ÍÌÇÅ ÌÁ Ê Æ ÇÅ Î ÊÁ Ì Æ Ê ÌÁÇÆ ÇÊ ËÁÅÍÄ ÌÁÇÆ ÁÆÈÍÌ Ïº ÀĐÓÖÑ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ó Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á Ø Ò ÙÐ ¼ ½ ¹Á Ø Ò ÙÐ ÌÙÖ Ý Âº Ä Ý ÓÐ Ô ÖØÑ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÍÌÇÅ ÌÁ Ê Æ ÇÅ Î ÊÁ Ì Æ Ê ÌÁÇÆ ÇÊ ËÁÅÍÄ ÌÁÇÆ ÁÆÈÍÌ Ïº ÀĐÓÖÑ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ó Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á Ø Ò ÙÐ ¼ ½ ¹Á Ø Ò ÙÐ ÌÙÖ Ý Âº Ä Ý ÓÐ Ô ÖØÑ"

Bản ghi

1 ÍÌÇÅÌÁ ÊÆÇÅ ÎÊÁÌ ÆÊÌÁÇÆ ÇÊ ËÁÅÍÄÌÁÇÆ ÁÆÈÍÌ Ïº ÀĐÓÖÑÒÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ ÓÞ ÍÒÚÖ ØÝ Á ØÒÙÐ ¼½ ¹Á ØÒÙÐ ÌÙÖÝ Âº ÄÝÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓÖ ÔÔÐ ËØØ Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÒÓÑ Ò ÎÒÒ Ù ¾¹ ¹½¼¼ ÎÒÒ Ù ØÖ Í ËÌÊÌ Ï ÚÐÓÔ Ò ÚÐÙØ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÒÖØÒ ÖÒ¹ ÓÑ ÚÖØ ÓÖ ÑÙÐØÓÒ ÒÔÙغ ÇÒ ÖÓÙÔ ÐÐ Ù¹ ØÓÑØ ÓÖ Ð¹ÓÜ ÐÓÖØÑ Ò Ù ØÓ Ñ¹ ÔÐ ÖÓÑ ØÖÙØÓÒ ÛØ ÒÓÛÒ Ò Øݺ ÌÝ Ö ÓÒ Ø ÖØÓÒ ÔÖÒÔк Ì Ø ÙÒØÓÒ ÒÖØ ÙØÓÑØÐÐÝ Ò ØÙÔ ØÔ Ù Ò Ø Ó ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÖØÓÒº ÌÖ Ø Ò ØÝ ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ ÓÒÚ ÙÒØÓÒ Ò Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÚÖÐ ØÒÒØ Ù ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø Ø ÙÒ¹ ØÓÒº Ì Ö ÙÐØÒ ÐÓÖØÑ Ö ÒÓØ ØÓÓ ÓÑÔÐØ Ò Ö ÕÙØ Øº Ì ÔÖÒÔÐ Ð Ó ÔÔÐÐ ØÓ ÖÒÓÑ ÚØÓÖ º ÓÒ ÖÓÙÔ Ó ÐÓÖØÑ ÔÖ¹ ÒØ ØØ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÖØÐÝ ÖÓÑ ÚÒ ÑÔÐ Ý ÑÔÐØÐÝ ØÑØÒ Ø ÙÒÒÓÛÒ ¹ ØÖÙØÓÒº Ì Ø Ó Ø ÐÓÖØÑ Ö ÓÒ Ø Ó ÒÚ Ö ÑÔÐÒ ÔÐÙ ÒÓ º Ì ÐÓ¹ ÖØÑ Ò ÒØÖÔÖØ ÑÔÐÒ ÖÓÑ Ø ÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØ º Ì ÑØÓ Ò Ð Ó ÔÔÐ ØÓ ÖÒÓÑ ÚØÓÖ º ÌÖ Ø Ò ÒØÖÔÖØ Ñܹ ØÙÖ Ó ÒÚ Ö ÑÔÐÒ Ò ÑÔÐÒ ÖÓÑ Ø ÑÙÐع ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ ØØ Ø Ñ ÓÚÖÒ Ñ¹ ØÖÜ Ø Øº Ì ÐÓÖØÑ Ö Ò Ø ÔÔÖ Ú Ò ÑÔÐÑÒØ Ò ÆËÁ Ò ÐÖÖÝ ÐÐ ÍÆÍÊÆ Û ÚÐÐ Ú ÒÓÒÝÑÓÙ ØÔº ½ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÅÓÐÒ Ø ÒÔÙØ ØÖÙØÓÒ Ò ÒÖØÒ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÖÓÑ Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ø ÓÖ ÑÒÝ ÑÙй ØÓÒ ØÙ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÜÔÐÒ ØÛÓ ÒÖÐ Ô¹ ÔÖÓ ØØ Ò ÓÐÚ ÑÓ Ø ÔÖØÐ ÕÙ ØÓÒ ØØ Ö Ò ÑÙÐØÓÒ ØÙ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÓÖ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÙØ Ð Ó ÓÖ ÖÒÓÑ ÚØÓÖ º Ì ¹ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÐÓÖØÑ Ö ÚÐÐ Ú ÒÓÒÝÑÓÙ ØÔ Ò ÐÖÖÝ ÐÐ ÍÆÍÊÆ ÄÝÓÐ Ò ÀĐÓÖÑÒÒ ¾¼¼¼µº ÓÖ Ø Ö Ø ÔÔÖÓ Û ÙÑ ØØ ÓÑÓÛ ÔÖÓÖ ÒÓÛÐ ÙØ Ù ØØÒ ØÓ Øµ Û Ú Ô Ø Ò ØÝ Ó Ø ÒÔÙØ ØÖÙØÓÒº ÌÖ Ü Ø Ú Ø ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÒÖØÓÒ ÑØÓ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ØÒÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ ÜÑÔÐ ¹ ÚÖÓÝ ½µ ÔÙÒÖ ½µ ÓÖ ÒØÐ ½µº Ì ÐÓÖØÑ Ö ÓØÒ ÔÐÐÝ Ò ÓÖ ÔÖØÙÐÖ ØÖÙØÓÒ Ò ØÐÓÖ ØÓ Ø ØÙÖ Ó ÔÖÓ¹ ÐØÝ Ò ØÝ ÙÒØÓÒº Ì ÒÒ ÓÐ ÓÖ Ø ÑØÓ Ö Ø ÒÖØÓÖ Ò»ÓÖ ÑÔÐ Óº ÀÓÛ¹ ÚÖ ÙÒÐ Û ØÓ Ù ØÒÖ ØÖÙØÓÒ Ø ÐÓÖØÑ Ò ÒÓØ Ù º ÙØ ÙÖÒ Ø Ð Ø Ó ÐÐ ÙØÓÑØ ÓÖ Ð Óܵ ÐÓÖØÑ Ú Ò ÚÐÓÔ ØÓ ÚÓ Ø Ò Ó ÔРй ÓÖØÑ º ÌÝ ÛÓÖ ÓÖ ÐÖ Ð Ó ØÖÙØÓÒ Ò ÖÕÙÖ ÒÓ ÑÓÖ ØÒ ÔÖÓÖÑ ØØ Ò ÚÐÙØ ÑÙÐØÔÐ Óµ Ø ÔÖÓÐØÝ Ò ØÝ ÙÒØÓÒº ÇÚ¹ ÓÙ ÐÝ Ø ÙÒÚÖ Ð ÑØÓ Ò ÓÑ ØÙÔ ØÔ Ò ÓÔÔÓ ØÓÒ ØÓ ÔÐ ÒÖØÓÖ ºº ØÓ Ø ÓܹÅÙÐÐÖ ÑØÓº ÙØ ØÒ ØÝ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÛØ Ø ÑÖÒÐ ÒÖØÓÒ Ôº Ì ÓÒ ÔÔÖÓ Û Ö ÓÒ ØÓ Ö Ò Ø ÔÔÖ Ò Ù Ò Ø ÛÒ Û ÒÒÓØ ÓÖ Ó ÒÓØ ÛÒØ ØÓµ ÜÔÐØÐÝ ÔÝ Ø Ò ØÝ Ó Ø ÒÔÙØ ØÖÙØÓÒ ÙØ Ú Ó ÖÚØÓÒ ÚÐÐ ÖÓÑ Ø ØÓ Ø ÒÔÙØ Ó Ø ÖÐ Ý ØѺ ÌÒ ØÖ Ü Ø ÑÔÐ ÑØÓ ØÓ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÑÓÖ ÓÖ Ð ÖØÐÝ ÖÓÑ Ø Ó ÖÚ Ø Ø ÚÒ ÑÔеº Ì Ø ØØ Û Ò ÐÝ ÑÔÐ ÖÓÑ ÖÒÐ Ò¹ ØÝ ØÑØ ºº ËÐÚÖÑÒ ½µ Ò ÚÖÓÝ ½µµ Ñ ØÓ ÔÖØÐÐÝ ÙÒÒÓÛÒ ÑÓÒ ÑÙ¹ ÐØÓÒ ÔÖØØÓÒÖ º ØÖ ÔÓ Ð ÔÔÖÓ ØÓ ÓÓ Ø ÒÔÙØ ¹ ØÖÙØÓÒ ÖÓÑ Ø ÂÓÒ ÓÒ ØÖÒ ÐØÓÒ Ý ØÑ ÓÖ ÖÓÑ ÞÖ ØÖÙØÓÒ ºº ÆÐ ÓÒ Ò ÑÒØ Ý ½µ ÓÖ ÏÒÖ Ò ÏÐ ÓÒ ½µµº Ì ÔÔÖ ÓÖÒ ÓÐÐÓÛ º ËØÓÒ ¾ ¹ Ö Ø ÑÒ Ó ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ Ö¹ ØÓÒ ÙÒÚÖ Ð ÑØÓ ÓÖ ÒÖØÒ ÖÓÑ ÓÒ Ò ÑÙÐعÑÒ ÓÒÐ ÓÒØÒÙÓÙ ØÖÙØÓÒ º ËØÓÒ ÜÔÐÒ ÓÛ Û Ò Ù ÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØÓÒ ØÓ ÒÖÐ ÚÒ ÑÔÐ ÛÖ ËØÓÒ Ù Ø Ñ ÕÙ ØÓÒ ÓÖ ÖÒÓÑ ÚØÓÖ º

2 ÙÖ ½ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒ ÓÖ Ø ÒÓÖÑÐ Ò ØÝ Ù Ò ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÖØÓÒº Ì ÐØ Ò ÓÛ Ø ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÛØ ØÖ ØÒÒØ º Ì ÖØ Ò ÓÛ Ø Ò ØÝ ÙÒØÓÒ ÛØ Ø Ö ÙÐØÒ Øº ËÕÙÞ Ö ÖÛÒ ÐÒ º ¾ ÍÆÁÎÊËÄ ÅÌÀÇË ØØ Ò Ø ÒØÖÓÙØÓÒ ØÖ Ü Ø ÚÖÐ ÖÒØ ÙÒÚÖ Ð ÑØÓ ØÓ ÒÖØ ÖÓÑ ØÖÙØÓÒ ÛØ ÒÓÛÒ Ò Øݺ ÑÓÒ ØÑ ÖØÓÒ ÑØÓ ÖÓÑ ØÔ ÙÒØÓÒ ÖÒ ½µ Ò Ò ÔØÚ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÖØÓ Ó ÙÒÓÖÑ ÑØÓ ÄÝÓÐ ¾¼¼¼µº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÛÒØ ØÓ ÑÓÒ ØÖØ Ø ÑÒ Ó ÙÒ¹ ÚÖ Ð ÐÓÖØÑ Ý ÜÔÐÒÒ ÓÒÐÝ Ø ÑÓ Ø ÜÐ Ó Ø ÒÛ ÑØÓ ÐÐ ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÖØÓÒº ¾º½ ÌÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÊØÓÒ ÔÖ¹ÚÖ ÓÒ Ó ÌÊ ÐÖÝ ÒÐÙ Ò ÚÖÓÝ ½µº ÁØ Û ØÒ ÒØÖÓÙ ÙÒÖ «ÖÒØ ÒÑ Ý Ð Ò ÏÐ ½¾µ Ò ÒÖÐ Ý ÀĐÓÖÑÒÒ ½µº ÁØ ÓÒ Ø ØØ Ø ÚÒ Ò ØÝ ØÖÒ ÓÖÑ Ý ØÖØÐÝ ÑÓÒÓØÓÒÐÐÝ ÒÖ ¹ Ò ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì ¼ ½µ Ê Ù ØØ Ì Üµµ ÓÒÚº Ï ØÒ Ý ØØ Ì¹ÓÒÚ ÐÓ¹ÓÒÚ Ò Ø Ö Ò ÜÑÔÐ ÛØ Ì Üµ ÐÓ Üµº Ý Ø ÓÒÚØÝ Ó Ì Üµµ Ø Ý ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÑÓÖ Ò ÙÒØÓÒ ÓÖ Ø ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÚÖÐ ØÒÒØ º ÌÖÒ ÓÖÑÒ Ø ÙÒ¹ ØÓÒ ÒØÓ Ø ÓÖÒÐ Ð Û Ø Ø ÙÒØÓÒ Üµ ÓÖ Ø Ò ØÝ º Ý Ù Ò ÒØ ØÛÒ Ø ØÓÙÒ ÔÓÒØ Ó Ø ØÒÒØ Ó Ø ØÖÒ ÓÖÑ Ò¹ ØÝ Û ÒÐÓÓÙ ÐÝ Ò ÓÒ ØÖÙØ ÕÙÞ Üµ ØÐ Ò ÓÙÒ Ò ÀĐÓÖÑÒÒ ½µ ÓÖ ÚÒ Ò ËÛÖØÞ ½µº ÙÖ ½ ÐÐÙ ØÖØ Ø ØÙØÓÒ ÓÖ Ø ØÒ¹ Ö ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ Ò Ì Üµ ÐÓ Üµº ÚÒ Ò ËÛÖØÞ ½µ Ú ÓÛÒ ØØ Ø ØÒÕÙ ÚÒ ÙØÐ ÓÖ ÖØÖÖÝ Ò Ø ÔÖÓÚ ØØ Ø Ò ØÓÒ ÔÓÒØ Ó Ø ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ Ö ÒÓÛÒº ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ Ö ØØ Ø ØÒÒØ ÓÒ Ø ØÖÒ ¹ ÓÖÑ Ò ØÝ Ò ÖÔÐ Ý ÒØ ØÖÓÙ ØÛÓ ÔÓÒØ ØØ Ö ÐÓ ØÓØÖ Ø ÛÝ ÖÓÑ Ø ÑÓ Ý Ø ØÒ Ó Ø ØÛÓ ÔÓÒØ º ÌÙ ÒÓ ÖÚØÚ Ö ÖÕÙÖº ÐÓÖØÑ ÌÊ ÔÔÐ Ø ÓÖ Ð ÓÜ Ð¹ ÓÖØѺ Ì Á Ö Ø ÒØÖÚÐ ÛÖ Ø Ø ÚÒ Ý Ø ØÒÒØ ÛØ ØÓÙÒ ÔÓÒØ º ÐÓÖØÑ ÌÊ ÊÕÙÖ Ò ØÝ Üµ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì Üµ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÓÒØ ½ Ò º» ËØÙÔ» ½ ÓÒ ØÖÙØ Ø Üµ Ò ÕÙÞ Üµº ¾ ÓÑÔÙØ ÒØÖÚÐ Á½ Á Ò º ÓÑÔÙØ Ö À ÐÓÛ Ø Ø ÓÖ Á º» ÒÖØÓÖ» ÐÓÓÔ ÒÖØ Á ÛØ ÔÖÓÐØÝ ÚØÓÖ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ À½ À Ò µº ÒÖØ ÛØ Ò ØÝ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Á Ý ÒÚÖ ÓÒµº ÒÖØ Í Í ¼ ½µº Í µ µ ØÒ» ÚÐÙØ ÕÙÞ» ÖØÙÖÒ º ½¼ Í µ µ ØÒ» ÚÐÙØ Ò ØÝ» ½½ ÖØÙÖÒ º ËØÔ ÜÙØ Ò ÓÒ ØÒØ ØÑ Ý ÑÒ Ó Ò¹ Ü Öº ÆÓØ ØØ Ø ÖÒÓÑ ÚÖØ ÒÖ¹ Ø Ý ÒÚÖ ÓÒ ÛÒ ÖÒÓÑ ÒÙÑÖ Ö ÖÝÐ ÚÖÓÝ ½ ÁÁº Ôºµ Ò Ø ÐÓÖØÑ ÑÔй

