What Is the Yield Curve_ Wall Street’s ...Alarm Is Ringing. - The New York Times

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "What Is the Yield Curve_ Wall Street’s ...Alarm Is Ringing. - The New York Times"

Bản ghi

1 ÿš œ žÿ ÿ ÿ ÿšž ž ÿÿ ÿ ÿ }ÿ} ƒ }ÿ ÿ ÿˆ } ÿš Œ ƒÿž ÿ ÿ ƒÿ ÿ Žÿ ÿ ƒ }ÿ ÿ ƒ ÿ ÿ } Ž ÿ ÿƒÿ }} ÿ } IJÿLMNÿONPPQRMP SCBD92/;EÿUCD8ÿ>AVÿ>?>>W1EX0;EÿUCD8ÿ>>Vÿ>?>> q`z_ÿv_`zbi_qÿld^`bu rz_kdibÿtu]uÿmdr`_lc`l^ÿhdlgbÿjdcwz_`xÿld^zh[qÿ^s_``ecdl^sÿhk[boÿzlgÿ^ndeq`z_ÿzlgÿz{e vsz^ÿklgkjz^d_ÿkbÿjz[`gÿ^s`ÿqk`[gÿji_r`oÿzlgÿk^abÿzÿnzqÿdpÿbsdnklmÿsdnÿkl^`_`b^ÿ_z^`bÿdl b[dngdnlu YZ[ÿ]^_``^abÿcdb^e^Z[f`geZhdi^ÿ_`j`bbkdlÿklgkjZ^d_ÿkbÿbdilgklmÿk^bÿ[dig`b^ÿZ[Z_cÿklÿ^nd g`jzg`boÿkl^`lbkpqklmÿjdlj`_lbÿzcdlmÿklr`b^d_bÿ^sz^ÿ^s`ÿtu]uÿ`jdldcqÿkbÿs`zgklmÿ^dnz_gÿz *71((($ +"$" , 1+%% $""-(% 61.

2 08ÿ;9>=?=0>ÿ?2>=0ÿ89ÿ0G8?>H>=?Cÿ789:0ÿ2?=ÿ38I=?ÿ>G29ÿ>G80=ÿ89ÿ389F=?H>=?Cÿ89=0JÿK38>=:ÿ81> M1>ÿ=<=?4ÿ89B=ÿ;9ÿ2ÿIG;3=5ÿ0G8?>H>=?Cÿ?2>=0ÿ?;0=ÿ278<=ÿ389FH>=?Cÿ89=0JÿNG2>ÿ9=F2>;<= 0;>12>;89ÿ;9ÿ>G=ÿI8?3:O0ÿ7;FF=0>ÿF8<=?9C=9>ÿ789:ÿC2?E=>ÿG20ÿ7==9ÿ1A=9:=:J P9ÿ;9<=?0;89ÿG20ÿA?=B=:=:ÿ=<=?4ÿ/JQJÿ?=B=00;89ÿD8?