mh-Gaen45O-Orgelpartitur.mus

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "mh-Gaen45O-Orgelpartitur.mus"

Bản ghi

1 Sopran Alt Tenor Allegrto Kyrie µ lei - lei - son, lei - son, Θ θ J. Gänsbacher Θ Baß 1 2 son e - lei - son, e, Θ Θ lei - son, e, Orgel µ 7 µ µ 7 lei - lei - lei son, e - 7 le - - i - µ lei µ lei lei lei lei lei son, e e - 7 µ µ Manfred Hößl - mhoessl.de

2 1 1 1 lei le i - son, son, lei le i - son, 1 lei son, µ lei - son, lei - lei - 19 lei - lei - son, lei - lei - 19 lei - son, lei - lei - 19 µ lei - son, lei - lei - 2

3 25 µ µ µ µ lei lei - son, lei µ µ lei - son, 25 lei lei µ lei - son, son, e - son, 25 µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ 2 le i - son, Ky ri - 2 le i - son, Ky ri - 2 µ µ 2 le i - son, Ky ri - e le i - son, Ky ri - 2 µ µ

4 7 µ e e - lei - son, Ky ri µ µ son, µ e - son, 7 le i - µ µ 7 µ lei µ son, µ µ lei - µ µ µ 42 µ µ lei lei - le µ 42 Ky ri - lei - le le i - lei - le µ 42 lei µ lei - µ le µ µ 4

5 i - i i son. Chri - ste, son. Chri - ste, son. Chri - ste, µ Chri Chri Chri µ st st st lei lei lei i - son. Chri - ste, Chri ste, Chri µ µ µ µ µ µ 51 µ µ 51 son, Chri - - st µ le i - le lei - son, Chri - - st - - le son, Chri - - st le i - le st lei - son, Chri - - st - - le µ µ µ 5

6 i i son. son. µ lei - 57 i son. i son. 57 µ µ 6 6 lei - son. Chri - st son, Chri - st son, Chri lei - son. lei - son, Chri - ste, Chri - st Chri - ste, lei - son, Chri - ste, Chri - ste, Chri - ste, Chri - ste, Chri - st Chri - ste, 6 lei - son, Chri - ste, Chri - ste, Chri - ste, Chri - ste, Chri - ste, 6

7 69 µ 69 st - - son, Chri st le lei - le i - son, Chri st le Chri - ste, Chri ste, Chri st le Chri - st lei son, e - le µ µ µ i - lei - son, Chri i - µ lei - son, Chri i - lei - son, Chri i - lei - son, Chri

8 80 st ste e - lei- 80 st - - lei son, e - lei- 80 ste, Chri - ste, Chri st lei - µ lei- µ 86 µ son, Ky ri - e, lei son, Ky ri - e, 86 son, Ky ri - e, lei son, Ly - ri - e, e, 86 µ µ Õ 8

9 lei lei son, son, 91 µ son, e - lei son, e - 91 µ µ 99 π π π lei lei - lei - son. son. 99 lei lei son, son, π lei - lei - son. son. 99 π 9

10 107 Β Allegro moderato Gloria µ 107 Β Et in ter - ra pax ho - mi - ni - bus bo - nae vo - lun - ta - tis. Lau - da - mus Te, glo Β Β Et in ter - ra Et in ter - ra pax ho - pax ho - mi - ni - bus bo - nae mi - ni - bus bo - nae vo - lun - ta - vo - lun - ta - tis. tis. Lau - da - mus Be - ne - di - ci - mus Te, glo - Et in ter - ra pax ho - mi - ni - bus bo - nae vo - lun - ta - tis. Be - ne - di - ci - mus 107 Β Β µ 11 µ µ 11 ri - fi - ca - mus Te. Gra - ti - as a - gi - mus Ti - bi prop - ter 11 Te, ad - o - ra - mus Te. Gra - ti - as a - gi - mus prop - ter ri - fi - ca - mus 11 Te. Gra - ti - as a - gi - mus Ti - bi prop - ter Te, ad - o - ra - mus Te. Gra - ti - as a - gi - mus prop - ter 11 µ µ µ 10

11 118 µ µ µ µ 118 mag - nam glo - ri - am Tu - am. Do - mi - ne De - us Rex coe - les - - tis, De - us 118 mag - nam glo - ri - am µ Tu - am. µ Rex coe - les - - µ tis, 118 mag - nam glo - ri - am µ Tu - am. Do - mi - ni De - us Rex coe - les - - µ tis, De - us mag - nam glo - ri - am Tu - am. Rex coe - les - - tis, 118 µ µ µ µ µ µ µ µ µ 12 µ µ Pa - ter om - ni - po - µ Pa - ter om - ni - po - µ tens. Do - mi - ne tens. Do - mi - ne Fi - li, Fi - li, Je - su Chri - ste, Do mi - ne Pat - ter om - ni - po - 12 µ tens. U - ni - ge - ni -te, Do - mi - ne Pa - ter om - ni - po - 12 µ Ÿ µ tens. Do - mi - ne Fi - li, µ Je - su Chri - ste, 11

12 128 µ De - us Ag - nus De - i Fi - li - us, Fi - li - us De - us Ag - nus µ De - i Fi - li - us, µ µ Fi - li - us 128 De - us Ag - nus De - i Fi - li - us, µ Fi - li - us De - us Ag - nus De - i Fi - li - us, Fi - li - us 128 µ µ µ µ 1 µ 1 Pat ris. Qui tol - lis pec - ca - ta mun - di: mi - se - 1 Pat µ is. Qui tol - lis pec - µ ca - ta mun - µ di: mi - se - µ 1 Pat ris. Qui tol - lis pec - ca - ta mun - di: mi - se - Pat ris. Qui tol - lis pec - ca - ta mun - di: mi - se - 1 µ µ µ µ 12

13 re - re no - re - re no - re - re no - bis. bis. bis. Qui tol - lis pec - ca - ta mun - Sus - ci - Sus - ci - pe de - pre - di, de - pre - pe de - pre - ca - ti - o - nem ca - ti - o - nem µ ca - ti - o - nem re - re no - bis. Sus - ci - pe de - pre - ca - ti - o - nem 19 µ µ µ µ nost - ram; qui se - des ad dex te - ram Pat ris: mi - se nost - ram; ad dex te - ram, µ dex - te - ram Pat - ris: nost - ram; 145 ad dex - te - ram Pat ris: 145 nos - tram; ad µ µ dex - te - ram Pat - ris: 1

14 re re no bis. Quo - ni - am Tu 150 mi - se - re - re no bis. Quo - ni - am Tu 150 mi - se - re - re no bis. Quo - ni - am Tu mi - se re - re no bis. µ Quo - ni - am Tu 156 µ µ 156 so - lus Sanc - tus, Tu so - lus Do - mi - nus, Al - tis - si - mus Je - su 156 so - lus Sanc - tus, Tu so - lus Do - mi - nus, Al - tis - si - mus Je - su 156 so - lus Sanc - tus, Tu so - lus Do - mi - nus, Al - tis - si - mus Je - su so - lus Sanc - tus, Tu so - lus Do - mi - nus, Al - tis - si - mus Je - su 156 µ µ µ 14

15 162 ƒ 162 Chri - - ste, cum ƒ Sanc - to Spi - ri - tu in glo - ri - a De Chri - - ste, cum ƒ Sanc - to Spi - ri - µ tu in glo - ri - a De Chri - - ste, cum ƒ Sanc - to µ Spi - ri - tu in µ glo - ri - a µ De - µ Chri - - ste, cum Sanc - to Spi - ri - tu in glo - ri - a De µ ƒ µ µ µ 170 i Pat ris a i Pat ris a i 170 Pat ris a i Pat ris a µ 15

16 175 men, a - men, a men men, a - men, a men. 175 men, a - men, a men. men, a - men, a men Allegro moderato 1 1 Cre do, Credo µ Cre vi - si - do bi - li - um om - ni Pat - rem om - ni - po - ten - tem, cre - µ do, cre - do, cre µ Fac - to -rem coe -li ter - µ µ rae, cre - µ do, cre - 16

17 um, cre in do, do, cre - µ vi - si - bi - li - µ do, cre - um, cre - do, in do, cred - cre u - num Do - mi - do, cre - do. do, num, do, 187 cre µ do, µ Je - sum µ µ De - i Et ex u - ni - ge - ni - Pat re tum, cre - do, µ na - tum, cre - do, µ an - te an - te 192 cre - do, cre do, cre - do, cre - do, an - te 192 Chri - stum Fi li - um De - i, cre µ µ do, µ µ an - te µ 17

18 om - ni - a sae - cu - la, De - um de De - o, om - ni - a sae - cu - la, om - ni - a sae - cu - la, lu - men de lu - mi - ne, De - um de De - o, 197 om - ni - a sae - cu - la, µ de De - o µ ge - ni - ge µ tum non fac tum, ni - tum non con - sub - stan - ti - non fac - tum, non a - lem Pat fac fac ri, per quem tum, qui µ tum, non fac ve - ro, ge - ni - µ tum non fac - tum, cre do, cre do, µ 18

19 207 µ om - ni - a fac - ta sunt: nos ho - mi - nes, cre - do, 207 µ 207 prop - ter nos ho mi - nes, nos ho - mi - µ nes, cre - do, cre tum, qui prop - ter nos, nos ho - mi - nes, prop - ter nost qui prop - ter µ µ nos ho - mi - µ nes, µ prop - ter 212 des-cen - dit de coe lis do, des - cen dit de coe lis. 212 ram sa - lu-tem des - cen - dit de coe lis. 212 nost - ram sa - lu - tem des - cen - dit de coe lis. 19

20 218 µ µ 218 Et in - car - na - tus est de Spi - ri - tu Sanc - to ex Ma Et in - car - na - tus est de Spi - ri - tu µ Sanc - to ex Ma Et in - car - na - tus est de Spi - ri - tu Sanc - to ex Ma - Et in - car - na - tus est de Spi - ri - tu Sanc - to ex Ma µ µ µ ri - a vir - gi - ne ho - mo fac tus est. 227 ri - a vir - gi - ne ho - mo fac tus est. 227 ri - a vir - gi - ne ho - mo fac tus est. ri - a vir - gi - ne ho - mo fac tus est. Cru - ci

21 26 µ 26 pro no µ bis sub Pon - ti - o Pi - 26 E - ti - am pro no bis sub Pon - ti - o Pi - 26 E - ti - am pro no bis sub Pon - ti - o Pi - fi - xus e - ti - am pro no bis, sub 26 µ µ µ 244 µ µ µ la la to, to, pas µ pas sus sus se se pul pul la to, pas sus se pul Pon - ti - o Pi - la - to pas - sus se pul µ µ µ µ µ µ 21

22 251 µ µ tus tus est. est. µ µ Et re - sur - Et re - sur - re - xit re - xit ter - ti - a ter - ti - a di - e di - e 251 tus est. µ Et re - sur - re - xit ter - ti - a µ di - e 251 tus est. µ µ µ Et re - sur - re - xit ter - ti - a µ µ di - e 257 se - cun - dum scrip - tu - ras, as - cen - dit in coe - lum se - cun - dum scrip - tu - ras, as - cen - dit in coe - lum 257 se - cun - dum scrip - tu - ras, µ as - cen - dit in coe - lum 257 se - cun - dum scrip - tu - ras, as cen µ µ 22

23 26 se - d ad dex - te - ram Pat - ris, i - te - rum ven - tu - rus se - d ad dex - te - ram Pat - ris, i - te - rum ven - tu - rus se - d ad 26 dex - te - ram Pat - ris, i - te - rum ven - tu - rus dit ad 26 dex - te - ram Pat - ris, i - te - rum ven - µ tu - rus 269 µ est, cum glo - ri - a ju - di - ca - re vi - vos mor - tu est 269 cum glo - ri - a ju - di - ca - re vi - vos mor - tu est cum glo - ri - a ju - di - ca - re µ vi - vos mor - tu - est cum 269 glo - ri - a µ ju - di - µ ca - re vi - vos µ mor - tu - µ µ 2

24 275 µ os, cu - jus reg - ni non e rit, non e - rit os, cu - jus µ reg - ni non e µ rit, non µ e - rit µ os, 275 µ cu - jus reg - ni non e µ rit, non e - rit µ 275 os, µ µ µ cu - jus µ reg - ni non µ e µ µ µ rit, non µ µ e - rit µ 281 fi nis, in Spi - ri - tum Sanc - tum 281 fi nis. 281 µ fi nis. 281 fi nis. µµ µ µ 24

25 287 µ µ 287 Do - mi - num vi - vi - fi - µ can Qui ex Pat - re, Fi - li o - que µ µ µ µ µ µ µ µ µ 292 µ µ µ tem pro - ce µ dit, si - mul µ ad Qui cum Pat re Fi - li - o ad µ µ µ Si µ µ µ 25

26 297 µ µ µ ad - o - - ra tur con - glo µ o - - ra tur con - glo o - - ra µ tur con - glo mul µ ad - o - µ ra - tur µ µ con - glo - 02 ri - fi - ca - tur, qui lo - cu - tus est, 02 µ 02 ri - fi - ca - tur, qui lo cu - tus est, ri - fi - 02 ca - tur, per pro - ri - fi - 02 ca - tur, µ per µ pro µ µ 26

27 08 u - nam sanc tam ca - tho - li - cam 08 u - nam sanc tam ca - tho - li - cam phe tas, sanc tam ca - tho - li - cam 08 phe tas, sanc µ tam ca - µ µ tho - li - cam 14 µ a pos to - li - cam ec - cle si a pos to - li - cam ec - cle µ si - a pos to - li - cam ec - cle si - a pos to - li - cam ec - cle si - µ µ 27

28 20 am con - fi - te - or u num bap am con - fi te - or µ u num bap - 20 am con - fi te - or u num bap - 20 am con - fi te - or u num bap - µ 26 tis ma in re - mis - si - o nem tis ma in re - mis - si - o nem 26 tis ma in re - mis - si - o nem 26 tis ma in re - mis - si - o nem 28

29 2 2 pec ca - to rum, ex pec - to 2 pec ca - to rum, ex - pec - to 2 pec µ ca - µ to rum, re pec ca - to rum, re sur - 2 µ µ 9 9 re - sur - rec - ti - o - nem, vi mor - tu o - rum vi sur rec - ti - o nem vi ƒ 9 rec - ti - o - nem vi - tam ven - 29

30 45 tam ven tu ri sae - cu - li a tam ven tu ri sae - cu - li a tam ven tu ri sae - cu - li a tu ri sae cu - li a men, a men, a men, a men, a men, a men, a men, a men, a men, a men, a - men, a - men, a - men, a men, a

31 55 men, a men, a men men, a men, a men. men, a men, a men. 55 men, a men, a men. 55 Adagio non troppo 61 2 Sanctus Sanc - tus, Sanc Sanc - tus, tus, Sanc - tus, Sanc - tus, µ Sanc - tus, Sanc -tus, Sanc -tus, Sanc - tus, 61 2 Sanc - tus, Sanc - tus, Sanc - tus, Sanc -tus, Sanc - tus, Sanc - tus, Sanc - tus, µ µ Sanc -tus, 1

32 67 67 Sanc tus Do - mi - nus De - us µ Sa - ba - 67 Sanc - tus, 67 Sanc - tus Sanc - tus Do - mi - nus Do - mi - nus De - us De - us Sa - ba - Sa - ba - µ Sanc - tus, Sanc - tus Do - mi - nus De - us Sa - ba - 67 µ µ µ µ 72 Allegro moderato µ µ oth. Ple - ni sunt coe - li, coe - li ter - ra glo - ri - a, glo - ri - a oth. Ple - ni sunt coe - li, coe - li ter - ra µ glo - ri - a, glo - ri - a oth. Ple - ni sunt 72 coe - li, coe - li ter - ra glo - ri - a, glo - ri - a oth. Ple - ni sunt coe - li, coe - li ter - ra glo - ri - a, glo - ri - a 72 2

33 78 Ho Tu Tu a. a. µ Ho - san - na in ex - san - na in ex - 78 Tu a. Ho - san - na in ex - cel - sis, in ex - cel - sis, ho - san-na, ho - Tu a. Ho - san - na, ho - san-na, ho - san - na, ho - 78 µ µ 85 cel - sis, ho - san - na in ex - cel - sis, ho - san -na, ho - san - na in ex - cel - sis, ho cel - sis, ho - san -na, ho - san -na, ho - san - na in ex - ce - sis, ho - 85 san - na in ex - cel - sis, ho - san - na in ex - cel - sis, ho - san -na, ho - san -na, ho - san -na, san - na in ex - ho - cel -sis, ho - san -na, san - na in ex - ho - cel -sis, ho - 85

34 92 san na, ho - san na in ex - cel sis. 92 san na, in ex - cel sis, in ex - cel sis san na, ho - san - na in ex - cel sis. 92 san Ÿ na, ho - san na, ho - san na Allegrto Benedictus Θ Θ Θ Θ Θ Θ Be-ne -dic-tus, qui Be-ne -dic-tus, qui Be-ne -dic-tus, qui ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit in θ θ ve - nit in Θ Θ ve - nit in Θ Θ no - mi-ne θ θ no - mi-ne Θ Θ no - mi-ne Θ Θ Do - mi -ni, Do - mi -ni, Do - mi -ni, be -ne-dic-tus, θ θ be -ne-dic-tus, Θ Θ be -ne-dic-tus, Θ Θ Be-ne -dic-tus, qui ve - nit, qui ve - nit in no - mi-ne Do - mi -ni, be -ne-dic-tus,

35 407 qui ve - nit, qui 407 qui ve - nit, qui 407 qui ve - nit, qui 407 Θ Θ ve - nit in θ θ ve - nit in no - mi - ne no - mi - ne Θ Θ ve - nit in no - mi - ne Θ Θ Do - mi - ni, Do - mi - ni, Do - mi - ni, be - ne - dic -tus, qui be - ne - dic -tus, qui be - ne - dic -tus, qui ve - nit, ve - nit, ve - nit, be - ne - dic -tus, qui µ be - ne - dic -tus, qui be - ne - dic -tus, qui qui ve - nit, wui ve - nit in no - mi - ne Do - mi - ni, be - ne - dic -tus, qui ve - nit, be - ne - dic -tus, qui ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit in ve - nit in ve - nit in no - mi - ne, no - mi - ne, no - mi - ne, in in in Θ Θ no-mi-ne Do-mi - ni, θ θ no-mi-ne Do-mi - ni, Θ Θ no-mi-ne Do-mi - Θ Θ ni, be -ne -dic-tus, qui be -ne -dic-tus, qui be -ne -dic-tus, qui ve - nit, ve - nit, ve - nit, ve - nit, qui ve - nit in no - mi - ne, in no-mi-ne Do-mi - ni, be -ne -dic-tus, qui ve - nit, 41 µ 5

36 420 be - ne - dic -tus, qui 420 ve - nit, qui µ ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit in no - mi - ne Do - mi - ni, be - ne - dic -tus, qui 420 be - ne - dic -tus, qui 420 ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit, qui µ ve - nit, qui ve - nit in no - mi - ne ve - nit in no - mi - ne Do - mi - ni, Do - mi - ni, be - ne - dic -tus, qui ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit, qui ve - nit in no - mi - ne Do - mi - ni, Θ Θ dolce 426 be - ne - dic - tus, θ θ qui ve - nit in no - mi - ne Do - mi - ni. Ho - sa - na in ex - dolce 426 be - ne - dic - tus, Θ Θ qui ve - nit in no - mi - ne Do - mi - ni. Ho - san - na dolce 426 be - ne - dic - tus, Θ Θ qui ve - nit in no - mi - ne Do - mi - ni. Ho - san dolce 426 be - ne - dic - tus, qui ve - nit in no - mi - ne Ψ Do - mi - ni. Ÿ Ho - san µ 6

37 41 41 cel - sis, ho - san - na, ho - san - na, ho - san - na in ex - cel - sis, ho - 41 in ex - cel - sis, ho - san - na, ho - san - na, ho - san - na in ex - cel - sis, ho - 41 na, ho - san na, ho - san - na, ho - san - na, ho - san - na in ex - cel - sis, ho - na in ex - cel sis, ho - san - na, ho - san - na, ho - san - na in ex - cel - sis, ho - 41 µ 46 san - na in ex - 46 cel sis, in ex - cel sis. 46 san - na in ex - 46 san - na in ex - cel cel sis, in ex - sis, in ex - cel cel sis. sis. 46 san - na in ex - cel sis, in ex - cel sis. 7

38 442 Β Adagio non troppo Agnus Dei Β Β Ag - nus Ag - nus De - i, qui De - i, qui tol - lis pec - tol-lis, qui µ ca - ta, qui tol - lis pec - tol - lis pec - ca-ta, pec - ca - ta ca - ta mun - - mun Β Ag - nus De - i, qui tol - lis, qui tol - lis pec - ca - ta mun - - Ag - nus De - i, qui tol - lis pec - ca - ta, pec - ca - ta mun Β Β µ 449 µ µ di: di: mi - se - re - re, mi - se - re - re no - mi - se - bis, mi - se - re - re, mi - se - re - re, mi - se - re - re no - re - re no - bis. bis. 449 di: mi - se - re - re, mi - se - re - re no - bis, mi -se - re - re, mi - se - µ re - re no - bis. di: mi - se - re - re, mi - se - re - re no - bis. 449 µ µ µ µ 8

39 µ Ag - nus Ag - nus µ De - i, qui De - i, qui tol - lis pec - tol - lis pec - µ ca - ta ca - ta, qui µ mun - di, qui tol - lis pec - tol - lis pec - ca - ta µ µ Ag - nus Ag - nus µ De - i, qui De - i, qui tol - lispec - tol - lispec - µ ca - ta, pec - ca - ta ca - ta mun - di, 46 µ µ ca - ta mun - µ mun di: di: mi - se - re - re, µ mi - se - re - re, mi - se - 46 mun di: mi - se - re - re, mi - se - re - re, mi se - µ 46 mun - µ di: mi - se - µ µ re - re, mi - se - re - re no - µ bis, mi - se - µ µ 9

40 468 µ µ µ re - re mi - se - re - re, µ µ, µ mi - se - mi - se - µ re - re, mi - se - re - re, mi - se - re - re no - µ re - re no - µ bis. bis. 468 re - re µ, mi - se - re - re, mi - se - re - re no - bis. re - re, mi - se - re - re, mi - se - re - re no - bis. 468 µ µ µ µ µ Ag - nus De - i, qui tol - lis µ pec - ca - ta 474 Ag - nus De - i, qui tol - lis pec - ca - - ta 474 Ag - nus De - i, qui tol - lis pec - ca - ta, 474 Σ µ Ag - nus De - i, qui tol - lis pec - µ ca - ta, qui 40

41 479 mun - di, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di: mun - di, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di: pec - ca - ta 479 mun - di, pec - ca - ta: 479 tol - lis pec - ca - ta mun di: µ 484 Allegro non troppo 484 Do - na, 484 Do - na, 484 Do - na, Do - na,

42 490 µ pa pa - pa µ do na do na 490 µ µ pa - do na 490 µ µ µ µ µ µ 496 µ 496 pa µ 496 µ 496 µ µ µ µ no - - bis pa pa pa pa no - - bis pa µ µ µ µ µ µ µ Ρ µ 42

43 , pa , pa , pa , pa µ 508, 508 µ, 508, 508 µ µ 4

44 do na pa - pa pa - pa pa pa pa pa pa pa pa pa

45 µ do n no bis 50 pa µ pa pa µ 45

46 pa - - -, 57, µ, 57 µ µ µ pa pa pa pa pa pa pa µ µ 46

47 µ pa - pa - pa pa pa pa cem. cem. 550 pa - pa pa cem. pa - pa pa cem. 550 µ 47

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a Introit 5th Sunday Easter h=10 Vocem jucunditatis - nun - ti - a - te, - nun-ti - a - - nun - ti - a - te, et au - œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ Vo - cem ju - cun-di - ta-tis - nun - ti - a - - - nun-ti - -

Chi tiết hơn

nameless

nameless Hoc Est Corpus Ho Po»ª P &bbbb4ø øøø ø Î P? bbbb4 ø ølølø ø Î ø ø ø ø ø ø øbøø nøø øl j øú Qui cum Pas - sio - ni vo - lun - ta - rie tra - de - re - tur V Martin Lutz 2012/13 & V bbbb4? bbbb4 Dolce, molto

Chi tiết hơn

Blessed be the Lord God Barnby.capx

Blessed be the Lord God Barnby.capx Blessed God o Israel Q À À A QQ Q2 3 Full Sw cresc (closed) E Q Q 3 Q2 Z Z Allegro moderato Æ=92 Ped A QQ Q A QQ Q Bless - ed Bless ĄQ Q Q Bless -ed ed Bless - ed God o God o God o God o or He or He or

Chi tiết hơn

GGabrieli_OJesu.capx

GGabrieli_OJesu.capx Can 2.Chrus esu mi dulcissime ; Givanni Gabrieli 1553 1612 Qa Vx exta vx ctava vx ; A Q; Ą Q; Al Tenr eptima vx Basis 7 1.Chrus ; Ą Q; ĄQ; E Q ; e su su mi su su. R mi dul mi. R mi. cis dul cis ( Q). si

Chi tiết hơn

Trước Lễ Ngũ Tuần Derek Prince 1 Nguyên tác: The Holy Spirit In You Dịch giả: David Tô ĐỨC THÁNH LINH TRONG BẠN CHỨC VỤ DEREK PRINCE CHÂU Á/ THÁI BÌNH

Trước Lễ Ngũ Tuần Derek Prince 1 Nguyên tác: The Holy Spirit In You Dịch giả: David Tô ĐỨC THÁNH LINH TRONG BẠN CHỨC VỤ DEREK PRINCE CHÂU Á/ THÁI BÌNH Trước Lễ Ngũ Tuần Derek Prince 1 Nguyên tác: The Holy Spirit In You Dịch giả: David Tô ĐỨC THÁNH LINH TRONG BẠN CHỨC VỤ DEREK PRINCE CHÂU Á/ THÁI BÌNH DƯƠNG 2 Đức Thánh Linh Trong Bạn THE HOLY SPIRIT IN

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

Bài Giảng Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay Cả Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, Giám-Mục Bùi-Chu (1958) Dómine, bonum est nos hic esse! La y Chu a, chúng tôi ở

Bài Giảng Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay Cả Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, Giám-Mục Bùi-Chu (1958) Dómine, bonum est nos hic esse! La y Chu a, chúng tôi ở Bài Giảng Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay Cả Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, Giám-Mục Bùi-Chu (1958) Dómine, bonum est nos hic esse! La y Chu a, chúng tôi ở đây thì tốt lắm! 1 1 CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY CẢ Đức

Chi tiết hơn

Lời Dẫn

Lời Dẫn Phên Thịt Người Chương 37 Ma Cao Một Thước Tổ chuyên án không ngờ hung thủ dám ngông cuồng, liều mạng và tàn nhẫn đến thế. Y bắt cóc đứa trẻ mà dám âm thầm mang hộp bút của đứa trẻ đó đến tận nhà bố mẹ

Chi tiết hơn

Phoù Thaùc Hoaøn Toaøn Cho Chuùa Trôøi (8)

Phoù Thaùc Hoaøn Toaøn Cho Chuùa Trôøi (8) Dựa trên tài liệu trong quyển sách Totally Committed của Mục Sư Trương Hy Hòa Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền phiên dịch và biên soạn Chúng Ta Phải Lựa Chọn giữa Thiện và Ác Hàng ngày chúng ta đều phải lựa chọn

Chi tiết hơn

Silabossona_3.pub

Silabossona_3.pub . ߊ :1,/ ߖ.ߕ: ߃ ߀߀߀ GNF) (Prix: 3 000 4 18 U 4 98 V, 4!"!) #,- V, ߒ.ߝ.ߕ.ߛ.ߘ. Journal mensuel culturel Silabossona N 03 du mois de Septembre 2018=783 A.K -߂߀߁߈=߇߈߃ ߞ.ߜ / ߋ e9: ߝ ߀߃ c #,- $,,/........ ߂...߃...

Chi tiết hơn

Những Vấn Đề Trọng Đại Của Cuộc Sống

Những Vấn Đề Trọng Đại Của Cuộc Sống 5 ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU CÁI CHẾT? TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ Sau Cái Chết - Điều Gì Sẽ Xảy Ra? Thiên Đàng Và Địa Ngục Như Thế Nào? Sự Lựa Chọn Của Bạn Quan Trọng Như Thế Nào? Làm Thể Nào Bạn Có Thể Đi Đến

Chi tiết hơn