3 ØÖÙØÓÒ Ò ØÝ ËÙÔÔÓÖØ Ì ½¾¹ÓÒÚ ÓÖ ÆÓÖÑРܾ ¾ Ê ÄÓ¹ÒÓÖÑÐ ½Ü ÜÔ ÐÒ Ü µ ¾ ¾ ¾ µµ ¼ ½µ Ô ¾ ÜÔÓÒÒØÐ Ü ¼ ½µ ¼ ÑÑ Ü ½ Ü ¼ ½µ ½ ¼ Ø Ü ½ ½ ܵ ½ ¼ ½ ½ ÏÙÐÐ Ü ½ ÜÔ Ü µ ¼ ½µ ½ ÈÖ ½ Ü Ü µ Ê ¾ Òº ÒÚº Ù Ò Ü ½ ÜÔ Ü Üµ ¼ ½µ ½ ¼ ËØÙÒس Ø ½ Ü ¾ µµ ½µ¾ Ê ½ ÈÖ ÓÒ ÎÁ Ü ½ ½ ܵ Ê ½ ÙÝ ½ ½ Ü ¾ µ Ê ÈÐÒ Ü Ü ½µ ¼ ½µ ½ ÙÖÖ Ü ½ ½ Ü µ ¼ ½µ ½ ¾ ËÒÓÖ³ Ü Ñ¾ ½ ½ ÑÒ Üµ Ñ Òµ¾ ¼ ½µ Ñ Ò ¾ ÌÐ ½ Ì ½¾¹ÓÒÚ Ò Ø ÒÓÖÑÐ ØÓÒ ÓÒ ØÒØ ÓÑØصº ÑÒØ ÔÖÓÔÖÐݺ ÌÖÓÖ Û Ó ÒÓØ ÖÓÑÑÒ Ø Ð ÑØÓ Öº ÁØ ÓÚÓÙ ØØ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì ÑÙ Ø Ú Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ Ø Ö ÐÓÛ Ø Ø ÒØ Ò ØØ ÒÖØÒ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ Ò ØÝ ÔÖÓÔÓÖ¹ ØÓÒÐ ØÓ Ø Ø ÙÒØÓÒ Ý ÒÚÖ ÓÒ ÑÙ Ø Ý Ò Øµº ÌÙ Û Ú ØÓ ÓÓ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì ÖÙÐÐݺ ÀĐÓÖÑÒÒ ½µ Ù Ø Ø ÑÐÝ Ì Ó ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÛÖ Ì¼ ܵ ÐÓ Üµ Ò Ì Üµ Ò µ Ü Ò µ Ñ Ì ÒÖ Ò ÓÖ ÐÐ ºµ ÓÖ Ò Ø ÛØ ÙÒÓÙÒ ÓÑÒ Û ÑÙ Ø Ú ¾ ½ ¼ º ÓÖ Ø Ó Ó Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÒÓØ ØØ Ø Ö ÐÓÛ Ø Ø ÒÖ ÛÒ Ö º ÅÓÖÓÚÖ Û Ò ÀĐÓÖÑÒÒ ½µ ØØ Ì ¹ÓÒÚ ØÒ Ì ¼¹ÓÒÚ ÓÖ ÚÖÝ ¼ º Ù Ó ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ö ÓÒ Ø Ó Ó ½¾ ÔÓ Ðµ ٠غ ÌÒ ÐÓÖØÑ ÌÊ Ò ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚÖØ Ó ÐÖÖ ÑÐÝ ØÒ Ø ÐÓ¹ÓÒÚ ØÖÙØÓÒ º ÌÐ ½ Ú ÜÑÔÐ Ó Ì ½¾¹ÓÒÚ ØÖÙØÓÒ º ÁÒ ÑÒÝ ÑÙÐØÓÒ ÓÓ Û Ò Ò Ø ÖÙÑÒØ ØØ ÒÚÖ ÓÒ ÓÙÐ Ù ÓÖ ÖÒÓÑ ÚÖØ Ò¹ ÖØÓÒ ÛÒÚÖ ÔÓ Ð Ù ØÒ ÓÖÖÐØÓÒ Ò¹ ÙØÓÒ Öº ÙØ ËÑ Ö Ò ÃØÚÝÒÙÙÐ ½¼µ ÑÓÒ ØÖØ ÓÛ ÖØÓÒ ÐÓÖØÑ Ò Ù ÓÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÒÙØÓÒ ÛÐк Ø Ô¹ ØÒ ÔÖÓÐØÝ ÚÖÝ ÓÖ ÐÓÖØÑ ÌÊ ÚÒ ÛØ ÑÓÖØ Ò Ø ÒÙ ÓÖÖÐØÓÒ ÐÑÓ Ø Ø Ñ ÓÖ ÒÚÖ ÓÒ ÐÓÖØÑ ÀĐÓÖÑÒÒ Ò Ö¹ ÒÖ ½µµº ¾º¾ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÈÓÒØ Ì ÓÚ ÐÓÖØÑ ÛÓÖ ÛÐÐ ÛÒ Ø ÖØÓ ØÛÒ Ø Ö ÐÓÛ Ø Ø Ò Ø Ö ÐÓÛ Ø ÕÙÞ ± Ê Üµ Ü Ê Üµ Ü ÐÓ ØÓ ÓÒº ÌÙ Û Ú ØÓ Ò ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÓÒØ Ù ØØ ± ÑÐк ÓÖ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÒÒ ÔÔÖÓÔÖØ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÓÒØ ÓÖ Ø Ø ÙÒØÓÒ Ð Ò ÏÐ ½¾µ Ú Ù Ø Ø ÒÒÓÙ ÓÒÔØ Ó ÔØÚ ÖØÓÒ ÑÔÐÒº ÓÖ ÌÊ Ø ÛÓÖ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÝ ËØÖØ ÛØ Ø Ð Øµ ØÛÓ ÔÓÒØ ÓÒ ÓØ Ó Ø ÑÓ Ò ÑÔÐ ÔÓÒØ Ü ÖÓÑ Ø Ø ØÖÙØÓÒº ÒÛ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÓÒØ Ø Ü ÛÒÚÖ Û Ú ØÓ ÚÐÙØ Ø Ôººº ܵ ºº ÛÒ Üµ Í Üµ ÙÒØÐ ÖØÒ ØÓÔÔÒ ÖØÖÓÒ ÙÐ ÐÐ ºº Ø ÑÜÑÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÓÒØ ÓÖ Ø Ñ ÖØÓ ± Öº ÇÚÓÙ ÐÝ Ø ÖØÓ ± ÖÒÓÑ ÚÖÐ ØØ ÓÒ¹ ÚÖ ØÓ ½ ÐÑÓ Ø ÙÖÐÝ ÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ò Ó ÓÒ¹ ØÖÙØÓÒ ÔÓÒØ ØÒ ØÓ Ò ÒØݺ ÑÔÐ ÓÒ Ö¹ ØÓÒ Ú ± ½ Ç Ò ¾ µ ÓÖ ½ ÄÝÓÐ Ò ÀĐÓÖÑÒÒ ½µº ÌÖ Ü Ø ÑØÓ ÓÖ ÒÒ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÓÒØ Ù ØØ ± ÑÒÑ ÓÖ ÚÒ ÒÙÑÖ Ó ÓÒ ØÖÙ¹ ØÓÒ ÔÓÒØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò ØÖÙØÓÒº Á ÓÒÐÝ ØÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÓÒØ Ö Ù ÀĐÓÖÑÒÒ ½µº Á ÑÓÖ ÔÓÒØ Ö ÖÕÙÖ Ö ÒÖ Ò ÀĐÓÖÑÒÒ ½µ Ö ÚÖÝ ÆÒØ ÔÖÓÙÖº ¾º ÀÖ ÑÒ ÓÒÐ ØÖÙØÓÒ ÇÒ ÑÔÓÖØÒØ ØÙÖ Ó Ø Ó ØÖÒ ÓÖÑ Ò¹ ØÝ ÖØÓÒ ØØ Ø Ò ÒÖÐ ØÓ Ö ¹

4 ÑÒ ÓÒ ÛÐк Ò Û Ò Ò ØÝ ØÖÒ ÓÖ¹ ÑØÓÒ Ì Ù ØØ Ø ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÓÒÚ Ò ÓÑ Ò ÔÓÒØ º ÌÒ Û ÓÒ ØÖÙØ ØÒÒØÐ ÝÔÖÔÐÒ Ò Ø Ò ÔÓÒØ º Ì ÔÓÒØÛ ÑÒ¹ ÑÙÑ Ó Ø ÝÔÖÔÐÒ Ò ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÓÖ Ø ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ Ò ØÖÒ ÓÖÑ Ý Ì ½ Ø ØÙ Ø ÓÖ Ø Ò Øݺ Ç ÓÙÖ Ø ÐÓÖØÑ ÓÑ ÑÓÖ ÓÑÔÐØ ÓÖ Ø Ö ÑÒ ÓÒÐ º Ï Ú ÔÖÓÐÑ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÖÓÒ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÒØÖ¹ ÚÐ Á Û Ò Ø ÛÔ¹ÔÐÒ ØÒÕÙ ÄÝÓÐ Ò ÀĐÓÖÑÒÒ ½µ ØÓ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÖÓÑ Ø Ø Û Ú ÓÑØÑ ÆÙÐØ ØÓ Ò ØÖØÒ ÔÓÒØ Ù ØØ Ø ÚÓÐÙÑ ÐÓÛ Ø Ø ÓÙÒ Ò Û Ú ÐÓØ Ó ÒÙÑÖÐ ÆÙÐØ º ÁÒ ÀĐÓÖÑÒÒ ¾¼¼¼µ ÐÐ Ø ÔÖÓÐÑ ÛÖ ÓÐÚ ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÙÒÚÖ Ð ÐÓÖØÑ ÓÖ ¾¹ÑÒ ÓÒÐ ÐÓ¹ÓÒÚ ¹ ØÖÙØÓÒ º ÓÔØÑ Ò Ø ÔÓÒØ Ó ÓÒØØ Ñ ÑÔÓ Ð Ø ÔÖÒÔÐ Ó ÔØÚ ÖØÓÒ ÑÔÐÒ Ù ØÓ Ø Ö ÔØÒ ÔÖÓÐØݺ ÓÖ¹ ÒÐ ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÖØÓÒ ÓÑ ÒÙÑÖÐÐÝ ÙÒ ØÐ Ò Ö ÑÒ ÓÒ ÄÝÓÐ ½µ ÔÖ ÒØ ÚÖÒØ Ó ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÖØÓÒ ÛÖ Ø Ê Ö Ø ÓÑÔÓ ÒØÓ ÓÒ º ÁØ ÛÓÖ ÙÔ ØÓ ÑÒ ÓÒ ½¼º ÆÊÄÁËÁÆ ËÅÈÄ ÙÑ ØØ Û Ö ÚÒ ÑÔÐ ½ Ò Ó ÖÒÓÑ ÚÖØ º ÁÒ Ø Ø Ó Ó Ø Ò¹ ÔÙØ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ØÓ Ø ÑÙÐØÓÒ ÑÓÐ ØØ ØÐ ÔÖÓÐÑ Û ÐÐ Ø ÑÓÐÒ Ó ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ ÖÓÑ Øº Ì ÔÖÓÐÑ Ò ÓÐÚ Ò ÔÖÑØÖ ÔÔÖÓ Ý ØÑØÒ Ø ÔÖÑØÖ Ó ÙØÐ ØÒÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ò ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖ ÔÔÖÓ Ý ØÑØÒ Ø ÙÒÒÓÛÒ ØÖÙØÓÒº Ï Ö ÓÒÚÒ ØØ Ù ØÓ Ø ÖØÖ ÜÐØÝ Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖ ÔÔÖÓ ÓÙÐ Ù ÙÒÐ ØÖ Ö ÔÖÓÓÙÒ ÔÖÓÖ Ö ÓÒ ºº Ó ÔÝ ¹ Ð ÒØÙÖµ ÚÓÙÖÒ ÖØÒ ØÒÖ ØÖÙØÓÒº Ï Ö ÒØÖ Ø ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò ØÑØÒ Ø ÒÔÙØ ØÖÙØÓÒ ÙØ Ð Ó Ò ÒÖØÒ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÖÓÑ ØØ ØÖÙØÓÒº Ì Ø ÐÐ ÒÖØÒ ÚÖØ ÖÓÑ ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÓÖ ÒÖÐ Ò ÑÔÐ Ò Ø ÑÙÐØÓÒ ÐØÖØÙÖº ÖØÐÝ ÓÜ Ò ËÖ ½µ Ò ÄÛ Ò ÃÐØÓÒ ½½µ Ú Ù¹ Ø ØÓ ÒÖØ ÚÖØ Ý Ù Ò Ø ÐÒÖ ÒØÖÔÓй ØÓÒ Ó Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÙÒØÓÒº ÁÒ ÀĐÓÖÑÒÒ Ò ÝÖ ¾¼¼¼µ ÔÖØÐÝ ØÓÖØÐ Ò ÔÖØÐÝ Ñ¹ ÔÖÐ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó Ø «ÖÒØ ÑØÓ Ö Ò Ø ÐØÖØÙÖ ÓÛ ØØ ÔÐÐÝ ÖÒÐ Ò ØÝ ¹ ØÑØÓÒ Ãµ ÛÐÐ ÙØ ÓÖ ÑÓÐÒ ÒÔÙØ ¹ ØÖÙØÓÒ ÓÖ ØÛÓ Ö ÓÒ ÚÖÓÝ Ò ÝĐÓÖ ½µ ÙÖ ¾ Ì ÑÔÖÐ Ò ØÝ Ó ÄÛ Ò ÃÐØÓÒ ½½µ ØÔ ÙÒØÓÒµ Ò Ã ÑÓÓØ ÙÒØÓÒµ ÓÖ ÑÔÐ Ó Þ ¾¼ Ó Ø ØÖÒÙÐÖ Ò Øݺ ÚÖÓÝ ½µ ËÐÚÖÑÒ ½µµ ÎÖØ ÒÖØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÑØ ÚÖÝ ÑÔÐ Ò Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÒÖØ ÔÔÖÓÜÑØÒ Ø ÙÒÒÓÛÒµ ÒÔÙØ ØÖÙØÓÒ ÛÐÐ Ø ÓÒ Ø ÑØÑع Ð ØÓÖÝ Ó Ò ØÝ ØÑØÓÒº ÌÓ ÑÓÒ ØÖØ Ø ØØÖ ÐÓÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó ÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØÓÒ Ò ÑÔÐ ÜÑÔÐ ÛØ ØÖÒÙÐÖ ØÖÙØÓÒ ÙÖ ¾º ÀĐÓÖÑÒÒ Ò ÝÖ ¾¼¼¼µ ÓÒÐÙ ØØ ÖÒÐ Ò¹ ØÝ ØÑØÓÒ ÙÔÖÓÖ ØÓ Ø ÓØÖ ÑØÓ Ô¹ ÐÐÝ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÐÓÐ ÚÓÙÖ Ó Ø ¹ ØÖÙØÓÒº Ì «ÖÒ Ò Ð Ó Ò ÙÒ ÑÙй ØÓÒ Ö ÙÐØ ÓÖ ÑÙÐØÓÒ ØØ Ö Ò ØÚ ØÓ Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ó Ø ØÓ Ø ÒÔÙغ Ï ØÖÓÖ ÒÐÙ Ò Ø ÔÔÖ ÓÒÐÝ Ø ØÐ Ó ÖÒÐ Ò ØÝ Øѹ ØÓÒ ÑØÓº º½ ËÑÔÐÒ ÖÓÑ ÃÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØ Ç ÓÙÖ Ø ÑÔÐ Ø ÑØÓ Ó ÑÔÐÒ ÖÓÑ Ø Ñ¹ ÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÒÚ Ö ÑÔÐÒº Ï ÖÒÓÑÐÝ ÓÓ ÑÑÖ Ó Ø ÑÔÐ ÛØ ÖÔÐÑÒغ Á Ø ÑÔÐ ÓÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ø ÑØÓ Ø ÓÚÓÙ ÖÛ ØØ ÓÒÐÝ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó «ÖÒØ ÚÐÙ Ò ÒÖغ ÌÖ ÑÔÐ ÑÓ ØÓÒ Ó ÒÚ Ö ÑÔÐÒ ÐÐ ÑÓÓØ ÓÓØ ØÖÔ Ò Ø ØØ Ø ÐØÖØÙÖº Ó ÒÓØ ÓÒÐÝ Ö ÑÔÐ ÙØ ÓÑ ÒÓ ØÓ ÒÝ Ó Ø Ö ÑÔÐ ÒÙÑÖ º Ì ÒÓ ÓÒØÒÙÓÙ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ ÜÔØØÓÒ ¼ Ò ÑÐÐ ÚÖÒº ÁØ ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ØØ ÑÓÓØ ÓÓØ ØÖÔ Ø Ñ ÒÖØÒ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÖÓÑ Ò ØÝ ØÑØ Ý Ù Ò Ø ÖÒÐ ÑØÓ ÙØ Ø ÒÓØ ÚÒ Ò ÖÝ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ØÑØ Ò Øݺ

5 ÐÓÖØÑ Ã ÃÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØÓÒµ ÁÒÔÙØ ÖÒÓÑ ÑÔÐ ½ Ò º ÇÙØÔÙØ ÖÒÓÑ ÚÖغ ¼ ËØÙÔ ÓÓ Ø ÑÓÓØÒ ÔÖÑØÖ ÓÖ¹ Ò ØÓ ÓÖÑÙÐ ½µ ÐÓÛµº ½ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÒØÖ Á ÙÒÓÖÑÐÝ ØÖÙØ ÓÒ ½ ¾ Òº ¾ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚÖØ Ï ÖÓÑ Ø ÒÓ ØÖ¹ ÙØÓÒº ÊØÙÖÒ Á Ï º Ì Ò ØÝ Ó Ø ÖÒÓÑ ÒÓ ØÖÙØÓÒ Ï ÐÐ ÖÒÐ Ò ÛÐÐ ÒÓØ Ý Üµº ÐÖÐÝ Üµ ÑÙ Ø Ò ØÝ ÙÒØÓÒ Ò Ø ÐÛÝ ÙÑ ØÓ ÝÑÑØÖ ÖÓÙÒ Ø ÓÖÒº ÌÓ Ò Ø ÚÖ¹ Ò Ó Ø ÖÒÓÑ ÒÓ Û ÒØÖÓÙ Ø Ð Ô¹ ÖÑØÖ ÐÐ ÒÛØ ÓÖ ÑÓÓØÒ ÔÖÑØÖ Ò Ò ØÝ ØÑØÓÒµ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ï Ø Ò ØÝ Üµº Ì ÖÒÓÑ ÚÖØ ÒÖØ Ý ÐÓÖØÑ Ã Ø ÕÙÔÖÓÐ ÑÜØÙÖ Ó Ò ÒÓ ØÖÙØÓÒ ÒØÖ ÖÓÙÒ ÓÒ Ó Ø ÑÔÐ ÔÓÒØ º Ì ÑÔÐ ØØ Ø Ò ØÝ Ó ÒÓØ µ Ø ÙÑ Ó Ò ØÖÒ ÐØ ÚÖ ÓÒ Ó Üµ ÑÙÐع ÔÐ ÛØ ½Òº Ø ÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ØÖÙØÓÒ Ò ÐÐ Ò Ø ÐØÖØÙÖº Ò Üµ ½ Ò ½ Ü Ç ÓÙÖ ØÖ ÖÑÒ Ø ÕÙ ØÓÒ Ó Ø Ó Ó Ø ÒÛØ Ò Ø ÖÒÐ ÙÒØÓÒ Üµº ÀÖ Û Ò Ù Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ØÓÖÝ Ó Ò ØÝ ØÑØÓÒ ÔÖ ÒØ ºº Ò ËÐÚÖÑÒ ½µ ÓÖ ÏÒ Ò ÂÓÒ ½µº ÌÓ ÑÒÑ Ø ÑÒ ÒØÖØ ÕÙÖ ÖÖÓÖ Û Ù ÚÖÝ ÑÔÐ Ò ÖÓÙ Ø ÚÖÒØ Ó ØÑØÒ Ø ÓÔØÑÐ ÒÛØ ÚÒ Ò ËÐÚÖÑÒ ½µº «µ ½ ÑÒ Ê½ µ Ò ½ ½µ ÛÖ Ø ÓÒ ØÒØ «µ ¼º ÓÖ Ø Ù Ò Ò ½º ½ ÓÖ Ø ÖØÒÙÐÖ ÖÒÐ ØÛÒ ½ Ò ½µ Ö ÔØÚÐݺ ÒÓØ Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ò Ê Ø ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒ Ó Ø ÑÔк ÌÖ Ö ÐÓØ Ó ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐØ ÛÝ ØÓ ØÖÑÒ ÔÙÐ Ò ÐØÖØÙÖº ÓÖ ÙÖÚÝ ÚÖÓÝ ½µ ÛÖ Ø Ä½¹ÖÖÓÖ ºº Ø ÑÒ ÒØÖØ ÓÐÙØ ÖÖÓÖµ Ó ÑÒÝ «ÖÒØ ÒÛØ ÐØÓÒ ÔÖÓÙÖ Óѹ ÔÖº Ì ÑØÓ Û Ù ÑÜØÙÖ Ó Ø Ñع Ó ÐÐ ÖÖÒ Ä¾ ÕÙÖØÐ Ò ÖÖÒ Ä¾ غ Ú Ò ÚÖÓÝ ½µº Ì Ö ÙÐØ Ó Ø ÑÙ¹ ÐØÓÒ ØÙÝ ÓÛ ØØ ÛØ Ø ÜÔØÓÒ Ó ÓÑ ÚÖÝ ØÖÒÐÝ Ô ÑÙÐØÑÓÐ ØÖÙØÓÒ Ø ÔÖÓÖ¹ ÑÒ Ó Ø ÚÖÝ ÑÔÐ Ó Ó ÒÓØ º Ò Û Ö ÒÓØ ÓÒÐÝ ÒØÖ Ø Ò Ò ÓÔØÑÐ ØÑØÓÒ Ó Ø Ò ØÝ Ö Û Ð Ó ÛÒØ ÓÓ ØÑØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ Ø ÑÓÑÒØ º Ì Ð Ø ÕÙ ØÓÒ ØØ ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Û Ò Ù ÐÓÖØÑ Ã Ø Ó Ó Ø ÖÒк ÝÑÔØÓØ ØÓÖÝ ÓÛ ØØ Ø ÑÒ ÒØÖØ ÕÙÖ ÖÖÓÖ ÑÒÑÐ ÓÖ Ø ÔÒÒÓÚ ÖÒРܵ ½ Ü ¾ µ ÙØ ÓÑ ÓØÖ ÖÒÐ Ú ÐÑÓ Ø Ø Ñ ÆÒݺ ÌÖÓÖ Û Ò ÓÓ Ø Ö¹ ÒÐ Ý Ð Ó ÓÒ ÖÒ ÓØÖ ÔÖÓÔÖØ ºº Ø Ô Ò ÑÔÐØÝ Ó ÓÙÖ ÒÖØÓÒ ÐÓÖØѺ ÁÒ ØØ Ö¹ ÔØ Ø ÖØÒÙÐÖ ÖÒÐ ºº ÙÒÓÖÑÐÝ ØÖÙØ ÒÓ ØÛÒ ½ Ò ½µ Ó ÓÙÖ Ø Ø Ó ÙØ Ø Ø ØÓÖØÐ ÖÛ ØØ Ø ØÑØ Ò ØÝ ÒÓØ ÓÒØÒÙÓÙ º Ù ØÓ Ø Ò ØØ ØÐ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ù Ò ÒÓ ÓÓ Ó ÛÐк ÐÓÖØÑ Ã ÙÖÒØ ØØ Ø Ò ØÝ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØ Ø Ò ØÝ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ØÖÙ ØÖÙØÓÒ ÓÓ ÔÓ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÑÒ ÒØÖØ ÕÙÖ ÖÖÓÖº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ø ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ÓÛ ØØ ÓÖ ÐÓ¹ ÖØÑ Ã Ø ÚÖÒ Ó Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÐÛÝ ÐÖÖ ØÒ Ø ÚÖÒ Ó Ø Ó ÖÚ ÑÔк Ì Ò ÚÒØ Ò ÑÙÐØÓÒ ØØ Ö Ò¹ ØÚ Ò Ø Ò Ó Ø ÚÖÒ Ó Ø ÒÔÙØ ØÖ¹ ÙØÓÒ º ÌÓ ÓÚÖÓÑ Ø ÔÖÓÐÑ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÓÖ Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ØÓ Ú Ø Ñ ÚÖÒ Ø ÑÔÐ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÝ ËÐÚÖÑÒ ½µº ÐÓÖØÑ ÃÎ Ã ÚÖÒ ÓÖÖØ ÁÒÔÙØ ÖÒÓÑ ÑÔÐ ½ Ò º ÇÙØÔÙØ ÖÒÓÑ ÚÖغ ¼ ØÙÔ ÓÑÔÙØ Ø ÑÒ Ü Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ò Ø ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒ Ê Ó Ø ÑÔк Ô ÓÑÔÙØ ÓÖÒ ØÓ ÓÖÑÙÐ ½µ Ò ½ ½ ¾ ¾ ¾ ¾ ÒÓØ Ø ÚÖÒ Ó Ø ÖÒеº ½ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÒØÖ Á ÙÒÓÖÑÐÝ ØÖÙØ ÓÒ ½ ¾ Òº ¾ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚÖØ Ï ÖÓÑ Ø ÒÓ ØÖ¹ ÙØÓÒº ÊØÙÖÒ Ü Á Ü Ï µ º ÊÑÖ ÈÓ ØÚ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ö ÒØÖ ØÒ ÓÖ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ º ÅØÓ Ã Ò Ù ÔÖÓ¹ ÐÑ ÓÖ Ù ÔÔÐØÓÒ Ø ÛÐÐ Ð Ó ÒÖØ Ò¹ ØÚ ÚÖØ º Ì Ø ÛÝ ÓÙØ Ø Ó¹ÐÐ ÑÖ¹ ÖÓÖÒ ÔÖÒÔк ÁÒ Ø Ó ÒØÚ ÒÙÑÖ Ñ¹ ÔÐÝ ÖØÙÖÒ º ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø ÑÖÖÓÖÒ ÔÖÒÔÐ ØÙÖ Ø ÚÖÒ ÓÖÖØÓÒº ÌÝ Ò Ù ØÓ¹ ØÖ ÙØ Ø Ö ÙÐØÒ ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÑÐÐÖ ÚÖÒ ØÒ Ø ÑÔк Ì Ò ÓÒÐÝ ÔÖØÐ ÔÖÓÐÑ Ø ÑÔÐ Ó ÔÓ ØÚ ØÖÙ¹ ØÓÒ ÑÒÝ ÚÐÙ ÐÓ ØÓ ÞÖÓº ÊÑÖ ÖÓÑ Ø ÓÖÖÐØÓÒ ÒÙØÓÒ ÔÖ Ô¹ ØÚ ÑØÓ Ã Ø ÚÒØ ØØ Ø ÒÓ ÒÚÖ ÓÒ ÑØÓº ÇÒ Ò ØÖÝ ØÓ ÒÙ ÓÑ ÓÖ¹ ÖÐØÓÒ Ý ÓÖÖÒ Ø ÑÔÐ ÙØ Ø Ö ÙÐØ ÛÐÐ Ø ØÓÖÝ ÓÒÐÝ ÓÖ ÚÖÝ ÐÖ ÑÔÐ º ÒÓØÖ ÔÓ ¹

6 ÐØÝ ØÓ ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØ Ý ÒÚÖ ÓÒº Á Û Ù ÖØÒÙÐÖ ÖÒÐ Ø Ö ÙÐع Ò ÐÓÖØÑ ÒÓØ ØÓÓ ÓÑÔÐغ Ï Ø ÐÓÛÖ ØÙÔ ØÔ Ò Ö ÑÑÓÖÝ ÖÕÙÖÑÒØ ÙØ Ø ÓÓ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÔÖÓÔÖØ Ò Ø Ø ÑÖÒÐ ÒÖØÓÒ ØÑ ÖÑÒº ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø ÒÚÖ ÓÒ ÔÔÖÓ ÔÓÐ Ø ÑÔÐØÝ Ò ÐÒ Ó ÐÓ¹ ÖØÑ Ã ÙØ Ø ÒÓØ ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐØ ØÒ ÐÒÖ ÒØÖÔÓÐØÓÒ Ó Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÙÒ¹ ØÓÒº ÆÊÄÁËÁÆ ÎÌÇʹËÅÈÄ ÏÒ ÑÓÐÒ Ø ØÓ Ø ÒÔÙØ Ó ÑÙÐØÓÒ ÑÓÐ Û ÓØÒ Ú Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÔÒÒ ¹ ØÛÒ «ÖÒØ ÒÔÙØ ÚÐÙ º ÇÒ Ó Ø ÑÓ Ø Óѹ ÑÓÒ ÑÓÐÒ ÖÖÓÖ ØÓ ÓÚÖÐÓÓ Ø ÔÒÒ º ÆÐ ÓÒ Ò ÑÒØ Ý ½µ Ö ÑØÓ ÛÖ Ø ÓÒÐÝ Ò ÖÝ ØÓ ÔÝ Ø ÑÖÒÐ ØÖÙ¹ ØÓÒ Ò Ø ÓÖÖÐØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÖÒÓÑ Ú¹ ØÓÖ Û ÑÝ ØØÖØÚ ÓÖ ÑÒÝ Ù Ö º ÙØ Ø ÓÒÐÝ ÔÓ ÐØÝ ØÓ ÙÐÐÝ ÑÓÐ ÔÒÒ ØÛÒ ÒÔÙØ ÚÖÐ ØÓ ÔÝ Ø ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ¹ ØÖÙØÓÒ Ó ØØ ÖÒÓÑ ÚØÓÖº ÚÖÓÝ ½µ Ò ÂÓÒ ÓÒ ½µ Ö Ø ÒÖØÓÒ Ó ÖÒÓÑ Ú¹ ØÓÖ ÓÖ ÑÒÝ ØÖÙØÓÒ ÒÐÙÒ Ø ÑÙÐØÚÖØ ÂÓÒ ÓÒ ÑÐݺ ÏÒÖ Ò ÏÐ ÓÒ ½µ Ö Ø ÚÖØ ÞÖ ØÖÙØÓÒº ÒÓØÖ ÔÓ ÐØÝ ØÓ ÔÝ ÐÓ¹ÓÒÚ Ò ØÝ ÙÒØÓÒ Ò ØÓ Ù ÑÙй ØÑÒ ÓÒÐ ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÖØÓÒ ÓÖØÐÝ Ö Ò ËØÓÒ ¾º µº Á ÒÓÙ Ø Ö ÚÐÐ Û Ò Ð Ó Ù ÑØÓ ØÓ ÒÖÐ ÑÔÐ Ó Ú¹ ØÓÖ º Ì Ò Ó ÖØ ÔÖØÐ ÑÔÓÖØÒ ØÖ Ö ÚÖÝ Û ÑØÓ ØØ Ò ÐÝ Ù ØÓ ÑÓÐ Ò ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚØÓÖ ÖÓÑ Øº ÈÓ Ð ÐÓÖØÑ ÒÐÙ Ù Ò Ø ÑÙÐعÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ ØØ Ø Ñ ÜÔØØÓÒ Ò ÓÚÖ¹ Ò ÑØÖÜ Ø ÚÒ ÑÔÐ ÒÚ Ö ÑÔÐÒ Ò ÑØÓ Ö Ý ÌÝÐÓÖ Ò ÌÓÑÔ ÓÒ ½µ ØØ ÑÔÐ ÖÓÑ ÑÜØÙÖ Ó ÒÖ Ø ÒÓÙÖ Ò ÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØ Û Ð Ó ÒÐÙ Ò Ø ÁÅËÄ ÐÖÖݺ Ø ÐÛÝ Ø Ø ÆÙÐØÝ Ó ØÑØÓÒ ÒÖ ÛØ Ø ÑÒ ÓÒ Ò Û Ò ÖÐÐÝ ÐÖ ÑÔÐ ØÓ ÓØÒ ÔØÐ ØÑØ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ Ò Øݺ º½ ËÑÔÐÒ ÖÓÑ ÅÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÃÖÒÐ Ò ØÝ ØÑØ Ì Ö ÑÔÐÒ ÔÐÙ ÒÓ µ ÖÑÒ Ø Ñ Ò ÑÒ ÓÒ ÓÒ Ò Û Ò ÐÚ ÐÓÖØÑ Ã ÙÒ¹ Ò Ò Ù Ø ÚØÓÖ ÐÓÖØÑ Ý Ù Ø ÒØÖ¹ ÔÖØÒ Á Ò Ï ÚØÓÖ º ÙØ Û Ú ØÓ ÔÝ Ø ÙÐÐ ÓÚÖÒ ÑØÖÜ Ó Ø ÒÓ º Ì ÔÖÓÐÑ ÑÓÖ ÆÙÐØ ØÒ Ò ÑÒ ÓÒ ÓÒ Ò ØÖ ÒÓ Ò¹ ÖÐÐÝ ÔØ ÑØÓ ÖÓÑÑÒ Ò Ø ÐØÖØÙÖº ËÐÚÖÑÒ ½µ ÜÔÐÒ ÕÙ Ò ÖØÝ ÚÖ ÓÒ ØØ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ï Ò ØÖÒ ÓÖÑ Ø Ø Ó Ø ÑÔÐ Ù ØØ ØÝ Ú ÙÒØ ÓÚÖ¹ Ò ÑØÖܺ ÌÒ Û Ò Ù ÓÖ ÑÒ ÓÒ ÓÒµ ÑÔÐ ÖÖÒ ÑØÓ ØÓ Ò Ø ÑÓÓØÒ Ô¹ ÖÑØÖ Ó ÖÐ ÝÑÑØÖ ÖÒк ÓÖ Ø ÒÓÖÑÐ ÖÒÐ Ø ÓÖÑÙÐ ¾µÒ ½ ¾µ ÛÖ Ò ÒÓØ Ø ÑÔÐ Þ Ò Ø ÑÒ ÓÒ Ó Ø ÚØÓÖ º ØÖ Ò Ø ÒÓ ØÓ Ø Ó Ò ØÖÒ ÓÖÑ Ø ÔÓÒØ Û ØÖÒ ÓÖÑ ØÑ ØÓ Ø ÓÖÒÐ ÓÚÖÒ ØÖÙØÙÖº ÁØ ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ØØ Ò Ø Ó ØÖÒ ÓÖÑÒ Ø Ø Û Ò ÕÙÚ¹ ÐÒØÐÝ Ù ÖÒÐ ØØ Ø Ñ ÓÚÖÒ ÑØÖÜ Ø Ø Ò ÑÙÐØÔÐ Ý ÑÓÓØÒ ÔÖÑØÖ º Ò ÑÒ ÓÒ ÓÒ Ø ÓÚ ÓÚÖ ÑÓÓØÒ Ò ÑÒÝ ÛÖ Ø ÙÒÒÓÛÒ ØÖÙØÓÒ ÑÙй ØÑÓÐ ÓÖ Ûº ÌÖÓÖ Ø Ó ÓÙÖ ÔÓ Ð ØÓ Ù ÑÐÐÖ ÓÖ ÜÑÔÐ Ð Ó Øµ Û ÙÑ ØØ Ø ÙÒÒÓÛÒ ØÖÙØÓÒ ØÖÓÒÐÝ ÒÓÒ¹ÒÓÖÑк Ï ÒÓÛ ØØ Ø ØÑØ Ó Ò Ö ÖÓÑ ÓÔØÑÐ ÓÖ ÑÒÝ ØÖÙØÓÒ º ÌÖÓÖ Û Ù Ø ØÓ Ù Ø ÒÓÖÑÐ ÖÒÐ Ò Ø ÚÖÒ ÓÖÖØ ÚÖ ÓÒ Öº Ï Ò ÓÛ ØØ ÃÎÚ ÓÒØÒ ØØÒ Ø ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ Ò ÒÚ Ö ÑÔÐÒ ÐÑع Ò ÓÖ ÒÛØ ØÓÛÖ Ò ÒØÝ Ò Ò¹ ÛØ ØÓÛÖ ¼ Ö ÔØÚÐݺ ØØÒ Ø ÑÙÐعÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ ½µ Ø Ø ÙÒÒÓÛÒµ ØÖ¹ ÙØÓÒ ÒÓÖÑÐ ÒÚ Ö ÑÔÐÒ ¼µ ÓÔØÑÐ Ø ÙÒÒÓÛÒ ØÖÙØÓÒ Öغ ÁÒ ÓØÖ Ø Ñ ÓÚÓÙ ØØ ÚÐÙ Ó Ò ØÛÒ Ð ØÓ ØØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ØÖÙØÓÒº ËÓ ÚÒ ÓÙÖ Ù Ó Ö ÖÓÑ ÓÔØÑÐ Ø ØÐÐ ÚÖÝ ÐÐÝ ØØ Ø ØØÖ ØÒ Ù Ò ¼ ÓÖ ½ Û ÓÛ ØØ ÐÓÖØÑ ÃÎÚ ÓÙÐ Ú ØØÖ ÔÖÓÔÖØ ØÒ ÒÚ Ö ÑÔÐÒ ÓÖ ØØÒ Ø ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ ÓÖ ÑÓ Ø ÓÒØÒÙÓÙ ØÖÙØÓÒ º ÓÐÐع Ò Ø ØÐ Û Ò ØØ ÐÓÖØÑ ÃÎÚ ÁÒÔÙØ ÖÒÓÑ ÑÔÐ ½ Ò Ó ÚØÓÖ º ÇÙØÔÙØ ÖÒÓÑ ÚØÓÖ Ó ÐÒØ º ¼ ØÙÔ ÓÑÔÙØ Ø ÑÒ ÚØÓÖ Ü Ø ÓÚÖÒ ÑØÖÜ Ò Ø ÓРݹØÓÖ Ð Ó º ÓÑÔÙØ Ù Ò ÓÖÑÙÐ ¾µ Ò Ô ½ ¾ º ½ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÒØÖ Á ÙÒÓÖÑÐÝ ØÖÙØ ÓÒ ½ ¾ Òº ¾ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚØÓÖ Ï Ó ÒÔÒÒØ ÒÓÖ¹ ÑÐ ÚÖØ º ÊØÙÖÒ Ü Á Ü Ð Ï µµ º

7 ÓÑÔÖ ØÓ Ø ÑØÓ Ó ÌÝÐÓÖ Ò ÌÓÑÔ ÓÒ ½µ ÃÎÚ Ø ÚÒØ ØØ Ø ÓÒ ÛÐÐ ÙÒÖ ØÓÓ ÑØÓ Ó Ò ØÝ ØÑØÓÒ ÛÖ ÒÓ ØÓÖÝ ÚÐÐ ØÓ ÓÛ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÔÖÓÔ¹ ÖØ Ó Ø ÌÝÐÓÖ Ò ÌÓÑÔ ÓÒ ½µ ÑØÓº Ò¹ ÓØÖ ÔÖØÐ ÚÒØ Ó ØØ ÑØÓ ØØ Ø ÑÔÐÒ ÑÙ ÐÓÛÖ ØÒ ÓÖ Ø ÖÒÐ ÑØÓ Ò ØØ Ø ØÙÔ ØÑ Ò Ø ØÓÖÒ ÖÕÙÖÑÒØ ÜÔÐÓ ÓÖ ÐÖ ÑÔÐ Ò Ö ÑÒ ÓÒ º ÇÆÄÍËÁÇÆË Ï Ú ÒØÖÓÙ ØÛÓ ÔÔÖÓ ÓÖ ÒÓÒ¹ÙÒÓÖÑ ÖÒÓÑ ÚÖØ ÒÖØÓÒ ÓÖ ÑÙÐØÓÒº Ì Ö Ø ÓÒ Ù ØÖÒ ÓÖÑ Ò ØÝ ÖØÓÒ Ò ÓÒ Ø ÒÓÛÐ Ó Ø Ò ØÝ Ó Ø ÒÔÙØ ØÖÙØÓÒº Ì ÓÒ ÔÔÖÓ ÖÕÙÖ ÒÓØ ØÓÓ ÑÐе ÖÒÓÑ ÑÔÐ ÖÓÑ Ø ÙÒÒÓÛÒ ØÖÙØÓÒ Ò ß ÑÔÐØÐÝ ÑÓÐÒ Ø ØÖÙØÓÒ Ý Ù Ò ÖÒÐ Ò ØÝ Ø¹ ÑØÓÒ ß ÖØÐÝ ÒÖØ ÖÒÓÑ ÚÖØ º ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ØÖÙØÓÒ Ø ØÛÓ ÔÔÖÓ Ò ÓÐÚ ÑÓ Ø ÖÒÓÑ ÚÖØ ÒÖØÓÒ ÔÖÓÐÑ ØØ ÓÙÖ Ò ÑÙÐØÓÒ ØÙ º ÇÒ Ó ØÖ ÑÒ ÚÒØ Ø Ø ØØ ÓØ ÑØÓ ÛÓÖ Ð Ó ÓÖ ÖÒÓÑ ÚØÓÖ Û ÑÒ ØØ ØÝ Ò ÓÐÚ ÔÖÓ¹ ÐÑ ØØ Ö ÒÓØ ÒÐÙ Ò ÖÒÓÑ ÚÖØ ÒÖØÓÒ ÐÖÖ ÚÐÐ ÙÔ ØÓ ÒÓÛº ÌÖÓÖ Ø ÐÓÖØÑ Ö Ò Ø ÔÔÖ Ò ÑÒÝ ÓØÖ µ Ú Ò ÑÔÐÑÒØ Ò Ý Ø Ù¹ ØÓÖ Ò ÐÖÖÝ ÐÐ ÍÆÍÊÆ Û ÚÐÐ Ú ÒÓÒÝÑÓÙ ØÔ ÄÝÓÐ Ò ÀĐÓÖÑÒÒ ¾¼¼¼µº ÃÆÇÏÄÅÆÌË Ì ÛÓÖ Û ÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖÒ ÓÒ ÞÙÖ ĐÓÖÖÙÒ Ö Ï Ò ØÐÒ ÓÖ ÙÒ ÈÖÓº ½¾¼¹ÅÌ Ò Ý Ø Ù ØÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ÈÊ̹ ÓÐÖ Ôº ÊÊÆË ÖÒ Âº Àº ½º ÓÒ¹ØÐ ÑØÓ ÓÖ ÑÔÐÒ ÖÓÑ ÓÒØÒÙÓÙ Ò ÖØ ØÖÙØÓÒ º ÓÑÔÙع Ò ¾µ½¾ß½º ÖØÐÝ Èº º ĺ ÓÜ Ò Äº º ËÖº ½º Ù ØÓ ÑÙÐØÓÒº ¾ º ÆÛ ÓÖ ËÔÖÒÖ¹ÎÖк ÔÙÒÖ Âº ½º ÈÖÒÔÐ Ó ÊÒÓÑ ÎÖØ Ò¹ ÖØÓÒº ÇÜÓÖ ÍºÃº ÐÖÒÓÒ ÇÜÓÖ ËÒ ÈÙÐØÓÒ º Ö ÒÖ º Ò Ïº ÀĐÓÖÑÒÒº ½º Ì ÓÔØÑÐ ¹ ÐØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒ ÓÖ ÖØÓÒ ÐÓÖØÑ º ÍÒ¹ ÔÙÐ ÑÒÙ ÖÔغ ÚÖÓÝ Äº ½º ÆÓÒ¹ÍÒÓÖÑ ÊÒÓÑ ÎÖØ Ò¹ ÖØÓÒº ÆÛ ÓÖ ËÔÖÒÖ¹ÎÖк ÚÖÓÝ Äº ½º ÍÒÚÖ Ð ÑÓÓØÒ ØÓÖ ÐØÓÒ Ò Ò ØÝ ØÑØÓÒ ØÓÖÝ Ò ÔÖغ Ì Ø ¾¾ ß ¾¼º ÚÖÓÝ Äº Ò Äº ÝĐÓÖ º ½º ÆÓÒÔÖÑØÖ Ò¹ ØÝ ØÑØÓÒ Ì Ä½ ÎÛº ÆÛ¹ÓÖ ÂÓÒ ÏÐݺ ÚÒ Åº Ò Ìº ËÛÖØÞº ½º ÊÒÓÑ ÚÖÐ ÒÖØÓÒ Ù Ò ÓÒÚØÝ ÔÖÓÔÖØ Ó ØÖÒ ÓÖÑ Ò Ø º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ò ÖÔÐ ËØØ Ø µ½ß¾º ÒØРº º ½º ÊÒÓÑ ÆÙÑÖ ÒÖØÓÒ Ò ÅÓÒØ ÖÐÓ ÅØÓ º ËØØ Ø Ò ÓÑÔÙØÒº ÆÛ ÓÖËÔÖÒÖº РϺʺ Ò Èº Ïк ½¾º ÔØÚ ÖØÓÒ ÑÔÐÒ ÓÖ ÑÔÐÒº ÔÔÐ ËØØ Ø ½ ß º ÀĐÓÖÑÒÒ Ïº½º ÖØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÑÔÐÒ ÖÓÑ Ì¹ÓÒÚ ØÖÙØÓÒ º Å ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÅØÑØÐ ËÓØÛÖ ¾½ ¾µ½¾ß½ º ÀĐÓÖÑÒÒ Ïº ¾¼¼¼º Ò ÙØÓÑØ ÒÖØÓÖ ÓÖ ÚÖ¹ Ø ÐÓ¹ÓÒÚ ØÖÙØÓÒ º Å ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÅÓÐÒ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÑÙÐØÓÒ ØÓ ÔÔÖµº ÀĐÓÖÑÒÒ Ïº Ò Çº ÝÖº ¾¼¼¼º ÅÓÐÒ ÔÖÓ¹ ÐØÝ ØÖÙØÓÒ ÖÓÑ Ø Ò Ø Ò ÙÒ ÓÒ ÑÙÐØÓÒº ÁÒ ÌÖÓ Áº Ò ÖØÒÖ º ¹ ØÓÖ ÈÖÓÒ ÁÅË ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÅØÑع Ð ÅÓÐÒ Ö Ñ ÊÔÓÖØ ÆÓº ½ Ô ¾ ß º ÀĐÓÖÑÒÒ Ïº Ò º Ö ÒÖº ½º ÍÒÚÖ Ð Ò¹ ÖØÓÖ ÓÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÒÙØÓÒº ÁÒ ÓÑÔ ØØ ÈÖÓ¹ Ò Ò ÓÑÔÙØØÓÒÐ ËØØ Ø º ʺ ÙØØÖ Ò Ïº ÖÓ ÑÒÒ ¾ßº ÈÝ ¹ÎÖÐ Àй Öº ÂÓÒ ÓÒ Åº º ½º ÅÙÐØÚÖØ ËØØ ØÐ ËÑÙй ØÓÒº ÆÛ ÓÖ ÂÓÒ ÏÐݺ ÄÛ º Ò º ÃÐØÓÒº ½½º ËÑÙÐØÓÒ ÅÓÐÒ Ò ÒÐÝ º ÆÛ ÓÖ Å¹ÖÛ¹ÀÐк ÄÝÓРº ½º ÖØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÑÔÐÒ ÖÓÑ ÐÓ¹ÓÒÚ ÑÙÐØÚÖØ ØÖÙØÓÒ º Å ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÅÓÐÒ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÑÙÐØÓÒ µ¾ß¾¼º ÄÝÓРº ¾¼¼¼º ÙØÓÑØ ÑÔÐÒ ÛØ Ø ÖØÓ¹ Ó¹ÙÒÓÖÑ ÑØÓº Å ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ Åع ÑØÐ ËÓØÛÖ ØÓ ÔÔÖµº ÄÝÓРº Ò Ïº ÀĐÓÖÑÒÒº ½º ÛÔ¹ÔÐÒ Ð¹ ÓÖØÑ ÓÖ ÒÖØÒ ÖÒÓÑ ØÙÔÐ Ò ÑÔÐ ÔÓÐݹ ØÓÔ º ÅØÑØ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ ¾¾µ½½ß ½ º ÄÝÓРº Ò Ïº ÀĐÓÖÑÒÒº ¾¼¼¼º Íƹ ÍÊÆ ß ÐÖÖÝ ÓÖ ÍÒÚÖ Ð ÆÓÒ¹ÍÒÓÖÑ ÊÒ¹ ÓÑ ÒÙÑÖ ÒÖØÓÖ º ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ËØØ Ø ÏÍ ÏÒ ¹½¼¼ ÏÒ Ù ØÖº ÚÐÐ Ø

8 ØÔ»» ØØ ØºÛÙ¹ÛÒººØ» Ö»ÙÒÙÖÒ»º ÆÐ ÓÒ º ĺ Ò Åº ÑÒØ Ýº ½º ÁÒÔÙØ ÑÓй Ò ØÓÓÐ ÓÖ ÓÑÔÐÜ ÔÖÓÐÑ º ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ½ ÏÒØÖ ËÑÙÐØÓÒ ÓÒÖÒ º ºÂº ÅÖÓ ºº ÏØ ÓÒ ÂºËº Ö ÓÒ Ò ÅºËº ÅÒ¹ ÚÒÒÒ ½¼ß½½¾º È ØÛÝ ÆÛ ÂÖ Ý ÁÒ ØØÙØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖ º ËÑ Ö º Ϻ Ò Îº ÃØÚÝÒÙÙк ½¼º ÆÓÒ¹ÒÚÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÒÙØÓÒ ÙÐÒ ÓÖ Ð¹ ÓÖØÑ ÚÐÓÔÑÒغ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ò ÔÔÐ ÅØÑØ ½ ½ ß½¼º ËÐÚÖÑÒ º ½º Ò ØÝ ØÑØÓÒ ÓÖ ËØØ Ø Ò Ø ÒÐÝ º ÄÓÒÓÒ ÔÑÒ Ò ÀÐк ÌÝÐÓÖ ÅºËº Ò Âº ʺ ÌÓÑÔ ÓÒº ½º Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÒÖØÓÒ Ó ÖÒÓÑ Ú¹ ØÓÖ º ÓÑÔÙغ ËØØ Øº Ø Òк ß½¼½º ÏÒÖ Åº º º Ò Âº ʺ ÏÐ ÓÒº ½º ÖÔÐ ÒØÖØÚ ÑÙÐØÓÒ ÒÔÙØ ÑÓÐÒ ÛØ ÚÖØ ÞÖ ØÖÙØÓÒ º Å ÌÇÅË ½ ß½º ÏÒÖ Åº º º Ò Âº ʺ ÏÐ ÓÒº ½º Í Ò ÙÒ¹ ÚÖØ ÞÖ ØÖÙØÓÒ ØÓ ÑÓÐ ÑÙÐØÓÒ ÒÔÙØ ÔÖÓ º ÁÁ ÌÖÒ ØÓÒ ¾ß½½º ÏÒ Åº Ò Åº ÂÓÒ º ½º ÃÖÒÐ ËÑÓÓØÒº ÄÓÒÓÒ ÔÑÒ Ò ÀÐк ÍÌÀÇÊ ÁÇÊÈÀÁË ÏÇÄÆ ÀĐÇÊÅÆÆ Ú ØÒ Ö ÖÖ Ò Ø ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ Ø ÓÞ ÍÒÚÖ ØÝ Á ØÒÙк À ÖÚ ÅºËº Ò Èºº Ö Ò ÑØÑØ ÖÓÑ Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó Î¹ ÒÒ Ò Û ÓØ ÔÖÓ ÓÖ Ò Ø ÔÖع ÑÒØ Ó ËØØ Ø Ø Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÒÓÑ Ò Ù Ò ¹ÑÒ ØÖØÓÒ ÎÒÒº À ÑÐ Ö ÓÖÑÒÒÛÓÙÒºÙºØÖº ÂÇË ÄÇÄ Ò ØÒØ ÔÖÓ ÓÖ Ò Ø ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ø Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ó¹ ÒÓÑ Ò Ù Ò ¹ÑÒ ØÖØÓÒ ÎÒÒº À Ö¹ Ú ÅºËº Ò Èºº Ö Ò ÑØÑØ ÖÓÑ Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÎÒÒº À ÑÐ Ö ÂÓ ºÄÝÓÐ ØØ ØºÛÙ¹ÛÒººØº

NormalModes02.dvi

NormalModes02.dvi ÈÝ Ð Ñ ØÖÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÒ ÀÒÒ ÂÒ ÓÒ Ò ÒÒÓ Ö ÓÒ ÆÓÖÑÐ ÅÓ Ó ÎÖØÓÒ Ì ØÓÑ Ò ÑÓÐÙÐ Ö ÓÒ ØÒØÐÝ ÑÓÚÒº Ì ØÒ ØÛÒ ÒÝ ÔÖ Ó ØÓÑ Ò ÓÒ ÒÐ ÓÒ ØÒØÐÝ ÒÒ ÛØ ØÑ ÐØÓÙ Ø ÚÖ ÓÒ ÐÒØ Ò ÓÒ ÒÐ Ö ÛÐÐ Ò Ò ÖÑÒ Ø Ñ ÓÖ ÐÓÒ ÔÖÓ Ó ØѺ

Chi tiết hơn

widefield.dvi

widefield.dvi ÎÄ ÅÑÓ ÁÑÒ Ø Ï Ð Ó ÎÛ ÓÖ ÈÐÒ ÖÖݺ ÄÓÒ ÃÓÒ ÆØÓÒÐ ÊÓ ØÖÓÒÓÑÝ Ç ÖÚØÓÖÝ ËÓÓÖÖÓ ÆÛ ÅÜÓ ÍË ËÔØÑÖ ¼ ¼¼ ½ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÖÖÝ ÐÓØ Ø ÔÐÒº Ì ÓÓÖÒØ Ý ØÑ Û Ó Ù Ú Ü Ø Ø ÖÖÝ ÔÐÒ Ò Û Ü ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÖÖÝ ÔÐÒº Ï ÓÑÔÓÒÒØ Ó

Chi tiết hơn

torus053105b.dvi

torus053105b.dvi ÖÓ Ò ÒÙÑÖ Ó ØÓÖÓÐ ÖÔ ÂÒÓ È Ò Þ ÌÓØ Ý ÊÒÝ ÁÒ ØØÙØ ÀÙÒÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ØÖØ ÁØ ÓÛÒ ØØ ÖÔ Ó Ò ÚÖØ Ò ÖÛÒ ÓÒ Ø ØÓÖÙ ÛØÓÙØ ÖÓ Ò Ò Ø ÑÜÑÙÑ Ö Ó Ø ÚÖØ Ø ÑÓ Ø ØÒ Ø ÔÐÒÖ ÖÓ Ò ÒÙÑÖ ÒÒÓØ Ü Ò ÛÖ ÓÒ ØÒغ Ì ÓÙÒ ÓÒØÙÖ Ý Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

ExtAbstrReins.dvi

ExtAbstrReins.dvi ÜØÒ ØÖØ ÇÔØÑÐ ÊÒ ÖØÓÒ Ó ÒÐÐ ÌÖÒ ÄÒ ÂÙÐ Â ÔÖ Ò ÖÓØ ÂÒ ÐÙ Ò Ò Â ÔÖ ÄÖ Ò Ë Ë¹ØÓ ÒÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ Ò ÅØÑØÐ ÅÓÐÐÒ ÌÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÒÑÖ Ã¹¼¼ ÃÓÒÒ ÄÝÒÝ ÒÑÖ ÂÒÙÖÝ ¼ ¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë¹ØÓµ Ø ÓÔÖØÓÖ

Chi tiết hơn

zetaapril05.dvi

zetaapril05.dvi ÌÊÅÁÆÆÌË ËËÇÁÌ ÌÇ Ì ÅÌÊÁË Ç ÈÇËÌË Ö ØÒ Åº ÐÐÒØÒ ËÖÓÒ Åº ÖØØ ÂÓÒ º ÄØØÐ ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ ÔÖÐ ¾ ØÖغ Ï ÓÒ Ö Ø ÑØÖÜ È È Ø ÛÖ Ø ÒØÖ Ó È È Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ÞØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒØ ÔÓ Ø È º Ï Ú ÓÑÒØÓÖÐ ÒØÖÔÖع ØÓÒ Ó Ø ØÖÑÒÒØ

Chi tiết hơn

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº ÏÐÝ ËÝÑÑØÖ ÖÔ ÐÑÒØÖÝ ÄÒ Ô Ò Ø ÌËÈ ÒÖÛ ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÓÐÓÝ ËÝÒÝ ÆËÏ ¼¼ Ù ØÖÐ Â Ï ÖÒ Ë È ÓÓÚ Ò Ê ÚÓ ÖÙØ ÈÖÓÖÑ Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö Ò ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ ÌÜ ÆÓÚÑÖ ¼¼

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

wk-07.dvi

wk-07.dvi ËÌ ÈÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ Ì ÄÛ Ó ÄÖ ÆÙÑÖ Ì ØÖØÓÒÐ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ò ÚÒØ Ø ÝÑÔØÓØ ÖÕÙÒÝ Ø ÐÑØ Ò Ó Ø ÖØÓÒ Ó Ò ÖÔØ ÑÐÖ Ò ÒÔÒÒØ ØÖÐ Ò Û ÓÙÖ º ËÑÐÖÐÝ Ø ÜÔØØÓÒ Ó ÖÒÓÑ ÚÖÐ ØÒ ØÓ Ø ÝÑÔØÓØ ÚÖ

Chi tiết hơn

advice.dvi

advice.dvi ÏÖØÒ Ñ ØÖ³ Ø ½ ÈÖØ Ó Ø Ñ ØÖ³ Ø Ë ÐØÜ ØÑÔÐØ ÓÒ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÒ ÙÙº»Ô»ÛÑл ÛÖ» Ø ºØÑ ½º½ ½º¾ ØÖØ ÌÐÐ ÓÑÔØÐÝ Ø Ö Ö ÔÖÓÐÑ ÑØÓ Ò Ö ÙÐØ º Ø ÑÓ Ø ½ Ô ÒÓ ÐØÖØÙÖ ÖÖÒ º ÁÒ Ø Ò Å Ð ÔÓ ÐÝ Ý ÛÓÖ º Ë ØØÔ»»ÛÛۺѺÓֻл½»ÓÚÖÚÛºØÑÐ

Chi tiết hơn

wk-05.dvi

wk-05.dvi ËÌ ÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ º ÁÒÔÒÒ ÁÒÔÒÒØ ÚÒØ ÓÐÐØÓÒ Ó ÚÒØ Ò ÓÑ ÔÖÓÐØÝ Ô Å µ Ö ÐÐ ÒÔÒÒØ ¾Á ¾Á ÓÖ ÒØ Ø Á Ó Ò º Ì ØÖÓÒÖ ÖÕÙÖÑÒØ ØÒ ÔÖÛ ÒÔÒÒ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÑÖÐÝ ØØ ÓÖ º ÓÖ ÑÔÐ ÓÙÒØÖ¹ÜÑÔÐ ØÓ ØÛÓ Ö ÓÒ Ò

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

wk-03.dvi

wk-03.dvi ËÌ ¾ ÌÓÖÝ Ó ËØØ ØÐ ÁÒÖÒ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ ØÐ ËÒ Ù ÍÒÚÖ ØÝ ÙÖÑ Æ ÍË ÈÖÑØÖ ÁÒÖÒ Á Ï ÒÓÛ ØÙÖÒ ØØÒØÓÒ ØÓ ØØ ØÐ ÑÓÐ Ò Û Ø ÑÐÝ F Ó ÔÓ Ð Ô ÓÖ Ø Ó ÖÚÐ ¾ Ö ¹ÑÒ ÓÒÐ ÔÖÑØÖ ÑÐÝ F Ü µ ¾ ÓÖ ÓÑ ÔÖÑØÖ Ô Ê Ò

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

fid-ino-translation.dvi

fid-ino-translation.dvi Á ØÓ ÁÒÓ ÌÖÒ ÐØÓÒ ÀÄ ÙÖÝ ÍÑÒØ ½¾Ø ÅÖ ¾¼¼ ÓÒØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½ ¾ ÊÕÙÖÑÒØ ¾ ÙÒØÓÒÐ ÔØÓÒ ¾ Í º½ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ Ò ÖÓÚÖÝ º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

postersplit.dvi

postersplit.dvi ÂÓßÚ ÓÒ ØÝÔ ÑØÓ ÓÖ ÖØ ÒØ ØÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ÈÐ ØÒ ËÐÓÚÒ ÂÓÒØ ÛÓÖ ÛØ ÅÐ º ÀÓ ØÒ ÍØÖØ ÍÒÚÖ Øݵ ÌÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐѺ Ï ÓÒ Ö ½ Ü ½ Ü ½ Ü ¾ Ý ¾ Ý ¾ Ý ½µ ÛÖ Ö Ò Ò ÖÐ ÑØÖ ÓÖ ½ ¾º ÔÖ µ Ò ÒÚÐÙ Ø Ø ½µ ÓÖ ÒÓÒÞÖÓ

Chi tiết hơn

intergraph dvi

intergraph dvi ÇÒ ÈÐÒÖ ÁÒØÖ ØÓÒ ÖÔ ÛØ ÓÖÒ ËÙÖÔ ÂÒÓ È Ý Å ËÖÖ Þ ÔÖÐ ¼¼ ØÖØ ÄØ ÑÐÝ Ó Ò ÓÑÔØ ÓÒÒØ Ø Ò Ø ÔÐÒ ÛÓ ÒØÖ ØÓÒ ÖÔ µ ÒÓ ÓÑÔÐØ ÔÖØØ ÙÖÔ ÛØ ÚÖØ Ò Ó Ø Ð º ÌÒ µ Ø ÑÓ Ø Ò ØÑ ÔÓÐÝÐÓÖØÑ ÒÙÑÖ Ó ÛÖ Ø ÜÔÓÒÒØ Ó Ø ÐÓÖØÑ ØÓÖ

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

review_exam_f14.dvi

review_exam_f14.dvi ÐÙÐÙ Áº ÒÐ ÜÑ ÊÚÛº Å ÙÖ ÝÓÙ Ð Ó ØÙÝ ÐÐ Ø Ø Ø ÕÙÞÞ ØÒ ÒÓØ Ò ÓÑÛÓÖ ÜÑÔÐ Áº ÇÚÖÚÛ Ó ÖÚØÚ ØÓ Ò ÈÓÛÖ ÊÙÐ Ý Ü ¾ Ý Ü Ý Ô Ü Ý ÜÔ Ý ÌÖ Ý Ò Ü Ý Ó Ü Ý ØÒ Ü Ý Ü Ý Ü Ý ÓØ Ü Ý Ò Ü Ý Ó Ü Ý ØÒ Ü ÀÝÔÖÓÐ ÌÖ Ý Ò Ü Ý Ó Ü

Chi tiết hơn

ssspr2000.dvi

ssspr2000.dvi Ø ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÒÖ ØÒÓÙÖ Ö ÐÓÖØÑ ÓÖ Ð ØÓÒ Ø ÖÒ Ó ÅÓÖÒÓ¹ËÓ ÄÙ Å Ò ÂÓ ÇÒÒ Ôغ ÄÒÙ Ý Ë ØÑ ÁÒÓÖÑ ØÓ ÍÒÚÖ ÐÒØ ¹¼ ¼½ ÐÒØ ËÔÒ ßÔÓ ÑÓ ÓÒÒÐÐ ºÙº ØÖغ Ì ÒÖ ØÒÓÙÖ ÆƵ Ö ÐÓÖØÑ ÛÐÝ Ù Ò ÔØØÖÒ Ð ØÓÒ Ø º ÐÖ Ø Ó Ø ÆÆ Ö Ð¹

Chi tiết hơn

compostmag.dvi

compostmag.dvi ÖÓÑ ÉÙ ¹ Ó ÝÒÑ ÅÜÛÐг ÅÓÐ Ò ÅÖÓÑÒ Ñ ÄÙÖÒ ÀÐÔÖÒ ËÔÒ Ä Ý Ö ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÑÓÐ ÓÖ ÖÖÓÑÒ ÑÖÐ Ò ÕÙ ÖÑ ÄÒÙ¹Ä Þ Ý Ñ ÓÙÔÐ Û Ó¹ÐÐ ÕÙ ÅÜÛÐг ÕÙÓÒ º Ý Ò ÔÔÖÓÔÖ ÐÒ Û Ù Ý ÔÔÖÓ Ò Û ÔÖÓÔÓ ÒÛ ÝÑÔÓ ÜÔÒ ÓÒº Ì Ù ÒÛ ÒÙÑÖÐ ÑÓº

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒÐÐÝ ¾ Ö ÅÝ ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÒ ÐÙÒ Ó ÖÚØÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò ØÒ ÖÙÐÖÐÝ ÛØ Ø ÀʹÁ Ò ÀÊ¹Ë Ø ÑÙÐØÔÐ ÐÓØÓÒ ÓÒ ØØÓÖ ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø Ò ØÖÙÑÒØ º ÒÐÝÞÒ Ø Ó ÖÚØÓÒ

Chi tiết hơn

ia1fa09h2spost.dvi

ia1fa09h2spost.dvi ÁÒØÖÓÙØÓÖÝ ÒÐÝ ½ßÐÐ ¾¼¼ ÀÓÑÛÓÖ ¾ Ù ÖÝ ËÔØÑÖ ½½ ¾¼¼»»ËÓÑ Ò ÛÖ ÆÓØ ÓÒ ÛØ Ò ÔØ ÓÙ Ò ÔØ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÖÐ ÒÙÑÖ Ø Ø Ø ØÓ ÝÓÙ ÐÖÒ Ò Ù Ò ÓÙÖ ÙÔ ØÓ ÐÙÐÙ º Ï ÛÐÐ ØÖ Ø ÐØÐÝ ÓÒ ÖÓÓØ ÕÙÖ Ù ÓØÖÛ µ ÙØ Û ÓÙÐ ÒÓØ Ø ØÓÓ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑÒÓ ÕÙ ÓÒØÒÙ Ô ÒÓ ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙÒ ÓÑÓ ØÓÓ ÒÓ º ËÓ ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙÒ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙØ ÚÞ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ ÑÐÓÖ Ó ÕÙ ÑÓÖ Ô Ó ÖÔÓ Ñ Ð Ò Ñ ÖÔÓ Ñ ÔÖ ÔÖÓº ØÖÒ ÓÖÑÓ ÕÙ ÔÖÓÖ ÓÖÙ ÔÖÓÚÓÖÑ Ò ÑÐ ÒÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

rn.dvi

rn.dvi ÓÒØÓÒÐ ÜÔØØÓÒ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ ØÐ ËÒ Ù ÍÒÚÖ ØÝ ÙÖÑ Æ ÍË ½ ÓÒØÓÒÒ ÖÕÙÒØÐÝ Ò ÔÖÓÐØÝ Ò ÔÐÐÝ Ý Òµ ØØ Ø Û Û ØÓ Ò Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÑ ÚÒØ ÓÖ Ø ÜÔØØÓÒ Ó ÓÑ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÓÒØÓÒÐÐÝ ÓÒ ÓÑ ÓÝ Ó ÒÓÖÑØÓÒ Ù Ø ÓÙÖÖÒ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

21f09-fake-ex1-solutions.dvi

21f09-fake-ex1-solutions.dvi ½µ Ò Ø ÒØ ÐÑØ ËÓÛ Ø ØÔ ÒÚÓÐÚº 2 + 5 + 4 µ 4 2 + 3 4 ËÓÐÙØÓÒ ËÒ ÓØ Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ò ÒÓÑÒØÓÖ Ó ØÓ ¼ 4, +4) ØÓÖ Ó ÓØ 2 + 5 + 4 4 2 + 3 4 µ 2 + 2 1 ËÓÐÙØÓÒ ÓÒÙØ 2 + 2 1 + 4) + 1) 4 + 4) 1) 4 + 1) 1) 4 + 1) 4 1)

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

ÉÙ Ø ÖÒ ÓÒ ËÔ ÒÓÖ ÅÄÈ ËÚ Ò Ù ÓÐÞ Ö Ð ËÓÑÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈÖ Ù Ö ØÖº ½¹ ¾ ½¼ à РÖÑ ÒÝ º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ

ÉÙ Ø ÖÒ ÓÒ ËÔ ÒÓÖ ÅÄÈ ËÚ Ò Ù ÓÐÞ Ö Ð ËÓÑÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈÖ Ù Ö ØÖº ½¹ ¾ ½¼ à РÖÑ ÒÝ º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ ÉÙØÖÒÓÒ ËÔÒÓÖ ÅÄÈ ËÚÒ ÙÓÐÞ ÖÐ ËÓÑÑÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÙ Ö ØÖº ½¹ ¾½¼ ÃÐ ÖÑÒÝ ºÒÓÖÑغÙҹк ØÖغ Ì ÔÔÖ ÒØÖÓÙ ÒÓÚÐ ÕÙØÖÒÓÒßÚ ÐÙ ÅÄÈß ØÝÔ ÒØÛÓÖ ÐÐ Ø ÉÙØÖÒÓÒ ËÔÒÓÖ ÅÄÈ ÉËÅÄȵº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ØÓ ÒÓØÖ

Chi tiết hơn

wilson.dvi

wilson.dvi Ì Ü ½ ÈÖÓÐÑ Ò ÒØ ÙØÓÑØ Â«ÖÝ ËÐÐØ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Ò Æ¾Ä ½ ÐÐØÖÐÒºÛØÖÐÓÓºÙ Ú ÏÐ ÓÒ ÓÐÝ ÖÓÓ ØØ Êغ ¾ ÓÜ Ô ÓÑ ÆÀ ¼ ¾ ÍË ÛÐ ÓÒÚÒغÔÖѺÓÑ ØÖØ ÄØ Üµ Ü ½ Ü Ó Ò Ü¾ Ü ÚÒº Ì Ü ½ ÓÒØÙÖ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

Prl.dvi

Prl.dvi ËÙÐÒÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÌÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ËØÖÒ ÅØÒ ÂÓÖÑ ÌÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈºÇº ÓÜ ¾ ÌÓÐÐ ÙÙ ØÙ ¾ µ Áƹ¼¼¼ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ÑÔÐ ÐÓÖØÑ ÓÒ Ø ÓÝÖ¹ÅÓÓÖ ÔÖ ÒØ ÓÖ ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ØÖÒ ÑØÒº Ì ÐÓÖØÑ ÜÑÒ ØÖÔ Ó ÓÐÙÑÒ Ø ØÑ Ò

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

quiz01_1.dvi

quiz01_1.dvi SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34136 Trieste ITALY - Via Bonomea 265 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ ÆÛ ÒÓÒÒÖÝ ÕÙÒ ÛØ Ð ØÛÓ¹ÐÚÐ ÙØÓÓÖÖÐØÓÒ ÙÒØÓÒ ÌÓÖ ÀÐÐ Ø ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖÒ ÀÝØÒÓÐÓ ÒØÖØ Æ¹¼¾¼ ÖÒ ÆÓÖÛÝ ÙÒ ÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Æ¾Ä ½ Ò ØÖغ Ï Ò ÒÛ ÑÐ Ó ÒÓÒÒÖÝ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø ÈÝ ¾¹ ÒÑÒØ µ ÓÒ ÖÒ ¹ º ÖÓÙÐ ÓÒ Ý ØÑ Ò ÖÓÓ ÛÖ ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØÐÐÝ Ö ØÒ Ð Ò º Ì Ð ÙÑ ØÓ ÖØÐÝ Ö ØÒ Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø ÖѺ Á Ø ÒÖÝ Ó Ø ÓØÓÒ Ö Ø ÕÙÐ Ø ÒÒØ ÒÖÝ Ò Ø ÖÑ ÙÑÒ ØØ Ø Ö Ø Ñ ÒÖÝ Ó Ø Ð ÑÙ ÖØÖ ØÒ Ø ÒÖÝ Ó Ø

Chi tiết hơn

version 2.dvi

version 2.dvi ÈË ËÀÇÇÄ Ç ÅÌÀÅÌÁË Æ ËÌÌÁËÌÁË ÙØÙÑÒ ¾¼¼¹¾¼¼ ÒÒÐ ÅØÑØ ¾ ÓÙÖ Ò ¼ ÑÒÙØ Ò ÛÖ ØÖ ÕÙ ØÓÒ º ÛÐÐ ÓÙÒغ Á ÝÓÙ Ò ÛÖ ÑÓÖ ØÒ ØÖ ÕÙ ØÓÒ ÓÒÐÝ ÝÓÙÖ Ø ØÖ ÈÐ ÐÚ Ø ÜÑ ÔÔÖ ÓÒ ÝÓÙÖ Ó ÒÓØ ÖÑÓÚ Ø ÖÓÑ Ø ÐÐ Ê ØÖØÓÒ ÒÙÑÖ ÖÓÑ Í¹Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

smps.dvi

smps.dvi ÒйÒÙØÓÖ ÑÙÐØÔйÓÙØÔÙØ Ù ÓÓ Ø ÓÒÚÖØÖ ÊÖ ÏÐÖ ØÖØ ÅÓÖÒ ÅÇË Á³ ØÝÔÐÐÝ ÖÕÙÖ ÚÖÐ ÖÒØ ÚÓÐØ ÓÖ ÓÔÖØÓÒº Í ÙÐÐÝ Ö ÚÓÐØ Ù º ÎÓÐØ Ù ÓÖ ÁÇ ÖÚÖ Ò ÐÓÛ¹ Ô ÒÐÓ ÖÙØÖݺ ÐÓÛÖ ÚÓÐØ Ù ½º½ ÎÓÐØ Ù ÓÖ Ò ØÝ ÓÖ ÐÓ ÓÖ ÔÙÖ ØÐ ÓÑÔÙØØÓÒº

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

temp.dvi

temp.dvi ÅÒØ ÑÓ ÑØÖ ÀÒÖÕÙ ÐÑÒ ½ ÓÙØÙÖÓ ¼¼½ ½ ÒØÖÓÙÓ ÌÖØÑÓ Ò Ø ÒÓØ Ó ÓÖÑÐ ÑÓ ÕÙÓ ÔÖ Ó ØÖØÑÒØÓ ÑÖÓ ÓÔÓ Ó ÑÒØ ÑÓ Ò ÔÖ Ò ÑÓ ÑØÖ ÓÒÙØÓÖ µº ÍÑ ØÖØÑÒØÓ ÓÑÔÐØÓ Ó ØÓÔÓ ÖÕÙÖ Ò ÔÖÒÔÐÑÒص ÙÑ ØÖØÑÒØÓ ÔÖØ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÑ ÜÑÔÐÓ ÑØÖ

Chi tiết hơn

errprop.dvi

errprop.dvi È ¾ Å ÙÖÑÒØ ÍÒÖØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÏÐÐ ÒØÙØÚÐ ÒÓÛ ØØ ÒÓ ÔÖÑÒØÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ò ÔÖغ ÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ñ Ø ÕÙÒØØØÚº ÁØ Ò ØØ Ø Û Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ÒÚÙÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ó ÓÑ ÕÙÒØØ Ø ÙÑ Ó ØØÙÐ ÚÐÙÒÒ ÖÖÓÖº Ï ÓØ Ø Þ Ó ØÖÖÓÖ ÛØ Ø ÔÖØÙÐÖ ÑØÓ

Chi tiết hơn

etamass.dvi

etamass.dvi ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÐØÓÒ ÓÖ Ø ËÛÒÖ ÅÓР˺ÞÓÚ ÀºÂÓÓ Ý Ò ºÏÔ Þ ÇØÓÖ ¼¼ ÁÒ Øº Ó ÈÝ ÞÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ÀºÚ Úº Ù ÞÖÒ Ë ÆÓØ ØÖ ¹¼ ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÌÓÖº¹ÈÝ º ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÂÒ ÖĐÓÐ Ø ¹¼ ÂÒ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ØÓÔÓÐÓÐ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

lect10.dvi

lect10.dvi ÄØÙÖ ½¼º ËÔØÖ Ó Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ º ÓÑÔØ ÓÔÖØÓÖ º Ì ÔØÖÐ ØÓÖÑ ÓÖ ÓÑÔØ Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ º ËÔØÖ Ó Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ Ä Ø ØÑ Û Ò Ø ÔØÖÙÑ σ(a) Ó Ò ÓÔÖØÓÖ A L(H) Ø Ø Ó ØÓ z C Ù ØØ A zi Ó ÒÓØ Ú ÓÙÒ ÒÚÖ º Ï Û ØØ Ø ÔØÖÙÑ ÐÛÝ

Chi tiết hơn

PartitionsAndPalindromes.dvi

PartitionsAndPalindromes.dvi ÜØÖÑ ÈÐÒÖÓÑ ÃØÝ º  ÒØÖ ÓÖ ÓÑÒØÓÖ ÄÈÅ ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÌÒÒ Èº ʺ Ò ÒÒºÙºÒ ÖÖØ Ëº ÏÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÈÐÐÔ È ¹ ÛÐÑغÙÔÒÒºÙ ÆÓÚÑÖ ØÖØ ÖÙÖ ÚÐÝ ÔÐÒÖÓÑ Êȵ ÛÓÖ ÓÒ ØØ ÔÐÒÖÓÑ Ò ÛÓ ÐØ Ð¹ÛÓÖ Ò ÖØ Ð¹ÛÓÖ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