ÿ>G=ÿA20>ÿG23DÿB=9>1?45ÿ08ÿ;>O0ÿ0==9ÿ20ÿ2?=32>;890G;AÿB89>8?>0ÿ>G=ÿB1?<=ÿ;9>8ÿIG2>O0ÿB23=:ÿ29ÿ;9<=?0;895ÿ29:ÿ0;F9230ÿ>G2>ÿ>G=ÿ98?C23 89ÿ2ÿBG2?>5ÿ>G=ÿ<2?;810ÿ4;=3:0ÿD8?ÿ789:0ÿB?=2>=ÿ29ÿ1AI2?:ÿ038A;9Fÿ3;9=ÿLÿ>G=ÿB1?<=J G2?7;9F=?ÿ8Dÿ=B898C;Bÿ:88CJÿP9:ÿ;>O0ÿG2AA=9;9Fÿ98IJ RSTÿVWXTYTZ[Tÿ\T]^TTZÿ]^_`ÿaZVÿbc`dTaYÿRYTaefYdÿdWTgVe RSTÿdWTgVÿ[fYoTÿSaeÿpYTVW[]WoTÿp_^TYÿ]Sa]ÿ_]STYÿqaYrT]eÿV_Zs]t Q81?B=hÿi=:=?23ÿj=0=?<=ÿM29Eÿ8DÿQ>ÿk81;0lM4ÿNG=ÿm=Iÿn8?EÿN;C=0 A=?B=9>2F=ÿA8;9>ÿ38I=?ÿ>G29ÿ>G=ÿz{H4=2?ÿ4;=3:0J 4;=3:ÿ89ÿz{H4=2?ÿ98>=0JÿPÿ4=2?ÿ2F85ÿ74ÿB8CA2?;0895ÿ>I8H4=2?ÿ4;=3:0ÿI=?=ÿ8<=?ÿ89= u9ÿi?;:245ÿ>g=ÿ4;=3:ÿ89ÿ>i8h4=2?ÿn?=201?4ÿ98>=0ÿ0>88:ÿ2>ÿvjwxÿa=?b=9>5ÿ278<=ÿ>g=ÿvjxyÿa=?b=9> ;09O>ÿF8;9Fÿ>8ÿD2:=ÿ89ÿ;>0ÿ8I95ÿ29:ÿ;>ÿG20ÿ7=F19ÿ>8ÿ>2BE3=ÿ?2A;:34ÿ?;0;9FÿA?;B=0ÿ74ÿ?2;0;9F ;9>=?=0>ÿ?2>=0ÿ N?=201?4ÿ4;=3:0ÿ?=C2;9=:ÿ38IJ NG=ÿi=:O0ÿC29>?2ÿ89ÿ;9D32>;89ÿ72BEÿ>G=9ÿI20ÿ>G2>ÿ;>ÿI813:ÿ7=ÿ>?290;>8?45ÿC=29;9Fÿ>G2>ÿ>G= B=9>?23ÿ729Eÿ:;:ÿ98>ÿ0==ÿ2ÿ9==:ÿ>8ÿ?2A;:34ÿ?2;0=ÿ;9>=?=0>ÿ?2>=0JÿP0ÿ2ÿ?=013>5ÿ0G8?>=?H:2>=: M1>ÿ8<=?ÿ>G=ÿA20>ÿ9;9=ÿC89>G05ÿ>G=ÿi=:ÿG20ÿ7=B8C=ÿ;9B?=20;9F34ÿB89B=?9=:ÿ>G2>ÿ;9D32>;89 *71((($ +"$" , 1+%% $""-(% 21.

3 OD82F1?/FJÿ?Dÿ172ÿ?172/ÿ70D=Jÿ7082ÿ>2C?;2ÿ5DC/20F5DE6KÿG20/G:6ÿ1701ÿ172ÿC2D1/06ÿ>0DNÿ456ÿE? 1??ÿG0/JÿF6?45DEÿ172ÿ2C?D?;Kÿ1?ÿF:C7ÿ0Dÿ2P12D1ÿ1701ÿ51ÿF21Fÿ?Gÿ0ÿF282/2ÿ=?4D1:/DAÿM75Fÿ4?//K 5Fÿ/2G62C12=ÿ5DÿG065DEÿ6?DE2/L=012=ÿM/20F:/KÿK526=Fÿ65N2ÿ172ÿQRLK20/Jÿ475C7ÿ126ÿ:Fÿ;?/2ÿ0>?:1 <:F72=ÿ:<ÿK526=Fÿ?DÿF7?/1L12/;ÿM/20F:/KFÿ65N2ÿ172ÿ14?LK20/ÿD?12A =?60/Jÿ0ÿ7082Dÿ5Dÿ<2/5?=Fÿ?Gÿ4?//KJÿ0/?:D=ÿ51FÿF1/?DE2F1ÿ5Dÿ14?ÿ=2C0=2FA F6?4=?4Dÿ5Dÿ172ÿ2C?D?;KXÿ0Fÿ172ÿ</5C2ÿ?GÿC?<<2/Jÿ0ÿE6?>06ÿ> /ÿ>2C0:F2ÿ?Gÿ51Fÿ:F2ÿ5Dÿ0D T:C7ÿD2/8?:FD2FFÿ5Fÿ06F?ÿ/2G62C12=ÿ5Dÿ?172/ÿ;0/N21FUÿT1?CNFÿ5Dÿ172ÿVD512=ÿT1012Fÿ7082ÿG062D C6?F2ÿ1?ÿQWÿ<2/C2D1ÿ175FÿK20/Jÿ0Fÿ5D82F1?/Fÿ7082ÿ/20FF2FF2=ÿC?;<0D52FSÿ0>5651Kÿ1?ÿ4517F10D=ÿ0 5D82F1?/FSÿ2P<2C1015?DFÿG?/ÿE/?417A K526=ÿC:/82ÿ40Fÿ06/20=Kÿ>0CNÿ1?ÿD?/;06ÿ>2C0:F2ÿ<?65CK;0N2/Fÿ70=ÿ>2E:Dÿ1?ÿ6?42/ÿ5D12/2F1 Y701ÿF21Fÿ172ÿK526=ÿC:/82ÿ0<0/1ÿ5Fÿ51Fÿ</2=5C1582ÿ<?42/Jÿ0D=ÿ172ÿ/2C2FF5?DÿF5ED06ÿ51ÿ5FÿF2D=5DE /012Fÿ1?ÿ1/Kÿ1?ÿ/21:/Dÿ172ÿ2C?D?;Kÿ1?ÿ720617A 70=ÿ>2E:Dÿ1?ÿ>:/F1ÿ0D=ÿ0ÿ/2C2FF5?Dÿ40Fÿ9:F1ÿ0ÿG24ÿ;?D17Fÿ040KA 172ÿK526=ÿC:/82ÿ70Fÿ5D82/12=ÿ0E05DA M701ÿ1/0CNÿ/2C?/=ÿ5Fÿ47Kÿ5D82F1?/Fÿ0C/?FFÿ172ÿG5D0DC506ÿ;0/N21Fÿ7082ÿ10N2DÿD?15C2ÿD?4ÿ1701 \M72ÿK526=ÿC:/82ÿ5FÿD?1ÿ172ÿE?F<26Jÿ>:1ÿOÿ175DNÿ1?ÿ5ED?/2ÿ51ÿ5Fÿ01ÿK?:/ÿ?4Dÿ<2/56J]ÿF05=ÿ^/2E vdÿy06ÿt1/221jÿ172ÿ;?f1ÿc?;;?d6kÿd?12=ÿ<0/1ÿ?gÿ172ÿk526=ÿc:/82ÿ5fÿ172ÿ/26015?df75<ÿ>21422d _212/FJÿC?LC752Gÿ5D82F1;2D1ÿ?G5C2/ÿ01ÿ172ÿ0FF21ÿ;0D0E2/ÿ_^OIÿ`5P2=ÿODC?;2A abcÿefghfÿijkcÿlmÿcfnÿognpqÿhbkrnÿsjcnktu w0;<>26ÿx0/82kjÿ0dÿ2c?d?;5cfÿ</?g2ff?/ÿ01ÿ[:n2ÿvd582/f51kjÿ/2;2;>2/fÿ>25deÿ0fn2=ÿ1? =2826?<ÿ0ÿ;?=26ÿ1701ÿC?:6=ÿG?/2C0F1ÿVATAÿE/?417ÿ47562ÿ72ÿ40Fÿ0ÿF:;;2/ÿ5D12/Dÿ01ÿ172ÿD?4L M701ÿE/?:<ÿ5DC6:=2Fÿ?D2ÿ?Gÿ172ÿ<5?D22/Fÿ?Gÿ/2F20/C7ÿ5D1?ÿ172ÿK526=LC:/82SFÿ</2=5C1582ÿ<?42/A >21422Dÿ172ÿK526=ÿ?Dÿ17/22L;?D17ÿ>56Fÿ0D=ÿQRLK20/ÿD?12Fÿ5DF120=A 14?LK20/ÿ0D=ÿQRLK20/ÿK526=FJÿ>:1ÿF?;2ÿ2C?D?;5F1Fÿ</2G2/ÿ1?ÿG?C:Fÿ?Dÿ172ÿ/26015?DF75< *71((($ +"$" , 1+%% $""-(% 31.

