU? A. cvwb I kk iv B. ATP I kk iv C. NADP I kk iv D. NADPH 2 I ATP Solve mv jvkms køl Yi Av jvk ch v q ATP I NADPH 2 Drcbœ nq mv jvkms køly cöwµqvi h Aa v q Av jvk kw³ ivmvqwbk kw³ Z iƒcvšíwiz n q ATP I NADPH 2 Z mâvwiz nq Zv K Av jvk wbf i Aa vq e j Avi G Aa v qi Rb Av jvk Acwinvh ix Note: R b bvi mv jvkms køly m úwk Z wewfbœ iæz c~y Z_ [nvmvb]: mv jvkms køly cöwµqvq 1 AYy n vr kk iv cö Z Ki Z 6 AYy CO 2 12 AYy H 2 O Ges dvub KYv e eüz nq K v ivcøv mv jvkms køly nq cvzvi g mvwdj wumÿ Z K v ivwdj web v Í _v K R v š vwd ji ey njỳ Ges K v ivwu bi ey Kgjv AvcwZZ m~h v jv Ki 83% K v ivcøv KZ K kvwlz nq jvj I bxj Av jv Z mv jvkms køly me P q ewk nq Rxe Kv l ivmvqwbk kw³i Drm wn m e ATP KvR K i ATP K ejv nq Re gỳ ªv ev kw³ gỳ ªv Av jvk wbf i ch v qi cöavb Drcvw`Z c`v_ t ATP, NADPH+H + ATP I NADPH + H + K ejv nq AvËxKiY kw³ APµxq d Uvdm dvivb jk b d Uvwm g-1 Ges d Uvwm g-2 DfqB AskMÖnY K i GB ch v q 673 nm Av jvk kvwlz nq Av jvk wbi cÿ Aa v qi cöavb KvR Kv e vnvb WªU Zwi Pµxq d Uvdm dvivb jk bi GK P µ 1wU ATP Zwi nq mv jvkms køl Y Drcbœ O 2 Gi Drm n jv cvwb (H 2 O). 58. Kvb eávwbk me cö_g m~h Kw `ªK mširm Zi aviyv cö`vb K ib? A. Kcjvi B. U jwg C. W gvwµuvm D. Kvcvwb Kvm Solve wb Pi e vl vwu jÿ Kit weávbx Ae`vb Kvcvwb Kvm U jwg Kcjvi M vwjwji m~h - K `ªxK ZË f~- K `ªxK ZË MÖn jvi MwZc_ e ËvKvi bq, Dce ËvKvi `~iexÿy hš ; cvwb D Ëvj bi hš ; evqy _v g v vc 59. wb l Ki d j KvbwU Drcbœ nq bv? A. exr B. RvB Mv úvi C. mm Kjv D. åƒy Solve wb l Ki d j RvB Mv úvi Drcbœ nq bv Note: R b bvi wb l Ki ci Mf vkq I ww ^ Ki wewfbœ cwiez bt [nvmvb+avwreyi] wb lk c~e ez x `kv wb lk ciez x `kv wb lk c~e ez x `kv wb lk ciez x `kv ww ^K exr mvnvh Kvix Kvl/ bó n q wmbviwrw hvq ww ^K ewntz K/ exr ewntz K/ exriü«ww ^KiÜ«/gvB µv cövcvbj G vbb U v ww ^K AšÍtZ K/ B UvBb exr AšÍtZ K/ UM gb ww ^Kbvfx/ nvbjvg exrbvfx m KÛvwi/G Ûv úvg G Ûv úvg / ww ^Kbvox/ wbdwk qvm km wddwbkzjvm exre ší K vjvrv/ bó n q hvq wbt kl åƒy cvlk wukÿ ww ^Kg~j (exrg~j) n q hvq ww ^vyy (wbwl³) åæy Mf vkq dj cöwzcv` Kvl/ A vw U cvwvj bó n q hvq Mf vkq cövpxi djz K

9 x 60. Ôgv vi eøy-wc UÕ ejv nq KvbwU K? A. DNA B. Genome C. Chromosome D. Nucleus Solve wr bvg K Rx ei gv vi eøy wcö U ejv nq GKwU Rxe Kv l Aew Z wrb mgwó K GK Î wr bvg ejv nq 61. ÔB Qv _vk j Dcvq nqõ Which one is the correct English translation? A. Where there is a will, there is a way B. Where there is a will, there is to way C. Where there is will, there is way D. Where there is to will, there is a way Solve mwvk DËi Ackb A A_ vr Where there is a will, there is a way. Note: R b ivl wb Pi translation jvt GK gv N kxz hvq bv = One swallow does not make a summer wkïwu Kuv` Z Kuv` Z Nywg q coj = The baby slept during crying ` ki jvwv G Ki evsv = Many a little makes a mickle webv g N erªcvz = A bolt from the blue mg qi GK duvo Amg qi `k duvo = A stitch in time saves nine Mv q gv b bv Avcwb gvoj = A fool to other himself a sage Rvi hvi gyjøyk Zvi = Might is right cv ci ab cövqwð Ë nq = I'll got ill spent Djye b gy³ Qov bv = To cast pearls before swine Zvnvi eyw eo gvuv = He is a block head Zvi `yt Li mxgv bb = His sorrows knew no bounds ebwu cvkvq K U Q = Moths have eaten into the book erª AvUzwb d v wm iv = Penny wise pound foolish Mv Q KuvVvj Mv d Zj = To count chickens before they are hatched Miæ g i RyZv `vb = To rob peter to pay paul AwaK mbœ vmx Z MvWvb bó = Too many cooks spoil the broth AwZ fw³ Pv ii jÿy = Too much courtesy too much craft 62. wb Pi Kvb Dw `wu jvbv cvwb Z Rb vq bv? A. ev iv (Rhizophora) B. my `ix (Heritiera) C. cïi (Zylocarpus) D. evejv (Acacia) Solve evejv jvbv cvwb Z Rb vq bv jvbv cvwb Z Rb vq GiKg wkqz Dw ` n Q: ev iv, cïi, my `ix, evbb, ay `yj, KuvKov, wnzvj, MvjcvZv cöf wz 63. nvbwªvi ewntz K mgmö Ask Ry o Ae vb K i KvbwU? A. ms e`x Kvl B. wb Wveøv Kvl C. œvqy Kvl D. cwk-aveiyx Kvl Solve nvbwªvi ewntz Ki m ú~y Ask Ry o cwk AveiYx Kvl Ae vb K i G Kvl jv `L Z KvYvKvi Giv `nveiy m wó K i `n K iÿv K i GK w` K `nveiy, Ab w` K cwki g Zv KvR K i e j Gme Kvl K cwk-aveiyx Kvl ejv nq Note: R b bvi nvbwªvi `n- Í ii Kvlmg~nt [AvRgj] c~y v½ nvbwªvi `nwu GwcWvwg m I M v ªvWvwg m- G wef³ Ges G `i ` n g mvwvg bb GwcWvwg m I M v ªvWvwg m- K c _KKvix Í ii bvg g mvwmøqv GwcWvwg m I M v ªvWvwg mi wewfbœ Kvlt GwcWvwg m cwk-aveiyx Kvl, B Uviw wkqvj Kvl, œvqy Kvl, ms e`x Kvl, MÖwš Kvl, Rbb Kvl Ges wb WvmvBU M v ªvWvwg m cywó Kvl, MÖwš Kvl, B Uviw wkqvj Kvl, œvqy Kvl Ges ms e`x Kvl 64. f~c ô _ K cvvv bv ezvi Zi½, evqygû ji Kvb Í i euvav c q cybivq c w_ex Z wd i Av m? A. G vwùqvi B. Av qv bvwùqvi C. g vm b Uvwùqvi D. g mvwùqvi Solve evqygû ji 4_ Íi Z_v _v g vwùqv i Zxeª m i wewki Yi X-ray Ges UV iwk i msnv ZB GLv b wb œvs k evqy AvqwbK nq; d j G AÂj K Avq bvwùqvi e j GLv b f~c ô _ K cvvv bv ezvi Zi½ euvav c q cybivq c w_ex Z wd i Av m 65. Nvm dwos qi cyävwÿi Kvb AskwU Av jv MÖnY K i? A. Kwb qv B. i ve Wvg C. Kwb qv Rb Kvl D. wµ vjvbb KvY Kvl Solve Nvmdwos qi cyävwÿi i ve Wvg AskwU Av jv MÖnY K i wµ vjvbb Kv Yi wb P Aew Z ^ Q cöjw ^Z G AskwU AbycÖ fv e ilvwš^z G K wn i Aew Z iwubyjvi Kvl jvi ÿiy _ KB i ve Wvg MwVZ nq Note-01: R b bvi Nvmdwos qi wewfbœ ms e`x A½t [Avjxg] 1. d Uvwi mþi ev Av jvkms e`x A½ : g Í K Aew Z cyävwÿ I I mjvm 2. w_m gvwi mþi ev úk ms e`x A½: ` ni wewfbœ A ½ we` gvb weªmj I ivg 3. Ajd v ±vwi mþi ev MÜ ms e`x A½ : A v Ubvq we` gvb ivg 4. M v v Uvwi mþi ev ^v` ms e`x A½: g vw jvix cví I j vweqv g we` gvb ivg 5. _v g vwi mþi ev Zvc ms e`x A½: cv qi 1g wzbwu Uvm v mi Mvovq we` gvb cøv Uzwj c vw Ges A v Ubvi wkqz ivg 6. K W v Uvbvj wi mþi ev köey ms e`x A½: cvqy mviwk Z we` gvb ivg

10 Note-02: R b bvi mycvicwrkb cöwzwe ^ I A v cvwrkb cöwzwe ^i g a cv_ K t [Avjxg] mycvicwrkb cöwzwe ^ A vcwrkb cöwzwe ^ g `y ev w ÍwgZ Av jv Z Zxeª ev D¾ j Av jv Z A vcwrkb mycvicwrkb cöwzwe ^ MwVZ nq cöwzwe ^ MwVZ nq mycvicwrkb cöwzwe ^ iwubvj I A vcwrkb cöwzwe ^ iwubvj I AvBwik AveiYx m ¼vwPZ nq mycvicwrkb cöwzwe ^ wzh K I Djw ^K Dfq Av jviwk IgvwUwWqv g cöwzwe ^ m wó K i mycvicwrkb cöwzwe ^ e i m ú~y As ki A úó, mvgwmök I Svcmv cöwzwe ^ MwVZ nq 66. Pragmatic k ãi A_ Kx? A. AmvaviY B. ev Íeag x C. N Yv D. m nv` c~y Solve Pragmatic k ãi A_ ev Íeag x AvBwik AveiYx cömvwiz nq A vcwrkb cöwzwe ^ Kej Djw ^K Av jvkiwk IgvwUwWqv g cöwzwe ^ m wó K i A vcwrkb cöwzwe ^ e i wfbœ wfbœ As ki c _K I mȳ úó cöwzwe ^ MwVZ nq 67. gyl wee i Ôi vwzjvõ bvgk Ask _v K Kvb c e i cövwy Z? A. Chordata B. Mollusca C. Arthropoda D. Nematoda Solve Mollusca c e i cövwy `i gyl wee i i vwzjv bvgk Ask _v K 68. gywrebmi mikvi K e MwVZ nq? A. 12 GwcÖj, 1971 B. 10 GwcÖj, 1971 C. 14 GwcÖj, 1971 D. 17 GwcÖj, 1971 Solve gywrebmi mikvi MwVZ nq 10 GwcÖj, 1971 mv j Ges kc_ bqv nq 17 GwcÖj, 1971 mv j Note: R b bvi AviI wkqz Z_ t ^vaxbzvi NvlYvcÎ i q Q h `ywu ` ki evsjv `k I hy³ivóª e½eüz kl gywreyi ingvb K MÖdZvi Kiv nq 1971 mv ji 25 gvp w`evmz ivz `ouvq evsjv ` ki cö_g A vqx mikvi -G hviv wq jb- ivóªcwz e½eüz kl gywreyi ingvb A vqx ivóªcwz mq` briæj Bmjvg cöavb gš x ZvRDwÏb Avng` A_ gš x Gg gbmyi Avjx ciivóª I AvBbgš x L `Kvi gv ÍvK Avng` evsjv ` ki A vqx mikv ii kc_ evk cvv Kivb- Aa vck BDmyd Avjx ^vaxb evsjv ezv ii RbwcÖq `ywu Abyôv bi bvg- PigcÎ I Rjøv `i `ievi 26 gvp K ^vaxbzv w`em wn m e NvlYv Kiv nq mv ji 3 A ±vei gyw³hy i mgq gywrebmi Z_v Kzwóqv 8bs m± ii Aax b wqj D jøl h, h kvi, dwi`cyi I Lyjbvi Ask we kli 8bs m± ii Aax b wqj 69. iæb gv Qi AvuBk Kvb ai bi? A. cø vk qw B. mvbb qw C. wub qw D. mvbk qw Solve iæb gv Qi AvuBk mvbk qw ai bi iæb gv Qi AvuBk cvzjv, cövq Mvj I iƒcvwj PKP K mvaviyz emšíkv j I MÖx AvuB ki e w ewk nq xi Note: R b bvi iæb gv Qi MVbt [AvRgj + Avjxg] iæb gvq n Q Cypriniformes e M i AšÍM Z GKwU cövyx G `i K gri Kvc ejv nq iæb gv Qi `n gv_v, `nkvû I jr-g 3 As k wef³ gv_v AvuBkwenxb I 4-5 Bw j ^v `nkvû I jr mvbk qw AvuBk Øviv Ave Z iæb gv Qi gvu 5 ai bi cvlbv i q Q- c ô- cvlbv: wu cvlbv- iwk _v K eÿ- cvlbv: cöwzwu cvlbvq 17-18wU cvlbv iwk _v K kövyx- cvlbv: cöwzwu cvlbvq 9wU cvlbv iwk _v K cvqy- cvlbv: 6-7wU cvlbv iwk _v K cy Q- cvlbv: 19wU cvlbv iwk _v K eÿ cvlbv I kövyx cvlbv n jv hymœ cök wzi Ges c ôxq cvlbv, cvqy cvlbv, cy Q cvlbv n jv AhyMœ cök wzi m vgb, jvswdm I Kvc RvZxq mkj gv QB mvb K qw AuvBk _v K iæb gv Qi cy Q- cvlbv n jv nv gvmvk vj cök wzi gri Kvc cm _ K eo Ges 1.5 KwR _ K ewk ( hgbiæb, KvZjv, g Mj) gvbbi Kvc - evuv, Nwbqv 70. Kvb GKwU bgybv cvwbi BOD (Biochemical Oxygen Demand) 3 mg/l bgybv cvwbwu m ú K KvbwU mwvk? A. LyeB fv jv B. gvuvgywu fv jv C. `~ly gvîv Lvivc D. `~ly gvîv LyeB Lvivc Solve ` L ivl BOD gvb Abymv i cvwbi gvb`û: BOD Gi gvb cvwbi Ae v 1 0 mg/l LyeB fv jv 3 mg/l gvuvgywu 6 mg/l WHO Gi Aby gvw`z `~ly gvîv 10 mg/l `~lygvîv Lvivc 20 mg/l `~lygvîv LyeB Lvivc 71. KvbwU cöwzdjk `~iexÿy h š i ewkó? A. ey ÎæwU we` gvb B. eo D b li `c Y e eüz nq C. wbg vy Li P ewk D. QvU D b li `c Y e eüz nq Solve KejgvÎ Ackb B cöwzdjk `~iexÿy h š i ewkó Note: R b bvi cöwzdjk `~iexÿy h š i myweav I Amyweav: [BmnvK] cöwzdjk-`~iexÿy h š i myweav: 1. GB `~iexÿ Y ey ÎæwU ev MvjKxq ÎæwU _v K bv d j D¾ j I ÎæwUgy³ cöwzwe ^ cviqv hvq 2. eo D b li jý Zwii P q eo D b li `c Y Zwi A bk mnr 3. GKB AvK wzi cöwzmvik `~iexÿy h š i P q cöwzdjk `~iexÿy hš Zwi Z LiP A bk Kg nq cöwzdjk-`~iexÿy h š i Amyweav: 1. `c YwU mn R b o h Z cv i, d j b ji mgvÿ jvf n Z cv i 2. myweavrbk RvqMvq we ^ `Lvi Rb GKwU M Y `c Y e envi Ki Z nq GB `c Y Ges Zvi avik AceZ b NUv Z cv i 3. cöwzdjk `~iexÿ Yi b ji evb ii gyl Lvjv _vkvq `c Y cövqkb cwiez bi cö qvrb nq

11 xii 72. cvwbi Mjb Zvc KZ? Note: wewfbœ MÖæ ci Dcbvg I AšÍfz ³ gšjmg~nt [nvrvix + mwäz] A KJmol 1 B. + 6 KJmol 1 Dcbvg MÖæc/ köyx Ges gšjmg~n C. 60 KJmol 1 D. 6 KJmol 1 ÿvi avzz G-1 (Li, Na, Rb, Cs, Fr) Solve GK gvj KwVb c`v_ Gi Mjbv ¼ h cwigvy Zvc kvly K i ÿvixq g wëkv avzz Zij Ae v cövß nq Zv K Mjb Zvc ejv nq hgb- ei di Mjb G-2 (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) ev g rÿvi avzz Zvc + 6 KJmol 1 gỳ ªv avzz G-11 (Cu, Ag, Au) 73. M vjfv bvwguv ii Zwor ez bx Z kv U e envi Kiv nq wk fvix avzz G-12 (Zn, Cd, Hg) D Ï k? A vkwubvbw I G-13 (La _ K Lu ch ší = 15wU A. M vjfv bvwguv ii we`ÿ r cöevn evov bvi Rb j vš vbvbw wmwir B. M vjfv bvwguv ii we`ÿ r cöevn Kgv bvi Rb Ac _ K Lr ch ší = 15wU) C. M vjfv bvwguv ii wefe cv_ K evov bvi Rb n v jv Rb g j G-17 (F, Cl, Br, I) D. M vjfv bvwguv ii wefe cv_ K Kgv bvi Rb Solve kv U n jv wb œ gv bi iva; hv M vjfv bvwguvi ev M vjfv bvwguv ii g Zv my e`x hš cvwz Z mgvšíiv j hy³ Kiv nq AZ wak we`ÿ r cöev ni wbw q g j AcavZz Pz ^K avzz G-18 (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) Ge, Bi, Si, As, Sb, Te, B (Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Pt) nvz _ K iÿv cviqvi Rb M vjfv bvwguv ii mv _ kv U hy³ Kiv nq A_ vr wbk ó avzz (Fe, Cu) M vjfv bvwguv ii we`ÿ r cöevn Kgv bvi Rb kv U e envi Kiv nq AwfRvZ avzz (Ag, Au, Pt) Note: R b bvi wkqz iæz c~y Z_ t [BmnvK + Zcb] cöwzwbwa g j (s eøk Ges p eøk g j) kv U K e`ÿ wzk h š i mv _ mgvšíiv j mshy³ Kiv nq UªvÝBD iwbqvg g j ( ch ší) ez bx Z fvë mgvšíiv j mshy³ Kiv nq Ae všíi g j ez bx Z A vwguvi köwy Z mshy³ Kiv nq (G-12 e ZxZ d eø K Ab vb g j) mski avzzi iva Zvi Dcv`v bi P q ewk weij g wëkv avzz (j vš vbvbw g j) weï avzzi iva Kg big avzz Pb, Na, K, Ca cwievnxi GKK wm gý (S), iv ai GKK Ing (ohm) 76. ÔAvwg Zvgvi wbku we kl K ZÁÕ Which one is the correct Av cwÿk iv ai GKK ohm-m ev Ing-wgUvi English translation? mvaviyz mxmv 75% I wub 25% Gi msk i e`ÿ wzk wddr Zwi A. I am much obliged to you h h š i mvnv h Kvb cwievnx Z we`ÿ r cöev ni Aw Z I cwigvy B. I am very much grateful to you wby q Kiv hvq, Zv K M vjfv bvwguvi e j wguvi eªxr, cvó Awdm e n jv ûbu óvb eªxr bxwzi e envwik cö qvm C. I am very grateful to you D. I am most obliged to you 1cal = 4.2 joule. bvb µvg nj wb Kj, jvnv I µvwgqv gi mski GKwU IqvU N Uv = j Gm. AvB c wz Z cwievnxzvi GKK n Q wm gý Ges cwievnzvsk/ cwievnk Z i GKK n jv wm gý/wguvi e`ÿ wzk cvlv ax i ax i wksev `ªæZ Nyi j we`ÿ r LiP GKB nq m ipzwjø Zwor cöev ni mvnvh QvovB KvR Ki Z cv i 74. GKwU ` Ûi cwigvck Z `N 10 cm I cök Zgvb cm n j, cwigv c ÎæwU KZ? A. 4% B. 3.8% C. 3.84% D. 0.4% cök Z gvb cövß gvb Solve kzkiv ÎæwU = cök Z gvb 100% = 100% = 3.84% GLv b, cök Z gvb = cm cövß gvb = 10 cm 75. ch vq mviyxi Kvb gšj wj K Av`k gšj ejv nq? A. MÖæc-1 Gi g jmg~n B. 1g ch v qi g jmg~n C. 2q I 3q ch v qi g jmg~n D. MÖæc-3 Gi g jmg~n Solve ch vq mviyxi 2q I 3q ch v qi g j mg~n K Av`k g j ejv nq Solve mwvk DËi Ackb C A_ vr I am very grateful to you. Note: R b ivl wb Pi translation jvt mkvj _ K wo wo e wó n Q = It has been drizzling since morning UvKvq UvKv Av b = Money begets money Q jwu `L Z Zvi wczvi gz = The boy takes after his father cixÿv LyeB mwbœku = The examination is knocking at the door wzwb M iegq mvdj AR b K ib = He came off with flying colours jv f cvc, cv c g Zz = Greeds leads to sin and sin to death bvbv gywbi bvbv gz = Many men many minds Avgvi eüz bvb ej jb P j = I have few friends Pv i Pv i gv Zv fvb = Birds of the same feather flock together Avgvi ewg ewg jvm Q = I feel nausea

12 77. GKwU e `y Ki wj Kvb Kv Vi Z³vi g a 0.56 m cö e ki ci Gi A a K em nvivq, wjwu Z³vi g a Avi KZ Lvwb cö ek Ki Z cvi e? A m B m C m D m Solve AviI hzuzkz cö ek Ki e, S = S' 3 = 0.56 = m bvovbx wnmv e Møvm i Wi wekí wb Pi KvbwU? A. ivevi e B. Udbj iw C. wmivwgk iw D. cwjwfbvbj iw Solve bvovbx wnmv e Møvm i Wi wekí n Q Udjb iw 79. ÔGKRb bzzb wkÿv_ x K Wv³vi nevi Rb cuvp eqi K Vvi cwikög Ki Z nqõ Which one is the correct English translation? A. An entrant will have been working hard for five years to make him a physician B. An entrant will be working hard for five years to make him a physician C. An entrant will have to require to work hard for five years to become a physician D. Five years hard working for an entrant will make him a physician Solve mwvk DËi Ackb C A_ vr An entrant will have to require to work hard for five years to become a physician. Note: R b ivl wb Pi translation jvt Avgvi ewg ewg jvm Q = I feel nausea eüzk ZvK Ki Z bv Ki ZB cvwluv D o Mj = No sooner had he aimed at the bird than it flew away mzzv m evrk ó cš v = Honesty is the best policy Avgvi hw` cvwli gz Wvbv _vkz = Had I the wings of a bird! wbdub eqi eqi R b bv = A Newton is not born every year kl fvj hvi me fvj Zvi = All is well that ends well Avgiv bv n m cvijvg bv = We could not but laugh m LyeB Av em cöey = He is very emotional Mv Q GLbI dj a i bvb = The tree has not yet borne fruit mkv j cvwliv wkwpiwgwpi K i = Birds twitter at dawn wzwb iv M MiMi Ki Qb = He is bursting into anger xiii m Lye Aí K_vi gvbyl = He is a man of few words AvKv k gn R g Q = Clouds have gathered in the sky Z ji gvzvq Zj `qv = To carry coals to New castle GB eqi Lye kxz c o Q = It is very cold this year GLb A bk ivz = It is deep night now MÖx Zvi LiZvc wb q Av m = Summer comes with his scorching heat SgSg K i e wó Avmj = The rain came down in torrents wec` KLbI GKv Av m bv = Misfortunes never come alone hv i `L Z bvwi Zvi Pjb evkv = Faults are thick where love is thin Zvi hgb K_v Zgb KvR = He is true to his word AvKvk gnv Qbœ = The sky is overcast with clouds kãwu K U `vi = Pen through the word 80. wb Pi Kvb ZvwiLwU Ôwek ZvgvK gy³ w`emõ iƒ c cvwjz nq? A. 7 GwcÖj B. 1 RyjvB C. 31 g D. 4 deªæqvwi Solve wek ZvgvK gy³ w`em n jv 31 g Note: R b bvi K qkwu AvšÍR vwzk w`emt w`em ZvwiL AvšÍR vwzk ïé w`em 26 Rvbyqvwi wek K vývi w`em 4 deªæqvwi wek cvb ( ) w`em 14 gvp wek AvenvIqv w`em 23 gvp wek h²v w`em 24 gvp wek AwURg m PZbZv w`em 2 GwcÖj wek ^v w`em 7 GwcÖj wek awiîx w`em 22 GwcÖj g w`em 1 g AvšÍR vwzk wkï w`em 4 g wek iwµm I iw wµ m U w`em 8 g wbivc` gvz Z w`em 28 g wbivc` cwi ek w`em 5 Ryb wek gvz `y» w`em 1 AvM AvšÍR vwzk kvwší w`em 21 m Þ ^i RvwZmsN w`em 24 A ±vei wek Wvqv ewum w`em 14 b f ^i wek GBWm w`em 1 ww m ^i gvbevwakvi w`em 10 ww m ^i

13 xiv 81. Kvb M v mi Av cwÿk em ewk n j, H M v mi Z i Yi Ae vi Kx cwiez b n e? A. Z iy k~b n e B. Z iy AcwiewZ Z C. Z iy e w cv e D. Z iy n«vm cv e Solve Kvb M v mi Av cwÿk em ewk n j, H M v mi Z i Yi gvb e w cv e 82. The antonym of well mannered is A. Decorous B. Courteous C. Chivalrous D. Sassy Solve : mwvk DËi Ackb D ; Kbbv- Well mannered gv b n jv f`ª ev gvwr Z, Decorous gv b kvfb, Courteous gv b gvwr Z, Chivalrous gv b mvnmx, Sassy gv b envqv Note: R b ivl Av iv KZ jv k ãi Antonyms: kã Tranquility (kvší) Transient (A vqx) Tedious (K vwšíki) Urbane (kû i) Waver (wø-gz) Vicious (`yó) Volatile (cwiez bkxj) Violence (wns ªZv) Venerate (kö v Kiv) Usurp (Rei-`Lj Kiv) Vacillate (wøavwš^z niqv) Gratify (mš ó Kiv) Yield (AvZ mgc Y Kiv) Monopoly (GK PwUqv AwaKvi) Redeem (ÿwz c~iy Kiv) Scrutinize (cixÿv Kiv) Zeal (AvMÖn) Utter (cökvk Kiv) Slender (cvzjv) Thrive (DbœwZ jvf) Antonyms Lack of calm Permanent Refreshing Rural Determine Gentle Stable Quiet Condemn Own rightfully Determine Displease Impede Competition Forfeit Approve Apathy Deficient Bulky Deteriorate 83. K ivwuk œvqyi KvR m úwk Z wb Pi Kvb Z_ wu mwvk bq? A. UªKwjqvi-Awÿ Mvj Ki mâvjb B. d vwmqvj-gy Li Awfe w³ C. Mø mvd vwiwäqvj-mjwe ji mâvjb D. nvb cv Møvmvj- ^v` MÖnY Solve nvb cv Møvmvj œvqyi KvR wrnÿvi wepjb ^v` MÖnY bq 84. Ca(OH) 2 `ªeY Pv L co j wb Pi Kvb `ªeY w` q ay Z nq? A. HCl `ªeY B. H 3 BO 3 `ªeY C. NaOH `ªeY D. NaCl `ªeY Solve ÿvi `ªeY Pv L co j cöpzi cvwb w` q PvL ay q k l 5% evwik GwmW (H 3 BO 3 ) `ªeY w` Z n e Note: R b ivl wb Pi Z_ jvt [wewfbœ jlk] cvb i Kv Pi ms KZ- Na 2 O.CaO.B 2 O.nSi 2. Kve wm bv RwbK KuvP hš cvwz cwi vik µvwgk GwmW Av jvk mwµqk wi q R U ivlv nq- ev`vwg e Y i evz j cixÿvmv i ewg cöwz iv a BwgKvc wmivc e eüz nq GwmW L q dj j wgé Ae g vm bwmqv L Z n e eviv Gi ms KZ n jv Na 2 B 4 O 7.10H 2 O. NH 4 OH nuvcvwb ivm m wó K i j ve iuwi Z A cvjvi Re c`v_ cwi vi Ki Z e eüz nq ebwrb cv m wjb evwu Z m e v P 1500 C wwwmö mjwmqvm ZvcgvÎv Zvjv hvq µvwgk GwmW KuvP `ªe cwi vi Kivi Rb e eüz nq eyb mb Øxc wklvi Øxwßgvb wklv K wervib wklv e j K 2 Cr 2 O 7 I Mvp H 2 SO 4 `ªeY n jv µvwgk GwmW m `nfvrb K vývi m wókvix c`v_ K 2 Cr 2 O 7 Kvgj Møvm K cvb i KuvP e j gvb µv A vbvjvbwmm e eüz nq B jk Uªv dvwik I G i wwd«vkk b bxj KuvP Zix Z e eüz nq CaO n v jv Rbhy³ h M RwÛm/wjfvi wm ivwm mi Rb `vqx UªvB Uªkb Ki Z e eüz nq KwbK vj d v j ve iuwi Z KvR Kivi mgq eªvwgb Øviv nvz cyo j wmømvwib e envi Kiv DwPZ 85. PŠ ^K m úwk Z wb Pi Kvb GKKwU mwvk? A. P ^K d v I qi W B. P ^K cö ek Zv I qevi C. P ^K ÿî Umjv D. P ^K åvgk nbwi Solve wb Pi QKwU jÿ Kit ivwk GKK P ^K ÿî Umjv (T) P ^K d v Wb/Tm 2 /NmA 1 P ^K åvgk Am 2 P ^K cö ek Zv Wbm 1 A 1 /TmA wbw` ó IR bi GKwU Av`k M v mi ÿgzv Kvb ewk ó i Dci wbf i K i? A. NbZ B. AvqZb C. Pvc D. ZvcgvÎv Solve Av`k M v mi MwZkw³ ïaygvî ZvcgvÎvi Dci wbf i K i (E k T) MwZi Rb e h cwigvy KvR Ki Z cv i Zv w` q e i MwZkw³ cwigvc Kiv nq Avevi GKK mg q K ZKvR Øviv ÿgzv cwigvc Kiv nq Kv RB Av`k M v mi ÿgzv ZvcgvÎvi Dci wbf i K i

14 87. Bw U MÖ UW mvwk U m ú K mz bq KvbwU? A. IR b nvjkv B. AZ ší ÿz`ªvk wz C. `v g Kg D. Kg we`ÿ r LiP K i Solve : Blank 88. What is the synonym of exhausted? A. Plenty B. Stored C. Animated D. Drained Solve mwvk DËi Ackb D ; Kbbv- Exhausted gv b K vší, Plenty gv b cöpzi, Stored gv b mwâz, animated gv b cövyeší, Drained gv b wb ÍR Note: R b ivl Av iv KZ jv k ãi Synonyms: kã Embellish (my `i Kiv) Engender (Drcv`b Kiv) Exclusively ( Kej) Epoch (hym) Encounter (jovb) Economical (wgze qx) Emission (wbm ZKiY) Emigration ( ^ `k Z vm) Eccentric (A zz) Explicit ( úó) Extraneous (Amswkøó) Ecstasy (cigvb `) Extempore (c~e cö wznxb) Electorate (wbe vpkgûjx) Efface (gy Q djv) Emancipate (gyw³ `qv) xv Synonyms adorn produce solely Era battle frugal giving off immigration peculiar interpret unrelated joy impromptu a body of voters rub out set free 89. wb Pi KvbwU Ô WUjÕ Gi Dcv`vb bq? A. AvB mv cövcvbj A vj Kvnj B. K v i I qj C. wckwik GwmW D. mvevb Solve R b ivl WU ji Dcv`vbmg~n: i. K v ivrvbwjbj (C 8 H 9 ClO) ev 4- K v iv-3,5-wvbwg_vbj dbj 4.8% (w/v) ii. AvB mv cövcvbj A vj Kvnj 13.1% (v/v) iii. cvbb Zj ev UviwcwbIj (9.9% v/v) iv. K v i A qj mvc + cvwb 72.2% v/v 90. He was wise enough to accept the other. Here enough is- A. Adjective B. Preposition C. Conjunction D. Adverb Solve cö`ë evk wu Z enough kãwu Adverb wn m e e eüz n q Q Note: R b bvi KZ jv iæz c~y Adverbs Gi e envi : Adverbs of time: Verb-Gi m úbœ niqvi ÔmgqÕ eysvq I will come back soon I will ever help the people He will never come back Adverbs of place: Verb msnwuz niqvi Ô vbõ eysvq Air is everywhere The dog ran away Adverbs of Manner:- Verb wu ÔwKfv eõ msnwuz n jv Zv eysvq The Police fought bravely This pen writes well I slept soundly Adverbs of Frequency:- Verb wu ÔKZeviÕ m úbœ nq Zv eysvq He will not come again He always speaks the truth Adverbs of quantity:- Object Gi cwigvy, gvîv, Ask wb ` k K i He is very strong He knows little about it Adverbs of Affirmative/Negative:- G jv Øviv Ônü võ ev ÔbvÕ cökvk cvq No, I did not do that Yes, I did that work Adverbs of order:- Verb Gi m úbœ niqvi µg wb ` k K i First, we have to do the work Secondly, we will want the money Interrogative Adverbs:- cökœ Kivi Rb e eüz nq Where do you live in? How are you? Relative Adverbs:- hlb Interrogative Adverbs jv `ywu Sentence-Gi ms hv Mi ÿ Î e eüz nq ZLb Zviv Relative Adverbs nq I know the place where he lives I know how it works Prepositional Adverbs:- Away, Asleep, Anew, Indeed etc. I have fallen asleep It is six o'clock in the morning 91. GKRb ivmxi i ³ Møy Kv Ri cwigvy 190 mg/dl n j, mmol/l GK K Gi gvb KZ? A mmol/l B mmol/l C mmol/l D mmol/l Solve GLv b, 190 mg/dl = mmol/l = mmol/l.

15 xvi 92. wb Pi KvbwU msiÿykxj e ji D`vniY bq? A. Av`k w úªs Gi ej B. Nl Y ej C. AwfKl xq ej D. e`ÿ wzk ej Solve AwfKl xq ej, e`ÿ wzk ej, Av`k w úªs-gi wek wz cöwz ivax ej BZ vw` n jv msiÿykxj ej 93. wjfvi wm ivwmm Ki Z cv i wb Pi KvbwU Z? A. UjyBb B. n v jv Rbhy³ h M C. Re A vbw D. A vwbwjb Solve wjfvi wm ivwmm Ki Z cv i n v jv Rbhy³ h M Gme h Mi C X eüb kw³ ek D P e j G h M jv mn R we qvwrz nq bv Note: R b bvi wewfbœ ivmvqwbk c`v _ i ÿwzki cöfvet [wewfbœ jlk] ivmvqwbk c`v_ HCl H 2 S NH 4 OH NH 4 Cl (NH 4 ) 2 CO 3 NaOH K 4 [Fe(CN) 6 ] K 2 H 2 Sb 2 O 7 ÿwzki cöfve Nb Gwm Wi ms ú k Z K cy o hvq k vm-cök v mi mv _ cö ek Ki j R vjv cvov I K di m wó nq wkí `~wlz A j A ø Kzqvkvq Dcw Z _ K ÿwzki cöfve d j GgbwK g Zz I NUv Z cv i AwZwi³ cwigvb MÖn Y AvKw K A PZb n Z cv i GwU `vn M vm hv we ùvwiz n q Ab vb ÿwzki M vm Drcbœ K i ÿqkvik hvi ms ú k Z K I Pv L cö`vn m wó nq k vm-cök v mi mv _ cö ek Ki j dzmdz m R vjv- cvov m wó K i AwZwi³ M vm k vm-cök v mi mv _ cö ek Ki j cvj gvbvwi GRgv nq AwaK cwigvy MjvatKi Y gv_ve _v, ewgfvemn Ab vb kvixwik mgm v m wó K i cövyx ` ni wumÿ Z cö`vn m wó K i Ges cwicvkz š i A øzv evovq Z K I Pv L R vjv cvov m wó K i MjvatKi Y cwicvkz š cö`vn nq AZ ší ÿqkvik c`v_ k vm-cök v mi mv _ cö ek Ki j dzmdz m R vjv cvov m wó K i Ges AwZwi³ cö ek Ki j dzmdz mi vqx ÿwz nq Z K I Pv Li ms ú k Avm j cö`vn m wó K i MjvatKi Y cwicvkz š cö`vn nq cwicvk I k mbz š i gva g cö ek K i welwµqv m wó K i RjR AYyRx ei Rb welv³ K 2 [HgI 4 ] HNO 3 BaCl 2 AgNO 3 H 2 SO 4 (Pb, Cd, Hg, Zn, Cr, Mn, Cu) NO 3 PO 4 2 SO 4 2 MjvatKi Y welwµqv m wó K i `xn w`b hver Z Ki ms ú k i _vk j ÿwzi KviY nq AZ ší ÿqkvik GwmW hvi ms ú k A½ cöz½ mg~ ni ÿwz nq k vm-cök v mi mv _ cö ek Ki j bvk R vjv cvov, Kd m wó, gv_ve _v nq ÿz v b ^ígvîvq Dcw Z _ KI ÿz v b RxevYy Avµg Y mÿg K i Zv j wkí `~wlz A j A ø Kzqvkvq Dcw Z _ K ÿwzki cöfve d j GgbwK g Zy I NU Z cv i Pv Li ms ú k Avm j R vjv cvov m wó K i `xn w`b hver Lv ` i mv _ MÖnY Ki j wkwbxi ÿwz n Z cv i ÿy vqx cöfv e Z K a~mi Kv jv `v Mi m wó K i wgdkvm c` v webó K i GwU welv³ I ÿqkvik `xn w`b ms ú k _vk j Z K I Pv L vqx a~mi- bxj `vm m wó K i GwU welv³ I wumÿ ÿqkvik ivmvqwbk c`v_ k vm-cök v mi mv _ cö ek Ki j R vjv cvov I K di m wó K i cwicvkzš cö ek Ki j gvivz K ÿwz K i _v K wkí `~wlz A j A ø Kzqvkvq Dcw Z _ K ÿwzki cöfve d j GgbwK g Zz I NUv Z cv i Pb wkï `i gvbwmk wek wz NUvq, œvqyš, hk Z I cwicvkz š i ÿwzmvab K i Cd iupbz š i mgm v, dzmdz mi K vývi, nvo ÿq ivmmn bvbv ivm m wó K i Hg Kuvcywb, wrbwrbfvbwum, gvbwmk e vwa, œvqywek ÿwzmn wewfbœ ivm m wó K i _v K Zn Z K, Cr œvqyz š, Mn K `ªxq œvqyz š, Cu hk Z, e Ges cwicvkz š bvbv mgm v m wó K i Lvevi cvwbi mv _ wg k i ³i Aw Rb cwienb ÿgzv n«vm K i _v K RjR cwi ek AwZwi³ cwigvb BD Uªvwd Kk bi gva g gvq I RjR ev ms v b wenœ NUvq nvo ÿq ivm m wó K i ü` ivm Ges ªvK n Z cv i Z K I nv oi K vývi m wó Z f~wgkv iv L WvqwiqvRwbZ cvwbk~b Zv m wó K i cvk wji A øz ^í cwigv Y n«vm K i k vm-cök v mi mv _ cö ek Ki j dzmdz mi mvgwqk ÿwz K i _v K

16 94. BIMSTEC Kvb ai bi cöwzôvb? A. mvgwik B. mvgvwrk C. A_ bwzk D. cwi ekmz Solve BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation) GKwU A_ bwzk msmvb GwU MwVZ nq 6 Ryb, 1977 mv j Gi m`i `ßi XvKvq Aew Z Note 1: R b bvi 'European Union' m ú K wkqz Z_ t cöwzôvkvj 1995 mvj cöwzôvkvjxb m`m `k 15wU (ez gvb-28wu) m`i `ßi eªv mjm ( ejwrqvg) Note 2: R b bvi GK br i 'ASEAN' ms vi wkqz Z_ t c~y iƒc Association of South East Asian Nations cöwzôvkvj 1967 mvj m`i `ßi RvKvZ vq (B `v bwkqv) ez gvb m`m msl v 10wU Note 3: R b bvi 'CIRDAP' m ú K wkqz Z_ t c~y iƒc Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific cöwzôvkvj 1979 mvj m`i `ßi XvKvq (evsjv `k) m`m msl v 15wU Note 4: R b bvi 'D-8' m ú K wkqz Z_ t cöwzôvkvj 1997 mvj m`i `ßi B Ív ^yj (Zzi ) m`m `k- 8wU(evsjv `k, cvwk Ívb, wgki, Bivb, Zzi, gvj qwkqv, bvb Rwiqv, B `v bwkqv ) Note 5: R b bvi 'APEC' m ú K Aí wkqz K_vt cöwzôvkvj 1989 mvj c~y iƒc Asia Pacific Economic Co-operation m`i `ßi wm½vcyi wmwu (wm½vcyi) ez gvb m`m `k 21wU (cöwzôvkvjxb 13wU) Note 6: 'OPEC' m ú K wkqz Z_ t c~y iƒc Organization of the Petroleum Exporting Countries cöwzôvkvj 1960 m`i `ßi wf qbv (Aw ªqv) m`m msl v 12wU (cöwzôvkvjxb- 5wU) 95. Choose the correct preposition for the following sentence. He lives honest means. A. by B. on C. within D. for Solve mwvk DËi Ackb A A_ vr by Kbbv- live by gv b Kv bv Dcv q Rxeb hvcb Kiv Note: R b ivl Av iv KZ jv iæz c~y Preposition Gi e envi: Abide by g b Pjv Abide with ms M _vkv Abide in evm Kiv Blind of AÜ xvii Blind to D`vmxb Care of hzœ bqv Care for MÖvn Kiv Comment on gšíe Kiv Comment to cöksmv Kiv Concerned for DwØMœ Concerned in mswkøó Confined to kh vmz Confined in Ave Consist of MwVZ A _ Consist in wbwnz A _ Cure of Av ivm niqv Cure for cöwzkvi Die of iv M giv Die by B QvK Z/AvKw K Kvi Y giv Die for AvZ Z vm Kiv Die from Ab vb Kvi Y giv 96. eªvbb K Zwor we køly Ki j Kx Drcbœ nq? A. NaCl B. NaOH C. NaO D. NaHCO 3 Solve eªvbb K Zwor we køly Ki j mvwwqvg nvb Wªv vbw (NaOH) Drcbœ nq 97. Kvb mv j evsjv `k RvwZms Ni m`m c` jvf K i? A B C D Solve evsjv `k RvwZms Ni m`m c` jvf K i 17 m Þ ^i, 1974 mv j mvaviy cwil `i 29 Zg Awa ek b Note: R b bvi wewfbœ AvšÍR vwzk ms vq evsjv ` ki m`m c` jv fi mgqt ms v ZvwiL RvwZmsN 17 m Þ ^i, 1974 (136 Zg) AvšÍR vwzk A_ Znwej (IMF) 17 Ryb, 1972 BD b v 27 A ±vei, 1972 wek evwyr ms v (WTO) 1 Rvbyqvwi, 1995 wek ^v ms v (WHO) 17 g, 1972 AvšÍR vwzk kög ms v (ILO) 22 Ryb, 1972 KgbI qj_ 18 GwcÖj, 1972 (32Zg) Bmjvgx m jb ms v (OIC) 23 deªæqvwi, 1974 (32Zg) Gkxq Dbœqb e vsk (ADB) 14 gvp, 1973 AvšÍR vwzk cywjk ms v 14 A ±vei, 1976 (INTERPOL) wmiwvc (CIRDAP) 8 GwcÖj, 1987 D jøl h, evsjv `kt AvšÍR vwzk wµ KU KvDwÝj (ICC) Gi mn hvmx m`m c` jvf K i- 26 RyjvB, 1977 Ges c~y m`m c` jvf K i- 26 Ryb, 2000 wddv (FIFA) Gi m`m c` jvf K i mv j AvšÍR vwzk Awjw úk KwgwU (IOC) Gi m`m c` jvf K i- 15 deªæqvwi, 1980

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k Gw qj/wg W d v cv ú vc bi Rb vb wbe vpb Gw qj ev wg

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10 BwcGm UwcK wmwewu 2017 (c q U wiµzu g U wm g)-g AbjvB b cöv_wgk iwr ªkbK Z cöv_ x `i ga n Z juvwi Z DËxY cöv_ x `i K ev q mj Gi cÿ n Z Awfb `b juvwi Z DËxY cöv_ x `i P~ovšÍ iwr ªkb-Gi Rb we ÍvwiZ Z_ m~px

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 dvi G Bqvb WvBwqs wjwg UW KvBPvevwo, mvfvi, XvKv- 1340, evsjv `k (23.945831, 90.261923) 25 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n 3 Kjv gi Dc i AwZwi³ Pvc QvULv Uv wn m e `Lv M Q h, Kjvg jv AwZwi³ Pv c Av Q wewìs BwÄwbqvi

Chi tiết hơn

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk weáwß bs- 150/2018 vm wm jkkb KwgwU mwpevjq Kvh vjq ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx wjwg UW G Ôwmwbqi AwdmviÕ c ` mivmwi wb qv Mi j ÿ wjwlz cixÿvq DËxY cöv_x `i Av e` bi mg_ b KvMR-cÎ

Chi tiết hơn

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 G Awa ekb _ K hv Rvbv hv e Awd mi ikw wk? ikw e e vcbv ej Z wk eysvq? ikw e e vcbvi

Chi tiết hơn

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi 2019-20 erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb Lv Z Rgv wemz 2017-18 erm ii cök Z Rgv PjwZ 2018-19

Chi tiết hơn

Center-1

Center-1 µt bs K `ªi bvg ivj cwimi cix v_x i msl v 1, XvKv 1200001-1207500 7500 2 c MvR zj, Rwe K v úvm, XvKv 1207501-1208800 1300 3 mikvix Kwe bri j K jr, j²xevrvi, XvKv 1208801-1210800 2000 4 mikvix knx` mvniviqv`x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc gva wgk I D P gva wgk wkÿv evw, w`bvrcyi Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com weáwß vik bs t gvdwk evw`/cwb/ RGmwm/cix:-2017/2354(03) ZvwiL t 29/01/2018 wlª.

Chi tiết hơn

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq Av e`bk Z c `i bvg (evgcv k wuk w`b) t e½eüz kl gywreyi ingvb K wl wek we` vjq MvRxcyi-1706 ch v qvbœq bi Rb Av e`bcî (K) mnkvix Aa vck (L) mn hvmx Aa vck (M) Aa vck wefvm t 1 cöv_ xi bvg (evsjvq) t...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv EIIN- 126489 wk vel t 2015-2016 2015-2016 wkÿv e l GKv`k köyx Z fwz n Z B QzK QvÎ-QvÎx `i Rvbv bv hv Q h, ivrkvnx mikvwi wmwu K j R ez gv b mxu msl v k~b Av Q Zv wb œ `Iqv n jv weávb gvbwek = 46wU = 85

Chi tiết hơn

st qxd

st qxd viwkc iwmwc `y ai h Zv iwmwc C ` Zv wgwó gyl Ki ZB n e `y ai GB iwmwc jv GKB m ½ ^v Ki I gy LviPK `ya w` q evbv bv hvq Ggb mnr, Dcv `q iwmwc _vk jv Avcbv `i Rb... P `ª cy wj bvwi Kj 3wU, o Avav KwR, `ya

Chi tiết hơn

Executive Summary

Executive Summary Gwe G vcv ijm wj. 225, wmovbi ivw, ngv qzcyi, mvfvi, evsjv `k (23.791290, 90.265415) 9B b f ^i, 2016 ch eÿymg~n 2 2 g~j Drcv`b feb 3 3 fe b D PPvc m úbœ Kjvgmg~n 4 4 D PPvc m úbœ Kjvgmg~n wwrvb b wbav

Chi tiết hơn

management***

management*** Z_ I hvmv hvm cöhyw³ e envwik welq : WUv er g v br g U wm g cöwz e`b-1 t WUv e R cö ek Kiv, Uwej I wdì Zwi Kiv ZË t GKwU WUv e R GKvwaK WUv Uwej _v K WUv Uwe j wewfbœ wd ìi Aax b GKB ai bi WUv _v K WUv

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For Today Book-2 NCTB Elementary Mathematics NCTB Esho Chobi

Chi tiết hơn

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I m ú `i A ea cvpvi iv a gvwb jûvwis cöwz iva AvBb,

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

Muktinagar Book

Muktinagar Book ebmjvbb cöwz e`b KwgDwbwU GWz Kkb IqvP gyw³bmi BDwbqb, mvnvuv, MvBevÜv wgr v Kvgiæb bvnvi D`qb ^vej ^x ms v MYmvÿiZv Awfhvb D`qb ^vej ^x ms v wbz P `ª gyleü wkÿv gšwjk gvbevwakvi Ges cöv_wgk wkÿv mkj wkÿvi

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wm q Regr wj L 727 b ^ i cvvv Z n e (SMS charge Free)

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㆓㈩㆓課 Lesson 22 ㈤百字說華語 等他回話 Waiting for Him to Call Back 一 課文 TEXT 林先生 : 喂, 我是林大, 請問王先生在嗎? Lín xiān shēng wèi wǒ shì Lín dà zhōng qǐng wèn Wáng xiān shēng zài ma Mr. Lin: Hello, this is Lin Da-zhong. Is

Chi tiết hơn

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019 Rvbyqvix 2019 bw_/document fvlv evsjv Aby gv`b 03/12/2018 Aby gv`bkvix B Gg wu, UªvÝcv iwý B Uvib vkbvj evsjv `k (wuavbwe) ciezx czb:mgxÿv/review / / ms iy 2q ms iy, 2018 2 m~wpcî c ôv b ^i 1. f~wgkv 4

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: 2016-2017 wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m vb)/ wegw ev mgzzj wwwmö cövß A_ev 2017 mv j D³ cix

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx ꤗꤟꤢ ꤗꤟꤥ ꤗꤟꤢ ꤚꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤚꤢ ꤞꤢ ꤐꤟꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ Be Kind and Compassionate to One Another ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn: BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn:   BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Thầy Võ Anh Tuấn 1. I have money, enough to buy a ticket. A. a lot of B. little C. many D. a little 2. She has books, not enough

Chi tiết hơn

G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (A ±vei-ww m ^i 2018) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv

G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (A ±vei-ww m ^i 2018) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (A ±vei-ww m ^i 2018) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv f wgkvt 2021 mv j ga g Av qi ` k DbœxZ niqvi Awfjÿ wb q `ªæZB GwM q Pj Q evsjv

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx So sánh bằng, So sánh không bằng, So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh

Chi tiết hơn

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc *

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * wczv/gvzvi RvZxq cwipqc Îi d UvKwc * mvgwik PvKzixiZ A_ev cöwziÿvlv Z ezbfy³

Chi tiết hơn

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen by Nick Nguyen pg 1 Hello, I m Sir Frettrick! Xin chào, tôi là Sir Frettrick! I m a Lion Bear with very funny hair. Tôi là sư tư lai gấu có mái tóc rất buồn cười. I m just different. I like being a lion.

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㆕課 Lesson 14 ㈤百字說華語 隨你的方便 As You Please 一 課文 TEXT : 昨 商量了 課的時間 zuó tiān shāng liáng le shàng kè de shí jiān Yesterday, we talked about when to have class. : 是啊! 還沒商量 課的 方 shì a hái méi shāng liáng shàng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 G v g wbwus G vû WvBwqs BÛvw ªR wj. (BDwbU 2) mywdqv cøvrv, 327/3/we-wm, `wÿy hvîvevwo, XvKv-1204, evsjv `k (23.708897, 90.437078) 12B Ryb, 2014 2 ch eÿymg~n 3 Kswµ Ui Kjvgmg~ n AZ wak Pvc N Kjvgmg~

Chi tiết hơn

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot Name of Vehicles Registration No. Qty. Chassis No. Engine No. YOM Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) 01 Nissan Sunny DAC-MET-KA-03-6021 01 EA BAAB-13-510912

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 GivBfvj d vkb wj. Ltd Kj gk i, evw evrvi, cv Awdm- RvZxq wek we` vjq, wc.gm- MvRxcyi, evsjv `k (23.948126D, 90.385079c~) 17 Ryb 2014 DEA 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Kjvg Pvc Ges Awbqwš Z A vqx fvi AvcvZ wnmv

Chi tiết hơn

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK x Gi wewfbœ gv bi cöwÿ Z hlb wewfbœ m vebv cviqv hvq

Chi tiết hơn

µwgK bs

µwgK bs K `ª- 01: ( ivj bs- 10001 _ K 11767ch ší) =1767 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs 01 K vk iæg-1 (wcaviwuwm) 10001-10035 (35) 02 K vk iæg-2 (wcaviwuwm) 10036-10075 (40) 03 evw wgwus iæg, (wcaviwuwm)

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có l

CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có l CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có lời giải hướng dẫn I.1.1. Mô tả trạng thái ban đầu của

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 Pwi Bw U gu wjwg UW cøu bs 105, XvKv G cvu c«mwms Rvb, MbKevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv evsjv `k (23.952002D, 90.266265c~) 4 g 2014 2 Kjv g Pv ci gvîv 3 Kjv gi Dci Z` ší cv_ ii wgk«bi Dcw wz cviqv M Q d

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website : vik bs ZvwiL: 20 R

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website :     vik bs ZvwiL: 20 R jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : 081-76328 d v : 081-76438 website : www.comillaboard.gov.bd. E-mail : info@comillaboard.gov.bd. vik bs ZvwiL: 20 Ryb 2015 gva wgk I D Pgva wgk wk v evw, Kzwgj v Gi 2015

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 G vw±f K úvrvbu wgjm wj. `Iqvb Bw`ªm ivw, wriv ev, Avïwjqv, mvfvi (23.912511D, 90.308666c~) 21 k Ryb 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 d v±wi fe bi Kjvgmg~ n Pv ci gvîv ^vfvwek wwrvbb mxgvi D aÿ g b n q Q AvcvZ wnmve

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn