w 6e$ZzgøD Xì;gƒqzÑÐyŠ '',!* ÆugMZ9tgzZìyŠª»w 6` M [xzx ÆŠ HgIÆw 6Ì=X ïšš HgIÃ}uzŠq-Zë6,äƒqzÑÆ XÐVƒìg}Š,Š HgIÃ}uzŠq-ZÌ\MX ìgƒwßñðs Å )) gzz~i!* æh Î3

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "w 6e$ZzgøD Xì;gƒqzÑÐyŠ '',!* ÆugMZ9tgzZìyŠª»w 6` M [xzx ÆŠ HgIÆw 6Ì=X ïšš HgIÃ}uzŠq-Zë6,äƒqzÑÆ XÐVƒìg}Š,Š HgIÃ}uzŠq-ZÌ\MX ìgƒwßñðs Å )) gzz~i!* æh Î3"

Bản ghi

1 w 6e$ZzgøD Xì;gƒqzÑÐyŠ '',!* ÆugMZ9tgzZìyŠª»w 6` M [xzx ÆŠ HgIÆw 6Ì=X ïšš HgIÃ}uzŠq-Zë6,äƒqzÑÆ XÐVƒìg}Š,Š HgIÃ}uzŠq-ZÌ\MX ìgƒwßñðs Å )) gzz~i!* æh Î3 O X Ùâ[ÑZ Ô ð4;]zg~g ]ZgÅw 6~ N X ázzäbcc* ¹F,c* ~[f [ ÉZ ì@* YHi M»w 6ÐÔ ë( Fireworks)¾gz], Ã&Vc*EH ç? Ñ F g ( zz/ î Æb ÏZÌ~ЊÀçOXì@* YHwLZb ÏZ»w 6Ì~ y Ã]gq!2 63q-ZB ÆkZ zô ìg3šúóƒ&tv X g M, žgz], à X ˆƒƒe»ÄZg ìgyñ3šì}gâæv MðƒÐ +F,µ»*Š~kZìTÞƒZ(, Ѓ&»yÀZ g M Ìt ÐЊ yš¼ Z[Z tâ ÂX Å Ze {gšhqâåtìšhc* Î( Christmas Tree)~R, X _ƒ] F, ÅV y c* ~ŠgZ / ~]Š ]ZgKZäVM,ZйÐaÆ\ vzð~v- Z S7,Ìz ))!* 6,V»Ï¹XHi M»yŠ Æw 6 7,Ò vy~ ð»v gôázzä ~i!* æh ÎO3 X t gzz )~ÃÅVâ yzëš z!* ƃ& kzpˆ X y vßtázzäoðxèz}(,ã]âîgå<øzè)ôázzä qm Æ Ëë /ZV;X7]gz Å ÅË gzz y ÐaÆ\ vzëwq¾» ÚZsÜnÆkZgzZìÅhe 0y Ç~ÃÅ\ Z}.{z Zp '!* gz¼z Ånc* Š}Š œc* à 7,z ½Zc* ~ŠZÐZyŠ Æw äëà7 ÃV Æ\ vzntgxc* Š gzšh»w ÆŸgÅ\ vz äkzgzzb XƒZaÌw4Z~kZZ# A$pì$˃àZzä [_. '!* X[NZq-ZÐ~œ»Ã ))KZÅx?Zz>}mZ Šúñ[kŠZ] XÏ, '',!* ÃV⊠365gzZV {g!* Æw É7 yš Æw sü 1

2 gzzvƒázz%je._æézpåx?mz ÃVƒ ŠÅx?mZ \MÃV70+ ikzëà} \ vz Šúñ[] ëxvƒxšázz"(,s ÅV>y MCÙxŠ}gø å ÅnÆ ))KZäx?mZ \M»Vƒ ŠyÉZ Vƒ:áZzä ùÿ Ãw kz\ vzxvƒêšš HgIÅw 6Ã&\ M~B Æ ŠkZXF_gZz!àö n»ãôjøš» Þø Õø Xñ )!*»]»',güì6,gî )gzzì6,gîczfn}gø -o. Å m,+z{ò\ vz{h+zéóz G Zì ZgzäZi%] Ý> Z F~ó 1395 äü Ööç» ö ø æø åü ö f»âø ] Û$ vø Úö á$ ]* ö ãø» n»uô Üô $Ö] ^m$]ô æø ö föã» Þø!àø n»öôù«$ Ö]Ÿøæø Ü» ãô n» øâø * BJ.ìY 2016~g BJQgñ{Šñ Û yegñôb ZšMKx Z* -[ ]*æø äüöø Ôø m ô ø Ÿø åü ø u» æø äö #Ö] Ÿ$]ô äøöf ô Ÿ$ á» ]* ö ãø» àô ÛF u» $Ö] äô #Ö] Üô Š» eô IÜô n»qô $Ö] àô _6 n» $ Ö] àø Úô äô #Ö^eô ƒöç» Âö ªøÊø ö û eø ^Ú$ ]* hô Õø ^m$]ô! àô m» ôù Ö] Ýôç» mø ç» ö Ç» Ûø Ö»] ôn»æø Ü» ãô n» øâø Ôô kø ôúf!üô n»uô $Ö] àô ÛF u» $Ö]ø!àø n»ûô Öø^ÃøÖ»] hôù ]* ø äô #Öô ö Û» vø Û» ÃøÞ»]ø àø m» ô Ö$] ½ø ] ø ô!üø n»ïôjøš» Ûö Ö»] ½ø ] ø ôù Ö] ^Þø ô â» ]ô e$zzgød Xì;gƒqzÑÐyŠ '',!* ÆugMZ9tgzZìyŠª»w 6` M x ÆŠ HgIÆw 6Ì=X ïšš HgIÃ}uzŠq-Zë6,äƒqzÑÆw 6 XÐVƒìg}Š,Š HgIÃ}uzŠq-ZÌ\MX ìgƒwßñðs Å ))[xz gzz~i!* æh Î3 O X Ùâ[ÑZ Ô ð4;]zg~g Ô]ZgÅw 6~ ázzäbcc* N X ¹F,c* ~[f [ ZÉì@* YHi M»w 6ÐÔ ë( Fireworks)¾gz], Ã&Vc*EH ç? Ñ ( F gzz/ î Æb ÏZÌ~ЊÀçOXì@* YHwLZ b ÏZ»w 6Ì~ y ] gq!2 63q-Z B ÆkZ zô ìg3šúóƒ&tv X g M, žgz], à ;gƒy Zg!* g!* 6,~zKpX ˆƒƒe»ÄZg ìgyñ3šì}gâæv M Ö»]ø ðƒðã ÂëXìgCƒÂìCƒ nxìgðâìðv Mt~]gqkZX@* 7,7t Û ¼ÐkÀZ XÐ, ÚÓgzZÐ,hgVc*EH ç? Ñ ( F._ÆxZ / z6,lz d$œû ÆkZt Æ(kZ ÐV yzxìgözq-ztwq¾pì~',ª(qåv y ÒZ ÜzkSÂ,z å 2

3 åÿ»t»ª(qkzâcƒðì:v;zv M /ZXì k0* ÆX ìgƒgözæ~gzš*š }g ¹ ñoåä Š!* ', ~Vzqw yzëàd y Zto Zy À ÐЊ yš¼àìwqt»yz wè½kzâvœpð, ŠæÅyZ +W,Oy Christmas )~R, +F,µ»*Š~kZìTÞƒZ(,Ѓ&»yZÀ g X _ƒ] F, ÅV y Z[Z tâ ÂX Å Ze {gšhqâåtìšhc* Î( ~]Š ]ZgKZäVM,ZйÐaÆ\ vzð~v- Zp Ìz ))!* 6,V»Ï¹XHi M»V gôázzä ~i!* æh ÎO X 3 t M Ìt Tree»yŠ Æw 6 7,Ò vy~ ðc* ~ŠgZ / gzz )~ÃÅVâ yzëš z!* ƃ& kzpˆs7, X y vßtázzäoðxèz}(,ã]âîgå<øzè)ôázzä qm Ëë /ZV;X7]gz Å ÅË gzz y ÐaÆ\ vzëwq¾» ÚZsÜnÆkZgzZìÅhe 0y Ç~ÃÅ\ Z}.{z ZpÆ gzzb '!* gzz¼ånc* Š}Š œc* à 7,z ½Zc* ~ŠZÐZyŠ Æw äëà7 ƒàzzä [_.ÃV Æ\ vzntgxc* Š gzšh»w ÆŸgÅ\ vz äkz vzxìleð}èlzv)¼xâ\ vzxƒzaìw4z~kzz# A$pì$Ë gzzvziúxƒñzzäñov)¼xƒñzzä 6,]â ZÆkZx{È»kÀZ ìle\ ÅnËXì@* ƒèzg\ Z}.A$ì]gz Åä Za[zZu0* q-z~vßšb Æz Xì7n{zƒnÆyŠzŠc* yšq-zsü n+z Å\ vz ÂeäCZc* äcz bzggzz Æn¾À eoît : Æ\ vzñƒçnæb&zåäâi` Mä èg 4$ M nækzxn ÑZzä Ýqßg q-zgzzy' Z xà@* Åà ))KZ~V!zZä\M ì1㜻 Å}Š* Û Æw sü '!* X gd ÒÃnÆw ÆŸgÅ\ vzëb Æö ÝqÃV Æ\ vzëgzzï, '',!* ÃV⊠365 gzzv {g!* Æw É7 yš XÐÃ0áZzä 3

4 :À Dâ Û (q-zx?zz> ðò}å mz Šúñ[] *%Z À c* 3ŠtÐ LZÂäÅzmvZ-* Ñ}gøÀdŠÃª(qÅ*Š[Z y ð G $ NHÀ}zY¹ÐËX Š ñy ~*Š[Zc* gzzìnæ\ vz¼ƒ& üºgzz XóóƒºnÆ*Št1ånÆZ}.ÂwßZ»Ï0+ iåkqìk7,ý»txv:zìhâ?ì Xì@* %næ *ŠgzZ 샺næ*šñoævz Àc* â Û p ä ³ #Ö] Ÿ$]ô äø³³öf ]ô ŸøÂë ) QXìSg[ gzz[8ôš ÃkZ *Š(ñYM XóVó ]ñ)}zyƒqzñ{¾¾àj- ÜzkZ èg 4$ À M ìyièðy ƒ@* qnzååzmvz-vzwîg -vzwîgxì7y MàCy Xõ:~uuÃkZì]!* Ôg ~(, t :À c* â Û ìå ÅsÜtXƒ:tz :Zag0+ZLZJ-Z#:%»xsZgzZ ) ZÅÅzmvZ 6,{ÎQÆ\M ÔD 7qnZ ÅÅzmvZ -]ÀM ª)Xóƒó Xóìó 7x»»ÔZŠ* ƒlp6,½gzzx* À y ð G À$ N ¹äy q-zã~š Ë À å3g {x*»æ±lzä DBy qnzvz$+ /Z c* â Û(D 7 6,½Å* ym ŒÛ Ôº7 c* â Û(ì ÅÂQÂìg 7qnZt /Z :) èg 4$ M süð G (À Îì ~Š )XYƒ:lp6, x* $ N¹äkZXYƒ x* kzpxñzz gåxñzz gmìtè» {[Z)Xóóc* Š ŠÐZ Ðx á gzz }3, Xz Ôà : À G Vz Û» B ö -! Q»ÅzmvZ-Ñy Zxy KÀZ c* â Û( g:ìyšq-z ÂÏ0+ iåkzxˆï7ï0+ iãkzâð ì]!* ÅxÑgŠ¾XîYƒ:èZg6,Vñ* dšgzzz Zaª(q zxî3š:%»åzmvz-vzwîg ~Ï0+ ikz?x} Ï0+ iïå!l[z]!* tn¾ (Xƒìg^úÆy-)Xóƒó zçf G.* MÆ]?Âì7ª(q z /Z \ vzj-z#èy eãƒe$ zn¾åï0+ iåy KZ* ƒ[8»\ vàz ì$ë M~ -vzwîgj-z#@* ƒ7za%ztgzzyi 7 Ï0+ iå!x»a: ÅZ}.gzZƒ:[8» xsàz ìc* Š3ŠÐ LZäÅzmvZ-vZwÎggzZz : OgzZ ) ZEÅÅzmvZ Xó ó Ô ]ª ) z Zag0+ZLZxsZ{z?:?ìH 4

5 @* â Û â Û 7IÐVzÅ*ŠxsZ :À Dâ Û x?mz Šúñ[] * ~}g!* kzxì gštb Æ*Š] ÆðñXìx»»Vߊ), txìc* â ÛIÃ+MGgäxsZ wâ»kz*šgzzì@* ƒ+š7z»kzèy DƒZ#ñ»D A$%Z ÆkZ{zVƒWz ƒ+šn¾ýz~*šw Ƀ:]Z!* Š *ŠÀìt]!* ÝZ:Xì@* ƒxš{»+š{yz WZzÆäY(~uzŠÐ(Ëy KZ XƒxŠ{Å+Š{zÀ}zYHÝqÃ*Š6,gî,ZgzZ gzz~gzîšp:ôìcƒ)6,š w2n¾ýzåkzâì 8B Ã{Zg ZigzZ~gZÎnÆ^ Xó ó xš{»+š1} ÝqÃ*Šy KZ6,b ÏZX]c* gz Å3Zg ½ Št ä\ vz D202 Vé ÏfÖ]Eè ßøŠø uø éô øìô Ÿ»] F oêôæ$ è ßøŠø uø ^nøþ» % Ö] oêô ^ßøiô! «ßø³e$ ø :Àc* â Û?Ã*Š¾pXìHxlÃ*ŠÌ~kZ è ßøŠø uø éô øìô Ÿ»] F oêôæ$ è ßøŠø uø ^nøþ» % Ö] oêô ^ßøiô! «ßøe$ ø Àìðâ Û ÅkÀZ ìhxlôì3g Ã*Š+Z)Xó}ó zyƒz#ñ»]ø~]y%m Ô Ã^nøÞ» % Ö] èößøšø uø Àì@* Y M~ s нŠŠkZ ( Z#ñ»]øÅ]y%M xóyz~âæ^³nøþ» % ³Ö] èö³ßø³³šø uø B gzz eŕgwì» >y%æhz é E M *Š z Ýq] ø 5k8~w Æ*ŠÃð ñ CÙÃ*ŠX eã g(ºz næ*šw Ãy ðñq-z ŠHM f»*šw ùzgf+4 qâµ}uzšë & {z:xƒ!pgzzð>ðä g(ºzætz ÝqÐ&,Z >y%s îg E 0k8 "*Š+ZXƒ )!*»xñgzzg Ë~V}ë:XƒZ# ñ»ð g1åy KZ Ô ]ª ) XóÏó ƒz#ñ»»g gzzxñë~v}ëðtxƒà:yvãëðtz lˆ*š+àz c* â Û : \ vzã*š+zgzzìz# ñ»]ønæ]y%m {zì *Š+Z~gvQƒY0: )!* { zä\ vzˆæä%»tì{zâ3q-z?ìqh3à e' À Xìc* â Û Iä c* â Û Q tqâ 7]ø~kZ /Z)óXó ì 3ƒ:nÆ\ Z}. /ZÌÏ0+ it}uzšxìc* Š þánæ ŠxZg MgzZäXÐ1»y KZ,Z\ vz À c* â Û(XìCY03Ì*Š 5

6 Æ Ë]ÒÅŠÑzZÔ]³zwâÔ#ÖÓc* ª(zŠ~CÙªðÃÀz #Ö wìt À ~*Štª)óXó ƒ 0 ÄŠ{zgzZìCYƒZ# ñ» ïg G E 34»]ÔyEZ c* â Û X@* ƒ7 c* s# ZgðÃn yz Ð~]âÅZÅ0 ú{zgzz {zgzz yez{zx7 / CÙ (Xì@* Y0 îsx?z:ymcz nætì$ëïðä%gzz g{0+ i~ Z}.{zXQ7ÐVÂ!* Å nq-zâ*š]z! áø ç» Ûö ôš» Úö Ü» jöþ»]*æø Ÿ$]ô à$ ³iöç» ³Ûö ³iø ŸøÀ z Åx?Z é) -Í G[ gzz Z', Z T C Zamwq-ZÂ' Å*ŠsÜ)Xó ó b Å!%ÆY Z À îï) A-! E 3ÏZ EÌv MÅV  îšj(,ãk\gzzôæ Zamwu0* * c* â Û( îšj(,ðqgzzìç b Å~gFk\ÅÐ\Ð gzzvƒzigmy"t:x DYƒuh{zÀJ-VŒø7k\ ~[ZCZgzZ[&+E+q-ZÃkZÉ îšhe7gzœû gzzs#zgãwšæy KZ ìæv MÅ / CÙ%Zt(ÐÃÅV- Z ª)óÐó ÃÅV2zŠ} nkz c* â Û Xóìó BbgV±zVs ƒ:cgšpizgzz:z-š(z~ºgzz l Æ Å0+ i Û zyic* ª(zŠzwây KZÀìg:{æ7»mÐ\ vzxñyƒza~gzšª)óxó }zyƒza[sq-z~\ Z}.gzZ~kÀZ :À Dâ Û \MQ Ýô ç» mø Ôô ôúf!üô n»uô $Ö] àô ÛF u» $Ö]ø!àø n»ûô Öø^ÃøÖ»] hôù ø äô #Öô ö ³Û» ³vø ³Ö»]ø ÀìðM]!* t~wš} }zy (XñYƒ gzzzwõ~g næ\ vzªxág0+zlzã]ìyzy KÀZ ì"$u* tðàô m» ôù ³Ö] ìýgqx~ý CÙn¾Ô~V> }g {)z îœ{!ô~wô~ý CÙªXì= Z g E +M ggzzšm1g z~]š kzc* ÍÂìH ö föã» Þø Õø ^m$ ]ô[zxì+ Zx- âgzzì gq LZÃyZ ]Ì Å\ vzt)xó ó e 8g0+Z LZÃy KZ ð G $6,»]Ì2âgzZ M ïg ggzz Æ\ vzª äô #Ö] Ñô øì» ^øeô ]ç» ³Ïö³ $³íø ³ iø Àì»y KZ w¾ À kzx}g;: }zyv:j-û%kzj-z# gzz (ñczã]ìyz)ó}ó tô qt)xóìó c* â Û( e* g(ºzìg0+ Z YáÐZs ÅÞZ]Š ì@* YƒZa[_.gzZ æq-zšpˆæ gzz (ìñ»ï0+ iåy KZÞZ]Š gzzïƒzazâs ÅÞZ]Š QÂÏVƒZa]Ì 6

7 óxó Ô ]ª ) ìcƒåáø æ» öúø ç,mö ^Úø áø ç» öãøë» mø ìcyƒšgzz6,kzª(q{ z XÅgt Ã]ñKZånkZX7 z½ðã»ï0+ iàñƒdâ Û ~}g!* kz :Àc* â Û ìyiczìã]ìyzy KZ XìYiƒÌ 6,V Æ\ vz iüàì@* ƒ(z Üz Xìg{0+ ij- ÜzÆ)ˆÆ Àìx HÃË Dâ Û f» Zzq-Z)Xó ó DY%òŠ M@öiŠ XìCYòyY ƒèypèzgzš XÑ"m%6, iùpùpgzz ñ MÆ ~gpzƒr# y{œ k,iz (À c* â ÛX i&zšqx7¹xvzšzg èg 4$ À M ¹ä âx ÖÔc* M æ¾7 F O ÀÐVƒñm% izšq-z ±Ã+ Z[xÝ (c* â Û f» gzzq-z) (ZXó ˆó òyyb Æ6ÏZgzZc* M æ¾7 F O Qñm% Üz¾Àì 7x ÜzðÃÃë»äY MÆ]ñn¾ c* â Û XóóŠH% iüm»ò ]Zæ¾] M ìq~(,q-z ~gzp Å+Š:XVƒ: "ÐkÀZ ì~gz nïzx}zy M ) D22 VsvÖ]Eܺ n» ô Âø 𺱻 ø èôâø ^Š$ Ö] èøöøˆøö» ø á$ ]ô Üz»x@*»ŒZèYìŠ%Z Xìc* M~pßÑy MŒÛ XìBbgzy% u~]> Z ]>Z]Zh~kZ17gïZÐkZÃëσÌ#Ö ªŠ%Z ƒ~g 6,kZ!²i»nÐq-ZgzZì@* ƒµziüð]!*% gzz]!* 8LZy KZXì@* ƒ Åy KZnkZ (XìCƒª(q+Z ƒ~ª(qåq4, Ôì@* ƒd$œû Üz»]ñZ#)XóÇó ƒ~îq-z {zg0+z g0+zc* ÍXì gwì»]ñ{zàì ]ŠXF, xó ŕgt åãkzìq~(,¹txì c* â Û qýzâìcƒ~g ª(q,zc* ì :]!* 8+ZÅkZ,qÅkZgzZ*ŠgzZ (Çgwì»]ñ{zÀì ]ŠXÀ c* â Û gzz e XóVó Ô ]ª ) ƒz#ñ»; ÅkZ ÜzÆÏe~ ) ~y%mkz Vƒ } ùÿ :~VØÓÆzzšQXÇ} ÒÃÅäÑOV)¼y KZQÂǃŠc* tz# gzz XÇ} qm»vzqyznæšå] ZpY":XÇ} ùÿ Üz:Ç : Dâ Û \M~}g!* Æä Za~pu0* Q {z[zxz Za~pu0* q-zgzzƒ Yµ~Vƒ ŠgzZglZXƒg#Ö ƒsp": 7

8 h',š z»z}.xõd$œû Ã]ñXσD/~¾ÀìêŠ KÑÑÃy KZX;g7 Üz»ê XóóÇAŠ]ñŪ(f{zìêŠÃ}uzŠËt ÆZ}.Ð{ZgÅÕ Xì y%m ~kzxç}šš{'»&yzì f»{z /&~BÃ>gÎÀ6[Z :c* â Û wvåvâ ège 4É O ège 4É O ŸÀª)X Ÿª ƒxl{z Àå{zxsZ (À ìgâ Û twv~}g!* kzgzz ƒ {zà ìgâ Û \MñƒïŠ `ƒð ÄÑä(~äâiÆ\M )[Z1 CYƒ0* ',#ÖªÂå@* YƒD+ % q-z ÀÆkZñOgzZ ñƒu0* * ŠpÐzzÅähgxsZ) ƒu0* * YÑ1sÜÆÅzmvZ-]ÀMª)Xó ó yzt XìÄÜM Ìtìyú t)xóìó CY~ŠV1ÇÊ zu0* (ƒkˆz»å0* * KZ ;gyc* 3ŠÐyú :%»[:Q ég &â Û Q(Xì gzrgzz á²iô yãîì~äâikz MXƒwi*»\ vz6,xìc7,6,víß Q,q gzz ìgƒwi* Æ\ vzâdîy KZ /Zƒ&tX M ÅnZ Å kzgzzvs Å\ vz {zà CÑŠkˆZÔ CM ás Å\ Z}.Ãy KZ (XaЪ(q <LÐ*ŠÅZ}.gzZì]!* Å{ txì{z /» Ü» ãô nø»âø kø Û» ÃøÞ» ]ø ˆÆkZ À c* â Û süåz}.gz {z /q-zð~x kzâ* :x»tàìhæ #Ãx Ë{zZ#ÀìC M Â* 7x»tÀì@* â Û \ vzì[zc* â Û ä\ vz~pßñy MŒÛ Z#) ~igz * :pðz t?àì;g}š)gzz\ vz XÐ, x»vßàì@* ƒtè»kz ¹Ãx Ë /Zª)Xóƒó H:äkZgzZz :x»t À? (XÏAZwÅkèZ ŠH¹ÃTÀƒ3Š+Zx ðã :c* â Û ~]ZgÂ~ª!* )Xózó :pß À¹ÃV-Š äz}. X D gz {zâz :x»àì äü Öø ^Þ$]ôæø øò» ôù Ö] ^ßøÖ»ˆ$Þø àö v» Þø ^³Þ$]ô ¹tÉ(z :pß À)¹7tÚÅy MŒÛ XÅpß ävr Z ó Xó } 4ZŠ~{z / Æ Ü» ãô n» øâø kø Û» ÃøÞ» ]ø \ Z}.ÀƒgÑ~Vƒ Šn ¾D10V rvö]eáø ç» ö ËôvF Öø Ô ]ª ) Y 8

9 Æ ÅVƒ ŠxgzZì]gz ÅVƒ ŠnÆäƒ4ZŠ~{z / ³Ãø³Þ»]ø ³Û» kø n» øâø ãô Ü» : q-zxì]gz X7ÅVƒ ŠÅyŠzŠc* Q u~]y%mãy KZ ò¾gzzìcƒzaðò¾ Å]y%MgzZ~pu0* zy% ì@* kz Šúñ[] ~}g!* x?mz :À Dâ Û ƒ~t ÆZ}.{zXìCƒiq-ZÅZ}.6,áZzò¾ gzzƒø{ò¾à e1ì@* ÀìH\ Z}.ƒ»y-z¼ /ZgzZ7IÃZ}.uÑ:gzƒ:z̼»y-~kZ ¾ÌÃVzg\ÆZ}.)Xì@*MÐÞZÅ{zì@*MÄŠ ÃVzg\ÆZ}.Xì»y-ƒ& V*.6,c* {zp CM *Š~g :gz(ìcƒåå\ vz ÂñYƒÇZ ½{gfq-ZÃyZ }Š71 $Ëó Xó â Û ƒ~gz WZzkZX WZzÆä ì :%q-z~*š{zèa \ vz:gzn3šãvíß{zì:%»ävz; ~{ZgÅZ}.Àì â Û Ë=Àì@* ~]!* (,ÐkZ z bzghåàzlàz Le7ÌtÂ\ vz)xóvó ] ÃàzLÀZ 1 ðããàzækzà Le7\ Z}. (X} M ]gz 1}z ÄŠ{zWZzÆÔrgzZ DƒCÙªtÜZÆyZèYìnnÆyZŠp~kZgzZ DY Š DY ŠÄŠ)óXó  dzæyzæäîgøôæä q Ûqb%ñOÐyQ~1Ô~ÄŠkZ CÙªtÜZ (X Dƒ â Û c* À gzz[z±æ\ vz~t'cƒ7ånkz1nævzy1zzgzzymcz ÅkZ»WZg* ƒgöz» ) ¼YmCZÉì@* ðãb ÆxsZÃ\ Z}.X D ì :%q-z -* wîg] ~uqkb dš1 :#Š ÅzmvZ X {g!z ÀåŸ ~kz -]ÀM -* wîg] ²ƒCÙª ) ¼ÅÅzmvZ ~ ÆgZDÙkŠÅzmvZ 7µñÃÑË»ä3Š:%(ZXVƒwÎg»\ vz~à ƒ}9! Z 5ó Xó â Û c* ë À D {izgiúëàñyƒ:gzf{z6,ãzsüà ëã ))KZ }ìz`%lñlñc* i 7{)z~ga* Dó Xó â Û c* À )ÒZÂ~VçpyZ B }gv{)zuævßæ Û ï á â Û(X iz¹tüzæyz D V)¼+Z,Z}g ¹Ìuæ)Xó ó Àc* 9

10 ̼~ wqzæ TXƒè~ wš ÑÅ Z}.Xz ÝqÃkZì q-g!* y*»ò¾ ó¾ó Nðà /Z }XìÂ* gâ6,ìækz tz:zzã ÆkZ Z}.ƒ~g»c* g êšîxz²zn* ÑðÃ?Ë VY ð G $ NÂìc* Zl% ä ð G À$ N (\M ìg}šwv) c* â Û Xì@* Y M Ã}uzŠ?kZ1VZÃkZä?3g VŒä~Àì xz²z N* g}ì Z}.ÂÈÐV6,qkZ)Xóìó Ð\ vàz næz}. ÂÌ6,¾Z ZƒtÈ»kZc* M» )óxó À c* â Û(Xì]gz HÅVÔVY å:ez ÀZƒWZzkZut (Xìn Æ nkzx Te7ßgÅ\ vzx ìgnš7ã}næ\ vzxå7mzgv ª ZzJ-Z# c* â Û(XñM: L ÂìgŠc* t vz /ZXì@* YM 6,]!* ÏZgfZgfÃVÍß ò¾ýzx q Û Åò¾Ì]âAZgzZ]Z7XáC7s{zNY M:'ñϹ6,y KZ6,gî ÃËÔŠHƒxAZÃË)Xózó 7,:úÆc* ƒggzz]âaz?wzzkz À ÁZpEHþÀdŠ:t)óXó â Û(XÅgŠc* ÃqkZ)óXó ì ÏúÆò¾w É (ŠHƒÙÔI MÁZpEðÃÔZƒc* ƒg ò¾ /ZgzZ 9Ì]âAZÆÏQìs (X7Àìò¾ÀdŠtX g ÆVÍßÔì7ò¾~kZ /ZXìg@* xazðãè%æ)óxó M7À g M 7g±Z.Þ Ì]âAZÂ7 [ZpEðÃñ ÁZpEè%Îìe{zÂì@* YM~ 6,]!* ÏZgfZgfÔì;ggâh ÆkÉZ ât:ðäƒçækzãò¾æëxìyiƒz»y-~yz À c* â Û(X7 wioæò¾ Æ È@ MÐs ƒ& Xz {iz0+zgzzvyðò¾ª(qåkzãvñaz á» ]ô XN1{ZgÅò¾Àå åo$»ƒ& ñm ÑæXÅgì Ã:%ÆYmCZXz ð à ÆVª{z àzzçækz ÀìtÈ»e$WkZ)ó ód35 VÙ^ËÞŸ]Eáø ç» Ïöj$Ûö ³Ö»] Ÿ$]ô åüæ.«³nøöôæ» ]ø à ïg!qá¾»ñw¾xìc* O 1ÃVƒZgq-g!* Åò¾äpßÑy MŒÛ 1 (X7ðÃgzZ {z?{åzmvz -]ÀMèa À c* â Û(XìLeÃw¾Æ ï G!QÅkZw¾»Ñ)Xóìó O Le»]t]ѾXñƒ»]t]Ѿ6,ÅzmvZ-]ÀM nkzxåzmvz-x è EGGE4545 EÅ Z -8 9Š]Š tgzpgzzìe9š]z7gzzìe* èzgã\ vz XZƒ]t êl GE B Æäƒ +âãè EGGE4545 EÅ?{kZÂì è EGGE4545 E Z Å Z?{ ) Xá ]Š tg{ìï0+ ikz{zà eãkzâƒgà 10

11 ÌÏ0+ ikàz kz)xó ó c* â Û nkzvƒg +F, dz Âeä Ýqg {zæò¾ìšpãázz DYƒgz$gzZgFb Åt æx D ÐáZz ŠyJZdŠ À X(ƒ ]Š tg{ c* â Û ~yjzæò¾: (Xƒ!%»!KðÃb T DYƒgz$}gœÆ 7, 7,b ÌnÆkZìyJZq-ZÌò¾)Xóóƒ Yƒg»nÆäVZ1q-ZCÙnÆäƒk0* pì@* ç}(,}(,6,kz y-âì@* VZxŠ6,{ZgkZy KZZ# (XìC7,* œ Z}.{z xókzy KÀZ M]ñ6,Ï0+ ièåy KZZ#Àì@* ƒ Üz{ztXì@* YIy-y%M V6,uq-Z 컽~gøéü Xì@* ƒvzìgzzþz1{zxì@* Yƒt k,iæ ( Y1985ci+ZXyà Z, Ô ]ª ) Xó}ó ŠÎs ÅZ}.ÃV! :À Dâ Û \MñƒD à ÐáZj Æò¾Q c áq-zåò¾tx, ~¼gzZ"$¾Ï0+ YM zzš Ð=gfÆò¾)Xóìó *» ^,Y* Ð=gfÆTì ~ y%maævhœgzzsg }(,}(, (Xì*»kZƒ6,}gø»Ëzzšc* ì :Šp 'w zgzz ƒyƒ: ïe {šåz[ ŠpÐVÆË)Xóìó EE ÈÐ w2~š/gzz ZaÐzzÅVÌt gz¾gzz )óxó ì@* ƒzað gzgz= À c* â Û(zŠ qzñ ËXì@*M Ãy KZƒgz¾z )óxó ì@* ƒ³»gzgz= ŠpL (ZgzZ Dƒ kz èy c* â Û(ì ~kàz ázz ))~ À Le7~ À ì zzsüxšh m%?]!* ÏZgfÂc* ŠÈ¼ä c* â Û Xóìó êšßf, 6,}uzŠÃÑLZy KZZ# ǃ Üz ÁÃË)XBŠÐs#ZÃc*, gz¾6,}uzšq-zc* Z(,c* N* gã}uzšq-z~: M ìgexì]g g0+zætì$ånq-ztxìyãn* gc* ìyãz(, Àì}YZ}.( Âì&Z(,ÐpÒÌËÃ\ MLZ )óxó }zyƒ )!*» 'håkzgzzñ(,õ@»]g tà Ð]g tgzzì;gnšðãå]g Ã}uzŠgzZì;g $Å}uzŠÀìÈ»kZ DM7Ð[ŠZ}(, ïãvz(,òš M (ì@* Yƒ )!*» 'hàc* â Û Ô9ŠÃ}uz Š 11

12 ì{zz(,p ( D xz Z]³Z(,X XÐ[ŠZ}(,ƒòŠ M ZÔƒòŠ MZ(, )Xó ó zâô ÐxZg M}(,gzZ Ã]!* ÅòŠ Md$¾gzZ Ë)óXó мÃ]!* Å ÄŠÐTÀ}zÑ:6,ì]!* Åm%ðÃX} ]³Å]!* ÅkZX} ðœšåkz ( Ð g» jömø Ü» Ö$ à» Úøæø á ô ^Ûø m» Ÿ»] ô ø û eø Ñö ç» Šö ËöÖ»] Üö» Ÿ»] ô ø ò»eô!hô ^ÏøÖ» Ÿ»^³eô ø ]æ» ˆö³eø^³ßø³iø Ÿøæø Xì@* â Û \ Z}.X ã E éczt E N Xì»g E O éh txß:x* O N ÆæFL H:»}uzŠq-Z? D12Vl] rvö]e!áø ç» Ûö ô # Ö] Üö âö Ôø òô³ö5æ^ö³ Êø q-zz#xõ:hãvç LZXǃ:2b ÏZŠp{zë G 547Ç}%:{zì@* E Zm%ÃË wßz~z*šðã zx(xìácã0* {Šc* i~ëå¾àì}yyãâƒãwã0* ÿð N * ܺ n» ôâø äø #³Ö] á$ ]ô! Ü» Óö ÏF i»]ø äô #Ö] ø ß»Âô Ü» ³Óö ³Úø ø³ò» ]ø á$ ]ô Xìs ì{zz(, q-š4, Æ\ Z}.XYiƒ7 Ð Ô36 1 ]ª ) Xó ó D14 Vl] rvö]e! ºn»fô ìø ñƒd yòuzækzôñƒd Ãh+' à ))~}g!* Æò¾Q :À Dâ Û \M Æ ä ùÿ{z ( ~ŠÃy KZ' gšt)ó ó ñâ Û«ò gštä\ vz (^,YgzZÐs»ZÃyZ)Xóìó úz ÅyZ * wez^,ygzzs ÅyZX Š7n & &X _(,X D0* úz X Dƒ4{zÐkZXìwEZ9»yZ * wez6, ½Å%ïÆç Mc* q gñz äxsznïz c* â Û(XìCƒ /YZnh+' X CƒZa 7nÆx»$+Ëtì çm ò Ò)Xóóc* Z ÑÉH, gzzwez^,y»yzé~š7 Âz wez^,y»yàz c* â Û p Šò }g tx¹7»ä ~Ã$+ÐçMX Š Ï0+ iåsxc* â Û ÌVŒ,ZgzZ D2VáçßÚçÿ ÛÖ]Eáø ç» ßöÚôç,Ûö Ö»] xø øê»]ø» ÎøXc* â Û (XǃÑP H, ª (X ìg yòô=åktz )XXXáø ç» vö ôë» Ûö Ö»] Üö âö Ôø òô³ö5æ]ö æø ¹t³g ~y%m éu» óxó D Z9ÐZQìC.eiúX DÑØ!* yzzx DgâxŠ6,ò¾ vß{z D Z9ÐZÂìC.eÀìCƒZaª(qtB ÆVŒÂSg7zÂ~iú ëvß) 6,vZ[ÂH{Š ñgzz / ŒdΚÑ]ZçŠ z!* X ïšðñƒ ŠÆZ}. X Ø!* yzz zqy%mì@* ƒø!* yzz )Xó ó DYVJ- {zg»y%mgzz DÑyZZ 12

13 6,uv+Zq-Z{zX vß{z YáJ- {zì º6,uvkZQ z vßázzä ÒÃÚª)Xóìó gyãðm',z', w2 [c* b#vß :Xì(J-b#òŠ MÐTgzZ (XìàZzäYás Å Ãëä\ vz ~qzñnkzx `0* ] Ð]ZçÆ{ZggzZÐNYVJ-Š Æä yòzg t)xó ó ò¾~yàz ŠÌc* zæò¾~tå«ãë[âh+zq-z }Š½Åò¾ ñî6,yykz (,ÐVä~EŠ ÿ N t ))~gøî ( Dâ Û \Mˆ ( Y1985ci+ZXyà Z, Ô35 1 ]ª ) Xó7ó c* ì : À Dâ Û \M(q-Z Q =Xz g(ºzïà0* ƒ0* ì6,vßšævíßgzzƒýq+gzšb#»àƒte? /Z A$Xƒ 3Š:%»õÃtÜZLZÃVzuzŠgzZzgZ ÏLZŠpXg6,]c* Z@ÅÞZx gzzßx»ð :Àì¹YZHäË Õ Dâ Û ñƒd yò ^»ÄÏgÃq-ZXóÐó ówó Š',x`%Ñ å54hh+ GEI $E MVz',wŠœ/K ƒyƒ[x»%z È`ÐwŠ]!* CÙÅðñq-Z :XìC W,ZgzZ ßgz 6,wŠ{zìÇ`ÐwŠ]!* Ì À) c* â Û(Xìkå )!* Ì» b#kzq gzz eãƒz# ñ» b#ìnævzuzšgzz e W,Z6,VߊÆVzuzŠ /Z)Xózó Za Ü iâƒte~iz0+zw,z6,vßš /ZXz ZawŠ : ƒì ~kzv)¼~g À ƒ.þ kz ÃwŠLZXz Za Ü ig0+z LZ Âì* X$Ëà7{Z+ü] ã KZgzZ Ü à %Æ èy c* â Û(Xz Ì 6,yZQgzZNY ÏLZ m%6,vzÿa BYfgzZ ~ßñйX VÅÑÂáZzä w z²ðy!* i ÐV-g»$+gzZgz¾Ô À ëx DQD z }ŠgZŒÛ YmCÑZ_gZzgzZwÎ ZT$* W,Z»VÂ!* yzàß Ð kz{iz0+z»yz D Šp{z' gzz wqzlzæyq 1 Ô67 1 ]ª ) óxó ì@* ƒj-v¹6,wš}g v :À Dâ Û \ MXz Šp ÐìÀñƒDÑŠzÂs kzq Üø ³³³³³³³Öô~pßÑy MŒÛ ÂD Šp ÐìgzZgzZnpgÌ Ü ivßænkz /Z 13

14 : Šp È~*ŠÀìCe e$ Mt?C7,]gz HÅì! D3VÌ Ö]Eáø ç» öãøë» iø Ÿø ^Úø áø ç» Ööç» ³Ïö³ iø ( Y1985ci+ZXyà Z, Ô67 1 ]ª ) XóÐó VƒgzZ gzz Š ñìázzä m{ããkzqxçƒ* g Ìs kzâì* 6,V Æ* ym ŒÛ /Z6,kZ: 6,gîm{Ã~ŠãCt gzz e 8Ãq-ZCÙgzZ B{^,YCZ ŠpëÀ e 6,gî D œ»ãyzô npgµâå~pg0+zlzâðvzuzš edbgšc* ÌÃVzgZh+Ç D ïe G B O9 z ~kzc* D «(ZÆkZÇ!* ÂñYƒZawñgß+Z~nçLZ /Zp Aç,ZFX ïš}šw~âu* QÃV ÆwÎgÆkZgzZÃV Æ\ Z}.gzZ ß Šc* [pgzzågí]!* ~? À X DYMt Dâ Û \M~}g!* Æ.ª~ zw h+' Q Ñ}gøÂÐÏZXCƒ7iZ0+ZW,Z{zƒ:~kZ Ü igzzƒ:ðwšfwåy KZ /ÀZ gzz!x» èyìcƒx ÜZœ~(,ÅÅzmvZ -* mvz-)\àm ZƒnkZƒ&tgzZQ7~õg@* ÅxŠ MµnðÃÅkZð M~{Æ(Åz ( Y1985ci+ZXyà Z, Ô ]ª ) óxó _~g7~ gzzw Æ (Åz X, ÒÃŽ6,{ÎQÆ\ ÀM ì gzz VâgzZnÆVÍßCc* ½Æ )) ñƒdñšzâs Å]!* gzzq-zsüq \ MXì~gz ÌnÆyZ ìg Ýq½dZ yz â gzzì~gz ÌnÆ\!* :À Dâ Û ÐxE ŠÃyZÀìt{zìC7, M ÄÜM ~(,gzzq-z6,víßcc* ½Æ M ˆË{zZ# Q (XD 7zÂb 9s kzx@* ƒ7mðã)xóó@* ƒ7øo! Ç Ë)Xó ó DYƒZaÃyZkz zgzz u ÚÅxsZ  _7,nZ ZÆyZŠ,c* yzš gzzu  _7,Z#nZ Z~}g!* Æ+Šc* ~}g!* ÆZ}.Æ scientist Ëc* Æ^# ÆyZ~ª(q+Z À c* â Û Xó ó DY0tCÙŠ c* ð {za$ (X DYƒqzÑkz z Z ZgzZïŠ7ÃyZ Ì Üz ZgfnÆ^ÅxE ŠÀ D ÕZ(,6,yZ Ì+ Zz 14

15 Xó ó ïš xzøð+šu0* 7Z ïšwze~vz2gzzvz Š,ZÐ Ô70 1 ]ª ) D ŠnÆä ÝqDCZŠpÃVâZ âgzz e ŠzÂs ÅV Ã+ Zz: ÅkZ ÔpßÑy MŒÛ ÐaÆ\ vz Â~t Z ))gzz e ŠzÂs Åä Ýq ÐxZgM}(,kz zgzz]ÿz ZxÓÂñYJ7, /ZÃkÀZ ìš ñzßð]òkz Ô X DYƒgzŠ zt Zë!* Æ )) :À Dâ Û \M~}g!* Æ gzzt ZgzZ]pZb!* Q ½ ÃVâ ä\ Z}.Xz q½zgzzågt ZÈ!*À? Vƒ[ÈiŠ¹ èg 46,$ M ÏZ»äƒ}9 a%b Æ}uzŠq-Z~iúXÏñYòZƒ:gzÅguZzŠ z :ŠñZÔƒs%Z /ZXÏ} e$uz À? ~Š ~}uzšíåq-zb Å Ü ¹',XƒŠñZë!* Àìa nkzxñƒ]ã%z~:m /ZÐ Vƒ7}g7 ÑQ)XóÐó ƒg "Qƒ q-zgzzz ~: MÀìc* â Û äåzmvz-vzwîg (Xz ZaŠñZXz»Ã]Ã%Z nækzâq-z Y7c* ƒ Yìe À? ìhÿ»» )Xózó : aæ}uzš }¾ÀìH Û Â} Š: q-z /Z(z ŠnÆkZ%ñCÃË}uzŠgzZz Š Û Âì@* ðãb kzz# pì;g ŠnƾyÃÀ è7ã}uzš)xóƒó (ZÌa CƒgàÂÅ Û Âƒ:gà ŠÅy KZ /ZXì]!* ÅzgŠdZt c* â Û(ì@* ŠnÆkZ Xóƒó :s%z~: ÀM VƒLeIgzZVƒ@* à èg 4X$ M ì gzz ~: M}uzŠXz g(ºz ÂÅ Z}.wzZXVƒc* M áz zš èg 4$ M :c* â Û Ü» ³jöß»³Òö X ðƒza~/ô?š Xƒ#ÖZ nævz)àîîš:%{zxz CÙª~Šg ^ q- ZCÙ~?ë G 547 EÅgŠc* XìiÚZq-Z; ò G &ÅgŠc* D104 Vá] ÛÂÙ EÜ» Óö eôç» öîö àø ³n»eø Ìø Ö$^ø³Êø ð ø ³Â» ]ø É)ì7Ð~ ))~ {z} InÆð LZ zì@* InLZ Àƒ:(Z óxó ì~šgzz {z(àc* â Û»]zZ b!* XσZa ))Ô q-zvzy KZЊ z} :À Dâ Û \MQ 15

16 À ìgâ Û \MÐ1~(,)óXó ]!* _.gzzì~išpxì-$úgxìkxìh$ (Xc* â Û ÃVÍßyZXD0* 71 6,]!* _.LZgzZì~IŠpXì-$úgX npgìk Ð]pZgzZ ë!* gzzmh0* 71 6,]!* _.LZ ÇVzŠ µzð ))ÃVÍßxÓ,Z ÆË~XN3Š::%{ ÀJ-Z# y izgp{zàogšc* {z,z XMh{g7 {zƒ: ZñÆYA} ƒ~ ))~ (ZXLe7 8nZ Z6,zZLZÐ:L 4aÂã0* {gb ÆVp á!~uzš5èx} HÂ7L»y½!* /ZÃkZì5È CZ Çìg:{zB } Xzge:XìßáÌÃ~uzŠc á{zéyi 7!uÃkZ1ì Ô ]ª ) óxó Ç} :` c* ǃ7[»ÐVÂ!* yz{zìgz$ì pƒè:c* ƒèãë~cùª»kzìe X ÅnÆŠZ ÛZÆ ))KZäx?mZ àø m» ô Ö$] Ñø ç» Êø Õø ç» Ãöføi$] àø m» ô ³Ö$] Øö ³Âô ^³qø æø Šúñ[] Çn0* 7zÐVƒ ŠyZQ X exgfe}^,ylzãq-cùz ìc* â Û ~ym ŒÛ ä\ vz À ~}g!* kz: Dâ Û \MQ ZƒÐ*%0ZáZzäƒZa~]Ü* { zj tx D56Vá] ÛÂÙ EèôÛø nfïøö»] Ýôç» mø o³öf]ô ]æ» ö³ëø³ Òø J-yŠÆ#Ö ªìHgïZäVM6,VÍßyZìÅ~zc~¾äVMÃVÍßyZª)Xóóå x* Æ[qÁÀVƒêŠ]gtK» èg 41$ M X (XÇVzŠE ÔVƒÑZzä &ŠÑ!* ~ åzƒð*%0zgâ{ ztà c* â Û (Àc* â Û)óXó ì ~Š]gtKÆ #~pöz 7Z ä\ vzìã*%0zázzä MÐ {zh Te* ƒï á~x]gtkgzzxò zkz ÄgmB } ÀBaÎ\M[Z X7 / CÙÔ7? Èg»6,VƒZgÅg z[ñƒ}7,~zgšæ{g é$r Mhƒvß{z O ÍÐwŠgzZÅgŠc*  Y7ã¹rÃVÂ!* ~ gzz D gšeå} zkzæ\ vz 7mx ðãm{zgzz npgmb } VƒHÆ #ÃVÍßg!* q-zq èg 4$ M Xß Tì(J- kzéj-]zf~ sü:w,z»tàìm(zgzzìm &Š',i¹É ~Xc* M ábzgå4zggzz ÜZœ~*Š ìc* àj-]zfåï»y KZ{h+ / ',kzì=ä 16

17 {Zz6,ÅyZ:gzZå: gz6z 0+Z̼=Â(J-]Zf ~ W,Z»VÂ!* yz /ÀZ VƒHt VJ-]Zf{h+ / ',Å\ ñz}.špgzzåzmvz-* Ñ}gøW,Z»kZCƒ7'6,kZ1 ƒte 8zÐ]gtKkZ /ÀZ ÅgÍ }Šy Š[p?~ª(qgzZ]gß+Z:Xì@* Y Å(Ѓg ( 6,+ ç E «½$J-#Ö O ªÀ)!x»~(,âZgzZƒnpgzig MÅäƒtZ]ÆkZgzZ Æ)Z ðoåj-z# σ:ÝqJ- ÜzkZ!x»tÀVƒH èg 4$ M ÚZQÂìg0+Z}gvk\E Æ,Zq-Zvß À? H7¼~gzZ{Šc* iðkzxƒyv:j-gfæ î04) JE Š! g /ÐzgŠ næä 6,kZgzZ ÐVâ»ÆwŠÃVÂ!* ÅkZ:XìvZðgñâ ƒnpg0+ kb feh+y% [Z±~$+Z /~ & ÅgïZˆÆgZŒÛZ ƒyƒ:ð~víßyàz À ehíwšgïì]!* t ƒyƒg»@! ( Y1985ci+ZXyà Z, Ô105@*103 1 ]ª ) óxó Dâ Û \M~}g!* Æ_ÑZ Š gzz Cƒ0ÆáZzä ŠÂ Ð~yZX Cƒ_ÑZ Å ŠqJQ PÌnÆ ŠwJ ÃåO$ÃÄgzZspÆ\ vz{zàì@* ƒ~gz næázzäz ŠX0ÆáZzäZ ~i ée54]zggzzò¾xá gãcz46,z}.gzz~g»*gzzìg@* G ge ÜzCÙÐCZfÐæÆkZgzZÇg nzg* Ã\ Z}.{z /ZgzZì@* YÑÅ"$5Z[!* næ Š~]gß+ZÂ} lpã\ Z}.Ð gzz åo]q-z~{zgå ŠVc* g»ßgzz'gñz ÅkZÂì@* ì kb gzzh ÐkZgzZì@* }gø :Xì@* YƒÈnÆkZ{iZzgŠ»"$5ZgzZ( CY0uzgq-Z)X CY0y" wze:uzgðã~{zgåyzgzz,zxðäƒùÿãvƒ Š~gø{zÀìxiÑnÆV2zŠ Ô108 1 ]ª ) Xó ó $˃ZaÐ]»w+ á* ÅyZ, Š ÈÉÜ»<ÑÃTìq+Zq-Z ò¾èy, g(ºz{zgåò¾{zà e c* â Û gzz`gzææò¾xìyiƒ ò¾<ñgâ e* yò6,gî Ã<Ñ /ZgzZX Mh Â} ððmïgzzw4zãi%z àø Úô äö³ #Ö] Øö ³f$Ïø³jømø ^³³Ûø ³Þ$]ô gzza$%z ðz Z ƒtš ( /Zp йA$%Z Xì@* â Û \ vzxì 80* Ã`gZædZÐzzÅtœÔgzZ4ZgkZ{ z ÆkZgzZì{ z»kzc* ÍtXì@* â Û wjãvƒ ŠÅVª\ vzc* Í D28 Vé ñ^ûö]e!àø n»ïôj$ûö ³Ö» ] 17

18 ! ô³í» Ÿø ÒC E+ ìc* â Û À6(XCƒ7ðà Ü{ ƒ7ý G ~Vz z Ù E ø^ãøn»ûô Ö»] Ìö ³mö äø³ #³Ö] á$ ]ô {Zg"gzZ y KZq-ZÂìoÑë 3 E )! q-znæ ŠqJoÑÅò¾~wqT:!D10Vá] Û q-zcùƒej-v ÀìxiÑà ))~gøz Xì7yZŠ* gzzûz{zhâìe ŠqJ /Z ƒ z»ãzzcšc* igzz} Ýq ûo8gzzgzu» ŠqJÀ@* E }gâxš6,vƒzgåò¾ð~yz gxì &7sÜtÂ Ô ]ª ) óxó á Xì@* YƒèZgZ}. Ðhe ³sÜÀz wì#öt :c* â Û x»ðãåxì@* ƒg0+zækzggzzì@* ƒåq-àz ÅVz&+ZðZƒÆ %gzz7 Lgg~yÀZ ì ]gšyâ ÒZXìg0+ZÆkZ Dƒ,Z Xì@* Y1 gxì7qå V;X DY ŠNb Å~œggzZ MhM 7x»Ë Ô~C:ìCƒ~Šgi:~Xb {z /Zì@* òúš»yzzgzz³ y KZ{z6,b ÏZXƒÂƒ=gf»öÆaËJ-4zŠq-Z Zgfb Å}&+ZðZƒkZ{zÀì@*M Üzq-ÀZ e* geðzâ rg7g0+zlzg»vâ!* âzšyz ( Y1985ci+ZXyà Z, Ô167 2 ]ª ) XóóÇñYc* ŠN ƒga=ƒð^a Ï?gc* Vƒ Å èg 4$ M HÀ eü5ãkzì@* òúš»yzzgzz³ b ÏZ c* â Û tàågšc* Xì7 æc æ»xszô~h+%ôšnzô³ô ) ZÔ ÔyZZƒ:ZagJ-Z# M Üz¾]ñ7x ÀÅgŠc* [px77ì¼å½zîægg Æ\ vàz ì]!* E / CÙ / CÙ{zXƒ Yƒ:lpgzZz :e$ñ / CÙ6,òúŠ}3, :Xìgz ]ñàì%zdtp}zy ]!* zzgzzv=pï¹gzz} :ŠgZz'ñ¹6,\ M LZy KZJ-Z# X7qV g{z+ã Ô167 2 ]ª ) XóóYi0* 7ÃÑÝZÆ+M KZ{z : ƒð ~ }gøgzzvƒázz%je._æézpåx?mz ázzä ùÿãvƒ ŠÅx?mZ B Æ ŠkZX ÅnÆ ))KZäx?mZ \MÃV70+ ikzëà} \ vz Šúñ[] ëxvƒxšázz"(,s ÅV>y MCÙxŠ \M F_gZz»Vƒ ŠyZåÉVƒ: 6,gî )gzzì6,gîczfn}gøãw kz\ vzxvƒêšš HgIÅw 6Ã&\M~ 18 Xñ )!*»]»', güì

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö 403000 0.097.403 0 6.97 0 Ô ØÖ ½ ¹ È ½ ¹ 5 Ñ Ð Ò º ÇÒ ÚÖ Ø Ð Ö Q = π π = 0.002644...

Chi tiết hơn

IntroPDE.dvi

IntroPDE.dvi ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ø ÓÒ ½º½º ÍÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐРȵ Ø ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÓÒÒÙ u : R Ó R d Ø ÙÒ ÓÙÚ ÖØ Ñ Ò ÓÒ d Ø Ö Ú º Ò ³ ÙØÖ ÑÓØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÔÐÙ Ò Ö Ð Ð Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐÐ Ø

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z éú úf é ø M õ } ñú } õ ú yhzz Ö û é `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z Á`çf `ï } `ù yhzz, `ù `õ `ú yhzz `ûz fd / `ûz y `é ` éú zz } `ù `ézf

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi ËÙÔÔÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÀÓÑ ÛÓÖ ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ú Û Ò ÓÛ ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Ò ÖÝ Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ç µ Û Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Û Ö Ø Ý ÓÑ ÖÓѺ ÁÒ Ø ÒÑ ÒØ Û ³ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø ØÛÓ Ó Ø Ñ ÒÝ ÔÐ Û Ö Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÔ Ö ¹ Ð Ð Ñ Ò Ò Ð ØÖ Ð ÖÙ Ø º

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi Ò ÜØ Ð ÑÑ º ÇÒ Ø ÔÖÓÚ m(d x ) L(L p (R n )) ÓÖ ÐÐ < p 2 Ý Ø Å Ö Ò Û Þ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ØÓÖ Ñ Ò Ø 2 < p < Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ý Ù Ð Øݺ Ä ÑÑ º½ Ä Ø M m(d x ) Ò ÌÓÖ Ñ º½º ÌÒ {x R n : Mf(x) > t} C f L (R n ) t ÓÖ ÐÐ t

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ ÙÒ ÓÖÑ º ÄÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1 2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl1 [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] 2. - - 2.1. W 1+ - - [1, 2] [3, 4] z C D := z d dz z Dk z n = z n D + n

Chi tiết hơn

internet.dvi

internet.dvi ½ ÝÐ Ò Ö Ú Ð ÒØ ÙÒ Ô ÒØ Ì ÓÖ Ñ Ò Ö ÙÜ ÝÒ Ñ ÕÙ ÍÒ ÝÐ Ò Ö C ÔÐ Ò Ø ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÙÖ ÔÐ Ò ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð α Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ ÒÓØ ω(t) Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ Ò Ø v (t)

Chi tiết hơn

L dvi

L dvi ÙÖ Ó Ø Ø Ø 1 o Ñ ØÖ ¾¼½ 1 a Ö Ü Ö Ó ÈÖÓ º ÂòÖ Ò ËØ Ð ½º ÆÓ Ò Ó ÙÐÓ ¾¼ È ÖÖ Ò Ú Ö ÓÙ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÑ ÒØ ÔÖ Ú Ò Ø Ò ËÑÓÐÙ ÓÛ Ó Ö Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ Ó ÕÙ Ó ÔÖ Ñ Ö Ó ÖÚ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ó ØÓ ÓÐ ØÑ º

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 5 tháng năm 6 Mục lục Kiến thức cơ sở 4. Giải bài toán Olympic như thế nào....................

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

mod19b.dvi

mod19b.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 2515 ¾ º½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Funktionentheorie I Aufgabe 1: (½¼ ÈÙÒ Ø µ Ø ÑÑ Ò Ë ÐÐ ÓÑÔÐ Ü Ò Ð Ò Ò Ò Ò Ò Ð ÙÒ Ò ÒĐÙ Ò ÙÒ Ò Ë Ö Ò Ò Ö ÓÖÑ x+iy Ò Ñ Ø x,y R µ z = (2+3i)(4i 1) µ z

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

polyEntree1ES dvi

polyEntree1ES dvi ÈÓÐÝÓÔ Ö Ú ÓÒ ÒØÖ Ò ÈÖ Ñ Ö Ë ÄÝ Ä Ù Ö ¾¼½ ¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ð ÚÖ Ø Ä Ú Ò ³ Ø ÓÒØ ÐÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØ Ñ Ö ÓÙÚ ÒØ Ð º Ò Ñ ÙÜ ÔÖ Ô Ö Ö ØØ Ö ÒØÖ Ð ÚÖ Ø Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÒÓØ ÓÒ Ò Ô Ò Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ñ Ö Ð ÓÒ Ò ÓÒÒ

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

Мотоциклетни вериги

Мотоциклетни вериги Мотоциклетни вериги - 2011 Honda 50 CRE 50 95-00 428NZ 132 50 CRE 50 BAJA 03-04 428NZ 132 50 CRE 50 DERAPAGE 97-04 428NZ 132 50 CRE 50 SIX 03-04 428NZ 132 50 NSR,50MIN 02-03 420NZ3 108 50 XR50R 02,5 420NZ3

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled ÆÓØ Å Ø Ñ Ø ÆÓØ Å Øº ¾¼½ µ ÒÓº ½ ½¼ ½½ º ÁËËÆ ½½¾ ¹¾ ¹ÁËËÆ ½ ¼¹¼ ¾ Ó ½¼º½¾» ½ ¼¼ ¾Ú Ò½Ô½¼ ÒØÖ Ð Þ Ö Ò À Ðг ÙÒ Ú Ö Ð Ò Ö Ø Ð Ñ Ø Ó Ò Ø ÖÝ ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ Çº Àº Ã Ð Å Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ð ÖØ ÄÙ Û ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ö ØÖ

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi Ä ÍÄ ÆÍÅ ÊÁÉÍ Ì Ä ÊÁÉÍ Ä ÑÓ Ò Ú ÒØ ÙÒ Ô Ö ÒØ ÓÑÑ ÒÓÒ Ô Ö Ð³ ÖÖ ÙÖ Ð ÔÐÙ Ö ÕÙ ÒØ ÓÑÑ Ñ Ñ Ô Ö Ð Ñ ÐÐ ÙÖ Ø ÕÙ Ö ÕÙ ÚÓÙ Ó Ø Ö ÒÓÖÑ Ñ ÒØ ÔÓ ÒØ º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ØÖ ÑÔÐ ÕÙ ÚÓÙ ÓÒÒ Þ ØÓÙ Ñ ÕÙ ÚÓÙ ÓÙ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

lect10.dvi

lect10.dvi ÄØÙÖ ½¼º ËÔØÖ Ó Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ º ÓÑÔØ ÓÔÖØÓÖ º Ì ÔØÖÐ ØÓÖÑ ÓÖ ÓÑÔØ Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ º ËÔØÖ Ó Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ Ä Ø ØÑ Û Ò Ø ÔØÖÙÑ σ(a) Ó Ò ÓÔÖØÓÖ A L(H) Ø Ø Ó ØÓ z C Ù ØØ A zi Ó ÒÓØ Ú ÓÙÒ ÒÚÖ º Ï Û ØØ Ø ÔØÖÙÑ ÐÛÝ

Chi tiết hơn

ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼

ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼ ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼ ¾ ½º þþ ¹ ½ ¼½º ¹ Ä Ä ÖØ º µ º ¹ ¹ º þ º Ä Ä ÖØ ¹ µ ¹ 4 5 m µ ¹ º º º = 16 19 m º 0.02 1.3 z = 2.5º ¹ ¹ º þ º ¹ ¹ ½ = 10 25.7 þ» º ÊÁ ÊÁÁ ¹ º ÊÁ ¹ ø º ÊÁÁ º

Chi tiết hơn