مقایسه تاثیر دو روش آموزش تغذیه (جزوه و بحث گروهی) بر آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر تهران

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "مقایسه تاثیر دو روش آموزش تغذیه (جزوه و بحث گروهی) بر آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر تهران"

Bản ghi

1 ! "# ( ).)1 12 #&() *) *+,-.) /!) 0) $%&'!! '"#( ) "#$% & - +#,& $! * : 3$4.!" # $ % &' (# )*+, + *.. / 0 1* ,# *7 "*#, +! % &' (# 4+ *7 8# <! = > &' (#. 2!$ 8# % &' (# 3 + 9:# ); D D,# E 45 6 ;,# 2B) 4,# M HLL 6&' (# / JHFKIFH *GA D + ) ); 4+0 4,# F 8("# "+ +!# JJ, 2+, 4,# 6 2B 2+, 4,# ) M JLL 2 N;,# E QP, 4,#,!& M + )R NST 6 7 *' #,, 2 M.!!; O : 2 G+P X+ %+W 4,#.!; + U % VP 6 %+W 45 6 # "$0 N* 2 ;,# B* D" * Z Y % 2B % M % [( 6 4,#, NST 6 $ + \.!$ % [( 64,#, ]0.;! 5! + "&# + # % + 2!; / EB B*#.(P < L/LLJ) + "&# 8+ +, NST S 4,# A % [( + EB (P<L/LLJ) + "&# + # % M + 5! ) 3* + 45! b:$# +P.(P =L/`LL) ;! _>V# N T % M 5! ) 3* + S 4,# A ) + 45 % [( EB 1# 2B 4+ 4,#, NST S 4,# A ) + [( EB D" 2 S NST + $* $: 7 ;,# 2B 4+ S,# E$* + $# 4+!.; [( 8+. c c 6 4,# 6 :03%7.6) ( ).'! # ( )* +, - # $$% ##&!" #&* 1/0.'! # ( )* +, - # $$% ##& 89:* ;!".7.?=?@@ <==< #&* 1/0

2 !" # t"# c );+, * + " p 6p,k 6t": 6(O 2B &' (#)c,# 2 M 4,# ) 2u "# 6N # c );+ 3*,. t# c );+, 62B, 2 M c,# 4+ +!&# % &' (# ".!"; t# "B p ,# *7 + "*#, % &' (# +. %+W,# E +B!" # 9:# );+, 6 + 2!;. /!" # 9:# );+, 8*M ]+! )V % +B M0 62B6 v U, 2!; 2 M (JHsF+0!A# 6JHFJ +5 )": );+, * 2) B* +$ +. IAM ) + + +B v g"# %+W ) $# )*+ 6;,# (Nicklas T.A. et al. 1997, Singh R.H. E $T *& p/>.et al. 2000) "*#, + &' (#!8 (JHs`+r c!)+$,# d+!# + 4,# 9:# );+ *7 8# *7 8# <! = > &' (# 6 "+ ;,# 2B) 4,# 4+,# E ,# F 8("# "+ D D.0 %+W ) :7 d+!# + ;,# # %+W &' (# ) 4+0 4,# F 8("# "+ L/Le) D g ( d 3. %+W 2 3* <V (JI1 =L/F) #, (0 = 6D" 2 S 2! 4,# <V 3 6; $* 2 K, 4,#, ]0 w/he + *&# <A ; 2 $ + "&# )#, :3 9:# )++ +, * + )$ + + d 2 % M#!, (Curry K. R. and Jaffe A.! # B+ 0 A, (D J` JL 3*") ) (Golden ; # OA#!, 2+ 3 %el 6+ 3 DP +.B.E. et al. 2000) (Bonnie! # 1 + )!T %KL, %V$# g * +.A.S. et al. 2000) N T +P 6!" # 2 3, ' > +. 2 ** ) )! # \+ h, +,, V$# 5.(Schneider D i# %jv #!*k*'k* 6T R N*ST.(Bonnie A.S. et al. 2000)!" + 6l 6 %+W ) ); + * &' (# d d+!#,# E %J`/Y! b:$#!*;+)!"; # T R, = + R "+ 6 2m " U# +,".(JHFJ S ( n&# + 0, E*!", ;!# * mooo p*_".! 2V.(Golden B.E. et al. 2000) N*', * ** Q (# l % + ** &# 45 6 S [*AW (Brook V. and!b # g=# * > l *W X+ + 3,.Tepper I.1997), * 1 "# 6 4,# # 2 d+!# E8 *.!+ # _ += d+!# + 4,# # 64,# "*#, + ) +!# +_"# 1 "# + + " q(# 45 6 [( EB.(JHs`+r!) #

3 G:# % A*= X+ 2 2B U, QP, ) + 1 +_"#,# E * ) 4+ QP, 2 + 2B &' (# + $# V# A# dv p* Z + )R P + 6 2B 1' (# " G +P B* dv Z.!, 2 # Z ;, ]0.!; _ +! ; 2 # "$0!/# 6d+!# &# 6!# ).! N* &' (# +#,# E y 45 # "$0 %jz { 0, *#.!; 2 M (Lkiert-Scale)%*' d *8# 4+, *k# #, 2 M 2!# % VP (Statistical Package for SPSS +B., 2 M Specific Science, Version 9) ] + B*' (Paired t-test)m It #, 8# (One-way ANOVA) P Z. +T N*A B/ +# Scheffe!"R :8,! % 3*5 *# 6!#, E*0 2B) + +# 2 +,# E 1*, *# Je, 6;,# 3*5 *# w/hh ±J/ew w/s`±j/`k 6w/FL±J/sw KL, + +# ) + 45 % ±H/LF Je/wH±H/JL 6 Jw/KH±K/sF 1*, *# +,# E % 3*5 *# B* Je/`e K`/JJ±Y/JF 6K`/Yw±Y/KL 1*, *# YL, 2 + # % M.!, > KF/YF ±Y/sF g;, NST + +# ) % + + "&# 45 6 % 3*5 *# 8#. 4,#, NST 4,#, ]0, Z + $ (H KJ 2+ ; +) % 3*5 *# ;,# 2B 2! 3**& M HLL p/> 6(JHsF+0!A#) 4,# 62B QP, 4,# ) M JLL 2 JJ, 2!; p*8 QP, +!# K ' +!# `) +!# d+!#,.!!; O : G +P ( M *l dv, O : D 0 dv H.! ' d+!#,!!; O : G +P MJL, O : D 0 dv H.! B* M *l.!! O : G +P M e dv 6+ # Nx# )+ * ' > *7 N*' 6 8Xr M + * VS# * M P +,# E ( D JK, j ) #,# E!, 2 M % VP + U.!!; <> NST. %+W 45 6 # "$0 ) ZR &' (# Z! 6W &' (# g;, # "$0 (Reliability) + #, W + # "$0 N* %+W!,# E K` y 5!,,+ JL 3! +.,j % >VW 6NW > \ + S 3*# ).!;. / # "$0 ys# 1 % $, B* # "$0 (Validity) 1 "# ;,# 2B.!; 2 M Em0 g=# 3)#, " 2 3 "r % *WG "+. E N# ; ) ;,#, * 3*" b:# l *W X+ 6l *) l yl % qvw ) "+ 6 # "$0 6D ># + ]k.! +.!; N*,# E y 2B X+ 4+ QP, 4,#!& ># 2!; O : G +P dv + 4,# 62B 2 + 1* 3.!;!

4 45 6 % 1> &' (# 6;,#!#, NST,# E N# Z " + % *' ) M *7 D > M"# ;,# );+ $:7 + 2!"" 4!:# ( P <L/LLJ) _>V# N T EB 2! $#.,!& 45 6 % 3*5 *# + 2, Z +, NST S 4,# $:7 0 # ;,# 2B +. 4,# A ) $ + %+W % &' (# +B 62B!" # 9:# );+, * 2) + ) $# \ B* X! # E:0 + NST 45 6 % % M "*#,! 2! $# ;,#!#,!& Azide MA B.W. et al. 6JHsF+0!A#) 3*"v.2003,Singh R.H. et al. 2000) % + 2!; / EB B*#!; 2! $# N T % M 5! &' (# +# ) )" *5$R <V 3.( P <L/LLJ)+ ) 3* 6D" 2 4,# A ) 3* + 2! B* 2B) 4,# A 2 % 3*5 *# + 2!; / EB!; 2 + 4,#, ]0,# E, E* 2 K!> (K 2+ ; L/LLJ) + "&# + # _, 6 2B 2 R 5 * # 3.(P < E [( + _>V# N T 8+ 1# 4+ 2 S 4,# A ) +,# 1 4+ j > # 6!; D" S jp,# E $* + $#. 2 E:7 6 2B 4+ $:7 8# B* % &' (# +# +# + 6! 0 ;,# 9:# );+ [( h 8+ 9:# );+ $:7 + % M #,!& #.(P<L/LLJ) + "&# EB + S 4,#,!& % 3 3*5 *# 6D".!*0 + "&# EB, NST, ]0 6 # 2! $# KJ 2+ ; D! + + % + 2!; / EB 64,# 2 + "&# <V + + +# 2 3*!"R J 2+ ; D!.( P <L/LLJ) 3* + 45 % 3*5 *# + 2!; / EB + "&# + # % M + ), 2 M )! 8# # 6( P <L/LLJ) E H 2+ ; D! +!"R 8# #, 2 3*, > 6 2!; 2 + EB ;,# 2B ;!!"R % M 645 % 3*5 *# D! 3*"v.( P =L/YJ) % 3*5 *# + 2!; / EB 8# 6 J 2+ ;.! 5 * 6+ +# ) 3* +.( P=L/`L) + "&# % M : +$,# E $T *& p/> + $* # #, * j }A "S#!; 2 3 +,!> ASW <G#.! Nx# l yl % %+W 8# 2! $# (JHs`+r!)!W + 6ST % &' (# + ;,# );+ 2B 4+, 2 M p!# S ;,# "B p 2 );+,, 6! # OA#... p* *)!" # ); [( 8+ ) + # Z 5, ;,# E.p* "; + 7z# # A ) 3* + + "&# + # % M.!

5 A ) [( + N T EB 4+. 2! 4,#, NST S 4,# $:7 ;,# 2B 4+ ; [( 8+ + $* 2! $# :% )"$*0 Em0 )* $:7 ]" 3 v N# i S+ N# 3 6&' (# )$m0 + 4,# )"$*0 '.!!; <> 2!"" 4!:# N# " N# N# 3!& % &' (# + #.* +T + +# 4,# *7 ys# ' > :#!)3: $; 3*'z# * +, ' 8# 3!" 4+0 4,# "+ d+!# *.A# + %! #, 2m ) F 8("# +!T 6S# T O " 68("# 4+0 4,#.!" # Turnin 6JHFJ +5)! 2! $# + 2!; / EB +# +.M.C. et al. 2001) H 2+ ; D! + v "R B* 45 % 3*5 *# *7 pl+!+ # _ 6 # 2! $# 45 [( h _>V# N T S 4,# A ) $:7 6D" 2.( P=L/YJ) 2 B*# Z S8 45 [( EB 3*5 *# + + "&# + # % M.! 2! $# S) N*' j > ) + % D" 2 +. ># #, + 4+B 3* + % [( + <V E /* +.! 2!" $ 6 2 ) D" 2 [( 8+ + ;,# 4+ *7. D" 2 S 4,# A ) + %+W % &' (# 8+ 4,# *7.!, > B* +$!# A ) + [( 3.(JHsF+0!A#) 2 D" 2 S +$ + 2!;. / + ~& + 6 +B!" # / );+, (Singh R.H. et al. 2000) + OR p l *) )V +B \ 6!; 2 M (Singh R.H. et al. 2000) [( 8+ _>V# N T *7, >. : 0 9,! 4+, > Em0 \ 8+ 1# ;,# 2B);,# A ) 45 [( + ) N T D" 2 S 4,#, NST S!#

6 )!*+ & *,-! " #$%& ' ( -.97: 85!(-!*+ & 7 60 #0$( 1( *+ & / #. *& $% p-value (F) #, }V# (df), + % &# g/# %** US"# * # < L/LLJ FY/ `K K K`s ssw/ KY JHes/ KF ) 3* ) N K`` KJHH/ ek N < L/LLJ F/ Le K K`s JHY/ KY KYsY/ YK ) 3* ) N 45 K`` KwLF/ ww N L/`LL K/ YK K K`s e`/ YL HwHw/ JY ) 3* ) N K`` Hw`e/ ey N 34 5*+ & / #$%& ' ( $ ' ) #. *& $% ) 97: 5!(-!*+ & #0$( 1( 2 8: "*P W CI(%95) p-value + *&# ( SE % M 3*5 *# 3* % % M ) ( J/KH I K/we) < L/ LLJ / + J/ `Y D" 2B ( H/KH I Y/we) < L / LLJ / + H/ `Y ( J/K` I K/sJ) < L / LLJ / + K/ LL

7 34 5*+ & /! ' ( $ ' ) #. *& $% ) 97: 5!(-!*+ & #0$( 1( 2 89 "*P W CI(%95) p-value + *&# ( SE % M 3*5 *# 3* 45 % % M ) ( L/HH I K/Ke) L / LLY ( L/ew I K/YF) < L / LLJ ( IL/sH I J/J`) L / YJ / + J/ K` D" 2B / + J/ ek / + L/ KH

8 ن ب *+ & / #. *& $% (!*+ & * =) >?@ "#$%& ' 8(+ EF) % " P <C/CC B % " Paired t- test 5+ *& ).97:879 "5!(-!*+ & 7 60 #0$( ( P= 30G % " P <C/CC ن ب *+ & / #. *& $% (!*+ & * =) >?@ "! ' 8:(+ % " P <C/CC B % " Paired t- test 5+ *& ). 97:879 "5!(-!*+ & 7 60 #0$( ( P=C/:J 30G % " P <C/CC EF)

9 40 ن ب *+ & / #. *& $% (!*+ & * =) >?@ " ' 89(+ % " P <C/CC B % " Paired t- test 5+ *& ).97:879 "5!(-!*+ & 7 60 #0$( ( P=C/KL 30G % " P <C/CC EF)

10 based education. Patient Educ. Couns. 30: Curry K.R. and Jaffe A.(1998) Nutrition Counseling & Communication Skills. Sounders, USA. Golden B.E.(2000) Infancy, Childhood and adolescence. In: Human Nutrition and Dietetics. Garrow J.S., James W.P.T. and Ralph A.(Eds), Churchill Living stone, London. Nicklas T.A., Johnson C.C., Farris R., Rice R., Lyon L. and Shi R.(1997) Development of a school- based nutrition intervention for high school students. Am.J. Health Promot. 11: Schneider D. (2000) International trends in adolescent nutrition. Social Science and Medicine. 51: Singh R.H., Kable J.A., Guerrero N.V. and Sullivan K.M. (2000) Impact of a camp experience on phenylalanine levels, knowledge, attitudes and health beliefs relevant to nutrition management of phenylketonuria in adolescent girls, J. Am. Diet Assoc. 100: Turnin M.C., Tauber M.T., Couvaras O, Jouret B., Bolzonella C., Bourgeois O., Buisson J.C., Fabre D., Cance- Rouzaud A. and Tauber J.P.(2001) Evaluation of microcomputer nutritional teaching games in 1,876 children at school. Diabetes Metab. 27: :<( 4,# 4+ 8#.(JHFJ)0 6+5 ASW +# + (": v ) w 8("# ).+ )R D,# E.JHFJIFK *GA D + ) 4+0 4,# 6 + ;!).!;+ ";+ # 0.) ;B0. 2 5$ 6;!) 2!$ JHFJ)!A# 6 *T;!*/# 6E!+.4+ 6!*;+ E + T R, = 2!"" 5 g*;.( D ) ); "+ d+!#,# 25" 3*M %j 8# WV.JHs`IFL*GA.JKY:AMW 6V* ;B0. 2 5$ 6 /#.d+!#.(jhs`)3*)# 6+r.p T 6! % 8*8A ** 6 25" 3*/"0 %j 8# ;B0. 2 5$ 6+$ l U "W.JeJ:AMW.$)!*); $:7 +.(JHsF)4") 6 / +0!A# 45 6 ;,# 2B ) * D D,# E ";+ # 0.) 4+0 4,# w 8("# 6;!) 2!$ 6 + ;!).!;+.) ;B0. 2 5$ Azide MAB.W.,Talib R.A. and Zabidi A.M.H.(2003) Changes in nutrition knowledge and attitude scores in 8 year old school children after receving nutrition education: A preliminary finding. IX Asian Congress of Nutrition Abstracts, Newdehli, India. p: 300. Bonnie A.S.(2000)Nutrition in adolescence. In: Krause s Food, Nutrition and Diet Therapy. Mahan L.K. and Escott-Stump S. (Eds), Sounders, USA. Brook V. and Tepper I.(1997) High school student s attitudes and knowledge of food consumption and body image: Implications for school

11 COMPARISON OF THE EFFECT IVENSEE OF TWO NUTRIRION EDUCATION METHODS ON THE NUTRITIONAL KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF FIRST GRADE SCHOOL GIRL STUDENTS IN TEHRAN. Taslimi Taleghani M. M1, MSPH.; Djazayery A.; PhD., 1 Keshavarz S.A., 1 PhD.; Sadrzadeh Yeganeh H., MSPH; Rahimi A., 2 PhD. Many studies indicate that the nutritional knowledge and practice of adolescent girls are inadequate. Few surveys were performanced about effect of nutrition education on knowledge, attitude and practice in this vulnerable group. The purpose of this study was to compare the effect of two nutrition education methods (guidebook and group discussion) on the nutritional knowledge, attitude and practice of first-grade guidance school girl students in Tehran s 8th district, in 2003.A total of 300 students were selected from 11 guidance schools by simple random sampling and divided into three 100- student groups: 1-guide-book, 2-group discussion, and 3-control. Data on the nutritional knowledge, attitude and practice were collected using pretest and posttest questionnaires. The students in group1 were given the guide-book and required to study it at home, while group 2 students were told to discuss among themselves the contents of the guide-book. The control group were given nothing to study or to do. The pre-test showed that the mean scores of nutrition knowledge (K), attitude (A) and practice (P) were not statistically different among the 3 groups. The scores for the 3 variables increased in the guide-book and discussion groups significantly at the end of the study period (in all cases, p<0.001), while the inter-group comparisons also showed that the K and A scores were statistically different among the 3 groups; the P, however, was not different among them. Conclusion: Both methods (guide-book and group discussion) increased the level of nutritional knowledge and attitude as compared to (a) the control group, and (b) the initial values. Also both methods increased the level of nutritional practice as compared to (b) the initial values. The group discussion method was more effective than the guide-book method in the promotion of the nutritional knowledge of the students. KeyWords: adolescence girls, nutrition education, nutritional knowledge, nutritional attitude, practice (Auther to whom all correspondence Should be addressed). 1. Departent of Nutrition and Biochemi stry, school of public Health and Institute of pulic Health Research, Tehran university of Meical Sciences. 2. Departent of Epidermiology and Biostatistices, School of Department Health and Istitute of Public Health Reserch Tegran Uuiversity of medical sciences.

12 Powered by TCPDF (

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc)

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số 1 (2016) 58-65 PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục Nguyễn Thị Phương Hoa*, Lê Diễm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường Đại học Y Hà Nội Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng hỗ trợ hạ

Chi tiết hơn

Journal of Science 2015, Vol. 5 (1), An Giang University KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS

Journal of Science 2015, Vol. 5 (1), An Giang University KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS. Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang Thông tin chung: Ngày nhận bài: 08/09/14 Ngày nhận kết quả bình duyệt: 16/12/14

Chi tiết hơn

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A 1,2,3, Lim KK 2,3,4 1 Department of General Medicine,

Chi tiết hơn

T p h ho h r ng i h n h Ph n D: Khoa h h nh trị, Kinh tế và Pháp luật: 26 (2013): TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐI LÀM THÊM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊ

T p h ho h r ng i h n h Ph n D: Khoa h h nh trị, Kinh tế và Pháp luật: 26 (2013): TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐI LÀM THÊM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐI LÀM THÊM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Nguyễn Phạm Tuyết Anh 1, Châu Thị Lệ Duyên 1 và Hoàng Minh Trí 2 1 Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tr ng i h

Chi tiết hơn

TC so 6_2015

TC so 6_2015 HIỆU QUẢ KẾT HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO Vũ Thị Tâm 1, Nguyễn Thị Kim Liên 2 1 Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, 2 Trường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027 DOI:10.22144/ctu.jvn.2019.027 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Quốc Nghi Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ *Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24)

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG Hồ Thị Thu Hồ 1 và Lê Văn Nhương 1 1 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung:

Chi tiết hơn

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWARE IN IMPROVING STUDENTS READING SKILL 1 / Arjunan Perumal 1 1 Johor Malaysia / Kota Masai Secondary School / Email: arjuna_shal8@yahoocom Abstract In today s world of constant

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Parent Workbook

Parent Workbook Cẩm nang dành cho cha mẹ Hướng dẫn về sự phát triển trí não lành mạnh của trẻ nhỏ Funded by: OC Health Care Agency (OCHCA), Behavioral Health Services, Prevention and Intervention, Mental Health Services

Chi tiết hơn

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh ) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh ) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh 98-017) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Huỳnh Công Lực *, Nguyễn Thị

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( )

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( ) TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SINH KẾ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Võ Hồng Tú 1 và Nguyễn Thùy Trang 1 1 Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận:

Chi tiết hơn

MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1

MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1 MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1 Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng và Sinh thái,

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề x

NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề x NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề xuất thang điểm mới, the Full Outline of Unresponsiveness

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thơm 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 26 6-1986 4. Nơi sinh: Ý Yên Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số:, ngày tháng năm 6. Các thay

Chi tiết hơn

KHOA HỌC CÔNG NGHÊ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ TÓM TẮT Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Cô

KHOA HỌC CÔNG NGHÊ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ TÓM TẮT Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Cô KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ TÓM TẮT Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM Ngày gửi bài: 10/5/2016 Ngày chấp nhận đăng:

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐH KH XH& NV TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2013 ĐỀ CƯƠNG CH

TRƯỜNG ĐH KH XH& NV TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2013 ĐỀ CƯƠNG CH TRƯỜNG ĐH KH XH& NV TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2013 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIN HỌC I. Tên học phần : Tin học chuyên

Chi tiết hơn

Tựa

Tựa NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L.) TRONG KHẨU PHẦN CỦA DÊ THỊT ABSTRACT Nguyễn Thị Thu Hồng 1 và Võ Ái Quấc 2 A study was carried out at An Giang University from April to June

Chi tiết hơn

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 + Thảo luận các quy định lớp học + Giới thiệu các bé với

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễ

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễn Ngọc Thạch 2 TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát một số yếu tố liên quan đến áp lực nội sọ trước

Chi tiết hơn

Draft 1

Draft 1 Giới thiệu về IELP IELP là một phần của Portland State University (Đại Học Tiểu Bang Portland), một trường đại học định hướng cộng đồng với tập thể sinh viên và giảng viên đa văn hóa. IELP mang lại cho

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H I Ê N CỨU C Á C NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC T Ậ P CỦA SINH VIÊN KHOA KỸ

T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H I Ê N CỨU C Á C NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC T Ậ P CỦA SINH VIÊN KHOA KỸ T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H I Ê N CỨU C Á C NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC T Ậ P CỦA SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT V À CÔNG NG H Ệ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Phan

Chi tiết hơn

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN T

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN T 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ThS. Nguyễn Hồng Hà * Huỳnh Thị Ngọc Tuyền ** Tóm tắt ThS. Đỗ Công Bình

Chi tiết hơn

Tóm tắt Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mầm đậu xanh (Vigna radiata) STUDY ON BEVERAGE FROM GREEN BEAN (Vigna radiata) Trần Thị Dịu, Nguyễn Đức

Tóm tắt Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mầm đậu xanh (Vigna radiata) STUDY ON BEVERAGE FROM GREEN BEAN (Vigna radiata) Trần Thị Dịu, Nguyễn Đức Tóm tắt Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mầm đậu xanh (Vigna radiata) STUDY ON BEVERAGE FROM GREEN BEAN (Vigna radiata) Trần Thị Dịu, Nguyễn Đức Thắng Hạt đậu xanh nảy mầm chứa nhiều hợp chất dinh

Chi tiết hơn

VIỆN KHOA HỌC

VIỆN KHOA HỌC CÁC CHỈ SỐ SINH HỌC QUẦN ĐÀN CÁ KÈO ĐỎ (Trypauchen vagina) Ở SÓC TRĂNG ĐINH MINH QUANG, NGUYỄN MINH THÀNH Trường Đại học Cần Thơ Cá kèo đỏ Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) là một loại cá bùn

Chi tiết hơn

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E ISSN: 1859-3100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): 179-191 HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION SCIENCE Vol.

Chi tiết hơn

Mau ban thao TCKHDHDL

Mau ban thao TCKHDHDL TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tập 8, Số 2, 2018 3 12 DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO THỐNG KÊ Nguyễn Minh Hiệp a, Nguyễn Thị Lương a, Lê Văn Phượng b, Nguyễn Thị Minh Huyền b, Đinh

Chi tiết hơn

NguyenThanhLong[1]

NguyenThanhLong[1] PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA CÁC NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN CHỦ YẾU Ở TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Thanh Long 1 ABSTRACT This study was conducted in two coastal Long Phu and Vinh Chau districts of

Chi tiết hơn

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn học quản trị học của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn học quản trị học của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN Bùi Thị Thu Hương *, Đỗ Đình Long, Lê Ngọc Nương, Đặng Phi Trường,

Chi tiết hơn

BIA CHINH PHAN C.cdr

BIA CHINH PHAN C.cdr ISSN 1859-2333 Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Tập 48c (2017) Volume 48c (2017) Tạp chí khoa học Can Tho University Journal of Science Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND IN TECHNICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ Lê

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ Lê TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ Lê Quang Trực 1, Dương Bá Vũ Thi 2 1 Trường Đại học Kinh

Chi tiết hơn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN THEO MÔ HÌNH HỌC TẬP TỰ ĐỊNH HƯỚNG Trương Minh Trí 3, Bùi Văn Hồng 1, Võ Thị Xuân 2, 1 K

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN THEO MÔ HÌNH HỌC TẬP TỰ ĐỊNH HƯỚNG Trương Minh Trí 3, Bùi Văn Hồng 1, Võ Thị Xuân 2, 1 K GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN THEO MÔ HÌNH HỌC TẬP TỰ ĐỊNH HƯỚNG Trương Minh Trí 3, Bùi Văn Hồng 1, Võ Thị Xuân 2, 1 Khoa Cơ khí Chế tạo máy, 2-3 Viện Sư phạm Kỹ thuật,

Chi tiết hơn

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PGS.TS. Lê Văn Hảo TS. Nguyễn Thị Ngân PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Dùng cho sinh viên khối ngành Xã hội nhân văn) LƯU HÀNH NỘI BỘ 0/09 MỤC LỤC GIỚI THIỆU... 4 CHƯƠNG I: KHÁI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 11-KHMT-52NGUYEN VAN CUONG(88-93)

Microsoft Word - 11-KHMT-52NGUYEN VAN CUONG(88-93) THU HỒI NHIÊN LIỆU LỎNG TỪ NHỰA HDPE, PE VÀ LỐP XE PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN Nguyễn Văn Cường 1, Lê Hùng Anh 2, Nguyễn Hữu Sơn 1, Phạm Hoàng Ái Lệ 1, Đoàn Vũ Chí 1 và Trịnh Ngọc Nam 3 1 Khoa

Chi tiết hơn

3Szczepankiewicz.indd

3Szczepankiewicz.indd ! " " # $ % & ' & ( Association study of the Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) gene C-270T polymorphism with bipolar affective disorder ) * +, -. / 0. 2 3 4 3 + 5. /, 6 + 7 6 4 3 8 9 9 :. 6. 2,

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ISO 9001:2008 NGUYỄN THÚY AN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ISO 9001:2008 NGUYỄN THÚY AN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ISO 9001:2008 NGUYỄN THÚY AN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã

Chi tiết hơn

Tựa

Tựa ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC PHÂN BỔ VÀ KIỂM SOÁT TÀI TRỢ CÔNG NHẰM THÚC ĐẨY TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ABSTRACT Phan Huy Hùng 1 On June 2009 National Assembly approved Resolution on guideline,

Chi tiết hơn

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 49 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Factor

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 49 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Factor Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 49 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Factors affecting the decision of the technological innovation

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Ngôn ngữ Pháp Mã số: 52220203 (Ban hành theo Quyết định số 3605/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc:

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) 31-40 Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc: Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang Lê Quân * Đại học

Chi tiết hơn

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1,

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, Triệu Đức Tân 2 1 Trường Đại học Lâm nghiệp 2 Chi cục Thuế huyện Định Quán,

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DÀNH CHO GV – CBCC

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DÀNH CHO GV – CBCC ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ CHUNG CHÂU ÂU (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK REFERENCE CEFR) DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2012 1. Giới thiệu Chương trình đào tạo

Chi tiết hơn

Microsoft Word NDKieu et al-So huyet.doc

Microsoft Word NDKieu et al-So huyet.doc ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC HÀM LƯỢNG GLUCOSE KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA SÒ HUYẾT (Anadara granosa) THE EFFECTS OF GLUCOSE SUPPLEMENTATIONS ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATES OF JUVENILE

Chi tiết hơn

Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Adv

Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Adv Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Advanced Study Academies (ASA)): Chương trình Học Cao

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 1(86)/2018 TUYỂN CHỌN DÒNG LÚA THAN NGẮN NGÀY, PHẨM CHẤT CAO Lê Hữu Hải 1, Huỳnh Thị Huế Trang 1

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 1(86)/2018 TUYỂN CHỌN DÒNG LÚA THAN NGẮN NGÀY, PHẨM CHẤT CAO Lê Hữu Hải 1, Huỳnh Thị Huế Trang 1 TUYỂN CHỌN DÒNG LÚA THAN NGẮN NGÀY, PHẨM CHẤT CAO Lê Hữu Hải 1, Huỳnh Thị Huế Trang 1 TÓM TẮT Võ Duy Khánh 1, Đoàn Thị Ngọc Thanh 1 Từ 500 cá thể hạt lúa có gạo lức màu đen đồng nhất, dùng ky thuật điện

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊ

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊ TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), 197-207 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT Hoàng Đình

Chi tiết hơn

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: 1351-1360 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: 1351-1360 www.vnua.edu.vn THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Nguyễn

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

Microsoft Word HC chuyen hoa_dot quy

Microsoft Word HC chuyen hoa_dot quy ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BS Nguyễn Văn Dũng, BS Nguyễn Thị Ngọc Thảo - BVĐK Tiền Giang TÓM TẮT: Mục tiêu: Khảo sát

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp. 14-22 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC HÓA TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG

Chi tiết hơn

GIẢNG DẠY MÔN GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA DỰ ÁN: TRƯƠ NG HỢP GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA VIÊ T - TRUNG Nguyễn Đại Cồ Việt * Khoa Ng

GIẢNG DẠY MÔN GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA DỰ ÁN: TRƯƠ NG HỢP GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA VIÊ T - TRUNG Nguyễn Đại Cồ Việt * Khoa Ng GIẢNG DẠY MÔN GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA DỰ ÁN: TRƯƠ NG HỢP GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA VIÊ T - TRUNG Nguyễn Đại Cồ Việt * Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SCIENCE Observation record format 2011_12.docx

Microsoft Word - SCIENCE Observation record format 2011_12.docx DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING, LAWSPET, PUDUCHERRY-605008. Internship (Institute & School) üà ò¾ä ø À  üº ÀÚ¾ø üú ì ø À üº «È ì { ÀûÇ ÁüÚõ ÚÅÉõ } Name Diploma in Elementary Education

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 18-TNN-34HUYNH VUONG THU MINH( )

Microsoft Word - 18-TNN-34HUYNH VUONG THU MINH( ) PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG Huỳnh Vương Thu Minh 1, Hồ Yến Ngân 1, Đinh Diệp Anh Tuấn 2 và Nguyễn Hiếu Trung 1 1 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên

Chi tiết hơn

Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are

Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are many occasions and events where staff may photograph,

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM NUÔI SÁ SÙNG (Sipunculus nudus Linnaeus, 1767) TRONG BỂ XI MĂNG BẰNG CON GIỐNG SẢN XUẤT NHÂN TẠO CÓ KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU RESEARCH RESULTS OF PEANUT WORM

Chi tiết hơn

Mức độ stress trong hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Mức độ stress trong hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên MỨC ĐỘ STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Phí Thị Hiếu *, Phạm Thị Quý Trường Đại học Sư phạm ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Trong bài báo, các tác giả đề cập

Chi tiết hơn

T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H Ệ THUẬT C Ả I LƯƠNG N A M BỘ: THỰC TRẠNG V À ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI S

T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H Ệ THUẬT C Ả I LƯƠNG N A M BỘ: THỰC TRẠNG V À ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI S T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H Ệ THUẬT C Ả I LƯƠNG N A M BỘ: THỰC TRẠNG V À ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI S Ả N V Ă N HÓA Nguyễn Thị T r ú c Bạch 1 SOUTHERN CAI

Chi tiết hơn

Thân gởi Phụ Huynh/Giám Hộ, NGƯỜI PHÊ DUYỆT IRB CỦA INTEGREVIEW NGÀY 8 THÁNG HAI, 2019 Chúng tôi mời con quý vị tham gia một cuộc sưu tầm nghiên cứu v

Thân gởi Phụ Huynh/Giám Hộ, NGƯỜI PHÊ DUYỆT IRB CỦA INTEGREVIEW NGÀY 8 THÁNG HAI, 2019 Chúng tôi mời con quý vị tham gia một cuộc sưu tầm nghiên cứu v Thân gởi Phụ Huynh/Giám Hộ, Chúng tôi mời con quý vị tham gia một cuộc sưu tầm nghiên cứu về chương trình thời gian ngoài giờ học của con quý vị để giúp học sinh học tốt hơn các môn khoa học, kỹ nghệ,

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bì

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bì NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bình*, BS.TS. Đỗ Nguyên Tín*, BS.CKI. Võ Mỹ Phươ ng*

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin chung về học phần ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Tên

Chi tiết hơn

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these lesions is always compared to the density of the liver

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/11/1973 Giới tính: Nam Nơi sinh: xã An Phụ, Huyện Kinh

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LU

HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LU HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC 2018-2019 NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LUYỆN NGHỊ LỰC MOTIVATING EFFORT NỘI DUNG TỔNG QUAN Học

Chi tiết hơn

VIỆN KHOA HỌC

VIỆN KHOA HỌC CẤU TRÚC QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO TẠI CÁC THẢM CỎ BIỂN Ở HUYỆN CÁT HẢI, HẢI PHÒNG NGUYỄN ĐÌNH TỨ, NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN THANH HIỀN Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị Thúy, Nguyễn Văn Hùng Trường Đại học Y Hà Nội Đánh giá sự thay đổi chất lượng

Chi tiết hơn

tom tat thong tin tieng viet.indd

tom tat thong tin tieng viet.indd TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam: Gắn thực tế với chính sách để tạo sự thay đổi Mở đầu Bản tài liệu chính sách này trình bày các đề xuất nhằm góp phần khắc phục tình trạng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DA17-TRAN THI HIEN( )

Microsoft Word - DA17-TRAN THI HIEN( ) BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN CƠ SỞ ẢNH VIỄN THÁM MODIS Trần Thị Hiền 1 và Võ Quang Minh 2 1 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 2 Khoa Môi trường

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 TÊN ĐỀ TÀI TỈ LỆ XỬ TRÍ ĐÚNG CỦA CHA MẸ KHI CON BỊ SỐT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Họ và tên báo cáo viên: Nguyễn Thị Trúc Linh Đơn vị công

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XA SAU ĐIỀU TRỊ MẤT DA CẲNG TAY, BÀN TAY BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TÓM TẮT Phạm Hiếu Liêm 1 ; V

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XA SAU ĐIỀU TRỊ MẤT DA CẲNG TAY, BÀN TAY BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TÓM TẮT Phạm Hiếu Liêm 1 ; V 80 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XA SAU ĐIỀU TRỊ MẤT DA CẲNG TAY, BÀN TAY BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TÓM TẮT Phạm Hiếu Liêm 1 ; Võ Ngọc Minh Việt 2 ; Nguyễn Anh Tuấn 3 Mục tiêu: đánh giá kết quả xa sau điều trị mất da cẳng

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 4. \320\340o Thanh Tru?ng doc)

(Microsoft Word - 4. \320\340o Thanh Tru?ng doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 31, Số 2 (15) 33-41 Thực trạng hệ thống STI trong doanh nghiệp Việt Nam Đào Thanh Trường* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Xử lý nước thải chế biến cá da trơn bằng lồng quay sinh học yếm khí kết hợp lồng quay sinh học hiếu khí Lê Hoàng Việt Ngô Huệ Đức Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Võ Châu Ngân Trường Đại học Cần Thơ ( Bài nhận

Chi tiết hơn

Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh

Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Diễm Sương Khoa Khoa học xã hội và nhân văn 1. Đặt vấn đề Điện

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) Hình thức sinh sản, đặc điểm hình thái và cấu trúc mô học của tuyến

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) Hình thức sinh sản, đặc điểm hình thái và cấu trúc mô học của tuyến Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 79-86 Hình thức sinh sản, đặc điểm hình thái và cấu trúc mô học của tuyến sinh dục cá bống trứng Eleotris melanosoma ở ven biển

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn

Chi tiết hơn