PÀ ÁðlPÀ gádå ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁå AiÀÄ ªÀÄÄPÀ ÛUÀAUÉÆÃwæ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ ÀASÉå: PÀgÁªÀÄÄ«/ À.«/5.1/.J.,.PÁA/C. ÀÆ/ À.ªÉÃ/03/ ÁAPÀ:

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PÀ ÁðlPÀ gádå ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁå AiÀÄ ªÀÄÄPÀ ÛUÀAUÉÆÃwæ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ ÀASÉå: PÀgÁªÀÄÄ«/ À.«/5.1/.J.,.PÁA/C. ÀÆ/ À.ªÉÃ/03/ ÁAPÀ:"

Bản ghi

1 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE ÀæxÀªÀÄ, éwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ vàèwãaiàä ªÀµÀðzÀ.J. ªÁ ðpà ÀjÃPÉë É ÀÖA gï/cpéæöã gï FIRST, SECOND AND THIRD YEAR B.A. DEGREE ANNUAL EXAMINATION SEP/OCT [ jazà Á À è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀÄ C ÀÄwÛÃtðUÉÆArgÀĪÀ/ ÀjÃPÉë véuézàäpéæar èzà ÀÄ ÀgÁªÀwðvÀ (Repeaters) «záåyðuà¼àä ºÁUÀÆ Éà Á À (dä ÉÊ DªÀÈwÛ) AiÀÄ è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀ ÀæöxÀªÀÄ, éwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ vàèwãaiàä ªÀµÀðzÀ.J. «záåyðuà½ué [Students who have enrolled B.A. during the academic year to failed / could not appear in the examination and (July Cycle) First, Second and Third year B.A. students] For to & batch Students. For to & batch Students. For to & batch Students. THIRD YEAR B.A. SECOND YEAR B.A. FIRST YEAR B.A. Time 9 a.m. to 12 noon SLM Code No. Time 2 p.m. to 5 p.m. SLM Code No. Time 2 p.m. to 5 p.m SLM Code No PÀ ÀßqÀ (LaÒPÀ) - III BKN-33- III, - - PÀ ÀßqÀ ( sá PÀ) BKN PÀ ÀßqÀ (LaÒPÀ) - IV BKN-34- IV PÀ ÀßqÀ ( sá PÀ) BKN PÀ ÀßqÀ (LaÒPÀ) - V BKN-35- V - - PÀ ÀßqÀ (LaÒPÀ) BKN English (Opt) III BEN-33-III PÀ ÀßqÀ (LaÒPÀ) BKN English (Opt) IV BEN-34-IV - - English (L) BEN English (Opt) V BEN-35-V English (L) BEN History III BHI-33 -III - - English(Opt) BEN History IV BHI-34- IV English(Opt) BEN History V BHI-35- V - - History BHI Sociology III BSO-33- III History BHI Sociology IV BSO-34- IV - - Sociology BSO Sociology V BSO-35- V Sociology BSO Economics III BEC-33- III - - Economics BEC Economics IV BEC-34- IV Economics BEC Economics V BEC-35- V Pol-Science - III Pub-Admn - III Pol-Science - IV Pub-Admn IV Pol-Science - V Pub-Admn - V BPS-33- III BPA-33- III BPS-34- IV BPA-34- IV BPS-35- V BPA-35- V Pol-Science& Pub-Admn Education III BEU-33- III Education IV BEU-34- IV BPS-22 BPA-22 Pol-Science& Pub-Admn BPS-11 BPA ICHR&ES ICHR-11 FCA FCA Urdu (L) Sanskrit (L) Telugu (L) BUR-02 BSN-02 BTU-02 Urdu (L) Sanskrit (L) Telugu (L) BUR-01 BSN-01 BTU Education V BEU-35- V - - Hindi (L) BHN Psychology III BPY-33- III Hindi (L) BHN Sunday Psychology IV BPY-34- IV - - Education BEU-11 Psychology V is Practical Date will be intimated by the Department later. V is Practical Hindi (Opt) III BHN-33- III Education BEU Hindi (Opt) IV BHN-34- IV - - Psychology BPY Hindi (Opt) V BHN-35- V Psychology BPY Urdu (Opt) III BUR-33- III - - Hindi (O) BHN Urdu (Opt) IV BUR-34- IV Hindi (O) BHN Urdu (Opt) - V BUR-35- V - - Urdu (Opt) BUR Sunday Anthropology III BAN-33- III Urdu (Opt) BUR Anthropology IV BAN-34- IV - - Anthropology BAN Anthropology V BAN-35- V Anthropology BAN Geography III BGE-33- III - - Geography BGE Sunday Geography IV BGE-34- IV Geography BGE Geography V BGE-35- V 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. The code numbers of the subjects mentioned in the Time-Table relate to questions paper only.

2 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE ÀæxÀªÀÄ, éwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ vàèwãaiàä ªÀµÀðzÀ.PÁA. ªÁ ðpà ÀjÃPÉë É ÀÖA gï/cpéæöã gï FIRST, SECOND AND THIRD YEAR B.Com. DEGREE ANNUAL EXAMINATION SEP/OCT [ jazà Á À è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀÄ C ÀÄwÛÃtðUÉÆArgÀĪÀ/ ÀjÃPÉë véuézàäpéæar èzà ÀÄ ÀgÁªÀwðvÀ (Repeaters) «záåyðuà¼àä ºÁUÀÆ Éà Á À (dä ÉÊ DªÀÈwÛ) AiÀÄ è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀ ÀæöxÀªÀÄ, éwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ vàèwãaiàä ªÀµÀðzÀ.PÁA. «záåyðuà½ué [Students who have enrolled B.Com. during the academic year to failed / could not appear in the examination and (July Cycle) First, Second and Third year B.Com. students] For to & batch Students. For to & batch Students. For to & batch Students. THIRD YEAR B.Com. SECOND YEAR B.Com FIRST YEAR B.Com Time SLM Time SLM Time SLM 9 a.m. to 12 noon Code No. 2 p.m. to 5 p.m. Code No. 2 p.m. to 5 p.m. Code No Indian Banking BCO PÀ ÀßqÀ ( sá PÀ) BKN PÀ ÀßqÀ ( sá PÀ) BKN Financial Income Tax BCO BCO-13 Accounting-I Cost and BEN English (L) Accounting BCO English (L) BEN Auditing BCO Corporate Accounting BCO Business Statistics and Quantitative Techniques Business Law BCO Financial Accounting-II BCO-26 Business Organization and Office BCO-11 BCO-312 IBE BCO-12 Financial Markets and Service BCO Functional BCO-313 Company Law BCO Computer in Business BCO ICHR&ES ICHR FCA FCA Urdu (L) Sanskrit (L) Telugu (L) BUR-02 BSN-02 BTU-02 Urdu (L) Sanskrit (L) Telugu (L) BUR-01 BSN-01 BTU Hindi (L) BHN Hindi (L) BHN Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. The code numbers of the subjects mentioned in the Time-Table relate to questions paper only.

3 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ JA.J / JA.PÁA ÀzÀ«ÀjÃPÉë CPÉÆÖà gï 2022 FINAL YEAR M.A. / M.COM DEGREE (NON CBCS) EXAMINATION OCT 2022 [ jazà Éà ªÀÄvÀÄÛ Éà Á À (dä ÉÊ DªÀÈwÛ)AiÀÄ è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀÄ C ÀÄwÛÃtðUÉÆArgÀĪÀ/ ÀjÃPÉë véuézàäpéæar èzà ºÁUÀÆ Éà Á À CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ JA.J / JA.PÁA ÀzÀ««zÁåyðUÀ¼ÀÄ [For Students who have enrolled to M.A / M.Com during the academic years to and failed / those who could not appear and (July Cycle) Final Year in the examination.] ENGLISH SANSKRIT URDU ECONOMICS KANNADA PUBLIC ADMINISTRATION SOCIOLOGY ANCIENT HISTORY AND ARCHEOLOGY POLITICAL SCIENCE JOURNALISM & MASS COMMUNICATION HINDI COMMERCE From TO (July Cycle) batch Students TIMINGS 9.00 AM TO NOON Course VI Course VII Course VIII Course IX Course X Twentieth Century Comparative European Classics in Literary Criticism American Literature English Literature Literature (Drama) Translation Vedic Hymns, Upanishad, Gita and History of Vedic Literature Literary Criticism Rhetoric and Prosody Macro Economic Analysis Arthashastra, Smrti Epic (texts) and Essay Modern Trends in Urdu Literature Vyakarana (Texts) and Linguistics Arabic Language & Literature International Trade and Finance Indian Economic Policy TIMINGS 2.00 PM TO 5.00 PM Alankara II (Texts and Poetics General) Special Study of an author Faiz Ahmed Faiz Economics of Demography Alankara III (Texts and Poetics General and Comparative Studies) Dhakani Language & Literature with special emphasis to Karnataka Welfare Economics Course VI Course VII Course VIII Course IX Course X Áæaà À PÀ ÀßqÀ Á»vÀå vë PÀ Á»vÀå PÁªÀå «ÃªÀiÁA É: PÀ ÀßqÀ ±Á À À CzsÀåAiÀÄ À - «±ÉõÀ PÀ«: ÀA À vàvàéuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ságàwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ Á»vÀå «ªÀıÉð (vàvàé ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝ ÀoÀå ÁlPÀ ÀæPÁgÀ Á±ÁÑvÀå ±Á À ÀUÀ¼ÀÄ) Public Personnel Administration Study of Rural Society History of South India (Political and Cultural) Financial Administration Industrial Sociology World Pre-History Indian Administrative Education, Health and Society Indian Art and Architecture Development Administration (with Special reference to India) Social Movements in India Indian Numismatics International Organization and Administration Polity, Economy and Society Political and Social Institutions TIMINGS 9.00 AM TO NOON Sunday Course VI Course VII Course VIII Course IX Course X Comparative Contemporary Recent Political Public Personnel Government and Political Science Theory Administration Politics India and Her Neighbors Specialized Communication Pracheen Hindi Kavya Media Appreciation and Research Madhyakaleena Hindi Kavya Communication Dimensions Samanya Bhasha Vijnan aur Hindi Bhasha Ka Itihas Current Affairs and Social Issues Bharatiya Evam Paschatya Kavyashastra Communication Skills Vishesha Adyayan 1.Kathakaar Premchand Part- A 2.Vishesha Adyayan Hindi Pathrakaarita Part-B TIMINGS 2.00 PM TO 5.00 PM Sunday Course VI Course VII Course VIII Course IX Course X Financial Industrial Relations Labour Legislation Training and Development Organizational Behaviorur HISTORY Historical Method and Historiography History of India (1526 to 1707 A.D.) History of Wodeyars of Mysore (1500 to 1956 A.D.) History of freedom Movement in India (1885 to 1947 A.D.) MPP Examination Time AM.to12.00 NOON. For Regulation I Students Only History of United States of America (1765 to 1990 A.D.) 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket. 2. For any reason, if a holiday is declared on a day on which the Examination is notified, the examination will be held as usual unless decided otherwise by the University. 3. Cell/Mobile phones are prohibited in the examination hall. Carrying a cellphone is considered as malpractice.

4 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ JA.J/JA.PÁA ÀzÀ«ÀjÃPÉë CPÉÆÖà gï 2022 FIRST YEAR M.A. / M.COM DEGREE (NON CBCS) EXAMINATION OCT 2022 [ jazà Éà ªÀÄvÀÄÛ & Éà (dä ÉÊ DªÀÈwÛ)AiÀÄ è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀÄ C ÀÄwÛÃtðUÉÆArgÀĪÀ/ ÀjÃPÉë véuézàäpéæar èzà JA.J / JA.PÁA ÀzÀ««zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (dä ÉÊ DªÀÈwÛ)AiÀÄ è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀ JA.J/JA.PÁA ( Á ï ¹..¹.J ï) ÀzÀ««zÁåyðUÀ½UÉ] [For Students who have enrolled to M.A / M.Com during the academic years to and & (July Cycle) failed / those who could not appear in the examination and (July Cycle) (Non C.B.C.S) Students.] ENGLISH SANSKRIT From to batch Students TIMINGS 9.00 AM TO NOON Sunday Course I Course II Course III Course IV Course V English Literature Restoration and Eighteenth Nineteenth Indian Literature from Chaucer to Shakespeare Century English Literature Century Literature in English Bunyan Classical Sanskrit Literature-Poetry and Prose and Translations (Texts) Classical Sanskrit Literature Drama (Texts) and History of Classical Sanskrit Literature Tarka and Vyakarana Bharatiya Tattvasastra Alankara I History of Urdu Language Persia Language URDU Urdu Proetry Urdu Prose Drama and Fiction and Literature and Literature ECONOMICS KANNADA PUBLIC ADMINISTRATION SOCIOLOGY ANCIENT HISTORY AND ARCHEOLOGY Micro Economic Analysis Economics of Development and Growth TIMINGS 2.00 PM TO 5.00 PM Quantitative Methods Public Economics Money Banking and Financial Markets Sunday Course I Course II Course III Course IV Course V DzsÀÄ PÀ PÀ ÀßqÀ Á»vÀå bàazà ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ záæ«qà sáµá PÀ ÀßqÀ Á»vÀåzÀ» Éß É, eá À ÀzÀ vàvàû ééuà¼àä ªÀÄzsÀåPÁ à À PÀ ÀßqÀ Á»vÀå MAzÀÄ ÀæPÁgÀ: PÁªÀå «eáõ À ÀjZÀAiÀÄ ÉæÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ Àæ sáªà ªÀÄvÀÄÛ Á»vÀå Modern Governments Theories and Thinkers in Sociology Archaeology Principles and methods Public Administration (Nature & Concepts) Social Statics and Social Dynamics History of North India (Political and Cultural) Administrative Theory Research Methods and Statistics Indian Epigraphy Organization & Social Problems: Then and Now Indian pre and proto History Indian Political Study of Majority and Minority Groups Historical Method POLITICAL SCIENCE JOURNALISM & MASS COMMUNICATION HINDI COMMERCE HISTORY TIMINGS 9.00 AM TO NOON Course I Course II Course III Course IV Course V Political Process and Major issues in Western Political Indian Political International Politics in India since Indian Thought Thought Relations 1950 Administration Print Media Karnataka Samskruti aur Kannada Sahitya Media in India Aadhunik Hindi Kavya Communication Theory & Research Aadhunik Hindi Gadhya Sahitya Media Policy and Technology Hindi Sahitya Ka Itihas aur Hindi Vyakaran Applied Communication Anuvad aur Prayojanamulak Hindi TIMINGS 2.00 PM TO 5.00 PM Course I Course II Course III Course IV Course V Human Principles of Business Policy and Accounting-Theory Marketing Resources Environment and Practice History of South India upto 1336 A.D. Social and Cultural History of North India upto 1200 A.D. Constitutional History of Modern India (1600 to 1950 A.D.) History of Europe since 1871 A.D MPP Examination Time AM.to12.00 NOON. For Regulation I Students Only History of China and Japan since A.D. 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket. 2. For any reason, if a holiday is declared on a day on which the Examination is notified, the examination will be held as usual unless decided otherwise by the University. 3. Cell/Mobile phones are prohibited in the examination hall. Carrying a cellphone is considered as malpractice.

5 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE ÀæxÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vàèwãaiàä É«Ä ÀÖgï JA..J. ÀzÀ«ÀjÃPÉë CPÉÆÖà gï 2022 FIRST & THIRD SEMESTER M.B.A., DEGREE EXAMINATION OF OCT/NOV 2022 [ & ªÀÄvÀÄÛ & ÉÃ(dÄ ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ) Á À è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀÄ C ÀÄwÛÃtðUÉÆArgÀĪÀ / ÀjÃPÉë véuézàäpéæar èzà ÀæxÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vàèwãaiàä É«Ä ÀÖgï ºÁUÀÆ Éà Á À (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ)AiÀÄ vàèwãaiàä É«Ä ÀÖgï JA..J., ÀzÀ«( Á ï ¹..¹.J ï) «záåyðuà½ué] [Students who have enrolled M.B.A. 1 st & 3 rd Sem during the academic year & and & (July/January Cycle) and failed/could not appear in the examination (Repeaters) and (July/January Cycle) 3 rd Sem (Non C.B.C.S) students] Day & Date to (July/January Cycle) batch Students TIME: 9.00 AM TO NOON First Semester MB-101 Process to and (July/January Cycle) batch Students TIME: 9.00 AM TO NOON Third Semester MB-102 Managerial Economics - MB-113 Entrepreneurial Development & small business MB-114 Services MB-103 Accounting for Managers MB-115 Project MB-104 Organizational Behaviour MB-105 Statistics and Optimization Techniques Sunday MB-106 Business Environment MB-116 Electives A, B, C, D, E, F, G MB116A: Financial Markets & Institutions MB116B: Advertising & Sales Promotions MB116C: Strategic Human Resource & Development MB116D: Operations Research & Analytics MB116E: Tourism Development MB116F: Corporate Law MB116G: Database s MB-117 Electives A, B, C, D, E, F, G MB117A: Advanced Corporate Finance MB117B: Rural Marketing MB117C: Industrial Relations MB117D: Supply Chain MB117E: Tourism Sales and Marketing MB117F: Insurance Law MB117G: Business intelligence and Analytics MB-118 Electives A, B, C, D, E, F, G MB118A: Security Analysis & Portfolio MB118B: Consumer Behavior & Marketing Research MB118C: Compensation & Performance Appraisal MB118D: Materials and Purchase MB118E: Hospitality MB118F: Intellectual Property Rights MB118G: E-Commerce 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice.

6 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE éwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ Á Ì ÉÃ É«Ä ÀÖgï JA..J. ÀzÀ«ÀjÃPÉë CPÉÆÖà gï/ ÀªÀA gï-2022 SECOND& FOURTH SEMESTER M.B.A., DEGREE EXAMINATION OF OCT/NOV 2022 [ ªÀÄvÀÄÛ Éà Á À è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀÄ C ÀÄwÛÃtðUÉÆArgÀĪÀ/ ÀjÃPÉë véuézàäpéæar èzà éwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ Á Ì ÉÃ É«Ä ÀÖgï JA..J., ÀzÀ««zÁåyðUÀ½UÉ] [Students who have enrolled M.B.A. 2 nd & 4 th Sem during the academic year and failed /could not appear in the examination (Repeaters) students.] Day and Date Only & batch Students TIME: 9.00 AM TO NOON Second Semester Only & batch Students TIME: 9.00 AM TO NOON Fourth Semester MB-107 Information Technology for Managers MB-119 Quality and Operations MB-108 Legal aspects of Business MB-120 International Business Sunday MB-109 Corporate Finance MB-121 Strategic MB-110 Marketing MB-122 Electives A B C: 122A. 122B, 122C MB122A: Strategic Financial MB122B: Retailing and Supply Chain MB122C: Knowledge Sunday MB-111 People - MB-123 Electives A B C: 123A, 123B, 123C MB123A: International Financial MB123B: Business Marketing MB123C: International Human Resource MB-112 Managerial Communication and Research Methods MB-124 Electives A B C: 124A, 124B, 124C MB124A: Derivatives MB124B: International marketing MB124C: Labour Legislations 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice th sem Students are here by directed to submit their Project report/dissertation duly Signed by the Chairperson of respective Department, KSOU, Mysuru the last date of by Project submission to MBA Department Date:. 5. Viva-Voce Timings will be information during Examination. Viva-Voce Dated Mysuru Center Date: Bangalore Center Date: Viva- Voce will be Conducted in Udupi Center Provided, If there are minimum 20 Students, Date will be Intimate at the time of Udupi Center Examination, Otherwise, Students have to Attend Viva- Voce either Mysuru or Bangalore Center. Viva- Voce will be Conducted in Udupi Center Provided, If there are minimum 20 Students, Date will be Intimate at the time of Dharwad Center Examination, Otherwise, Students have to Attend Viva- Voce either Mysuru or Bangalore Center. Viva-Voce Examination Center Address :- 1. Mysuru = Karnataka State Open University,Mukthagagothri, Mysuru Bangalore = G.T. Institute of Studies & Research, #10/15, Sunkadakatte, Magadi Main Road, Vishwaneedam Post,Bangalore Udupi = M.G.M. College, Manipal Road, Udupi Dharwad = Chatrapathi Shivaaji Maharaj Degree College, near CBT,Dharwad

7 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE J Áè JA.J¹ì ÀæxÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vàèwãaiàä É«Ä ÀÖgï ÀzÀ«ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ CPÉÆÖà gï ALL M.Sc 1 ST and 3 RD Semester Examination OCT & ªÀÄvÀÄÛ & (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ) Éà Á À è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀÄ C ÀÄwÛÃtðUÉÆArgÀĪÀ / ÀjÃPÉë véuézàäpéæar èzà ÀæxÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vàèwãaiàä É«Ä ÀÖgï À J Áè JA.J¹ì ÀzÀ«ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ Éà Á À (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ)AiÀÄ vàèwãaiàä É«Ä ÀÖgï À ( Á ï ¹..¹.J ï) «záåyðuà½ué ALL M.Sc Programmes of 1 st & 3 rd Semester during the academic year & and & (July/ January Cycle) who are failed and also could not appeared in the examination (Repeaters) and (July/ January Cycle) 3 rd Semester (Non C.B.C.S) Students to Batch Students 1 st sem TIME: 2 PM to 5 PM Programmes sem Science sem Chemistry Earth Science Ecology & Environment Geography sem Geomorphology Cultural Geography Resource Geography Geography Clinical Nutrition & Dietetics sem Human Physiology Principles of Biochemistry Research Methods and Bio-Statistics Human Nutrition Physiology / Biochemistry- Practicals Information Science sem Essential Mathematics Programming Concepts & C Operating Data Structure & Algorithms Computer Science sem Discrete Mathematics Introduction to Java and Object Oriented Programming Computer Architecture Data Structure M.Sc.,in Mathematics sem Algebra Real Analysis-1 Complex Analysis-1 Discrete Mathematics Differential Equations Physics Sem Mathematical Methods of Physics Classical Mechanics Atomic and Molecular Physics Solid State Physics and Electronic Devices Chemistry Sem Inorganic Chemistry-I Organic Chemistry-I Physical Chemistry-I Chemical Spectroscopy Biochemistry Sem Building blocks of Biomolecules Biochemical Techniques Physiology and Nutrition General Chemistry/Cell biology Sem : Perspectives and Classification Morphology and Ultra structure of bacteria (prokaryotes) Bacterial Growth and Physiology Microbial Techniques Biotechnology Sem Biomolecules Biochemical Techniques Enzymology Biochemical transformation and clinical Significance Psychology Sem s in Psychology Biological basis of Behavior Cognitive Processes Motivation and Emotions

8 Programmes Science M.Sc.,in Geography M.Sc.,in Clinical Nutrition & Dietetics Information Science Computer Science to Batch Students Sem 3rd sem 3rd sem 3rd sem 3rd sem 3rd sem Water and Wastewater Treatment Urban Geography Medical Nutrition Therapy-I Computer Networks Software Engineering 3 rd sem TIME: 2 PM to 5 PM Applications of Remote Sensing and GIS in Monitoring Agricultural geography Medical Nutrition Therapy-II OOPS with JAVA Visual Technologies Impact Assessment Fundamentals of Remote Sensing Food and Nutrition Services in Hospitals Software Engineering Computer Graphics and Visualization Elective-1/2 Statistics & Computer Applications Occupational Health & Safety Physical Geography of India with reference to Karnataka Practical-Food Service in a hospitals Sunday Dissertation Research Protocol Development Elective (Advanced Information ) (E-Commerce) (Data warehousing/data Mining ) (Distributed s) Elective- C.S.3.4A: Data Mining C.S.3.4B: Simulation and Modeling C.S.3.4C: Theory of Computation Mathematics 3rd sem Topology Measure and Integration Functional Analysis Mathematical Modeling Computer Programming Physics 3rd sem Quantum Mechanics-2 Nuclear Physics Condensed Matter Physics Accelerator Physics Chemistry 3rd sem Inorganic Chemistry-III Organic Chemistry-III Physical Chemistry-III Bio-inorganic and Bio Physical Chemistry M.Sc., Biochemistry 3rd sem Metabolism-I Metabolism-II Immunology Principles of Genetics 3rd sem Microbial Genetics Agricultural Food and Dairy Industrial Biotechnology 3rd sem Industrial Gene Technology Food & Biotechnology Hormones and Cell Signaling Psychology 3rd sem Psychological Disorders Health Psychology Psychotherapy Community and Rehabilitation Psychology Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice. 4. Practicals and Viva-Voce will be conducted by the respective Department..

9 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE J Áè JA.J¹ì éwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ Á Ì ÉÃ É«Ä ÀÖgï ÀzÀ«ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ CPÉÆÖà gï ALL M.Sc 2 nd and 4 th Semester Examination OCT & Éà Á À è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀÄ C ÀÄwÛÃtðUÉÆArgÀĪÀ / ÀjÃPÉë véuézàäpéæar èzà éwãaiàä ªÀÄvÀÄÛ Á Ì ÉÃ É«Ä ÀÖgï À J Áè JA.J¹ì ÀzÀ««zÁåyðUÀ½UÉ ALL M.Sc Programmes of 2 nd & 4 th Semester during the academic year & who are failed and also could not appeared in the examination (Repeaters) Students From & Batch Students Programmes Sem 2 nd sem TIME: 2 PM to 5 PM Sunday Sunday Science 2nd sem Solid Waste Surface and Ground Water Hydrology Biodiversity & Conservation Pollution and its Prevention Geography 2nd sem Climatology Oceanography Population Geography Development of Geographical Thought Clinical Nutrition & Dietetics 2nd sem Nutritional Biochemistry Basics of Diet Therapy Nutrition through Life Cycle Public Health Nutrition Community Nutrition - Practical s Information Science 2nd sem Computer Organization Information Information Organization And Retrieval Data Base Computer Science 2nd sem Analysis & Design of Algorithms DBMS Linux Internals Computer Networks Mathematics 2nd sem Linear Algebra Real Analysis- II Complex Analysis-II Numerical Analysis Operation Research Physics 2nd sem Classical Electrodynami cs and Optics Quantum Mechanics-1 Thermal Physics and Statistical Mechanics Spectroscopy Chemistry 2nd sem Inorganic Chemistry-II Organic Chemistry-II Physical Chemistry-II Analytical Chemistry Biochemistry 2nd sem Functional Biomolecules Enzymology Bioenergetics & Advanced techniques / Biostatics and Bioinformatics 2nd sem Mycology and Phycology (Eukayotes) Virology Microbial Metabolism and Physiology Analytical Techniques in Biotechnology 2nd sem Molecular Genetics Molecular Biology Immuno - Technology Advanced techniques in Biotechnology Psychology 2nd Sem Contemporary developments in Psychology Personality and adjustment Research Methods and Statistics Psychological testing and assessment

10 Programmes M.Sc. in Science Geography Clinical Nutrition & Dietetics Information Science Computer Science & Batch Students Sem 4th sem 4th sem 4th sem 4th sem 4th sem Laws & Legislations of India Regional Planning Critical Care and Special Feeding Techniques Web Technologies Information and ERP Mathematics 4th sem Number Theory Physics Chemistry 4th sem 4th sem Advanced Nuclear Physics: Nuclear Detectors and Reactors Inorganic Chemistry-IV 4 th sem TIME: 2 PM to 5 PM Industrial Safety & Disaster Geographic Information Nutrition Counseling Dot Net Technologies Elective-2 Biotechnology/ Bioremediation Socio Economic Geography of India with reference to Karnataka Practicals Diet Therapy and Counseling Elective-2 C.S.4.2A: Image Processing C.S.4.2B: Internet Technologies C.S.4.2C: Artificial Intelligence Graph Theory and Fluid Mechanics Algorithms Advanced Condensed Matter Physics Organic Chemistry-IV Dissertation VIVA Elective (Software Testing and Practices) (Software Project and Planning) (Cryptography and Network Security) (Multimedia and Animation) Atmospheric Physics Physical Chemistry-IV Mathematical Statistics Numerical Computational Methods Bio-Organic Chemistry Biochemistry 4th sem Molecular Biology-I Molecular Biology-II Biochemistry of Hormones Clinical Biochemistry/ Dissertation Biotechnology 4th sem 4th sem Medical Bioinformatics & Biostatistics Basic Immunology, vaccines and Immunologica l techniques Plant Biotechnology Animal Biotechnology Psychology 4th sem Counseling Psychology Organizational Psychology Human Resource Development and Positive Psychology 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice. 4. Practicals and Viva-Voce will be conducted by the respective Department.

11 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE. ï.l.j¹ì ÀzÀ«ÀjÃPÉë É ÀÖA gï B.Lib.I.Sc DEGREE EXAMINATION OF SEP [ & (dä ÉÊ DªÀÈwÛ) ªÀÄvÀÄÛ (dä ÉÊ DªÀÈwÛ) Éà Á À è ÀæªÉñÀ ÀqÉ gàäªà. ï.l.j¹ì «záåyðuà½ué] [Students who have enrolled B.Lib.I.Sc during the academic year & (July Cycle) and (July Cycle) Students] For to (July Cycle) batch Students Date & Day Code Time 2 PM to 5 PM BLI-1 Library, Information & Society BLI-2 of Libraries & Information Centres BLI-3 Information Processing: Classification Theory-I BLI-4 Information Processing: Cataloguing Theory-II BLI-5 Information Sources & Services BLI-6 Fundamentals of Information Technology. 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice. 4. Practicals will be conducted by the respective Department.

12 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE JA. ï.l.j¹ì ÀzÀ«ÀjÃPÉë É ÀÖA gï M.Lib.I.Sc DEGREE EXAMINATION OF SEP [ ªÀÄvÀÄÛ (dä ÉÊ DªÀÈwÛ) Á À è ÀæªÉñÀ ÀqÉ gàäªà JA. ï.l.j¹ì «záåyðuà½ué] [Students who have enrolled M.Lib.I.Sc during the academic year and (July Cycle).] and (July Cycle) batch Students Date & Day Code Time - 9 AM to 12 NOON MLI-1 Foundation of Information Science MLI-2 Organization of Information Sources MLI-3 Content Analysis, Organization & Development MLI-4 of Information Resources MLI-5 Information s: Architecture & Retrieval MLI-6 Research Methods in LIS MLI-7 Application of IT in Libraries & Information Centers (Theory). 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice. 4. Practicals will be conducted by the respective Department.

13 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE ÀæxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï JA. ï.l.j¹ì ÀzÀ«ÀjÃPÉë É ÀÖA gï st Semester M.Lib.I.Sc DEGREE EXAMINATION OF SEP [ (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ) AiÀÄ èè ÀæªÉñÀ ÀqÉ gàäªà JA. ï.l.j¹ì (¹..¹.J ï) «záåyðuà½ué] [Students who have enrolled M.Lib.I.Sc (C.B.C.S) during the academic year (July/January Cycle).] For (July/January Cycle) batch (C.B.C.S) Students Date & Day Code Time - 9 AM to 12 NOON MLIDSC 1.1 Information Retrieval MLIDSC 1.2 Research Methods and Statistical Techniques MLIDSC 1.4 Academic libraries MLIDSE 1.1 Public libraries MLIDSE 1.2 Special libraries MLISEC-T Web Content (Theory) Date: Date: All PG Programmes semester Open Elective Subjects Exams Time AM.to11.30 AM. Kannada, English, Hindi, Economics, Political Science, Sociology Time PM. to PM. History, Public Administration, JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION, ANCIENT HISTORY AND ARCHEOLOGY, Education. Time AM.to11.30 AM. Commerce,, Biochemistry, Biotechnology, Chemistry, CLINICAL NUTRITION AND DIETETICS, COMPUTER SCIENCE, ENVIRONMENTAL SCIENCE Time PM. to PM. GEOGRAPHY, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, PSYCHOLOGY, INFORMATION TECHNOLOGY, BOTANY, ZOOLOGY, FOOD & NUTRITION SCIENCE. 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice. 4. Practicals will be conducted by the respective Department.

14 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE ÀæxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï JA.J/JA.PÁA ÀzÀ«(¹..¹.J ï) ÀjÃPÉë CPÉÆÖà gï/ ÀªÀA gï 2022 FIRST SEMESTER M.A /M.COM DEGREE (CBCS) EXAMINATION OCT/NOV 2022 [ Á À è (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ)AiÀÄ è ÀæªÉñÀ ÀqÉ gàäªà JA.J/JA.PÁA ÀzÀ«(¹..¹.J ï) «záåyðuà½ué] For Students who have enrolled to M.A/M.Com during the academic years (July/January Cycle) M.A/ M.Com (C.B.C.S) Students batch Students TIMINGS 9.00 AM TO NOON Sunday Sunday Course I Course II Course III Course IV Course V ENGLISH ECONOMICS EDUCATION SOCIOLOGY KANNADA POLITICAL SCIENCE HINDI TELUGU HISTORY COMMERCE English Literature From Chaucer to Milton Micro Economic Analysis- I Philosophy of Education Shekespeare Macro Economics- I Sociology of Education Restoration and 18 th Century English Literature International trade finance Psychology of Education Shakesperean Sonnets and Criticism Agriculture Economics Fundamentals of Educational Technology Educational Administration TIMINGS 2.00 PM TO 5.00 PM Comparitive Drama-I Indian Economy ICT and School Education Leadership in Education Sunday Course I Course II Course III Course IV Course V Classical Sociological Tradition DzsÀÄ PÀ PÀ ÀßqÀ PÁªÀå Methods in Social Research DzsÀÄ PÀ PÀ ÀßqÀ Á»vÀå:» Éß É Rural Sociology bàazà ÀÄì Education and Society PÀ ÁðlPÀ ÁA ÀÌøwPÀ ZÀjvÉæ Sociology of Health and Wellness eá À ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ À: (vàvàû éuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝ ÀoÀåUÀ¼ÀÄ) TIMINGS 9.00 AM TO NOON Course I Course II Course III Course IV Course V Ancient and Ancient and Political Process International Public Medieval western Medieval Indian and Politics in Relations Administration: Political Thought Political Thought India Foundation Hindi Sahitya Ka Ithihas (Adikal Aur Bhaktikal) Aadhunika Kavithvam Adhunik Hindi Kavya Aadhunika Kavithvam Drukpathaalu Bhasha Vigyan Evam Hinadi Bhasha Ka Ithihas Adhunik Hindi Gadya Sahitya Aadhunika Aadhunika Kavithva Kavulu Udyamaalu TIMINGS 2.00 PM TO 5.00 PM Prayojanmulak Hindi Aadhunika Kavayitrulu Course I Course II Course III Course IV Course V History-theory and Method and Behavioural Process History of Ancient India up to 1206 AD Business Policy and Environment History of Medieval India AD Marketing History of America Soft Core Stream, Course-I A/C - Advanced Financial Accounting. B/D - Consumer Behaviour and Marketing Strategy. Introduction to Archaeology, Epigraphy Numismatics Soft Core Stream, Course-II A/D - Indian Financial. B/C - Training and Development Sunday Study of Majority- Minority Relations Peace Studies of International Relations History of Science and Technology in India MPP Examination Time AM.to12.00 NOON. For Regulation I Students Only All PG Programmes semester Open Elective Subjects Exams Art and Architecture of Karnataka upto 14th Century Time AM.to11.30 AM. Kannada, English, Hindi, Economics, Political Science, Sociology Date: Time PM. to PM. History, Public Administration, JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION, ANCIENT HISTORY AND ARCHEOLOGY, Education. Time AM.to11.30 AM. Commerce,, Biochemistry, Biotechnology, Chemistry, CLINICAL NUTRITION AND DIETETICS, COMPUTER SCIENCE, ENVIRONMENTAL Date: SCIENCE Time PM. to PM. GEOGRAPHY, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, PSYCHOLOGY, INFORMATION TECHNOLOGY, BOTANY, ZOOLOGY, FOOD & NUTRITION SCIENCE. 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket. 2. For any reason, if a holiday is declared on a day on which the Examination is notified, the examination will be held as usual unless decided otherwise by the University. 3. Cell/Mobile phones are prohibited in the examination hall. Carrying a cellphone is considered as malpractice.

15 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE ÀæxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï JA..J. ÀzÀ«(¹..¹.J ï) ÀjÃPÉë CPÉÆÖà gï 2022 FIRST SEMESTER M.B.A. DEGREE (C.B.C.S) EXAMINATION OF OCT Éà Á À (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ)AiÀÄ ÀæxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï JA..J., ÀzÀ««zÁåyðUÀ½UÉ] [Students who have enrolled M.B.A (July/January Cycle) 1 st Semester students] Day & Date (July/January Cycle) batch Students TIME: 9.00 AM TO NOON First Semester CODE SUBJECT MBHC-1.1 and Organizational Behavior MBHC-1.2 Managerial Economics MBHC-1.3 Accounting for Managers MBHC-1.4 Statistics and Optimization Techniques MBHC-1.5 Legal Aspects of Business Date: Date: All PG Programmes semester Open Elective Subjects Exams Time AM.to11.30 AM. Kannada, English, Hindi, Economics, Political Science, Sociology Time PM. to PM. History, Public Administration, JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION, ANCIENT HISTORY AND ARCHEOLOGY, Education. Time AM.to11.30 AM. Commerce,, Biochemistry, Biotechnology, Chemistry, CLINICAL NUTRITION AND DIETETICS, COMPUTER SCIENCE, ENVIRONMENTAL SCIENCE Time PM. to PM. GEOGRAPHY, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, PSYCHOLOGY, INFORMATION TECHNOLOGY, BOTANY, ZOOLOGY, FOOD & NUTRITION SCIENCE. 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice.

16 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE J Áè JA.J¹ì ÀæxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï ÀzÀ«(¹..¹.J ï) ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ CPÉÆÖà gï ALL M.Sc 1 ST Semester Examination OCT Éà Á À (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ)AiÀÄ ÀæxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï (¹..¹.J ï) «záåyðuà½ué ALL M.Sc Programmes of 1 st Semester during the academic (July/ January Cycle) 1 st Semester (C.B.C.S) Students Batch (C.B.C.S) s 1 st sem TIME: 2 PM to 5 PM Programmes sem Science Geography Clinical Nutrition & Dietetics Food & Nutrition Science Information Technology Computer Science M.Sc.,in Mathematics Physics sem sem sem sem sem sem sem Sem Fundamentals of Science Geomorphology Nutritional Biochemistry Advanced Nutrition-I Computational Mathematics Advanced Data Structures with Algorithms Algebra - I Classical Mechanics Chemistry Cultural Geography Human Physiology Food Science Advanced Data Structures OOPs with Java Real Analysis - I Mathematical Methods of Physics Geology Geography of Resource Human Nutrition Applied Physiology 1.6: Unix Programming 1.6: C Programming Computer Architecture Advanced C programming Complex Analysis - I Atomic and Molecular Physics Surface & Groundwater Hydrology Geography Research Techniques and Statistics Research Methodology and Statistics 1.8: Operating 1.7: Computer Organization and Architecture Computer Graphics Operating Ordinary Differential Equations Tourism Geography Public Health Nutrition Food Chemistry Toxicology Basics of Food Science Nutritional Epidemiology Numerical Analysis Electronics Chemistry Sem Inorganic Chemistry- I Organic Chemistry- I Physical Chemistry- I Analytical chemistry Biochemistry Sem Building blocks of Biomolecules Biochemical Techniques Human Physiology Cell Biology- I - I Bioenergetics Biotechnology Psychology Botany Zoology Date: Date: Sem Sem Sem Sem Sem : Perspectives and Classification Cell Biology & Genetics History of Psychology Cell and Molecular Biology of Plants Biology of Non- Chordates Morphology and Ultra structure of bacteria (prokaryotes) Biological chemistry Biological basis of Behavior Biology and Diversity of Viruses, Bacteria and Fungi Cell Biology Bacterial Growth and Physiology Analytical techniques A) Personality and adjustment- I B) Contemporary Developments in Psychology- I Biology and Diversity of Algae, Bryophytes and Pteridophytes Biological Chemistry/ Microbial Techniques Biostatistics A) Motivation and Emotions- I B) Social and Community Psychology- I Biology and Diversity of Gymnosperms Histology & Histochemistry All PG Programmes semester Open Elective Subjects Exams Time AM.to11.30 AM. Kannada, English, Hindi, Economics, Political Science, Sociology Time PM. to PM. Cell and Molecular Biology Enzymology Enzymology and Techniques Hormones and cell signalling Paleobotany Bioinstrumentat ion & Techniques in Biology History, Public Administration, JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION, ANCIENT HISTORY AND ARCHEOLOGY, Education. Time AM.to11.30 AM. Lichenology and Mycorrhizal Technology Vectors & Communicable Diseases Commerce,, Biochemistry, Biotechnology, Chemistry, CLINICAL NUTRITION AND DIETETICS, COMPUTER SCIENCE, ENVIRONMENTAL SCIENCE Time PM. to PM. GEOGRAPHY, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, PSYCHOLOGY, INFORMATION TECHNOLOGY, BOTANY, ZOOLOGY, FOOD & NUTRITION SCIENCE. 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice. 4. Practicals and Viva-Voce will be conducted by the respective Department.

17 ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE J Áè ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r ÉÆèªÀiÁ, r ÉÆèªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ÁßvÀPÀ Ànð üpéãmï (10+2) PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ÀjÃPÉë ÀªÀA gï ALL POST GRADUATE DIPLOMA, DIPLOMA AND UNDER GRADUATE CERTIFICATE (10+2) EXAMINATION OF NOV 2022 [ , ªÀÄvÀÄÛ (dÄ ÉÊ DªÀÈwÛ) Éà ÀæªÉñÁw ÀqÉzÀ J Áè ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r ÉÆèªÀiÁ, r ÉÆèªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ÁßvÀPÀ Ànð üpéãmï (10+2) PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «záåyðuà½ué] [Students who have enrolled All Post Graduate Diploma, Diploma and Under Graduate Certificate (10+2) Programmes the academic year , & (July Cycle) examination] (JULY CYCLE) Batch Students TIME 9.00 A.M NOON SUBJECT Sunday Post Graduate Certificate in English (PGCE) PGCE-41 Poetry PGCE-42 Drama PGCE-43 Fiction PGCE-44 Prose PGCE-45 Growth of the English Language, Characteristics of Modern English, Hudson and Practical Criticism Post Graduate Certificate in Communicative English (PGCCE) PDCCE 46 Fundamentals of Language I PDCCE-47 Fundamentals of Language II PDCCE-48 Language: Spoken Mode PDCCE-49 Language: Written Mode PDCCE-50 Readings Through Literature Post-Graduate Certificate in Marketing (PGCMM) PGCMM-17 Marketing PGCMM-18 Services Marketing PGCMM-19 Industrial Marketing PGCMM-20 Sales and Logistics PGCMM-21 Advertising and sales PGCMM-22 International Marketing Post-Graduate Certificate in Financial (PGCFM) PGCFM-35 Financial PGCFM-36 Security Analysis & Portfolio PGCFM-37 Derivatives PGCFM-38 of Infrastructure Finance PGCFM-39 Merchant Banking and Financial Services PGCFM-40 International Financial Post-Graduate Certificate in Nutrition and Dietetics (PGCND) PGCND-51 Principles of Human Nutrition PGCND-52 Food Science & Quality Control PGCND-53 Family Nutrition PGCND-54 Dietetics PGCND-55 Food Service ---- Post-Graduate Certificate in Human Resource (PGCHRM) PGCHRM-23 & Behavioral Process PGCHRM-24 Human Resource PGCHRM-25 of Training & Development PGCHRM-26 of Industrial Relations PGCHRM-27 Labour Laws PGCHRM-28 International Human Resource Post-Graduate Certificate in Business Administration (PGCBA) PGCBA-29 Principles and Practices of PGCBA-30 Business Policy & Environment PGCBA-31 Marketing PGCBA-32 Human Resource PGCBA-33 Accounting for Managers PGCBA-34 International Business Environment Post-Graduate Certificate in Journalism and Mass Communication (PGCJMC) PGCJMC-11 Print Media PGCJMC-12 Media in India PGCJMC-13 Communication Theory and Research PGCJMC-14 Media Policy and Technology PGCJMC-15 Applied Communication -- Post-Graduate Certificate in Ambedkar Studies (PGCAS) PGCAS-56 Life & Mission of Ambedkar PGCAS-57 Thoughts of Ambedkar PGCAS-58 Ambedkar & Social Movements PGCAS-59 Ambedkar & the Indian Constitution PGCAS-60 Ambedkar & Contemporary Thinkers --- Post-Graduate Certificate in Business Law (PGCBL) PGCBL-1 Public Law PGCBL-2 Law of Property PGCBL-3 Mercantile Law PGCBL-4 Service Law PGCBL-5 Criminal Law PGCBL-6 Introduction to Intellectual Property &Patent Law Post-Graduate Certificate in Kuvempu Sahitya (PGCKS) PGCKS-01 PÀĪÉA ÀÄ Á»vÀå: ÁªÀiÁ Àå ÀégÀÆ À PGCKS-02 DAiÀÄÝ ÀoÀåUÀ¼ÀÄ : PÁªÀåUÀ¼ÀÄ PGCKS-03 DAiÀÄÝ ÀoÀåUÀ¼ÀÄ : ÁlPÀUÀ¼ÀÄ PGCKS-04 DAiÀÄÝ ÀoÀåUÀ¼ÀÄ : PÁzÀA juà¼àä, PÀxÉUÀ¼ÀÄ PGCKS-05 PÁªÀå «ÄêÀiÁA É, Á»vÀå «ªÀıÉð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊZÁjPÀ gàºà PGCKS-06 AiÉÆÃd É

18 SUBJECT TIME : 2.00 P.M TO 5.00 P.M Post-Graduate Certificate in Information Technology (PGCIT) Post-Graduate Certificate in Computer Application (PGCCA) Diploma in Journalism (DIJ) Diploma in Kannada (DIK) Diploma in Nutrition and Health Education (DNHE) Diploma in Computer Application(DCA) Diploma in Information Technology (DIT) PGCIT-11 Programming in C & C++ PGCCA-1 Computer Fundamentals DIJ-6 Principles of Journalism & Mass Communication DIK-01 PÀ ÀßqÀ Á»vÀå ZÀjvÉæ DNHE-16 Fundamentals of Nutrition DCA-11 Fundamentals of Computers and Information Technology DIT-11 Fundamentals of Information Technology PGCIT-12 Web Technologies PGCCA-2 Programming in C DIJ-7 Survey of Indian Press DIK-02 ÀqÀÄUÀ ÀßqÀ ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ ÀUÀ ÀßqÀ ÀoÀåUÀ¼ÀÄ: DNHE-17 Food Preparation & Nutritional Value of food DCA-12 Office Automation DIT-13 Data Base PGCIT-21 Data Structure and Algorithms PGCCA-3 Data Communication and Networks DIJ-8 Reporting Methods and Press Laws DIK-03 bàazsà ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÀUÀ ÀßqÀ ÀoÀåUÀ¼ÀÄ: DNHE-18 Public Health & of Disease DCA-13 DTP (Desk top Publishing) DIT-14 Communication Networks PGCIT-22 Data Base PGCCA-4 Relational Data Base (RDBMS) DIJ-9 Editing and Specialized writings DIK-04 ságàwãaiàä PÁªÀå «ÄêÀiÁA É ªÀÄvÀÄÛ Á»vÀå «ªÀıÉðAiÀÄ vàvàéuà¼àä DNHE-19 Community Nutrition & Health Education DCA-14 Internet & Web Page Designing DIT-15 Programming in C PGCIT-23 Operating ---- PGCCA-5 Operation ---- DIJ-10 Newspaper and Current Affairs DIK-05 ºÀ¼ÀUÀ ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt (PÉò gád À ±À Ý ªÀÄt zà ÀðtA) ªÀÄvÀÄÛ PÀ ÀßqÀ sáµéaiàä ZÀjvÉæ Under Graduate Certificate Course in Panchayath Raj (UGCPR) Under Graduate Certificate in Nutrition and Food (UGCNF) UGCPR 35 Principles of Political Science UGCNF-30 Nutrition & Food an Overview UGCPR 36 Panchayath Raj UGCNF-31 Food constituents & Food Safety UGCPR 37 Karnataka Politics Under Graduate Diploma in Information Communication Technology (UGCICT) UGCICT-1 Fundamentals of Information Technology UGCICT-2 Office automation UGCICT-3 Computer Networks Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. Practicals and Viva-Voce will be Conducted by the respective Department. 4. Cell/Mobile phones are strictly prohibited in the examination hall, it amounts to malpractice. 5. Examination Center :- Mysuru, Bengaluru, Dharwad, Kalburgi & Udupi.

19 ªÀÄÄPÀÛUÀAUÉÆÃwæ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE ÀæxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï..J. ªÀÄvÀÄÛ.¹.J ÀzÀ«ÀjÃPÉë É ÀÖA gï FIRST SEMESTER B.B.A AND B.C.A DEGREE EXAMINATION SEP/OCT Éà Á À (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ) AiÀÄ è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀ ÀæöxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï..J/.¹.J. «záåyðuà½ué (July/January Cycle) First Semester B.B.A/B.C.A. students ST SEMESTER EXAMINATION OF BBA & BCA STUDENTS BBA TIMINGS 9.00 AM TO NOON BCA SUBJECT CODE SUBJECT CODE Kannada BKN-04 Kannada BKN-04 English BEN-04 English BEN-04 Hindi BHN-04 Hindi BHN-04 Sanskrit Urdu Telugu Business Organization and BSN-04 BUR-03 BTU-04 BBHC-103 Sanskrit/Urdu/Telugu Fundamentals of Computers and programming in C BSN-04 BUR-03 BTU-04 BCADSC Business Dynamics and Decisions BBHC-104 Liner Algebra BCADSC Financial Accounting BBHC AM TO AM General Elective Food Science and Nutrition, Commerce, Information Technology 1. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 2. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 3. The code numbers of the subjects mentioned in the Time-Table relate to questions paper only.

20 ªÀÄÄPÀÛUÀAUÉÆÃwæ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ ªÉüÁ ÀnÖ TIME TABLE J Áè.J¹ì ÀzÀ«UÀ¼À ÀæxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï ÀjÃPÉë É ÀÖA gï FIRST SEMESTER B.Sc DEGREE EXAMINATION SEP Éà Á À (dä ÉÊ/d ÀªÀj DªÀÈwÛ) AiÀÄ è ÀæªÉñÀ ÀqÉzÀ J Áè.J¹ì ÀzÀ«UÀ¼À ÀæöxÀªÀÄ É«Ä ÀÖgï «záåyðuà½ué (July/January Cycle) First Semester B.Sc. students ST SEMESTER EXAMINATION OF ALL B.Sc. Programmes TIMINGS 9.00 AM TO NOON B.Sc (Honors) I.T B.Sc (Honors) Home Science SUBJECT CODE SUBJECT CODE Kannada BKN-04 Kannada BKN-04 English BEN-04 English BEN-04 Hindi BHN-04 Hindi BHN Sanskrit Urdu Telugu BSN-04 BUR-03 BTU-04 Sanskrit Urdu Telugu BSN-04 BUR-03 BTU Fundamentals of IT and Digital Electronics Problem Solving Techniques using C Programming BITDSC-1 Human Development BHSDSC-A1 BITDSC-2 Human Nutrition BHSDSC-B AM TO AM General Elective Food Science and Nutrition, Commerce, Information Technology 4. Candidates are informed to follow the instructions printed on the Answer Book and Admission Ticket 5. For any reason, if the Government unexpectedly declares a holiday on any day on which the Examination is already fixed, the examination shall be held as usual otherwise heard from the University. 6. The code numbers of the subjects mentioned in the Time-Table relate to questions paper only.

KUVEMPU UNIVERSITY OFFICE OF THE UNIVERSITY, JNANASAHYADRI, SHANKARAGHATTA DISTANCE EDUCATION I -YEAR P.G. COURSES THEORY EXAMINATIONS OF DECE

KUVEMPU UNIVERSITY OFFICE OF THE UNIVERSITY, JNANASAHYADRI, SHANKARAGHATTA DISTANCE EDUCATION I -YEAR P.G. COURSES THEORY EXAMINATIONS OF DECE KUVEMPU UNIVERSITY OFFICE OF THE UNIVERSITY, JNANASAHYADRI, SHANKARAGHATTA-577 451 DISTANCE EDUCATION I -YEAR P.G. COURSES THEORY EXAMINATIONS OF DECEMBER 2016 56761 (DPA510) Analytical Chemistry (Dept.

Chi tiết hơn

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín 34 tín (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương

Chi tiết hơn

KCT dao tao Dai hoc nganh TN Hoa hoc_phan khung_final

KCT dao tao Dai hoc nganh TN Hoa hoc_phan khung_final CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: HÓA HỌC MÃ SỐ: 52440112 (Ban hành theo Quyết định số 3604/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI THIỆU

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - dh ktd 2012.doc

Microsoft Word - dh ktd 2012.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ đào tạo: Loại hình đào tạo: Ngành đào tạo: Tên tiếng Anh:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [ _ ]1._dhqtnhahang (1).doc

Microsoft Word - [ _ ]1._dhqtnhahang (1).doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM -------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Ngôn ngữ Pháp Mã số: 52220203 (Ban hành theo Quyết định số 3605/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC ÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ------------------------------- CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----****---- CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Chi tiết hơn

bsc_rvres.txt Date : OSMANIA UNIVERSITY B.SC.(cbcs) NOV (r.v) Changed list Page no.:

bsc_rvres.txt Date : OSMANIA UNIVERSITY B.SC.(cbcs) NOV (r.v) Changed list Page no.: B.SC.(cbcs) NOV.-2017 (r.v) Changed list Page no.: 1 101016441011 MATHEMATICS.3 C 101016468018 MATHEMATICS.3 101016468026 PHYSICS.3 E 101017441056 PHYSICS.1 C 101017468022 COMP. SCIENCE.1 C 101116441002

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH VIỆT NAM HỌC - Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học - Trình độ đào tạo: Đại học - Ngành đà

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH VIỆT NAM HỌC - Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học - Trình độ đào tạo: Đại học - Ngành đà CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH VIỆT NAM HỌC - chương trình: Chương trình đào tạo ngành Nam học - Trình độ đào tạo: Đại học - Ngành đào tạo: Nam học - Loại hình đào tạo: Chính quy - Mã ngành đào

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành theo quyết định số.../qđ-hvnh

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành theo quyết định số 36/QĐ-HVNH

Chi tiết hơn

Phụ lục 1

Phụ lục 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 28

Chi tiết hơn

Draft 1

Draft 1 Giới thiệu về IELP IELP là một phần của Portland State University (Đại Học Tiểu Bang Portland), một trường đại học định hướng cộng đồng với tập thể sinh viên và giảng viên đa văn hóa. IELP mang lại cho

Chi tiết hơn

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CA

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CA BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KIẾN TRÚC (Ban hành theo Quyết định số.../qđ-đhkt

Chi tiết hơn

Profile print

Profile print PROFILE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاء VANGUARDS EXPERTS INSTITUTE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC 2018-2022 Các em sinh viên thân mến! Sổ tay học tập là một trong những tài

Chi tiết hơn

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0 Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 05 Muslim Residential Schools & 04 Minority Model Residential

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc)

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số 1 (2016) 58-65 PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục Nguyễn Thị Phương Hoa*, Lê Diễm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LU

HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LU HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC 2018-2019 NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LUYỆN NGHỊ LỰC MOTIVATING EFFORT NỘI DUNG TỔNG QUAN Học

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1 Ho so dieu chinh_MFT_ (OGA)

Microsoft Word - 1 Ho so dieu chinh_MFT_ (OGA) 2.7.2 Cấu trúc chương trình đào tạo Ngành CNTP dự định tổ chức đào tạo theo hai chương trình (Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu và chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghiên cứu) với cấu trúc

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/ đăng ký) I. THÔNG TIN CHUNG. Họ và tên:nguyễn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin chung về học phần ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Tên

Chi tiết hơn

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006. nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî nj Î fhy«mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006. nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 gf ghœî RU f«nj Î KoÎfŸ btëæl gl«ehÿ

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương trình đào tạo Professional Training Program Lịch đào tạo tháng 07 tháng 12, 2019 Jul Dec, 2019 Calendar Đào tạo nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Awareness training to ISO 9001:2015 4,350,000

Chi tiết hơn

1. DinhDuongTriLieu-Noun

1. DinhDuongTriLieu-Noun PHẦN 7 BÀI THỰC TẬP Với mục đích trình bày cùng độc giả các quy tắc chuẩn mà Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã áp dụng để thiết lập các tiêu đề chuẩn cho những tài liệu thư viện của họ qua việc sử dụng những

Chi tiết hơn

Mẫu trình bày chương trình đào tạo theo tín chỉ

Mẫu trình bày chương trình đào tạo theo tín chỉ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:008 Ch ng tr nh gi o dôc ¹i häc vµ Ò c ng c c m«n häc NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG, 011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế

Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế và Luật So sánh Ngôn ngữ Vietnamese, English Email

Chi tiết hơn

Microsoft Word

Microsoft Word (DSW 21) ASSIGNMENT - 1, MAY - 2015. Paper I : WORKING WITH FAMILIES 1) Explain the family social work in the recent past. Fv È Ã PAÃÈ ((Ä] PÞ (u( ² ßÔ ß ( ÔÈ ( ÉÈ a (È ((2 2) Classify families and state

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

1 Überschrift 1

1 Überschrift 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH "HỆ THỐNG THÔNG TIN Tên chương trình: Chương

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Anh văn chuyên môn Công Nghệ Sinh học (The language

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/04/1983 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Thọ Lập, Huyện Thọ

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND IN TECHNICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM

Chi tiết hơn

Chương trình đào tạo Tiếng Anh trình độ cao đẳng UBND TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Phụ lục 1 Chính quy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Chương trình đào tạo Tiếng Anh trình độ cao đẳng UBND TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Phụ lục 1 Chính quy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc UBND TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Phụ lục 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số:1159/qđ-đhtv, ngày 16 tháng năm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH =======0======= LÝ LỊCH KHOA HỌC PHẠM VĂN HỒNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH =======0======= LÝ LỊCH KHOA HỌC PHẠM VĂN HỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH =======0======= LÝ LỊCH KHOA HỌC PHẠM VĂN HỒNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/11/1973 Giới tính: Nam Nơi sinh: xã An Phụ, Huyện Kinh

Chi tiết hơn

ST Corporate Training Brochure-Viet-2018

ST Corporate Training Brochure-Viet-2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN GIỚI THIỆU SMART TRAIN Smart Train là một tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam chuyên

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Pham Van Tuan - LLKH. FINAL doc

Microsoft Word - Pham Van Tuan - LLKH. FINAL doc Biểu B1-4-LLCN 10//TT-BKHCN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN 1 ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ: ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 1. Họ và tên: PHẠM VĂN TUẤN 2. Năm sinh: 28/03/1978

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH: CÔNG NGHỆ DỆT, MAY Tên chương trình:

Chi tiết hơn

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2015 Ban hành theo QĐ số: 3223/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày

Chi tiết hơn

FIG Working Week 2019

FIG Working Week 2019 Vietnam National Land Information System in e-government Architecture Phong, Dinh Hong General Department of Land administration MONRE egoverment of Vietnam Government Resolution No 36a/2015 on e-government

Chi tiết hơn

BIA CHINH PHAN C.cdr

BIA CHINH PHAN C.cdr ISSN 1859-2333 Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Tập 48c (2017) Volume 48c (2017) Tạp chí khoa học Can Tho University Journal of Science Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn

Chi tiết hơn

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KÊNH YOUTUBE CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH TRONG VIỆC HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KÊNH YOUTUBE CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH TRONG VIỆC HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KÊNH YOUTUBE CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH TRONG VIỆC HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH VIỆT NAM THÔNG QUA MỘT VÀI TIÊU CHÍ CƠ BẢN THE EVALUTION OF USING THE YOUTUBE CHANNEL OF

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM VÀ TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ Đăng nhập bằng tài khoản hoặc Khi gặp vấn đề về UEH, v

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM VÀ TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ Đăng nhập bằng tài khoản hoặc Khi gặp vấn đề về  UEH, v HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM VÀ TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ Đăng nhập bằng tài khoản email@st.ueh.edu.vn hoặc email@ueh.edu.vn Khi gặp vấn đề về Email UEH, vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ Thông tin qua email:

Chi tiết hơn

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2015 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh Courses / Khóa học Duration Jun July Aug Sep Oct Nov De

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2015 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh Courses / Khóa học Duration Jun July Aug Sep Oct Nov De VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 05 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh IRCA Lead Auditor (Đánh giá viên trưởng có đăng ký công nhận IRCA) ISO 900 Lead Auditor QMS (Đánh giá viên trưởng

Chi tiết hơn

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î Ko

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î Ko mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id-600 006. kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î KoÎfŸ btëæl gl«ehÿ M»ait F j brœâ F ò murhiz (ãiy) v.118,

Chi tiết hơn

Đề cương môn học

Đề cương môn học Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa Khoa KT Địa chất & Dầu khí Đề cương môn học VietnamNationalUniversity HCMC Ho Chi Minh CityUniversity of Technology Faculty of Geology & Petroleum Engineering

Chi tiết hơn

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số: 899/QĐ-ĐHM ngày 31 tháng 10 năm 2012 của

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K-Eng CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor * (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá

Chi tiết hơn

tom tat thong tin tieng viet.indd

tom tat thong tin tieng viet.indd TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam: Gắn thực tế với chính sách để tạo sự thay đổi Mở đầu Bản tài liệu chính sách này trình bày các đề xuất nhằm góp phần khắc phục tình trạng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 1_Ly lich khoa hoc cua Chuyen gia KHCN_Tieng Viet Dang Thi Tam Ngoc

Microsoft Word - Mau 1_Ly lich khoa hoc cua Chuyen gia KHCN_Tieng Viet Dang Thi Tam Ngoc LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Họ và tên: Đặng Thị Tâm Ngọc. Năm sinh: 977 3. Nam/Nữ: Nữ 4. Học hàm: Học vị: Thạc sĩ Năm được phong: Năm đạt học vị: 007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09/1957 Giới tính: Nam Nơi sinh: TP.Thái Nguyên, Thái

Chi tiết hơn

±îáßá ýù± [üij±ò] Õü Ïûþ± ÁõöÁ±á æái ±ï Áõ1n»± ý± Áõðɱùûþ [ îála]

±îáßá ýù± [üij±ò] Õü Ïûþ± ÁõöÁ±á æái ±ï Áõ1n»± ý± Áõðɱùûþ [ îála] ±îáßá ýù± [üij±ò] Õü Ïûþ± ÁõöÁ±á æái ±ï Áõ1n»± ý± Áõðɱùûþ [ îála] ï ø ± à ± üßá üij±ò ü Objective : Õü Ïûþ± ü± ýããîâé1 ý Ãà îâýãã±ü1 ûåá Âõö±æÃò1 ùáëîâ Õ±1y íë1 Âó1± úñßáë1±mãã1 ûåáíùëßá Ûý Ãà ü ûþëåã±»±1

Chi tiết hơn

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2012 lạm phát chỉ ở mức thấp (6,81%) và lần đầu tiên

Chi tiết hơn

Lý lÞch khoa häc

Lý lÞch khoa häc LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Họ và tên: Phan Văn Cường 2. Năm sinh: 03//975 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 6/202 5. Lĩnh vực nghiên cứu

Chi tiết hơn

International HR Management Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế Chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ (SHRM) - Tổ chức lớn

International HR Management Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế Chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ (SHRM) - Tổ chức lớn International HR Management Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế Chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ (SHRM) - Tổ chức lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những

Chi tiết hơn

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống Media - LBS

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống Media - LBS 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MEDIA- LBS LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thái Nguyên - 2014 2 ĐẠI HỌC THÁI

Chi tiết hơn

LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLEN

LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLEN LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Đỉnh Thu Phương Viện Kỹ thuật- Kinh tế hiến; Trường

Chi tiết hơn

Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuy

Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuy Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10 Cán bộ

Chi tiết hơn

Mau ban thao TCKHDHDL

Mau ban thao TCKHDHDL TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tập 8, Số 2, 2018 3 12 DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO THỐNG KÊ Nguyễn Minh Hiệp a, Nguyễn Thị Lương a, Lê Văn Phượng b, Nguyễn Thị Minh Huyền b, Đinh

Chi tiết hơn

Phân tích Thiết kế Hướng đối tượng - OOAD

Phân tích Thiết kế  Hướng đối tượng - OOAD The Unified Process is a specific methodology that maps out when and how to use the various UML techniques for objectoriented analysis and design The Unified Process is not simply a process, but rather

Chi tiết hơn

Phát triển văn hoá trường đại học phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Th

Phát triển văn hoá trường đại học phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Th Phát triển văn hoá trường đại học phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tham luận trình bày tại Hội thảo quốc tế: Văn hóa học

Chi tiết hơn

MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1

MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1 MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1 Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng và Sinh thái,

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN. Tên học phần: Báo Cáo Chuyên đề CNSH (Biotechnology Seminar) - Mã số

Chi tiết hơn

TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN 1. GIỚI THIỆU Google Scholar là một công cụ chuyên tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và học thuật, bao gồm các bài báo khoa học, bài tóm tắt khoa học, bài nghiên cứu sơ bộ, bài tóm tắt, báo cáo kỹ thuật, luận

Chi tiết hơn

Vietnames_EV SARC 0809_Khanh Vu

Vietnames_EV SARC 0809_Khanh Vu Tóm Lược của Ban Quản Trị về Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Nhà Trường, 2008-2009Được Công Bố cho Niên Học 2009-10 Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Nhà Trường (SARC) (bắt buộc phải công bố hàng năm

Chi tiết hơn

CS process proposal

CS process proposal Y Tế Thông Minh 24 th June 2016 Masami Eguchi General Manager Panasonic System Solutions Asia Pacific Content table Chăm sóc sức khỏe của tương lai Mô hình chăm sóc y tế thông minh 4 cải tạo chính Những

Chi tiết hơn

Consumer Behavior: People in the Marketplace

Consumer Behavior:  People in the Marketplace Chapter 1: Defining Marketing for the 21st Century Tiếp thị trong thế kỷ 21 1 Nội dung chương What are the tasks of marketing? Các nhiệm vụ của marketing What are the major concepts and tools of marketing?

Chi tiết hơn

SHBM B1 18_19

SHBM B1 18_19 RECENT RESEARCH IN GREEN BEHAVIOR NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI XANH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH LưuTrọng Tuấn PhD in Management (Tiến sĩ Quản trị kinh doanh) PhD in Linguistics (Tiến sĩ ngôn ngữ học) Master in TESOL

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( )

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( ) TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SINH KẾ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Võ Hồng Tú 1 và Nguyễn Thùy Trang 1 1 Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận:

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGUYỄN CẢNH TOÀN (2), NGUYỄN TRỌNG ĐỨC (1) (1) Khoa Công

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 1: 182-189 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ SỤC KHÍ ĐẾN HIỆN TƯỢNG TẮC MÀNG LỌC TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG

Chi tiết hơn

BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU CÔNG TRÌNH KHOA HỌC NĂM 2013 CHỦ BIÊN TS. Phan Huy Phú ỦY VIÊN GS.TSKH. Hà Huy Khoái Khoa Toán - Tin GS.TSKH. Trần Vũ Thiệu Khoa T

BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU CÔNG TRÌNH KHOA HỌC NĂM 2013 CHỦ BIÊN TS. Phan Huy Phú ỦY VIÊN GS.TSKH. Hà Huy Khoái Khoa Toán - Tin GS.TSKH. Trần Vũ Thiệu Khoa T BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU CÔNG TRÌNH KHOA HỌC NĂM 2013 CHỦ BIÊN TS. Phan Huy Phú ỦY VIÊN GS.TSKH. Hà Huy Khoái Khoa Toán - Tin GS.TSKH. Trần Vũ Thiệu Khoa Toán Tin GS. TS. Lê Thị Quý Khoa Khoa học XH&NV PGS.TS.

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp. 14-22 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC HÓA TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 09-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI(75-82)

Microsoft Word - 09-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI(75-82) PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM KHÓM CỦA HỘ NGHÈO Ở TỈNH TIỀN GIANG Nguyễn Quốc Nghi 1 1 Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận: 25/03/2015 Ngày chấp nhận:

Chi tiết hơn