Job Bulletin

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Job Bulletin"

Bản ghi

1 *+,-ÿ/0ÿ ÿ ÿ ÿ +34+,71ÿ5^^6+*5,+/31ÿ0/_ÿ,`7ÿ^/1+,+/3ÿ/0a HIHÿJ:F>ÿKLMN:ÿON:PQÿRDM>:ÿSIIÿ jkÿmnopqÿrsstuvokwvxÿmysqtxzu ^bcdÿ*efghfiÿ++ /^73ÿ5,7aÿIV\ W\SS {HIPI ÿ}ÿ{y~pviÿcad=lt 1565_-,`7ÿ^/1+,+/3 ÿƒ šžÿÿ ÿ Œÿ Œ Œ ÿ šÿ ÿ š šž Žžÿ ŠŒ Ž ÿ Ž Œÿˆ Œš ÿœ Žš ÿ ƒ ÿ ˆ ˆŠÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ³ÿÿÿµÿÿÿ ÿ 5ÿÿ š ªÿœ š Œ Œž Œ ÿ š žÿ ŒÿŒš Ž Œ ÿ ÿ ÿœ ÿ ÿ ÿ"ÿ ÿÿÿ"ÿÿ±ÿ ²ÿ$5ÿÿ³ÿÿÿ"ÿ ÿ ÿÿ³²ÿÿ³ÿÿÿÿÿ1ÿÿÿ"ÿ ÿ ÿ ÿ²5ÿ ÿÿÿ ÿ³ÿÿÿ Œ ÿ«ªÿ ÿ žÿ Œ Ž Œš ÿ ÿ žœÿ ÿ š ÿ ŒÿŸ Ž ÿš Œÿž ž ž ÿ ŒÿšŒ ÿ Œ ŒŸÿ Œÿ žÿ ÿ š ²ÿ ÿ ÿ "ÿÿ³²ÿÿÿ 5ÿÿ5ÿ ÿ ÿ"ÿÿ ÿÿ9ÿÿÿµÿ±ÿ ²ÿÿ ÿ ÿ¹žšš Œÿ Œ ž ÿ 5ÿ 5ÿ ÿÿ" ÿ ±º» ÿÿÿ8¼ÿ"ÿÿÿÿ ÿÿÿ 5ÿ '¼ÿ"ÿÿÿÿ»ÿ ÿ"ÿ ÿÿ#ÿ ½ ÿÿÿ"ÿÿ ÿ±ÿ ²ÿº5ÿ"ÿ"ÿ ÿ"ÿÿ ÿ ÿ±ÿ ²ÿ$ÿÿ ÿ"ÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿ³ÿ"ÿ ÿÿ ÿÿ"ÿ¾ÿ ÿÿ³ÿ³ÿÿ ÿ ¾ÿ ÿ"ÿ ÿ³²ÿÿ ÿ À ¹ Á ¹ Áÿ ƒšƒ ˆŠ ¹ ¹ÿ šÿ Œ ÃŒ ÿ ÿÿÿµ ÿ µ ÿÿ ÿ"ÿÿ"ÿÿ"ÿ ÿ ÿ³ÿÿ³ÿ"ÿÿ "ÿ"ÿ±ÿ ²ÿºÿÿÿÿ±ÿ ²ÿºÿÿÿÿÿ" ÿ"ÿÿ³ÿ ÿÿÿ ÿÿ±ÿÿÿÿÿ"µÿ" "ÿµÿ$ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ¾ÿ ÿÿÿ" ÿÿ ÿ"ÿÿ$ÿÿÿÿÿÿÿ " ÿ"ÿÿ$ÿ5ÿ ÿÿÿÿ"ÿÿ"ÿÿ"ÿ³²5ÿ ÿ ÿ"ÿÿÿÿ$ÿ ÿ"ÿÿ ÿ ÿÿÿ"ÿ 71 11!"#$%&'(330') 21(

2 *++*,-./0ÿ234ÿ56,7-.3,+ ÿ PQÿRÿQÿSÿRÿ"ÿQRÿ"ÿ5ÿÿQÿ ÿrÿuÿqÿÿqtÿÿÿ VQÿÿRÿ"ÿ"ÿ ÿÿqÿÿrÿqqÿÿrÿ PQÿWÿÿRÿ5ÿ5ÿQÿ V"ÿQÿ"QÿÿÿÿÿQ PQÿÿRÿÿRÿ"ÿ"ÿÿQ1QTÿÿ QRTÿRÿ"ÿ"ÿ5ÿQÿQÿQÿQÿ" XYÿÿRÿQÿQÿ"ÿÿ5ÿQ5ÿ5ÿQÿ ÿqÿqÿqÿqÿÿÿzÿÿqÿq ÿÿ"ÿÿ"ÿ ÿÿÿ"ÿtÿqÿ ÿqÿyÿÿ"ÿ P 9QÿQÿÿÿÿÿÿÿÿ"QÿQ Pÿ"ÿÿQ5ÿQ5ÿ"5ÿQ5ÿ QÿÿQÿQÿRÿÿRYTÿÿÿÿZQ ÿ"ÿyrqÿÿrÿÿ ÿ"ÿÿqÿ ÿqÿÿÿrÿÿ[ÿuÿv ÿ]^_`abcÿd^beafa^bgÿ VÿZÿQÿ5ÿQ5ÿRYÿÿ5ÿÿQÿÿ"5 5ÿR5ÿ5ÿY5ÿQ5ÿZÿQÿÿÿÿ"ÿ"ÿQ ÿhÿÿÿzÿ5ÿÿqÿÿqÿ"ÿqÿ ÿz Qÿÿ"5ÿQ5ÿÿQÿÿZ5ÿÿQÿÿÿÿ43ÿQÿÿÿZQ ÿÿÿyqÿhÿÿÿzÿÿqÿ"ÿÿrÿ"ÿy ÿ9ÿÿÿzqÿrÿqÿÿqÿÿÿÿh QÿÿRÿQ5ÿÿÿR5ÿÿQÿQÿhÿÿ"ÿÿRYÿ ZÿÿÿÿÿQQÿQÿÿ5ÿQÿRYÿQÿ RY ÿÿ"qÿ5ÿÿqÿrÿÿqÿryÿqÿqÿqÿÿ 9QQ5ÿRÿ"ÿ"Qÿ5ÿÿÿÿÿSQÿÿiQÿQ RYÿÿÿÿ"ÿRYÿQ5ÿQÿÿQÿÿiQ5ÿQÿ5 ÿqÿÿstÿ[v hÿÿz"ÿ"ÿqÿqÿsÿÿÿÿÿÿ"rÿr7 Sÿ"ÿQÿÿR5ÿQ5ÿÿÿQÿÿS ÿlmnoÿdpqrsqtÿa uqÿ"ÿÿÿÿqÿzÿqÿ"ÿÿ"ÿqÿÿr5ÿq5ÿ `oyzmq{ qÿy}~ ÿ9ÿ9wÿqÿÿ()ÿÿÿÿ0)ÿzÿÿ"ÿÿqqÿÿ ÿrÿ ÿlmnoÿdpqrsqtÿa VQÿQÿZÿ"ÿÿR hÿ"ÿqÿÿÿqÿq PQÿQÿiÿQ ÿryÿÿ5ÿ5ÿÿÿqÿ"qtÿ9x%ÿrÿÿ" Vÿ"ÿÿÿQÿÿQÿRÿÿQÿÿR ÿuÿqÿÿqÿqÿq j.,.j6jÿk6/0.5.7/-.3, !"#$%&'(330') 41(

3 ÿ 71 11!"#$%&'(330') '1( *ÿ+ÿ+ÿÿ"ÿ"ÿ+ÿÿ+ÿ+ÿ","ÿ+5ÿ+5ÿ"-ÿ+ÿ. /ÿ"ÿÿ ÿ478 $ÿ+ÿÿÿ9+5ÿ:ÿ+ÿÿ-5ÿ+ÿ+ÿ;ÿ <ÿ+ÿ+ÿÿ+ÿ+ÿ+ÿ= >ÿÿ+ÿ"ÿÿ"ÿÿ<ÿ+ÿ *+ÿ+ÿÿ5ÿ5ÿÿ5ÿ+ÿ <ÿ"5ÿÿ+ÿÿ- A5ÿ5ÿ+ÿÿÿ+ÿ"ÿ-?ÿÿ- 5ÿÿÿ+ÿÿ %ÿÿ+ÿbÿ+ÿ +ÿÿÿ"ÿ"ÿ+ >ÿÿ5ÿÿ+ÿ+ÿ"ÿÿ<ÿ%ÿ% C?ÿ++ÿ+ÿÿÿÿ;ÿ=ÿ+ÿÿÿ+ÿ ++,ÿ"ÿÿ+ÿ-?ÿÿÿ"ÿ D3EFÿGHIJKILÿM NF7O3IPQIÿ7R8 ÿshiÿe17tiuÿv3wx8ÿ <ÿÿ"ÿ:ÿ+ÿÿ+5ÿ5ÿÿ+ÿ + /ÿ"ÿÿ+ÿ+ÿ *ÿ+ÿ+ÿÿ"ÿ"ÿ+ÿÿ+ÿ+ÿ" Yÿÿ"ÿÿ+ÿ+ D3EFÿGHIJKILÿM ÿ478 ÿshiÿe17tiuÿv3wx8ÿ $++ÿ-ÿ5ÿÿÿ-ÿÿ+ÿ:ÿ+ A"ÿ"ÿ"+ÿ5ÿÿÿZ++ÿ %ÿ+ÿ"ÿ5ÿÿ+ÿ++ÿÿ [2JIFXIX\GIL42R2JE4IX8ÿ ÿ/ÿ+ÿ+ÿÿ"ÿÿ+ÿÿ<ÿ<"ÿ+]ÿÿÿÿ ÿ+ÿÿÿÿ+ÿÿÿÿÿ+ÿÿ"ÿ+ + /ÿ+ÿ+ÿÿ"ÿÿ"ÿÿ"-ÿ"ÿÿ7 D3EFÿGHIJKILÿM8ÿ$<<ÿ+ÿ/ÿABÿ"ÿÿÿÿ"ÿ5ÿ+ÿ$<< *+ÿ/ÿabÿ-ÿ(ÿÿ"ÿÿ+ÿ,* <"ÿÿÿ+ÿ5ÿ+ÿÿÿÿÿ-ÿÿ:ÿ"ÿ<" ÿÿÿ"ÿÿ+ÿ$<<ÿ*+ÿ/ÿabÿ+ÿ$<<ÿ+ÿ/ÿab -ÿ(ÿÿ"ÿÿÿ+ÿ ^ `ab^cadeÿ^egÿhi`ibcadeÿ_jdbihh 0DD[MG0SMklÿDmkGnooÿ Yÿÿÿÿÿ0VV32JE427FXÿO23ÿ1IÿEJJIV4IPÿ7FÿEÿJ7F42FW7WXÿ1EX2XpÿSH2X

4 *+,*-./0+1/ÿ034ÿ,567+ÿ3/ÿ314ÿ/.0+ÿ8./96-/ÿ16/.,+:ÿ *+5+D31/ÿ/6ÿ/9.7ÿC67./.61:ÿEÿÿÿÿFÿÿÿÿGH Fÿÿÿÿÿ6*35ÿ+B30.13/.61ÿC*6,+77ÿ.7ÿ/+1/3/.D+54ÿ7,9+<-5+<ÿ>6*ÿV6D+0?+*ÿWA C67./.61:ÿFÿÿÿKÿ"ÿÿÿ5ÿÿÿU"FÿFFÿKÿ NCC5.,3/.617ÿ8.5ÿ?+ÿ,60C+/./.D+54ÿ7,*++1+<ÿ?37+<ÿ61ÿ/9+ÿ ÿT-35.>.,3/.617ÿ6>ÿ/9.7 ÿkÿÿÿfÿ ÿÿÿ715ÿfÿiÿÿhgÿ LMNOÿPQR;LSS HÿJÿÿ XYXXÿZ[7ÿ\ÿ]ÿÿÿÿFÿÿFFÿÿÿÿ%ÿ" ÿÿfÿÿÿÿfÿkÿÿufÿÿ"ÿÿÿh 8./9ÿ/9+ÿ<+C3*/0+1/ÿ/+1/3/.D+54ÿ7,9+<-5+<ÿ61ÿ/9+ÿ8++=ÿ6>ÿV6D+0?+*ÿfgAÿXYXX:ÿ9ÿFF ÿ"ÿÿÿÿ5ÿÿfÿkÿÿghÿgÿdÿ_ÿfÿ9f SLaL;bcRVÿPQR;LSS \ÿffÿÿÿÿÿÿÿÿ]ÿkÿÿfÿÿÿ eÿ\ÿffÿÿÿÿÿkÿÿfÿÿÿÿÿ7+5+,/.61ÿ.1/+*d.+8 ^ÿ_`ÿ ÿ5ÿkÿÿÿ"ÿÿifÿÿi5ÿÿkÿÿÿf ]Z`ÿFFÿÿÿGÿFÿZ`ÿ"ÿÿeÿÿÿKI5ÿÿKh FÿÿKÿÿ"FÿÿIÿÿÿ9ÿÿÿKÿ ÿfu"ÿÿÿ"ÿiÿk5ÿ"ÿÿfÿ ÿkÿÿÿ"ÿ"ÿÿÿÿeÿkÿÿfÿÿ %ÿ"ÿ\ÿÿÿufÿÿÿÿÿhÿfÿ cvjrqonbcrvÿnkrlbÿpqrrjÿrjÿlml;nbcrv /*317,*.C/7q:ÿ NmmcbcRVNaÿcVjRQONbcRV FÿÿFÿFÿFÿÿÿ P67./.617ÿ.1ÿ/9.7ÿr6?ÿ,5377.>.,3/.61ÿ3*+ÿ*+C*+7+1/+<ÿ?4ÿ/9+ÿS-114D35+ÿL0C N776,.3/.61ÿoSLNq:ÿ \ÿ"ÿfÿkÿÿÿÿÿf"fÿÿifÿkÿ FÿFÿÿÿÿÿ]FÿÿFÿÿ Œuƒŷz ÿœxyx uƒtx ÿƒy y~ƒ ÿ~x {ˆ u ÿƒuˆ xœuÿ u uˆÿƒy y~ƒ ÿ ˆxy ÿƒy y~ƒ ÿ x zÿû yx{ƒtx stuÿwxyzÿ{ ÿ}~z uÿxƒÿ ÿ ~ ÿ {ŷ~xyzÿ {zuˆšÿ yÿxƒÿytuÿ { xœzÿ{ ÿytuÿwxyzÿ{ ÿ}~z u Žu ÿœ Œuˆÿ{ˆÿ }ÿû yu ÿ u xœ ÿœ{ xyx{ ÿžuuyxœÿœt ˆ ŒyuˆxƒyxŒƒÿ {ˆÿŽuuyxŒ ˆ Œu ÿû xžx{ÿ xœ ~ xžÿû xžx{~ƒÿ ûƒƒÿ{ˆÿžˆ{{ xžÿ ˆ ŒyxŒu ÿœ{ {ˆ ÿƒu ÿ xœ ~ uƒÿžu uˆ ûž Œz ÿœtx xŷt ÿ u xœ ÿœ{ xyx{ƒÿû yu ÿy{ÿ ûž Œzÿ{ˆÿŒtx xŷt ÿ û ƒy uu xžÿ{ˆ u xœ ÿœ{ xyx{ƒÿû yu ÿy{ÿ û ƒy uu xž ÿžu uˆÿx uyxyzÿ {ˆÿŽu uˆÿu ûƒƒx{ ÿƒu ~ {ˆxuy yx{ÿ xœ ~ xžÿtuyuˆ{ƒu ~ xyz ÿt{ {ƒu ~ xyzÿ ÿ xƒu ~ xyz ÿuytxœÿ{ˆÿ yx{ ÿ{ˆxžx {yÿy{ÿ xƒœˆx x yuÿ Ž xƒyÿ ÿ ~ x xu ÿ xœ yƒÿ{ˆÿu {zuuƒÿ{ÿytuÿ ƒxƒÿ{ ÿ Œy~ ÿ{ˆÿ uˆœux u x {ˆ yx{ ÿ ÿ tzƒxœ ÿ{ˆÿ uy ÿ xƒ x xyzšÿ xœ yƒÿuu xžÿƒ uœx ÿ ŒŒ{ { yx{ƒÿ {ˆ yuƒyxžÿƒt{~ ÿƒ~ xyÿ ÿû ~uƒyÿy{ÿytuÿ u ŷ uyÿ{ ÿ ~ ÿšuƒ{~ˆœuƒÿ yÿyx uÿ{ ÿ xœ yx{šÿ ÿ œœ žÿ «±²²³ µ ¹µ º» ÿ ¼ ½¾½ÿ ÿ À ÿ Áÿ ±À ÿâ¾¾áÿ ±²²³ µ ÁÿŸ ÿãä¾åæ ž ÿ ÿ ÿ ž ÿ ÿªž ÿ ž ÿ «ÎÏÐÑÿÓÔÕÖ ÕØÿÙÙÿÚÛÜÜÏÕÝÕÑÞÐÏÿßÛÕàÞáâÑÑÐáØÕ ÿãê ÙÑàÞØÛÖÞáâÑàÿäâØÿÖâÝÜÏÕÞáÑåÿÞÔÕÿàÛÜÜÏÕÝÕÑÞÐÏÿæÛÕàÞáâÑÑÐáØÕçÿ Ç ÿèââé¾¾êêëÿ œ ÿÿì ŸÍ ¼ÿžž žÿ 71 11!"#$%&'(330') 81(

5 ÿ 71 11!"#$%&'(330') 31( *+,-ÿ-/ ÿ7/2-5,8446,92ÿ:,1ÿ;2ÿ6ÿ09,369<ÿ5881ÿ,4ÿ5+2ÿ2=61/65,84ÿ8>ÿ<8/9 JKLMNLÿPLÿMQRSNLQÿTUMTÿVWXÿYSKÿPLÿZTS[LQÿWXTZÿW\ÿTUSNÿ]M^LÿM\TL_ÿ`aÿ[SbXTLNc dul_l\w_leÿstÿsnÿplntÿtwÿfw]vÿtulÿnx]]kl[lbtmkÿgxlntswbnÿtumtÿ_lgxs_lÿtlhtÿmbnyl_n \_W[ÿTUSNÿ]M^LÿSbTWÿMÿQWfX[LbTÿTUMTÿVWXÿfMbÿNMRLÿWbÿVWX_ÿfW[]XTL_eÿ]_WQXfL VWX_ÿ_LN]WbNLNÿSbÿTUMTÿQWfX[LbTeÿMbQÿTULbÿfW]VÿMbQÿ]MNTLÿTULÿ_LN]WbNLNÿSbTWÿTUL N]MfLÿ]_WRSQLQÿPLKWYcÿiQQSTSWbMKVeÿ]KLMNLÿNMRLÿVWX_ÿYW_jÿfWbTSbXWXNKVc *+2ÿ? Aÿ6001,?65,84ÿ64Aÿ ÿ58ÿ-/ ÿ7/2-5,84-ÿ?84-5,5/52ÿ64 o}voy~oÿs nÿ oÿ}owuo~no ÿmyÿnƒoÿ m ÿt uv~tnvmy wm} 2-/32-ÿ36<ÿ;2ÿ656?+2AGÿ;/5ÿ5+2<ÿ:,1ÿ485ÿ;2ÿ6??2052Aÿ,4ÿ1,2/ÿ8>ÿ?830125,4Bÿ5+2ÿ 8; ˆms}ÿ}o my o ÿnmÿnƒoÿrso nvmy ÿnƒtnÿ}orsv}oÿxmsÿnmÿ ontvuÿxms}ÿ t~ z}msy ÿty o{ o}voy~oÿ ƒmsu ÿvy~us oÿnƒoÿwmumšvyzÿvywm}tnvmyp ÿ *+2ÿ4/3;29ÿ8>ÿ<269-ÿ8>ÿ2k029,24?2ÿ<8/ÿ+6=2ÿ+6Aÿ029>893,4Bÿ5+2ÿA/5,2-ÿ5+65ÿ<8/ÿ692 A2-?9,;,4BŒ *+2ÿ4632E-Fÿ64Aÿ5<02E-Fÿ8>ÿ89B64, 65,84E-Fÿ:+292ÿ<8/ÿ8;56,42Aÿ-/?+ÿ2k029,24?2Œ 64AG Ž8/9ÿ9812ÿ64Aÿ-02?,>,?ÿ ,;,1,5,2-ÿ:,5+,4ÿ5+2ÿ89B64, LN]WbNLNÿTWÿTULÿNX]]KL[LbTMKÿgXLNTSWbNÿTUMTÿSbQSfMTLÿ NLLÿ_LNX[L ÿm_l fwbnsql_lqÿsbfw[]kltlcÿ <ÿ?+2?i,4bÿ5+2ÿ Ž2- ÿ ÿ;218:gÿdÿ,4a,?652ÿ5+65ÿdÿ+6=2ÿ926a 5+2-2ÿ,4-59/?5,84-ÿ>89ÿ?830125,4Bÿ5+2ÿ-/ ÿ7/2-5,8446,92ÿ64Aÿ,4ÿ6??89A64?2ÿ:, ÿ,4-59/?5,84-GÿDÿ/4A29-564Aÿ5+65ÿ:9,524ÿ ÿ58ÿ5+2ÿ-/ ÿ7/2-5,84E-F 1,-52Aÿ;218:ÿ692ÿ927/,92AGÿ,4ÿ89A29ÿ58ÿ2=61/652ÿ3<ÿ7/61,>,?65,84-ÿ>89ÿ5+,-ÿ08-,5,84ÿ64Aÿ>89ÿ3< AA,5,8461<GÿDÿ?295,><ÿ5+65ÿDÿ+6=2ÿ? Aÿ5+2ÿ>818:,4Bÿ-/ ÿ7/2-5,8446,92ÿ84 3<ÿ8:4Œÿ5+2ÿ64-:29-ÿ6??/96521<ÿ92>12?5ÿ3<ÿ596,4,4BGÿ2A/?65,84ÿ64Aÿ2k029,24?2Œÿ64AGÿD /4A29-564Aÿ5+65ÿ3<ÿ ÿ692ÿ-/; ÿž2- ÿ 8ÿ<8/ÿ+6=2ÿ6ÿ+,B+ÿ-?+881ÿA,01836ÿ89ÿ64ÿ27/,=61245ÿE š Fÿ64Aÿ>8/9ÿ<269-ÿ8>ÿ;/,1A,4Bÿ =,2:GÿA2-,B4Gÿ89ÿ?83;,465,84ÿ;/,1A,4Bÿ,4-02?5,84ÿ2k029,24?2Œÿ ÿ64ÿ --8?,652 -ÿa2b922 ÿœ ÿ ÿ/4,5-ÿ89ÿž ÿ7/69529ÿ/4,5-ÿ>983ÿ64ÿ6??92a,52aÿ?812b2ÿ89ÿ/4,=29-,5<ÿ:, ÿ?8/9-2:89Iÿ,4ÿ24B,4229,4BGÿ69?+,52?5/92Gÿ89ÿ6ÿ921652Aÿ>,21AŒÿ ÿ5:8ÿ<269-ÿ8> ÿž2-ÿÿ 8 ÿ @C126-2ÿA2-?9,;2ÿ5+922ÿ;/,1A,4BÿA2-,B4Gÿ0164ÿ92=,2:Gÿ89ÿ;/,1A,4Bÿ,4-02?5,84ÿ098 2?5-ÿ>89ÿ:+,? ?5-Gÿ<8/9ÿ9812ÿ64Aÿ ,;,1,5<ÿ,4ÿ?830125,4Bÿ5+2ÿ098 2?5-Gÿ64Aÿ5+2ÿ>,461ÿ8/5?832ÿ8> 26?+ÿ098

6 ÿ 2B7:07ÿ75476ÿRSTÿ/5ÿ4.7ÿQ3FÿQ7B3I, ;:47,ÿDB7:07ÿB/04ÿP396ÿ<764/>/<:4/35ÿ59=Q76ÿQ7B3I,ÿ?>ÿP39ÿ;3ÿ534ÿ.:L7ÿ4./0ÿ<764/>/<:4/35G *ÿh789/67;ÿu9704/ !"#$%&'(330') (1(

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

Algemene Voorwaarden - Google Docs

Algemene Voorwaarden - Google Docs 01234353ÿ7889935ÿ 8518ÿ39ÿ853ÿ1234353ÿ889935ÿ ÿ31#84ÿ! ÿ4988$ÿ ÿ523ÿ8ÿÿ 1ÿ ÿ3535ÿ 3ÿ23!9"#ÿ4#35ÿ5ÿ3ÿ4988$ÿ98"%35&ÿ33ÿ5ÿ33ÿ01234353ÿ7889935ÿ29852ÿ5ÿ,8339ÿÿ31#3ÿ%3552ÿ5ÿÿ##889ÿ#5ÿ93"13935ÿ5ÿ335ÿ!3-5252ÿ5ÿ853ÿ39%3ÿ5ÿ

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine +'3%3ÿ3ÿ[2296ÿ 236ÿ09383ÿ9ÿ\2ÿ/'22ÿ\ÿ9.996 65ÿ+21 OPQRÿPTUQUPÿVÿWXYWZOXTPT ]'ÿ^23ÿ&7ÿ\326ÿ016ÿ26ÿ973 /]ÿ)[0+_\_ÿ*ÿ[#. ÿ``ÿabb1c 1!234ÿ46789ÿ:;948ÿ?48ÿ@

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326 MNALOÿ;ÿP=QDEARD=EÿS=LQÿTÿ?ERLUÿVÿ86WWX 6789ÿ;ÿÿ?@AÿB@CDEFÿ?GHC@CEHCÿIEÿJ=KCLEAEHC YDZRLDHRT [C@CHRÿ\ECT 697+(ÿ ]^ 97" YDZRLDHRÿMOOLCZZT [R>OCERÿ?EL=@QCERT $513ÿ*ÿ40(ÿ9ÿ 6&982ÿ789ÿ511$5ÿ _98ÿ](ÿ `'ÿ

Chi tiết hơn

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678 #$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ JKA?ÿDAFLMNJOÿ67897ÿÿÿFBÿ6B9ÿÿÿ78ÿÿÿBÿP7ÿ8ÿÿÿ99ÿ?789ÿ FBÿB@ÿÿÿ7ÿ9ÿ78ÿ8ÿ8ÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ78ÿ8ÿÿ7897ÿ7ÿÿR7JKO?ÿG998S

Chi tiết hơn

123ÿ56789ÿ389ÿ5 \`aÿ,-./->bÿp6:ch9:;57

Chi tiết hơn

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme 012341561ÿ81596 62ÿ9ÿ662ÿ ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ#%&!ÿÿ%'($! #ÿÿ!)#&ÿ!* +,-./,01,ÿ3,041567ÿ7899:-;ÿ:7ÿ:.ÿ80;ÿ?@=A 01ÿ3456ÿ7890 ÿ" 23488456ÿ73ÿ8046ÿ92 %ÿ%'ÿh*" 2934I0ÿJ8K34 2635 %%$'ÿ0,ÿ"ÿ1ÿ&ÿÿ$%!ÿÿÿ!ÿÿ$' ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago ÿ"#$%&ÿ'()* 01234356ÿ89ÿÿÿ +ÿ,-./ÿ011/23 4$55%& ==9/.6Aÿ:9ÿÿ9-ÿ9196/6:9ÿ196:.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿ=999ÿ:2ÿ,.9:.=:ÿE3:29A2ÿFG 1=6:ÿ97ÿ:2ÿ9196/.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿÿ9:3ÿ/.6Aÿ:2ÿI6 :29A2ÿJ=2ÿ1.9/ÿ97ÿÿ63ÿ3ÿ97ÿ:2ÿ9:ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿ89-ÿ/9>6

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

University of Mars at Upper Volta Base

University of Mars at Upper Volta Base ÿÿÿ ÿ12/ÿ334335ÿ33433ÿ0,#")'&ÿ333ÿ 9*$%"ÿ:',#)4ÿ10;ÿ!"#$%&ÿ'$($%ÿ#($")ÿ 48ÿ7ÿ7646ÿÿ ÿÿ345678ÿ985ÿ ÿ?@ÿa

Chi tiết hơn

Stampa Regolamento CdS

Stampa Regolamento CdS ,#34#'5676ÿ8ÿ+-!"#$%&'()*+,+-.ÿ)ÿ,/+0102+. ÿ ÿ:b%#$#'?3abc!dec%#'*(f7g )0(+)0)@ÿ;=@ )0(+)0+9:+,.ÿ;.0? )99+?-)ÿ9.-+:.0+.ÿ*+ +- ÿ:e4%#' 0EX#$!DEC%#ÿABÿYZ[\]QY\]YH^YT_ÿ`_aYbY^_Z^\ÿ_bb_ÿc]d[\HHYdZ\ÿH_ZY^_]Y_ÿeY

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

<? echo $courseName ?> Syllabus

<? echo $courseName ?> Syllabus ;:9:;?@ÿB@C@97DEÿF@:E6GC HIJKÿLMNOÿPÿIQ7;4RÿSMTN HIJKaLMNOaSMMÿaÿIQ7;4RÿSMTNÿbE:QCWcD94?9Cd6=d@G=cD6=7C@CcefgLOhÿIV>9i=C ÿ3456789:;64 U9D=>:Vÿ3456789:;64W (!)ÿ*11+,+1-)../0100--2ÿ 1ÿ)[!/!) Xÿ!)ÿÿ)ÿ)ÿ)ÿ!)1!)ÿ1ÿÿÿ!)ÿ!)YÿÿÿZ")Zÿ!)ÿ)ÿ

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

show_multidocs.pl

show_multidocs.pl ÿ š ÿ œ ÿž žÿÿ ÿ6'ÿ()7ÿ #ÿ ÿÿ ÿ œ ÿ ± ÿ ÿœ²ÿž ÿ ÿ ª ÿ ÿ ««ÿ ÿ 78ÿ9:;ÿ6ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿ ÿ"$ÿ!%&ÿ!ÿ"ÿ ÿÿ?(@aÿ B1)()FÿH>7ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿÿ4mhk>)(ÿÿ

Chi tiết hơn

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc WǸNƒÿ NPNƒÿ N N7c` NÿB ƒn7`]ƒÿ N `ÿ[5oÿ N `ÿ[[yÿ ÿpƒabÿ AƒƒǸ`ÿ :J

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 3-12-1987 English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger

Chi tiết hơn

Vincentian Member E-Newsletter

Vincentian Member E-Newsletter 012345677ÿ911ÿ512ÿ1714ÿ73277ÿ 12ÿÿ04ÿ ÿ"#$ÿ%&'ÿ(ÿ)*+, -,* $,./0ÿ2344356ÿ7898:;:68ÿ ÿ5?ÿ?03:6@4aÿ364b30:@ÿcdÿe54b:fÿg9f/:4aÿh05=36hÿ36ÿi5f36:44ÿ96@ C/3F@36Hÿ9ÿ;50:ÿJ/48ÿ=50F@ÿ8I05/HIÿB:04569Fÿ0:F983564I3B4ÿ=38Iÿ96@ÿ4:0G3K:ÿ85

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series ÿ1232456637ÿ926ÿ26ÿ66ÿ664 PQRSTUVWÿYZ[Q[\]ZTÿVY^S]VYÿU_`U ]QTÙàU][QTÿbYÿR[QYÿc`TUÿ`QR `ZZSV`UYaWÿd]U_ÿa]UaYÿU[ÿQ[ÿZ`ab`ZeTf gqrÿz[qhyvi]qiÿh[]zyjÿr`ùjÿ`qr h]ry[ÿuyz_q[a[i]ytÿ`tÿdyaÿ`tÿu_y YhYVÿiV[d]QiÿkPQUYVQYUÿ[cÿl_]QiTm

Chi tiết hơn

Zapoctova_MAB3_1819.dvi

Zapoctova_MAB3_1819.dvi ÔÓ ØÓÚ Ô ÑÒ ÔÖ º ½ Þ Ô Ñ ØÙ ¼½Å Ú Ö ÒØ Ø Ö ¾ º Ð ØÓÔ Ù ¾¼½ ½ ¾¼ ½ ¾¼ ➊ Ó óµ Æ Ð ÞÒ Ø ÑÓÒ ÒÒÓÙ Ù Ö ÔÖ Þ ÒØÙ Ó ÒÓØÙ ÒØ Ö ÐÙ x 0 1 1+y 4 dy ÙÖ Ø Ó ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò º Î Ð Þ Ô Ø Ó ØÚ ÖÙ Ú Ò Ó ÒÑ ØÓÖ Ðݺ ÎÝ Ø Ø Ø

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn

livro_exercicios_I.dvi

livro_exercicios_I.dvi º Ì ÇÊ Å ÍÆ Ç ÁÅÈÄ ÁÌ º Ì ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø º Ø Ó Ó ÐÙÐÓ Ö Ú ÙÒ Ò ÓÖÑ ÑÔÐ Ø º ÆÓ Ò Ð Ó Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ô Þ ÒÙÒ Ö ÓÒ Ñ ÕÙ ÔÐ Ú Ð Ó Ø ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø ÐÙÐ Ö Ö Ú Ô Ö ÙÒ Ò ÑÔÐ Ø Ñ ÒØ º Ü Ö Ó Ö ÓÐÚ Ó º ½º ÅÓ ØÖ ÕÙ ÕÙ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx Topic Five READING AND TRUTH PURSUIT PROGRAMS Reading Programs I. Purpose of the Programs (2 min): A. To build up an atmosphere of reading in the churches B. To have the saints build up a habit to read

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú.. 12452/12.01.018/2011-12 º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆÅú Š ú í¾ ½ œ ºÄÆ ½Ä Ê ˆ½Å º ½ ž ˆ½Å î ú ˆÊÅÍ Ê º»

Chi tiết hơn

cenb b_8k.htm

cenb b_8k.htm ÿ!"#ÿ%ÿ&'()*+%,+-%.)/!01234ÿ5678ÿ!"# @>B:CDBEA;F>ÿBGHHhaLJNO`ÿAaPÿQgÿbXcW B:CC>;=ÿC>]GC=ÿ YGCHÿZ[\

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

kl03.dvi

kl03.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 255 ÑÑ Ö ¾¼½ Themenvorschläge für die kleinen Übungen am 4.-5. März 203 µ F R 2 R ÙÒ f,g R R Ò «Ö ÒÞ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Òº Ò Ë F ( f(x),g(y) ) ( ( ) Fx f(x),g(y) f ) (x) = ( ) F y f(x),g(y)

Chi tiết hơn

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ % % ( % ( ( ( & & D GFE H I J K L L M % ¼¹¼º¹ÈÀÇ ¹ÃÂÆÅÄ à ¹¼ ¼ À À½ ¾¼ ¼ ¹ È ¹ ÉȾb[ y}}yw } y} w} yx d_â༹¼º¹à¹à⹺àdaíì ÛÚ y} w z } w ƒ } } { w { ƒ v{{ { w w}ƒ }ˆw{yŠv w wv y w} y y w w}x x w { v }

Chi tiết hơn

ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø

ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø¹Ñ ù Ý Ò Ò Ñ Ñ Ý Ö º ù Ú ÑÑ Ý¹Ý ÀÝ Ø ÝØ ½º ÒÑ Ñ Ú Ã

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

request.pdf

request.pdf 1234567ÿ94ÿ6ÿ366ÿ3773654ÿ3666ÿÿ5566ÿ ÿ ÿ?+,(,($+36+;ÿ'2%ÿ 123'45ÿ6() ÿ./ÿ0//3ÿ./6376//3ÿ 6,-!'6(5ÿ'+9'(6)+ÿÿ'(ÿ+ÿ()ÿ

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 17 September 2014 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }è ~ 2014 12 1 Ž 12 ÌÍ g zèr X 遵约委员会提交作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议的年度报告 œ ² ³ ~ r g sµ l ~ q ¹ ~ q}k{ r 2013

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

Living Values Education Newsletter May

Living Values Education Newsletter May 012134ÿ6789ÿ9713ÿ8 ÿÿÿÿ 3ÿÿ(#**ÿ("+ÿ4"$ÿ9"#ÿ%ÿ" ÿ!"#ÿ$"%ÿ&ÿ'ÿ(#)*+),ÿ-%+ÿ,#ÿ&ÿ. ÿ/012,#ÿ3#$)ÿ4" 5+6 3ÿÿ(#**ÿ("+ IJ+KÿF849?7ÿ71217ÿÿL47?7ÿ6123ÿ678ÿ37ÿ97MN O*Kÿ06ÿ13ÿP73 Q#R V+ÿ9)ÿ

Chi tiết hơn

36 algebraic fractions.wxp

36 algebraic fractions.wxp Lesson 36 Algebraic Fractions rational expression! " % " & ' + " D " ß ß + D ( )! & *! )! & %" Caution! + )! + " & " & + ß ß ß +!! (, &! %! )! ), -!. Reducing Fractions /!0!! 12 )! + & "!, &! 3 % " ( Î*

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90 /0123ÿ563789ÿ:ÿ;68?@ABÿ DEFGHÿJEKKLMNGOHÿPLQGNHLÿRSFLTÿUVGWLXÿYWOWLZ [SH\ÿY\VWQLWGNÿ]LO^\ÿ_SW\ÿ_MG^LWMOGVÿRSFMGNOVW `abcdefÿhijeaklfkbm MLZZSMLZÿOVXÿZQEN ÿheoxgvyÿomlÿlzlnwlx}ÿdefghÿ_lh^onÿoÿplomÿqghÿrstuvwÿgvnememowlzÿz\vwqlwgn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - September

Microsoft Word - September Wednesday, April 19, 2017 WEDNESDAY FILE Wednesday, September 19, 2018 IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day (Scotiabank Arena) 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization

Chi tiết hơn

Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ Ë ÍÆ Ç Í ÌÊÁÅ ËÌÊ ¾¼¼ Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ ÈÖ Ø Áº Ê Ô Ó ÒØ Ö Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ð ½º ÐÙÐ Ö µ sen xdxº µ 2π 0 sen xdxº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y =

Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ Ë ÍÆ Ç Í ÌÊÁÅ ËÌÊ ¾¼¼ Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ ÈÖ Ø Áº Ê Ô Ó ÒØ Ö Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ð ½º ÐÙÐ Ö µ sen xdxº µ 2π 0 sen xdxº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y = ÆÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØÒµ ËÍÆÇ ÍÌÊÁÅËÌÊ ¾¼¼ ÆÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØÒµ ÈÖ Ø Áº ÊÔ Ó ÒØÖÒ Ò ÙÒ ÚÖÐ ½º ÐÙÐÖ µ sen xº µ π sen xº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y = sen x, y =, x =, x = πº ¾º ÐÙÐÖ xsin x. b) sin xcos x. c) xe x. d) e x sin

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

ASHTON MEADOWS UPDATE

ASHTON MEADOWS UPDATE IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization (School Library) 27 Terry Fox Run 28 Area Cross Country Meet Wednesday, April 19, 2017

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

avwl0405solow.dvi

avwl0405solow.dvi " # $&% ')( &+*, -./ 01 2 3145 6 78 9;: = 7? 5 @ A B;CD 5 @ E FG87 5 7H Q16 8MRBGFG85 S @ 5? TUV WPXCG9;MYZV [ ^6 8TV_ `a-[v-ugb;ucga! IGCGH;9;8 5 C51D J 9;?1KLC5 J BG6 M C5 7 H"9;:GN = 7? 5 @ A B;CD

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 Million $5 Million $7.5 Million Achievement Distinction

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled www.anilrana13014.weebly.com www.k8449.weebly.com 1 11 7 t PD 30T NSY 25.00 ISBN 81-7450-580-6 ➊➋➌➍➎➏➐➌➑ ➊➒➑➎➓➌ Ï Ð Ñ Ð ÒÓ Ô Ñ Õ Ó Õ Ö Õ Ï Ò ØÙ Ú Ï Û Ö Ö Ü Ð Ý Ò Ï Þßà➊áàâ➍àã➌➑àäáà ➋åæ çè➐➌é➌ß ➎➋ê➌➌ë ➋åæ

Chi tiết hơn

A_calculus_for_mobile_network_systems.dvi

A_calculus_for_mobile_network_systems.dvi 1!"#$%"2 "& "'3 (%)''4 1 *+,-./01,2,+03/4516.37**897:;

Chi tiết hơn

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 1-11-2002 Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d 232 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 Roger J.

Chi tiết hơn