4 F?;A7ÿ9>7ÿU5;<7J?AM?;<:A7<ÿ<=G;9:1;ÿ?;ÿaQaQ2 bcdefgÿijÿklmlÿnijfg *71((($ +"$" , 1+%% $""-(%.1/

5 PETEKKNCHÿKNQHGIÿNKÿCOEPMCHEV BCDEÿGHGIJKLKÿGHMÿNHOEKLCPKÿGPQREÿLSGLÿLSEÿGLEHLNCHÿCHÿLSEÿJNEIMÿTRPOEÿGKÿGÿUCURIGP WHEÿTCDDCHÿTPNLNTNKDÿNKÿLSGLÿLSEÿJNEIMÿTRPOEÿLEIKÿRKÿINLIEÿGXCRLÿYSEHÿGÿPETEKKNCHÿYNIÿKLGPLZ XCRQSLÿ[PEGKRPJKÿGHMÿDCPLQGQEÿXCHMKÿLCÿSEIUÿKRUUCPLÿ\NHGHTNGIÿDGPcELKZÿGHMÿKCDEÿGHGIJKLK [SEÿETCHCDJÿGHMÿ\NHGHTNGIÿDGPcELKÿSGOEÿGIKCÿEOCIOEMÿKNHTEÿLSEÿe fÿ\nhghtngiÿtpnknkzÿyseh LSEÿDCMEIÿYGKÿIGKLÿNHÿOCQREVÿ[SEÿgEMhKÿXGIGHTEÿKSEELÿSGKÿXGICCHEMÿGKÿNLÿSGKÿPEUEGLEMIJ SGOEÿPNKEHÿGXCOEÿ^_]JEGPÿJNEIMKÿNKÿ^`ÿDCHLSKZÿGTTCPMNHQÿLCÿMGLGÿ\PCDÿaERLKTSEÿbGHcVÿbRLÿLSE PGHQEÿPRHKÿ\PCDÿKNdÿDCHLSKÿLCÿ\CRPÿJEGPKV CHIJÿLSGLÿLSEPEÿUPCXGXIJÿYNIÿXEÿCHEVÿ[SEÿGOEPGQEÿLNDEÿLCÿGÿPETEKKNCHÿG\LEPÿLYC]JEGPÿJNEIMK GPQREÿLSGLÿLSCKEÿURPTSGKEKÿTGHÿMNKLCPLÿLSEÿJNEIMÿTRPOEV \NHGHTNGIÿC\NTEPKZÿYSCÿLJUNTGIJÿURIÿXGTcÿCHÿTCPUCPGLEÿKUEHMNHQÿGKÿLSEJÿXETCDEÿDCPE LSEÿLPGkETLCPJÿ\CPÿlVBVÿQPCYLSÿGHMÿLSEÿUCLEHLNGIÿ\CPÿGÿPETEKKNCHVÿmLÿSGKÿUPCOEMÿPEINGXIEZÿXRLÿNL [SEKEÿGPEÿXCLSÿUCNHLKÿLSGLÿiPVÿjGPOEJÿGTTEULKVÿ[SEÿJNEIMÿTRPOEÿNKÿGÿKNDUIEÿYGJÿLCÿ\CPETGKL NKÿHCLÿUEP\ETLV UEPTENOEÿNHÿIEHMNHQÿLCÿUPNOGLEÿTCDUGHNEKVÿ[SCKEÿTCKLKÿLEHMÿLCÿPNKEÿGKÿLSEÿETCHCDJÿKICYKV jeÿgikcÿucnhlemÿlcÿtcpucpgleÿxcppcynhqÿtcklkÿgkÿghÿnhmntglcpÿc\ÿlseÿpnkcÿlsglÿnhoeklcpk YCPPNEMÿGXCRLÿLSEÿETCHCDJV bclsÿc\ÿlsekeÿdegkrpekÿleiÿlseÿkgdeÿklcpjÿpnqslÿhcynÿonkcÿnkÿpnknhqzÿghmÿeduetlglnchkÿ\cpÿg jeÿkrqqeklkÿrknhqÿnlÿnhÿtchkrhtlnchÿynlsÿkrpoejkÿc\ÿetchcdntÿeduetlglnchkÿgdchqÿtsne\ KICYMCYHÿGPEÿDCRHLNHQV TCDUGHJhKÿDGHGQEPKÿLCÿLGcEÿLSEÿJNEIMÿTRPOEÿGKÿGÿHEQGLNOEÿKNQHGIÿGHMÿEHQGQEÿNHÿPNKc brlÿlsglÿgikcÿmcekhhlÿdeghÿnlÿsgkÿklcuuemÿxenhqÿgÿseiu\riÿnhmntglcpv pm\ÿmÿygkÿxgtcÿnhÿdjÿkrddepÿnhlephksnuzÿycrimÿmÿkrklÿicccÿglÿlseÿjneimÿtrpoeqÿrczsÿipv DGHGQEDEHLVÿuHMÿ\CPÿUECUIEZÿLCCVÿrCYÿNKÿHCLÿLSEÿLNDEÿLCÿDGdÿCRLÿJCRPÿTPEMNLÿTGPMÿCHÿGH pmlhkÿdcpeÿlsghÿseiu\rivÿmlhkÿtrnleÿogirgxiezsÿipvÿjgpoejÿkgnmvÿpmlÿnkÿnhtrdxehlÿruchÿghj EdUEHKNOEÿSCINMGJVs *71((($ +"$" , 1+%% $""-(%.1.

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s ❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁

r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s ❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁ r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s 4567789106❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁ ➄67 108796❶➀➂ 67 ➃➂➀99766❿ ❻98 ❸9 ❹7➀❶❼8❷ ➅❸❼❽6❻❼ ➄88

Chi tiết hơn

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN VỌNG VĨ MÔ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ TRONG NƯỚC TỐT VÀ SẼ LÀ NỀN TẢNG HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NĂM Các yếu tố tíc

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN VỌNG VĨ MÔ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ TRONG NƯỚC TỐT VÀ SẼ LÀ NỀN TẢNG HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NĂM Các yếu tố tíc BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN VỌNG VĨ MÔ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ TRONG NƯỚC TỐT VÀ SẼ LÀ NỀN TẢNG HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NĂM 2019. Các yếu tố tích cực và tiêu cực chính cho thị trường chứng khoán

Chi tiết hơn

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!"2#

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!2# 012324103 567689ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO ÿ,-.ÿ/01ÿ023-ÿ4-56046ÿ.3ÿ06ÿ789:;77ÿ6-ÿ?0@aÿbcdeÿfgh56ÿ05iÿ3?hfÿ6?aÿj-ga05ÿk0gÿl-5-gÿm-2 28 9!"2#2$0%%&&'5%(64)* 02$ 2898/7ÿ-,,?5 +,-./0ÿ2/-ÿ3.4.-/05ÿ6.7,-8/9ÿ:,0,-ÿ;,9

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

deckblatt_anaba_2.dvi

deckblatt_anaba_2.dvi Ã Ô Ø Ð ÎÁº Ê Ñ ÒÒ¹ÁÒØ Ö Ð Ð Ò Ê Ø Ñ Ø Ò Ã ÒØ ÒÐÒ Ò c ÙÒ b Ø c bº ØÖ Ø Ø Ñ Ò ÓÒ Ø ÒØ ÙÒ Ø ÓÒ f : [, b] R, x c, Ó Ø Ð ÞÛ Ò Ö x¹ ÙÒ Ñ Ö Ô Ò ÚÓÒ f Ö c bº Å Ò Ö Ø Ö c b f(x) dx = c b. Ð Ö ÁÒØ Ö ÐÖ ÒÙÒ Ø Ð

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Bộ TÀI CHÍNH Số: 5 b IQĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày<2$ tháng 3 năm 2019 QUYÉT ĐINH r > Ban hành Q

Bộ TÀI CHÍNH Số: 5 b IQĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày<2$ tháng 3 năm 2019 QUYÉT ĐINH r > Ban hành Q Bộ TÀI CHÍNH Số: 5 b IQĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày Ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Trung tâm *> n Nghiên

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi Ì Ò Ó ÓÖÖ ÈÌËÁ ÄÝ Ð ¾ ÚÖ Ð ¾¼½ Ü Ö ½ ½º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ñ ÐÐ ÕÙ ØÖ Ú Ø ÙÖ Ò ÙÒ Ô Ú ØÓÖ Ð Ñ Ò ÓÒ 4 Ð Ù Ø ÓÒ ÔÖÓÙÚ Ö ÕÙ³ ÐÐ Ø Ð Ö ÔÓÙÖ ÕÙ³ Ð ³ ³ÙÒ º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ a(,0,0,0) + b(0,,,0) +c(,0,0, ) +d(,,,0) = 0º

Chi tiết hơn

Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION F

Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION F Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION FOR REINFORCED WALLS IN HIGH BUILDINGS Nguyễn Thành

Chi tiết hơn

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy 6-7 - 01 Mục lục Lời nói đầu....................................... 6 Các thành viên tham gia chuyên đề........................

Chi tiết hơn

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số khác là Y thì số còn lại bằng bao nhiêu? A) ZY V B) Z/V

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Một số lưu ý Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như: Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------- PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LIÊN TỤC Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân

Chi tiết hơn

Macro Trắc Nghiệm Chương 5 Võ Mạnh Lân TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 5: TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (SÁCH BÀI TẬP KINH TẾ

Macro Trắc Nghiệm Chương 5 Võ Mạnh Lân TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 5: TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (SÁCH BÀI TẬP KINH TẾ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 5: TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (SÁCH BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ NXB KINH TẾ TP.HCM) Câu 1: Số nhân tiền tệ được định nghĩa là: A. Hệ số phản ánh sự thay đổi trong lượng cầu tiền

Chi tiết hơn

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÃ CẬP

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÃ CẬP UBND HÀNH PHỐ CẦN HƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM SỞ Y Ế Độc lập - ự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠ ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÃ CẬP NHẬ ĐẾN HÁNG 09/2018 Địa chỉ 1 PK 5 03/04/2017 Mai Viết hông

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

R g n k ª k k! #"$ &%'( ) *)$ +, - $. /-0 " :!; 8 9 <, 9 = A"8 A CB)$ D, - E = /0 " 12 = ;FHG(5 JI 91 K $8 9 M 7 N LC HA 9 E = LC A

R g n k ª k k! #$ &%'( ) *)$ +, - $. /-0  :!; 8 9 <, 9 = A8 A CB)$ D, - E = /0  12 = ;FHG(5 JI 91 K $8 9 M 7 N LC HA 9 E = LC A R n ª! #"$ &%'( ) *)$, - $. /-0 " 12 435 68791 :!; 8 9 ? @ = A"8 A CB)$ D, - E = /0 " 12 = ;FHG(5 JI 91 K $8 9 M 7 N LC HA 9 E = LC A 9 E = O ' 8P I = A Q S ) B)$ D T, - VU

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K25 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSK

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K25 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSK ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K5 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu Đà Nẵng - 0 BÀI TẬP : (Tuần hoàn cộng

Chi tiết hơn

I9., à, 45/0(, 5. /0 _ -,2 3. Copyright Booster Inc. All rights reserved.

I9., à, 45/0(, 5. /0 _ -,2 3. Copyright Booster Inc. All rights reserved. I9.,à, 45/0(,5./0_ -,23. Copyright 2015 01Booster Inc. All rights reserved. ,:devc Copyright 2015 01Booster Inc. All rights reserved. - 1 - UV P9Nsus P 6GGK4 Pusv54 0GGKI PrrUP Copyright 2015 01Booster

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA TOÁN NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG BÀI TẬP NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP ĐỒNG THÁP -2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA TOÁN NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG BÀI TẬP NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP ĐỒNG THÁP -2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA TOÁN NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG BÀI TẬP NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP ĐỒNG THÁP -2011 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Đề 1. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau: a) A = {x R (x 1)(2x 2 + 3x + 1) = 0}

Chi tiết hơn

Finale [Don Xuan Flute]

Finale [Don Xuan Flute] Flute c 4. 5. Nhåc và L i: Phåm ñình ChÜÖng Soån cho an nhåc: hoàng Kim Chi. n 9 16 21 27. 40 > > > 47 52 58 HKimchi2007 2 64 Ÿ 70. 77 82 87 9 99. > > > 105 112 117.. 124. Clarinet in Nhåc và L i: Phåm

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

BQ GIAO Dt1C VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM TRif(YNG DH NGUYEN TAT THANH Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: 2C,^/QD-NTT Tp. HH Chi Minh,

BQ GIAO Dt1C VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM TRif(YNG DH NGUYEN TAT THANH Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: 2C,^/QD-NTT Tp. HH Chi Minh, BQ GIAO Dt1C VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM TRif(YNG DH NGUYEN TAT THANH Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: 2C,^/QD-NTT Tp. HH Chi Minh, ngay,! -1!hang 0 nam 2014 QUYET HINH cong nhan ket

Chi tiết hơn

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÃ CẬP

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÃ CẬP UBND HÀNH PHỐ CẦN HƠ SỞ Y Ế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập - ự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠ ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÃ CẬP NHẬ ĐẾN HÁNG 06/2019 1 PK 5 03/04/2017 Mai Viết hông 1983

Chi tiết hơn

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên 1 Pchẩn trị YHCT DANH

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên 1 Pchẩn trị YHCT DANH UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1 P DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÃ CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 06/2019 225 01/02/2013 Trần Văn

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

Microsoft Word - L?P TRÌNH T?NG ÐÀI SIEMENS HIPATH 1120, HIPATH 1150, HIPATH 1190

Microsoft Word - L?P TRÌNH T?NG ÐÀI SIEMENS HIPATH 1120, HIPATH 1150, HIPATH 1190 LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI SIEMENS HIPATH 1120, HIPATH 1150, HIPATH 1190 Vào chương trình cài đặt nhấc máy bấm *95 31994 (password mặc định: 31994) Trong quá trình cài đặt, nếu nhập số liệu sai, tổng đài sẽ phát

Chi tiết hơn

mastertrento-res

mastertrento-res ª «± ² ³ µ ««³ ª ±ª ¹ ªº ± ÉÊËÌÍË ÎÌÍÏÐËÍ Ñ ÒÓ Ñ ÔÕ Ö Ø ÄÅÆÇÈ»¼½¾»½ À Á Ã!"#$%& %$'(%)& *(+!$,-)!$.-'$%/%&"% &"0 %"! 1!2&,!")% 1%-( ))%! ' --%3%'4! 5$%,)% 6!7-8 -4"!7-9$#()&$%! 4 Trofeo Buonconsiglio

Chi tiết hơn

Dostoyno_Nikolskiy_2.tif

Dostoyno_Nikolskiy_2.tif xnt=]> Ckfdf, uk 8-q> 1 38 4 7 13 38 4 3 3 Gh - b - lb - nt, gj - ;dfkm - - - - ght - Yf Ujcgjlb djppdf;]> Ckfdybr] ghtg Cthfabvf (uk 8-q, yf gjlj/ty] Ghblbnt, k[lt, yfg\d] Nhjb=t-Cthutdjq Kfdhs) xel -

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Chuyển động Chất điểm Hệ qui chiếu: - Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian. Chuyển động có tính

Chi tiết hơn

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90 /0123ÿ563789ÿ:ÿ;68?@ABÿ DEFGHÿJEKKLMNGOHÿPLQGNHLÿRSFLTÿUVGWLXÿYWOWLZ [SH\ÿY\VWQLWGNÿ]LO^\ÿ_SW\ÿ_MG^LWMOGVÿRSFMGNOVW `abcdefÿhijeaklfkbm MLZZSMLZÿOVXÿZQEN ÿheoxgvyÿomlÿlzlnwlx}ÿdefghÿ_lh^onÿoÿplomÿqghÿrstuvwÿgvnememowlzÿz\vwqlwgn

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

!( ),%1"$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, **)+ 1 1'6-! 3 4#//1!!! "# $ %&'! "#! ; 45 FG$HIJKLM N O ; 45 ' PQRSPTUPQVW3XVY 3 >: AB' P JPZ[

!( ),%1$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, **)+ 1 1'6-! 3 4#//1!!! # $ %&'! #! ; 45 FG$HIJKLM N O ; 45 ' PQRSPTUPQVW3XVY 3 >: AB' P JPZ[ !(),%1"$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, 3 9 998 0**)+11'6-! 34#//1!!! "# $ %&'! "#! ;45:?@ABCDE$FG$HIJKLMNO ;45'PQRSPTUPQVW3XVY3>:AB'PJPZ[\]BPZ[^_ 3`abc$45AFQAB+FF$ FG ;D45A$QVWA$45A >:?@AB$PZ\]B3Z^_A$J

Chi tiết hơn

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Chuyên đề 1 Tìm thành phần chưa biết của phép tính Bài 1: Tìm x x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698 x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.medias24.com/societe/152699-avortement.-le-ministre-louardi-repond-au-professeur-chraibi.html

Chi tiết hơn

c,767-7-!"89(:&#;%&1"-!(-$3<&27=&* #$%&' A &*'&)(-"-!(--!"#$%&' ( )$*"+,&-! (.(--$/+0(1&*2 /7>5=?7 &#&*#&'"()$*"$345'"26""B-!(- $#""-!&#+

c,767-7-!89(:&#;%&1-!(-$3<&27=&* #$%&' A &*'&)(--!(--!#$%&' ( )$*+,&-! (.(--$/+0(1&*2 /7>5=?7 &#&*#&'()$*$345'26B-!(- $#-!&#+ c,767-7-!"89(:&#;%&1"-!(-$35=?7 &#&*#&'"()$*"$345'"26""B-!(- $#""-!&#+*$-"-!(--!" (* (*2%" $345 '"26"" &-!(#(.(--$/ &##""*

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö 403000 0.097.403 0 6.97 0 Ô ØÖ ½ ¹ È ½ ¹ 5 Ñ Ð Ò º ÇÒ ÚÖ Ø Ð Ö Q = π π = 0.002644...

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 ادوار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ...

Chi tiết hơn

quadratgl.dvi

quadratgl.dvi " # $% & ' (% ' ) * + " #, - $. ( ) /0 1, 2 /0 4% & ' 5% 6 7 4 5 6 7 & 8 % & 6 &9 % ' 8: 8 * + $ * & 8 ( * 6 &9 ) * 8: 8 6 ; 5% & ' ;

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM -------------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XẦ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số J&í$/2019/TB-ACM Bắc Giang, ngày 22 thán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XẦ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số J&í$/2019/TB-ACM Bắc Giang, ngày 22 thán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XẦ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số J&í$/2019/TB-ACM Bắc Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2019 CỒNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CÓNG THÔNG TIN

Chi tiết hơn

Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong c

Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong c Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong chương 12 này ta sẽ khảo sát vật rắn ở trạng thái cân

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

Ö ØÙ ÚÛ Ü ÝÞß àþýá P P ➎ ➏ ➐ - qr-srtq ❶❷❷❸❹ 12❺86 6❻ 5❻❻98❼6❻❽❸❾ ❻145 12❺86 ❿9➀41❼93 ➁➁➁❺➂➃➃➄➃81 ❼16➃➅ ❻➆➃9❻❺6❻❹ ➇77189 ➈6➄❻43 ➉6➃➆ ❽ ❼

Ö ØÙ ÚÛ Ü ÝÞß àþýá P P ➎ ➏ ➐ - qr-srtq ❶❷❷❸❹ 12❺86 6❻ 5❻❻98❼6❻❽❸❾ ❻145 12❺86 ❿9➀41❼93 ➁➁➁❺➂➃➃➄➃81 ❼16➃➅ ❻➆➃9❻❺6❻❹ ➇77189 ➈6➄❻43 ➉6➃➆ ❽ ❼ Ö ØÙ ÚÛ Ü ÝÞß àþýá P P ➎ ➏ ➐ - qr-srtq 123 4567718910❶❷❷❸❹ 12❺86 6❻ 5❻❻98❼6❻❽❸❾ ❻145 12❺86 ❿9➀41❼93 ➁➁➁❺➂➃➃➄➃81 ❼16➃➅ ❻➆➃9❻❺6❻❹ ➇77189 ➈6➄❻43 ➉6➃➆ ❽ ❼5❻➄ ➊❻1➆ ❽ ➋3➌❶ ➍103➌❶❾ ➑➒➓➓ ➓ - t - ss - qs s qs -

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP ĐẾM Phần I. Hướng dẫn sử dụng Maple Để thực hiện việc tính toán các bài toán liên quan tới tổ hợp chúng ta sử dụng gói lệnh comb

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP ĐẾM Phần I. Hướng dẫn sử dụng Maple Để thực hiện việc tính toán các bài toán liên quan tới tổ hợp chúng ta sử dụng gói lệnh comb Chương 3. PHƯƠNG PHÁP ĐẾM Phần I. Hướng dẫn sử dụng Maple Để thực hiện việc tính toán các bài toán liên quan tới tổ hợp chúng ta sử dụng gói lệnh combinat. Để gọi gói lệnh này ta dùng > with(combinat);

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG Người trình bày Ths. Lê Văn Hinh Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam hinh.levan@sbv.gov.vn & lehinhsbv@yahoo.com lehinhsbv@gmail.com

Chi tiết hơn

prf_MechD.dvi

prf_MechD.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ö Ò Ò Ò Ò ËÔ ÒÒÙÒ ÞÙ Ø Ò Ø ÓÐ Ò ÖÝ ËÔ ÒÒÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÈÓ¹ Ð Ö ÓÓÖ Ò Ø Ò r ÙÒ ϕ Òº F = C 1 r 2 +C 2 r 2 cos(2ϕ) Ö Ò Ò Ë ËÔ ÒÒÙÒ Ò σ rr,σ rϕ,σ ϕr ÙÒ σ ϕϕ Ó Ò ÃÓÒ Ø ÒØ Ò C 1 ÙÒ C 2 ÞÙ Ô Þ Þ

Chi tiết hơn