SEM_DrPH.dvi

SEM_DrPH.dvi ËØÖÙØÙÖÐ ÕÙØÓÒ ÅÓÐÒ Ö ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ÍÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò Ê Ö ÅØÓÓÐÓÝ ÍÒÚÖ Ø ËÒ ÅÐÝ º ¹ÑÐ ÛÒÖÒ٠ѺÑÝ ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ¾¼½º ËØÖÙØÙÖÐ ÕÙØÓÒ ÅÓÐÒ Ý ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ÐÒ ÙÒÖ Ø Ö¹ ØÚ ÓÑÑÓÒ ØØÖÙØÓÒ¹ËÖÐ º¼ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÄÒ º ÌÓ ÚÛ ÓÔÝ Ó Ø

Chi tiết hơn

quiz01_1.dvi

quiz01_1.dvi SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34136 Trieste ITALY - Via Bonomea 265 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ ËÌ̾¼½¼»¾¼¼ ËØØ ØÐ ÅØÓ Ò ÓÑÔÙØÒ ½ ¾ ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÅÒ³ ÛÒÒÒ ØÑ Ò Ø Ó ØÓÒ ÅÖØÓÒ ½¹ ¼ ÄÒÖ ÊÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÄØÙÖ ÂÒº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ ÃØ ÓÛÐ ËÀ ¹¼¾ عÓÛÐ ÙÓÛºÙ ÈÖØÓÒ Ù Ò Ò ØÑØ ÖÖ ¹ ÓÒ ÐÒ ÜÑÔÐ ÏØ Ø ÔÖØ ÈÀ ÓÖ ÓÙÒØÖÝ ÛØ ÈÈ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

algebraic.dvi

algebraic.dvi ÉÙ ØÓÒ ÓÙØ ÌÖ ÙÒØÓÒ ÐÖ ÆÙÑÖ Ò ÈÝØÓÖÒ ÌÖÔÐ ÂÑ Æº ÐÐÒÖ ËÔØÑÖ ¾ ØÖØ Á ÐÓÓ Ø ÓÑ ÕÙ ØÓÒ ÖÖÒ ÐÖ ÒÙÑÖ Ò ØÖ ÙÒØÓÒ Ó ÖØÓÒÐ ØÑ Ò ÓÑ ÖÐØ Ù ÓÙØ ÈÝØÓÖÒ ØÖÔÐØ º Ò ÑÒµ ÐÖ ÁØ ÔÖØØÝ ØÖÚÐ ØÓ ØØ ØÖÓÒÓÑØÖ ÙÒØÓÒ ÛØ ÖÙÑÒØ ÖØÓÒÐ

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÒ ÊÙÒ ÌÄ Å Ò ÅØÖÜ ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÄÅ ÏÓÖÒ ÆÓØ ÃÞÙ ÓØÓ ÊÓÖØ ÚÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ¾ ÓØÓ ÖÚ ºÙØÜ ºÙ ÆÓÚÑÖ ¾¾ ØÖØ ÙÖÒ Ø Ð Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖÓØ Ú ÔÙÖ Ù Ø ¹ÔÖÓÖÑÒ ÑÔÐÑÒ¹ ØØÓÒ Ó ÑØÖÜ ÑÙÐØÔÐØÓÒº

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

Ñ ÕÙ Ô ¹ ÙÑ ÖÙÔÓ Ø Ô Ó Ô Ö Ö Ð Þ Ö Ç ÑÔÓÖØ ÒØ Ö ÚÓÐÙ Ó ØÓ Ø ÓÖ º Ñ ÓÙÚ Ù Ð Ö Ö ÚÓÐÙ Ó Ñ ÑÓÖØ Ñ ÓÖ ÓÙ ØÓÖØÙÖ ÉÙ Ñ ÖÖ Ñ Ñ ÒØÓ Ò Ù Ó Ó ÓÑ ÓÙ ØÖÙ Ó ÉÙ Ñ Ñ

Ñ ÕÙ Ô ¹ ÙÑ ÖÙÔÓ Ø Ô Ó Ô Ö Ö Ð Þ Ö Ç ÑÔÓÖØ ÒØ Ö ÚÓÐÙ Ó ØÓ Ø ÓÖ º Ñ ÓÙÚ Ù Ð Ö Ö ÚÓÐÙ Ó Ñ ÑÓÖØ Ñ ÓÖ ÓÙ ØÓÖØÙÖ ÉÙ Ñ ÖÖ Ñ Ñ ÒØÓ Ò Ù Ó Ó ÓÑ ÓÙ ØÖÙ Ó ÉÙ Ñ Ñ Ñ ÕÙÔ ¹ ÙÑ ÖÙÔÓ ØÔÓ ÔÖ ÖÐÞÖ ÑÔÓÖØÒØ ÖÚÓÐÙÓ ØÓ ØÓÖº Ñ ÓÙÚÙ ÐÖ ÖÚÓÐÙÓ Ñ ÑÓÖØ Ñ ÓÖ ÓÙ ØÓÖØÙÖ ÉÙÑ ÖÖÑÑÒØÓ ÒÙ ÓÓ ÓÑ ÓÙ ØÖÙÓ ÉÙÑ Ñ Ñ ÙÚ ÖÚÓÐÙÓ Ü ØÑ Ó ÒÑÓ º ÔÖ¹ Æ Ø Ó Ñ ÑÔÐÚÐ ØÓÓ ÎÐÓ ÅØÓ Ó ÙÒÓ ÑÖÓ Ò ÖÓ ÕÙ ÚÐ

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

Ë Ö ØÐ Ñ Ò Ø ØÖÙ ØÙÖ Ö Ó Ð ÓÖ ØÑ Ö Å¼¾µ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ó Ø ÐÓ ËÝ Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ç Ò ÇÒ Ò ½º ÒÙ Ö ¾¼¼½ к ß½ ÐÐ Ú ÒÐ ÐÔ Ñ Ð Ö Ð Ö Ö ÒÓØ Ø Ö Øºµ ÑØ Ö

Ë Ö ØÐ Ñ Ò Ø ØÖÙ ØÙÖ Ö Ó Ð ÓÖ ØÑ Ö Å¼¾µ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ó Ø ÐÓ ËÝ Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ç Ò ÇÒ Ò ½º ÒÙ Ö ¾¼¼½ к ß½ ÐÐ Ú ÒÐ ÐÔ Ñ Ð Ö Ð Ö Ö ÒÓØ Ø Ö Øºµ ÑØ Ö ËÖØÐ ÑÒ Ø ØÖÙØÙÖÖ Ó ÐÓÖØÑÖ Å¼µ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØ Ó ØÐÓ ËÝÒ ÍÒÚÖ ØØ ÇÒ ÇÒ Ò ½º ÒÙÖ ¼¼½ к ß½ ÐÐ ÚÒÐ ÐÔÑÐÖ ÐÖÖ ÒÓØØÖ Øºµ ÑØ ÖÙ ÐÓÑÑÖÒÖ Ö ØÐÐغ ÑÒ ØØØ ØÖ ÓÔÚÖ Ô ÒÙÑÑÖÖ Ö ½ßµº ÙÐ ÚÖй Ö ÚÖÐ ÐÐ ÓÔÚÖº ÒÐØ ÓÔÚÖ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

pmo-ruizdolado.dvi

pmo-ruizdolado.dvi ÈÅÇ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ö Ò Âº ÊÙ Þ¹ ÖØÓÐ ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ò Ö Ë Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ö ÓÞ ÒØÖÓ ÈÓÐ Ø Ò Ó ËÙÔ Ö ÓÖ ¼¼½ Ö ÓÞ Ö Ò ÖÙÒ Þ Öº Â Ú Ö ÓÐ Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö

Chi tiết hơn

art_6.dvi

art_6.dvi Ý Ö Ñ ÙÒØ ÒÐ Ò ËÙÓÑ Ò ÝÝ ÓÒ ÙÖ Ö ÆÇÊ ÁÌ ¼ Ö ¹ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÙÔÔ ÓÑ Ø Ó ØÝÐ Ö ØÓÖ ÖÓÒ ØÖ ÓÑ À Ð Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò Ë ÑÑ ÒØØÒ Ò ÆÇÊ ÁÌ Ø ÒÓÖ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÓÖ Ø ÓÖ Ø Ý ÒÐ Ò Ú Ö ÑØ Ã

Chi tiết hơn

CTW05-F.dvi

CTW05-F.dvi ÇÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÈØ ÓÚÖ ÈÖÓÐÑ ÓÒ È ¹ ÔÖ ÖÔ ÃØÖÒ Ö ËØÚÖÓ º ÆÓÐÓÔÓÙÐÓ Ö ÈÔÓÔÓÙÐÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÓÒÒÒ ÈºÇºÓÜ ½½ ʹ½½¼ ÁÓÒÒÒ Ö Ö ØÚÖÓ Ö ºÙÓºÖ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÒÒ Ø ÑÐÐ Ø ÒÙÑÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

A44paper.dvi

A44paper.dvi ÈÄÆË ÁÆ Ê ØÖغ Ï ØÐ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ØÛÒ Ø ÑÓÙÐ Ô ÓÖ Êµ Ó ÓÖÖ ¹ØÙÔÐ À À µ Ó ¹ÑÒ ÓÒÐ ÐÒÖ Ù Ô À Ê ÑÓ Ä Êµµ Ò Ø ÕÙÓØÒØ Ý ÑÙÐØÒÓÙ ÓÒÙØÓÒ Ó ÖØÒ ÓÔÒ Ù Ø Ä µ Ä Êµµ º ÓÖ Ø Ð ØÓ Ò ÜÔÐØ Óѹ ÔÙØØÓÒ Ó Ø ÑÓÙÐ Ô Êµ Ó ÒØÖÐ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÊÓ Ù Ø Ð Ä Ò Ù Æ ØÙÖ Ð ÈÖ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ý Ë Ñ ÒØ ÓÒ ÂÓÖ Ö Ò Ð Óº Å Ö Ó Ö Ð ÊÓ Ö Ù Þ Ý Â Ù Î Ð Ö ÖÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ ÍÒ Ú Ö ÓÖÙ Ò Ô Ò Ö Ò Ö Ð

Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÊÓ Ù Ø Ð Ä Ò Ù Æ ØÙÖ Ð ÈÖ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ý Ë Ñ ÒØ ÓÒ ÂÓÖ Ö Ò Ð Óº Å Ö Ó Ö Ð ÊÓ Ö Ù Þ Ý Â Ù Î Ð Ö ÖÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ ÍÒ Ú Ö ÓÖÙ Ò Ô Ò Ö Ò Ö Ð Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÊÓ Ù Ø Ð Ä Ò Ù Æ ØÙÖ Ð ÈÖ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ý Ë Ñ ÒØ ÓÒ ÂÓÖ Ö Ò Ð Óº Å Ö Ó Ö Ð ÊÓ Ö Ù Þ Ý Â Ù Î Ð Ö ÖÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ ÍÒ Ú Ö ÓÖÙ Ò Ô Ò Ö Ò Ö Ð Ú Ð Ö º ºÙ º Ê ÙÑ Ò ÍÒ Ð Ø Ö ÔÖ Ú Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö Ð

Chi tiết hơn

CAD06.dvi

CAD06.dvi ËÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ØÑÙÐйÐÖ ËÙÚ ÓÒ ËÙÖ ÙÙ ÖÒµ Ò ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÒØÙÝ Ò ºÙݺ٠ÂÙÒ¹À ÓÒ Ý Ì ÒÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÝÓÒØ ÒÙºÙºÒ ØÖØ ÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ØÑÙÐйÐÖ ÙÚ ÓÒ ÙÖ Ë˳ µ ÔÖ Òغ Ì ÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÒÕÙ Ð Ó

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð ÕÙ ÚÓ ÒÓ ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ ÔÖ ÓÖÑ ÖÙк Ö ÚÓ ÖÐÒ ÑÓÖÖÙ Ñ ÒØ Ó ÑÙ Ò ÑÒØÓ ÔÓÖ ÅÒ ÑÙØÓ ÔÓÙÓ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÐÑÖÓ Ñ ÚÓÚÓ ÊÖº Ó Ñ ÕÙÑ Ö ØÓØÐ ÓÓ Ó ÅÙ ÚÓ Öع ÎÓ ÑÒغ ÚÓ Ô ÖÑ Ù Ú ÔÖÓÚÒÒÓ ÔÖ ÕÙ Ù ÖÒ¹ ÅÙ Ó Ñ Ñ Ó ÕÙ

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

Meson2000.dvi

Meson2000.dvi ÆÛ Å ÙÖÑÒØ Ó Ø ÊØÚ Ã ÖÒÒ ÊØÓ Ò ÈÓØÓÒ ËÔØÖÙÑ ÓÙÐ Ê ÖÑÒ ÓÖ Ø ÃÌÎ ÓÐÐÓÖØÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÈÝ Ò ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ÖÐÒÙÝ Ò Ê È ØÛÝ ÆÂ ¼ ÍË Ï ÔÖ ÒØ ÔÖÐÑÒÖÝ ÖÔÓÖØ ÓÒ ÒÛ Ñ ÙÖÑÒØ Ó Ø Ö¹ ØÚ Ã ÖÒÒ ÖØÓ Ò Ø Ö Ø ØÙÝ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn