Fasig-Tipton Kentucky Winter Mixed Sale February 6, 2012 Copyright 2005 by Daily Racing Form, Inc. and Equibase Company. Reprinted with the Permission

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Fasig-Tipton Kentucky Winter Mixed Sale February 6, 2012 Copyright 2005 by Daily Racing Form, Inc. and Equibase Company. Reprinted with the Permission"

Bản ghi

1 Fasig-Tipton Kentucky Winter Mixed Sale February 6, 2012 Copyright 2005 by Daily Racing Form, Inc. and Equibase Company. Reprinted with the Permission of the copyright owner. Past Performances up to January 6, 2012 Kittenish Own: Campbell Donald H 5 Ch. f. 3 (May) FTKOCT10 $1,000 Sire: Kitten's Joy (El Prado*Ire) $25,000 Dam:Something Dixie (Dixie Union) Br: Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (Ky) Tr: Campbell Donald H Life $7, $7, M 0 0 $0 - D.Fst $2, Wet(332) $0 - Synth $4, Turf(342) $0-3ã11=10TP fst 6f ú :22 :46 1:00 1:14 çmd ô 1 Pompell T L L = 22 Kittenish122 îrowdystell122 îjensmmory122ö Inside turn, clrd, drv 11 12ä11= 1CD fst 6f :22 :47 1:00 1:13 çmd 15000( ) ª 9 9 ö Morales Rª L = 17 LollyGoggin121 ö MissRumpus121ô FantasySlm121ö Saved ground, empty12 Previously trained by Vecchio Caryn 2011(as of 10/22): ( ) 22å11= 3Mnr fst 5ôf :22 :47 1:01 1:08 çmd Sp Wt 17k Ç 4 ô Eads J R L120 *1.60e 68= 24 SmuriPrk119 ô BonitPrimver119 LittleNiblts119 Stalk3w,vied3/16,tired 7 Previously trained by Crane Clovis 2011(as of 8/15): ( ) 15Ý11= 3Pen fstø 5f :22 :47 1:00 çmd 10000(10-9) Ç 2ö Whitney D G L = 16 PrimeMistress120ö ìkittnish120 ö IntimtStorm120ô Stumbled, broke in 11 Disqualified and placed 6th 26Û11= 1Pen fst 4ôf :23 :48 :54 çmd 10000(10-9) ô 2 ô 3 Whitney D G L = 20 PKSCrmelKelly120 õ StelingMoney120ö Kittenish120É 3path, weakened 8

2 Kittybus Own: Campbell Donald H 6 B. f. 3 (Apr) FTKOCT10 $3,000 Sire: Kitten's Joy (El Prado*Ire) $25,000 Dam:On the Bus (Ghazi) Br: Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (Ky) Tr: Pate David E Life $6, $6, M 0 0 $0 - D.Fst $1, Wet(298) $100 4 Synth $4, Turf(358) $ ã11= 5TP fst 1 ú :23 :48 1:14 1:42 çmd ô 2 2ô 1ô 1 õ Martinez L J Jr L = 18 Kittybus122 õ PrincessKuma115 ö Thefrmersdughter122ª Inside 1st turn 6 11ã11= 4TP fst 1 ú :23 :48 1:15 1:44 çmd ô ö Martinez L J Jr L122 b = 22 QnCtGld122 õ Thfrmrsdghtr122ó PrncssKm122 ö Contended 5w, drifted 12 Previously trained by Vecchio Caryn 2011(as of 10/22): ( ) 22å11= 3Mnr fst 5ôf :22 :47 1:01 1:08 çmd Sp Wt 17k «ô 6«ö 6 Hernandez L L119 b *1.60e 65= 24 SmuriPrk119 ô BonitPrimver119 LittleNiblets119 Sent,chase,gave way 7 Previously trained by Crane Joseph O 2011(as of 9/14): ( ) 14æ11= 1CT slyø 6ôf :23 :48 1:15 1:22 çmd 10000(10-8) ô 7ªö 8 8 ªõ Soodeen R L118 b = 16 ColdBRmor118 ô SkngMll117 õ MssAslBnd118ö No response backstrech 9 2æ11= 1Pen yl 5f ê :22 :47 :59 çmd Sp Wt 31k õ 4 ô 9 ª 10 ªô Otero W P L120 b = 24 StormingWildcat113 ö Chickamug120 ô PowerofGold120ô Flattened out 10 Previously trained by Brown Ronald 2011(as of 8/3): ( ) 3Ý11= 7Hoo fst 5f :22 :46 :57 çmd Sp Wt 35k ô 4 ô 5 4 ô Arroyo E N L118 b = 08 SwiftArtist118«TaxiDncer118 SeminoleLdy118 ô Broke in, bumped start 7 Previously trained by Campbell Donald H 2011(as of 7/23): ( ) 23Û11= 7ElP fm 5ôf ê :21 :46 :58 1:05 çmd Sp Wt 25k ª 7 õ 8 ô 8 Court J K L120 b = 16 One Act Play120É Biogio's Gift120 ö M. Antoinette120 ô Showed little10 3Û11= 7ElP fm 5ôf ê :21 :44 :57 1:03 çmd Sp Wt 23k St Julien M L120 b = 13 Putthebbiesdown120Ç Stormylittlerosy120 ö RhyGirl120 õ Showed little 9 WORKS: ã20tp ú3f fst :36 Bg 2/2

3 Legally Blanca Own: Perez Vicente and Off The Hook Racing 20 Gr/ro. m. 6 (Feb) Sire: Northern Afleet (Afleet) $12,500 Dam:Wishful Legacy (Lyphard's Wish*Fr) Br: Mueller Farms Inc. (Ky) Tr: Morales Carlos J Life $172, $57, $4, D.Fst $3, Wet(327) $0 - Synth $0 - Turf(317) $169, ã11= 8Tam fm 5f ê :21 :43 :56 3ÎçLightnCity75k õ11 ö 10«6 õ Alvarez J L L = 02 JennysSoGret118 Supreme118ô îboundingbi116 Widest,passed faders 11 Previously trained by Dutrow Anthony W 2011(as of 11/6): ( ) 6ä11= 1Aqu fm 1 ê :24 :48 1:13 1:37 3Îç SpicIsl60k ô 4 ô 5 5«õ Dominguez R A L = 22 Wllis120ª CountessLemonde120Ç GoldenGllon120Ç 3w angle 1/4, no kick 8 9å11= 9Bel fm 7f ê :22 :45 1:09 1:21 3ÎçStrmyWest60k õ 4 5 õ 2ó Velasquez C L = 09 ìultmtclss120ó ìlgllblnc122 õ EchnFnds120É Brief wait1/4,bmp late 9 Disqualified and placed 4th 14æ11= 7Bel fm 6f ê :22 :45 :56 1:08 3ÎçJazzy60k ô Velasquez C L = 11 QuebrdShiner123 ô VnishingGrey119ô LgllyBlnc119Ç Tracked, mild rally 12 1Ý11= 2Sar fm 5ôf ê :22 :44 :56 1:02 3ÎçSmrtNFncy78k ö Velasquez C L = 11 AhveesDestiny121ö LegllyBlnc119ó StrikethBll121ó 4w to lane, late foot 8 19Û11= 8Prx fm Í5f ê :21 :44 :56 3ÎçOC 40k/N3X-N õ 7ªõ 3 ô 1 õ Pennington F L = 03 LegallyBlnc117 õ NobleMz117ö LookAtMeDnce119 ô Rail rally, late surge 7 14Þ11= 8Prx fm 5f ê :22 :44 :56 3ÎçAlw 57820N$Y «ö 7 ô 6 6 ö Pennington F L = 06 Suzzona120 ô Threetimesawonder116 NobleMz117Ç Off slow, wide, dull 7 20à10= 6GP fm 1 ê :23 :46 1:10 1:34 4ÎçOC 80k/N3X-N ô 4 ô 4 ô 3 ô 5 ö Maragh R L = 14 Scolara120 õ Cherokee Queen122ô Pull Dancer120 ö Steadied backstretch10 21á10= 9GP fm 5f ê :21 :42 :53 4ÎçLdysTrfSpt75k ªö 6 ö 6ªô 4ª Rose J L = 05 Starfish Bay117 ö West Ocean117 ô Life Lesson117ö 3 wide, mild rally 9 12å09= 8Bel fm 1 ê :23 :47 1:10 1:34 çpebbles110k ö 5 ö 5 ö 3 ô 4 õ Rose J L = 15 Miss Catalyst117É Pull Dancer119ó Maram121 Altered course stretch 9 20æ09= 8Bel fm 7f ê :23 :47 1:10 1:21 çchaldea69k ô 3 ô 2ô 1ô Rose J L = 08 Legally Blanca118ô Strike the Bell118 ö Haka118Ç Firm hold prevailed 6 19Ý09= 5Sar gd 5ôf ê :21 :44 :56 1:02 çfrmnyoldyk72k ª 2 ô 2 ö Dominguez R A L118 * = 10 StarfishBay118 ö LegallyBlnc118 GemswickPrk118 ö 5wide strong finish 9 13Þ09= 5Pha gd 5f ê :22 :46 :59 3ÎçAlw 41600N1X ª 3 2Ç 1 õ Cohen D L118 * = 19 LgllyBlnc118 õ ErnsGoldnStr118É DxlndKnckt123 õ Rail,drew off,easily 9 Previously trained by Zerpa Gilberto 2009(as of 4/19): ( ) 19ß09= 1GP fm 5f ê :23 :45 :57 3ÎçMd Sp Wt 35k õ 6 4 ô 1É Santiago Javier L = 16 LegllyBlnc117É CntStopLovin117Ç RevelinthWin117 ö Shut off into turn 8 7á09= 2GP fst 5f :22 :45 :58 çmd Sp Wt 35k ô 7 ö 4ªô 3«Santiago Javier L121 f = 14 French Dip121 ö Cassie'sBoot121 õ LegallyBlanca121Ç Passed tired rivals 8 WORKS: ä27njf4f gd :49 B 1/2

4 Long Lake Krista Own: Jamgotchian Jerry 30 Dk. b or b. f. 4 (Feb) KEESEP09 $3,500 Sire: Anabaa (Danzig) Dam:Valley Fever (Peaks and Valleys) Br: Darrell Brown & Lendy Brown (Ky) Tr: Reed Eric R Life $64, $64, M 0 0 $0 - D.Fst $0 - Wet(386*) $0 - Synth $54, Turf(315) $10, ã11= 7Hol fm 1 ê :24 :47 1:10 1:35 çëspearfish62k ô 1 ô 1 ô 1 ô 4 ö Garcia M L = 16 ClstilKittn116Ç WhisprLous118ô AnnvrsryGrl118 õ Inside, weakened late 5 29å11= 6Kee fst 7f ú :22 :45 1:09 1:22 3ÎçAlw 51146N1X ªô 1 Prado E S L118 * = 11 LongLakeKrista118 Corleone118 õ BonitaMunec120 ö Cleared, widened 11 4æ11= 2Dmr fst 1 ú :22 :46 1:10 1:35 çtorrypines100k ô 1Ç 1Ç 2 4 Bejarano R L = 08 GrtHot119ö Sugrnthmornng120ö CthysCrnchs119 ô Came out 1/8,wkened 6 29Û11= 1Pen sf 1 ê :22 :46 1:10 1:36 çdauphinms100k ô ô Otero W P L = 17 SalaryDrive118 ArtemusKitten118ô NplesBy118Ç Lost whip, evenly late 9 24Þ11= 5AP yl Í1 ê :24 :47 1:12 1:37 3ÎçAlw 30500N1X ô 2ô 1ô 1ô 3 õ Nakatani C S L119 * = 18 TrcNJm120 HppyChoice119 õ LongLkeKrist119 ö Trackd,pressd,resisted 7 22Ü11= 7AP fst 1 ú :23 :47 1:12 1:38 3ÎçMd Sp Wt 28k ô 1Ç 1 ô 1«1 ö Alvarado J L = 31 LongLkKrist119 ö OurDlight119 NickysWy119ª In command, ridden out 8 WORKS: ä28tp ú4f fst :49 B 4/13 å25mer4f fst :49 B 1/1 å15keeú5f fst :59 B 3/48 å8keeú4f fst :47 B 12/80

5 Lotta Lovin Own: Butler William 34 B. f. 3 (Jan) Sire: Repent (Louis Quatorze) $5,000 Dam:Passionate Terri (Unzipped) Br: Horses of Course Inc. (Pa) Tr: Maker Michael J Life $75, $75, M 0 0 $0 - D.Fst $17, Wet(337) $3, Synth $54, Turf(246) $0-26ã11= 9TP fst 6f ú :22 :45 :58 1:12 çgowell50k ô 4 ô 2 ô 1ô Lebron V L = 21 Lotta Lovin118ô St. Louis City118ö A. P. Diva118Ç Broke thru gate pre-st 12 23ä11= 2Pen gd 6f :22 :45 :58 1:11 çðbluemnt75k «ö10 9 6«ô Maragh R L120 * = 13 B C's Train118 ô Love Contract118 ô Pink Candy124 Slow st, stride late10 Previously trained by Wolfson Martin D 2011(as of 8/27): ( ) 27Ý11= 8Crc fst 7f :22 :46 1:12 1:27 çëfsssnsgirl125k ô ô Bocachica O L = 22 QueenDrm118ó RedbudRod118 õ AwesomeBll118 Faltering, checked str 8 Placed 6th through disqualification 6Ý11=11Crc slyø 6f :21 :46 :59 1:14 çëfsdsrtvixn75k ô 4 5 õ 4 ô Alvarez J L L = 13 RedbudRoad118 õ QueenDrama118ö MontessG118 ô Btw turn,outfinished 8 16Û11=11Crc fst 5f :22 :47 :59 çalw 28000N1X ô 1 1 ô 1 õ Saez L L118 * = 14 Lotta Lovin118 õ Royal Promise110 ö Frolic'sRevenge118 õ Inside, driving6 Previously trained by Barron Rory 2011(as of 6/24): ( ) 24Þ11= 1PID fst 5f ú :22 :45 :57 çmd Sp Wt 40k ª 1 õ Martinez W = 12 Lotta Lovin120 õ Concept120 She's Paradise120 Drew off,easily 8 9Þ11= 1PID fst 4ôf ú :23 :46 :53 çmd Sp Wt 40k ô 4«ô 4 ô Martinez W e 76= 13 HannahsHoliday120 ö ShesPrdise120 CruisenAlong120 ö Erratic stretch 6 25Ü11= 1PID fst 4ôf ú :21 :45 :51 çmd Sp Wt 39k ªô 6 ö Rosendo I J = 12 Plus One120 ö Hannah's Holiday120 ô Sweet and Lowdown120Ç Outrun9 WORKS: ã17tp ú5f fst 1:02 B 14/22 òã10tp ú4f fst :47 B 1/34 ä18cdt4f fst :48 B 1/2 òä6cdt5f fst 1:02 B 1/11 å23cdt5f fst 1:01 B 10/24 òå16cdt4f fst :48 B 1/9

6 Lunar Mist Own: Jamgotchian Jerry 39 Gr/ro. m. 5 (May) Sire: Malibu Moon (A.P. Indy) $60,000 Dam:Misty Rain (Rubiano) Br: Chance Farm (Va) Tr: Reed Eric R Life $147, $94, $35, D.Fst $0 - Wet(376) $3, Synth $41, Turf(279) $103, Û11= 8Cnl fm 1 Ñ :24 :48 1:12 1:36 3ÎçÐBrookmeade50k ªõ 7ªô 7 õ 4 4 Houghton T D L = 14 Embarr112É In therough122 õ Cobbley'sBreeze118ô Ins,mild belated rally9 3Û11= 3Mnr fm 1 ê :23 :46 1:10 1:35 3ÎçFircrackr75k ªõ 7 õ 7 ö 3ô 1ö Houghton T D L e 93= 04 LunrMist115ö Revelstoke116ô MimisSpecilSix115 õ Split1/8,surge up late 11 29Ü11= 1Hol fm 6f ê :22 :45 :56 1:08 3ÎçGreatLadyM73k «ô 5 5ªõ Bejarano R L = 10 Givine116ô Separate Forest122ô Broken Dreams116 õ Off bit slow,no rally5 23ß11= 8Kee fst 5ôf ï :21 :44 :56 1:02 3ÎçGntsCsway100k õ 10 õ 8 7«ô Baze M C L = 05 HolidyforKittn111ô WildAboutMri118ô Spdcious121 ô Broke slow, 5 wide 10 31à11= 7SA fm Í6ôf ê :21 :44 1:06 1:13 4ÎçOC 62k/N2X-N ª 5ª 3 ô 1 õ Pedroza M A LB = 10 Lunar Mist119 õ SarasotaSunshine119ô LindaLou119ö Inside bid,led,clear 7 24á11= 1SA fm Í6ôf ê :22 :45 1:08 1:13 4ÎçOC 62k/N2X-N ô 7 ô 6 3 ö Pedroza M A LB = 14 Talktoomuch119 õ BlueMiden119ô LunrMist119É Outside rally,edged2nd 7 21â11= 4SA fm Í6ôf ê :22 :44 1:07 1:13 4ÎçOC 62k/N2X-N õ 7ªô 6 õ 4 ô Pedroza M A LB = 12 Reba Is Tops123ó Linda Lou119 õ Bella Roja119É Angled in,rail bid str 7 18ã10= 6Tam wf 7f :22 :46 1:11 1:25 3ÎçOC 32k/N2X-N ô 5ö 2 ô 2ª Homeister R B Jr L116 * = 13 Quiet Home116ª Lunar Mist116 Just Pick Me118 ö Looped wide, svd 2nd 10 8å10=10Kee fst 7f ú :22 :45 1:10 1:23 çclm c ªö 9ªö 3 ô 2 Castanon J L L = 10 SuchTimesThis118 LunrMist118ô Winsockie118 õ Circled 5 w,up for 2nd 12 Claimed from Lothenbach Stables, Inc. for $40,000, Pessin Neil L Trainer 2010(as of 10/8): ( ) Previously trained by Block Chris M 2010(as of 8/21): ( ) 21Ý10=11AP gd Í1 ê :24 :48 1:13 1:38 çhatoof62k ô 4 ô 2 ô 3ö Perez E E L = 13 Silent Candy117ö Besitos117Ç Lunar Mist117 Steady3w bid,outkicked 9 23Û10= 6AP fm Í1 ê :24 :49 1:14 1:47 çoc 62k/N1X ö 8ªô Graham J L = 28 Silent Candy119 Born IndyUSA119ó BeautifulBliss119ô Reserved, no rally10 1Û10= 8AP fm Í1 ê :25 :49 1:14 1:38 çoc 62k/N1X Ç 1Ç 2ô 3 ô 4 ö Perez E E L = 19 CveCreeker119 ô SurelyIrish119 õ RedOrchstr119ó Pace 3wd, weakened 8 27Ü10= 5AP fst 6f ú :23 :47 :59 1:12 çoc 62k/N1X-N «ô 5«3 ô 1ö Perez E E L = 27 Lunar Mist118ö I Juana Win118 ô Rime Ice121ô Shiftd4w,reeled in foe 7 22å09= 7Kee fst 6f ú :22 :45 :57 1:10 çalw 51182N1X ö 4 ô 5«8 õ Graham J L = 12 My Jen118É Afleet Maggi122 õ Attempt to Name118Ç Unprepared start10 26æ09= 7AP fst 5f ú :22 :46 :58 çmd Sp Wt 28k ô 3 ô 1ô 1 ö Graham J L = 13 Lunar Mist118 ö Idealhouse118É Miss Jennifer118Ç Greenly, veered in 7 WORKS: òã26mer5f fst 1:02 B 1/5 òã19mer5f fst 1:02 B 1/7 ã10mer5f fst 1:02 B 1/2 ä18mer4f fst :51 B 2/6

7 Medal Winner Own: Armstrong Stewart L 48 B. m. 6 (Feb) Sire: Medaglia d'oro (El Prado*Ire) $100,000 Dam:Winner's Ticket (Jolie's Halo) Br: Needham-Betz Thoroughbreds, Inc./Kidder/Blackburn/Lama (Ky) Tr: Asmussen Steven M Life $44, $1, $13, D.Fst $25, Wet(405) $ Synth $11, Turf(281) $7, á11= 9Sun fst 5ôf :22 :46 :58 1:05 4ÎçAlw 29000N1X «ô Shepherd J L122 * = 16 AwsomDdtt122É RstlssMssl122 ô ElvnthHor122 õ 5wd into strch,no raly 8 7â11= 8FG fst 6f :23 :47 :59 1:11 4ÎçAlw 41880N1X ö 7 ô 5 Bridgmohan S X L = 14 Wildcat Aly121 Merom119É Sheza Fast Momma118 Failed to rally 8 4ã10= 8WO fst 6ôf ú :23 :46 1:11 1:17 3ÎçAlw 62771N1X õ 5ª 7 õ Fraser C L = 20 Valeisha121 ö Manx Miss119 ô I Got Rhythm119ó Pressed,stalked,tired 10 17å10= 9WO fst 7f ú :22 :45 1:09 1:22 3ÎçAlw 70906N1X ô 6 ö 10 ô 9 Fraser C L = 17 AmblGrc118 ö GllopngdAmor121ö StrngrThngs116 Hustled,fltnd out str 11 19æ10= 6WO fst 6ôf ú :23 :47 1:12 1:18 3ÎçClm 40000( )N2L Ç 3ô 2ô 2Ç Gomez G K L121 * = 20 ChurchViw120Ç MdlWnnr121ô FlowrExchng111 ö Dueled,led late,missed 8 1æ10= 2WO fm 7f ê :23 :46 1:10 1:22 3ÎçClm 37500( )N2L ö 8ªô 6ª 5 ô Husbands P L = 13 TigraMr118 ô CozyCbin120ó FlowerExchnge113 ö Bmp'd midstr,gamely 11 Placed 4th through disqualification 11Û10= 9WO fst 6f ú :22 :45 :57 1:10 3ÎçClm 40000( )N2L õ 5 ô 4 McAleney J S L = 15 JnnysSoGrt117ö TwoWondrs118 õ FlwrExchng117 Bmp'd top str,gamely 9 18â10= 5OP gd 6f :23 :47 1:00 1:13 4ÎçAlw 37000N1X ö 5 ö 5 ô 7 Nakatani C S L = 25 Like Candy123 ô Bag Tosser118 Fortune Play119ö Tired four wide 8 7ã09= 7RP fst 1 :24 :48 1:13 1:43 3ÎçOC 20k/N1X-N «5«6 ô 7 7 Bridgmohan J V L = 25 Splash of Roses119 ô Miss Atlantic119 õ My Angel's Halo119ö Outrun7 7ä09= 4RP fst 1 :24 :48 1:12 1:39 3ÎçMd Sp Wt 26k É 3 1Ç 1 1É Bridgmohan J V L119 *.60 83= 10 MedlWinner119É SugrAdded119ªô BeutifulSimon122ó 3-w, rally, all out 8 18å09= 4RP fst 1 :24 :48 1:12 1:38 3ÎçMd Sp Wt 26k ô Bridgmohan J V L118 * = 14 Why Wonder Why118 ö Sugar Added118É Medal Winner118 Chased, tired 12 27æ09= 1RP fm 1 ê :23 :47 1:12 1:37 3ÎçMd Sp Wt 26k ô 3 ô 3 ô 2 ô Bridgmohan J V L118 * = 16 Byefornow121 ô MedalWinner118 StarksaSmarty118ó Lacked late kick 12 7æ09= 2RP fst 6f :21 :44 :57 1:09 3ÎçMd Sp Wt 26k ô 2Ç 2 2«ô Bridgmohan J V L = 13 Bubbler120«ô Medal Winner120«ö Sugar Added120É No match, 2nd best 9 Previously trained by Caldwell J R 2008(as of 12/16): ( ) 16ã08= 7Sun fst 5ôf :22 :45 :57 1:03 çmd Sp Wt 23k ô ô Rodriguez O L = 09 Restless Missile120 ô Tasha's Star120ô Eru120 õ Poor strt,clippd heels10

8 Miss Zooter (Ire) Own: Pearl Bloodstock Ltd 61 B. m. 5 (Apr) Sire: Intikhab (Red Ransom) Dam:Laraissa*GB (Machiavellian) Br: Rathyork Stud (Ire) Tr: Cecil Ben D Life $37, $ $32,502 - D.Fst $0 - Wet(326*) $0 - Synth $0 - Turf(330) $37, å11= 5SA gd Í6ôf ê :21 :43 1:06 1:12 3ÎçOC 62k/N2X-N ª 9«ô 9 ô 9 õ Valenzuela P A L = 09 NnthInfntry120 õ MssSlvrBrook120ó SlvrRock120 õ 3wd into str,no rally 10 31Ý11= 6Dmr fm 5f ê :22 :44 :56 3ÎçOC 62k/N2X-N õ 6 ô Bejarano R L = 04 West Ruler122ö Nice Meidel119 Tales in Excess117ö Off slow,no rally 7 Previously trained by Ralph Beckett 25æ10ÏAscot (GB) Racing Post Rating: gs 86 7f ê Str 1:29 3Î çoctober Stakes (Listed) Stk ö Kingscote R Rainfall128 Blue Angel122 Electric Feel122ö 12 Raced far side pair,joined main group midpack 4f out,no threat 9æ10ÏDoncaster (GB) Racing Post Rating: gd 87 7f ê Str 1:24 3Î çsceptre Stakes (Listed) Stk õ Crowley J Dever Dream122 ö Mosqueras Romance126É Blue Angel122ö 13 Missed break,towards rear,brief progress 2-1/2f out,hung 24Û10ÏNewmarket (GB) gf Racing Post Rating: 102 7f ê Str 1:24 3Î çsportingbet.com EBF Handicap Hcp Crowley J Miss Zooter128 Waveband124 ö Folly Bridge132Ç 9 Rated in 6th,progress & drifted left over 1f out,led 100y out 7Û10ÏNewmarket (GB) Racing Post Rating: gf 86 7f ê Str 1:25 çchampagne Lanson EBF Handicap Hcp õ Crowley J Folly Bridge128É Strictly Dancing128ô Alice Alleyne120ô 13 Slowly away,rated in 12th,lacked room 1-1/2f out,gaining late 16Þ10ÏAscot (GB) Racing Post Rating: gf 82 1 ê Str 1:38 çsandringham Handicap (Listed) Stk Crowley J Timepiece131 õ Blue Maiden131 ö Safina122 õ 17 Rated at rear,angled right over 2f out,soon 4th & carried right 15Ü10ÏNewbury (GB) Racing Post Rating: gf 92 7f ê Str 1:25 çtotesport.com Handicap Hcp ö Crowley J Miss Zooter126ö Dubai Media119 õ Plume125 õ 15 Missed break,behind to 2f out,rallied to lead 120y out 26å09ÏLeicester (GB) Racing Post Rating: gf 85 6f ê Str 1:12 çmedian Auction Maiden Stakes Maiden Sanders S Miss Zooter126 Adventure Story126 õ Kenyan Cat126ô 12 Close up in 3rd,led ovr 3f out,drftd right over 1f out,drew clear 5å09ÏWarwick (GB) Racing Post Rating: gf 60 7f ê LH 1:26 Maiden Auction Stakes (7f,26y) Maiden õ Smith R Thrust Control123Ç Pan American122 Cat Hunter118ö 12 Slowly away,angled left & rated at rear,some late progress 6Ý09ÏBath (GB) Racing Post Rating: gd 50 5ôf ê LH 1:12 çmaiden Auction Stakes (5f,161y) Maiden Fahy J Music Show124 ô Zelos Dream111 ö Freddie's Girl113ö 14 Missed break,soon mid-pack,progress 2f out,hung

9 My Della Own: Mereworth Farms 72 B. m. 5 (Apr) Sire: Monashee Mountain (Danzig) Dam:Modella (Greinton*GB) Br: Mereworth Farm (Ky) Tr: Tammaro Michael A Life $11, $ $10, D.Fst $1, Wet(335) $0 - Synth $7, Turf(295) $3, Û11= 1RD fst 1 :25 :50 1:15 1:42 3ÎçClm 7500N2L Sarvis D A L120 fb *.60 61= 27 Iso Cited116 SongofDestiny116 MyDella120 õ Gave way, dropped back 5 19ã10= 2TP fst 1 ú :25 :49 1:15 1:42 3ÎçClm 7500N2L Ç 1Ç 1 2Ç Canchano A L118 fb = 35 SundyVictory109Ç MyDell118«õ DonerileBelle119Ç Bid 3 w, clear, denied 11 11ä10= 4CD fst 1 :23 :46 1:12 1:38 3ÎçClm 15000(15-10)N2L «10 õ 10 ô 9 7 «ô Baze M C L118 fb = 18 ShezHertbreker118 ô EvelynAuror118 ô CioBllino118 õ Outrun, off inside 10 20æ10= 3KD fm 1 ê :27 :50 1:16 1:40 3ÎçClm 10000N2L õ 8ªô 7 Arguello F A Jr L114 fb = 21 LadyCharlie115ô JoyousVictory115 ô KatyLied116 ô Contended 4 w, tired 11 5æ10=11ElP fm 1 ê :24 :47 1:11 1:35 3ÎçClm 16000(16-14)N3L õ 9 ô ö 10 ö Canchano A L118 fb = 12 Simone122É A Little Off122É Tellalittlesecret122ó Through early 11 7Û10= 5Ind fm 1 ê :23 :47 1:11 1:37 3ÎçClm 15000N2L ªô 7ªô 9 õ 7 ô 4 Mojica R Jr L116 f = 06 OrMssBroksd113 õ Mtrsml118 õ PtOnthRtz116 ô Angled 4path,moved up 10 25Þ10= 9CD fm 1 ê :24 :48 1:13 1:37 3ÎçClm 30000(30-25)N2L ô «9 «ô Mojica O L116 f = 15 LetsDreamAgain118 ô FinishinStyle118 RedCarpetLady123ö Through early9 29Ü10= 4CD fst 1 :23 :46 1:11 1:36 3ÎçClm 30000(30-25)N2L ªö 6ª 5ªô 5 5 Castellano A Jr L115 f = 11 She Be Classy118 Middlemarch122 Backside Blackie117 ö 5 wide 1/4 pl 6 4Ü10= 7Ind fm 1 ê :23 :47 1:11 1:37 3ÎçAlw 36000N2L õ 6 7«4 De La Cruz F L110 f = 07 DistortedPromise112 QuietHome112 LinstrLdy118 4path 1/4, moved up 8 27á10= 8TP fst 1 ú :24 :49 1:14 1:40 3ÎçClm 30000(30-20)N3L ô Pompell T L L114 f = 30 Vegas Wedding119 ö Slick Miss119 ö Queen of Arts116Ç Showed little8 30â10= 5TP fst 1 ú :24 :50 1:16 1:44 çmd 15000(15-10) ö 2ô 1 Pompell T L L122 f = 36 MyDella122 ParkAction122 õ Haveanicefaday122ö Steadied 5/16, cleared 8 7ä09= 4CD fst 1Â :23 :48 1:13 1:47 çmd Sp Wt 46k «8 8 «Goncalves L R L118 f = 20 Remit118 ö C. S. Royce118ö Social Page118 ô 4 wide 1st turn 9 WORKS: ã20wsrú3f fst :38 B 5/5 ã3wsrú3f fst :38 B 2/2 ä26wsrú3f fst :38 B 3/4

10 Need to Know Own: Schiefelbein John and Viking Farms Li 77 Ch. f. 4 (Feb) FTKJUL09 $15,000 Sire: Aragorn*Ire (Giant's Causeway) $5,000 Dam:Nani Rose (Peteski) Br: B. M. Kelley (Ky) Tr: Hickey William J Life $44, $20, M 2 1 $23, D.Fst $60 23 Wet(337) $0 - Synth $39, Turf(304) $4, ã11= 2TP fst 6f ú :22 :46 :59 1:13 3ÎçClm 5000N2L ô 5«8 9 õ Straight M L118 b = 18 SlewWterSlw113 õ BDring119ö AbsolutChrm119É 4 w, veered out, faded 11 17ä11= 7CD fst 5ôf :22 :46 :59 1:05 3ÎçClm 8000N2L ªõ 6 ô 7 ô 7 ö Prado E S L119 b = 16 Follow the Lady114Ç Da Nella119 ö Boozy Bird119 õ Off slow, 4 wide 9 Previously trained by Lynch Brian A 2011(as of 10/27): ( ) 27å11= 5WO fst 6f ú :23 :46 :59 1:12 3ÎçClm 9500(10-9.5)N2L ö 5 ö 5 5 ö Contreras L L118 b * = 21 VirginiaLove120ô îsilvermancer115 îhighsndlows120 5w,mild rally 10 10å11= 7WO fst 6ôf ú :22 :46 1:11 1:17 3ÎçClm 12500( )N2L ô 3 ô 6«õ Contreras L L120 b = 14 Zolata120 õ Cutie Girl123 Sierra Morena123É Failed bid top str 12 22Û11= 2WO fst 7f ú :22 :45 1:10 1:24 3ÎçClm 12500( )N2L ö 3 2 ô 4 ô Contreras L L119 b * = 18 NorthernMiss117 ö BrekEveryRul119ö StylndGrc114 4w,evened out late 7 3Û11= 5WO fst 6f ú :22 :45 :58 1:11 3ÎçClm 12500( )N2L ô 1 3ô Latchman Rª L114 b = 13 KombtKitty115É Groundswll117É NdtoKnow114 õ Led str,failed to hold 10 16Þ11= 3WO fst 6f ú :23 :46 :58 1:11 3ÎçClm 20000(20-19)N2L ô ô Da Silva E R L118 b = 22 FrenchFitz119 õ SweetStrlet121ô NoMoreCts114 ö Dueled ins weakened 6 20Ü11= 6WO fst 6f ú :22 :46 :58 1:11 3ÎçMd 20000(20-19) Ç 1 õ Da Silva E R L118 b = 17 NeedtoKnow118 õ îsilvrmncr116 îtripangl118ö 4w5w,bid 1/8pl,drv clr 9 24ß11= 6WO fst 6f ú :22 :45 :57 1:10 çmd 20000(20-19) ô 2 3 3«ö Da Silva E R L121 b * = 08 BrekEveryRul116«ô KristysMinstrl118É NdtoKnow121 ö Yielded late turn 9 26ä10= 3WO fst 5f ú :22 :45 :58 çmd ö 9 ö 7«7 Sutherland C L119 b * = 11 Takethemoneyandrun119 Feelin Devilish109 ô Bint117ô 2w,evened out 12 30å10= 1WO fst 5f ú :22 :46 :58 çmd ô 3ô 1 2ö Moreno Oª L114 b * = 14 MsSrvBlu114ö NdtoKnow114«õ Onclssicprincss114Ç Led str,faltered late 9 14å10= 5WO fst 7f ú :23 :47 1:12 1:24 çmd ô 1ô 2 ô 3ªô Moreno Oª L115 b * = 17 Cabriole120ªô Firelane116Ç Need to Know115 õ Speed weakened 9 19æ10= 3WO fst 1 ú :23 :47 1:12 1:43 çmd Sp Wt 62k ô 1ô ö Husbands P L = 20 Wyomia119ªõ Charismatically115ö Lisvernane111 Yielded midturn,tired 9 28Ý10= 5WO fm 7f ê :23 :46 1:10 1:23 çmd Sp Wt 60k ô 3 ô 4 ö Stein J L = 17 NwNorml119 ö Potfromthpulpt119É YnkCndy115 ö In touch needed kick10 31Û10= 5WO fm 7f ê :23 :46 1:10 1:23 çmd Sp Wt 62k ö 6 ô 4 5ªô Husbands P L119 * = 17 CookingSchool114 ö Bingo115 ô Anne'sBeauty119 õ 4w5w,evened out late11 9Û10= 5WO fst 6f ï :22 :45 :57 1:11 çmd Sp Wt 60k ô 3 ô 4 ô 2 ö Husbands P = 14 Groundswell119 ö NdtoKnow119ö UnbridldPrid114É Track otsd 2nd best 10 WORKS: ã3ttc4f fst :49 B 5/37 ä13ttc3f fst :39 B 3/3

11 Majestic Maria Own: Miklin Stables LLC and Goodrich Rebec 78 Gr/ro. f. 4 (Mar) KEESEP09 $50,000 Sire: Maria's Mon (Wavering Monarch) $60,000 Dam:Actinella (Seattle Slew) Br: D. P. Esplin & Seaforth Securities Pty. Ltd. (Ky) Tr: Wolfson Martin D Life $68, $9, $58, D.Fst $37, Wet(392) $30, Synth $0 - Turf(310) $0-2â12= 4GP fst 1Â :24 :48 1:13 1:45 4ÎçOC 62k/N2X-N ô 2Ç 2 Castellano J J L = 27 Jump Up121 Majestic Maria119 ö Rock the Moon121 ö Stumbled start 6 4ã11= 2GP fst 1 :22 :45 1:09 1:34 3ÎçOC 62k/N2X-N ô 4 ô 2ô 2ô 2 Castellano J J L118 * = 03 GorgousMlody119 MjsticMri118 ö DvilishSilvr121 õ Bumped start, 4 wide 7 3ä11= 8Crc fst 1 ï :24 :48 1:13 1:39 3ÎçAlw 29250N1X ô 2Ç 1 ô 1 1 ô Saez L L117 * = 13 MjesticMri117 ô SupersonicBeuty120 Snsnnh120 Vied inside, drew out 8 8å11= 8Crc slyø 1 ï :24 :48 1:14 1:41 3ÎçOC 16k/N1X-N ô 2 ô 2 ô 2 2 ô Saez L L = 20 Motion Miss115 ô Majestic Maria115 ö Cat Can Do120 Inside, best of rest5 11æ11=10Crc fst 7f :22 :45 1:11 1:25 3ÎçOC 16k/N1X-N ªö 6ªõ 6 ô 4ª Alvarez J L L = 13 So Great118 ô Flying Trip118ö Truly Classy118 ö Ducked in start 8 7Ý11= 6Crc slyø 1 :23 :48 1:14 1:41 3ÎçOC 16k/N1X-N õ 4«ô 4 «õ Saez L L115 *.90 68= 20 LognSqure120 GobSmcked118 MyMmGtor110 õ 4wd,bid 3/8,press,fade 5 22Û11= 6Crc gd 6ôf :22 :46 1:12 1:18 3ÎçMd Sp Wt 28k ô 3 1Ç 1 õ Saez L L118 * = 14 MajesticMaria118 õ SoGreat118 õ FloridWildct118 ö 3 wide, edged away 7 2Û11= 1Crc gd 6f :22 :47 :59 1:12 3ÎçMd Sp Wt 29k õ 3«2 ô Alvarez J Lª L = 12 TiztheArgument118 ô MjesticMri113 ö StrshipWrpspd118 õ Steady break 6 WORKS: ã29crc4f fst :51 B 10/12 òã20crc4f fst :49 B 1/10 ä29crc4f fst :51 B 14/18 ä24crc4f fst :49 B 4/12 ä17crc4f fst :49 B 12/21 å30crc4f sly :50 B 16/20

12 One Flashy Justice Own: Justice Farm 86 B. f. 3 (Mar) Sire: Forest Grove (Forestry) $3,000 Dam:Radiant Justice (Glitterman) Br: Justice Farm & Greg Justice (Ind) Tr: Cain S. J Life $25, $25, M 0 0 $0 - D.Fst $21, Wet(388) $1,773 3 Synth $0 - Turf(290) $2, å11= 4Hoo myø 6f :23 :47 1:00 1:12 çðmsindiana88k ö 8ªô 8 8 ô Theriot H J II L = 17 Yerdley116 ô HethersDrem118 ô NotoriouslyNobl116 õ Track,stdy,empty 10 10æ11= 8Hoo myø 5ôf :21 :46 1:06 çðctyoandrsn89k Ç 1Ç 2 ô 7 õ Thompson T J L = 21 Saint D'aroak116 Yeardley116 Exploden Moonshine114 Weakened 9 19Ý11= 3Hoo fst 5f :22 :46 :59 çðmd Sp Wt 35k ô 1 1 ô 1É De La Cruz F L = 14 OnFlshyJstc118É MssChrnvsky118 ô BlockWtch118 ô Pace, clear, lasted 8 3Ý11= 7Hoo fst 5f :22 :46 :57 çmd Sp Wt 35k ô 2ô 2 6 De La Cruz F = 08 Swift Artist118«Taxi Dancer118 SeminoleLady118 ô Prompted 3wd, tired 7 5Û11= 2Ind fm 5f ê :22 :46 :58 çmd Sp Wt 40k ô 2Ç 2ô 4 De La Cruz F = 21 îgettemupgirl120 îflconss120 ö LStupnd120É Vied 3wd, weakened 10

13 Our Song Own: Sparks Heather 91 B. f. 4 (May) Sire: Well Noted (Notebook) $3,000 Dam:Themus (You and I) Br: Nadine L. Hale (Ind) Tr: Reed Eric R Life $8, $8, M 0 0 $0 - D.Fst $5, Wet(327) $2, Synth $0 - Turf(220*) $185-19ã11= 3Beu fst 6f :23 :48 1:01 1:14 3ÎçClm 5000N2L ö 6 õ 4 ô 5 ô Paucar E L121 b = 22 GoodndEvl123 õ ALotofActon123 ô VrgnndTonc119 ô Improved position 9 21å11= 2Beu gd 6f :23 :48 1:01 1:15 3ÎçMd ô 1 õ Paucar E L121 b = 23 Our Song121 õ Hankering121 ô Winning Cluster116ªõ Held sway late 7 25Ý11= 6Hoo fst 6f :23 :47 1:00 1:14 3ÎçÐMd ô 7 ô 5 ô 5 õ Thompson T J L116 b = 17 MattieJeans116 õ MyForest116É LongTallJne122 ô 4path turn, belatedly 9 12Û11= 3Ind fst 6f :22 :47 1:00 1:14 3ÎçÐMd ô 5 3 ô 2ô Creed B L117 b = 22 Imworknstorms123ô OurSong117ô MnnsCpck123 ô 4-5pth 3/16,closing in 11 24Þ11= 7Ind fst 6f :22 :46 :59 1:13 3ÎçÐMd ô 5 3 ô 3 ô Creed B L117 b = 18 Batesburg117 õ Gospel Lady123 õ Our Song117 õ 6path turn, flattened11 10Þ11= 3Ind gd 1 ê :23 :48 1:14 1:40 3ÎçÐMd Sp Wt 37k «10 «10 9 ö Creed B L = 32 SlewofXs118ö PrincssGonWild116 SshsNEylshs117 ö Hopped start, outrun12 18Ü11= 9Ind slyø 6f :22 :46 :58 1:11 çðmd Sp Wt 35k ô 8 5 «Creed B L = 13 Victoria Blu119 õ Loredana119 õ My Forest119ô 7path turn, no factor10 WORKS: ä18mer4f fst :52 B 5/6 ä9mer4f fst :51 B 11/15

14 Passionbabypassion Own: Jamgotchian Jerry 95 B. m. 5 (May) Sire: Unbridled's Song (Unbridled) $85,000 Dam:Simply Brilliant (Pulpit) Br: Edward A. Cox, Jr. (Ky) Tr: Reed Eric R Life 3 M 0 0 $3, M 0 0 $3, M 0 0 $0 - D.Fst $0 - Wet(410) $0 - Synth $ Turf(327) $2, ã11= 3Hol fm 1Â ê :23 :47 1:11 1:42 3ÎçMd Sp Wt 45k ô 4«õ Bejarano R L = 18 HeidiMri122ô LetsGoCheyenne122ªõ RoxnnO124ô Came out str,missed 3d 6 27å11= 4Kee fst Í7f ú :22 :45 1:10 1:28 3ÎçMd Sp Wt 48k õ 7ªô 6 6 Alvarado J L = 15 OurDelight118É Timuquana118 ô MessgeReceived118É 4 wide into turn 12 5æ11= 6Dmr fst 6ôf ú :22 :44 1:09 1:15 3ÎçMd Sp Wt 65k õ 10 ö ô Pedroza M A L = 06 Lanida118ô Blazing Along118É Lofty Ambition120ö Off rail,no menace12 WORKS: ã24sa 4f fst :48 H 37/86 ä30mer4f fst :49 B 1/1 òä18mer5f fst 1:03 B 1/9 å13keeú5f fst :59 H 7/38

15 Patti's Sweet Song Own: Jamgotchian Jerry 96 Gr/ro. f. 4 (Mar) KEESEP09 $85,000 Sire: Unbridled's Song (Unbridled) $85,000 Dam:Lungta (Storm Cat) Br: Hertrich/McCarthy Livestock LLC & Unbridled's Song Syn (Ky) Tr: Reed Eric R Life 4 M 1 0 $4, M 1 0 $4, M 0 0 $0 - D.Fst $0 - Wet(417) $3, Synth $ Turf(348) $0-14å11= 6Mnr gd 1 :24 :49 1:14 1:41 3ÎçMd Sp Wt 17k ô 6 8 ö 9 9 ö Parker D L L121 *.60e 39= 20 Rochitta121É ChrmMeAgin123 ö Thistledew121 õ Prompted pace, spent 9 21Ý11= 1Mnr myø 1 ï :23 :47 1:13 1:45 3ÎçMd Sp Wt 17k ô 1 2Ç 2ª 2 Houghton T D L = 23 LdyfRvndll121 PttsStSng121 FrntndCntr123 ö Duel3/8,no match,held2 7 24Þ11= 2PID fst 1 ú :23 :48 1:14 1:43 3ÎçMd Sp Wt 39k ô 1Ç 2 5 ô Spieth S L = 18 Corleone116ª Pompous Time116É Hob Nobin116É Led rail,couldn't last11 15Ü11= 7AP fst 6f ú :22 :46 :58 1:11 3ÎçMd Sp Wt 28k ô 5 ô 5 6 ªö Felix J E L = 16 VindicedGypsy123 ô SrhMliss119ô PrttyHirss119 Tracked 3wd, faded 1/49 WORKS: ã26mer5f fst 1:03 B 4/5 ã19mer5f fst 1:03 B 4/7 ã10tp ú4f fst :47 B 6/34

16 Pearl Girl Own: Guida Jody 97 Ch. f. 4 (Mar) Sire: Najran (Runaway Groom) $2,500 Dam:Pearl E (En Tete) Br: Anthony Guida (Ky) Tr: Roberts Jared Life 3 M 0 0 $ M 0 0 $ M 0 0 $0 - D.Fst $ Wet(292) $0 - Synth $ Turf(347) $ ä10= 1CD fst 7f :23 :46 1:11 1:24 çmd Sp Wt 59k õ 7 õ ô Court J K L = 15 Switching Gears118ªõ Chloe Kate118ô Touch Screen118É 5 wide, stopped11 13ä10= 3CD fm 1 ê :24 :49 1:16 1:42 çmd Sp Wt 48k Ç 1Ç 2ô 7 10 õ Court J K L = 31 Pure Value118 ô Pretty Pleaser113ó Accent118ö Inside, faded 12 17å10= 4Kee fst Í7f ú :23 :45 1:10 1:26 çmd Sp Wt 46k ö 8 õ 9 Wilkinson E L = 03 BayouTortuga118 õ DontTellSophia118ô LadyAspen118 õ Rushed up, tired12

17 Petulant Own: Guida Jody 103 Dk. b or b. f. 4 (Mar) Sire: Purge (Pulpit) $5,000 Dam:Laura Jane (Dehere) Br: Anthony Guida (Ky) Tr: Guida Luke Life $30, $15, $14, D.Fst $28, Wet(387) $0 - Synth $ Turf(249) $ ã11= 4TP fst 6ôf ú :23 :47 1:12 1:19 3ÎçClm 5000N2Y ô 7«õ 3 3 ô Prescott R L = 16 Skys Red Roxy119 ö Miss Eliza119 ö Petulant118 õ 6 wide mid turn 9 7ä11= 4Mnr fst 1 :24 :48 1:15 1:42 3ÎçClm 5000N3Y «2 2 õ Bracho A L = 39 Chang120 õ Petulant119 Maria's Moon123 ô Emerged 2p, saved 2nd 8 1å11= 4TP fst 1Â ú :23 :48 1:13 1:47 3ÎçClm 5000N3L ª 8 ö 7ªõ 6 ô 5 Kuntzweiler G L = 19 BomBaby114 õ RedCarpetLdy119ô BlirBoone119Ç Swung wide, late gain 12 Previously trained by Gallegos Rudy Jr 2011(as of 8/28): ( ) 28Ý11= 6ElP fm 1Â ê :24 :48 1:13 1:44 3ÎçClm 7500N3L ö 4 2Ç 2Ç 4 ô Kuntzweiler G L = 13 AtomtcVctory115 ô JoyosVctory120Ç RoylMrq119 Long drive 4 w, tired 9 Previously trained by Roberts Jared 2011(as of 7/24): ( ) 24Û11= 7Mnr fst 1Â :24 :49 1:14 1:48 3ÎçClm 5000N3L ô 4 ô 4 õ 2 ô 3 ô Wilkinson E L = 14 Vasilopeta120 ö Special Victory123ö Petulant118É Ins bid3/16,vied,hung 6 1Û11= 8Ind fst 1 :24 :49 1:13 1:39 3ÎçClm 7500N3L ô 4 ô 4 3 ô 3 ô Wilkinson Eª L = 20 Hot Cat118 õ Real Obvious118 õ Petulant108 õ Chased, flattened out 7 18Þ11= 1Ind fst 1 :24 :48 1:12 1:38 3ÎçClm 7500N3L õ 4 ô 4 ö Wilkinson Eª L = 09 Tour the Town118É Hot Cat118 WebWeWeave120ô 4-5w,3/16,not enough 5 23Ü11= 4Ind fst 1 :23 :47 1:13 1:41 3ÎçClm 7500N2L ô 1 1 Wilkinson Eª L = 25 Petulant105 Ok Elusive121ô Goldilicious112 Led,ducked in 1/8,held 9 9Ü11= 1Ind fst 1 :24 :49 1:14 1:44 3ÎçClm 7500N2L ª 5 7 5ª 3 õ Wilkinson Eª L = 06 Rossini's Muse118 õ Ok Elusive122 Petulant105 õ Shffld bckstrtch,rally8 Previously trained by Grams Timothy C 2010: ( ) 16á11= 4CT fst 7f :23 :49 1:17 1:31 çclm 7000(7.5-7)N3X ª 9 7«ö 6 õ Reynolds K L = 30 Perfect Ruler116 Aruba115 õ Desafinado Bay113Ç Well placed, no rally 10 19â11= 5CT fst 7f :24 :49 1:16 1:30 çclm 7500(7.5-7)N3X ö 6 õ 6ªô 5 McGowan M C L = 29 Ever Yours115 ö Vicarious Moon116 Aruba115É Step slow,broke in 8 8â11= 7Pen fst 1 :23 :49 1:16 1:45 çclm 7500N2L ªô 6 ö 7 õ 5 5 ª Flores J L L = 41 Monyona116ô Sharp Day109 ô Aruba119 Failed to menace 8 18ã10= 5CT fst 6ôf :23 :46 1:12 1:18 çalw 27200N3X ªõ ö McGowan M C L = 10 Sweet Susan117 ô Bahia Beach110 õ Perfect Ruler115 No threat drive 8 3ä10= 1CT fst 6ôf :23 :48 1:16 1:23 çclm 12500( )N3X ö 3 2 McGowan M C L = 20 Hillary's Harbor117 Petulant117 Spunkette115 ô Getting to winner 8 3å10= 1CT fst 6ôf :24 :49 1:15 1:22 çmd 10000( ) ô 2ô 1Ç 1 ö Reynolds Kª L = 16 Petulant110 ö Pleasant Melody117ô New Domestic Lady115 ô Clear late8 10æ10= 2CT fst 4ôf :22 :47 :54 çmd 16000(16-14) «ö 5 4 ö Soodeen R L = 21 Abby Kalem118 C C's Lil Dream115 Witt's Beauty111ö No threat drive 9 26Ý10= 2CT fst 6ôf :24 :48 1:15 1:23 çmd 16000(16-14) McGowan M C L = 16 Good Song117 õ Pleasant Melody118 Monyona117 ô Tired 9 29Û10= 3CT fst 4ôf :22 :47 :55 çmd Sp Wt 26k ªô Reynolds L C L = 17 Hey U115ô Desafinado Bay115ö HappyMinstral116 Bump foe st, 2wd turn 10 WORKS: ã13hpt5f fst 1:03 B 3/3 å25hpt3f fst :36 B 2/6

18 Pollero Own: Cole Nancy and Kidder, Chuck 108 B. f. 4 (Apr) Sire: Pollard's Vision (Carson City) $12,500 Dam:Tempo Di Bolero (Sultry Song) Br: Kidder, Cole & Robenalt (Ky) Tr: Lukas D. W Life 4 M 0 0 $ M 0 0 $ M 0 0 $0 - D.Fst $90 8 Wet(342) $ Synth $72 46 Turf(250) $0-20ä11=10CD slyø 6f :22 :47 1:00 1:13 3ÎçMd 15000( ) õ 6«ô 9 ô 9 ö Court J K L121 b = 17 SbresSilhouette123 RideAroundSlly121ô Speedmonky121 ô 3 wide, tired 12 Previously trained by Stewart Dallas 2011(as of 11/3): ( ) 3ä11= 4CD slyø 6f :22 :47 1:00 1:13 3ÎçMd 15000( ) ö ô Hernandez B J Jr L121 b = 21 AllySprot121 ö RdArondSlly121 Twntynndchng121ö No threat, off inside12 12Ü11= 7CD fst 6f :22 :46 :59 1:11 3ÎçMd 20000( ) ô «ö Mena M L118 b = 17 AnbsFortun116 õ PrfctShdow118 ö ImToorfc124 Steadied 9/16, stopped 12 23ß11= 3Kee fst 6ôf ú :22 :46 1:10 1:16 3ÎçMd õ 5 ô 4 6 Theriot H J II L118 b = 05 ServingTime118É CocosImge118ªõ SecondStretCity118ªô Off inside, tired10 WORKS: ã31op 5f fst 1:05 B 67/82 ã24op 5f fst 1:05 B 39/43 ã11op 4f fst :49 B 14/24 ä12cd 4f fst :50 B 19/40 å30cd 5f fst 1:03 B 31/33 å22cd 4f fst :50 B 36/80

19 Powhatan Princess Own: Arnold Douglas S 110 B. f. 4 (Apr) Sire: Indian Charlie (In Excess*Ire) $70,000 Dam:Ashwood C C (Cryptoclearance) Br: Buck Pond Farm, Inc. (Ky) Tr: Grams Timothy C Life $60, $60, M 0 0 $0 - D.Fst $49, Wet(382) $10, Synth $0 - Turf(283) $0-27ä11= 9CT fst 6ôf :23 :47 1:14 1:22 3ÎçAlw 26200N2L Ç 1ô McGowan M C L = 21 PowhtnPrincess116ô StormyPss118 õ OverthMoon120É Rail bid, driving 8 2å11= 7CT slyø 7f :24 :48 1:13 1:27 3ÎçAlw 26000N2L Ç 1Ç 2 3 ö McGowan M C L116 *.70 73= 16 WldctSkr113 ô SothngBll118É PwhtnPrncss116É W/pace,outfinished 2nd5 23æ11= 8CT myø 7f :23 :47 1:13 1:27 3ÎçAlw 27100N3L ô 2 3 ö McGowan M C L = 22 EclipticlsWhsky119 ô BhBch116É PowhtnPrncss116«ô 2wd bid, flattened 7 21Ý11= 8CT slyø 6ôf :23 :48 1:14 1:21 3ÎçAlw 30400N2X ô 2Ç 1Ç 3ô McGowan M C L = 18 ScrtLifofB120É SldFork120É PowhtnPrncss118ö 2wd bid,long duel,game10 23Û11= 7CT fst 6ôf :23 :47 1:15 1:21 3ÎçMd Sp Wt 26k Ç 1 ö McGowan M C L = 21 PowhtnPrncss116 ö DomstcPch116 ô FunnySdGrl116É Drew off, driving 10 8Û11= 7CT gd 7f :23 :48 1:15 1:28 çmd Sp Wt 26k «ô 5«ô 4«õ 3 Flores O L = 16 SisterStephnie117 ö FeistyAnglin117 õ PowhtnPrincss117É Passed faders8 11Þ11= 9CT fst 7f :23 :49 1:15 1:29 3ÎçMd Sp Wt 26k ô 3 ô 3É 3 ô Flores O L = 23 PlsntAspct115ô SistrStphni116 PowhtnPrncss116Ç Lacked late response 9 29Ü11= 4CT fst 6ôf :23 :47 1:14 1:21 3ÎçMd Sp Wt 26k ô 2 ô 2Ç 2ö Flores O L = 18 WldctSkr116ö PowhtnPrncss116É SwngEvn114 ô 3wd bid btw, led, game 8 13Ü11= 1Pen fst 5ôf :22 :46 :59 1:06 3ÎçMd Sp Wt 34k ö 4 ô 3 2 õ Flores O L = 12 EchoCntr119 õ PowhtnPrncss117ó HosofJoy117 õ Carried out, willingly 6 2ß11= 7CT fst 7f :24 :49 1:15 1:29 3ÎçMd Sp Wt 26k «6 ô 6 4 ô Flores O L116 * = 23 SecretLifofB121ª DvoutHop121ªô JsHotShotLdy116 No threat, 3-4 wide 8 4à11= 7CT fst 6ôf :23 :48 1:16 1:23 çmd Sp Wt 26k Ç 2Ç 3 Flores O L = 22 PayNoMind117É ClssicTen117ö PowhtnPrincess117Ç Bumped near wire 7 24á11= 7CT fst 4ôf :22 :46 :53 çmd Sp Wt 26k ô 7 7 ô Flores O L = 25 Wild Gabriella117 õ Jagged Cliffs117ö Petrezza117 Little impact, inside9 WORKS: â6ct 4f fst :50 B 2/30 òä4ct 4f fst :49 B 1/32

20 Ride the Gale Own: Hill Jim and Susan 131 B. f. 3 (May) KEESEP10 $35,000 Sire: Candy Ride*Arg (Ride the Rails) $40,000 Dam:High Gale (Future Storm) Br: Riddell Group & Margaux Farm, Inc. (Pa) Tr: Lynch Brian A Life 2 M 0 0 $ M 0 0 $ M 0 0 $0 - D.Fst $0 - Wet(362) $0 - Synth $774 6 Turf(330) $0-26å11= 2WO fst 6f ú :23 :46 :58 1:11 çmd Sp Wt 32k ô 5 6 ö Husbands P L120 b = 18 Promiscuous120 LeesonStreetLdy115 ö BersSong115 2w,tired late turn 7 2å11= 1WO fst 5ôf ú :22 :46 :58 1:05 çmd Sp Wt 58k «9ª ô Welch Q K L = 17 CasblncKiss119 CribyQueen119Ç DelightfulMgic119 õ Off slow, no factor 10 WORKS: ã26ttc3f fst :39 B 4/7 å17wo ú5f fst 1:00 H 3/37 å9wo ú4f fst :48 Hg 12/53

21 Rochitta Own: Jamgotchian Jerry 134 B. f. 4 (Feb) KEESEP09 $160,000 Sire: Arch (Kris S.) $30,000 Dam:Lady Ilsley (Trempolino) Br: London Thoroughbred Services & Derry Meeting Farm (Pa) Tr: Reed Eric R Life $44, $41, M 0 0 $2, D.Fst $4, Wet(394) $10, Synth $27, Turf(323) $1, ã11= 8Tam fst 1 :23 :47 1:12 1:41 3ÎçOC 16k/N1X-N ô 4ªô 6«6 ô 7 õ Rosendo I J L = 16 Temparnillo116 õ Sing It Again118 ô Harbor Spirit118 ô Stopped 8 14å11= 6Mnr gd 1 :24 :49 1:14 1:41 3ÎçMd Sp Wt 17k õ 3 ô 2ô 2ô 1É Rosendo I J L121 *.60e 77= 20 Rochitta121É ChrmMeAgin123 ö Thistledew121 õ Abreast foe needed all 9 Previously trained by Russell Randall 2011(as of 9/10): ( ) 10æ11= 2PID fst 6f ú :22 :46 :58 1:11 3ÎçÐMd Sp Wt 47k ö 5«5«4 Spieth S L119 * = 11 MinutetoMidnight119ö UnionKitten119 ô CstleCreping119ªö Evenly 4 wide10 Previously trained by Reed Eric R 2011(as of 8/20): ( ) 20Ý11= 1PID fst 6f ú :22 :46 :59 1:12 3ÎçMd Sp Wt 41k ô 5 3ª 2 õ Spieth S L = 19 Ocean Road118 õ Rochitta118ó Juliet Dear118 ö Luggd out,gained place 8 29Û11= 1PID fst 5f ú :22 :45 :58 3ÎçMd ªô 6ª 6 ö 3 ô Spieth S L117 * = 12 Miswaki Brew117 ô Calculating Miss121ó Rochitta117ô 5 wide rally,hung 10 8Û11= 1PID fst 6ôf ú :23 :48 1:13 1:19 3ÎçÐMd Sp Wt 39k õ 2ô 2 ô Spieth S L117 * = 15 LdyofTruth117 ô Rochitt117 ô CstleCreeping117 ô Stlk btw,bid,no match 9 21Ü11= 5CD fst 6f :21 :45 :58 1:10 3ÎçMd c-(40-35) «2ª Cruz M R L = 11 StormCloudComing118ª Rochtt118 InnrTruth116É Off rail, up for place 8 Claimed from Rabbah Bloodstock for $40,000, Harty Eoin Trainer 2011(as of 5/21): ( ) 17à11= 2TP fst 1 ú :24 :48 1:14 1:42 çmd Sp Wt 19k É 2ô 3 4 ô 4 ô Creed B L122 * = 26 GreenDiamondLady122 ô FuturePromise122 Revelstoke122 4 wide, tired 8 26á11= 9TP fst 1 ú :25 :49 1:15 1:42 çmd Sp Wt 18k ô 1ô 2 ô 2 3 ô Prescott R L = 27 Shes Gone Rogue122 ô Kitten's House122 Rochitta122 Inside, tired7 28â11=11TP fst 1 ú :25 :49 1:15 1:42 çmd Sp Wt 18k ô 4 4 õ 3 ô 3«ô Prescott R L = 32 Jelly Cable122 õ Kitten's House122 õ Rochitta122 ö 4 wide, tired 10 30ã10= 9TP fst 1 ú :24 :49 1:15 1:41 çmd Sp Wt 19k õ 4 õ 3É 3 5«ö Prescott R L = 25 Airmid122 ô GllopingDomino122ö KittensHous122 ô 3path 1/4, bid, faded 12 22å10= 8Kee fst 1 ú :50 1:15 1:40 1:52 çmd Sp Wt 41k ô 3 5 ô Graham J L = 22 DynamicHolidy118ó SssysDrem118ô MirimichiBbe118 ô Inside, weakened7 24æ10= 9Bel fm 7f ê :22 :46 1:10 1:23 çmd Sp Wt 45k ªô 6 ô 7ªô 6ªô Castellano J J L = 15 ErmaLee119 õ Timuquana119ô Orangeblackndgold119 3 wide, asked 5/ Ý10= 6Sar gd 5ôf ê :21 :46 :58 1:04 çmd Sp Wt 50k «õ Velazquez J R L = 18 Silent Joy119Ç Orangeblackandgold119 Drumette119 õ No factor 9 WORKS: ã10beltr.t4f fst :49 B 19/116 ä18mer5f fst 1:03 B 3/9 ä9mer5f fst 1:03 B 2/6 ä1mer4f fst :50 B 5/8 å8mer5f fst 1:03 B 3/6

22 Spring Party Own: Jamgotchian Jerry 179 B. m. 6 (Mar) Sire: Smart Strike (Mr. Prospector) $75,000 Dam:Surf Club (Ocean Crest) Br: International Equities Holding, Inc. (Ky) Tr: Reed Eric R Life $201, $72, $52, D.Fst $3, Wet(367) $0 - Synth $80, Turf(335) $118, å11= 8Kee fst 1Â ï :24 :48 1:13 1:43 3ÎçAlw 55556C ô 4 ô 5 ö Prado E S L = 18 Abuela122Ç Hooh Why122ó Snow Top Mountain122 Off rail 2nd turn 7 Previously trained by Odintz Jeff 2011(as of 9/18): ( ) 18æ11= 9Bel fm 1 ê :23 :46 1:10 1:34 3ÎçNblDmsl-G ô 4«ô 2 6 ô 6 Cruz M R L e 80= 18 Unbridled Humor116 ö Thai Haku116 õ Aquitaine116 ô Chased, tired 7 Previously trained by Reed Eric R 2011(as of 8/26): ( ) 26Ý11= 1Sar gd 1 Ñ :24 :48 1:13 1:38 3ÎçHcp 25000s ô 2 ô 1ô Prado E S L = 19 SprngPrt123ô ìdnllnskttn122ç Clmftrthstrm115 õ Alter crse 1/8,up late 8 18Þ11= 7Cnl fm 1 Ñ :47 1:12 1:37 1:49 3ÎçAlLAlong-G Ç 2 2 ô 6 ô 5 ô Nakatani C S L = 09 Aruna118 ô Dyna Waltz118 Apple Charlotte118«ö Awk, bump start, rail7 30Ü11= 3Mnr fm 1 ê :23 :46 1:10 1:35 3ÎçDecratnDyH75k «ö 6 ô 8«ô 6 õ 3 Houghton T D L e 95= 05 Kiss Mine124ô Ansong117ô Spring Party120ö Rally6w,fast finish 10 12à11=11TP fst 1 ú :24 :49 1:14 1:39 4ÎçWintrgreen50k ô 4 ô 3ô 3ô 1Ç Creed B L = 27 SpringPrty116Ç LGrnBildor122 õ HotHotMm116 õ 5 wide, fully extended 9 12á11=11Tam gd 1Â ê :24 :48 1:13 1:43 4ÎçEndevour-G ô 2 2 ô 4ª 7 ö Rosario H L Jr L = 23 Silver Reunion116ô C. S. Silk116 õ Denomination116 õ Close up, faded10 29ã10= 6Tam fm 1Â ê :22 :47 1:12 1:42 3ÎçOC 62k/N3X-N ô 5 ô 5 ö 5 2 Homeister R B Jr L = 09 Denomintion118 SpringPrty120É RulingClss118 õ Boxed, up for 2nd 5w 7 10ä10= 5CD fm 1Â ê :24 :48 1:13 1:43 3ÎçAlw 51040N2X ô 2 1 ô Desormeaux K J L e 82= 15 Spring Party120 ô Jonmil's Edge117ô Kitty Love119ô Split horses, cleared 9 15å10= 5Kee fst 1Â ú :24 :48 1:12 1:43 3ÎçClm c «ô 6ªô 2 1 Desormeaux K J L120 * = 13 Spring Party120 Snicklebritches120 ö Suz Slew122 Split horses, cleared 8 Claimed from Augustin Stable for $25,000, Motion H Graham Trainer 2010(as of 10/15): ( ) 18æ10= 6PID fst 1 ú :25 :48 1:12 1:38 3ÎçAlw 38610C õ 6 ô 6 ö 6 ö 5 ô Centeno D E L = 19 EvenSweetr121É SpdySpic113ô BwitchingAnn116 ô Circled field,no rally 6 29Ü10= 3Pen fm Í1 ê :23 :47 1:11 1:39 3ÎçOC 25k/N2X-N Ç 3 ô 6 ö Valdivia J Jr L Holly's Way118É Domestic Bliss116 õ Guanahani117ö Weakened 8 30Ý09= 7PID fst 1 ú :23 :46 1:10 1:39 çalw 39600N3L ô 4ª 3 ô 3 2 ô Vega H L = 08 Satans QuickChick115 ô SpringParty115ô Perf121 Rallied inside2nd best 6 8Ý09= 6AP gd Í1Â ê :25 :50 1:15 1:45 çhatoof55k ª 5 6 ö 9 ö 8 õ Leparoux J R L = 22 Romacaca119ªõ Afternoon Stroll121ö Seniga115ö 4wd, flattened out 9 5Û09= 7Del fm 7ôf ê :24 :48 1:12 1:30 3ÎçOC 30k/N3L-N Ç 3 õ Rose J L Hogan Beach118ö KissameeGlitter123ô SpringParty118 ö Bid 3w,led,outfin8 6Þ09= 6PID fst 1 ú :23 :47 1:12 1:42 3ÎçAlw 39900N2L ô 1 1 ö Vega H L113 * = 16 SprngPrty113 ö SoprBttrfly115«ô MssRdobld110Ç Well handled, driving 6 8ß09= 7Kee fm 1Â ê :23 :47 1:12 1:44 çalw 54000N1X ô 2 4 ô õ Gomez G K L = 18 MagicalAffir121 ô Elision119É LdyShkespere116 ô Eager when restrained11 11à09= 5SA fm 1 ê :24 :48 1:11 1:35 çalw 53736N1X õ Gomez G K LB = 13 Rosy Mantle118 õ Spring Party118 ô Vikkilee118 õ Rank early,led,collard 7 31â09= 4SA fm 1 ê :22 :47 1:11 1:36 çmd Sp Wt 48k Ç 2ô 2 2Ç 1ô Bejarano R LB = 16 Spring Party121ô Showboater121Ç Dextera121ô Re-bid,led,held game 10 27ã08= 7Lrl fst 6f :23 :46 :58 1:11 çmd Sp Wt 28k ô 2 ô 3 3 ô Rose J L = 15 Glory Gold122 Barouchka122 ô Spring Party122 õ Chased, weakened11 WORKS: òã26mer4f fst :49 B 1/13 ã19mer5f fst 1:02 B 3/7

23 Spun Clear Own: Santulli Richard 180 B. f. 3 (Jan) Sire: Hard Spun (Danzig) $30,000 Dam:Diaphanous (Unbridled) Br: Colts Neck Stables LLC (Ky) Tr: Lyster Stephen S Life 2 M 2 0 $8, M 2 0 $8, M 0 0 $0 - D.Fst $0 - Wet(413*) $0 - Synth $8, Turf(360) $0-31ã11= 6TP fst 6ôf ú :22 :46 1:11 1:18 çmd Sp Wt 21k Ç 2Ç 3 ô 3ªö Straight M L = 12 Make a Toast122ô ìoriginal Kitten122ªõ Spun Clear122ó Carried wide 7 Placed second through disqualification 17ã11=10TP fst 5ôf ú :22 :47 :59 1:05 çmd Sp Wt 22k ô 2 2ªö Arguello F A Jr L = 21 Sweetnessngoodness122ªö SpunCler122 ö ChoticCt122 Pace, faltered late12 WORKS: ã10keeú4f fst :49 B 6/25 òã3keeú4f fst :47 Hg 1/22 ä2cns4f fst :51 B 11/12 òå23cns4f fst :48 B 1/10 å16mth4f fst :49 Bg 33/82 å8cns4f fst :49 Bg 2/5

24 Stealthy Own: MacPherson Craig 185 Ch. f. 4 (Apr) KEESEP09 $170,000 Sire: Forest Wildcat (Storm Cat) $35,000 Dam:Pecan Bayou (Gone West) Br: Paradiso LTD. (Ky) Tr: MacPherson Craig Life $11, $11, M 0 0 $ D.Fst $7, Wet(386) $1, Synth $3, Turf(300) $ ã11= 6TuP gdø 4ôf :22 :45 :51 3ÎçËClm c-3000b ô 1 ô 2ö Collins D M L120 f * = 16 Mixed Intent123ö Stealthy120 õ Ovid Fasti123ªõ Led to final strides 8 Claimed from Hays, Billy, Donna and Justin for $3,000, Woodard Joe Trainer 2011(as of 12/12): ( ) 2ã11= 5TuP fst 5ôf :21 :44 :57 1:04 3ÎçClm 10000( )N2L ô 2Ç 2Ç 7 ö Collins D M L116 f * = 21 CallHerDutchess120 ô Bolden119 ô AllNightStar123 õ Dueled inside,tired 9 Previously trained by Miller Peter 2011(as of 9/23): ( ) 23æ11= 4Fpx fst Í4f :22 :33 :46 3ÎçMd ª 1 ö Delgadillo A L121 * = 12 Stealthy121 ö Looking Out121 ö Warren's Lady121 Keen early ft, driving 8 1æ11= 8Dmr fst 5ôf ú :21 :45 :58 1:04 3ÎçMd 20000(20-18) Ç 1ô 1 3 ö Garcia M L = 11 HuntingtonHrbour121 õ MissBecc124 ô Stlthy121 ö Rail,2wd late,held 3rd12 10Û11= 6Hol fm 6f ê :22 :45 :57 1:09 3ÎçMd Sp Wt 60k É 11 õ Baze T C L = 11 MyHopfulHrt119ô LSombr124 õ Ubtshsroylty119 ö Rail,bump 1/8,wkened 12 16Ü10= 2Hol fst 4ôf ú :21 :45 :51 çmd Sp Wt 50k ô 3 6 õ Baze T C LB118 b = 14 SwissWildCt113 õ ShooGee118 ô QueenofTho118 Inside duel,weakened 8 WORKS: ä20tup4f fst :49 H 12/29 ä8tup4f fst :46 H 4/53 å31tup4f fst :50 H 15/27

Cumulative Standings Per Class Magnum Ice Racing Series Revised: February Class SS1 - Street Stud RWD BEMC BARC TLMC TAC PMSC Feb 23/24 TAKE-AWA

Cumulative Standings Per Class Magnum Ice Racing Series Revised: February Class SS1 - Street Stud RWD BEMC BARC TLMC TAC PMSC Feb 23/24 TAKE-AWA Cumulative Standings Per Class Magnum Ice Racing Series Revised: February-24-13 Class SS1 - Street Stud RWD 1 30 HUTTON Shane TLMC 97 88 75 82 25 25 22 19 17 17 13 433 386 7 7 3 2 0 2 100 SEXSMITH Brian

Chi tiết hơn

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn: BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn:   BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Thầy Võ Anh Tuấn 1. I have money, enough to buy a ticket. A. a lot of B. little C. many D. a little 2. She has books, not enough

Chi tiết hơn

Các Địa Điểm Thu Gom Đèn Huỳnh Quang MIỄN PHÍ cho Cư Dân (bóng đèn compact, đèn huỳnh quang thẳng, tròn, xoắn & đèn tuýp hình chữ U) Các địa điểm thu

Các Địa Điểm Thu Gom Đèn Huỳnh Quang MIỄN PHÍ cho Cư Dân (bóng đèn compact, đèn huỳnh quang thẳng, tròn, xoắn & đèn tuýp hình chữ U) Các địa điểm thu Các Địa Điểm Thu Gom Đèn Huỳnh Quang MIỄN PHÍ cho Cư Dân (bóng compact, thẳng, tròn, xoắn & tuýp hình chữ U) Các địa điểm thu gom hợp tác tái chế CHỈ dành cho cư dân (hộ gia đình). Các doanh nghiệp vui

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx ꤗꤟꤢ ꤗꤟꤥ ꤗꤟꤢ ꤚꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤚꤢ ꤞꤢ ꤐꤟꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ Be Kind and Compassionate to One Another ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ

Chi tiết hơn

Sailwave results for 2015 Grand Prix Regatta at Seattle Yacht C

Sailwave results for 2015 Grand Prix Regatta at Seattle Yacht C 2015 Grand Prix Regatta Seattle Results 1 Class ed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: IRC, Entries: 6, Scoring system: Appendix A Rating R-1 R-2 R-3 Total 1st 1 New Haven Ker 46 4601L PMYC John

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Interchange 1 - Unit 7 Review.docx

Microsoft Word - Interchange 1 - Unit 7 Review.docx Interchange 1 UNIT 7 WE HAD A GREAT TIME! 1. SNAPSHOT Leisure activities What leisure activities do you do in your free time? - Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường xem phim hoặc nghe nhạc online. Thỉnh

Chi tiết hơn

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo

Chi tiết hơn

Carolinas Golf Association ALPHABETIC ROSTER One-Day Four Ball Tournament at Country Club of Salisbury Monday, July 23, 2012 Absher, Mark, Winston Sal

Carolinas Golf Association ALPHABETIC ROSTER One-Day Four Ball Tournament at Country Club of Salisbury Monday, July 23, 2012 Absher, Mark, Winston Sal ALPHABETIC ROSTER Absher, Mark, Winston Salem, NC - #3 B Altieri, Cindy, Lake Wylie, SC - #15 A Andrew, Mark, Albemarle, NC - #3 B Baity, David, Yadkinville, NC - #17 A Baity, Ruth Ann, Yadkinville, NC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

Under the Bridge Under the Bridge Solo Sop Alt Ten Bass Solo Sop Alt Ten Bass Bass Solo Sop Alt Ten & ##4 & # #4 ú.. ÏJ w ú.. #ÏJ w Doo doo doo doo &

Under the Bridge Under the Bridge Solo Sop Alt Ten Bass Solo Sop Alt Ten Bass Bass Solo Sop Alt Ten & ##4 & # #4 ú.. ÏJ w ú.. #ÏJ w Doo doo doo doo & ##4 & # #4.. ÏJ w.. #ÏJ w Doo doo doo doo & # #4 Î Ï w Î Ï w Dun dun ahh dun dun ahh ##4 î ä.. î ä.. Red Hot Chili Peppers arr. Gabriel Shabbtairrlman Doo doo doo doo? # #4 Ï Ï Ï Ï w Ï Ï Ï Ï Doo doo doo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Vietnamese Chapter 41 Election Order.docx

Microsoft Word - Vietnamese Chapter 41 Election Order.docx THÔNG CÁO VỀ VIỆC BẦU CỬ THEO CHƯƠNG 41 LUẬT GIÁO DỤC TEXAS KHU HỌC CHÁNH HOUSTON Ngày 8 tháng Mười Một, 2016 TIỂU BANG TEXAS QUẬN HARRIS 1. Theo Luật Đặc Biệt (Special Act) năm 1923 được thông qua bởi

Chi tiết hơn

untitled

untitled WT Jones Field on the Reservation at Riverdale Hig, Wednesday, May 20, 2009 Final 1 2 3 4 5 6 R H E Decatur County Riverside 5 0 10 2 0 17 18 2 Coalfield 0 0 1 0 0 X 1 3 2 W: J. Keen, L: M. Johnston RIVERSIDE

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ancillary opportunities CONTENTS 1. Ancillary In Airline Industry 2. Ancillary Products 3. VN s Plan For Ancillary Growth 4. Difficulties 5. Suggestions 1 1. Ancillary Services In Airline Industry Ancillary

Chi tiết hơn

GT-3 (C Main) TQ: Robert White 19/5: Tamiya America Raceway Ser#7418 4/03/2016 Average Sponsor Driver Name Car Pos Laps Race Time Behind Fast To

GT-3 (C Main) TQ: Robert White 19/5: Tamiya America Raceway Ser#7418 4/03/2016 Average Sponsor Driver Name Car Pos Laps Race Time Behind Fast To GT- (C Main) Patti Bishop 2 1 19 6:16.542 18.41 18.910 19.098 19.7 22 Taide Garcia 2 16 6:02.971 17.751 19.954 21.424 22.729 2 Taylor Hollstein 1 14 6:00.665 17.100 17.467 17.871 21 GT-2 (B Main) TQ: Toby

Chi tiết hơn

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng nạng an toàn để giúp quý vị phục hồi và lành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay Chúa nhật 24 tháng 03 năm 2019 Kinh Cầu Bình An Lạy Thiên Chúa ngàn trùng chí thánh, Cha đã ban bình an bởi trời qua Chúa Giêsu. Tại Fatima, Trinh nữ Maria đã hiện ra, kêu gọi

Chi tiết hơn

V TRAVEL 1982 Senter Rd. San Jose, CA Tel: (855) Fax: (408) TOUR ĐỘC ĐÁO NHẤT US

V TRAVEL 1982 Senter Rd. San Jose, CA Tel: (855) Fax: (408) TOUR ĐỘC ĐÁO NHẤT US V TRAVEL 1982 Senter Rd. San Jose, CA 95112 Tel: (855) 855-4609 Fax: (408) 947-0463 Vtravel@vienthao.com www.vienthao.com/vtravel TOUR ĐỘC ĐÁO NHẤT USA-DUBAI-VIETNAM KHỞI HÀNH: THURSDAY - OCTOBER 20, 2016

Chi tiết hơn

Southwestern Shotgunners Trap Club

Southwestern Shotgunners Trap Club Event # 1-100 Singles Targets 76 entries Champion Jacob Apsley Shoot off score 425 Britt Dalton Randy Chrobocinski Dalton Jennings Jimmy Kennedy 1 Score / State 100 KS Runner-up Britt Dalton 100 NM Class

Chi tiết hơn

MAD COW V - 8/27/17 PLACE BEST Car # CLASS WSCC # LAST FIRST CLUB Run #1 + Run #2 + Run #3 + Run #4 + Run # B 1055 Marincovich Lou SCC

MAD COW V - 8/27/17 PLACE BEST Car # CLASS WSCC # LAST FIRST CLUB Run #1 + Run #2 + Run #3 + Run #4 + Run # B 1055 Marincovich Lou SCC PLACE BEST Car # CLASS WSCC # LAST FIRST CLUB Run #1 + Run #2 + Run #3 + Run #4 + Run #5 + 1 62.371 943 B 1055 Marincovich Lou SCC 65.719 62.853 2 62.068 3 62.681 1 62.371 1 54.411 69 B1 Kancler Cliff

Chi tiết hơn

TACO TUESDAY - MAY 14 - PHRF SAIL # BOAT NAME SKIPPER NAME CLUB RACE RATING CLASS START COURSE FINISH ELAPSED CORRECTED TIME MILES TIME TIME TIME PLAC

TACO TUESDAY - MAY 14 - PHRF SAIL # BOAT NAME SKIPPER NAME CLUB RACE RATING CLASS START COURSE FINISH ELAPSED CORRECTED TIME MILES TIME TIME TIME PLAC TACO TUESDAY - MAY 14 - PHRF SAIL # BOAT NAME SKIPPER NAME CLUB RACE RATING CLASS START COURSE FINISH ELAPSED CORRECTED TIME MILES TIME TIME TIME PLACE NOTE 77077 Amante Tim Richley LIYC 50 A 18:05:00

Chi tiết hơn

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen by Nick Nguyen pg 1 Hello, I m Sir Frettrick! Xin chào, tôi là Sir Frettrick! I m a Lion Bear with very funny hair. Tôi là sư tư lai gấu có mái tóc rất buồn cười. I m just different. I like being a lion.

Chi tiết hơn

TACO TUESDAY - MAY 14 - PHRF SAIL # BOAT NAME SKIPPER NAME CLUB RACE RATING CLASS START COURSE FINISH ELAPSED CORRECTED TIME MILES TIME TIME TIME PLAC

TACO TUESDAY - MAY 14 - PHRF SAIL # BOAT NAME SKIPPER NAME CLUB RACE RATING CLASS START COURSE FINISH ELAPSED CORRECTED TIME MILES TIME TIME TIME PLAC TACO TUESDAY - MAY 14 - PHRF SAIL # BOAT NAME SKIPPER NAME CLUB RACE RATING CLASS START COURSE FINISH ELAPSED CORRECTED TIME MILES TIME TIME TIME PLACE NOTE 77077 Amante Tim Richley LIYC 50 A 18:05:00

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Interchange 1 - Unit 10 Review.docx

Microsoft Word - Interchange 1 - Unit 10 Review.docx Interchange 1 UNIT 10 HAVE YOU EVER RIDDEN A CAMEL? 1. SNAPSHOT Leisure activities Which activities have you done? - Tôi chưa từng làm bất cứ hoạt động nào ở trên bởi vì tôi chưa từng đến New Orleans.

Chi tiết hơn

MÃ SỐ TÊN BÀI HÁT NHẠC VÀ LỜI AM Anh trông theo đó đây nhưng sao chẳng thấy... AI CHO TÔI TÌNH YÊU (REMIX) Ai cho tôi tình yêu của ngày t

MÃ SỐ TÊN BÀI HÁT NHẠC VÀ LỜI AM Anh trông theo đó đây nhưng sao chẳng thấy... AI CHO TÔI TÌNH YÊU (REMIX) Ai cho tôi tình yêu của ngày t MÃ SỐ TÊN BÀI HÁT NHẠC VÀ LỜI 68852 2AM Anh trông theo đó đây nhưng sao chẳng thấy... AI CHO TÔI TÌNH YÊU (REMIX) 68853 Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng... 68857 68993 68858 68859 68860 69020

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx Tra cứu bảng ASCII trong HTML ASCII là chữ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange. Có 128 mã ASCII tiêu chuẩn, mỗi mã có thể được biểu diễn bởi 7 ký số nhị phân từ 0000000 đến

Chi tiết hơn

January 2020, 00:00:00, New York, New York Day Longitude Age Sun-Moon angle Illum, % Dist, km Phase Ë ' , À 30 6

January 2020, 00:00:00, New York, New York Day Longitude Age Sun-Moon angle Illum, % Dist, km Phase Ë ' , À 30 6 January 2020, 00:00:00, New York, New York 01 18 Ë 37 5.61 291 36' 31.77 404,107 02 00 À 30 6.50 280 45' 40.84 404,563 03 12 À 22 7.39 269 53' 50.23 403,714 First quarter (02 Jan, 23:47 ) 04 24 À 20 8.29

Chi tiết hơn

Team Name class 1000 yd Team Total Team Name class 1000 yd Team Total Match 7 Place Match 7 Place PMR & HM USA Veterans Blue HM Mayer MU Reil H

Team Name class 1000 yd Team Total Team Name class 1000 yd Team Total Match 7 Place Match 7 Place PMR & HM USA Veterans Blue HM Mayer MU Reil H Team Name class 1000 yd Team Total Team Name class 1000 yd Team Total Match 7 Place Match 7 Place PMR & HM USA Veterans Blue HM Mayer MU 177.05 Reil HM 191.02 Puignam HM 195.05 Browning MA 191.05 aceres

Chi tiết hơn

Johnson Royals vs. Brevard 4/27/2019 Knoxville,TN Brevard at Johnson Royals (Game 2) 4/27/2019 Knoxville, TN (Ridley Helton Stadium) Score by Innings

Johnson Royals vs. Brevard 4/27/2019 Knoxville,TN Brevard at Johnson Royals (Game 2) 4/27/2019 Knoxville, TN (Ridley Helton Stadium) Score by Innings Johnson Royals vs. Brevard 4/27/2019 Knoxville,TN Brevard at Johnson Royals (Game 2) 4/27/2019 Knoxville, TN (Ridley Helton Stadium) Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 - R H E Brevard 0 0 0 1 1 0 1-3 7 1 Johnson

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

Section A B HKU Open IMP Pairs (AM) January 19, 2014 Leaders after 9 rounds Place Score Pair B-26 Simon Chan - Zoe Li A-19 Tom Kwong

Section A B HKU Open IMP Pairs (AM) January 19, 2014 Leaders after 9 rounds Place Score Pair B-26 Simon Chan - Zoe Li A-19 Tom Kwong Section A B Leaders after 9 rounds Place Score Pair 1 975.99 B-26 Simon Chan - Zoe Li 2 832.31 A-19 Tom Kwong - Michael Yin 3 779.75 B-28 KH Law - SL Chiang 4 740.00 A-9 Crystal Tang - York Kwan 5 615.94

Chi tiết hơn