Neue Formen der Leistungsdokumentation in heterogenen Lerngruppen

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Neue Formen der Leistungsdokumentation in heterogenen Lerngruppen"

Bản ghi

1 8UVXOD&DUOH 1HXH )RUPHQ GHU /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ LQ KHWHURJHQHQ /HUQJUXSSHQ /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ/HLVWXQJVPHVVXQJ/HLVWXQJVEHZHUWXQJ 'HU %HJULII /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ ZLUG LQ GHU SlGDJRJLVFKHQ )DFKOLWHUDWXU NDXP YHUZHQGHW *lqjljhuh %HJULIIH VLQG /HLVWXQJVPHVVXQJ XQG /HLVWXQJVEHZHUWXQJ 'HPJHJHQ EHU XPIDVVW /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ HWZDV DQGHUHV 'RNXPHQWDWLRQLVWHLQHYRQPHKUHUHQ9RUDXVVHW]XQJHQI U/HLVWXQJVPHVVXQJ 2KQH'RNXPHQWDWLRQGHU /HLVWXQJLVWVLHQLFKWDXIHLQHU0D VNDODHLQRUGHQEDU DOVRDXFKQLFKWPHVVEDU /HLVWXQJVPHVVXQJ LVW ZLHGHUXP 9RUDXVVHW]XQJ I U HLQH H[SOL]LWH GDV KHL W EHOHJWH/HLVWXQJVEHZHUWXQJ,P 8QWHUULFKWILQGHW EHUZLHJHQGHLQHLPSOL]LWH/HLVWXQJVEHZHUWXQJVWDWW6LH LVW %HVWDQGWHLO MHGHQ +DQGHOQV %HZHUWXQJHQ LP +DQGOXQJVVWURP VLQG ZLH :HJPDUNHQ 6LH NRPPHQ LPPHU YRU DXFK GDQQ ZHQQ GLH +DQGOXQJVVLWXDWLRQHQ VW UXQJVIUHL DEODXIHQ 'DQQ LVW NHLQ5HIOHNWLHUHQQ WLJ XQG IROJOLFK DXFK NHLQH 'RNXPHQWDWLRQ HUIRUGHUOLFK 0DQFKPDO VLQG VFKQHOOH %HZHUWXQJHQ DXIJUXQG GHU.RPSOH[LWlW GHU +DQGOXQJVVLWXDWLRQ QXU LPSOL]LW P JOLFK HLQH 'RNXPHQWDWLRQ NDQQQLFKWYRUJHVFKDOWHWZHUGHQ 8QWHUULFKWLVW ]XQlFKVW HLQH VROFKH NRPSOH[H 6LWXDWLRQ 8P GLH /HLVWXQJHQ GHU.LQGHU GRNXPHQWLHUEDU ]X PDFKHQ PXVV GLH.RPSOH[LWlW UHGX]LHUW ZHUGHQ 7UDGLWLRQHOO JHVFKLHKW GLHV LQGHP GDV]XGRNXPHQWLHUHQGH/HLVWXQJVVSHNWUXP HLQJHHQJWZLUG0DQVFKUHLEWHLQHQ7HVWLQGHPPDQGDV*HOHKUWHDEIUDJW8QG GLHVHQ7HVWVFKUHLEWPDQPLWDOOHQ.LQGHUQJOHLFK]HLWLJPDQSDUDOOHOLVLHUWDOVR DOOH +DQGOXQJVVWU PHLQGHU.ODVVH'LH/HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQJHVFKLHKWLQ )RUP GHV 7HVWV :LOOPDQOHGLJOLFKGLHVHQNOHLQHQ $XVVFKQLWW EHZHUWHQ GDQQ UHLFKW GLH 'RNXPHQWDWLRQ LQ GLHVHU )RUP IUHLOLFK DXV 'DJHJHQ LVW QLFKWV HLQ]XZHQGHQ VR ODQJH PDQ WUDQVSDUHQW PDFKW GDVVHVVLFKKLHUQXUXPHLQHQ NOHLQHQ JHQDX EHQHQQEDUHQ $XVVFKQLWW KDQGHOW GHU DQ HLQHU HEHQIDOOV EHQHQQEDUHQ 1RUP JHPHVVHQ ZXUGH 6HOEVW EHL 7HVWV N QQHQ VRZRKO GLH LQGLYLGXHOOH GLH VDFKOLFKH DOV DXFK GLH VR]LDOH 1RUP I U GLH %HZHUWXQJ ]XJUXQGHJHOHJWZHUGHQ

2 )D]LW([SOL]LWEHZHUWHQNDQQPDQQXUGDVZDVPDQDXFKH[SOL]LWHUKREHQXQG GRNXPHQWLHUWKDW :HOFKH/HLVWXQJVROOGRNXPHQWLHUWJHPHVVHQXQGEHZHUWHW ZHUGHQ",QQRYDWLYH )RUPHQ GHU /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ XQWHUVFKHLGHQ VLFK YRQ WUDGLWLRQHOOHQ QLFKW ]XHUVW GXUFK GLH VSlWHU DQJHOHJWHQ %H]XJVQRUPHQ I U GLH %HZHUWXQJVPD VWlEH QLFKW HLQPDO GXUFK GLH %HZHUWXQJVPD VWlEH DOVR GLH 6NDOHQVHOEVW2ELFKGLH$UEHLWHLQHU+DXVKDOWVKLOIHGDUDQPHVVHQZLOOXPZLH YLHO0LQXWHQVLHLP/DXIHHLQHVEHVWLPPWHQ=HLWUDXPHVVFKQHOOHUSXW]HQOHUQW LQGLYLGXHOOH%H]XJVQRUPRGHUXPZLHYLHOVLHVFKQHOOHUSXW]WDOVHLQHDQGHUH +DXVKDOWVKLOIHVR]LDOH%H]XJVQRUPRGHUDEHUGDUDQZLHYLHO4XDGUDWPHWHUSUR 6WXQGH VLH SXW]WVDFKOLFKH%H]XJVQRUPLFKNDQQLKUH$UEHLWXQWHUVFKLHGOLFK GRNXPHQWLHUHQ :LFKWLJ LVW QXU GDVV LFK GLH UHOHYDQWHQ 'DWHQ HUIDVVH XQG IHVWKDOWH 8QG GD N QQWH HV MD VHLQ GDVV I U PLFK DQGHUH 4XDOLWlWHQ HLQHU +DXVKDOWVKLOIH YLHOUHOHYDQWHUZlUHQ] %REVLHPLWGHQNWREVLHVHOEVWlQGLJ DUEHLWHWXVZ,QGLHVHU9HUDQVWDOWXQJP FKWHLFKGDV$XJHQPHUN]XPHLQHQDXI GLH)UDJHGHUUHOHYDQWHQ'DWHQOHJHQXQG]XPDQGHUHQGDUDXIZLHMHPDQGQXQ GLHI ULKQUHOHYDQWHQ'DWHQGRNXPHQWLHUHQNDQQ 'LH )UDJH GDQDFK ZDV UHOHYDQWH'DWHQ VLQG LVW]XJOHLFK GLH)UDJH QDFK GHP UHOHYDQWHQ /HLVWXQJVVSHNWUXP 6REDOG LFK /HLVWXQJ GRNXPHQWLHUHQ ZLOO PXVV LFKPLFKDOVR IUDJHQ :HOFKH /HLVWXQJZLOOLFKHUIDVVHQ" :DVVLQGUHOHYDQWH /HLVWXQJHQ"2KQH.OlUXQJGLHVHU)UDJHLVWQLFKWHQWVFKHLGEDUZDVGRNXPHQWLHUW ZHUGHQ VROO 2KQH.OlUXQJ ZDV GRNXPHQWLHUW ZHUGHQ VROO NDQQDXFKQLFKW JHVDJWZHUGHQZHOFKH)RUPGHU'RNXPHQWDWLRQVLFKGDI UHLJQHW :DVVDJWGLH:LVVHQVFKDIWGD]X" 'HU/HLVWXQJVEHJULIINDQQMHQDFKSlGDJRJLVFKHP /HLWELOGHQJRGHUZHLWJHIDVVW ZHUGHQ (QJ JHIDVVW ZLUG GDV PHVVEDUH (UJHEQLV YRQ 8QWHUULFKW DOV 6FKXOOHLVWXQJGHILQLHUW:HLWJHIDVVWOLHJWGLH/HLVWXQJLP6HOEVWELOGXQJVSUR]HVV GHU6FK OHULQQHQXQG6FK OHUXQGLQGHVVHQ(UJHEQLV6HOEVWELOGXQJVSUR]HVVH ODVVHQ VLFK QLFKWHLQIDFK QXU DQ GHQ (UJHEQLVVHQPHVVHQ 'LH 4XDOLWlW GHV 3UR]HVVHV LVWI UGLH6HOEVWELOGXQJHQWVFKHLGHQG)HKOHUZHUGHQDOV9DULDQWHQLP 3UREOHPO VHSUR]HVVJHVHKHQ'LH5HIOH[LRQGHU6FK OHULQQHQXQG6FK OHUGLH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ LQ GHU *UXSSH EHU LKUH / VXQJVZHJH LVW GLH ZLFKWLJVWH 4XHOOHGHV6HOEVWELOGXQJVSUR]HVVHV

3 3V\FKRORJLVFKH *UXQGODJH VLQG NRQVWUXNWLYLVWLVFKH /HUQWKHRULHQ ZLH EHLVSLHOVZHLVHGLHYRQ3LDJHW:LVVHQHQWVWHKWGXUFKGLH,QWHUSUHWDWLRQGHU:HOW DXI LPPHU K KHUHQ 9HUVWHKHQVVWXIHQ $OOHUGLQJV VWUXNWXULHUWVLFKGDV :LVVHQ QLFKWOLQHDUVRQGHUQLQLQGLYLGXHOOHQ9HUNQ SIXQJHQ'DV.LQGZHL DNWLY(V VHOHNWLHUWXQGDQWL]LSLHUW(VUHRUJDQLVLHUWQLFKWQXUVHLQ:LVVHQVRQGHUQVWHOOW )UDJHQLVWLQGLH$NWLRQHQXQG3UREOHPH VHLQHU8PZHOWLQYROYLHUW(VJHQHULHUW QHXHV:LVVHQGDVVLFKYRQGHPDQGHUHU.LQGHUXQWHUVFKHLGHW6HLQH/HLVWXQJ EHVWHKW QLFKW QXU GDULQ VHLQ :LVVHQ GHQ VFKXOLVFKHQ.DWHJRULHQV\VWHPHQ DQ]XSDVVHQVRQGHUQYLHOPHKUDXFKGDULQGLHVHDXIJUXQGHLJHQHU:HOWHUIDKUXQJ LQIUDJH]XVWHOOHQXP]XGHXWHQXQGI UVHLQH9HUKlOWQLVVHSDVVHQGXP]XEDXHQ /HUQIRUWVFKULWW LVW GDQQ GLH.RQVWUXNWLRQ XQG %HJU QGXQJ ]XQHKPHQG NUDIWYROOHUHU9RUVWHOOXQJHQYRQXPZHOWEH]RJHQHQ:LUNSUR]HVVHQ 6FKXOOHLVWXQJVHUJHEQLVVH LP WUDGLWLRQHOOHQ 6LQQH VWHOOHQ VLFK RIWPDOV HUVW ODQJIULVWLJ KHUDXV (LQ JXWHV %HLVSLHO LVW GHU 6FKULIWVSUDFKHUZHUE (LQ.LQG EUDXFKWYLHOH-DKUHELVHVUHFKWVFKULIWOLFKNRUUHNWVFKUHLEHQNDQQ$XIGHP:HJ GDKLQPDFKWHVVLFKYLHOIlOWLJH9RUVWHOOXQJHQGDYRQZLHGDV6\VWHPGHU6FKULIW IXQNWLRQLHUW : UGH PDQ QXQ ]X IU K GDV QRUPJHUHFKWH 6FKUHLEHQ LQ GHQ 9RUGHUJUXQG VWHOOHQ XQG ]XP 0D VWDE GHU /HLVWXQJVPHVVXQJ HUNOlUHQ GDQQ Z UGHQ YLHOH DQGHUH /HLVWXQJHQ GHV.LQGHV XQWHU GHQ 7LVFK IDOOHQ 6ROFKH /HLVWXQJHQVLQG]XP%HLVSLHOGDVVGDV.LQGHUNHQQWGDVVHLQ:RUWDXVHLQHU HQGOLFKHQ =DKO DQ %XFKVWDEHQ EHVWHKW DXV GHQHQ VLFK DXFK DQGHUH : UWHU ]XVDPPHQVHW]HQ ODVVHQ 2GHU GDVV GDV.LQG IHVWVWHOOW GDVVJDQ] EHVWLPPWH %XFKVWDEHQ JDQ] EHVWLPPWHQ /DXWHQ ]XJHRUGQHW VLQG $EHU JHQDX GLHVH (UNHQQWQLVPXVVHVVSlWHUZLHGHUUHYLGLHUHQGHQQHVNRPPW]X:LGHUVSU FKHQ 'DV.LQGPHUNWQXQGDVVPDQFKHVJOHLFK.OLQJWDEHUDQGHUVJHVFKULHEHQZLUG +RVH XQG.RSI ]XP %HLVSLHO EHLGHV PDO ZLUG R JHVFKULHEHQ GRFK GLH/DXWH lkqhoqvlfkndxp$xighp:hj]xpqrupjhuhfkwhq6fkuhlehqpdfkwhvvlfk YLHOH hehuohjxqjhq (V GHXWHW *HVFKULHEHQHV YRU GHP +LQWHUJUXQG VHLQHU (UIDKUXQJ PLW 6FKULIW 6WHOOW VHLQH 'HXWXQJHQ DEHU VSlWHU DXIJUXQG QHXHU (UIDKUXQJHQ ZLHGHU LQIUDJH XQG NRPPW ]X DQGHUHQ I U GDV.LQGSODXVLEOHUHQ :HOWHUNOlUXQJHQ :HQQ PDQ GHQ )RUWVFKULWWGHU.LQGHU LQLKUHP /HUQSUR]HVVEHVFKUHLEHQ ZLOO GDVV PXVV PDQ VLFK PLW GHP.LQG EHU VHLQH :HOWYRUVWHOOXQJHQ DXVHLQDQGHUVHW]HQ 'LH 'RNXPHQWDWLRQ GHU )HKOHUPHQJH LQ 5HFKHQDXIJDEHQ EHLVSLHOVZHLVH VDJW HWZDV NRPSOHWW DQGHUHV DXV DOV GLH 'RNXPHQWDWLRQ GHU (UNHQQWQLVSUR]HVVHGLHGDV.LQGGXUFKOlXIW(LQ%HLVSLHO3HWHUVROODXVUHFKQHQ ZLHYLHOH%U WFKHQHUHLQNDXIHQPXVVXPGLHJDQ]H.ODVVH]XYHUVRUJHQZHQQ.LQGHUDQZHVHQGVLQG(U EHUOHJW NXU]XQGVDJW(UVWGXUFKQDFKIUDJHQ NDQQGLH/HKUHULQHUIDKUHQZLHVRNHLQ)HKOHUVRQGHUQHLQH$OWHUQDWLYO VXQJ ]X LVW 3HWHUHUNOlUWVHLQH5HFKQXQJVR:LUVLQG.LQGHU7LQD*HVFKH 0DW]H -DVPLQ XQG3HWUR HVVHQ LPPHU ]ZHL %U WFKHQ PXVVLFK %U WFKHQ EHVRUJHQ

4 $OOHUGLQJVIDOOHQ/HLVWXQJVXQWHUVFKLHGHLQKHWHURJHQHQ*UXSSHQVWlUNHUDXIDOV LQ KRPRJHQHUHQ'DGXUFK ODVVHQVLH VLFK OHLFKWHU SURWRNROOLHUHQ 3HWHU JHKW LQ GLHMDKUJDQJVJHPLVFKWH.ODVVHXQG EHVXFKWGLH.ODVVHLP]ZHLWHQ-DKU(V LVW 6HSWHPEHU 'LH %U WFKHQDXIJDEH KlWWH YHUPXWOLFK NHLQ 6FKXOQHXOLQJ VR JHUHFKQHW : UGHLFKEHL3HWHUV/ VXQJQXUQRWLHUHQGDVVHUVWDWWHUUHFKQHWKDWVR Z UGHLFKVHLQHU/HLVWXQJQLFKWJHUHFKW'DVLVWJDQ]RIIHQVLFKWOLFK: UGHLFK GDQQ GLHVH %HZHUWXQJ ]XP $XVJDQJVSXQNW PHLQHU N QIWLJHQ 8QWHUULFKWVSODQXQJHQPDFKHQXQG3HWHU $GGLWLRQVDXIJDEHQ EHQODVVHQ GDQQ ZlUHQGLH$XIJDEHQI ULKQNHLQH+HUDXVIRUGHUXQJPHKU )D]LW +HWHURJHQH *UXSSHQ HUIRUGHUQ XQG HUOHLFKWHUQ ]XJOHLFK GLH $QHUNHQQXQJYRQ/HLVWXQJVYLHOIDOWZHQQYHUlQGHUWHU8QWHUULFKWVWDWWILQGHWGHU GDVNRQVWUXNWLYLVWLVFKH/HUQSDUDGLJPDEHU FNVLFKWLJW 'RNXPHQWDWLRQVYHUIDKUHQ :HQQMHW]WNODULVWGDVVGLH/HLVWXQJGHV.LQGHVLQGHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW GHU:HOWEHVWHKWGDQQLVWDXFKNODUGDVVHVDXVUHLFKHQGGLIIHUHQ]LHUWHXQGLQGLH 7LHIH JHKHQGH 3URWRNROOLHUXQJHQ JHEHQ PXVV XP GLH LQGLYLGXHOOHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJHQPLWGHU:HOWHUIDVVHQ]XN QQHQ +LHUI UJLEWHVHLQHJDQ]H5HLKH9RUELOGHUYRQGHQHQLFKHLQLJHPLWJHEUDFKW KDEH 3RUWIROLRHQWZHGHUGXUFKGLH6FK OHUDOOHLQHHUVWHOOWRGHUGXUFKGLH/HKUHULQPLU GHP6FK OHUJHPHLQVDP.DUWHLNDUWHQLQGLYLGXHOODXIGDV.LQGEH]RJHQ]%ZLUGGRUWYRP.LQGVHOEVW RGHUYRQGHU/HKUHULQHLQJHWUDJHQZDVGDV.LQGKHXWHJHPDFKW KDW 7DJHE FKHUGHU/HKUHULQ EHUGLH.LQGHUGLHLP$QVFKOXVVDQGHQ8QWHUULFKW JHI KUWZHUGHQ 7DJHE FKHUGHU6FK OHULQQHQXQG6FK OHUGDU EHUZDVVLHJHOHUQWKDEHQ 3HQVHQE FKHULQGHQHQVWHKWZHOFKH$XIJDEHQRGHU$XIJDEHQDUWHQGLH.LQGHU EHDUEHLWHQVROOHQXQGDP5DQGPHKUHUH6SDOWHQ]XU3URWRNROOLHUXQJPLWZLHYLHO +LOIHGLHVJHVFKHKHQLVW

5 :RFKHQSOlQHPLW3ODW]I U1RWL]HQ EHUGLH$UEHLWHQDXVGHP:RFKHQSODQ 6\VWHPHGLHDXFKGDVGLH5 FNPHOGHIXQNWLRQGHU/HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQDQ GDV8PIHOGEHU FNVLFKWLJHQ.LQG8PIHOG$QDO\VH(OWHUQJHVSUlFKVQRWL]HQ 3HUV QOLFKH%HJOHLWKHIWHGHU.LQGHULQGLHVLHRGHUGLH/HKUHULQHLQWUDJHQZDV GDV.LQGJHDUEHLWHWKDW 6FKOLH OLFK0DQXDOH GLH KHOIHQ ZHQQGLH /HLVWXQJGHV.LQGHVRIIHQVLFKWOLFK VWRFNW XQG GLH /HKUHULQ RKQH JHQDXHUH hehusu IXQJ QLFKW KHUDXVEHNRPPW ZRUDQGDV6WRFNHQOLHJW )D]LW /HLVWXQJVYLHOIDOW HUIRUGHUW HLQH UHLFKKDOWLJH /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ DXV YHUVFKLHGHQHQ3HUVSHNWLYHQGHV.LQGHVGHU/HKUHULQGHV8PIHOGHV (QWVWHKHQGH%U FKHEHLGHU8PVWHOOXQJGHV8QWHUULFKWVXQGGHU /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ 'LHIROJHQGHQ(UIDKUXQJHQVWDPPHQDXV6FKXOYHUVXFKHQGLHLFKEHJOHLWHWKDEH ¾ 0LW GHU +HWHURJHQLWlW GHU /HUQYRUDXVVHW]XQJ LQ GHQ *UXSSHQ WULWW DOOPlKOLFKDXFKGLHLQWUDLQGLYLGXHOOH+HWHURJHQLWlW]XWDJH ¾ (VZLUGGHXWOLFKGDVVGLHELVKHULJH/HLVWXQJVEHXUWHLOXQJQXUHLQNOHLQHV 6SHNWUXPGHU6FK OHUOHLVWXQJHQHUIDVVWXQGVRPLWGLH5 FNPHOGHIXQNWLRQ GHV%HXUWHLOXQJVV\VWHPVDGDEVXUGXPJHI KUWLVW ¾ (V ]HLJW VLFK GDVV GHU RIIHQH XQG LQGLYLGXDOLVLHUWH 8QWHUULFKW XQG GLH /HLVWXQJVEHXUWHLOXQJ QLFKW ]XVDPPHQSDVVHQ 1HEHQKHU HQWZLFNHOW VLFK HLQ6\VWHPGHU.RQWUROOHVHOEVWEHVWLPPWHU6FK OHUDUEHLWHQ ¾ 'LHJHQDXHUH/HLVWXQJVHUIDVVXQJLPRIIHQHQLQGLYLGXDOLVLHUWHQ8QWHUULFKW XQGLQ3URMHNWHQI KUWDQGLH*UHQ]H]HLWOLFKHU%HODVWEDUNHLW ¾ (V ZLUG GHXWOLFK GDVV ]DKOUHLFKH $UEHLWVVFKULWWH GRSSHOWXQG GUHLIDFK DXVJHI KUWZHUGHQVRODQJHGDVDOWHXQGGDVQHXH6\VWHPSDUDOOHOODXIHQ ¾ ) UGDVQHXH6\VWHPIHKOHQVlPWOLFKH6WUXNWXUHQXQG+DQGOXQJVURXWLQHQ $EVWLPPXQJVVWUXNWXUHQ3URWRNROOLHUXQJVVWUXNWXUHQ(UODVVHHWF ¾ 'LH $EO VXQJ YRP $OWHQ JHOLQJW VFKZHU ZHQQ LP 1HXHQ NHLQH VWUXNWXUHOOHQ+LOIHQEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQ +LOIHQGLHVLFKGLH6FKXOHQVHOEVWHQWZLFNHOWKDEHQ

6 (V KDW VLFK DOV VLQQYROOHUZLHVHQ GLH YRUKDQGHQHQ 3URWRNROOLHUXQJVURXWLQHQ ZHLWHU]XHQWZLFNHOQDOVRHKHULPSOL]LWH$XIVFKULHEHDXFKZHLWHUKLQ]XPDFKHQ GLHVHDEHUZHLWHU]XHQWZLFNHOQ 6LQQYROO LVW HV PLW HLQHP 6FKHPD ]X DUEHLWHQ XP GLH DOOWlJOLFKHQ 3URWRNROOLHUXQJHQXQG(ULQQHUXQJHQ]HLWQDK]XP 8QWHUULFKW]XVDPPHQ]XIDVVHQ :LFKWLJLVWGDVVPDQVLFKGDU EHULP.ODUHQLVW'DPLWZLUG]XVDPPHQJHIDVVW XQGJHZHUWHWXQGQLFKWLP3UR]HVVPLWSURWRNROOLHUW (VJLEWHUVWH(UIDKUXQJHQPLWGHU9HUELQGXQJYRQ:RFKHQSOlQHQGHU6FK OHU XQG/HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ $XV ]HLW NRQRPLVFKHQ XQG OHLVWXQJVHU]LHKHULVFKHQ *HVLFKWVSXQNWHQ ORKQW HV VLFK6FK OHULQGLH/HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQHLQELQGHQ (OWHUQLQIRUPDWLRQ NDQQ GXUFK HLQH JXWH /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ IXQGLHUW ZHUGHQ (V ZLUG LPPHU ZLHGHU JHZ QVFKW GDV.ODVVHQEXFK DXIO VHQ XQG 6WRIIYHUWHLOXQJVSOlQH :RFKHQSOlQH ) UGHUSOlQH /HLVWXQJVGRNXPHQWDWLRQ /HLVWXQJVU FNPHOGXQJ]XHLQHP6\VWHPYHUELQGHQ :HLWHU %HLVSLHOH UHSURGX]LHUHQ XQG YRUOHJHQ GD]X GLH HLJHQH 3ODQXQJVDUEHLW UHDNWLYLHUHQ

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và

Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và chỉ tiêu sau đây: Đại học Quảng Nam thông báo xét

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題 第一部分 : 機件原理 1. hûv± (A) ájsoœ¾±î (B) g ÅkÛuŽÇ (C) x (D) àã Çx 2. hvþ þžî 5 (A) þ (B) þ (C) þ (D) x þ. m dýyîl 1 10mm L 2 8mm iîþçë R Î 20 cmw Îç B Ý Î 0% 20 N F ç W ðº W ÕÎ l (A) 87. (B) 87 (C) 75.0 (D)

Chi tiết hơn

§¹i häc quèc gia hµ néi

§¹i häc quèc gia hµ néi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ HÀ THẾ GIỚI QUAN CỦA NGUYỄN TRÃI QUA TÁC PHẨM QUÂN TRUNG TỪ MỆNH TẬP VÀ QUỐC ÂM THI TẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC 6 quyển X

Chi tiết hơn

problems_2705_solutions.dvi

problems_2705_solutions.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø ÓÖ ¾ º¼ º¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ Ð ØÖÓÒ ÈÓ ØØÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ò Ñ Ð ÕÙ Ð Ö ÙÑ Û Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÓØÓÒ µº ÁÒ Ø ÓÙÐÓÑ Ð Ô ÓØÓÒ Ò ÔÖÓ Ù e + e Ô Öº Ø Ø Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÛ Ò e + Ò e Ð ØÖÓÒ

Chi tiết hơn

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

='09RO 'LH1XW]XQJYRQ3URJUDPPLHU ZHUN]HXJHQI UGDV/ VHQRIIHQHU $XIJDEHQLP0DWKHPDWLNXQWHUULFKW GHU6HNXQGDUVWXIH, %HUQG+DIHQEUDN:HLQJDUWHQ*HUPDQ\ +HLQ]6FK

='09RO 'LH1XW]XQJYRQ3URJUDPPLHU ZHUN]HXJHQI UGDV/ VHQRIIHQHU $XIJDEHQLP0DWKHPDWLNXQWHUULFKW GHU6HNXQGDUVWXIH, %HUQG+DIHQEUDN:HLQJDUWHQ*HUPDQ\ +HLQ]6FK 'LH1XWXQJYRQ3URJUDPPLHU ZHUNHXJHQI UGDV/ VHQRIIHQHU QLP0DWKHPDWLNXQWHUULFKW GHU6HNXQGDUVWXIH, %HUQG+DIHQEUDN:HLQJDUWHQ*HUPDQ\ +HLQ6FKXPDQQ:HLQJDUWHQ*HUPDQ\ $EVWUDFW 7KH XVH RI SURJUDPPLQJ WRROV IRU WKH

Chi tiết hơn

ĐIỀU KHOẢN VÀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN MẶT 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1.1. Chuyển tiền mặt: được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Viettel và Ngân hàng

ĐIỀU KHOẢN VÀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN MẶT 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1.1. Chuyển tiền mặt: được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Viettel và Ngân hàng ĐIỀU KHOẢN VÀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN MẶT 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1.1. Chuyển tiền mặt: được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Viettel và Ngân hàng MB. Dịch vụ cho phép khách hàng chuyển tiền cho người

Chi tiết hơn

Microsoft Word De an TS 2017 DH Ha Tinh Bao HT

Microsoft Word De an TS 2017 DH Ha Tinh Bao HT UBND TỈNH HÀ TĨNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Số: 46/TĐHHT-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 02 năm 2017 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 1. Thông tin chung về

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

q2-00-noidung

q2-00-noidung Hình bià do hoạ sĩ TRẦN VĂN TUÔI ở San Jose (USA) trình bày (2003) Q2-noidung 1 02/01/05 QUYỂN HAI ĐOÁN MỆNH THEO TỪNG LÃNH VỰC VỚI CÁC THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH Quyển 2 này tổng hợp tất cả những yếu tố cơ sở (như

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư Chương 1: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tưởng: Chất khí bao gồm một số rất lớn các phân tử. Mỗi

Chi tiết hơn

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TUOI: - Ti~u hoc (TH): 11 tubi tro' xubng (sinh nam 2007).

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses H1 H2 G* 10 11 Q (ME&PI) Q(ME&PI) 11 12 S7 P PH 103 Q(ME&PI) S5,S6 P PH 103 (PA) {Comp. Lab} (PA) {Comp. Lab} 12 13 PJA Ab. 14 15 L PHN-103 (PA) 16

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRƯỜNG TH, THCS & THPT CHU VĂN AN KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC KHỐI A STT Họ và tên Lớp Ðiểm Toán Vă

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRƯỜNG TH, THCS & THPT CHU VĂN AN KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC KHỐI A STT Họ và tên Lớp Ðiểm Toán Vă KHỐI A STT Họ và tên Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Tổng A Ghi chú 1 Nguyễn Duy Khánh 12A 7,60 3,50 3,40 7,25 7,25 5,75 8,1 7,96 22,10 Đỗ Tốt nghiệp 2 Trần Đức Mạnh 12A 6,40 4,25 3,40 7,50 7,00 5,25 7,7

Chi tiết hơn

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses H1 H2 G* 10 11 Q (ME&PI) Q(ME&PI) 11 12 S7 P PH 103 Q(ME&PI) S5,S6 P PH 103 (PA) {Comp. Lab} (PA) {Comp. Lab} 12 13 PJA Abh. 14 15 L PHN-103 (PA) 16

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc. 07.doc

Microsoft Word - doc. 07.doc (LQOHLWXQJ 26 7H[WDXIEDX 'DV 9LYHNDGDUSD D LVW HLQ 3URVD7H[W GHU DXV DXV.DSLWHOQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ 8PIDQJV EHVWHKW 'DV NcU]HVWH EHVWHKW DXV LQVJHVDPW NQDSS.DS 9,,, GDV OfQJVWH.DSLWHO DXV =HLOHQ.DS ;;,

Chi tiết hơn

- _0 so GD-DT NGII~ AN Ky thi chon HSG tinh lap 9 narn h9c Kltoa /lgay 14, THONG Kit KET QuA VA XEP THU cac MON THI - nang A Trang

- _0 so GD-DT NGII~ AN Ky thi chon HSG tinh lap 9 narn h9c Kltoa /lgay 14, THONG Kit KET QuA VA XEP THU cac MON THI - nang A Trang - _0 so GD-DT NGII~ AN Ky thi chon HSG tinh lap 9 narn h9c 2012-2013 Kltoa /lgay 14,151312013 THONG Kit KET QuA VA XEP THU cac MON THI - nang A Tmln v*t Ly Hoa hoc Sinh hoc Ngfr van Lich sit D!aLy GDCD

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD-QLHD.doc

Microsoft Word - HDSD-QLHD.doc Phần Mềm Quản Lý Hóa Đơn Mục Lục Phần I: Hệ Thống & Dữ Liệu Phần II: Thiết Lập Nhanh Đăng Nhập Phần III: Trợ Giúp Kết Thúc Khách Hàng Người Dùng Hàng Hóa Liên Hệ Đơn Vị Tạo Hóa Đơn Đăng Ký Mật Khẩu Bảng

Chi tiết hơn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN TẠI TỈNH AN GIANG BĐS tại: 127 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, T. An Giang Đường phía trước tài sản 10 TỶ ĐỒNG Đường hẻm bên hông tài sản Mặt tiền tài sản Bên

Chi tiết hơn

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi Ò ÜØ Ð ÑÑ º ÇÒ Ø ÔÖÓÚ m(d x ) L(L p (R n )) ÓÖ ÐÐ < p 2 Ý Ø Å Ö Ò Û Þ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ØÓÖ Ñ Ò Ø 2 < p < Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ý Ù Ð Øݺ Ä ÑÑ º½ Ä Ø M m(d x ) Ò ÌÓÖ Ñ º½º ÌÒ {x R n : Mf(x) > t} C f L (R n ) t ÓÖ ÐÐ t

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1180/ĐA-BVU Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 03 năm 2019 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chi tiết hơn

Phụ lục II

Phụ lục II Phiếu mô tả sản phẩm dự thi của giáo viên 1. Tên sản phẩm: Xây dựng và sử dụng phần mềm trắc nghiệm để luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn vật lí nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh THPT. 2.

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. ¾(Medum-Scale IntegratonMSI)ÇÆ (A) gd 100~1000 á (B) gd 1000~10000 á d 100~1000 á (D) d 1000~10000 á. ˆœÈ Ç{ÎÇhåÂÎ (A) (B) (D) sœ 3. m dÿø S 1k ÿ VZ 1V I ZM 30mAkÎ 50 V ð wºû L Îv (A) à 1.5

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TIÊN TIẾN (GV: NGUYỄN VĂN V

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TIÊN TIẾN (GV: NGUYỄN VĂN V ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TIÊN TIẾN (GV: NGUYỄN VĂN VŨ) 1 CH1501003 Vũ Đình Bảo Nam 01/10/1993 TpHCM 2 CH1602022

Chi tiết hơn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 68 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Tỉnh BRVT Đường phía trước tài sản 7,2 TỶ ĐỒNG Mặt trước tài sản Hiện trạng tài sản Vị trí tài sản

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Mục lục 0.1 Không gian tô-pô và phân hoạch đơn vị......... 5 0.2 Độ đo Borel phức và định lý biểu diễn Riesz...... 7 0.3 Không gian

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN Địa chỉ: Đường 3122 Phạm Thế Hiển,F 7, Q8, TP.HCM Điện thoại:(84 28)

CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN Địa chỉ: Đường 3122 Phạm Thế Hiển,F 7, Q8, TP.HCM Điện thoại:(84 28) CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN Địa chỉ: 34-36-38-40 Đường 3122 Phạm Thế Hiển,F 7, Q8, TP.HCM Điện thoại:(84 28)-54328451-54328452-54328454-66862598-66862599, Fax:54328453 Email: ducquyencards@gmail.com Website:

Chi tiết hơn

CÁCH THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA QUA CỔNG SMARTLINK I. Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank 1. Tại trang xác thực OTP, khách hàng t

CÁCH THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA QUA CỔNG SMARTLINK I. Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank 1. Tại trang xác thực OTP, khách hàng t CÁCH THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA QUA CỔNG SMARTLINK I. Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank - Tên truy cập: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking - Mật

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/ của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 1 Nguyễn Thị Hồng Minh 15-12-1984

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-PTTH Khánh Hòa, ngày tháng 11

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-PTTH Khánh Hòa, ngày tháng 11 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-PTTH Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cho thuê

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

SỞ LAO ĐỘNG TB & XH NGHỆ AN TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT - ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành,

SỞ LAO ĐỘNG TB & XH NGHỆ AN TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT - ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, SỞ LAO ĐỘNG TB & XH NGHỆ AN TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT - ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: Dược sỹ Mã ngành, nghề: 5720401 Trình độ đào

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 1. Khái niệm về điều khiển Logic khả trình Có rất nhiều định nghĩa về bộ điều khiển Logic khả trình (Programmable logic controller viế

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 1. Khái niệm về điều khiển Logic khả trình Có rất nhiều định nghĩa về bộ điều khiển Logic khả trình (Programmable logic controller viế ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 1. Khái niệm về điều khiển Logic khả trình Có rất nhiều định nghĩa về bộ điều khiển Logic khả trình (Programmable logic controller viết tắt là PLC). Đơn giản có thể xem PLC như là máy tính

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên TT Mã HS Họ tê

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên TT Mã HS Họ tê DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ của các trường THPT 1 003/HSC.19 Bùi Ngọc Anh Nữ 02/05/2001 THPT Chuyên Hưng Yên Sử Thành viên, QG

Chi tiết hơn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN TẠI ĐĂK LĂK 124A Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T.Đăk Lăk Mặt tiền tài sản 6,93 TỶ ĐỒNG Đường phía trước tài sản Đường phía trước tài sản Bên trong tài sản

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Mẫu đề cương chi tiết môn học

Mẫu đề cương chi tiết môn học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Hóa cơ sở 1 (Fundamental Chemistry I) - Mã số học phần

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) / Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ Ngày ban hành: 01/6/2018

Chi tiết hơn

NEONATAL TRANSFUSION

NEONATAL TRANSFUSION TRUYỀN MÁU VÀ CHẾ PHẨM MÁU CHO SƠ SINH Th.Bs. Nguyễn Thị Kim Anh Khoa Sơ Sinh- BV Nhi Đồng 2 NỘI DUNG 1. Mở đầu 2. Sinh lý tạo máu ở sơ sinh 3. Truyền máu ở sơ sinh 4. Truyền tiểu cầu ở sơ sinh 5. Truyền

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ NĂM HỌC Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ NĂM HỌC Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - B KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ Ngành Luật Hệ đào tạo Đại học Từ xa BL1532X1 HK1/20192020 Đơn vị: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bạc Liêu ĐT: 07813822357 Cán bộ quản lí: Nguyễn Huy Hải ĐT: 0949406875

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 42/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 42/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC

Chi tiết hơn

T NH TR! KHU Vl/C I PGS.TS. VÜ THANH SÖN (Chu biên) PHAN PHOIBINH DANG, c á c n g u Òn l ü c k in h TÊ TIÊP CAN LY LUÁN VÀ THÜC TIÊN Ô MOT SÔ QUÔC GIA

T NH TR! KHU Vl/C I PGS.TS. VÜ THANH SÖN (Chu biên) PHAN PHOIBINH DANG, c á c n g u Òn l ü c k in h TÊ TIÊP CAN LY LUÁN VÀ THÜC TIÊN Ô MOT SÔ QUÔC GIA T NH TR! KHU Vl/C I PGS.TS. VÜ THANH SÖN (Chu biên) PHAN PHOIBINH DANG, c á c n g u Òn l ü c k in h TÊ TIÊP CAN LY LUÁN VÀ THÜC TIÊN Ô MOT SÔ QUÔC GIA 9 / NHA XUAT BAN CHINH TRI QUOC GIA PHÂN PHÒI BÌNH

Chi tiết hơn

7vr_1001_q-R.pdf

7vr_1001_q-R.pdf GA-7VR AMD Socket A AMD Athlon / Athlon XP / Duron Socket A. 00 ... 4!... 4... 5... 5 GA-7VR 7 2... 8 : (CPU)... 9 -: CPU... 9-2: CPU... 0-3: CPU... 2:... 2 3:... 4 4:,... 5 4-: /... 5 4-2:... 7 GA-7VR

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HDA VIỆT NAM Biệt thự BT8 Lô D8 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: (84-4) Fax: (84-4) 62928

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HDA VIỆT NAM Biệt thự BT8 Lô D8 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: (84-4) Fax: (84-4) 62928 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HDA VIỆT NAM Biệt thự BT8 Lô D8 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 62928460 Fax: (84-4) 62928460 Website: www.hdavietnam.com GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Số: /TB-ĐHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng 12 năm 201

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Số: /TB-ĐHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng 12 năm 201 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Số: /TB-ĐHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 09 THÔNG BÁO SỐ Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm09. ĐỐI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QD 1839 Bo TNMT 2014.doc

Microsoft Word - QD 1839 Bo TNMT 2014.doc BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1839/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC

Chi tiết hơn

A DỊCH VỤ TÀI KHOẢN BIỂU PHÍ ĐỊA BÀN HÀ NỘI (ÁP DỤNG TỪ 27/05/2019) STT I MỤC PHÍ MỨC PHÍ ÁP DỤNG TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) GIAO DỊC

A DỊCH VỤ TÀI KHOẢN BIỂU PHÍ ĐỊA BÀN HÀ NỘI (ÁP DỤNG TỪ 27/05/2019) STT I MỤC PHÍ MỨC PHÍ ÁP DỤNG TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) GIAO DỊC A DỊCH VỤ TÀI KHOẢN BIỂU PHÍ ĐỊA BÀN HÀ NỘI (ÁP DỤNG TỪ 27/05/2019) I TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN 1 MỞ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 1.1 Mở tài khoản 1.2 Rút quá số dư tối thiểu (1)

Chi tiết hơn

QUY TRÌNH GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

QUY TRÌNH GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN PHẦN THỨ HAI QUY TRÌNH GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG Chương I. Nhân viên giao dịch khách hàng Điều 1. Nhân viên giao dịch khách hàng Nhân viên GDKH là CBCNV của các Đơn vị Điện lực hoặc NLĐ thuộc các tổ chức/cá

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMAS Tổ tin học TABLE OF CONTENTS I. Thông tin tài liệu... 2 II. Đăng nhập vào hệ thống... 3 III. Đổi mật khẩu đăng nhập...

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMAS Tổ tin học TABLE OF CONTENTS I. Thông tin tài liệu... 2 II. Đăng nhập vào hệ thống... 3 III. Đổi mật khẩu đăng nhập... TABLE OF CONTENTS I. Thông tin tài liệu... 2 II. Đăng nhập vào hệ thống... 3 III. Đổi mật khẩu đăng nhập... 4 IV. Quên mật khẩu... 6 V. Phân công giảng dạy (TT)... 6 VI. Reset mật khẩu cho giáo viên (TT)...

Chi tiết hơn