Navagraha Kritis ( By Muthuswami DikShitar ) Tamil PDF

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Navagraha Kritis ( By Muthuswami DikShitar ) Tamil PDF"

Bản ghi

1 நவ ரஹகதயஃ வ த ர த { நவ ரஹகதயஃ வ த ர த } {Lஆ E ௧ யஃ} ர க- ஸ ர ர த ல- ச ரஜ - வ ய த ந ம ऽ த தர ச ய ப த க யக ரண மக ஜக ரக ஶக ஹ-ர ய ப த ஆ ய த தஜஃ த ஆ ர ய -பலத- த ஸ ரஸ ர ர ப ந ஸஹ ர ரண க ண ந ர-ப ப-ஹர கஶ ந ஹ- ம த- வப ந ஜ ந த நம ண ஸ ம ரஹ-ஶ க ம ண ர த க மஸ ண யதர-ஸ த வ-ர ந ஸ ர-அ ட ண-ம ர ம ந ஸ வ ண- வ ப ம ந ப ர ஶ-ஹ -ஹர ம ந - - தரண ம ந {Lஆ E ௨ ச ரஃ} ர க- அஸ வ த ல- ச ரஜ ம ய ச ர பஜ ம நஸ ஸ -ஹதய-ஸதஶ இ ர - ல கப ல த-த ரஶ இ ஷ டஶ-கல -தர ஶ கர இ ர -ஸ ஹ தர த கர அ ஶ ஶ கர- ம - ஷண ஶ த- ரண ச ஜ மதந-ச ர ப கர வ க டஶ-நயந ர ம ந -ஜநந த- ர - ஹ-வ ர ஶஶ க ப -ஶ ப ரஹ-ப ர ஶர ச க -தவள- ரக ஶ-க ர

2 க கண- க ர-ஹ ர-ம ட -தர ப கஜ ர - யகர-ச ர {Lஆ E ௩ அ க ரகஃ} ர க- ர த ல- ச ரஜ பக அ க ரகம ரய யஹ நத தஜநம த ர ம களவ ர ம ர வ ர வ ர ப க ரக மஷ-வ க-ர ய ப ர த க ர த பர -தர ஶ -ஶ ல-தர ம கள க -கள ம ஜ ள-தர-கர- கள ம கள-த யக- மஷ- ர க மக ர க த நவ- ர- ஸ த ம த த- ல த-வ ர தர - ரத ர த-க ரக ர த- ந ர ந-ர க த- வ யந த- ர ய க - ஹ-கட ரஹ-ப ர ப -ச ர- - ர ப ஸம ந- கள ர ஜ த-ஹ த- ர ச ஜம ர {Lஆ E ௪ தஃ} ர க- ந ட ர த ல- ரஜ ச ப தம ரய ஸதத ர த ச ர-த ர - த தஜ ந - வ த ர - ம த ம ர-க த - ரத மஹ ய-ஸ பத ம-ஸம ஹ- த க ஜ வ ண ம -ம ட-ஹ ர- க ர-

3 க கண -தரண கம ய-தர- ந- க ய ப தக-கர ந ஸக கர-ஜந-ம த ஷ -ர த ஶ கர-ப த- த ஸத ந த-ஸ த {Lஆ E ௫ பஹ ப ஃ} ர க- அட ண த ல- ரஜ ட பஹ ப த த ர ப த ர மஜ த ந ம ऽ த மஹ பல ப ப த ம ஜ -த - ந ப த ம ஹ ர ப த-க த ம தவ - த- ம த ர ச ய-வ ய வ ரதர ஶ பல ண ஜக - ரய- ர ஜர -வ த அ ர த கச-ஜநக ஆ த-ஜந-க பத ர ர - ஹ-ஸ ம த ர-க ரக ந-ப த பர -ச வ -வ - வ ப- ரக ஶக தய - த ர மய ய க ர ர ஶ ய வ-ப ர ர ஜந ய வந- ப ர ர ஶ ய மஹ - ரத ர {Lஆ E ௬ ஶ ரஃ} ர க- பரஶ த ல- க டஜ அட ஶ ர-பகவ த தய ஸ தத ஸகல-த வ ஞ ஹ ஶ ர-பகவ ம - ம ஶ ப லய வஷ ல - ஶ த ய- த ப தஶ கஶவ-கட க- ந ர டதர தவள-க ர ஶ -வ ஸ ர -தஶ - ப க அ டவ க க கள ர-க ரக ர - ஜர- - வ ண

4 நவ ஶ- ஹ ர - ர க ண -வ க தம வஸர-ஸம ய வ ர ச- ச- வ ர-வர- க ர- ல- க ண ஶ ஶ-ஷ ய ஶர வத ஶ-ப ஜ த ஶ- க ர ஶ-ர ஜ ய க-க ரக ர ய ரத ஹ த {Lஆ E ௭ ஶ ந சரஃ} ர க- ய லக ப த ல- ரஜ ஏக வ கர-த ஜ ஶ ந சர ரதர ஸ தத த யऽஹ பவ - த ம ந-ஜந ந பய கர அ - ர-பலத பவ ஶ-கட -ப ர- த-ப மத அ ஶய-ஶ ப-பலத க ல ஜந-க - த- தஹ க ல-ஸ ஹ தர க க-வ ஹ ல ஶ க- ப-ம ல வத ல-ர ந- ஷண ல கத ம - த ஹ- த மகர- ப-ர ஶ - ந த ல- தல- த ந- ப- ய தய - த -ஸ கர பய க ல-த ட-ப த-ஜ க த த-பலத-க ம த க ல-ச ர- பத- ர-ப க த-ச ய - த - {Lஆ E ௮ ர ஹ ஃ} ர க- ர ம ய த ல- ச ரஜ பக மர யஹ ஸத ர ஹ ய-ச ர- ய கத- தஹ ர ர ர க-ஹர ஸ ப - -ஹர ஶ ப ஸந- ககர ஶ ல த-தர-கர கர ள-வதந க ந கய ந ண-க ண ர-அப க ச ஜ க க- கட -தரண ச ம - லவ ர க மதக பரண ஶ -ஶ ர- ர- ஹ-ஸ த ஷகரண

5 {Lஆ E ௯ க ஃ} ர க- ச மர த ல- ச ரஜ பக மஹ ர க மஹ பஜ ச ய ரஹ வர மஹ - ர-ம ட-தர ம கல-வ ர -தர நர- ட- த க நவ ரஹ- த ஸக க க வ -ம ண ர த- - ஜ ந த -ப ண க ண- வஜ-பத ந ஹ-ச மர-பரண ண த ஷ- த பரண ரஹண -க ய-க ரண ரஹ பஸ ய-ஸ ச ண Encoded and proofread by KS Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca %௧ யஃ {Lஆ E ௧ யஃ} ர க- ஸ ர ர த ல- ச ரஜ - வ ய த ந ம ऽ த தர ச ய ப த க யக ரண மக ஜக ரக ஶக ஹ-ர ய ப த ஆ ய த தஜஃ த ஆ ர ய -பலத- த ஸ ரஸ ர ர ப ந ஸஹ ர ரண க ண ந ர-ப ப-ஹர கஶ ந ஹ- ம த- வப ந ஜ ந த நம ண ஸ ம ரஹ-ஶ க ம ண ர த க மஸ ண யதர-ஸ த வ-ர ந ஸ ர-அ ட ண-ம ர ம ந ஸ வ ண- வ ப ம ந ப ர ஶ-ஹ -ஹர ம ந - - தரண ம ந

6 ய த - Oh Sun God! ந ம ऽ த - salutations to you! தர - (you are) of pleasing appearance ச ய ப த - O consort of Chaya devi! க யக ரண மக - you are the embodiment of The Primal Cause and all Effects (1) ஜக ரக ஶக - you illuminate the whole world ஹ ர ய ப த - you are the Lord of the zodiacal sign Leo ஆ ய த - learned men salute you தஜஃ த - you display spectacular brightness (2) ஆ ர ய பலத த - provider of good health and other benefits ஸ ரஸ ர - you have affinity to the lotus ர - you are a friend ப ந - O Surya ஸஹ ர ரண - of a thousand rays க ண ந - father of Karna ரப பஹர - remover of evil and sinful deeds கஶ ந - you are verily like Fire ஹ ம த - propitiated by Guruguha வப ந - innately effulgent ஜ ந த - worshipped by seers நம ண - you are the jewel of daytime ஸ ம ரஹ ஶ க ம ண - you are the leader of Chandra and other planets ர த - great men salute you க ம ஸ ண - you are witness to all actions in the world (3) யதர ஸ த வ ர ந - your chariot is drawn by seven fine horses (4)

7 ஸ ர அ ட ண ம ர ம ந - you are identified with your core mantra of eight syllables (5) ஸ வ ண வ ப ம ந - your body shines in golden hue ப ர ஶ ஹ ஹர ம ந - you are identified with Brahma, Vishnu and Shiva (6) தரண ம ந - you are dispenser of worldly gifts as well as salvation. Notes : 1 KaraNam is the Primal Cause, Mulaprakriti; everything born out of it in succession is Karyam. The Supreme is both karanam and karyam. த ஸ வ த தவ ர ஶ says TaittirIya UpaniShad. 2 தஜஸ ம தஜ - Ramayana ரவ ய ல கஸ ண says Agastya, in Ramayana The seven vedic metres - gayatri, ushnik, anushtup, brihati, pangti, trishtup, jagati - are the seven horses for the Sun's chariot ய ர ஹய ச த ந ம நஃ ஸ த ண ய த வஹ தவம ய --Shrimadbhagavatam Surya's bija mantra consists of eight syllables. The mantra is க ஃ ய ஆ ய ஓ ``The Supreme OM, the giver of brilliance, the impeller of the universe, and the First Cause'' 6 ர ம - -ஶ வ- வ ப-ஹதய வ த ஸத ப கர says the dhyana sloka of Sun God. %௨ ச ரஃ {Lஆ E ௨ ச ரஃ} ர க- அஸ வ த ல- ச ரஜ ம ய ச ர பஜ ம நஸ ஸ -ஹதய-ஸதஶ இ ர - ல கப ல த-த ரஶ

8 இ ஷ டஶகல தர ஶ கர இ ர -ஸ ஹ தர த கர அ ஶ ஶ கர- ம - ஷண ஶ த ரண ச ஜ மதந-ச ர ப கர வ க டஶநயந ர ம ந -ஜநந த ர ஹ-வ ர ஶஶ க ப ஶ ப ரஹப ர ஶர ச க தவள ரக ஶக ர க கண க ரஹ ரம ட தர ப கஜ ர யகரச ர ச ர பஜ - Pray to Chandra, ம நஸ - O mind! ஸ ஹதய ஸதஶ - he is as pure as the mind of the virtuous persons இ ர ல கப ல த த ரஶ - He is the consort of Tara (1) and is praised by Indra and other gods இ - he is soothingly pleasant ஷ டஶ கல தர - wearer of the sixteen digits ஶ கர - the maker of the night இ ர ஸ ஹ தர - brother of Goddess LakShmi த கர - he makes the herbs ooze nectar (2) அ ஶ - always (worship Chandra). ஶ கர ம ஷண - he adorns Shiva's crown ஶ த ரண - his rays are pleasantly cool ச ஜ - he has four hands மதந ச ர - (he serves as) umbrella for Manmatha, the God

9 of Love (3) வ க டஶ நயந - he is the (left) eye of Vishnu (4) ர அ ந ஜநந - he was born of the heart of VirAt purusha (5) - deva-s specially drink him (6) த ர - is friendly to the lily, ஹ வ ர - is a face of Subrahmanya, who is the preceptor of Brahma ஶஶ க - he is bearing hare-like marks (7) ப ஶ ப ரஹ-ப ர - he received first a curse, and then a boon, from DakSha prajapati (8) ஶர ச க தவள ரக ஶ க ர - his body shines as white as the autumn moon (9) க கண க ர ஹ ர ம ட தர - he is bedecked with armband, bracelet, necklace and diadem ப கஜ he is inimical to the lotus ர ய கர ச ர - he is adept in pleasing RohiNI (10) Notes: 1 Tara is Brihaspati's wife. She fell in love with Chandra and lived with him for some time. 2 Moon is called Soma. Soma is the divine plant whose juice, also called Soma, was the drink of the celestials, This led to regard Chandra as the guardian of all beneficial plants. Shri Krishna says in the Gita: ண ச ஷ ஃ ஸ வ ஃ ஸ ம வ ரஸ மகஃ Bhagavad Gita ``I assume the form of Chandra, and sustain all vegetation'' 3 Nights are dear to lovers, so Chandra is regarded as helper to the God of Love 4 Vishnu sahasranama stotram goes further to assert that Chandra is a

10 manifestation of VishNu himself. Compare the names chandramshuh (281), shashabinduh (283) and somah (503) there. 5 At the time of Creation, Chandra was born from the heart of the Primal Cause. ச ரம மந ஸ ஜ தஃ - PuruShasUkta. 6 ஶ ஷண ய ஏந ர ஃ - ஆமர க ஶ ய ய த, ௧-௩-௧௩ 7 The visible blemish in the whiteness of the moon's disk is referred to by poets as a hare 8 gishpati or girpati literally means a learned person. Here the reference is to DakSha prajapati, whom Lord Narayana Himself addressed once as Brahman -Learned one. (ShrimadbhAgavatam, ) DakSha gave twentyseven of his daughters in marriage to Chandra. Chandra was inordinately fond of only one of them, RohiNi. On a complaint from the neglected wives, DakSha cursed Chandra to lose all his sixteen digits. Later pacified, DakSha allowed him to gradually lose, and then gain, his lustre in the span of a month, every month. த ஶ ப ஸ ऽநப ய த ய ம ரஹ தஃ நஃ ரஸ ய த ஸ மஃ கல ல ப ய த ஃ - ShrimadbhAgavatam The poet compares the whiteness of Chandra to itself! 10 RohiNI is Chandra's favourite among the 27 wives who are the constellations (nakshatra-s) AshvinI, BharanI, krittika, etc. %௩ அ க ரகஃ {Lஆ E ௩ அ க ரகஃ} ர க- ர த ல- ச ரஜ பக அ க ரகம ரய யஹ நத தஜநம த ர ம களவ ர ம ர வ ர வ ர

11 ப க ரக மஷவ கர ய ப ர த க ர த பர தர ஶ ஶ லதர ம கள க கள ம ஜ ளதரகர கள ம களத யக மஷ ர க மக ர க த நவ ர ஸ த ம த த ல தவ ர தர ரத ர தக ரக ர த ந ர நர க த வ யந த ர ய க ஹகட ரஹப ர ப ச ர ர ப ஸம ந கள ர ஜ தஹ த ர ச ஜம ர அ க ரக ஆ ரய அஹ - I take refuge in Kuja (1) வ ர வ ர - again and again நத ஆ த ஜந ம த ர - he is very valuable (helpful) to those who approach him ம கள வ ர - he presides over Tuesday ம ர - he is the son of Mother Earth (2) ப க ரக - he resembles a golden pot மஷ வ க ர ய ப - he presides over the zodiacal signs Aries and Scorpio (3) ர த க - his body is red in colour ர த பர தர - he wears a red cloth, and the like ஶ ஶ ல தர - he holds a mace and a trident ம கள - is auspicious க கள - has a handsome neck ம ஜ ள தர பத கள - his two feet are quite charming ம கள த யக - bestower of auspiciousness

12 மஷ ர க - he rides a goat மகர உ க - Makara (Capricornus) is his exalted house (uchcha). த நவ ர ஸ த - he is worshipped by devas (gods) and asuras (demons) alike ம த த ல த வ ர - he sports a charming smile தர ரத - graces (devotees) with real estate ர த க ரக - he promotes good brotherhood ர த ந ர - has red eyes ந ர க - protector of the afflicted த வ யந த ர - he is worshipped in the town VaithIsvarankoil (4) ய க ஹ கட அ ரஹ ப ர - recipient of grace and blessings of the vast assemblage of gods as well as guruguha ப ச ர ர - he is friendly to Sun, Moon and Jupiter ப ஸம ந கள ர - has a charming wife ஜ த ஹ த ர - appears cute with hands resting on his knees ச ஜ - he has four arms அ ர - he is quite fantastic. Notes: 1 he is called a~ngaraka or simply a~ngara because he looks like a heap of lighted charcoal. 2 He was born out of a drop of sweat from Shiva in meditation which fell on the earth. Mother Earth nurtured it to become a graha. So he has come to be known as her son Bhauma, or Kuja 3 Mantreshvara indicates the presiding planets for the 12 signs: ப ம ஶ ர த யஶஶ ஜ ஃ ஶ ர ர வ கஜ ஃ ம த தவ ஃ ர மண க த ஃ மஷ ர ஶ வர ஃ phaladipika 1.6

13 4 An ancient town near Sirkali in TamilNadu, India %௪ த {Lஆ E ௪ தஃ} ர க- ந ட ர த ல- ரஜ ச ப தம ரய ஸதத ர த ச ரத ர த தஜ ந வ த ர ம த ம ரக த ரத மஹ யஸ பத மஸம ஹ த க ஜ வ ண ம -ம ட-ஹ ர- க ர- க கண தரண கம யதர ந- க ய ப தககர ந ஸக கரஜநம த ஷ ர த ஶ கரப த த ஸத ந தஸ த த ஆ ரய ஸதத - I take refuge in Budha always ர த - he is lauded by the devas ச ர த ர த - he is the offspring of Chandra and Tara த ஜ நஃ வ த - he is understood by learned men ரஃ ம த - is appreciated by great scholars (1) ம ர க த ரத - bestower of fine poetical talents மஹ ய ஸ பத - his accomplishments are praiseworthy ம ஸம - his saffron-coloured form is splendid ஹ ஆக - whose form delights Guruguha ஜ வ ண - is inimical to Kuja ம ம ட ஹ ர க ர க கண தரண - he is adorned with

14 a crown, necklace, armband and bracelet made of gems கம யதர ந க ய ப - he presides over the lovely zodiacal signs Gemini and Virgo தக கர - he has a book in his hands ந ஸக - he is genderless (2) கர ஜந ம த - highly respected by the servant class ஷ ர த - he is blemishless ஶ கர ப த த - very helpful to the devotees of Shiva (3) ஸத ந த ஸ த - ever revelling in bliss. Notes: 1) budha literallly means a learned person 2) Ketu, Budha and Shanaishchara are genderless. ப ஃ க - த கஜ ஃ, says phaladipika, ) The Tamil saint jnanasambandha asserts in kolarupadigam that devotees of Shiva have nothing to fear from the navagrahas. For, towards such devotees, these graha-s not only refrain from exerting evil influence, or just remain neutral, but are positively helpful. %௫ பஹ ப ஃ {Lஆ E ௫ பஹ ப ஃ} ர க- அட ண த ல- ரஜ ட பஹ ப த த ர ப த ர மஜ த ந ம ऽ த மஹ பல ப ப த ம ஜ த ந ப த ம ஹ ர ப த-க த ம தவ - த- ம த ர ச யவ ய வ ரதர ஶ பல ண ஜக - ரய- ர ஜர -வ த அ ர த கச-ஜநக ஆ த-ஜந-க பத ர ர - ஹ-ஸ ம த ர-க ரக ந-ப த

15 பர -ச வ -வ - வ ப- ரக ஶக தய - த ர மய ய க ர ர ஶ ய வ-ப ர ர ஜந ய வந- ப ர ர ஶ ய மஹ - ரத ர பஹ ப த த ர ப த - O Brihaspati, the consort of Tara ர ம ஜ த - born of Brahma ந ம ऽ த - I salute you. மஹ பல - you have great strength ப - O master ப த - Lord of speech and writing ம ஜ த ந அ ப த - you preside over the lovely zodiacal signs Sagittarius and Pisces ம ஹ ர உப த ஆக த - you are venerated by Indra and others ம தவ த ம த - your intellect has been praised by Vishnu and others (1) ர ச ய வ ய - the best preceptor of the gods வ ர தர - you hold a mace in your hand ஶ ப ல ண - you are endowed with auspicious features ஜக ரய ர - you are a Teacher for all three worlds ஜர வ த - you are ever young அ ர த - you never become angry கச ஜநக - you are the father of Kacha ஆ த ஜந க பத ர - you are verily the kalpaka tree for all who approach you ர ஹ ஸ ம த - you have been appreciated by Shiva and Guruguha ரக ரக - you promote good offspring

16 ந ப த - you are a friend for all poor people பர ச வ வ வ ப - you are the embodiment of the four stages of speech starting with para (2) ரக ஶக - you illuminate people's intellect தய த - you are full of compassion ர மய ய - you are never afflicted by any illness க ர - you are the author of a Treatise on righteous Conduct(3) ர ஶ ய - you cannot be controlled வ ப ர - you are the saviour of all living beings ர ஜந ய - you are pure வந ப ர - you enjoy yourself in the world ர ஶ ய - you are whole மஹ ரத ர - you are a great provider Notes: 1) Shri KriShNa says in the Gita: ர தஸ ச ய ம ப த பஹ ப ௧௦.௨௪ ``Know thou that among the great preceptors, I am Brihaspati'' 2) the generation of speech (vak) consists of four stages, para, pashyanti, madhyama, and vaikhari. para is the dormant stage in the muladhara. When this karana bindu rises to the level of the navel it becomes karya bindu. This stage is pashyanti The next stage is madhyama, when it further rises to the level of the heart where it acquires discriminatory content and is more oscillatory. When finallly it emerges from the throat /mouth and becomes audible sound, capable of representation by alphabets, we have the vaikhari. According to Rig Veda, people are ignorant of these four parts and think that only the fourth part is speech: ச வ வ ப த பத த ர மண ய ம ணஃ

17 ஹ த ந கய ய வ ச ம ய வத ௧.௧௬௪.௪௫ We can also recall here nama-s of LalitA sahasranama பர ர ய ப ப ய பர தவத ம யம வக ப 3) Internal evidence for the existence of such a Niti ShAstra is found in a reference made by the third century poet Parimelazagar, in his commentary of the Tamil classic TirukkuraL. %௬ ர {Lஆ E ௬ ஶ ரஃ} ர க- பரஶ த ல- க டஜ அட ஶ ரபகவ த தய ஸ தத ஸகலத வ ஞ ஹ ஶ ரபகவ ம - ம ஶ ப லய வஷ ல - ஶ த ய த ப தஶ கஶவகட க ந ர டதர தவளக ர ஶ -வ ஸ ர -தஶ - ப க அ டவ க க கள ர-க ரக ர - ஜர- - வ ண நவ ஶ- ஹ ர - ர க ண -வ க தம வஸர-ஸம ய வ ர ச- ச- வ ர-வர- க ர- ல- க ண ஶ ஶ-ஷ ய ஶர வத ஶ-ப ஜ த ஶ- க ர ஶ-ர ஜ ய க-க ரக ர ய ரத ஹ த ஶ ர பகவ த தய ஸ தத - I always meditate upon Shri Shukra BhagavAn

18 ஸகல த வ ஞ - he is the repository of all Truths (1) ஹ ஶ ரபகவ - O Lord Shukra! ம ஆஶ ப லய - please protect me now வஷ ல ஶ- you preside over the zodiacal signs Rishabha (Taurus) and TulA (Libra) த ய த ப தஶ - you are the preceptor of the asuras கஶவ கட -ஏக- ந ர - By the grace of Mahavishnu, you have one eye left (2) ட தர - you wear a crown தவள க ர - your body is white in colour ஶ வ ஸர-உ தஶ - ப க - your share in the udu dasha system (3) is twenty years அ ட வ க - you have beneficial ashta varga க - you are a great poet (4) கள ர க ரக - you promote happy matrimony ர ஜர - வ ண - you are inimical to the Sun and the ever-young Brihaspati நவ ஶ ஹ ர ர க ண வ க தம அவஸர ஸம ய - at the time you are in the parts (varga) of the orbit known to be your navamsa hora, drekkana, and vargottama (5) வ ர உ ச ச வ ர வர க ர ல க ண - and in exalted and depressed positions, own house, pivotal and mulatrikona positions (6) ஶ ஶ ஷ ய ஶ ஐர வத ஶ ப ஜ த ஶ க ர ஶ - and if they belong to the groups of parts known as trimshamsa, shahtyamsa, etc (7) ர ஜ ய க க ரக - you promote conditions for kingship (to the person)(8)

19 ர ய ரத - you bestow kingship. ஹ த - you give great happiness to Guruguha. Notes: 1) Like Brihaspati, Sukra is also a highly learned person. He and Brihaspati were disciples of the sage angira who is the latter's father. The kacha-devayani episode in Mahabharata revolves around the mrita-sanjivini mantra that Sukra knew but Brihapati did not! 2) The reference here is to the Vamana avatara- Mahabali episode. 3) Humans, from birth to death, are under the influence of the planets in varying intensity. In the Ududasha system, the major periods (in years) of influence are: Surya-6, Chandra-10, Kuja-7, Rahu-18, Brihaspati-16, Shani-19, Budha-17, Ketu-7 and Shukra-20. 4) He is the celestial kavi. Later Valmiki became the Adikavi in the world. Shri Krishna pays the highest compliment to Sukra when he declares that among the foremost poets, He was verily Shukra க ந ஶந க ஃ ( Bhagavad Gita-10.37) 5) From hereon DikShita launches into jyotisha shastra. Popular belief ascribes to Sukra the ability to bestow outstanding prosperity. (Sukra dasha). DikShita enumerates circumstances when Shukra bestows unlimited benefits. These technical terms are explained in treatises on Hindu Astrology, like in Prithuyashas' HorasAra and Mantreshvara's PhaladIpikA. The ecliptic is divided into 12 equal parts called Rasi-s, the first part, starting from the First Point of Aries being Mesha. The Rasis are subdivided into equal parts, called amsa-s, in several ways, each way being called a varga. If divided into two, we have two hora-s: if subdivided into three parts, each is a drekkana. Navamsa is obtained by dividing a

20 Rasi into 9 equal parts, Trimshamsa 30 parts (subgrouped into 5, 5, 8, 7, and 5 degrees in one of forward or reverse order), shashtyamsa, 60 parts. Other modes of division are also possible. Saptamsa, dashamsa, dvadashamsa, and Shodashamsa arise when dividing the rasi into 7, 10, 12, and 16 parts. And so ons. And there are rules to identify the Lords of these parts. If a navamsa bears the same name as that of the Rasi from which it arose, it is called a vargottama. 6) For purposes of fine-tuning predictions, some special parts of these Rasi/amsa-s are named as Vakra, Uchcha, Nicha, SvakShetra, Varakendra and Mulatrikona for individual planets. For example, for Shukra, Uchcha in MIna, Nicha is Kanya, SvakShetra is Tula 6 deg to 30 deg, and Mulatrikona is Tula 0 deg to 5 deg. 7) It is possible that a planet is in more than one varga. Parijatamsha is attained when the planet obtains 2 varga-s; Gopuramsha, with four varga-s; Airavatamsha with nine varga-s, and so on. 8) Enumerating the various planetary positions for Rajayoga forms an important chapter in every work on astrology. For example, Phalaladipika (7-15) says: ``If Shukra and Guru are in Mina, Shani in uchcha, Kuja aspects Chandra, and Lagna and Surya are in Mesha, the person will be King owning a vast army...'' %௭ ஶ ந சர {Lஆ E ௭ ஶ ந சரஃ} ர க- ய லக ப த ல- ரஜ ஏக வ கர-த ஜ ஶ ந சர ரதர ஸ தத த யऽஹ பவ - த ம ந-ஜந ந பய கர அ - ர-பலத

21 பவ ஶ-கட -ப ர- த-ப மத அ ஶய-ஶ ப-பலத க ல ஜந-க - த- தஹ க ல-ஸ ஹ தர க க-வ ஹ ல ஶ க- ப-ம ல வத ல-ர ந- ஷண ல கத ம - த ஹ- த மகர- ப-ர ஶ - ந த ல- தல- த ந- ப- ய தய - த -ஸ கர பய க ல-த ட-ப த-ஜ க த த-பலத-க ம த க ல-ச ர- பத- ர-ப க த-ச ய - த - ஸ தத த ய அஹ - I meditate constantly on ஶ ந சர வ கர த ஜ - Shri ShanIshvara, the son of Surya (1) பவ த ம ந-ஜந ந -In those who are immersed in the ocean of worldly life பய கர - he strikes terror அ ர பலத - (and) dispenses terrible consequences பவ ஶ கட ப ர த ப மத - (on the other hand,) on those devotees of Lord Shiva who are blessed by His grace அ ஶய ஶ ப பலத - he bestows exceptionally good things க ல ஜந க த தஹ - he is sparkling dark in colour, like the eye liner pigment க லஸ ஹ தர - he is brother of Yama, the lord of Death (2) க கவ ஹ - he rides a crow (3) ல ஶ க - ப-ம ல -வத - he wears a blue dress and a garland of blue flowers ல-ர ந- ஷண ல கத - and is decorated with ornaments made of blue gemstones ம - த - He is worshipped by malini (4) ஹ- த - he gives pleasure to Guruguha

22 மகர- ப-ர ஶ -ந த - he presides over the zodiacal signs Capricornius and Aquarius ல- தல- த-அ ந- ப- ய - he has great liking for sesame oil lamp and sesame seeds mixed rice தய - த -ஸ கர - he is an ocean of compassion (for his devotees) பய - he is fearless க லத ட-ப த-ஜ - he bears a wound on his legs inflicted by Yama,'s cudgel (5) க த தபலத-க ம த - he is verily the divine Kamadhenu while dispensing favours to devoteees க ல-ச ர- பத- ரப - he has the capacity to break the Wheel of Time (6) க த-ச ய த - - he is the son of ChAyA devi Notes: 1 shanaishchara is so called because he is slow-moving. Note that Saturn takes more than 29 years to go round the Sun once. For this reason he is also called Manda. In Naishadha mahakavya, the poet advocates this as the reason for Shani's late arrival at Damayanti's svayamvara. 2 Yama was the son o Surya by the first wife samj~na devi 3 Many texts declare that the eagle (grridhra) is Shani's vehicle. 4 malini is a favourite mantra metre of Shani. In Mahabharata, during exile, Draupadi mentions her name as Malini while seeking employment in cognito. Probably she then prayed to Shani. 5 This happened when they were boys. This is the reason for Shani's slow movement. 6 The wheel referred to here is the cycle of births and deaths breaking it is to attain Mukti (salvation)

23 %௮ றஹ {Lஆ E ௮ ர ஹ ஃ} ர க- ர ம ய த ல- ச ரஜ பக மர யஹ ஸத ர ஹ ய-ச ர- ய கத- தஹ ர ர ர க-ஹர ஸ ப - -ஹர ஶ ப ஸந- ககர ஶ ல த-தர-கர கர ள-வதந க ந கய ந ண-க ண ர-அப க ச ஜ க க கட தரண ச ம - லவ ர க மதக பரண ஶ -ஶ ர- ர- ஹ-ஸ த ஷகரண மர அஹ ஸத ர ஹ - I always remember RAhu ய ச ர ய - he is being aspected by Surya and Chandra (1) கத தஹ - he has a crooked body ர - he is a demon and also a deva (2) ர க ஹர - he drives away illnesses ஸ ப ஹர - he wards off fears from snakes and the like ஶ ப ஸந ககர - he is happily seated on a shurpa (a bamboo plate in the form of a trapezium, called muram in Tamil) ஶ ல த தர கர - he holds a trident in is hands கர ள வதந - has a frightful face க ந - he is hard, கய ந ண-க ண -ஆ ர-அப க - his(fierce)looks melt into a compassionate glance due to the mantra commencing 'kaya nah' (3) ச ஜ - he has four hands க க கட தரண - he holds a sword, a shield and like weapons ச ம ல வ ர - he wears a blue cloth and other garments

24 made of leather க மதக பரண - he wears gomedaka-abharanam ornaments laced with gomedaka (gem) stones ஶ ஶ ர ர ஹ ஸ த ஷ கரண - He is friends with Shani and Shukra, and pleases Guruguha too. Notes: 1) After getting the pot of nectar by churning the ocean with asuras'help, the deva-s sought Vishnu's help to prevent asuras from getting their share. As Vishnu took on the enchanting form of a mohini and started distributing the nectar to the devas, one asura sneaked in between Surya and Chandra and partook a mouthful, before he was spotted and struck down into two. The head and hands acquired a serpent body and became Rahu, while the torso acquired a serpent's head and became Ketu 2) Since the asura had actually drunk the nectar, he did not die, he became a half-deva! 3) There is a a vedic mantra to propitiate each planet. The mantra for Rahu is: கய ந ர ஆ வ ஊ ஸத வதஃ ஸக கய ஶ டய வத ``With what help will he come to us, wonderful, ever-waxing friend? With what most mighty company?'' This Sama is from Samaveda samhita It is in gayatri Chandas with Vamadeva as Rishi. Originally addressed to Indra, it has been adopted for Ketu in later centuries. %௯ {Lஆ E ௯ க ஃ} ர க- ச மர த ல- ச ரஜ பக மஹ ர க மஹ பஜ ச ய ரஹ வர மஹ - ர-ம ட-தர ம கல-வ ர -தர

25 நர- ட- த க நவ ரஹ- த ஸக க க வ -ம ண ர த- - ஜ ந த -ப ண க ண- வஜ-பத ந ஹ-ச மர-பரண ண த ஷ- த பரண ரஹண -க ய-க ரண ரஹ பஸ ய-ஸ ச ண மஹ ர க அஹ பஜ - I take refuge in the great asura Ketu ச ய ரஹ வர - he is a great shadow planet (1) மஹ ர ம ட தர - he wears a big charming crown ம கள வ ர தர - he wears auspicious (yellow) clothes நர ட த க - happily mounted on a human being as seat நவ ரஹ த ஸக - he is friends with the newly created planet(rahu) க க வ ம ண - his vedic mantra commences 'ketum krrinvan' (2) ர த ஜ ந - he is an angry person and he hails in the line ot the sage Jaimini த ப ண - his favourite food is horse-grain (kollu in Tamil) க ண வஜ பத ந - his flag is in the form of a triangle ஹ ச மர பரண - He holds a parousal to Guruguha ண த ஷ த ஆபரண - he is very good to people who had risen above the sense of good and bad ரஹண க ய க ரண - his actions include causing eclipses ரஹ பஸ ய ஸ ச ண - he moves in a retrograde direction among the planets Notes: 1) Rahu and Ketu are really not planets in the ordinary sense, but are just the imaginary points of intersection of the ecliptic and the moon's orbit. The ascending node is Rahu, the descending (crossing the ecliptic

26 from north to south) node is Ketu. 2) The ketu mantra runs as : க க வ ந கத வ ப ஶ ம ய அ பஶ ஸ ஸ ஷ ரஜ யத ஃ - Rigveda ``Thou, making light where no light was, and form, O men, where form was not, Wast born together with the dawn.'' This rik, originally addressed to UShas, has been adopted for Ketu in later times. 3) In karnatic music, there are seven basic tala-s (rythmic patterns), and Muttusvami DikShita composed the first seven songs, one in each, for the seven main graha-s. These seven pieces are remarkable not only for their musical content, but also for their literary merit and the wealth of information they exhibit. Though the last two songs, on the Chaya graha-s, also go under his pen-name, Guruguha, there is a view that these two songs are later-day insertions, probably by his disciples. } Translated, encoded, and proofread by KS Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca Please send corrections to Last updated oday Navagraha Kritis ( By Muthuswami DikShitar ) Lyrics in Tamil PDF % File name : navagrahakirtanadikshitara.itx % Category : kriti % Location : doc\_z\_misc\_navagraha % Author : Muttusvami Dikshitar % Language : Sanskrit % Subject : philosophy/hinduism/religion

27 % Transliterated by : KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca % Proofread by : KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca % Translated by : KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca % Description-comments : Collection % Latest update : September 2, 2012 % Send corrections to : % Site access : % % This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study % and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of % any website or individuals or for commercial purpose without permission. % Please help to maintain respect for volunteer spirit. % We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built the collection of Sanskrit texts. Please check their sites later for improved versions of the texts. This file should strictly be kept for personal use. PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx ꤗꤟꤢ ꤗꤟꤥ ꤗꤟꤢ ꤚꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤚꤢ ꤞꤢ ꤐꤟꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ Be Kind and Compassionate to One Another ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen by Nick Nguyen pg 1 Hello, I m Sir Frettrick! Xin chào, tôi là Sir Frettrick! I m a Lion Bear with very funny hair. Tôi là sư tư lai gấu có mái tóc rất buồn cười. I m just different. I like being a lion.

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx So sánh bằng, So sánh không bằng, So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Microsoft Word - கர்ணன்

Microsoft Word - கர்ணன் 1 l க ண + 4 இ க ண க க ரய ள :- ல ட வ ம ந த ; க ர எ -766 date 30/12/2013 க ண, க ண, க ட க ண, பக ண, வ க ண :-- 5 க ண கள க த க ண எ ற ல ப ர ட ப ற தவ க எ த த க ற. இ மத த 4 க ண க, l மத த ஒ க ண ம க ச ஐ க ண க ள ந

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu này do Học viện nghiên cứu và Đào tạo Đánh vần tiếng Anh biên soạn. Mọi sự trích dẫn, chia sẻ đều phải

Chi tiết hơn

Using a Walker - Vietnamese

Using a Walker - Vietnamese Sử Dụng Khung Đi Bộ Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

Chi tiết hơn

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng nạng an toàn để giúp quý vị phục hồi và lành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Whom shall I fear _Chris tomlin_ lyrics.docx

Microsoft Word - Whom shall I fear _Chris tomlin_ lyrics.docx 22. WHOM SHALL I FEAR CON CHẲNG KHIẾP KINH (Chris Tomlin) Lời Việt: David Dong 2014 A A D (1) You hear me when I call You are my morning song. Though darkness D F#m F#m D A fills the night. It cannot hide

Chi tiết hơn

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn: BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn:   BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Thầy Võ Anh Tuấn 1. I have money, enough to buy a ticket. A. a lot of B. little C. many D. a little 2. She has books, not enough

Chi tiết hơn

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc 1 Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Author : Emily Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) LANGUAGE (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới - thí điểm) PRONUNCIATION(PHÁT

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㆕課 Lesson 14 ㈤百字說華語 隨你的方便 As You Please 一 課文 TEXT : 昨 商量了 課的時間 zuó tiān shāng liáng le shàng kè de shí jiān Yesterday, we talked about when to have class. : 是啊! 還沒商量 課的 方 shì a hái méi shāng liáng shàng

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions Set 1 1. Calculate the area of a sector whose radius and arc length are 6 cm and 20 cm respectively. ஆரம 6 ச.ம வ ல ல ன ந ளம 20 ச.ம. ச ண ட ள ள வட டக க ணப

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

TiengAnhB1.Com CẨM NANG LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1 1 P a g e

TiengAnhB1.Com CẨM NANG LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1 1 P a g e CẨM NANG LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1 1 P a g e TABLE OF CONTENTS Giới thiệu tài liệu...3 Giới thiệu về website...4 Hướng dẫn làm bài thi Đọc...6 Yêu cầu của bài thi Đọc B1...6 Cấu trúc của bài thi

Chi tiết hơn

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m 7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm ma Stinging nettle is a plant with a long history of

Chi tiết hơn

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm

Chi tiết hơn

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THƯ NĂM CN4MC-C

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THƯ NĂM CN4MC-C - Thứ Năm 4-4-19 CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng theo Thánh Gioan. (5, 31-47) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác

Chi tiết hơn

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these lesions is always compared to the density of the liver

Chi tiết hơn

Website review luanvancaohoc.com

Website review luanvancaohoc.com Website review luanvancaohoc.com Generated on September 20 2018 06:57 AM The score is 65/100 Title Luận Văn Cao Học, Luận Văn Thạc Sĩ - Thư Viện Miễn Phí Length : 54 Perfect, your title contains between

Chi tiết hơn

E_Brochure_Mooncake

E_Brochure_Mooncake NGUYỆT CHIẾU Vinh Hoa NGUYỆT CHIẾU Vinh Hoa Từ xa xưa, mẫu đơn đã được xem là biểu tượng của sự phú quý và giàu sang. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiêu sa và ý nghĩa tốt lành của loài hoa này, Pan Pacific Hà

Chi tiết hơn

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWARE IN IMPROVING STUDENTS READING SKILL 1 / Arjunan Perumal 1 1 Johor Malaysia / Kota Masai Secondary School / Email: arjuna_shal8@yahoocom Abstract In today s world of constant

Chi tiết hơn

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học C

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học C UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học 2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh

Chi tiết hơn

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham C தண க பஞ ச ங கம Balu Saravana Sarma Prohithar Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

Chi tiết hơn

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B Mc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ஒ ட டர ப ல 24 ப ய... ட ட க க 24 ப ய.2 மண நர ம ப ம. 'ப க க ம க ம க க ம கட ப ப ய ன வ ல கட வ வச ய கள ப ர ட த ந ள க டய எனச ச ல லல ம. அந தள க க வ வச ய க ளப ப ட ய ப த க ற, க ள தல வ லப ப ரச ன. ஒ ட டர ப ல 28 ப

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn