DOI: / ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ Ñîâìåñòíîå âîçäåéñòâèå áàêòåðèîôàãîâ è àíòèáèîòèêà íà áèîïë íêó Pseudomonas aeruginosa *А

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "DOI: / ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ Ñîâìåñòíîå âîçäåéñòâèå áàêòåðèîôàãîâ è àíòèáèîòèêà íà áèîïë íêó Pseudomonas aeruginosa *А"

Bản ghi

1 DOI: / Ñîâìåñòíîå âîçäåéñòâèå áàêòåðèîôàãîâ è àíòèáèîòèêà íà áèîïë íêó Pseudomonas aeruginosa *А. С. ГОРШКОВА 1, В. В. ДРЮККЕР 1, Н. Н. СЫКИЛИНДА 2 1 Лимнологический институт СО РАН, Иркутск 2 Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Москва The Combined Effect of Bacteriophages and Antibiotics on Pseudomonas aeruginosa Biofilm *A. S. GORSHKOVA 1, V. V. DRUСKER 1, N. N. SYKILINDA 2 1 Limnological Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk 2 Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Moscow  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî-ïðåæíåìó îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà íîçîêîìèàëüíûõ èíôåêöèé. Îäíèì èç êëþ åâûõ âîçáóäèòåëåé òàêîãî ðîäà çàáîëåâàíèé ÿâëÿåòñÿ Pseudomonas aeruginosa. Ïåðñïåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ áàêòåðèîôàãîâ â ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñ èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè ñåé àñ àêòèâíî èçó àåòñÿ. Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî èçó- åíèå âîçäåéñòâèÿ íîâûõ áàêòåðèîôàãîâ íà áèîïë íêó Pseudomonas aeruginosa ïðè ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè ñ àíòèáèîòèêîì ãåíòàìèöèíîì. Êëåòêè ëàáîðàòîðíîãî ýòàëîííîãî øòàììà P.aeruginosa ÐÀÎ1 âûðàùèâàëè â 96-ëóíî íûõ ïëàíøåòàõ â òå åíèå ñóòîê, îáðàçîâàâøèåñÿ áèîïë íêè îáðàáàòûâàëè àíòèáèîòèêîì ãåíòàìèöèíîì â ðàçëè íûõ êîíöåíòðàöèÿõ, à òàêæå áàêòåðèîôàãàìè AN14 è AN1. Ñòåïåíü äåãðàäàöèè áèîïë íêè îöåíèâàëè ñ ïîìîùüþ îêðàøèâàíèÿ êðèñòàëëè åñêèì ôèîëåòîâûì. Èñïîëüçîâàííûå íîâûå ëèòè åñêèå áàêòåðèîôàãè AN14 (ñåìåéñòâî Siphoviridae), AN1 (ñåìåéñòâî Myoviridae) ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûðàæåííóþ àíòèáèîïë íî íóþ àêòèâíîñòü â ïåðâûå ñóòêè âîçäåéñòâèÿ íà áèîïë íêó P.aeruginosa (p<0,001). Ýôôåêò ðàçðóøèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ãåíòàìèöèíà íà áèîïë íêó âîçðàñòàë ñ ðîñòîì êîíöåíòðàöèè àíòèáèîòèêà â äèàïàçîíå 2 16 ìêã/ìë. Äîáàâëåíèå ëèòè åñêèõ áàêòåðèîôàãîâ AN14 è AN1 óñèëèâàëî äåéñòâèå àíòèáèîòèêà (p=0,05). Òàêèì îáðàçîì, ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ëèòè åñêèõ áàêòåðèîôàãîâ è àíòèáèîòèêîâ ïðèâîäèëî ê áîëåå ýôôåêòèâíîé ýðàäèêàöèè áèîïë íêè, åì êàæäûì àíòèáàêòåðèàëüíûì àãåíòîì îòäåëüíî. Êëþ åâûå ñëîâà: áàêòåðèîôàãè, Pseudomonas aeruginosa, àíòèáèîòèêè, áèîïëåíêè. Currently, the problem of nosocomial infections is of urgent concern. Pseudomonas aeruginosa is one of the key causative agents of this type of disease. The prospect of using bacteriophages in the prevention and control of infectious diseases is now being actively studied. The aim of the work is to study the effect of new bacteriophages on P.aeruginosa biofilm when used together with the antibiotic gentamicin. Cells of the laboratory reference strain P.aeruginosa PAO1 were grown in 96-well plates for a day, the resulting biofilms were treated with gentamicin in various concentrations, as well as bacteriophages AN14 and AN1. The degree of biofilm degradation was evaluated by staining the cells with crystal violet dye. The new lytic bacteriophages AN14 (Siphoviridae family), AN1 (Myoviridae family) used in the study, showed pronounced antibiofilm activity on the first day of exposure to P.aeruginosa biofilm (p<0.001). The destructive effect of gentamicin on biofilms increased when the concentration of the antibiotic was increased in the range of 2 16 mg/ml. Addition of lytic bacteriophages AN14 and AN1 enhanced the effect of the antibiotic (p=0.05). Thus, the combined use of lytic bacteriophages and antibiotics led to a more effective eradication of biofilms than when used separately. Keywords: bacteriophages, Pseudomonas aeruginosa, antibiotics, biofilms. Ââåäåíèå Øèðîêî èçâåñòíûé ôàêò, òî áàêòåðèè Pseudomonas aeruginosa ÿâëÿþòñÿ ïðè èíîé îïïîðòóíèñòè åñêèõ èíôåêöèé è ó àñòâóåò â ðàçâèòèè èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé â îòäåëåíèÿõ ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè, äîìèíèðóÿ â Êîëëåêòèâ àâòîðîâ, 2020 *Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: å-mail: kovadlo@yandex.ru ýòèîëîãèè íîçîêîìèàëüíîé ïíåâìîíèè, ñâÿçàííîé, â îñíîâíîì, ñ èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèåé ë ãêèõ è ïíåâìîíèè ïðè ìóêîâèñöèäîçå [1].  ïîñëåäíåå âðåìÿ âîçðàñòàåò èíòåðåñ ê âèðóñàì áàêòåðèé áàêòåðèîôàãàì, è ïðîâåä í øèðîêèé ðÿä íåçàâèñèìûõ èññëåäîâàíèé â ðàçëè íûõ ëàáîðàòîðèÿõ ìèðà, ïîñâÿù ííûõ âçàèìîäåéñòâèþ áàêòåðèîôàãîâ è áàêòåðèé. Ïîëó åííûå íàáëþäåíèÿ äàþò îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, òî ôàãè ïðåäñòàâëÿþò îïðåäåë ííûé èíòåðåñ äëÿ òåðàïèè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé [2 4]. Êðîìå òîãî, АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ, 2020, 65; 3 4 7

2 êëèíè åñêèå èñïûòàíèÿ íà ëþäÿõ äåìîíñòðèðóþò ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòàòû: ïàöèåíò 15 ëåò ñ ìóêîâèñöèäîçîì ñ èíôåêöèåé Mycobacterium abscessus ëå èëñÿ òð õôàçíûì êîêòåéëåì ôàãîâ ïîñëå äâóñòîðîííåé òðàíñïëàíòàöèè ë ãêèõ. Ïðîèçâîäíûå ëèòè åñêîãî ôàãà, êîòîðûå ýôôåêòèâíî óáèâàëè èíôåêöèîííûé øòàìì M.abscessus, áûëè ðàçðàáîòàíû ñ ïîìîùüþ ãåííîé èíæåíåðèè. Âíóòðèâåííîå ëå åíèå ôàãîì õîðîøî ïåðåíîñèëîñü è àññîöèèðîâàëîñü ñ îáúåêòèâíûì êëèíè åñêèì óëó øåíèåì, âêëþ àÿ çàêðûòèå ñòåðíàëüíîé ðàíû, óëó øåíèå ôóíêöèè ïå åíè è çíà èòåëüíîå óñòðàíåíèå èíôèöèðîâàííûõ óçëîâ êîæè. Àâòîðû íå èñêëþ àëè âåðîÿòíîñòü òîãî, òî óñïåøíîå ëå åíèå ïàöèåíòà ïðîèçîøëî áû è áåç ëå åíèÿ ôàãîì. Òåì íå ìåíåå, â ðàáîòå îòìå àëîñü, òî ïàöèåíòû ñ ïîäîáíûìè êëèíè åñêèìè ñîñòîÿíèÿìè îáû íî èìåþò âûñîêóþ ñìåðòíîñòü, è òî óëó øåíèå íå áûëî ñâÿçàíî ñ ïðåêðàùåíèåì èëè íà àëîì ïðè- ìà äðóãèõ ëåêàðñòâ. Êðîìå òîãî â ïîääåðæêó äîêàçàòåëüñòâà ðîëè áàêòåðèîôàãîâ â âûçäîðîâëåíèè áîëüíîãî ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâî ðåïëèêàöèè ôàãà in vivo [5]. Ðàíåå ìû îáíàðóæèëè, òî áàêòåðèîôàãè ïîìîãàþò çíà èòåëüíî ñíèçèòü ìèíèìàëüíóþ èíãèáèðóþùóþ è áàêòåðèöèäíóþ êîíöåíòðàöèè àíòèáèîòèêîâ (ãåíòàìèöèíà è öèïðîôëîêñàöèíà) ó P.aeruginosa [6]. Ýòè íàáëþäåíèÿ áûëè ïðîâåäåíû íà ïëàíêòîííûõ êëåòêàõ, ïîýòîìó íåîáõîäèìî áûëî îïðåäåëèòü, êàêîå âîçäåéñòâèå îêàçûâàþò áàêòåðèîôàãè ñîâìåñòíî ñ àíòèáèîòèêàìè íà êëåòêè, ñóùåñòâóþùèå â âèäå áèîïë íêè. Öåëü ðàáîòû èçó åíèå âëèÿíèÿ ôàãîâ â êîìáèíàöèè ñ àíòèáèîòèêîì íà áèîïë íêó P.aeruginosa. Ìàòåðèàë è ìåòîäû Äëÿ âñåõ ýêñïåðèìåíòîâ èñïîëüçîâàëèñü ýòàëîííûå øòàììû P.aeruginosa PAO1 (èç êîëëåêöèè ïðîô. Â. Í. Êðûëîâà, ÍÈÈÂÑ èì. È. È. Ìå íèêîâà, Ìîñêâà è êîëëåêöèè ëàáîðàòîðèè ãåííûõ òåõíîëîãèé Êàòîëè åñêîãî óíèâåðñèòåòà, ã. Ë âåí, Áåëüãèÿ). Øòàìì AN1 (ñåìåéñòâî Myoviridae) áûë âûäåëåí èç î èñòíûõ ñîîðóæåíèé ã. Èðêóòñêà, AN14 (ñåìåéñòâî Siphovi-ridae) èç ðåêè Ñåëåíãè. Îáà øòàììà èìåëè ïðîçðà íûå çîíû ëèçèñà (ðèñ. 1), òî óêàçûâàåò íà ëèòè åñêèé òèï æèçíåííîãî öèêëà èñïîëüçóåìûõ øòàììîâ è çîíó îðåîëà âîêðóã çîíû ëèçèñà, òî ïðåäïîëîæèòåëüíî ãîâîðèò î íàëè èè àêòèâíîñòè, äåïîëèìåðèçóþùåé âíåêëåòî íûå ïîëèìåðíûå âåùåñòâà P.aeruginosa. Áûë èñïîëüçîâàí àíòèáèîòèê ãåíòàìèöèí (ïðîèçâîäñòâî «Áåëìåäïðåïàðàòû»). Ýêñïåðèìåíò ïî âîçäåéñòâèþ ôàãîâ íà áèîïë íêè áûë ïðîâåä í ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìèêðîòèòðîâàëüíûõ ïëàíøåòîâ [7]. Áèîïë íêè âûðàùèâàëè â òå åíèå 24 â 96-ëóíî íûõ ïëàíøåòàõ ïðè 37 Ñ. Â êà åñòâå ïèòàòåëüíîé ñðåäû èñïîëüçîâàëè LB: òðèïòîí 1%, äðîææåâîé ýêñòðàêò 0,5%, NaCl 1%. Ïîñëå êóëüòèâèðîâàíèÿ ïèòàòåëüíóþ ñðåäó îòáèðàëè è ëóíêè ïðîìûâàëè ôèçèîëîãè åñêèì ðàñòâîðîì äëÿ óäàëåíèÿ íåïðèêðåïë ííûõ êëåòîê. Çàòåì ê áèîïë íêàì äîáàâëÿëè ðàçëè íûå âàðèàíòû: ãåíòàìèöèí â ðàçëè íûõ êîíöåíòðàöèÿõ (2, 4, 8, 16 ìêã/ìë), áàêòåðèîôàãè AN1, AN14 â êîëè åñòâå 10 7 ÁÎÅ íà 1 ëóíêó (áëÿøêî-îáðàçóþùèå åäèíèöû). Ïåðåä ýêñïåðèìåíòîì áàêòåðèàëüíàÿ êóëüòóðà òåñòèðîâàëàñü íà óâñòâèòåëüíîñòü ê áàêòåðèîôàãàì ìåòîäîì äâóõñëîéíîãî àãàðà, à ôàãîâàÿ ñóñïåíçèÿ ïðîâåðÿëàñü íà áàêòåðèàëüíóþ ñòåðèëüíîñòü ïîñåâîì íà ñðåäó LB. Ýêñïåðèìåíòû áûëè ïðîâåäåíû â 3 5-êðàòíûõ ïîâòîðíîñòÿõ. Â êà- åñòâå ïîëîæèòåëüíîãî êîíòðîëÿ âûñòóïàëè êëåòêè P.aeruginosa â ñðåäå LB, â êà åñòâå îòðèöàòåëüíîãî êîíòðîëÿ ñðåäà LB áåç êëåòîê. Êóëüòèâèðîâàíèå áèîïë íîê ñ ôàãàìè, ãåíòàìèöèíîì è èõ êîìáèíàöèåé ïðîâîäèëè â òåðìîñòàòå ïðè 37 Ñ â òå åíèå Çàòåì ïèòàòåëüíóþ ñðåäó è ïëàíêòîííûå êëåòêè îòáèðàëè è ëóíêè ïðîìûâàëè ôèçèîëîãè åñêèì ðàñòâîðîì, ñóøèëè è îêðàøèâàëè 0,4% âîäíûì ðàñòâîðîì êðèñòàëëè åñêîãî ôèîëåòîâîãî. Ïîñëå 15-ìèíóòíîãî îêðàøèâàíèÿ ïëàíøåòû ïðîìûâàëè òàê, òî â ëóíêàõ ñ îòðèöàòåëüíûì êîíòðîëåì íå îñòàâàëîñü íåñïåöèôè åñêè ñâÿçàâøåãîñÿ êðàñèòåëÿ. Ïîñëå ïðîñóøèâàíèÿ â êàæäóþ ëóíêó äîáàâëÿëè 96% ýòàíîë è îñòàâëÿëè ýêñòðàãèðîâàòüñÿ â òå åíèå 20 ìèí. Ïîñëå îïòè åñêóþ ïëîòíîñòü ðàñòâîðà èçìåðÿëè íà ôîòîýëåêòðîêîëîðèìåòðå ïðè äëèíå âîëíû 590 íì. Ìèíèìàëüíóþ èíãèáèðóþùóþ è ìèíèìàëüíóþ áàêòåðèöèäíóþ êîíöåíòðàöèè îïðåäåëÿëè ñîãëàñíî Ìåòîäè åñêèì óêàçàíèÿì Ñòàòèñòè åñêóþ çíà èìîñòü ðàçëè èé ìåæäó äàííûìè îïòè åñêîé ïëîòíîñòè êðèñòàëëè åñêîãî ôèîëåòîâîãî êîíòðîëüíûõ áèîïë íîê è îáðàáîòàííûõ ôàãàìè îöåíèâàëè t-êðèòåðèåì Ñòüþäåíòà. Íåïàðàìåòðè èñêèé êðèòåðèé Ìàííà Óèòíè ïðèìåíÿëè äëÿ îöåíêè ðàçëè èé ìåæäó áèîïë íêàìè ñ àíòèáèîòèêàìè ðàçëè íûõ êîíöåíòðàöèé è èìè æå ñ äîáàâëåíèåì áàêòåðèîôàãîâ. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ Áàêòåðèîôàã AN14 îïðåäåë í êàê ïðåäñòàâèòåëü ðîäà Yuavirus, ñåìåéñòâî Siphoviridae, ïîðÿäîê Caudovirales (ðèñ. 2, à). Åãî ãåíîì (¹ KX â GenBank), òàêæå êàê è ãåíîìû äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî ðîäà, ñîäåðæèò ãåí èíòåãðàçû. Îäíàêî äëÿ ýòèõ ôàãîâ íå óäàëîñü ïîëó èòü ëèçîãåííûå øòàììû [8], è èõ ãåíîì íå îáíàðóæèâàåòñÿ â ñîñòàâå áàêòåðèàëüíîãî ãåíîìà P.aeruginosa â êà åñòâå ïðîôàãà. Ïîýòîìó ôàãè ýòîãî ðîäà îòíîñÿò ê ëèòè åñêèì. Áàêòåðèîôàã AN1 îòíîñèòñÿ ê ãèãàíòñêèì ôàãàì P.aeruginosa ðîäó ϕkz (ðèñ. 2, á). Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ýêñïåðèìåíòà ïî âîçäåéñòâèþ ôàãîâ è àíòèáèîòèêîâ íà áèîïë íêó ìû óáåäèëèñü, òî èñïîëüçóåìûé øòàìì îáðà- Рис. 1. Зоны лизиса фагов AN14, AN1 через 5 сут роста. Отдельные бляшки могут достигать 6 мм за счёт зоны ореола. 8 АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ, 2020, 65; 3 4

3 a Рис. 2. Трансмиссионная электронная микроскопия (шкала 100 нм). а штамм AN14; б штамм AN1. Рис. 3. Эпифлуоресцентная микроскопия биоплёнки Pseudomonas aeruginosa PAO1 на покровных микроскопических стеклах, окраска ДАФИ. Рис. 4. Влияние различных концентраций гентамицина в комбинации с бактериофагами AN1 и AN14 на биоплёнку P.aeruginosa РАО1. Столбики отражают средние результаты и стандартное отклонение измерений количества красителя, специфически связавшегося с биопленкой P.aeruginosa в различных вариациях эксперимента. б çóåò áèîïë íêè â òå åíèå 24. Íà ðèñ. 3 ïîêàçàíà êóëüòóðà Pseudomonas aeruginosa PAO1 íà ñòåêëå ïîñëå êóëüòèâèðîâàíèÿ â òå åíèå 24 ïðè 37 Ñ â æèäêîé ñðåäå LB. Âèäíû òèïè íûå äëÿ áèîïë íîê P.aeruginosa ìèêðîêîëîíèè. Òàêàÿ ñóòî íàÿ áèîïë íêà áûëà îáðàáîòàíà ðàçëè íûìè êîíöåíòðàöèÿìè ãåíòàìèöèíà â ñî åòàíèè ñ áàêòåðèîôàãàìè. Íà ðèñ. 4 ïðåäñòàâëåíû ñðåäíèå ïîêàçàòåëè è ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå òð õ íåçàâèñèìûõ ýêñïåðèìåíòîâ 2 øòàììîâ P.aeruginosa ÐÀÎ1. Èç ðèñ. 4 âèäíî, òî çà ñóòêè èíêóáàöèè áàêòåðèîôàãè AN14 è AN1 çíà èòåëüíî ñîêðàòèëè áèîïë íêó â ñðåäíåì íà 60% (p<0,001). Ýòîò ïîêàçàòåëü ñîïîñòàâèì ñ äàííûìè ïî àíòèáèîïë íî íîé àêòèâíîñòè êîêòåéëÿ èç ôàãîâ ñåìåéñòâ Myoviridae è Podoviridae, ïîëó åííûõ íà íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ øòàììîâ, âûäåëåííûõ ó áîëüíûõ ðèíîñèíóñèòîì [9]. Òàêæå â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ñòàëî ÿñíî, òî áàêòåðèîôàãè AN1, AN14 è ãåíòàìèöèí äåãðàäèðóþò áèîïë íêó P.aeruginosa ýôôåêòèâíåå ïðè ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè (p=0,05). Èíòåðåñíî, òî â àíàëîãè íîì èññëåäîâàíèè ñ èñïîëüçîâàíèåì P.aeruginosa PA14 è Pb-ïîäîáíîãî è SN-ïîäîáíîãî áàêòåðèîôàãîâ íå áûëî ïîëó åíî ïîëîæèòåëüíîãî ñîâìåñòíîãî ýôôåêòà c ãåíòàìèöèíîì ïðè âûðàùèâàíèè áèîïë íîê â ïëàñòèêîâûõ ïëàíøåòàõ, íî áûë ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò íà ýïèòåëèàëüíûõ êëåòêàõ [10]. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, òî âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè íûõ øòàììîâ ôàãîâ è áàêòåðèé â çíà èòåëüíîé ñòåïåíè ñïåöèôè íî [11]. Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà ïîêàçàëè, òî èñïîëüçóåìûå áàêòåðèîôàãè è àíòèáèîòèê ñïîñîáíû çíà èòåëüíî ñîêðàòèòü áèîïë íêó P.aeruginosa â ñðåäíåì íà 90% ïðè êîíöåíòðàöèè ãåíòàìèöèíà 16 ìêã/ìë. Âàæíî îòìåòèòü, òî åðåç ýêñïîçèöèè ñ àíòèáèîòèêîì è âèðóñàìè â êóëüòóðå ïîÿâëÿþòñÿ óñòîé èâûå êëåòêè, êîòîðûå âîññòàíàâëèâàþò èñëåííîñòü áàêòåðèé äî êîíòðîëüíîãî óðîâíÿ. Â ïëàíêòîííîé êóëüòóðå òàêæå êàê è íà áèîïë íêàõ ïî îòäåëüíîñòè ôàãè è àíòèáèîòèêè ïðè îïðåäåë ííîé êîíöåíòðàöèè ñíèæàëè èñëåííîñòü áàêòåðèàëüíîé ïîïóëÿöèè. Ñîâìåñòíîå âîçäåéñòâèå áàêòåðèîôàãîâ è àíòèáèîòèêîâ ïðè òîé æå êîíöåíòðàöèè àíòèáèîòèêà ïðèâîäèëî ê ïîëíîìó АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ, 2020, 65; 3 4 9

4 Определение минимальной бактерицидной концентрации гентамицина в отношении планктонных клеток P.aeruginosa PAO1 Øòàììû Ñóòêè Ãåíòàìèöèí, ìêã/ìë PAO1 1-å + 2-å å PAO1 + áàêòåðèîôàã AN1 1-å 2-å å Примечание. «+» визуально определяемый рост по помутнению среды; отсутствие роста, жидкая питательная среда прозрачная. 10 óíè òîæåíèþ áàêòåðèàëüíûõ êëåòîê çà ïðîìåæóòîê âðåìåíè, çà êîòîðûé íå óñïåâàëè ïîÿâëÿòüñÿ ôàãîóñòîé èâûå è àíòèáèîòèêîóñòîé èâûå êëåòêè (òàáëèöà). Ìåòîä, èñïîëüçóåìûé äëÿ îöåíêè äåãðàäàöèè áèîïë íîê, íå ïîçâîëÿåò îöåíèòü êîëè åñòâî îñòàâøèõñÿ æèçíåñïîñîáíûõ êëåòîê, ïîýòîìó îñòà òñÿ íå ÿñíûì ïðè êàêîé êîíöåíòðàöèè àíòèáèîòèêà ïðîèñõîäèò ýðàäèêàöèÿ áèîïë íêè è ïðîèñõîäèò ëè âîîáùå. Òàêæå áûëî îáíàðóæåíî, òî ñ ðîñòîì êîíöåíòðàöèè àíòèáèîòèêà óìåíüøàëñÿ ñóììàðíûé ýôôåêò ñ ôàãîì. Ïîäîáíîå íàáëþäàëîñü è â äðóãèõ ðàáîòàõ: âîñüìèêðàòíàÿ è îäíîêðàòíàÿ êîíöåíòðàöèÿ àíòèáèîòèêà òîáðàìèöèíà ñ ôàãàìè íå îòëè àëèñü ïî ýôôåêòó, òî àâòîðû îáúÿñíèëè òåì, òî ïðè áîëåå âûñîêîé êîíöåíòðàöèè àíòèáèîòèêà ñòàíîâèòñÿ çàòðóäíèòåëüíûì ðàçìíîæåíèå ôàãà [10]. Ìåõàíèçì ñèíåðãåòè åñêîãî ýôôåêòà àíòèáèîòèêîâ è ôàãîâ ïîêà äî êîíöà íå ïîíÿòåí. Îäíàêî ñóùåñòâóþò ïðåäïîëîæåíèÿ, òî â ðåçóëüòàòå âûðàáîòêè ôàãîóñòîé èâîñòè ó êëåòîê îäíîâðåìåííî ñ ýòèì îñëàáëÿåòñÿ óñòîé èâîñòü ê àíòèáèîòèêàì [12]. Íàìè áûëî ïðîâåäåíî îïðåäåëåíèå ÌÈÊ ôàãîóñòîé èâîé êóëüòóðû P.aeruginosa, âûäåëåííîé ïîñëå êóëüòèâèðîâàíèÿ ñ áàêòåðèîôàãîì. Îêàçàëîñü, òî ìèíèìàëüíàÿ èíãèáèðóþùàÿ êîíöåíòðàöèÿ àíòèáèîòèêà áûëà èäåíòè íîé ó óâñòâèòåëüíîãî è íå óâñòâèòåëüíîãî ê ôàãó âàðèàíòà. Åäèíîé õàðàêòåðèñòèêîé äëÿ áîëüøèíñòâà ôàãîâ ÿâëÿåòñÿ ñâîéñòâî ïîÿâëåíèÿ ôàãîóñòîé- èâûõ âàðèàíòîâ, òî ïðèâîäèò ê âîññòàíîâëåíèþ áàêòåðèàëüíîé ïîïóëÿöèè. Ðåøåíèåì ýòîé ïðîáëåìû ñïåöèàëèñòû â ôàãîâîé òåðàïèè ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàíèå ñìåñè èç áàêòåðèîôàãîâ, èñïîëüçóþùèõ ðàçëè íûå ðåöåïòîðû íà ïîâåðõíîñòè êëåòî íîé ñòåíêè. Ýòîò ïîäõîä ïîçâîëÿåò óâåëè èòü âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ ôàãîóñòîé èâûõ âàðèàíòîâ. Áîëåå òîãî, ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîñëåäîâàòåëüíî íåñêîëüêî êîêòåéëåé ôàãîâ, òî äà ò åù áîëüøå âðåìåíè äëÿ êîíòðîëÿ íàä ôàãîâîé ïîïóëÿöèåé äëÿ âûðàáîòêè èììóííîãî îòâåòà îðãàíèçìà [13]. Çàêëþ åíèå Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâî ñïîñîáíîñòè íîâûõ áàêòåðèîôàãîâ P.aeruginosa AN1 è AN14 ðàçðóøàòü ñôîðìèðîâàâøóþñÿ áèîïë íêó, à òàêæå èõ ïîëîæèòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àíòèáèîòèêîì ãåíòàìèöèíîì â ðàçðóøåíèè áèîïë íêè. Ýòî ãîâîðèò î òîì, òî ïðèìåíåíèå áîëåå íèçêèõ êîíöåíòðàöèé àíòèáèîòèêà ñîâìåñòíî ñ ôàãîì ìîæåò èìåòü òîò æå àíòèáàêòåðèàëüíûé ýôôåêò, òî è âûñîêèå äîçû àíòèáàêòåðèàëüíîãî ïðåïàðàòà, èìåþùåãî òÿæ ëûå ïîáî íûå ýôôåêòû. Ïðîâåä ííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ âíîñÿò âêëàä â ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ïî èçó åíèþ âëèÿíèÿ áàêòåðèîôàãîâ íà áèîïë íêó áàêòåðèé Pseudomonas aeruginosa. Ïîëó åííûå äàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ áàêòåðèîôàãîâ ðàñøèðÿþò è óãëóáëÿþò ïîíèìàíèå äàííîãî âîïðîñà. Èñòî íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ðàáîòà âûïîëíåíà ïî ãîñáþäæåòíîìó ïðîåêòó ÀÀÀÀ-À Áëàãîäàðíîñòè. Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ÖÊÏ «Óëüòðàìèêðîàíàëèç» ËÈÍ ÑÎ ÐÀÍ çà ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñìèññèîííîãî ýëåêòðîííîãî ìèêðîñêîïà. ЛИТЕРАТУРА 1. Ëàçàðåâà À.Â., åáîòàðü È.Â., Êðûæàíîâñêàÿ Î.À., åáîòàðü Â.È., Ìàÿíñêèé Í.À. Pseudomonas aeruginosa: ïàòîãåííîñòü, ïàòîãåíåç è ïàòîëîãèÿ. Êëèíè åñêàÿ ìèêðîáèîëîãèÿ è àíòèìèêðîáíàÿ õèìèîòåðàïèÿ Ò. 17. ¹ 3. Ñ / Lazareva A.V., Chebotar' I.V., Kryzhanovskaya O.A., Chebotar' V.I., Mayanskij N.A. Pseudomonas aeruginosa: patogennost', patogenez i patologiya. Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya 2015; 17 (3): [in Russian] 2. Waters E.M., Neill D.R., Kaman B., Sahota J.S., Clokie M.R.J., Winstanley C. et. al. Phage therapy is highly effective against chronic lung infections with Pseudomonas aeruginosa. Thorax 2017; 72 (7): Danis-Wlodarczyk K., Vandenheuvel D., Jang H. B., Briers Y., Olszak T., Arabski M. et al. A proposed integrated approach for the preclinical evaluation of phage therapy in Pseudomonas infections. Scientific reports 2016; (6). doi.org/ /srep Alves D.R, Perez-Esteban P., Kot W., Bean J. E., Arnot T., Hansen L. H. et al. A novel bacteriophage cocktail reduces and disperses Pseudomonas aeruginosa biofilms under static and flow conditions. Microb Biotechnol 2015; 9 (1): Dedrick R. M., Guerrero-Bustamante C.A., Garlena R.A., Russell D.A., Ford K., Harris K., Gilmour K.C., Soothill J., Jacobs-Sera D., Schooley R.T., Hatfull G.F., Spencer H. Engineered bacteriophages for treatment of a patient with a disseminated drug-resistant Mycobacterium abscessus. Nature Medicine 2019; 25: Ãîðøêîâà À.Ñ., Ñûêèëèíäà Í.Í., Äðþêêåð Â.Â. Ýôôåêò áàêòåðèîôàãîâ íà ïîâûøåíèå óâñòâèòåëüíîñòè êëåòîê Pseudomonas aeruginosa ê àíòèáèîòèêàì. Ñáîðíèê òåçèñîâ VI Âñåðîññèéñêîãî ñ ìåæäóíàðîäíûì ó àñòèåì Êîíãðåññà ìîëîäûõ ó åíûõ-áèîëîãîâ 'Ñèìáèîç- АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ, 2020, 65; 3 4

5 Ðîññèÿ 2013', Èðêóòñê. Èçäàòåëüñòâî 'Àñïðèíò', C / Gorshkova A.S., Sykilinda N.N., Drjyukker V.V. Effekt bakteriofagov na povyshenie chuvstvitel'nosti kletok Pseudomonas aeruginosa k antibiotikam. Sbornik tezisov VI Vserossijskogo s mezhdunarodnym uchastiem Kongressa molodykh uchenykh-biologov 'Simbioz-Rossiya 2013', Irkutsk. Izdatel'stvo 'Asprint', 2013; Knezevic P., Petrovic O. A colorimetric microtiter plate method for assessment of phage effect on Pseudomonas aeruginosa biofilm. J Microbiol Methods 2008; 74 (2 3), Ceyssens P.J., Mesyanzhinov V., Sykilinda N., Briers Y., Roucourt B., Lavigne R., Robben J., Domashin A., Miroshnikov K., Volckaert G., Hertveldt K. The genome and structural proteome of YuA, a new Pseudomonas aeruginosa phage resembling M6. J Bacteriol 2008; 190 (4): Fong S.A., Drilling A., Morales S., Cornet M.E., Woodworth B. A., Fokkens W. J. Activity of bacteriophages in removing biofilms of Pseudomonas aeruginosa isolates from chronic rhinosinusitis patients. Front Cell Infect Microbiol 2017; 7 (418). doi: /fcimb СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ãîðøêîâà Àííà Ñåðãååâíà ê. á. í., íàó íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè âîäíîé ìèêðîáèîëîãèè ËÈÍ ÑÎ ÐÀÍ, Èðêóòñê Äðþêêåð Âàëåíòèí Âàëåðüÿíîâè ä. á. í., ãëàâíûé íàó íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè âîäíîé ìèêðîáèîëîãèè ËÈÍ ÑÎ ÐÀÍ, Èðêóòñê 10. Chaudhry W.N., Concepcio n-acevedo J., Park T., Andleeb S., Bull J.J., Levin B.R. Synergy and Order Effects of Antibiotics and Phages in Killing Pseudomonas aeruginosa Biofilms. PLoS ONE 2017; 12 (1): e doi: /journal.pone Latz S., Krüttgen A., Häfner H., Buhl E. M., Ritter K., Horz H.P. Differential Effect of Newly Isolated Phages Belonging to PB1-Like, phikz-like and LUZ24-Like Viruses against Multi-Drug Resistant Pseudomonas aeruginosa under Varying Growth Conditions Viruses 2017; 9 (315). doi: /v Chan B. K., Turner P. E., Kim S., Mojibian H. R., Elefteriades J. A, Narayan D. Phage treatment of an aortic graft infected with Pseudomonas aeruginosa. Evolution, Medicine, and Public Health 2018; 1 (2018): doi: /emph/eoy Schmidt C. Phage therapy's latest makeover. Nature Biotechnology 2019; Ñûêèëèíäà Íèíà Íèêîëàåâíà ê. á. í., íàó íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè ãåííîé èíæåíåðèè Èíñòèòóòà áèîîðãàíè åñêîé õèìèè èì. àêàä. Ì. Ì. Øåìÿêèíà è Þ. À. Îâ- èííèêîâà ÐÀÍ, Ìîñêâà АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ, 2020, 65;

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

(Microsoft Word Nguy?n Van Ph\372-ok.doc)

(Microsoft Word Nguy?n Van Ph\372-ok.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 161-166 Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi urani trong nước thải của quá trình thủy luyện quặng đất hiếm Việt Nam bằng phương

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: DOI: / /15/1/ NGHIÊN CỨU THỰC N

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: DOI: / /15/1/ NGHIÊN CỨU THỰC N Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: 98-103 DOI: 10.15625/1859-3097/15/1/4925 http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÁC DỤNG GIẢM CHẤN CỦA CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường Đại học Y Hà Nội Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng hỗ trợ hạ

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè EAP Task Force DEPA/DANCEE Äàòñêîå àãåíòñòâî ïî îõðàíå

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

TC so 6_2015

TC so 6_2015 HIỆU QUẢ KẾT HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO Vũ Thị Tâm 1, Nguyễn Thị Kim Liên 2 1 Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, 2 Trường

Chi tiết hơn

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A 1,2,3, Lim KK 2,3,4 1 Department of General Medicine,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 11-KHMT-52NGUYEN VAN CUONG(88-93)

Microsoft Word - 11-KHMT-52NGUYEN VAN CUONG(88-93) THU HỒI NHIÊN LIỆU LỎNG TỪ NHỰA HDPE, PE VÀ LỐP XE PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN Nguyễn Văn Cường 1, Lê Hùng Anh 2, Nguyễn Hữu Sơn 1, Phạm Hoàng Ái Lệ 1, Đoàn Vũ Chí 1 và Trịnh Ngọc Nam 3 1 Khoa

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Pages from _Finder-4.pdf

Pages from _Finder-4.pdf - Óñòàíîâêà íà ïå àòíûõ ïëàòàõ èëè øòåïñåëüíîå êðåïëåíèå - Èñïîëíåíèå îáìîòêè: C, DC, óâñòâèò. DC èëè ñòàáèëüíàÿ â äâóõ - 8 ìì, êâ (./ µñ) ìåæäó îáìîòêîé è êîíòàêòàìè - Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû +8

Chi tiết hơn

TÓM TẮT B6-319 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, HCMC Tel: Fax: Web: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

TÓM TẮT B6-319 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, HCMC Tel: Fax: Web:   XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN TÓM TẮT XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN BẰNG BỂ SINH HỌC TIẾP XÚC HIẾU KHÍ Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp có công suất 250 m 3 /ngày với bể sinh học hiếu khí Aerotank được cải tạo thành

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Xử lý nước thải chế biến cá da trơn bằng lồng quay sinh học yếm khí kết hợp lồng quay sinh học hiếu khí Lê Hoàng Việt Ngô Huệ Đức Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Võ Châu Ngân Trường Đại học Cần Thơ ( Bài nhận

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

(Microsoft Word Nguy\352~n Thi? Bi\264ch Huo`ng. OK. Confirmed doc)

(Microsoft Word Nguy\352~n Thi? Bi\264ch Huo`ng. OK. Confirmed doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 253-258 Phức chất Zn(II) với N(4)-allylthiosemicacbazon 2-axetylpyriđin và N(4)-metylthiosemicacbazon 2- axetylpyriđin: Tổng

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

PHÂN LOẠI ĐAU SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

PHÂN LOẠI ĐAU SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO PHÂN LOẠI ĐAU SAU ĐỘT QUỴ NÃO Classification of post stroke pain Vũ Anh Nhị 1, Nguyễn Mạnh Bảo 2 Tóm Tắt: Mục tiêu: Nhằm xác định tỷ lệ bệnh nhân (BN) có đau sau đột quỵ não (ĐQN). Phương pháp: 157 BN

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶ

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶ Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) 118-124 NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME Trần Quốc Đảm *, Đào Thị Tuyết Mai,

Chi tiết hơn

KHOA H C CÔNG NGH NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Mi

KHOA H C CÔNG NGH NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Mi NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Minh Châu 1, Nguy n Th Di u Thúy 1 TÓM T T T tiêu c a nghiên c u này là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CNTP-15-NGUYEN VAN MUOI(92-97)26

Microsoft Word - CNTP-15-NGUYEN VAN MUOI(92-97)26 DOI:10.22144/ctu.jsi.2016.026 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐIỀU KHIỂN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÔ TỪ CÁ LÓC NUÔI TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP Nguyễn Văn Mười và Trần Thanh Trúc Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 8. Nguyen Hong Son.doc

Microsoft Word - Bai 8. Nguyen Hong Son.doc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 27 (2011) 194 201 Thu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giang PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn 1, *, ThS. Phạm Sỹ An 2 1 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc

Chi tiết hơn

ENGLISH часть 2.indd

ENGLISH часть 2.indd 2016 ÓÄÊ 372.3/.4 ÁÁÊ 74.102 Ê 82 Ìåòîäèñò ñåðèè Ñ.Â. Ïÿòàê Èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Ãåðàñèìîâà Ê 82 Êðèæàíîâñêàÿ Ò. Â. Àíãëèéñêèé ÿçûê : äëÿ äåòåé 5 6 ëåò : â 2.. 2 / Ò. Â. Êðèæàíîâñêàÿ. 2-å èçä., èñïð. è

Chi tiết hơn

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWARE IN IMPROVING STUDENTS READING SKILL 1 / Arjunan Perumal 1 1 Johor Malaysia / Kota Masai Secondary School / Email: arjuna_shal8@yahoocom Abstract In today s world of constant

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

VIỆN KHOA HỌC

VIỆN KHOA HỌC TIỂU BAN TÀI NGUYÊN SINH VẬT PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT CHUYÊN CANH RAU Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Việt, Lê Thị Hoa Sen Trường Đại học Khoa học, Đại

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễ

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễn Ngọc Thạch 2 TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát một số yếu tố liên quan đến áp lực nội sọ trước

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

Toán học trong Y học: giá trị chẩn đoán của tỷ lệ AST/ALT, chỉ số APRI và FIB-4 để phát hiện mức độ xơ hóa gan Tóm tắt PGS TS Nguyễn Nghiêm Luật Bệnh

Toán học trong Y học: giá trị chẩn đoán của tỷ lệ AST/ALT, chỉ số APRI và FIB-4 để phát hiện mức độ xơ hóa gan Tóm tắt PGS TS Nguyễn Nghiêm Luật Bệnh Toán học trong Y học: giá trị chẩn đoán của tỷ lệ AST/ALT, chỉ số APRI và FIB-4 để phát hiện mức độ xơ hóa gan Tóm tắt PGS TS Nguyễn Nghiêm Luật Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC Các chỉ số tỷ lệ AST/ALT, APRI

Chi tiết hơn

MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1

MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1 MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1 Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng và Sinh thái,

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THANH LƯƠNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TẠI KHOA PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC BỆNH VIỆN BẠC

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THANH LƯƠNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TẠI KHOA PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC BỆNH VIỆN BẠC BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THANH LƯƠNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TẠI KHOA PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2019 BỘ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 17.DANG THI HOANG OANH( )

Microsoft Word - 17.DANG THI HOANG OANH( ) THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI TRÊN CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG THUỐC KHÁNG SINH ERYTHROMYCIN THIOCYANATE Đặng Thị Hoàng Oanh 1 và Nguyễn Thanh Phương 1 ABSTRACT Sensitivity

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09/1957 Giới tính: Nam Nơi sinh: TP.Thái Nguyên, Thái

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m 7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm ma Stinging nettle is a plant with a long history of

Chi tiết hơn

Preliminary data of the biodiversity in the area

Preliminary data of the biodiversity in the area Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ T p 30 4S (2014) 73-81 Nghiên cứu tác động của kết cấu đảo chiều hoàn lưu đến trường dòng chảy trong trường hợp dòng chảy ng p Nguyễn Đức Hạnh* Trần

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Sonata IV Sei Sonate per il Cembalo Solo Johan Agrell Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Non-commercial copying welcome Revi

Sonata IV Sei Sonate per il Cembalo Solo Johan Agrell Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Non-commercial copying welcome Revi Sonata IV Sei Sonate per il embalo Solo Johan Agrell 101 15 Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Noncommercial copying welcome Revision : 1.1 ` ) ` ` ` ` Preface This is an edition of Johan

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24)

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG Hồ Thị Thu Hồ 1 và Lê Văn Nhương 1 1 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung:

Chi tiết hơn

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 1: 182-189 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ SỤC KHÍ ĐẾN HIỆN TƯỢNG TẮC MÀNG LỌC TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG

Chi tiết hơn

KHOA HỌC CÔNG NGHÊ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ TÓM TẮT Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Cô

KHOA HỌC CÔNG NGHÊ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ TÓM TẮT Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Cô KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ TÓM TẮT Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM Ngày gửi bài: 10/5/2016 Ngày chấp nhận đăng:

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

25421.dvi

25421.dvi Í 21 Ä Í 4 ² Vol. 21, No. 4 2006 7 Ì Jul., 2006 «: 1000-324X(2006)04-0833-05 - Đ ² ÆÅË Ê Ç Ì È ÌÄÉ (Á Â À Ã 310027) Å Ø Û ÜÇ ½½ - ½ ³ Ø (MgB 4O 7 Mg 2B 2O 5) Ý X ½ (XRD) Ó Ý Æ ÏÕ ÆÙ (SEM) Ñ ÏÕÆÙ (TEM)

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị Thúy, Nguyễn Văn Hùng Trường Đại học Y Hà Nội Đánh giá sự thay đổi chất lượng

Chi tiết hơn

weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf

weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf PCB connectors RS1.6 LS.. Product data IEC: 500 / 14 UL: / 10 or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 LS.. SN Rectangular plugin male connector with solder

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

TRAO ĐỔI VỀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THUỐC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN

TRAO ĐỔI VỀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THUỐC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN TỐI ƯU PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DỰA TRÊN PK/PD Nguyễn Hoàng Anh - Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi ADR - Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Dược Hà nội - Đơn vị

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0212 Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp. 223-228 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO

Chi tiết hơn

Stt Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài THỐNG KÊ ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN - NĂM 2014 Mô phỏng bố cục canteen trường Đại học Quốc tế Thành

Stt Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài THỐNG KÊ ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN - NĂM 2014 Mô phỏng bố cục canteen trường Đại học Quốc tế Thành Stt Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 THỐNG KÊ ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN - NĂM 2014 Mô phỏng bố cục canteen trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Máy in 3D (3D Printer Manufacturing)

Chi tiết hơn

Công nghệ sinh học & Giống cây trồng NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thomson) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ Bùi Văn Thắng

Công nghệ sinh học & Giống cây trồng NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thomson) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ Bùi Văn Thắng NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thomson) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ Bùi Văn Thắng 1, Cao Thị Việt Nga 2, Vùi Văn Kiên 3, Nguyễn Văn Việt 4 1,2,3,4 Trường Đại học Lâm nghiệp

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề x

NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề x NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề xuất thang điểm mới, the Full Outline of Unresponsiveness

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC THỬ NGHIỆM CẢM NHIỄM BÀO TỬ Perkinsus olseni VÀO NGHÊU BẾN TRE (Meretrix lyrata) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM INFECTION OF PARASITES Perkinsus olseni INTO BEN TRE HARD CLAM (Meretrix lyrata)

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 1 (2013) 32-40 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu Nguyễn Phương Mai * Trường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CN23-TRAN NGOC BICH( )

Microsoft Word - CN23-TRAN NGOC BICH( ) ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH TRÊN HỆ TIẾT NIỆU CỦA CHÓ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trần Ngọc Bich 1, Lê Thị Phương Đông 2, Nguyễn Phúc Khánh 1, Nguyễn Thị Yến Mai 3, Trương Phúc Vình 1 và Trần Thị Thảo 1 1

Chi tiết hơn

NguyenThanhLong[1]

NguyenThanhLong[1] PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA CÁC NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN CHỦ YẾU Ở TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Thanh Long 1 ABSTRACT This study was conducted in two coastal Long Phu and Vinh Chau districts of

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CHÂN VỊT TÀU THỦY CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÁNH EVALUATING THE STRENGTH OF BUILT-UP PROPELLER TÓM TẮT Ngày nhận bài: 21/01/2016; Ngày phản biện thông qua:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TP13-LE THI BICH PHUONG(84-91)

Microsoft Word - TP13-LE THI BICH PHUONG(84-91) TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH ĐƯỜNG HÓA TINH BỘT BẮP NẾP BẰNG ENZYME GLUCOAMYLASE Lê Thị Bích Phương 1 và Nguyễn Minh Thủy 2 1 Học viên cao học CNTP K19, Trường Đại học Cần Thơ 2 Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng

Chi tiết hơn