OUT-black.indd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "OUT-black.indd"

Bản ghi

1

2 Читайте романы Татьяны Степановой классические детективы, написанные по всем законам жанра: В моей руке гибель Звезда на одну роль Венчание со страхом Прощание с кошмаром Темный инстинкт Все оттенки черного Зеркало для невидимки Врата ночи На рандеву с тенью Улыбка химеры Готическая коллекция Ключ от миража 29 отравленных принцев Флердоранж аромат траура Молчание сфинкса Родео для прекрасных дам Дамоклов меч над звездным троном Рейтинг темного божества Прощай, Византия! Сон над бездной Царство Флоры Предсказание End Драконы ночи Black & Red Пир на закате солнца Три богини судьбы ДНК неземной любви Душа-потемки Тот, кто придет за тобой Демоны без ангелов Валькирия в черном Когда боги закрывают глаза Девять воплощений кошки Яд-шоколад Невеста вечности Колесница времени Падший ангел за левым плечом Призрак Безымянного переулка Пейзаж с чудовищем Грехи и мифы Патриарших прудов Созвездие Хаоса Часы, идущие назад

3

4 Д (2 = ) Г у О. у 79 а ва, а ья а ь в а. Black & Red : [ ] / -. : Э, (. Д. - ). ISBN , - Д,,, -,, -,., -,. -, И - ДК ББК 84(2 = )6-44 ISBN а ва.., 2019 О. ООО «И а ь в, 2019

5 Ãëàâà 1 ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÀß ÎÕÎÒÀ Ôåâðàëü 1973 ãîäà Ñìåðêàëîñü, âüþæèëî, ñåêëî ëåäÿíîé êðóïîé ñ ôåâðàëüñêîãî íåáà. Êðóæèëî, øâûðÿëî æãó èìè ïðèãîðøíÿìè â ëîáîâûå ñòåêëà ãðóçîâèêîâ, íàòóæíî ðåâóùèõ íà êðóòûõ ïîäúåìàõ â ãîðó. Ïî ñòàðîé Ñìîëåíñêîé äîðîãå ïîëçëè òå ãðóçîâèêè ìèìî, ìèìî, âñå äàëüøå, äàëüøå. Ìèìî ëåñà, çàñíåæåííîãî, äðåìó åãî, ïîãðóæåííîãî â îöåïåíåëûé ñîí, â êîòîðûé êàê â ñìåðòíóþ ëåòàðãèþ âïàäàþò â çèìíþþ ïîðó îäíè ëèøü çàïîâåäíûå, çàêðûòûå, çàêàçàííûå äëÿ ïîñåùåíèÿ áîðû, ðîùè, ïóùè. Ñî Ñìîëåíñêîé äîðîãè óâîäèëà â ãëóáü ëåñà ïðîñåêà, è ó òåõ, êòî ì àëñÿ ïî øîññå, ïîÿâëÿëîñü ïðè âèäå åå ïîðîé ñòðàííîå ùåìÿùåå óâñòâî ñëîâíî â ÍÈ- ÊÓÄÀ âåëà ýòà ëåñíàÿ äîðîãà. È ãäå, â êàêèõ äåáðÿõ òåðÿëàñü îíà, íå âåäàëà äàæå óøëàÿ ïðîææåííàÿ øîôåðíÿ, çíàâøàÿ íàçóáîê âñå îêðåñòíûå ïðîñåëêè, áåòîíêè, ãðóíòîâêè è áîëüøàêè. Îðàíæåâîå ñîëíöå öåïëÿëîñü èç ïîñëåäíèõ ñèë çà ñîñíû, ìåäëÿ çàêàí èâàòü äåíü. Íà ïðîñåêå è â ëåñó áûëî íå òàê âåòðåíî, êàê íà øîññå. Â ñíåãó ñâåæàÿ ãëóáîêàÿ êîëåÿ. Åëè, ñîñíû, ñîðîêà-âîðîâêà, ñòðåêî óùàÿ, îðóùàÿ ïðîðâà, äîçîðíûé çàïîâåäíîãî ëåñà îò íåïðîøåíûõ âòîðæåíèé. È êàê áóäòî èç íè åãî èç ñíåãà, èç âüþãè âîçíèêøèé ïîïåðåê ïðîñåêè ïîëîñàòûé øëàãáàóì. À âîçëå 5

6 íåãî äâà áðîíåòðàíñïîðòåðà áîëîòíîãî öâåòà. È òóò æå âäîëü äîðîãè ñîëäàòû ñ àâòîìàòàìè. À åùå äàëüøå ñíîâà áðîíåòðàíñïîðòåð. È ñíîâà ñîëäàòû. Íåñêîëüêî îôèöåðîâ â ôîðìå, ëþäè â øòàòñêîì, îäåòûå òåïëî ïî ôåâðàëüñêîé ïîãîäå â ïîëóøóáêè, âàëåíêè, øàïêè-óøàíêè. Çåëåíûå «óàçû» ñ ïÿòíèñòûì ìàñêèðîâî íûì âåðõîì. À åùå äàëüøå îãíè, îãíè, îãíè ñòðîåíèé, ñêðûòûõ â ñàìîé àùå çàïîâåäíîãî ëåñà, èìåþùåãî ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîãî îõîòíè üåãî çàêàçíèêà. È âåðåíèöà åðíûõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ëèìóçèíîâ, ïîõîæèõ íà ãèãàíòñêèå ãàëîøè, çàáûòûå â ýòèõ ìåñòàõ êåì-òî êîãäà-òî... Äàëüíèå âûñòðåëû êàê õëîïêè ïåòàðä: áàõ! Áà-áàõ! Çàïàõ äûìà áèâà íûõ êîñòðîâ. È ìåñÿùèé ãóñåíèöàìè ñíåã è ãðÿçü òðàêòîð, ñ òðåñêîì è ãðîõîòîì òî-òî òÿíóùèé çà ñîáîé íà äëèííûõ êðåïêèõ âåðåâêàõ. òî-òî òåìíîå, ãðîìîçäêîå, îñòàâëÿþùåå íà ñíåãó êðîâàâûé ñëåä. Çàïàõ äûìà. Çàïàõ ïîðîõà. Çàïàõ êðîâè. Çäîðîâûå åðòè! Íó à ýòîò âñåì áîðîâàì áîðîâ. Öåíòíåðà íà òðè ïîòÿíåò. Ýòîãî íàäî áûëî íà ïîëÿíó, ïóñêàé áû ñåáå ñàëî äåëèëè, òåøèëèñü. Êòî åãî ïðèëîæèë? Íåìåö, ó íåãî êàðàáèí âèäàëè êàêîé? Áåëüãèéñêèé. Îí áåëüãèéñêèé ïðèíöèïèàëüíî â ðóêè íå âîçüìåò, âû òî? Òåì ïà å êîãäà ñþäà, ê Ñàìîìó â ãîñòè åäåò. Ñâîé ó íåãî êàðàáèí íåìåöêèé, èõíèé îòå åñòâåííûé. Â Âîñòî íîì ôàòåðëÿíäå òàêèå ìàðêè íå äåëàþò. Ìíîãî òû çíàåøü, Ùåãîëåíêî. ß òî, ïî-òâîåìó, â ñòâîëàõ íå ðàçáèðàþñü? Äåñÿòûé ãîä ïðè ýòîì ñàìîì äåëå ñîñòîþ. Ïðè êðàñíîé èìïåðàòîðñêîé îõîòå. Òû áîëòàé, Ùåãîëåíêî, äà íå çàãîâàðèâàéñÿ. Ó òî- 6

7 âàðèùà Õîíåêêåðà îðóæèå îòëè íîãî êà åñòâà, ïðè åì èõ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Çàâîä ïîä Áåðëèíîì, ÿ êàòàëîã ñìîòðåë ðåáÿòà èç Ãåðìàíèè ïðèâîçèëè. Âîçëå çàãëîõøåãî òðàêòîðà íà ïîëÿíå, ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæåííîé ëåñîì, åãåðÿ, ëåñíèêè. Òóò æå â çàáðûçãàííûõ êðîâüþ, ìîêðûõ îò ñíåãà îõîòíè üèõ êóðòêàõ îôèöåðû îõðàíû, ñóåòÿùàÿñÿ îáñëóãà ãîñòåâîãî îõîòíè üåãî äîìà. Íà ñíåãó òóøè ìåðòâûõ êàáàíîâ, ñëàâíûå îõîòíè üè òðîôåè. Áóðûå øêóðû, âçäóòûå æèâîòû, çàäíèå íîãè îáìîòàíû âåðåâêàìè, òîáû âîëî èòü òðàêòîðîì áûëî óäîáíî. Åãåðü Ùåãîëåíêî â íàêèíóòîì íà ïëå è ïîëóøóáêå, äîñòàâ èç-çà ãîëåíèùà íîæ, ñêëîíèëñÿ íàä òóøåé ñàìîãî êðóïíîãî êàáàíà, ðàçäâèíóë çàäíèå íîãè, ëîâêèì äâèæåíèåì ðàññåê ïðîìåæíîñòü è âûðâàë, âûðåçàë òî-òî ñ òðåñêîì. Áðûçãè êðîâè ôîíòàíîì. Â ìîðîçíîì âîçäóõå ðàçëèëîñü çëîâîíèå. Äàâàé âèðà ïî ìàëîé, âîëîêè, ïóñòü ïîðàäóþòñÿ, ðàçäåëÿò! êðèêíóë îí òðàêòîðèñòó, è òðàêòîð, âçðåâåâ ìîòîðîì, ïîïîëç ïî ïðîñåêå â ãëóáü ëåñà, îòêóäà òÿíóëî äûìîì êîñòðîâ. Êàê òóò ó âàñ? Âñå ãîòîâî? Ê åãåðÿì ïîäëåòåë çàïûõàâøèéñÿ îôèöåð îõðàíû Åðìàëþê. Äàâàéòå æèâåå. Æäóò. Íó, êàê òàì íàñòðîåíèå-òî? ñïðîñèë ñòàðøèé åãåðü. Äîâîëüíûå õîòü? Ñàì äîâîëåí. Âåñåëûé, øóòèò. Íåìåö è ðóìûí òîæå íè åãî, õîòü è çàìåðçëè êàê öóöèêè. À âåíãð ýòîò, òîâàðèù Êàäàð, ñìóðíîé. Íå ïîéìè åãî åìó íàäî óæ ýòî ðàçâå íå îõîòà áûëà? Îäíèõ ñâèíåé çàâàëèëè ïÿòíàäöàòü øòóê. Åæåëè áû ÿ èõ òðè ìåñÿöà ñîëüþ íå ïðèêàðìëèâàë, õðåí áû îíè õîòü îäíîãî ïîèìåëè, ñòðåëêè, ïðîáîðìîòàë åãåðü Ùåãîëåíêî. òî? Ðàçãîâîð èêè. Åðìàëþê ïðèáëèçèëñÿ ê íåìó âïëîòíóþ. òî-òî áîëüíî áîëòàòü ñòàë. ß äàâíî óæå çàìå àþ. Äàâíî ê òåáå ïðèñìàòðèâàþñü. 7

8 Íå ñâÿçûâàéñÿ òû ñ íèìè, íåðâíî øåïíóë Ùåãîëåíêî ñòàðøèé åãåðü. Ñêîëüêî ðàç òåáå ãîâîðèë, îíè æ îõðàíà, êàê ïñû, èì âåçäå âñå òàêîå óäèòñÿ, ìåðåùèòñÿ, åãî è íå áûëî íèêîãäà íè ó êîãî. Íå äðàçíè ëèõî, ïîêà îíî òèõî. åãî òåáå ñ íèìè äåëèòü? Ñàì òåáÿ ëþáèò, îòëè àåò, âîçèò âîí âñåãäà ñ ñîáîé, òû ó íåãî íà îõîòå ãëàâíûé ìàñòåð, à èì, êîíå íî, çàâèäíî òàêîå òâîå ïîëîæåíèå. À òû ïîìàëêèâàé ñåáå. Äàÿèòàêìîë ó.ñêàçàòüóæñîâñåì, òî ëè, íè åãî íåëüçÿ? Åãåðü Ùåãîëåíêî âñïûëèë. Ãóë òðàêòîðà â àùå. Ñîðî èé çàïîëîøíûé ñòðåêîò. Áàãðîâûå ïîëîñû íà ñíåãó. Åãåðü Ùåãîëåíêî âûòåð îêðîâàâëåííóþ ôèíêó è ñïðÿòàë åå ñíîâà çà ãîëåíèùå. Êîãäà âûïðÿìèëñÿ, êðàåì ãëàçà çàñåê êàêîå-òî äâèæåíèå ñïðàâà â åëüíèêå, îêðóæàâøåì ïîëÿíó. Îáåðíóëñÿ, âñìàòðèâàÿñü, íåò, ïîìåðåùèëîñü. Òåíü ñðåäè ñíåãà è òåìíûõ ñòâîëîâ... Íåò, è ïðàâäà ïîìåðåùèëîñü. Çàêðóãëÿéòåñü òóò ïî-áûñòðîìó, ðàñïîðÿäèëñÿ Åðìàëþê. Ëåîíèä Èëüè ïðîñèë âñåõ ïîáëàãîäàðèòü, âñåõ áåç èñêëþ åíèÿ. Ìîëîäöû, ãîâîðèò, ïîñòàðàëèñü. Òàê òî ìîëèòå áîãà... òî? Åãåðü Ùåãîëåíêî îáåðíóëñÿ ê íåìó. Ìîëè áîãà, ãîâîðþ, ïðèäóðîê. òî òû ñêàçàë, ïîâòîðè. Ýé, ýé, ýé, âû òî, î óìåëè? Ñàøêà, çàìîë ü, îñòûíü, ÿ ñêàçàë! Ñòàðøèé åãåðü âêëèíèëñÿ ìåæäó íèìè. Ñëóøàé, ýòî, ìàéîð, òû òîæå... òîãî... Çíà èò, ïîáëàãîäàðèë Ñàì-òî? Âîò è õîðîøî, âûõîäèò, ïîòðàôèëè, óãîäèëè. Íó à ýòî... À äàëüøå-òî òî? Îñòàíóòñÿ îíè èëè êàê? Ó íàñ â ãîñòåâîì äîìå áóäóò èëè... Èëè. Óåçæàþò. Òàì ñåêðåòàðü îáêîìà óæå àñà ïîëòîðà êàê äîæèäàåòñÿ ïî ñòîéêå «ñìèðíî». Îôèöåð îõðàíû â èíå ìàéîðà, êàê áûëî èçâåñòíî åãåðþ Ùåãîëåíêî, óñìåõíóëñÿ. Â äîìå ïðèåìîâ â Ñîðãèíî áóäóò óæèíàòü, òàì âñå óæå ãîòîâî, òàê òî âû òóò ìîæåòå îòáîé áèòü âî âñå ñêëÿíêè. È äàâàéòå çàêðóãëÿéòåñü 8

9 çäåñü. È òû òîæå äàâàé çàêðóãëÿéñÿ, áðîñèë îí õìóðîìó Ùåãîëåíêî. Ñíåã. Çàïàõ õâîè. Çàïàõ äûìà. Çàïàõ êðîâè. Àéäà äåâÿòûé êâàäðàò åùå ïðîéäåì ñ òîáîé, ãëÿíåì, ïðåäëîæèë ñòàðøèé åãåðü, ÿâíî ñòàðàÿñü óâåñòè åðøèñòîãî Ùåãîëåíêî ñ ïîëÿíû. Ìîæåò, îñòàëàñü òàì êàêàÿ æèâîòèíà íåó òåííàÿ. Ïàëüáà-òî êàêàÿ ñ âûøåê øëà, òî íî êàíîíàäà. Îíè óãëóáèëèñü â ëåñ. Ìèíîâàëè îäíó èç äåðåâÿííûõ îõîòíè üèõ âûøåê. Ñíåã ïîä íåé áûë èñòîïòàí. Âñþäó âàëÿëèñü ñòðåëÿíûå ãèëüçû, îêóðêè. Äà, îõîòà, âçäîõíóë ñòàðøèé åãåðü. Ëþáÿò îíè ýòî äåëî. Âîò è äî ñìîëåíñêèõ ëåñîâ äîáðàëèñü. Â ïðîøëûé-òî ðàç â Áåëîâåæñêóþ Ïóùó åçäèëè. À îñåíüþ ê åõó â Êàðïàòû. À â Þãîñëàâèþ Èëüè òåáÿ ñ ñîáîé áðàë? Ùåãîëåíêî êèâíóë. Îí ñíîâà îãëÿíóëñÿ. Åìó îïÿòü ïî óäèëîñü òàì, ñçàäè, ñðåäè ñíåãà è åëüíèêà, êàêîå-òî äâèæåíèå. Ïîäîçðèòåëüíîå äâèæåíèå, êàêîå-òî ñòðàííîå, ðâàíîå, íåðîâíîå, ëèøåííîå ïëàñòèêè, ïðèñóùåé ëþáîìó äèêîìó æèâîòíîìó. Òû åãî,ñàø? Íè åãî, òàê. Áðîç Òèòî òîò åùå ñòðåëîê, õîòÿ è ñòàðèê óæå ñîâñåì. Òàì ñ ôëàæêàìè îõîòà áûëà, êàæåòñÿ, äà? Íó, êîíå íî, ïîòåøèëèñü âñëàñòü. Ïðî ôëàæêè-òî çäîðîâî ýòîò õðèïàòûé ïîåò... Êòî? ñïðîñèë Ùåãîëåíêî. Íó ýòîò, êàê åãî... Âûñîöêèé, òî ëè. Òîò, òî íà Êîëäóíüå æåíèëñÿ. Òóò íà äíÿõ Âàëüêå Êóïöîâîé, íó, òî íà ïóëüòå îõðàíû ó íàñ ñèäèò, Æåðåáåíêî äâå êàòóøêè çàïèñåé íîâûõ ïðèâîëîê. À òî, Âàëüêà äî ñèõ ïîð åùå òîãî, ðàáîòàåò? Åé æå ðîæàòü âîò-âîò... Äà, âèäíî, åùå òåðïèìî ïîêà. Èíòåðåñíî, êòî æ 9

10 åé ýòî óäðóæèë? Ìîë èò! Óæ ê íåé è ïàðòîðã ïîäñòóïàë, ÿ ñëûøàë, ïðîñèë íàñòîÿòåëüíî èìÿ îòöà ðåáåíêà íàçâàòü. Âåäü ýòî ÿâíî èç íàøèõ êòî-òî åå â êîéêó-òî... À îíà ìîë èò, íå ïðèçíàåòñÿ, íè ãóãó íèêîìó. À íà ðàáîòó âûõîäèò, ñèäèò ñåáå â ñâîåì çàêóòêå. Ó íåå æ òàì òåõíèêè íàâàëîì, ïóëüò, ïðîñëóøêà, íó è ìàãíèòîôîí, êîíå íî, èìïîðòíûé. Òàê âîò çàïèñè ñ êîíöåðòà ýòîãî õðèïëîãî. Ìû ïðÿìî æèâîòû íàäîðâàëè òàì è ïðî äóðäîì, è ïðî Çèíêó, è ïðî åâðååâ ïðî âñå ïîåò. È ïðî îõîòó òîæå. Ïðî îõîòó íà âîëêîâ. Ñòðîêà òàì ïðÿì â ñàìóþ òî êó ìîë, áüþòñÿ äî ðâîòû è âîëêè, è åãåðÿ... È ïÿòíà êðàñíûå ôëàæêîâ íà ñíåãó... Ñëóøàé, òî ýòî òàì, ïî-òâîåìó, à? òèõî ñêàçàë åãåðü Ùåãîëåíêî. Ãäå? Âîí, çà ñîñíîé. Ñòàðøèé åãåðü âãëÿäåëñÿ. È... òî ëè ñíåã áûë òîìó ïðè èíîé, òî ëè áëèêè çàêàòíîãî ñîëíöà, òî ëè òåíè ôåâðàëüñêèå ôèîëåòîâûå êîëäîâñêèå, íî ïî óäèëîñü åìó... Ïî óäèëîñü òàêîå, òî ïðîøèá åãî ïîò. Ïîä ñòàðîé ñîñíîé â ñíåãó ëåæàëî òåëî. Ñòàðøèé åãåðü ÿñíî óâèäåë âûáðîøåííóþ âïåðåä ðóêó ñî ñêðþ- åííûìè, ñâåäåííûìè ñóäîðîãîé ïàëüöàìè. «Ïîäñòðåëèëè... Òàê è åñòü, ìàòü ìîÿ æåíùèíà, ïðèêîí èëè êîãî-òî... Âîò òå è ñëó àé íà îõîòå... Âîò òåáå è áëàãîäàðíîñòü... Ìàòü ìîÿ, ýòî æ äåëî ïîäñóäíîå óáèéñòâî». Îò âîëíåíèÿ îí àæ çàæìóðèëñÿ. Óñëûøàë õðóñò ñíåãà è óäèâëåííîå âîñêëèöàíèå Ùåãîëåíêî. Îòêðûë ãëàçà, îæèäàÿ, òî âîò ñåé àñ âñå ýòî îáðóøèòñÿ íà åãî ãîëîâó êàê ëàâèíà (âåäü çà îðãàíèçàöèþ îõîòû è ðàññòàíîâêó ëþäåé â ëåñó îòâå àë ëè íî îí). Ñêðþ åííûå ïàëüöû, âïèâøèåñÿ â ñíåã, ëèöî ìåðòâåöà è... Ðóêà, êîòîðóþ îí òàê ÿñíî âèäåë, âèäåë äàæå ñ çàæìóðåííûìè â ïðèñòóïå îñòðîé ïàíèêè ãëàçàìè, îáåðíóëàñü âîë üåé ëàïîé ñ êîãòÿìè. Ïîä ñîñíîé â ñíåãó ëåæàë òðóï îãðîìíîãî âîëêà ñî 10

11 ñâàëÿâøåéñÿ íà áîêàõ øåðñòüþ ñòðàííîãî èçæåëòà-áóðîãî, ñîâñåì íå çèìíåãî, à êàêîãî-òî íåïîíÿòíîãî îêðàñà. Ñòàðøèé åãåðü, åëîâåê áûâàëûé, îòâàæíûé, ñíà àëà îñòàíîâèëñÿ êàê âêîïàííûé. Ïîòîì ïîïÿòèëñÿ. Çàòåì âçÿë ñåáÿ â ðóêè. Ëàäíî, åãî íå áûâàåò íà îõîòå. Òåì áîëåå òàêîé ïîëíîé àìáèöèé, íåðâîâ, íàäåæä âåëèêîé êðàñíîé èìïåðàòîðñêîé îõîòå, ãäå ïåñòðèò â ãëàçàõ îò ãåíñåêîâ èç áðàòñêèõ ñòðàí Âàðøàâñêîãî áëîêà, ãäå íå äàé áîã îøèáèòüñÿ, íàïîðòà èòü, íå ñóìåòü óãîäèòü, íå äàé áîã ïðîãíåâèòü Ñàìîãî Ãëàâíîãî Ãåíñåêà, êîòîðûé òàê ëþáèò îõîòó è âñå, òî ñ íåé ñâÿçàíî. Ðóêà ñî ñêðþ åííûìè ïàëüöàìè, âïèâøèìèñÿ â ñíåã, îí æå âèäåë åå ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè. òî æå ýòî îí, îñëåï? Èëè íà êàêîå-òî ìãíîâåíèå ñîøåë ñ óìà? Îòêëþ èëñÿ? Ñîðâàëñÿ ñ êàòóøåê? À ñåé àñ ïåðåä íèì øèðîêàÿ âîë üÿ ëàïà ñ êðèâûìè êîãòÿìè. È âîë üÿ ìîðäà, îùåðèâøàÿ êëûêè. Íè õðåíà ñåáå. Åãåðü Ùåãîëåíêî îáîøåë âîêðóã, óòàïòûâàÿ ñíåã. Âîò ýòî çâåðþãà, ïðÿìî òèãð, à íå âîëê, ñêîëüêî æ â íåì îò ìîðäû äî õâîñòà-òî? åðò, ðóëåòêó áû ñþäà, ñìåðèòü... È îòêóäà òóò åìó âçÿòüñÿ? Âîîáùå-òî â çàêàçíèêå âîëêè åñòü, êàê íå áûòü èì, íî... Äà è ñ ëåñíèêîì çäåøíèì ìû ãîâîðèëè íà ýòîò ñ åò, îí íè åãî òàêîãî... Ýé, òû åãî ýòî? Íè åãî. Ñòàðøèé åãåðü ñãëîòíóë êîì â ãîðëå. À òû, Ñàø... ýòî... Òû ëó øå îòîéäè, íå òðîãàé, íå êàñàéñÿ åãî! Ùåãîëåíêî ñ èçóìëåíèåì âîççðèëñÿ íà êîëëåãó. åãî ýòî îí îðåò? Íó Ï, êîíå íî, âî âðåìÿ êàáàíüåé îõîòû âîë èíà èç ëåñó âûñêî èë. Íó è íàïîðîëñÿ íà ïóëþ. Êòî æå ýòî åãî óëîæèë? Êðîâè âðîäå íå âèäíî. Çíà èò, ñ îäíîãî âûñòðåëà ñíÿëè. åé æå ýòî òðîôåé? Òîâàðèùà Õîíåêêåðà, èëè òîâàðèùà Êàäàðà, èëè òîâàðèùà àóøåñêó? À ìîæåò, Ñàì åìó ïóëþ â áàøêó âëåïèë èç îïòè åñêîé äàëüíîáîéíîé? 11

12 Êðîâè âðîäå íå âèäíî, âñëóõ ïîâòîðèë Ùåãîëåíêî. È ñëåäîâ òîæå, õðèïëî ñêàçàë ñòàðøèé åãåðü. Íè âîë üèõ, íè üèõ êðóãîì. Îòêóäà áû åìó òóò âçÿòüñÿ? Ùåãîëåíêî íàãíóëñÿ. Âîë èé ãëàç òóñêëûé, æåëòûé, ìåðòâûé. Ðàçèíóòàÿ ïàñòü, òî íî â ïðèñòóïå ñìåðòíîé çåâîòû. È êëûêè, òàêèå êëû èùè... Àõ òû, âîëê-âîë èùå, ãîñóäàðü òû íàø, âîëê, áàòþøêà, èìïåðàòîð çèìíåãî ëåñà... Ñëóøàé, åãî áû ñôîòîãðàôèðîâàòü äà ñìåðèòü, õîðîø ñîáàêà, íà ó åëî ñãîäèòñÿ. Êàê Ñàìîìó-òî ïîòîì äîëîæèì, òî âîò, ìîë, âî âðåìÿ îõîòû áûë äîáûò è ñêîðåå âñåãî âàìè, åãåðü Ùåãîëåíêî óñìåõíóëñÿ. Òû äàâàé ñõîäè, ïîçîâè ñþäà íàøèõ, è ôîòîàïïàðàò ïóñòü çàõâàòÿò. À ÿ åãî ïîêàðàóëþ, à òî, âèäèøü, ñíåã êàêîé, ïîêà òóäà-ñþäà ìûêàåìñÿ, òóò âñå çàìåòåò, íå íàéäåì ïîòîì íè õðåíà. Ñàø, åðò ñ íèì ñîâñåì, ïîéäåì îáà îòñþäà, ñòàðøèé åãåðü ïîòÿíóë åãî çà ðóêàâ. Äà òû òî? Èäè, ÿ òóò ïîáóäó, âåðåâêîé åìó ëàïû çàäíèå çàâÿæó è, ìîæåò, âîí íà òîò ñóê âçäåðíó, Ùåãîëåíêî óêàçàë íà ñîñíó. Ñïîäðó íåå ôîòîãðàôèðîâàòü áóäåò, âåñü ìåòðàæ íàëèöî, à òî â òàêèõ ñóãðîáàõ íåëîâêî. Ïðåæäå åì íûðíóòü â çàðîñëè, ñòàðøèé åãåðü îáåðíóëñÿ: âîò òàêîå ðàññòîÿíèå îòäåëÿëî åãî òîãäà îò ñîñíû, êîãäà îí òàê ÿñíî óâèäåë â ñíåãó òåëî è ðóêó, áåëóþ áåñêðîâíóþ êèñòü, ïàëüöû, ñêðþ åííûå, êàê êîãòè. È òî æå âèäíî ñåé àñ åìó îòñþäà, ñ ýòîãî áåçîïàñíîãî ðàññòîÿíèÿ? Âèäíà ñîñíà, âèäåí Ùåãîëåíêî, ðàçìàòûâàþùèé âåðåâêó, è... Âèäíî òî-òî òåìíîå, áåñôîðìåííîå â ñíåãó, òî-òî íåïîíÿòíîå, íåïîäâèæíîå, áåçäûõàííîå, ìåðòâîå. Íå åëîâåê, íå çâåðü, íå âîëê. Òðîôåé? Ùåãîëåíêî ïîìàõàë åìó: íó òî æå òû, òîðîïèñü, íå äî íî è æå òóò òîð àòü? Íó, óæ êîíå íî, íå äî íî è. 12

13 ÍÅ ÄÀÉ ÌÍÅ ÁÎÆÅ ÎÊÀÇÀÒÜÑß ÒÓÒ Â ËÅÑÓ ÍÎ- ÜÞ... Ñòàðøèé åãåðü, òÿæåëî äûøà, ïðîâàëèâàÿñü â ãëóáîêèé ñíåã, íàïðîëîì ñêâîçü êóñòû ðèíóëñÿ íàçàä çà ïîäìîãîé. Òóäà, ãäå âñå òàê ïðèâû íî, çíàêîìî äûì êîñòðîâ, ãîâîð, ñìåõ, ãâàëò, òóäà, ãäå ëþäè, îõðàíà, ñîëäàòû, áðîíåòðàíñïîðòåðû. Ùåãîëåíêî ïðîñèë ðóëåòêó è ôîòîêàìåðó. Ñåé àñ îí íàïðàâèò òóäà ëþäåé èç îõîòõîçÿéñòâà, ïóñòü è çàíèìàþòñÿ ýòèì âîëêîì. Ïóñòü ïîòîì îõðàíà äîëîæèò Ñàìîìó, à óæ Ñàì ðåøèò, íà ñ åò êîãî èç âûñîêèõ ïàðòèéíûõ ãîñòåé çàïèñàòü çíàòíûé òðîôåé. À îí, ñòàðøèé åãåðü, ÍÈ ÅÃÎ ÒÀÊÎÃÎ ÎÑÎÁÅÍ- ÍÎÃÎ íå âèäåë. Ïðîñòî ïîìåðåùèëîñü îò íàïðÿæåíèÿ, îò óñòàëîñòè, äàâëåíèå, íàâåðíîå, ïîäñêî èëî, è ïðèêëþ èëñÿ êàêîé-íèáóäü ñîñóäèñòûé ñïàçì, âûçâàâøèé ãëþê, âèäåíèå. Âîë üÿ ëàïà ñ êðèâûìè êîãòÿìè, ïîõîæèìè íà êðþ- üÿ. Ïîëîñíåò òàêàÿ ëàïà, ñ æèâîãî ñêàëüï ñíèìåò, ïèêíóòü íå óñïååøü... Âïîïûõàõ ñòàðøèé åãåðü ñäåëàë òî, òî äî ýòîãî íå äåëàë íèêîãäà â æèçíè, ñáèëñÿ ñ êóðñà, çàáðàë íåìíîãî âïðàâî. Ïîëÿíà, ãäå ñ èòàëè êàáàíüè òðîôåè, îêàçàëàñü â ñòîðîíå. Îðàíæåâîå ñîëíöå ïàäàëî â áåçâðåìåíüå, îïóñêàëîñü çà êðàé çåìëè â ñìîëåíñêèå ñíåãà, â òåìíóþ íî ü. Ñóìåðêè ñãóùàëèñü. Ñî ñòîðîíû ãîñòåâîãî äîìà ïî øîññå â íàïðàâëåíèè øëàãáàóìà, áðîíåòðàíñïîðòåðîâ, îõðàíÿþùèõ âúåçä-âûåçä ñ òåððèòîðèè îõîòíè üåãî çàêàçíèêà, ìåäëåííî äâèãàëàñü âåðåíèöà åðíûõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ëèìóçèíîâ. Âûñîêèå ãîñòè îòáûâàëè âîñâîÿñè. À ïðèìåðíî â êèëîìåòðå îò ãëàâíîé äîðîãè, âåäóùåé â îõîòõîçÿéñòâî, íà ëåñíîé ïðîñåêå âîò óæå ïî òè åòâåðòü àñà íàòóæíî áóêñîâàëà â ñíåãó «Ñêîðàÿ ïîìîùü». Ïîêà âåñü ëè íûé ñîñòàâ îáåñïå èâàë â ëåñó «îõîòíè üè ìåðîïðèÿòèÿ», â ãîñòåâîì äîìå ñëó èëîñü â îáùåì-òî îæèäàåìîå, íî âåñüìà íåñâîåâðåìåííîå Ï. Ó ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà ðîòû îõðàíû çäàíèé Âàëåí- 13

14 òèíû Êóïöîâîé (òîé ñàìîé, êîòîðàÿ ñëóøàëà íà êàçåííîì ìàãíèòîôîíå çàïèñè Âûñîöêîãî) íà àëèñü ðîäîâûå ñõâàòêè. Ðîäû áûëè ÿâíî ïðåæäåâðåìåííûå, íî äåëàòü áûëî íå åãî: äåæóðíûé ñðî íî âûçâàë èç ðàéöåíòðà «Ñêîðóþ». «Ñêîðàÿ» ïðèì àëàñü, íî âìåñòî áðèãàäû àêóøåðîâ çà ðîæåíèöåé ïðèáûë îäèí ëèøü ìîëîäåíüêèé ìåäáðàò. Ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Êóïöîâó ïîâåçëè â ìåñòíûé ðîääîì. Íî íà ïðîñåêå «Ñêîðàÿ» çàñòðÿëà ñðåäè óõàáîâ è ñóãðîáîâ. È íåêîìó, íåêîìó áûëî ïîìî ü â çàïîâåäíîì ëåñó. Øîôåð, ìàòþãàÿñü, æàë íà ãàç. Ðîæåíèöà, âûòÿíóâøàÿñÿ íà êóøåòêå, çàñòåëåííîé êëååíêîé, ñòîíàëà, êóñàëà ãóáû, êðåïèëàñü, êðåïèëàñü, ãëîòàëà ñëåçû, òåðïåëà, òåðïåëà... È âîò, íå â ñèëàõ áîëüøå ñäåðæèâàòüñÿ, âèçãëèâî, ñòðàøíî çàîðàëà. Ïîòåðïèòå, ïðîøó âàñ! Ìåäáðàò, èñïóãàííûé, âçúåðîøåííûé, âûñêî èë íà ñíåã ñ íàìåðåíèåì ïîäòîëêíóòü çàñòðÿâøóþ ìàøèíó. Âûñêî èë è óâèäåë ñòàðøåãî åãåðÿ, êîòîðîãî, íàâåðíîå, ñàìà íåëåãêàÿ çàíåñëà òàê äàëåêî îò ïîëÿíû ñþäà, íà ãëóõîé ïðîñåëîê. Ïîìîãèòå! Ó íàñ æåíùèíà ðîæàåò! ìåäáðàò çàìàõàë ðóêàìè. Ñòàðøèé åãåðü ïîäáåæàë çàäûõàþùèéñÿ, ìîêðûé îò ïîòà. Îí áûë ðàä... åðò âîçüìè, íèêîãäà â æèçíè îí íå áûë òàê ðàä, òàê ñ àñòëèâ óâèäåòü... ýòó âîò âîíÿþùóþ áåíçèíîì æåñòÿíêó, ýòîãî ïàöàíà â áåëîì õàëàòå... îí áûë ñ àñòëèâ áåçìåðíî, òî... ÒÎ ÂÑÅ ÝÒÎ áûëî ÍÎÐÌÎÉ. È îí ñàì áûë â íîðìå. À òîò ñîñóäèñòûé íåïîíÿòíûé ñïàçì òàì, â ëåñó, òà ñîñíà è òî, òî âàëÿëîñü â ñíåãó ïîä íåé, ìåðòâàÿ ïàäàëü, ýòà òâàðü... ÍÈ ÅÃÎ ÒÀÊÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ. ÎÍ ÍÈ ÅÃÎ ÍÅ ÂÈÄÅË. ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÌÅÐÅÙÈËÎÑÜ ÑÎ ÑÒÐÀÕÀ. Ðàç-äâà, âçÿëè! Åùå ðàç âçÿëè! ñ õîäó âìåñòå ñ ìåäáðàòîì ñòàðøèé åãåðü íàëåã ïëå îì íà êóçîâ «Ñêîðîé». Àíóäàâàé, äàâàé, äàâàé, åùå, åùå! 14

15 Íè åãî íå ïîëó àåòñÿ, ñàíèòàð ñäàëñÿ ïåðâûì. Íàìåðòâî çàâÿçëè! Èç «Ñêîðîé» ïîñëûøàëñÿ êðèê ðîæåíèöû. Áåãèòå çà ïîìîùüþ, ìåäáðàò ðèíóëñÿ âíóòðü. Åå íàäî ñðî íî â ðîääîì, ÿ òóò îäèí íå ñïðàâëþñü. Èòàê, ïîìîùü òðåáîâàëàñü óæå íå òîëüêî Ùåãîëåíêî, è ñòàðøèé åãåðü íàääàë õîäó. Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Êóïöîâà ñíîâà îò àÿííî è ñòðàøíî çàêðè àëà îò áîëè. È âîïëü ýòîò, âîé ëåñ óñèëèë çèìíèì ýõîì ñòîêðàòíî. Åãåðü Ùåãîëåíêî ðåçêî âûïðÿìèëñÿ. òî ýòî áûëî? Òàì äàëåêî, à ìîæåò, áëèçêî. Êàæåòñÿ, ñî ñòîðîíû äîðîãè, à ìîæåò, è â àùå. Òàê êðè èò æåðòâà â ëàïàõ õèùíèêà, êîãäà îí, ýòîò õèùíèê ëåñíîé, áðîñàåòñÿ èç çàñàäû, âñàæèâàÿ êëûêè â æèâóþ ïëîòü. Îòêóäà âçÿëñÿ òóò ýòîò âîëê, ðàçìåðîì ñ õîðîøóþ òåëêó? Ñëèøêîì êðóïíûé äàæå è äëÿ çàêàçíèêà? Ùåãîëåíêî îáìîòàë çàäíèå íîãè âîëêà âåðåâêîé, çàòÿíóë êðåïêèé óçåë, ïîïðîáîâàë âåðåâêó. Âûäåðæèò âåñ? Íè åãî, âûäåðæèò. Íà äåðåâî âçäåðíóòü òðîôåé îíî äàæå ê ëó øåìó. Ñåé àñ òåìíååò óæå, êîãäà òàì åùå íàïàðíèê ñ ôîòîàïïàðàòîì îáåðíåòñÿ. Íå ôîòîãðàôèðîâàòü æå äëÿ ëè íîãî îõîòíè üåãî àëüáîìà ãåíñåêà ïðè ôîíàðÿõ? Çàâòðà ñ óòðåöà âåðíåìñÿ ñþäà, ñäåëàåì ñíèìêè êà åñòâåííûå. À âîëê íî ü ïîâèñèò òàêèì âîò ìàêàðîì, êàê âèñåëüíèê, çàòî íèêàêèå ïàäàëüùèêè íàâðîäå ðîñîìàõè äî íåãî íå äîáåðóòñÿ. Ùåãîëåíêî çàøåë ñçàäè è ïîòÿíóë çà âåðåâêó. Ïîòîì ïðèìåðèëñÿ, ðàçìàõíóëñÿ è ïåðåêèíóë ñâîáîäíûé êîíåö åðåç ñóê, íàâèñøèé íàä ïîëÿíîé. È òóò íàä ëåñîì ïðîíåññÿ ñíîâà òîò ñòðàííûé çâóê êðèê, âîé. È ëåñ åãî ñíîâà óñëûøàë è ïðèíÿë, óñèëèë, à çàòåì çàãëóøèë, îáîðâàë ïîðûâîì âåòðà. Ùåãîëåíêî, íàïðÿãøèñü, ïîòÿíóë âåðåâêó íà ñåáÿ. Òåëî âîëêà â ñíåãó äðîãíóëî, ïîäàëîñü. Çàäíèå ëàïû, ñòÿíóòûå ïóòàìè, ïðèïîäíÿëèñü. Ýòî Ùåãîëåíêî âèäåë. Îí íå âèäåë äðóãîãî: ìåðòâûå çðà êè â æåëòûõ 15

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox Astrological Calendar for Michael J. Fox Tra-Tra ëñ Ī  à à Ī  ëñ «Â± Â Ã Â Ä Åª Ä Â Äª   à à Ū  Ū  Tra-Nat Æ Ã Â«Â Ä Ä ±Ã ±Â Æ Â«Âª Ã Â Ä Æ Ã± Ä Æ Âª Æ Ã± Æ Â Æ «Â Æ «Ã ±Ä Ä «Ã «Â ŠŠ«Ä

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент)

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент) Òåìà 1 Ãîðîä êàê ñðåäà îáèòàíèÿ 1. Ïîä åð êíè íóæ íîå, çàïîë íè ïðî ïóñê. Ãî ðîä ýòî íà ñå ëåí íûé ïóíêò, â êî òî ðîì ïðî æè - âà åò íå ìå íåå 12/ 120 òûñ. æè òå ëåé, íå çàíÿòûõ. 2. Âû áå ðè âåð íîå ñóæäåíèå.

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time for Greenwich Mean Time January Ò ' Capricorn Compliments of: Clayten Tylor Esoteric Astrologer www.claytentylor.com 00Ò Jan, New on 0:: PM GMT Tra-Tra Æ Æ 0 0 Å Ä Æ± ŠƱ Ä Â Æ Ã Å Æ Â Â Æ Å 0 0 0  Æ

Chi tiết hơn

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P ➋ STATE 1A BASKETBALL 234567 5891054 ❶❷❸❹❺❻❸ ❼❽❾❿ ➀➁❸ ➂➃➄➂➃ ➅➆➆➇ ➈➉➊➌ ➂➍ ➂➍➄➂➍ ➈➇➎➌➏ ➐➉➎➎➌➑ ➂➍ ➂➒➄➂➒ ➓➏➎➌➌ ➉➎ ➂➂ ➂ ➄➂ ➐➇ ➌➎➏ ➌➎ ➂➂ ➍➃➄➍➃ ➇➆➉➎➎➌ ➑➌

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P P P P q r s t r 1 2 34 5 66 6 r 7 8 9 rr 10 9 t❶ 9 6 r 66 5 5 ❷ ❸ ❹ 1 r r ❺❻❼❽❻❾❿➀➁ ➂➃➄➅➃ ➆➇➄➈➉➃➄➉ ➊➇➋ ➉➌ ➊➇➋➈➃➄➍➌➇ ➅➇➌➌➍ ➎ ➏➎➏➐➏➑ ➏➒➏ ➊➇➋ ➌➇ ➆➋➃➓➉➄ ➉➇ ➉ ➉➌➉➍➄➇ Ï

Chi tiết hơn

arhiv#2004 (4)_arhiv#4_04.qxd

arhiv#2004 (4)_arhiv#4_04.qxd 4`2004 (15) ÈÑÒ ÎÐ ÈÊÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÍÀÓ ÍÎ ÏÎÏÓËßÐ ÍÛÉ ÈËËÞÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË Ó ðåäèòåëè: Èíñòèòóò ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Ñàõà(ßêóòèÿ), Êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé àðõèâíîé ñëóæáû

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

January 2012 Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source 07Ò 35' 11Ò 47' 21Ò 49' 11Ò 42' 1

January 2012 Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source   07Ò 35' 11Ò 47' 21Ò 49' 11Ò 42' 1 January Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source www.astromagickal.com info@astromagickal.com 0Ò ' Ò ' Ò' Ò ' 0Ò ' Ò ' 0 Jan, Full Moon :: PM PST 0Ò ' ' 00Ò 0Ò ' 0' 0Ò 0Ò ' Tra-Tra Æ

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Press Release-Sub Centre Allotment

Microsoft Word - Press Release-Sub Centre Allotment Šä«å¹Ýñ Š«ä ä«( ªæºä µ) Šä«å¹Ýñ è åì ²ñ åýå ì äáñ åµ - 673 635 - II/1/III å / ˆî å /2009 üåùüå - 11-03- 2010 îü¹ç³åõñ 2010 ä ¾ñ 17 çü ƒªï å¹çó èóäï å ªæº çë ä å¹ýçš ä ¾ñ 15 çü åüª ï ë ÙçÓüä ñ. ä ë뫵 çì

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence Astrological Calendar for Jennifer Lawrence January Capricorn Ò ' Ò' Ò ' «Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Tra-Tra ª Å Ã Ã Æ Â Å Æ Â Æ Â Å Æ Â Ä Å Æ Ãª Â Ô 0 Tra-Nat Š ƪ ƪ Ä Â Ä Äª Ä Â Ä Ã Ä Ã Â Ä Ã Ã Åª Å Â Ã

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

KURD-1.QXD

KURD-1.QXD Ñàìóð ¹ 8 (140) 2002-éèñàí 26-îêòÿáðü 1992-éèñàí ÿíâàðäèëàé àêúàòçàâà ÖIÈ ÉÈ ÂÈ ËÅÐ ÌÀÄ HÈ ÑÀ ÈÊÜ ÐÀÐ Àçåp áàé æàí äèõú íè Ópó ñàò äèõú pàêü óí påêü èí àëàêú àÿp õú ñà íàp äàé íè ÿò àâà. È êàp êü èëèç

Chi tiết hơn

ÃÐÓÏÏÀ N 8 Ñêîðîñòü, áóêñèðîâêà, ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçîâ C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñå

ÃÐÓÏÏÀ N 8 Ñêîðîñòü, áóêñèðîâêà, ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçîâ C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñå C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ? Ïðè ïåðåâîçêå ëþäåé â îáîðóäîâàííîì êóçîâå ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ,

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P qr s t s 1 2 34 5 66 6 s 7 8 9 ss 10 9 ❶❷ q 9 6 q s 66 5 5 ❸ ❹ ❺ q 1 s s ❻❼❽❾❼❿➀➁➂ ➃➄➅➆➄ ➇➈➅➉➊➄➅➊ ➋➈➌ ➊➍ ➋➈➌➉➄➅➎➍➈ ➆➈➍➍➎ ➏ ➐➏➐➑➐➒ ➐➓➐ ➋➈➌ ➍➈ ➇➌➄ ➊➅ ➊➈ ➊ ➊➍➊➎➅➈ Ï Ð

Chi tiết hơn

zur Ansicht

zur Ansicht flææª æ < ªÆ Ú ªÆ ªÚ # ª ª ª $ ª ø øºæª ª $Æ Æ ªªºæø µ ºª Õ ª ªÆ ø ºªÆ Õª ª ƪ Ú ø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ flãÿ flã ƪ Ú ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌÙ ÛÔ Ù Õ æ Æøµ ± ø ªÚ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌ Ã ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÔ

Chi tiết hơn

.indd

.indd 100 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 31.05.2011 ¹ 189. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà ìàé 2011 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston Astrological Calendar for Whitney Houston January Capricorn Ò 0' Ò ' ' 0Ò 0' Tra-Tra Æ Æ Â Ä Å Ä Âª Â Â Æ Å Â Æª Æ Å Ä Ó Å Â Æ Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tra-Nat Ī Ã Æ Æ Æ Â Å Å Ä Å Ä Äª Æ Ã Å Â Å Ã Ãª Ä Ã Ò

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

January 2011 Capricorn 29Ò 02' 25Ò 58' 22Ò 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source 22Ò 34' 2

January 2011 Capricorn 29Ò 02' 25Ò 58' 22Ò 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source   22Ò 34' 2 January Capricorn Ò 0' Ò ' 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source www.astromagickal.com info@astromagickal.com ' Ò ' Ò ' 0 Jan, New Moon 0:0: AM PST Ò ' ' Tra-Tra Å Â Ä Ä Å± Â Å Æ Å Å Æ±

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Инструкция Minerva MC 440 E

Инструкция Minerva MC 440 E Швейно-вышивальные машины Minerva MC 440 E: Инструкция пользователя ì ò à à Ø å à à à à è ó èè ï õ è á ï è Ï ë îà ýë ò à ë ä ò ëþäàò î ì ä ò æ ò Ï ä à ò é ìà é òàéò ò àî ë é ý ë àòà ìà Ò P ð ð êð ê äà

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î 1. Þòô àôèî î ù îù ñ»ñ Ü õ ì ò½ñ 1. Üø õ òô º ø âù ø ô âù ù? Þòø è ï èö ¾è ¹ ï è ªè õîø ñ, Üï ï èö ¾è ù õ î è à¼õ è õîø ñ «î õò ù å¼ ð ð ð ò ù ܵ º ø Üø õ òô º ø âùð ð ñ. 2. Üø õ òô º øò ù ªð õ ù Üñ êé

Chi tiết hơn